90484

Αριθμός τεύχους

104

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χ"."Τ; .."!",. ' .,„ . ^,
  .>' < . · -■ ·,.·' >
  ■« ,ί ! λ·.

  V
  ΕΚΑΣΤΟΣ ΦΥΛΛΟΝ Τ1ΜΑΤΑ1 "
  ΙΑΙ ΤΥΠΟΎΡΑΦΗΑ ΟΛΟΣ «ΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΤΕΙΟΥ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  * ._.
  10
  .1»
  36*
  *—Με*εΐε
  Α{ ουνδρομαί
  Διά ϊταοςιιύσοις *«Ί
  £άς Ίϊιαίτιραι συμφωνίαι
  Τηλεγραφ, διεύθυνσις
  Α
  ΡΒΘΥΜΝΗ Έσπέςα ^.ββαχοϋ 4 Μαΐον 1919
  ΗΪΡΙαΡΧΙα ΤΗΣ ΕΛΜΔΟΙ ΕΤΤΙ ΤΗΣ
  ρίας, διά τ_υ
  ΣΜΎΡΝΗΣ
  ««>
  τοϋ
  των (
  ληφθέν
  έν Ά*η-
  ή *
  Απόβαας
  ,>.αΙ
  έαϊτών
  την ασφάλειαν -ής
  χαί
  Ι
  ένκυροτέρων
  όργάνων
  ήσαν,
  «αί
  δημοσίαν «τ»ρΙων α
  - -- '.—ερηψάνως ι
  ν βΐμιαία
  ΐεν-
  κυα-
  ι ««Μ
  Ιοονομίαν
  π$δς πάντας τούς χατοίκους
  α-χΤτήί άνίϋαρτητω» φθλη^
  «—Ι θρ.φσ.Χ£.ύματος.
  .Ρήν^ατ^χτιβ^τικην' βεβα'ι-
  κατοχήί' τής Σμιόρνης, ύ-
  τοϋέλΛηνικοϋ στρατόν
  &
  α
  μνης νά μά"ς
  λί
  τάς
  μα 6
  τα ανζό τηλνγράφη
  δς τού
  έπαχολον&ήστ) καϊήέ^χαχά νοι μεζά την δοϋησομένην ά
  """""----Λ" πολιτικών άρχών ι πάντησίν νά το> "
  «Ίια τ("| κατα>τ)
  γ»/1 τής^Η^λ^ως έ§ϊ<5ΐι)>ίί ό
  τ >ύ; καΐοίκους αυτής .^
  ρνζιν.
  Καίτοι τό τηλκγράαχμια
  μετα την άποβίβα-
  ΐώνέλληνικών δν>>άμ£ων
  ί ίλαβϊ χώ-
  ννάιε&α νά
  τή: ηροΗτ-
  τρΰ «Ιι'-'ικ»*0^ τοί'
  σΐρ<α»»£> της χατο,ής γνωα-
  τυποΐίϊτϊΐ πρός τόν πληθυσ
  |ΐόν τή; Σμνρης,δ-.ί '.ι,ά τή;
  ό,!Κ>φ<ονοι/ γνώμην τώνλίΐγά / ών Σ<μμάχων Αυνάμεων ά ιρ»έθΐ| εί; ττ)ν ΈΜάδα ή ποατιωκιχη χείτο'/η τής πό · λ«α;ς, κ<*1 ότ* η_ιοίχησις τοΡ στρατόν της ν.ντοχηςκαταλβμ βάνοι»σα **ν ονόματι τού £4- Κ)άιους την πόλιν 7 ■- - πράξις. φην τής εΐρήνης δι ής ·>ά
  αναγνωρισθή διά διεθνοΰ|
  συμβάσεως ή παρ-ζχώρηαις
  αύτβς μετά τής ανάλογον έ·
  δαφικής εκτάσεως είς τό έλ
  ληνικάν Ηράτος, είς τυ δπόϊ
  όν ά>ς είς προηγούμενον φύλ
  Χον χμΓ*ν έγρ άφομεν Χχομβν
  την έλπίοβ,διι Θα «αραχω-
  ρηθώσι καί πάσαι έκείναι
  αί χώραι ιπ των δπαίων έκ
  τψ,ίνονται αι έθνικαί βλέψεις
  χαι επι των οποίων τα δί¬
  καια τή; φλληνΐΛής ψυΛής εί
  νηι εθνολογ|{κ(Τ)ς καί
  κώς άναμφίββήτητα
  μενά πάντοτε επί
  βλή-ων τίτ/,ων άνανεω&έν-
  -»ν τελευταίον διά μεγάλων
  Θυοι«5ν είς αίμ» τοϋ ίλληνι-
  Ηθϋ στρατόν, «υΙ υπό «ών
  Λ νμμάχων των οποίων &1
  δ τον άφορφ τάς
  διεχδιηήοεις τής ΈΛ
  λάδος επί τίΐ>ν διαφόρων
  τμημάτων τής Άλλοτε όνομα
  ατής Βνζαντιι ήςΑντοκρατο [ κός έχί^ροπος διά τής ολ'
  ) ψ
  ως οί οΙχΒΪοι ~.οΰ στρ%τιώτον
  χαΐ εάν ουτοιτΐναι εϋποροι;
  2) Δικαιούνΐαιπεριθάλψτως
  ύπάλληλοι τής ^ίομαρχΐας,οί
  τίνες λαμβάνουσιν τόν μισ·*
  Θόν των παρά^τού δηποσίου
  ταμείον ώς τοιοϋτοι καί ο»'τι
  νες ΰπηρετοΰννες «τίς «ό τμή
  μα τής περιθάλψεως έντός
  τοϋ μισθρΰ των ίχουσι καί έ
  τέρας τνχηβάς άμοιβάς;
  3(Δίκα»οΰταΐΛεριθάλτμεως οί
  κογβνεια πρό ενός καϊ «τλέον-
  &τον; ά,π&βκύααντος στρατιώ
  μ^ διώμένο»ΛΤα έκ Αθύμ
  ά^λ'έν Μ·*νΛι#*ντ4 καί είς
  ονέν" "ί'εθυμ»~ καταβάλ¬
  Τ'εθύμ»- χαταβάΐ-
  Χεχαιτό ίπίδσμα τοϋιό;
  4) Είναι αληθής δτι διδά-
  σκαλος ά,ποναάααςχής Βδρας
  τον έπϊ τρϊμψον έλαβε τονς
  μισθούς τού ολόκληρον;, κά2
  οχολΐΑθϋ έ.
  άπελύθη δ
  έ
  Παρακαλοθντα ιτ » ι
  τής τί^λεως" ί
  3Ηΐν<δρομηταΐ τού δπως Λποστβ ί- ^ ημίν τάς; καβθστε ροιίμέναζ: συνδρομάς των , Οι.ςτΐ άλλως Θά ευρεθώ¬ μεν «τίς την ανάγκην ν4 Ο,ιακόψωμεν την πρόζ αύ · τοός Αποστολήν τ<>4 <ρύλ - ρβ) . Ιίομάρχον; ηγερμανια ανελαβε νά χτεϊ-Λγι. τον σεβμ1ισμον 'ϋ έν Παρΐοίοις Ίντα- ποκριτής τοθ ύργςινοα χοΰ ΟύίΛβωνος «Βήμα τοϋ σικάγου* κ.ΣίμονΓ, Ο/α λ ιά^ων την κατάσταυ ι ν λ,έ γβι μεταζύ ΰιλλ,ων τα β· Εόρώ,τη >βα Βιαΐρε-»
  Θη β ί ζ1 %όο ' στρΛ-τόττί·Β<ΐ χαί ή Γέρμάνία θά άποβΐ) ό φρουραί: τής τάζβ«»»ς έν τί] Κεντρ ηίη Εύρώπη καί κατ' 'Λνάγκην οί Σύμμαχοί θά,'άναβέσωσ ι ν εΐς^α^τπν τόν κ*ατά Μπ^ολσεΡ ικ ισμοδ άγώνά, ή έκ τοβ όποίου-' νίκη 4πικράτσις έν τή Κβντρικ#καί 'ΑνατολΐΗ/·, Εόρώττη. »Τά δνειρα πβρ ι ^.εγά- Πολων'ίας, περ ι Συν. των "Εθνών, τα ο επί τέσσαΛ ρας μήνας , άκ.ρια ίως έ- ξτΐφανισθησαν', διότιένς» *Λ 0% "Γ* .·» "·' Λ » ' Ι Λ ΙΙΑ^Μ Α Ι ^εν Ι 0» Φ* Ι έ~ι 'χ ,4 Λ .», _· .. «.

  ΒΗΜΑ
  ζΒΗΜΑ*
  .,„ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
  ' ματικά έμβάσματα δέον ν ά
  άπευϋ·ύ>ωνται πρός χον η
  Γ.ΣΜΠίίΚΟΝ δικηγόρον '
  »·. ί
  ότι ηίερμανια
  άνα
  μένοοβα > Ιφνι. ,άπόφασ ι ν
  των Συμμάχων, &ηά τού
  Μαρτίοο σονησθάνθημεν
  δτι*.,,ρ.ί..-ύμμαχο. ι έ"χασάν
  καί τότβλευταίον όπλον
  πιέσεως κατιά τηςΓερμανί
  ας·# ^άν· αο-τΜτ, β&λήση - νά
  Β ρ 4#%»- .'ΤΓΟΰ Πλτνμμβ
  λε ιοδ ικε 'ίουΡε%ύμνηςσο-
  έντός τής αίθού
  κροατηρ ίου ο έκ
  κατηγορουμένων Απ ι
  τ*/άνθρωτιιοκτονία. τού έζ
  'Ανωγβ ί»43τ"'Αερίάκην Γε¬
  ώργιος Π. Κάββαλος, δ-
  χγτιϊ εκαλείτο, ίνα κατά
  Τίν Ημέραν έη-είνην
  δικασθί]ώς ότταίτιοςζψδ
  κΛόηη^ ;,*>♦'© συλληφθείς
  κατηγορούμενοςεπ ι άναι
  ρέσει «έκ.^ συστάο'εως με-
  -ίθ'. τοθ , ά,ζ.αΔέ.λφου τοο ,
  Κωνσταντ ί·νου Καββάλρο
  τοθ προε ιρημένου 'Αερά,-
  )
  »'Η Γερμαν ία βεβαίως;
  6ά Αρνηθή νά υπογράψη 3α
  ρενςόρους κ«ί έναπόκε ι-1
  'ται είςτούς Σομμάχους
  ή νά έκμπσλσεβικίσωσι
  την Ευρώπην μέχρτ ,τού
  Ρήνου «αί των Άλπεων τ
  να μεταβάλωσ ι "ούς δρους
  των Γερμανών, οΐτινβς
  άλλως: 9ά ακολουθήσωσι
  τούς Ούγγρους.
  καιρός έχάβηεός συ£η
  τήσε ις; των ^ομιι,άχων, κ ι · όφείλεται αθτι; άλλ'
  Ό ούΐλσγας των άρτοτϊΐη
  ών τής πόλεως Ρεθύμνης
  δφ>οΙ πρός τονς κατοικονς
  αύϊής, 3τι η άπο· τίνων ημε
  ρ<3ν έν τή άγσρ^ί Λαρουσία* ζομένη μβριι^η ίλΧηψις άρ¬ τον ον%& *ην 4ιβύ#ννσιν τού κατασκ««άξ;οντος τό Λλενρον εργοστασιον βαςύνπ. οϋιε χ ούς άρτοποιους, ούτ« *ίς_ πραγματικήν ελλΐΐγ/ιν σίτου τοϋ ύηοχανάΰτήματος τής Τρα¬ πέζης ϋΓρήτη;, όστις καίτοι Ιγλαίρωζ ααραγγΐλϊβται «α- ρά τυΰ». ΛΓο/ιάη/ου, ϊναέφο ' δάξη τό έργοστάϋΐΥ δια τής | <»ναλόγου ποσόιητσς σΐτου, ό ' «. Διενΰ'νντηζ πράττβ» τοΰ- τοθίθ μεχά προοδον ό<ίο>»λή- ί
  ρου ένΐοιε ίίκοσετραώρου ι
  ότι ό Λβνίν
  καί δ ΤρόσΉυ θά ήγε
  I-
  ρον τάς χε ί^χς άνάφωνοθ ν
  τες «σόντροφο ι» «αί ότι
  τάτείχητ!|ς Πρωσσικής
  'Ιεριχούς, υπό τα σαλπί
  σματα των (Οβολογιών,
  θά κατέρρ&ον»
  Μετά βξαμηνους αγώνας
  σοζητήίϊεων ο ι Σύμ/*αχο ι
  χατΓληξ·χν είς την βόσκο
  λον θέσιν ί νά συννενοη-
  Θώσι πρός τόν Μπολσείίι *ννινυψΐ.ινίΛ-νΒΐ«.ι.νιν »^»νκι/ι.
  κισμόν, εχθρόν όστις ού άν, ΗαΙ ^ΜλλΗψιςέχτούιου
  το9 αοτου. Δηλοί ηροξ τού¬
  τοις δ ούλλογος *ών «Ιοτοπσι
  ών, τ5τι άν η κατάστασις αυ¬
  τή παραταύή χαΐ Άν ή έ/Ιάτ
  ΐφοις τής δ%ϋομένη~'ηοαότη
  '^^^ΐ^^(ι1 ·» α6 ιύΐν'τρί-
  χονμέχρΐϊή %:ντέρκ$ξαχολον
  γίνεταΐ.
  τ[ι 4 ΛΓαΓου 1919
  χα.ί
  ρρ
  /Ταπαδάκις
  Ό 1αμματ?ύζ
  Γ. ΓάλΧερός
  Παρ&Ηαλώ 8/Τω$ ν ανωτέρα»
  δήλωσις δημοηιενϋβ ώς έ'χει
  ^ν Ρε#ύμ?ητ$ 4 (5) 1019
  ' Μ&'ϋλή
  Μ. Παπαδάκις
  ΙΤΑΛΟΙ^ ΑΙ ΑΓΓΛΟΙ
  _ΟΣΐΑΑί_ΤΛΐ ΚΑΤΑ ΤΙ>Ν
  ΙΜΠΕΙ'ΐΑΑΐ-ΤΙΚϋΝ ΚΥ-
  • " ' ϊφ'ΝΐβΝ
  στηριζομένην είς τοιν
  14 οροος τού ΟΛίΛσων^
  καί σόμΓρωνον' ηρός γ;^
  πολεμικούς
  σοσιάλ ι στ ι κων
  νϋ'ωσιν είς
  την δυσάρεστον ΰ£σιν νά έγ-
  κυ,ταλεΐψωσι ιο ίρνον των
  Ι »ό δποΓον ι.ϋ μόνον ούδκν δ
  ;: παρέχει ιΐο αύτοχκ. άΧ
  ΐ ζν ίετϊθ' £ν
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ
  _Μΐ'ΡΝ11
  Αθήναι 4 (ίΛ. τηλ.)
  Οί ι οϋρχ.ιΐ επυ^ο[)ό/νΐ|θ«ν
  ϋυί,ο) <ον^ '/.α ΐΗ/Λΐμ.)ο την ϊΌνφεϊΐετήν σ«ιι»οΐ/{ί«ν ιή; Σ|ΐΰζ)νΐ)ς, δΐνξή/Οτ/ μάγχ τής ό ΐΐοί'/ί αί άπώί&ιαι εϊνιϋ άσή- !·αντυι, ή τίς"):; άπαΗ*ιίατη. 10 Π'ΛΝΪΗΑλ -ΪΙ'ΛΛΚΙ ΑΝΠΠΐΌΐϋΙΙΟί- ΆθΛναι 4 {ίδ. τηλ. ) 0[ κατοικοι τού Ί'ρ Ίνσβολ άί:>ίδ κοϋ/τεςΐύ δικσΐικμα τη»
  διαΐ}ετ"ΐ· (ιίηαί εαυτούς Ατ-
  στι-ιλαν εί, ΠαοισιΐΜ
  σώπυυς ηοός τοΰιο
  ΑΙ ΑΠ0«ίΑΧ··/:.1ΐ!' Τ
  ΠΟΥΛ!ΛΙΊΣ
  ΆΟηνηι 1·. (ιί). ιϊ^'
  Λί όποιάοης διά τη
  Τής ΒονλΓ·ΓΛθ1.ς θά ϊηττ-'Ίοπη
  ηαΟονα α των
  τιδν ί!νδίαα« οημέ
  Εν τφ επί τή# ό<Κ)ΰ ΠιιηΠί Ι νων '.ής ηόϊεοκ ΊνθνμΛης >■!(
  }«ΐ·νφ Αο ίοηω).εΙ(ϊ> τιν κ,
  ΚΜΜΑΝ ΜΠΓΙ'ΝΐΛΛΚΗί.'α
  ταπχει άξρται κάλλιπτος όί(.»τ'νς Ι
  τςΐ'ς ίί τι-(ΐς. ι|ΐ'(·Μ,ν ίίς τα ί
  χον
  . λ. ;ι
  εϊορΓεοη α ε 4 τ ι β ί
  ».