90529

Αριθμός τεύχους

122

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ 3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1919

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1 ■·»»♦ ——<·· Σ ι32 £ΓΟΝ ΦΤΛΛΟ.Ν ΤΙΜΑΤΑΙ ΛΕΠΓΑΐρ ΒΗ 'Ετη σία δραχ. 36 Έξάμηνος » 18 Τ^ίμηνος » & ΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ( (ΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΟΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ €(ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΡΘΕϋΑΓΩΓΕΐΟΥ>
  ΛΥΚΟΥΡΓΟΓ Ν. ΚΑΦΦΑΤΟΧ
  ς ιτρβ
  Διά δηα.ο;(ίυ·τ«[ς χαΐ βιατρι
  βάς τ&α'τερ,αι συμϊ.ωνίϊι.
  Τηλεγραφ. ΐιευ<»υ»βις ΰτ,α» '*1·! ■.-----*Γ^^ ΕΝ ΡΕΘΥΜΝΗ Έσπέρά χαΐ είς ελλει ιταααν οί δπαδοϊ τοϋ χ. νά χατηγορήοωαι άαιηάλονςτων ζητονν πΧειοτέ^αν διαφώτισιν Γ.ιίνιχών ήαών πράγ\.ά δέν έδίβχαααν λ?γ?μεν χατηγοοήαωσιν δτι νά ένσπειροναι απογοήτευσιν παρά τω έμφναήσωσιν ά : φόβονς καί έ- διάμυριοστήν καϊ ίΛϊοΐιμνριοοτήν ίσωςφοράν ίηπρέ.-ιεινά έχωμεν τυφλήν (Ιιηααοσι/νην είς τον μέγαν υνόαενοι άπο- αΐοϋαι τδνάρχηγδν αυτών. 'ΑΙΙ έν ώ τοαϋταχατη{θ ϋνοι των άντιπάλίον αυτών ταχτ.κή των όιερμηνευον- Γών τάς γνώμαςτών βενιζε κύκλων εφημερίδων είς την μνήμην τό γνω λογιον δάσκαλε ο'τεον χαί νόμον δέν έ- ένώ ημείς ΰ-ά ήγό· ;ό τοΰ στρα-οδΐΛίϊί- |» ίάν έδημοαιενυαεν την εί χα& ήν «δρ&γας άρχη νό:;> πο'.οοίζ"εται νά γίνη ύ-
  διορι'ζύαενος είς
  ΐην θί'σιν τοϋ ' ΪΊϊάτου άρ
  έν ΚωνσΓ'ί'τιπόλει,
  καταγγελία ίδό-
  ^ χατά τής άναγραψάσης
  ψεΐδίοίν εφημερίδος οϋ~
  μοντζα των Βειξελι·
  ήσαν μανΰ-ίνοντο την
  'ν/.ην τοϋ αρχηγόν των.
  Ήμεϊς δνακολεχ>όμεΰ·α νά
  κιαιεύσωμεν δζι ό κ. Βε-
  θά καταδεχ^Ο ηοιύ
  Μ γίνη υπάκληλο^ ί'στω καϊ
  ' χ««ιϊ|ϊαι ε'ίζ, ανωτάτην
  ινέ/καταλείπων την άς)·
  ίαν τοθ 3ϊειϋ·αρχοϋντος
  'ΐοιοςτου άπολαμβάνων
  .αχιαιον έπ τοϋ παρόν-
  ,τγς άκερίστου ύχοστηρί
  ίί.ως .«αι ζυφλής έμπιατοσύ
  <υΤον. ηλ/, ήχαοαδοξολογία τώνΒε εφημερίδων δέν ιε(}ΐορίζεται μέχρι τού¬ τον. Κατά 'τανχα άναγινώσκο- μεν είδησινμεταδο&εΐσαν έξ Αθηνών ητραγγισθεΐσανδή λον δτι χα€ ώς ,καί η άνωτέ ρω καί περάσατα άπό τό ψιλόν κόσκινον τής λογοχρι οίας δτι,έν Σμύρνη οί Ίζα- λοΐ υπηγόρευσαν την χυχλο φορΐαν των 'Κλληνιχών έφη μεοίδων.' 'Ύψιστε θεέ, δι'αύτό λοι- ."τόν δις ό θεοφιλέστατος Σοΰ ύνέχεμψεν ευχαριστηριον δο ξολογίαν μετά κωδονοκρον- αίαςέπΐ τί] παταλήψει τής περιμαχήτου ταύτης πόλεως; .ν/όγως λοιπον διαποροϋ σι περΐ των σνμβαιν'όντων οί έχοντες Βχι τυφλήν έμπιστο αύνην άλλά τοιαύτην μέ ά- νοικτά μάτια χαι έρωτώσι ποΰ ευρίσκεται ή έλληνική κατοχή, ό στρατιωτικάς νό- μος και δ περινονατατος πρώ Ι τος πολιτικάς σύμβουλος επί ! τέλονς τδ εύ,ζωνικόν,τό όποΐ όν τήνϊβαψζ μέ τόαϊματον | Και συνΐγίξουσιν δτι είς- ι τό Άϊδίνιον έπαυσαν Αγ- Ι γλικά ατρατενματα ινα προ- λάβωσι σύγκρουσιν μεταξύ των ήμετέρων ιιαϊ των Ίχαλικών στρατευμάτων, δτι ή Σννδιάακίψ-ς έπανήλ ι θεν είς την συνθήκην τοΰ , 1916 την κανονϊζουσαν τα ι Τούρκικα πράγματα πρό ιής είσοδον τής Ελλάδος είς χον πόλεμον. Ι Αλλά κατ' οοδέν λοιπον μετεβλήθησαν τα πολιτικά πράγιιαττ. διά τής σνμμετο- | χήζτής Ελλάδος είς τόν πό λεμον καίτοι χάρις είς την • στρατιωτικήν αυτής σνμβο- ! λήν μετεβλήθησαν τα στρα- | τιωτικά υπέρ των σνμμά- 1 χων διάτή; διασπάσεως τοΰ Μαηεδονιχοϋ μετώπου; | Άλλ'αί ύδήσεις αντιΐ ού Ι δένΗερον ύποοειχννουσιν η' 1 δτιτάέθνικάήμώ) πράγμα¬ τα ευρίσκονται εισέτι άμόρ ' φωτα καί άσχημάτιστα. Ύ,αλν πτονιαι υπο πολλων δνσχε- ρειον καί πνεϋμα αΐσιοδοξι Ιούνιον 1919 άς φίρετπι έπ' αυτών, καθώς | 7τ]το κιχΐ ή γή κατά την Γρα¬ φήν την προτεραίαν τής δή- μιονργίις. Δι,ά τουτο ε'χομεν τί]ν α¬ ξίωσιν διατρέχονες δχι ενα μόνον κίνδυνον, άκλ' έν πά· ση περιπτώσει τόν κίνδυνον νά έπικριθώμεν ώς άπαισιό- όοξοι έχομεν την αξίωσιν ό όνομασθ-ίςδημιου^γόςτήςμΓί ζονος Ελλάδος νά αοξηται έ πΐ τέλονς τής δημιουργίαν ή δποία ώς γνωστόν άρχεται διά τού ο/εννηθήτω —ώς»!. ά·; ώνων καί #λλα πολλΛ ^, τα, ώραΐα βεβαίως, πράγματα, ών ού λ ί;στιν άρι.9|ΐύς. Άλλά μ' δλα ταυτα πρεΛβΐ νά :.ί<Θτ_) ή καλή αυτή έφημε-» ρίς 6χι 6 Γλληνικύς Ασός έπι- [ΐένει, ό οθ/αος νά παραμένη άντιβενιζεκικός. Είναι πράγματι οώρι/ΐον»νά είναι κανείς φιλελεύθέρος Είς τουτο συμφωνοΰμεν καθ' δλην την γραμμήν πρός εφημερίδα «φιλελευθέρων άρχών» ήτις τό βεβαιοί προσθΐ.τοντ(·ς δτιτοϋτο είναι άίνηθώς «ιόραιότατον» ά πό στομαχικής ιδίως απόψεως. Διότι οέν ύπάρχει άμφιβολί α δτι τό αέπάγγελμα» τουτο παρέχη ίλα τα ίπίγεια άγαθά είς τούς εύτυχεϊς θνητούς^ ο'ίτι νες τό έξασκοΰσι, δίδον αυτοίς καλήν καί δφθονον τροφήν, πολλά έκατομμύρια, έξέχουσαν •Οέσι μεταξύ των αλλοιν άν- θρώπων προνομιούχον τοιαύ¬ την άπέναντι πλρίστα>ν Λργών
  τό προνόμιον λ ά μίι πληρώνο)
  σι φόρους, τό οικοάίϋμα νά ύ-
  βρίζωσι δημοσία καιάτιμωρητεί,
  τοΰς πολιτικούς των άντιπά ν,ους
  την μαγικήν δύναμιν νά μετα*
  []άλο>νται άπό τριακονταρτεΐς
  υροι ρ;ς ύπρρή?.ικας πατριώτας
  την Γύχαρίατησιν νά παρακο
  λουθώοι άπύ τάς εφημερίδας
  χγ, δρασιν το5 Στρ»τοΰ, έν <ο καί ουΓθι ιΐνια έπίστρατοι την Ευκαιρίαν ί-·ίς τούς ύ,..ηρςτήοαν τας ρπί τουοκοκοαχίαζ ρύσυνει δητως τόν Σηυλεάν^ν νά έμορα ] νίζοηται ώζ ,ληικότατοι πατρι¬ ώται καί ν' αποκαλώσι προδό¬ τας τ« λεί^ιαν'α ί.ών κρ7]τικώ.ν Ήθόλομρν νά ερωτήσωμεν τούς άομοδί(>υς εάν αί άστυνο
  μικαί διατιμήσεις έκδίδοντάι δι
  ά νά έφαριιόζωνται ή ετσι ά-
  π?.ώς διά νά λέγεται δχι κατι γί
  νεται.
  Άν δέ ν άπατώμεθα καί διά
  τόν τυρόν καί διά τόν όνθότυ-
  ρον γ/τι έκδοθΓ] τοιαύτη διοτί
  μΐ|σις όοίζουσα την τιμήν τυθ,
  άνθοτύρουείςδο 3, 60. Εντού¬
  τοις παντοπώ?.οί τινκς, παρα-
  βαίνοντ?ς την διαταγήν ταύτ)ΐν
  ' ποΛώσιν, ώς π?ιηροψΐ)ρουμεθα,
  τοϋτον δραχ. 4, 80 κοί 5 την
  οκάν εις τούς άγνοοΰντας την
  διατιμηαιν.
  Λιά τουτο νομίζομεν Οτι Ηι
  βά/Αεται ϊίς την Λστυνομικην
  αρχήν όπως ύποχο&ώσρι πάντας
  τούς πωλητάςδιατετι,μημένων ρΙ
  δών νά'Κ'σωπι 'πινακίδας έφ έ
  κάστου έπ'πύτών αναγράφου-
  σαν την τιμήν τής λιαΛΐκής τοι>
  Ουιο) μόνον υπάρχη Γλπίς.
  νά άπαλ/αγί| ό κόοικ,ς οποτι>ύς
  γαιιψ.Ίνν/ας ι ής αισχροκερδεί¬
  ας.
  ΕΞΩΤ- ΕΙΔΗΣΕΙΪ
  'Π φιλε/.ηιθέρα ιχρημερίς
  «Φρουφος τού Μάντζεοΐί-ρ·» θί
  ωρουμενη ώς Γκφρόζιατ.ί/ τάς
  γνώιιας τοϋ ποωθυποοργοϋ »ν
  Λοϋδ Τζώρτζ γρ<'*;ονο;'Μηΐ?ιίθί τής όαημεραι ζωηρ(')τ^υν ,'/ίδη λουμέ^ης ά.ι(ίφάσεως 7 ΐ>ν Ρίρ-
  μανών δπος |ΐ'| ύπυγράιψ(;υΛ'
  τούς δρους γοάφει Ίτι οί Γί'θ-
  μανοΐ δικο/ιως ίσχιιρίζονται ότι
  οί Γ)θθι τη; είρήνης άίτθ'ΐ:/,Ηΐν
  παρα;<ί(ίοιν των 1 1 οΐ)μείων τ,οΰ Ού'ίΐΐίΐίο^'^Ι'ΐιν?ς άνεγ^ωο,ί-
  ,ν/
  2" ι
  Ι Γ*.
  Ι
  ^ν .
  Ι
  σθησανώς β/σις τηςα"νακωχής.
  Λογικωτάτη έπίοης κατά την έ
  φημερίδα ταύτην είναι καί ή άν
  τυΐρότασις των ΓερμαΛ ών όπως
  έρωτηθοΰν διά δημοψηφίσμα-
  τος οί Γερμανικόν πληθυσμοί
  #.οιν παραχωρηθί) ή πατρίςτων
  •τίς τού; Πολωνούς. Ή Γερμα¬
  νία δέν πρκπει νά υποβληθή είς
  την οικονομικήν δουλπ'αν διάνά
  πληροκρι τάς άποζημιώσεις
  τοσοθτον μδλλον καθ θβον οί
  Σψ,μαχοι ρχουντά υέσα δπως
  την έξαναγκάσο^ν εάν
  ν* πληρώση ■
  χοο θά επ ιβαρύνη τόν άρ-
  χ ικαγκελλ'άρ ιον, καί ψ
  <π·ρατιωτικΓ> διεξαγάγη
  τοΰ πολέμου έζηρτ«ϊτο έζ
  ολοκλήρου άπό την Θέλη¬
  σιν των στρατηγών τού
  καί των ναυάρχων τοο.
  Πρόγραμμα Πλ]σμοϋ
  Έμμ.. Κυρ. Άντωνχκάκΐ κ«-
  Ι
  κατά
  Κατά Τηλεγράφημα έ μ
  Ββρολίνοο, οΛούδενοορφ
  προέβη είς; τάς; ^ζτν; συ
  μαντικωτάτας· δηλ^σεις;
  πρός1 τον ' άνταποκρ ιτήν
  τοΰ (ιΚόσμοο τής; Νέας :Υ
  όρκης»:1 -Ό στρατηγόν ε Ι
  νέ πεπεισμένοι, ότι οί
  δροι βίρή,νης;, οί όποίοι
  καΐτά τ-ήν ιδικήν τού γνώ
  μην σ^μειώνουν την χρε
  ωκοπίαν των άρχών τού
  Προέθρου Ούλσων, 6έν θά
  Βυνηθοϋννά εφαρμοσθούν.
  Εντούτοις; ό στρατηγόν
  φρονεί, ύ'τι μέ την οικο¬
  νομικήν συνδρομήν τής;
  'Άμερι κης ή Γερμανία θά
  κατορθώση ίσως νά ιχνακ-
  τήση τάς δυνάμεις; της;.
  'Η Γερμανία, προσέθη-
  χεν6Λούδενδορφ, έγκσρ
  τερεΐ όπως; άποΡήάπά άπό
  ψεως ο ίκονομ ΐκής ώς; υπο
  τελή^ των Ήνωμένων Πό
  λιτειών, μολονότι τοι-
  αρτη έζαρτησ ις; άντίκε ι-
  τΊίί είς- την άζ ιοπρέπε ι-
  <*νττ}<Γ άλλ'ρχε ι τόσηνέμ πυστοσύνην είς την παρα γωγ ικότητα των λαών της; ώστε έλπί^ει'οτι θάδυ νηθη νά χε ιραφετηθίΊ ά¬ πό την οικονομικήν 'δου- λείαν της πολύ ένωρίτε ρον ή όσον αί περιστά- σ& ις έπιτρέπουν νά τό ί λ.τ ί ζτ τις. 'Αναφορικώς πρός την ευθύνην τοΰ πρώην Αύτο- κράτορος καί των στρατι ωτκών ορχηγών τής Γερ- μανίας, ο Λούδεν δορφώ μολόγησεν ότι δέν δύνα τα ι ν'άηοφανθήπερϊ τής καθαρώς δ ιαστικήςόπόψβ ος το(3 ζητήματος. Όσον ά(} ορ^ αυτόν, ε ίναι πρό- η^μοςνά παρουσισθΓΙ ένώ - ι. ν δι κα<:τη ρ ί ο ο των έ θ ·'·) τ· <5 οί: αί όν νά παρέχη £· ι,γγυα άμέ.ροληψίας. 'Λλλά θεωρε Γ αδύνα¬ τον νά υποβληθή ε ίςδ ίκην ο πρωην αύτοκράτωρ, δ ιό τι ή εύθύνη τής πολιτι- δΡάσεως ΤΌϋ μονάρ- Α'.) Ένοριχκής Επιτροπείας^ Κούφης έκπροσωκουμένη; νομί¬ μως υπο τΐοί ί.ΐροέο'ρου Στάυρου Κατσου λιερχκι ίερεως χατοίκου ωΐής Μάρκου ΤριπαΑΐίακΐ ω ςμίλώνΰ'.) Κωνιχτα Γ»ανκΑ«χι χα,τοιτ·» Κού- Έπειίή, καίτοι οί καθ* οί τό παρον μοκ, έπέταγησ&ιν νομίμως ι οιά τή; άπ« 30 ίΝοεμ^ριου Ι 917 ι έπιταγής μου κοΐνοκοιηθτ,σης νο Ι μίμως, ινα έυνάμειχαιπρόςέκτέΛε Ι σιν τής ύτϊ' άριθμ. 358 τοο 1 ) 17 άϊϊο*;αι»·εως τοΟ ττρωτοδικίίου Ι'ε ι το έν ον μοί πληρωσο^σ! το έν τή ισ/] έπιταγη. άν*κρερόμενον πό των βρ&γι*ων 11^, 80 άφη¬ σον των βλρ&γμών 119, 80 άφή- I καν χ αί πτρήλθεν ή υπό τού νο- • μςυ τασσομένη προθίίΐμϊα άπρα- /•τος. ' Α ι _ Διζ. τνθτα ίΐρός είσβρί/ξ'.ν τού π<.σοΟ τού τούτων 111),8Ομ£τάτών5ρ.τήςέπι ταγτιςτόκων,άποίίόίίυν έκτΐΓ.Οηαι ^· *· ^ ε #4 κκΐοημόσιονάναγκαστικονπλεκϊτη ριασμον τα εξής άκίτητα τής Έ νοριακή; Επι .ροπεΐαί κείμενα είς την —εριφέρειαν τοΰ χωρίου Ιί ού^η; τοΟ Δ^μου Αατ;- τί^ίων. Ετίνρ/Μ'ς Ρίθι-μνοΐ ήτοι 1) Κϊς, θε σιν Π οτελιανά *2 έλαιό- θένίρυ' έντος ι «ο άγροθ τοΰ Ζ*ν* ρία Κανβκάκι 2) Είς θέσιν Μ»?α χιανα 2 ελαια; είς τ!ϊν ά';ρτν Ί1- Ξερζάμπελα Ι 'ίλαίαΛ είς. "ίον ίί- γρον Ελένης ΜοττΟοΊϊκ^Λΐ. '(' πΛεΐίΐν,ρι*σμ»ς των κτη- μάτων (έλαιων] τούτων γ·νήσε- μγρρ Ι'εθύμνγς Γεωργ. Λουχάχι % τοΟ Νομ.-μου τοι/ άναπληρωτου ε^ω Οί τοΟ έν Γίθοαντ) επί τή; όοοθ Γσάρου σ^μβολχογραρείω, τί)υ την 14 Ιουλίου 1ί>19 ημέραν Κ α
  ρινκήν ν.αι ώ^αν '.)—Ι ο> π. μ. 5
  τε κ-ρ>'η·:,,?;
  ι αί Κυβερνήσεις τής 'Λντάντ ^^"Γ^ '^' :· ?1"· «
  γγ
  τι αί Κυββ,η,,σε.ς τής Άντάντ
  ή'ρνήθτ,σαν ν' άναγνωρίσονν
  Κλά
  τί|ν υπό τοΟ Κολτσάκ σχημβ- , Α{ α,·,χΟι ,.;.11οοίΐ(Μ
  τισΐ>εϊσαν Ρωασικήν* Κυ^ι-ονη | ν,,ψ^,,,ο,.ν ϋΧ,' ίι, ,1^"
  αιν. (1ποοοίψατε?τούς, ύπορλη- ; „,',+<,.. Λ<>ό, ν,,ί·.· «.
  "V
  βυτος- πρός τυι·
  ίθ μ) Γαιίι
  Α 1 φόν
  π,
  σιν,
  ■θεντας ύπ' αυτής
  Ά. Σφννιάς
  ( Ιδιαίτ. τηλεγράφημα)
  ΑΘΗΝΑΙ, 1 Ίουνίου
  Τηλεγραφοϋν έκ Παρισίων
  ΰτι ό κόμΐ|ς Ραντζάου .~ροέβτ| ,
  χθες είς σοβαράς δηλώσας εί- ί δία, τΑν
  πών ότι «Εάν άποροιφίΐώσιν
  υπό των Συμμαχίαν α. Γερμα- »ρο"ς^«_»)μροϋλ ιον'τωντ{
  νικαί έΐντιπροτάσεις είναι ά- ' '
  δυνατόν νά υπογράψη την συν
  'Α'ΘΠΝΛΙ ΐ'Ίοονίο,,
  'Ατγέλλέ αιτηλεγρα.
  ~ ·* ι. Ι Ι
  ιις τ γ ^:
  ι< -λ ι/ η θηκην τήςείρόνης, 6ιΟΜ ή Γ>ρ
  μανία δέν ι·ίναι ποσώς διατρβεΐ
  μένη ν'αύτοκτονήσί)».
  Α. Σφυνιας
  σάρω»/·
  δι
  οποίας; {ητεί
  ρ ικην συζήτησιν μετ'α
  των διά την μετάτής Αί
  ί ή
  ιας συνθηκην τής εί
  ρήνης.
  «
  Ιϋλτσαι γυναικεΓώαι καί π
  δικαί είς διάφορα χρ ματα, ά-α
  ρώματα (άζουρέα κ. λ. π.)κα
  άρωματικοί σάλπωνεςσματογυά
  λια λ.;υκά καϊ^χθΛΐίματιτά, άνοί
  πτηρρς, κομβολόγια κ,όκκινα
  καί σφι·οίχτρες μί·· πυ,,ξίδρς δι
  άστυνυμΐχούς.
  Είς τον χ. Ιωσ. Δαρατσανοϋ
  Είς τό Καλλιτεχνικόν
  Εύαγγ.' Γ. Καπάίδόνη
  (Ι Ι«ρά την Άγί&ν Βαοβάρ^ν) -
  Κατασκευάζονται. υποδή¬
  ματα άνδς)ΐκά καί γυναικΓϊα στε
  ρεωΐαΐα καί καλλιτεχνικά.
  Ε
  5ι?τι
  • ■
  ΤΔ ΚΛΠΜΔ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΕΤΑ
  τοΰ νέον Καπνοπ(ΰ!1είο
  Μ. Α. Χ. ΑΑΕΜΤΑΡΑΚΙ
  (Παρά χ ό ΑΙ:ίντίνι)
  Διότι είναι
  Τα εϋγεατότρρα
  Τα εύ^δέστεςα
  Τάμόνα άνό&εντα
  Τα μζνο. γνησία
  ΛΓΙΜΧ1ΟΥ ΒθΟΓΚ*ΒΛΛλϊ
  Δοκιμάσατέ καΐ&ά
  ΤΣΤΡ01, πιχρελήφΰηον
  είς μεγάλην ποσόχητα κα
  Εφαρμόση τελεία
  Τιμαί ηολν ανγχαταβα- πωχοϋνζαι λιανικώς πά
  τικα{.
  ίο. επίσκεψις μόνον άρ
  κεΐ.
  Άρμοοιο; δικαοτικος κλητήο Γ
  σει: ·χ«ΐ δΥμοτιεύ'βΓΐΐί. ε· ι . ·· ^
  σει: -χοιΐ δν,μοτιεύ'βΓΐις.
  Ρεθυμνον 28 Μο,ίου 1919
  Ό -.οθ ίπισπάξ'.ντος πληρεξού
  σιος
  Ι. Γ -
  ΕΙΔΗ ΕΞΑΓΩΓΗΙ
  ς Τιμαί χονδρικης ι
  δρικώς είς τον Ιωσήφ &ψ
  τσιανον.
  αΐτηιίις τ.ροκ ιγ
  <( ν ν Γ» ρ ο «ι ή των λαιι (ίόνε.ατ ν-' ΛιΗν αν δϊν όν υπο «οί άναλό· κατ' οκάν δρ. 2,85 Χαρονηια δρ. 0,13 ! βελανίδια ' δρ. Ο, 30 ι γ όν άντιτίνο ν. /*»· 'ί.