90523

Αριθμός τεύχους

119

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .,ΛΛΟ. ΓΙΜΑ1ΑΙ
  ΗΐνϊΑ
  Έτησία δράχ.
  Έξάμηνος »
  Γρίμηνος »
  ΑΙ συν?ρομαι όίνιξβΐβίτ,,ας '

  18
  ΓΜΜΙΜ ΗΙ ΤΥΠ0ΓΡ4ΦΕΙ» ΟΛΟΣ ΑΠΑΣ Β&ΡΒΑΡ4Σ (ΠΜΠ Π»ΡβΕΝ»ΓΟ.ΓΕΐΟΥ) τ*«"
  „.__------------ ΑΥΚΟΥΡΓΟΖ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
  ~~———ε—ε—ι ι ___________
  Διά δημοσίευσις *αϊ ί-.α
  :ς Βτ,μ»
  -ΑΓ ΡΕΘΤίΜΝΒ
  Έσπέρα Τετάρτης 29
  Ο! ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
  ενο ανθοωπαν Γ»
  Ιϋνος ί'ιπό την όΐ
  ι-ικίιν
  Γιΐότΐ τώοα τίποτε
  χ.ρί<}·?:ι$α άπο άζρών* 'έγληαντι' κζ>ν γυναικιϊων ^*ιρών.
  Διά τον λ^ρκοθρην κνβί τϊν Σα
  γι&ν τούς ιλανη^ντ»; ύποίΪΛ ούς
  &ηοί μόνη πέτοα Ηρχετο ά τονς
  ιχαραβάλλζ* πρός έχεί- όρόμονς μας.Αύτό τό γνωρί-
  τή; 'ϊεράς Συμμαχίας ζοιεν. Καί γνωρίζομεν ίχό-
  1815 έηιγςται τ' άχό- μη άηό την πείραν μας καί
  άηό δλην την Ιστορίαν ότι
  ΚαμμΙα λοιηδν χαχά · ( εάν γίν] άηοηαρα ηραγματο
  (οφή όίν,ΰ'ά μάς διδάξΐ);, ηοιήαεως ποιοντων Γ»ρων εί-
  όη ή Κοινύ>ν.α ■ βεβαία | ςϊήνη,ς καθ* ΙΛην βΰτών την
  Εθνών θά έχη τόσην άχεραιότ\τα, τότε τοΰ.ϋνθρώ
  ναιαντΐςτο νά ρν'ύμίσχ] τα ηον όντος έχείνον, τό όπο2-
  μϋη, τα Γ»·ο-α θά έξαηολν όν ξεύρομε, ή ειρήνη δέν ι*ά
  ι ίυνθήκη κ αί νά χολά- είνε τίηοτε άλλο, παρά μία
  %ήν πλειονςξίαν χαι τάς Γάίτίειλή, ή δηοία θά έηωάξ\
  οοεσχείας ποίϊ θά γνννή [άχι μι&ζ ολόκληρον ηπείρου
  •ν αί νροσαρτήαεις χ αι αί Άτι θά έχρήγνυται είς φλό-
  τών λαών όσην ' γας ηότε έδώ χαι ηότε έχει
  ο
  είς.χά νά με%ιιβάΙ)ή νά έως ότου ό ούρανός κου θά
  νέαζ ταοχιά; είς σκεπάζτ) την Ευρώπην δέν
  ις Μονον ό τι θά είναι τίποτε αλλο ηιρά ή
  άνυποι.όγίσια ι χόχχινη άϊ'τανάχλασις τής ά-
  ή ονν&ήχη αύτη και [ ναισθήτον τής άδιδάχτον
  γονχοις, προτ>ϋ άχόμη χαι άδιαλείπτον τρέλλας
  ι α υ.τογραφ>η, ρΐναι τόσον μας->.
  *<ρά, δσον αί ηΐάχνς της «Και ανιοϊ οί Γαλλοι ϋω αβυΐώνος., . Ό ηάΛεμος υιν»«»τ«1 τα γνωοίζουν. Αν ■?.)τω ό ηόλεμος. τή αί·τη ή έπιτυ^ία των είς έ%α»ολονϋ'βι "»»ν -ΐ'νοιάυκει^ιν της Κϊ- οήνιις τοΰ», ενει τοομήί,ει. ϊίν'ΐι τϊ>»^·ν καλό -οαγιια
  ύώ},αχα των
  ..τ.ωτών ΤΟίί. Των κα-
  νιηιων Ιϋ. ΙΙβμΐ τούτοι/
  <ιέν η^ιεπει νά ηλανώνται. Διότι, ί>ηωςτό1914, ή Βοετ
  τα νίκη Ινυβί^νηόις,όέν Οά
  ίίτο ι.ίι,·ϋέιί»ν νά τ·είοΊι τονς·
  άνδρας Μας νά 6οη0ή(Ιοιτν
  την ί'ερι_ιαν{αν, ώ<Ιτε νά έ- ίλϋ ^<ία οόα τό 187Ι,' &ό' βά η4ς κάμη ν(ά ΰοηθή^.αμεν οίον-, δάηο-ε "Κθνο*; υ»; το ν«ί κοατή<Ιη έκ.εΐνα, "ίά όηοΤα ή οικαιοόύνη καΛ ή <ίι5νε· <ίΐς επρεπε νά τή «ΐνργκά- όουν να μϊι τα λάβ 5μπλέον κατά των ατραιι- ϊυ χον Χοεντζόλκρν. ΛΙΙ ο ηόλεμος ίξαχολου £Ϊ:«άτών *έων Ιδεών, τάς δηοΐας °έπεχα- ή ΐοιηςάπό την χητάϋΊιψιν Ιί •/ών τ.ορρέουτ'.ν ·με·:αζθ των άρ— έξουσιών. ·χ!'-:ινχ; ά έκ τοθ Ρ»ενιζελι/.οΟ ρ πήί των στρατηγών Κόρακα χαι Ζυ^ζραΛακ*,, οί'τΐνε; κατείεσαν 6 τι Ι Λ'ερχ,ουρης ήτο 4χαλό; πά- τριώτης» ν Οί οιααπράξαντε; ίγ/.ληαατ κος πράξί,ί; έν όνο;Α«'Π το&'^*- 00, οί μή πσλιτικώς Τίλχηνθέν- τβς άλλά χοινώ; κ,κκουργησ*ντες άνορες καί «/αναϊΛες, οί ψδ '.υβησαντε; π^ό των τή; στμκτιωτική; η Οί πολλά /ΐαί μεγάλ* δι*π·ρά·· ζαντι;, πω; άφιεν'χι άνενόνλη- ΐοι Ααί 4λεύι)εροι, ίν ώ εύβίσκ,ον* Ταΐ είς τάς φυ*«κάς, έλλ.',νων, οΓτινες τϊαρε έπλανήΐ/,σαν καί Ιλάχιρ-τία Στϊα ι— σαν; · ^ λέ νά (ϊκανε-Ις τόν ταϋ^ον Κράτους, άξΐαιαατοθχοι Βενιζε- να τ^ιενιι κανεις Καί Γ»έν νά τόν κρστατε Αιά τοΐ?το οί Γάλ^,οι «Ιω(ίινί<ίται «έ ά ν·ιιΙ»!'^οΐΊ· ό60αλΜΐ/ν'ς άπο- Ικαΐτην ίπεληιοιιχότηιατών Μ-Ιίκών έ/.εΙνων ηεριστάαε- ολέπονν είς τ»»ν μόνην α- », αί ό.τοΓαι εγέννησαν τό ' ληθινήν Γ.ρο^ταοίαν, την .....)ροι είνε βιύτοίτης οποίαν, εάν ηιίαν «Ιο^οΐ.. « «Η» Πά ξαναδιαβ,στέ ^^Τμνονεΐς^αν *ρς. ΚαΙ, υ.τοθέσατε δια μΐ ηοαγ^ατικίιν Κοινωνίανχών σιιγμην βιι τούς «παρου ^βνών.Δέντονς χειαζονται σανείς.ημας νά τούς νηο | ,α ^ε^κ-νια ίδανικά όψωμεν., Ύχοάέσατε ίτι ήτο ι5δ:κος ί ΰπ τό Ιδικόν μας εθνος καί δτι ό 4χΰρδς ήτο ;θζ τΛν δοόμιον χα*]")Τΐ Α- ς ζνριαχόμεΰα εντελώς &- λοι. είς τονς ",Τά σ^*ιρα τη; οκοιας ορωϊ'.νεί¬ ναι Τίροσωπι/ον τιμάριον, ·1 «ο τϊολλά; έπόψίΐ; έκμετχλλεύσ.μο^ * Τ&Οτ' αύτο ίυμ^αϊνει. εν τινι καί έν Τή στ; ουν όνήγκηνπραγμα- τΐ»:—ν έγγΐ'ήί'εων. Νομίίοι,ν ότι δγονν την -οαγμα-ϊΐκότητ.α εις ν«ϊοας των. Άλλ'εξ ένίίτίκτοΐΓγνω οίζονν ότι οι>Γ>«μία Κοινω-
  νία Εθνών δνναται νά πρα
  Ερωτώμεν την Κυβέρνησιν;
  έν τη στρκτιωτικτ)
  εμιστοπ'-λοι αυτής
  αύ'ΐαιρέτω; κ?'· κατά τρόπον τ:ο-
  λυ περίεργον,οιβςάγοντες Οπο6έ-
  ξλ
  καί ώς ?ούλοντα, καϊ νομιζον-
  τε: δ:ι οόνανται νά -ράτιωσΐν
  ούτω,διότι »υμμετέσχον ιίς τβν
  ά-(ώνν. τ&Ο έθν.κοί κΐνη
  ίΤ'.ν ή οέν
  μέσα:; Αθήναι; υττοθέσιΐς /.<Λ νών μ μ διαα»ανά>ν ποίογύρων μ έ
  ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό αομβοολ ιον των τ&σ-
  σαρων δεχθέν αναθεώρη¬
  σιν δροον τίνων άοχίζει
  σοζητήσε ις μετα το'·> Λ'
  Γερμανικοΰ-πληρεζΌοσί-
  ου κόμητος Ραντ^άοο διά
  νά επέλθη κροχαταβολι —
  χτ) συμφωνία £πί τΓ|ς ού-
  σίας "των όρων προτού
  συνταχθή ή σομμαχική ά-
  πάντήσ ις . Κατόπ ι ν τού—·
  τοο θβωρεΓται βέβαιον ά
  τι ή έν Λόγα) απάντησις
  δέν Οά, καταστίί δυνατόν
  ν& έπιδοθίι πρό τ,ης προ¬
  σεχούς Τρί'της ( χθές )
  Ό κ. Οόΐλσων έγνώσβη δ
  τι έπιμένε ι ε ίς· την πρό
  τασίν τού όπως γ ίνη δη-
  μοψτΊίρισμα είς την Άνι**·
  Σιλεσίαν καί άλλας γερ-
  μανοηολωνικάς περιφε—·
  ρς ίας δ ιά νά κοπάαη ό τό
  σον δωηρώςέκ δηλού'μβνος
  άναβρασμυς μεταξύ των
  κατοίκωνκαί άποΓρεοχθπ
  νέα
  '■*·■
  ΒΗΜΑ
  /••■ν
  Δ Η Λ Ω111
  Ονδειιία αΐτηΰις πρός «γ
  γοή$τΐν «'υνόοοιιητών λαμ
  οά/«ταΐ ΰη' διίην αν δέν ου
  νοΓ·βι>ηται ίπο τοΰ ανάλο¬
  γον ά
  Εμπορικον Δελτίον
  ΕΙΔΗ ΕΞ Λ ΓΟΓΗΙ
  Τιμαί χονδρικής πω<Ιί)σεως Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,70 «Μιγάλη ζήτησις άλλ'βύδίμία προσρορχ». Χαρονπιαδρ.0,13— 0,20 βελανίδια δρ. Ο, 20 ΠΡΟίΚΛΗΙΙ! Ν ΕΠΙΓΡΟΠΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ! ΚΛΗΡΟΔΟΙΗΙτΙΑΤΟΝ ΝΟΝΟί ΡΕΘΠΗΝΟΥ Έχοντες δψει τόν Νόμον 343 τό πρός εκτέλεσιν τού Νό μου τούτου Β. Αιάταγαα τίίς 18ης Απριλίου 1919 καί τάς σχβτιχ.άς περί τούτου έγχυκλί- ους τού Ύπονργείου τής Γε¬ ωργίας. ΠΡΟΣΚΑΛΟΥχΜΕΝ Όπ(ο; έντός τήςνομίμου προ- Όϊσ,μίας ήτοι μΐί/.ρι τέλους Αύ* -)θύστον 19 Ό, Π (ίντα τα έν τ\ περιφερεί^ Νομοΰ Ρεθυ¬ μνον ύφιστάμενα νομικά πρό- σωπα, οήμους, κοινότητας φι· λανθρωπικΐΐτ] άλλα κοι.νωφελή ίδρύματα, λειταυργανντα 1^ μη εκτελεστής, έφορεΐ'τικάς έπιτ^ο πας έν γένει πάντας όπωσδή-ι ποτε διαχειοιζορέοϋς ί'| κατέ- χοντας κεφάλαιαπρόςέκπλήρω σιν κοινωφελώνσκοπών,νά υπο βάλλουν την κατά τ6ν Λνο) Νυ μην Δηλούν είς τόν Οικονο¬ μικόν Έφορον Ι'εθύμνου, μκ- τά των σχετικών πινάκων, των οποίων άντίτυ.ια ρίς διάθεσιν των αίτούντωνύπάρχωσα παρ' ημίν «αί τφ Οίκονομικφ Έ- φόρφ. Είς την δήλωσιν ταύ- ττιν υποχρεούνται δχι |·.όνον οί διάχειριζυμενοι κβφαλαια προ¬ ερχόμενα έκ «ληρονομιών, χλ 7| ροδοσιών. καί δωρεών υπέρ κ οί νωφελών σκοπών έκΛληρουμέ· νων άλλά καί υπέρ σκοπών μή είσέτι έκτελεσθέντων, είτε δι¬ ότι ή περιουσία δέν έκκαθαρίσ θηείσέτιπαράτών έκτελεστών,ίΊ κληρονόμυιν είτε διότιεΐναι επί· δικος ή^ διβκόπη ή έκπληρω— Ι σις τ(>ϋ σκοποΰ. Κατά παντός
  δοίις ήθελε παραλείψει, νά υ¬
  ποβάλλη τ?)ν κατά τα ανωτέ¬
  ρω δι']λωσιν καί τούς πίνακας
  έμπροθέσμοις θέλομεν άμέσως
  άσκήσει ποινιχήν αγωγήν καί
  εισαγάγωμεν τούτον είς τό
  Πλημελειοδικείον πρός Έφαρ
  μογήν τοϋ Νομου καί επιβο¬
  λήν αυστηράς ποινης·
  Ρέθυμνον 527 Μαΐου 1919
  Ό ΙΙρόεδρος τής πρός κ,ατα-
  γραγήν κληροοοττ|μάτων "Επι
  τροπής Ρίθύμνης.
  Εΐσαγγιλεύς
  Π. ΜΑΥΓΟ11ΟΥΛΗ-
  ΚΑΙ ΕΙΣ Τ Ο ΑΦΓΑΝ1ΣΤΑΝ | Ο] γλλλοι νΟν
  ΑΘΗΝΑΙ 29. Τα σημερι-
  νε τηλβτρα^ήματα άναφέ
  Ι ροονοτιείςτόΑφγανιστάν
  1 ώργανώθη ίσχυρόν κομου
  ν ιστικόν κόμμα χαχά τάς
  έμΛνεύσβις; τού Αενίν.
  Α 1'
  Είς τό Καλλιτεχνικον
  ' 'Ι^οσ ι ι-ι ι ατο ιι>; Οιαμαρτορο/ίίνΐ
  ά την άηοδοχήν ■
  μανίας είς την
  αν των Έ*νών
  τι τουτο
  βάθρων την
  ε ίρήνπς;.
  Α 1'
  Η ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  αργον*. Θ.
  τής
  Τ
  ρ^, Ελλη
  λογιατάς *
  έΉταχτος εύκα^ία διά νέονς
  *"**** είς δέ
  Ης τό ίργον των.
  λ^ή
  είς τό Γραφείον τοϋ «Βήματος*
  ΤΤΓΤΟΓΡΔΦΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΣ
  -
  Εκτΰπωσις ϊαχεϊα
  '-Ογασία έπιμτμβλημέν, καί τιμαί πολύ συγχετορ
  -χΐιι.
  .. ^ Δ.