9056

Αριθμός τεύχους

9

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ο ΠΡΩΣΣΙΚΟΣ Μ1Λ1ΤΑΡ1ΣΜΟΣ
  Αί μεγάλαι έπιτυχίαι των Ρωσσικών στρατευμάτων είς Πρωσσίαν
  ατίοτελουν τόν έπιθανάτιον ρόγχον τοθ Πρωσσ:σμοΟ. Ή καρδιά τοθ
  Γερμανικου ΜιλιταρισμοΟ σχίζεται. Ή Πρωσσική ύπερηφάνεια κατα-
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ· ΖΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΙΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ 9
  ΠΕΜΠΤΗ 26 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ
  • ~ Α ΝΝ ΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΣΑΝ
  ΣΥιΊΕΪΙΤΕΥΞΙΣ ΜΕ ΤΟΠ... ΝΤΟΥΤΣΕ
  ('Βπ' εύκαιρία τής μεθαυριανής τετάρτης έπετείου τής
  έπιθέσεως τοθ Μουσολίνι εναντίον τής Ελλάδος)
  Άπό δλους τούς... μεγάλους άν-
  δρες τής ίστορίας, μά καί τούς
  σύγχρονους, συμπαθώ καί θαυμάζω
  ποιό πολύ τόν... Ντοθτσε, κοινώς
  Μουσολίνι, έτι κοινότερον Μπενΐτο!
  Ναί, νά τόν χαρώ, δέν σάς λέω ψέμ-
  ματα οΰτε*άστεΐα! Μπορεΐ νά μέ
  ττήτε Ίταλόφιλο καθυστερημένο. Δι-
  καίωμά σας! Εΐμαι έλεύθερος άν-
  θρωπος καί τή γνώμη μου δέν την
  κρύβω. Ό Ντοθτσε ήταν καΐ *·.ΐνα4.
  έχθρός μας δμως υπήρξε γενναΐος
  άντΐπαλος! Θυμάστε λ,ίγο τα γεγθ·
  νότα; Τοθ βουλιάξαμε ϋπουλα την
  «'Έλλη» κι' αύτός δέ μίλη«*ε.... Όκτώ
  έκατομμύρια λόγχες εμείς οί Έλλη-
  νες έπιτεθήκαμε ξαφνικά μιά νύχτα
  εναντίον τού, πού εΤχε δέν εΐχε πε-
  νήντα χιλιάδες φαντάρους καί δμως
  μάς νΐκησε! Μδς πήρε τή Κορυτσδ,
  τό Άργυρόκαστρο, την Κλεισοθρα...
  ΛΙγο άκόμη καΐ θά μάς έρριχνε στή
  θάλασσα ό Μεγάλος Ντοθτσε άν δέν
  πρόφθαναν οί δικοΐ μας...
  —Κορόϊδο!!
  Καί λοιπόν, καθώς τοθ έτοίμασαν
  οί Γερμανοί τή μεγάλη Γέφυρα ά¬
  πό τή Ρόδο στή Σητεία, καί πέρασαν
  τα «στρατά» τού γενναΐα, νικηφόρα
  καΐ μεγαλόπρεπα κι' ήλθον στό χω-
  ριό μου μέ τής χήνας, παρακαλώ,
  τό βάδισμα, μοΰ δόθηκε εύκαιρία νά
  τόν άγαπήσω ποιό πολύ άπό δτι τόν
  άγαποΰσα πρώται Την ϊδια κι' δλας
  βραδυά μοϋστειλε τόν άντιπρόσω-
  πό τού, £να ΛΟχαγό άν θυμδμαι κα-
  λά, νά κάμη έπΐσκεψι σπήτι μου:
  —Δικό σας είναι τό σπήτι;
  —Δικό μας, 8Ϊ£πογ θΕρίταηο. όν
  δέν μάς τό πάρετε!
  —Νά σάς τό πάρωμε; Καί γιατΐ; "Ι-
  σΐα·ϊσια ποθ θά σάς κτίαωμε κι' ε"να
  καινούργιο1
  Καί μοΰ έ'χτισαν ποθ λέτε πλάϊ, σέ
  δυό μέρες, ενα μέγαρο μέ εϊκοσι πα·
  τώματα δλο μάρμαρο καί κολώνες!
  Άπό τό έπεισόδιο αύτό ή άγάπη
  μου καί ό θαυμασμός μου γιά τόν
  Ντοθτσε πλήθαιναν μερά την μερά
  καί μεγάλωναν! Παρακολουθοθσα
  μέ άνέκφραστη χαρά τίς άλεπάλλη-
  λες νίκες τού στή θάλασσα, στόν ά-
  έρα, στήν Άφρική, στή Ρωσσία καΐ
  θαύμαζα!.... Καί άληθινά μέ πιάναν
  τα νεθρα μου καθώς άκουγα παν-
  χοθ στΐς έκκλησίες, στά σκολειά,
  στά χωράφια, στ" αϋτοκίνητα τούς
  άδιόρθωτους καΐ άγνώμονες ρωμη-
  ούς, μικρούς καΐ μεγάλους, γυναΐ·
  κες άνδρες καΐ παιδία νά λέν καί νά
  σιγομουρμουρΐζουν έκεΐνο τό άνοστο
  σύνθημα:
  —ΚορόίδοΜ
  Τώρα καΐλίγες μέρες ήλθε τα με-
  σάνυχτα στό σπήτι μου ένα αύτο-
  κΐνητο καί "έ άπήγαγε θέλοντας
  καΐ μή γιά τό άεροδρόμιο. Στό δρό-
  μο μοθ έξήγησαν πώς ό μεγάλος
  μου φΐλος εμαθε την άγάπη καί τό
  θαυμασμό ποθ τοθ εΤχα καί θέλησε
  «άρον άρθν» νά μέ δή καί νά μοθ
  δώση... συνέντευξι .. Ξημερωμένα
  ποία τό άεροπλάνο μας προσγειώ-
  θηκε στήν άπβραντη ταράτσα τοϋ
  Παλάτσο Βενέτσια.. Κατέβηκα καί
  έ'ριξα μιά ματιά γύρω μου... ΜανσΤ3-
  λα μου μεγαλεΐυ καί τρόμος!.. Τρό-
  μος καί μεγαλεΐο! Εκατόν τρίς έ-
  κατομμύρια «μαυροπουκαμισάτοι» βά
  διζαν άπό τής ,«Γής £ως την Σελή-
  νην» καΐ οί λόγχες τους πού ήσαν
  τριακόσια τρίς έκατομμύρια—κα·
  θένας τους κρατοΰσε τρείς!—άστρα-
  φταν στίς πρωϊνές άκτΐνες τοθ ηλίου..
  Μπροστά πήγαιναν £νδεκα δΐσεκα
  τομμύρια οαπ ΆτηΆίΊ ποΰ μούγκρι-
  ζαν καί πίσω άκολουθοΰσαν εϊκοσι
  έξ τρισεκατομμύρια κανόνια.., Άρι-
  στερά στό Τυρηνικόν Πέλαγος καί
  δεξιά στήν Άδριατική θάλασσα 'έ-
  πλώιαν «όλοταχώς»» καμμιά είκοσα-
  ριά έκατομμύρια πολεμικά πλοΐα
  κάθε μεγέθους πού κάπνιζαν καί έ"-
  σχιζαν τή θάλασσα σάν δαιμονι-
  σμένα.. . Ένα μάλιστα μεγάλο θω-
  ρηκτό, τό μεγαλύτερο, «ΠΙΣΩ ΚΑΙ
  Σ' ΕΦΑΙΆ>, θαρρώ πώς τό ελεγαν,
  άπό τή φόρα ιτού εΐχε νά,κυνηγα τόν
  Έγγλέζικο στόλο καβαλίκεψε τή
  στεριά κι' ένώ ή πρύμνη τού βρισκό-
  ταν στήν "Οστια, τό μομπρέσο τού
  εΐχε σφηνωθή στό ψηλότερο πάτω-
  μα τοΰ Παλάτσιο Βενέτσια! Στήν
  πρώρα εΐχε τρείς μεγάλες κανόνες
  ποθ σημάδευαν τό Λονδίνον ή μία,
  τή Μόσχα ή άλλη, τή Νέα Ύόρκη ή
  τρΐτη:
  —Μπάμ, μποΰμ, μπάμ!!
  Σεισμός, άντάρα, κουρνιακτό, μαυ
  ρίλα! Ένας άγέρας μέ συνεπήρε κι'
  ένώ θαρροθσα πώς κρημνιζόμουνα
  στό άπειρο βρέθηκα ξαφνικά σέ μιά
  μεγάλη πολυτελέστατη σάλα . Οί
  τοΐχοι της ήταν δλο Γεωγραφΐκοί
  χάρτες. Χάρτες τής Εύρώπης, τής
  Άσίας, τής Άφρικής, χάρτες των
  φεγγαριών, τοΰ "Αρη, τής Αφροδί¬
  της, χάρτες δλων των Κόσμων τοϋ
  στερεώματος, γνωστών καί άγνώ-
  στων! Ζούπωσα σέ μιά γωνιά κι' 'έ-
  τρεμα σάν τό φουκτσκάλαμο.
  Στό βάθος τής σάλας βρισκόταν
  ό φΐλος μου, ό Ντοθτσε, βλοσυρός,
  τρομερός, μαγάλος! Πηγαινοερχό·
  ταν, μελετοΰσε τούς χάρτες, κι' έ-
  δινε διαταγές σέ άξιωματούχους πού
  μπαινόβγαιναν.. . Κάποτε γύρισε
  καί πρός τό μέρος μου:
  —Ποίος εί'σαι σύ, άπό πού εΐσαι
  καί τί γυρεύεις έδώ;,
  —ΕΤμαι ζουρναλίστας έξοχώτατε..
  ΤΗλθα άπό την Κρήτη.. Σεΐς μέ έκα-
  λέσατε.
  —Κρήτη, Κρήτη, Ποθ είναι πάλι
  αυτή ή Κρήτη;... Σέ ποία "Ητΐειρο;
  Ό φίλος μου δέν μποροθσε νά θυ
  μηθή τί είναι καί ποθ είναι ή Κρήτη
  Καί φυσικά! Τί ρόλο παίζει ένα ξε-
  ρονήσι αέσα στίς άπέραντες κτή-
  σεις τού νά τό θυμάταΐ; Ένας αύ·
  λάρχης ώς.τόσο ποΰ έ'χει μθναδική
  δουλειά νά τοΰ ύπενθυμίζει τίς ά-
  πειρες χώρες τής άπέραντης αύτο-
  κρατορίας τού πλησίασε καί κάτι
  τοΰ ψυθΐρισε στ' αύτί.
  —"Ά, ναί, τώρα θυμήθηκα! Σεΐς
  οί Κρήτες εΐστε λιγάκΐ μαχαιροβγάλ-
  τες...
  —Ή καλωσύνη σας έξοχώταχε...
  ΆφοΟ τό λέτε ετσιϊθά είναι....
  Πήρε έ'να γΰρο τή μεγάλη σάλα
  καί γύρισε ξανά σέ μενά:
  — ^άεΐδες βεβαία τα «στρατά»
  μου καί τα δπλα μου γιατί σέ βλέ-
  πω καί τρέμεις, μοθ εΐπε. . Μέ τέ-
  τοια δύναμι, μέ τόσο άτσάλι τί νο-
  μΐζεις πώς πρέπει νά 1(ιάω;
  — Νά φάτε όλόκληρη τή Γή, έξο-
  χώτατε, τού απήντησα.
  —Αυτήν την έ'φαγα!
  —'Έ, τότε, νά φάτε /τή όάλασσα!
  —Βλέπω πώς εΐσαι κουτεντές εΐ¬
  πε ό φίλος μου δλος θυμό! Τή θά¬
  λασσα την Ιχω φάη τώρα καί χρό-
  νια!... Τ'άμέτρητα πλεούμενά μου
  δέν τάδες; Έσκέφθηκα νά τοΰ πώ
  νά φάη. τόν. . άέρα άλλά ό δαιμονι-
  σμένος θόρυβος εϊκοσι έκατομμυρΐ-
  ων άεροπλάν^ων ποθ περνοθσαν κεί-
  νη την ώρα πάνω άπό τα κεφάλια
  μας μέ έκαμε νά νοιώσω πώς κι'
  ό άέρας ήταν πρό πολλοΰ «φαγωμέ-
  νος».
  —Δέν μένει άλλο, έξοχώτατε, πα-
  ρά νά φάτε τό τόπο σας, τό λαό σας,
  τόν έαυτό σας....
  Τί ήταν νά'δώσω αυτή τή συμβου
  λή.... Χιλιάδες σωματοφύλακες, ά-
  γριοι σάν δαίμονες ώρμησαν επάνω
  μου... Μ' ερριξαν κάτω, μέ τσαλο-
  πατοθσαν, μέ κομμάτιαζαν, μοϋπι-
  ναν τό αίμα καί... ξύπνησα!
  Δέν ξέρω δμως άν ξύπνησα άπό
  τόν τρόμο μου ή γιατί έκείνη την ώ¬
  ρα περνοΰσαν κάτω άπό τό σπήτι
  μου κδτι παιδία καί τραγούδαγαν:
  — «Κορόϊδο Μουσο..».
  ΤΕΛΗΣ ΑΛΚΗΣ
  ΑΡΘΡΑ Σ1ΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
  ΕΜΠΡΟΣ
  Έκειτα άπό τα μαθρα χρόνια τής
  ( σκλαβιας, ξημέρωσε καί ή ήμερα τής
  μ "Ελευθερίας μας.
  ( Έπειτσ άπό την φευγάλα τοΰ ατι-
  μου κατακτητοΰ, τοΰ τόσο πολύ άτι-
  μου, τοϋ άτιμωτέρου ποθ γνώρισε ή
  Έλλάδα μας έχομε δλοι την ύπαχρέ-
  ωσι νά συμμαζέψουμετά έρείπια δλα
  , πού άφησε πίσω τού.
  £ι Γιά νά γίνη δμως αύτό πρέπει δλοι
  μας μέ μιά καρδιά,μέ μιά θέλησι καί
  αέ μεγάλη πειθαρχία νά ύπακαύσου-
  ι.ιε στή φωνή τής πατρίδος μας καΐ
  στήν συνεΐδησι μας. Ή μεγάλη στιγ-
  μή ποΰ πρέπει δλοι μας νάμαστε ή-
  νωμμένοι καί άγαπημένοι ήλ,θε. "Ο-
  λοι μας σάν Ινας συμπαγής δγκος
  _» πρέτίβι νά ίργασθοΰμε γιά την άνόρ·
  ρ|θωσι των γύρω μας έρειπίων. Τα πά
  • θήματά μας άπό την άρχαΐα έποχή
  ι ώς σήμερα ώς λαοΰ πρέπει νά μδς
  Ιγίνουν έπιτέλους μαθήματσ. Έστω
  ικαί άργά πρέπει ολοι μας νά τό κα>
  ταλάβουμε καλά.
  Πάντα ή Έλλάδα μας υπήρξε μέγα
  λη στή ψυχή καί στά έργα. Πάντα ή
  Έλλάδα μας πολέμησε κάθε εχθρά
  φοβερά, άδυσώπητα καί σχεδόν πάν¬
  τα την τελευταία στιγμή χαλοϋσε δτι
  δημιούργησε μέ τό αΐμα των παιδιών
  της γΐατί μπήκαν στή μέση πά προ-
  σωπικά πάθη, τα μίση, ή μικροφιλοτι-
  τΐα καΐ τα μικροσυμφέροντα.
  Σήμβρα δμως τα πράγματα πρέπει
  ν' άλλάξουν Ό άπαΐσιος κατακτητής
  δέν μοιάζει μέ κανένα προηγούμενο.
  Ό χειρότερος τύραννος των αΐώνων
  κοί ό μυσαρότερος, άφησε πίσω τού
  έρείπια παντοθ στήν Έλλάδα μας
  καΐ στήν Κρήτη. Κυτάξετε γύρω σας
  τούς κατακαυμένους τούς ' ^ωγεια-
  νούς, τής γυναΐκες τους καΐ τα παι¬
  δία τους. Κυτάξετε γύρω σας τούς
  ΒιαννΙτες καί τόσους άλλους όρφα-
  νούς άπό τό σκότωμα των δικών τους
  άπό τα άπολΐτιστα θηρΐα.
  Κυτάξετε καί τότε' θά καταλάβετε
  τί πρέπει νά γίνη καί τί ύποχρέωσι
  ίχουμε δλοι μας, πειό είναι τό κα¬
  θήκον μας ώς άνθρώπνω.
  Τίποτε δέν γΐνεται δμως άν πρώτα
  δλοι μας δέν άγαπηθοΰμε, άν δέν ά
  φήσουμε τα νεΰρα, την φΐλοδοξία,
  την μικροπολιτική. Καί άφοΰ έξαγνι-
  σθοΰμε μέ την Αγάπην τότε δλοι μα
  ζί, άδελφωμένοι νά προχωρήσουμε
  στό δύσκολο Ιργο τής δημιουργίας
  άπό την στάκτη.
  "Άν κανείς κακός Έλληνας βρεθή
  καί χύση στήν δουλειά αυτή τής συα-
  φιλιώσεως δηλητήριον, περιφρονήσα-
  τε τον μ1 δλη σας την ψυχή.
  "Αν κανείς ταραξίας βρεθή γιά νά
  δημιουργήση κακά σ' δλους μας, φώ-
  ναξετέ τού κατάμουτρα πώς είναι
  άτιμος καΐ προδότης καί καταγγείλα
  τε τον στό Ααό.
  Μαζίδλοιοί Έλληνες ήνωμμένοι άς
  βαδίσουμε στό δρόμο τής άναδημι-
  ουργίας γιά νά φτιάσουμε μιά Έλ¬
  λάδα μεγάλη, καλή, σημερινή
  Τό σύνθημα μας άς είναι Άγαπη-
  Όμόνοια—Έργασία.
  μηριονησ:
  Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
  ΣΤΗ ΧΑΡΑΥΓΗ ΤΗί ΕΛΙΥΘΕΡΙΑί ΜΑΣ
  Όλες ή γυναΐκες βρισκόμαστε
  στή χαραυγή μιάς νέας ημέρας. "Η
  νίκη των συμμάχων πού θά δώση
  στά 2θνη καί στούς λαούς την έλευθε
  ρΐα δέν μπορεΐ νά ξεχάση καί την
  γυναΐκα πού τόσο συνέβαλε στήν
  πραγματοποίησί της.
  Μά τό μεγάλο ζήτημα είναι τό
  πώς ή γυναΐκα θά έπωφεληθή τής
  νέας θέσεως πού τής δίδεται καί μέ
  ποιό τρόπο θά αποφύγη ε^α παρα
  στράτημα καί μιά κακή έκμετάλευσι
  τής ελευθερίας της. Πάντα μιά μετα
  βατική περίοδος είναι έπικίνδυνη, τό
  άλμα συχνά άντί νά σέ φέρη στήν
  άντίπερα δχθη σέ ρίχνει στό κΰμα
  πού σέ παρασύρει μέ την όρμή τού.
  Ασφαλώς θά έχωμε θύματα γιατί δ¬
  λα μέμιάς δέν γίνονται τελεία οΰτε
  δλες ή γυναΐκες θά φανοΰν άντάξι-
  ες τής χειραφετήσεώς των. "Ισως
  πολλές νά παρασύρη τό ρεΰμα τής
  ζωής σ' 6να άτέλειωτο κατρακύλι·
  σμα. Όμως έκεΐνες πού θά άντιστα
  θοΰν καί θά βαδίσουν σταθερά στόν
  προορισμό τους πρέπει νά δώσουν
  χέρι "βοηθείας καί στής άλλες άδ«λ-
  φές' νά τής φωτΐσουν πάνω στό δρό¬
  μο τους καί νά κάνουν ένα άπό τούς
  σκοπούς τής ζωής τους την άνύψωση
  τής γυναίκας στό σύνολο της,
  Ένα καθημερινό σχολειό θά είναι
  ή ζωή τους.Δα διδάσκουν διαρκώς
  σέ δλες τ/ής άλλες αύτό πού 2ζητοΰν
  νά πραγματοποιήσουν. Θά διδάξουν
  δτι δέν ζητοΰν μόνο δικαιώματα,
  άλλ' δτι προσφέρουν δουλειά καί δτι
  άναγνωρίζουν καθήκοντα. Ότι δπως
  τό άγόρ>«μόλις φθάσει στήν έφηβική
  ήλικία σκέπτεται μέ ποιότρόηο θά έ·
  εξασφαλίση τή ζωή τού, ετσι καί κά¬
  θε κορίτσι όφεΐλει νά ετοιμάσθη γιά
  νά μπορέστ) νά ζήση χωρίς νά βασί-
  ζεται στό πατέρα, στά άδέλφια, στό
  σύζυγο. Καιρός είναι νά εγκαταλεί¬
  ψη αύτό τό έξευτελιστικό έπάγγελμα
  ώς μοναδικό σκοπό, τό ψάρεμμα τοϋ
  γαμπροΰ. Ότι είναι άπαραίτητο σέ
  κάθε μιά νά βάλη Ινα σκοπό στή ζωή
  της πού θά ακολουθήση σταθερά χω
  ρίς νά υποχωρήση μέ την δικαιολογία
  δτι είναι γυναΐκα. Πρέπει νά κατα
  λάβηδτι θά είναι ύπεύθυνος άπέναντι
  τοΰ έαυτοϋ της, καί τοΰ συνόλου, δτι
  θά υφίσταται τής συνέπειες των λα-
  θών της, γιατί θά παύση νά είναι γ",
  κόρη ή άδελφή ή σύζυγος γιά νά
  πληρώνη άλλος τα λάθη της, θά εί
  ν«ι ή γυναΐκα πού ένεργεΐ ένσυνείδη
  τα σά μονάδα όλοκληρωμένη μέσα
  στή κοινωνία, σάν άτομο μέ χαρα-
  κτήρα καί προσωπικότητα τέλος σάν
  ε'νας ξετελεμμένος άνθρωπο^.Ότι θά
  βγή εξω άπό τό σπήτι της γιά νά
  δουλέψΎ] καί νά θεωρήση την ζωή
  σάν έ'να άγώνα πού θά λάβη μέρος
  γιά νά βγή νικήτρια ή νικημένη ποθ
  δέν έχει σχέση,'μά τέλος πάντων ά-
  γωνίστρια. Γιά νά δημιουργήση κβΐ
  νά βοηθήση στην έξέλιξη τοΰ έαυτοθ
  της καί τής κοινωνίας. Καί δτι βγαί-
  νοντας άπό τό σπίτι δέ θά ξεχάση
  αύτό πού άποτέλεσε" άπό την άρχή
  τής υπάρξεώς της τό μόνο προορισμό
  της. Ή οίκογένεια πρέπει νά μείνη
  γι' αυτήν ή ίερή λαμπάδα πού σάν
  έστιάδα πρέπει νά διατηρήση άσβυ
  στη, γιά νά φωτίζη τή ζωή των άν-
  θρώπων στούς αίώνες.
  ΔΙΚΤΥΝΝΑ
  εηΐετοπρίΐ
  Διά τόν κ. Δήμαρχον
  Παρ' αναγνώστου μδς ά^ατοΛη ή κά¬
  τωθι έτΐιστολή Λν κ« δημοσιεύομεν κα¬
  τωτέρω,
  •Δίν ΰπνρχει άμφιβολία δτι δ Δήμος μσς
  9ά αντιμετωπίζη σοβαροτάτας δυσχερεί
  άς πάσης φύσεως, διά τόν ηλεκτροφωτι¬
  σμόν 6στω καΐ των κυριωτέρων δδών της
  πόλεώς μας. Παρ' δλον δ.τι ουδείς θά εΐ¬
  χε την άτταίτηαιν δττως ο ψωτισμός τή^
  ■πόλεως νά είναι τιλήοης δττως κατά τό
  τταρϊλθόν, έμφαΐνίζίται έν τούτοις άνάγ-
  κη, δπως, διά λάγους Ιδίως τάξεως, το-
  ποθετηθοΰν ίατω κατ' άραιά διαστήμα-
  τα, καΐ είς στβυροδρόμια, γωνίας κτλ
  μικροί λαμτΐτήρες. θά έπροτείναμεν είς
  τόν Δήμον νά εφαρμώση προσωρινάς τόν
  ΤΟΡΠΙΛΛΑΙ
  Πλησίον τού μεγάρου Γουναλάκη
  είς τόν νέον λιμένα, έχουν έγκαταλεΙ-
  ψει οί Γερμανοί, πολλάς άεροτορπίλ-
  λας, αΐτινες προορίζοντο διά την άνα-
  τίναξιν τοϋ λιμένος, παραμένουν δέ έ-
  κεΤ συνκεντρωμέναι, άποτελοΰσαι μέ¬
  γιστον κίνδυνον δί' ολόκληρον την πό
  λιν _ Ό πόλεμος εισέτι εξηκολουθεί,
  κα! ,έν τυχαΐον περιστατικόν δύναται
  νά άνατινάξη την τεραστίαν αυτήν πο-
  σότητα έκρηκτικών ύλών, καΐ νά προ¬
  καλέση μεγίστας ζημίας είς τό πλεί¬
  στον μέρος τής πόλεώς μας, νά θρη-
  νήσωμεν δέ καί νέα θύματα.
  Άλλά κα) είς τάς αποθήκας κάτωθι
  τού Τδίου μεγάρου ευρίσκεται εισέτι
  μέγας άριθμός όομόων καΐ άλλων πυ-
  ρομαχικών ό οποίος καί αύτός αποτελεί
  κίνδυνον. Νά έκλεγοϋν λοπόν τό
  ταχύτερον άπό εΐδικοός, έφ' όσον μά¬
  λιστα είναι καΐ σημαντικής άξΐας.
  'Αρκοϋν αί ζημίαι καΐ οί κΐνδυνοι 'Αρ-
  κοϋν τα θύματα.
  —00—
  ΣΤΕΓΑΣΙΣ
  Τό πρόβλημα τής στεγάσεως είς τήνπό
  λιν μας ευρίσκεται υπό όξυτάτηνμορφήν
  Παρακολουθούμεν μέ μεγάλην Ικανο¬
  ποίησιν τάς προσπαθείας τάς οποίας
  καταβάλλουν αί άρμόδιαι άρχσΙ καθώς
  έπΐσης καί ή Έπιτροπή στεγάσεως.
  Ούχ ήττον δμως οφείλομεν νά δε¬
  χθώμεν δτι όλαι αυταί α! προσπάθειαι
  προσκόπτουν είς άνυπερβλήτους δυ¬
  σχερείας, καί τούτο διότι τό μεγαλύ¬
  τερον μέρος των οίκιϋν τής πόλεως
  έχει τελείως κατεδαφίσθη ή έχει κα¬
  ταστή άχρηστον.
  Ρίπτομεν τή Ιδέαν τής χρησιμοποιή¬
  σεως διαφόρων ήμιτελων κτηρΐων
  έφ' δσον ταύτα δύνανται νά χρη-
  σιμοπαηθοϋν έπισκευαζόμενοι προχεΙ-
  ρως -υλεία ασφαλώς ύπάρχει καί ο
  αρχαί είναι είς θέσιν νά την έξεύρουν
  δπου είναι κεκρυμμένη.
  —οο—
  ΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ^'
  Θά τό έπαναλάβωμεν άκόμη μίαν
  φοράν, φοβούμεθα δμυς δτι θά ευρε¬
  θώμεν είς την ανάγκην νά τό έπανα-
  λάβωμεν καΐ άλλην κα! άλλην.
  Πρόκειται περΙ των πυροβολισμων ο!
  όποΤοι κάθε βράδυ δΐδου/ την εντύπω¬
  σιν άγρίας μάχης Βεβαία τα φυσίγγια
  δέν στοιχίζουν τίποτε γιά νά λυπάται
  κανείς άλλά λυπάται ασφαλώς γιά την
  ανησυχίαν πού δημιουργείται, λυπάται
  γιά τα θύματα ποϋ έγιναν καί ποϋ θά
  γίνουν άκόμη, δπώς καί λυπάται καθέ-
  νας μας γιατί βλέπει ότι καμμιά παρά-
  κληοις ή διαταγή δέν εϊσοκούεται.
  —00—
  ΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ
  Είναι άπόλυτος άνάγκη πρός εξυπη¬
  ρέτησιν των άναγκών τοϋ πληθυσμοϋ
  τακτοποΐησις τής συγκοινωνίας διά τάς
  μεταφοράς προΐόντων έπιβατών καΐ
  τοϋ ΤαχυδρομεΙου. Φανταζόμεθα δτι
  διάτάςμεταξύ Ηρακλείου—Νεαπόλε¬
  ως καΐ Ηρακλείου—Ρεθύμνης γραμ¬
  μάς θά ήτο δυνατόν νά τεθοϋν είς κυ¬
  κλοφορίαν τέσσαρα αύτοκίνητα έκ των
  έγκαταλειφθέντων υπό των Γερμανών.
  Οφείλομεν -έστω καί όαθμιαΐως καί έκ
  των ενόντων νά φροντίσωμεν ώστε
  ή κατάστασις νά γίνετα· άνεκτή.
  αέσφ κατέστημάτων καΐ οΐκιών φοτττ-
  σμόν, δηλαδή διά προεκτάοζος άιτό κα-
  τάλληλα καταστήματα καΐ οΐκίοΐς, νά το-
  ττοθετήση λαμπτήρας έξωθι των οίκοδο-
  μων, τούς όποίους ύττοχίΈωτικως θά εί¬
  χον άναμμένους οί Ιδιοκτήται καθ1 όλην
  την νύκτα, είς δέ τούς Ιδιοκτήτας νά γί-
  νεται άνάλογος έκπτωσις ρεύμοΐτος νία-
  τά μήνα. Ή μέθοδος αυτή έφηρβύσβτ]
  πολλάκις είς πόλεις 8ταν ενεφανίζετο
  άνάγκη, είχε δέ αρίστα καΐ άμεση άπθ-
  τελέσματα. Πάντες οί Ιδιοκτήται έκαμαν
  τό καθήκον των.
  Είμεθα είς τα πρόθυρα τοθ χειμώνος,
  μία δέ τοιαύτη διευθέτησις, θά: προσέφε-
  ρε μεγίστας ύτ'τΐοεσίας είς την πόλιν τό¬
  σον άπό απόψεως φωτισμοθ, δσον καί ή-
  συχίας καΐ τάξεως.
  θ. Κ,
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000000
  1ΝΓ ΙΚΗ
  ΠΕΜΠΤΗ 26 Όκτωβρίου 1944
  "Υπό
  Αί Έλευθερίοι τής αύριον
  Άπό ίνα λόγον τοΰ ΎπουργοΟ των "Εξωτερικών των Ήνωμ. Πολιτειών
  "Ολες αϋτές οί βελτιώσεις μττοροθν νά
  γίνουν δταν άΛχγνωρίσουμε καί καλλιερ-
  γήσουμε την έννοια καΐ τό ιτνεϋμα των
  άνθρωττίνων οικαιωμάτων καΐ ελευθερίας.
  Καΐ έ'νχ εθνθς ή όμαδα εθνών δέν μπορρϊ
  νά επιβάλη τάς μεθόδους ή νά παράσχη
  τα μέσα μέ τα όποϊα δποιοδήποτί άλλο
  Εθνος θά ποροϋσε νά επιτύχη ϊ νά διατη¬
  ρήση την πολιτικήν καΐ οικονομικήν άνε-
  ξαρτ,,σιαν τού, νά καταστή ϊσχυρό, νά
  ευημερήση καί νά προοδεύση πνευματι¬
  κώς, Ή άλληλοβοήθεια ομως'μεταξύ των
  εθνών εΤναι δυνατή
  Έκεϊνο πού μποροϋν καί πρέπει νώ κά¬
  μουν τα έθνη γιά νά άλληλοβοηθηθοθν εί¬
  ναι νά συνεργασθούν γιά την κατάργησι
  προσκομμάτων καί έμτΐοδίων πού έμποδί-
  ζουν τάϊδιάφορα £θνη νά χρησιμοποιοθν
  πλήρως—γιά τό καλό των λαών των —τή
  δυναμικότητα καί τίς πηγές πού διαθέ-
  τουν
  Μιά τέτοια συνεργασία έ"χει άρχίσει ή¬
  δη. Τα Ήνωμέ α "Εθνη εχου υίοθετήσει.
  Μνα πρόγραμμα άρχών καί σκοτίων σύμ-
  φωνα μέ τό όποϊο ή ανθρωπότης θά ίμπο-
  ρη νά βαδίζη πρός £να ύψηλότερο έπίπε-
  δο έθνικής ζωής καί διεθνών σχέσεων Λύ
  τό τό πρόγραμμα έχει όλοκληρωθή στη
  διακήρυζι πού έ'γινε άπό τόν Πρόεδρο
  Φραγκλΐνο Ροθζβελτ καΐ τόν Πρωθυπουρ-
  γό Τσώρτσιλ, στίς 14 Αΰγούστου, καί πού
  είναι γνωστή σέ δλο τόν κόσμο ώς Χάρ-
  της τού ΆτλαντικοΟ Άφορδ δ' ενα σύστη
  μα πού θά δώση σέ δλα τα ε'θνη ιχεγαλύ-
  τερες έγγυήσεις είρήνης σταθεράς ευρύ¬
  τερη εΰκαιρία προασπίσεως τής ελευθερί¬
  ας, κ«1 περισσότερες εύκολίες γιά οΐκο.
  νομικην άνασϋνταξιν
  Οί ύπβσχέσεις δμως αΰτές προυποθέ
  τουν την ύποχρέωσι γιά κ^θε ϊθνος ν' ά
  ποδείξη ότι είναι σέ θέσι νά διατηρϊ) στα
  θερή καί προοδευτική κυβέρνησι, να έκ-
  πληρώνη εύσυνειδήτως τάς διεθνεϊς τού
  διαφοράς καί διενέξεις μέ είρηνικά μόνον
  μέσα, πού διαθέτβι στή διατήρησι μιάς
  διαρκοθς είρήνης.
  Κανένα έ'θνος δέν μπορεΐ νά σημειώση
  ίκανοποιητική πρόοδο έφ' δσο^ οί πολϊ-
  τές τού βρίσκονται υπό συνεχή φόβο έξω
  τερικής έπιθέσεως ή παρεμβάσεως. Είναι
  φανερόν δτι πρέπει νά δημιουργηθή κά-
  ποια διεθνής οργάνωσις πού ν<3ναι σέ θέσι νά επιβάλη την ειρήνη μεταξύ των εθνών—άκόμα καί διά τής βιας Μόνο μέ διεθνή συνεργασία είναι δυνατόν να ιδρύ¬ θη ό δρ/ανισμός Έξ Ισου φανερό δμως είναι δτι, κατά την περίοδο τής άποκαταστάσεως τής δι- εθνοθς τάξεως, τα Ήνωμένα "Εθνη πρέ¬ πει να έπιβλέπουν τα φιλοπόλεμα ΐθνη, ώσπου αύτά δείξουν την ίκανότητα καί θέλησι νά τελοΰν σ' άγαθές σχέσεις μέ τα ϋπόλοιπα έ"θνη. Γιά πόσο χρόνο θά ί,Ιναι άνάγκη νά διαρκέση αυτή ή επίβλε¬ ψις, θά εξαρτηθή άπό τό' χρόνο πού θά είναι, άναγκαϊος γιά νά δώσουν τα £θνη αύτά σαφέστατες άποδείξεις δτι 2χουν έγκαταλείψει την τερατώδη φιλσσοφία τής φυλετικής άνωτερότητος καί τής κα- τακτήσεως, καΐ δτι έ'χουν υίοθετήσει νο· μοταγώς τίς άρχές μιάς εϊρηνικής εξελί¬ ξεως. Κατά την περίοδο τοΰ σχηματισμοθ τήο παγκοσμίου όργανώσεω' πρέτει νά καταστή άδύνατος όποιαδή-.οτε διακοπή τού έργου των Ήνωμένων ί.θνών άπό τα φιλυιίόλεμα Εθνη (Συνεχ,ζεται) ΠΡΩΊΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν Συνεχης βομβαρδισμός τού 'Αμβούργου. Ή καταδίωξις των Γερμανών πρός την Λάρισσαν συνεχίζεται. Είς την "Ολλανδίαν ή Γερμανική άμυνα καταρρέει άπό' τοθ Χέρτεγκεν Μπός νοτίως πρός την πόλιν Μπέστ. Βρεττανικαί ένισχύσεις μεταφέρον- ταιταχέως Ή Μπέστ καί άλλαι Όλλανδικαί πόλεις άπηλευθερώθησαν. Είς Χέρ¬ τεγκεν—Μπός συνεχίζονται όδομα- χίσι Μέχρι τούδε συνελήφθησαν 1,500 τουλάχιστον Γερμ. ·αίχμάλωτοι. Βορείως τής Άμβέρσης Βρεττανι· κά καί Καναδικά στρατεύματα ευρί¬ σκονται είς τα Όλλανδικά σΰνορα επί εύρέως μετώπου, δπου καί συνην τήθησαν μετ" άλλων Συμμαχικών δυνάμεων είς την περιοχήν τού Μπέστ ■ καί άτι?μόνωσαν γτ< οί τάς 10 χιλιά¬ δας Γερμανών είς τάς νήσους Μπέ- βελαντκαί Βααλχέρεν. 400 Άμερικανικά καταδιωκτικά καί βομβαρδιστικά επετεθησαν χθές εναντίον τοϋ 'Αμβούργου καί τοϋ Κάσ,σελ. Κατεστράφησαν φράγματα άερθστάτων καί άλλοι στρατιωτικοί στόχοι. Αί Ρωσσικαί δυνάμεις προελαύ- νούν είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν καταλαμβάνουσαι καί άλλα όχυρά καί άποκρούουσαι ισχυράς Γερμανι- κάς άντεπιθέσεις. Είς την Πολωνίαν (σύνορα Ανατο¬ λικώς Πρωσσίας) κατελήφθη ό σΐδ. σταθμός τού Άσυγκόστωφ καί 50 άλλαι τοποθεσίαι. Ή ίσχύς των όχυρών τής Άνατο- λικής Πρωσσίσς περιγράφεται μέ ζω¬ ηρά χρώματα υπό των πολεμικών! άνταποκριτών, δπως έπίσης περιγρά¬ φεται καί ή σπουδή των Γερμανών νά έκκενώσουν την μίαν μετά την άλ¬ λην τοποθεσίαν. Άγγέλλονται νέαι έπιτυχίαι των Ρωσσικών στρατευμάχων είςτήνΤσε- χοσλοβακίαν, Ούγγαρίαν, Τρανσυλ- βσνίαν καί Γιουγκοσλαυία. Είς την Ιταλίαν καί παρά τάς δυ- σμενεϊς καιρικάς συνθήκας αί Συμ- μαχι,καί Δυνάμεις συνεχίζουν την προέ'λασΐν των. Είς την Άδριατΐκήν εχου ν προελά· σει πολύ πέραν τής Τσέρβια. Οί Ι¬ ταλοί πατριώται αυξάνουν καθημε¬ ρινώς την δράσιν των κατά των Γερ¬ μανών Μόλις ανεκοινώθη δτι Άμερικανι- κά ύπερφούρια έπληξ·αν Ίαπωνικάς βάσεις. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό έχθρός κατά την ύποχώρισίν τού προέβη είς καταστροφήν των τη- λεγραφικών καί τηλεφωνικών συγκοι νωνιών. Κατά μήκος των άμαξιτών όδών ευρίσκονται καλώδιβ τηλεγραφΐκά και λοιπά εϊδη τηλ[κθϋ ΰλικοϋ. απο¬ λύτως άπαρα(τητα|διά την άποκατάσ τάσιν τής τηλεγραφικίϊς υπηρεσίας, πλείστα των οποίων διαρπαζονται υπό διαφόρων άτόμων ένω είναι γνωστόν δτι άπαντα τ'ανωτέρω ύλι- κά άνήκουσιν είς τ* Κράτος. Άπαγορευομεν απολύτως πασάν τοιαύτην δϊαρπαγήν καί παραγγέλλο- μεν είς τούς κακά τόπους άρχηγοιός των 'Ανταρτικών Όμάδων καί τάς Αστυν. Αρχάς δπως πάντα παρα· βάτην τής διαταγής μας καταγγέλου- σιν ενώπιον ημών πρός επιβολήν άνα λόγων κυρώσεων Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ[χης ΠεζικοΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΆΤΑΓΗ Καλούμεν πάντας τούς ιδιώτας Νομοΰ Ηρακλείου τοΰς κατέχοντας βενζίνην, πετρέλαιον, όρυκτέλατον καί έλαστικά, δπως έντός 4 ημερών άπό σήμερον, προσέλθωσιν είς τό καθ' ημάς ΙΥ Γραφείον κα! δηλώσω¬ σι ταύτα. Παρελθούσης τής προθε- σμίας, πας συλλβμβανόμενος θά παραπέμπεται; είς τό Στρατοδικείον επί άποκρύψει είδών ανηκόντων είς τό Δημόσιον, αί δέ συνέπειαι θά εί¬ ναι βαρύταται. "Ομοίως καλοθνταιοί γνωρίζοντες άποκεκρυμένα έκ των άνω είδΟν δ¬ πως προσέλθωσιν είς τό ίδιον γρα¬ φείον καί καταστήσωσι γνωστά τόν άποκρύπτοντα ίκ των ανωτέρω εί¬ δών. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άν[ρχης πεζ. ΓΕΝΙΚΗ Δ1ΑΤΑΓΗ Παρά τάς επανειλημμένας διατα- γάςκάί συστάσεις μας, |οί άσκοποι πυροβολισμοί έξακολουθοΰν. 'Εκτός τού ότι εχομεν συχνά θύμα- τα, καθ' εκάστην τταρατηροϋνται ζη¬ μίαι είς τα ήλεκτρικά σύρματα, ποΰ έκτός τοΰ δτι διακό'πτεται ή παροχή ρεύματος ύπάρχει τα μέγιστα κίνδυ- νος θυμάτων άπό ήλεκτρικάς έκκε νώσεις. Διά ταυτα εντέλλομαι δπως ή είδι- κή ύπηρεσία τοϋ Φρουραρχείου συλ- λαμβάνΓ) καί άφοπλίζτ) κάθε|ε'νοπλον ,ό οποίος θά πυροβολί] άσκόπως κα- τάσχτ] δέ καί τόν οπλισμόν αυτού δν νά παραδίδτ) είς την διαχείρισιν ϋλι- κου τής Διοικήσεως. (Ο Στρατ. Διοικητής Ν. Ηρακλείου ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)χης Πεζ. ι ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλούνται άπαντες οί δυνό¬ μενοι νά προσκομίσωσι συγκεκριμέ- να στοιχεΐα ένοχής κατά των- προδο τ<ί*ν τής Πατρίδος, των συνεργασθέν των στενώς μετά των έχθρικών στρα- τευμάτων καί των έκμεταλλευτών τοΰ λαοϋ (μαυραγοριτών) κατά την περίοδον τής κατοχής, δπως υποβά¬ λωσιν τό ταχύτερον έγγράφους κα- ταγγελίας είς την Στρατιωτικην Διοί¬ κησιν (Τμήμα Δικαστικού) διά την ενέργειαν των δέοντων. Τονίζομεν δτι ή ύποβολή εγγράφων καταγγελιών μετά λεπτομερών καί συγκεκριμένων στοιχείων, ϋποβοηθεΐ τα μέγιστα τό έργον της Δικαιοσύ- νης. Ηράκλειον τή 25] 10) 1944 Έκ. τής Στρατ. Διοικήσεως Ν. Η¬ ρακλείου. (Τμήμα Δικαστικόν) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΕΛΕΤΗΣ Μνημόσυνον των έν Μοίραις 12 τουφεκισθέντων καί έκ Μοιρών κα- ταγομένων ώς καί αλλαχού θανόν- των συνεπεία Γερμ. ενεργείας. Κατόπιν αποφάσεως τής Έθν. Όρ γανώσεως Κρητών Μοιρών τελεσθή- σεται την προσέχη Κυριακήν 29ην Ό¬ κτωβρίου 1944 καί ώραν 11 ην π. μ. έν τθ-ίερώ Ναφ τοθ Αγ Γί,ωργίου Μοιρών έπιμνημόσυνθς δέησις υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 1) Μιχ Σ. Ζαχαριουδάκη προέδρου Κοινότητος Μοιρών, 2) Αποστόλου Μπόλαρη Διευθυντού Ταμβίου Μεσσαράς, 3) Νικ. Χ. Παπαδάκη Διευθυντού Δημ. Σχολείου Μοιρών, 4) Γεωργ. Τζαγ- κουρνάκη προϊστσμένου τού έ ν'Μοί¬ ραις Ύ)τος Άγ)κής Τραπέζης, 5) Α¬ λεξάνδρου Μουντράκη Φαρμακο- ποιοΰ, 6) Μιχ. Μαριδάκη, 7) Άντων. Μιγκλάκη, 8) Μηνά Χαρθυλάκη, 9) Δημ. Χουστουλάκη, 10) Κωνστ. Α¬ στρινακη. 11) Ιω Κανακαράκη καί 12) Δημ. Χανδράκη. Παρακαλούμεν δθεν Τούς Πανοσ. Πρωτοσΰγγελον Ί. Μητρβπόλεως Κρήτης κ. Εύγένιον Ψαλιδάκην 2) τούς άντιπροσώπους τού ΣυμμαχικοΟ ΣτρατηγεΙου Μέσης Άνατολής 3) Στρατ. Διοικητήν τού Νομοΰ Ηρα¬ κλείου Άντ)ρχην κ. Άνδρέαν Νάθε- ναν 4) Τόν Φρούραρχον Ηρακλείου Καπετάν Πετρακογιώργ'ην 5) Τόν Φρούραρχον τής Ύταίθρου Καπετάν 'Εμμαν Παντουβδν 6) την Νομαρ- χιακήν Επιτροπήν Ηρακλείου 7)Τά μέλη πολιτικών καί στρατιωτικών άρ χών ΝομοΟ Ηρακλείου 'ώς καί τούς έκπροσώπους των Όργανώσεων Ε. Ο.Κ. καί Ε.Α.Μ. Έπίσης τάς οικο¬ γενείας των τυφεκισθέντων ώς καί πάντας τούς κατοίκους Μοιρών καί Μεσσαράς καί τοϋ κλήρου συμπερι- λαμβανομένου δπως προσέλθουν "ίνα άπό κοινοϋ δεηθώμεν υπέρ των ψυ¬ χών των προαναφερθέντων μαρτύ¬ ρων τοθ Έθνους. "Εν Μοίραις τή 24-10-1944 Ή ΟΡΓΝΩΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΙΡΩΝ Ή καταληψις τού . Γκουμπινέν Τηλεγραφήματα έκ Μόσχας άγγέ λουν ότι Ρωσσικά στρατεύματα ένισχυ μενά μέ πυροβολιΚόν καί άεροπλάνα διέσπασαν την άμυντικήν γραμμήν των Γερμανών είς την 'Ανατολ Πρωσσίαν είς βάαος 30 χιλ καί πλάτος 140 χιλ.. Έκ των 400 καταληφσέντων χώρων προέχουσσν θέσιν κατέχει τό Γκουμ πΐνεν, τό Σχίλμπεν καί τό Γκόλντακ τό οποίον αποτελεί κόμβον συγκοι- νωνιων Δοξολογία είς Παρισίους Επί τή άπελευθερώσει των Αθη¬ νών εγένετο δοξολογία είς την εκ¬ κλησίαν τού Άγίου Στεφάνου έν Παρισίοις παρισταμένων τοΰ άντι- προσώπου τής Γαλ. Κυβερνήσεως, τοΰ στρατηγοΰ Ντιντώ καί των αντι¬ πρόσωπον των Συμμαχικον Στρα- τευμάτων καί άλλων προσωπικοτή- των. Αί Ρωσσικαϊ στρατιαϊ Επί τοθ ΟΰγγρικοΟ μετώπθυ ή στρατιά τού στρατηγθΟ Μολινόφσκυ έφθασε τάς δχθας τοΰ ποταμοϋ Τίσ σα καί είς άπόστασινόλίγων χιλΐομέ τρών άπό των συνόρών τής Σλοβα- κίας. Ή στρατιά Πετρώ^) προελαύνουσα διά τί:ν ΚαρποΌϊων' π',ησι^ζει νά κλείση τόν θύλακα δστις σχηματίζε- ται έντός τής Τρανσυλβανίας καί ού¬ τω μέλλουν νά άπομονωθοΰν μεγά¬ λαι έχθρικαί δυνάμεις. "Απω Ανατολή Είς ήν περιοχήν των Φιλιππίνων κατελήφθησαν τρείς νήσοι τοΰ συμ- λέγματος Τέπκε. Τό "αεροδρόμιον τού Σάν Παύλο κατελήφθη. 'Αναμένεται ναυμαχία Ανηγγέλθη δτι Ίαπωνικά πολεμι- κά κίχτευθύνονται πρός την νήσον Εείίτε καίάναμένεται ναυμαχίσ μετά τοΰ 'Άμερικανικοΰ στόλου. Ήδη Άμερικανικά άεροπλδνα όρ- μώμενα έξ άεροπλανοφόρων επετε¬ θησαν εναντίον τής Ίαπωνικής ναυ- τικής μοίρας. ΣΙΝΕ ΜΙΝΩΑ Σήμερον βωβή ταινία γυρισμένη έκ τοΰ φυσικοΰ στά Παρθένα Λάβη τήςάπέραντης Άφρικής Μιά άληθινή είκόνα τής ζωής των άγρίων ζώων. ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΦΡΙΚΗ Μιά τολμηρή ανθρωπίνη προσπα¬ θεία. Λέοντες, Τίγρεις, Ρινόκεροι, Έ- λέφαντες κ.λ.π. δλο τό'μυστήριο τής άγριας φύσης σέ μιά ταινία διαρκεί- άς δύο ώρών. Εξηκολουθεί ή πρσέλασις των συμμάχων είς την Ιταλίαν. Παρά την κρατούσαν κακοκαιρίαν ή 5η καί 8η στρατειά συνεχίζουν την προέλασίν των βελτιώσασαι τάς θε- σεις των. Σκληρός αγών συνάπτεται είς Μόντε-Πεμόντε κυριευθεισών ίκα- νών λοφοσειρών νοτίως τής Βολω- νίας. Είς τάς βαλτώδεις περιοχάς τής Τσέρβια, ή 8η στρατιά άπέκρυσεν άντεπιθέσεις των Γερμανώνκαί ηυρυ- νέ τό προγεφύρωμα επί τού Τσελίνα. Ρωσσική Διοίκησις , είς 'ΑνατοΛ. Πρωσσίαν. Ό Λοχαγός τού ΣοβιετιΚοϋ στρα τού Νικολέβιτς άνέλαβεν την διοίκη¬ σιν τού καταληφθέντος χώρου τής Άν. Πρωσσίας. Αί έκ- των μαχών διασπάσεως των άμυντικών .γραμμών απώλειαι των Γερμανών υπήρξαν τεράστιαι. Καθ' όμολογΐαν συλληφθέντος στρατηγοΰ, έξ ενός τμήματος αποτελουμένου έκ 500 άνδρών διεσώθησαν μόνον 8. Αί χθεσιναί απώλειαι των Γερμα¬ νών είς την περιοχήν Γκουμπίνεν: ά- πωλέσθησαν 4.000 Γερμανοί καί 111 άρματα μάχης, ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ Θέσεων είς Φλούμιγκ Τό πρακτορείον Ρώυτερ αγ¬ γέλλει ότι αί τριπλαί έπιθετι- καί όμάδες κατώρθωσαν πλη¬ σίον τής Άμβέρσης νά κυριεύ- σουν θέσεις είς Φλούμιγκ καΐ Έσσεν βορείως αυτής. Έπίσης απεκόμισαν σημαντικά κέρδη Ν,τού Μπέρσεν. Ή Βελγική Ένότης Είς Βέλγιον ό κ. Ρϊεηΐόΐ απέκρουσε την υπό τού Κομμουνιστικοϋ κόμμα- τος επίκρισιν τής Κυβερνήσεως τού καί έκαμε έκκλησιν διά την Εθνικήν Ένότητα: Έπίσημοι συναντήσεις Ό κ. ΤΗντεν συνηντήθη είς Κάϊρον μετά τοΰ Βασιλέως τής Αίγύπτυ Φαρούκ καί τοθ Αίγυπτίου Πρωθυ- πουργοθ. Οί Σύμμαχοι έν Ιταλία Είς την βορείαν δχθην τοθ Σκάλ- βιους ηύρήνθη τό Συμμαχικόν προ- γεφύρωμα. Επί τής όδοΰ Φλωρεντίας Βολωνί- ας ή προέλασις συνεχίζεται. Πολεμικαι πΐστώσεις Ή Αγγλικη Κυβέρνησις εψήφισε κονδύλιον 1,250,000 ΟΟΟλιρών διά πολεμικοΰς σκοπούς, Σύλληψις Έπισκόπου ΟΙ Γερμανοί συνέλαβον τόν αρχι¬ επίσκοπον τοθ Τουρίνου διότι έβοή- θει τούς Συμμάχους. Είς Όλλανδίαν κατελήφθη τό Μποξτέλ. —Είς Φιλιππίνας έβυθίσθη- σαν έν Ίαπωνικόν άεροπλανο- φόρον καΐ έβλάβησαν σοβαρώς 6 θωρηκτά. — Έβομβαρδίσθησαν τό Άνό βερον, Κάσσελ, Χάμ, Άμβούρ^ γον—Χάλμπουρ. —Είς Ανατολικήν Πρωσσίαν κατελήφθη τό Τράκενεν. — Είς την Ιταλίαν ή 5η Στρα τιά κατέλαβε τό Μόντε-Μπελ- μοΰτε 15 χιλ. Ν. τής Βολωνί- ας. Είς την Άδριατικήν κατε¬ λήφθη τό Μόντε Στατοΰρο 5 χιλμ. Β. Δ. Σεζένα καΐ 14 χιλ. βορείως τής Ραβένα. Έλληνικαΐ είδήσεις 1 Ιιί' ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Ατί «*, τικης Στρατηγός Σπηλιοιτόπου- λος έπαύθη των καθηκόντων τού. Ώς νέος Στρατ. Διοικητής διωρί¬ σθη τρ έντολη τής Κυβερνήσεως καί της Συμμαχικής Διοικήσεως ό Στρατηγός Κατσώτας. — Ό Βόλος άπηλευθερώθη. Συμ μαχικαί Δυνάμεις προελαύνου- σαι Βορείως τής Λαμίας είσήλ- θον είς Δομοκόν. —Καί νέαι Βρεττανικαί Δυνά¬ μεις απεβιβάσθησαν είς Πειραια.. —Τό έργον ανασυγκροτήσεως! της υΝΚΑ ήρχισεν ήδη είς Χϊον.ί — Ό κ. Ήντεν θα έ·ηισκεφθή τάς! "Αθήνας λίαν συντόμως καΊ πρβ' τής έπιστροφής τού είς Λονδίνον. -Ό Πρόεδρος Ρόζεβελτ έδήλω σε την επιθυμίαν καί τήι ' '