90481

Αριθμός τεύχους

102

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΤύΣ
  ΓΡΑΦΕπ)* ||Γ ΤπΊΟΓΡΑΦΕΙΛ ΟΔΟΙ ΑΠΑΣ ΒΙΡΒΙΡ^ (ΕΙΑΙΤΙ ΠΑΡΘΕΗΑΓΩΓίΓθΥ)
  διβ^τντησ ΑΫΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΓ.
  ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ; Έαπέαα Τετάρτης 1
  Βτηαία
  δραχ.
  36
  Έξάμηνος
  »
  18
  Τύίμηνος
  >
  9
  ΑΙ βυνδρομ,οΐΐ
  #ρ Α *Λ Λ ^*λ 4 Λ ^Ρ Μ* ■
  χνίζαιρέτα'ς
  προ
  ιΕΛηρβΐνΦν^ΒΙ.
  Διά ζημοβιεΰβετς καί διατρι
  βάς ίϊιαι-τραι
  <5ΐ>μ·βι>»ν»αι»
  Τ^λίγία^».
  Ρέβαμ,νθν ■
  δι'ευΦνννις Β'
  Μαΐον
  1919
  Ι
  Η ΚΛΤΛΔΙΚΗ ΔΕΝ ΕΙΝΕ ΕΠΑΡΚΗΣ
  «-
  ^ ε*ξέ-
  χατάόΊφόοων μελών
  «ών Επιτροπεία» ντων -.εζαγμί
  ν*νν«*«. τήνδιανομήν.τών ι)»ό
  της Ηολιτεία·; πί,οε/αμένων
  μηνιθίων .βοη&ημαΐων είς
  *ά? οί.Ύογενρία"; των έπιστρά
  των λέγω τή; ι'-νόχον οί«α>—
  τους διδό^ίνονείς τάς έν λό¬
  γω οικογενείας βοήΰήμα Λα
  ρέχεται πρός ζύνάς, ίνα εν
  φηςγ
  τάς οποίας έοΐ/μιουργησενείς
  αύτάς ή έκ τούτων λόγφ
  τ>)ΰ πολέμου άπομάχρννσις
  των οΐχείων, καί πρόσκλησις
  είς τάς τά|εις τού σρτατοί»,
  ώ λ
  ών
  ρ πλέ
  μή δίχπνόν άμφισβ^τή-
  δτ·- τ.ζ ποόαωπα ταθ-
  _ πλήν ολίγων 4:ι/χ<ί)ς εξαι- ϋί*Κον έλέγχονται -ήκισνα /.αιά>.λΐ)1α (πά χά άναν.-,ΰει-
  μένον αυτοίς λειζούργημα,
  χάί ριι πλέον δτι η τοιαύτη
  αιπώ»· ώς μ^Ι.ο·/ τ.όν ' Ετι-
  δράβις επί τοτον·
  ιιος ά.ιοβηΐνει εις
  χά βνυφ'ροντ<ί ιών λιχαιού γήνοΐκογενειών,ών ήσνατη γη καί διισα νάΙο··;ο:, εάν λάβη τις νπ ο εβαι*»θείσαν παρα δύο, τρΐίϋν «αί πλέ ο* δρα/'#<Τ»»»ί·; βάοοςτώ» λημ μηνιαίον έπίδομα ϊ« δρα/μων τεσ ιή 7νν-ήΛονΓ<χδΜΐ% τ<ον ■- έτΐίΐυοπει&ν ώσιε νά ού τώ>'
  έηισχράτων, ά,λίά «αί
  παντό; ημίηυ καί ευσυνεί¬
  δητον άν&οώιον συναπ&χ·
  τοϋ
  κς τα στηρίγματ<ι των γενειών τωνάμυνό,ίΐενο ρ τοϋ μηγαλήον τής πατρίδος κάι τής επεκτάσεως των όρί ο>ν αυτής Επαυσαν νά ώσι μέ
  λη των οίκογενειών αότών οκ»τ
  σόντες ό πά τα έχθρικά βλήμα
  τα έν τοίς ττεδίοις τΊινμαχών,
  άλλοι δέ κατέστησαν ανίκα¬
  νον, όπως ώσι προστάται καί
  ά7τοτελώσι τα στηρίγμαζα
  των ίδιαχν οΙ/.θ{ενειών.
  Λλλ'εκεΓΐ'ο τόό-τοίον ίδι
  αιτέρως εξεγείρη την κοινήν
  αυνεϊδηϋιν καιά των πα^α-
  νομ<>νντω> μελών των επί
  τής περιθάλψεως Έπιτροπει
  ών είναι, δα σπουδαίον ρό¬
  λον είζ'.ά: ϊιΐαπναττοαένας ά-
  δκίας παίζουοΊ. ού μόνον οί
  δ)μαρχοι ν έκΐίνων, οΐιινες
  ι}.λ« ετοΜς ιιοΐ πλέον ίίωρίσ-
  Οησαν ύπδ ττ}ς κυβερνώσης
  ηολιπκήί ίίΓρίδος είί άντικα
  τάστασιν των διά της ψήφον
  τοϋ λνούκίίλεγίντων τοιούτων
  ΗαΙοΙό'ποΙοι τροΐστανταιτών
  'Ε,τιτρο^τείών αυτών, άλλά
  κυρίωςδΐ'/άσκαλοι,ητοι ΰπάλ
  ληΚηι οΐτινες έπτός τού ΰτ«
  υπό τοϋ δημόσιον /Μΐσθοδο-
  τοΰνται'οφείλουσι νά παρέ-
  νωσιν έαντους ύπόδαγμα Τί-
  μιτόητος χρ»στύτ·Γος καί εΰ
  συνειδησΖας έν τη δια/ενοίσει
  χρηματικώνέκεΙνωνβθΎ&ημά
  των άτινα αποτελούσι μικρόν
  άντάλλαγμα όντως ειπείν
  των πρός τηνπατρίδα ύπηρε
  σιών καί θνσιών έπιστράτων
  είς τάς οικογενείας των δποί
  ών ταυτα ηατανέμονται. Καί
  είναι μέ ν άΐηιϊίσεατον, δα
  ή ποινική Αιζ. .αοιύνη δία των
  έαδούεισών ύ.ε αυτής άπο-
  φάσεων, ζπΐ ονιοντων θεμά
  ζων έφ'δνον αροσεπομΐσϋ'η
  σαν,πρό βύΐη*ί στοιχρΓα πεί-
  ϋΌντο πε^ϊ τής ένοχϊς των
  κατηγορηθίντων μελ&ν
  των Έπιτροπειών, 'έ
  δωΗΐ διδακτικόν μάΰ'ημαπρος
  χονς ;ιαοαβάνας τοϋ νόμου
  έ*μζ',αλλζυτ?ςχής άπλοΖκότη
  το; των πεοιθαλτ^ιού/ωτ οί
  κογενειών, χωρίς νά έ~ηρεα-
  ο&ΐί ποτεέ/, τής παρουσίας
  πολιτευτών οΐτινες έ«διεφέ
  ροντο υπέρ τής άθωώσεως
  των κατηγορηθεντων μελών,
  άλλά φρονούμεν άδισ Γακτ<ος 3χι μόνη ή ενεργεια της· δι- καιοσύνης δίν άοκει νά απο Μ7τα(Ττήσ?7 τελείως τα πράγ- ματα «ηϊνά ίηανοτ:οήσχ την ευλογως ήρεθισμένην «5η|ΐο- σίσν συνείδησιν. Την &κ«- στικήνέτυμηγορίαν πρέπει νά (/.κοΑουθΓ) Ηθίή ενεργεια των, προΐσταμένων άρχών των χα-.αδιχαζομένων μελών άχι να δέον νά εκπίπτωοιν ού μόνον ΊΌϋ λζΐχουργήματος αν των ώς μελων των Επιχοο- πειώ?>, άλλά χαι τής θέσεώς
  των άδιαφόρως ^ν είναι δή-
  μαρχοι καί σι»νεπ<»^ ανεν μιαϋΌϋ, \ δι δασκάλοι επι μισ ί)φ, διότι η δια?ήρησί; αϋΦν Παρακαλοΰνται οί έ- κτός τής πόλεως 'Ρεθύ- μνης ^ονδ'ρομηταί τού «Βήματος» όπως άποστε-ι- λωσιν ημίν τάς καθοστε ροομένας συνδρομάς; των, διότι άλλως Θά. βύρεβώ- μεν είς την ανάγκην νά· διακόψωμεν την πρόςαύ- τούς αποστολήν τού φύλ- λοι). ένταϊς Έ-.ιτροπίσ,ις [>.?τ' α¬
  πόφασιν Ηαταδίηάσαναν αύ-
  τοι/ς επι Ηαηη όμχειοισ^ι
  των χρημάτω* χών ανηκόν¬
  των είς τάς οΙκογύν&τ*ς των
  εΛΐαχράτων άφ'ένάς ηεν ^·ίο
  χνλεϊ σκάνδαλον, άψ'ί *.Ιοο»
  δέ ΐνισχύη αύτυνς είς -../)ν *
  τής
  : κ«τά
  τζοινιν;^ν υπο-
  χών οΐκογενειών
  ι καθ'όσον *ά Λο*ά τα
  Ι συνεπεία
  φάσεων
  στον
  χον ποσοϋ έκεΐνοζ;. τα ό
  αύτυϊ ίίς βάρος δίκαιον α ^
  είς περΐθο
  παραϊόμως ΙΖίηποιήϋη τα.
  Καί είναι έπιβββ/.ημ;"ΐ] ««·
  τα την Γϊοινικήν χατΛ^ί;.'·,]ν ή
  άπόλυοι; των καυαδΐΜασ ιέ»·-
  των ού μόνον τής υπηρεσίας
  αυτών ώς μρ/ΐίδντοί' *Κ. 'ιτρο
  κν, άλλά χ.αί τ/)? θέσεως
  αυτών ώ; δηΐίά^χων ν αί δν
  δασκάλ(ι»ν ίνα τό πά()η,;<,α ΓαϊΊ- τών γενόμΓΛ'ον α?νίι']ίόϊί:νι'ν καί σοβαρώτερν,ν χο^ιι ··'■
  ΒΗΜΑ
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί «αί τα χρη-
  μα,χιχά έμβάσματα δέον νά
  άηενϋ'ύνοινται π#ός τόν
  Γ.ΣΜΙΙΩΚΟΝ
  κ
  ~"
  ασείαας, η Λροαπαίοως βτερη
  •3-ΐίοαζ των προστατών αυτών
  οικογενείας έπιστράτων.
  1 ίΐ 'Α στραπι των Ά θ η-
  νών'νράφει τα έζτ),ς:
  Κύϋπόληπτος σΰμπολί-
  τής'μας γράφει, ρτ,ι ό.Μη
  τροπολίτης» χωρις *& λά
  Βρ παντελίΰς γνώσιν
  ή Ίερά Σύνοδος. έπέτρε
  ψετήν έκτελών ισιν καί
  βίσαγωγήν εκατόν χιλιά
  6ων μεταφρασμενων Εύαγ-
  γελίων. Καί ερωτώμεν,
  μήπως κατηργήθη παρά
  τής· Βούλής, ψηφισάσης
  κατά την εξέτασιν τού
  γλωσσικοϋζητήματος Ινα
  νόμονόόπο ΐος άπαγορεόε*
  ρητώς την μβτάφρασιν
  τού Εύαγγελίου; Καί δάν
  το ιοΰτοντιδέν εγένετο,
  μέ ποίον δικαίωμα παρα
  βαίνει τόν νόμον τούτον
  ό κ. Μελέτιος; "Εγεινε
  λοιπόν καί των νόμων ά—
  νώτεροςο Σεβασμιοΐτατος·
  Μαι Βέν όπάοχει κανείς
  νά τδν βάλτι ε £ς την Θέ¬
  σιν τοο, διά νά παύση
  σκανδα,Λίζων διάτώντοι
  οότων ένεργειών τού τό
  Χριστεπώνυμον πλήρωμα;
  "Εγραψε χάποια έφημε
  ρίς; ότι Ίττοτελοϋν τιμήν
  διά την Έλλαδαοί έηαι-
  νοι τούς όποίους; κάνουν
  οίζένοι δ ι'άτόνκ.Βενιζέ
  λον. Καί ήμβ'ίς;απαντώμεν
  ότι οί έπαινοι ούτοι κά
  νοον κακό 6 ίς- την 'Βλλά
  δα, έφ' όσον δέν σονοδεύ
  ονται καί διά τής παρο-
  χής πρ^' την πατρίδα
  μας των παρ' αυτής; διβκ
  δ ιχουμένω,ν μερών. Διό¬
  τι όϊ'ζένοι, ώς" φαίνε-
  τ<λ ι μεχρ ι τής ' στ ιγμής, νομίίουν δτιέζθφλοθν μέ μόνοος τούς· έπαίνοος αύ 'τούς·. Τότε δέ ο ίέπαινο ι /βά |είχον την θέσιν τοιν εάν σονωδρύοντο ί(αϊ μέ δργα.. Ή ' Ελλάς-, καδώξ; καί κάθδ Κράτος, δέν έν Βΐαφέρεται διά τα πρόσω πά, τα όποΓα ϊ-ρχονται καί φεύγ^οον. Ή'Ελλάςθέ λε ι νά ζήση «αί Β ι ά νά ζή σχΐ πρέπε ι .νά έν ισχυθί) ο ί κονο/ιυιώς:, νά μεγαλώστι "Αμα τ©0το δέν ,γίνΐ] καί&μα οί γβίτονές· της- διπλασιασθοθν καί τρι- πλασιασθοθν θά τής ηά- ρορν καί αότά πού έχε ι. Έν τοιαύτη περιπτώσει οΐάερώδεις; έπαινοί,οί .όποίοι γνωρ ίζομεν άλλως τε καί πώς γίνονται, δέν άξίζουν οδτε §να πα¬ ρά, είναι δέ καί δι' αύ- τήντήνεσωτερικήν κατανά λωσινόΐχρηστον έμπόρευμα τό^Λοίον ουδείς πλέον ά να£-ητβ ι. ΑΥΣΤΙ'ΐΑΚθΓ ΑΝΤΙΠΡΟ- ΣΩΓΙΟΙ ΕΙ_ ΙΈΓΜΛιΝΙΑΧ. ΒΚΡΝΗ,Κατάτάς πληροφο ρ ίας το* έν Βιένν«άντα- ποκρ ιτού ττ]ςί('Εφημε,ρ ί- δος τοΰ Φός-;» ήγερμανοαυ- στριαηή έθνοσο'έλευσ ις· δλαβεν άπό την Βαΐμαρην πρόσκληοΐιν ϊν« άποστοί λη πέντε ιίντιπροοώπους· είς την γερμανικήν επι τροπήν ηπςΛαταρτίζε ιτό νέον πολ ίτβυματ Έγένδτο ηδη ήάκλογήτών άντ ιπρο- σώπων τούτων.Ο ί σοσ ιαλ- Βημοκράται άπ;έστε ιλαν,2 | ήΜεγαλογερμανικηενωσ ις 1 χαί οί /ρ-ιστιανοϊΐοθΊ- αλισταί2άντιπροσώπους. ■ ΤήνπαρελΟούσανΚοριακήν ΕΛΒΜΑΐνΣΩ· 20 (ίδ. τηλ.) •Ό Πρωθυπουργόν τής Γβλλ ίας κ. Κλβμανσώάπαν τ*8ν ε (ς την Β ιακσίνωσιν τοβ 'Ραντζάοο εδήλωσεν ^τι» οί δροι τής βίρήνης βΓναι άμεταβλητο ι. ΔΗΛΩ2ΈΙ- ΡΑΝΤ2Ά0Γ Αθήναι (ΊΒ. τηλ.( Ό Ρ«ντζάου Β ιέτΐ/εοσεν-τήν αναχώρησιν τοβΣαΙντμαν 'Εν τΐί απαντήσει διά άντιπροτάσεων ό Ραντζά- ου »ηλοί ότι δέν θάόπο- γραφή ή ε ίρήνη βίο-ζ άλλ ' ειρήνη δικαίου όπως ε¬ ξασφαλισθή διαόχής ε ί¬ ρήνη των 'Εθνών. ΙιδΙΚΙΙ ΜΗΤΡ0Ι10ΑΙΤ0Γ ΚΡΗΤΗΣ Αθήναι δυ(ΊΒ. τηλ. ) ΐό έκκλησιαστικόν δι- ιον συζητήσαν την τοΰ Μητροπολίτου Κμήτης κατηγορίαν άπε* φάοϊΐσε νά ζητήση την δτ· κρίσιν τοθ Πβτρ ιαρχε ιου πρός έκδίκασιν τής υπο¬ θέσεως- Άβήναι 30 (Ίδ. τηλ.) Ό ΟύΕλσων έζήτηαε λεπτομερείας δπως έζβτά ση τας άντιπροτάσεις τοϋ Ραντζάοο. ΟΙ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ ΑΙΣΙΟ ΔΟΞΟΙ. 'Αβηνάι 1. (ίδ. τηλ.) Τηλεγραφικώς αγγέλεται δτι έν Παρισίοις κράτει αίσιαδοζία ηερί τής υπο γραφής τής βίρήν«ς. ΔΗΛΩ2ΕΙΣ ΙΌίΜΑΪΝΟΓ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ Άβήναι 1.(ίδ. τηλ.) Τουμάνος Πουλευτης έδή λωσε πρόςτούς ΤάΧμςδτι ουδόλωςάπίβανον νά έχρα γ[ΐ έν 1'ουμαν ίαέττα σι^· -εργαζομένων τούτοπνρδτωδώςτών Μ σεβΐκων. Λ. ΣΦΥΝΙΛ ετελέσθησαν έν Όρθέ Μο λοποτάμοο οί γάμοι τοΰ καλλίστου ορίλου Γεωρ. Ί. Παδουβα μετά τής Β ι ά πολλών χαρ ίτων πεπροι κ ισμέ νής δεσποινίδοςΜα ρ ίαο Σ. Στανραχάνΐη. -" τ 9ΜΤ. _ 'Αποβανών εκηδεύθη προχθές ένσυρροήπολλοΰ καί έκλεητοΰ κόσμου ό έκ ] των πρώτων έμπόρων τής ήμετέρας πόλεως Σπύρ ί¬ διον Κ Μιχελιδάκης. Πρός τούςι οίκείουςτου μετα- στάντος τό «Βήμα» εϋχε- ται την άπ'ό θεοΰ παρηγο— ρίαν. τοΰ κ.Ύπουργου τη? Γ νωνίας άγγίλλΐ'ν'οτ.δ «5πό τώ»1 Ινμμιίχωί' «ίς την Έλλ'/δα ή ο πρός τίιρη«ι*> τάξεως, καί οίν ;<7οϊα χομίζοντα οΐρατον /ατοχήςαυ- νούευυμενακαΐύ.τά βλλϊ/νιχΛν κσΐ αγγλικών Λυλεμικών πλέ- οι/σιν ρίς Σμύρνην, ή θά αυριον ΐ)ν οττιγμη»· "Λ{}βχαι το φύλΐαν ημών ύ,τό τα λι- εβΐήοια Έν τφ έ.-τι της ΰύοϋ ς νων τή; πολίτας 'Ρρθύμνης ,-ίΡΐ μενφ άονοπωλίΐψ τοϋ κ. ΕΜΜΑΝ. ΜΠΕΡΝΊΛΑΚΗ«α τασκευάζεται κάλλιστος δρτ^ς πρ<5ς δέτούνοις ψήνι»ται ρΓς ανγχατα$α~ικάς τιμάς διάς?ο· οα εΐοη γΑυκισμάτων, κτΐ ψη¬ τόν κρβ'αςκ. ?.. γ εΙο ιϊΤϊΙΤν ΑΐΊΤΤρ κατ <5καν 5ρ. 2,40 Ϋ ·>
  .9
  ■ (.
  , ν"