90505

Αριθμός τεύχους

111

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ,ΓΑΑ0Ν Τ1ΜΑΤΑ[
  ηΐΕΙΟΝ ί'ί,ΠηθΓΡΙΦΕΙΙ ώθϊ ΑΓΙΑΙ Β'ΜΙΡΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΟΓΕ^ΟΤ)
  ι*^»4 . ΛΥΚΟΥΡΓΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Έτηοία
  36
  Έξάμηνος
  >
  18
  Τςίμηνος
  9,
  ΑΙ β»νορομ«ί
  άν.ξ«6/τ«
  Διά δτΐ(Αο3ΐεύ«»ΐ{ κ*ί £
  &άς ίδιαίτιραι
  συμφωνίαι.
  Τηλεγραφ.
  διευΙ}ι»νβις
  Βήμ».
  Ρέδυμγθν
  ΡΚΘΥΜΝΒ Έσπέρα ΖΓαραο·*φ% 17 ΛίαΓου 1919
  ψί δ ν·δ; όλο
  οτ,βό'θ/ν τ^ς ιΐνθρωπό .
  στιγμήν τανΐτ/ν φέ
  τόύ*ό κρίσιν νψΐ
  ί ζήχχμα τής
  λό
  η μγ;
  οποίας α«5ξα>ουσιν
  |βαι αι ^λπίδίς συνε.τεί
  ι ΐιιλεγραφΐκών πληρο '
  των ^ειαδιδομένων
  κ χον χάηον χών
  6 ποίος πρός
  την &α~
  ·1ρηνιστικών συ-
  άί&αοβή&ΐ], δννά
  ΐχάιϊπωμεν, οριατικώς,
  ΙαΛλαχτικάν Ην
  αΰτά; ,αβταξί»
  τοθ είρη
  %*οΰ Συνεόρίον.
  ; Πρωΰνηονργός
  δίά γλώα
  {τ|πίας πρύ,τόν Λρόεδρον
  ί επιτροπείας,
  ι τής αν*Γηρ«ς καΐ βα-
  τίνων έβόομάδων
  ι έξ όνύματος των Σνμμά
  ν τού; δρουςτης
  " ςτΐρήνης τούς
  βΐη&ηοομένονς είς τί} ν
  ςτών άν]
  τώνΣυμμάχω, |
  τοϋ περί εϊρήνης
  άντιοχεδίον καί
  τοϋ οοβα-
  τήΐ χοι
  χον Σάαρ, διά νδ Ο¬
  Ί ώς μανθάνομεν ι χ
  κροσφ&τον εΐδήόείαςπέρχον
  τ αι φιζιχαΐ τροποποιήσεις.
  Καί ένφ δ Η. Κλεμανοώ πρό
  μικροΰ ε'τ* χρόνον εδήλωσεν
  8π ο( εΐνακοινωθέντβς πρός
  την νερμανικην άντιπροσω-
  π·ιαν βρο« δέν επεδέχοντο
  τοοίτινδήποτε μεταβολήνμαν
  Φάνομεν ήδη ότι δ γάλλος
  πρωθνπουργος ίίίχθη ώς
  ό«κτΜ*άς συζητήσεως τάς γερ
  μανκάς ά,ντΐΛροτάσβας ζή τή
  σας χατά την αυτήν ώς ά
  νάηέρω είδησιν πρισσοτέρας
  έα* αυτών διαααφήαας έχ
  μέρονς τού Ρανχζάον.
  Καίχα*. δέν είναι είς ημάςγνω
  στο2 οί λόγοι οί,τινες προε-
  κα.Ιεσεν την μεταβολήν τ αν
  την των διαθέσεων το^ κ.
  Κλεμανοώ έν τούτοις δέν
  θά ήτο πολύ τολμηρόν νά
  ύποθεσωσιν, ότι // παραίτη
  σ»ς έννέα άμενρΐκανών ' αντχ-
  πςοοώηων άπό της Συν δια
  νχΕψεως δφειλομένη είς την
  τραχυτητα τών,δρων δέν υ¬
  πήρξεν ά'νεν έηιρροής επί
  ταβολής*ό5ν διαθέσεων τοθ
  χ. Κλνμαναώ. .
  Ανεξαρτήτως δμωςτοθ αν
  αί γερμανικαί περί εΐρηνης
  (ΐντιλήψ/εις γίνωσι ν.αϋ'όλον
  1} έν μέρει δ3χτα,χαΙτοι κα-
  «ατά χθεσινήν τηλεγραφι¬
  κήν είδησιν οί Σύμμαχοι έ -
  νίων δ^ων τής προχαταρητι
  «>/ς δέν δέχονται τροποποι
  ήσεις,ίν πράγμα είναι άλη-
  θές, δτι τό γερμανικόν σχέ¬
  διον τής εϊρήνης ^ένάπεκροι)
  ρ&η, άλλά τουναντίον
  ουζηχήαιμον,
  χάι λίαν πιΦανή ή
  συμφωνίας ηαχδηιν τής πά
  ρατηρηθείσης δΐαλχακΜκότη.
  τυς τοϋ γάλλον πρωθνπονρ
  γοθ «αί της εκδηλωθείσης
  ζωτ/ρωτάτης επιθυμίας των
  Λα^ν των τέως έμπολεμων
  Κ^ατώνπρός αυνομολόγηοιν
  /ΓαΙ δυνάμεθα νά
  σωμεν ώς πιθανώτατον την
  συμφωνίαν καί την ύαογ^α
  φήν τής συνθήκας της είρή-
  νης χαΐ έχ τοΰ γζγονότος ό¬
  τι, 3ν οί Συμμαχοι ^βαν άπο
  φασισ^ένοι νά μη δεχθώσι
  τροπο^ιήσε.ς των άρχιχών
  δρων των άνακσινωθέντων
  διά της προκαταρκτικης άσ
  φαλ&ς δέν θά έδέ/οντο αίιξή
  τηοιν έπΐτών γερμανικόν άν
  τιρρήσεων δι' ών έηιζητεϊχαι
  ή μεταβάλη των δοωντηςπρο
  χαταρχτιχής εΐρήνηςχήν ο¬
  ποίαν η Γε-ρμανία έκρινεν ά
  παράδεκτον καί ανεκτέλε-
  στον.
  ^ ννδυάξοντες τάς τελενζαΧ
  άς εΙδήσειςε*Λί της πορεΐας
  Λών Πίρί είρήνης διαπραγμα
  τεύσεων πρός την εκδηλου¬
  μένην ?ωηράνέπιθνμιαντών
  Ααών των τέως έμηολεμων
  χωρών διά την υπογραφήν
  τής είρήνης πρποίθαμεν άκρα
  δάντως ίτι δέν χ6>ρίξ;ο»·σιν ή
  μάς πολλαί εισέτι ημέραι,
  άπδ τής ημέρας χαχά την
  όηοίανϋνλει συν·^ομο/ηθη
  ή έίρήνη έκ της οποίας θά
  προέλθη η ομαλότης εν τώ ε"
  σωτερεκώ καί εξωτερικώ βί
  Παρακαλοΰνται οί έ
  κτόςτής τίόλεως 'Ρεθό-
  μνπς 3ονδροαηταί τοθ
  «χΒήματος» όπως άποστεί
  λωσιν ημίν τάς καθυστε
  ροομένας συνδρομάς των,
  διότι άλλως Θά ευρεθώ¬
  μεν είς την ανάγκην νά
  διακόψωμεν τή ν πρός αύ-
  τούς ά,ποστολήν τού φύλ-
  λοο.
  ω 'ό/ΐ μόνον των τίως έμπο-
  λέμων Κρατών, ·%άλλά χαΧ
  των «ύδειέρίον Χειρών τάς
  όχοίας δέν αφήκε1 τελείως
  άϋΊχτονς ή άγρία *α μαχ^ά. (
  σύρραξις. Άλ>ίά και έτερον ά ^
  γαθόν έγγναται ή συναψις
  τηςε/ρήνηςτν,νεττάνοδον των
  •άτόμων έν τφ ήρ*μφ βίφ
  τής αταδιοδρομίας άων, καί
  την άποόσ/.οπτον έπίοοαιν
  αυτών είς τα εργα τοϋέπαγ
  γέλματος των χαϊ την α'ν,εν
  περιορισμών ά'σκησιν αυ¬
  τών.
  ■ ΒΕΡΝΗ.Κατά. τηλεγραφη
  μα έκ Στοκχόλμης ήέφημ.
  «Ίσβέστια» , όργανον τί*ι^
  μπολσεβ ικικής ϊΠ>0ερνήσε
  ως έκδέτε ι την δράσιν ττις
  Ρωσσίας άπ&ναντι τΛς;
  προσπαθε ίας τίις 'Λμερι
  κΛς ώς έζΐις. « Από τής
  έηοχΛς τοδ Κερένσκη
  (1917 ό άμεριχανός γε-
  ροοσιαχής ]>οότ,ι$'7ΐο την
  προσωπ ί^ -Γ,ς δη/ιοάρατΓτ
  * *
  V*
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ επιστολαί ηαί τα χρη-
  ματιχά έμβάσματα δέον νά
  άπεν&ύνωνται η$υς τόν κ.
  Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δικηγόρον
  φιλ ίας έπεχε ίρησε νή πε
  ριπλέξτ) την Ρωσσίαν ε ίς
  δίκτυον δανείων κάίπαρα
  νο,οήσεων. Ή 'Αμερική ύ-
  .τήρ'^βν 7| πρώτηήτις βζήτη
  σ'ε ιήν επέμβασιν των συμ
  μάχων είς τάς ρωσσικάς-
  υποθέΌε ις άλλάτάπράγμα
  τα μετεβλήθησαν άπό τής
  έποχήςτοδσχεδ ίουπερ ίτής
  ,ΐυνδ ιασκέψεως τής Πριγ-
  χήπο» όπερ κατήρτισεν
  ή άμερικανική άατική τα
  ζι,ς πρός έκμδτάλλευσιν
  των πορων τής Ρωσσί-
  τό οποίον θά απονέμηται μ
  τό δικαίο>μα τής ψήφον/ είς
  τίς' γυναίκας, άλλά οί σύ£υγοι
  των θά ψηφίζουν άντ* αύ
  των.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Άμαλίας Κ. ΖαννιδΑκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ή ΡυσσΙα, προσθέ
  τε ι ήκ'Ιοβέστιας ά«τοκρού
  ε ι πάσαν συναλλαγτΊν μέ
  τούς ίμπερ ιαλιστάς.
  Επι κεφαλής της ημερησίας
  βιαταξειο;! τής Γαλλικής Βου-
  λής, ήτις προ τίνων ή[.ιΐίπών έ-
  ίΐανελα,Ίε τάς εργασίας της ήτο
  άνογεγραμμένη ί συζήτησις πε
  ρί τής προτάαΓίος ■"όμου' «πυνε
  μοντος είς τάς γυναίκας χ υ δι-
  καίωμα της ι^ήφου κατά τάς
  δημοτικάς καί ^ο'ΰλευπκάς έκλο
  ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφε
  ρόμενοι ότι ή Σχοίική έορ-
  τή τοϋ Εκπαιδευτηρίοις θά
  γίν^; »ην 16ην ΊοννΙ·υ τρ.
  £. ΕΙςχό τέλος τής εορτής θά
  ενεργηθή έκχνβευαις ΛαχεΙ
  όν μέ αξίαν έκαστον λαχνον
  πρός δρ. 1. ΑΙ δέ ίΐαπρά-
  ξεις δα διατεθοΰν πρό; κα¬
  τασκευήν έπΐπλων τοϋ &%ο
  λεϊον,
  ΏααύτωςκαϋΊαταται γνωα
  χον δτι κατά τάς θερινάς δι-
  ακοπάζ ■&?. δίδωνται ίδιαετε-
  ρα μα&ήμαχα είς Τα Έλληνι
  αίί γ,αλ μαθηματικά είς μα-
  θ·;άςκαί μα&ητρϊας των δή
  μοτιπών τάξεων.
  Τα δΐδαχτρα θάκανονΐξ'ων
  ταΐ αναλόγως τής τάξεωςχαί
  των διδασκομένων μαϋημά-
  των.
  Οί βουλόμενοι γονεϊς ί)
  Κϊ]δειόνες όφείλονσινά δηλώ
  σωσι τό πολύ μέχρι τή Ιβ
  ΊΙ
  Τ Κίσηγητ?μ της π
  ήτο ό χ. Ιΐιέρ Έτιέν *ΛΚτι>εν,
  κατά τί| ν έ'κί/έσιν τού όποίου
  αί γυναικός θά δύνανται νά
  ψηφίζουν άπόήλικίας ιοκίκον-
  τιι έτών ί)α δύνανται δέ ν« εΤ-
  νϋ,ι έ*·λβ|ιμπι !ΐ(5^ον είς τα δή-
  'ΐκ.ί ουμβυύ?.ΐα.
  τδια 3·' άν-
  ν ποότΐ'ΐτιν
  νΐρά/.ε Άν-
  ν........ν |Φί
  ά ύ-
  ς ςβ
  »)ό; τονε δπκατέσσαροις δοονς
  τούς δρους τής συνθήκης
  Τΐί^ τίρί^νης. Ό
  τοπος 5η>οατ«ρεϊ ότι ό
  ιτοιν ητιήϋη έν Προσ>λ룫ις ώ-
  π»νιχθρίς άνίσχνρος νά έ
  ^ΤΙ τίίς αρχάς τ όν, άν
  χεν αναλάβη ψ πρός τυΰτο
  Ο1-.ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΌΚΑΤΑΡ
  ΚΠΚΗ_.
  'ΛθΛναι 1β( 16.τηλ)
  Οί Χύμμαχο ι 6έν δέχον
  ται τρποπο ιιΊσε ις ενίων
  δρων ~ζΐς προκαταρκτικής
  ειρήνην,οί Γερμανοί όμως:
  ελπίζουσιν ίίτι Θάέπιτύ-
  χωσισυζήτησιν έπαότών
  ΔΙΑΚΟΠΗΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕ
  ΛΕΓΣΕ1Χ-.
  ( Α'θήναι 16 (ίδ. τηλ)
  ' ΉΓερμανική ΣυνέΛευ-
  σις Οιέκοί/ε τάς έργασί
  «ς; αυτής.
  Λ. ΣΦΥΝΙΑ,Σ
  Αθήναι ^7'(ίδ.τηλ(,
  Αγγέλλεται τηλεγραφ ι
  κώς ότ ι ή έντολή τής ό ι ο ι
  κήσεως τής Κο)νσταντη ου
  πόλεως ανετέθη είς την
  Άμερ ικήν.
  ΗΛΙ2!_Τ12Ν ΕΛΛΗΝ1ΚΩΝ
  ΖΗΤΙΙΜΛΤΩΝ.
  Αθήναι 17(ίδτηλ).
  Κατά τηλεγραφικάς έκ
  Πάοιοιών
  έλλην ΐα
  σαν
  νιοθώμεν οτη ,
  έπίτοθ δενατετ
  τοϋοίΓλσων
  ΓΠΌΕΛΛΣΙΪ
  4 ΚΟΓ 1ΤΡΑΤ07
  Αθήναι ϊ7((δ.Τη]
  •τρθΕΐ
  Μικράς α?
  Αγιασοϋλοόχ.
  ΡΩΜΗ, Ό άρχισοντάχτης
  τον «Φόρβετς» κ . Στάμπερ
  επ ιβτρεψαςε ίς ΒερολΙνον
  έκ Παρσίων εδήλωσαν ότι
  ή Γερμανική Ηϋβερνησΐς α
  φού πρώτον όττοβαλλε ι τάς
  άντικροτάσβ ις της είς
  τοός συμμάχοος' θ* ανα¬
  κοινώση δ ιά δ ι αγγέλμα·»
  τος π'ς τόν >αόν τί σχέπτε
  ται περί μελλούσηςστάίε
  ως της.
  *υ Στάμπερ,φρονε Γ ότι
  καί δλοι οί καταπιεζόμε
  νοιλαοί θά εύχαριστι-Ι
  θοθν πολύ δταν ίδουν ΰ*
  τι καί ή έπΐσηαος Γερμα-
  νία τάσσεται παρά τό
  πλευρόν των έντήπάληκατ
  πάσης καταθλίψεα)ς Μην
  ηιστεΰετε, πρσέθεσεν,
  είς ά,μσον βοήθειαν έκ μέ Ι
  ρου; των Γάλλων
  λιοτών οΐτινες
  ά
  ν ι χής
  μαν έ6ήλωσεν'ςηΐ0{
  νογνωρισιντοβίϋ
  δέν
  γάλοι ούτε
  ά,ζεται έ?(ί
  σταγών 'ινα
  τό ποτήριον, χαί »ί]
  γόνες πίπτουν άκατα
  σΐος. Μην άποθαρρύν]
  θε άν ήέπιτϋχία .Γ.
  άλλά νά έχετε άδιά
  τον πεποίθησιν,
  το ιαϋται ε [νέ αί
  σφατοι έ ντυπώσεΐι,
  τίνες δημοσΐβύοντιι.
  τό όργανον τού Γ««—*
  πρωθυπουργόν
  κοινώθησαν πανΓοί
  τού πραχτορείοϋ «.Β
  Λ' Ί στραη
  έναντι των
  ΕΗΒΟΡΙΪΟΪ Δ Ε Α ΤΙΟ ι!
  λ κατ' «5κάν δ^. 2,20 Ι
  τιμαί
  β ε λάν ιδία
  Χαροόατια
  <5ρ. Ο, πάνα ΤΒ