90478

Αριθμός τεύχους

101

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/4/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·· ι'
  .*.
  2 ΕΚΑΐΤυιΝ ΦΓΛΛΟ.Ν ΠΜΑΤΑΙ Λ.ΚΠΤΑ
  ΒΜ ΤίΠΟΓΡΑ0Σ|Α ΛΔΠί
  Β&ΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ :|ΑΡΘΕ!ί4ΓΩΓι^0Υ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Μ. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
  Έτησία δραχ.
  Έϊάμηνος »
  Τοίμηνοζ »
  Αι συνδομαι β.νε*;οιρίτω,
  ,τλτ.-ωίθ»τκ,,
  ·'·„"■ Μ · , ,4
  ,λια οαοΗ«υβ((ΐ ν-«1 δ
  £ά, Ί5ΐι«·.τ£οαι συαβωνία .
  Τηλεγραφ, θιευθυνσι;
  Ρέθυμνον
  36
  18
  θ
  Ε.Ν
  Έα*έ9α
  ΤρΙτης ' " 30 Απρίλιον " 1919
  -.....-—
  ;ΜϋΙΜΤΜ ΑΛΗΘΕΙΑΝ
  επί «κ ^;υΏ:βρετούση·ς τα σχέδια
  τ»/»1 "αηαχτί^^ί- , χαί τού;; <τ:ίθ.τούς τοί κ. Βε- χααχιπην των βε νιξίλον καϊ δέν άφήπεν με- ?'ν " 1 ι ;_^ ·>μερον ευκαιρίαν «5/χως
  3όί> ό
  9?
  Λάα-ης εΙΙΐΜίΗπίτις ά-
  νά
  βόΰηηυς
  . . 1 . „ έκ-ίνων οί
  ■; ένιηοπί); τίνες έτ^λμων ναμή έχωσιν
  ' $ αναιημ,'χτιιι^ ηροσ,τπι- ι απόλυτον πεποίθησιν είς τα
  ε.'α τω»· πρ·»· ηήοα/τλάΐ'ί}» · { ε4ττοτεΛίσματ(4 τή; μαγιχής
  ." τηΐ <3η:ι ■χχίοι; ^ν»·^*/^» ί ζάβι)-ον, ίιά της άττ ^'ας, ίίο ιη5ΐ έκ.ιή ι Τ'Χ τ_ούς βενι^εΐιχ.ού;ύ>ί. Π^ω
  ΐαύ.;, άναγ : ίΐνίτοΐ'Ο,γό;, ?/ζο .Ικανος νά
  ,.Λ,^οΊν ί|- ών ,:άί δϋσχοΐιών ιό.ϊ τα
  %&ε δύ.'ίκοΧά καί πολύνλοιια ζή
  'ςδα39- κ·}ΐα\ ι-'ί·ίι όνΰαρα δυ:ίΗου. καϊ πο/,υπλοιια ζή ·
  (ιΓοςϋώτα Β^ί'ί/.ά σνΐφ.'- ι τ?)μαεν, η εφημερίς λοίπόν
  ί)ψ.
  Ιι\:Η~ην Ι
  -*!,»· Α·α*|/ν της ] οζ,*^1ϋίεν άνευ σ»σνοΙ(ζ νά
  ζ ' ΟΙή Λ' ά
  ; εί
  ψ, ρζ ργή[ χ
  εί την άΐηθή $εαι.ν τον εί ι *51λη>·ι«>' ζητή'(?.-α ό
  τή
  . ι
  ι)τ<5 τ. ο ν <5;;αο7 ο?7·?7?ί'-'**>"
  όοΐ'άνω^-τον ^ό^'κ/ία,* των
  ••γοΐίινίΛν φτ/οί- ν&ϊοων', 3
  τι^σ ©Λ <5·<σΓ>/·'α-θί; 3ΐ ί/ον ά
  ■*Ί%ρνπ.τον Γ^εοΐθ-'β ΐω·Λ»ν
  τη» «Ιί/ι^θ'ίν Γ·/;Γί«ώ; λγτ^;
  Τί" θ'σιν τώ*· ίίληνικ'ον ύ-
  ■Ι
  β ν:οΐΓ £»-)3ί'':ΐν «αί π1<·νο τε αίσΐ'Ίθ^ζ^ν ;** ?ί<« ίάσ·"«"'ί'". »ι>ό: τόν π^->ί:^· οτο); ύ : ό
  ί»4 Ιήιί ί£?ν ί^^ '?ν~ »ν· .Ο^ ?ί·
  Ποωΰ'νπονργ-ιν, ού-ι τ» »ί ή δι
  η*οματχΐ] ηε·/·ι*ι& κ<ί..ι«·ί- ό ηί άνι ί'β/^ετο · /; τ»>ν
  %)&^η»ν ουρανόν. Ή ένη'ΐι-
  ρι; εκείνΐ) ηπο ά.τι:νί;ΛεσΓ
  ρ «άντοτε- κνίΐ ά ΌΤί:'.£ ϊ «ί|ν
  Τ'^ν σ τοοδ ι'ί'τ^Γι' τη-; κε<;αϋ νο/ϊ ί-1ι>ν ταύτης ίδή-αεως, ή
  •ίϋς, άΐ'έδηιΐο.πεύετο ύίρ'ίι
  |κο*·, θό: πρι>ρ/.άΙει νί λς (ίγρί
  αζένατίον μας •/.α.ταδιώ*εις,
  ν τό των έι·ττίΓ)<' /αι η ό ποία έ$/ο;ι4·η ϊίς επ ο γΑν 7{θ)' η** τ*λ βζνκζελιαα <ρθ λαέμπαίζινια την ύημο <ι 'ν ν γ νώ'«η ν, έβ. νλ,-ι! ι'ζον «<;)Γ?)νΐίί την ίυίαντΐμ πι/ρα- χω^ή>7εω; τή±πα$ηχωοήπΐως
  τή* Ζμύινης, τ?;,- Θράηψ,
  χανήαω-'.έ'ΐβάλΐα ζήν άπο-
  ν(»,)ΐΗ'σιν ε'ς πάσαν ί&νι-
  ι:ην ψν/ήν ναϊ ζναϊοεπει
  ταπ-τ νπΊ Ιο ,Ίσμοΰς έγιναν,
  οΛι:χ; ']πΐ3αν οΐί αί κιΧθΰ
  αιαΐ αί είς αμα χ(1
  θυβίσι .ου 'Ελληνικοΰ λσοΰ'
  θά έτύγχα?·ον, σχετίχης τού
  ς έ<<είνων, οΐτινες ε'^ονν Ηήν ύπο/ρέιαοιν νίι^ιί| ωα ϋ*^ άγνώ/ίονρς πρός την πά βά τί» ίτ/ίευρόν τωνθτγωνισθει σα 'ίίλλαδα. Ουγγ ίτρό-<ίΐΓβι νά μετα- >μεν εί»; Ί -ρεμίαζ Βρή
  νοϊ/ντες έπϊ τ"νν> έρείπίων
  των" &αψευ&'ν$5»Ό3ν ελληνι-
  «ών πάθί·/, διότι ουδέποτε
  ;ν ή $οΐ'Τνι «,χτά
  νιζ λικ'ον φνΐλίύν <5ο/>;«€ Γ!
  ρώ ;.·7 » 'ΦΟοηιαι τάς ό^οί.
  Κ«. ίΐκι^ω,νΐΓν τα;
  γ.ΐ'θ, «'γ( ."ΐμ°^1δ(/ς αΐτινες ί^
  Λ(ΐιι[κ/ν'.».'ί>·ι)«ν άτ
  νόν ;·/.Λ<:'ψί. ναντι Γ;»ΐιί/Λΐ]νΐ/ίθΰ/.<4θΓι, άλλά κιιί Γλ ^η',ιι ^κχσης έντΜΐντη,; έν τΓ] π< οη,τα^εΐα τωνπρύςδιαα τοοφήν Γ>">ν ποαγμάτ^ν.
  — Γφ'δσον ό /- Γ» νιζ'λος
  τού ό.το'ον την ύ/»1)0/.ύ> <Η ΐϊλωπαΓ'/{ην αξίαν ί!;ν εύ^Ιο'/' τρ οϋτρ "/άοτην οοίΐ \.εΙ<νγ>
  έτι/θ/ΐή ό·'«; δια<{ημ Ι< τε */.ν /
  αν Η[ερύχο3ν τα; έ&νι/άς ύ
  Κ'
  *-.
  * ί
  ,'♦'.'
  *ΒΗΜΑ»
  ΠΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
  ματιπά έμβάσματα δέον νά
  άπεν&ύνωνται πρ&ς τόν μ.
  Γ.ΣΜΠΩΚσα δικηγόρον
  ή Ο*ιτνχΙα τού;
  (· υυΛΐυ; έπηρέασε την ΛηκαιοσΙ-
  1 νην, άλΚά εμφαίνει πόσον έπι-
  ζήμιος τυνχάνε* ήπαραμονη τού
  βΙ; τόν τοΛοντου ώς ^"««λ-'
  αί», -λ- μονον *1ς τούς <1ντ( πάΑονς τού ΑΧλί καίε/ςτούς Ι ωίλονς τού. Ι · Η υπό τοϋ η. Νομά,ρχον αύα ! τάσις πρός τόν έπιστάτην τό3ν τοΰ; χληρονόμους τββ άρχΐΛΡθ δί· Κωνβταντίνου Φρβγχιιιδι- Κά σ-ηβ»*«μοΟ πλήν δρΐιγμών οικ^ ί (?00 «Γήν»; Οίλρβ' βχίΐΛου Κ χη ήτο» Ευώ-γίλίας χησυζυγου' Ιί.ύΜγγίλου χη χάί ϊί]. Ετίΐ»τήμης Νικολ Κ έποσωποβμένη Κ υ Ήλΐαχέ ήμη έχπροσωποβμένην «ατρβς αύ ί ι Καττιταν, Ι'ν ώί ΐΙνηΧμ.00 ύ6 < ρ τή^ς Νι,χολάου Καπΐτβινάκη χαί κ«τά τ'ο ίτβρον ήμιει» ιΙ< τον Ε» 'ά Ψ^^γδάχτ] χατοίχους υχίατου; Ι φυλα«Λν, βΛως έβΐΓρέψητην άφον τάίβερΐ Σμύρνης κ0βον φνλακισμενον, σννετ* ; Κων) λεως,καΐ ΛωΛε- Αεσε νά άπολεο» την ι^έσ.ν »ν *ΙδΑσε*ς δι ών έΗαυ τη., *νη/. οι κ0νρ.νΕΐάογτιο.ί! ΙΓα άφ ,ρ Θράκης Κων) λεως καί κανήσων θίδι)σε*ς δι* ώ» έ]Γαυ καλΐίβτετόν ελληνικήν, λαόν διαψεύδβτβ σεϊ| οί ίδιοί 'σή ί λό θά ί ή διαψύ | ήμ 4>ον ποία λοιηόν θά είναι ή άν
  ταμοιβή «ής 'ΕΜά§οςμόι>Ίήύ
  στεροφημίαν τοΰ Η. ΤΙρ*»θυ-
  πουργοΦ, φρονούντες ότι αί
  θυσΐη τβΰέλΛηνικοΒ >,αονείσ«·λ
  ΰύ ί ό όλ "Η
  ν φνλακσμ,
  λζαι νά άπολεο» την Θέσιν
  τον ϋνας οί κογενειάρχης,?
  νας κβ/Ιυς αγωνιστής κοί νά
  μέχρι τοϋ Κακουρ
  αΐϊ«ν"ϊ*;
  , χατοίχους
  Λαβών &«'
  ί Ά
  αΐϊ«νϊ*; Ρίίνϊμνοΐί. Λβ
  Ιψΐν την Οπο χννολογ{αν'2ί> Ά
  Χίυ Ι 919, οΊτησιν των Κΐη
  Φ5ά
  ρμφ
  γοοικείου.
  Ή πβπβίθησις τοϋ δημοσι-
  ογράφον δτι ύπερασπίίαη τυν
  χ. Νομάρχην ι1)ά τύ/η τής προσ'
  εά ύβί δλ
  ^οΙητβυέλΛηνΐΗθ6^ουείσ*λ τασ1αςτου έάν ύβοίο-η δλο«
  ΰουβης είς τόν πολτόν; Η } τό, κόσμον, ,όν ίφερεν
  Μαεωί θβωρβιτε ^βττ,ν ^ ΔιΜ,ιοσ^ς
  ίκανοποίησιν της 'Ε^αοος Αυτάδλα?χουπιπέσ«ε1ςτι>
  ηο^ονομικτ, μας υποδούλωσις άν.ο ψγ ^ν των Ιθυνόν-
  η απω^α τηςέοωτβρικης μ,ς ! Τ'ων*α$ε>/φβονοί><ην αϋτοιδτι ή ΑίΓοόλβ»α ής ωρης μς γαλήν, ς, χ«1 δλα έκείνα τα ό- ποΐα οοτ$βησαν κατάτήν τε λ?υταίαν ΐριηηαν δύνανται νά θ λώΐθέ «ωρη ςηρ «λιυ Γάϊν κ. η. Λοΰδ Τζώρτζ 1 Κ.'.εμανοώ διά τοΰ δ ίτυίΐφβροντα ΛΓ·ρισσοτέρ(ον εΐτό μων καί αυτού τού κ. Νομάθ. ^Τ(*υ ίταβάΐλούσεν την μετά,θε- σιντ»υ έχ. Γεσυμνης; Ό Νόμος Λεοί έν τοπίων ΰ- φ) §αυμα.Βμον των Πό πρό^ τ5ν η. Π§ωθυπσυρνόν ή τοΰ διορισ|ΐοΰ τον ώς μέλοι ς «ής ·*&>ιελζστΐΗής *?πιτρο.ΐΓής
  «ής
  Ό Ν6μο? Λερί
  «αλλήλων οκν νοιιιίίομεν δτι
  επανήλθεν έν Ισχύϊ;
  ρονμ^
  κη ώς κ«ϊ την Οπό χρ
  •23 Απριλίου 191 ί1 Ιχϋκσιν ?
  ματογνοισύνης τοΰ Αντώνιον Βο
  ζάΠΰ λιι·τη?ι
  γιατζάιχϊ,ρηρ
  ασμ'.ν τής ειρημένη; θΐλία;
  γίννή·ιτ·ι τητ 9 Μοιου ή
  την
  ίεχβτην» Κ) τ.. μ·
  κων 1 δ»ον ο Νόμος 6?ί«.ϊ! ίν
  •Γιθυμνω ενώπιον μου ν.αί ίξ»0ι
  τρ· _υμΡθλαΐ^/Α?ίί·υμοιν, «Μ(
  μ»>ω χ«-άτήν δ5ονΤαά?οι», Οτ:
  .αριθμόν 90 ή έμοθχ.ωλυομίνου ε¬
  νώπιον Τ6θ νομίμιυ άνϊπληρω-
  τοθ μόν. ΤΙ έκτϊλειστηρί«σ^« κα-
  ίντος (Η) τριών Λ-*
  Τίίληθηα ς () ρ
  μιριόν άττό τή; τΐλίσβω: τοθ φ
  ίρ
  Πα?*γγίλλιτ«ι
  ός κλητήρ νέ
  μμ
  των βι»νιδιο/.τηΓών καί
  ·Λ£ίβ3 χαί ΐββ
  ονμένούώ;κ«ιιί( τοΔη
  μέ#δ; τήί τ.όλιως Ρ |
  χ«1 τούς τυχόν ο*άρχον·:*ς ένυ
  -οΟήΑθ·< ·«·««« τάς κ*1 Ιίίββι^ τοιοβτβν κ. Ιωάννην'Α0μ«- ταχθή το ΐϊ*?ον, έν τώ έντοώθα δη,ιιοσίο> γ?τ?€ίψ μου χιιμέ»φ
  χ«τά την ο^ν Τοέιροο , άρ'.ί(»1;
  90, Ιίι&κτηβί* χληρονόμοί«'Κ&ιν
  •ταντίνου Δ. Μοάτ»ο^. σΓ,μιριν
  την 30 τριακοβτην π1
  μηνός Άκρ-Λίου, τοθ ε«ι»ς 1911)
  /ί/.ιαΙνια»ι;σι« δίχ» ίνηαήμί-
  ρ«ν Τρίτην χ*", υπεγράφη Μ*/
  έμβ9 το<3 2υμ€βλ*ι·γ^«?«ν, Ό ίπ· τοθ τ Σ^ ΙΈΩί'ΓΙΟΣ ΛΟϊΚΑΚίΣ γρμ Ό Οτ:ογίγ3 ς ΙΊ0ύμν9υ Γεωρ ιής· Κοινωνίας των Εθνών, δστ'ίςδιορισμός όσον κα* &ν ιΐναιΐιμητικόςδιά^ν Έλλά . γιβ5 η6ΙΜΪ,,, Λβ. ί)α, βδν 2κανοποιεϊ ποοώς τάς έν ^ π;/Λε, ρ,^μνου ιι?οχϊι- έΛΛηΜκός «$ξιωαβ/(; | ^,^.4 βΛ.:υνάμΐι τη: Οτι* άρ- μ&ν 45 τ'.ΰ ετ οτ:ω; ί θιά πλε'στηί'.νσμου τω Οί αριθμόν ί>7,
  Ι 1
  III
  Μ.ί_. -^_·.__,.,.ι/,
  Ι'ιθΰμνΐίι
  ιί; ^
  έν
  ι
  τ&ϋ ηγ
  ά ΐήν ι?;ύβρι'οαν των
  κ,αί υτι1 κρόκειται ν«
  ί μάρτυς ύ
  Μκη.
  δγκος
  ηρι· νν, ινιΐ
  ότι κσί ·γ/<: δτο·· ηί γ(; ςΐκΐα; ή*. Ι τής Π'ΘΑΝΗΛΧΑΧί>Η1Ν:ΐΣ
  ιη ϋίς μά^τι^υπ
  ' Αθήναι 29 ( {Β. τηλ. )
  ^ 'Η άναχώρη^ις τώνΓερ
  /(<ΐ&νών·άντιπροσώ«ων ,έκ ΓΙςςρ ιο·ίωνθεωρβ ΓΤαι ΐΓΊ·?α νή, καί ί| αποστόλη έκ μΐ- ρους αυτώνΛγτιπροτάσε- -ων πρός τούς σομμάχ:ος Δημβυ χ« Κ«? ΤΟΦΙΟΪ.ΜΚ ΔΕΝ ΔΐΑΚΤΛΙ ,.-ςίν-.η ουτσταυιωσιΐ :ών &' δών Ά·,..., Γιωργ^υ «ι Ιΐτ,γή; [ > Αβηνα , 2Θ ·( {δ . τηλ .)
  Τηλεγραφικώς αγγέλλεται
  1'ότι τύ Φ ι ού μ ε 6ε ν οί 6.6- ι
  '"ϊ&ι ε ίς την /ιτα,/ ίαν . ι
  Α.'.ΦΪ'ΝΙΛΣ
  'ΟΙΤΟΜΙΟΙ ΙΙΛΙΙΓΓΞΟΤ 1
  1101 ι
  ΑθΛνα^ι 29 (ίβ.τηλ.)
  Οί Τούρχοι πληρΐζούσι01
  οϊτΐ'νες θά λάβωσι -
  ε ίς την ύπογμαφην
  ρήνης; ώς άντι
  τΛ^ Τοαρκ ίαςίψθασαν
  Παρ ιο ίοος.
  ΚΚΜΚ
  δώ Ά; ργ
  μίνν ο'.χίνν ιί ι ε.(Ι)
  (3) τρϊι
  ►ί» ( Κ·..
  ημ
  Φν γγΐίβάχν κ'/·'·
  Ά
  ΛΜΛ
  'Αθηνα,ϊ &θ ("ίδ. τηλ.)
  Ή Δη-μοχρατία τού Με-
  ζικού ' εδήλωσεν ότι 6έν
  άναγν·ομ ι,;·; τδό
  Μονρ03.
  πΓπΤπΤϊίΐ
  νΚλα
  τιμαί χ
  .βδτιϊη
  κάν.^ο. 2,10
  ηάνιο