90511

Αριθμός τεύχους

113

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  £^?Μ^ 113 ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΥΛΛΟΝ τιμιτ,γ- ΛΚίΐϊΑ 10
  Β τ τ
  ΟΐαΣ ΛΓΙαΣ Β&Ρ3ΡΑΣ (ΕΝΑίΊΤΙ ΠΛΡΘΕΝΛΓΩΓετΟΥ)
  ΛΥΠΟΥΡΓΟΝ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΓ 1
  Έτησία δραχ. 3 β
  Έξάμηνος » 18
  Γρίμηνος » 9
  ΑΙ «υνορομβΐ άνβξαιβΐ'τ«ι; ποο
  Ιϊληοώνοντβι,
  Διά δημοσίευσις χ ο. ι 3ιατρι
  €άς ϊϊιαίτίϊαι συμφωνίαι.
  ΡΕΘΤίΜΝΗ
  - -'--"-Ί.--1Γ----Γ,--------
  Έσπέοα Λευτέρας 20
  Μαΐον
  1919
  ΕΙΡ.111
  ά τήδ εναντίον τού
  ιτός- Β ί*ην είς τό
  γοο ι κ ε ι όν Χά. ν ί^ν ά-
  ιβή ή κατάθεσις;
  ?ος τής κατηγορ ίας
  ιοία προοζένησε απβ-
  ραπτονχατάπληζ ιν.
  "Αλλος^-τάλιν φιλελέυ
  θέρος νΐατέθηκεν 8τι ό δ ι
  εϋθυντηςτού «Βήματος))ε Ε
  να ι. .. «ά'ζιος δανάτψ τή
  πόλε ι» διότι, λέγε.1, τό
  «Βημα;)-δ ια{.Ηώς χαταφέρε
  τα ι κατάτοϋάγνού κόμμα
  τοςτων φιλελεύθερον.
  Σημειούμεν χάριν τής
  ίστόρίαςότι όκαλός ού¬
  τος χύριος; ε ίχε κηρύς'ε ι
  τόν πόλεμον κατά τού κό
  ούτος όστις μματος τούτοο , προτού ά
  :ι 9ε ία. τρί(, εταιδη | κόμη εκδοθή τό αΒήμαν
  ι εατάνη", προέβη ' διότι εβλεπενναυπαγού—
  τρομεράς άποκαλύ- ι σίς τάς πατριωτικάς τοο
  Εναντίον· τού «Βήμα ι προσπαθείας περί <ίποχτή ότι ό κα σεως παχυτατοο τ ινός λοι>
  δΐεοθον- φέ. Μόνον δέ δταν άντί/
  ^ αυτού, είς την σει- ! τού επ ι δ ιωκομένοο τφ έ-
  ..των...άντιδραστι· κων δοθή λοοφές άλλος άλλ' ΐ·-
  ςο αμθρων, έδημοσίεο- ί σηςπρός τόν ζητούμενον
  αν έν διά τού όποίοϋ χρηματ. ποσότιτος, ένε
  {ήτει ό άθεόφοβος, τι- θυμηθή ό έ ι θά έπρόυιδε
  ιοτο Γ.ερ ισότερον. τίπο κα ί αύτόςτΛν πατρ ίδα. έ-
  ϊε όλ'γώτερον την.... άν έζηκολούθεν καταφερό
  Ιώργειαν έχλογών καί μενωςκατά τού κόμματος
  ■<ατάργηΘΐν τού των φ Γ/ελεπτέρων . ίτρατιωτικοί) Νόμοο. ταύτης κο<<α<.ύγεως τού φιλελέυ οότοο άνδρός-τόζέ |ομεν δα πώς όχαλότυχος ί/έλέ ι εκλογάς δ ιότ ι "Ινοον οά τεθοϋνείς ίχρηστίαν αί πατριωτι χαί τού σιαγώνες οί·5ικα δταϊεμε ινονέννεο ί ο ί συ νήγορο ι τού κατηγορουμ-έ νοΰάναυδοι, άκροατήρΐ- δ^ασ ίλι ΚαΙ άλλη λοιπόν μήνυσις « 5ήματος» »5ά είναι τ>
  εναντίον τοϋ «Βήματος» Μέ Ηή καΐ περισσότερον ε
  την διαφοράν δτι μηνντής Ι μελημένή ή έκτύκωοις αύ
  δέν εϊναΐητήν φοράν αύτην τον.
  ό Νομάρχης, άλλ' ή προαω-
  των ώ;
  ρ'ιας
  κός'ίπ ίτροπος παρ'άλ ίγον/
  Ινάυποατή τό δοστύχημα
  |τοό Λώτ '.α ί τό καταπέτασ
  τοϋ&ικαστηρίσυ Ανε-
  Λιάμέσου δό τούσχη
  σχίσματος
  . ήμετεκλογική εί
  ν τοΰ μάρτορος τούτου
  ισταμένου πρό τής κο/
  λαζούσηςχύτμαςτού δΐΊμο
  ΐου προΰκολογισμού τό
  αρτύρ ιον τού Ταντά,λοο .
  Τον ξλυπήθηαβν, τό^ν.4*™
  ;ή καϊ έσκεύφθημεν νάμτΥ
  ρά^ωμενπλέονδτιπρέ.τε ι
  ά γίνουν εκλογαί.
  ότι «ί ΛατχΟ έ
  μαρτύρων κατηγο-
  θέντων οηαοίίων ύ-
  ή ουδέν όίλλο έτίέτυ/ον
  ειμή νά έκον,λώοτθυν την ιεράν ά
  γανάκτησιν -.ών εναντίον τ&0«Β/|
  ματος» ίίίτι ένοαισαν οί καλοί
  ούτοι ά'νθρωποι ϊτι προ(ΐπ«θο·ϊ-
  αεν νά τούς άπ^μακρ'ίνοομίν άπ'.
  τα. »ύρο?*λε·.£άθ'.α ·:ου δημοσίου
  τ:ροϋτ:ολογΐ»μοί/εί; τα δποΐκ τό¬
  σον ^ορτ«στιλά δόσχονται.
  Έπεΐίή ή π'/ρε^Γ,γησις είναι
  άοικος θίωοοθμεν κα'όν νν. οια-
  ή
  κ&ποιον τηλεγραφι
  χοϋ ύπαλλήλουπαχννομένον
  ί-ίς βάρος τοϋ δημοσίου προ
  νιζολογιομοϋ δ οποίος ανέ¬
  λαβε φαίνεται μαζύ μέ τα
  α λ λ α τού έ'ργα χαι τόν ρ*ό
  >λον τοΰ Κερβέρου τοϋ Πολι
  τενματος.
  Ό εΐοχώτατοςεμηνυσδ τό
  »Βήμα* διότι λέγει, *1ς $ν
  τηεγγράφημα τοΰ έν Αθή¬
  ναις συνεργάτου ανιον, προ
  σετέθη — κατά την δημοσί¬
  ευσιν — μία φράαις μή πε-
  ριεχομέτη είς αύτο.
  * _Γ μήνυσις είναι τόσον ά·
  στεία, ίσον άστε'ον είναι
  «αι τό ϋτΐοβα 'όν αυτήν υ¬
  ποκείμενον, άν δέ κάμνώ¬
  μεν λόγον τζερΐ αντοϋ, πα¬
  ρακαλούμεν νά μή υποτεθή
  δτι τό πράττομεν διότι απο¬
  δίδομεν προσοχήν είς αύτην,
  ή διά νά εΐδοποιήσωμεν τόν
  έξοχώτατον δτι ή μήνυσις
  ϋ ί
  ΙΙΡ.ΛΛίΙΝθΑΓΓ-ΛΐΚΐ: ΣΧΟ-
  'λΗ Χ^ΝΙί-Ν
  Επί τη ίνχοιρία τής έν Χά
  νίοις διαμοΛής μας έ-επνεφΰη
  (ΐεν την 'Κλ?νην».αγγγικΐ| οχο-
  ?.ήν, τής δποΐας ό τέλη άς όο-
  γανισμός καί τό έπίλρ?ίτον πρβ
  σωπΐΜον μάς «ατενθονπΐασαν.
  Αδυνατούμεν νά .-ιεριγράψω-»
  μέν χή^ 7.<"<τ,απληκτΐκήν πρόοδον τοΰ ίδρύμαχος τούτου.ο;ι~ρι¬ δρύθη χαΐ ^ιευθύνετοΛ π^ρΊ 1 τοΰ έν Αθήναις λυκειάρχυν Θ?ιι. Τα'"1οαλθ'ρη. <»ί έγγρα- φέντρς μαθηταί «οί ι.'^δήτριαΐ. άπό ϊάς αρχάς τυΰ σχολι ηο^ ?- τους^ οχι μόνον κατηρτήσθη- σαν τε?>.Γίο>ς ρΊ·; χτιλ, Καταστιχο-
  δραφιαν, Εμπορολογίι/.ν, Χτε-
  νογρα<|ίαν γραφομι|χα·ήν α/,λ, εςΓμα>)ον τιλι;ίο>ς τί,ν Γαλλικήν
  καί Αγγλικήν γλώσσαν.
  Έπριδή ό εμπορικάς κδσμος Ρε
  {3ί»μνης στερεΐται }.ογιστών
  ΐτρος τί}ρησιν των βιβλιων συμ.
  τού ίυρε την τύχην η όποια ώ ύς τ6γ τελβνταϊον
  την ανέμενε. Γο πράττομεν
  απλώς διότι ένε&νμήϋ'νμεν
  νραγοΰδί τοΰ( δρόμον, τβ δ'
  ποίον άρχίξει μέ τάς εξής Χέ
  ξεις.
  Γώ,ρα πού τα βκ,,.
  γινήχανε... λιβάνι
  τού; άνορθωτικούς
  -/άπτας βτι έκεϊνο, τΌ οποίον άπο Ί
  ίίοουν ίϊ; ^μια;, Οα τό προιγμα-
  τοποιηση 6 ίοίοί ό άρχηγΌς των
  κ. Βενιζελοσ ίστις, αμα ττ] κα
  Ο'.οω τού Οά προβί) εί; γενικήν
  ι των οημ,οσίων Οπη-
  άπο την δτιοιαν δΐν θά γλυ
  χαί τό οποίον, αν δέν άπα-
  τώμεθα είναι όπωσοϋν επί
  καιρόν έν προχειμένω, άδά~
  φόρον δτι δέν είναι κσί τό¬
  σον εΰώδες.
  ΐΊιιεθα ύποχρεωμέ '. 0} νά
  ζητήιωαιν συγνώμην παρά
  βΐβαια οί 6ύ?έ«.άλλο γνω
  ρίζοντες παρά νά τρώγωσ,
  ύπάλληλΐ'θί
  ηή
  των άναγμωστών τού
  ματος» διά τάς παρετηρηθεί
  αας άταξίας είς την έκδοσιν ι
  τοϋ φύλλον, αΐτινες ώφειλον
  τοεις την άποναίαν τοϋ δι¬
  ευθυντού τού Λόγω της ωυ-
  ς αντοϋ.
  φς ρ
  Νόμον, παρεκα./^.σάιιεν χον δι-,
  ευθυνχήν τής άνθτέροι σχολής
  νά κοχτέλθη τούς θερινούς μή¬
  νας μεχά «ατα/Ι/Ιιιλου "δίΒώκτι-
  κοΰ προσίοπικοϋ νά έ|ασκηση
  ν:·ους καί νεσς εί; την κατιιστι
  χογραφΐαν,' έμποριολογίαν,
  Στενογραφιαν «αί Γαλλικήν
  γλώσσαν.
  Ό Δι^υιτυντής τής Σχολής χά
  ριν τής Ποοόδου συλκατρτέθηι
  καί μάς άνέθεσε νά λάβωμεν
  τάς όηλώσεις των έ;αθυμούν-
  των νά κ'/τρτ,ισθώσιν ώς τέ-
  λειοι λογισται. Γΐνοντοι δε-
  κτοί, οί γνωρ'ι.ζοντες πρακτι-
  κήν άριθμητικήν.
  Η ΛΙΚΠΚΛΒΒΑΔΙΟΥ
  ΕΤναιγνωστή ήΓξι-λί'/Θεΐσα οί
  κη ενώπιον τοϋ Στρο-τοδικείού
  "ΕδημΒτά την άποφνλά Χανίο.ν επί τί) χαταγγελίη τοΟ
  κισιν τού διευθυντού ημών | ύποατρατ,',γο, Γο,«η χατα τού
  ελπίσωμεν 8π ή 'έκδοαις τοϋ Έπαμεινώνδου Καραθιου, άλ-
  ΒΗΜΑ
  ΑΒΑΩΣΙΣ
  ινΰννχοΰ ίον *Βήματος» λ.
  _, Καφφάχον αί επιστολαί
  . ημί ιά χρηματιχά ίμβάαμα-
  «τα δέονν' ΐκουιίύνωνταί προ
  <·»,·· λοτε νποπλρι4θΐ%ν>Μ>
  Βαοιλ. Νουϊίκοϋ,.οιαμένοντος
  έν ύπ^φίφ .έν* Χανίοις πρό ε
  Ίου$ ίΐχεδόγ»/<» Έν? δημοσία δ&Ρ ϋυναντή·* σας 6 κ. Λάμπρος Γούσης την ϋ Μαρχίοβ 1919 τόν κ. Καβ- βαδίαν κ«1 έχλαβών αυτόν (ός "Αξιωματικόν έ« Γκέρλιτζ ιί-, «ηύΰηνεν αύΐψ διαφόρους πά- · |)ατ,ηρήσεις, ότε επηκολούθησε λογυμα/,ία καΐ διά χειρών συμ ίΐλοκη.'Ο κ. Καββαοίας κατηγ γέ/.#η είς τό στρατοδικείον επί έςυβρίοΐΐ κατά ττ]ς 'Αρχής καί περιφρονήσειτης πρός ούΐήν ό φει?.ομένηςτιμής. 'Ανακριθείς «αί -ροφυλακισθβΐς ι θη Ζΐς *ύ Στρα ι'οδικη όν τά8ήμετρον ιί-τύ τής ΐονδΐκασθεις,κατεδικάσθη βίςτδ τονς φυλάκισιν. ' Υπεβλήθη χά τα την δίκην ένοτασις ίΙνί*0Γ'°· πθό% έκίτίκοσιν τή; κατηγορον μένης πραΐείος καθ' δβον όμη ννόμβνος ήτο πο?,ίτης καί ου¬ χί στρατιακικός, ,>«ατά <Νβ τό άρθρον ΙΟ τοΰ 1**99 ίτοϋ £— τους 1ί>19) Νόμιυ/τά τοηΰτα
  άδικτ,μβιτα δικάζονται ύπύ τώ ν
  ταχτικίίν Ποινιχών Δικαστη-
  ρΐων. *ΙΙ δνστάσις «Ιπερρίφθη
  γινομένης δβ άνπί)*;η)ρήσεα)ς
  ό 'Ανα«τ«ωρητί.χύΛ Δικαστή¬
  ριον Αθηνών Εδεχθη ταύτην,
  την {ίποό^αοιν τοΰ
  ατοθικίίίθ'υ Χανίων, παρέ
  ^.6* την δίκην 'Ίζ τα πολι-
  Δικαστήοια δΓχθεν δή ά
  ," έξΓδίκασε τήγ κα
  τάτοΰκ.Καβαδίοιι χατηγορίαν
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΆμαλΙαςΚ. Ζαννιδάχη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  &1δρβοιοϋνχαι οί έν&ιαφ*
  ρόμενφ&τι ή -Σ'χοΛικη έορ-
  χή χοϋ ΎΉηαιδζντηριον θά
  γίνρ χ$ν 1β9ν '/οννίβν τρ.
  £. ΕΙςχ'δ χέλος τής ίορχής θά
  έ·εργη&ΐι έχχύβενοις Ααχεϊ
  όν μέ ά£ΐαν έΉάσχον λνχνοϋ
  πρός δρ. 1? ΑΙ δ£ εΐαπρά-
  εις δα διαχε&οΰν πρός κα-
  χαηΜενήν ίηΐπλων ϊοΰ
  λεϊον.
  τα ν 8 η χαχά τάς Φερινάζ δι-'
  απόπάς θχ δίδωνται ΙόιαΙτε- ]
  ρα μα&ήμαχα είς τα Έλληνι
  ηά γ.αί μαΰημαχικά είς μα -
  θητάςκ^αί μαθητρίας των δή
  μοχικώϊ τάξβων.
  χαι αναλόγως χής τάξεως καί
  των διδασπομένων μα)ημά~
  των.
  Οί βουλόμενοι γονεΐζ ή
  χηδεμόνες όφεΐλουαινά δηλώ
  σΐύοι χά πολύ μέχρι χής 10ης
  ΊοννΙυν.
  ΙϊύηαιρΙα καχάλληλος Ζιά
  χού μέλλοντας νά ύποσχφ-1
  οινεΐαιχηρΐονς έξεχάσεις κάς*
  έν γένει σία ^ούς 4δυι άτ'ο^ς
  αΦηχάς *ίς τ& εϊρημένα μνγ
  ΰήμαχα1."
  Έν Ρ$$«ν» τ^ ^3ο Μαί-
  οιι 1919
  Η ΛΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑ
  ΚΟΙΝΩΓίΓΑί ΤϋΝ Ε
  ΚΑΙ ΤΗΣ -ΓΜΜΛΧΙΑ-
  (ΊδιαΙχερον Τηλΐγράφημα)
  Αθήναι 20 Τηλεγραφ]
  μα(α £| Ούασιγκχώνος άνα'
  φέρουν βτι ζωηροιάχη άνχΐ-
  ΰρ%οις παραχηρεϊχαι, ίν 'Α-
  μερι*8 εναντίον χής Κοινω-
  νίας χών 'Κ&νών κίιί χής Αγ
  λλλήΣμα
  ) «τρός τόν ηνωμένον %
  νος την
  Ι χής&φα
  χεχραλόγον τοθ
  ΌΐΑΦΓΑΝΟΙ
  Υ*
  βΜΙΑ'ϋΚΚΛΐΙ-ίΙΪ ΤΟΓ ΕΜ
  χχ1ε^άφημα)
  Ιχή 2α',£ημερινά τη
  λέγραφήματα «?κ; ζίαριρίφν ά
  ναφέρονν δή δ &ρφ£δ$θζ τής
  (ΙδιαΙιαιρνν τηγ
  •Αθήναι 20 ΑΙ
  πληροφορίαι ηϊρΐ ίύ·ν 1
  ξύ χ ών Αφγανώκχα!'/,Ι
  πολεμικών ίΛΐχαζή^^
  ναφέρουν Π« τα Ά
  αχραχςύμαχα ή.ϊ,
  ΕΑΑΗΝΟΑΓΓΑΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΙΣΡ£ΘΥΜΝΟΝ
  ρ
  ΛΜΑΑΙΧ Κ. ΖΑΝΝΙΔΚΙ
  Κσχά χούς ιΗρινούς μήνας&ά κατέλϋ% εί; τή* λ
  ηροσωπιχόν τής ύ/$& χήν διεύθυνσιν χον γνωστόν
  άργουκ. θ. ,,Τ,όβουλάρη, διά νά καταρείαβ λυγιαχά;
  χήρηοιν Έμί&ρρΐίίών βιβλίον.
  ΠαρονσιάζεΨμί ΪΜχαχτος εύπα^ία διά νέονς «αί
  νίδας όπως ίΐάϊρρχΙσΦώαιν έμπορικώς είς 'δέ έμηοο
  νους δπως χεΐϊϊόποη&φοιγ είς χ6 Βργον τ ν.
  , ■ Ι έπι&υμονγ4ε£νά παράΗολονϋήοωαι μαθ//μ;ΐϊο .
  Μαλοννχαι δπως μέχρι χής ΐρ Ίοννίου ηροσέΧϋ'ύκα κ,
  δηλώσωσι ν είς" τό Γραφείον χον* «Βήμαχος*
  Μ ΙίίΙΙ &
  ΓΕΝΙΚΑΙΑΣΦΑΛΕΤΑΙ
  δτι δέον νά
  νέα ^ατογγίλία ένάπιον των
  ν -ΐκαατηρίω,ν διά νά
  νά; ένεργηίτ^νία ποι
  ννκή χ,αΓαδ^ίωξιςκςι^ϊ τόν κ. Κ α
  ίου?. δσης μ#τηνρχθη έκ-
  Ιδώ Φ»'λακών ίτοό ολίγων
  .. ρ«ν *1ζ Άθήνος, Λφβθίϊς
  έλεύιτβρος έ«εϊ
  λ 'Ρ 'λ. Καββαδίας άναγγέλων
  ιο εν^ριστον , γ^γόνός .τρός
  χήν Διεν&ννσιν χών ρεκτών
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΒΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙΔ- ΠΑΒΕΑΑΑ
  ίΕν τελείως χαί συμπληρώσαν χβΐ; την
  ' Π Λ
  ρον. _ ί-ίΐ
  ε ίρήνην ?■/, !
  ηρ είς τόν λαόν μας νές
  ατ|. ΕΪΘε η Δ
  Ββρσαλλ ι ώ ν· νά
  * * ι '
  ναττ
  Ι.
  μότό
  αυτού
  ;ν τελείως καί συμπληρώσαν κβΐ; την ελαχίστην | " ,
  .-II.
  η χη
  χοί)·'αρ;υΓηία «α»
  μ εύρΰχωρα κα· εύάυρα μέ.ίΐ«γευτι«ί]ν θέατ ολοκλή¬
  ρου τοΰ ΚορινΛακοϋ εΥΟΆπου '
  Β Ο Λ ι ι ' ι.
  Των ΒηΡ'
  - 1Τ
  1
  Ι