9050

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Μ ΝΟΠΙΣΠΠΤΙΚΜ ΓΤΘΠΙΣΙΣ
  Άπό τής χθές έτέβη είς κυκλοφορίαν παρά των Στρατ. Βρετ-
  τανικών Άρχών ή νέα νομισματική μονάς ή «Στρατιωτική λίρα».
  Λεπτομερείας άναγνώσατε είς την δευτέραν σελίδα.
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ· ΣΤΕΦ. ΧΑΡΙΔΑΚΗΖ
  ΕΤΟΣ Α-' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ 7
  ΤΡΙΤΗ 24 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΗΥΝΤΗί.
  ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΙΖ 4. Κ Η Σ
  ΜΝΗΜΕΙΟΝ
  Λαβόντες αφορμήν έκ τού προχθε-
  σινοϋ μνημοσύνου τοϋ γενομένου είς
  μνήμην των πεσόντων καΙ εκτελεσθέν
  των, πολλοί συμπολίται έρριψαν την
  Ιδέαν νά επισπευθή ή μετακομιδή των
  λειψάνων δλων έκείνων οΐτινες άπό
  τής πρώτης ημέρας τής καθόδου των
  βαρβάρων εύρον μαρτυρικόν θάνατον ■]
  Ή άνυπομονησΐα των συμπολιτόόν μας
  δύναται βεβαίως νά χαρακτηρισθή ώς
  δικαιολογημένη, πάντως έχομεν την
  γνώμην δτι τουτο είναι έτι πρόωρον
  καΙ ότι ορθόν δα είναι νά άναμένωμεν
  ολίγον, μέχρις ότου αποκατασταθή
  πλήρως ή έννοια τοϋ Κράτους τό ό-
  ποΤον όφεΐλει επί τού προκειμένου νά
  έχη τόν πρώτον λόγον καΙ νά κατευ-
  δύνη τάς ενεργείας των τοπικών άρ¬
  χών καΙ των τοπικϋν πρωτοβουλιών,
  επί τού προκειμένου
  Πάντως ώς προκαταρκτικήν ενέρ¬
  γειαν δέν θεωρούμεν άσκοπον την
  σύστασιν μιάς έπιτροπής ή όποΐα νά
  αποτελεσθή άπό πρόσυπα δυνάμενα
  νά έργασδοϋν καΙ ή όποία έπιτροπή
  νά προπαρασχευάσπ. πάν ότι είναι δυ¬
  νατόν, διά την έν καιρώ τή συνδρομή
  τοϋ Κράτους, μεταφοράν των όοτών
  των Έθνσμαρτύρων αυτών, ολοκλή¬
  ρου τοϋ Νομοϋ καΙ την ανέγερσιν πο-
  λυτελοϋς ΜνημεΙου είς αιωνίαν δόξαν
  καί μνήμην των υπέρ Πίστεως κα! Πα¬
  τρίδος έκτελεσθέντων.
  ΣΑΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
  Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ!
  Γνωρίζω μονάχα πώςκαθώςτόνσυνάν
  τησα πρό 2 μηνών ακριβώς στό βουνό
  ήλιοκαμένο, γενιατο, βλοσυρό, ά
  Τόν Γιάννη Δεΐνα τόν γνωρΐζω
  τώρα καίεϊκοσι χρόνια. Είμεθα γνώ-
  ριμοι, ϊσως καί φίλοι, σχεδόν άπό
  παιδία. ΤΗταν χρόνια έργάτης τεχνί-
  της σέ κάποιο ίργαστήριο τής πόλε¬
  ως κσί μοϋ φαίνεται πϊ>ς λίγο και-
  ρό πρΐν άπό τόν πόλεμο σχεδΐαζε
  νά κάμη δικό τού μαγαζϊ.
  Τα γράμματα τοϋ Γιάννη Δεΐνα
  είναι λιγοστσ δμως τό μυαλό τού κα-
  θάριο, ξάστερο, τετραγωνικό! Χαρα-
  κτήρας ντρέτος, είλικρινής, όλιγόλο-
  γος όρθολογιστής κατάψερε νά έκτι-
  μηθή άπό τούς συναδέλφους τού καί
  ν' αποκτήση κάποια θέσι στίς τάξεις
  τους. Ό Γιάννης δέν είναι άπό κεί·
  νους πού ζήτάνε νά φδνε τούς άλ-
  λους μά οϋτε κι' άπό κείνους πού δέ-
  χονται μέ μοιρολατρεία νά τούς
  τρών οί άλλοι! Όσο γερά μισοΰσε
  αύτούς πού πλούτιζαν μέ μανοΰρβες
  καί μέ την έκμετάλλευσι των άλλων
  άλλο τόσο έκτιμοθαε καί σεβότανε
  κείνους πού μέ τόν Ιδρώτα τους καί
  μέ την άξία τους μονάχα άνέβαιναν
  -κάλι πρός σκαλί την κοινωνική ίε-
  ραρχΐα τού τόπου. Στή διεκδίκηση
  των δικαιωμάτων τού είναι αμείλι¬
  κτος μά καί δίκαιος Άλλοίμονο σέ
  κεΐνο πού θά δοκίμαζε νά τοΰ δώση
  95 δραχμές δταν τοΰ έκανε έργασία
  πού άξιζε εκατόν. Μά καί ποτέ αάν
  τοΰδινες 100 δραχμές δέ θά σοθ δού-
  λευε γιά 95 μονάχα... Τέτοιος ήταν
  καί είναι ό Γιάννης ό Δεΐνα μά, πά-
  νω καίπρίν άπ'δλα, εΐναι'Έλληνας!..
  Τή μερά πού άρχισαν νά πέφτουν
  οί άλεξιπτωτισταί—τώρα καί τριά·
  μιση χρόνια— βρεθήκσμε μαζί σέ κά¬
  ποιο χωριό. Ό Γιάννης έφυγε μέ
  σκέτο δΐκανο καί βστερα άπό λίγες
  ώρες, πρωτοϋ άκόμα εμείς οί άλλοι
  καταλάβωμε καλά καλά περΐ τΐνος
  πρόκειται ακριβώς,,γύρισε μ'έναπο-
  λυβόλο στόν ώμο σκονισμένος, φρε-
  νιασμένος, τραχύς μά ϋπέροχος. .
  —Οί κερατάδες μδς εΤπε! Άπό
  τόν ούρανό πέφτουν!
  Τάκτοποίησε την οίκογένειά τού
  πρόχειρα σέ κάποιο σπήτι καί ξανά-
  φυγε.. Πολέμησε σάν λιοντάρι κοντά
  δέκα μέρες. Είναι έ'νας άπό τούς
  πολλούς άνώνυμους η,ρωες γιά τούς
  όποΐους Ιλεγε συχνά τό Άγγλικό
  ραδιόφωνο κατά τό διάστημα τής μά
  χης τή Κρήτης.
  —Οί Κρήτες καί είδικά οί Ήρα-
  κλειώτες μάχονται σάν λέοντες!.
  ΛΙγους μήνες μετά την κατοχή ό
  Γιάννης Δεΐνα προδομένος άπό ρω
  μηό γκεσταμπΐτη δτι' έδρασε στίς έ-
  πιχειρήσεις άναγκάστηκε νά- πιάση
  τα βόυνά..
  'Ο Γιάννης Δεΐνα, ό πτωχός οίκογε
  νειάρχης,ό τΐμιος έργάτης, ό γνήσιος
  "Ελληνας εΐγινε ίνα άπό τα πολλά
  παλληκάρια των Καραίσκάκ,ηδων
  των Κολοκοτρονέων καί των Κανά-
  ρηδων τού 1941 — 1944. Μέ ποίον α¬
  κριβώς άπό τούς ήρωες αότούς τής
  νεωτάτης Έλληνικής Ίστορίας τούς
  Μπαντ-ουβάδες, τόν Πετρακογιώργη
  τόν Ποδιδ, τούς Ξυλούρηδες καί τούς
  λοιπού; ηταν παρέα ό Γιάννης Δεΐνα
  δέν γνωρίζη ακριβώς νά σδς πώ κα
  οΰτε έν διεφέρθηκιχ ποτέ νά μάθω.
  ΤΟ ΠΑΛΛΑΤΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  ΤΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
  α-
  γριο, πελώριο, τιτάνα τής αρχαιότη¬
  τος γ^ήσιο πρότυπο τοϋ άκατάβλη-
  του τοΰ άδάμαστου "Ελληνα καΐ πη¬
  γά νά τόν ρωτήσω «σέ ποία μερίδα
  άνήκει» λιγάκι έλειψε νά στρέψη τό
  ταχυβόλο πού κρατοθσε επάνω μου:
  —Σέ ποία μερίδα άνήκω; Τί κου
  βέντες είνε αύτές άδελφέ; Τίς μερί-
  δες καί τα κόμματα τα κάνετε σεΐς
  πού δέν μπορεΐτε νά νοιώσετε εθνι¬
  σμό καί λευτεριά σάν δέν τ'άλατίσετε
  πρώτα μέ λίγο άλάτι συμψέροντος
  καΐ ποιότερο τΐτοιο φιλοδοξίας! Τί
  νά τα κάνω έγώ τα κόμματα καί τίς
  μερίδες; Έγώ εΐμαι Έλληνας ελευ¬
  θέρας άπό κάθε τί. "Αν ζήσω θά ζή-
  σω άπ' δλα ελευθέρας! Μά κι'άν πε¬
  θάνη πάλιν έλεύθερος θά άποθάνω!
  Άπό τότε τόν εΐδα πολλές φορές
  τόν Γιάννη Δεΐνα.. Μέ βουβή λύσσα
  παρακολουθοθσε τούς Γερμανούς
  πού φεύγανε χωρίς νά μπορή νά
  τούς κτυπήση, γιατί τό άπαγόρευαν
  οί άρχηγοί μή τύχη καί ξεσπάσουν
  οί οΰνοι στούς 'άμαχους πού εΐχαν
  κλεισμένους στήν πόλι. Μά δταν κά-
  ποτε ρίχτηκε ή ίδέα νά μποΰν άντάρ
  τις ξαφνικά μέσα στήν πόλινά έμπο
  δίσουν τούς Γερμανούς μέ τή βία νά
  καταστρέψουν τό λιμάνι καί τή πο·
  τιλεία ό Γιάννης Δεΐνα πού θάταν
  μαζί μ' αύτούς δάγκωσε σκληρά τό
  δάκτυλό τού—τόν εΐδα— καί εΐπε
  μονάχα μιά λέξι:
  —Αμάν!
  Ή επίθεσις ώς τόσο έκείνη δέν ε-
  γεινε κι' δλοι γνωρίζετε γιατί. Ό
  Γιάννης Δεΐνα μπήκε ήρεμα μαζί μέ
  τούς άλλους άντάρτες στήν πόλι καί
  προσκύνησε στόν "Αγιο Μηνδ τό Με·
  γάλο Θεό τής Μεγάλης Ελλάδος!
  "Υστερα άπ' αύτό, σδς τό λέω σοβα¬
  ρά, ό Γιάννης Δεΐνα δέν είναι πλέ¬
  ον άντάρτης. Δυό μέρες μ£ τή γυ·
  ναικοθλα τού καί τα παιδία τού, δυό
  μέρες μέ τούς φΐλους τού νά τα ποθν
  κι' υστερα δουλειά... Δουλειά μέ ά-
  φοσίωση καί μέ ζέση, δουλειά μέ πί-
  στι στά-ίδανικά τού ποθ είναι δυό
  καί τρία. Ή ελευθερία, ή δικαιο
  σύνηκαί ή Έλλάδα.
  —Ό τόπος μας μσϋ ελεγε χθές,
  καθώς προσπαθοθσε νά μπαλώση
  μιά ξεκοιλιασμένη άρβύλα γιά νά
  βγάλη τό ψωμί τής ημέρας, είναι γε-
  μδτος έρείπια καί στάχτη,.. Ότι κι'
  άν λέγεται κανείς δέν μπορεΐ νά δώ¬
  ση στόν άλλο νά φάη γιατί άπλού-
  στατα κανείς δέν έχει. ΤΑν δέν δου-
  λέψω έγώ στό τσαγκάρικο, έσύ στό
  νωράφι, ό άλλος στό άμπέλι ό πά
  ρά άλλος στό έργαστάσιο, σίγουρα
  χαθήκαμε αυτή τή φορά γιά καλά..
  "Ολοι τώρα σΐή οοολειά... Πολύ
  δουλειά καί λόγια λιγότερα... Κι' άς
  Τή πρωτοβουλίσ της Ίερδς Μητρο¬
  πόλεως Κρήτης χοροστατοΰντος τοΰ
  Πρωτοσυγγέλλου αυτής κ. Εύν. Ψα-
  λιδάκη καΐ τιαρισταμένου ολοκλήρου
  τού Κλήρου, έτελέσθη την ηαρελθ&Ο-
  σαν Κυριακήν πάνδημον μνημόσυνον
  υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τώ* σφα-
  γιασθέντιον ύττό των βαρβάρων άδελ-
  Φ&ν ημών.
  Κενοτ,άφιον έν είδει όβελίσκου έ-
  στολισμένον μέ τα χρώματα τής Έλ¬
  ληνικής σημαίας καΐ μέ κλάδους βα-
  Των καϊ δαφνης ϋψοϋτο πρό τοϋ Ίε-
  ροϋ καί περί τό οποίον κατέλαβον
  θέσεις τιμητικάς οί συγγενεΐς των
  θυμάτων καΐ αί Πολιτικαί καΐ Στρα¬
  τιωτικαί Αρχαί τής πόλεως.
  Μετά τό πέρας τοϋ μνημοσύνου,
  δπερ υπήρξεν κατανυκτικώτατον ό
  Πρωτοσύγγελος τής Μητροπόλεως
  κ. Εύγ. Ψαλιδάκης έν μέσω βαθείας
  συγκικήσεως τοΰ καταπλημυροθντος
  τόν ναόν Άγίου Μηνδ πλήθους εξε¬
  φώνησεν τόν κάτωθι λόγον :
  «Ή Έκκλησία άποτίουσα φόρον
  τιμής καί εύγνωμοσύνης πρός τούς ά-
  θανάτους "Ηρωας καί Μάρτυρας
  τοΰ καθήκοντος καΐ των εύγενών ί-
  δανικών, πρός τούς "Ηρωας καί Μάρ¬
  τυρας τής Πίστεως καί τής Πατρίδος
  πρός τα άθώα θύμαΐα τής άπαισίας
  δουλείας των τεσσαράκοντα μηνών,
  έπιτελεΐ σήμερον όπότε άναπνέομεν
  την ζήδωρον αΰραν τής ελευθερίας,
  υπέρ τής οποίας τόσον έμόχθησαν
  καί έχυσαν τό τίμιον των αΤμα, Μγη-
  μόσυνα ίερά υπέρ αναπαύσεως τής
  ψυχής των.
  Άλλά ποίος 9ά ήτο ίκανός νά ί-
  στορήστ] κατ' ακρίβειαν τούς ίερούς
  αγώνας, τάς όλονυκτίους άγρυπνί
  άς, τάς μυστικάς παρασκευσς καί
  μελέτας καί τάς άνεκτικάς καρτερΐ
  άς των Έθνομαρτύρων μας; Ποίος
  θ' άναπαραστηση τάς τθαγικάς σκη
  νάς των όμαδικών συλλήψεων καί
  έκτελέσεων, των οποίων θύματα ε¬
  γένοντο όνθρωποι πάσης τάξεως καί
  ήλικίας, ίερεΐς κα( λόγιοι καί βαθ-
  μοΰχοι καί άρχοντες τοΰ Λαοΰ καί
  γε'ρσντες σββάσμιοι καί νέοι εύστα-
  λεΐς καί παρθένοι τρυψεραί καί δέ-
  σποιναι εύγενεΐς καί παιδία μόλις
  την αόγήν τής ζωής χαιρετίσαντα;
  Ποίος θά ψάλλη τό θάρρος των ήρω·
  ϊκών θυμάτων, ιό οποίον έγιγαντοΰ-
  το είς στιγμάς κατά τάς οποίας συν-
  τρίβεται ή ανθρωπίνη ελπίς, πρό τοΰ
  όποίου εγένοντο έκθαμβοι χωρίς δ¬
  μως καί νά συγκινηθώσι καί οί άπαί-
  σιοι τύραννοι; Ποίος θά τονίση είς
  παναρμόνιον υελωδίαν την έπιθανά-
  τιον ττροσευχήν των Έθνομαρτύρων
  την άποπνέσυσαν τό άρωμα τής θύ-
  σεως είς τόν θεόν καί τής άγάπης
  πρός την φιλτάτην Πατρίοα, πρός
  την ΠατρΙδα μας Έλλάδα, την οποί¬
  αν επίστευσαν καί άνεγνώρισαν σε-
  μνοτέραν καί άγτωτέραν καί έν μεί-
  ζονι μοίρα καΐ παρά Θεοΐς καί παρά
  άνθρώποις τοις νούν έχουσιν.
  Ως γνήσιοι 'Έλληνες έφλέγοντο
  άπό τόν διακαή πόθον νά έκδιώξουν
  τή ύποστηρίξει των μεγάλων καί εύ-
  γενών μας Συμμάχων, τό ταχύτερον
  τόν απαίσιον κατακτητήν «κ τοθ βε-
  βηλωθέντος Πατρίου έδάφους. Νά ϊ
  δουν την Έλλάδα ελευθέραν, μεγά¬
  λην, τιμημένην, σεβαστήν καί ένδο-
  ξον είς δλον τόν κόσμον.
  Πρός τουτο ήργάζοντο νυχθημε¬
  ρόν. "Ωρμησαν είς τόν άπελευθερω-
  τικον άγώνα άπό τάς πρώτας ημέ¬
  ρας τής Γερμανικής τυρρανίας έν τή
  γ γ
  ρίχνομε φίλε, άπό καιρό σέ καιρό καί
  καμμιά ματιά στό τουφέκι. Μά τό
  τουφέκι δχι γιά τούς συνανθρώπους
  μας δχι γιά τούς τίμιους δχι γιά τούς
  καλούς . Δέν θά ζητήσωμε ποτέ νά
  πάρωμε την ελευθερία των άλλων,
  καθώς δέν θά επιτρέψωμε ποτέ νά
  μδς πάρουν τή λευθεριά τή δική μας.
  Δέν θά ζητήσωμε ποτέ τό ψωμί τοϋ
  γεΐτονα μά καΐ δέν θ' αφήσωμε ποτέ
  άλλονά μδς φάη τό ψωμί ποΰ κερδί-
  ζομ£ μέ τόν ΐδρο μας. ΚαΙ πάνω ά
  πό δλα, φίλε μου, ή Πατρίδα ή Μεγά-
  λη Νεωτέρα Έλλάδα ..
  Αυτή εΤνα ή δράσις καί τό πολι-
  τικό πρόγραμμα τοΰ Γιάννη ΔεΓνα,
  τού άνώνυμου αύτοϋ μεγάλουήρωα
  τοΰ πολέμου κι' άκόμη μεγαλυτέρου
  ήρωα τής είρήνης! Καί δέν είναι Ε¬
  νός ό Γιάννης Δεΐνα . Είναι δέκα
  είναι εκατόν είναι χίλιοι είναι ΐσως
  χιλιά&ες! "Ας άκούσωμε τα 6για
  τους καί πρό π,αντός Ας μιμηθοϋμε
  τό παράδειγμά τους. Δουλειά!..
  ΤΕΛΗΣ
  νήσω. Συνέπτυξαν νέας φιλικάς έται-
  ρείας, ένεθάρρυνον, παρηγόρουν, έ·
  νίσχυον καί ένεδυναμοϋντο. Πάντοτε
  άδελφωμένοιοί είρηνικοί περιπατηταί
  των πόλεων καί των χωρίων μέ τούς
  ύψοχαρεΐς άναβάτας τοό ΨηλορεΙιη
  καϊ τής Δίκιης, τούς γενναίους μας
  Καπετάνιους καί τούς ήρωίκούς μας
  Άντάρτας, άδελφωμένοι είς τό κοι¬
  νόν ίδιώδες, συγκληρονόμοι έπάξιοι
  τής ενδόξου δσον καί βαρείας δια
  θήκης τοθ προγονικοθ κλέους, συνερ-
  γαζόμενοι μετά των γενναίων Άξι
  ωματικών καί Στρατιωτών τής Συμ-
  μάχου καί Προστάτιδος Μεγάλης
  Βρεττανίας πρός εξυπηρέτησιν τοϋ
  κοινοθ σκοποΰ τής νίκης των Συμμά
  χων' ή όποία θά εΤναι καί νίκη τής
  Ελλάδος.
  "Ο,τι έπόθησαν οί ήρωές μας την
  φιλτάτην ελευθερίαν εγένετο πραγ¬
  ματικότης.
  Ή κυανόλευκος κυματίζει ήδη ύ-
  περήφανη είς την Ακροπολιν τής
  Έλληνικής Πρωτευούσης, είς την
  Κρήτην καί την Πελλοπόνησον, είς
  τα Ίωάννινα καί τάς πόλεις τής'Ελ-
  ληνικής Μακεδονίας καί τής Θράκης,
  είς τάς Νήσους τοθ Αίγαίου καί έν
  μέρει τού Ίονίου Πελάγους. Χάρις είς
  τάς θυσίας των καί τούς ήρωϊκούς ά
  γώνας των Μεγάλον Συμμάχων "Αγ¬
  γλων καί Άμερικανών χαί των νεν
  ναίων Άνταρτών μας. Δέν θέλομεν
  δάκρυα ουτε όρφανίας θρήνους καί
  χηρείας άλαλαγμούς.
  Αί ψυχαί των ήρώων θυμάτων τής
  Γερμανικής κατοχής, σήμερον χαίρον
  ται καί άγάλλονται μεθ' ημών. Μάς
  χαιρετοΰν μέ τόν χαρμόσυνον χαιρε¬
  τισμόν «Χριστός Άνέστη». 'Η "Ελ¬
  λάς άνέστη έκ θανάτου καΐ δουλεί-
  άς πικράς. Μδς λέγουν : «Πειθόμενοι
  τοίς ρήμασι τής Πατρίδος άπεδύθη-
  μεν είς τόν άπελευθερωτικόν άγώνα
  ύπόδειγ;'α έχοντες την φιλοπατρίαν
  ένδόξων προγόνων. Είς 6ν άπεβλέ-
  ψαμεν: Νά πράξωμεν τό καθήκον
  μας, Κχχί τό καθήκον μάς έκάλει είς
  την άπολύτρωσιν των άδελφών μας,
  είς την απελευθέρωσιν τοΰ βεβηλω-
  θέντος Πστρίου έδάφους, είς την με
  γένθυνσιν τής Πατρίδος μας.
  Ώρμήσαμεν είς τόν άγώνα ψάΛ-
  λοντες τής Ελληνικήν ελευθερίας τό
  γλυκύ δσμα καί παρεδώκαμεν την
  τελευταίαν μας πνοήν μέ την διάπυ¬
  ρον ευχήν, δπως συντόμως πραγμα-
  τοποιηθοΰν οί έθνικοί μας πόθοι. Θε
  λομεν την Έλλάδα, την Πατρίδα μας
  Έλλάδα, ίσχυροτάτην, σεβαστήν είς
  τούς φίλους καί τρομεράν είς τούς έ
  χθρούς της, μεγάλην, τιμημένην καί
  ενδοξον είς ολόκληρον τόν κόσμον,
  Οί γενναΐοι καί μεγάλοι μας Σύμ-
  μαχοι μάο ύπόσχονται, πρέπει δμως
  καί σεΐς νά άγωνισθήτε. Τό έργον
  δέν ετελείωσεν. 'Ο έθνικός αγών συ
  νεχίζεται. Πρέπει νά συνεχισθή μέ
  τόν ίδιον εθνικόν παλμόν, μ·έ την ί
  δίαν αυταπάρνησιν καί αυτοθυσίαν
  'Έλληνες άδελφοί,συνεχίσατετόν κα
  λόν άγώνα ώσάν 'Έλληνες, άδελφω
  μένοι υπό τάς πτυχάς τής γαλανο
  λεύκου Σημαίας μας, τοΰ συμβόλου
  τούτου τής έθνΐκής ένότητος καί των
  άθανάτων ίδεωδών καί άφοσιωμένοι
  έξ ολοκλήρου είς την Πατρίδα καϊ
  την Θρησκείαν, διότι Πατρίς καί Θρη
  σκεία, Θρησκείακαί Πατρίς είναι καί
  θά παραμείνουν άχώριστα είς την
  Έλλάδα.
  Άθάνατοι ήρωες! Άποκαλυπτό-
  μεθα πρό των εύγενών σας ίδανι
  κων καΐ των πατριωτικών σας κα-
  τορθωμάτων, τα όποϊα τόσον έτί-
  μησαν καΐ τιμοΰν την Έλλάδα. Τι¬
  μώμεν τα παθήματα σας. ΎμνοΟ·
  μέν τόν μαρτυρικόν σας δάνβτον
  καί κλίνοντες ευλαβώς λ γόνυ τής
  ψυχής καί τού σώ,μα&τ-^ς δεόμεθα έκ-
  τενώς το,νϊ 'νψί^ίου υπέρ αναπαύσε¬
  ως ϊΑν ψυχών Σας έν ταίς (βραΐς
  σκηναΐς των μαρτύρων τής Πίστεως
  καΐ τής Πατρίδος. Ούχι μάτην έ-
  μοχθήσατε κσί έχύσατε τό τίμιον
  σ,ας αΓμα, διότι ίποτίσατε δι* αϋ
  Τ Λ ΦΩΤ Α
  _ Θά παρακαλέσωμεν την α^μοδίαν
  υπηρεσίαν τοΰ Δήυου νά έπεκτείνη
  την. . φωΐ^ινήν της δρασιν καί λΐνο
  πειό πέ,ρσ άπό την πλατείαν καΐ τό
  Κεντρον τής πόλεως, τοποθβτοθσα
  έστω καί δύο λαμπτήρας άκόμη έτ,ί
  της κεντρικής όδεΰ Πλατειδς Στοα·
  τας. ^ μ
  ΕΤναι τόσον άναγκοΐος ό φωτι-
  σμός τής όδοΰ αυτής 6-ά πολλούς
  καί ααφόρους λόγους ώστε νά περι-
  τεύη κάθε ιδιαιτέρα σύστασις.
  —οο—
  Τα ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΊΆ
  Νομίζομεν δτι είνε έπιβρβληυένον
  καθήκον παντός δυναμένου νά συμ·
  βάλτ) ειδικώς διά Ίών αρμοδίων άρ¬
  χών, δπως πάση θυσίο έπιδιώξουν
  νά προφυλάξουν τό κοινόν άπό τα
  καθημερινά δυστυχήματα τα 6ηοα
  προέρχονται «-κ των διασκορπισμένων
  πανταχοΰ έκρηκτικών ύλών. Δέν
  παρέρχεται ήμέρα χωρίς νά θρηνή
  σωμεν νεκρούς καί τραυματίας "Εχει
  κατηντήσει κυριολεκτικώς έπιδημία.
  Καί δέν θά άπομακρυνθρ κανείς άσφα
  λώς τής αληθείας άν βεβαιώση. δτι
  έαν ή κατάστασις αυτή συνεχισθή ά¬
  κόμη ολίγον, τα θύματα τα μετά την
  αναχώρησιν των Γερμανών θά γί
  νούν περισσόαερα άπό δσα έθρηνή·
  σαμεν καθ* δλον τό διάστημα τής
  κατοχής.
  τοϋ καί έκαλλιεργήσατε διά των
  θυσιών σας τό δένδρον τ^ς φιλτά-
  της ελευθερίας. Τό πσράδειγμά σας
  θά ϋμνεΐται πάντοτε. Μάς εδείξατε
  τόν δρόμον, τόν οποίον όφείλουν
  νά πορεύωνται τα Ιθνη τα εύγενή
  καΐ οί λαοΐ οί έκλεκτοί, οί όποΐοι ά-
  γαποθν την άτίμηΐον ελευθερίαν.
  Σδς υποσχόμεθα έ^πισήμως σήμε¬
  ρον, ώς γνήσιοι "Ελληνες καί άπό-
  γονοι ένδόξων ηρογόνων καί όμαΐ·
  μοντες άδελφοί σας, δτι θά πειθαρ-
  χήσωμεν είς τα πατριώτικά σας κε-
  λεύσματα, τα όποία είναι ή φωνή
  τής άπελευβερουμένης Πατρίδος μας
  λλάδος. Γ ά συνεχίσωμεν* τούς α¬
  γώνας σας μέχρι τής πραγματοποιή¬
  σεως τοΰ πόθου σας, πού εΤναι καί
  ό ιδικάς μας πόθος, τής πλήρους έ-
  θνικής απθκαταστάσεως, μέχρις δ τού
  καταστή ή Πατρίς μας ή Ελλάς [·
  σχυροτάτη, σεβαστή είς τούς φτλους
  της καί τρομερά είς τούς έχβρούς
  της, μεγάλη, τιμημένη καϊ ένδοξος
  είς δλον τόν κόσμον. Θά μείνωμεν
  άδελφωμένοι μέχρι τέλοος καί χαρα-
  κωμένοι ισχυρώς έντός των χαμα-
  κωμάτων των χριστιανικών, έθνικών
  καί οίκογενειακών μας παραδόσεων
  ΚαΙ θά πολεμήσωμεν μετά θάρρους
  εναντίον πάσης κατά τούτων έπιβου-
  λής.
  Εύχαρι-στοΰμεν τόν Πανάγαθον
  Θεόν, τόν εύλογησαντα τόν ιερόν
  άγώνα ημών καί των Συμμάχων
  καί ΐ><ύρτσα^α είς σύτοϋς καί είς ή· μδς νίκας κατά βαρβάρων, δτί έξεδί- κησε τό αΐμα των δσύλων αύιοΰ (Άπ ιθ'. 2) καί συνέτριψε τόν ζυγόν των άμαρτω·λών, τόν ζυγόν των άρ· χόντων. (Ήσ. ιΐτ->·~5).
  Δόξα καί τιμή-είς τούς μεγάλους
  καί εύγενεΐς μ<ΐς Συμμαχους, τούς τατίεινώσσντας την Γερμανίαν καί συντρίβοντας τούς έχθρούς τής ελευ¬ θερίας των λαών. Δόξα καί τιμή είς τούς καταλυτάς τη"ς ?5οολε(ίις κσί τής τυραννίας καί το&ς προμάχους τής ελευθερίας Αίωνία ί| Μνήμη, των υπέρ ελευ¬ θερίας, Π'οτεως «αί Πατρίδος πεσόν¬ των ναί έκτελεσθέντων ηαχέρων καί άδελφών ημών Αίωνία ή Μνή·μη των Έθνομαρτύ¬ ρων τής Κρήτης άττό τοϋ Άρχιμαν- δρίτου Φωτίουί' των Γεωργιάδηδων, Σκοθλδ, ΚσΌτρινάκη κσί Σηφάκη&ων μέχρι των τέλευΓαίων ήρωΐκών θυ¬ μάτων τής Γερμανικίΐς τυραννίας. Αίωνία αυτών ή Μνήμη Έν συνεχεία έν/έν^το ή κατάθεοις
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5,000-000
  Ν ΙΚΗ
  ΤΡΙΤΗ 24 Όκτωβρίου 1944
  ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΕΝΟΝ ΤΥΠΟΝ
  Τό έργον τής άποκαταοτάοεως
  Άπό τό περιοδικόν διΐΓνεγ
  (τελευ.ταϊον)
  Μετά τρείς μήνες γιατροί μάς έδειξαν
  στατιστικές τΐού ε^ιειχναν ότι ττολλοί μα-
  Όηταϊ εκέρδισαν βαρος. Δέν μπορνϊ κα-
  τα άποτελέσματα τοΰ
  ιά μερά, είναι δμως ά
  νεις νά έξαλείξτ
  ύιΐοσιτισμοθ σε
  ξιοίίαύμαστο πόσο γρήγορα άναλάμβάνει
  ή νεολ,αία.
  Συντομα έννοήσαμε τίς γενικές γραμ-
  μέχ ποά έπρεπε ν' ακολουθήσωμε. Την ά-
  νοιξι τό πρόγραμμά μας γιά είδικές ιτε
  ριπτώσεις πΕριελάμβανε, κέντρα διανο
  μής τροφίμων, συσσπια καί κεντρα ανα¬
  παύσεως, ρουχισμοθ καί πληροφοριών
  Στάς αρχάς Φεβρρυαρίου, τρείς μήνες
  ττρίν πέση ή Τύνις, ά Στρατηγός "Αιζεν-
  χαουερ ώργάνωσεν έ'να «Τυνισιακό Άπό-
  σπασμα»άπό "Αγ/λους καί Γάλλους ά-
  ξιωματικούς μέ επι κεφαλής τόν έκ Νέας
  Υόρκης Άντισυν)χην ΧαρβευΓκέρυ Εϊχα
  τήντιμή νά ύπηρετήσω ώς πολίτης στό
  Άπόσπασμα. Τό έ'ργον μου ήτο νά φρον-
  τίζω δια την δημιουργίαν άποθεματων
  τροφίμων πρός διανομήν στόν άμαχο
  πληΒυσμό. Άοχίσαμε νά συνκεντρώνου-
  με ζάχαρι, ρόζι, αΰγά, τσάϊ, άλεθρι, γά-
  λα, σαποθνι καί ρουχισμό σέ σημεϊα κα-
  θοριζόμενα αναλόγως των μελετωμένων
  έπιχειρήσεων,
  Έν τω μεταζύ είχαμε κι' άλλη δουλειά,
  έπειδή καθημερινώς νέες περιφέρειες έ-
  λευ9ερώνοντο άπό τόν Νατσικό έφιαλτη,
  άΐτό τούς ύποχωροϋντας Γερμανούς. Στάς
  25 Μαρτίου, ό Νώλ Γκόρντον ανεχώρησε
  άπό τό Άλγέριον μέ 5 αύτοκίνητα φορ-
  τηγά, γεμάτα τρόφιμα γιά τούς δυστυχι-
  σμένους αΰτούς. Άργότερα έξευρήκσμε
  τα μέσα νά έπιστρέψουν στήν Τριπολίτι-
  δα.
  Έφθάσαμε στήν Τύ ιδα μ' Ενα στρατιω-
  τικό αύτοκίνητο οτάς 10 Μαΐου. ΟΊ Σύμ-
  ιαχοι εΐχαν εισέλθη στάς 8 καί χάρις στίς
  γκοιρες ένέργειές μας, τρόφιμα κα'ι έν-
  ούματα γιά τόν άμαχο πληθυσμό έφθα¬
  σαν σέ 24 ώρες. ί.τήν Τύνιδα ή κατα-
  στροφή ήταν ελαχίστη, έκτός άπό τίς πε¬
  ριφέρειες κοντά στίς άποβάθρες. Οί άε-
  οοπόροι μας ήσαν ιΐολύ άκριβεΐς στούς
  βομβαρδισμισμούς των. Οί κάτοικοι συ-
  νεπώς άντιμετοιπιζαν κάποιαν Ελλειψι,
  άλλά ή κατάστασις δέν ήτο άπελπιστι-
  κή. Λι>ώτερο τυχεροί ήσαν 50- 80 χιλιά-
  δες άστεγοι πρόσφυγες άπό τίς Γερμανι-
  κές γραψαές, πού εΐχαν κατακλΰσει την
  πόλι, μεταξύ δέ αυτών υπήρχαν π*λλά
  παιδία άπό τή Γαλλία. Κατάλληλοι προε¬
  τοιμασίαι διηυκόλοναν τό έργον μας. Οί
  ^αλλικές άρχές μάς έβοήθησαν πολυ.
  Ε,ίς τό άρθρον αύτό σάς έδωσα μόνον
  ερικά άπό ιά κύρια σημεϊα τού προ-
  γράμματος άποκαταστάσεως, τό οποίον
  καί τώρά άκόμη συνεχίζεται στή Βόρ.
  Άφρική Κατά τα άλλα τα Ήνωμένα "Ε-
  θνη έχουν ήδη καταρτίσει πρόγραμμά γιά
  ποΰ είχαν άνάγκη τροφίμων Ή κατάστα- «οινή περίθαλψι κα'ι άποκατά'στεχσι των
  σις ήτο άθλία, ειδικώς μετά ιήν πτώσι
  ιοθ Γκαμπες. Οί Γερμανο'ι ειχαν σύρει
  πολλους διά τής βίας άπό την Τριπολι-
  τάνια γιά καταναγκαστική έργασία είς
  όχυρωματικά έργα. Οί δυστυχισμένοι αύ¬
  τοι έγκατελείφθησαν είς την τύχην των
  σ' έ'να μέρος δτΐου τα τρόφιμα καί οί κα-
  τοικίες εΐχαν καταστραψή ή διαρπαγή
  Εϋρωπαικών περιφερειών, καθώς καί ίίλ-
  ων μερών τού κόσμου, ποϋ κατέστρεψεν
  πόλεμος.
  Άπό την έπιτυχία τοθ προγράμματος
  αύτοΰ έξαρτδται ό θρίαμβος των Τεσ
  σάρων Ελευθεριών, καί ή διατήρησις ά-
  διαταράκτου Ε'ιρήνης.
  δαφνίνων στεψάνων έκ μέρους της
  Στρατ. Διοικήσεως Ηρακλείου πά
  ρά τοΰ Δ)τοΰ κ. Νάθενα Συνταγμα
  τάρχου, έκ μέρους τής Άγγλικής Κυ¬
  βερνήσεως παρά τοΰ Ταγματάρχου
  κ. "Αλεξ τού όποίου τόν λόγον δη¬
  μοσιεύομεν κατωτέρω έν μεταφράσει
  καί έκ μέρους τοΰ Φρουραρχείου Ή
  ρακλείου παρά τοΰ ΆρχηγοΟ κ. Πε¬
  τρακογιώργη, των διαφόρων Όργα-
  νώσεων, Συλλόγων κσϊ Σωματείων
  τής πόλεως καί,πολλών άλλων έκ
  μέρους συγγενών καί φίλων τώνέκ-
  λιπόντων.
  Καθ" δλην την διάρκειαν τοΰ μνη-
  μοσύνου ή Μουσική είς τόν περίβο¬
  λον τού Ναοΰ έπαιάνιζεν διάφορα
  πένθιμ"α έμβατήρια.
  Μετά τό τέλος της δεήσεως προ
  σεκλήθησαν οί συγγενεΐς των θυμά-
  των είς την Μητρόπολιν,^ δπου καί
  τούς εδέχθη καί έπεριποιήθη ό Πρω-
  τοσύγγελος τής Μητροπόλεως κ. Εύ-
  γένιος'Ψαλιδάκης Ό λόγος τόν ο¬
  ποίον εξεφώνησεν Άγγλιστί κατά
  την κατάθεσιν στεφάνου είς τό και-
  νοτάφιον ό Άγγλος Ταγματάρχης
  κ. "Αλεξ έ'χει ώς εξής έν μεταφρά¬
  σει:
  «Ώς Άντιπρόσωποι των Συμμά-
  χων σας είμεθα ύπερήφανοι νά έ-
  νώσωμεν- μαζί σας τίς εύχές μας
  γιά τοΰς φονευθέντος. Πράγματι
  πολλοΰς άπό αύτούς τούς άνθρώ-
  πους έγνωρίσαμεν τίς ήμέρες πού
  περισσότερον άπό κάθε άλλη φοράΓή
  άληθινή άξία των άνθρώπων μπορεΐ
  νά φανή καί νά μετρηθή. ΟΙ φονευ-
  θέντες μποροΰν νά,διαιρεθοΰν σέ δΰο
  κατηγορίες: Αύτούς πού έπεσαν πο-
  λεμώντας στά λαγκάδια καί τα βου-
  νά καί έκεΐνοι πού συνελήφθησαν ά¬
  πό τα σπΐτια τους καί έτυφεκίσθη·
  σαν, έπειδή οί Γερμανοί ήξευραν
  καλά δτι άν καί κατέλαβον την Κρή¬
  την, δμως δέν την κατέκτησαν. Μά
  είναι σφάλμα νά χωρίζωμε σέ δυό
  κατηγορίες τούς νεκροΰς. Τό πνεϋμα
  πού ένεψύχωσεν τούς γενναΐους πού
  τραγουδοΰσαν τόν Εθνικόν σας Ύ-
  μνον την ώραν ποΰ ώδηγοΰντο γιά
  νά τουφεκισθο,Ον, είναι τό ϊδιο πνεΰ-
  μα πού έδυνάμωνε τούς άνδρας ποΰ
  πάλευαν στά βουνά, δταν ό πόλεμος
  εφαίνετο άπελπιστικά χαμένος. Άλ¬
  λά αύτοι ποΰ έ'δωσαν την ζωήν τους
  δέν θά μας ήθελαν λυπημένους, οΰ-
  τε νά σκεπτόμεθα μόνον τό παρελ¬
  θόν. Ξαίρουν δτι θά μείνουν άξέχα-
  στοι. Θά ήθελαν νά σκεφθοθμε τί έ-
  πραγματοποίησαν μέ τόν - θάνατό
  τους. Στόν πολεμο αυτόν στήν Κρή
  τη ή άντίστασίς τους άνσμφιβόλως
  έ'σπασε την θελήση των Γερμανικών
  Δυνάμεων νά συνεχίσουν τάν άγώ-
  να. "Εμαθαν πικρά1 δτι δέν μποροϋν
  νά καταστρέψουν την δικαία ύπόθε
  ση γιά την όποία άγωνίζεται ό Κρη-
  τικός Λαός, δπως μποροθσαν νά ά-
  φανίζουν τα άσθενή" σώματα μέ την
  βάρβαρη δΰναμή των.
  • Ό θάνατος αυτών των άνθρώπων
  στάθηκε ενα παράδειγμα σ' αδτούς
  πού συνέχισαν τόν άγώνα καί αύτό
  τό παράδειγμα θά μείνη στό βάθος
  των σκέψεων καί των αίσθημάτων
  των παιδιών μας Θά δυναμώνη έ-
  μθς καί τίς μελλοντικές γεννεές
  στήν έργασία καί τόν άγώνα, άν εί¬
  ναι άνάγκη, γιά τούς ί'διους σκοπούς
  Ποίος μπορεΐ νά άμφιβάλλτ) δτι δ
  ποία λάθη καί άν συμβοΰν στό μέλ-
  λον, θά έχωμεν προχωρήση μέ την
  νίκην μας σ' αυτόν τόν πόλεμον ενα
  βήμα τουλάχιστον έμπρός πρός την
  διαρκή ειρήνην σέ έ'να νέον ελεύθε¬
  ρον κόσμον;
  θά ήθελα έπίσης νά θυμηθώ γιό
  μιά στιγμή τούς πατριώτας μου Βρετ
  τανούς πού σκοτώθηκαν οτήν Κρήτη,
  άπό την Γερμανική κατοχή κ-αΐ δώθε.
  Γιαύτούς μπορούμεν νά ποΰμε, δτι
  άν τούς ήτο γραφτό νά χάσουν την
  ζωήν τους πολεμώντας γιά τα δίκαια
  των λαών, ασφαλώς δέν ύπάρχει χώ·
  ρα στόν κόσμο πού θά ή"ταν περισ
  σότερο ταιριαστό γι' αύτούς νά άπο
  θάνουν στήν Έλλάδα.
  Τώρα μαζί μέ πολλούς άλλους
  Βρεττανούς φονευθέντος σέ άλλους
  πολέμους έχουν σμίξει τάνΊερόν Λό
  χον πού άπό την άρχή τοϋ πολισμοΰ
  τοθ κόσμου, βάδισαν μέ την "Ελληνι¬
  κήν ιστορίαν δλον τόν δρόμον τής
  άνθρωπίνης»προκοπ^ς, πάντοτε, στό
  τέλος νικηταί.
  Τώρα δλοι αύτοι οί άνθρωποί είνε
  ένωμένοι μέ τό χώμα καί τίς πέτρες
  τής Κρήτης. Άλλά γιά νά άναφέρω
  την ίδέα τοΰ άθανάτου Περικλή, όλό·
  κλήρος ό νέος κόσμοςπού θά κτίσωμε
  θάεΐναι ό τάφος των νεκρών αυτών.
  "Ας τιμήσωμενλοιπόν αύτοϋς γιά τό
  πνεΰμα ποΰ ένέπνευσεν τόν θάνατόν
  τους. "Ενα πνεϋμα τόσο λεπτό καί
  καθαρό σάν τόν πρωϊνό άέρα των
  Κρητικών Βουνών καί συγχρόνως τό¬
  σο δυνατό καί αίώνιο σάν τούς βρά-
  χους των βουνών σας.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΣ
  ΠΡΩΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Ή Βρεττανική Στρατιωτική
  λίρα είς την Έλλάδα.
  Κατ' ανακοίνωσιν
  των Συμμαχικών
  τοθ Άρχηγοΰ
  στρατευμάτων
  Στρατηγοΰ Σκόμπυ, τίθεται είς κυ¬
  κλοφορίαν ή Βρεττανική Στρατιωτι¬
  κή λίρα υπό τάς κάτωθι προϋποθέ-
  σεις.
  1) Έπειδή τό νομισματικόν πρό-
  βλημα έξακολουθεΐ νά παραμένη έκ-
  κρεμές έν Ελλάδι, ελήφθη ή άπόφα-
  σις παρά των Στρατ. Βρεττανικόν
  Άρχών δπως τεθή είς κυκλοφορίαν
  ή Βρεττανική Στρατιωτική λίρα δο¬
  θείσης σχετικής έξουσιοδοτήσεως έκ
  μέρους τής Άγγλικής Κυβερνήσεως.
  Τό Νόμισμα τουτο θέλει χρησιμεύση
  διά την μισθοδοσίαν ούχι μόνον των
  στρατιωτικών άλλά καί παντός άλ-
  λου έργαζομένου είς την υπηρεσίαν
  ΑΙ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Είς τό Ιταλικόν μέτωπον ή 8ηΣτρα
  τιά έκυρίε-υσεΛ1 έδάφη εκτάσεως 50
  τετραγωνικο.ν μιλίων Νοτίως τοΰ
  ποταμοΰ Σάλβιο.
  Πολωνικαι δυνάμεις δρώσαι είς τό
  Ίταλ μέτωπον κατέλαβον τό Μόντε
  —Γκράσσο.
  Ή 5η Άμερικ. Στρατιά προελαύ-
  νουσα κατέλαβεν τρείς νέας δεσπο-
  ζούσας θέσεις είς Μόντε Γκράντε.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ
  Ή Κα Μαρίκα Άνεράψ.ι καί ό κ. Ν.
  Καρέλλης άνεδέξαντο επί της κολομβήν
  θρας την παρελθούσαν Κυριακήν τό κο-
  ριτσάκι τοΰ έκ Κανλί—Καστελλίου Γεωρ-
  γίου Μπολάκή ανομάσαντες αύτό Μαρί¬
  κα.
  Νά τοίς ζήση.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν ένεργειών της καθ" ήμδς
  υπηρεσίας, άπαντα τα αύτοκίνητα
  ύπεχρεώθησαν διά διαταγής τής
  Στρατ. Διοικήσεως Ηρακλείου νά
  παραλαμβάνωσι πρός μεταφοράν
  ταχό'δρ. σάκκους, Ή ύποχρέωσις των
  όδηγών αυτή έπφάλλεταικαΐ έξ ήθι-
  κών λόγων διά την εξυπηρέτησιν τοθ
  κοινοΰ, δεδομένου ϋτι ή ταχυδρ. ύπη-
  ρεσίσ δέν διαθέτει άκόμη δημοσίους
  ταχυδρόμους.
  Έκ τοΰ Κεντρικόν Τ.Τ.Τ.
  Γραφείου (Ηρακλείου),
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΑ1
  Ανακοινούται δτι ίπτάμεναι βόμ
  βαι έρρίψθησαν είς τόν τομέα τής
  τΐρώτης στρατιδς.
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ
  Τα Ρωσσικά οτρατεύματα προήλα-
  σαν χθές 30 χιλιόμετρα πρός την
  Ουγγρικήν πρωτεύουσαν (Βουδαπέ-
  στην).
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΗΡΩΩΝ
  Σήμερον Τρίτην τελεΐται μνημόσυ¬
  νον 4Ο]θήμερον είς τό παρά τό Σταυ
  ρθχωρι ΰψωμα Άξιπέτρου υπέρ των
  ήρωϊκώς πεσόντων αύτόθι Α. Νάθε¬
  να καί Ε. Κουνάλη.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν αποφάσεως τοθ Γραφείου
  Ούδετέρων Άντιπροσώπων τής Ε.Δ.
  Β Ε. ένεργεϊται παρά τοθ Γραφείου
  Ηρακλείου διανομή είς τόν πληθυ
  σμόνμέσω ΐώνπαντοπωλών τήτ πόλε
  ως καί βάσει τοθ ύπ' άμίθ. 13 κουπο
  νίου των άτομικών δελιίων, των κά¬
  τωθι είδίΐν
  1) 1 κυτίον κονσέρβας κρέατος, 2)
  2 οκάδες άλευρον, 3) 1)2 όκ. γαλέτ-
  τας,. 4) 1]4 όκ. καφψές,. 5) 1]4 όκ.
  ζάκχαρις, 6) 1)4 όκ. βρώμη άλεσμένη.
  Τιμή κατ' άτομον δι άπασαν την
  διανομήν ωρίσθη δραχμαί 5.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  (πέντε έκατομμύρια) πρός κάλυψιν έ-
  ξόδων μεταψορ&ς καί άμοιβής παν-
  τοπωλών. Ήμέρα ενάρξεως τής δια-
  νομής ή 25 τρέχοντος καϊλήξεως ή 5η
  Ν)βρίου έ. έ., μετά την παρέλευσιν
  τής δποίας χάνεται τό δικαίωμα τής
  παραλαβής. Οί λαβόντες ήδη τρόφι¬
  μα μέσω Συλλόγων ή Σωματείων δέν
  εχουν τό δικαίωμα νά λάβουν μέρος
  είς την διανομήν ταύτην. Ούτοι είδο-
  ποιοθνται δτι εάν κατά τόν έλεγχον
  μας άποδειχθεϊ δτι έλαβον έκ δευ έ-
  ρου τρόφιμα έπωφελούμενοι τής πα¬
  ρούσης διανομής, θέλουσι στερηθή ά-
  μετακλήτως τοΰ δικαιώματος πάσης
  περαιτέρω διανομής μας. Τα έν λόγω
  Σωματεΐα καΐ Σύλλογοι προσκαλοθν
  ται δπως προσκομίσουν τα δικαιολο-
  γητικά των διανομής είς τα μέλη των
  τό βραδύτερον μέχρι τής 24ης τρέ¬
  χοντος τό εσπέρας.
  Οί δικαιοθχοι τής παρούσης διανο-
  μή"ς υποχρεούνται νάάναγράψουν επί
  ΐοϋ'ΰπ' αριθ. 13 κουπονίου των τόν
  αριθμόν τοϋ δελτίου των, πρό τής πα¬
  ραλαβής των τροφίμων, οί δέ παντο-
  πώλαι όφείλουν νά έξακριβώσουν
  την έγγραφήν ταύτην προτοΟ παρα-
  δώσουν τα άντίστοιχα τρόφιμα.
  Έν Ηρακλείω τή 22 Ό)βρίου 1944
  Ε.Δ.Β.Ε.
  Γραφείον Ούδετ. Άντιπρωσώπων)
  έκ Παρισίων δτι ό είς θάνατον κατα¬
  δικασθείς καί έκτελεσθείς είς Άλγέ-
  ριον Ύπουργός των Έσωτερικών
  τής Κυβερνήσεως Βισΰ εΐχε πράγμα-
  τι δράσιν προδοτικήν έναντι των Ιαλ
  λικών συμφερόντων. Τό ιστορικόν
  της υποθέσεως έ'χει ώς εξής:
  Μετά τήν δολοφονίαν τοΰ ταγμα¬
  τάρχου Γκόλτς έπισυμβασαν είς
  Νάντην κατά τό 1941, ό ύπουργός
  των Έσωτερικών τοϋ Βισύ υπέβα¬
  λεν ίδιοχείρως είς τάς Γερμ.
  Αί έπιχειρήσεις είς τόν Ειρηνικόν.
  Ό στρατηγός Μάκ "Αρθουρ τηλε-
  γραψεΐ δτι τα στρατεύματά τού εΰ-
  ρύνουν τάς θέσεις των είς τήν νήσον
  Λευτέ. Ίάπωνες ύποχωροΰν πρός
  δυσμάς.
  Τό αεροδρόμιον Τακτοπάντ επι-
  σκευάζεται. Λημιουργεΐται δέ βάσις
  τ'-ραστία πρός χρήσιν δλων των
  δπλων.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
  ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ .
  Ό Ύπουργός τής Δικαιοσύνης
  κ. Τσάτσος
  γενομένων
  εβεβαίωσεν
  άνακρίσεων
  δτι έκ των
  προέκυψεν
  δτι δνιως έρρίφθησαν πυροβολισμοί
  έκ των ξενοδοχείων τής λεωφόρου.
  Κατόπιν τούτων άπαντες οί ενοικοι
  άπεμονώθησαν 'ινα γίνη ό έλεγχος
  των ταυτοτήτων αυτών.
  —Οί Ευβοια άπηλευθερώθη. 250
  Γερμανοί καί 450 τών'ταγμάτων α¬
  σφαλείας ήχμαλωτίσθησαν.
  —Κυβερνήσει Αγγλίας, Ρωσίας,
  Άμερικής άνεγνώρισαν Κυβέρνησιν
  τοΰ-Ντέ Γκώλ ώς προσωρινήν Κυβέρ
  νησιν της Γαλλίας.
  —Προέλασις είς Στερεάν Έλλάδα
  περιοχήν Λαμίας έπιβραδύνεται λό¬
  γω καταστροψης όδών.
  —Κυκλάδες ήλευθερώθησαν
  λείως.
  —Γερμανοί έξεκένωσαν
  καί Πόρτο—Λόγω.
  τε-
  Καβάλ
  αν
  Ο ΝΕΟΣ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  —Κατά πληροφορίας τοϋ Ρώυτερ
  ή Γαλλική κυβέρνησις κατόπιν συνεν
  νοήσεως μετά των Άρχηγών των
  όμάδων άνταρτ&ν Ρ. Ι. Ι. ένέταξεν
  τούτους έντός τού τακτικοΰ' Γαλλι-
  κοΰ ΣτρατοΟ. Τό ποσοσ-τόν των έντα
  χθέντων άγέρχεται είς τα 8Οο]ο τής δ
  λης δυνάμεωςτών Ρ. Ι. Ι. Οί λοιποί
  θά τύχουν άπολυτηρίων πρός μετάβα
  σιν είς τάς οικίας των.
  Ανεκοινώθη έπίσης δτι κατόπιν
  τούτου δέν θά κληθώσι νέαι ήλικίαι
  ειμή μόνον μετά την τελείαν ένταξιν
  των Ρ. Ι. Ι.
  — Βρεττανικαί δυνάμεις προελαύ-
  νουν πρός Χέντεγκεν είς τήν "Ολλαν¬
  δίαν.
  κ. Τσώρτσιλ έπανερχόμενος είς
  παρέμεινεν είς Αίγυπτον
  συναντηθείς μέ άρχη·
  Λονδίνον
  καί Ιταλίαν
  γούς Ούΐλσων, Αλεξάντερ καί Κά-
  νιγκαμ.
  —Όπρώην πρόεδρος των Φιλιππί- ■' ^ν πΡοσεΧή έβδομάδσ ό κ. Τσώρ'
  νων Όσμένα καί ή κυβέρνησις τού ι ™ιλ,θα προβη -· - —
  έγκατεστάθησσν επί άπελευθερωθέν-1 μ τήν σύσκεφ
  συσκεΨιν
  τος έδάφους τής νήσου Λέϋτε.
  —Ό Στρατηγός Μοντγόμερυ άπηύ
  θυνε μήνυμα πρός τούς συναγωνι-
  στάς τού επί τή έπετείω τής μάνης
  τοϋ Έλ Άλαμάϊν. ' '
  —Τό 1)2 τής άστικής αμύνης τού
  Λονδίνου άπελΰθη.
  —Ή Αγγλικη βιομηχανία κατε-
  σκέυασε 9Ο.ΟΟΟ άεροπλάνα 8ΟΟΟΟ
  τάνκς καί έ'ν έκατομμύριον όγήαατά
  κατά τό έτος 1944.
  δηλώσεις σχετικάς
  ) Μόσχας.
  Έρυ8μίσ9ΐ| τό νομισματικόν τής Ελλάδος. Αί λε-
  πτομέρειαιτού τουφεκισμουτούΓάλλου Υπουρ-
  γού Έσωτερικών Κυβερν. Βισύ. Άμερικανικαί
  έπιτυχίαιείς τάςΦιλιππίνας.
  Ι τού στρατεύματος.
  2) Τό νόμισμα τουτο θά ίσοΰτσι-
  'πρός τήν Αγγλικήν λίραν τής οποίας
  θά έχη καί τάς ύποδιαιρέσεις.
  1 3) Ή Στρατ. λίρα θά γίνεται δεκτή
  παρά τής Τραπέζης τής Ελλάδος. .
  4) Ή τιμή τοΰ συναλλάγματος θέ¬
  λει κανονισθή τό ταχύτερον παρά
  ϊής Έλληνικής Κυβερνήσεως.
  5) Ή Έλληνική Κυβέρνησις ένέ_-
  κρινε τήν κυκλοφορίαν τής Στρατ,
  Βρεττανικής λίρας.
  Ή δράσις των προδοτών^είς τήν Γαλλίαν.
  Έξετελέοθη ό ύπουργός των Έσωτερικών.
  Ανεκοινώθη" σήμερον κατά τηλε-1 τιωτικάς αρχάς πίνακα όμήρων έκ
  γράφημα τοθ πρακτορείου-Ρώυτερ Ι των οποίων εσημείωσεν Ικείνους οΐ¬
  τίνες έδει νά έκτελεσθοθν ώς άντίποι
  να τής δολοφονίας τοϋ ταγματάρχου
  Γκόλς.
  Ό πίνα£ οδτος μετά σχετικής ε¬
  πιστολάς περιέπεσεν είς χείρας κά-
  ποιου Μαντόν όστις παρουσίααε τα
  πρωτότυπα καθώς καί φωτογραφίας
  αυτών. Κατά τήν δίκην ό ύπουργός
  ηρνήθη άλλά δέν ηδυνήθη νά έπιμεί
  νπ κατόπιν τής επιδείξεως τής ίδιο-
  χείρου έπιστολής.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑ1 Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ |™ά
  ΠΟΛΕΜΟΣ
  >Α? ης μβΡσης Βρεττα-
  νικαί Δυνάμεις προελαύνουσαι έφθα
  σαν περί τα 8 χιλ. άπό την Ροσεν
  τάλ.
  Είς τό μέτωπον τής 3ης Άμερι-
  ^κής σ,τρατιας κατελήφθη ή Ντε-
  ζάζ—Λακτίφ. '
  Δΰο χιλιάδες άγγλοαμερικανικά
  άεροπλάνα έβομβάρδισαν χθές τήν
  νύκτα τάς πόλεις Χάμ—Μοθνστερ,
  Ανόβερον καί Μπρούνσβικ. Άπαν¬
  τα τα άεροπλάνα έπανήλθον σώα
  είς τάς βάσεις των.
  ΚΗΡΥΙΙΣΣΤΡΑΟΟΜΟΥ ΕΝ ΚΡΗΤΗ
  Καθ* άπασαν την νήσον Κρή¬
  της εκηρύχθη κατάστασις πολιορ
  κιας (πλήν τής περιφερείας Χά
  νιων).