9047

Αριθμός τεύχους

6

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Τ' άστέρια τρεμοσβύνουνε κι' ή νύχτα είνε λίγη
  μέ φώς χλωμό καί άρρωστο οί κάμποι άντιφεγγίζουν
  κι' όλόγυρά τού δπου στραφή τό μάτι σου ξανοίγει
  έδώ κορμιά έ::εΐ κορμιά στρωμένα νά μαυρίζουν.
  Άπο τόν ΟΡΘΡΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΟΥ ΓΡΥΠΑΡΗ
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Λ)ΤΗΣ ΣΥΝ- ΧΤΕΦ. ΧΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β· ΑΡΙΘ 6
  Ι
  ΚΥΡΙΛΚΗ 22 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΡνβΥΝΤΗΪ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖ Α Κ Η Ι
  ΑΙ ΣΠΟΝΔΑΙ
  Μετά την άνείπωτον χαράν, καί
  την εορτήν καί την πανήγυριν τής
  Νίκης, δσοι των Κρητών καί των
  Έλλήνων έπεζήσαμεν, δσοι παραδό¬
  ξως διεφύγαμεν τάς σφαίρας καίτήν
  μάχαιραν των Γερμανών, άς παρα-
  μερίσωμεν ολίγον τα έγκόσμια, άς
  γονυπετήσωμεν εύλαβικώς καί άς ά-
  νατεΐνωμεν άδελφικώς
  κώς την σκέψιν πρός
  καί στοργι-
  τόν κόσμον
  των νεκρώνήρώων τοΰ πολέμου,πρός
  τάς έκατόμβας των μαρτυρικών καί
  τραγικών θυμάτων τής ίταμωτέρας
  τυρρανΐας, μέ τό αΓμα καί τό πνεΰμα
  τής θυσίας των οποίων άνεκτήθη ή
  πολυπαθής ελευθερία τής Ελλάδος.
  Είς τούς άπερΐττους καί νωπούς ά-
  κόμη τάφους των θυμάτων τής Βιάν¬
  νου, είς τα χαίνοντα έρείπια των Α¬
  νωγείων, τής Λαμίας, των Φαρσά-
  λων, τής Λαρίσσης, καί των άλλων
  άπό την βαρβαρικην έπιδρομήν έρει-
  πωθέντων χώρων καί μνηαείων τής
  Ελλάδος, άς συγκεντρωθή επί μα¬
  κρόν ή προσοχή τοθ "Εθνους, καί άς
  άναζήση, μέ περίσκεψιν τό δρδμακαί
  την Ιστορίαν, τοΰ φοβερωτέρου καί
  φονικωτέρου των πολέμων, τούς ό-
  ποίους ό Έλληνισμός άντεμετώπι-
  σεν.
  Άς άναζήση, μέ περίσκεψιν τό δρά
  μα ενός ίταμοθ πολέμου, ό οποίος
  κατ' αρχήν μάς επεβλήθη, άπό την
  άσχημονοόσαν καί άλαλάζουσαν
  κουφότητα τοθ ΦασισμοΟ, τοθ Φα-
  σισμοϋ έκείνου τόν οποίον ένικήσα-
  μεν καί κατερρακώσαμεν άνηλεώς,
  είς τάςπαγεράς βουνοσειράς τής'Αλ-
  βανίας. Ενός ίταμοθ πολέμου, την
  κολοσσιαίαν αδικίαν τοΰόποίου συν¬
  επλήρωσε καί ύπερέβαλλεν ή άτιμΐα
  τοθ Χιτλερισμοΰ, ό οποίος επετέθη
  έκ των νώτων κατά τής μικράς Ελ¬
  λάδος είς στιγμάς πού ήγωνίζετο ά-
  νίσως, άλλά πάντως νικηφόρως ένα
  ιερόν καί τίμιον άγώνα σωτηρίρς καί
  υπάρξεως.
  Καί δταν πρό τής- άπιστεύτου δυσα
  ναλογΐας καί τοθ δγκου των δυνά¬
  μεως, ή πολεμική μας συνοχή έκάμ-
  φθη καί τό μέτωπον κατέρρευσε γαυ-
  ριώντες οί κατάπτυστοι έπιδρο[·εΐς
  δχι μόνον διεκήρυξαν ώς; νίκην την
  ιστορικήν των άτιμΐαν, άλλά καί ηύ-
  χήθησαν κου ώργάνωσαν ψυχραίμως
  τόν άφανισμόν καί την ύλικήν καί
  ηθικήν εξόντωσιν τού Έθνους.
  Ή Ελλάς έπλήσθη άπό τάς όρδάς
  των Φασιστών καί των Τευτόνων,
  καί οί ενοπλοι προφήται, καί οί γελα-
  στοΐ διαγγελεΐς,μιδς δήθεν καλλιτέ¬
  ρας καί δικαιοτέρας οργανώσεως,
  καί τάξεως πραγμάτων έν Εύ-
  ρώπΓ), άπεδεΐχθησαν άμέσως, ώς οί
  χυδαιότεροι λαοί τής ανθρωπίνης ί·
  στορίας.
  ΤΗλθον είς τόν τόπον, πρό παντός
  ο[ Γερμανοί, δχι ώς διδάσκαλοι καί
  μεθοδικοί οργανωταί νέας ζωής ώς
  έκαυχώντο άλλάώς σφαγεΐς ώς κλέ·
  ταιβασανιοταί,ώς σάτυροι,ώς έμπρη
  σταΐ, ώς συνεργεΐον καί ώς δαίμο-
  νες ολέθρου καί καταστροφής των
  αξιών τής ανθρωπότητος-
  Επί μίαν τριετΐαν, ή μαρτυρική
  ζωή τοθ Έθνους, υπήρξε μΐα διαρ-
  κής καί άσθμαίνουσα πορεία πρός
  τόν "Αδην.ΜΙα διαρκής καί άνομολό-
  γητος πορεία πρός τόν θάνατον. Ε¬
  πί μίαν τριετίανΤ τριετίαν αϊματος
  καί τρόμου έσυρόμεθα εκάστοτε ώς
  κτήνη είς στρατόπεδα όμήρων, είς ά-
  τελειώτους καί βαρεΐας άγγαρεΐας,
  είς ύπογείους κρύπτας καί τα μονω-
  τήρια των φυλακών, καί έν τέλει,
  είς τα αίματόβρεκτα καί ζοφερά πε·
  δία, των όμαδικών καί καταπτύστων
  έκτελέσεων.
  Επί μίαν τριετίαν, μας έδολοφό
  νούν άνυπόπτους, καί κατόπιν μάς
  έλήστευον άγρίως. Ποΐοι; Οί διεκδι-
  κοθντες έν ειρήνη τα πρωτεΐα τοΰ
  πολιτισμοθ, καί άγωνιζόμενοιδιά την
  ήγεσΐαν καί την σωτηρίαν τής Κύρώ
  πης. Έκεΐνοι των οποίων ή πολεμική
  άνατροφή, καί ό κοΰφος καί ό ρυπ,α
  ρός ήρωϊσμ^ς, κατεδέχθη νά κοσμή
  ση τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις των
  έν Κρητη, χρησιμοποιών ώς προπετάσ
  ματα καί άσπίδας ασφαλείας τού
  Στρατοΰ των, τα άθώα γυναικόπαι·
  δα τοθ τόπου.
  Επί τρία έ"τη, δέν έκοιμήθημεν ώς
  άνθρωποι. Ή αύγή μάς εύρισκεν άγ-
  ρύπνους καί κυκλοφοροΰντες την ημέ¬
  ραν, προσεβλέπομεν αλλήλους άνη·
  σύχως, προσπαθούντες νά έξακριβώ-
  σωμεν καί νά μαντεύσωμεν, ποΐοι καί
  πόσοι έξ ημών έξηφανίσθησαν, ποΐοι
  καί πόσοι έξ ήμώνέσφαγιάσθησαν.
  Άπεσκελετώθησαν καί άπερικνώ-
  θησαν τα σώματα, καί έγυμνητεύσα-
  μεν, καί έπεινάσαμεν, καί έκακουχή-
  μεν, καί όλιγοστεύσαμεν επικινδύνως
  επί τρία έτη, άλλ' δμως ή ψυχή μας
  δέν έκάμψθη. Έκτός εύαρίθμων ύ-
  πανθρώπων, ποΰ έπρόδωσαν την ίσ
  τορΐαν καί τό δνομα τοΰ Έλληνος,
  άψηφοθσα την οργήν καΐ την μανίαν
  των τυράννων, δέν εζήτησε ποτέ τόν
  οΐκτον καί την γεναιοδωρίαν τοϋ δυ-
  νάστου.Διεφύλαξε τόν πόθον καί τό
  ίδεώδες τής ελευθερίας, καί,μέ πίστιν
  είς την ιστορίαν καί τα πεπρωμένα
  τής Ελλάδος, πίστιν γαλουχοΰσαν
  καί θερμαίνουσαν τα στήθη, καί φωτί
  ζουσαν καί διαλύουσαν τα σκότη καί
  τα παχυλά έρρέβη τής δουλείας,
  προσητένιζεν έγκαρτεροθσα την αύ·
  γήν τής άναστάσεως τοθ Έθνους,
  καί υπέφερεν αφόβως, τάς μεγάλας
  καί πικράς τοθ αϊματος θυσίας.
  ""Μέ τοιαύτην πίστιν κατήλθον είς
  τόν τάφον, ψάλλοντες τόνϋμνον τής
  ελευθερία!», μαχηταί καί πρωτοπόροι
  τοϋ άγιω'έρουτών άγώνων, ταπεινοί
  καί τίμιοι εργάται, άφανεΐς αγρόται,
  έμποροι, διδάσκαλοι, έπιστήμονες
  σεμνοί καί Ίεράρχαι, δλον τό κοινω¬
  νικόν άπάνθισμα τής Κρήτης, καί ά-
  κόμη δλον τό άνώνυμον έκοΐνο πλή-
  θος των θυμάτων τής Βιάννου, ή όμα
  δική μαρτυρική θυσία των οποίων θά
  αποτελέση £ν άπό τα μεγαλύτερα ή-
  ρωϊκά όλοκαυτώματα τής Ίστορίας,
  καί συνάμα μίαν άπό τάς χυδαιοτέ-
  ρας καί τάς έγκληματικώς άγριωτέ-
  ρας πράξεις τοθ σαδιστικοϋ αύτοϋ
  πολέμου. Πράξιν άφαντάστου καί
  άνερμηνεύτου αγριότητος, άτιμάζου
  τόν πολιτισμόν,
  θά δυνηθή ποιέ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
  ΠΡΟΣ
  Τόν εύσεβή Λαόν τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης
  καί Ίεράς Έπισκοπής Άρκαδίας
  ΕΤμαι εύτυχής διότι εύρίσκομαι είς
  την ευχάριστον θέσιν νά χαιρετήσω
  πάντας μέ τόν χαρμόσυνον χαιρετι¬
  σμόν τής ελευθερίας. ν
  Τα δεσμά τής άπαισίας Γίαζιστι-
  κής δουλείας έθραύσθησαν. Άνέτει-
  λεν ή ήμέρα τής ελευθερίας. Δέν ά-
  πέχει δέ πολύ καί ή ήμέρα έκείνη κα
  τα την οποίαν θά έορτάσωμεν την α¬
  πελευθέρωσιν κσί τής άλλης Κρήτης
  καί ολοκλήρου τής άλυτρώτου Έλ
  >άδος.
  Δόξαν, εύχαριστίαν καί προσκύνη¬
  σιν άναπέμπομεν τώ Παναγαθω Θεφ
  τώ έλευθερώσαντι καί σώσαντι ημάς.
  Δόξα, τιμή καί εύγνωμοσύνη είς
  τούς Λαούς, τούς Στρατούς καί τάς
  Πολιτικάς καί Στρατιωτικάς κορυ-
  φάς των Μεγάλον Φιλευθέρων Συμ-
  μάχων Κρατών καί προστατίδων δυ-
  νάμεων, αί οποίαι διεξάγουσι τόσον
  ήρωϊκώς τόν υπέρ τής ελευθερίας καί
  δικαιοσύνης ιερόν άγώνα καί χαρί-
  ζουσιν είς τούς λαούς τα δύο ταυτα
  μεγάλα άγαθά καί προ^νηστεύονται
  είς τόν κόσμον την πρόοδον καί την
  ευδαιμονίαν διά τής έξασφαλίσεως
  βαθείσς καί άναφερέτου είρήνης. Πα-
  ρά τό πλευρόν των Συμμάχων Κρα¬
  τών έχει την τιμήν ν' άγωνίζηται ή μι¬
  κρά άλλ' ένδοξος Πατρίς μας, ή Ελ¬
  λάς. Είς τα ίερά .της έδάφη στρα-
  τεύματα τής συμμάχου καί Προστά·
  τιδος Μεγάλης Βρεττανίας άγωνί-
  ζονται άδελφωμένα μέ τούς ήρωϊ-
  κούς μας Άντάρτας τόν καλόν άγώ·
  να τής ελευθερίας, χάρις είς τόν ο¬
  ποίον έ'χει έλευθερωθή ήδη τό μεγα¬
  λύτερον μέρος τής ενδόξου χώρας
  μας. Ό Λαός τα ύποδέχεται εύγνω-
  μόνως καί μέ φρενίτιδα ένθουσια-
  σμοΰ, ώς καλούς φΐλους καί συμμά-
  χους.
  Τιαή καί δόξα είς τούς ήρωϊκούς
  μας Άντάρτας, οί όποΐοι άντέταξαν
  μέ τόσον θάρρος τάήρωϊκά των στή¬
  θη κατά τοθ άπαισίου κατακτητοΰ,
  μή άφίνοντες αυτόν ποτέ ήσυχον ούδ'
  επιτρέποντες ν' άποσύρη τάς δυνά¬
  μεις τού είς άλλα μέτωπα.
  Τιμή καί δόξα είς πάντα γνήσιον
  "Ελληνα δστις ηγωνίσθη τιμίως καί
  εύσυνειδήτως χωρίς μικροϋπολογι-
  σμούς καί ύστεροβουλίας τόν ιερόν
  άγώνα τής ελευθερίας.
  Αίωνία ή Μνήμη πάντων των υπέρ
  Ελευθερίας, Πίστεως καί Πατρίδος
  εύσεβώς καί θεαρέστως άγωνισαμέ-
  νων καί πεσόντων πατέρων καί ά-
  δελφών ημών. Αίωνία ή Μνήμη των
  χιλιάδων θυμάτων τοΰ άπαισίου κα-
  τακτητοθ. Έστεφανωμένοι τόν άμά-
  ραντον στέφανον τής δόξης έπιζή-
  λως άναπαύονται οί η,ρωες οδτοι τής
  Πίστεως καί τής Πατρίδος, οί όπόΐ
  οί έ"χυσαν τό αΤμα των είς τόν βω¬
  μόν τής ελευθερίας. Αί ψυχαί των
  ασφαλώς χαίρονται καί άγάλλονται
  σήμερον διότι τό ίδεώδες υπέρ τοθ
  όποίου έδεινοπάθησαν καί εθυσιά¬
  σθησαν εγένετο πραγματικότης.
  Άλλά, άδελφοί μου, στώμεν κα
  λώς, άναλογισθώμεν τάς ύποχρεώ-
  σεις τάς οποίας εχομεν πρός την
  άπελευθερουμένην Πατρίδα. Ή ά-
  παισία κατοχή έ'χει δημιουργήσει
  πολλά έρείπια, ήθικά καί ύλικά, τα
  όποΐα καλούμεθα ν' άναστηλώσω-
  μεν. Θά τό κατορθώσωμεν:
  Εάν είμεθα ηνωμένοι καί άδελ-
  φωμένοι. Ποιοΰμεν έκκλησιν είς τα
  πατριωτικά αίσθήματα των Έθνικών
  Όργανώσεων καί των καλών πά
  τριωτών όπως έργασθώσιν τιμίως κα,
  σαν έξ ολοκλήρου
  διά την οποίαν δέν
  νά ομιλήση δίχως εντροπήν καί δίχως
  φόβον, καί αυτή άκόμη των Τευτό¬
  νων, ή άείποτε ψευδολογοθσα εΐστο-
  ρία.
  Χάριν των ήρωϊκών αυτών προ·
  μάχων τής ελευθερίας, θά τελεσωμεν
  μνημόσυνα, θά καθιερώσωμεν έπετη-
  ρίδας, θά ύψώσωμεν ναούς καί τύμ-
  βους καί μνημεϊα μαρτυροθντα καί
  δοξολογοΰντα την θυσίαν των, καί
  προσέτι θά διαιωνίσωμεν επί αίώνας
  των αίώνων, άσβεστον, βαθύ, χαώ-
  δες, καί θανάσιμον τό μΐσος των Έλ¬
  λήνων, εναντίον τής φυλής καί τοϋ
  βρωμεροθ λαοϋ των Γερμανών.
  Σημερον, δτε πάλιν αίθριάζουν οί
  όρίζοντες καί γελοθν οί^ούρανοί, πα¬
  ραλλήλως μέ τό δσμα τής ελευθε¬
  ρίας, ώς άτίμητος σπονδή καί προ-
  σευχή πρός τούς νεκρούς, άς κυλή-
  σουν ίερά καί σιγηλά τα δάκρυα τοθ
  Εθνους.
  Ώς άρμονικός συντονισμός καί ώς
  ύπόκρουσις τοϋ θρήνου των μητέρων
  καί των άδελφών καί των συζύγων
  διά τούς πεσόντας καί θυσιασθέντας
  ήρωας, άς κυλήση άξιοπρεπής καί ύ
  περήφανος ό θρήνος τοθ Έλληνι-
  σμοΰ, καί άς ακουσθή καί άς δονήση.
  τούς αιθέρας, ό παλμός καί ή βοή
  τοϋ δρκου των Έλλήνων.
  Ενός δρκου πού ύπόσχεται ευγνω¬
  μοσύνην. "Ενός δρκου, ποθ ζητεί ά-
  περιόριστον έκδίκησιν.
  ΤΜΣ ΣΤΙΓΜΜΣ
  ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ
  Ύπάρχει μία παροιμία ή όποία λέ
  γει δτι ή «τρέλλα δέν πάει στά βου
  νά». Όπως φαΐνεται δέν τής άρέσε
  τό μεγάλο Οψος. Άλλά μολονότι δέν
  πάει στά βουνά, άρέσκεται άναντι-
  ρήτως σέ κάτι παραπάνω άπό τό
  συνηθισμένο. Καί άφοθ βεβαία πα¬
  ραδεχόμεθα δτι έ'τσι εχουν τα πράγ-
  ματα, θά μπορέσωμε νά δικαιολογή-
  σωμεν καί τόν δημοφΐλή Ανδρέα,
  τόν καί Γορίλλα έπωνομαζόμενον
  διά την χθεσινοβραδυνήν τού εμφά¬
  νισιν άπό τυθ ϋψοος τοϋ Σαντριβα-
  νίου.
  Ό Ανδρέας μας λοιπόν σάν κα-
  λός ψυχολόγος εσκέφθη δτι ένας λό-
  γος πολιτικοκοινωνικάς πρέπει νά α¬
  κουσθή άπό πολύν κόσμο, καί γιά
  νά υπάρχη πλήθουσα άγορά πάλι
  σάν καλάς ίστορικός έδιάλεξε ^τήν
  κατάλληλη ώρα. Ή όγδόη εσπερινή
  είναι δτι χρειάζεται. Τα ούζάδικα εί¬
  ναι γεμάτα στή πλατεΐα, καί ή πα-
  ρέες Ιχουν κάμει τα πηγάδια τους
  κάτω άπό τα φώτα.
  'Υπ' αύτάς τάς εύοιώνους συνθή¬
  κας ανήλθεν ό ρήτωρ Ανδρέας επί
  τής κορυφής τοΰ Σαντριβανίου άνα-
  ριχηδείς ώσπερ πραγματικάς Γορίλ-
  λας καί έγρύλισεν . Άκούσετε.. Θά
  βγάλώ λόγο... («φωναί μπράβο Αν¬
  δρέα!») μία φωνή «Γορίλλαααα!
  «Σκασμός νά σδς σέ πιάση...
  (Γέλωτες) «Θέλω νά.. νά σας σέ
  πώ, πώς ή Άμερικήεΐπε πώς οί Έγ-
  γλέζοι βγήκβνε στήν Άθήνα καί
  στέλνουνε παπούτσια.
  (Φωναί. Ζήτω τα παπούτσισ!) (έσέ-
  να θέλωμε ΓορΙλλα.....) .... τα πα¬
  πούτσια.... Έγώ δέν πήρα άρβύλλες
  άπό τούς Γερμανούς.....
  (Φωναί. Ψεύτη! ψεύτακα!) «Νά σκά
  σετε... ό.. Αβέρωφ έφταξε στό Πει¬
  ραια καί ή Αγγλία ϊσχέΐλε θροφή-
  ματα καΐ εμείς ποθ πολεμήσαμε δέν
  τρώμε.....τοΰ Αίμίλιου τοθπαιξα μιά
  γροθιά καί τή θυμάται άκόμη. Άμέ!
  Καί μιά φορά ποθμέ τουφεκίσανε,
  άκόμη £χω τό τράγμα έδώ .. Καίτώ-
  ρα νά μή ξεχάσετε τόν... οβολόν σας
  Ζήτω ή Άμερική. Ζήτω ό Αβέρωφ!
  Καί ό ρήτωρ άφοΰ άττήγγειλεν μέ
  εμφασι καί αναλόγους χειρονομίας
  τόν λόγον τού προσβΧέπων βλοσυ-
  ρώς τούς άκροατάς τού διά των διϊ
  σταμένων όφθαλμών κατήλθεν τοΰ
  βήματος κρεμάσας τής ποδάρες τού
  ψάχνοντας νά βρή πάτημα στά πλευ-
  ρά των λεονταριών καί άφοθ άγκά·
  λιασε άπό τό κεφάλι δνα λεοντάρι έ-
  στηρίκθη επί τού στηθαίου καί ω! τοθ
  θαύματος ευρέθη επί στερεοθ έδά-
  φους άλλά άνάσκελλα! Γέλωτες καί
  σφυρίγματα, ίαχαίκαί ζητωκραυγαί.
  χειροκροτήματα καί πμοσωνυμίαι δ-
  λα μαζύ υπήρξεν ή κατακλείς τής
  πρωΐμου δημοσίας εμφανίσεως τοΰ
  Ανδρέα. Άλλά Ιως έδώ τό πραγμα
  πάει καλά. Ένας τρελλός μπορεΐ
  νά λέη καί νά κάνη δτι θέλει άφοθ
  μάλιστα κατά τό γνωστόν «δέν πλη.
  ρώνει φόρο».
  Άλλά τό άστεΐο είναι κάτι άλλο
  Ότι την ώρα ποθ ό Ανδρέας μά-
  ζευε «τόν όβολό» σύμφωνα μέ κεΐνο:
  ποϋ εδήλωσε, στό λόγο τού κάποιος
  κάνοντας κι' αύτάς άστεΐα τουδωσε
  μιά γροθιά....
  Κάποιος σοβαράς παίρνοντας την
  ύπόθεσι στά σοβαρά εδημιούργησε
  σοβαρότατα σοβαρόν επισόδειον.
  Βλέπετε πώς άπό τ' άστεΐα έφτά-
  ξαμε στά σοβαρά.
  Τό ούζάδικο συνεπλάκη διαχωρι-
  σθέν είς δύο παρατάξεις τούς Γορυλ-
  λικούς καί Άντιγορυλλικούς.
  Γροθιές μπουνιές φωνές__καρέ-
  κλες καί τραπέζια ποτήρια καΐ πια-
  τάκια δλα άνακατωμένα καί ό Αν¬
  δρέας άλλη μιά φορά άνάσιςελα άνά-
  μεσα σ' αύτά... γιά νά ξεφύγη κα-
  μιά σβερκιά ό πονηρός.
  Ένοπλοι έσπευσαν νά άποκατα-
  στήσουν την τάξιν καί τό επισόδειον
  θά Ιπερνε ασφαλώς σοβαρότερες
  διαστάσεις άν δέν μεσολαβοΰσαν οί
  ψυχραιμότεροι.
  Καί διερωτδται κανείς : Δέν μοιά-
  ζει άραγε ή σκηνή αυτή μέ δτι συμ-
  βαίνει μέσα στά πλαίσια των σοβα
  ροτέρων ύποθέσεών μας;
  "Ενας τρελλός εΤναι πολλές φορές
  Αρκετάς νά μοιράση τούς γνωστικοϋς.
  Β1οα4.
  ΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ
  Άκόμη ι^ιΐα πρωτεύουσα ψίλου- καί
  συμμάχου "Εδνους άπηλλάγη των δει-
  νών τής Γερμανΐκής Κατοχής.
  Ό Ελληνικάς λαός ό οποίος καί ό
  ϊδιος εδοκίμασεν κατά τόν αυτόν τρό¬
  πον επί μίαν τετραετίαν τα άγαδά τής
  Νέας τάξεως την όποιαν διά των ο-
  πλων ηθέλησαν οί Γερμανοί νά έπιβά-
  λουν, αίσοάνεται Ιδιαιτέραν χαράν, διά
  τό χαρμόσυνον γεγονός τής άιιολυ-
  τρώσεως τής πολυπαδοϋς πρωτευού¬
  σης των Γιουγκοσλαυία.
  —οο—
  ΟΙ Α1Κ0110Ι ΠΪΡΟΒ8ΑΙ1Μ0Ι
  Πολύ εϋστοχον τό μέτρον τής άπα-
  γορεύσεως των πυροόΌλισμών έν τος
  τής πόλεως, άλλά δυστυχϋς δέν έψαρ
  μόζεται πληρως.
  Ακούονται συχνά έκρήξεις καΐ έκ-
  πυρσοκροτήσεις, Ιδίως κατά την νύ¬
  κτα. Νομίζομεν ότι ή άστυνομΐα 8α έ-
  πρεπε νά συλλαμβάνη τούς δράστος
  καϊ νά τούς παραπέμπει είς τό αυτό¬
  φορον επί διαταράξει τής κοινής ήσυ-
  χΐας, δεδομένου μάλιστα ότι συνήοως
  πρόκειται περΙ μικρών παιδιύν καί άπό
  τα όποΤα πολλά έχουν πέσει συματα
  των παιγνιδιών αύτφν.
  — 00 —
  ΤΟ ΒΡεΦΟΚΟΜΕΙΟΝ
  Άπό σήμερον πρόκειται νό έγκατα-
  σταθή τό Βρεφοκομεϊον είς το παρά
  την οδόν «Γ. Ίερωνυμάκην ιδιόκτητον
  οίκημα»
  Τό οίκημα δμως αύτό ευρίσκεται είς
  άσλίαν κατάστασιν. Πόρτες, παράδυ-
  ρα, μαγειρεΤα, ύδραυλικαί καί ήλεκρι-
  καί έγκαταστάσας έχουν πλή:ως κα-
  ταστραφή άπό τούς φεύγοντας Οϋν-
  νους. ΚαΙ συνεπώς ή παραμονή έν αύ¬
  τω τόσων θρεφών καδύσταται άδύνα-
  τος, πρίν ή έπιδιοραωοοΰν όλα αύτά.
  Ό Δήμος τοϋ ύποίου προίσταται δν
  σρωπος έγνωσμένης αντιλήψεως εϊμε
  5α βεβαιοί ότι σά πράξη τό πάν, διά
  νά καταστή ή έν αύτω παραμονή τρο-
  φίμων καΐ προσωπικού δν όχι δνετος,
  τουλάχιστον ύποφερτή
  —00 —
  Σ Υ Γ ΧΡΟΝΟΝ
  Μέ τό φτάξιμο έτώρα τοϋ νεροΰ, έλ·
  πΐζομε πώς θά πάψη ό κόσμος νά ψω-
  νιάζη.
  Π διάολο . 'άφοθ ζήτημα νεριούλα-
  σης δέν ύπάρχει πλειό
  ειλικρινώς διά την ένωσιν καί συμ-
  ,φιλίωσιν δλων των Έλλήνων, Ή έ¬
  νωσις είνε Ισχυρά καί άκαταμάχη-
  τος δύναμις, διότι συνενώνει τά,ς
  επί μέρους δυνάμεις τοΰ Έθνους είς
  μίαν δύναμιν συνισταμένην των επί
  μέρους δυνάμεων. Ή διαίρεσις κοί
  ό διχασμός έξαντλεΐ κσί κατασΐρέ-
  φεΐ τάς Κοινωνίας καΐ τούς λαρύς.
  «Πάσα Βασιλεία μερισθεΐσα καθ" ε¬
  αυτήν έρημοΰται καί πάσα πόλις ή"
  οίκία μερισθεΐσα καθ" εαυτήν ού
  σταθήσεται» διεκήρυξεν ό Κύριος η¬
  μών Ιησούς Χριστός.
  Ποίος δύναται νά αμφισβητήση
  την αλήθειαν των Θεϊκών λόγων;
  Εάν χοτ^ακωθώμίν έντός των χά-
  ρακωμάτων των έθνικών μας ίδεω-
  δών καί παραδόσβων. Είς την λα¬
  τρείαν των πανσέπτων καί άθσνά-
  των τούτων ίδεωδών ΘΡΗΣΚΕΙΑ,
  ΠΑΤΡΙΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, τα όποΐα έ-
  σεβάσθησαν δλοι-οί αίώνες όφείλει
  πρώτιστα καί μάλιστα την ύπαρξιν
  καί την αίγλην αυτού" τό ημέτερον
  Έθνος. Διά τής λατρ.ίας αυτών καΐ
  των άλλων αίωνίων αξιών ή ανθρω¬
  πότης έξευγενίζεται καί είς πεδία ύ·
  πέρτερα άνυψοθτσι. Τό ημέτερον Έ- ·
  θνος κατ' εξοχήν διά τής μακρσίω-
  νος αύτοΰ ίστορίας έκύρωσε την α¬
  λήθειαν, ΟΤΙ ΟΙ ΛΑΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΡΟ
  ΚΟΠΤΟΥΣΙ ΚΑΙ ΜΕΓΑΑΟΥΡΓΟΥ-
  ΣΙΝ ΟΣΟΙ ΣΕΒΟΥΣ1 ΤΗΝ ΑΡΕΤΗΝ
  ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΠΟΥΣΙ ΜΕΤ" ΕΥΛΑΒΕΙ- -
  ΑΣ ΤΑ ΠΑΝΣΕΠΤΑ ΙΔΕΡΔΗ. Πρέ¬
  πει νά γίνωμεν άγρυπνοι φρουροΐ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000-000
  ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Όκτωβρίου 1944
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΤΥΠΟΝ
  Τό έργον τής άηοκοταστάοεως
  Άπό τό περιοδικόν δατνεγ
  Άφοϋ υπελογίσαμεν τό μέγεθος
  τοΰ έργου ' γυρίσσμε στό Άλγέριον
  κσί άρχίσαμεν τό έργον μσς Τα
  Βρεττανικά κσί Άμερικανικά στρα-
  τευματα ώς καΐ οί Γαλλικές όργα-
  νώσεις περιθάλψεως ήσαν Ετοιμες νά
  βοηθήσουν. Ό Έρυθρός Σταύρος εί¬
  χεν έγκαινιάσει ήδη πρόγραμμα δια-
  νομής γάλακτος άπό προμήθειες πού
  εΐχαν στεΐλει ή Ύπηρεσία ΔανισμοΟ
  —' κμισθώσεως καί άπό την Άγγλί
  α. Κατόπιν συνεννοήσεως άνέλαβα
  κι' αυτήν την ύπηρεσία. Ή έργασίσ
  μου σύντομα έπεξετάθη καί μοθ εδό¬
  θη ώς βοηθός ό "Αγγλος "Αίρ Κάρ-
  τερ κι' ό Άμερικανός Πώλ Γκόρν-
  τον, πού έστάλη έσπευσμένως στήν
  Άψρική άπό τό Γραφεΐο Περιθάλψε¬
  ως καί Άποκαταστάσεως Ξένων Χω
  ρών Ώς επί τό πλείστον έργαζόμα-
  στε μέσω Γάλλων καί Άράβων άρ-
  χηγων Μ' αΰτό δέν έννοω αποκλει¬
  στικώς πολιτικούς άρχηγούς. Κάπο-
  τε μας βοήΒοΰσε £νας γιατρός, £νας
  παπσς, έ'νας έμπορος, ή' διδάσκαλος.
  Παντοΰ εύρήκαμε πρόθυμους βοη-
  θούς Καί στήν έποχή τής μεγαλυτέ¬
  ρας δράσεώς τό προσωπικό μου πο-
  τέ δέν υπερέβη τοΰς εί'κοσι. "Εάν λη¬
  φθή ύπ' όψιν δτι ή Αγγλία καί ή Ά
  μερική έφόρτωσαν γιά τρ Βόρ. Άφρι·
  κή περισσότερα άπό 3ΟΟ.ΟΟΟ.ΟΟΟ0
  χιλιόγρ. τροφίμων καί ρουχιομοΰ κα1
  500 ΟΟΟ.ΟΟΟ χιλ. κάρβουνο, θά δήτε
  δτι κατωρθώσαμε νά άποφύγουμε
  τόν κίνδυνο τής πληθώρας τοΰ προ
  σωπικοΰ
  Έπιτρέψατέ μου νά έπανέλθω
  στήν άρχή τοΟ εργου μας. Υπήρχαν
  Άραβικές κοινότητες δπου πεινασμέ
  να παιδία έτρεχαν σχεδόν γυμνά μέ-
  σα στήν κρύα βροχή τού χειμώνα.
  Έδώσαμε γάλα στά παιδία των Ά¬
  ράβων, Γάλλων. Εβραίων, Ίταλών
  άκόμακαίσέ παιδία άπ' την Κεντρι
  κή Εύρώπη Γάλα πού ήλθεν άπό
  την Άμερική, γάλα πού ήλθεν άπό
  την Αγγλία1, έμοιράζετο σέ εκατόν-
  τάδες σχολειό. "Οταν έκάναμε τόν
  Μάϊα τούς ύπολογισμοΰς μας εύρή¬
  καμε δτι είχαμε μοιράσει γάλα καθη
  μερινώς σέ περισσοτέρους άπό 2ΟΟ.
  ΟΟΟ μαθητάς.
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ή πρώτη συνεδρίαοις τού Ύπουργικοΰ Συμ-
  βουλίου.-ΤΤαροχή άμνηστείας.Άπειλείται ή Βου
  δαπέοτη.-Μεγάλαι έπιχειρήσεις είς Ειρηνικόν.
  Ή σύσκεψις τής Μόοχας.
  καί φϋλακες των πατρίων, τα όποΐα
  παρελάβομεν παρά των εύσεβών
  προγόνων μας καί ώς ιεράν παρακα
  ταθήκην οφείλομεν νά τηρήσωμεν
  αύτα καί να παραδώσωμεν είς τούς
  ώπογόνους ημών άμόλυντα καί άκέ
  ραια. "Ο,τι δήποτε ξένον καί άσχε-
  τον πρός τα πατροπαράδοτα ήθη καί
  έθιμα, πρός τάς θρησκευτικάς, ο[κο
  γενειακάς καί έθνικάς μας παραδό
  σεις μή μδς έλκύση καί μή μας πα·
  ρασόρειώστεν'αρνηθώμεν αύτά. Έ
  πί αίωνας έτίμησαν ταυτα καί έσω-
  σαν την ελληνικήν φυλήν. Ή άξία
  των καϊ ή ενεργεια των δέν μκταβάλ
  λονται διά των έτών. Είναι αίώνια
  καί άμετάβλητα, καί ουδέν έν τώ κό¬
  σμω δύναται νά άντικαταστήστι αύ
  τα, διότι ουδέν απώτερον καί ίερώτε-
  οον καϊ σεπτότερον των άθανάτων
  ίδεωδών. Υπέρ αυτών εδόθησαν πό
  ταμοί αίμάτων.
  "Εχομεν διά τουτο καθήκον Ιερόν
  και άπαράβατον δλοι, οί ΰπηρέται
  τής Χάριτος τού Θυσιαστηρίου τού
  ΘεοΟ, οί Ίερεϊς, οί κήρυκες τοΰ Θείου
  Λόγου, οί διδάσκαλοι, οί γονεΐς καί
  πάς γνήσιος Έλλην νά ύπερασπίσω
  μέν σύτά καί νά μή επιτρέψωμεν νά
  παροραθώσι ποτέ. Ή Έκκλησία δί¬
  δει πρώτη τό σύνθημα ΟΛΟΙ ΕΜ
  ΠΡΟΣ υπό την Λευκήν Σημαίαν των
  πανσέπτων ίδεωδών καί τής άγά
  πης τοΟ ΧριστοΟ.
  «Πείθεσθε τοίς ήγουμένοις ημών
  καίύπεΐκετε, αύτοί γάρ άγρυπνοθ
  σιν υπέρ των ψυχών ημών, ώς λόγον
  άποδώσαντες, ίνα μετά χαρδς του¬
  το ποιώσι καί μή στενάζωσι, άλυσι-
  τελές γάρ ημίν τουτο». Πειθαρχεΐτε
  είς τούς Νόμους τού Κράτους καί
  τάς διαταγάς τής "Εθνικής Κυβερνή¬
  σεως.
  Ή χάρις τοϋ ΘεοΟ καί Σωτήρος η¬
  μών Ίησοϋ ΧριστοΟ, άς φωτίζη ήμδς
  *6ιά τοΟ άνεσπέρου φωτός Αυτής είς
  την οδόν τής άρετής, τοΟ καθήκον
  τος τής άγάπης, τής ώμονοίας, τής
  πραγματικής συναδελφώσεως. Ή ά-
  γάπη καί τό άπειρον ίλεος ΑύτοΟ
  εΐη μετά πάντων ημών.
  Ζήτω ή Άθάνατος καί Αίωνία Ελ¬
  λάς.
  Ζήτωσαν οί Μεγάλοι μας σύμμα-
  χοι.
  Ζήτωσαν αί τιμημέναι μας Στρατι¬
  ωτικαί καί Έθνικαί δυνάμεις.
  ν Έν Ηρακλείω τή 14 8)βρ(ου 1944.
  Τής Ίερας Μητροπόλεως Κρήτης
  Ό Πρωτοσύγκελλος
  Τ'Αρχιμ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Τούς παρακολουθήσαντας την κηδείαν
  τοθ άγαπημένου μας Μανώλη, θεωρού¬
  μεν καθήκον καί υποχρέωσιν μας όπως
  ευχαριστήσωμεν κα'ι δημοσίςχ.
  Ευχαριστούμεν έπίσης τοΰς κατοίκους
  των Κοινοτήτων Αύγενικής, Βενεράτου,
  Κερασσών, Άγίου θωμά καί "Ανω Ασι¬
  τών οΐτινες συμμετέσχον τού πένθους
  μας.
  Ιδιαιτέρως δέ ευχαριστούμεν τους κ
  κ. Τσιβιδάκην, Παπαδάκην διδασκάλους,
  τόν ιατρόν ΣτρατάκΓ,ν καί τόν κ. Γρατσέ-
  αν οίτινες έξεφώνησαν λόγους κατά την
  ημέραν της κηδείας τοΰ άγαπημένου μας
  νεκροθ.
  Ή ευχαριστούσα οΐκογένεια
  ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΧΑΙΡΕΤΗ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  "Απαντα τα αϋτοκίνητα τα έκτε
  λοϋντα . ύπεραστικάς συγκοινωνΐας
  υποχρεούνται τα παραλαμβάνωσιν
  τούς ταχυδρομικούς σάκκους έν έ-
  ναντία περιπτώσει θά άφαιροΰμεν
  την άδειαν κυκλοφορίας.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ[χης Πεζικοΰ
  Α Ν Α ΚΟΙΝΩΣΙ1
  Διεπιστώθη δτι πολλοί των κατοί-
  κων προβαίνουν είς αϋθαιρέτους κα·
  •αλήψεις οίκιών είς τάς οποίας καί
  έγκαθίστανται.
  Ή Έπιτροπή Στεγάσεως ανακοι¬
  νοί δτι ούδεμία τοιαύτη αύθαίρετος
  εγκατάστασις πρόκειται νά νομιμο¬
  ποιηθή, επί πλέον δέ αί τυχόν ύποβλη
  θησόμεναι αίτήσεις στεγάσεως των
  αύθαιρέτως έγκατασταθέντων θέλου
  σι εξετασθή μεταξΰ των τελευταίων.
  Διεπιστώθη ωσαύτως δτι πολλοί
  προβαίνουν είς ένοικιάσεις οίκιών τάς
  ημέρας αύτάς έκ μέρους των (διοκτη
  των αυτών καί ούτω δυσχεραίνεται
  τό έργον τής "Επιτροπήν Στεγάσεως.
  Καθιστώμεν γνωστόν δτι ούδεμία
  τοιαύτη μΐσθωσις άναγνωρίζεται
  καθ'δσον τα ζητήματα τής στεγάσε¬
  ως θά φυθμισθοΰν έν τώ συνόλω των
  καί έν δψει των πραγματικών άναγ-
  κών παρά τής υφ' ήμδς Έπιτροπής.
  Έν Ηρακλείω τή 20 10-1944
  Ό Διοικητής τής Διοικήσεως ώς
  μέλος τί]ς Έπιτρ. Στεγ. Ηρακλείου.
  προσκλησισ:
  Καλοΰνται άπαντα τα μέλη τί>0 Προμη-
  θευτικοθ καί ΚαταναλωτικοΟ Συν)σμοΟ
  'Εφέδρων Άξ)κών Δήμου "Ηρακλείου
  την 29—10—44 ημέραν Κυριακήν καί ώ-
  σαν 9.30' π. μ. είς τό Κέντρον Σουσοΰ
  Μ. Μαθιουδάκη παρά τόν "Αγ. Μηνδ, είς
  "Εκτ. Γεν. Συνέλευσιν.
  θέματα: 1)Λογοδοσία Διοικητικόν Συμ
  βουλΐου. %
  2) "Εκθεσις 'Εποπτικοΰ Συμβουλιον
  3) ".Ιδρυσις , Συλλόγου Εφέδρων 'Αξ)
  κων.
  4) Άνακοινώσεις διάφοροι.
  'Εν'Ηρακλείφ τη 21—10—44.
  Διά τόν Συν)σμόν 'Εφ. Άξ)κών.
  Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
  Κ. ΚΟΚΚΑΛΗΣ Ζ ΜΑΡΚΛΚ1Σ
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
  Οίκοδομών καί Τεχνικών έργων
  ΝομοΟ Ηρακλείου
  Καλοθμεν άπαντα τα μέλη τοϋ Συν
  δέσμου πρός γενικήν Συνέλευσιν την
  22αν τρέχοντος καί ώραν 9ην π. μ.
  είς την οικίαν τοΰ Προέδρου τοΟ
  Συνδέσμου Άντωνίου Συνάνη είς
  Καινούργια Πόρτα, πρός επίλυσιν
  διαφόρων ζητημάτων.
  Ό Πρόεδρος
  2—2 ΑΝΤ. ΣΥΝΑΝΗΣ
  ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ
  Ανεκοινώθη δτι εληξε ή
  σύσκεψις είς Μόσχαν μεταξύ
  των κ. κ. Τσώρτσιλ — Στάλιν
  καί των Ύπουργών των εξω¬
  τερικών κ. κ. ΤΗντεν—Μολό-
  τωφ.
  Τό ανακοινωθέν ής συσκέ¬
  ψεως άναφέρει δτι επετεύχθη
  πρόοδος σχετικώς μέ τό Πο-
  λωνικόν ζήτημα καί πλήρης
  συμφωνία διά την Βαλκανι-
  κήν. Έξεφράσθη πλήρης έμπι-
  στοσύνη διά την εξέλιξιν των
  έπιχειρήσεων είς δλα τα μέ-
  τωπα. Αί δύο Κυβερνήσεις συ
  νεσκέφθησαν μετά τοΰ Προέ-
  δρου τής Πολωνικής Κυβερ¬
  νήσεως καί κάθε παρεξήγησις
  διελύθη. Ή σύσκεψις διήρ¬
  κεσε άπό 9 — 18 Όκτωβρίου
  έ. ε. Έπίσης επήλθε πλήρης
  συμφωνία διά τούς Βουλγα-
  ρικθύς δρους άνακωχής.
  Σήμερον δύο παραστάσεις 3—5—
  5—7 μέ τό άριστούργημα: «ΚΟΛΑ-
  ΣΙΣ ΚΛΡΧΑΡΙΩΝ».
  ΚΑΤΑΒΥΘ1ΣΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ Β^ί^ΙΝΟΠΛΟΙΟΥ
  Τό Άνγλικόν πολεμικόν
  σκάφος «Άργοναύτης» έ6ύθι-'
  σε γερμανικόν βενζινόπλοιο/
  παρά τάς ακτάς τής Στερεάς
  Ελλάδος. Επί τού βενζινο-
  πλοίου έπέβαινον 600 γερμα-
  νοί στρατιώται, οί πλείστοι των
  οποίων έπνίγησαν.
  ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Κατ' αύτάς πρόκειται νά έγκατα
  σταθή τό ·|Ρελωνεϊον Ηρακλείου είς
  τό οίκημα τοΟ πρώην λιμεναρχείου
  μέχρι ανεγέρσεως των έκ των βομ
  βαρδισμών καταστραφέντων μονίμων
  άποθηκών καί γραφείων τού.
  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Άπό χθές ήρχισεν ή μεταφορά των
  άρχείων τοϋ Δημοσίου Ταμείου, έκ
  τοϋ παρά την πλατείαν τής παλαιδΓ
  Νομαρχίας οίκήματος ένθα έστεγάζε-
  το μέχριτοϋδε.
  Τό έν λόγω Ταμείον θά στεγασθή
  είς τό τμήμα έκεΐνο τού στρατώνος
  δπου ήτο έγκατεστημένον καί πρό¬
  τερον.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ
  Κατόπιν αποφάσεως τής Στρατιω-
  τικής Διοικήσεως Ηρακλείου ιδρύθη
  γραφειον Στεγάσεως.
  Κατόπιν τής ιδρύσεως τοϋ έν λόγω
  γραφείον ή Έπιτροπή τεγάσεω'ς
  προσκαλεΐ πάντας τούς έχοντας α¬
  νάγκην στέγης όπως προσέρχονται
  είς τό έν λόγω γραφείον (προσωρινώς
  είς την Διοίκησιν τής Χωρ]κη"ς) πρός
  παραλαβήν έντύπων αιτήσεων πρός
  συμπλήρωσιν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Οί κάτοχοι διτρόχων είς τα όποΐα
  χρησιμοποιοϋνται κτήνη έγκατα-
  λειφθέντα υπό τοΰ ΓερμανικοΟ Στρα-
  τοϋ, οφείλουσι νά έργάζονται δωρε-
  άν τουλάχιστον τρίς τής εβδομάδος
  είς τό αεροδρόμιον Ηρακλείου. "Ο¬
  θεν καλώ πάντας τούτους δπως προ¬
  σέλθωσιν καί δηλώσωσιν τοθτο είς
  τόν Άνθ)τήν μηχανικόγ Βογιατζά-
  κην έργαζόμενον είς τό αεροδρόμιον.
  Ό Άνθ)τής Βογιατζάκης ν' άνα¬
  φέρει ημίν τα όνοματεπώνυμα καί
  τάς ημέρας εργασίας των ούτω δη-
  λουμένων διτρόχων.
  Οί μή προσερχόμενοι θά ϋποστώ-
  σιν άναλόγους κυρώσεις.
  Ό Στρ. Διοικητής Ν. "Ηρακλείου
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  "Ολοι οί φοιτητές κβί φοιτήτριες τού
  Μυμοϋ νά μαζευτοθν την έρχόμενη Δευ¬
  τέρα σιίς 5 μ. μ. στό Γυμνάσιον θηλέων
  "Ηρακλείου γιά νά συζητήσουν την ιδρύ¬
  ση ενός Φοιτητικοϋ συλλόγου καί άλλα
  φοιτητικά ζητήματα.
  Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  Τοϋ Ιωάννου Τζομπανάκη
  κάνει έναρξιν των εργασιών
  τού σήμερον Κυριακήν είς τό
  Προάστειον Άγιος Ιωάννης.
  ν Ό πρώτος λόρδος τού Ναυ-
  αρχείου κ. Αλεξάντερ ανεκοί¬
  νωσε ότι τμήμα τοΰ Βρεττανι¬
  κόν ατόλου ανεχώρησε ίνα λά¬
  βη μέρος είς τάς αρξαμένης
  μεγάλης εκτάσεως έπιχειρή¬
  σεις τού είρηνικοΰ.
  "ϊ όσον κολοσσιαίςι είνε αυτή
  ή άρμάδα -πού αποτελεί τμή¬
  μα μόνον τοΰ βρεττανικοΰ στό-
  Άνακοινώσεις τού Αλεξάντερ.
  λου—ώστε δύναται νά άναμε-
  τρη8ό μέ ολόκληρον τό Ία-
  πωνικόν πολεμικόν ναυτικόν.
  Οί Βρεττανοι καί οί '/ μερι-
  κανοί θά άποκτήσουν την πλή¬
  ρη κυριαρχίαν των θαλασσών
  και θά καταστρέψουν κάθε έχ-
  χρικόν σκάφος εδήλωσεν ό κ.
  Αλεξάντερ.
  τής Ελλάδος.
  Τό υπουργικόν Συμβούλιον
  συνεδρίασε χθές διά πρώτην
  φοράν καί ήοχολήθη μέ διάφο-
  ρα ζητήματα ιδία δέ μέ τό έρ¬
  γον τής ανοικοδομήσεως τής
  Ελλάδος.
  Μία των άποφάσεων τοΰ Ύ
  πουργικβυ Συμβουλίου είναι
  ή παροχή άμνηστείας είς
  τούς καταδικασθέντας είς δά-
  νατον ώς ένεχόμενοι είς τό κί
  νημα τοΰ παρελθόντος Απρι¬
  λίου καΐ τόν μετριασμόν τής
  ποινής των άλλων.
  Οί ούμμαχοι είς την Ιταλίαν.
  Είς τόν τομέα τής Άδριατι-
  κης σημειούνται καθημερινώς
  καί νέαι πρόοδοι των Συμμαχι-
  κών στρατευμάτων.
  Ή 8η στρατιά προελαύνου-
  σα έκάλυψε τό ήμισυ τής απο¬
  στάσεως μεταξύ Ρίμινι-Ραβε-
  Είς τα Ίταλογαλλικά σύνο-
  ρα βομβαρδίζονται στόχοι είς
  την περιοχήν τής Βεντιμίλια.
  ΕΞ
  Η
  Προκεχωρημένα Βρεττανικά
  στρατεύματα πλησιάζουν την
  Λαμίαν, ή όποία εξεκενώθη ά¬
  πό τούς Γερμανούς.
  Αφιχθη χθές τό πρωΐ είς Πει
  ραια τό πρώτον συμμαχικόν
  ατμόπλοιον μέ τρόφιμα, φάρ-
  μακα, καί άλλα ειδή διά τόν
  πληθυσμόν.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝ^ ΠΟΛΕΩΝ
  Κατά χιλιάδας έπιτίθενται
  τα άεροπλάνα τής Άγγλοαμε-
  ρικανικής άεροπορίας κατά τής
  Γερμ,ανίας, Τσεχοσλοβακίας,
  Ουγγαρίας καί στόχων είς την
  Βόρειον Ιταλίαν.
  Σφοδράς βομβαρδισμός ένηρ
  Υήθη ιδιαιτέρως είς Στουτγάρ-
  δην, Νυρεμβέργην, Μπΐς Μπάν
  τεν, Ρέγκενσμπούργκ καΐ τό
  Μόναχον.
  Η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ
  Διοικητής τού τμήματος άγορανο-
  μίας ετοποθετήθη δ ύπομοίραρχος
  κ. Χρηστακόπουλος.
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  ίΦί)ρ«ι
  Κατά την χθεσινήν ύπουργι-
  κήν συνεδρίασιν απεφασίσθη ή
  πρόσκλησις υπό τάόπλα ώρισμέ
  νων έφεδρικών κλάσεων.
  Είς τόν τομέα των Βοσγίων
  ή προέλασις των Συμμάχων συ-
  νεχίζεται καί τα Συμυαχικά
  στρατεύματα άπέχουν περί τα
  5 μόνον χιλιόμετρα άπό τα σύ-
  νορα Άλσατίας.
  Αναμένονται είς τάς Πά¬
  τρας τρία Βρεττανικά άτμό-
  πλοια πλήρη τροφίμων καί άλ¬
  λων είδών διά τόν ελληνικόν
  λαόν.
  Καναδικαί Δυνάμεις κατέ¬
  λαβον την πόλιν Λέ-Νοΰ τρία
  χιλιόμετρα άπό τα Όλλανδικά
  σύνορα.
  Μετά την κατάληψιν τού Ά
  αχεν τα Άμερικανικά στρατεύ¬
  ματα έκκαθαρίζουν την πόλιν.
  Οί μέχρι τοΰδε συλληφθέντες
  αιχμάλωτοι άνέρχονται είς 12.
  500 άνδρας
  Τί
  Αι
  :

  %*
  §