90499

Αριθμός τεύχους

109

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  <*+■ --· , * Λ -■·. *-**«^» αΤΕΠ-Ρ- . ΑΗβΚΟ- 109 «ΓΛΛΟΑ ΏΚΑΤΑΙ ΐΥβΐΙΓίίΦΕΙΙ ΟΛΟΣ «ΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑί''ΗΜΙΤ' ΠΑΡΗΝ&Π2ΓΕ-ΦΥ ) ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΖ Έσπέρα Δεντέρας Α3 Μαΐον Ινντα- ή χά ι ού εσωτερικόν είς τό τάς α« ,ίί^^ σω—ν Ιχωβι άπό την έ λι)(<ως αυτών Λώ*·ν γραμμήν ίίΐνοι τό$γδοον £ύ Σννταγμαέαεϊνο Αχοϊον εξετέλεσε τάςσχον . ν επιχειρήσας και ά τουτο ακριβώς πά- ή&η *αϊ παρά ϋιχής Κυβερνήσεως. Σνηαγμα τουτο {& τό *αφήχον χον ώς , 17» πατριδα τον χζρισ ψ παντός έτερον Συν) ι»; δέ» άναγνωρίζεται παρά' των ποΐι- κικνων οιλελει/θέρων ιίιά τουτο δέν ■* έφρόνχι— »>«ικ»αν
  τό Α
  τής ς,
  έχουσι διορισθή ΰλη
  και ίχονσι άποαχαοΦή καί
  διορισθή νπάΛλτίλο» καί 5
  άΦβΙ 6
  των
  Σννχάγμαχος τούτον οΐτινες αι των έαιχειρήσεων *κα ή
  διά τή", δράσεώς τωνέτίμ,η- μεϊς όά τοίς (ϊπωμεν αοΐοι
  ααν χαϊ Φά τιμήσωσι τήν'ΕΧ 1 είναι ΰηάλληΧύΐ *αΙ Απεσαα
  ώς έπϊ χά
  'ά ύβ?ιζο;ς«ν δ·ΟΙ
  νά έπιδείξωοιν
  καθ*
  «5« »>ί «θΏ ηιΐέ^ο ναίιίάα;
  σχννωνται δι" δσα ε^.τον δι'
  οικογενείας ήρώων.
  ρονς υπηρεσίας οωιλ«λεύθ«
  τισΓρατεναε
  ι σεω; των μέχρι σήμερον είς
  1 - -- " ·» _ β»^.
  ίίίειαι είςτούς ό"*Αίτας
  .«((δωσ· ίατω χαϊ δι έ
  ιιιαΐοί ημέρας τάς οΐχηγέ-,
  ως των. Είναι τιμι χαϊ δδ
  ι Ης χονς άνδρας τοϋ δγ-
  κν Σνηάγματος οίτινες έ·
  δέ οΐάντιφρονοϋντις_____
  λ: ;αι νο ιδτιεστέΜ»Ό> ωρή θτ/σανδι
  ά την κατάληψιν τής _μύρ-
  , ΐις εΐνα» ίκεΐνοιοίίΐτνες ύαχ
  Ι ρετονσιν άπ'άρχής είς την
  την πρώτην γραμμήν τοϋ ην
  ρός χαϊ οίτινες μεταβαίνου-
  9ΐ καΐ σήμερον είς την κα¬
  τάληψιν τή; Μικράς 'Ασίας.
  "Αν οιαα>ων<ο0ΐν πρός ή- ♦ ^____ ^' Είναι Ιντελόίςκ «περίεργον κώς ή αρμοδία νπηρεσία επι τρέπει ιίςτούς διαφόρους έμ πόρονς νά τκαΧ&σι την Λρυ- ζαν τι)ν οποίαν ϊφερογ έ% ΑΊ γύπχον Λρόςδραχμάς 3 κατ' όκδν. ίΠναί γνωστόν ότι τό εμπορικον υε.Ιτίον τής Αΐγύ , Λτου άναφέρει την τιμήν τής , δρύζης πρός λεπχά 60 χατ' 'δχαν. ' Ι Κάι ε*άκ τα Σζοδα της με- φοράςβΐναι &σα χαΧ ή άία *σϋ έμνέορένματος πάλιν δέν ίπρεπε νά , πωΧήται πλέον των 1,50 δραχμ. '^Ι ϊμπο- ροι ,γνωρίίουσ* %χ - τ^,,η πρα τήριον ποαλεϊ τό $,ί& ιχλίον των 3 δραχμών έηΐ τη ^|- σει λοιπόν τής τιμής ταντη^ χανονίξονα* χαϊ οί ίμποροι τάς τιμάς. "1αως παςονσιάζωσιν είς την Επιτροπήν χιμ,οχατα- λόγονς, τούςόποίονς οί 'ίδι- οί συνέχαξαν. *ΑΧλ ή έ?μχρο πή ή δρίζονσα την τιμήν ό- φείΐει, εάν θέΛ η νά ττρο · τα Χ τού Ε_______________ ΟΙ έ της ίίόΧεως 'Ρβθό- μνης; ^ονερομ (ταϊ τού «Βήματος» όπω ς άποστε ί λωσιν ήαίν τάς; καβοστε ροομένας συνδρομάς των, διότι άλλως; β ά, εορεθώ- μβν είς την ανάγκην να Ο ιακόι|/ωμεν ι"ην π, 5ς αύ- τοΑ^ Ιηοστολήν τού φυλ- λοο. " "-^- λαόν, νάζητήσν[νό μάύ^η τάς τιμάς έκ τοϋ ίμηο^ί.ααΰ $ε ϊ- χίον της Αίγΐ/ίΐιον χαϊ ε·-χί~ τάς τιμάς. 7 ρ,γ έχτύς εάν φ^?ε~ται η Επι- Τροπή μή-τως κατ' ΐΑνάν»-» «ά Ιί;ΐκά ΐ?;? ρίζια μό-^^ν ά- χώλητι πσΐ ώς έκ τόννον δί¬ δει τόαα νπέρογ-κα '.<·ρδη είζ λί Ας ελπίσωμεν δ.ι ^ά £4«- τα,σθή σο^αζ^^ς τα ζφημα ποός τό συμφέρον χον φέροντο§ λαόν. ΔΙΚΑΣΤΪϊϋΓ~~·· η ρ^ έδικά{βτϋ ενώπιον τοϋ II /ημ- μεληοδικρίου "Ρεθύμνης ή ν.. Χθυσή 'Γσιρινδάνη οΐδύβύντοια Ι4 Η ? ου επί έξυβρί—ι τού τ>«ς κα¬
  θηγητού κ. Χρ. Ζονοό«
  βοΰλεύματος τοΡ 'ϋφετ«2«»υ ύ»ώ
  τού όποΐηυ άΛηλλάγηοαν υ , (ν
  υί
  £γ
  • : -_α
  ίί^_ __^■ ..Α Αν.
  ΒΗΜΑ
  *ΒΗΜΑ»
  ΗΜΕΤΗΣ1Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί χαί τα χρη-
  ματικά έμβάσματα δέον νά
  άπευϋ'ύνωνται Λ()ος τόν κ
  Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον '
  ύβρίσαντες κ.κ. Κωστής Πε-
  τυχάκις, Θεμ. Σαουνάτσος,
  Αντώνιος Λ«μπάκις και Έμμ.
  βαλαοής καί έθεώρησεν όξιο-
  πρε.ΤΗς νά παραιτηθή τής μηνύ
  «εως τού χαί κατά τής κ. Χρυ
  οής Τσιρινδάνη την οποίαν με
  τρχειρήσίτησαν οί ετέροι πρός
  τρλχσιν τοΰ σκοποθ των όπως
  άπομακρύνωσι το"· Παρθενα-
  γωγείου τόν καθηγητήν κ. Χρ.
  ι
  Ή κ. Χουοή Τσιρινδάνη ά-
  ναγνωβίσπσατόά'δικυνενρεδπερ
  τόν κ Ζουοάρην % >ι δή τα
  κατ' αυτού διαδοθένταή ταν ακό
  ο τυν πληρεξούσιον αύϊοϋ
  Η. .ΣτΓθγιον Μανονραν την ε¬
  ξής ά,ααΐολιιν
  «"Αξιότιμρ κ. Μανουρά»
  Διά τι)ς παρούσης μου ί>έλο)
  νά α&ς καταστησω γνωστόν
  δτι ουδέποτε ένοα-νυν νά ;γοο
  οβάλλω την τι^ί|ν τ,υϋ πελά-
  του σας κ. Χρ. Ζουοάρη ούδί-,
  νά δυσφημή<τω την 'Ί'δασκτχλι-*- «ν τού έν τ ό) Παοι)ί νβγωγπ'φ "Ρεθύμνης ή τύ άτομον τού¬ του ουδέ νά όμφιοβητήσ0) χήν χρηστότηια καί ΰντιμονητα του# | Σμύρνης χορηγήση, την ά- μνηστείαν ταύτην. Ή δή μοσιευσις τής; φήμης ταύ της; είς τό χθεσινόν φύλ λον τής α'Αστραπής» έ* προκάλεσε γενικήν ανα¬ κούφισιν. Δέν γνωρίζο¬ μεν εάν η φήμηθά αποδε .- χθτ) αληθής, ΌπωσΒήτχο- τε ημείς έχομεν την επι¬ τακτικήν υποχρέωσιν νά ύπομνήσωμεν είς την Κυ¬ βέρνησιν τάς παρ' α^τ<Κ επισήμως καί άπό τοθ βη ματος της βουλης δοθεί¬ σας όποσχέσεις, νά τΛς συστήσωμεν ·6έ, ότι εί¬ ναι καιρός νά πραγματο¬ ποιηθή τάς ύποσχέσ^ις της ταύτας ήδη μάλκίτα ότε καί άλλα εότυ.χήγεγο νότα προαναγγέλλονταί σχετικά μέτά κρ ίσιμα'Είί, λην ι κά ζητήματα κα ι την επ ικε ιμένην εύνο Ι"«ήν λύ σ ιν αυτώνκαθά τονί£ουν αί κυβερνητικαί έφημε ρίδες κατά τάς τελεοταί αςταύτας ημέρας Άή ΙΠΌΕΛλ-ίΣ ΕΛΛ11Μ- ΚΟΤ ΣΐνΤΟΐ } "Αθήναι (*{6. Ύηλ.) Κατ' έγκύρους· ίτληροφο- ρ'ία1^ ό Ελληνικάς στρα- τος καταλαβύν την Μαγνη σίαν προελαύνει είς Αί- δ ίν ιον. ΠΛΙΡΛΙΤΙΙΪΤ,^ΑΜΕΡΙΚΑ ΝϋιΝ ΑΝΠΙΙΡΟ-ΩΠΩΝ Αθηναι -13 (· ίδ. τηλ). έ Άμερικανοίαν τιπρυο-ι.ποι εν τΤ, Λ ψε ι παρητήθησαν "-■ τες τραχε Γαν τυ κτ 11 ΐ!.)Δ].»1ι»Λΐί Τ112·,. - Τ'^ΙΑΣ Αθήναι 13 ( {δ Αγγέλλεται τη χά")ς έτ ι η ' Αΐ'οι μένε ι ε ΐς την έν νν μετά τής Γερμανίαν. Α. ΣΦΤΜ Η ήψ ή Τ<τιριδάνη. ΕΙΑ Ελέχθη, ότι καθ'ύτιό- Οβιξΐν κιι0ί··ρνητ ικού |3ου λευτούάρτι έκ. Παρισίων 6η ιστρέψαντος ύπεστήρΐ ζαν μερικ^,ΐ κυβερνήτι- κκ,ι έφημερϊδες την ΐιαρο χην γενι'νιης άμνηστεΐας | ε ίς πάντας τούς 5 ιά ηο- λ ι γ ι πά έ »ί?.ηματα κατηγο ριθέντας. Ταυτοχρ ο νω ■; έ κ υ κ Λοφ ό ρ η - τι;ν αποφασ ι ν ι¬ να, επι -ιψ εύτυχεί γεγο νότ ι τής κατιΆηψ .ως ' ί^ΜΕ]Σ_ ΠΑ-ΓΧΣΙΟΙ, "Ηρχισεν ά¬ πό χθές ή συζήτησις έπ£ των τουρκ ι«ών ζητημάτων. Κατ'άσφαλεΐ^π/Ιτΐροφορ ί.· άς ή νέα τοορκ ική Λότο- κρατορία,Ο' άποτελήται έκ των έξήςτμηαάτων. Ε παρχία τής Κόνιας,τοϋ χουνταβ ιεντ ικ ιάρ , 'Λι- δινίου (έκτός τής Σμύρ— νης)Καραοσοϋ Κασταμούνι κσ. ί Άγκυρας. Ήιω> οτα
  ντ ινούπολ ις μετά μεγάλη;
  ένδοχώρας οά διοικήται
  υπό των Ήνωμένων ΠοΛ ι-
  τε ιώνέξ όνοματοςτήςΚο ι
  νωνίαςτών 'Κθνών.Οατω
  ήνέαΤοορπική 'λότοχρα»
  τορίαθά διατηρή 3ΐ')ρ?α
  ι^&άφπ μετά λιμένων επί !
  τής Με'σογε"ί οό «αί τής -Μ, Ι
  £αάοϋτς Λ ι Ήν««'μ. Πολι |
  τε [α ι οά κληθούν ομοίως
  νά δ ιοΐΜήοουν τα έδάφητά
  έ κτε ινόμενα άπότοΰ κόλ-
  Γ.ου τής 'Α> εζανορέτας μζ
  6 ι ε ύ θ γ ν σι νηρος τα β ο ρ ε ι
  ανατολικά με/ρ ι τί>0 Εύ-
  ζ£ ί νού , Έντος των εδαφών
  ν'τούτων. κεριλαμβάνον-
  ται ή πόλις τής 'Αλεζαν-
  δρέτας επ ί τής μεσογε ια-
  κής άκτής καί αί πόλεις
  , τής Τραπβζουντος,τής Κβ
  ι ρασσοθντος κα ί το^Τι^αμ
  πύλιέπίτής Μαύρης θαλάσ
  σης. Τα έδάφη'ταθταθά
  συμπεριλαμβάνοϋνάφ ετε
  ροο πέραν τής Τρά.πε£οί5ν-
  τος πρός τα βορειο&οτι
  κά τήιμέχρ ιτου Καυκάσοο
  έκτασν σομΐ.τιΛυ.^χι/ ο
  μόνιον των εδαφών των δη-
  μοκρατών τής ^Γερμανίας
  καίτης ' ΑρμενΙας.Ουτω ή
  διοίκησις των Ήν.Π ο λ ι
  τειώνθά άπλοθται άπό
  τής Μεσογε ίοΐ) κατ' εύθε Ε
  αν καί ά& ιάσπάστόν γραμ
  μην μέχρι τής Κασίπας
  θαλάσσης.
  φ
  οί Ίτα
  Είναι Λξια πολ> ή; ρχή
  οσα νράφίΐ 6 «'Ελι-ύΟ;·(της Τύ-
  «ος», πΓρί τής Νίπς Έφέσον,
  την ότΓοίαν Ιλ^ Ί
  λοί. 1{ιο>κΓ τή,ν Λ?.ηουφοοΙ«ν
  ήρΰ ΐ| έξ 6λακλή7«ι» ώ.'Το τάς φ|
  μερί'Νας, τάς έπιβτ""1'
  τα τ*/λεγρ(<<τ)ή|ΛΓ·τ<ι; ι λ έν τη" 7,ώη« ?κ?ίνΐ| ι4 ότι ί.: την τό υλι λΰτον τοϋ γ?γ τ)ά οι»μβίι >:αί
  δα.