90526

Αριθμός τεύχους

121

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/5/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΜΊΘΜΟΣ 121 ΕΚΑΙΤθΝ Μ ΑΛΟΚ ^Ι> /?/-,) ΛΚΠΤΑ 10
  ΚΙΙ^ΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΔΟΙ ΑΠΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΕΝΑΝΤΙ η/ΐΡθΕΝβΓΟΓΕΐΟΥ)
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΣ
  Έτηαία
  Έξάμηνος
  Τοίμηνος
  »
  36
  15
  9
  Αί ουνορομαΐ ανεξαΐίίτκί προ
  Λιά δημ.ο«ιςΰσιις ν».ι ίιατρι
  6άς ίοΊαίτε(;αι συμφωνίαι
  · 3εύ6ϋνσς
  ΡΕΘΥΜΝΗ
  Έαπέρα Παραακευής 31
  Μαΐου
  1919
  τράπεζαικοιοΐ μκγαλέμποροι Ι των υποχρεώσεων καί των κα
  ·.»__ν______ »______»...______ ..___α..__>. ι Λ____* ____" ______
  οίτινες αποδίδον
  άπσγόρει/σιν τηςείσα
  εκ τοθ έξωτβηικοϋ
  ^αχεςών ύφασμάχων είς
  ιιφέσον της Κνβεηνήαε·
  (»οί πρόθεσιν προστασίας
  κης Βιομηχανίας
  ,/ώνται άξιοθρτ/νητως,
  Ι; χαί εκεϊνοι οΐτινες .τι
  ..νσιν ότι ή απαγόρευσις
  π'ίανωγης βαμβακερών
  ίιιάΐον' επραγματοποιήθη
  πιή Κυβέρνησις διά χον
  χονίου σχυπεϊ νά ε-
  η την ανάπτυξιν τής
  ις τον βάμβακος
  οΐτινες απεκόμισαν μυθικά
  ?χει καταντήσει
  πλέον αληθρς σκάνδαλον Ο}
  μέν επανέλθη εκτενέστερον.
  Κ αί των νιΐαάτων κα! των |
  ια$,ιχεοών ύφασμάτων ή
  Μ/ωγη άπηγορενϋ'η είς
  Ί.λλάδα δι οΰς έγράφο
  'ί'ις προηγούμενον φύλ-
  ιΐόγους
  (Τράπεζαι τίνες δηλ. κ αί
  καιόΐατονό'μως νά καταδι¬
  κάση ό τόσον δεινοπα&ήαας
  λαός είς εξακολούθησιν της
  άνηλεονς άπομυζήσεως, την
  οποίαν αυνρχώς υφίσταται
  άπδ χενχαεζίας, έπ' ώφελεί
  α των μεγαλοεπιχειρημάτι·
  ών Ούτω δέ είς εποχήν καθ"
  ήν όχόσμο", διχαίως ήλπιζεν
  δτι ή Κυβέρνησις θά παρεΓ-
  χε καθ* ην εΤχεν νπογρέωσιν
  πάσαν ευκολίαν είς το εμπό
  ς>ιον ινα χαταπέσωσιν αί εί-
  σέτ'ί διιτηρονμενοι πολεμι- (
  χαί τιμαί κ αί άνα/.ονφιαΙ}ώ· ( σ·ιν υπο3ληθεΐσαν υπό
  σΊν αί τόσον δεινοπαθήσα- Ι τού" γραμματέως τού έρ-
  ι σαι λαϊκαι χάξεις νφΐσιαχαι | γατικού 7ταλικοό κόμμα-
  την επιβολήν μέτρον χαχά- τος
  ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΙΕΚ
  Τη/εγραφοΰν έκ Μιλά-
  ναο ότι ή σοσιαλιστική
  δ ιάσκε-ψ ις; ε ίς την οποί¬
  αν άντιπροσοπεύονταιο ί
  Γάλλοι. Ιταλοί καί "Αγ
  γλοι σοσιαλισταί εψη¬
  φισε την εξής πρότα·-
  άληθές; δτι μέ,χρ ι
  στιγμής; περ ιωρ ϊσθηήΣαν
  δ ιάσκεψ ις όπως αναθέση
  ε ί ς την Κο ι νων ί αν ταν Έθ
  νών τόνοίκονομΐκόν έλετ
  χον των μι*ρών κρατών .
  Διά τής οίκονομικης δέ
  ταύτηςκηδεμονίας πρός
  , έζασφάλισιντων δανεισ-
  1 των/ 9ά έπακολοοθήση καί
  ηαφαίρεσις τής έλεοθε-
  I
  ρ ίας αυτών . Μόνον μ ία γε
  ί νίκη εξέγερσις όλων των
  μικρών κρατών δύναται
  νά αποσοβήθη τον κίνδι
  νόν ' ό οποίος τα έπαπει
  λ& ι.
  ΕΚ&ΡΟΙΗ
  μαθητών τή^ 6«ς τά;α
  ως τού Γνμναα.είς Άρκάδΐ'
  τα αυτών.
  Γ
  Συνέχεια καί τέλός
  ετά ιαθτα ο λ. Πετοουλάκις
  στοεπτικον διά^τα συμφέρον 'Η σοσ·αλιστική διά-
  '-'■ * σκέψις καταγγέλε ι την υ Γ 1ϊ?οσ6?ώνη,ε ^ου; ^.Οηταςώ; έ—
  ποκρισιαν τής διακοινώ
  Συμμάχων
  [ίί;νών Πειοαιώς χαί Θεσ)
  ΐ;εύ$ΰηααν μέ μέγα·
  παρακαταθήκας τοιού-
  βιομηχανικώς προϊόν-
  »■, καθ' ήν εποχήν αί τι·
  των είόών τούχων νπέ·
  μεγάλας εκπτώσεις
  [ιΐςΐάς ενρ<»παΐκάς ά/οράς. Εάν έηετρΐ.ιετο ή έλενθέ ραείίταγωγή ν?;αατος χο·1 )νβαχερών ύφασμάτων εκ τού ί|ωτερι<ού ήγορασμέ· είς μεταπολεμικάς χι¬ λ., άναγχαίως αί τράπεζαι )ϊαι χαϊ οί ε'απσρικοί οΐκοι (τίνες είχον ίγοράσει είς τι "; πολύ υψηλοτέρας, θά )ίαταντο σοβαράς ζημίας, V» χον άναηοφεύχχον όν »γωνιαμον. λοιπον άπα- *ίτητος ή άπαγόρϊναις τής ίΛΛ..,,_^Λ Τί3ν είδών τού- Συνεχ,ώ; ακούομεν παράπο- να 8ι« την αθλίαν καττ'ατα- οιν είς ήν ΐ'χει περιέλθει ή αγ ροτικί) άσφάλεια έν τή ύτταί-» Ορφ ?-όγω της άδιαφορίας των •άγροφυλάκων, οΐτινες περί άλ λα ασχολούμενο·. ύψηλότερα έ'ρ γα έχουσιν εντελώς παρα- μρ/.ήσει τα άνατεθειμένα είς αύ χούς χ.αΟι'|κοντα. Συγκρκριμιι,ένως δέ σήμερον , μ«ς κατηγγέλθη ότι ά/.ηθής λε Ί ηλαοία των απαρτών έ.·τρα"ι;.'α | τοποιήθη εξωΰι τής πόλεως ί είς την θέσιν ΊΌπαλτί. •Υποθέτομεν δτι ή κατάστα σις αυτή ήτις ?χει φρρει είς α¬ ληθή άπ<5γνωσι·ν χον κόσμον τΐναι καιρος πλέον νά τερμα¬ τισθή. Οί κοιμώμενοι τήσο·ν μακαρί ς αγροφύλακος καί εΛεΐνοι, σεως των Συμμάχων ·κυ- βερνήσεων έν τή όποία αύται δηλούν δτι «Οά τε¬ θή τέρμά,ε,ίς τόν σκλη¬ ρόν πόλεμον όστις διήρ¬ κεσε πέντε ετη)> και τού
  το καθ ' δν χρόνον ή ' Αν-
  • τάντ καί αί συμπράτοο
  σα ι δυνάμεις παραβιά-
  £ουν τάς ύποτχέσεις τάς
  υποσχέσεις τάς δοθε ίσας
  πρός σύναψιν άνακωχής
  καί προσπαθούν νά έπι-
  βάλλουν είς τόν κόσμον
  όροος πολιτικούς, οίκο
  νομικούς, καί κοινωνι-
  κούς οΐτινες θά προκα-
  λέσουν νέαν τραγωδιαν.
  ιητο'μου μ'>0/]ταΙ. Έ—
  λιϊ δπου τα ποάγμχτοι είναι το-
  I
  σον μ·γάλα καί ενίοξϊ δσον
  τα παρόν.α ου
  οεμία άνάγΛη 0~χο/ει λόγων τίολ
  λών λΆ μάλιστα ρτ("ορ'.χ,ων.
  Εϊντ,ι γνωστή εί; ύμα; έ* τής
  ίστοοί'/.- ή ενδοζις σϊλίί τή; όλο
  γής των τού
  των η ρ ο α ω ρ ι ν ώς και
  ί"·-; έςχντΛΓ,ΐίω; "ϊών ιθιισκί
  ΐ'χ-^τ,γ.ώ'* διότι έκ·
  μέν νά ύποα-.ο^ν Ά
  , Οί μμ
  1 ως αγροφύλακος καί
  («Ττινες τί|ν βέσιν των την χοη
  αιμοποιοδν, ώς μέσοΛ διά νά
  'όργΐ'ίζουνκοιιματικώς είς βά-
  ρος των φορολογουμένων τό-
  I
  σον άγρίω-3 ίδιοκτητών των αγ
  ροτι^ών περιονσιών, πρέπει ν'
  άντ· καοασταθοϋν υπο Λλλων
  οΐτινες θά εχουν συναίσ&ησιν
  Βαρύς, τρομεράς, άπαί
  σΐος· ηχησεν ό κώδων τού
  κινδύνου διά τα μικρά
  κράτη δ ιά τής έκδηλωθε ί
  σης άπρ μέρους τής Δια¬
  σκέψεως έκ ιθυμίας, όπως
  αναλάβη ταύτα ύπότήνκη
  δεμονίαν της. Δνότι κηδε
  μόνίασημαίνέ ι στέρησιν
  ελευθερίας πλήρπ ύί^ο-
  δούλωσιν. Καί είναι μέν
  κ%ί ου^εμία άνάγκη έπαναλτ,ψε-
  ωί αΰ-ή;.
  Έ·; τή μονή τοδ Άικαο'ιου μ
  α 6ρά!| τ:ολεμισ":ώ» μετά έΛαΐον
  τάοων τινών γυν/ι/οΐΐα'θων ή Ο ε -
  λτ,ιαν ν άντιστώσιν είς την ν*.—
  γ.Ύ$ό}0Ί προέλαϊΐν τ&Ο λϊουατνφα
  πάσι. -/.ατά τον Ι'ζιρον ~οΟ 1866.
  Αί τίερ'ι παραοόσεως π
  ι
  κηθέντας ένιή Μονή άπςρρίϊθ/)-
  σαν ύπ' αυτών μετά ^ ,'ευασμοθ
  Ι κα'ι άγαναΑΐησεως. Οϊ "Ελληνες
  έντγ] άνάγκη εύρισ/όμένοι ά"
  σ/.ουν άΛλά οΐν ταραοι^
  ' Άνεμνήσθησαν οί έν ν7)
  πολΐίρκούμεΜΟι ήρωες των £ι
  ςων σελίθωνικς ότ:οία;ο'.ττ/ο &.'-
  των έ^άρϊ<1;»ν .ν *:/] έθνικη ημών Ιστορίγ· και έΐηλωσβν νά προσθε σωσι /.αι ούτοι έν «ύτή μίαν ετι τοιαύτην. Κ «ι κ^'.ωρθώαουν ©ν-
  ψ
  ΒΗΜΑ
  )
  Ον6*Μ<« .ϊ™- „* ίγ < ^ Τ> ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  •αοην όννοοοιΐητών *»αιι ' - .
  »αμ
  βάνβται νη' οιξτ.ν αν δέν 0ν
  νοΓ»ίτνιιται υπο τοΡ ανάλο¬
  γον άντιτίμο./ οΊ/νδοομή ς.
  Είΐπιρικοι, Δελτίον
  ΕΙΑΗ ΕΞΑΓΩΓΗΙ
  Τιμαί χονδρικώς πωλήσεως
  Ελαια κατ' οκάν δρ. 2,85
  Χαρούπια δρ. Ο, Χ 3
  βελανίδια δρ^ Ο, 30
  ιω; τουτο £ιά της γνωβττή';
  τον άέρα άνχ-ςΐνάξίω; τη; λι
  τιθαπβθΓ,/ης τή; Μονής.
  Τα οστά των άνκτΐ'χχ
  εί; τον άε'ρα ήρωων έ/,είνων £λε'-
  - ετε έν ιφ άπίρίττω καί πενι-
  χρώ τούτω ήρώω.
  Ή μνήμη αυτών Οά παραμένη
  αΐων'α είς τάς κζροία; των με-
  κζροία; μ
  ρ
  Γονκ-ίσατε εύλαίώς τόΧ έν κα
  τατά-ίΐ επί ^ών οσ-ών των ε'Ονο-
  Ρ-αρτυροιν τ ςΐίτων πρ&σχυνήσΚ-
  τε ταΰ-α κ*ί άνομν^σν^τε «5τι ή
  θυσία τοντων καΐ «λλων αναριθ¬
  μήτων ϊ'?ωκαν είς ήμ '
  •πόντον ?λεοΟερίαν καΐ
  ν ρ καΐ ρ*ι»3η
  τε έν£ομόχως δτι ομοίας ά νάγχης
  π»ρουσι&ςομέντ;ς Οά μι μάθητε το
  ϊϊαράοειγμά τινν χάριν τής ψιΙ-Λ
  ίΌ
  πατρίοΌς.
  μ
  Μΐ)*ί? ταθτα μετέβην είς τ&ν
  ξενώνα ένθα δ κ. Δασζαλβκις ώ-
  ίλ τού; μαΟ/]-ά; ιτερί δ-
  ς τού Άρκαδίβτ προ
  άλ προ
  με:* την επι-
  σκίψιν των λο.πών άξιιΛεό
  ανεχώρησαν περϊ την
  <«'ι | ν νϊου έκ τή; ϋποοο ής ε-.υχον ταΐςμοναίς 'Αροα Άρκαδίοΐ/. ίς Ροδάπινον Κατά την παρελθούσαν Τε¬ τάρτην συνΐ-πλάκηαοιν έν 'Ρο- δακίνου ό Ιωσήφ Π. Πετρά- κις είςΓΓϋ)ργιος Ι. Γιαννα- δάχΐΓ συνεπρία τ ής οποίας βτραυ μ«τίσί>ησαν σοβορώς άμΓρότε-
  ροι ό μέν -^ώχυ^ Οά ί
  ^ Οιά ',α'/αί·
  ώ; ι οπ/γ την ό
  «V,
  ε
  είς τόν
  τερος
  δεξιόν
  Οί Γυγγενεΐ:τοιι, Γιαναδά-
  κι νοΐ',ισαντες ότι ί'<^-Ήτΰί)ΐ| ου τος εσπαυ<ταν καΐ τϋν οικοντοΰ Π^τοάκι καί μη εύροντες >5τι--
  ρον έχρΐ ίχτός τής μήτρος τ»υ
  εφόνευσαν αύτί]ν.
  Έοέθηείς το Πολυθέ«μα ή τι
  μητικήτοθ χ.Βονασέρα μέ ένα ά-
  τ.Ό τα κοιλά Ιργκ τοθ Δ&υμά π*-
  τρ&ς τόν «ήθοποΐον Κήνκ». Ώς
  προ; τήν,ί,πόκρισ:ν μονον έττ*ί—
  νού; ενθμεν. 'Ιοιαιτέρως δέ γιά
  τον,-κ. Βονκσέρα δέν ήμπόροθμεν
  π»*ά νά εκφράσωμεν τονθαυμα-
  σμόν μας άν καΐ άπό ένα άριστο
  τ.=χνην τή; σκηνή; οέν επεριμέ¬
  ναμεν ολιγώτερα. Μα; παρ&υσία
  σε ζωντ&να την ζωήν τοθ ήθοποι
  οΌ μέ δλα τη; τ», άγχθά άλλά και
  μέ &λ«; της τή; δυσκολίαι; καί
  τή: πικρίες.
  Έηίβης ,καί οί λοιποί ζ
  /.*λά. Ό κ. ΐα£βά
  λομόν ποοϊποΐησι; άγ»θο& γε-
  ροντάχον Ά'Λ άφοσιωμένου ^ίλρυ.
  Έ κ, Κχββάδα κ«ΐ ό κ. Ζήνων
  πολί< ιρυσικός γωρό; πεοιττέΰ κι¬ νήσει;, 'ίΐ οεοπο'.νις ΣταμβτοΐνΌΐί >ου /«ριτωμένη ώς σχοιναβάτης
  δέΒάζήλ
  ώ; -ω-
  η·.». Μονον είς την κ. ϋα
  ρασκευοπούλου εχομεν νά παρατη
  ρήσωμεν δτι άντί νά εΐρωνεύεται
  τοϋς Οεατάς καί νά κάνη κριτικήνι [
  των τουαλετ,ών θά ήτο καλύτε¬
  ρον νά προσέχη είς τον όόλον της
  'τήν είχαμεν γΛωρισει μέ πολΰ κα
  λυτεραν επίδοσιν εί; Αθήνας.
  "Ολας ζυ.ο>; τάς καλάς τοθ θε-
  άτρου έντυπώσεις καταστρίρέ» ή
  ΝΕΛ ΠΙΟΧΩ1Ί1ΪΙΣ
  ( ίδιαίΐ. τηλεγράφημα )
  Αθήναι 31—Α ίσημερ ιναί
  πληροφορ ία ι έκ Ιΐαρ ισ ίων
  βεβαιούν δπ τό Συμβού¬
  λιον των τεσσάρων συίπ-
  τήσαν την Γερμανικήν
  πρότασιν περι ,τών άπο-
  £ημιώσεων ά-τεδέχθη τάς
  άντιληψεις; τού κόμητος·
  Ραντζάου.
  Α ϊ
  τού Ούΐλσωνος καϊ
  Τζώρτζ διά τάς
  σε ις των είς τινάς
  μανκάς ττροτασε ις.
  Α.
  ΑΠΕΙΛΑΙ ΤΟΓ
  ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΠΙΟΣ
  ΚΑΤΚΓ1ΝΕΙ
  (ίοιαίιερον τηλεγρά^ημ»)
  Αθηναι 31—Έκ Παρισί¬
  ων τηλεγραφοϋν ότι σύμ¬
  πας· ό Γαλλικόν τόπος· έ-
  πιαένει όπωςή συνθηκη
  τής Βίρηνης υπογραφή
  άνευ τροποποιήσεων κα-
  ταφερόμενος εναντίον
  ΑΘΗΝΑΙ 31 γ
  Φθθν έζ Ούασιγκτώνοζ
  τιόΠρόεΟρος Ού Ι'λσων διά
  τηλεγραφήματος τχρόςτήν
  'Αμεριχανιπήν Γεροοοϊ
  αν άπε ίλησεν ότι είς η
  ρίπτωσιν ' ήδ
  ποχωρήοη
  ως.
  ούτος
  γ ι ; Δ
  Σφννιάς
  τοθ Οιάσου είς τό περ
  κόπτειν. Τπϊρβαίν;* καΐ αυτήν
  τήνπροληπτικήλογοκρίϊίαν. Εΐςτό
  έργον εΐ/ε έπιφέρει τοσα^ τϊερικο-
  πάς οίστε 6 Οεκτή; Οά εφευγί τε-
  λείω; ο»σαρεστημίνο; «ν έλειπεν
  ή έκτή; ύπ(5κριτι/.ής τελειότητος
  οθκ. Ιίονασέρα ευχαρίστησις.
  Έλειπαν «ί ίϋβ πρώται τής*
  πρώτης πράξεως σκηνκϊ, ή πρώ-
  τη τ-^ς δευτέρα; τελεία»; άκρωτη.
  ρηοσμένη. 'Αττοδέ τήνένδεκάτ^ν
  σκηνήν τής τρίτηςττράξεως άφτ·
  ρέθη όλόλΛτρβ; ή έ^ομολόγησι;
  αηζ Άνχ; άπό την οποίαν μανθά
  νομεν πώς χπ ποΰ εγνώρισε καί
  ήγάπησε τον Κήνκ. Καί τέλος
  λεΐτει. .. ! ! όλ&κλήρος ή Πέμ-
  πτη πράξις καί ή λνσις τ:Ο £ρ-
  γο». καί ετσΐ μένομεν μέ την ί-
  όέαν τιραγματικής τοθ Κήνκ πα-
  ήν κβμησσαν. έκ-
  άπένκντι τοθ συζϋγου
  της καΐ μέ την άγνοιαν ώς πρός
  την τύχην τ^ς*Αννης.
  Έχομεν μίαν σΰσταο ιν χαΐ πά
  γιά τον ~
  η γ ρ
  Είναι προτιμώτερον νά μή έπι/εί
  :τ) την εκτέλεσιν άρΐίτουργ/,μά-
  των παρχ να τα περΐκοπτη οί
  λε']/ΐν τ;ροσα)ΐΐω'Ρ καί σκηνΐκών '
  μ·ςων. Άλλθυς κ'νουνϊΐει νά νο-
  μισθ^ δτι έκλ^μβάνί'. τοϋς
  "II-
  ρακ)ειώτε: ώ; ψι\ίγζιιζ μή έ-
  χοντα^ άντι/.γ,|/;ν. ΜαΑιστά δέ
  δίοοον ούτω ςήν ευεργετικήν τού
  άσεβεΐ
  ΝΑθΛλ
  ΜΕΓΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΚΚΟΝ ΞΕΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΤΑΙΣΘΜΙΑ
  ΕΝ ΛνΡΤΚ
  ((Μετά φωμαντιηοΰ κήπον))
  Ύηο ζήν Δχεύ&ννσιν των ρεκτών
  ΓΕΩΡΓ! ΟΥ ΓΠΠΡΟΥΛΗ ΚΑΙ Δ· ΠΑΒΕΛΑΑ ,
  'Ανακαινισθέν τελείως >ίαί συμΐτληρώοαν καί την ιελαχΐσ την
  αυτού έλλειψιν ύπόΌχεται πάσαν 3νεσιν άκραν καθοριότητα χά
  περιποίησιν άσυνε)θη.
  ΤΤΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΒΗΜΛΤΟΣ
  Τά καλλιτρχνικά ΤνπογραφεΤα τοΰ «βήματος» πλουτισΰϊν κιμέμεγάΐΐ ην
  ποΐκιλίανκαινουργών τυπογραφικών ατοιχειων Έλ^.ηνιχών καί Γβλλικ ών
  άναλαμβάνοιΐν την εκτύπωσιν.
  Εφημερίδων, Περιοδικών, βιβλίων, Διπλοτνπων, Έπικεφα
  λίδων έπιστολών κ(»ί φακέλων Είδοποιήσεων, Ρεκλαμών, Συνα-
  λαγμάτων, 'Αποδείξεων, 'Αγγελτηρίωνγάμων καί άρραβώνων
  Αγγελτηρίων κηίειών καΐ (ΐνημοσίνων οΐασδήπατε όίλλλη; τιι-
  ,.Ίοργαφΐκής εργασίας.
  Έκτύπωσις ταχεΐα Ψ
  Έργασία έπιμεμελημεν" καί τιμαί ίΐολύ συγν.ϋ.ταβατικα·..
  ΕΛΛΗΝΟΔΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ
  Κατά τού£ ΰερινονς μήνας ϋ'ά χατέλΰ·^ είς την πόλιν μα
  προσωπικόν τής υπό την διεύ*Ίυναιν τον γνωστόν Χνχτι-
  όργονχ. Θ. Ταβουλάρχ, 'Μλληνοαγγλιχής 2 χολής Χανίων
  διά νά καταρτίζει λογισται πρός ιήρηοιν Έμηοριχ&ν βι-
  βλίων.
  Παροναιάζεται 'έηταν.χος εύκαιρία διά νέονς χαί δ?βποι-
  νίδας ο7Γ<ος καταρτισθώσιν εμπορικώς είς δέ έμπορενομέ' νονς 'όπως τεληοποη&ώΧίΐν είς τό £ργον των. ' Ί έοειΰνμοϋντες νά παραχολνυϋ'ήσωοι μα&ήματα αταρα- καλοΰνται όπως μέχρι τής 10 Ίοννίον προσέλθωσι χα'ι δηΚώσωαινεΙζ το Γραφείον τον «Βήματος* -IV '