90508

Αριθμός τεύχους

112

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

18/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ' < •ί— ?η?«>αο* «βγτβρα
  έκαστον φτλλον τηιλτλι λ^ιηα ι0
  ε^ε'εΑε^ , . .^__■___,. _ . - ι»/
  Έχησία δραχ. 30 ,
  Έξάμηνος » 18
  Τοίμηνος » 9
  ΙΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΤΟΥ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Αί βυνδρομβί ίνίξαι^,έτί· ς πιο
  Κληοώ/ονται,
  Διά οημοαιεύβεΕς *αΙ οιατρι
  6ά; ΐόΊαίτεραι
  Ρί&υμνθν
  ΡΕΘΥΜΝΗ 'Έ,σπέρα Σαββάτου 18
  Μαΐου
  1919
  ίΙθΡ!Σ.Τ0Ι
  Α.
  ΙΗΤΡΟΠΟΜΤΗΪ ΚΡΗΤΗΣ
  μϊχαβαί
  Ι Μηχρο
  ^ΜογΙενών. Κα'ύ' άς
  ψεν να Λάβωμεν
  αά&ονς ύκό τάς πα~
  ■ χής ανγπθί
  ΐηξειδίου είναι ή έ-
  άνα/^ίαεων χαχά
  Κρήτης
  οϋιως άφορμή
  ότι άηό
  ); έπανααχά-
  ώ{έξό^ιστος
  "■" ο ΜαροπαΧίχης Κοή
  ΪΙςεϊ; ουδένα νά χα·
  Ψωαών ποία νπήρ-
  άφορμϊ] τής ίξορίας
  ϊιος 6 Χόγος χής παρα
  βΰιης.
  τιν^ήν χαΰ" ην Γ} φοί
  νόμον κπνίγετο έν μέ
  » νρανγών ς αναχιχοϋ
  '■ τάς όέπράζεις χών
  • τού πόμματος ~.ών
  οών έρρν&μιζ- ιιό-
  ρό,ί? χαί έρρίφϋη είς
  χής έξορϊας χον
  ?!,ης στττ»; τοήλάχι-
  Α·/φ τοϋ ββΰέως γήρα
  ιτάθ«αν καί τόν αε
  νων, οϊτινΓς άξι
  Ιέγωνχαι χ^ιαxια-
  νοί. ι
  Διατί έ|ωί>ίσθη; Ουδείς
  γνωρίζα. "Ιοο>ς διότι εκρί-
  ί>ΐ| έπιχ.ίνδυνος είς τό καθε
  ατύς' Αί.* ααΛΚαϋμΣ,ν ν.' άμ-
  φΐσβητήσωμεν τό δικαίωμα
  χοΰ καθίστώτος εκείνον οϋ-
  χινος ή δύναμις περιωρίζετο
  χόχε είς ωρισμένον τμήμα
  της χώρας νά καταστήση διά
  περιορίεττικόιν μίτρων άκιν-
  δύνους πάντας εκείνους πρό;
  τούς δποίους δέν ησθάνετο
  εμπιστοσύνην. "Οτι δμως υ')-
  δύναχο ν'άποβη έπικίνδχ,νοζ
  όπως δήποχε ό έξόρχοτος της
  _Γίοι> δέν δυνάμεθα ί' απο¬
  κρύψωμεν ότι άηοχέλεοεψεϋ
  δος άανγ/ώρηχρνοι'εΗείνονς,
  οϊιινες χό ε*πεκ//λε*σθησαν.
  'ΑΧλά ^τό καθεστώς έ-
  «ίΐνο επανοεν ϊ>α>ιστάμΓνον
  μετ* ανχοϋ δέ έ'ξηλείφ&ησαν
  «αι αί άδυνααίαι καΐοί φό$οι
  ν.αϊ αί ανμηάϋειαι χαϊ άνχι-
  πάί>£ΐαι των ά:<ί>ιμήΓων αύ-
  χοΰ φρονρών. Την Φέσιν χον
  καχέλαβΐ μία '£λλάς ήνω-
  μέχημή 'ΰχουαα έοωτεριχούς
  έχ&ρούς επικινδύνους καΐ
  ΐ.ηομένως άνάγκη των προ-
  •δύμων έπείνων καϊ άνιδιοχε
  λώνπαρ-'βίχων&χινα είς, τάς
  ανωμάλους περιθίάαεος προ
  ΰχολλώνταί είς χά σώμαχα
  των Ισχυράν τής ημέρας.
  Πρό πολλοΰ παριστάμεθα
  μάρχνρες χον εύχαρΐσχου Θε
  άματος Ελλάδος ένιαίας
  Ηΐνοϋσης όλας τάςήθικάς αδ
  ΐής ο ινάμεις πρός έκπ/Ιήρω-
  <τ*ν τού Ιαχορικοϋ αυτής προ οριαμοϋ χαχά την βχιγμήν ή 2 ήή άναδιψιουργΐας τοϋ Κόσμον. Πα^αμένει δέ ούχωςάνεξή γ»τ<· » τα γεγονδς τής παρα¬ τάσεως1 της σκληροτέφας- λοι νής Χ^ς έξορίας άφ' ου έξέ- λειπσν πάντες οί λογοι οΐτι¬ νες την ί^/τηγορουσαν καί αί πολ.χικαΐ συνθήκαι αί χινεςήούνανχονάχήν διπαιοΖο ,γήσωοιμετεβλή&ησανρΊζικώς. Δέν διεκηρύχθη ενώπιον τής Βονίής υπό χοΰ άντι- προέδρον τής Κυβερνήσεως δτι δέν όπίρχει λόγος διαι ρέαεως χών πολιτών είς εύνο ου μέν ούς χαϊ υπό καταδίω¬ ξιν καί 8τ* άποκατεοΐά^η πλήρης ή ίσόχης των δικαίω μάτων καί υποχρεώσεων; Δέν σννέστη ι ν Αθήναις σύλ λογος έξ αυτών των σπλάγ χνωντοΰ κρατούντος κόμμα- χος πρός προστασίαν των δι χαιωμάεων τού άνθρώητου χαί χοΰ ποΡΛχονκαχά πά¬ σης αυθαιρεσίας; Κατά ποί αν ά'γνωστον Λογικήν συμ- βίβάζονχαι οΣ ώραΐοι αϋτοΐ λόγοι πρός την ώμότητα των πραγχάτων; •Αλλ'έάν παραμένη δ.νε- ξήγηνος άπό απόψεως πολι τικής σκοπΐμ^χητος ή παρά- χασις τής έξορίας Ιζρα/ρχου ψέρονχος όγκώόες χό βάρος των ετών εϋρ[ακομί< όν £'~ είς χά π^ό'ΰ'υρα τοί? θα ιΙ διαχυμπανιζομένη χον άποχεΛεΤάΖη&έςμναιήοι ρΐονθύδεϊςδνναχαι νά δών β πληροφορίας οϋχε πζρΐ τοϋ καχηγόρου οϋχε κεοϊ ιοη εί- δουςτοϋ άδικήμαχος ιό όποΐ όν διέϊίραξ& ουδέ πενί ιοϋ χρόνον ιής όιαπρά|βως αυ¬ τόν. Καί έφ' 8σον ούδβμΧα νπεύ&υνυς Λολιπ/ΐ) άρχη ανέλαβε χήν διαιύΛΊύσϊν χαί υποστήριξιν οΐασδήποχε χά- χηγοοιας έπίχρέΌΐείται νά*έ¬ χωμεν αΛονδαΙος φόβονςμή ■ οί λόγον οί ύπαγορεύϋανζες ταύ-.ην είναι απολύτως %&- νοι πρός τα <χν<χφίρονχα χή~ς πολιτείας πρό παντός πρός. ν.% ητΙ&' ένοο^μενα ϋ*>ιψέ
  ρονζα χής'Εκ-.ίλ-ησΙας.
  "Γποπτοί τινές χ;ινησεις
  δίδουν νά πισΐεύί),^ ότι $ν?ί-
  σμενον ^δος «α,τηγοοιών με¬
  σαιωνικαί τι νέ:; νμ^0«)^οι άνα-
  κρίαεοιν δίν είναι ξένα πρός
  νί|ν πρωτοβουλίαν τοϋ καλο·
  γηοικοθ ρο.σοο καί πρός τά,>
  σνμφ'έροντα καί τάς φιλοόο·|ί«
  άς -Λς οποίας ό σεμνάς αντοϋ
  χοοματι σμος *?αλυπτ»-·ι. Νά υ¬
  ποθέσωμεν δή έκρίίίη κα-άλ-
  ληλος ή σαγμη νά (ίΐφθώοιν,
  είς τούς ο'ρόμυν? λειτουργοί
  , τής έκκλησίας άφιερώσαν-
  τες ολόκληρον τόν (3ίον αυτών
  ρίς έξυπηρε ησιν,τών συμφέρον-
  τωνμηχςχρ6ςχύ'ϋ)0{,' έδρώνδ ά
  ύ
  ζ άς
  οκοπόν, Κ(Λ ιι,όνον' ή σ.άχ
  >ί>"ΐν. Κον
  ν'
  ΗΜΕΡΙΙΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙ ίπιοτοΐαΐ κβί τα χρη-
  ματιχά έμβάσματα δέον νά
  άπευθύνωνται πρός τόν κ.
  Γ.ΣΜΠΩΚΟΝ δι,χηγόρο ν
  %ά την κρίσιμον ταύτην περί¬
  οδον τής Έθνιχής ημών Ί»|
  θχοοΐας καθ* ην άναγνωρίζε-
  ται «)πο πάντων άνάγκη ή
  έργασία τής ήθικης άναπλάσε-
  ως καί τής έξαλείψβως των έ-
  σωτερικών κακιών καί τοΰ
  πάθους τοΰ χο)ρ££οντος τούς
  Λολίτας νά βαίγχι, ,παοα.λλήλα)ς
  π ρός (άς εξωτερικάς επιτυχίας
  διότι μόνον οΰτω δυνάμεθα
  ν.ί έαφανΐσωμτν Έλλάδα αξί¬
  αν ά καταλάβυ ΰέσιν μεταξύ
  τφν κρατών είς , τα δποϊα θ'
  <ΐατε{># έ εύγενής κλήρος νά
  δδηγήσωσι καί άλλας χώρας
  ΓΪς την δδύν ϋθϋ πολιτισμόν
  Θα ήτο αποτρόπαιον εγκλημα
  έ κείνοι οΐτινες άτάχθησαν νά
  συνέχίοωσι την διδασκαλίαν τοΰ
  Χ <ηστοϋκα£ /νά ίΐαρέχωσι τόν ,Κον αυτών παρσδειγμα συγγνο>
  μη:, «αί ήγάπη?» νά συντελώσι
  διά τίτ^1 Ιδίας υυμίΐερί φοράς
  είς την άδιοίλλοξίαν των πα¬
  θών καί ε' ίς τί]ν ίιαιώνισιν τής
  κοινωνίκής καΐ ήθικής άναρχίας.
  Είναι ιϋνάγκη ^ νά ύηουντ,·
  σωμεν τ 6 ?ργον των ?^ειτοΐ>ρ—
  γών τή"; δυτι^ης Έκκλησίας
  τοΰ
  πολέμου χαί
  ιιύτ&ν προσπαθείας
  πυνδιαλλργήν των πολίτών
  «α ι ά τ»^ς κρισίμους, διά την
  ΠστρΙδι/ ώρας.
  Υπάρχη ποράδπγμα δ -
  μοίας προσπαΒιίος παρ' ημίν;
  Λέν τό γνωρίζ·ι|ΐεν. Οί (Ίνώ-
  τίροι έλτργοΰσιν άνακοισρις
  καί ύικά(Ιουν τού; δ,μοβάί)-
  ι>ους των, οί κατοπεροι πιοτά
  δργανα καί τ(.ϋ όλαχίατου
  ·ν.οματάρ7ου Θ β α μ α
  όληθεβς όξιο»)ρηνητον ποοκα-
  λοϋν λελίικίε ο/(ψ&ς *ιά τό
  μκλλον. Πού ι ΐνε ό ΐ>εος τής
  συγγνώμης καί τής άγάπης
  Άνζν τού όποίου δι'ν δύναται
  νά υπάρξη κοινωνίαν Χοί πο-
  /ιτγ'ο! Τα ηινντα ?ιθΐπόν είς
  τόν {Μνιων, αν καί ουδέν πρός
  τόν θεόν!
  Ό ήμέτερος κλήρος εξα¬
  κολουθών νά παραμένη κωφος
  καί άδιάφορος πρός τό νίον
  πνε0μα τής είρήνης καί άγά-
  πης τό Οποίον άρχεται όπό
  τ» βάθη των τάφων των έκα-
  τομμυρίων νεκρών τοϋ πολέ-
  Ι',ου άποδεικνύεται άνίκανος νά
  <5ρθή βίς τό ΰψος τής άπο-ν στολής τού.. Έμμένων είς την πολΐϊΐκην «ής άδιαλλ·- γίας, δχι μόνον άποδεικνύεται ξένος πρός τάς νέας ίδέας αΐτινεςσυνταράσουντάςκοΐνο)νία και Θρυμματΐζυνσι τάς ποΡ«.αιάς πλάκας των αξιών άλλά δπερ χεΐριστον δι* αυτόν παρασκευ- όζει ουχί ζηλευτήν θέσιν έν μέσω τοϋ νέου Ελληνικόν κόσμον. ΕΚΠΑ1ΔΕΠΉΡΙΟΧ Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάχη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφ6 ρόμενοι δα ή Σχολιχή έορ· τή χοΰ Εκπαιδευτήριον «?ά γίν»; την Ι6ην ΊοννΙον «ρ. Β. ΕΙςτό 4έλος τής εορτής Θά' έ'εργηθΰ έχκύβεναις ΛαχεΙ ι όν μέ αξίαν έκαστον Ιν'χνοϋ ' πρός δρ. 1. ΑΙ δί εΐόηρά-χ ζεις δα δίατεϋ·οϋν πρός κα¬ τασκευήν έπΧηλων τοϋ 2χο λεΐου, Ώσαύτωςχα&Ισταται γνωσ τόν 6« κατά τάς θερινάς δι- ακοπάς θά δίδωνται ίδιαΐτε- ρα μα&ήματα είς τα Έλλην ι χά: καί μαΰηματικά είς μσ- θητάςΛαί μαθητρίας των δή μοτιχών τάξεων. Τα δΐδαχτρα ίτάκανονΐζων ται αναλόγως τής τάξεως καί των διδααχομέων μαί)ημά- ΚΡΙΣΕΙΣ των, *" ΟΙ' ίβουλόμενοι γονεΧς ή κηδεμϊίνες όι^είλουσινά δηλώ σασι τό οτολύ μέχρι τής 10ης Ίοννϊνν. Ενκοιρϊα χατάλληλος Ζιά τού μέλλοντας νά ϋποοτώΐ αινεΐαιτηριονς έξετάΰεις κάς έν γένει διά τούς άδυι άτους αθητσς είς τα ε'ιρημένα μα- €ήματα. Έν νεΰύμντι τή 12χ Μάϊ¬ ον 1919 ιΗ Λίενθύντριζ ΙΜΑΔΙΧ Κ. ΖΛΝΝΙΔΚΙ ΛΟΤΖ πληροφο Ρ ια^ '« άρχηγός Δότί χά ρακτηρίζειτήν συνθήκην δυσμενώς. ΛΙ ΙΈΗΜΑΝΙΚΚΙ ΑΝΤΙ 11ΡΟΤΑΣΙΣ. Αθήναι 18 (ίδ.τηλ. •Ο Ραντζάοο επέδωκε χθές πρός την Συνδ ιάσκε •4/1 ν τό πρώτον μέρος των άντιπρτάσεων καθ* άς 6ό ΠΛΡΙΣΙΟΙ , Ή«ΐ4ατέν» γράφβι ότι ό πρόεδρος .τής έπιτροπής τού πρϋπο λογισμοθ Περέ εδήλωσεν ότι δ ιεψεύσθησαν αί προ σδΟΗίαιτου,δτι ήΓερμανί α έαελλε νά πληρώση δ- )ας τάς δαπάνας τοθ πολέ μοο 'Κπομενως άπομένει είς ίιμάς. έζαηολοοβεϊ , ή άλγεινή βεβαιότηςδτι θά όποστώμβνημείς πάν- τα τα έξοδατοϋ πολέμου. Τουτο σημαίνει φορολο γ ικόν |3άρος δέκα δ ισεχα- τομμορίων φράγκων διά ΡΩΜΗ Κατά τινάς πλη- ροφορίας'οίαν άζιοπίσ- τους , ο ί σύμμαχοι δχ ι μό νόν τούς ο ίκονομαχοβ ιρ- μηχανικούςδρους θά μβ- τ,ριάσουν, άλλά καί τούς. ότρόρώντας τό δδαφος τό παραχω^ούμενον είς την Πολωνίαν. Οδτω λέγε ται «ότι ή νΑνω2ιλεπία δέν θ' 4ποσπασ6τ) έκ τής 5έρνη, Ό Χίνοεπουργ ύπ^β{ίλ?ν ?Ις τον ΙΙρό-δρον τ ής Λημοκ«ατίας την πνραΐτησιν τού άπό τής άρ- χηγίαι τοϋ Γνρμανικοϋ στρα- τοΰ ί^ν θά ίγκαταλρίψη Λμ» τί) υπογραορή τής είρήντ|ς. Ό κ. "Ρ!μπερ άπήντηοεν αποδε- χόμρνος την παραίτηβιν κ»;.1 / έκφράζων ίιρός τόν στρατάρ. Ι την αΐοη'ίαν ευγνωμοσύνην χβταΐ όπως ή Ι ερμανίβ| μιαθώση τό Σάαρ β!Σϊ Γαλλίανδιάμιάνκεναι· αν. ΟΙ ΡΕΠΌΠ1ΛΙΚΑΧ01Ϊ ΤΑ ΤΟΥ ΟΥ-Ι'ΛΣΩΚθΣ, Τηλεγραφ ιχώ?:άγγμ8ΐαι δτΐ τό κομμάτων >ιπ<, λικάνων έπιτίθεται μύτατα κατά τού Οί ι νος. Α. ΣΦΓΜαΙ τούςΓάλλουςφορολογοοι νους. Ή Γαλλία, δ^ τις υπέστη τάς μ«γαλ8| τέρας συμφοράς τοΰ ηοΜ μοο,ήτονάζία χαλλιτ ρας τθχης.ι ίΑοσιαιλΐί ταί 'Λπορι«Αχσ(Μη6δο,;; μέλητής "Κπιτροπίιν τ» «ροϋπολογιβμοδ είπον 5 τι ή Γαλλία Θ' άν»λά|Ιΐι βαρέα ο Ικονομικά Ράρΐ) '^νφ δέ β^σπράττίΐι1 τησίως4 δισβματομμέρι Θά γρειασθί) σογχρόνυ νά δαπανά 25 6ισεχ»τη^ μύ^ια. Γβρμανίας ώς επ ί σης χαϊ τό Ντάντζΐ'-ί, ηαραχωρο»! μένων μεγάλων εύχολιίιι| Ο ιά τό Πολωνικήν έμπ6 ρ ιον. Σονβπ^ία των πληροφ( ρ ιών τούτων ηύζηθηή 4) π ίς δτο ή είρήνην βά οιΐ γράφη μέχρι των άρχί» Ίοϋνΐοο. Π ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤϋΝ ΑΝΘ1-ΛΚ12Ν Λι' άστονομική; ωρίσθη {) τιμή των κων ώς εξής. πώλησις χονδρικώς ^ » λιανικώς ϊοΤγΤϊϊΤΓδ "Ελαια κατ οκάν δι). '2>3Ι
  τιμαί
  βελανίδια
  δρ. Ο,;