90520

Αριθμός τεύχους

117

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

25/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  _ -ΒΓΤΒΡΑ | ΑΡ1ΘΜ0Σ 111
  Έχηύία δραχ,
  13
  9
  ΑΙ κυν&ρο,ΐ'ϊ1. αναζ*ιρί·<ις ΐ.,-ο Δια δημθϊιί ι<τ*1; [ΡΙΦΓ10Κ ΙΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΙ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΠαΡΘΕΗΑΓΟΓΕ^Υ) ΛΥΚΟΥΡΤΟΧ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ διεύθυνσις Ι·; ι · &Ν ΡΕΘΥΜΝΒ Έσπέρα Σάββατον 25 Μαΐον 1919 ΚΑΙ 1ΪΑΜΝ Ο ΜΗΤΡΙΠΙΟΜΤϋΣ [ιτά την δ«μοσ1ενο»ν τοϋ ιων διά χοϋ ύποί- β ίζεχο ή άπορίαδισ ^φάχασιν της έξος>ίας
  , Σεβααμιωχάχον Μητρο-
  σίας διά τό
  άνναν ενδιαφέρον
  ς, καί
  οποίον
  ψαν τ|ν»ς είναι αί άηο
  ψναι «ίς αυτόν χατηγο
  διά τας οποίας οιβτάχ-
  ενεαγεϊται Δνάχριαις
  ο! ' "
  σννκαίτών ίκί/
  κα* θρησκεντιχών
  ΟΙ ηλεί·Έθί των
  ίϋϊίειΐϊών" υπέγραψαν χαΐϋ
  πρός τόν ' Τπονρ-
  Υ.χκΑηαιαστι/.ών μή
  ,«,.. διά Τϊ;$ ΟΛθίας £ΛΟ&-
  (οντ^ι είς τόν αρχηγόν χής
  ]τ?7 ΈχκΑησίας αί χα·
  1~ί Οπ συνώδενσε'*τόν
  ι Γεώργιον βπιχ«»-
  .___χλογιχάν πεςιοδεί
  πι άνα&εμάχισε χούς
  ίί"α«τ.ίτας τβθ θερίαον
  καταδίω&ε τούτοις καΐ
  Λος δτι άντέορασε «ατά
  >δ τελενταίου έ&νιχον κι-
  ,ματο?.
  άι'έχείνονς οίτινες δέν εί
  ;ο ν?νν»;ι?7 καίάταν χρόνον
  Λξ τον οποίον άναφέρονται
  ψαηοαχθίττα τα χδικήματα
  'έ^λίϊσίςψυ
  .αένως^ιατψ
  άΗ'νααίαν νά »ά έν&ν
  (1λη£ώς τό
  ιγ ήτο γζννημένος δ κατηγο
  βνος χαΤάπάοαν δέ πι
  τητα θά ηΐοκαί Μητρο
  θΙ/τηί' ■' /. ' ** **
  χοϋ
  ο; άντΐΛΡΟ
  ΰ λαόν &φ ου χαχέ-
  ύ
  την ευγνωμοσύνην
  ί όν διά τ<δ·" άχαμάχων θ "Λδζ άνα~ ρών των» ϋννχαγμα.χί- ό ΐώ ^>αύ*ης χαϊδ).ο°ν των χΧάδ*αν
  !.«■ η^ιοσίωνύπτίρεσ'ώνπρός
  ν "ο.τοίησιν τ^ς ενημε
  , . , ·;.·ι> εΊ-ασ^ηΛ.ξουν τώ
  να την εύγνωμοαύνην χάς
  ^ύχάς καίευλογίας ---Λ--1-
  'Η/ίεΖς έν τούτοις /ι»; δν-
  νάμενοι νά νά α>ανΓασ^<Μ/ΐ3ί' δτι η νοημοσΰνη των βονλεν ι τώνμας εΐ^κατωτέρα τοΰ κομματικοΰ φαναχιομον των φρονούμεν δτι η φοβερά χά- ταγγελία έδό&η πρό ποΧΧοϋ χρόνον πρός χον αχοπόν νά δικαιολογήση τό διοικητικόν , μέτρον της έξοριας ούχι δέ ! 5π»>»ς στηρί^θτ) κατηγορΐα έ
  νώπιον ειδικόν χαϊ μάλιοχα
  1 Κκκλησιαστι«οΰόικαστΐ/ρίου
  διότι τουτο £* άνέτρβπε ό/1
  μόνον τάςθεμελιώδβις ά?χάς
  πάσης δικαιοσύνης άλλά Ο ά
  παρέανρε την ΈχχληοΙανεΙς
  ενέργειαν άντιχειμένην είς
  αφτάς χάς βάοεις των κανό¬
  νων επί των οποίων οτηρΐζε
  ται καί οί όποίοι δικαιολογαΰ
  αι χήν ΰπαοξίν αΰνής.
  Λιότι θά ήτο άλη&ώς τε-
  ραχώάες χαϊ θ' απετέλει πα-
  ■ ραγραφην ανχής τής
  1 Ιδέας τής διχσιοαύνηςέάν αΰ
  τη έπελαμβάνεζο νά έξετά-
  βΐβ γργονότα, ώς άποΓελοΰν-
  ταάφορμη κατηγοριας,λαβόν
  να /ώραν εις χρόνον είς χον
  οποίον αόλις δύναται νά
  9^»ί« ή μνή μη των ζών
  τ^ν χαϊ μάλίθχα χήν έπο~
  χήν κα*' ήν ή ανθρωπότης
  άναμένει την ηρ·χ^ματοηοη·
  σιν των ά,οχών τής ελευθε¬
  ρίας καί τής δικαιοσύνης τάς
  οποίας οί νιχηται άνέγραψαν
  είς χά πολεμιχά αυτώ* προ
  γράμμαχαδ χαν έχάλονν χούς
  Χα,ονς ν άγωνια&ονν υπό χάς
  οημαϊας των.
  Κα άφοϋ Λπό χής από¬
  ψεως τής; χοινής διχαιοαύ-
  νης παρονοιάζει χοιαύτην εί-
  •κύνοτί αναάνηοίς τοιούτων
  χαχηγοριών πας τις
  δύναται νά "*χρίν*/ είς ποί¬
  α» άντΐθεσιν «ΰριακεταί ή
  ενεργεια αυτή πρός χάς $ρ-
  χιάς τής ή&ιχής χαΐ χ$ς ού-
  αιαοχιχής αληθείας ι άς 6~
  Ηοϊας ή Έχχχ\βα έκΧήϋη
  νά ύπηρεχήσΐ].
  ΡηταΙ χαϊ χαχηγοριματι-
  χαΐ διάταξις τ«3ν ίερών κα
  νόνων οΐ'τινες άτΓθτελου>ι τό
  σύνχαγμα χής έχχληοϊας
  (ΟΔ'. άποοτ. χαν ών Ζ'. τής
  Β. Οίκον μ. Σύνοδον, Κ Α
  τής έν Χαλκηδδνι) άπαγο-
  ρ»νουσι νά γίνωνται δεκταί
  άδοκιμάστως «αί άβασανΖ-
  στως αίκατ ^γορίαι χατά των
  άθχιερίων. Ή δϊ επί τού¬
  των κρατήσασα ίρμηνεΐα έμ
  πνεομένηέχ χής όρ&ής άν-
  χιλήψεως περΙ τής θέσεως
  καί της άΛοβτολής τής ίεραρ
  χίας έν τ) κοινωνΐα καί, χτ)
  πολιχάα τταρεδρχθη ότι δι¬
  ά νά προκληθή -άνάκρ:σις
  κατ' αυτών δέν άρχεΐ άηλή
  χαχαγγελία άλλά άποδ^δειγ-
  μένη καί χεχελεομένη χαρά-
  βααις.
  Είναι άνίγχη νά ύπομνή-
  σωμεν τα τα γεγο
  νόχα όπως αποδειχθη δτι δ
  τςόπος τής ύποβοΧής χής
  μηνναεω". χαϊ αί περιαχά-
  αεις χήςβιαγωγής χών άνα-
  κρίσεων αποτελούσι παραβί¬
  ασιν των στοιχειωδών κανό¬
  νων χοινοϋ χαι χανονιχοϋ
  διχαϊον; Πρό διετΐας ανχε-
  Χήφϋ>η καΐ έξωρισθη χωοί; νά
  τοΰ δοθή καιρός ρ.ϋτρ έν τήέν
  τηπόλκικατοικοια τού νά ει¬
  σέλθη δ κατα&ιωκόμενος..
  Ή βιβλιο&ήχη χον καί χά
  πράγματά τον έρρίφθησαν
  &%<& χής Μητροπόλεως, την ϋ·έαιν χονίπδτδν τίτλον ~.ον τοποτηρητοϋ κατέλαβεν δ πρό ποΧΧοϋ ίπιδιώχων την πραγματοποίησιν της εύγενοϋς φιλοδοξΐας τον~> νά
  νίνη ΑΓητροπολΙτης.
  Ό *ατηγορούμενος διαμέ-
  νε έν Χίω αί δέ άνακρίσεις
  ενεργοΰντα» μετά πάροδον
  δύο έτών καί μετά προπαρα¬
  σκευήν κατάλληλον τοΰ ικτάαεις
  ποίος δντ>ρω?τος μ) παοαι-
  το»ί δικα>.ώμαχος νά
  :αι ίλεν&ές,ως χ«2 Χο
  είναι δυνατόν νά πά»
  ν—Λ>ηδτ* είναι δυνατόν,
  νά ανλλέχ&φσι δλα χά αχοι
  χεΧα τα δποία θ' αποτε>λέ·
  ϊέσωσι την όπεαάο·Λΐ·*ν διά
  νά καταλήξωμεν είς δικαίαν
  καί άμερόληπτον Ίπόφαβιν»
  Παρά -ήν ^^όλυ'τγν πιι/Γθί-
  θησιν ή όποία κρατρϊ δ, τι οΰ-
  τ« ηκιά ένοχήί θέλει άποδειχ-
  θτ] δτι Ραρύνη τόν Μητροπο¬
  λίτην Κρήτης ημείς νομίζομεν
  ότι άλλοίαζπρεπενάκΤνβι.ή'οτά
  οΐς τώνδιευθυνόντων'τατ^ς Έκ
  κληαίας είς τάς «αρύσαος περι-
  βτάσεις.
  1 Καί ^τκοΛος ημών δέν βίναι
  Ι νάΐπιχαλαα· ώμεν τηνέπιβίκειαν
  1 των δικαστών τού ούδε νά χύ
  σοομελ δάκηυα οπύς μαλ'άξω-·
  1 μέν, τας καρδίας τών'κατηγό·
  ' ρων. Θά ήίτελομε^ τ'*£κκλη-
  οία λαμβάνουσα άφβρμίίν'άπό
  τάς κα-.αγγελίας ομοίας φύσε¬
  ως διά των οποίων ζητβϊταΐ ή
  τιμωρία διά πρώ^εις άναγωμβ-
  νας εί: την παράβασιν τοΰ προ)
  τοπλάσϊου νώ διακηρύξη ώς ή.
  ληθής άντιπρόσωπος τοΰ θεοδ
  τη"; άγάπης δτι πρέπει νά" τεθ^
  τέρμα ε'ς μίαν κατάστασιν ήτις
  ατοβίΐίνει θλεθριωτάτη είς τα
  γρνικά συμφέρ<»ντατοΰνΕθνους Θά τ'|0έλοιιρν ν* άποβ[) δ άπ;ό-- οτολος -ής ίρρας ίδέας χής ήθι κης ενώσεως τυϋ Κριίϊους καί <ϊ.ής οίρσεως τοϋ χάσματος* δπερ χωρίζΒΐΓ τον λαόν και άφαιρίϊ ■έξ αύΐοϋ την δύναμιν ν' άρθτ^ είς ^6 ΰψος τής άποστολής ήν έπιφυλάσυεΐείς πρα·; ματοποίη- πις των έθνι-κών βλεψεων. Άλ λά πως είναι δινατόν νά έκπλη ρώπη την εύγεή ταύτην ώπο- στολί|ν δταν άφίνει να μειοϋταΐ τό'χΰροςα'ύτήςδιάΐήςπθ'ραδοχής 5&οκμάστων καί ά β α- σανίστων κατηγοριών ένανΓΪον αρχιερέων καί παρέ- χβι την εντύπωσιν δχι υπο θάλ- πει το μΐσος καί την διαίρεσιν είς τούς κόλπους αυτής; Ο'ί <5τιπρόσωποι των πολι·
  Β ΕΜ Α
  •'Λλ
  Άναγινοΐο/.οσμεγ είς τάς Ά
  • θηναιΐκάς . ^ ^μερίδας;
  , αΚατά τηλεγραφ ημα έκ
  Σμύρνης είςτό Άαρχηγεΐσντής
  Έλληνίκής κατοχτ'ς παρουσιά
  ζονται άϋρόοι έθελονταί ζή—
  τοΟντες τα κατανάλωσιν είς
  τον Ελληνικόν στρατόν»Έρ-
  χ;ται δέ είς -,ή μνήμην μας ή
  εποχήν καθ "ήν διαρκοΰντος τοΰ
  ττλευταίου πυ/έι/,ο&> ή Κυβέρ¬
  νησις έπαλεΐ?α]αμένως έπεπειρά
  θη νά στρατολογήση, τούς μι-
  κρασιατας πρόσφυγας καί παν-
  τυτε άπε-ύγχανβν είς τάς τοι¬
  αύτας αποπείρτς της, διότι οί
  καλοί οίεοι πατριώται, είς
  τούς όποίουςκυρίωςόφΓίλεταιή
  οίκονομική μας έξάντλησις,ώ
  ^υροΰντο σπ·σεώς όπισθεν τής
  Όθ»μανικής των ύπηκοότητος
  "Ηδΐ) ομ,ω;, μεταμεληθέν-
  τες, φαίΛχιαι διά την τοιαύτην
  των άπ£ναι'τι της πατρίδος συμ
  περιρορόν,άπεφάοΐσΐνναόπροσφέ
  ρωι>ν αύτ,ή τάς υπηρεσίας των
  καθ" Γ ν ακριβώς τρόπον τάς
  προσεφέρον άλΚ^Χί προπορευ-
  όμενόικαίζητωκραυγάζοντεςμέ
  χρι διαρρήξεως είς τάι βενιζε-
  λικάςδιαδηΛοόσας "Αθηνών καί
  Ηρακλείου, καί προσφέροντχα
  νά «ατχταχί)ώσιν έθρλονταί
  ιας τόν Στρατόν, τοΰ όποίου
  ή αποστόλη περιωρίσθη είς την
  επιβολήν τής τάξεως καΐ την
  κατάληψιν - άχίνδυνον δϋβο-
  λε — των παραχωρούμενος
  είς την Έλλάδα έδ(ΐφ«ν.
  Ά.Γθχ.αλυφθώμεν ?«.οΐπόν, ά
  δΐΐλφοΐ πρό τοϋ ΰψους τής πά
  τριωτικής αυτών αύτοθυσίας.
  5 ' ——————
  τικών.νσι#στημ(ίτων, και ίοεών
  δύνανται λά ώθοϋσι τάς άντι-
  ϋάσρ,ις',μέχρι των ά'κρων. Δύ-
  νανττ:ΐ νάέπιδώκωσικαΐ αύτην
  την ίιαίρεσιν των πολιτών δι
  ιτιουΓω άναπτύσσονται αί συ¬
  ζήτησις οί άποτελοΰσαι την
  τροφήν κ5ν πο/ατικών ΐδεών.
  Άλλά τουτο δένδόνατκι νάσυμ
  βαΐνη διά τα ^ητήματα τής
  ΐ)ρησκείας.
  Οί λι·ι ιοΰργοί αυτής δεν δύ¬
  νανται, ν* άντιττροσωπεύουσι
  την γνώμην των πολλάς η των
  ολίγων, <»έν δύνανται νά προ- κϋ.λ'Τ»σι τόν σεβασμόν τοϋ ενός και το υ1"^ τον Λλλου.Ήδιαί ρεοις τ· όματος τής έκ- νλη<ϊ·1ας ?,νεπ<ν τή; άναμίξείος τώ ν ά"νηπί>ί>οώτ(αν αυτής είς
  ζηίήματ·%ξενο πρός χή'» πνευμα
  τικην· αυτών αποστολήν οποτε
  λί,Ι τόν ·θάαχσν τοϋ βρηοκευ
  τικοί αίσθήματος τοϋ λαοΰ δ·
  περ Ισοδυνάμει πρός εθνικήν
  συμφοράν.
  Έλέχθηδτι ήΓαλλίαείσ Γ|λθο νεΐς
  τόν πολβμον άθεος καί εξήλθεν
  αύτοΰ μέ ακλόνητον την πρός
  τόν θεόν πίστιν.
  Τό Φαϋμα τουτο όφείλεται
  είς τόν λ?.ήο.ον της Δυτικώς έκ
  κλησίας καΐ ϊ/ς την άξιοθαυμα
  στον αύτοΰ διαγωγήν διαρκοϋν
  τος τοΰ πολέμου. Ό Καρδινά-
  λιος χών Παρισίων Άμετ δέν
  εδίστασε νά κατακρίνη καί
  οτΐγματήστι πράξειί» τής ΙΫκωβερ
  νήσ^ως Κλεμανοώτήν στιγμήν
  χα'ά' ήν έμεσουράνει ή δό
  ξα της έκ τής νίκης.
  Εάν η Ελλάς εΐσελθοΰσα είς
  τόν πόλεμον μέ τόν θεόν είς τα
  στήθη της εξέλθη τούτου -άνευ
  ■θρησκευτικόν αίσθήματος
  τούτο βεβαίως δέν θά βαρ ·νχΐ
  τον λ*όν. Λποκλειστικώς τούς
  δι- υθύνοντας την ημετέραν
  Εκκλησίαν οΐτινες ούτω ά"να-
  λαμάνοίίσι κολοοΐαίανευθύνην
  ΆπόαύΓθύς έζβρταται νά.προ
  λάβοβςι την καταατροφήν δΐί'·
  τής έπιστροφής των είς την εκ¬
  πλήρωσιν τοί· υπερτάτου καθή
  κοντοςτής πραγματοποιήσεως
  τής δικασκα^ίας τ^ς όμονοίας
  καί άγάπης των πολιτών.
  ΕΚΠΑ1ΔΕΓΤΗΡ1ΟΝ
  Άμαλϊας Κ. Ζαννιδάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΕΙδοποιοϋνται οί ένδιαφβ
  ρόμενοι δτι ή Σχολική έορ·
  ιή τοϋ ΈχπαιδίυτηρΊου θά
  γίνη την ΙΘην ΊοννΙον τρ.
  ε. Είςχό τέλος τής εορτής θά
  ένεργη&ϊ έκκύβευοις Ααχεϊ
  ου μέ αξίαν εκάστου λιχνοϋ
  πρός δρ. 1. ΑΙ όε είσπρα¬
  ξις δα διατε&οϋν πρός κα¬
  τασκευήν έπΐπλων τοϋ _χο
  λεΐου.
  ΏσαύτωςκαϋΊαταχαι γνωσ
  τόν δτι κατά τάς θερινάς δι-
  ακοπάς θά δίδωνται Ιδιαιτέ¬
  ρα μα&ήματα είς τα Έλληνι
  κά καί μα&ηματικά είς μα-
  θητάςκαί μα&ητρϊας των δή
  μοτικών τάξεων.
  Τα δΐδακτρα θάκανονί^ων
  ται αναλόγως τήςτάξεως καί
  χών διδασκομένων μαϋημά-
  των.
  ΟΙ βουλόμενοι γονεΐς ή
  κηδβμόνες όφείλοναινά δηλώ
  σωσ* τό ποΛύ μέχρι τής 10ης
  ΊοννΙον.
  ΈύηαιρΙα κατάλληλος Ζιά
  τού μέλλοντας ν ά ύποστώΐ
  οΐνεισιτηρΐους έξετάοεις κάς
  έν γένει διά τούς άδυι άτους
  χ-αθητάς είς τα εϊρημένα μα
  ϋήμαχα.
  Έϊ λιευ&ϋντριχ
  ΑΜΑΑΙΧ Κ. ΖΑΝΝΙΔίΚΙ
  Π1ΘΑΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΗΣΣΥΝ6ΗΚΗ-
  ΛΘΗΜΥ/,Τ
  ρ ηγρφη
  ΑΘΗΝΑΙ 25- Έν συνε-
  χε ία των χθεσινών ε ί6ή-
  σεων σχε"τικώ^ πρός τάς
  εκδηλωθείσας διαθέσεις
  των κ.κ. Οόίλσωνος καί
  ΛάϋδΤ£ώρτ£ διά την ανα¬
  θεώρησιν των ορων τ^ς με
  τα της Γερμανίας συνθή
  κης, αί σ,υμεριναί ττλη—
  ρόφθρίαι άναφέρουν ότι
  ε ίς ιΐαρ ισίους θεω'ρεΓται
  πΐθανη ή τροποπυίησ ις
  αυτής.
  Α. Σηρον ιας
  τα
  ε ίνα ι δτοιμα
  σοον ε Ις την
  εάν αδτη αρνηθή
  ράφη την Ού^',]^
  είρηνης
  Α.
  ΕΤΟΙΜΟΣΠ ΠΙΌΕΛΗΧ1Σ
  2,ημ.
  τομεν ότι πρό*β,Τ^]
  ρ ί τής σονθήχηζ
  ρηνης ώς; αότη θ
  σ ιασθή β ίς τοθο;
  νοθττ; μετ4 τάς
  σοιιένας είς αυτήν
  των σομμάχων τρο10
  σβ ις.
  Η ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΑΗ
  ΕΊΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Κατά τούς ΰ<ερίνόύς μήναςΰ'ά κατέλΰ'γ, είς χήν π προσωπικόν τής νλττό την διεύθυνσιν τοϋ γν&οχον άργονκ. Θ. Ταβουλάρ\, ΈλληνοαγγλΐΜής * γοΐή; διά νά καταρτίατ] λογιστάζ ηρός -χήρηοιν 'Ε βλίων. Παρουαιάξεται εΉταχτος εύκωοία διά νέσιις χαί νίδας όπως καταοηπθώσινέ*μπορΐ>Γό3ς ίίς δέ ίιχ
  νους δπως τελζιοηοηϋ'ώαχν είς τό ί'ργον το>ν.
  ' Ι επιθυμούντες νά παραχολθν&ησωοι |>.αι>ήμαΐα
  «αλοΰνται όπως μέχβ1 τ^ί -Ο Ιούνιον η
  δηλώΰωοίν είς τό Γραφειον τοϋ «Βήματος*
  ΤΥΤΓΟΓΡΛΦΕ1Α ΒΗΜΑΤΟΣ
  Τα καλλιτεχνικά Τυπογραψεΐα τοιΐ
  ικιλίανκαινουργών'τυΓογραφικών
  ;» Γιλυντισι'ιν ταμπι^
  Ι'!«,!
  ργγρ
  άναλαμΡάνονν την εκτύπωσιν. ,
  Εφημερίδων, Περιοδικών, βιβλίων, ΛΐΛλοχν.ιων, 'Εμ»
  ?.ίδων έπιστολών Ηαί «(ακρλοιν ΕΙδοποιήσρων, Ι'ικ/.ιηιοιν, ϊψ
  λαγμάτων, 'Απσδι-ίξροη', 'Αγγιλτηρίωνγόμοη'καΐ <χ"(Η>ΐ#
  ΑγγελτηρΙων κη*πών καί μνημοσινων οίδ β//Λ
  ποργαφΐκής εργασίας.
  Έκτύπωσις ταχεΐ|α
  Έργασία έπιμεμελημένι/καΐ τιμαί πολύ
  ΓΕΝΙΚΑΙΑΣΦΑΛΕΙΑ1
  - ΚΤΑΠ1Ι'ΕΪΓΚΕΚΙιΙΜΜΕΜί
  Λ1Λ ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΠΜΑΙΌΣ
  ΚΕΦΑΑΑΙΑ ΟΑΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΒΑΗΘΕΗη
  ΔΡΑΧ. 5, 000,000
  Άσφάλειαι πνρός, Άοφάλειαι θαλάσσης, Άοφί
  πολέμου, 'Ασφαλειαι γεζοργικ&ν χροϊόντων,
  ΓΕΝΙΚΟΙΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΝ ΡΒΘΥΜΝΕ
  ΛΧΥΦΑΝΤΛΚΙΣ ΚΑΛΟΓΕΝυΐΟΪ