90517

Αριθμός τεύχους

115

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

23/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΚΑΣΤΟΝ ΦΓΑΛΟΝ ΤΙΜΑΤΑ Ι Λ] ΠΤΑ 10
  Έτηαία δραχ.
  '£%άμηνος »
  Τψίμηνος »
  Ι
  39
  18.
  9
  ιιφειον
  4 · ΜΪ
  Κ&Ι ΠΠΟΓΡΑΦΖΙΛ 043Σ ΑΓ^Σ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΗΤΙ ΠαΡΘΕΝΑΓΠΓΕΙΟΥ)
  Λιηυο^ντησ: ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  ΑΙ βυνδρομαΐ άνιξαιρέτο ς "τρο
  Ιίληοώνοντβι,
  Διά δηαοίΐεύσιις *αΙ διατ,ίΐ
  δϊς ϊϊια'τίίαι συμφωνίαι.
  Ττ,λεγοαφ. Οιεύθυνιιί Β γ,μ»
  Ρέθυμνον
  ~ΡΒ&ΥΜΝΗ Έαπέρα Ι&μπχης 23
  Μάϊον
  1919
  1ϊψαψφήμριβ
  λ Ν.·Κ1λάς ύημσαιενει
  ΓΐνΑον «ΟΙ Κυβεονη-
  ί οί'πολιτικοι των άν
  άρδρον. τ% οποίον
  , Μημοσιεύετο ύφ ημών
  - κά'ώα'ήνει, ένώπιοντοΰ
  Ι Γ ' "
  ί άρθρον τούτο της
  ίλάδος· σχολιάζονται
  κοΐ ύ στάσις
  ψ',.ληνινών Αρχών πρός
  ίς'Ο&κμανούς κατοίκονς
  •,ϊμίηνν,Ζ «-* «7ΐ>γ::ρίνεΐαι
  κ αύτάς ή σνμπειιφοοά
  Ι κόιιμηχος τώνφιλεκενϋ·2
  ι» πρός τούς
  ι ά'·τυτά/.ους.
  Κίι δ,αως τό
  / οποίον άναδημοσι-
  τε$ιύτϊάς, οϋιε υπό
  . 7 « υισίαΓ διεγ^άαη; άλ
  νύ'.ε καταδίωξις εναντίον
  ν ανγγραφί ωςτον επρσνρ^ν
  μίοηνς των —ΐοικτ,τινων
  ν ' Αοχών τής
  ΰυμοϋνται μόνον δτι ή'
  γΰς παράχοννα παράδειγμα
  άμνησικακίας καϊ γενναιοτ^ν
  χιας νπηρετεΐ εαυτήν καϊ δ*
  καιώνει την επ* αύτην εμπι¬
  στοσύνην το5ν σνμμάχων με
  γάλων δυνάμεως.
  Άλλ αν τοιούτον είναι τό
  καθήκον τής Ελλάδος καΧ
  , των τέκνωτης άΉέναντι των
  αφαγίων κ,τΐ «αταστροιρέων
  της Έλληνικώς φυλης, ποί¬
  α ατάοιςέπχ βάλλεται άπέναν
  τι των ίτολιτικώς άντια»ρο-
  έλεν&έρων 'Κλλή-
  &ίί· γνωρίζομεν εάν τοΰ-
  ι» όγνίλεταιείς τήνβενιζελ.
  ώι\τα τοϋ ένίόγφφνλλον
  ί»;όλ.3.θ7>ς λόγον; οχετι'Ιο-
  &ηζ Ίΐ^ός τάς περϊ τυχόν
  Ίι/^ώβι: των ι;ν Άθή
  Ιΐς ά^χών Έν παστ; ό μ ως
  ϊμττώση τουτο δνναταίνά
  ύση ώς μΛ'&ημα 'όιά
  ερβέςονς, των ανμ
  ταΰ Βενιζελικοΰ
  Η πολιτιχή άντίθεσις ή
  άντχβννιζελικότης πρέπει νά
  θεωρώνται ζγηλήματα έπ
  των οποίων δέν χωρεϊ καμ¬
  μιά σνγγνώμη;
  Είναι 4οΐ7ΓΟν και των σ$>α
  γέων τής ',Ελληνικης Φυλης
  περισσότερον καχοϋογοι οί
  "ϊίλληνες πολιτικώς άνιίθε-
  τοι τον παρελθόντος; Είναι
  ή άντιλενιζελικότης εγκλημα
  είδεχθέσεερον της σφαγήζ α¬
  γαθών άγοοτών, τής άτιμώσε
  ως παρθένωντοΰ^κπατρισ-
  μοϋ είς άπώ:ανα αημεΐα ά
  #ώωνύπάρ|εων διά μόνον
  τ όν Λόγον δτιανηκον είς ώρι
  αμένην θρησκείαν;
  Το ρίψιμον ενός λίθου είς
  τό άνάθε,Μα, τό ααμα είςτόν
  Γυιόν τοΰ Αητού, τό α»όρε-
  μα της αχολής χοϋ επιστρά
  τουηάφοσΐωσις είς ένα εστεμ
  Άς δοθή Λοιττόν ονγγνώ
  μη ι-Ις τό χότζαν όστις /ιέ
  μά/αιράν 'έσφαξε προχϋ·ές
  στρατιώτας χαι Λα>δία είς
  την Σμύς ην και Άς μείνη ά
  συγχώρητος ό Παπάς όστις
  δέν ίψαλε ατολνχ^όνιον υπέρ
  τοΰ κ. Βενιζέλον
  "Λς παοαμείμτι δ Τούρ-
  κος «ρπαξ των χρισπανι-
  κών πβριοι;σ:ών ήαυχος εις
  τδν οίκον χον και άς μέν»/ εν
  απελάσει η είς την φυλα
  κήν δ ά'θλιος άντιβενιξελι-
  κός όστις εψαλε χον Γυόν
  τοϋ 'λητοϋ.
  Άς χρησιμοποιήθοΰν είς
  τάς όημοσίας υπηρεσίας τού
  άσιατιχον κράτους τα δργα-
  να τής τονοκικής διοικήσεως
  κάι άς μένονν πχνμενοι οί
  ΎΛληνες ϋ τα Ι Ιη Ιοι διότι
  οένεσΛευσαν.νά έπα,ναοτατή
  οονν μεθ' ημών καΐ νά όμώ
  αουνπίατην είς την Γριανδρί
  Περιήλθε τυχαίως ε ίς τάς χεί¬
  ρας μας Άθηναϊκή εφημερίς
  —παρελθούσης ήμ^ομηνίας—
  είς την όποιαν ί)ΐ]μοσιρύεται δ
  οτέομων κατάλογος των ;ταρ'>-
  σημ^φορηθέντων ςύπυχών θνη
  των δια τάς « έξόχους πρός την
  Γλ,ατρίδΛ υπηρεσίας των».
  Παρεε7]ρ?|σααεν '3η οί διά-
  σηαοι ουεοι άνδρΓ- χϋ>ν οποί¬
  αν/
  η ρ
  ων τα πατριωτΓ-οά. στή^η
  σμήθησαν διά τοθ πσρασήαυυ
  τοΰ Άργυροΰ Σταιρο«7 τυΰ
  Σωτήρος, άνί]κουσ'.ν — ανευ
  σχεούν έζαιρεσεως — είς τα;
  .-τρονομιοΰχους λεγεώνας τί3ν
  βδε/«λών τοϋίημοσίο^ προνπο-
  λογΐυμοΰ, 6πηρετοτ3ντες «έξ',-
  χως» την παΐρίδα διά των «σχυ
  ρών αύεν5ν σιαγόνων.
  Εσκέφθημεν δ^ ο τι Όά Γ]ΓΟ
  προτιμώτρρον άντί νά καταδι—
  καα^ώσ·ν τίς την ανάρτησιν η;
  πί τοΰ στηθους των τοϋ άνωΐέ
  ρω παραβήμου, νά ίδρυ^ό και
  νά άπομεμηϋϊϊ ούτοϊς ειδικόν
  τοιούτον, δπ,ως επί παραδείγ-»
  μαγμιατι τό τυΰ Σιδηροϋ Σχρ-
  6ό?
  Ι Β" ί'(«κμήατα
  τού.
  Ζοιπδνμετα'ξμ ~ολ
  % α/ίλ.αιν τό «ρί>2ον
  }ί Ν. 'Ϋ.λλάόοζο τη
  ήίλιϊν.ι χώρον άθυναΐ'»0-
  ίν νά δημοΰΐενσαφν όλόκ-
  .... Α.Ι έκατοντάδες χιΧι-
  -ς των προϋφν>ω· των ά
  ίιεινάντίον χωρΐς
  ρΛ'; ηεριονσινίΜ χω>
  »15ρνματα. χωρΐς ^ρεϋ/ ον-
  [τούς τάφονς των προγό-
  ι νά Λησ·
  και νά εν
  ι τνρηοάντων θυμάτων
  1 τουρ«ι«ής θηριωδίας;
  Πρέτνει νάσνγχωρηϋΌυνοΙ (
  ε|ωττρι«Όι εθροΐ καϊ νά μι-
  ΰοννται όϊ έσω%δςΜ<>1 άντΐ-
  ηαλοι;
  'Ή τάχα διά νά μας ^ εί- ,
  πουνίτολΐϊΐσμένους ο· ξένοι ■
  πρέπει νά ονγχωρήοωμεν |
  τονς ϊΜοφύλονς καϊ διότι
  οέν θά μ«; μαλώοονν
  οί ξόνθ' πρέπει νά εξαντλη-
  , ,Λαν κατά των εδελωών μας
  | έλου&έρων
  βδινος. ακριβώς όπως ίς πε-·
  Οθίσ[ΐι'νην εποχήν ήτο συνηΠως
  6 χαοακτηρ των πα^ασημοφο-
  ρουμένων. '
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Κατ' επίσημον άνχο ι
  νωθέν έκ Βερσαλλιών,
  εί^τό ζενοδοχε ΐον Γε-
  σερΡουάρ' όΓερμανός; πλη
  ρεξ,ούσιος κ. Ραντζάοο
  άφοϋ ανεκοίνωσεν είς;
  τούς σοναδέλφομς των το
  περιεχόμενον τής νότας·,
  την υπέβαλεν, εδήλωσε
  ! Τα εξής;: ·
  Ή συμμαχική συνθηκη
  είρήνης; έν τή παρουσΓ)
  μορφή της; είναι άπαρά—
  δεκτος καί δέν δύναται
  ■··-/
  ΒΒΜΑ
  Εμπορικον Δελτίον
  £ ΙΔ Η ΕΖ4ΓΟΓΗΙ
  Τι μοί χονδρικής πωλήσεως
  Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,45
  βελανίδια δρ. Ο, 20
  Χαροόπια δρ. Ο, 8
  πάνχα άζήτητα
  νά υπογραφή. Τοιαύτη
  συνθήκη δέν δύναται νά
  εκτελεσθή καί δεν δυνά¬
  μεθα νά ύκογ-ράψοομεν πα·
  ρά μόνον έκείνο τό οτγο Γ
  όν δυνάμεθα νά έκτελέ-
  σωμεν. Είμαι σύμωνος
  επί τούτου α ε τα. τού πρ·ο-
  Θυπουργοϋ. Θά προσπαθή-
  σωμεν έν τούτο ις νά βελ-
  τιώσα)μεν τούς δροος είς
  τρ ό κ ο ν ώστε νά καταστή
  δύνατή ήυπογραφή της.
  Ό Όρλάνδο ιίΐεν
  ότι είν«» Ετοιιιοι» νά ϊτ£>οί>ή
  είς ϊΐ'^ειας· πα<>α;ζωρή«'ϊΐς·
  £πι χύ. 6"α«ίί;ι τοι7 όχεΐήυν Χά
  ονί, ί/ΐίι τοί? οποίον ι:αΟίοτα
  ταί τό ΦιοΓμε ελβνθι-οον λι
  «■»ν άντιπροίίωηβνόμενυν
  νπό τί»ς· Ί-αλία^. 'ίΐ τελε γ
  -ταΐα α&τη Οά πο^αι
  ΊΑαλιιατίίΐς «λΐιν
  ός κγ»
  V
  το;_· £
  το κ«ταχόρίφον. Εί; Κενιγκπέρκ
  2αως καϊ είί τάς λοιπάς ττίλει;
  τής Ανατολικήν Προισ;ί*ς δ λ»
  Ό; ζητεί βπλκ. Την κυριακήν 2λα
  βΙ χώραν ίίί τό "Οπιτερν ενα μέ
  γα συλλαλητήρ'ον διαι/.«ρτυρίαί
  διά τόν «■πβνωρισαόν έκ τη; Γερ
  μανίας τής άνω 1'ιλεβίας εί; ο
  συμαετεσχον άπαντα :« κόμμα
  τ* και τα σωαχτίία.Εί.; 1ΰΟΟΐ)Ο
  άνήλθον οί συμμιιαΐχοντε; ιίσ
  σχρεί ρήτορες1 ωμίλησαν ·Λ*τά
  τοθ άποχωρίιτμοθ. Ί.Ιέ:;ή"ς ίίθ'μ.αώ
  ι τυρία άκερχσίίθη νά αποσταλή
  Ι εί; τ^ν κυβίρνί,σιν κοιί τ*ύ; Γ*^
  * μχνοϋς άντιπροσώπου; έν ΙίεοοΌ
  />αΐί· « Όμο^ωνω; ό τιληθ«μ&ς
  τοΰ "υττΐϊερν καϊ των τϊερΐ"/ωρ<κν διαμκρτυρΐτβι πάσ/) οκνάμπ κχ ( -;ά το> -/'ορ.αμοϊ έκ τ^; μήτρος (
  ποιτρϊοοί.'Αποιΐτο'Μΐμεν παρά .τη
  γερμανΐ/.ή; χυβερν^ιίω; νά μη
  Οπογραψτ) ε*ν ούίβμια περιτϊτιοσί1.
  τοαώτην συνθ^χ^ν ή'ΐς «{«.ρ'/ο/οίΐ
  γίρμβν.κόν εο>ροί. Άίελ'ροι /.αί
  άίελρχ. έν τφ γερμανΐ/.ώ κρχτεΐ
  βοηθήσα'.έ μ*; κικτα την στιγμήν
  -τής ί'ρεα; άνάγ/ης κ' ί
  ατβ τάς φο^νάς σας μέ
  τάς- ίδικά; μα;. Ί1 άνω Σιλεσί
  α πρί'ΐτει νά μείνη γί£μανΐκη.
  Κίμε'ία άηΌ3*σισμενοι έν ΐσ/ί
  τη άνάγ/η νά δπβράσπΐςτθ
  μόνί»! μα; την βλευοϊριαν
  συμβουλαι τογ χενδερ
  £ων
  * ΑΘΗΝΑΙ, 23 ^Αγγέλλε¬
  ται έκ Λονδ'ίνοο ότι ό
  Χενδερσων συμ$ονλ"ύε ι !
  χού^; Γερμανούς πληρεζου
  σίους· νά ύπόγράψωσι την
  ε £ρήνην άνάμένοντΡΓ η;·η
  σεχές μελλον.
  Σημ- «Βήματος>—ΐό τη-
  λεγράφημα είναι, ολίγον
  άσαφες, υποθέτομεν δ ' β
  τι έ/βι τ'αλλιδισθϊ) υπό
  τής λογοκοισιας.
  ΜΤΑ ΔΐΑΚθίΝϋΙΙΣ ΤΩΝ
  ΑΦΓΛΝΩΝ'Η ΕΙΡΗΝΗ αΙ
  Α ΤΟΓΣ ΜυΓΙθΓΛΜΛ-
  ΝΟΓΣ
  νά ι!«ΐΐ
  , ηα^αχωρύύης.
  Ό κ, «ΪΛειιανο'ώ άνιλαϋε
  νά ιίΐ'νδ>«λ^άξιι τα»; ά«6-
  %εϊς τοθ κ. Ορλάνδο |ΐέ
  τάς τοθ κ. Ον^λιΐωνοΐ'. ϊνν-
  δΐΓίίζει »ιρός· τοίτο τά<; «νβο γείας· τον |ΐέ τικ· τοί> Λυίίδ
  Τζώρτζ έ«.ι τώ σκοττώ τού¬
  τω.
  αί
  (7ν, αί δια«£»«γματευ-
  <ί«ις· «νται εί'θΗίκοττα» εις κολίιν οδόν κ α ι έκαμαν ϋιι μαντικάς «^οόδοΐΓς·. 'ΙΙ όν ζιιτη·ίις επί τ<Η·ίΟνκι»κ· 6ά εως· εγκατι·λεί«^()ιι παΐ Λ υίήττΜΐις· μΕτε^έ(Ι 1 ,τΜΐις μ.Ετε^έ£)(Ιη ε«1 τοίί οι'κυνοκοΑ ίΓ»ά^>ο»·ν δ-
  «ου αί Γΐινογνωξΐίοι εΐνοι
  ολιγώτερον ιιεγάί.Γ;ι καχ ·Ί
  <ίν·μ^ *»νία είναι ε £>«·
  , ·ί)τ:ω;άνβγγέλλουν
  λβίν χώραν με
  γ/ ''- <τί λ λλη τνίρια δΐΓ> μ&·ρ.ορ'.
  ' ι -λ. μ^οουί των κ&το'χων της
  'Ανχτολίχηί ΠοαχττίχΓ. Εί: τ/]ν
  Έ·:■>.'.,;(αν Φί^αρμονί»; ελ'/βε χώ
  ρο'ν σογΛε'ντρωσιι; χιλιάίωνηολι
  )<Λ<Λ>'>. κΕιΙ$& Ικα,Ζζ. χώινν είς
  "^ν· ένωσιν των ύπαΛλΛ,Λων ίίί
  40000 ΰ.
  Ό
  ιί;
  ρμί
  ϊ'ρθϊσεν είς
  ΕΚΠΛΙΔΙ'ΠΊΙΡΙΟΧ
  ΆμαλΙας Κ. Ζαννιδάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδοποιοΰνται οί ένδιαφ6
  ρόμενοι ότι ή Σχολιπή έορ'
  τή τοϋ Εκπαιδευτήριον θά
  γίνη ζήν ΙΘην ΊοννΙου τρ.
  ε. ΕΙςτό τίλος τής εορτής θά
  1 ένεργη&ΐ] έπηύβεναις Ααχεϊ
  ! όν μέ ά|ίαν εκάατον λιχνον
  πρός δρ. Ι. ΑΙ δέ εΐαπρά-
  'ξεις δα διατεϋΌϋν πρός κα-
  ταοχενην έπϊηλων τοϋ £χο
  λεϊον,
  ΏόαύτωςΗαϋΊστατσι γνωο
  χον δπ Ηαχά τάς Φερινάζ όΊ-
  αχοπάς θά «52δαίνται ΙδιαΙτε-
  ρα μαϋ'ήματα είς τα Έλληνι
  κά χαΐ μα&ηματικά. είς μα-
  ΰητάςκαϊ μα&ητριας των δή
  μοτιχών τά'ξεων.
  Τα δΐδακτρα %άχανονξ<ον ται αναλόγως %ής τάξεως καί των διδασχομένων μαΰημά- χω%·. ΟΙ βουλόμενοι γονεϊς ι} κηδεμόνας όφείλοναινά δηλώ αυΐΐίΐ τό πολύ μέχρι τής 10ης ΊοννΙαν. ι ΙίϋκαιρΙα κατάλληλον διά Ι τού μέλλοντας νά ύποατώΐ αΐνεΙσΊτηοϊονς έξετάσεις κάς έν γένει δία τούς άδν% άτονς ναϋ"^τας εί; τα ειρημένη μα ΰήματα. Ή λίεν#ύνζρι% Ι ΛΜΑΑΙΑ Κ. ΖΑΝΝΙΔΜΐΙ ( ίδ. τηλεγράφημα ) ΑΘΗΝΑΙ, 23— Τηλεγρα- φοθν έκ Παρισίων 6τι οί 'Αφγανοί επέδωκαν δ ια- ΑΘΗΝΑΙ. 23- λεγραφούσινΕκΠα6 η ιαταρτισ'ϊείσ χική απάντησις Γερμανικήν δια τούς < ρ7ή?6;ρήντ). εύνοικς διάτοόΛ νούς. ! Η άνταπάντηον θά επιδοθή τό ϊ4·( ε£? τούς Γερμανο- ρβζουσίους. Λ. ζΦΥ 'ΤΤϋθΓΡΑΦΕίί" ΒΗΙΔΤΟΪ Τα καλλιτεχνικά Τυπογραφκΐα τοθ «Βήμϊτ(>ς» ,-τλουτι< ποικιλίαν κΜΐνουρνών τυχογοαφικών στοιν|κίων Έλλΐ|νι, άναλαμράνουν την εκτύπωσιν. ] Έφί)μερίόων, Περιοδικών, βιβλίων, Διπλοτύ-των, Ί,ιι| λίδων έπιστολών κ«ί φακέ/.ων Είόοποιήσεων, ΡεκΛιψών, },| λαγμάτ/ον, Άπυδ^ί^εων, *Αγγελχηρίο>νγάμίύν καί άο
  Αγγθλτηοίων κη^ειών καί μνημοσι.νωΐΌ[ασοήπαϊε "
  ποργαφΐκής εργασίας.
  Έκτυτΐωσις τα/,εϊα
  Ές>γασία έπιμρμρλημένί/καί τιμαί πολύ συγκαΐαβατΐχκί
  Η ΕΛΛΗΝΟΔΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΑΗ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Κατά τούς ΰτρινούς μήνας ϋ'ά ηατέλ&\ είς ζήν 3ΐό»
  πτρ^θίοπικόν τής υπό την διεύ*)ννσιν τοϋ γνωοτον ιι
  άργονκ. Θ. Ταβονλάρκ], 'Κλληνοαγγλικής ^ χσΛ?)ς λαι
  δι* νά, καταρτίζει λογιατάς ηρός τήρηοιν ΈμηψΜ
  Αίων ■
  ρΑίων. ■
  Παρονσιάξεται έ'χτακτος εύκαιρία διά νεους χα16ιν
  νίδας όπως «αταρτίσθώσιν εμπορίκώί είς δέ έμηϋξΜ
  νονς 6'πως τελιοποη&ωυιν είς τό έργον των.
  1 Ι έπι&νμοϋντεςνά παραΗολον&ήσωαι μαθ^'ματα
  ««λουνται όπως μέχρι τής 10 Ίοννίον προσέλ^
  δηλώβωαιν είς τό Γραφείον τοϋ .Βήματος»
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Πρό; τούα συμμετκσχόντες
  τού πρν^ουνς μας ?«αΙ τούς πά
  ς>Γ·,κολοι>Οήσαντας, έκ των δια
  φυχχυν χωρίων της έπαρνΐης
  μας, ττί^κηοε(αν_ τοΰ προαφι-
  λΐιΰς σύζυγον καί πατρός
  ν θερμάς εθ//ι(ΐί
  «5.
  Γ>άνι 20 Μαΐου 191.,
  Ή πενθοϋσα οίκογένπα.
  ΕΓ. Γ. ΜΛΡΛΓΚΟΥΜ
  !