90566

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

4

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  [ΠΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Οργανο τοθ Γωνιανοϋ Έαπολΐτιοτΐίιοϋ Συλλόγου
  ΓΡΑΦΒΙΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΛΕΦΟΝΟ 242-155
  ΗΡΑΙΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙ,ΒΥθΥΝΕΤΑιί ΑΠΟ ΣιΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΒΠΙΤΡΟΠΗ
  ΙΟΥΛΙΟΣ 1982
  ΛΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7
  ΤΙιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  —©ν πόΑφα
  ο» Γωνηνιοί
  ηι οί Γωνιανο.
  οτγΤΙ Βόρδια
  Κι ένα μαύρίο
  Μινιέ δέν
  έποκαμπϋσαντ...
  ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
  Διαθέση πιοτώσεων άπό τή Νομαρχία
  Πφοτώθηκε η κατα-
  τού δρομου πού
  οδηγΐΐ στό μοναστήρι
  τού ΠροφήΓτη Ηλία οτήιν
  ΐορφή τής Φιλιάρημος. Ε
  ποιχ κοτασκευάσττ|καν
  τρβΐς μικρές πΛατιΐες η
  μβ γνρω από τόν Προφή
  τί) Ηλία και οί άλλες δύο
  οί σλλα σημύα τής Φι-
  λιφαμοζ, ούτως ώστε νά
  είναι {ύΗθλη γ> μετσβοχτη
  κοί τό πορκόρισμα μενά
  λου αρίθμού τροχοφό-
  ρυν.
  Από την Νομαρχία Η¬
  ρακλείου ίνεκρ*θησαν τα
  ιοροκότω ποσά γιά αντί
  στοιχα έργα στό χωριό
  1 Ποσόν 300.000 δρχ.

  την αποκατασταθή
  τΤζ βατότητας των αγρο
  τ*ών δρόμων, οί οποίοι
  τό χίψώνα εΐχαν πάθει
  ορε*ετές ζιΓ|μιές. Ετιιισης
  ωτοσ«υάστη»καν κώ^)-
  νβυίνοι αγροτικο» - βμτ9>
  μοί <ή. περιοχές πού δέν ίϋηηρετοϋντο ηρωτύτε Μ Ποσόν 7ΟΟ.ΟΟΟ δρ<χ- ιων γιά κστασκευή αποχε τωτικού δικτύου γικρω οπό τό παλιό υιδραγωγε'ίο τού χωρίου γιά νά απο- ψωχθεί η μόλυνση τού οπό βόβρους κλπ. Ειΐοης πρίν από ένα μήνα άρχισαν τα έργα δια μορφώσεως τού δρόμου που οδίγγεί στόν ασύρμα το τού ΟΤΕ στόν Αντι- Κ<π1ολισθήε)εις στή θέση Σέ πρώτη φάση άρχισε η κατασκευή μικρής πλα τεΐας στήν συιμβολή τού Κεντρικού δρ ομού τού χωρίου μέ τόν δρόμο πού οδΐπγΐΓ**τίΠΓόν Ασύρ.ματο, κάτω από τό <3τύν το,ύ Αρίστου Μαρκονιάννη. Έτσι μέ την απσπεράτω- ση τής πλατεΐας αυτής θά μπορούν νό περνούν άνετα παντός είδους καί μεγέθους τροχοφόρο χω* ρ'ις νά υτιάρχει κίνδυνος δυστυιχήματος όπως συ- νέβαινε μέχρι τώρα λόγω τής πολύ κλεισττής στρο στό χωρκ> μρς,
  ΠεοβαΑκικι.
  πληρω,ματικού ποσού
  650.000 δρχ·
  Πρέπει όμως νά τονί-
  σορε ότι ένα άλλο έργο
  τό οποίον είναι κατά την
  γνώμη μας καί τό σττου-
  δαιότερο, αΑΑόκο» - τό
  π,ιό επείγαν, διστυχώς έ-
  χει σταματήισει λόγω ελ
  λεΐίψεως πιστώσειων. Τό
  έργσ ουτό είναι η προ-
  στασία τού χωιριού από
  τίς κατολισθήσεις.
  Ενώ τό ηαροπιάνω έρ-
  γο εχρημοτοδοτείτο κ«α-
  νονικά κστιά τα τρία τε-
  λευταιία χράνια παραδό¬
  ξως εφέτρς ενώ είχε κ,ρι-
  θεί συνεχΐιζάμενον δέν ενε-
  «ΐρϊθιησαν πΐΌτώσεις, μ£
  κϊνδυνο άν δέν αποπερα¬
  τωθή εγκαΐιρως νά κατα
  στ ρ α φού ν καί τα έργα
  πού έχουν γίνει μέχρι τώ
  ρα.
  Ελπίζαμ,Ε η Νομαρχία
  νά εξεύιρ<ει τόν τρόπο γιά τή,ν συνεχίση τού τόσον αναγκςιίου γιά την ασφά- λεΐΌ τού χωρίου μας έρ- γου. Επιίσης η πέρα. γειτονιά (Αρχοντικά.) ενώ είχε κρι- θεϊ από τό Υπουργεΐο Κοιν- Υπιηρεσιών ως επιι- κιίνδυνη κοί θα έπ-ρεπε νά εγκαταΑειφιθεί λόγω των κατολισθήσεων καϊ νά με ταφερθούν οί κάτοιικοι· σέ μιείο τού χωρίου, δέν έ- χει γίνει τίιπστα μέχρι (ττγ άλλο ασφολιέστερο ση- μ&ρα. Ειλπϊζομε τό εν λόγω Υ¬ πουρ γεί ο νά επιΐλιηιφθεΐ τού καυτού αυτού γιά τούς κατοιίκους τής γει- τονιάς θέιματος. ήζ Γιά τό εργο αυτο ο ΟΤΕ διέβεσε τό ποσόν των 780.000 δραχμών καί επίκειται η διάβεση συμ- Κοπή τής πίττας στό Ξενίαστίς 30-1-82 Όπως 'κάθε χρονο έτσι *αι φετος εγ«νε τό κόψιμο τής πιτ- τας τού ΣυΛλόιγοϋ ·μας στο ξε- νοδαχε.ο Ξενίο στίς 30 — 1 — 82. Κατα γενικιή διαηιστωση ή εκ,δή'λωση αυτή ξεπέρασιε κάθε προσδθικία σέ συιμμετοχή παλ- μό κοι ικέφι. Σί καιμιό προηΐγθύ μ>ενί> συνεσποση, δεν υπήρξε
  τόσο μεάλη σιτμμί.τοχή μέ άπο·
  τελεσμα. εκτός τής μεγάλης τρο
  ιπεζαρί·α< τού ΞΒΝΙ'Α νά γβμ'θίΐ άσφυκτικά «αί ό χώρας Της με- γιάλης σάΚας τού ξενοδοχειου με ηροσθήκη των νίων τρα^ε- ζιών π,ρ-οικειμένου νά έξυπηρετο θίί ό κοσμος. Ίδιοιτερο χαρεά μός έδωσε ή συμμετο·χήι άντιπροσώπων τού Δ.Σ. τού Συνιδέσμου Γωνιανών Άττικής πού ήρθαν 6πό την Άβήνα γ*' αύτό τό σκοπώ. 'Ε- πισης .παιριευρίΒησαν «τος των Γωνιανών και πλήθος χόσ,μου άπό τό 'Κρ-άκλειο καί διάφορα χωρία κοθΐώς καί πολιτικοί και τοπιΐικοι παράιγοιντες. Το κρΌθί 'κοι η ραικί £ρευσ·ν αφθο-ν,α και εφούντωσε ενα' ννή σιο νωνιακό γλέντΐι με τις κο- ντιλιί,ς τού δεξιοτ&χνη χωρια- νού μας λυράρηι Μπαντοβα- σίΛη.· Σιηιμΐώνεΐι τέτοια εηιτυχϊα άπο χρόνο σε χρόνο· ή παρα'- πάνω εκδηλώση, ώστε χα« αθ- τός σ τερόστιος χώρος τού' Ξε ντα νά γ>ινετιαε πλέον στενάς γιά
  τό Γωνίαν© αύτό γλεντι πού
  .ανεμένετο» ικόβε χρόνο άχι
  μόνο άπό τού< γωΜθνούί άλλά καί άπό πολύ λαό τού Ηρα¬ κλείου· σάν ενα σημαντικό κο- σμι*ό 10 ΗΕΟ ΔΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Στή,ν ετήσια ταχτιικιή γενική συνέλευση τού ΣυΑλόγου μσς πού έγιινε στΐς εκλέχτηκε τό νέο Διοικιητικό Συιμβούιλιο τού Συλλόγου, πού συνκροτήιθηικε σέ σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Γιάννης ΜΙαρκογΐιθνΐνάκης Αντιπρόεδρος: ΤηΛέμαχος Μακρυγιαννάκηζ Γεν. Γραμματέας: Παντελής βρέντζος Ταμίας: Γιώργης Μαρκογιαννάκης Μέλος: Γιάννης Μαρικατάτος ς Ηρακλής Πΰντφή,ς » Μιχάλης Παντερής Στό Σύλλογό μας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓ. Π0ΛΙΤ1ΣΜ0Υ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Με -την ευκαιρία τής καθό- δου τής Υπουργου Πολιτιομοϋ κ. Μιλίνας Μερκούρη —ό Ηρά- κλεκ> στϊς αρχές τού έτους τής
  επ:δώοαμε /0α παραΜάτιω ,υττό-
  μνημα μέ ηά πεπραγμένα καί
  τούς στοχους Γπου Συλλόγου
  μας.
  ΙΏΝΙΑΝΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
  Βμεις οί Γωνιανοι τού Ηρα¬
  κλείου, π,ροερχοιμαστε από τις
  Γωνιες Μαλεβαζιου, ενα αικιριτι
  κο χωριο τού Νομου στούς
  προποδες τού Ψηλορειτη. Ένο
  χωριο ποι> οί ριζες τοι> κρατούν
  οπ ότο Βυζάντιο, που ήτον
  ικεντρο Εηανοστατικ,ό την επο
  χή τής Τθϋρκοκρατιας, που Ου
  σιασε στο βωμό τής ελευ&εριαις
  τον ανθό τής ηαληκαριας τού,
  πού Γτρίν οκόμα λιγα χρόνια άκ
  μαζε με τίς 2500 ψι/χ,εις τού,
  πού συντηιρούσε αναλοιΐϋτους
  οπό τα βαβη των αιώνων την
  κληρονομιά των θεσμών καιΐ
  των αξιών.
  Αυτό τό κ,εφαλοχώρι γιά λό
  γους πού δέ φτα«νε ούτε οί κα
  τοΐιΚιθΐ τού, οώτε το φτωχά
  τού χώματα πού θρεψανε καί
  ανδρώσανε τόσες .και τόσες γεν
  νιέζ, σήιμερα έχει ρημάξει. Στα
  καλντηριμιαι κοι στά σοκκάικια
  τού σύ,ρνουν τα βήματά τους
  τα γεροντάκια ,καΓ οί αναμνή-
  σεις των παλιών καλών καιρών.
  Κόντρα στίς φθοροποιες εξε
  λειξεις, εμείς οί Γωνιανοι τού
  Ηρακλείου, οδηγουμενοι απότην
  οσβηισ'ΐη φλογα της φυλης μας
  στειοαιμε Γωνιανο Εκ/πολιτιστι-
  μ> Συλλλογο και χωρις ΚΑίνΙΙΑ
  αυμπαραοταση απο Κρατ.ικο ή
  ιιδιωτιικο φορι&α, Γ»ροσ«τ*αθου|με
  νο διατη,ρησουμε τα ηθη, τα ί-
  Θιμα,, την παραδοση «αι το Χω
  ριό μας.
  Ο Συλλθιγος ιδρυ&ηκ.ε στις 4
  —12—1977 απο 29 φιλοπροο-
  δους χωριανους μας. μονιμους
  κάτοι,κους Ηρακλείου. Σήμερα
  έχου-με. 120 ενεργά μελη.
  Τα πεπραιγμενια μας μεχρι σή
  μεραι, μπορούν να συνοψισθουν
  ότι ςπια,ρακάτω ενοτητες:
  1. ΣΤΒΓΗ "ΣΥΛΛΟΓΟΥ — ΒΙ-
  ΒΛΙΟΘΗΚΗ
  α. ΒρήΊκαμε καταλληλο χώρο
  οτό Ηράκλειο, τον διαμο,ρφώ-
  οαιμε σε εντευικτηριο με επιτρα
  Γτείια· Γταΐιχνιιδιβ' «.λ—.' Είναι ο
  χώρος «στεκ.ι» των χωριανών
  μας.
  β. Δημιουργήσαμε μεσα στο
  εντει/'κτιήριο τού Συλλόγου δα
  νιστΐική βιβλιοθήκη, πού πΑουττι
  ζεται συνεχεια με προσφορέ,ς
  από μέλη, ιδιώτες, συννραφεις
  τή Βικελαια Δημοτΐ'κή Βιβλιοθή,
  κη κ.λ.π.
  2. ΣΥΝΙΕΡΓιΑιΣΙΑ ΜΕ ΑιΛΛΟΥΣ
  ΦΟΡΙΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣ1Η
  ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
  ο. Πραιγιματοποιήσαμε πάνω
  από δεκα ,κοινίς συνεδριασεις
  τού1 Δ.Σ. τού. Συλλόγου μέ τό
  Κοινοτΐικό Συμβουλιο τού χω-'
  ριού μας, γιό νά συντονίοουμε
  τίς ενε,ργειες καί να 'βρούμ'ε λυ-
  σεις στα προβλήματα των κα-
  τοι·κων και τού χωριθύι.
  β. ΣυΜεργαιζόμαστε μέ τό Δ.
  Σ. τού Συνώεσμου Γωνιανών
  Αττΐικιής μέ μεταιβάσεις μας
  στήν Αθήνσ ή, αντιστροφα στό
  ιΗρά'κλειο, για εξεύριση «οΐνων
  στάχων και ουντονισμό στϊς' ε-
  νέργειε ςτών δύο αοελφών Συλ
  λόγων.
  3. ΣΥΜΜιΕΤΟΧΗ ΣιΕ ΜΑΖΙ-
  ΚβΣ ΈΚΔΗΛΩΣΕΙιΣ — ΨΉΦΙ-
  ΣΜΑ — ΔΙΛΐΜΑιΡΓΥΡΙΕΣ
  α. Πήροιμε μερος στό Παγ-
  κρή,τιο ΠολιτιστΐιΚίθ Φεστιβάλ
  ΠΑ.Σ0.Κ. 1981.
  ιΕδώ θά πρεοει να σημειωθεί
  ότι «κτός αοό μάς, μόνο ένας
  ακόμη πολιτιοτιικός Σύλλογος
  συμμετειχε από ολόκληρη την
  Μιά γενοκτονίο ντροπή
  γιά την άνθρωπότητα
  'Ολοΐι μα< αυτές τις μέρες έ- χουμε «ιίνεΐι μόρτυρες μιάς στι- γνής γενοκτονίας που γίνεται σέ βάρος τού περήφανου Πα- λαΦστινιακού λαού'. Φοί!νιεται ότι οί Εβραϊοι ε- χουν ασθενή μνήιμη και ξεχα- σαν κιαλας την γενοκτονια πού εγινιε σε βαρος τους κατά τόν δεύτεροι παγκόσμιο πόλεμο από τούς Ναζί «οί ότι δλοι οί τότε σκλαβωμένοι λαοι υττέθαλπαν και τούς εκρυιβαν στά σπιτια τους ιμε κίνδυνο την δικΦά<ς τοιυ< ζωής. 'Προκαλει ίικπληξτ η αΰυνα- μιθ' αλλά περισσότχρο θά μπο- ρούσί νά πεί καθείς η αδιαφο- ρΐα των διεθνών οργανισμών και των μεγάλων δυνάμεων νά παρουν τα απαιτούμενα μετρα γιά την προστασιαι αιυτού τού περήιφανου λαού κα ίνα συναν τήσουν τόν εισβολεα. Βπίισης ιμεγάλο ειρωτφατι*ό αιποτελεί καί η δυσταικτΐικότη- ται κα,ί οπροθαμία των υπολοί- ιπων Αράβων νά .βοηθήσουν τούις αδελφούς των Παλαιστινϊ ών. Καταδικάζουμε καΐ ικαταιγνελ λουμε πρός όλο τόν «όσμο την παραοάνω γ&νιοκτονίαι κοί' πιστεύουμε ότι εινα; κα*ρός οί ηγέτες αυτού τού .κόσμσυ νό- α σχολη&ούν μέ τά' καυτά προ- βλήιματο πού συιγκλονίζουν την ανθρω,πότητα παρά μέ διάφο- ρες φιέστες καί τό Μουντιάλ τής Ισπανίας. β. Συιμμετειχαμε επισης οτο 1ο καί 2ο ΠαιγικρήΐΤΌ Φεστιβάλ Πολιτιστικών Συλλόγων στό Ο ραπεδιο Λασιθιοιι καί στίς Αρ- χάνες. γ. Εκδοσαμε ψηφισμα συμ- παράστασΐΓρς στοιις φοιτητες για την καταρ,γιησιη τού αντιδη μοκρατικού Νομου 815)76, πού δημοσιευθηκε στόν τοπικό τύ ΠΟ. δ. Στείλα,με τηλεγράφηιμα στόν κ. Υπουριγό Πολιτισιμού καί Επιστήμων Νιάνια, διαμαρ τυρόμενοι γιά τή σχεδιασμένη αποιμάικρυνση των αρχαΊθλοιγιι- κών δησαυ,ρών τού Μουσείον Ηρακλείου, μέ αντιστοιχη μαζι ική συμμεταχή τού Δ.Σ. καΐ' με- λών τού Συλλάγου στήγ αγωνι- στική κοινητοποίησΐ) τού λαού τού Ηρακλείου. 4. ιΕΚΔΟΣΙΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ α. Μβχρι σήμερα έχουν εκδο θεί 6 φύλλα τής εφημερίδας * ΣΥΝΕΧΕΙΑ οηή σιλΐοα 3 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Α' Όπως γνωρϊζεται ο Σύλλογος μας εξέδωσε ένα βιβλίο γιά τόν χωριανό μας Μιχάλιή ΒΑά- χο. Οί δαπάνες τής εκδόσεως ήταν σηιμανΓτικές γιά τό Σύλλογο1 καΐ πο,ρακολούιμε θερμώς ό- < σους έχουν πάρει τό βιβλΐΌ ταχυδρομιικώς καί έχουν ξεχάσει νά τό πλιηρώσουν, νά μάς στείλ λουν τό αντίτιμό τσυ γιά νά μποιρεί ο Σύλλο¬ γος νά ανταπεξέρχεταιιι οικονομικά στό κόστος των εκιδόσεων πού πραγματοπο'ΐεΐ (ε(ρηιμιερ<6α, βιβλία, ημερολόγιο κιλτν). ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ Β' Ο Σύλλογος μιερίμνησε γιά τό σκάλισμα < καιί τό ξεχόρτισμσ. των δέντρων που έχουμε "γ"5 φοτέψει στό χωριό. Παρακαλούνται όλσι οί κάτοικοι τού χωρί¬ ου νά προσέχουν τα δένδρα κιαι ιδίως νά μην κλαδ&ύουν τούς ευκαλύπτους διότι όταν εί¬ ναι μικραί κα» κλαδευτσύν ξεραίνοντσι. "Εχει παρατηρηθεί ότι, ορισμένοΐ' ευκιάλυπτοι πού είχαν π&ρισσότερηι αναπτύξη καί μερικοί χω- ριανοί τούς κλάδεψαν γιά νά μην τούς σπάσει ο αέρας, αιυτοί ξεράθιηικαν.
  ΣΕΛΙΣ 2
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  "ΟΥΛΙΟΙ
  '^ντί ίρϋνογραφηματος
  ΐό κατά κεφαλήν
  έθνικό εισόδημα
  Γράφει ό ΓΚΑΛ0Ν0Μ0Σ
  Η σκηνή ο' όνο »πό τα πολ-
  λά κοφενείβ τού χωρίου.
  βραδιιαο-μένα. Έξω βρέχει.
  Τά> τίάμιο θόλωσαν από τΐ<; α- νσ™<. Η σάμπο πετρελοίου οτό φχκιλ απάνω της χορεύο σιγομοιιρμοΐί ρέοντος τό μπρικ» μέ τή φβσκομηλιά. Τρείς —τέσ χιωριανοί κάθονται γύ,ρω τή σΰμ~ο. «αί «ουιβεντιά- ζουν βνόρεχτα. Στή νωνιά μσ- κριο απ' τή ΟΌμπα κάθεται έ- να·ς βοσ»6ς παραδομένος στίς σιοέψεις τού, νανουριοιμένος α- πΛ τούς χτύηους τής βροιχής κο.ί τώ κο*ά,ρι·σμα· τής φοσκομη λι6ς... «.... ΔιαοΛάκαιρος, Δέ θά πο- ιμείνεΐ' μουβεμιά αγγάλευτηι ατιό VI. "Ιντα θά γιενώ και ίντα βουλή νά βώσω. Η .κ&ρά δέ θέλει άλ- λες <χτό σηίτι γκ/τΊ δέ μπορ,εί νά τσϊ' ικουλαντρίζει λέει. Μ ά δι γ,ίνεται κι< αλλιώς. Πρέιπε νά τή νέ καλοπιόσω νά τσή νά δέσω τσϊ λεωούιρες γιοτί θά ποστει- ρώσουνε όλες καί τό ψι-μοκαλό «αιρο δέ θάι μού 'φιήσουνε οί «εράτοιδες μοαδεμιό.. ... Την ταχυνή, π,ράτίΐ νά ση κωθώ πριχού παδιαφωσΊζει, ν1 α τϊι μ' έτσε «αΐ'Ρό ε'ιν' —κίντιυνο νά νταλντίσουνε οιγ — αήγες κ οί νά φάν' τόν καμπο «αί θά πάθομε τ' αλλοτέσινα. Καί τό- λεγο τού καλοοίταγου τού ορ- τάκη μοιι νά τσί κάμομε μέσο απού τού Λογού τό Φαράγνι, μ" αυτός δέ μού· φρουικούντα- νε. Ήθϊλε νά γιαγείρει ©γλήγο¬ ρα στό χωργιό γιά νά φαυν- τουΑευττεί, τάζε πώς θέλα πόει σ,τό ττανεγύ,ρι. Μ' αφήνουνέ ντονε τάζε τα κοικζοαλΐικια; ,Α- οτονε ού μά' όντε θά κάτσει κιαμιό στόν καφά' τού θό τού πώ καί γ& οοσα1 απϊΐδια βάνει ο σάκκος... ...Δέν ατλέρωσα, τσί τροφές των οζώ. Π μηαιμιτα«όπιτ<]. μπι τ'ϋζιεν κα<Ί &υιό — τρείς ,μέρίς δέ θά - νέχομε νά τα τα'ί'σοιμε. Καϊ γεννοθνε κάθα μέρο «α ήκα κογεννούνε, κι ο καιρός πάει οντρα. Μό ο κερατά», ο έμπο¬ ρον μού τοπε ,καθαρϊ κ-αϊ' ξάοτε ρθ' την τελευταία βολά:—Κουμ πόρε μέχρις εδώ ήτανε τα βερ ε σέδκκ Αδέ μού ξεχρώσετε τα προτΐΫθώμενα δέν έχει άλλΐ> μπί
  στωαη. Καϊ δέ λογαριάιζει ο κε
  ρατάς πώς μούχει καί τό μεδού
  λι φοωμένο. ΕξεβαρέΘηκα νά
  τού δίδω τάπες τα χιλιάρικα
  ικαϊ νά μην «τομένει μουόέ γιά
  φραντζόλα· των κοπελιώ...
  ... Καί τα κοττέλια ίντα σού
  λένε. Ο μισός πρου'πολογισμός
  τού κράτους δι φτάνει νά τσι
  καλυκώνει κιανεις. Μά δέ σταλι
  κούνε σ' ένο γύρο. μόνο γλα-
  κούνε στί λαγάρες σά τζί κου-
  ζουλούς καί ζυιγώνουνε τή, μπά
  λσ. Κι ο άλλοις πού διαιβάζει
  στήν Αθηνά, δέ γατεχει μόνο
  νά ζητά λεφτά, ταξε πώς έχω
  μηχανή καί κιΰβλω μονέδα. Κ ι ο
  φουντούλης ο γαιμπρός θέλει
  λέει νά· τού χτίσω σηίτι στή
  χώρα, γιατί αλλιώς δέ στεφανώ
  νεται τή μικ,ρή. Τάξε πώς τα
  σπίθα χτίιζουνταΐ' μοναιχά ντως.
  Άμε δα εσύ νά τα κουλαντρί-
  σεις. Κι ύστερο σού λένε κάμε
  κοπέλια νά δείς χαρό καί νάχεις
  θ·άρρος. Μί τα μουστά,κα- τσι
  κα.μα, μά κανείς τωνΐ. δέ σΐ'μώ-
  νει σττά ζά νά δεί ίντα κάνω.
  Μου6έ το ξολάλημά ντωνε δέ
  γατέχω...
  ... Ώ. Καιΐ τόχα ξεχαημένο.
  Πρέιπει νά Γτάρω τσ.γΐιρα γιατί
  μού μπιτίσανε. Μό πιρεπει πάλι
  νά βόλω τού χοίρου τό σιφού-
  νι νά τα ζητήξω βερεσέ. Κι άς
  ήτανε μόνο κι αιυτό' Τα κεφα-
  λιάτικα δέν τόχω ακόμη πλερω
  ιμιέναι καί θά μού πέψουνε τόν
  •κληττήρο. Στό ντουικιάνι χρω-
  στώ, στά μπακάλικο χρωστώ
  καί οί πατάτες εφυτρώξανε στό
  τσικάλι·...».
  Απ' τίς μαύρες σκέψεις τόν
  ιέβιγολε μιά παλιό ιεφηιμερίδα
  πού ήταν ξεχασμένη πάνω στό
  τραιπέζι. «Σύ'μφωνα μέ τα τε¬
  λευταία στοιχεία τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος, διάβασε, τό κατά
  κεφαλήν ετήσιο Εθνικό εισοοη
  μα ανέρχεται πλέον στό ποσόν
  των 4000 δολαρίων...».
  Ο βοσκός ιμ-έ μιάς πετα.χτηκε
  απάνω. Πήρε μολώβι καί χαρτί
  καί λογάριαοε: 4000 δολάριο ε
  τίί 60 δρα>χμές τό οολάριο, μάς
  κνόουν 24.000 δραχμές τό χρό
  νο γιά τό ένα ότομο Στή φαμε
  λιά ντου είχε 8 άτομα ο βο-
  σώς. Λογάριασε λοιπόν καί έ-
  βγολε ,μετά α,πό πολύ κό,πο ότι
  θάπιρεπε νάχει εν·α ειαόδΐη,μα τό
  χρόνο τής τάξεως των 1.920.
  000 δραχμών. Αφού έξυσε γιά
  λίγο τό κεφάλι τού οηκώθηκε
  αργά — αργά και βγήκε στό
  δρόμο μονολογώντσς:
  «ΝΛπιρέ Τΐόσο πλούσιος είμαι
  καί δέν τό κάτεχα...».
  Ο ΓΚΑΛ0Ν0Μ0Σ
  ΜΙ» Τλ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ
  18Υ ΙΥλΑΟΓΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝλ
  Γνωστοποιούιμε στά μέλιη κοί στούς οριίλους
  τού Συλλόγου. ότι τό γραφεϊο — εντευικτήριό
  μας €Πΐ νήιζ οδού Ισού(Ριωιν 37 (ικοντά στήν
  Αγίο Τ3ορβά,ρα ΚαμΊινιων) «νοι μετ ά από από-
  φαιστ» τίΓγς Γίνική,ς Συνελεύσεως κάθε βράδυ α-
  νοιικτό κατά τιϊς ώρες 5 μΐέχρι 8.
  'Καθί απόγιυιμια καιί κάποιος Γωνιονός προ-
  .σφ-έρει εθελοντικιά τιϊς υπηριεσϊες τού στό Εύιλ^·
  λογο, ανοϊγοντας τό γραφειο μας, όηου υπο-
  ρεΐτε νά διαβάσετε εκιλεκτό βι,βιλ,ια, νό συζητή-
  σετε νά παίζετιε τάβ-λι, σκιάκι. κ,.λ.πι., καιΐ νά> πε¬
  ράσετε ευχάριστα τίς ελΐύθερες ώρες οχ>ς.
  Σάς !
  (■■^■««■||'·1---ει---Β--Β--Η--
  ΠιΩΣΤΟΐΠΟΙΗΣΗ
  Γωνηανοϊ
  Ή έφηιμ&ρίδα μας εΐνοι σέ θέση νά σάς προ-
  ιά ττς δΐιαφίΐρΐσει.ς σας, αττοτείνεσθε στό
  τηλέφωνο 223.653 κοί ώρε< 9.00—1400 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ Γωνιανά Δημοτικά Τραγούδια Παντελή Γ. Μαρκατάτου Το δημοτικό τραγοόΐδι· ο καθρέητης τής ψυχής λαοθ. 'ιΑν αατό ισχύϋ γενιικά, γιά τόν Κιρητιΐικό είναι ικάτι πα- ροπόνωΐ' είναι η κδιο τού η, ψω'- χή. Μ' αυτές τίς σικέψεις ξεκτνηΓ σα π,ρίν από χρόνια τή συλλο- γή μοι> μέ Γιωνιανά Δηιμοτικό
  τιραγούδια χαί «αρπός αυτής
  τής προσπάθειας υπήρξε τό βι-
  βλίο ιμου «ιΚΐΡΗιΤΙ*<λ ΔΐΗΜΟΤΙ- ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔιΙΑί), τού οποίου ο πρώτος τώμος κυκλοφόοησε. Στί.ς σελίδες τού ο αναγνώοτης θά βρεί κριτιική παρουσιάση τού δημοτικού τραιγουιδιού τού ριζίτικου ικαί αικόμα άγνωσται παλιάι τραιγούιδια γιά τούς: Λβράτο, Ιωπαιτ'έρα', Παλμέτη Βλάιχο, Πουλί — Γιώργη, Μα στραχά, ΚοκικΊνΙοη, Αρκαλο- χωρίτη,, Σκανταλογιάννη, Α¬ λέξη,, γιά τή ,μάιχη στό Σικλα- βόκιαιμ,πο, τή σφαγή τού Ηρα¬ κλείου Κ'.σ. θό βρεί αικόμα τρια (3) ση- ιμαντιικάι ιιστοιρικάι χειρονρακρα, πού γι»ά πρώτη φορά βλέπουν τή δημοσιότητα. Πό νά γ,ραφτει τό βιβλίο, βοηθησαν πολλοί καί κυιρίως οί μαθητές μου στό Δηιμοτικό Σχολειό, πού ακουρ&στα γό,ρ ι - ζαν από οπί,τι σέ σπίτι «α έβα»- λαν τούς γέρους νά ξεθάψοιιν Γτερασμένες ιμνήμες. Πολλοί α¬ πό τούς γέρους εκείνους δέν υ- πσ,ρχουν πιά στή ζωή. Οί λίγες ♦♦♦♦♦♦♦ τούτες γρομμές άς θεωιρηθούν μνΓΐμόσιυνο ειιγνωμοσύνης. Τραγούόια μας έΙλΜα,ν (με τή σειρά πού παρουσιάζοντα ι στό βκβΛίο) οί: Τίσιντάρη Αιιικατερινη (Μανο- λοιγι άννα ινα), Μιχάλης Σμαιρα- γιδής, Αλέξήζ Φθενός, Αίκατερί¬ νη Κοτσυφού, Κυιριακή Μαρκο- γιαννάικη (ιΚατσουφογιάνναινα), Δημήτρης Ττσιντάρης (Ζαχαρο μήΐτσος), Εμμανουήλ Κοτσικρός (Παταικομανόλη'ς), Δηιμήτρης Τσιντάιρης (Μανολοδημήρη·:!), Γιώριγος Φθενός (Χιαλβάρης), Μαρία Σγουρού (Κουικούλαινα) Βασιλιική Μακιρογιαννά,κη (Χρι- σοδουλάχαινα), Βασίλης Βρέν- τζος (Μπουζαβασιλης), Γεώρ¬ γιος Ποντερής (,Μπαντουιβάΐ), ιΕλένη Τσιντάρη (Δρόκοινα1), ♦♦♦♦♦♦ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κυκλοφορήσαν τα πα,ρακάτω κα*νούργια> βΐιβλιαι τού χωοια-
  νού μας ΠΑΝΤιΕΛΗ Γ. ΜΑΡΙΚΑ
  ΤΑΤΟΥ
  1) Ή Κρή,τη μας
  2.) Κρητ»κά Δημοτικά Τρα-
  γούοια
  3) Ή Κρήτη μεσα άττό τό
  τραγούδι
  £ΛιΛΗΝιΙΚΐΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΐΙΑ
  ΛΗ3ΙΙΑΡ'Χ€ΙΟ ΓΏιΜΙΩΝ
  ΜιΑΛΐΒΒΥΖΙΟΥ
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ
  ΚΙΝΗΣΗ
  Α. — ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
  Αρρενες
  1.— Καντι·δάκης αβάιπτ. τού
  Κων)νου και τής Μαρίας
  2.— Μαρκατάτος αιβάπτ.
  τού Εμμανουήλ και τής Μαρίας
  3.— Παπαδάκης Νικόλαος
  τού Εμμανουήλ καί τής Γεωργί'
  άς
  4.— Τσιντάρης Νικόλαος τού
  Δη,μιηΓτρίοι/ καί τής Άννας
  5.— Φθενός Μανούσος τού
  Γεωργίου καί τής Αικατερίνης
  ΘΗΛΕΙΣ
  1— Τσιντάρη αβάιπτ. τού
  Ιωάννου καί τής Αθανασίας
  2.— Φθενού Ε'ρήνη τού Ε¬
  λευθερίου και τής Μερόπης
  3.— Χατζ'δάκη αβάπτ. τοϋ
  Ζαχαριά καί τής Βικτωρίας
  ΓΑΜΟΙ
  1.— Αγγελάκης Μιχαήλ τού
  Πέτρου — Βασιλική Σπυροπού
  λοιι τού Ιωάν.
  2.— Μανούσος Νικόλαος τού
  Δημήτρ. — Μα,ρια Μαυρ6κω-
  στα τού Νικολ.
  3.— Μαράκης Ανδρέας τού
  Λεωνίδα — Ευογγελία Τσαγκα-
  ράικη τού Ιωάν.
  5.— Οικονόμουι Ανδρέας —
  Νικόλαος τού Ευοτράτιου —
  Ζωή Γιαμαλάκη τού Δηιμητρΐ-
  οα.
  ΘΑΝΑΤΟΙ
  1.— Παντερής Στυλιανός
  τού Γεωργίου γεννήθηκε 1909
  αιπφωσε 30—12—19β1
  Γιά Ληιξιαρχικά γεγονότα
  που τυιχόν έχουν συιμβεί και
  δέν σναφέρονται, δέν υπόρ-
  χουν στοιχεία στήν υπηρεσία
  μας, θά δημοσιευθούν τότε ποϋ
  θό τα έχομε.
  Γωνιίς 2 Μα·7ου 1982
  Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ
  ιΜΑΡ-|ιΝΟΕ Γ. ΜΐΑΥΡαΠΙίΑΜΜΑ
  ΚΗΣ
  Ευσεβια Μαρκατάτου (Σκαντά-
  λανα), -Εμμανουήλ Παντερής
  (Σιφειντύλης), Αδομυ Χατζηιδά-
  ,κθ;, Γεώργιος Τζεδοκης, Αντρέ-
  ος Μασουλάς, Ελένη Μαρκατά¬
  του (Στελίνα), Μανόλη^ Παντε
  ,ρής (ιΣτααρουλοΐμανόληΙς) κ.αι.
  Όπως προαναφερα,με, τό βι-
  βλίο ουτό θο είναι ο πρώτος
  τόμος. ΕλοίΙζουμε πώς θό ακο-
  λουθ<ήισουν κι άλλοι γιατί οί Γωνιές αποτελούν ασττείρευτη πηιγή, γιά τό λαογράφο καί τόν ερευνητή. ιβπειδή οιμως τό έργο είναι πολύ δύοκολο, θό π,αρα- καλέσω όποιο χωριανό γνωρί- ζει οαλιά τρα,γούδια, νάι μού γράψοιιν στήν διεύθυνση,:: Παντελήκ Γ. Μαρκαιτώτιος Μιχαήλ Αργαγγελου 32 Ηρόκλειο - τηλέφ.. 281—774 Έπιτυχίες Γωνιανών Φοιτητών και ΜοΘητών ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η Ειρήνη Τσαν,ικαρακη τού Εμμανουήλ απεφοιτησ-ε από την Α.Σ.Ο.ιΕ£. Αθηνών μέ άρι στα. Καπ στά τέσσερα χρόνια τής φοιτήσ,εώς της έπαιρνε υπο ΓΩΝΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΙΕΗΧΘΗΚΑΝ ΕΕ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ Ετοε 1. Μιχαλΰκης Νπιιόλοος τού Βα σιλείου. Εισήχθη οτήν οχολή Ιικάρων. 2. Σηιμαντηράκιης Γεώργιος τό γε/ος Νάβενα. ΤΛσηχθη στό Μετσόβιο Πολυτίιχνείο τμήμα- Ηλεκτ,ρολόγων μήιχ'άνολογων με ςτειρα 2Οος. 3. Γιαιμαλόκιη Ερμόνη. Εισήχθη στά Κ.Α.Τ.Ε. Ηραικλείου. 4. Μορκατάτου Ελένη. Εισήιχθη στά Κ.Α.Τ,ιΕ. Ηρακλείου. ΑΡΙΣΤΕΥΣΛΝΤΕΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 1. Καντΐιδάικη Αιικατερϊνη τού Ηρα,κλή. Από δεωτερα πρός τρί τη τάξη Γυμνασίου μέ βαθμό 19 6)13 ήρθε, πρώτη σέ όλο τό σχολειό της. 2. Μακρυγιαννάκης Μανώλης τού Τηλέμαχου. Από δευτέρα πρός τρίτη τάξη Αϋκείου μέ βα θιμό 19 3)11. ΓΝΩΜΙΚΑ ΑΛΗΘΕιΑ 1) Νά λες πάντοτι την αλή¬ θειαι γιατί είναι, ατιμωτιικό γιά τόν ελεύθερο άνθρωπο νά, θεω- ρείΎα* ψεύτηις. ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2) Πολλες φο,ρές η αλήθεα έρχεται κι όταν οκόμα δέν την ζητούμε. ΓΤΛΡΟΙΜΙΑ 3) Μεγάλη πού εισαι αλήθειαι) Ούτε η φωτία μπορεί νά σέ ,κάψει, ούτε τό νερό νά οιέ πνί- ζει. ΔΟΥΜΑΣ 4) Η αλήθεια' μοΐ'όζει >μέ τό
  φάρμαικο πό ϋεϊναι πικρό, μά
  τόσο σωτήριο γιά τόν οργανι-
  σμό.
  Δ. ΒιΕΡΝΑΛΑΚιΗΣ
  5) Μόνο τό αληθ,νό είναι ω-
  ραίο.
  ΜΠΟΥΑΛΩ
  6) Νο έχεις πάντα σάν εμβλη-
  μα στήν ζωή σου την αλήθεια.
  ΖΥΒΙΕΝΑΛ.
  7) ΗαλήΙΘίΐα κοί τό λάδι ηάιν
  τα, ^γαίνουν αηό πάνω.
  ■ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑιΡΟΙΜιΙΑ
  8) Οί μέγάλες αλήθειες είναι
  κο,μμάτια απ' την ανθρώττ'νη
  ψυΐχή.
  ΛΟΟΥΈΛ
  91)..... Καί σύ θά γνωρϊσεις
  την αλήβεια, κι η αλήθεια θά
  σέ κάνει ελεύθερο.
  Β.ΙΒΛΟΣ
  10) Τό ικροσιί λεγεται «αί αλή
  ΘΕΟΚΡιΙΤΟιΤ:
  4. Μακρυγιαννά'κη λτέλλα τοο
  Ιωάννου. Από δευτέρα πρός
  τρίτη τόζη Λακείου με βαθμό
  19 3)12.
  4. Μακρυγιαννάκης Χρήστος
  τού Τηλέμαιχου. Αηό δευτέρα
  όρος τριτη τάξη Γυμνασίου μέ
  βσθμό 17 11)13.
  5. Σ/ιμαντηρόκ,η τ?ΰαγγελία τό
  γίος Νόθενα. Από τρίτη γυ-
  ιμνασίου στήν πρώτη τάξη Λι>
  ,κείου μέ βαθμό 19 6)13.
  6. Χατζηπαναγιώτου Πασ*μή
  τό γενος Μσκρυγιαννάκη. Από
  δευτέρα πρός τρίτη τάξη Γυ-
  ,μνασίου μέ βαθμό 18.
  ΓΩΝΙΑΝΟ'
  ΑΡΙΕΤΟΥΧΟΙ
  1. Καντόάκης Γεώργιος τού Η-
  ρακλής. Είχε προαχθεί πέρυσι
  στήν Τρίτη λυικίίοιι μέ βαθιμό
  19 61)13.
  2. Τσουδής Κώστας τού θωμά
  τό γένος Μαρκατάτου-. Είχε
  ηροαιχβυι περιΐΌΐ, οτήν τρίτη
  Λακειου μ-ε βαθμό 19 3)11.
  3. Χατζηιπαναγιώτοιυ Χριστίνα
  τό γένος Μαρκογιαννά,κη. Εί|χε
  προαιχθεί πέρυσι- στήν τρίτη
  Λυκείθϋ ,μέ βαθμό 18 1)13.
  Οί παραιπάνω μαθητές δινουν
  τώρα ηανελλήνΛς εξετάσεις κα>ί
  γιά τίς επίδόσες τους θά ανα-
  φερθούιμε οτόεποιμΓνθ' φύλλο
  τής εφημερίδας μας.
  Πρός όλους τούς πα,ραπάνω
  αηευθύνοαμε τα θερμά μας συιγ
  χαρητήρα γιά τίς ί,πιοόσεις
  τους, οί. οποίες εκτός από τούς
  ίοους τψούν ·και τό χωριό
  μας.
  ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ
  ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ
  Οι ζηιμιές πού είχον προξενή
  σει ορισΐϋένοι βέβηλοι στό
  μνη,μείο ιπού βρίσκεται στό φα-
  ρά,γγι τού χωρίου μας, αποκα-
  ταστάθηικαν πλήρως
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΙΥ ΦΕΥΓΌΥΝ
  Παντερής Στυλιανός τού Γε-
  ωριγίου.
  Γεννήθηκε τό 1909 καί πέθα-
  νε στίς 30—12—1981.
  Υπήρξε πολύ καλός χωριανός
  καί οΐικογενειάρχης.
  Αιωνία τού η μνή,μη.
  Τό Κρυφό Σχολυο τού χωρίου μα< επί Τουρκο*ξ>στίας
  ΓΩΝΙΑΝΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
  α) Ποινίμστα τού χωρίου
  1) Γωνιές, Ανώγεια και Σφακιά, Μοδαρες, Ψηλορί.ιτης,
  τρία χωρία καί δυό βουνο, νά η ομορφΛ τσή Κρήτης.
  2) Τα Γωνιανά τα χώματο οποίος θά τό πστήσΕΐ,
  πρέπιει νά είναι ικανός τ' άρματα νά κρατήσίΐ.
  3) Σά θές νά νιώσεις τσή ζωής όλη. τή νοστιμοδο,
  έλα να βράου τσί Γωνιές νόκόμεις μιά σπιράιδα.
  4) Αν πάρουν οι Γωνιες φωθιά,η Κρήτη θά κεντήσΐ'
  καί πρέπει νά ρθει Γωνιονός πάλι νά την -ι-σβησΕΐ.
  5) Οι Γωνιανοι την κατοχή κοίτήν Τουρκο«ροτια,
  τό αίιμα-ν- τως «χύσονε γιθτήν ελίυθιριό.
  6) Γωνιές σημαϊνει λι,βεδιά, τιΐ)ήκι αντριιοούνη,
  Γωνιες θά πεί φιλότιμο καίπαλικαροσύνη.
  7) Ελα στόν ανεμόμυλο νά σούβγορίσει η Κρήτη,
  νά δείς τα Λασι<θιώτικσ, μάκαί τόν Ψΐηλοριίτη. β) Πιψαχ-ηπζς — ΣανμρΗ&ι 1) Από την ά·κρη των ακριώ, εγύρισα την Κρήτη, μ ' άλλο δέν ημπεγιεντισασόν τό Κο«κινομΟτη. 2) Βάνετε καί μή βγάνετε στήνκούτα τα κουλούργιο, μ' άν δέν τα βάνει η κοιλιά,έχει ο Σπονος κοί βούργ·ο. 3) Τα πρό&στα ημπένανε τόνΑγγίλή νά βλέπει, γιό κείονα τα πούλησε κι εμπήκανε στήν τσέπτ|. 4) Σαν είδε ο Κίτσος τό γιατρόνά βήιχει Γίονίμένο, λέει-ν-του' «γιειάνε πρώται εσυ κι Οστερα γειάνε «ικνοι. 5) Τού Σττΐτολα τή σι>μβοιυλήπάντρ στό νού μου βόνυ:
  κόσο «ι όν έχεις άδικο, νάβιγαένεις αποπάνω».
  β) Ο Σοφοκλής ηκρώνιαζε γιά δείπνο τού γειτόνοο
  «αί λέει-ν-του ο Καρπόζουλος' «πατέρο πχιέ κοί χώνοι».
  7) Σά θές νά αικούσεις κοντυλιέςσ' ενα καλό ντουκιάν,,
  παρέα πρέπει νά βρεθεις μετόν Τσιγαρογιάννη.
  8) Μ' άν πάς καί στήν Αμερικήάν πάς καί στήν Ευρύπη,
  σόλο τόν κόσμο φαϊνουντα^ οί γι-ί6ιοι οί θνθρυηο,
  Μ' άν θές παρεα δαλεχτή, γλυκιά ωσάν τό μέλι,
  έλα ένα βράδυ στσι Γωνιέςκαι ζήτα τό Μπουρνέλη.
  θά δείς κουτσά αυτοκινητα, μουλάργια χολασμενο,
  .πού αιπό τή μέση Ανατολή είναι κ
  ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΠΡΕΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΗΑΣ
  1) Υιπουργαιιο Πολιτισμοϋ και Επιστήμων 100.000
  2) Χριστοδουλάκη Μαγδαλινή
  3) Σμαραγδής Γεώργ. τ. Νικολ.
  4) Κοντιδάκιη Μαρίνα τ. Ηρακλή
  5) Κοτσκρός Άγγελος τ. Γίωργτίου
  6) Βρέντζος Δημήτρ, τ. Ιωάννου
  7) Αθανόσιος καί Βμιμ. Χρονιΐάριης
  8) Σιμοραγδής Σοφ-σκιλής τ. Ιωάννου
  9) Σμαραγδής Νιικιόιλαος τ. Σοφοκλήό
  10) Μαρκογιαννάκης Γιάννης τ. Χριοτ.
  11) Φθενός Γεώργιος τ.. Λεωνίδα
  12) Παντερής Σαρακινός τ. Νιχι
  13) Τσαγκαράκης Κων>νος τ. Μι-χ.
  14) Μανούσος Μιχάλης τ.
  50-000
  1.500
  5.000
  600
  1.000
  2-000
  500
  1.060
  5.154
  5.154
  650
  650
  650
  • ■, -..-.«^^ν^ν, ,γ,ιΑν«,νι |ΐ, ι. υ«|μιΐ|,ιμΐ| »«
  15) Μιχαλάκης Ε3οσίλης τ. Ιωάννου (Γερμανΐα) 834
  16) Σιμαραγδής Μιχαήλ τ. Αντώνη
  17) Σμα,ραγδιής Στέλιος τ. Αντώνη
  18) Βρέντζος Βαγγέλης τ. Βαοιλεΐΐου
  19) 'Μαρικοτάτος Γιάννη* τ. Πολυβΐίου
  20) Νάθενας Νικόλαος τ. Ιωάννου
  21) Μακρυόάκη Δόξα
  22) Νιάθενας Κώστας τ. θωμά
  23) Φθενός Μενέλαος τ. Ιωάννου
  24) Καντιδάκη Ελένη
  25) Παντερής Γεώργιος τ. Δηρητρ.
  26) Ξωτταπαδάκης Μιχάλης τ. Δράκου
  27) Μιχαλάικης Παύλος τ. Ιωάννου
  28) Μαρκατάτος Γεώργιος τ. Χα.ριδήιμου
  29) Φθενός Λευτέρης τ. Λίωνΐδα
  30) Παντερής Ανδρέας τ. Ιωάννου
  31) Τσιντάρης Μαινόλης τ. Νΐκου
  32) Καντ-ιδά,κιη Μαρίνα τ. Ηρακλή,
  33) Φθενός Ιπποκράτης
  34) Τσιμπ,ραγός ΤζΊρπς υ5Α
  35) Τσιντάρης Γιάννης υ&Α
  36) Τσιμπραγός Γεώργιος (Καμττούρης)
  37) Σμαραγδής Νικιηφόρος
  38) Παντερής Φραγικ,ίσκος
  39) Σιμαραγδής Γιάννης (σκιτννοθίτης)
  834
  834
  1.945
  3.198
  820
  1102
  2.650
  650
  650
  650
  1150
  650
  1.255
  1.000
  600
  1.000
  1.000
  2.973
  600
  2.695
  1.780
  700
  850
  850
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΑΊΜΟΛΟΣΙλ - ΛΗΝΟΛΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
  Ομιλία τού Ιατροϋ κ. Γ. Δολάψη
  ποί) όργάνωσε ό Σύλλογός μας
  ΣΕΛΙΣ 3
  οόοσιο ιννουμ» την εβί-
  1 προσφορό οιμοτος.
  ιμορφα στοιχεια δηλοόπ
  υβρα, τα Αΐι/κοκυτορο
  ι οεμοπιτολκ», παράε/ον-
  τυ οπό φυοιολογκις συν
  οτο μυβλό των οοττών
  •νήλΜθ. Ο εν ενεργεια
  πφίορίζετο» στό «ρα-
  «, το στιρνο, τκ πλευρες,
  Μ( οποΜΟύΑοεκ. τα οστα τής
  •οί οης εηεφύ—χ βρο-
  ||*** «οί μηρκινών οστών.
  Αμτο πού ικρισσόΤΕρο μος
  νά «ότε**» ι» ο Λό-
  ενο» 6τ» Ιννχ/ντος οεμο
  5α προΒθλείτοι «ομιάι φθορό
  η*ν οργονιουό αΧλό ανττβετο
  «ο{υογονούντοι τα όργονα
  «ν ηορογουν τό ονμο.
  Γνυρ<οντος ότι ο μέσος ό- <Η ζυης των ερυβρύν αψο- οοοφιων ιίναι 120 μέρες κοτα- εύΜλο ότι κά&ε οι- ,-ορι» νό δώοει μιά Α ηοαοτητο οιματος μεσα σε ΐρον«ό όκκπημο 3—4 μηνών, Ιϋρίς να προκαλέση ουττό κα- Μ βλοβη στον αρ,γανισμό προ υ ποθίοη ό την «μοδοσία είναι ο νό εινα* υγιής δηΛο V) νό ίχυ φασιολογικο ή ψη- *0 «μοτοκρίτη χωρες παθολο- («0 οημοοΗο, νό μην έχει ελ- βο « εποφή με λαψώόη νοσή **ο όπως υπστπΊδα, τύφος, ΐιύτοκκ κ.Λι.π. τδ οποία οντέν λβνκνται στο σκοπό τή,ς α>μο
  Βε)οιο ηρέν από κόθε οιμο-
  ίοο»ο. ο οιμοδότΓΚ εξεταζε-
  ^ προσβκτικά σπό τ όν υπεθ-
  **ο γκττρο (Μμοδοονκ κοί δι-
  «στΐΛπαι όν ,μπορεί ή οχι
  η δώσΐι αίμο.
  [ΗΜΑΧΙΑ
  Υ*Η>χουν διοφορες ορώστι-
  ί{ Οπως οί ονβιμϊες, οί οποίες
  "»« πσΐολογηας «ατοστόσεις
  «"ο τις οποίες η τΐιμή τής <χ- Ιβοφοιριντγς *ο» τού οιματο- ψη ετνοι «στω τού φυσιολο- Ρβυ, π.χ. μκ» οοθένειο η λεγό Ι»»,νόσος τού Κούλε'υϊ, η ο- "κο ηροσβόλλει τα νεογένητσ ηα>ο·ό υοτερο από ανεπαρκ,εις
  Φτοσε»ς ηρίν των τοκετό, μέ
  οποτιλεσμα το ποιδι νό ζείι α-
  Ό τί» στιγυο ηου θο γεννη,βει
  Λνο με τή βοήθειο τής αψοδο
  £κτος από τκ ονα»μιες υπάρ-
  (Ονν χοι τα όχτατό ικ^στατι-
  » οηω< είνοι μιά γ&στρθιρανίο *τοιιτο χειρουί>νείο, πού απα>-
  'θνν όμεοη προσφορα οίιμα-
  Γο< για να σ<ϋθούν τα άτοίμθ' Όυ ιονδυνευουν. Αν σ*ίφτοώμε λοιοόν τή )ηουδοιοτΐ|τσ ποώ ίχο ^ "Ρ° 'ιρορα ανματο ς γιά τή ζωή ^ας. ολοι οσοι μπορούμε νό δ* 'ομε λεγο ο«μα γΛ να σώσοι/με Γ1> ί/ωή των συνονθοώπων μας
  3λλ6 «ως «αι τή δ«κή μαξ·
  Γιατη μια φιόλη οίμθ' ποο γιά
  ε»(Κ ιιναα κοτι τό αοή,υαντο ή
  «αι —ρησιΟι μπορεί να
  ιό το διπλανό
  •νοί τελος νό σημιιώσου+ϋ ε-
  »■ ότι ουτή τή στιγμή η χώρα
  ν<α νό παλύψιι τίς νοσοκο- ιακές της ονάγκες αναγκάζε- ' νά εισόγει αρα αττό τό ε- ΝΟΣΗΜΑΤΑ Ομόδα τυφου εξαν&ηματι- ός ή κΑοοσ'ΐκός επιδημι«θζ τύ- Ο ονθρωοος και η φειρα ει- 'β ιοι μόνοι φωσικοί ξενιστές γ<Η> τυφου. Ο τύφος εμφανιζε
  Γυ από συνβήκκ συνχρωτιο-
  »υ ή πού φορούν τα ροοο<α ^> πολύ «οιοό.
  Η νόοχχ ,μεταδΛποι αφου η
  *ι·ρο παραλαιμΐΐανΐ' ™ύ< μι- Η>οοαγανΐισ+ιού< οπό τό οϊμα τ*> πόοχοντος
  Από *ιι πολλοπλασιάζεται μέ
  °ο στα έντερο τη< κ(κί> ξί
  τακ με τα «ό-ρανά τη<. Όταν Π ψεΐιρο οπορροφά· τό αψα 6η- μκΗ*ργεί ιμιά μ«ρή σκισ,μή στό δέομσ, όπου εναποθέτει τώ αυ νο της. Προτρμό 6ε μιά θερμοκιρασια 2βοΟ. ΚΛΙΝΙιΚΗ £|ιΚ0ΝΑ: Πυ»ρετός με γ«ενι*ή «οκουτχία, κείραλαλ^ϋα, ί»νο<. οοφαΑνία, εξάνβηιμα. Μπορεί δέ η ν·.σος ν αηοβεί θθΛίθΤΐνΦόρα *α.τ·ώ την ακμή τού εζονθήματος. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ: Ψεκασιιός μέ- αντ«ση—τ*κο ,φάρμακο τού πε ρι^άλλοντος πού ζει ο ασθεντκ καϊ· Λιοίτερα των ενδυματων τού· ΤΕΤΑΝΟΣ: Κλωστιρίοιο τού Τετάνου. Ανθεκτικό σε ψηλή θερμοκρα σία, ΡρκΜοεται στον εντ&ρκκό σωλήνο πολλών ζώων, τό δέ έ- δαφο< .περιέχει άφβονα κλωστϊ ρίδια· τετόινουι αιηό τα κόπρανα. ανθρώπων «αι ζώων. ΓΤαράγί:ι δέ μιάι τοζινη που μιμείται τή στρυχνίνη. ερσέρχεται οτον οργανισ,μό μέ τραυματισιμό ο οποίος μπο- ρίί νό είνα·ι τκΐλύ μικρός, π.χ. τσίμπη,μαι βελονα<· ΚΛΙΜΙΚΙΗ ΕΙΚΟΝΑ: Μο'Γ- κέ< ο,υο~όσει< (τρισμός) άχος θανότου. Τό άσχτκμο τής κθ'- τόοτα<~< είναι ότι ο ασ&ενής είναι συνεχώς τής γνώση τής κοται—'όσεύς τού· ΠΡΟΓΝΩΣΗ: ΟΕΡΑΠΕΙΑ1: Γίνετα ■κέντρα μέ μονάδες θεροοεία^ «οί άπφω μένου προσωπιικού ιατρών. Τέλος η «αλύτερη " θεραπεία είναι η. πρόληψις δια μέσοο ειδν κου εμβολίου πού διαβέτει τό Α. Ιατρείοΐί «αί γίνεται μέ δό- σίΐς 0,5 1 ΜΙί. ανά ιμήνο επί 3 μήνες καί μία επαναλτ>πτΐική μέ
  1 χρόνο.
  ΜΕΛΙΤΑΙΟΕ ΠΥΡΕΤΟΓ
  Είναι σοβαιρή μεταδοτι«ή
  αρρώστεια αρκετά διοδεδομένη
  σέ ωρισμενες περιοχές τή< χώ¬ ρας μας. Τό αίτιο είναι ένας μικροορ- γανισμός πού λβγΐτα,ι βρουκέλ λα». ΣΥΜιΓΠΏΜΐΑ(ΤΑ: Ριΐγη, πι*ρε- τός ικαιί αικανόνιστες ιδρώτες, πόνοι στούς μύ< κοι τίς 5υο)ο σέ ειδικά εντατικ.ή< εξειδικευ- ΘΕΡιΑΠΟΑ: ανάΑογαι μέ την περίιπτωση ικαί διαρκεί πολύ. Χρειόζεται ανότταιυσ'η οτό κρεβ βώτι κιαϊι μίτά την πτώση τού>
  ιπιιρετού, κα,ί καλή περ—οΐηση
  το ύαρώχττοα, γιατΐ η αρώ-
  στεια αι>τή λόγω τής διάρκειάς
  τη< εξαντλεί τόν οργανισμό. ΜΐΒΤΑΔΙΔιΕΤΑΙ στόν άνθοω- πο από τό ζώα πού πάσχουν απ' αυτήν (κατσϋκα, πρόβατο, γελαδια, χοίρο). Από τό «ρέας τού άρωστου ζώουι, τό αίιμα τού, τα ούρα1, τα κόπ.ρανα. Μελιταιο βιγαζουν τα μικρο- βια τής αρώστειας"" «αί μέ τό γάλα τους. Έτσι πίνοντας ά- βραστο γάλα ή τρώγοντας τυ ρί ή βούτυρο από ά{>ραστο γά-
  λα> αρωστα.ίνουν οί άνθΐρωποι.
  Τα ζώα πού αποβάλλουν συχνά
  είναι πολύ πιθανό νά πάσχουν
  αιπό μελιταιο.
  Μολύνσεις έχουν γίνει και σέ
  μΐικρο,βιολογιικά έργίαστήρια.
  ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
  Νά βραιζουιμε τό γάλα πού
  πίνουιμε ή κάνουμε τυιρί ή βού¬
  τυρο.
  Νά προσεχαυμε τα ζώα αν
  είναι γερά, ύγιή κοί νά τα βλέ-
  πει σιιχνά ό κτηνίατρος.
  Νά εί-μαιστε σχολαστιικά, κα&α
  ροί όσοι σσχολούιμαστε με τα
  ζώα αύτό, «οί έτσι προσέχο-
  ντας την «αιθαριότητά μος θά
  αποφύγουιμε καιί μεις «οί1 ή οικο
  γένειά μας τό Μελιτα*ο άλλώ
  καιί άλλες όιρρώστει:ς πού> με-
  ταδίδοντιαι από τό γάλα «οί τα
  προίόντα τού.
  Κοινή συσκεψη τριών
  Δ ιοι κ ητ ι κων Συμβουλίων
  Κοινή σωσκεψη τού Κοινοτι¬
  κόν Ιμβουλιοι» μέ τό Διοικητι-
  κ,ό Σικμβούλιο τού Συλλόγου
  ,μας «αι αντιπροσώπων τού Δ.
  Σ. τού Συνδεσιμου Γωνιανών
  Αττιχής πραγ,ματοποιήθη.κε στό
  Κοινοτΐικό Κατάστημα τού χω
  ριού μας οτι·< 31—1—82. 'ΈγΊνε ανασκόπιση των δια¬ φόρων βεμάτων ποο απασχο- λούν το χωρό και τούς Συλλό- γουζ και ε,πελέγει από κοινού νέα θέση γιά την ανεγερση τού ΠολιτιστΜθύ Κεντρου η οποία πλεονεκτεί σε πολλά σηιμεια α¬ πό την θέση πού ειχε επιλεγεί πρωτύτερα. Η θέση αυτή είναι στήν ου- νοΐικία «ιΚαντιδιανό» και τό οι- κόπεδο τό οποίο χρειάζεται γά την ανεγερση τού «τιριου προσεφέρον δωρεάν στό Σύλλο γο οί παρακάτω χωριανοί μας. 1. Καντιιδάκης Γεώργιος τού Ιωάννου 356,15 τ.μ. 2. Καντιδόκης Γεώργιος τού Εμμανουήλ 283Λ4 τ.ιμ. 3. Μαρκογΐιαννάικη-, Αλέξαν- δρος 261,69 τ.ιμ. 4. Καντΐιδάκιης Γεώργιος τού Μάρκου 70,07 τ.μ. Επίσης προσέφεραν δωρεάν στό Σύλλογό μας οικόηεδα γιά διαμορφώση σέ παιδιική χαρά και πάρκινγκ «αί τα οποία βρί- σικονταΐι π;ρω από τό σπιτι τού Μ.Χ. Φθενού (Πατερο - μιχά- λη), οί παρακάτω χωριανοί μας. 1. Συνιδιοκτησία Ζαχαρένιας συ ζύγου Νικ. Παντερη (Γκρκρονι- κόλα) «αι Ευαιγγελιας συζύγου1 Ε-μμ. Παντερή (Μιπουρνέλη) 202,36 τ.μ. 2. θεονύμφη σύζυγος Ελευθ. Παντερή 184,78 τ.(μ. 3. Συνιδιοκτησία Βασιλι·κήίς Πβν τερή (πετροβασιλκήθ «αί Εμμ. Παντερή (Σφεντίλι) 830,76 τψ. Α ΡΚΕΤ Α ΡΟΚΤΕΚ Γιά τή γυναίκα ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΚαΑοκοιρινού 149 — ΗράκΑειο Τηλ. 289.947 «►♦♦ ΠΕΠΡΑΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΤΟΥ ΜΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή σ. 1. τού Συλλιόγου «ΓβΝΙΑΚΟΣ ΚΗ ΡΥΚΑΣ». Από τίς στήλες τής εφημερι δας ιπροσπαθήσαμε νά προβά- λουμε τα ,προβλήιματα τού χω ριού μας, τίς δραστηριότητες τού· ΣυλλόγθΛΐ, τό πιηεράτο ιπνεύιμα τής Γωνιανής λαΓΓκ,ής σοφίας τα νέαι τού χωρίου και των μελών μα·ς ικ.λ.π. Η <5χετι- κή, καθυστέρηση που παιρουσιό ζεται στήν έικδοση τής εφη,μφί δας, οφείλεταΐι κατά κύριο λό- γοστήν οικονομική στενότητα τού Συλλήγοϋ. β. ιΕκδόισαμε μέ μεριμνα και με δαιπάνες ,μα< τό βιλβίο τού Νίκου Σταυρινίδη, τού αικόμα^ τού εργότη τού Τούρκΐικου αρ- χείου τού Λήμου Ηρακλείου, γιά τή ζωή «αί τό μαρτυριικότε λος τού Χωριανού μας χαΊ'νη1 —Ταυρκομόιχοΐί, ΜΙΧΑΛΙΗ ΒΛΑ ΧΟΥ. 5. ΕΞΟΡΐΑιΓίΜΟιΣ ΤΟΥ ΧΩ¬ ΡΙΟΥ ΜΑΕ α. Δενδροφύιτευση Το χωριό μας ατους παλιούς γεωγραφκκούις ',Άτλοντες τιιειριν γρόφονταν σάν τό «.... ειδιλια «ό χωριό στούς πρόποδες τού ΨηλορειΤΓΐ,....». Σήμεραι ,μετά από διαδοχι«ούς εμπρισμού; των Τούρκων καί τό ξεπάτωμα πάνω από 2000 υιπεραιοινώβιων δένδρων δρύ, τδ χωριό μας πε ριβάλλει η, ξειρα'ΊΓλα. Μετά' από προσπάθεΐιες τού. Συλλάγο.υ< έ- χουν φυτευτεί πάνω αιπό 3.000 δένδρα> σέ δρόμους καί σέ άλ-
  λους κοινόιχρηστους χώρου< τού χωρίου μα<. Β. ΓΤΡΙΟΣ,ΤΑΙΣΐΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΙΒΑΛ ΛΟΝΤΟΣ. Στή κτηματική περιφέρεια τού χωρίου μας υπ,όρχουιν 6 χοιροτροφΐικες μονάδες πού λό ιγω των υιποτυπωιδών μέτρων ικαβαρισμοϋ «αί σπιοχετεώσεως των λυμάτων, δηιμιουριγούν προβλήματα στούς κατοϊκουί καί στό περιβάλλον. Μέ παραστάσεις τού Δ.ΙΣ. τού Συλλόγου στούς χοιροτρό φους ικαί μέ σχετιικά δημοσιεύ^ ματα στήν εφημερίδα μας, κα- ταφέιραμε νά μετριάσοικμε τίς συνέπειες τού π,ροβλήματος. ΊΗδη στή μεγαλύτερη. χοιρο- τροφική μονόδα τού χωρίου μας, έχει εγκαταιστοθεί βιολογι- κός 'καβαρισμός των απαβλή- των. γ. Αναστηλώση και συντήρη ση ΒυζαντΜής εκκλησίας τού χωρίου. Στό χωριό μας υπάρ,χει μια Βυζαντινή εκικλησία αφιερωμέ- νη στήν Παναιγίια, πού η παοά- δοση αναφέρεΐ' πώς χτιστη.κε α πό το Νίκηιφόρσ Φωκά. 'Εχει βαυμάσιες τοιχο,ραφιε^ πού δυστυχιώς έχουν καλυιφθει απι όκαπνιΐ'ά κ.λ.π. λόγω των δια δοχΐ'κών πυιρπολύσεων τής εκ- «λησίας από τούς Τούρκου'ζ. Ο έφορος Βυ/ζανπνών Αρχα.ιοτή- τωνΚρήτης κ. Μπουρμπουδάκης στόν οποίο απευΐθηνθ ήκαμε εγ- γραφα, μάς υποσχέθηικε ότιθα διαθέσει πιστώσεις τό 1962 γιά τόν καβαρισμό των τοιχογρα- φιών κ.λ.π. Δέ γνωριζουιμε άν οι> υποσχέσεις τού κ .Βφόρου
  θό υλοποιηβούν.
  δ. Πολιτιστικό Κέντρο στό
  χωριό μας.
  Ο Σύλλογος έχει εξασφαλίσει
  την απαιτουμένη οικοπεδική έ«
  ταση μετά από δωρίες τής Κοι
  νότητας καί άλλων χωριανών
  μας, γιά την «ατασκευή τού
  Πολιτιστΐικού Κέντρου.
  Ήδη η μελετη ετοιμάζεται
  καί προβλΐπονται χώροι γιό συ
  νεστιόσεις .προβολες, θεατρι-
  κες παραστάσεις, βιβλιοθήκη,
  λαογραφΐ'Κό μουσείο" κ.λ.π.
  6. ΠΟΛΙΤΙΣ.ΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩ¬
  ΣΕΙ! ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
  α. Συζιη,τήσεις
  Διοργανώσαιμε συζητήσεις μέ
  μειγόλη συμμετοχή χωριανών
  ιμας μέ βέμα την παιδεία καί τό
  Νόμο 815)78.
  β. θεατρικές παραστάσεις
  Μέ πρωταβου'λϊα τού Συλλό-
  γου ειγιναν θεατρΐικες πιαραστά-
  σεΐί στό χωριό μας απο τό θε
  ατρο Νέων Κρήτης(«π.ροταση
  σε γό·μο» κα.ι «αρκουδα» τού Α
  Τσεχωφ) «αι οπο ενα Κυπριακό
  θιασο (σχετικά με την προδο-
  σια τής Κύπρου).
  γ. ιΕκδήλωση γιά το Πολυτε-
  χνείο
  ίγινε έικθεση φωτοιγραφΐικου
  ϋλικού αιπό τα γεγονοτα τού
  Πολυτεχνιοιΐ, πα,ρουσίαση τού
  νοήματος τής γιορτής ,συζήτιηι
  •ση «αί τελος προβολη τής τα^ινι
  άς τού χωριανού μας σκηνοθε-
  τη Γιάννιη Σμαραγώή «Τό ικελί
  μηδέν». Στήν εκδηλώση παρου
  ρεθηικε καί προλόγισε ο σκηνο-
  θετη,ς καιί ο πρωταγωνιστής
  τού εργοι* Βαιγτγιελης Καζάν.
  δ. ΣυινΒστιάσει^ — ΛαΊ'κα
  ιπανηγύρια.
  Μέ συιμμετοχή ντόπιων λάν
  ών οργανοπαιχτών έχουν γί-
  νει με φροντίδα τού Χυλλό,γου
  λαΊ'κά πανηιγύρια με πολλή συιμ
  μετοχή καί κέφι.
  ε. Έτος τού παιδού (1&79}.
  Μ έτήν ευκαιρία τού ετους
  τού παιδιού εγινε εκδπλωση
  στό Δημοτικό Σχολειό τού χω¬
  ρίου· μας με .μεριμνα τού Συλ¬
  λόγου. ΔιανεμήΙθηκαν δώρα
  στά παιδία βρβλία κ.λ.π. καθώς
  επ.ίοης καί μιο τηλεόραση γιά
  την παρακολουθήση από τα
  παιδία των &χιπαΊδευτι«ων (προ-
  γραμμάτων.
  7. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡιΑιΦΙΚΗΣ
  ΣΤΕΛΙΟΥ ΜΛΡΚΑΤΑΚΗ
  Στίς 5—.12—1980 πραγματο
  ποιήθηκε στή Βασιλική τού Α»
  γίου Μάρκουι στό Ηράκλειο, μέ
  τή συνδράμη τού Συλλόγου
  ιμας, εκθέση ζωγραφ,κής τού με
  χωριανού μας ζωνρά-
  Στέλιου Μαρκατάκη. Η έκ
  θέση αυτή ήταν σταθμός γιά
  τό Ηράκλειο, η συιμμετοχή τού
  κοινού μεγιάλη και ασχολήθη«ε
  διά ,μακρού ο ντόπιος καί ο Α-
  θηναΊΊκός Τύιπος.
  8. ΣΥΣΦΗ3Η ΤΩΝ ΔΕ'ΣΜΩΝ
  ΤΩΝ ΜιΕΛΩΝ ΜΑΣ
  Τό πρωτοχρονιάτικο μελη,μα
  τού Συλλόιγουι ήταν και ειναιΐ η
  συσφ.ηξη των δεσμών μεταξυ
  των μελών τού Συλλόγουι. Για
  τό σκοπό αυτο κάνσμε τίς πα¬
  ρακάτω εκδηλώοεις:
  α. Κοπή πιττα,ς κάθε χρονο !
  Με συμμετοχή πάνω αιπό
  500 ατόμων ο Σύλλογος κάβει
  κάβε χρόνο την πίττα σέ κεντρι
  κες αίιθουισες τού Ηρακλείου,
  με απόλυτη επιτυχια.
  β. Εκδρομες
  Γιά νά γνωρίσουμ1. την πα-
  τριδα μας, νά σκσφήΐχθούν οί
  δεσμοί μας και νά όιαακΐδάσου
  με .με πικάντηκες ντόπιες ιστορι
  ες μαντιναδες κ.λ.π.
  9. ΕΠΑΦΕΣ ΜιΕ ΑΠΟΔΗΜΟιΥΣ
  ΓΩΝΙιΑΝΟΥιΣ
  ΊΑλλος μεαλος στόχος τού
  Σιτλλόγου. Ο Γωνιονός σ' ό-
  ποιο μήκος καί πλατας τού κό-
  σιμου κι άν βρϊσκεται πε,ριμενει
  με αιγωνια πού την εκφράζει με
  τα θερμά1 γράμματα που μας
  λνει, την εφημερίδα, τίς άλλες
  εκδόσεις μας, τις ευχετήριες
  ,καρτες τις φωτογραφίες τού
  χωρίου ,τά ηιμερολόγια κ.λ.π.
  10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΟΥ — ΠΑ
  ΡΑΔΟιΣΗ — ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΩΡΙΑ
  ΝΩΝ ΜιΑΣ ΗΡΩΩΝ
  Ο Σύλλονος τίμησε τους χω
  ριανους μας ήρωες — Τουρκο-
  μάχους Μιχάλη Βλάχο καί τόν
  η,γούμενο τής Μονής Ιερουσα-
  λήμ και Πρόεδρο τής Επαναστα
  τικής Επιτροπής τού ξεσηκω-
  μού τού 1866, Μίλέτιο Καλη>-
  σπεράκη.
  Έτσι, εκτός από το βιβλιο
  πού εκδόθηκε μέ δαπάνες τού
  Σι/λλόγου γιά τή ζωή .καϊ την
  δράση τού πρώτου κα·ί τα
  στοιχεια πού συγκεντρώνονται
  γιά την έκδοση βιβ> ου σχετι¬
  κά μέ την δράση τού δευτέρου
  ,κσί την ιστορια γενικά τού χω
  ριού μας (επαναοτατικού κέν-
  τρου στόν ξεσηκωμό τού
  1866), κάνουμε κάθε χρόνο μνη
  μόσυνο στόν τόπο τού μαρτυ
  ρίου τους.
  11. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  — ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟιΤΗΠΓΕΣ
  α. Προβολή τού Συλλόγου'
  Γιά την προβολή τού έργου
  τού Συλλόγου, δόσαμε συνεν¬
  τεύξει στήν εφημερίδα «ΤΑ
  ΝιΕΑ» των Αθηνών «αί στήν
  «ΑΛΛΑΓΗ» τού Ηρακλείου.
  Έξ άλλου .πλείστα όσο «5η,-
  μοσιεύματα εφημερίδων Αθήνας
  καί Κρήτη,ς, πού έχουιμε στό αρ
  χείο ιμας, εξαρουν και προβάλ-
  λονυ τό εργα τού Συλλόιγου.
  β. Βοηθεία σέ χωριανούς μος
  Τελος, κατά καιρούς ενισχύ-
  σαμε οι.κονομικά ορισμένους α-
  ναξιοπαθούντες χωρανούς μας
  (άρρωστοι, χήρες, ορφανά· κ,.λ.
  π.).
  Β. ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΣΥΛΛΟ
  ΓΟΥ
  1. ΚΑΤΑΣΝΕΫΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙ-
  Τ)«ΣΤΙιΚΟΥ ΚΙΕιΝιΤΡΟΥ
  Η κατασκ'ευή τού Πολιτιστι
  κου Κεντρου στο χωριό μας,
  είναι ο πρωταρχικός στόχος
  τού Συλλόγου μας. Η δαπάνη
  πού θ' απαιτηθεί γιά την ανέ-
  γερση και εξοπλισμό τού «τιρϊ-
  ου εινα ιπολύ μειγάλη. Πιό με-
  γάλος όμως είναι ο πόθος καιι
  τό μεράκι μας.
  2. ΕΚΔΟΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ
  ΛΑΟΓ'ΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Μέ τή συνεργασισ τού χω¬
  ριανού μας δασκαλου, καθιηιγη-
  τή καί ιστορικού μετετητή Παν
  τέλη Μαρκατάτου, συιγικεντρώ-
  νοκμε υλικο ιστορικό και λαο-
  γραφικο γιά τό χωριό μας. Πι-
  στεύουμε πώς μέσα στο 1982
  τό υλι.κό αυτό θά δει> τό φώς
  τής δημοσιότητας.
  3. ΤΡΑΠΕΖΑ Α/ΙΜΑΤΟΣ
  Πολλες φορές σε εκτατα περι
  στατικά εχει ιπα,ρουσιασθει τό
  φα'νάμενο να μην υπάρχει αιιμα
  γά τή ζωή ενός συνανθρώπου
  μας. Πολύ σύντομα ο Σύλλογός
  μος με εθελοντική αιμοδοσία
  των μελών τού, θα δημιουργή
  σει μιά προκαταβήκπ — Τράιπε
  ζα αιματος στό Βενιζελειο Νο-
  σθικομειο Ηρακλείου ,πού θα
  διατίθεται σέ πρώτη ζητήση
  γιά τούς χωριανούς μας.
  4. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥ-
  ΦΥΤιΕΥΣΗΣ
  Η δενδροφυτευιση θα συνεχι-
  στει στό χωρ ό μας συστηματι
  κώτερα. ',Ετσι, μέ τις εμπειρίες
  πού έχουιμε αποκομίσει μεχρι
  σήμε,ρα, θ' αντιμετωπίσουιμε τό
  όλο θεμα πι οσωστα, ιδιαιτέρα
  όσον αφορό τό πότιθμα και
  την περι-φραξη των δενδρολι-
  ων.
  5. ΠΡΟΒΟΛΗ ΧΙΕΙΡΟΦΕΧΝΙΑΙΣ
  — ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΦΑΝΤΩΝ ΣΤΟ
  ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
  Η χειροτεχνία και τα υφαντά
  έχουν μεγάλη παράδοση στο
  χωριο μας. Για την τονοση λοι
  πόν τής χειροτεχνιας, πού ση¬
  μειωτέον ότι αποτελεί τή σπου
  δαιότερη οικονομι*ή απασχό-
  ληση των περσσότερων γυναι-
  κών και χειρατεχνίας στο χω¬
  ριο μας.
  6. ΑΘΛΙΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚ.ΑΤΑΣΤΑ
  ΣΘΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ .
  Οί νεοι τού χωρίου, μολις τε
  λειωσουν το Δημοτικό Σχολειό
  φευ/γουν συνήθως στίς πόλεις.
  Κι αύτοι πού μένουν έχουν σάν
  ψυιγαγωγεια το καφίνίΐο και τή
  χαρτοιπαιξιια. Σκοπεύουμε, με
  τή Βοηθεία τού Κρατους νά δή
  μιουργήσουιμε αθλητικες εγκατα
  στιάσεις καί την καθέρωση, πι¬
  θανόν στό μέλλον αθλητκών α-
  ιγΐώνων, ώστε να οοθει'διέξΐΰδος
  στή νεολαια τού χωρίου.
  7. ΛΐΑίΤΚ'ΟΙ ΧΟΡΟιΙ —«ΡΗ
  ΤΙιΚΗ ΜΟΥΣΠΚΐΗ ·
  Οί Γωνιανοί υπήρξαν αν&κα-
  θεν καλοί χορευτές και λυράρη
  δΕξ.
  Γιο να εμίνει η παράδοση αυ
  τή ζωντανή, ακοοεύουμε νά δή,
  μιουργιήσουιμε συιγιιορθτη,μα λα<Ί' κων χωρών καί προβλέπουμε την κρητική υομσΐική ίδαιερα με ταξύ των νέων, γά νά μείνει ά- σβηστη η κληρονομιά μας. 8. ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ. ΤΗΡΗΣΗ ΒΚΙΚΛΗΣΙΑΣ ΧΩΡΙΟΥ Όπως γράψαμε καί παραπά- νω περιμένουμε τή μεριμνα τής πολτειας γιά την αναστηλώση και συντήρηση τής Βυζαντινής εκκλησίας τού χωρίου μας μέ τίς θαυμάσιες τοιχογραφίες της 9. ΔΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΙΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ■Για να τονίσοαμε και νά εν- τείνουιμε την άμιλλα μεταξυ των χωριανών μας μαθητών, σιπουδαστών και φοιτητών θό καθιερώσουμε ετΐσια βραιβεία 10. ΕΥΠιΡΒΠΙΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙ ΣΜΟΣ ΧΩΡΙΟΥ θά γίνουν ομιΑίες καί διαφώ τιση γιό την καθαριοτητα αί Θό δημιουργηθή εθελλοντικου καθαρσ,μου κατά διαστήματα των κοινσχρήστων χώρων τού χωρίου καί 11. ΓΤΡΟΤΟΜΙΕΣ ΗΡΩΩΝ ΣΤθ" ΧΩΡΙΟ θά προσπαθή,σουμε γιά την κατασκευή και τοποθετηθή προ τομών ηρώων σέ επΐ'καιρα ση- μεια τού χωρίου μα<· ι Η,ρόκλειο 30- 12—1991 Για τό Διοικητικο Συμβούλιο Ο ΠΡΟιΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΜΑΡΚΟΓΙιΑΝΝΑΚΗΙΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΒΝΤΖΟΣ Κατόπιν τού παραπόνω υπο- μνήματος το Υπουργειο Πολιτι ομού και Επιστήμων μάς κοινο πο,ησε αντίγραφον αποφάσεως με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΕ)Ο.ΙΚΟΝ. )Β)Φ11)33693)121— 5—1982 με τό οποίον μάς πληροφορεί ότι επιχορηγή τόν Σύλλογο μας μέ 100.000 δραχμές γιά τό έτος 1982 καί τίς οποίες μπορούμε να πάρομε από τό Α' ταμειο Η ρακλείου'. ιΕλπίζουμε ότ* και είς τό μελ- λον θά τώχουμε αινόλογης συμ- ιπαράστασης από τόν έν λόγω Υπου,ργείο γιά νά μπορέσου.μί. νά φερουιμε είς πέρας τούς υψι λούς στόχουις πού έχει θέσει ο Σύλλογός μας γιό την πρόοδο τού χωρίου μας. Η Κάτΐω Γειτονιά τού χωρίου μας όπω< φοίνετκιι από πά Μαρκαδιανά ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ - ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
  ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ
  "» ■"* '» ι πι
  >
  ΣΕΛΙΣ 4
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΙΟΥΛΙΟΣ
  Μέ δεσμικά μέτρα άναπτύσσεται
  ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
  ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
  Τό Υπουργείο Προεδρΐας ρτή< Κυυβερνήσεως (Γεν. Γραμματεία Τώ,ύηου καί Πληροφοριών) έ- στΐίλε στήν εφημερίδα ρας μιά ιπισπολή μέ συννημένα έντυττα γκ» την ,νεα οκκονομική ιπολιτι- κή καί Τα νέα μέτρο υπέρ των αγρατών. . Χτό παρόν φϋλλο δπμοσιεύ- ουμε τα μέτϊρα ποϋ αφορούν τούς αγρότες καί την ιδρύση αγρατιοβισμηχανικών συνιπταρ· Ο|ΐύν .... ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑΣ Σάς στέλνουμε, συνημμίνα, πολυιγραφιηιμέναι «ειιμίνα τής Υ¬ πηρεσίας μας, σιχετΐ'κά μέ τα με τρ,α πού πήρε η Κυιβέρνη,ση γιό τ ούς αιγρότες καί για την ανάκα,μψη τής οικονομϊα'ς τής χώρας ,γιά .ενηρέρωσή σας. Μ έ εντοΛιή Υφυπουργού Ο Π,ροΥστάμενος τής Διευ¬ θ υνσης ιΓ. ΝΙιΝΟΛθΠΟΥΛΟιΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝ ΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑ ΤΟΥΣ Α¬ ΓΡΟΤΕΣ Η προστασία τού αιγροτικού εισαδή|ματος καΐ η βελτιώση τής .μοίρ,ας των "Ελλιϊνων α- γροτώνι αποτελούν πάγιου»; στόχους τού ΠΑ.ΣΟ.Κ καί η. εκ πληρώση, τους περιλαμβάνεται στό πρ&γραμμα τή<; Κυβερνη- σης τής Αλλαγήν Σε όμίση εφαβμογή τού σχε τικού κυβερνήτι κου προγράιμ- ματος, ο Πρωθυπουργιός κ. Αν¬ δρέας Παπανδρέου εξήγγειλε στό συινιεδριο των Αιγροτ'ικών Συλλόγιον Ελλάδος — πού σι>
  νήλθε στή "Λάρισα, στι,ς 20
  Μαρσϊου— τα εξής μέτρο.:
  —Αυξανοντα>ι οί δημοσίας δα-
  πάνες γιά τόν αιγροτΐ'κό τομέα-,
  γιό τό 1982, κατά 60ο)θι σέ
  σύγκριση με εκείνες τού 1961.
  —Τό χρηματοδοτηκό πρόίγρ'αιμ-
  μα τής Αγροτικής Τράπεζα·ς Ελ
  λάδας ψθάνεΗ εφέτο·, σέ 210 δι
  σχικατοιμμύ,ρ.ια &ρα>χμ*<, έναντι 149 δις τού 1981, ήτοι αυξάνε τα* 'Κ,ατ,ά 41ο)ο. —Διπ.λασιάζονται οί πιστώσεις γά τή χορηγήση στεγαστκκών δανείων στού'ς αγρότες. —Μειώνεται, από τώρα, κοτά 40ο)ο το τι.μολόγιο ηλεκτριικοθ τής Δημοσίας 6™χειρησης Ηλε κτρισμού ειδιικά γιό τις γροτι 'κές εκμετάλλευσις. —|Κοινωνι.κοποιούντα> τα. δημό
  σΐια χτήματα, τα μοναστηριακα
  χτήματα καί χά τσιφλιικια, πού
  προσ.φ.ερονται γιά γεωργιος
  εκμεταλλεύσεως καί θά δοθούν
  οτϊς συνεταιριστΐικες αργανώ-
  σεις, ώστε νά λυθει τό πρόβλη
  μα των αικτή.μανων αγροτών.
  —Ολοκληρώνεται σύντοιμα η
  κατάρτιση τού νόμου — πλαι-
  σιου γιό τή σύσταση των ·α-
  γρο— βιθιμηχανικών συνεταιρι¬
  σμόν.
  —ιΑιπαλλάσονται οί αρδευτιιοες
  εγκ,αταστασεις από την εισφο-
  ριά γιά την Ελληνική Ρραδι.ο-
  φωνίια — Τηλεόραση.
  —Κατατεβηικε, από τόν υπουρ
  γ© Γεωργίας, στή Βουλή τό νο
  μοσχιεδιο για τόν εκδημοκρατι-
  σμό στήν οριγάνωση καί λει-
  τουργιΐα των συνεταιριστικών
  οργανώσεων στήν Ελλάδα. Πά
  ράλληλα, θά εξ,αγγελ&εί σειρά
  ισχυράν κινήτρων —με σκοπό
  νά .προωθηβεί τό συνεταιριστι-
  κό κΐνηιμα — πού αφο,ρούν
  στήν επισότηση των δανεων,
  λιπαθϊμάτων καί φυτοφαρμακων
  και γίνετακ ειδική πρόνοια γο
  τό κ/ίνητρο ανάπτυξις.
  —Έξ άλλου, ανακοινώθήικε,
  πώς η Αγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος ενέκριινε νά δοθούν
  δάνεια στίς σ>υνεταιριστι.κές ορ
  γανώσεις τής χώρας, συνολι-
  κού ύψους 5 δισεκατο,μυρίων
  δραιχμών. Μέ τό ποσώ τούτο
  θά καλυφθούν διάφορες ανάγ-
  κες τού γεωργηκού1 κόσμου1, ό¬
  πως: ηι συγκεντρώση, επεξεργα
  σία κ.αί διά!θεση γεωργι«ών
  προΥόντων η καλύψη αναγικών
  σιέ κεφάλαια κινήσεως καί η προ
  μήθιειο ειοών β:οτΐικής ανάγικιης
  των μελών των σιυνεταιριομών
  η απόχτηση, νεων βιομηχονι-
  κών ενκαταστάσεων η επέικτα-
  ση ή ο εκσυιγχρονισμός παλαι¬
  ών,, Γ| .ιδρύση συ,σιοε,υόστήριΐ-
  ών κ.ά.
  —Καταρτίιζεται νοιμοσχέδιοι γιό
  τή μετατροπήι τής Αγροτικής
  Τρόπεζας σέ συνίταιρισπικό
  κρατΐικό ίδρυιμα.
  —Ολοκληρώνεται το θ·εομικο
  καθεστώς γιά την ασφδλιση
  τής αγροτι«ής παραγωιγής καί
  τού ιαφαλθιΚΗΛ.
  —Δάθηκσν ενισχΰσεις, επιδοτή
  σεις κ.ά. σέ παιραγωγούς —μό-
  νο γκ» τό βίμηνο Νοεμβρίουι —,
  Δεκφβρΐου 1981 — ύιψους 5,6
  δισ«οτομιυρίων δραχμών ενώ
  ολόικληρο τό χρονικό διάστημα
  τού 1981 €ίχαν πληρωθΐί 3,2
  δισεκατομύρια δραχμες.
  Ο Πρυθυιπουργός είιχε προη¬
  γουμένως εξαγγείλει τό διπλα-
  σιασμό των αιγροτικών συντά-
  ξεων πού ττοίρνου/ ο όνδρας
  κοίη γυναίικα.
  Ο ογροτικος κόισμος τής Ελ
  λάδας μέ ΐίκανοπσΐϊνση δέχτηικε
  τίς εξαγγελίες αυτές τής Κοβέρ
  νησης τής Αλλαγής κα·ι οί νόμι
  μο,ι εκπρόσωιποί τους εξέφρα¬
  σαν τίς ευχαρίστως τους γιά
  την έν γένει στοργή κα! γιό
  την οιισιαστΐική ενισχυ<ση, πού η σηιμερινή, Κυΐβέρνηση πα'ρεχει στό μεγάλο χοί τόσο σήιμαντι- κό γιό την οαραγωγίκή τού δραστήριότητα στοιχείθ1 αιυτό τού ελληνικού πληθυσμούι. ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΘΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕ ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ Αναιμεσα σττά θεσμικά μέτραι πού λαμ'βάνει η Κυβερνήτη τού ΠΑ.ΣΟ.Κ γιά νά βοηθήσει οτιο τελεσματικά στήν οικονομΐική α νάιπτυξη «αί την εξασφαλίση τού μεγαλυτέρου δυνατού εισο δήματος τού αγροτιικού κό- αμοιτ τής Ελλάδος, πρόπει ξέ- χυρα νά απογραμμιστεί ένας εί δι«ός νό,μος. ■Μέ αυτόν προβλεΓ,ετοι η συγ κρότήση οργά-νωση καί λειταυρ γία αγροτο—βιομη'χινΐικών συ- νεταιρισμών αιπό τούς ϋδιοικ τούς αγρότες αι οποιοι., Ιτσι- δέν θά είναι μονάιχια τταραγω- γ.οΐ, αλλά καί επιχΐΐρηιματίες οί ίδιοι. θά κπορούν, δηλαδή, μέ την ιδρύση αγροτιχών βομηιχανι- ς»ν (.κονσερβοποιεΓων, εργαστ," ρίων επεξ&ργιασίας «αί συσ«ευα στήριων γεωργιχών ειδώνι) νά μεταισκευ,άζουν καί μεταποιούν τα προΊΓόντα τού μοχθου τους κο', έτοιμα πλέον ,νά τα διακι- νούΜ, ν ά τα προωθούν στήν κατανάλωση καί νά τα εξάγουν στις ξένες αγορες, χυρίς τή δα μεσολαβήση εμπορικον μεσα- ζόντων. Κα. ίτούτο θά εχει δ.πλό ό- φελος: πρώτα μέν, τό κατανα- λωπ-ιικό .κοινό θά προΐμηβεώε- ται φτηνότερα τα αγροτικά- πιροΊ'όντα, συνάμα δέ, οΐι συ- νεταιρισμένοι τταραγιωγοϊ — ί- πιχειρηματϊες θά απολαμβάνουν αυττοί τό ν&μΐιμο κέρδος τής ιμ πορικής διακίνησΐήίς των προ'Ί'- όντων τους, οφού θά εκλεϋιμει ο μίταπράιπης. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ Πέρασαν δυό χρόνιο , άηέραντης ηήκρας καιΐ ι θλίψης άπό τότε πού έ- < φυγε άπό κοντά μας ό ' άνθρωπος με τα σηόνια | ψυοχΐικά χαρισματα καϊ , την άπεραντη καλοσύνη ι ό ΗΡιΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΑ ΝΤΙΔΑΙΚΗΣ Έκπαιδευτι- «ός. Στίς 1,1)7)1981 ή οΊκο- γένειά τού, τιμώντας τή μνή'μη τού, εκανί τρισά- γιο στόν τάφο τουι. Ή σύζυινος: Μαρίνα Τα τέκνα: Γεώργιος καί Αίκατερίνη Οί γιονείς Τα αδελφ ι α Οί λοιποί συγγενβίς Μιχάλης Κόρακας 100 χρόνια άπό τό θάνατό τού Στό καλντερΐιμια τής Πόΐμπι- ας, όπου γεννήιθΓγκί, πέρασε κα» ται παιδιικό τού χρόνια ο Μιχάι- λη.ς. ΑτίΘασος καιί πεισματάρης σ.κληρός κι αττειθόρχητος, στρα βόξ.υιλο, όπωιί αυτοαιποκαλεί- ται, δέν μποροΐισε νά ανεχτεί τή σκλαβιό 'κα-ί την υποδούλω- σή, γι' αυτό σε πολλήι νεαρή η- ιλκια πήρε τό όπλο τού πατέραι τού καί βγφε αντάρτης στί< βουνοκορφές τού ΨηΛορείτη» Στό 18 τού σικότωσε ενα σαγ^ χωριανό τού Τούρκο, τόν αιμο χαρή Αλήικο «ι βγινε χαΊΓνής. Έξι χρόνια περιπλανιέται στό βουνά, σκοιρπώντας τόν τρόιμο στόν καταχτητή καί βοηθών- τας τούς σιδκημένΌυς νά< βρούν τό δίικιο τους. «Σαροντα σικλ5ιβες γλιτωσε πού των Τούρκων τό χίρια» μός λέει ένα τραγούδι τής επο¬ χάς. Η εθνερΐγκΐσία τού 1821 δι- νει στόν Κόραικα την ευκαιρία νά δείξει τίς πολε,μικέ-ς τού α- ρετες. Ώς αρχηγός τής επαρχί¬ ας Πιυργιώπ·ισσας παρουσιάζει σξιόλογιή πολε,μική δραστήριό¬ τητα σ' όλη σχεοό" την Κ.ρή- τή, σόν ηγέτης αλλά καί απλάς μαιχητής. Στή μάχη τής Μαλά'- ξας δακρίνεται γιά τάν ηρωΥ- σμό ,καί την αυταπάρνησή τού αλλά πλήΊγιώνεται σοβαραι. Η δράση τού Κόρακα δέν οεριορίζεται στό νησί του' στό 1827 τόν βρίακουιμε στήιν Πιελο πόνννησο .καϊ στή Ρούιμελη,, α- φού οί Αϊγύιπτιοι, πού πλήμμύ- ρισαν την Κρήΐτη,,' όέν αφήνουν περιθώρια δράσης στόν τόπο τού. Μέ μιά αμάιδα παλικαριών •καταφερνει νά όηιμισυργήσει μικρό πειρατιικό στόλο καί γιό ενα διάστηιμα ικυριαρχεί στό Αι γαιο, κουρσεύοντας τα Αλγερι- νά πλοία., αλλά τή δραστηριό- τΓγτά τού· ανοκόιπιτουν Αΐγιγλικό καταδωκτικά. ',Ετσι ο Κόρακας ξαναγυιρίιζει στή οτεριάι Τόν επόμενο χρόνο (1828) πολεμό στό Μοριά «άτω από τις διατο γές τού Γρ«βα. αρχικά καΐ τού Καλλέργη αργότερ'α. Για τό πολεμιικό τού έργο η πολιτεία τόν τιιμά ,με τό παρά- σήμο την ανδρείας χαί τού α- πονέμει τό βοθμό τού λοχαγοθ τού Ελληνικού στρατού.. Ακό- μα η πατρίδα τού προσφέρει 100 στρέμματα στήν πεδιάδα τού Άργους, γιά νά ζήσει ελευ- &ερος. Αλλά) η> καρώιά τού Μι-
  χάλΓ> βρίσκεται πάιντα. στήν
  Κρή,τη, πού στενάζει κάτω από
  τόν Τουρκοα«γυιπΐτιακιό ζυΐν*ό.
  Μέ την πρώτ ίΐ,ε,υικαιρία φτάνει
  στό Ηράικλειο (1834). Ο πασάς
  πού γνωρίζει την επιρροή τού
  στούς Χριστιανούς, τόν περι-
  ποιείται ιδιαιτέρα καί τόν περι-
  βάλλει με ξεχωριστέ·· τι,μέ< κι α. ξιώιματαΓ αυτό, άμως, δέν τόν εμποδίζει νό πόρει ενερ,γό μέ- ρος στις επαναστάσεις τσύι 1841 καί 1858. Αλλά η αξια τού Κόρακα φά νηικε στή μεγάλη, επανάστασηϊ τού 1866—Θ8, απού σάν Γενι¬ κάς αρχηγιός ανατολικής Κρή¬ της επΐιδειξε σύνεση, ψυιχραιμία ανδ,ρεια «αι στρατηγηικώτητα καί βοήθηισε όσο λιγοι στόν εθνιικό αγώνα. Με την 'καταστολή τής βπα- νάστασΐήις ο Κόρακας φεύγει, για μιά αικόιμη φορά, διωγμέ- νος καί κυνηιγηιμενσς, αλλά μέ την κήριιζΓΐ τού. Ρωσοτουρκι- κοΰ πολέμου (1878) κατεβαιίνει, παρά τα 81 τού χρόνια, νά προσφέρει «αί πάλι τις πολύτι- μες υπηρεσιες τού στό μαρτυ- ρΐικό νησί, πού βρισκεται κον- τά στήν πρανματοτιοίησή των παθών τού, την 'έινωση μ<ε τή μη,τέιρα Ελλάδα. Τούτη τή φορά, όμως, οί Με γάλες δυνάιμεις και κυριιως η Αιγ γλία, θά σταβούν εμπ,όιδιο. Τε λιικά η Τουρικία δέχτηικε νά πα- ραχωρήσει αυτονόμΐα καί ορι- σμιένα προνόμια. Απογοητευ'μέ- νος ο γερο πολέμαρχος ξανα- γαρίζει στήν Αιθήνα, όπθ'υ' γίνε ται δεχτος μέ μεγάλες τί,μές. Ο βασιλιάς Γεώρ,γιος ο Α' τού α- πονέμει τό ανώτατο παράσημο γιά τίς υπΓ)ρε,θΊες"του ηρδ< την πατρίοα ικαίι ο ηατρ.ιόριχης Φώ^ τίος τής Αλεξόνττρειας μέ τούς Αιιγιιπτιώτες Έλληνες, τού επι- φυλάσσου·ν θερμ,ή υποδοχή και φιλοξενία. Μά η Κρήτη, είναι ο μεγάλος τού ί,ρωτας καί καημος. Αποφο σίιζει νέο ταξίδι, πού ήταν «αί τό τελευταία. Εδώ, στό σπιίτι πού γεννή&ηκε, βά κλείσει γιόι πάντα τα ιμάτια, οτίς 8 τού1 Σεπτέμβρη, στό 1882, τιμημενος καί δοξασμένος. Τα τελευταία τού λόγια, τό επιθανάτιο παραμιλιτό τού ή¬ ταν: «Κάμετε γιοορούθΊ, μωρε παδιά. Αττάνω τσυςΙ Εγώ δέν μπορώΙ». Καί ο κόσμο.ς πού ή¬ ταν κοντά τόν «αθησύιχασί, λέ γοντάς τού: «Κουράγιο, αρχη- γέ, τσί σπάσαμε... φεύγουνε...» Κι· ο γερο Καπετάνιος έφυγε ευτυιχισμένος. ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ Τό συγχωριανάκι μας Γιάν¬ νης Κοτσιφός τού Κι.μωνα ε- τών 6 βρήικε στήν πλατεία 'Αίγ. Μηνά στό Ήράκλεισ ενα πορ- τοφόλι τό όποίο περιείΐχε 7.000 δρχ. καί διάφορα. εγγραφαί και τό οαρέδωσε στήν άστυνομία. Τό συγιχαφσμε γι' αύτό καί τού εύιχόμεθα νά χόνν πά ντα καλες πρόιξεις στήν ζωή τού. 'ΕοΊσής συγιχαίρομε καί τοΰς γονείς τού γιά την σωστήι άνα- τροφ,ή ηού τού έδωσαν. «Καλη νύχτα ιαφ-Αλόξονδρξ» ΤΑΙΗΙΑ ΤΟΥ ΙΜΑΡΑ,ΔΗ ΠΡΟΒΑΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛη Ή ύπόθεαη τού έργου ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΧ Οπως καΐίε χρονο ετσ·ι και εφέτος όεν ηιταν όυνατον να περασει ο χειμώνος χωρκ να παρουσιαστούιν κατολισϋήσειί στο χωριο μας. Λά)γω των πολλων βροχο- πτώσεων πού έγιναν μεοα. αί λι/ο χρονι.κό διάστη/μ,α, ενα σήιμαντικό ,μέρος τού Δημοσί¬ ου δρόμου στήν θέση Περβο- λάικι ίηαϋι καθ»ζηση μέ άποτί- λεσμα νά δκικοπή ή συγικοινω- νια. γιά άρκετες ήιμερες. Τώρα. ή συιγικοινωνία έχει ά- ποικατασταθεί πρόχειρα μ ε μπα ζωμα άλλό στό ση,μεΐο αυτό τα αύτοκίνητα περνούν μέ με- γάλη δυσχιέρ«ια καί ύιπάρχει ■κίνδυνος δυστυιχ,ήματος. Έλπίζοοιμε ότι. ή Νοιμαριχιία' βά μεριμνήσει σο.ντομα γιά την 'όποκατάσταιση τού ορόμου>,
  διότι άν δέν γίνει αύτη έντός
  τού «αλοκαιριού ,μέ τί< πρώτες Β>ρρχ<.ς τού Φβιναπώρου ό δρό μος θό καταστεί άόιάβατος καί ύιτνάρχει κίνδυνος νά έπεκτα- θούν ο» καταλισβήσεις σέ μεγα- λύτιρο τμήμο τού. Σπτκ 30 Ιουνίου 82 προβλη- ο στήν Αϊθουσσ Τέχνη< Ηρα κλείου η τοινίο τού Γιάννπ Σμα ραγδή «Κσλή σου νύχτα κύιρε— Αλεξάνδρα·. Η ταινια επιχειρε; μιά ονα- παοΓ των σχέσεων τού Αλε¬ ξάνδρου Παπαΐδιαμόντη μ* τόν Γτερίγιιρό τού, μιά τομή στά προσωιπι.κά τού βιώματα καί τόν ψυχισμό τού συγγροφέα. Τό σενάριο τής τσ,ινίας, όπως λέίΐ ο σκηνοθετης Γιάννης Σμα- ραγδής αρχι^ει με την κάθοδο τού συνεργείου στή Σκιάθο. Α- νά,μεσα σ αυιτού-ς πού βγαί- νουν από τό πλαΐο, στό λιμόνι τού νησιού, είναι ο ηθοπθιός Βασιλης Διαιμαντόπουλος — οαίζει. στήν ταινία1 τό ρόλ© τού Παπαδιαμάντη — καί ο Μψης Χρυσομάλλης, που υποδύίτοι τό σκηνοθέτη. Ο Δια.μσντύπουλος μετα,μορ- φώνεται σέ Παπαόιομόντη με- τά οπό μυστική συμφωνία με τό σκηνοβετη καί μπαίνει στό παρελθόν τού συγγραφέα. Κά- νει ένα περϊπατο στή Σκιάθο, όποι* ξεπροβάλλουν τα πρόσω- πα1 των έργων και οί έρωτές τού, πού έγιναν διηγήματα, τα παιδιικά τού χρόνια. καί τέλος φτάνει σέ ένα κοφενείο, στό οποίο εμπνεεται τό «Χριοτο στό κάστρο». Ο θεατήις παρα- κολουβεί τό συγγράφέσ πού υ- ποφέρει απο τα φαντάσματα των έργων τού. Γρσφει σάν νά προσπαβεί νό ξορκισε: τα πάν- τα νά αντισταβεί σε όλα· τώ μέ σα από την πεννα «αι τό χαρτί τις λέξεις και τίς «μιταφορές». Τελειώνοντα< τό γρ·άψιμο, ο Παπαδϊα,μάντ.ης μαρμαρώνίΐ... Τα γυρισματα ίνιναν πραγματ»(ους χώρδύς τή^ λ. τού Ποποδιαμαντη «ο, 0^ τους που οναφίροντοι οτό ^ γηματά τού. Κινημ~ογροφ: σεις έγιναν στό σπιτ, 6πο« λ σε κοι αυτή είναι. μοικ,ΙΙΟι ^ Χριστό οτό κό— ρο, οτή ^ και τό «αρνόγιο τής ΐκι(ιθθυ τις «ουκουνοριες, οτή ^ τής Κουνίστοας. Σενάριο —ΣκηνοθΕο-ο-. Γ,ον νης Σψιαρανδής Δ)νση φωτογραφιας: Αρβανιτης Μουσι«ή: Ελΐντ, δρου ΣκηνΜό — Κοστουυια. ν,. κος Πολίτης Μθνττόζ: Γιώριγος λου Παραγιωγή: Γ. ι λοι» — Γ. Σιμαραγδή — Γ. Αρ. βανίττης. ΠΑΙΖΟΥΝ Βασιλης Διαμοντόπουλος ΠΑ- ΠΑιΔΙΑΜΐΑΝΤΗΣ Τόνια Σσββοπουλου ΠιΑΓΑΔΙΑ Όλγα Τουρνάκη ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝ ΝΟΥ Δέσποινα Πολίτη ΜΟΙΧΟΥΛΑ Στράτος Παχής ΜΠΑΜΤΤΑ - ΔΙ ΟΜΑΣ Χρήστος ΔακτυλΌης ΠΑΠΑ£ Αβηνόδωρος Προυσαληζ ΠΑΝΑ ΓΩΣ Μίμης Χρυσομάλλης ΣΤΗΝΟΘΕ ΤΗΣ θεϋΐίωρος Γκοτης ΝΕΑΡΟΣΠΑ ΑϊΤ κ α ικάτοικοι τού νροιού'ϊιιιό- θος. Η ταινιο. γυριοτηκι ρτό νη· σι Σκιάθος τό χειμώνο τού 1981. γηπεδο σ ΤΗ Π0Ρ ΤΗ ΤΗΣ Μ ΑΝ ΑΙ Από τό βιβλίο τού Π. Μαμκατάτου «Οί έκθέσεις τού Δημοτικυυ* ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ Όιπως μάς ειπληιροφ<ορησ'ε ο πρόεώρος τής Κοινότη,τας επί¬ κειται η κατασικευή γηπέδου εις την θέση Χατζηδιανά αλώ- νιο. ΙΕτσι ένθ' πολυ παλιο ονει ρο τού παιδοκόσμου τού χω¬ ρίου μας γ.ίνεται πραιγιματικότη τα. Οί Γωνι.ονοι μπομιπιρες θά μπορούν πλέον νά καταναλώ- νουν τό παιηούτσιο τους, χωρίς φόβο νά τούς χτυπίσει «ανένα. τροχοφόρο στούς δρό,μους τού χωρίου όηοο επαιζαν μέ- χρι· ώ 'ί τώ βελρς σηυε:ώνεται τό μέρος πρύ χη γιά την ανένε,οιση Ττοίι Πολιτιστ,ικοΰ Κέντΐροΐυ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΘΝΟΛΟΠΑ Τό Κέντρσ Εριυνών τρώ Μουσείου ΚρητικΓΐς Εθνολονί- ας οργανώνίΐ στίς 9, 10 καί 11 Ιουλίου οπ'ό Ηράκλειο, την Πρώ τη Διεθνή Σύσκεψη γιά την Κρη τίκ«> Εθνολογία.
  θά συ,μμετοσχουν εκπρόσω-
  ποι τού Υπουργειου Πολιτι-
  σμού καί Επιστήμων, τού Υ-
  που.ργ.είθϋ Ερεύνας και Τειχνο-
  λογιίας καί Έλληνες καί ξένοι ει-
  δ:ικοί επιστήιμονες, ιΕθνολόνοι,
  Κοινωνιολόγοι, Ψυ^ολόγοι, Κοι
  νωνιικοί Ανθρωπολόγοι, Αρχι-
  τέκτονες, .Εθνομουσικολόγοι,
  Γλωσσολόγοι χ. ά. πού έχουν μ ε
  λετήσει τό ικρητι.κό λοΊ'κό πο-
  λιτιο,μό.
  Τό πρόγραμμα ιεργασιών τής
  Σύσικεψης συμ'περιλαμβάνει ει-
  σηγήσεις σχετικές μέ τούς φο-
  ρεΐς χρη,ματοδότησης τής Έρίυ
  να^ στήν .Ελλάδα καί στό εξω
  τερικό, την ερευνητιική £μπει-
  ρ·ία των επιστημόν'ϋν στήν Κρή
  τηι, τίς ελλείψει^ γνώσεων σέ δι
  άφορους τομείς τής Εθνολογ'ος
  καί προτάοεις γιά «αλύτερες συν
  Θήικΐς ερεύνας.
  Άν ήμουν ποιητής, σε σενα
  θ' αφιερωνα τό πιό όιμορφο
  μου ποίημα, άν ήμουνα ζυγρά
  φός, ο πιό καλός μου πίνακας
  θά' χε τή μορφή σου, όν ειιχσ
  χρήματα, τό πιό λαμπρό πέτρο
  δι θά σού χάριζα. Μά είμαι μι-
  κρός κι αδέξιος, εψαι φτωχος
  κι ανή.μπορος' ετούτα εδώ τό
  λόγιαι μ" ενα. μποι>κετο αγριο-
  λούλουιδα τού Μάη, είναι τό
  δώρο μου — δείΐγμα μικρό τής
  ,μ&γάλης μου αγάπης.
  ΜάναΙ Πόοα δεν ειηώβη.καν
  γιά σένα, πόσοι δέν ύ,μνησαν
  τή στοργή, την τρυφεράιδα,
  την αφοσίωσή σοι/Ι Πόσοι δέ
  θούμασαν τή θελήση ,την υπο
  μονή, την αυταπα'ρνηση καί
  την αυτοθικσία σουΙ Καί τί δεν
  οφείλουμε σέ σενα: την ανατρο
  φή, τή φροντίδαι, την αγάπη,
  μά καΐ την ίοια μας την υπάρ¬
  ξη. Το χάδι, τό χαμόγελο, μά
  καί τό δάκρυ σου κομιά φορά,
  ήταν πάντα τό μαγικό φιλτρο
  πού γλύκανε την π.ίκρα καί τή
  λύπημας, πού γιάτρςψε τόν πό
  νο μας και την αρωστια. Από
  τό ξημερωμα τής <ωής είσαι ο φυλακάς άγγελος, ο ακοίμητος φρουρός καί παραστάτης μας' μερά καί νύιχτα σκυμμενη πανω αττο τό μαξιλάρΐ1, ο.μόρφαινες μέ την παρουισια σου τή ζωη μ-ας. Αλλό καίι όταν μεγαλώσα- με οί φροντίδες καί οί συμβου- λές σου συνοδεύουν το κάθε μας βή'μα. Εισαι η ψυιχή τού σπιτιού «αί η ευεργετική παρου σία σου απλώνεται σέ όλους. Δ);.κα·α σέ είπαν θήσαυρό μο ναδιικό, αναντικατάστατο, δί¬ καια σέ ονόμασαν στυλοβάτη καί στήριγμα τής οι.κογενειας. Στή σωστή ανοτροφή «αι τις μητρι«εις φροντίδες οφειλουν τή μογαλοσύνΓ) τους οί οοφο και τρανοί τής γής μα?. μάνα χρωστούν τή δόξα «οί την προκοπή τους.Οι υπηρεοιες σου στήν οικογένεια και στήν κοινωνία είναι ανεκ·Ίμητι?. Δίκαια οναμοζοαμι τή γή |Ν να, αφου την παταμί κι ουτΐ) δέν παύει νά μάς δινιι «αι ονθη, λεει ο Δημήτρης Κο· ■μπούρσγλου. Και ο ΚωστΓΚ λαμάς συν^χίζει: Το εννια 䣫ο τα των μΒγάλων ανθρό»των πού δοξόστηκαν, στις τους οφειλουν τόν πυρήνο τού μετναλβίου τους· Κι ο μεγάλο< Αιμερικανός πολιτιικοζ Αβροόιι Λίνκολν τονίζει: Οτι εψ* Ί *" ελπίζω νά γίνω, τ οχρωτώ Ί | μητερα μου. Ανα,μφισβήτητη, λοιπόν, ι) αξια τής μονάς οτή ?ωή στή ζωή των ιμικρών κοι των μεγάλον και είναι νοι όσοι τή στερουνται, ό001 τή χάνουν. Ο πόνο^ είναι αγ ο τρευτος. ΓΓ αυτό όσοι την ι- χουιμε πρεπει νά την με κα·ι νό τή φ-υλάσσουμε βάβή τής .καρδίας «Μ σά π»ό ακρ^'βό φΐίλαιχτό. Αυτή την υπσχεση σου νω κι εγώ σήμερα, μονου στή γιορτή σόυ, πώς θσ' Χ£Ιί πάντα την αγάπη μου. Κι £>τα'
  τα χρόνια θ' σπρίσουν τα ί°ν'
  θά σο υιμαλλιά, εγώ θό' μ»1 δ'
  πλα σου, στήριγνμό σου »' '*"'
  δα σου, εληίζοντας νά
  δώσω ένα μέρος αΐτ' αυτ°
  σού οφείλω.