90490

Αριθμός τεύχους

106

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  • ■■·■-■ ■-.·...,
  ϋΕ-ΚΡΑ ΑΡΙΘΜθν
  Ι1ΜΑΤΑΙ ,Λ^Α 1Λ
  ΑΙ όϋνδροματ ανεξοαρϊτι·'ς*ποό
  "■·<Γ!Αή"ρ'ά";6'»τκι; ·-■-,·.>·-.■ .»·?'
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν.>ΚΑΦΦΑΤ0Χ
  υμνον
  -τάς
  } 0ες τοΰ
  „,
  αίμα /ύνεχαι;
  , 3πον ι τα ηρόαφ.'
  νοΐεϋ ( Έν
  ινα- ι δών χαι
  >, όϊ %ν$αντοι είς
  άχ, ^
  φνγήν τρέπονται, ·)
  4-
  χ
  "ίί κλαί—»ν οί· δννάηαι,
  'ί'οι'ν^ΐβνται οί δό4οφάι»0«^
  Αί άν^νιώσιν οί έμ7τοηατοϊγ
  οί (Άωνοι ττρόχωροννάχά&β
  «το., κα« ϊΰόντεςέΗ
  ηζαρμ&ν τφν Έλη
  βοννώϊ, Ινα εΉόιχήαωσ* τονς
  Ίχλάβονς, 'ινα τοις φέρωσι
  ψέΐεν&ερίαν,'ίνα εύαγγε-
  ης πι&
  ο*άσε<ύζ ενίων φιΑ γχ μ ., δνγάτωτέρόύ 'ίΧτής' πώό ρ πτώόε-, της σατε λςίδος, .ΐ έ' Ι ι· ι δλων Ι α εί αυτών κάί Τό αί'χα'ίού Ιον κοί Σντζάγμα,χος χό........ ... «(ό όιεΐίας Μβαψεχας .ό- ίους τη^ Ααρίααης, Μβηψε Κ0ΐ νυν τάς ό^$ονς **·-* ^μλιλ. _ ϋοΐίσθτΖσα #·αθτ ^ραβωνίαθη τα ήρω.ΐ^α κι-α τοΰ ΌΙύμπον κ,α* ; ΰίΐ'σοχΐ, ά;! ο κα2 ή «>ά?(αά-
  »α τοΰ Αίγαίον ϋν είναι πΙέ
  ι «ν ν) 'Α^έρουιπα.η φέρρν$α.
  ίχ φάως τ/ί'/Ι.οια είς τό* "^
  V,
  εΉ της $Χ<πφίρ>ις 'ΕΧλά
  Μ είς την δονίη*, άλλμή
  αΐωκία ^έφυρα ή έν,ρϋβα χά
  ' ι τού Έλληνιαμοϋ αχοι
  Ιΐϊα ιούς Δωρίεϊς χαϊ
  τιον «3;!/ί
  »»ν Ζστάμενος·, και αί έληί-
  Παλαιάς
  τά %ιψος ,
  02/ί
  'λώσινϊΐμΓν τι*£ καθυσ
  ροθμένας σϋνδρ
  6 ι,ότι άλλως"&ά, εύρεθώ-
  μ6-ν.. ε'ίς: την.ανάγκην νά
  ' δ ιακ ό ψωμνε ν τή ν ηερ'ό§;. α·:> -
  —ΛΗ,ς άποστ.ο,νήν τοθ
  Οί
  :_ ι
  ρουχί ου των ή
  τινοβόλος Ισχνρά χαι έ'νδ,ο- |
  ή
  ς βας
  καύ
  ,ηρΑ, αυτών. βΐ
  .οί
  κςάοίά
  «Έ άβτρά-
  χεντοι καΐ ;φ , ϋψιμνι-πα¬
  τριώται αί Λνζο&ά&παντ'ες
  *άϊ έπιδοχιμάζ&νχες την ται-
  αας
  Χα駣τίσμτε έν αυτοίς
  Μνρμιύόνας χον Άχιλ
  , τονς όπλίτας χον Άλε
  ξάτδρον, νονς Χογχοφόρονχ;
  τού Ηρακλειον, τονς έπιλέ-
  χχονς προμάχονς της Έλλΐ}
  νι«ης φν'/ής, τονς φορεΐς «αι
  φρονρονς τοϋ Ελληνικόν
  ^γεύματος διά μέαου των
  ς *
  της θά είναι ό :φίδρος έ
  μεϊς όϊ
  τίως-ςΐα
  μη πρός τονς
  ΠάΜϊ&ς *ΚΖΪ&
  £0Ϊ.Ι1«
  .τί οί
  ..., '.η -γν'ώμ
  'ι>'3;'ν'ί
  ϊόνζ'ό'ϋςήλεν&ερώσάτε Ιερύ"
  τύαράδβιγμα υπέρ Πατρί
  «5ος '&Ύ}σηει, οεϊς δία διά
  χονς γεννψΐορςις^. σεϊς των
  αχΧαβών οίέλεν&ερωττϊ Ή$
  γέλόί! ' ■■■'" ■'" ;" : '";-:" "^
  Άηό χωδονονναϋίόι} »ί?
  χωύ&νσπτα,αον δϊάλαλεϊτάι
  ή δόξα των Ηατορϋ'ωμάτοίν
  αας, η χνανόλενκος έτζαϊρε-
  ται επι τφ άχονάματι ϊών
  ά'ΰ'λων αας, αί οδοί αχρώνον
  ται δία μυρσίνης χαϊ φνλλ(ύν
  δάφνης, ό 'Ε,λίηηΗΟς λαός
  'γε Γον'ΛτΓστ6λοό'μβ'ν :;·'ά.ζο'κ
  λ, ε ι στ/ινίώς ό π ό σό'σ' ι ή λ'ι σ'τϋ ν
  ρ των
  ή παρ'ά άνέζάρ^ή'Γών ό'6·τ|; ι-
  φ γ η
  χεϊ καΰ1" Λλή'ν την Βουλγαρίαν
  δια τοΰς δρούς τής είρή νης οί -
  τίνες προμηνύονταί'ΐ.τίθΐι,(;·ο[υι.
  στ?7ΐϊθί καί οιά την Βουλγα¬
  ρίαν, κατόπιν των άξιώσεβ;ν
  των γειτόνων τη; ;»οόρ άήέλεσ
  θέίίωσιν εδαφών, τα όποϊα ν/>-
  τά κάιηούς διά τής βίας ή
  {1
  ο
  ν
  ν
  <
  ΒΗΜΑ
  <ΒΗΜΑ>
  ΙΙΜΕΡ#ΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί καί χά χρη-
  ματ*κά έμβάσματα δέον νά
  άΛευθύΛωνται πρός χον α.
  Γ^ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον
  γαρία ήρπασβ καΐ προσήρτη-
  σε.
  Αί εφημερίδας «ής Σόφιας
  σχολιάζουσα, τάς αξιώσεις των
  'Ελ^νων .Σέρβων καί Ρου-
  μ,ίνων, άναγνωρίζουν τό δί¬
  καιον πλείστων αυτών τονίζου
  δμως την ανάγκην δπως οί
  τρείς οδτοι γείτυνεςτής Βουλ¬
  γαρίας, άφου θά διπλασιασ-
  θοθν, φανοϋν ολίγον συμβ»-
  βαστικώϊίρ'οι πρός την Βουλ¬
  γαρίαν, άφοϋ, λέγουν, ή Γαλ¬
  λία, απολέσασα το ά'νθοςι'τοΰ
  π/ί,ηθναμοΰ τη; καί υποστάσα
  ϊόσας καταστροφάς, δέχεται
  νά φαν#' ύποχωρητιτη χάριν
  τής όΊαρκοΰδ είρήνης. ΑατΙ
  υ* τρείς γείτονες τής Βουλγα¬
  ρίας άονοδνται τουτο;' Εξέρ¬
  χονται τοΰ πολέμου οιπλασι-
  ασμένοι καί τριπλασιασμένοι
  Κατά τηΧεγράφημα έκ,
  Ζνρίχης πρός την «_Γχώ
  των Παρισίων» έ'ίετάζονοαι
  τό ζήτηματής κοινωνικάς των
  Εθνών αί γερμανικαί έφη·
  μερίδρς γράφουν δ τι διά τής
  £ίς αύτην εΐσαγωγής ιου
  <5όγμα%υ£ «ού Μονρόε καί »ης (ϊιατηρήσεως τή; άνισό— τητος »ών α>ι·λών ΜαΙ τοΰ
  σνστήματοζ των μυστιχών
  συνθηκών ό πρόεδρος Ούϊλ-
  ο*«ν όσμικρϊ.'νε τ ό έργον τού
  ^τουλάχιστον τό ππρεμόφω·
  οε. Εν γένει αί]| γερμανικαί
  έφημεριδες έχφρόζουν την
  γνώμην ότι οί 6'ρα χοΰ ΟύΪΛ-
  ■*;, οωνος παρεβιασ&ησαν ακρι¬
  βώς την στιγμήν καΐί ην
  διακηρύσσετα& ή ίςχυ; των.
  ρΕΡΝΗ, 2 Μαΐοο. Καΐά
  τπλεγράφημα έκ Στο^χό
  λμης σονήλθεν εν Ρωσδία
  ΰ,γδοον Μπολσεβ ικ ιπόν συ
  «ννέ6ριον. ,Εκτών4οΘ άν
  τιπροσώπωνμόνονΙθϋρώσ
  οοι. Οί λ ο 17ΐ ο ί είναι 'ΚΕ
  ραΐοι Πολωνο ί Λΐθοοανς» ί
  καί Φιλλανθοί βϊςΓάλ-
  λοςκνί είς Γερμανός;/Τ6
  άναπτοχθέν ύηότοΰ Λ$-
  νίν πρόγρα,μμα αποτελεί
  πλίίρη συμβιβασμόν. 'Βζή
  ρε την ανάγκην έζωτερι-
  τοΰ έαφυλ [ου πολέμου β [ς
  βάρος τ«3ν μετρ ιοπαθών
  χωρ ι κων καί των μεσαίαν
  τάξεως αστυν. 'Η μεσαία
  τάξις1 εσυνέχισε, βά δέ-
  χθ?)τόν σοσιάλ ιςμόν &μα
  καταστραφή ή άν··>τάτη ά-
  στική τάξις. Είναι άνάγ
  κη νά γίνουν παραχωρ ή
  οε ις τίνες δ ιότι τό κε
  φαλαιοκρατικόν σύστημα
  έχειρίζας ισχυράς.Είνε
  άναγκαία ήχρησιμοποίη-
  σις ε ίδ ικών έκτήςτάζβως
  των άστών υπό σοσιάλ ΐσ-
  τικήν διεύθυνσιν μέ με-
  γάλους μισθους Λιότι ή
  χρησιμοπο ίσης των θάέπι
  φέρη οικονομ ί αν δισεκα
  τομμθρίωνθεωρεΓ δτι εί
  νβπαιδαριώδηςάπόπειρατό
  νά ίδρνθ μακρον σοσιάλ ι
  στικόν καθεστώς άνευ
  των μεμορφωμένωντάζεων
  Συνβπ& ία, τοϋ μετρ ΐασμού
  άκρωνσοσιαλιστικών ίδε
  ών τού επήλθεν ή συμφωνί
  α μβτά τής Ούκραν ίας πβρ ί
  συμπράξεως.
  Διεύθυνσιν Έρημβρίοο; «Βήμα»
  'Η έν *.<ρ Οπο χρονολογίαν 3 Μαίου ύμΐΐέρω φυλλω έημοαιευ Οίΐσα είίτ,τΐζ περ'ι καθυσ.ιρήσιως αποστόλη; «ϊών έτ:»θομάτων ττ,5 Έπαρ/ίας Σφακίων τυγχάνει ών« κρΐρΐ|ς νΐοτΐ τκ χρηματα ττκριθο— Οτ,σ&ν πρός διανομήν ιί; ΐον Υ] «ριλ'ιθυ ώι' βΐθικοθ άτι,εοταλμενουι ήλίϋν έν ώ έΙ]α/.ουλουΟίΐ ιΙ«ίτ ή ΐϊλτρωμή των λοΐνών ι------ ών. Παρο/ϊλώ £κω; δινάαίΐ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΗΜΟΣ/0- ΓΡΑΦΟΓ «Ο ένΒερολίνω ά,νταποκρι τήςι των «Ήρερηβίων " Νέων» τηλβγραφβΐ ί>τι πά,
  ρά τί]ν έπιπρατοβσαν έν
  Γερμανία, αγανάκτησις
  διά,τούς δρουςτης εΐρή-
  νης' η κυβέρνησις άπεφά
  σισε νά ύπογράνΐ/η την ε
  I-
  ρήνην.
  •Η έν Γερμανια αγανά¬
  κτησις κατά της ειρήνην
  έζακουλουθεΙ.
  ΌΛινχνόβσκυ έζετάζων
  την αποδοχήν των δρωνθε-
  ωρεί δτι δέν είναι άΛίθα
  νο5 καί ή παΰσις των δια-
  ποργματβυσεων.
  ♦ ΟΟυίλσων θά πάραμε ί
  νη μέχρι τής υπογραφήν
  τής εΐρήνης, άλλ' οί Γβρ
  μανοΐ δ4ν βά δυνηθώσΐν·
  νά παρατε ίνουν τάς συ{η-
  τήσε ις των. Τα πάντα πρέ
  πει νά τελειώνουν μέχρι
  νθς 2ας Ίουνίου.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠ». Σ
  ΥΠΕΡΤΗ- ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αθηναι 7. (16. τηλ.,) !
  ' Ο Γαλλ ικός τόπος έκφρά- |
  ζεται βύμενώς υπέρ τΛς !
  Ε δοον ^
  Τουρκικόνζήτημα, τηνό
  ποίαν θεωρεί φοοΐν,ήν
  κληρονόμρν.
  ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΔΙδΙΚΟΙΝο.
  ΣΕίΐΣ
  ΌΡαντζάου
  κοίνωσιν δια Σάαρ
  χώρτισεν είς Ιτνα
  σοννενοηδΛ ί
  ΦΐυίΜΕ
  ΙΙΟΛ'ΙΣ-
  Οί ιταλοί δεχονται
  τό Φιοΰμε καταστΤ(
  θέρα πόλις.
  Η ΠΑΪΤ^
  ΘΡΑΚΗΝ ΕΙΣ ΙΉΚ
  ΕΛΑΑΔ4
  ΆθίΊναι (10. τηλ(/
  Βεβαιούται δτι ή θράκ
  παραχωρείται 8 ί- ^
  'Ελλάδα.
  ΛΗΛΩΣΙ^ ΡΑΧΤΖΛΟΪ
  1 Αθήναι θ (ίδ. τηλ.)
  Ό Ραντζάου έοήλωοι
  θά έπιμείνωμεν είς την
  ένωσιν μετά τής Αόορι·
  άς άποκ^ούοντζς μετ1
  άγανακτήσεως ά.νταλλάγ.
  ματα
  Α. -ΨΓΜΑΣ
  «Κκ τοδ Γρα^-είου τής
  ΡΩΜΗ, Μαίου. Ό έν
  Ζυρ ίχτι άνττποκρ ιταν τής
  «Ήχονςτών Παρισίων» έ
  ζετάς^ων την νέαν φάσιν
  των πραγμάτων μετά τύν
  άνακο ίνωσιν των συμμαχι
  κων δρων, λέγει ότι εάν
  είς τάς άντιρρηοε ις τών'
  Ιερμανών ό Ούίλσωνάπαν
  τήση νά γνωρίζετε δτι εί
  μαι ίσχυρογνώμων, όφεί-
  λετβ νά ύποχωρήβετβ οί
  Γ/ερμανοί ^πληρεξούσιοι
  πιθανόννά προσποιηβούν
  δτι άποχωροθν οιάνά κλη
  βοϋνπύλιν. Εάν συμβτ)
  τούτο θ ' άρχίσουν έπιμό
  νους συζητήσεως , άντιρ-
  ρ Ίσείς λεπτολογ ίαςκαόδ ι
  Ι α-φόρους δλλας δοβτροηΙ
  ' άς. Σχετικώς κρός
  ή «'Εφημερίς τής
  Φοόρτπς» βυνιι-ιψ
  ξδς. Π?ί«€". νά Ι|«ν:λή·;!τι»«
  κ»έν ίίνέμί)ιτηθη «βιρώ;»
  νχ λ·ίβίτι ύττ'ΐψιν δ'.πε ιΓλιΙ
  ', ατβι'των ·τ^&υ?»ιοτίρω» ζητι«
  των <ίτ:ω; λόγιυ νάριντ^ήιιιιι ■ ψ·* ε · ι · Οης τοθ Γτ,νου, Οβν 0τ»^χ»ί ί Φο>νία μιταζΰ των Σομιπ/
  Ο Γ»λ*ος άντ·τί&χρΐ"ήί χ?'»
  ϊ α ήν Άηψι
  Καί>*Γ)ν στιγμήν τό φύλλον ημών τίθρται υπό τα πιεστήρια έλίχ^ο/αρ.ν τό ίίκόλουίίον έξ" Αθηνών τηλργράφημα Δίκη Σ*05
  ύδηή(ΐχΌε. Τύχη Τουρκίας άβββαία. Άγγλοι βουλευταΐ έζήτηβαν ειδικήν «υνεδοίαο-Λ', διά συνθήκην, ά^νηθρίοης Κ»Μ
  ω;. Ίί Φόρβατς άπευθύνΛ εκκίνησιν εναντίον συνθήκης. Α. ΣΦίΜΛΣ
  χ
  Ά.