90502

Αριθμός τεύχους

110

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  (βϋ**·.· *-'
  *···>' «κ.
  •V
  ν
  τη.».,' ., - ίΓ
  Έχηαία δραχ. £ β
  Έξάμηνος » -/^
  Τοίμηνος > 9
  Α( συνδρομαί άνιςαιρίτας
  «ΑΙ Ι7ΠΟΓΡ4ΦΕΙΙ ΟΔΟΙ
  αι8τ»θ^τησ ΑΥΚΟΥΡΓΟΐ:
  (ΕΝΑΝΤΙ
  Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Δια δη<Α03ΐεύσ·ΐς 6»ί ιϊιαίτεβαι Τηλεγβαφ. 3ιίύθ«νσις Ρί0ΐ)μν°ν διατρ» έν Χ( ίιάτό χον λϊ αροαγωγήν τής )υγχοί*ωνΙας χπΰ Λμοι- μννοΐι,ϊμας. ΐίλλ'δ Η, Άν χί κάμνει διά ίή έ χον; Χ&τνια: θΛ βο ΜαΙ διότι πολίτας. ' Καϊ μ'δλα ταυτα δέν δι - αταΖρμβν νά είπωμεν ότι. διά Έρίϊς δέν λίγομενχίποχε ή*ύ(;ιε~φνλα*ήν ~>ω ατό
  - (ίας), άλλά τό ξήτημα
  ί αμαξιτής όδοποιίας ααί
  ΐνιταξν Ρεθύμνης—Τυμ-
  <*ίοο &όισφέρει έ ΐαον «αί ιοΰ άστονς της πόλεως Ριϋι-ιινης καί τονςχωριχονς ιω επαρχίαν <νιά μέσον των ά των οποίων ημείς νά γίν) οϋτε είς ΐβ» Γράφον τγγ επαρχίας '4«αβίου οί/Γβ ί/ς Νονί ένιαϋϋα Άρχοντος οϋη |"> ίον; εν Χανίοις χαχοιποε
  ψμνοντσς ούτε είς τούς σϊε-
  πελάγονς
  Ότι «α2 αν εΧιτωμεν χινδν
  «'ίί νά ακούσωμεν υβρείς
  ίβ' προπηΙαχι,Γ,μούς νά τ>-
  ^τί όνσμενία ηατά χον
  «ί <ϊζώιος ^ επί έξρβρίσεΐτ ¥οώτ»ων ή ποανμάτων, «#5^00 τον? τ^ παρόντας κ αί τούς εν άποδημΐφ ή πε¬ ρίστασις τϊναι εννοΐχωτάτΐι <3σΐ£(να άσΜήα&α: χήν έχιρ Οθήντων διά τήνκ α τασχενήν χοϋ χοινωφελεστά χονΜύτον έςγον τής χατασκενής άμα- ξιχής όδοϋ μεταζύ Ρεθυ/ινο» — Ταμπαχίονμέοωτοϋ Αμαρι ου θά προσφέρωσι μεγίστην υπηρεσίαν είς τε χον λαόν των έπαρχιών κά&ώ; χαΐ είς τούς χατοίχονς τής πόλε¬ ως ή ωφελεία τής οποίας θά είναι άνυπαλάγιστος. Άρχονμε&α έπί'τοϋπαρόν τος νά σημειώσωμεν 'ότι ή πόλις θά χατασχ\ ό νΐααγω γιχας χαί ίξαγωγικός λιμήν ου μόνον ολοκλήρου χοϋ νο μού Ρε&νμνης, άλλά κ<χ2 με γ ά κου μέρονς τής πλονσίας πεδιάδος τής Μεααρ&ς. "Οταν δι' αύτοΗΐνήτ όν Θά δννάμεϋ'α έντός δύο Ιως τρ4 ών ώρών νά χατερχώαε&α είς Τυμπάκι ή Μοίρ->ις τόχε
  μόνον ϋ>σ δυνη&ώμεν συγ-
  αρϊνοντες νά αντιληφθώμεν
  τό τό μέγε&ος τής συμφοράς
  υφ' ην τελοΰμεν σήμερον τό
  τε μόνον, ελπίζομεν θά εύ-
  ρε'ύώαιν άνΰ&ωποι, νά έπαι-
  νέαωσι τήνπζό&εαίν μα'ς. '.
  ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΤ ΧΡΟΝΟΪ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ ·0 παριαι-
  νός «Χρόνοςκρίνων τονέ ν
  τφ Ιννεδρίψ τής είρή-
  νης λόγον τοϋ Μιρ^κδ,ορφ
  Ρανχζαου' λέγει ότι ού"
  τος «μίλησεν ώς άντιπρό
  σωπος «ής ποωσσΐΛής ά-
  κείνης ιΊτβμονίαι;, ή δ—
  ποία έζακολοοβεΐ νά κ.ι>-
  ρ ιαρχί) έν Γ«ρμα»/ία.» »
  «'ϊπεστήρ ι£εν κατού-
  οίαν, ότι οί Σύμμαχον έ
  χούν τό μέρος ευθυνής
  των είς τάς αφορμάς καί
  τάς φρ ικαλεότητας. τοθ
  πολέμου, καΐ ότι ή Γερμα.
  ν ία πρέ«ε ι γά ε ίο·έλθη είς
  την Κ ο ι νων ίαν των εθνών
  με Γ σα δ ι κ α: ι&ματα
  Έν τέλει, δέ άνήγγε ι-
  λενότι ή γερμανική Κυ¬
  βέρνησις δεν έγγυάτΛ::ι
  την εκτέλεσιν τής συνθή
  κης εάν υποχρεωθή ήΓερ-
  μαν ί,α νά υπογράψη ε ίρ,ή-
  νην μη αρμόζουσαν ε ίς αύ
  την.
  Φρονούμεν, λέγει ή ε¬
  φημερίς ά'ν κρίνωμεν
  έκ τήν'παραχθε ιδής έντό
  πάσεως* Λτι η γλώσσα αό
  τη δεν ε ϊνε ή συμφέρου-
  σα είς την Γερμαν ίαν.
  Οί άνθρωποι οΐτινες
  την κυβερνοόν σήμερον
  δέν διέσπασαν τούς δεσ-
  μούς πρός τό παρελθόν
  *α38στώς δέν έννοοθντήν >
  εξουσίαν ώς μέσον άνα-
  γενήσεωςάλλά 9ά θεωροόν
  ,. ._. οί έ
  πόλεως 'Γβθό-
  ίονδρομηταί τού
  ος« όπως άποστε ι
  Χι>)σιν ημίν τας κ&.$υι?τε,
  ρουμένας σονδρθίισΓς των,4
  διότι άλλως θά εύρεοω
  μέν είς την ανάγκην νά
  διακόψωμεν την πρ-όςαό-
  τούς αβοστολήν τού·
  λοο.
  •Αί
  τήνάναγένησιν ώς _,^.,
  διατηρήσεωςτής έζοϋσί-'
  άς καί έξακολοϋδήσεως
  τής . Γερμανικής ίσχύ'ας
  δ ι,' επ ε κτάσεως το"0 ' _ ^
  ομαρικ,
  | Έφαρμό£ουν κατ' ιδι
  ι όν τρόπον τό ρητόν τού
  ^Κλαούζεβιτς όστις έθεω
  ! ρησε τάν πόλεμον ως συ¬
  νέχισιν τής ποΊιτικής
  δ ι *άλλων αέσων φρονούν
  δέ ότι ή έπανάστάσις ά-
  , ίίοτελεΐτήν εξακολουθή
  σ ιν τής Γερμαν ι κης κυρι·
  αοχίας. Ή θεραπεία τής
  | τοιαύτης καταστάσεοις
  , είνε μόνον τό νά σοναισ'
  Ι 9αν9ή ή Γερμαν ία χσσ-ραλ
  ματά της καί νά τα έπ&νο
  ρβώση ά'ντ ΐττρόσω^ο ι των
  , Πρωσσικών άντιλήψευν (5μ
  | βιβάλλομεν άνεΓναι είς
  θέσιν νά κατευθΰναυντόν
  λαόν πρός νέον προσανα
  λοτισμόνκαί διά τούτο
  εύ/όμεθα νά ίδωμεν εν¬
  ταύθα «ντιποοσ^πους-
  των λσιπών
  Κρατών.
  •μ
  ΒΗΜΑ
  ΙΙΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΚΡΙ2
  Αί επιστολαί καί τα χρη-
  μαχικά έμβάσμαχα δέον νά
  άπευ&ύνωνται πρός τόν η.
  Γ.ΖΜΠίΙΚΟΝ δικηγόρον
  Βΐ,ΕΙ&ΗΣΕΐί"
  ΒΕΡΝΗ, ' *Όλός σχεδόν 6
  'Αμερικανικός τΰπός γράφει
  κατά τσϋ'σχεδΐου τής,Κοινωνί
  ιιςτών Έθ*ό»ν ώς διερρυθμΐοθ,τ)
  τελευταίως.Τό ψηφισθέν σχβδΐ;·
  όν λ&γ«, ΰποδουΛώνΐι την Ά-
  μερικήνβίςτήν *Αγγλιαν,ή όποί
  α θά έ'χη όκτώ ψήφονς μαζύ [ΐέ
  τάςκτήαεις της. Πολλαί γερονσι
  «σταί ακέπτονται σοβαρώς β ν
  πρέπει νά τό «γχρίνυυν.
  Άστραπή
  Κατά την εΜΐΐούν» φημρ
  3α τή; ί'έρνης. ή Όλλυλ«διχη
  ΚυβέρΛησΐ(,π«ρά τής οποίας οί,
  συμμαχοι εζήτησαν την έκδοσιν
  τού Κάϊζερ, δπως δικάσουν τού
  τον ώς ύπεύθυνον τοΰ πολέμου
  απήντησεν ότι δόν δύναται νά ]
  τόν παραδώση..καθ' όσον εχει
  την άνϊίληψιν,δτι ο#τος δέν εί¬
  ναι ενοχος.
  Άστραπή
  ΡΩΜΗ, '0 έν λονδίνω «ν-
  ταποκριτής τού « Έσαερινον ·
  Ταχυδρόμυυ» τηλεγραφεΐ δτι
  ή έπίσημος άναγγελία π?ρί τής
  αποφάσεως της αγγλικής κα£'
  άμβοικανικης κεβερνήσβως, νά
  «υοτήσουν είς τπςο/κιΊας βυυ-
  λ^ς την έπικνρωσιν μιάς
  >ϋτραΐΐΛ)τικής συμφωνίας μέ
  την Γαλλίτνΰποκριμένης φυ-
  πικύ είς την (Εγκρισιν τής Κοι-
  νωνίας Τ·"ιν *Κΐ>νών, αποτελεί
  μίαν των έκ^ηξεων τής σννθή
  ■♦ κη^:Ϋ]ς·-·ίοϊίνης Οί Λντα.πθκριταί
  είχον άναγγριλητό πράγμκ, &λ
  λά δέν έπιστρ,πετο διότι άνΐίκει
  ται πρός αρθρον τοΰ Άμερικα*
  χοΰ αυντ«γμ«τος καθ" δ οχετι
  χον δικηίωμα ε/,Ρΐ μόνονηΤβρου
  πία καί δέν όκσμεΐίκταιύπό αλ-
  λης ύποχρρώσείος. Είς την Αγ
  γλίαν προβλέπεπαι ίτι η αμάν
  τική αυ*Γη απμμαχία θά πθοχα
  λέση ο.ντί8ρ«αι> έκ μέρους των
  νποστηρικτων τής πολιηκήςτής
  ; άγγλι«Γ|ςπυ?.ιτικκαίής
  έκμέρουςτώνσοσιαλεργατικών οί
  τίνες ένπνέονται έξ άντιμιλιτα-
  ρισχικό^ν ίδεών. Έν τούτοις 4
  ετη κοινοΰ Λγώνοςέπαγίωσαντην
  Άγγλογαλλϋίήν φιλίαν$ ώσιε
  πιστεύεται 5τι ή συμμαχία θά
  ίγκρίθϋ Αιό τής β ουλής Οί Τα
  Ι'μς π^οβλέπουν .6ί. θά' κριθή
  καί· ίπο- τής Άμεομκανικής Γε ·
  ρουσίας. -.^
  ΠΧΑΡΗΗηΡΙΟΝ "";
  '"ώ'ΑΛβρ3('6μβν.οι σήμερον
  διά τά'ς^ έοτίίας μας, κα¬
  θήκον,, ίιπ,αραίτ.ητο^ θβω-
  ρούμί3ννά εκφράσωμεν ΧαΙ
  ΑημοσΙα την πρός ήμΛςέχ
  τίμησιν έκ μέρους τού
  κοινοθ-^ής πόλβως δπβρ
  έζ ίσο.ο καΐ:ψμεΐ;ς έζ&τι-
  μήσαμεν.
  Δέν παρα,λ&ίπομβν νά
  γνωρ ίσωμεν ότι θά. ε ίνα ι
  άλησμόνητοι αί ημέραι
  άς ένταΰθα Βιήλθομεν
  καί ν ά. διαπηρύττωμεν
  την βόγβνή?ομηεριφοράν
  των χοτοίκων της πόλεως
  πόμμα των ρεπσο-
  ^ΙΛίάνι»ν . ατ/ττ
  ΚΛΕΜΑΝΣΩ ΔΙΑΛΛΚΙΙ-
  ΚθΣ
  * .Αθηναι Ι4.(ί5.τρλ.^
  Φός τής Γβλ
  όπως
  σι ηβρισσότβραι Β
  οβ ις. Ραντζάον
  είς£λΑ·
  , Α ι1, -
  ζβνήθημβν.
  Μεθ' ύπολήψ-εω;
  Κωστοντίνου Κ. ή Σχοινάς
  Ρβπάνης Αθαν.
  Μούχανος 'ΑΦαν*
  Μηεροοβίχης Κυρ.
  Γιέαου Πέτρ.
  7,αγχαρέτος Χρ.
  Ιωάννου Αθαν,
  Ε^ΠΑΐΔΚΓΤΗΡΐΌΧ
  Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Μ. Μ.
  ΓΙΖΙΚΑ1 ΤΓΟΙΙΟΙΙ0ΙΠ-Ε1-Γ
  Αθήναι 16.(Ί6. τηλ.)
  ώ Πα¬
  Η
  Η
  ρισίων συζητησαβτ·.
  αντ ι σχ*ο ι όν των Γβρμανών
  ώς πρός τό ίτΥτημ- τού
  έέ»ζϊ«άίΓτρο
  0ΕΑΗ_ σΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΑΊΔ1ΝΙ0Ν
  Αθήναι 16 (Ιδ:«ϊΙ)ό*Αλη
  νιπός αχραχός βαδίζων ΐ
  τ* ίαωχερΐΜόν ίβ
  ς^ρ εις χά
  $Ρ0 ΑΙ δινΐου.
  ΙΝϋίμ
  Ό Ρανχζίον ϋ
  ηοδΐδομένας είςχήν Γ
  αν φύ&ννας καΧ ^
  Λω ς αί Γερμανικαί
  θ ^
  ρχ
  κράτη
  ηΐονς
  διαηοινώοεως
  Α'.ΪΦΤΝΙΑΪ
  Η ΜΚΒ
  ΤΟΥΗΜΒΤΒνΟΤ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
  Φ)ρίου.
  Μ
  από τής
  άίδσποιον'ντα* οί
  ρόμενοι δχι ή Σχολική έορ·
  τή χοΰ ΈκπαιδευτηρΙου θά
  γΙ*β την Ιθην '/ουνΙου τρ.
  *?. ΕΙςτό τέλος τής εορτής #ά
  ενεργηθή έκκύβευσις Λαχε»
  ου μέ ά$1αν έκαστον λιχνον"
  ηρόβ δρ. 1. ΑΙ;. Η είσπρα¬
  ξις δα διατεΦοΰν πρός χα·
  χααχενήν έπϊπλων χοϋ *>χο
  λεΐον.
  ΏααύτωςχαΰΊαταχαι γνωα
  χον δι* κατό τά^ θερινάς δι-
  αχοπάς θα δίδωνται ίδιαΐτε-
  ρα μαθήματα Είς χά Έλληνι
  χά κα2 μαθηματικά «ίς μα-
  μαθητρΐας των δή
  Χ&ές έγένεχζ ένώ*ιον χοϋ
  Στρατοδικείον Χανίων ή δΙ·
  πή χοϋ ήμετέρου Διευ&υνχοϋ
  μ. Λνκούρνου Καφφάχου «α
  τηγορουμέναν έηΐ έυβρίθει
  τής είς τήρ Αρχήν όφειλομέ
  νηχιμήςδι $φΦιιιου6ιήμοαιευ&&(
  ντοςένχφ « Β^ματι > ν αί προπε
  καΐ την
  Αγόρευσιν των )γ$
  τής νπερααπϊθίως α. χ. Γ
  /ΤδέΜΚί
  Ι ράκιβ τό όΊκβστήοιον ^4
  ρνξβν ίνοχον «όν διευνΗ'τ-
  την τοΰ ((Βήμαχος» έηΐψί
  , χηγορουμένη
  Ί λα^ν «ίς αυτόν
  Ι τςάμηνον.
  ( Γά δίδακτρα
  Ι ταί ό,ναλόγως τής τάξεως καί
  ' τ^ν διδασκομένων μαΰημά-
  των.
  ΟΙ βουλόμενοι γονεϊς ♦}
  κηδβμόνες δφβίλουσ*νά δηλώ
  { σωοι τό πολν μέχρι χής 10ης
  Ίοννϊον.
  ΕίχαιρΙα κατάλληλον Ζιά
  τού μέλλοντας νά ΰποσχώΊ
  οινεΐσιχηρΐονς έξετάσεις κάς
  έν γένει διά τούς άδυι άτονς
  αθητάς εί; τη ερημένα μ-
  ι ύήμαχα.
  Εν Ρβθνμνβ τή Ι2ρ ^^α^I
  Ορ Ι Οί- ΙίίΙ
  Κ. ΖΑΜΜΜΙΙ
  ΕΠΟΡΙΙΟ.Η ΑΕΑΤΙΙ
  Κ^.αια ν,ατ όχαν «> «Ί
  τιμαί χονδρΛή,· ηωλψι
  ββλανίδια δρ. 0,30
  Χαροόπια δΛ.
  πάν α Αζήχηια
  ψ
  Α ι
  Ψι