90493

Αριθμός τεύχους

107

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

10/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '■<*■ τ ΣΤΟΝ ΦΓΛΛΟιΝ Τ^Α.ΤΑΐ ΑΕΠΤΑ 10 ΈτηϋΙα 6ραχ. 36 Έ'ξάμηνος » 1$ Τοίμηνος » ξ) ί συνορομαϊ άνίζαιοί'τΐι'ς προ ΓΜ«Ι0;ΐ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ) ΚΔΦΦΑΤΟΓ Δια οηΐΛοκεΰσιι; Χαί οιζτρι 6άς ίδιαιτϊβαι συμφωνίαι Τηλεγραφ, οιίύθυνσις Ρέθυμνον * ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΠ Πρωΐα Π-ραακενής 10 Μάϊον 1919 ΕΡΕΪΝΗΣΑΤΕΤΟΠΑΡΕΑΒΟΝ περιττον ή ':νπον έν άΰΊολειται ,ώς £·ς τό λ ά Ι/,πέμ- Χβχάςχνδαιοχέρας το>ν νβ
  φαιδρότητι έπΐτών [προ
  ονούνιων.
  Τής τακχιηής ταύτης την δ
  τζοίαν άπδ τον 1916 ένεκαί
  νιοεν έν Κοτιτχ ό τύπος τής
  -,χνοαιοχερας των νρ ; πσεν έν Κρήτχ <5 τύπος τής χατά πάντων έν /έκ« ί κοατούοηςπολιτικήν μερίδος ο,/ΐΓοντΓον εχόντων άν Ι χαί<-> πλήρ- διαατροφην της
  ά φρονχματα αληθείας όδννηράν έχδήλω !
  ϊ; τόν άρχη - , β4ν άπντεΑεϊ τό κατά τον άν
  Γμ \αιυναης
  Ής, Ης τϊγ? «5ίτο»«ν β» τώ-
  άιβενιζε,Ιικοϋ τύπον νβρεολό
  γιον, τό οποίον εσημείωσε
  , , Ηατ' **ντάς ή άρ&ρογραφία
  ηίαψημενη Λ^:ίί)ψει, οτγ ο | των βενιζεΐωών όργάνων,
  βμός των άντιφροΛ)ί"*των ώ^
  ργω,
  τα όποΐα έχαρακτήριοαν ώς
  άνειλικρινή τήν χαράν την
  οποίαν εξεδήλωσεν ό άντι-
  5ν άντι/?.ί-
  - Ιη τούτον
  β;
  χος. ΚοΙ ΛαοίσιαταΧ τις ά
  χνύ»ς μάρτυς τοϋμάλλον πά
  ξαοόξου «αί Ατ·π.ηρον φζινο-
  μ;νον να άνογί,«'—σκΐ,» έν τω
  ύπηαρ&ρα νβρι
  κατά ϊ3ν —οΐιτ*-
  >ιώ> άντικάΙιύ>·, ε'Ιίε διότι
  των ο&νιχιΖν πς&ων, κσ.ϊ
  δαιαίων άξιώσεων τοϋ Έλλη
  νινοΰ έ'δνοικ. Άλλά κατό¬
  πιν τής άδικον και σνκοφαν
  τικής ταύτης τακτιηής τον
  όν ΙΓρήτϊ) βενιζζλΐΗον τύπον
  καιά παντός ποΐιτιχώζ άντι
  φροναϋντος Κρήτας εϊμζθα
  ύτοχρεωμένοι νά ΰποβάλω-
  μον τα έπόμενα έρωτήι-βτα
  ενώπιον τού γυνμυνος
  :ιω> άντιπάΐων, εΐι,ε οιοτι ι &νω>τιον τον γυημυνας ΐ'^ζι
  ου£3ς δί<Α<ίθ'''·>ει δήύ'εν «ατή κου λαόν.
  φεΐαν καΧ δυσφορίαν έ» *§ Πρώτον. ΕΙναι ϊ) δζν είναι
  (?οαιογ:>ααιίατ(ύ-γ, προκειμί άΐηΰεζ, ονι ό πολεμήσας κα
  »οι> ιζζηϊ δια.-ρόηων γεγον*--
  ίωΐ' παοονσιαξομένων έν τΠ
  ααταοτάαει £ν
  •,,εΐιε διότιέντΐ) φν<*ιο Υ*ωηιχ~\ αύτοι) έρεύϊ'ΐ) δια είναι κα τα ζών Βονλγάρων Κ*ητι- χός ατρατός άπετελεϊτο έκ αζρατιωτών ανηκόντων . είς άμφοτίρας τάς πολιτικάς με οίδσς τής Κρήτης; Δεύτερον Ιΐοίοςτώναντιβε $ποΗρΐ3Ϊανέν τ^πα^οναιαζο ' ν ιζε,11 κων τ όν ήμεζ^ρονν^μοϋ έ&λίβηή Εσχε πάτερ α ί} άδελ φόν ΰλιβέντα επί τί} άπελεν '&ερώαει της Κρήτης άπό τον τουρκικόν ξνγοϋ καΐ έγκάτα- Αείψανταμετά τον τουρκι¬ κόν στρατόν την Κρήτην; Και έπειδη οί άττο".εΖονν τζςτήν άντιβενιζελικήνμερίδα άποκαλοϋνται υπό τού βε~ νιξελΐΗοϋ τνπον εν/,ΛΪ,ύόην τντΐίοςατριώζαι, προΰόται, φι λοι τώνΤούρκων χ λ τ! όπως δοϋί] τέρμα είς την οικτράν 'ταύτην καιάνίερον κατόατα οιν καϋ' ην μία δλόκλϊρος πολιτικη μερΐςτοϋ τόπον όν κοφαντΐ7ίώς άποκαλιϊταιπρο δοαικη σννι,στόίμεν το'ίς άρμο δίοις,δπω; δρίσωσιν έπιτρο- πείαν,ϊνα εξετάση τα άρχε'ια της προχατόχον έν Κρήτη τονρΐ'.ΐΗ'φς διοι,ιΐήΰεως, διότι έχ τής έξετάαεως αυτών θά γνα>σθίδί7ΐ τίνες ήσαν, άλλο¬
  τε οί φίλθίζοϋ τονρχικοϋ χά
  ϋ>3σζώτος, και έχΰ'ροΐ τής
  Ελλάδος, διότι ασφαλώς, με

  ΙΙαρακαλοΟνταΐ οί έ
  ό τής1 πόλεως ' Ρεθύ¬
  μνης Συνδρομηταί τού
  «Βήματο^» όπως· άποστεί-
  λωσιν ημίν τάς καθϋατε
  ροομένας συνδρομάς των,
  διότι άλλως Ο ά ευρεθ'ω-
  μεν ε ίς την ανάγκην να
  διακόψωμεν την πρός αύ-
  τοός αποστολήν τού φύλ-
  λου.
  άς των πραγ/ιάτων διά ζή~ Α
  δό
  ζον Κ
  κ&ισαρος
  τώ Καίοαρι, χαΐ των τοϋ
  ΘεοΉ τώ Θεώ.
  οίον νά άναζητϊ)&ώσιν οίπρο
  δόται χαι τής σήμερον,αν ύ-
  πάρ/(οαι τοιούτοι, και πϋχΐ
  μεταξύ έιιεΐνων όίοινες ό,φιε
  ρώόαντες έιι&ύυως ολόκλη¬
  ρον τόν βίον ανιων είς διαρ
  κή έ"ξν.νηο£τησιν τής πατρί
  δος,χαί ώς μόνην κληροννμΐ
  αν χαταλιπόντες είς τονς νΐ [
  ούς των την εντιμον πενϊαν
  άννί πΛονΐονάμφιβόλον,σννε
  τάλεσαν διάτών Λγωνων των
  και τοϋ τίμιον ϊίματός των ;
  είς τήνάποτίναξιν τοντονρκι Ι
  κου ζυγόν ιιαϊ την μζτά τής ]
  Ελλάδος ένωσιν, άποκαϋι- {
  αταμένης οντω τής^άληϋεί-
  ΣΚΙΤΣΑ ΚΑϊΤΡΙΝΗΣ
  Έρχρτιίΐ, δεν ερχβται. (ϊαλ
  θη Ν ά ή φράσις :ίθϋ άκαυΓς
  σ* δλες της κομψάς τοϋ Κόσ-
  τρου παο^ες. Στα. ΙΊκχνζλλ-}·
  νιο, στής τρείς καιιάθί-ς. Ψρά-
  σί:ΐς πυΰ φανροών'ουν ν/νυπο-
  μονησία γιά κάποιαννί:ν|ΐαπκ?)
  τρυφή. Και τεΛο- }ιρι<). πολλι* νάζια ν.νΐ άναβολές ή/ί8ί.·,ν . . . ό ίΚασος. Ιτήν ;ι-"νΓΓλή μποηΐϊ νά π\ κανεΐς, .'7./Λ(·>[ιιν Γτνίνμοι.'.κη;
  κΐΛη^Γως, «τέονίΐ μκ: ϊό,'/οιιί).
  Μ ά ή μεγκλη ύυποιοιυία
  της (/.ν(/.μον·/7:.τέρνί·; τέλοζ Ή-μι£
  άπογυή τευσι. Του/νάχι σ ι < ι Γ> τόου
  δυνατό έργον τοΰ Σ( ν^ίομαν
  '<ή τιμή)) ΐ/.ντύ τό ονλ(ιίοί!η|«" μ ου γένη<ν χΰί·ς [ίυάθυ ·^ την έ«τρ?.εσιν τόυ. Μόνον ύ.τοπ'μησις της δκχνο - κυιυυ ϋ« .ν Ί /":*
  ΒΗΜΑ
  «ΒΗΜΑ»
  ΗΜΕΡΠΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί καί τα χρη-
  ματικά έμβάσματα δέον νά
  άπευ&ύνωι>ται π^ός τόν κ.
  Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον
  επιτρέψη στόν θίασο νά παρου
  σιασθϊ) τόσην άμείέτητος.ώστ3
  σέ πολλά μέρη ο ύποβολεύς μέ
  πολΰ ϊντονη φωνή έπανα/λαμ-
  βάνει την φράσιν ποΰ ό ύπο-
  κριτής συλλαβίξει σ//δόν.
  Γιά ο'ικονομία φαίνεται προ
  σώπων λείπει ή 3*υρία Χεβεν-
  τράϊτ κάί μ' αύτην ή δύο πρώ¬
  ται σκηνες τή; πρώτης πρά'ίί-ως
  π·νΰ άποτελοϋν την ρίσαγωγη
  στό έργον άπό την Δεύτερη
  πράΐ-ι ό Οδγκο; —'τέγκελ πάει
  γελοΰνσ^ μέρη σοβαρά (δπως ι πλήρη άποχήν.
  ό Λοθάριος ομιλών περί τι- '. Εζήτησε τάς
  ιιτίς) ϋ γίγονται ύπερβολικά τής χώρας δχ ι Φ ί
  μής) ή γίγονται ϋπι
  τραγικά. 'Ο Χαλκιυπουλος
  μυρίζει λατερνιτζή τοΰ Ξιφίρ
  Φαλερ. Μοϋ φαίνεται ότι στή
  Γερμανία δενθά ντύνοντε δπως
  τα Βλαμάκια τοϋ Ψνρρή
  Μέ δΰο Λόγια ή τοιαύτί;
  έμφάνιιις αποτελεί
  ασέβειαν γιά τούς Όεατάς επι
  τεινομρνη άπόελλειψιν σκηΛ·<κής καί αα·/ημίαν τής αίθούοι;. 'Ηρώκλειον 7—5-919 ^ Ν ΑΘΑΝ ΕΞΟΤ. ΕΙΙΗΙΕΙΙ "Από τί] ν τ^τάρτη πραξι λοί- πόν έννέα σκηνές άττό της κα- λύτ^ρες γιτί σ' αύΐέ; ό Τρ-ίστ δείχνει στον Ροβέρτο την άτο μικότητα τής ύληθινης τιμης καί είί αντές έξηγεΐται πόθεν ε/ει ό Ροβερτό'ς της 40 χιλιά · αες Μάοκα ποΰ ρίχνει στο τέ- λος κατά πρόσωπον, τοΰ Μο- ?.ίγκ . ετ^ι φθάνομε στί ?ιύσι άτιροδιά&ρ.τοι καί με αρκετάς ά πορίες, "Ό θίασος παρυυσιάζε- ».ιΐ πλίον αύι>αίρετος ϋπύ την
  προληπτικην λογο«ρισί(χν.
  Ώς πρός ΐτ)ν ό.τόκοισι ξεχω
  ρίζομΒν τόν κ. Βοναοέρα αν
  κάί ατην αρχήν τεταραγ[ΐένος
  παίζρι ?άγο άφηρημενα βιγά σι-
  γά ή δύναμις τοΰ ρόλου τού τόν
  συγκεντρώνεί καί στην κατα-
  στροτρή τής τρίτης πράξεως εί¬
  ναι ύπέροχος.
  Ή ν.. Ζηνοβίίχ καλή ώς σχη
  νίκη εμφάνισις άλλ' ώς πρός
  την έκτί/>σιν, <ίπρόσ.;κΐη πα- ρουοιάζεται κατόότρρη έαυτή; Ό κ. Μυλιγκ(Βάζαςποίζκι πολύ ψυχοά. ΌΤοάστ (Μα- ρΐκος εχει {ίορος μάλλον αδεξί¬ ου ύπηοέϋου π<χοά χό[ΐητος ι] πλονοίυυ μορφο^μενου έπ'χπ,ρΐ| [ΐατίον, όπόλυτος έ?.λι?ϊψις έκ- Φραστι/.όιητος κινήσεων. άμε- λέιητο;. ' Ελρ,ονώρο. (Κ αβάδα ιΐρκετά καλή αν κάί άποοπεκτος. Ίίξ βλλουι'ι 'ίιτρικοπκς τής έι.τρανί- ζουν τό μέρος τη;. Οί λοιποί .(.δν άλλο ή άςιώ- σ?ις μποροΰν νάχουν. Ό έν Βερολ ίνι^) άνταηο Μριττίς τού «Έσπερ ινοθ Ταχϋδρόμοο»κ.Σάκι, κρι νων τό ζήτημα τής υπο¬ γραφάς η αήτής σονθήκης τής είρτίνης , γράφε ι ότι ή 'Αντάντ δσφαλεν άπ'άρ χής ήτοι άπό τής; συνάψε ι.>ς της άνακωχίις μεθ ' ήν
  παρ' ολοος ιούς αύστηρο
  τάτοος δροος δέν παρέ-
  με ινε χατά πάντα ήσοχος .
  ΈζηλΘεν έξ αυτής μέ
  την εντύπωσιν ότι ή Γερ
  μαν ίαβέ,ν, έ£εμη$.εν ίσθ,η
  στρατιωτι κώς, καιμέ την
  ανησυχίαν ότι διά τής έ
  π ιρροής εσωτερικήν το ι
  ούτων ηδύνατο ταχέως ν'
  άνα-,ιύψτι καί ν' άναδιορ
  γανοιθτ,.
  ' 11 άρ.φ ιβολ ία αύτη Ο ι ε
  τηρήθη επί μακρόν °είς
  πολΐτπιούς κύκλους τής
  'Αντάντ καί υφίσταται
  άκόμη καί δηλητηριάζει
  πάσαν την πολιτικήν της
  άπέναντι τήςΓερμανίας
  1
  II
  'Αντάντ έπρεπε νά
  είναι αύστηρά, διά νά
  δύναται νά είναι δικαία
  ένφτούναντίονύπήρξε ϋι
  σταχτική καίτοραννική.
  "Επρεΐτε ού/ί μονον νά
  ζητήση άμέσως πάσα'ς
  τάς άναγκαίά'ς στρατιω¬
  τικάς έγγϋήσεις,
  άλλάκαι ν'ύπ,οδείξη ήί-
  δίατά στοιχεϊα-. εις τα ό
  ποία ησθάνετο ότι ήδόνα
  το νά §χη έμπ ιστοσύ.νην .
  •Η 'Αντάντ επέδειξαν
  .είς την Γερμανίαν άμέ¬
  σως μετά την άναχωχήν
  κλεϊδας
  ...ο χώρας δχ ι Φ ίά νά ε ί-
  σέλθη άλλά δ ιά νά την ά·
  ποκλείση. Καί μολαταύτα
  δέν ήτο μόνον συμφέρον
  τής Γερμανίας, άλλά καί
  ιδικόν της ινα γίνη τό
  εναντίον^νάζητήση άμέ-
  σω~ ί'να επ ικο ινωνήση μέ
  τους π,ολιτικούς άνδρας
  τής χώρας, διά ν'ά δύνα¬
  ται νά υπολογίση καΐ μί
  ποίον; νά συνερΐ'ασθίι.
  'Αφωσιώθη είς τήν,μνω
  πικήνπολ ιτικήν των λε-
  πτομερειών την πολιτι¬
  κήν των κεντημάτωνκαρφ ί
  6ος, ,ήόποία είναι ήχει
  ροτέραδιότι έξερεθίζει
  χοιρ ίς νά φονεύς.
  Οΰτω έπήλθον άνακωχαί
  συνεχώςάνανεούμεναικαί
  συνεπαγόμεναι Γ.αρυτέ-
  ρουςορους, οΐτινες έκ-
  ράτουνάνωφελώς την χώ¬
  ραν υπό τόν έφ ιάλτην κρ ι [
  σίμου μέλλοντος, καί αί ι
  μικραί άνωφελείς ταπει-
  νοόσε ις. ώς λ. χ. νά υπο¬
  χρεωθή ή ΓερμανικήΚυβέρ
  νησίς νά πληρώση τα έ
  ζοδα των συμμαχικον οιρα
  τιωτικών αποστολών, αί
  τίνες απεστάλησαν .. [γ ·4·5
  Βερολίνον. «Η
  σθένους πολιτική ,ιαί
  περιστροφάς δέν ο
  λεσε παρά νά έζασθβνήση
  την Γερμανικήν Κυίιέρνη
  σιν χωρ ίς νά δημιοργή¬
  ση ε ίςτήν θέσιν της &}..
  λην.Άλλάμή έμπιστεοο
  μένη ή 'Αντάντ, φυαΐκά
  δέν έδωκε καί άρτον.
  "ΑλλΓ| πάλιν πλάνη υ¬
  πήρξεν ή εξακολούθησιν
  τού άποκλεισμού ήτις ένέ
  πνευσεν ε ίς τόν Γβρμανι
  «όν λαόν την πεποίθησιν
  ότι δέν ηδύνατο ν'άναμέ
  νη τίποτε άπότούς ομμά
  χους. Έκ τούτου δ^ άνε-
  πτύχθησαν δόο αίσθήματα
  έξ Γσου των άκρων καί
  έπικίνδυνα. Τό δν Ετι
  ήσωτηρίκ Οέν ύπάρχει
  ε ίμή μό)/ον ε ίς την έπα-
  νόρθωσιν των έθνΐκόϋν 6υ
  νάμεων τό δτερον δτι
  δέν άπομένει άλλο μέσον
  παρά έπανάστασις.
  τάς πληροφορίας Μέχρ ι τής στιγμήςχαβ
  τοί"«1'»ήματος»· τοθ Σικά¬
  γου , Πα? ισινή ΰκδοσ ις, ή
  τιςάούεταιτά πληροφο¬
  ρίας τηςέξάσφαλούς πάν
  τοτε πηγής, ή ε ίρην-ημε
  τα τής Βουλγαρ ίας θά υπο
  γράφη πολύ συντόμως.
  Ηιστεύεται γενικώς ότι
  ήΒοολγαρ ία θά κληθήοπως
  άποστε ίλνη τούς αντιπρο¬
  σώποις της είς Παρισί¬
  ους.
  Αί έργασίαιτής είδικής
  επ ιτροπής επ ί τού καθορ ι
  σμοΰ των δρων τΓιςεϊρήνης
  μετά τή; Βουλγαρ ΐαςέξακο
  λουθούν. Ήαότη έιρημε
  ρ ίς πληροφορρΐται,δτι οί
  επί τών'ΕςΓοτερ ΐκο;νύπουρ
  γο ί τής Γαλλ ίμς,τιΊςΑγ¬
  γλία;, τής ϊταλίαςκαί)
  των Ηνωμένον Πολιτε ιών
  κατά την χί)εσ ινήναύτών
  συνεδρίασιν συνεσκέφθη
  σαν κάι συνεζήτησαν είΰ ι
  κώς έπ-ί τού Ηουλγαρικοΰ
  ζητήματος των Ιίουλγαρ ι-
  'κώνσυνόρων. ΟΙ άντπρό-
  ήν φύλλον ημών τίθεται
  όπύτά π ιεστήρ ια δέν έλή
  φθη τηλβγράφημα τού έν
  Αθήναις Συνεργάτου.
  σωπο ι της Ελλάδος, τή-
  Σεο,βαίς λοι τής ' ί
  ίς θά κληθούν νά
  μέρος βίς την
  ήτις θά έπαναληΓρθτ)
  Λί όρ ι στ ι καί
  επί των ν£ων σ^νόρωντής
  Βουλγαρίας 8ά>ηφίΐοόνηα
  ρουσία.καί των άντΐπρο-
  σώΐτων των άμέσως ^Οια-
  ψεοομένων Κρατων τής
  •Ελλάθος. τής Σερ|3ία{
  καί τής 'ΓουμανΙας.
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ
  βελανίδια
  Χαροόπια
  πάν-α
  ΔΕΔΤ10]
  «Χ>. 2,10
  πωλήσεως
  δρ. 0,20
  δρ. 0, 3
  Λ? · ':
  "·^"-, γ—-—-44ί