90514

Αριθμός τεύχους

114

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΚΑΙ ΠΠΟΓΡΛΦΕΙΑ Ο5ΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ 5^
  ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΪΟΥ)
  ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Έτηαία
  δραχ.
  39
  Έξάμηνος
  18
  Τοίμηνος
  >
  9
  ΑΙ ουνΕρ&μαΐ
  , άνεζαιοϊτΐι;
  ΊΓρθ
  ϋληοώνοντβι.
  Διά £η(λ05ΐϊύσιις *αι Ειατΐι
  £ά; ΙοΊαίτββαι
  συμφωνίαι.
  Τηλεγραφ.
  θιβύθυνοις Ε
  Ρέθυμνον
  ΕΝ ΡΣΘΥΜΝΗ Έσπέρα Τετάρτης 22
  Μαΐου
  ΔΐΑΒλΡΤΤΡΐΑ
  ||. διαδήλωσιν όργανω-
  ΐτ «ατά των ορο>ν τ?;ς
  γ{]6 Γερμανο- πρω&υ
  ος Σάϊντμαν έ'ξεφώνη
  νην σημασίας; _έν θέλομεν
  νά διαμαρτνρηϋ·ώμ?ν κατά
  τής βίας, Φόλομεν προ παν-
  τος νά ύψώσωμεν φωνήν υ¬
  πέρ τής συμφιλιώσεως
  ι -^
  >ί λόγον.
  ι'ϊνώ ήμεΐς ευρισκόμεθα
  αλίας αί άν.ζ προτά-
  μας ΰποβάλλονται είς
  ί« τελευταίαν εξέτασιν.
  ί συμφέρον ολοκλήρου
  ανθρωπότητος, έλπίζο
  οα αί ά"τΐ7-ροτάσε·ς ή-
  #ά ϊ>ιευ/.ολύ»Όυν την εί
  •ην την συμφωνίαν καί
  ιαννεογασίαν δλων των
  ύ.'. Έ διαμαοτνρια μας
  ια μέσον πρός άναγίν'
  ώ; νέονέ&,ΊΧΐσμοϋ.
  ί'_ ,ια/ιαρτυοία είναι μό·
  ψ^ι'ποςό έπιβαλόμενος
  ιών ηεριατάσεων και
  {0£γ πζίπει νά οδηγήση
  Ι την "απομάκρυνσιν, άλλ'
  ,ν προσέγγισιν των λα·
  ι μας δεν
  είναι ['ι έκανάλη-
  «άπαράδεκ-
  άΐ,ιά πρίπει νί μάς δ
  'η.εις μίαν συμφωνίαν
  ώς αποδε','.ιήν.
  οοι των έχϋοών μας
  οηααίνονν ζήν ειρήνην
  •την «αταστροφήν την
  '}αιν τού πόλεμον δι αί
  *Το?-ει λοιττόν
  Λαός νά μν δι
  Θα νΐμε&α ά-
  -—...„,, δρ'Αΐν ε.ρ' ΰσον ά-
  'αωμεν ι ά μας ατοαγγαλί-
  άηο'χείρας άιιύ-
  ί. 'Οχι. Δυνάμεθα νά γί
  δβκτοί ώς μέΚη τής
  των εθνών αν
  νίν άπαντήΰνύΐς
  θρονςτούζ έπιβΙηϋ>έ·>>"
  &ήνης των
  χλ^Γ.*/. ηίχινιζ μετι.βόΛ
  Τί/νεί'ρήνί/ν είς λέξιν κε
  _εν εΐμεϋ·α χαινοφανεϊς
  θιασώται τη; ρίρήνης, άλ^ά
  πτρωταγωνισταί ιαΰτϊ;ς. Είς
  την ανακήρυξιν της ουμφιλι
  ώσεωςτών}.αώεγκειταιήάί·ία
  τής. διαμαρτυρίας μας. Μό¬
  νον εάν ή Γες,μανϊα γιντβ δε«
  ΐη (. έ Ί'σα δικαιώματα έν τί)
  Κοινωνία των Εθνών
  μία ε ίρ γ'ι ν τ; ά § ί α
  τοϋ όνόματός τούτου θά δν-
  νη&ή νά ανναφΰή. '_Γδη
  ή Κοινωνία των Εθνών δέν
  είναι τίβ.έον οντοπία. Ιίΐναι
  μϊα άναγκη. Οί έχ'ύροι μας
  )ί.λονν νά μας άπογνμνόι-
  αονν άπό πάν ϋτιΐίατέχαμεν
  καϊΰέ&ονν ^νά μας «αταδ·.-
  κάσουν είς ζή δονλ?ίαν δι*
  άττεριόριστον χρόνον. Κΐ'με-
  θα έξηναγ/,αβμέΎθοι νά έ-
  πανορ)ώσωμεν τάς ζημίας
  τάς προ'ξενηΰείαας είς έχ&ρι
  Μην χώραν υπό πόλεμον
  τα οποίον δεν ηθελήσαμεν.
  Περιοΰότερα <>έν δν>αμεϋ·α
  ν ά πράξωμεν.
  »<0 ούβιώδης όρος δι ενα νεον κόσμον, διά μίαν νέαν )ίϋρώπ\ν, διά μίαν Γερμανί¬ αν ήίΐς μεταγενεστέρως θά δυνηϋ'ϊ) νάξήθ] είναι ή Κοι· νωνία τών-Έΰ'νών καϊ ή ά- ποδο/ή τής ΓερμανΙας εν λά διά Λάν κ'ιθιττΐτώς, ρΡ λήνκατ'αΰτοϋ τού οτοιχΐιώ- δους άνδρωπισμοΰ.» Δύναται κανρίς νά φανταα9{ι τ όν άν-ιοτροπιο'.σμόν τόν οποίον Οά (ιοθάνετο ή ίφΐ]|ΐερίς αΰιη, εάν περιήρχετο είς· ■ ^ νώσιν της ή κατάστασις των ρϊς τας ?.- διο φυλακάς, κρατουμπνων πο- ?.ιτικών ύποδίκων κ<Λ καταδί- "Μονψ διαρκούσης'Ιδίως τής βα οιλί-ίας τού παυθέντος—-δι ΰλ- λην αιτίαν τέως Επιστάτου. Ό οποίος έκτός των ό:λ?.ων •πρός αύτούς πρριπθίήσεών τοο ?.εν έπέτρρπίν είς αύτούς οΰτε κο^ββάτι διά νά κοιμωλται, ού ζζ τραπκζι διά νά τρώγωσιν, οΰτε κά&ισμα διά νά κάθην ■Γαι, φρονώ ν ψαίντται ό άνθρο} πος ότι ολ' αύτα άποτελοϋν π°ριττήν πολυτρ/: ιαν έφ* όσον τα πάτωμα τής «μν.αχής δύνα¬ ται άξιόλογ<ί ν ° άναχ?^ηρώση καί κρρββάτι :^αί τραπέζι καί κάθισμα. ___,.„.>.?) συνά"δε?αρος δμι-
  λοΰσα περί τής άφαντάσπου ά
  {Ιλιίότητος υπό τό κράτος τής
  οποίας διατελοΰν οί έν ταΤ,ς φν
  λα·<οις Ά[5έρωφ πολιτικαί κα τόδνκοι καί νπύΰιχοι καταλή- γει είς τό έ;Γ|ς συμπέοασμα. «"Ο,τι γΐνετ(χι οημερον ά-' ποτρλεϊ στΐγμα οχι δι' εν θέλον νά βνομάζετσκριλελευθερον,άλ είμεθα ε'τοιμοι, εάν η είδησις ε&ημοσιεϋτο είς άντι πολιτευο,'ίένας μόνον έφημζ ρίδας, νάπαραδεχ&ώμεν ότι όφαιλεται είς υστεροβουλίαν {} έστω καί είς Λά9ος κατά την τηλεγοαφικήν διαβίβα¬ σιν. Άλλά την είδησιν ίδημο αΐενσαν όλαι αί Βενιζελικο.1 έφημερϊδες «αί μέ μαΰρα μά λιϋτα τνπογραφικαά στοιχεΐ α. ι ΙΙρόαεται περίμιάζπροποΰε ως τού «. Βενιζέλον πρός ε¬ πιτροπήν 'ΑρμενΙαν έν Παρι αϊοις κατά την οποίαν δ κ. Βεχιζέλος φέρεται εΐπών Ο¬ τι ό προπάπος χον ηΐο Άρ- μενιος. Έφ* φ καί ανγχαΐρομεν, ΉκοΐΓόαιιεν δτι ό κ. «ν- τιποόι:Γ>^)θ<; της κΐ'βερνή- 1 όεως ηετα(3άτ; είι; ϊύ 1919 ΔΗΛΩΣΙΣ Ένεκα της εορτής τοΰ 'Α. γίον Κωνσταντίνον δεν ε"ξε~ όόθη χθές τό φύλλον. αο ," τ Λ ι; κατονΐΊι; νίι «ί :αι απίναντι' ώ ι; άο^ςτιί κράτονν φΐ Οέοοι;, έ'νοιπίαχ νη' «^'ιν ό τι ά 'Κλλπγ όίΓ»ει έίτκτά- •Ιί.·ιν ενώπιον των ξενων αν δύναται νά οιοικΛ άλλοε- ότ> ή'Ελλάι; Γ>ίΓ»ει έ'ιτό-
  <ίι;ιν είς τόν πολιτισμένον ΐίόο'Μον ι,ιόνον δο*ον αο την οιοίί-.ηιίιν «^.λθ έν ί«ν/ονη κ>ίί
  Γ>ΐι»ί.ι κ ·
  ξ ς· · των όιιοε-
  βνών τι»^· κν Αθήναι^;
  ('Από τόν Ριζο<ίπάιίτην) ΖιΐΤΩ ΚΜ 'Π>ν ΓΙΑΓΚ
  ('Από ΐ'^ν «'χντ^αντίία» τής
  >" ε·*.; * Γί ρκης ») α Κ »ί "ο Κινέζο-
  Γ-.άγ/., είτίίν 1-Λ ό κ.^ενιζίλος
  ιίνε Ό μ.εγ'.λίίτεθο;πολιτικο;. άζ ι
  ν λ 3 ·:οϋ είκοσ'β'5 αίώνο:». Α"'·τΌ
  -ο τϊΐατοτί'.ιη'ίΐκόν -.ής Κίνα«: ε-
  >ειπε μί/ρι σΓ,^ρον, οιά νά γίνη
  τ.λήοη; ο Οαι/αασα&ς; τή; ύφη-
  λίου' δ'.ν- τ&ν ί'αυαα.ουρ-^&ν άν-
  όρα. Τώ;ν. δμω;, οπου καί ο
  Κ-νέζοι όΐΛθ'ογοθν, δτι ο κ. Ιϊί-
  νιζελος είναι ό μεγοιλΕΐτερος π&λι
  'ζ.'ϊζ άνήο τού ιΐ/οττοο 'νίώνος,
  Οά ήτι& οντίος άσφεια, εάν ΗιΙ
  γ-αε ; δίν συνεοωνοΰα.ίν [/.ε ■τ&ν
  Κΐνέζον νέον ρίλοΜ αας.
  "Λλ?ι.ο εν πράγαν μας λέγει δ
  Κινέζο; οΐ'έλλτ,ν, δ άκοΰων ν.ς
  το δνοα-Λ'Γιαγ/., είνε ίε τουτο, 6
  τι ή Ιίίνα «Οχ α^ζγΐτ, ιά; μετά
  τή; 'ϋλλάδο; 5[Α-ο;ι/.άς σχέσεΐς
  της».
  Καί αύτο κνλΌ. θά τας συβΦΐ
  ;η, υποθέτομεν, ι*ε τα: κοτσιί^ς
  τώνΚινέζων φίλων. Έ.οιαασθη
  τε, Έλληνε; ε-ι/^ηαα'ν.αι^ό
  Γιάγν. έϊνα'-.ετο'.αος νά σά; £νοϊ-
  1^ τόν ο?όν°ν· "^ Ινίνα 2/Λι ά
  νάγκ'ην κέ:'.νθιβ·.κ·?;; στα^'-νθς.
  Φ'/ντασί>ήτε ο.άμί/ν οτιγα^ν τί
  ά έ ό έ'&μ
  ί
  ΒΗΜΑ
  Εμπορικον Δελτίον
  ΕΙΔΗ Ε-ΚΓΟΓΗΙ
  (Τιμαί χονδρικής πωλήσεως
  "Ελαια «ατ' οκάν δρ. 2,45
  βελανΐδια δρ. Ο, 20
  Χαροόπια δρ. Ο, 8
  πάντα άζήζητα
  μύρια Κινέζων άρ^ίυονν ν» τρώ
  γσυν στα^ίόν... Είς -ϊόν Κινέ-
  ζον οί λον ιν.ας δέον ν' απονεμηθή
  ανώτερον ΐναράσ^μον. Αυριον βά
  άκούσοιαε:, ότι καί ό οικτάτωρ
  ιτροεδ ρο; '.ή; Βενίζουέλα; Οά ά-
  λέτΤβ ι όν /. Βίνιζϋ*Ά·ν άνώ
  τού καί 0ά ι&0 δώση πστο
  ηικον μέ ϊλβις τις βενίζουί-
  λΐκί·ις βοΐλε:, αίτινες £)£ άν-
  ^ όΕ λ
  ρ
  τί; 'ίίιν^ικε; τοθ Γιάγκ. Ζτ,τω
  κοίί τού Κ'.νέζου Γιάγκ, 'θθ με¬
  γάλον ιιλίλληνο;...»
  Ο έν Ρωμη άνταποκρι-
  τής τής «Μικράς Εφημε¬
  ρίδος» γράφε ι ότι ή ]τα-
  Ί ία δέν ε Γνε έκβ ίνη ή
  όπο ία ύπήρχεχατά τόπα—
  ρελθόν. Αυτή έζέρχεται
  έκ τού πολέμοο είς κατάσ
  τάσιν τροματικώς αθλί¬
  αν όπό ύλικήν έποψιν.
  "Εχε ι χρέος 80 Οΐσεκα
  τομμυρίων. χάοκοΐα μό-
  λ ις καλύπτονταει άπό 3-
  λον τόν πλούτον της.
  Τό σονάλλαγμά της.πίπ
  τε ι. Κίχε καλόν ίμπορΐ-
  Μόν ναυτικόν, άλλά έτορ
  κ ιλλ ίσθησαν 65 ο(οέκτών
  πλο ίων της. Λέν εχε ι πλέ
  όν καρά την ν ίητΐν . Πρέ-
  ττε ι τ") Εύρώτπ νά γνωρ ίζη
  την φύσιν τής στάσεως
  Χτής Ιταλ ίας.
  'Λγγέλεται έκ Κυσταν-
  τινουπόλεως ότι είς τα
  τταράλια τοϋ Ρώσσικου
  Καυκάσοΐ' έχοϋν συγκεν-
  τρωΘτ) περί τας 1ΟΟ χιλι¬
  άδας Έλληνων πρός άνα-
  χώρηιν. Κράτει" σκέψις
  νά μζχαφΒρΰούν είς την
  'Αρμβνίαν
  Σημ. «Βματος» Ή ε Γ«5η—
  σσι ςμώς φαίνεται όλί
  γον περ ίεργος Μαί άνε
  ζήγηνο··: τ;ών προσφύγων ή
  μ,εταφο ιΛ ε 1 ς τή ν ' Α ρ με
  ν ί α ν.
  Έκτος ια^ ΐ)κοτεθ?ί ό
  τι μκνά "ϋήν τελ;;ρτκίαν
  άναΜάλυψιν καθ' ίϊν σογ
  γενεύομαν ' μέ τύυς...
  «άδελφούς» 'Αρμενίουςά
  πεφασίσθη ή ένίονχυσις
  τοδ υπό σογχρότησιν 'Αρ
  μενικοΰ Κράτους δι'Έλ
  ληνΐΛών πληθυσμών.
  Λόγω τής δυσμενούς
  διά την Ιταλίαν τροπής
  την όποιαν Λαμβάνε ι τό
  Άδρ ιατικόν καί έν γέ—
  νέ ι τό Μβσογε ιακόν £ήτη
  μα πολλαί έφημερίδες—
  φθίίνοον μέχρ ι τού σημε ί
  οο ν*ά γράφουν ότι προτι
  μώτβρονδιάτήν 'ΐταλί—
  αν ήτο νά εμενεν ούδβτέ
  ρα άίρού άλως τε είς άν
  τάλλαγμα τής ούδετερότη
  τος της εδίδετο τό Τρεν
  τϊνον.
  Ίΐτο μορι-ίκις προτιμω
  τέρα ή ούδετερότης
  Υμάφει τό «Σέκολο»διό-
  τι τα χρέη μας δόν θά ά —
  νάρχοντο είςτάδθ δισε
  κατομμύρ ια φράγκα.
  ΚίϊΣ) ΙΙΟλΤσ,Το περιε
  χόμενον ραδ ιοτηλεγραφ·'ι
  ματος ί;κ Παρισίων πρός
  την ενταύθα Άρμοστείαν
  των Ηνωμένον Πολιτει
  ών λέγε ιέ.τίλέζε ιώςέζής.
  αΤην τελευταίαν στιγ
  μην συνεπκίατών διαμαρ
  τυριώντών 'Ινδιώνή Αγ
  γλ ικήάντιπροσωπεία έζέ
  φραεν την επιθυμίαν 8—
  πως ο ί σόνεδρο ι τής ί υν
  διασκέψεο)ς συμφωνήσουν
  Γνα ο ί Τοΰρκο ι παραμε ί-
  νουν κύριοι τής Κων)πό [
  λε>.'ς. Ι
  Ή 'Αγγκπιήαύτή ε ίσή
  Υησις Γσως δ·κανονίσηό
  ριστ,ικώς τό
  ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΤΠ- ΠΡΟΚΑ-
  , ΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΕΙ-ΤΟΪ-
  ι ΑΤΣΤΡΙΚΟΓ-—01 _Ι-
  | ΑΐνΐΙϋΗΚΝΤΚΣ ΟΙΌΙ
  (Ιδιαίτερον τηλεγράφημα)
  ΑΘΗΝΑΙ, 22—Τηλεγρα-
  φοϋν έκ Παρισίων ότι έηε-
  δό&η είς τούς &ύοτριαϋον~
  πληρεξουσίους τό κείμενον
  τής μετά τής λύατρίας προ
  ίχατορκτικής εΙρήης
  Δι' αυτής ό Αύαχριαπός
  [ στρατός περιυρΐζετυι μόνον
  είς την απαραίτητον δια την
  εσωτερικήν τάξιν άατννομι
  κήν δύναμιν.
  Απαγορι-ύεται δέ ή "Ε-
  νωαιςτής Αυστρίας μετάτής
  ΑΘΗΝΑΙ, 22 . Ττ;
  φοϋν έκ Πα0ισ/οίν δία
  αίς τού Τουοπΐ)- ■ 7
  τος έξακοκολουΰ
  ι
  Π Κΐδ/Α
  ( ΊδιαΙιερον τη/,ι^
  εκ Ιΐ,οισιονν ιί0ι}0
  Κ ινα, κσχ απόφασιν τή,· νϊ,
  ΙΙΕΡΙ ΤΟ ΤΟΠ'ΚΙΚΟΝ
  (Ιδιαίτερον
  Σημ. Βήματος
  φαίνκται έν ί.φαρμο·
  μ α τί}ς ί^.ΐ'υθερίας
  σύμφωνα πρ'ις τας
  κης ώντιλήψης.
  ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΪΑ ΒΗΜΑΤΟΣ
  Τα κιλλιτβχνικά Τυπογραφβΐα τοθ «·Βήμ7το^* πλουτ»σ{τν;ν Τ(Μ. ,„
  ποικιλίανκαΐνονργών τυβνγριϊφΐίΐών στοΐχί.ίων Τ }
  άναλαμβάνοΐ'ν την ?κτύπ(»Γτιν.
  *ΚφημρρΙί)ων, Περιοδικίόν, βιβλίων, Διπλότυπον, Ί>,>
  λίδο^ν ι"ίτιστο?ών κ«1 ιταχρλων Είί^οποιήορων, Ριχλαμών, '
  "/(/.γμάτΓον, *Α-τοδΐ:ΐ|ί:ίον, 'Αγγνλτηρίονγάμων κα'ι ο..
  '^Αγγελτηρίων κη&ιών καί μνημοσινων υίασ&ήπητρ >
  ποργαφΐκής εργασίας.
  Έκτύπωσις ταχεΐα
  Έργασία ύπιμεμελημένί/καΐτιμαί πολύ σνγκαι
  ΕΚΠΑΙΔΙίΤΤΙΐηθΝ
  ΆμαΖιας Κ. Ζαννιδάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ "
  Είδοποιοθνται οί ένδιαφε
  ρόμενοι ότι ή Σχολική έορ·
  τή τοϋ Εκπαιδευτήριον θά
  γίνη την 16η ν ΊουνΙον τρ.
  £. £Υςτό τέλος τής (ορτής ΰ·ά
  έχεργη&ϊ) έκηύβενσις ΛαχεΙ
  ου μέ αξίαν έκαστον λ,χνοΰ
  πρός δρ. 1. ΑΙ όε είσπρα¬
  ξις δα διατε&οϋν πρός κα¬
  τασκευήν έπϊπλων τοϋ 2ίχο
  λεΐου,
  ΏσφύτωςκαΰΊσταται γνωσ
  τόν Βτι κατά τά^ χΐερινάς δι-
  ακοπας θά δίδωνται Ιδαάτε-
  ρα μα&ήματα ζΐς τα ΈΧληνι
  κά ν,αΧ μα&ηματικά είς μα-
  θητάςκαί μαθητρίας των δή
  μοτιχών τάξεων.
  Τα δΐδακτρα Οάκανσνίξ;ων
  ται αναλόγως τής τάξεως καί
  των διδαακομένων μαύημά-
  των.
  Οί βουλόμενοι γονεΐς ή
  κηδεμόνες δφείΐονσινά δηΐώ
  αωσι τό πολύ μέχρι τής 10ης
  Ίουνϊυν.
  Ε/Γλ1¥γγ¥κπΤο1
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Κατά τούς &?ρινούς μήνας θά κατέλΰ1)} είς τ^ν πό
  προσοιπιχόν τής υπό την δινν^υνοιν τοϋ γνωστόν νν*
  άργουκ. Θ. Ταβονλάρη, 'ΦΛληνοαγγλιαής, ϊγοΧής Χαν«ι '
  διά νά καταρτίΰβ λογίατάς πρός τήρησιν 'ΕμΛορικά^^·
  βλίων.
  Παροναιάξεται έΉταχτος εύκα^ία διά νίους καί δ>βποι·''
  νίδας όπως Ηατας/τια&ώσιν εμπορικάς είς δέ έμηορΐνομ-
  νους δπως τελειοποηϋ'ώαιν είς τό Εργον των.
  ' Ι έπι&υμοϋντες νά παραχολθνϋ'ήσωοΐ \α&ι)ΐ'ατα παμ
  καλοΰνται υπως μέχρι τής 10 *Ιοννίον προσελθωαι Χ(
  δηλώσωαιν είς τό Γραφείον τοϋ
  ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΚΚΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ϊίϋθ
  ΤΑ ΙΣΘΜΙΑ
  ΕΝ ΛΟΥΤΡ^ΚΙΛ
  ((Μετά ρωμανχιχοϋ κήπον»
  Υπο την Διεύθυνσιν των ρεκτων
  ΓΕΩΡΓΓΟΥ ΜΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙΔ ΠΑΒΕΛΛΑ
  Ανακαινίσιίεν τελείοις καί αυμπληρώσαν κιη την ελαχίσ
  αυτού κλλειι}»ι ν ύπόσχεται π&σαν δνρσιν άκραν καθαριότηία
  «τεριποίησιν άσυνηβη
  κατάΐληλος Ζιά α&ητ άς είς τα εϊοημένα
  ■ ■--,---- --— ι
  τού μέλλοντας νά ϋποστώΐ
  ανείσιτηρΐους έξετάοεις κάς
  έν γένει διά τούς άδυι&χους
  ■ύ ήματα.
  ΉΛιευθύνΓρπ
  > Κ. ΖΑΝΝΙήΗ