90487

Αριθμός τεύχους

105

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ν
  τ;ματα; αι;πτα
  ιο
  »τ · Έτηαίβ- δραχ. 3β
  ' 'Ε^άμηνος » 1$
  Γρίμηνος » 9
  Αί αυνδρομαΐ άνεζαιρίτας προ
  Διά
  III
  ΠΠΟΓΡΙΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒλΡΑΣ (ΕΚΙ1ΙΤΙ ΠιΡΘΣΝ&ΓΟΓ£Γ0Υ>
  διεϊ»θτντησ ΛΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟ2.
  συμφωνίαι.
  Οϊ" μ»
  Ποωΐα
  7 ' Μαΐον 1919
  Έλληνι ,
  ιί αξιώσεις ήρχισαν νά Ικα |
  ,ιιπο.ώΓται καί οί παρά την !
  Ιοτάμννοι φρο- |
  6χι δέψ ύπάςχει πλέ-
  αν χόνό·; μομφής κατ' αύ-
  ηώς δέν βϊ—
  μνται χά οιάφορα μέτρα τάό
  ληφ&^Ηατά τής
  χον άτόμονχαΐκα
  τατής έλευθι-ρίας της γνώμης
  .οί τής σ«»ίψΓως>.
  0> διάφορο'- κατ« τόττους
  κα*
  ρ 9ί ς
  ΐέ δποίη Εχουσι πέριπέαει
  ώ; πρ<ίς τήνί'σωτβρικήν όιοί χησιν των, (ρο^οθντ^-* χον ε ΛαΙ την "«ύίΧ/νην τάν ν των, «αί ώς επ τού- τού συνισϊώο*ιν εί: τάς η$οϊ- οιαμένος αρχάς, ότ* λόγ'Λ γα ένδι.τρέχοντος έ-πιβάλ Ίοιν,την όιατή^τ/σιν τώνπϊρι οςιοχιχών τούτων μέ*<)α>ν.
  άέν δυναμε&α νά έ%Υ[γήαω
  νπώςέφ' δσον τα Έλλη-
  πράγματα,άπό έξωτ&ι,ι-
  αόψεοίς βαίνονσι καλά
  ιΐηοεϊταο είοέζι ή Λογο-
  ψαιο., 6 στρα"ΐωτικός νόμος
  ΐ ό νόιιος ίχερί έκχο?τισμον
  ό
  άεν φανταζόμεθα ΰζιαοβα
  ('»■ φοονονΦ νοΐ ουνιοχώνχες
  ■ίτρων, δπ οί
  8 αν τοις δοθή ή πρααωπι—
  *η ?λπ·θερία καί ή έλΐνϋ'έρτ
  τού α>ρονηματο;
  ού
  όιότι είναι -ν<ί?στόν ι «αι :<'/τ4 τάς ; εποχάς μεγίστας ύ- ί έ «αί καί κατά την παροοσαν μετά περισχτοτιέρου ζήλου έσπευ¬ σαν είς πρώτας -γραμμάς τής μάχης χωρΐς νά έπιδιώχω- οι δημοσίας θέσεις καί ό>
  ηοβπάσπς ΐΐςδημοσίας ύχη
  ρεσίας.
  Είναι έπίσης γνωατδν,δτι
  άντΐϊτά
  χογενείας τ<ην επεσον μαχο- μενανπέρχήςηατπίδος ένώ έκ τώτ οτυνιστώντων τάς τοιαύ¬ τας έκϊοπίίτ^ι- ουδείς βαΐνοντανπάρχειή ,Ιογοκρισία | καί ό στρατιωτικάς νόμος δσ Ι τις ουντ«/1«ϊ νά κρατηταί ό ' κόσμος εν τφ σκότει. Αλλοίμονον δέ είς τόν δή δστις && άπο νά έλέγΙ-ΐ] πράξιν 5- χι της Κυβερνήσεως άλλά οί ουΰή,-οτε ΰπαλλήλου. Ή άπό έξωτεριχής λθυ; των. "Α; έλπίσωμλ.» β", ι ήκεντρική Διο'.κησι; Οά αντιλη¬ φθή τίλέον βτι αά ύ!ρ'.σιάρ.ενα τχε ριοΐΡ'.στιΜά μέτρα οέν έ/ου»ι «λ- λον 5κοτ:ΟΛ'ήνά ΐϊΐριορ'ζΜτίΐ '.ον έλεγχον των ογ,μοσιο>ν ύτ;οιλλή-
  ά
  ρΐ χη
  'Εφ' δσον λοίπ&ν τοσαύτας
  βεβαιοΰσι τα γεγσ-
  νατα μας α>αίνειαι περιβργον
  όΐ/.αιοϋνται εισέτι οΐέ-
  νονϊες ό"τι οί θυσιασθέν
  ΐναι άνϊΐπατρνώται »βί
  ει νά στερώνται ρ'ιαέτι
  τής προσωπικάς των έλέν&ε
  ρΐας
  Τ£ μέτρον τοϋ έκτοπισμοτϊ
  η άνέκαθενώς τό
  μ ανελεύθερον μίτρον
  ααΧ δια τουτο ότε τιο-.έ έν
  Κοήτΐ; ^θεσπίσθη κατά ".ών
  ένόχων ωρισμένον άδικήμα
  τος πρός, περιορισμόν αυ¬
  τού ήρϋη αχεδόν άμέσως θε
  ωςίηϋνν ώςάπάνΰ'ρωπον, ου
  τω-, ειπείν, μέτρον
  Δέν εϊναιάρα
  ποι φέροντες καταλαβόντες
  πλζιαζά/Λζ ανωτέρα άξ,ίίθαα-
  τα καί Λροσενεγ/-ν.'ντες οιλτί-
  στας ύΛηρεσΙα; είς την πα-
  τοΐδα νά μένωσιν έίσΒΤΐ μα«
  ράν των οίκεϊωΓ' των £πέ τρί
  ετΐαν σχεδον ψιη$ χωρίς ν
  άτΐοδΐδί ται κ*τ' αυτών ούδε
  μϊα χατηγορια.
  2ιμ?ρον ΟΛΟ^ε επεβάλλε¬
  το νά μανΙ)ά% ό λαος τα συμ
  θ»7 έ:: τού δτί
  είτε εν
  ΟΪΐί »»*%,'
  εΐνει φΐλοι τής κρα ονοης
  λιιι«ής ιιζρΐδαζόιύτι ουδείς
  "Ελλην νηάρχει χαϊ ίδίως οί
  ύΛοφέρονΤΓς σήμερον οΐτινες
  νά μή εξειξαν πάντυτΓ ενδια¬
  φέρον υπέρ των «οΐνων.
  '£Γ Ελλάς δια των μέτρων
  τούτων ζημιονται άπό ?σο;τε-
  ρικης"(ίπότ/'εως <5ι,δτι έλλείπε* έ> έ'λ^γχος της διοικήσεως <5ιό οί διάφο(}θΐ ύηάλ'κ^λοι ένερ γοϋνχες πολλάκις οοχϊ ι:α-Α ηάχο τόν νόμον άλλά ίίύ,ιά τάς δρέξεΐς των εν&ίχεναι νά γΐνωσιι υπαίτιοι μζγΐστων ζή <δν. Πιστεύομεν δ-ι οί φαναη κώτεροι τ<3ν 2?ενι£ελυ;ίδν θά σνμψωνώνί μεθ' ημών, ότ» άπό εσωτΓβ·ί?ίΓις διοικήσεως <5«^ν ηηγαινομεν τελεΐωςκαλά. Γ.ράξιις των, /α'ι δ*ι Θκ άρη τα ταχέως άποοιοουτα την ίς- τα κ*·, την Ιλευθερίιν εί,* πάντας τού;"Ελληνα:οίτινες έξ ΐΐο^ συν ον ιι.· τονχ'-.'Λν άγώνα. Α ΐΠ ΤΑΣΙΣ • ΰ "ΐ Λ * ί ' » Ι %& ' ο 7, 'νι* ΟΧ ^' Λ Γ.'Λα .α Ι '» έ/ΟυσΕν αύζ/Ίθή. Τουτο κυ:ι«»$ ό ι Είί κατωτέρα ίργαν* ά ^πο^λεπουσ1. τόσ&> είςτο
  όν των 5σφ εί; τ&'ομαατι
  γ.ον των (7υΐΑ.2£ρον, περιορΐί,οντα
  τουί άντιπάλου; τωνοί^:;τ7 όετ::
  Οερίαν ούχι Ο5θώ;.·ίς τοϋ; ^ι-
  Οί στρατιώται οί ό,τοΐυι έλπΐ
  τριρτίαν 6/εδον ύπϊΐ^ίΗησαν
  την.τααρέδα ύπ(Ότάντι·ς πάσας
  τάς όοΊΐμασίας καί τα
  τοϋ φοΡ>«ροΰ :τολ<·μοο επι φοντκς μετά την ύΓογρ'ίφιιν τής Γίρηης είς τας έσιια; των ΓχουοΊ'ν «Α'άικην, εφ* οΛον 6ι'ν είναι ίδ'οκτήταΐ ίηαο/Γ'ϋς ίΡ6- ριουσί^, τή; άροιγής γοΓι Κρά τους πρός κάλυψιν των ά^α- ραιτι'|τα)ν"άναγκών τάς οποίας εδη'ΐιούργησρν οίς αΰτούς ή ά- πομάκριινσίς των κκ των οίκο· γ;ν:ιών κον, ών πολλοί ήσαν οί μονοι αυτών-τροοτάται. Το Κροτος δονπτί/ι νά προσέλθη άρο>γον ζ'ς τούς
  χοχρροιις των ετρί'ί)νκυν ότ
  οκών, άν διορίο^ είς ό
  ?;.ηνο>ν διά
  τάς ότοίας 6έν
  λόγον, τούς τραυ;'ατί«ς
  πολέμου τούς όπως ύϊ
  όινναμ6νθί;ς ει'νΓρώς να ό.οκ
  σι. συν&πεΐΓι( των τρά
  α τοΰ
  "ΐεδίοιςτών μαχώνκατά τους
  »**♦-
  ι^. <Τ1
  ν;
  ι <■■ -τ ΒΗΜΑ ί:ί «ΒΗΜΑ» Η.»ίΙΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ %βαϋχολί καί τα χρη- δέον νά ,ηφς τόν κ [Ιαρακαλοόνται ,οί έ κτός τής πόλεως ' Ρεθύ¬ μνης συνδρομηταί τοΰ «Βηματος)) όπως- ά'ποστε ί- λωσιν ημίν τας: καθυστε ρουμένας συνδρομάς των, διότι άλλως θά ευρεθώ¬ μεν είς την ανάγκην νά διακόψωμεν την πρός αύ- τούς αποστολήν τού φύλ- λου. δύναται νά τό πράξι; ίκανοπό οϋσα δικαίας αξιώσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Πρός τούς παρακολουθή σαντας την κηδείαν τού πρόσω ιλοΰς μας πατρός . καί συζύγου Σπυρίδωνος ] Μιχελιβάκη χά ι συμμερισ θέντας τό πένθος μας έκ φράζομεν τάς βαθυτάτας βύχαρ ιοτίας. Ή ευχαριστούσα οίκο- γένεια. Σ. Μιχελιδάκη ΑΛΛΑ ΤΟΤιΓαΑΛΑ ΤΩΡΑ πολεμους 1912—Ιϋ13 καί τόν σημερινόν £·τηρ·ετ!)σαντα.ς την πατοίδα, καί οιακοιίΐί'ντας βπί άνδοεία. Τοιαύται .ι. χ. δυνάμενα! νά χ υπό των έφδδοοιν στρατιώτην ανευ ζημία; Λΐί/υΓί/ί'χκή'; εί¬ ναι ·ά ίί;χ6 σωμα ΐήςάγροφυ Λακής τάς οποίας ώ, γνωστόν σήμερον «ατέχονσι πολΚυϊ έ- στερημ?νοι. ί^Λθλλοϊςτών νομί- μωνπροσ.ίντων,καΐ διά τη; κα λήώδ ε*φεδρ'ον αζρατκοτ&ν δύναται νά Ικανοποίησιν όν [ΐέτρφ. Τύ ύρΪΓΟν καί δίκαιον τ;;; ηθικής καί ίλικης Ικανοποιή¬ σεως τ^Ζ<ι νπΐρ της πατρίοος ά.γωνισΠέί'τοΰν ζ;ά τοσούτον ά- νεγνωοισθη π<φ' ημίν υπο τνς απελευθερώσεως τής Κρήτης ώστε είς τύνθεσπιθεντα :ότε συνταγματιχον χ>ρτην τής αύ
  τονόμου Κυητικής νΧΓολιτδίας
  πι·Όΐελήφυι'Γ) ρηιη διάταξις
  καΰ' ή' είς «ά δημοσία άξιώμα
  τα προ-τιμεδντ/ο μετα'ςύ των έ
  ό
  Κάτι θά επαθεν ασφαλώς ό
  κ. Πολίτης είνε* δέ, περίεργον
  πώς δέν ελήφθη μέτρον διά
  νά περιορίση την γλώσσαν τού,
  ή όποία τόσας φθέγγ^ται κα-
  τά τάς ημέρας ταύτας άνοη-
  σίας. Μεταςύ «Λ/1ων σημειοΰ-»
  μέν τό γεγονός κατά τύ όποι%
  ο ν ένώπρύ ύΛίγων ίκςιβώς ή-
  μεοών έλεγεν ότι ή Ελλάς δέν
  δύναται νά βαστάσ][| τύ βάρος
  τής Κωνσταντινουπόλίΐος ή
  όποία ένεκεν τούτου ^έν συμ-
  νά δ ο Ο- π είς την ΈλΛά-
  προίόνΐα οί μ?.ί-
  ά Ο
  την πΐ
  Ή ξς )
  τάγματος ό':υχε καί
  έ
  ρ
  8α. είς νεωτεραν τοϊ/ συνεν-
  τε ξιν πρός Γ-ύλλον δημοαιο-
  γράφον κλαίει ν.α θρτινεϊ καί
  δ
  τ.>ϋ Συν
  Τί δέ χό κίούον ίί.τως τι Κρά
  τος ιΊμίδ. Ζν χ.^ιφ ι:ρ7^(
  ί όι-ο.'ων π?ρι:οτώ >εων,
  αί π νι ς ά."Ί,(ί/ΐρόλωςίίά ϊι
  )
  ουν&Λκία 'τ,,ς ά/το-
  Ή
  χυριαρχιχφ της
  έν
  ό καϋμόνος διότι
  'τής ούδετερότητος
  κατά τό 1£?1ίί καί ότι εάν τοϋ
  το εγίνετο κιτά τό σο):ήρίον ε
  ίίΐϊνοέ'τοί; θύ ευρισκόμεθα ή-
  δηείςτην ΚωνσταντινούποΑιν.
  Μά/ίιστα κύριοι, είς την Κων
  σταντινσύπολιν της οποίας ή
  ποούύοτηαις ρις την ΈλΛάόα
  ίΗί μας ήτο ... καταστρεπτικί).
  Π,ίρτονϊ σχύ γάμο σου νά οοϋ
  η,ί} κμϊ τοΰ γοόνον.
  'Λσΐοαπή
  ΌΣΐρατιωο/.όζ Δ.ακητής
  Σμύρνης συνίαγματν,ίρχΐΊ; κ.
  Ζαφειρίου α«α τι] άποβιβάαει
  τοίίστρατοΰ είς την πόλιν έζέ"
  την κάτωθι προκήρυξιν
  ς τηύζ ία;.τοίκονς
  ΠΪ02 ΤΟΝ ΛΑΟΝ
  ε ίς γνδϋσ ι ν ύμώνοα «
  κατ' εντολήν τής Κυβερ
  νήσεώς μοο ένεργοιόσης
  έκ συμφώνοϋ μετά τώ^Σομ
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  1 Αθηναι 6 (ίδ. τηλ.)
  Όλοκλήρος όΓαλλικός
  τύπος ψάλλε ι τόν επική¬
  δειον της Τουρκίας την
  οποίαν Θεωρεί πλέον νε-
  κράνώς κράτος.
  ΠΛ1ΆΙΤΗΣΙΣ ΤΟΤΡΚΙΚ11Σ
  ΚΪΗΕΡΝΙ1ΣΕΩΣ
  Αθήναι (ίδ. τηλ.)
  Συνεπεία τής ηαταλήψε-
  ως τής Σμύρνης ή Τουρ-
  μάχων αύτ^ς, προ.βαίνω
  ε ίς την στρατιωτικήν κ
  τάληψιν της Σμύρνης
  κα ί των πέριξ.
  Ήκατοχή αί?τη σκοπόν§χει
  την εξασφάλισιν των πλη
  θυσμών καί τηνπροστασίαν
  έν γένει τής εννόμου
  τάξεως. Ουδαμώς σκοπεί
  νά πτδθΗαταλάβτ_| τάς άποφά
  σε ι ς τής: Συν δ ιάσκέψεωςπβ
  ρί τής τυχης εδαφών, με
  τα των οποίων άλλως τε
  επί τρείς χιλιάδας £τη
  τοσοϋτοι δεσμοί συνδέου
  σι την Έλλάδα. Αί Πολι
  τικαί καί Θρησκευτικάς
  Αρχαί Θά εξακολουθή
  σωσι λε ιτουργοΰσαι ο')ς
  καί μέ/ρΐ σήμερον, δόνα
  τα ι δέ ε ίς πάσαν περ ίπτω
  σιν νά βασίζωνταιείς την
  υποστήριξιν τοΰ Έλλη—
  ,νικού Στρατοΰ διά την
  εκτέλεσιν τής υπηρεσίας
  των καί διά την εξασφά¬
  λισιν τής τάξεως.
  Πάντες πρέπει νά είναι
  Ρέβαιοι ότι είς πάσαν έ
  κική Κυβέρνησις παρηχ,ί
  θη.
  ΓΕΝ1ΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΤϋϊ
  ΕΝ νΟΤΜΑΝΐΛ
  'Αθτίναι 6 (ί6. τηλ.)
  *Η*ΐ!οόμάνική Κοβέρνη-Ι
  σις εκάλεσεν είς τ4 β.
  πλα απάσας τάς ' Εφέδρ ί-
  κάςήλικίας πρός άντΐμε.
  τώπισιν των μπολσεβί¬
  κων.
  Α. ΣΦΓΝΙΑΪ
  παφήν αυτών πρός τόν η¬
  μέτερον στρατόν όλως [.
  διά£ουσα θέλει έπιδει-
  χθχί έκ μέρους τούτου ε>}
  λάβε ια πρός τάς θρησκεο
  τικάς αυτών πεποιθήσεις-
  τάς παραδοσις, τα τηθη
  καί έθ ιμα αυτών.

  II
  θύρα τού Στρατητβί
  ου θάεΓναι *αθ' εχάστην
  άνοικτη δπως ακουσθή με
  τα συμπαθε ίας κάθε παρά
  πόνον, τό οποίον θά εΓ-
  χε τυχόν νά ύποβληίτ).
  'Συνιστώ ε ίς τούς χατοί-
  κους όπως άσχολούμενοί
  ησύχως είς τα εργατων,ά>
  νεξαρτήτωςφυλής χαίβοη
  σκεύματος,άναμένυσι με
  -ά έμπιστοσόνης τάς άπο
  φάσειςτής Συνδιασκέψε
  ως περ ί τής τύχης τής ώ-
  ραίας πατρίδος των
  Εν Σμύρντ;, τή2Μαΐου 1819
  ΌΔιοικητής τού
  Στρατοϋ τής Κατοχής
  Ν.ΖΛΦΕΙΓΙΟΓ
  , Σννταγματάρχης
  ( Πυρββολικού
  ηγρ έκ Λονοΐνου 5-
  11 ό Ιΐρωθυτζο- ργος τή γ; Γ«ρμ*
  νί'/ς Σαίντμχν ε5π? ένώ'ΐον. τηί

  Ι Ιγγραρον, γ<ο'Λ; να ίξιλΊί) «« /ιΛΐάθϊς' /ιλιάςων τττ,Οπ δλων | Των χωρίον αν»·» οΐα/3'.σ'.αι;, Μ|>ε·
  μάτων: «Κάτωθι άΐΌ:ωη«:ί-1(
  νοι σχοηΐ(«. Ό ϊάΐνΐμαν ΐρο>|
  4
  Ί1 Συνθήκηαυ-η είνε ά.:1 τή;
  άτ:ό|>εως τής Γε?μ*νι/.ή; ΚνζίΖ-
  νήσεω; τόσον ά~·χράθίχτο:;, ώ-
  α.>ζ δέν ο υ ν ν: άχι νά έννοί^ιω θ1.-
  α-.ί ή γή ουτη ήνί/Οη τ'^ιο^':ον
  Ι ωνιζομέν&υ δι* τή; ονίΐΓ,/τ,; μ·.-!, Τ)
  ! σου; με-οξϋ των Άοών, τ'('Ή'ψ
  1 0=σίν, «Τι οί Γί5*ανο· ίγ~?ι·|{7
  (>»είναι ζι 'αύ ; όν»; ρ.ία "ϊ,γ γ,*41 ·(4ιί|