90475

Αριθμός τεύχους

99

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/4/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ.-_..ΐν29---^ΡΑ>-0^ ΔΚΤΤΚΡΑ ΑΡΙΒΜΟΣ $9 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΑΛΟΝ
  ■■■ΝΒ1ΙΙ1Ι Ι ^^ί '" 'ΐ'^'Χ^τ^^ '* **** ^ ■'&· ■Β&ί--^<£ ΤΙΜΑΤΑ^-ΙΙΠ^^ : ■& ' δληοώνοντκ ά δημοηίύβιις *αί δ'. 1*1 ΤτΠ3ΓΡΑΦΕΙΛ-τ9»νΐ11 ΑΓΙΑΙ ^ΥΚΟΥΡΓ^ (ΕΝΑΝΤΙ Ι. ΚΑΦΦΑΤΟΧ : ί;"^;^^ί^·.·«ΒΘ ΥΜΝ& -^Ι^ηέ^^'^^β^ς ·■■ ;· < ■,ν·:·::·ν·;; ·· .■ϋ''·"'3Αι _;ν;* 1 ■·:. έν/ . τΐι Τραπέζα Κρήτης, ουδέν £χαυσινά ώφεληθώσιν εάν 5 άπέναντι τού" δποί ύη&Ίρεοΐγ.α- Οοτδ χά έ ΧανΙων καί-α τής νν'γχωνεύ ηι>ς-\ς Ί'οατ'κζης Κρήτης
  χ/|ς "£.&*. Μην οντα αί
  ά*Γ.φάαες ύηδ (
  ■■ ·
  η< ρήσως χών Λρσνο μ/ων τοΡ τόπον»/, έ> ώ πρό
  έ περι λύαεως οίκονο
  γ
  \§ς ί.ζε ααν'αϊοϊ τοΰ ορθού
  ;.ν^ί ί:·<«;ον Λής διει ντ'.; ίΐάί,ψ. Δ α? μγιβόλως ο:,-.Α μον-.δίκόν έπιχκίη τζυ'ρήτυρός 3« η Γ ^*η-ιί>5 ύ/'! ηρέπι-ί ν< ΜνΠτ} ^^ νά δί^αλή την δό . ξιιν τή; Κ©//Γη; ρσς,^ιό δέ πχΐαμα χον Ίμποριχοϋανϊ,λό *·ο>ς μας
  τού β?α* ι ν επ επιχ,βίριι/ία
  .; ; ζή; πχ» •/<ο,·£ί)?4ίίύ;. · •·νϋθΐ7ί<«ν οποίαν ·5 <τ ν 2 '-'βιν ό 5^τί>ο λό; σύ
  ή^7γ
  τώς σημάσίας διά την
  τό ζήτημα δέογ νά έξεα
  σίή άπό οίκονομολογικης κα
  θαρώς ά πόλεως χαχά πόσον
  τα οί«ονομιηά ονμφέροντά
  τού τόπον εΟρίσ«ονται είς άν/
  τίθ»·τ*ην πρός την ίγκατάοτα
  σιν ένταΰΰα τής Έθνικίίς
  Ύραπέξης καθ* δσον ημείς
  φρονούμεν αδιστάκτως διΐ
  ή εγκατάστασις τ^ς '£"θνίκης
  Γραπέξ;τ/ς ένταϋί»α θά ένκαι-
  νία] νέαν ηίΗονομικήν Λερί-
  οοον διά την ΛλθΛίτοΑονικήν
  άνάπτυςχν τοΰ·τόπόν ή τοι¬
  αύτη δ^ εγ«α-.άστασις δέον
  ν£ επισπευθή τό ταχύτερον
  «αί <ϊ·» ά/όόίί» η Γρίίατεία /τη; «αρβαείντ; ώς αύτσϊβ ου .., _κ-----.α τ,ης Ελλάδος. Ή μόνη «τυχάριστος ΰπί- χρωσ*(ς- ή όποϊα παρεμβάλλ^τ ταιμ«τα|υ τοΰ όαειλέτου «αί τόν δανείθ"τοϋ τον έγκειται. ..τη ίλπιδίΌτι ά-κό δανειστην οί«ονομι«ό>ς ευρωστον »αι δν
  νατόν θά παρασχεΦώσιν αί
  δυναταΐ εύχέρεΐαιέν ώ άπδ
  δανειστήν φουκαοάν.....ς?ου
  κοροΰ δέ έν τή προκειμέν^
  περιπτίδσει είναι ή Τραπέζα
  Κρήτης.
  Καΐ ερωτώμεν τ ούς κοπτα
  μένους έπέιδη ο γβννήτωρ
  δοέγεται νά καταφάγη τό τέ¬
  κνον τού, ξιέθεσέ ποτε ή Γρά,
  πεζά Κρήτηςτό ποσόν Ι.ΟΟΟ
  ό^α/μών δία δάνει.ι
  κην σύστημα της Ελλάδος
  διά τί ή Κρήτη νά ϋτερήται.
  της έδραΓης ταύτης δσον καΐ ά
  σα>αλ ούς (
  , Τΐ1
  Αί έκδεκάζόμεναι είς πάα«ν
  σχεδαν συνεδρίαν -ου Πλημ- -
  ί μρλιόάικεΐοϋ · ύποθίοβΐς κατά
  | τωνέπιτετοαμμένων ^ηνδΐανο
  μήντών ύττότής.τολ',τεΐαςπαρε-
  . χομενωνμη'νΐαΐών βοητ>ημάτων
  ' πρό; τάς δικαιούγους οίκογε-
  νείου τ?ον έπιστ·.)άϊοιν /.«ί αί
  ΌΟΟ ό^α/μών δία δάνει.ι
  καλλίεϊγείας κα&ώ; επ τής
  συμβάσεως είχεν ύ.τοχιιίωσιν;
  Ί; 'ανγχωνι ν τέως 3πον δέ
  ο* ι"τ* 1^αί'ΦΙτ'·γνχη, βΙζ ϊο ΐί' -
  ι μά Τ6ίν ο* αυνεΊθόνίΓί 5
  π
  9 7··> <5*-ν είναι ά/.ΐ)Φ£ς. Γ:«?·»Ι)ΐ^τι καΐ των ά- μοΙ>γ: ο, έ;
  άοικια ν«
  |ΐϊ)..Λτ'π·αΧβν δ Κ<>«τικός λαός
  νά ε'Λύίω^ληθί). τό3ν πολλών
  νΤοοναμ ί ών ών. άτο.λανει ή
  'ΐ'.θΐ'ΐ '.ή Τ., απεξα ε>. . ,^έρ^ρυς
  τοίϊ Κοάτους · ■
  'ίί Γράπρζί' ΒΓρήτής κ«-
  θά)"; καϊ πάπα άίλτΐ τραπέζα
  έργάζεται έι.Ι τί| Ιιάοει ωρι—
  θ*ιιέν·Ί)νοίκονοΐ'ομικ(Ι)ν νι·μων
  ή παραβί'ΐθΐς τ*ό5ν ΑποΙων .8-
  ώς δμεσον και ,αχίστην
  * Η^Κοήτη |»(/.ς» κατχ τόν
  § /τοΛα ^ καί>' ημα^ οί πε/.α-
  ταιτη"; άνω·"ν:ΐου ταύτης
  ό.ττθια
  ί πρό;; δφβλο; ενίων των μ?-
  1 κων χάίν ίπΐ^οο.Γειων (*ίπνα
  Ι καί αποφάσεις μαρτυρούσιν άτυ
  : χώ;, δπ δέν πλανάται > δηπο
  ι σέα γνώμη ή ον,/οα'ϊνη'δχι κα
  Ι τα κανόνα, ή·6ίαχ?1οι.σις χώί
  ί επιτροπεΐίδι·1 ά-ϋ:'.Γλυ γΐνεΐαι
  _^.------,--,.-- -.-..Λν_.-----, .-τρόΐενος ίΙη'ΐΐΓις ύ/.'Κϊΐ.:!-"".-; Γ Χί
  _*ρωτοα·τατησε, αομμε- πεοι$αΐ^ιυΰην;- οί» ,γκνπϋ.ς
  σχε τούλάχισ.ον ήενεθάρ , «προνΜ&ναάοπαητάννΗ&η
  ρννζ την ίδουσιν ανωνυμου
  η έ:ρρορρύι>μο) τινός εταιρΐ
  άς έμπορικήζ βιομηχανικήν
  νΐχυτι«ης γεωργικης η.γεη; '.« ν.,ότηέ^Όν^ν^ττόνεπινεί
  ερΐ|'σεο>ν κβθώί β'-
  ■■'**'''
  /ιωϊ η κοιν«νικη ώ-
  πρρερχομένη εκ των
  ί Γρ(ΐπεζών δεν αυνίαΐαται είς
  τό λαμβάνειν τό/ονς καί ίΐα
  α, άλλ'εΐςτόδη
  πρωτοσεατεΐν
  είς δημιουργίαν τοϋ πλούτον
  Κά 'όταν ή Έϋ'νΐΗή Γράπε
  ζα καΐ πολύ ύιχαίως θεωρεΐ-
  1 ται ώς βάσιςίαι'Γ|; έπαηονμ·
  1 βδ ολόκληρον "1
  χαρτονοαΐσμάτων, ή (αγ,-βαζΌν
  νά κατα',ΤΊλλίησι ανϊ·ι.·ϋι·;.Λ
  ι καΐ
  ρι/μι διδόαενιι ρίς αύ
  τάς ■ χ'/ρτυνοαΐσματα, ο.:ακ
  πραγ·.!ατοποι.£δσΐΓ)|ν;Γ/»!|4>ίθ|ΐ (ιν
  τώνείς τάςδιχαιού/ους α·.?.ο·;2
  | ύ.τρβίλλυντοΰι" άγώγια ·"«.!.<^ ν .· ■ χ ·. - 4. ■ '■<■
  ΒΗΜΑ
  ΪΙΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
  μαηκά έμβάαματα δέον νά
  ΟΛευΰ·ύνωνζΐαί ϊΐ^ύς τόν κ.
  Γ.ΣΙ^ΠΩΚΟΝ δικηγόρον
  τα ένταϋ&α πρός ληψιντών δια
  "Λ λ/ά τύ άν^^η
  μα, υ.-Γρ, τα μέλη ΐώνείρημέ
  νωΐ' έ.τιτρΐιπηών, οσάκις ένώ
  πιοντοΰς δι/.αίοσιΐνης εκληθη
  οαν ί οώσωσΐ Λόγον διά σχε
  τιν.ά^ πρός την διαχείρισιν ιών
  βοΐ|»/ΐ|μάχων αα^αΐ',άαζις τον
  νομόν, α?υί'{>α$()ν ποόί α>6
  πει<3ΐν τής 3Γ«ινι^Γ)ς αυτών εΛ- Ούνηε, »(α('στη τοσφ -τΓΓ^ιμ/ίκ υολ', ««ι τόσω <4νίι?ετΐ)νΛ·ο6? χή>' <'λι]'>Γν ϋακ'σΤαΡίν, ώστε ή
  μ ι Γς Θώ <η·νιστ^μ^ν είς β"χρΐ· νϋί;, οϊανες (ΐχολλυθοϋσι ι ήν τ ' χ τι «ήν ;κ3ν ί.ιέ/'ρι σημείον κ · δ!' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Υπό τού Πλημμελε ισδι νιείοο Ρεθύμνης χατε- διΜάσθησαν χΟές ό διδα- σΛαλος Όρθέ , Μυλοποτά¬ μου Στυλ. Δράγασις; παί ο Οήμαρχος; Μαρ^αμΐτών 'Εμμαν. 1}ογ ιατ,ζτΊς;, είς χρηματικήν πό ινην Οραχ. ΐδθοιότιούτοίδντες μόλη τής; Επ ιτροπβ ίας- ηρ&ς δ ι ανομήν των μηνιαίων |3οη βτ]μάτων είς τάς; οικογε¬ νείας· των επιστράτωνχά τεκράτοονποσοστά έκ των * ια,νεμομένωνχρημοιτ ικών ποσών. Έπίσης: κατεδικάσθη 6 ι ' ομο ίαν πρός την άνω αιτίαν ό ίερευς, τού χωρ ί - Αλέ' των έν Λόγω έπιτρανπ «Γιν, ρ'ίτε ί)ΐ(Ιίπ>ΐ'.λοι είναι δΰεοι, ιιτβ
  δ{
  αςΖοϋμπουΛάκιςε ίςχρημα-
  τικήν κοινόν οραχμών |
  ϊδθ, κι/ί ό 'Π. Ζουμκου- ]
  λάχις οόός λαβών εττίδομα- (
  ένψ δέ ν Ιδΐκαιούτο τοι- Ί
  οότου χατά τον νομόν, !
  είς· χρηματικήν ποινήν '
  οαν έίδομάδαέζηκολούθει
  Λ ακερτ ί«· Ουτε επιστο-
  ?μϊ, ούτε έφημερ ίο'ες έ¬
  φθασαν ε ίς Μόναχον.
  '
  II
  έκτελεστ ική Επ ιτρο
  .πή ήμπόδ ισε τάς τηλεγρα¬
  φ ικαςκαί τηλεφωνικάς άν
  ταπονιρίσεις καί'>ιο|3ερνά.
  κατά τό σόοτηματΓ)ς Ιίο-
  σχας. "Ολα τα ζενοδοχεΓ
  α',εΐναι υπο,χρεωμένανά
  προσφέρουν καταλύματα
  ε ίς τούς στρατιώτας. Ιί ίς
  ποΛλάς οικίας των άστών
  ί ;ε ιναν *£>ευναι διάτρό-
  φΐμα, πρά,γμα τό οποίον
  6 ιηοκόλυι/8 τάς ά,ρπαγάς
  καί τάς λεν,λασίας. ϋδτε
  >ιαί οί Έλβετοί όή
  έγ^ Γ'·>σαν, 4πρ τάς
  γάς. Δέν ηαραχωρη
  πλέον >·άρ|3οον« είς ς,
  άσ-ΤΑι)ς έ.χ των οποίων ηολ
  Λρί σ^ν ελήφθησαν ώς
  νέμε ι οωρεαν. Έζ
  τούς καθηγητάς τοΰ
  πιστπμίου καΐ /πέΡαλε ν4
  διδίίσκετίη ο κομμοονυ
  μός.
  ΙΙολλά πλαστά χαβτονο-
  μίσμκτα ττΐς ΒαυαρΐΗή,
  Τραπέζης κοκΛΓφορουν.
  ΈτυπώΘησαν είς την
  Ρωσσίαν καί μετεφέρθη-
  3αν διά Ρώσσων ταχο6§5.
  μων.
  ΛΟΧΑΓΧΟΝ, Άνβχώρηοεν
  εΐςϊ Γγυπτον μεγόλη' 'Α γγλυή
  έ?πίτ()οπή άηοτελονμένη *κ «?
  λίτΐΛων καί άζιωματί-κων μ{
  την εντολήν, όπως ^εηχο^
  τα αίτια τήςΓξι.'γ^ροεο)·; »')
  Αΐγνττίων «αί ύ,ποψανύί} ~ι
  ρι των πολιτιχ—ν ελρυθτριών
  τάς όποΐοςη Άνγλία θό. «α.
  ί Λΐ
  ^τυ^ τα
  κ ιό
  *■»] ί -Γθο?το χρηαατί
  ζί.τιλη είς |Ιαρθί των ητριθα?*
  ψι σύ//ον ο/πογρλ 11 ών Γςεο'); ΐο)ν
  11 ιί αι ν«τππών των όποί'ων ίύ
  ε ηημςνον Ρ.τιχίίοηιια δέν θά
  ο^νιχται τού λοιπού νά τού: πώ
  ?']. Δμπι ρΤλ'/ι «νπο; λυπηούν
  τα ι·-/!.!-) των £/π ϊρ ν,ιιΊών ί'ρ*
  0.1'ΐν Κ _ -ίιθ Γ(Λ 07111 Γί'τΤΓρΐ Λ'(ί εί
  μ« καιδημάίτιοί Ο.τά/λημοι,δι
  οάσκαλοι τ'χ >ι<]>η· ηώα έ/, π7)ν
  γιροι Οκ/ΙΙψι ο ιΊ/ω ν οΐ/ίογε 11 ών
  μί^υς τ»»ο .τοαοιι, υ,Γδρ ίι πολι
  τ ■ Ια τι/ ο! χώ >ι) σε ν π' ς «ό τα; λ ο
  ΥΦ *ί3ν οικονομικήν υπο
  /^ώτω^'ίς ο,· ή άπομάκ ιυν
  γΓ), πίτ^Μο
  [Ί«ιλ"·- Γ.ύτπ'; σ ί'ρουμΐ>ν.α
  υ ηρ,'γ* όν τόν οικείω ν
  ο (ι^ύ^ τ<ι>ν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ,20 'Αηρ ιλίοο
  (Ίο. τηλ. τού ((Α.αοι5»Μ )
  Ή ΰφοοος έκ μερους
  των στρατΒυματωι/τηςβαρ
  τεβεργκ . Τα πυροβολον
  κρ'οτοΐ εις τα πέριξ, της
  πόλεως, είς την Ο7το ιαν
  κατά την δκΜ·κειαν τής
  νυκτός έΛροοσντο σφο-
  δρώς οί κώδωνας.
  Ό έρυθρος σταύρος ά-
  ριΘμεΓ 40χιλ. ανϋρας (ί-
  ρισία έζ^Λλισμένους, ή
  στάσις ομως μόρους τΓ)ς
  φροοράς δεν ε Γι/α ι ασ^α-
  λΐ)ς. Πολλο ί ά£ ιωμιτ ι κο ί
  τουττρώτουεί* ιτέ'λε ι ουβοη
  Οοδν τούς Γ/ταρτακ ιστάς
  οί 'οποίοι έτοπο )ε ί,ισαν
  μοδραλλ ι>ο3οΛα ε'ί'ς όλην
  ■"Λν τ:όλιν α^ί τη7 οιϊοι-
  η α,λίον" ι?ς 0 ά ε Ι ν 11 υ :>
  Τό έκαναστατικόν δικα
  σαπριον αποτελούμενον
  ά,ηο 9 εργάτας, έκ των α-
  ποΐωνδνο γυναΐκες, αι>-
  νε^ρΐίί^ει δωρκώς καί
  ί, ι ).αχ'* άρόσκε ιαν
  ια^ ϋ-ττοφάσε ις τόο,,καθό·
  ααν οί νομοι κστηργή-
  θηοαν.
  Ήέκτελεστικη έκιτρσ
  π'ι ίηλεισεν όλας τάς έ- Ι
  φΐ,«ερ ίδας , «αί έκδίοεί ι
  Ιν φί)Λλον τ» οποίον δια '
  //<>ΐ>ησί) είς τ\ν Λΐγυπτ
  Ινγ/οονως δι,βτά/θη καί
  άποφυλβ/αοις των άρχηγών
  ή, την όποιαν ά
  Κατ,ώ τα; αΗΤνλ<; ρ·»ιο'|ίΤ)ΐ»; &ις«Όνο?τονι;»ν»ίΛΐ ι , ΛΤγυ.ατον συ7·ρ*έλ*σεν είς >:ην
  κάτασ/Γθ/ΙίΊντίύ ταπαχωνρίςτά
  Ί χς
  -Γχ μ4.'ο>| »<πέ; ι^ίςτό νά έπα ναλόβονν χατά. τό π?.βΐοτην οί (ί-εργησανΐΓς οηαόσίοιύπά λ'.τ[Αοι -,άς ίηγαοΐας "77 Γλ ι τί ια;,, Ο Γ Λ1ί>Ν
  V
  Αθήναι 26 ( 16. τηλ.)
  Ό ΙΙοωδοκουργΛς τ,γ-
  Ιταλίας Όρλάνοο έΐτε-
  σιερθ^τόν Πρόεδρον τΓι;
  Άμςο ικανΐκΓις Δημοηρα- [
  Καθ ' ολ^ν τηι/
  Γόλη τΓι«, Ιίοπί.'λλ<ι<· Γΐιΐ,ςΐ , ται ιΐ«, ·τ<» καχυιίτ.ίμ(» το,ι" >:. Ιωάννην ,λ. Κ,*Μ·νυ: τμι |
  ^ο« ?, Γ!) -ϊό (> ι-τίον. '
  τ
  τι ς· Ο5ίλσωνα.
  ΔΙ νηΐΣΙΣΠΑνΐΚΙΙΣ ΙΙΟΓνΗΣ
  2ό (Ίο. τηλ.;
  ε ιται τηλβ^ρα-
  ότι συνεπεία στά
  σ3·ος «τοσιαλιστών δΐβλό
  9η ή ' Τ,σπανιχή" ΒύθΑή.
  - _ — ____._____η "
  ΕΡΟΡ-ΙΚΟΒ Δ Ε Α Ττ *)
  χάχ οκάν δρ
  χ
  1'ι.λαί'ιοια