9053

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΟΙ ΓΕΡΓΠΡϊΜθΓτΒΜ ΧλΝΙΩΝ
  ιι«τ«ί?τι? "ληΡ°φ°Ρίας ημών τα έν Χανίοις Γερμανικαί στρατεύ-
  ματατα θα ήσαν δίατεθειμένα νά παραδωθοΰν έφ' όσον θά έξησφαλί-
  ι,ετο εις αυτα άμεσος μεταφορά καί εγγύησις διά την ζωήν των.
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ-
  ΣΤΕΦ. ΖΑΡΙΔΑΚΗΓ
  ΕΤΟΣ Α·' ΠΕΡΙΟΔΟΣΒ.' ΑΡΙΘ 8
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Όκτωβρίου 1944
  ΙΛΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑ Κ Η Σ
  ΑΪΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΕΙΖ ΤϋΤΣ
  Άπό ιεράν υποχρέωσιν καί επιβε¬
  βλημένον καθήκον γίνονται καί πρέ-
  πεινά γίνωνται μνημόσυνα καί δεή-
  σεις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών
  των δολοφονικώς έκτελεσθέντων καί
  φονευφέντων άδελφών ημών..
  Οί ήρωες δμως καί μάρτυρες οΰτοι
  δέν έχουν ανάγκην μνημοσύνων καί
  δεήσεων, διότι άνεξίκακοι καί λευ-
  κοί δπως ήσαν ϋπέστησαν τόν μαρ¬
  τυρικόν θάνατον άπό τόν βάρβαρον
  κατακτητήν άτάραχοι καί γαλήνιοι
  μέ τό μειδίαμα είς τα χείλη καί τό
  γλυκύ δραμα τής ελευθερίας καί τής
  άναγεννωμένης Ελλάδος. Όλόκλη-
  ρος ή Ελλάς καί Ιδιαιτέρως ή Κρήτη
  μετά περΐλαμπρον άγώνα δστις προ
  κάλεσε παγκόσμιον θαυμασμόν, ηνα¬
  γκάσθη νά υποκύψη πρό τοΰ τερα¬
  στίου πολβμικοΟ δγκου τοθ έχθροθ.
  Καί έκτοτε ήρχισε ή περίοδος τής
  μαύρης δουλεΐας, καθ" ήν διεπρ&;
  χθησαν τόσα είδεχθή κακουργήματα
  καΐ έλαβον χώραν τόσαι ταπεινώσεις
  καί έξευτελισμοί ώστε ό άνθρώπινος
  νοθς σταματά καί κάθε ανθρωπίνη
  εύγενική ψυχή αίσθάνεται, ρΐγος κ^αί
  αποτροπιασμόν πρό τού μεγέθους
  τοιούτων κακουργημάτων.
  Ό πόνος καί ή ψυχική μας όδύνη
  θά διαρκέση επί χρόνον πολύν καί αί
  μέλλουσαι γενεαί θά άναλογίζωνται
  μετά φρίκης καί δέους τα συντελε-
  σθέντα υπό τοθ άπαισίου κατακτη·
  τοθ έγκλήματα άτινα δέν άναγρά-
  φουν οί αΐώνες.
  Ποίος άπό μδς τούς έπιζήσαντας
  θά λησμονήση την άδικον καί δολο-
  φονικήν εκτέλεσιν τόσων άθώων καί
  έπιλέκτων συμπολιτών μ·3ς; Ποίος
  θά ξεχάση τό δράμα τής Βιάννου,
  την καταστροφήν των Βορριζίων,
  τής Γέργερης, τοΰ Σάρχου τής Δα-
  μάστας των Ανωγείων τοΰ Σωκαρδ
  καί τόσων άλλων μερών; Είναι χι-
  λιάδες τα θΰματα καί οί αίώνες
  θά κηρύττουν είς τούς αίώνας δτι
  ποτέ δέν πέρασε άπό την ελληνι¬
  κήν γήν άγριώτερος καί βαρβα-
  ρότερος λαός άπό τούς Ουννους
  τοθ Βορρά.
  Ης την Ιστορίαν των λαών ύπάρ-
  χουν στιγμαί κατά τάς οποίας έ'νας
  λαόο, έ'να έ'θνος ολόκληρον συγκεν-
  τροΰται γύρω άπο τα έκλεκτά τέκνα
  τού, τα όποΐα πέρνοΰν μέσα των ό¬
  λην την δύναμιν τοθ λαοΰ, γίνονται
  ή συνιστημένη τής έθνικής δυνάμεως
  καί ή ένσάρκω,σις τής Πατρίδος. Ού¬
  τω καί ό Ελληνικάς λαός συγκεν-
  τροΰται σήμερον πρό των έπιλέκτων
  τέκνων τού πρό των μεγάλων νεκρών
  τού άπό την αυτοθυσίαν των όποί
  ών άντλεΐ άθάνατα διδ,άγματα καί
  προσλαμβάνει νέαν ζωήν καί δύνα¬
  μιν διά την συνέχισιν τής μεγάλης ά-
  τέρμονος Έθνικής Έλληνικής λεω*
  φόρου
  Ό πόνος μάς σπαράσσει την καρ-
  διά, τό ά^γος μας συντρίβει την ψυ¬
  χήν καί ή άφατος θλίψις μδς σκοτί-
  ζει τόν νοΰν καί την σκέψιν καί ή τρα
  γική άγωνία δέν μδς άφηκεν δυνά
  μεις ουτε νά θρηνήσωμεν τόν μαρτυ¬
  ρικόν θάνατον των μεγάλων μας νε¬
  κρών, άλλ' αυτήν την θλίψιν θά την
  συγκρατήσωμεν καί θά την μετα-
  πλάσσωμεν είς ήφαιστιώδη ορμήν
  πρός νέας έθνικάς καί ωραίας άν-
  θρωπιστικάς κατευθύνσεις.— "Ηδη
  πάντες ημείς οί έπιζήσαντες ηνωμέ¬
  νοι καί άδιάσπαστοι άς μοιρασθώμεν
  μέ τούς γονεΐς, μέ τούς άδελφούς με
  τούς οίκείους'των την θλίψιν διά τόν
  πρόωρο χαμό των ποΰ μέ|άταραξίαν
  καί θάρρος έβάδισαν καί έδέχθησαν
  νόν θάνατον.
  Άθάνατοι "Ηρωες !
  Ό θάνατός σας έδωκεν νέαν ζω¬
  ήν είς τό εθνος: Ό θάνατός σας έ-
  σκόρπισε γύρω στήν έλληνική φυλή
  νέον παλμόν, ποϋ έκπέμπει άστραπές
  ποϋ αύλακώνουν καί φωτίζουν δχι
  μόνον τό ελληνικόν στερέωμα άλλά
  σύμπασαν την οίκουμένην καί ό κό-
  σμος όλος παραμένει έμβρότητος
  καί έκπληκτος πρό τοθ άφθάστου ή-
  ρωίσμοΰ σας. Διά τοθ α'ίματός σας
  ήνοίξατε νέους έλληνικούς όρίζον-
  τας, έδημιουργήσατε έ'να νέον άκα
  τάλητον ναόν έν τώ οποίω θά διατη-
  ρήται άσβεστον φώς, τό φώς τό οποί¬
  ον -θά διαβιβασθή είς τάς νέας γενεάς
  μέτήν υποχρέωσιν νά τό διατηρήσουν
  ζωηρότερον καί λβμπρότερον φωτι·
  ζόμεναι καί όδηγούμεναι δι" αύτοΰ
  είς την οδόν τοθ χαθήκοντος καί τής
  τιμής.
  «Πεθάνατε ύπερήφανοι γιά την νί¬
  κη γιά την έλεύθερη Έλλάδα. Κι' άν
  πρέπει νά πεθάνη της γιά την Έλλά¬
  δα, θεία εΐν' ή δάφνη μιά φορά κα-
  νεΐς πεθαΐνει»
  Νά είσθε δμως βεβαιοί ότι ή θυσία
  σας δέ άττέβη επί ματαίω· συνεκλότη-
  σε καίσυνεκΐνησε βαθύτατα ολόκλη¬
  ρον τόν Έλλην, λαόν καί συνετέλε-
  σε είς την ταχυτέραν απελευθέρωσιν
  τής Ελλάδος, καί άπό τό τίμιον αΐ-
  μα σας θά άναβλύση νέα ζωή, νέον
  μύρον άγάπης καίαλληλεγγύης ποϋ
  θά δημιουργήσουν νέα θεΐα ίδανικά
  ποΰ δικαιώνουν καί έξωραΐζουν την
  ζωήν τής ανθρωπότητος επί τής γής.
  ΜΙΧ. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ
  Δικηγόρος
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Π ός τόν Λαόν τοθ Νομοϋ Ρεθύμνης
  ύποχωρεΐ. Ό έχθρός
  Ό έχθρός
  Φεύγει.
  Τα βήματά τού έξαφανίζονται
  πρός τα ουτικά τής Κρήτης μας, ογ
  μάδι βέβαιο, θετικό όριστικό, πώς ι
  τελικός ό μοιραΐος δρόμος τού εΐν
  δύσις. Άφανισμός.
  Δέ βλέπομε πειά όμαδικούς τού
  φεκισμούς. Δέ βλεπομε κρανοφόρου
  πεταλάδες, γκεσταπίτες. Δέ βλέπο
  με όμάδες δικών μας νά σύρωντα
  σά μπουλούκια ζώων επί σφαγήν μ
  έ'τοιμα τα πολυβόλα καί τα πιστόλια
  νά μιλήσουν.
  Δέ βλέπομε σέ κάθε μας βήμα ώι
  άλλοτε στραμένες κάνες τουψεκιώ'
  εναντίον μας. Οϋτε δαραούς ουτε ά
  τιμώσεις ουτε έξευτελισμούς.
  Δέ βλέπομε σύρματα, καστέλλακ
  δεσμωτήρια, βασανιστηρια, ίερά έξέ
  τασι.
  Δέ βλέπομε πυρπολήσεις χωρίων
  έμπρησμούς καί άνατινάξεις στηθιώ
  μαζύ μέ γέροντας καί γυναικόπαι
  δα ένοίκους Δέν ακούεται στά τα
  λαιπωρημένα χωρία μας ή φωνή «ερ
  χονται οί Γερμανοί». Δέν άκοΰμε σέ
  κάθε μας βήμα "Αλτ καί Κόμ μέ ά
  παραίτητη συνοδεία ριπές πολυβό
  λων.
  Δέν άκοθμε τό γδοθπο τής άρβύ
  λας πού έτρόμαζε τα παιδία μας τδ
  λαό μας Καί τόσα άλλα πού ό κα
  θένας μας ^γνωρΐζει γιατΐ τα έζησε
  καΐ δλα αύτα έκτελούμενα μέ ύπολο
  γι(σμό μέ άκρίβεια, μέ σχέδιο είς βά
  ρος ενός λαοΰ άληθινά πολιτισμένου
  —ιοΰ λαοθ μας— άπό έ'να τύρρανο
  μέ αξιώσεις—Προσέξατε!! Πολιτισμέ
  νού!! τού περιφήμου λαοΰ τής νέας
  τάξεως.—
  Σήμερο πού τό φάσμα τής σκτει
  νής σκλαβιδς διαλύεται.
  Σήμερο πού ύπερήφανα τα Κρητι
  ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΖΩΗ
  ΤΟ ΣΙΥΝΘΗΜΑ!
  Ή μάχη εϊταν στό πιό όξύ της ση-
  μεΐο. Οί Άντάρτες πυροβολοΰσαν
  άπό τούς φράχτες, τίς μάντρες καί
  τα ύπόστεγβ άντιπυροβολούμενοι ά¬
  πό τα παράθυρα των σπιτιών πού
  κρατιοΰνταν άπό τούς Γερμανούς.
  Οί χωρικοί ξύπνησαν εντελώς ξα-
  φνικά μέ τούς πυροβολισμούς, τό
  κροτάλισμα των πολυβόλων καί τόν
  έκκοφαντικό κρότο των χειροβομβί-
  δών.
  Δέν γνώριζαν βεβαία την αίτΐα
  δλων αυτών, έσπευσαν δμως νά κρυ-
  φθοθν στά πιό σκοτεινά σημεΐα των
  σπιτιών των—γιά καλό καί γιά κακό.
  Μιά όμάδα παλικαριών έκανε έ-
  φοδο εναντίον τοΰ σπιτιοΰ πού Ιμενε
  ό Γερμανός Λοχαγός, διοικητής τοϋ
  Γερμανικοΰ στρατοϋ στό χωριό έκεΐ-
  νο. Ή διαταγή εϊταν νά συλληφθή
  αΐχμάλωτος μέ κάθε τρόπο. Άπο-
  κλειστικά γιά την Μεγαλειότητά
  τού εϊχαν άφΐσει έκεΐνο τό βράδυ
  την άητο-φωλιά τους οί λεβέντες καί
  κατέβηκαν στόνκάμπο.
  Τό Σκυλί εΐχε μαυροφορέση δλον
  τόν κόσμο μέ τό ϊδιο τού τό χέρι. Ό
  κάθε Φασιστικός χαιρετισμός πού
  δέν άπευθύνονταν σ' αυτόν έτιμω
  ρεΐτο μέ ξυλοδαρμόν μέχρις αϊμα-
  τος καί 30 ημέρας καχαναγκαστικήν
  εργασίαν. —Σκεφθεΐτε αίτία.—
  "Επρεπε λοιπόν οί Σκλάβοι τού,
  κουρασμένοι, πεινασμένοι, μέ ίδρώ-
  ταήμέπαγωνιά νά σηκώνουν στή
  θέα τού δουλικά τό χέρι, πού άν εΐχε
  τουλάχιστον άνοικτά τα δάκτυλα
  κάποιο άληθινό σκοπό θά έξυΐτηρε-
  τοΰσε.
  Κανείς στήν περιφέρεια δέν εΐταν
  πού νά μην εΓχε ύποφέρει έξ αίτίας
  τής Φασιστικής τού νοοτροπίας. Π'
  αύτό εΐταν άμεσα άνάγκη νά βγή
  άπό τή μέση. Λογαριάστηκαν καί
  οί δυσκολίες καΐ οί πιθανές άπώλει
  ες σέ άνδρες μά ό σκοπός εϊταν ά-
  γιώτερος πάντων καί'ή διαταγή εί¬
  χεν έκδοθεΐ.
  Οί όδηγοί των όμάο,ων εΐσαν
  στάς θέσεις των καί οί άνδρες την
  ωρισμένην ώραν έξώρμησαν μέ την
  ψυχή στό στόμα.
  Άπό την πρώτη στΐγμή οί σκοποί
  τοθ έχθροθ μαρμάρωσαν στάς θέ¬
  σεις των καί λησμόνησαν κι' αύτό
  τό στοιχειώδες Άλτ.
  Σέ ;·ιά στιγμή μιά χειροβομβίδα έ
  κτοξευθμένη άπό τό χέρι ενός άν-
  τάρτη ήστόχησεν καί έβαλε φωτία σέ
  έ'να μεγάλο σωρό άπό καυσόξυλα
  στήν αύλή τοθ Κτεΐδ Κοπιηι&ηά'αηΓ..
  Έτι μιά μεγάλη φωτία δημιουργή-
  θηκε καί μέ τίς φλόγες της φωτίζον
  ταν ασφαλώς ή γύρω περιοχή.
  Τα παλικάρια μάχονταν άπροφύ-
  λακτα, δρθια καί έγινεν γιά μιά
  στιγμή στόχος των Γερμανών πού
  ξεθάρρεψαν γιά μιά'στιγμή. Οί σφαΐ-
  ρες των όμως ήστόχησαν καί οί άν
  τάρτες μας μέ άλλο ενα άκόμη «Ά-
  έρα» καί «"Ισια παιδία καί τούς φά
  γαμβ> έφθασαν στήν μάνδρα τοΰ
  σπιτιοΰ.
  Έτΐρθηγεϊτο ό Θοδωρής Έφθασε
  πρώτος στό σημεΐο τής σκοπιδς καΐ
  δπως άντιφέγγιζαν οί άναλαμπές
  τής φωτιδς διέκρινε τόν Γερμανό
  Φρουρό σάν μιά μαύρη σκιά πού έ-
  μοιαζε μέ Βρυκόλακα στή μέση λευ·
  κων σταυρών νεκροταφείθυ.
  Τόν γνώρισε άμέσως ό Θοδωρής,
  διά την ασφάλειαν δμως, έσκεύθη νά
  τοΰ πή τό σύνθημα τής βραδυας.
  Πήρε λοιπόν—θέσιν βάλλοντος—
  καί φώναξε:
  —Θερμοπΰλες. Τίς εί; καμμιά ά-
  πάντησης δμως άπό τή σκιά.—Θερ-
  μοπθλες, έπαναλαμβάνει ό Θσδω
  ρής. Καί Τΐάλι μιλιά ό Γερμανός.
  —Θερμοπΰλες διάλε τή φλέγα σου,
  ξεσπδ τό παληκάρι καί άδειάζει τό
  τόμυγκαν στό στήθος τού κτήνους.
  Την ϊδια ώρα πθύ έπευτε ό φρου
  ρός νεκρός τό ήρωίκό παλικάρι μουρ-
  μούριζε μέ εύήμμΐα μόνο τού.
  —Ποίος σουπε νά μην ξέρης τό
  σύνθημα γιά νά συνενοηθοθμε καλ
  λίτερ'α; Καλά νά πάθης Δέν ήξερα
  τή γλώσσα σου μά εμαθες έσύ στό
  μονόλεπτο τη γλώσσα τοΰτουνέ —
  κι' έ'δειξε τό ταχυβόλο τού.
  ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΔΡΑΙΩΣ
  κά βουνά, οί χαράδρες, οί κοιλάδες
  οί θάμνοι τα ξεραμέναώς χθές λου
  λούδια μας. μδς στέλνουν τό μήνυ
  μα τής μεγάλης χαρας.
  Σήμερο πού άναπνέομεν έλεύθερο
  ώς έλεύθεροι άνθρωποι, ή «Έθνικη
  "Οργάνωσις Ρεθύμνης» στελνει στο
  λαό τοΰ Νομοΰ της ,τον πειό άξιο
  χαιρετισμό.
  Σέ σένα πού ετυχε νά γνωρίσης
  τή πειό άνανδρη, την πειό βάρβαρη,
  τή πειό άτιμη άλλά καί τή πειό σατα-
  νική σέ σκληρότητα βία, ή «Έθνικη
  ■Οργάνωσις Ρεθύμνης» θεωρεΐ τιμη
  της δτιέστάθη μαζύ σου γιά νά συμ-
  μερισθή την πεΐνα σου, τη στέρηοι,
  τή κακουχΐα, την έξαθλίωσί σου, καί
  νά αντικρύση θαρραλέα,έξωρίες καί
  θάνατσ. χ
  «Ή Έθνικη "Οργάνωσις» έβάδισε
  πάντα μέ σύνεσι καί μέ άπόλυτο σε-
  ,βασμό στόν άγώνα σου γιά τή δια¬
  τηρήση σου στή ζωή καί τούς πόθους
  σου, δμως, άν δέν άπεφεύχθησαν τα
  άναπόφευκτα ήσαν μοιραΐα γιατί μέ
  μέτοιο άνανδρο καί άτιμο κατακτη
  τό παλεύαμε.
  Καπνίζουν άκόμη τα πυρποληθέν-
  τα χωρία μας. "Αγνωστη είναι ή τύ-
  χη των έξορίστων μας. "Αταφοι είναι
  άκόμη οί νεκροι μας. Καί άν στή ση-
  μερινή χαρά μας ή ψυχή μας διχάζε-
  ται, είναι γιατί πλάί στή χαρά τής
  λευτεριάς στέκεται ό πόνος γιά τό
  θάνατο τόσον πολιτίμων συγγενών,
  (ψίλων, συνεργατών, συναγω-νιστών
  καί συμπολεμιστών μας.
  Ή Όργάνωσίς μας συμμερίζεται
  τόν πόνο τοθ λαοθ γιατί είνε άπό τό
  λαό, ιδία μέ τό λαό. Ή θυσία τους
  είναι γιά την όργάνωσι άκατάλυτη
  δύναμι στόν άγώνα κατά τοΰ κατα
  κτητή γιά την έκδίκησι Καθήκον ά
  κάμη εχει νά εργασθή μέ δλη της τή
  δύναμι γιά την ήθική καΐ ύλική άνα-
  κούφισι των άμεσώτερα πληγέντων
  Ή «Έθνικη "Οργάνωσις Ρεθύμνης»
  θεωρεΐ ύπερηφάνεια δτι μέσα στίς
  άλλες άργανώσεις έταξε ώς μοναδι-
  κό σκοπό τής Ιδρύσεως της, σκοπό ά-
  πελευθερωτικό. Δέν έτάχθη ουτε ύ-
  αέρ ουτε κατά οιουδήποτε πολιτικοθ
  συστήματος μεταάπελευθερωτικου.
  Δέν έγινε ι^ομματάρχης ουδενός άλ
  λά πειθαρχημένη στίς όδηγίες τής
  Κυβερνήσεως καί των Συμμάχων
  μας, ώς έ'νας άδελφικός πατριωτι-
  κός σύνδεσμος μέ τούς γίννοίους
  πολεμιστάς καί συνεπικούρους έργά
  τας της ώς ΐσοι μεταξύ ϊσων, συνε-
  πής πρός τα ελευθέρα Δημοκρατικά
  δεώδη της, μέ μόνο βοηθό τό Πατρι-
  ωτικό αϊσθημα καΐ όδηγό την έθνικη
  μας παρακαταθήκη έβάδισε σταθερά,
  άποφασιστικά καί θαρραλέα γιά τό
  σπάσιμο των δεσμών τής σκλαβιδς
  πού μδς έπνιγε. Ό αγών μας δέν έ-
  ελεΐωσε. Δέν είναι τοπικάς. Ι
  Έτοιμάζεται καί πάλι ή «Έθνικη
  Οργάνωσις» νά εκτελέση τό κσθή
  κον της.
  Βεβαιοΰμεν τόν λαόν τής Ρεθύμνης
  δτι οί προδόται, οί καταπιεσταί καΐ
  οί όπωσδήποτε άσεβήσαντες είς βά
  ρος τού κατα την μεγάλην τού τρα-
  γωδίαν, Έλληνες θέσει καί δχι φύ¬
  σει, νόθοι "Ελληνες, θά λογοδοτή-
  σουν στήν Έλληνική Δικαιοσύνη καϊ
  ή κρίσις της θά πέση επί τής κεφα-'
  λής των δχι μόνον ώς δικαία ίκανο-
  ποίησις δικαίου άλλά καΐ ώς τιμωρός
  Νέμεσις.
  Καλούμεν τό λαό τοθ Νομοΰ Ρεθύ
  μνης νά μδς ενισχύση στόν κύριο
  σκοπό τής οργανώσεως μας καί νά
  μδς βοηθήση άκόμη στόν ά'γώνα μος
  κατά τής διχόνοιας. Συνείδησις πρέ
  πει νά γίνη δτι μόνο οί προδόσανΤ.^ς
  "Ελληνας καί Έλληνικούς ττληθυ-
  σμούς είς τόν εχθρόν ε\α. προδόται.
  Πρέ—εί νά κατσρρΐφφοθν, νά παύ-
  σουν, νά ^ςθφανισθοΰν τα συνθήμα
  τ^ού υποκαίουν τή διχόνοια κοτί
  νάχωμε πάντα ϋπ' δψει μας τα λόγια
  ΝΛ ΑΝΑΓΝΩΣΘΗ
  Είς άλλην στήλην δημοσιεύομεν εύ-
  ^αρίοτως την άποσταλεΐσαν ήμΤν προ
  <ήρυςιν τής Εσνικής ώρ^ανώοεως Ρε- 3ύμνης και τή»/ όποιαν συνιστώμεν ϊ οιαιτέρως είς τούς αναγνώστας μας Δέν παραλείψωμεν νά προσθέσωμεν ότι τό περιεχόμενον τής έν λόγω προ- <ηρύξεως βασιζομενον επί των ύγειών οκέψεων τής Κοινωνίας άνταποκρΐνε- ται περισσότερον άπό κα|>ε άλλην ψο
  ράν, σήμερον είς τάς πραγματικάς επι
  θϋμΐας καί ευχάς τού λαοΰ.
  —οο —
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ
  Είς τάς "Αθήνας έτελέσδη χδές μνη
  μόσυνον υπέρ των έν Ελλάδι πεσόν¬
  των βρεττανών στρατιωτικών Καί ώς
  πληροφορούμεθα έντός των ημερών
  πρόκειται νά τελεσθή καί ένταϋδα πα¬
  ρόμοιον μνημόσυνον
  Έν τω μεταξύ δμως οί έδώ τάφοι
  των υπέρ τής ελευθερίας τής Κρήτης
  πεσόντων "Αγγλων αξιωματικών καί
  στρατιωτων ευρίσκονται είς αθλίαν κα
  τάστασιν Χορταριασμένοι, μέ καλαμέ-
  νιους σταυρούς, εντελώς άπεριποΐητοι,
  παρουσιάζουν θέαμα όχι καί τόσον
  κολακευτικόν.
  Πρέπει νομίζομεν οί άρμόδιοι
  νά δείξουν ενδιαφέρον διά τόν άμεσον
  καλλωπισμόν καί περιποίησιν τοΰ νε¬
  κροταφείον τών«ήρωΊκϋν τέκνω/ τής
  Μεγάλης μας Συμμάχου μας, ή 'όποί-
  ποία τόσον έβοήθησεν διά την απε¬
  λευθέρωσιν μας
  — 00—
  ΑΙ ΔΙΑΝΟΜΑΙ ΤΟΥ Δ Ε.~.
  Ευχαρίστως ηκούσθη έκ μέρους τοΰ
  κοινοϋ ή ενεργεια τοϋ Δ Ε.Σ περΙ δι-
  ανομής τρορίμων έκ των έγκαταλει-
  φθέντων παρά των Γερμανών
  Βεβαίως ή ποσότης την όποιαν κατε
  χει σήμερον ό Δ Ε.Σ είνε μικρά καί έ-
  πομένως δέν είνε είς θέσιν νά έλθη
  άρωγός είς μεγαλυτέραν κλίμακα
  "Ας ελπίσωμεν δμως δτι ταχέως θέ¬
  λομεν ίδη καπνόν άναθρώσκοντα είς
  τόν όρίζοντα
  τοΰ Έθνινχ,Ο μας Ποιητοΰ γιατΐ άλή-
  θεία λαός πού ήτδται άπό τή διχό¬
  νοια δέν είναι άξιος τής ελευθερίας
  τού.
  Παρακαλοΰμε τό λαό νά μην πα-
  ρασύοεται άπό κηρύγματα ξένα
  πρός τάς Έθνικάς πεποιθήσεις κσί
  τα ψιλελεύθερά τού αίσθήματα.
  Ή «ΈθνιΚή ΌργάνωοΊς Ρεθύμνης»
  δέΛ είναι κόμμα πολιτικό άλλά κα
  θαρά έθνικη ένότης μέ θετικός καί
  σαφεΐς πολιτικάς πεποιθήσπς.
  Θέλομεν ελευθερίαν μέ πλαίσιον
  φιλελευθέρων νόμων καί 6χι άναρ-
  χΐα.
  Θίλομε Δηυοκρατία μέ περιεχόμε-
  νο κσί δχι όχλοκρατία.
  Θέλομε νά κρατήσωμε σταθερά
  την ελευθερία μας καΐ μετά την εκ¬
  πλήρωσιν των έθνικών μας βλέψεων
  καΐ δικαίων ώς έλεύθεροι άνθρωποι
  νά έργασθοΰμε δλοι μαζύ δ/ι χιμαι-
  ρικά άλλά πραγματικά γιά είνα σκο¬
  πό, γιά την εύημερία τού άτόμου,
  γιά την ευτυχία τοό συνόλου, γιά την
  άναγέννησι τής Πατρίδος μάς τοΰ
  Έθνους μας.
  Ζήτω τό Έθνος.
  Ζήτω ό λαός Ρεθύμνης.
  Ζήτωή Ε. Ο. Ρ.
  Ρέθυμνον 18 ^,βρίου.1944
  ΚΕΝΤ?ΊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  Έθνικής Οργανώσεως Ρεθύμνης
  ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  Κατά πληροφορίας τοθ πρα-
  κτορείου Ρώυτερ Συμμαχικά
  άεροπλάνα τύπου Σπιτφάϊαρ
  ήρχισαν δρώντα άπό των περΐ
  τάς ',ΑδήΔ/ας άεροδρομίων.
  ΙιΙ
  Ι
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000000
  1ΝΓ
  ΤΕΤΑΡΤΗ 25 Όκτωβρίου 1944
  Ύττό
  Αί Ελευθερία* τής αύριον
  Άπό ε"να λόγον τοΰ ΎττουργοΟ των Εξωτερικών των Ήνωμ. Πολίτειών
  Ό Κορνέλ Χώλ είναι Ύπουρν<>ς των
  Εξωτερικών τής'Λμερικής άττό την
  4η Μαρτίου, 1933. "Υπεστήριζε τή τιο-
  λιτική των Αγαθών Γειτονικών σχέ¬
  σεων, καί τό δικαίωμα τοθ αΰτοκαθο-
  ρισμοθ. Γεννήθηκε στήν Πολιτεία Τε-
  νεσή, σπς 2 Όκτωβρίου, 1871, σέ μιά
  τυπικώς άμερικανική πολίχνη. Λίγο
  μετά τή άιτοφοιτησί τού άπό τή Νομι-
  κή Σχσλή εξελέγη μέλος τοθ Μομαθε-
  τικοϋ >-ώματος τού Τενεσή Κατότιι,
  ύιτιίρέτησεν ώς δικαστής επί μίαν π&ν
  ταετίαν.
  Άτΐό τότε άρχισε ή μακρά τού θητεία
  στό Κσγκρέοσο τής Άμερικής. Άπό
  τό 1907 μέχρι τοθ 1933 μέ την έξαίρε-
  σι δυο μόνον έτών, άντιτΐροσωπευε
  τούς κατοίκ,ους τής Πολιτείας τού στή
  Βουλή καί στή Γερουσία. Παραιτηθή-
  κεν άπό Γερουσιαστής τό 1933 γιά νά
  ά αλάβη τό Υπουργείον των Εξωτε¬
  ρικών.
  Α.
  "Οταν οί στρατοί των έχθρών μας συν-
  τριβοθν, δ^ες οί χώρες έκεΐνες πού θά 'έ-
  χούν άνχγκη περιθάλψεως καί οί πιό τυ-
  χερές θ' άνΤμετωπίσουν τό: -άμεσα ποο-
  βλήλατα μεταλλαγής άπό πόλεμο σέ εϊ-
  ρήνη.Ή ΐΐολεμικήπαραγωγή πρέπει νά με
  τατραπϋ σέπαραγωγή γιά τίς είρηνικές
  άναγκες τής ανθρωπότητος. Σέ μερικές
  χώρες, οί υλικές ζημίες τοθ πολέμου
  πρέπει νά έπανορ'θωθαθν. Σέ άλλες, ν'α¬
  ποκατασταθή ή >Έωργία. Σέ δλες τίς χώ¬
  ρες οί άποστρατευόμενοι στρατιώτες πρε
  πει νά χοποθξτηθοϋν σέ είρηνικσ έργα. Οί
  έπιτακτικές άνάγκες τοΰ πολέμου 6ειχ-
  νουν πόσο μεγαλη παραγωγή μπορεΐ νά
  γίνη γιά την έθνική άμυνα. ΟΊ άν^γκες έ
  καιρώ είρηνης θά είναι έξΐσου έπιτακτι-
  κές, μερικα δμως άπό τα μέσα μέ τα ό-
  ποϊα θά αντιμετωπισθούν 3Ϊ άνάγκες αύ
  ιές θά είναι διαφορετικά.
  Κατά την μεταβατική αυτή περίοοο, τα
  Ήνωμένα "Εθνη πρέπει νά έξακολουθοϋν
  νά δροθν μέ τό πνεϋμα συνεργασίας πού
  διέπει τώρα την πολεμική των προσπα¬
  θεία νά συμπληρώσουν και νά κάμουν ττιό
  άποτελεσματική τή δράσι κάθε χώρας για
  την άποκατάστασι τής δημοσίας τάξεως,
  γιά τή χορήγησι άμέσου περιθάλψεως
  πρός άντιμετώπισι των πολοσχιδών προ-
  βλήμάτων αναπροσαρμογής καθε χώρας
  Έκτόο αυτών, δλες οί χώρες θά έ'χουν
  ν" άντιμετωπίσουν τό μέγα έποικθδομητι-
  κό εργο τής παγιώσεως τής ελευθερίας
  τοθ άτόμου επί στερεωτέρων καί ίΰρυτέ
  ρων βάσεων άπό κάθε άλλη φορά. Καί τό
  έργο αύτό θ'άπαιτήσΓ), κατ'άνάγκην' έβνι
  κή και διεθνή δράσι.
  Σέ κάθε έ'θνος ελευθερία έντός των
  όρίων τοθ ν<όμου είναι οϋσιώδης προϋπό- θεσις προόδου. Ή ελευθερία δταν ριζωθή βαθειά είς τόν λαόν είναι τό καλύτερον μέσον κατά τοθ φυλετισμοθ, τής μισαλλο- δοξίας, τής άγνοίας καί δλων των άλλων κακών, πού είναι έμπόδια στήν ϊνωσι των άνθρωπον σέ μιά άδελφότητα άληθινά άνθρωπιστική Έμπνέει στούς άνθρώποος άγάπη πρός τή μάθησι καί νοημοσύνη. ι Είναι ή μόνη σωστή βάσι πολιτικής καί κοινωνικής εύημερίας. (συνεχίζεται) ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΑΤΑΓΗ Πληροφοροΰμαι δτι παρά τάς επα¬ νειλημμένας διαταγάς έμοΰ καί τοϋ Φρουραρχείου δπως ούδεμία σόλλη- ψις άτόμων ενεργεϊται παρ' άνευ- θύνων όργάνων ή όμάδων καί δπως κατάτην μεταφοράντων συλαμβανο μένων -ή κρατουμένων μή κακοποι- οΰνται οδτοι, έν τούτοις καί συλλή- ψεις έξακολουθοϋν νά γίνωνται άνευ διαταγάς έμοΰ ή ΐοΰ Φρουραρχείου καί κακοποιήσει·^ συλληφθέντων έ¬ λαβον χώραν. 'Επίσης μοί κατηγγέλθη δα έξα- κρλουθοΰν παρά τάς έκδοθείσας αύ στηράς διαταγάς οί άσκοποι πυρο- βολισμοί ένώ έχουν φονευθρ άπό ά- σκόπους πυροβολισμούς πολλά πρό- σωπα ημέραν καί νύκτα καί αί έίρευ- ναι οίκιών καί καταστημάτων άνευ διαταγάς μου. ^ Ή κατάστασις αυτή πρέπει νά τερ¬ ματισθή πλέον οριστικώς. Άπαιτώ άπό δλους σιδηράν πει¬ θαρχίαν, απόλυτον ΰπακοήν είς τάς διαταγάς τής Κυβερνήσεως Έθνικής Ένότητος ή όποία άπαγορεύει τάς αύτοδικίας καί την αυστηράν επάνο¬ δον είς την όμαλότητα. Θά τιμωρήσω τοΰ λοιπού αύστηρό- τατα πάσαν παρεκτροπήν ή' παράβα¬ σιν διαταγών μου καί έντέλλομαι διά τής παρούσης μου δπω^τό Φρου ραρχεϊον καί ή Στρατιωτική Δ)σις Ύπαίθρου συλλαμβάνωσι καί φυλα- κίζωσι πάντα παρεκτρεπόμενον είς οιανδήποτε όμάδα ή οργάνωσιν καί άν άνήκει οδτος. Είς ουδένα θά επιτραπή πλέον νά μολύνη, διά τής διαγωγής τού την Ίερότητα τοϋ Αγώνος των Άνταρ- τικών μας όμάδων, "Ολόκληρον τό Έθνος σήμερον στρέψει τα βλέμματα πρός τοΰς έ- λευθερωτάς Άντάρτας καί άναμένει άπό ημάς μετά την απελευθέρωσιν τής Πατρίδος καί την μακράν περί¬ οδον μιδς μεγάλης Έθνικής συντα ραχής καί θεομηνίας ή όποία έ'κλη- ψε καί διέσωσε τα θεμέλια τοθ Έ- θνικοθ Στερεώματος νά παρασκευά- σωμεν καί νά δώσωμεν είς τόν "Ελ¬ ληνικόν Λαόν ασφάλειαν, τάξιν καί δικαιοσύνην διά νά συνεχίση ή Ελ¬ λάς τόν ιστορικόν δρόμον της. Τουτο θά πραγματοποιηθή εάν προτάξωμεν τό συμφέρον τής Πατρί¬ δος υπεράνω των άτομικών συμφε- ρόντων καί , των παθών καί πειθαρ- χήσωμεν είς τούς Νόμους καί Δια¬ ταγάς. Την ύψίστην αυτήν υπηρεσίαν ζη- ζεΐ σήμερον ή Πατρίς άπό τούς γεν- νάίους Άντάρτας μας, οί όποϊοι έ κράτησαν πάντοτε Ινδοξον κατά τοΰς χρόνους τής μαϋρης δουλείας καί θά την κρατήσουν ώς δίμαι βέ βαιος εφεξής υπό τόν λαμπρόν ήλιον τής Ελευθερίας. Πιστεύω δτι δέν θά μοί δοθή άφορ μή νά έπανέλθω επί τοθ σοβαρωτά¬ του ^τούτου ζητήματος τό οποίον ά· φορδ αυτήν την τιμήν τής "Ελλάδος. Ό Στρ. Διοικητής Ν "Ηρακλείου ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)χης Πεζ. Α Ν Α Κ ΟΙ^Ν Ω Σ Ι Σ Τάς τελευταίας ημέρας εξεδηλώθη καί πάλιν ήέγκληματική τάσις ωρι¬ σμένων ν άνατιμήσουν τα εϊδη πρώ της άνάγκης. Καθιστώμεν γνωστόν δτι δέν θά γίνη, πλέον άνεκτή ή συ¬ νέχισις τής τοιαύτης καταστάσεως ή όττοία καθιστ,δ προβληματικήν την διαβΐωσιν τοΰ πληθυσμοΰ Μέχρι σήμερον περιωρίσθημεν είς συστάσεις, νουθεσίας, συμβουλάς καΐ ύποδείξεις, ελπίζοντες δτι θα αντιλαμβάνοντο πάντες τό καθήκον των, έναντι τοΰ τόσον σκληρώς δο- κιμοσθέντος λαοΟ κατα τό διάστημα τής τετραετίας. Έπιστεύσαμεν δτι αί ενέργειαι μας αυται θά εύρισκον κάποιαν ά πήχησιν είς την συνείδησιν των.* Δυ- στυχώς δμως φαίνεται τό μικρόβιον τής αίσχοκερδείας καί τής εκμεταλ¬ λεύσεως είναι βαθειά ριζωμένο είς ωρισμένους, Κατόπιν της διαπιστώ- σεως ταύτης ή Διοίκησις Χωρ)κής δη¬ λοί κατηγορηματικώς δτι θά πατά ξη μέ κάθε μέσον την τάσιν αυτήν θά λάβη καΐ θά εισηγηθή την λήψιν καί των σκληροτέρων άκόμη μέτρων προ- κειμένου νά προστατευθή επί τέλους ό «λαός, τό τραγικον αύτό θΰμα τής τετραετοθς αίσχράς εκμεταλλεύσε¬ ως. Ηράκλειον τή 23 Ό)βρίου 1944. Ό Διοικητής τής Διοικήσεως ΕΜΜ. ΠΙΤΥΚΑΚΗΣ άν)χης. Δ Ι ΑΤ ΑΓ Η Άπαντες οί Ιταλοί στρατιώται παρουσιασθέντες ή' μή είς έπισήμους Στρατιωτικάς αρχάς ή όργανώσεις δέον νά παρουσιασθοΰν έντός τριών ημερών είς τό Φρουραρχεΐον "Ηρα¬ κλείου Παρελθούσης τής άνω προ- θεσμΐας θά-συλλαμβάνωνται καί θά έγκλείωνται είς Στρατόπεδα, οί δέ φιλοξενοΰντες ή άποκρύπτοντες τού¬ τους θά τιμωροθνται αυστηρώς. Έν Ηρακλείω τή 21—10—1944. Ό Φρούραρχος ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Άνεσχηματίσδη ή Έλληνική Κυβέρνησις, όνόματα των νέων ύπουργών. Ή άνασχηματισθεΐσα Έλλη¬ νική Κυβέρνησις κατηρτίσθη ώς εξής: Γ. Παπανδρέου Προ-θυπουργός καΐ ύπουργός των Εξωτερικών και προσωρινώς Στρατιωτικών. Φίλιππος Δραγούμης υφυπουρ¬ γός εξωτερικών. Α. Σβώλος ύπουργός ΟίκονομΊ- κών καί ΈπισιτισμοΟ. Π. Κανελόπουλος ύπουργός των Ναυτικών καί προσωρινώς τής Παιδείας. Η. Τσιριμώκος ύπουργός Έθνι κης Οΐκονομίας. Σ. Στεφανόπουλος ύπουργός Συγκοινωνίας. Κ. Μσρούλης ύπουργός 'Υγιει- νής και προσωρινώς Προνοίας. Ν. Άσκούτσης ύπουργός Δημο σίων έργων. Ι. Ζεΰγος ύπουργός Γεωργίας. Ν. Άβραάμ ύπουργός Δικαιο σύνης καί προσωρινώς άεροπο- ρίας. Π. Γαρουφαλιάς ύπουργός Τύ- που καΐ πληροφοριών. Γ!έτρος Ράλλης υφυπουργός Έμπορικής Ναυτιλίας. Κ. Βλαχοθανάσης υφυπουργός πολιτικοϋ Γραφείου Γ. Κάρταλης ϋπουργός άνευ χαρτοφυλακίου. Μ. Πορφυρογένης υπουργόν "Εργασίας. ^. Άγγελόπουλος: Ύφυπουρι γός Οίκονομικών. Μανουηλίδης ύπουργός Έσω< τερικών. Λαμπριανίδης υφυπουργός τώ Στρατιωτικών. Τέσσερα χαρτοφυλάκια θησαν προσωρινώς είς φους. Οί νέοι ύπουργοΐ ενώπιον τού άρχιεπισκόπου Άθΐ} νών κ. ΔαμασκηνοΟ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ Αί είς την "Ολλανδίαν Βρεττανικαί Δυνάμεις συνεχίζουσαι την προέλα- σίν των κατευθύνονται ήδη πρός Χέν τεγκεν—Μπός. ΑΙ ' ΙΣ ΒΕΛΓΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Αί Βρεττανικαί Δυνάμεις προε- λαύνουσαι βορείως τής Άμβέρσης ευρίσκοντο πρό λυσσώδους Γερμα¬ νικήν άντιστάσεως. ΤΟ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΝ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΝ Τό Βρεττανικόν ΝαυαρχεΤον συνε- χάρει τα Βρεττανικά, Έλληνι'κά καί άλλα πολεμικά ναοτικά σκάψη άτι¬ να έλαβον μέρθς είς τάς έπ^χεΐρή· σεις διά την απελευθέρωσιν τής "Ελ¬ λάδος. Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΙΣ Οί Γερμανοί ύποχωροΰντες συνε- χώς ευρίσκονται ήδη πρός βορράν τής Λαρίσσης. Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ - Πληροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέ- ρουν δτι, ό κ. Τσώρτσιλ ανεκοίνω¬ σεν είς τό Ανώτατον Πολεμικόν Συμβούλιον τα άποτελέσματα τής συσκέψεως τής Μόσχας. ΣΥΓΧΑΡΓΤΉΡΙΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ Ό Άρχιεπίσκοπος τής Κανταβρυ· γίας απέστειλε συγχαρητήριον τηλε- γράφημα πρός τόν Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ, Δαμασκηνόν επί τή άπε λευθερώσει τής ελληνικάς πρωτευού σης άπό τόν κατακτητήν. ΤΑ/ΣΟΒ. ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΣΣΙΑΣ Συνεχίζεται ό κατά τής Γερμανίας άεροπορικός πόλεμος. Ή Συμμαχική άεροπορία συνεχί¬ ζουσα την πολεμικήν της δράσιν ε¬ ναντίον τής Γερμανίας, έβομβάρδι- 'σε καιρίως τούς στρατιωτικούς στό- χους τής Γερμανικής πρωτευούσης, τοΰ Μονάχου, τοΰ Ρέγκενσμπούργκ, τοθ "Αουχσμπουργκ καί των στενών τοθ Μπρένερ. —Κατά την παρελθούσαν έβδομά- ιίΐ£*λ0 «αι δα έρρίφθησαν εναντίον των έντόςϊιΐίΙ'10 των γερμανικών εδαφών εύρΐσκομέ·»1^ - νων στρατιωτικών στόχων 15.000 τόννοι βομβών. —"Ομοίως συνεχίζονται άμείλικτοί αί άεροπορικαί έπιδρομαί των Αγ γλοαμερικανών εναντίον καί τήτ^μιν οί ί Τσεχοσλοβακίας. Λιοόίδο" ι! Μά< ίκοστι Μετά την άναγνώρησιν τής Γαλ. κυβερνήσεως! ΠΕΝΘΗ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Απέθανε είς βαθύ γήρας πρό η¬ μερών καί εκηδεύθη έν συρροή κό- σμου ή Μαρία χήρα Μιχ Γεωργιάδου τό γένθς Ψημοποϋλα έκ των παλαι¬ ών οίκογενειών τής πόλεως. Ή δυ- στυχής λόγφ τού γήρατος δέν εΐχε αντιληφθή τόν βίαιον θάνατον των θυγθίτέρων της έν τοΰ βομβαρδισμοθ Γίΐς 29η Σ)βρίου 1943 καί την κατα- στ'ροφ^υ τής οικίας της. "Εκλεΐσε τούς οφθαλμούς ευτυχής δτι ήλευθε- ρώθη ή Πατρίς μαζ. Συλληπούμεθα θερμάς τόν φίλον μηχανικόν κ. Αλεξ. Τσαντηράκην γαμβρόν της Καί τούς άλλους οΐκεί- ους της. Ό Στρατάρχης Στάλιν δι' ημερη¬ σίας Διαταγάς τού ανήγγειλεν την έναρξιν μεγάλης έπιθέσεως κατά τής Άνατολικής Πρωσσίας. Ή αυτή ήμερησία διαταγή άναφέ- ρει δτι ό Έρυθρός Στρατός είσέδυ- σεν έντός αυτής είς βάθος 30 χιλιο- μέτρων καί επί μετώπου πλάτους 80. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ Είς Αθήνας έτελέσθη χθές επιβλη¬ τικόν μνημόσυνον υπέρ των έν "Ελ¬ λάδι πεσόντων Βρεττανών. Παρέστη¬ σαν όλόκληροντό "Υπουργικόν Συμ βουλιον,αίπολιτικαί καί στρατιωτικαί αρχαί τής πρωτευούσης ώς καΐ πλή- θος κόσμου. Παρέστησαν έπίσης ό άρχιστράτη γος κ. Σκόχυ καί ό άρχηγός τοθ έλ ληνικοΟ πολεμικοΰ ναυτικοΰ κ. Βούλγαρης. ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡ|Σ Αυριον 26 Όκτωβρίου εορτήν τοθ Άγίου Δημητιτίου :ελο3μεν ιεράν πά νήγυριν είς τόν όμώνυμον Ιερόν ναόν καί καλοθμεν τούς φιλεόρτους δπως προσέλθουν καΐ παρακολουθήσουν την ιεράν καί Εθνικήν ταάτην πανή- γυριν. Ή παροΰσα θεωρεϊται καΐ ώς ιδιαιτέρα πρόσκλησις διά πάντας ώς καί τούς κ. κ. Άντιπροσώπους των Σΰμμάχων Εθνών. Ηράκλειον τή 25 8)βρίου 1944 (Τό 'Εκκλησ. Συμβούλιον) Μετά την άναγνώρησιν τής Κυβερ¬ νήσεως Ντέ— Γκώλ ώς ίσοτΐμου Συμ- μάχικής Κυβερνήσεως, καθωρίσθη- σαν τα δρια τού έδάφους τής Γαλλι¬ κής Έπικρατείας τα όποϊα θά διατε λοϋν πλέον υπό την άμεσον έξάρ- τησιν τής Γαλλικής Κυβερνήσεως. Αυτή ή διαχειριστική ζώνη άρχεται ανατολικώς τής Δουγκέρκης, διέρ- χεται διά των Άρδεννων καί διά τοθ Μέτς, φθάνει είς τα Έλβετικά σύνορα. Τό Γαλλικόν έδαφος τ κείμενον* ανατολικώς τής γραμμήν ταύτης ώς πολεμικός χωρος θά έ ξαρτδται άπό τόν Αρχιστράτηγόν^ Άϊζενχάουερ. Αί μετακινήσεις κ μεταφοραί έντός τής ζώνης-^αύτη< θά γίνωνται κατόπιν αδείας τώ στραταρχων, ένώ δυτικώς τής γραμ μής διαχωρισμοΰ αί μετακινήσεις εΤ· ναι απολύτως έλεύθεραι. ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ τού ΣτρατιωτικοΟ Νόμου έν Κρήτη. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ "Εχοντες ύπ' όψιν την ύπότής Κυβερ νήσεως δοθείσαν ημίν έξουσιοδότη- σιν ΤΙΘΕΜΕΝ 'Άθρον 1, Είς εφαρμογήν καθ" ά¬ πασαν την περιφέρειαν τής νήσου Κρήτης πλήν τοΰ κατεχομένου εισέτι υπό τού ΓερμανικοΟ ΣτρατοΟ τοθ Νόμου Δ. Ξ. Θ. τής 6ης Όκτωβρίου 1912 περί καταστάσεως πολιορκίας "Αρθον 2) Άπασα ή ώς άνω περι- ψέρεια κηρύσσεται είς κατάστασιν πολιοριίίάς άναστελλομένης έν αυ¬ τή τής ίσχύος των διατάξεων 5,6, 10 11,12, 14, 20 καί 95 τοθ ίσχύοντος Συντάγματος τα δέ συστ&θησόμενα έκτακτα στρατοδικεΐακαΐ αί κατά τό" πους άρμόδιαι στρατιωτικαί αρχαί έ· νασκοθσιν την υπό τοθ Ν. Δ. Ξ. Θ. Γ'ίόμου διαγραφομένην δικοαοδοσΐ- Αίέκκρεμεΐς ύποθέσεις ενώπιον των Ποινικών δικαστηρίων δέν μετα· βιβάζονται είς τα στρατιωτικά δι στήρια, πλήν έκείνων αΐτινες κατί την κρίσιν τής στρατιωτικής δικαστΐ· κης άρχής ήθελον ζητηθή παρά ταύ¬ της. Αί μέχρι τής διαβιβάσεώς τωνένερ γηθεΐσαι άνακριτικαί πράξεις διατη- ροΰσι τό κϋρος των. Ή ίσχύς τής παρούσης άρχεται ά· πό σήμερον. Ρέθυμνον 17—10—44 Ό Στρατιωτικάς καί Πολιτικάς Διοικητής τής Κρήτης Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ύποστράτηγος ιποΰθά ε^' ΐ|»0 έχτισ< , Ινα μ ;α ολο μόρ ΔΗΛΩΕΙΣ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κατόπιν τοθ άνασχημαΐισμοϋ τής Κυβερνήσεως τής Έθνικής Ένότητος ό Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου ε¬ δήλωσεν πρός δημοσιογράφους δτι ή άνασχηματισθεΐσα Κυβέρνησις θά ακολουθήση, τό πρόγραμμα ποΰ διε- κήρυξεν κατά τόν πρόσφατον λόγον τού τής 18 Όκτωβρίου έ. έ. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ Χθές την νύκτα.έπέδραμον κατά της Γερμανικής πρωτευούσης καΐ τοΰ "Ξσσεν χίλια βαρέα βομβαρδιστι κά άεροπλάνα. Αί προκληθεΐσαι ζημίαι είναι τε¬ ράστιαι. ΠΙΕΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ Αί Βρεττανικαί δυνάμεις πιέζουν όλονέν καί περισσότερον τούς είς τόν Θύλακα Σκάλβεο ευρισκομένους Γερμανούς. ΑΙΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ Την προσέχη Παρασκευήν ό κ. Τσώρτσιλ θά προβή είς σοβα· ' ράς δηλώσεις σχετιζομένας μέϊ™! ί την λήξασαν σύσκεψιν τής Μόσ· Χ«ς. ΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Είς την "Απω Ανατολήν αί Άμε ρικανικαί πολεμικαι μονάδες άπηλευ θέρωσαν τρείς ετέρας νήσους κειμέ- νας πλησίον τής Λέϋτε. ΣΧΟΛΙΑΤΥΠΟΥ Ό Συμμαχικός Τϋτΐος ίχαιρετίζει1 την άναγνώρησιν τής Κυβερνήσεως Ντέ-Γκώλ ώς επισήμου Γαλλικής Κυ¬ βερνήσεως. · — ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ Η ΠΟΛΙΣ ΧΕΝΤΕΓΚΕΝ-ΜΠΟΣ Αγγέλλεται, δτι σήμερον την πρωΐ¬ αν αί Βρεττανικαί δυνάμεις είσήλθον έντός τής πόλεως Χέντεγκεν—Μπός.