90496

Αριθμός τεύχους

108

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ••«.ν—
  4.
  *
  ^
  Έτησία δραχ],
  Έξάμηνος " »
  Τοίμηνοζ >
  18
  9
  Αί συνορομαί κνιξαιρίτο-ί; προ·
  Δια
  ΓΡΜΕΙΟΙ Κ>1 ΤΥΠ0ΓΡΑΦΕΙ4 ΟΛΟΣ 4Π« Β«>Β»ΡΗ (Ε«ΜΠ πΐρΒΕ»Γ0ΓΕΌΤ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΪ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Ρέθυμνον
  ΕΝ $ΡΕΘ? ΜΝΗ
  Εσπέρα Ζαββάιου 11
  έα της
  Αθηνών
  ιά ίΐϊ;ςώς πρός τδ ξήτημα
  το>ν
  Π διοχνβίρι ησις τήζ Κων)
  .τ :,:ω, ι :ύ ϊ7;ς- Αμεριχής.
  ην:;: προοωρινή «αι>ά
  διά νάπροέλ&4)νν εις τοίαύ
  την άϊίόφαοχν οί άτϊοτελονν
  τες την Σννδιάσκεψιν <5πό «τάς δηλώσας τού μ. Πολίτην δτιή Ελλάς δέν δύναται νά #«στάσΊ] τό βάρος της Κων) λεως; ήν πρώτην γραμμήνύπεραμννόμε κοιτών έΰνικων ζητημάτων χαϊ οτρο κινδν^εύσαντες χάριν τής αί σίας εκβάσεως αυτών. ΕΙΔΗΣΕΙΣ γία, ϋτιμό «αε-.ίαν ι?5 ό· διχαιο άσ· τείά. Διόει όέν έννοονμεν.τί η δι ή ΈΖλάς ? ΤϋΤβϊ,, ,ίϊθΐι Ό Τοποτψνήχής τοϋ Πα¬ τριαρχικον Φρόνον επανήλ¬ θεν είς Κων)κολιν. 'Άφηΰ έ%βπλήο«σε τι)ν υψηλήν τού αποστολήν "' ύ&εραμννΰ>εις
  "των οοίαίων τ^ς,
  Ψ
  χης '
  χον όπως
  συνεχίση ■«> ϋΈύβε&τΑν καϊ
  συμφ^νΌυ τα
  δέκσι μενά την
  αύτή'. νά χρειααΦή ?<*»■ ά/!- Χΐ] μΐι δεκαεχΊιι καί μέν. Αφο& ομάς ή «ρίιεται &οιμηζ διά ζγ> «5*-.
  τής Σμύρνης. τί}ζ
  τώΐ' Δωδζπανήσύύν.
  βορειον Ήπειρον ααί &
  ] τώ? . /ΰϊΐεαόχων
  άς παρζσχνν εις την /Ελλη¬
  νικήν -δπό-ϋ'δ&ιν δ «.
  ρος και την παςρησί&ν %
  χον δϊακρίνει ό> Σ&β, Δωρό-
  ΰ·εο; μ$&σε τάζητήματα είς
  διακηρύξας
  λων έν γένει ::ών παρ' ημών | την '^ίχΜν των διακηρύξας
  διεχδΐΗονμίνωνμερβν 'τ&£-1 -.ά'·έπΙ'ζής Κ®·)ιζό.λεως :ιαί
  πο7α μας λέγουν <"?τι ϋ·ά ηη-.ι'τοϋ Πο*τ?ν Λίλλψ'ΐνά δϊχαι ραχωρηϋΌ' ν είς την'Εάλά-ιΐαύΰ&ΰέ,ι&ςπρύςτάϊ διατν Λ«. Διατί ί,έν ΐΐναι'ϊοοιαος δι , #*ύ&έΙ$α<; έπϊ των δνο τού- "Ολα άττό μματα έν άρχόν των των σοσιάλ ι όπως μή δεκτοί οί οροι τής ε ίρήνης, οί -όποΐοι γενικήν ε¬ ξέγερσιν καθ' άπασαν την Γερμανίαν. Ινα ι. αυτοισ ι αρτΛίίκοί, ευρίσκουν βαρείς τόύς υρους τού.- αδ ιαφοροϋν, όμως δι τι εχουν την πεποίθη¬ σιν ότι επ ι.κρατούντες αίύτο ι καί οί βΌμ'μεριέό- μ€νο ι τάς στρεβλάς ίδέας τ*Λ)ν, 6ά δημ ι,ουργήσοΓν μτετ' ού πολύ νέον καθε- ^χώς" ε ίς τόν κόσμον. *"'·■■ Πόΰ 6ά καταλήξη ή εξέ¬ γερσις αυτή είναι άγνω¬ στον. Καθ' δλα ομως τα Φ" ινόμενα ή Γερμανία ο-ΐ'νθά δεχθίί τ;ούς ορους τήςε ί ρήν,ης, ο ι όπο ΐο ι τε Λβίώς έκμηδε.νίζουν πά- ,.σίϊν αύτή.ς.υπόστασιν καί .έ'ϊ,ναι αν/τ-ρκρις άντίθε- τό ι πρός .τούς 14 όρους τοδ Ούΐλσων 4αν μή όπο- στοΰν ο'ύσίωδβ ις τροπο- πο ιήσε ις τάς όπο ίας πρό •ακαλοΰνται οί έ της πόλεως 'Ρείύ- συνδρομηταί τού αΒηματος» δπως· λωσιν ημίν -τάς ^ ρουμένας; συνόρομάς; των }. διότι άλλως θ.ά.'ίίύ'ιίεβ'θ- μέν είς την ανάγκην 'νά διακόψωμεν την πρός άΰ- τούς αποστολήν τού φόλ- λοο, .έν Παρ ισίο ις Γερμανοι άντιηρόοωηόι. · ■ ■ . 'Αστραπή ΤΙ ΠΕΡΙΐίΧΚΙιΌ ΣΤΖίΠΟΓ Μ Κλπ Ν ΣΧΕΔΙΟΝ « Τδ σνμβαύΐχονίών Τεσ- ρμρων άβχαλαΐται ή3η διά την ειρήνην. μ£ την Βονλγα ρίαν,καΐ Τουρκιαν ι,ιιι %ην ο¬ ποίαν τ3 οχ&διον ?χ3ΐ {.')<; έ~ ξής.ι'Η κνριαρχϊα τοϋ Ζούλ' τάνον Ινφ »>ά εκλείψη άίβο
  τό Άραβί'Λθν τμήμα τής τέ¬
  ως ό'~
  ρϊας ώς της Σνρϊας ημί \εα
  όοποταμιαζ ( λεΐπει μΐα','λί—
  ΰ'.ά
  δο&οΰν
  δι-' ά
  είς
  &τη~'νΚων)πολιν,ήόποίαεΙ- τωνζητι,μάτων γνώμας των ηυι"^'^—^ "*>"
  ν* π^ον η Έλληνι^-χαΙώ; . -έπί^ωγ τη.; Ελλάδος άν- τής τςλε ι άς άπόρρ ί ψεως
  9ίαύιη έλαχιοτψ'1} μά,Χλον
  Έντολαϊ
  δίάφορα
  τμ\ματα της ν
  Τονρκίας.
  λιτεϊαι ύά λαϊίονγ
  διά την Κων)ηολιν, ?ια την
  Άρμενϊαν, εις την Έλλ&Αα
  θά άνατεϋ"/} η χεριφίρεια τής
  Σμύρνης, '.£Γ Ιταλία ϋ·ά λα
  βν εντολήν άττό της μκΰημ-
  βρινης ΆναζολΙας έκνεινομε
  νης άπό τί/; Άτταλε'ιας ηε-
  χρι τής κεντρικάς
  ΒΒΜΛ
  /«ΒΗΜΑ» άποστελλονται αίτήββις παρά
  ΗΜΕΡΙΙΕΙΑ -ΕΦΗΜΕΡΙΣ Ι των χρισηαν*«8ν «λη&υβμων
  Αί έπίχττοΑα.1 χαί χά χρη- Ι πεο^ άποστολής έλληνικοθ στρ*
  ματικά έμβάσμαχα δέον -*« ' τοί'·
  ο>. ^_.' β »
  ματικά έμβάσμαζα δέον ϋ
  άηευ&ύνωνζαι πρός τόν «
  ΓΣΜΙ19ί$Ο
  άευ&ύνωνζαι πρός τόν
  Γ,ΣΜΙ19ί$ίΟΝ δικηγόρον
  τι*ή; έρημον. Ό Σουλτάνος
  θά έδρεύν έν Προνατ ή Α ν
  κνοα }« θά !<ϋ(^ ά' ί Τό Στρατοδικείον έπιβάλ?ι«ι αυστηράς η-οινάς είς τούς άπο δεδειγμένωςΊΐί^τασχόντας τ<δν ό λ»γοχι»όνων άλλως1 τε πφώτων τ/αραχών άνεξαρτήτως^ησκβύ χύρα λαϊ θά σΓσΐκή άπ' . ι?ε2ας τό βόρει&ν τμήμα τής 'ΚνατολΪΛς μέ την ύηοστήρ^ γ £ιν τής- ΓαΛ/Ιίας ή όπόία θά '! Λάββ την Συρίαν. Ή Άγγλί α θά διοικί} την Μεσσοποτα- μίαν ν αί Παλαιστ.ι ην κα2 Θά προστατεντ) %6 'Εβραϊπόν χράΐος. ·<ν * Ί Ό Ραντσάοϋ εδήλωσεν είς τόν £ν >Βερσα"λ Γα·ις
  άνταποκρ ιτήν τού « Ήνω
  μένου Τύηου)) ότι ή δνω*·
  σΐξ: τή? Γβρμανία^· Χαι,
  τ1)ς Αυστρίας;
  νβ ι ε Γς: των
  ό. γυ/μν νκυ ν ιΐΛΛΐυξ ■» ε πρωτων
  ταραχών, άνεξαρτήτωςίίρησκβύ
  μοτο; πςά εθνικότητος. ^.
  Αΐήναι ϋ( {. τη
  Ό ΟόΤλσων ύηοστηρ
  μ
  '
  II
  νικότητο$. ^-,
  ία»των ' Ελ^ηνι
  λ έ
  , — -γ—β-----ΙΤ™ --~> +-··■
  κων (ίρ«;ών προκαλεΐ τάς
  δοκιμασίας * "'
  ν »
  λ ιτικίϊς;
  ρη ίς;έάν ήΤερμάνί
  α9ά παρητε ίτο ΤΓΐςκολ ιτ ι
  χής τα<5τη λβά ΐςλ ιτ ι ής α<τη^, λ&μβάνονοα άνταλάγματα δΑλα,, ό-Ί'Λ* τσάου έδήΛωσεν,δτι ήΓβρ ιιαν ία θά άπέκροοε μετ* άγανακή τοιαύτην γτή πρότασιν. ,^ήν Γί>ΐϊρσ>ν
  ν έν τψ Βοντφ.
  Ό Παρ ι σ ι νΟ£ Χιμ&^ο^
  Τθάφει,' δτι ό ΣουλτΛνος
  θά παραμβίχρ βίς την
  Κωνσταντ ινούπολ ι ν.
  ΤΟ'ΚΟΓΚΓΈ-όΝ
  ΊΐΝ
  'Κάτ 2
  τηματ
  κης («Ι
  Λ*ρχήν
  Σβ
  ;'. Τ ί
  •ί··
  Ι
  ΟΚΟΓΚΓΈ-όΝ ΥΠ
  ΊΐϊΝ ΕΛΛΗΝΙΚίίΝ
  Λ&υ$Ε0Κ
  χρήίωςτηςβρά
  'Ελλάϊα'ίχΓΐ κατ'
  ^ ό
  . ',ΓΚ.
  'Α·Λναι 1Ο({6. τηλ.)
  Τό αμερικανικόν κογ-
  ..,.......---- κρέσον
  ϋ( {6. τηλ.) Ιίγη 4*τιφ
  ών ϋηοστηρι'- Ι ρπβύσιν β
  ήΒορ·ιο? -Η»-·ΐρβ.'"
  βράχη. ή Μικρά, '/'
  «αί αί Δυ64<4νηαο. - Α. -ΦΓΧΐΛϋ' 1 ΚΜ||Ε •«ν βολλαΑητηρίων' νφένΙίβρολίνωό-Β «ν βολλαΑητηρί μένφένΙίβρολίνωό- έβΓ>λωσεν«τι 4ΛΤ
  τι 4Λ οΐ
  ·άύποτράψα»μίν
  βϊσ«ν β ίρήνην.
  ί
  , . μοσίων ύπαλλήλων, ώζ γνορί
  α<ησ&η -νπο τοϋ ςβιχο1 ο Λμεϊερος Διβυθ.ντής των Ιεσσασων, έχτο έαν θίΑδτί νβ 6^>μ«ν
  Γ Ρ1ν, αΐτι
  νες την στιγμήν αυτήν συζη)·
  τοΟντ«ι 'ΑαΙ (ϊναέ ίή
  η ιγμήν αυτή
  τοΟντ«ι 'ΑαΙ (ϊναμένεται
  ^ίήή δ
  ή διαταγη της
  Γω? τοΰ Έλληνικοδ
  οτς>«τβΰ. 'βν τφ μιτταξύ ή Κυ-
  (ϊέρνησις λβίνει ό'λ(* τα κα-
  τούς
  χμ
  ώα^ληθέντας
  β4?4ϋ
  .^1 ?«τον
  μίζω ότι πρέπει νά ^
  τε ύς τόν Επιθεωρητη
  μοτινής 'Βχνιαιού
  μκΓ|0τβφ4ο
  ης δμωςπάντοτετής βάα
  τής τριμελοίς οΐχογενείαί.
  '3) Έξ δοων επληροφορήθη¬
  μεν διά τό τρίτον έ^ώτημα πρό
  κείται πρρί οικογενείας ήτις
  μειώκηο έθΰ Ι ή
  μειώκηοτΛ'
  έ|δό
  ΜαΙ
  . Μ1ΤΧΗ. '
  Η. Αναγν^Λΐο
  δτι τμ^ματα εύζώνων χατέλα
  '' οντι>Βουολά. Οίβύτ^θι Ιταλοί
  ίΓ5ζοΑθ€τοι, υΐτητς είχον μετα
  βϊ) πρύ καιροΰ,άποχωοοΰν.
  Έτερα έ^Ληνι^ά τμήματα κ«
  τ-ίλαβον τόν Τσβμή'.
  Γ*νικώς ή Έλληηκτ) χατο—
  χή έπεκτείνεταΐ,
  Τλ
  •Ι'τάλληλα' μ,έτρα, ^πως ό οτρα- '
  ·|-τ.ός«Ιναι; «ατα τκίντα §τοιμος {
  » ?ίρός κινητοποίησιν είς πρώτην ι
  Ι διαταγήν.
  μώηοτΛ έντΓθΰ
  έ|ουσιοδότηοε την πρωτο^άθμι
  Ον Επιτροπήν να παραδΐου τό
  Γ-π.δο>ια είς ττληοίξούπιον αυ¬
  τής
  μής χνιαιοεύϋΐως μ^
  αρμόδιον λά γνωρίζη Τοδς ^
  γους τής «ΪΛοΑΰσροις η
  ΈπιτροΛών καθότι ό*
  6 Νσμορχης
  ί
  ζ Νμορχης άΑά; ^[
  μόνον είναι ύ.-ιο/η*ω|,'ν0£
  υπό τοϋ ΝοΓ ' ^
  μ
  υπό τοϋ
  κ«1
  τΛς<5ποφ(ίβι.«ς λ^ τοι'ιτιυ σΐίην τοιιτιυ Ρέθ»μνον ] Ο Λ1αίν «ρωτ»-
  ματων δχο'ΐκν νά γνωρίσο)μενύ
  μΐν τα έ.τόμρν<ι. Ι) Έ'ντγρώφησαν ('ίς τα Μη φεί των Ολψ' δ ΝΓΙΓΟΛΑΟΥΑΡΓΥΓΙΟΓ Μέ πυ?.λήν λύπην ι'ικούσθη έκ Πειραιώς Λ Οάνατος τοΰ Νιχολάου Κ. νΆργ«'ρίου έμπό- ρ^ τνρών καί βουτΰΌων έν ίΐριοαίρϊ ιΐλχοντος -ίό γβνος' |χ Τρικκαλων έπελθιόν (ίπό Ιξαν θηματιχόν τΐίφον έν Θεσσαλο- νίκη, δή ου μετέβη δι* έμπορι κάς τού ϋποθέπεις. Ό μετβστάς μρ τάξις γμιχή Οί Μουπουλμδ νοΐ Μ·γχ<ίνονν Γίπολύτου προ- στασί«ς, ρκ<η>οΰνδ'έ διά ψηφι
  σμάτων ητνρύύ
  βμάχων^ Γήν Ρύγνωμοπύνην των
  έίΓί τί) έπιθ^ΐκνυο/ιένρ στάσπ
  3ταρά τού'ί'νληηχοθ'στρατοϋ.
  /Αφ' έεδρουνόβον ί§ 'Αίδί
  ΐβν $σον έξ άλλίον βσω
  τρφί* των πρρι θαλψιο·<.χων δ «?"]»* άκμ ην τής οράσεως χαι .τασαι αί οικογένιαι αί (^μυόί ι ^ϊ5 -7ί)000ντΡυκαΙ ,'ίς ί|λ«κίαν
  ^ς προταθίϊία,δηο τής πρωιο Ι 3ο. έτών »* «« των καλυτρρων
  βιχθμίου 'ΚπιτροΛίις δοίτκίστΐν ! ϊ'Γλ(5ν τ°ΰ βμποοιχου κόπιιη,ι
  Ι τοών"έ« των Εργασιών νσο.
  1 Ιρός,ταύς άλζκφιύζ τοΓ» :ί»
  σφ προώρως έκλι.τόνΐΐίς άξ,ο.
  ιίμονί τοΰίΤβιραιως πολίτας χ.
  κ. Θο>μαν Κ.'Λργκρίουίνί'
  ποραν ίκ Γΐρΐααιώί/Ληί Λ,,μ ^
  Άργνρίοι» «λίΐόφΐΗτογ
  ρί; πρν
  συλλυπηΐή<Ηα. 'ΚπιτροΛής δοθείσης ,; ερμηνρίας είς τα ατοιχίπα· τ-ής ρθπορίας^ κατόπιν —·*— -«όν οιατα'/ων τοΰ Υπουρ γβίου 2) Συμφώνως 7οϊς Λνω Λΐκαι οΰνταΐ καί λαμβάνουσιν έπιόό- . -»}- ------ ι αί οίκ,υγένεΐΓίΐ Των δή ■ κα'ι τ. ων κόσμου κ<ΐ! ρξε ιτλών τοΌ -ι τοΰ ΓΓϊ·*ιραιώς .,,„..«..ν γ.»*»γ^β- τιμάτο γενικάς οι« τάς πολλαί άρΓτας τον, διό καί ό θ(ίν««ος .ΙΡν τού ίπροξι'νησΓ μργάλην λύπην | *|;ρ καί 4ν Πριραΐίϊκαί ^ν τχί ί^ιαι ^^ τέρα τοΐ' ί.ταρχίςί Τηίκκαλα» Τ**)·ί? # 5ΜΥΡΝΗ.7 Μαίοι·. Ό ΊΕλληνικός «7ΐρ<·Ί(ν <ΐψ ρρν χα<τίλα|}ε «« Ι^ιύουΙα ιί; τα οποΐα ρΐχον άποβιβαοθ^ 7· τα^οί. Ή πόλις ν.δ^ Ελλό τα^οί. Ή πόλις ν.τρδρ/ Ελληνικόν στρατόν μΓ κ<ιί μέ Τϋΐίη)τΐίς, την; ό οτρώσει βΐχο οτρώσει βΙςτΓύ^ 1}ψ οί έν τώ φρυυρΐφ <ΐχ()ίιΐ(θΜ,ο· Ιλί £Ράΐ ιιρνοι σνντ,λλάοΐτε ; 6 κΛ»λήφΐτη καί