90571

Αριθμός τεύχους

8

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0Η1ΑΗ0Σ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Όργανο τού Γωνιανού Έαπολιτιστιαού Συλλόγου
  ΓΡΑΦΘΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΛ6Ι)0—-ΚΡΗΤΗΣ
  ΔιΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ίΟΥΝΙΟΣ 1983
  ΕΤΟΣ Β' ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 8
  ΤΙΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  οί Γωνκινοϊ
  στον πόλεμο
  κι οί Γωνιανοί
  οτη Βάρδια
  κι ένα μ|αύρο
  Μινιε δεν
  εποκαμπίσανε...
  ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ
  ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ
  ιάβεση. νέιον ηιστώσειον
  Ι. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ
  τελευταία χρόνκα πά» γαι φέτος.
  ηκαν αρισιμένα
  ο στο χωρ·ιό
  (κστολισβήκΛΐις, Δη-
  πκο σχολειό κλπ.) που
  ο πολύ αντιμιετωπϊστη-
  με λύσεις — μπαλώρο
  μι συνεπεία κονίνα
  ών έργο νο μην έχε,ι ο
  ___, τού σΐμώμ
  αυτού είναι αφενός να
  ρϊΐσθούν οί εκκρε,μοτη
  στα δηιμόσιιο εργο «αι
  Ετέρου νο υπενθυΊμί-
  στσυς αρμόδιον
  ,χους φορείς τα προ
  ατά μας, ώστε να
  ρομμοηΓΐστούν οαι-
  λύσεις. Τέλος, νο ε-
  με τ ούς χωρία»-
  χμας για την εξέλιξίΠ
  Ιυν έργων και τ*ς πκστώ
  εζ που έχονν εγκριθή
  Ται κατολΐισθη,τικά φαιι-
  νόμενα στο χωριό μας ή<- οίαν γνωστό από παΑιά, δεν δηυιαυιργούσαν όμως προβλήιματο γιαιτί ήττον καΐι. περιαρ.σμιένο και τογτί κά. Το Πενάρη όμως τού 1978 κοι σαν συνεπεία το Γεναρη ταυ 1961, οί κα~ο λ;σθηαεις απβίλη>σαιν με α-
  φανισιμό τμήραιτα τού χω
  ,ριοθ μοί θέτοντας σε άιμί.
  σο κιίνύυνο τις ζωές των
  κάτοικον, το σπΐτιιαι κ.λ.π.
  Το Μάρτη-, τού 1978 μ«-
  τακλήθηικαν γ>εωλαγοιΐ τού
  Ι.Γ.Μ.€. στο χωριό μας,
  οπου συνέταζαον μιο εμττε
  ρισταπτωνένη * εκθέση γιο
  τις απτΐες που προικιολούν
  τις κατολ'σθιήισ>ε·ΐιζ, προ-
  τείνοντας μάλιοτο καιι τρό
  ττους γιο την αντιμετώπΊ-
  σήι των.
  Η ποραπάνω εκθέση υ-
  πάρχιει κοι στην Κοΐνότη-
  το καιι στη Δ)νση Τεχνι
  κων Υπηιρβσιών της Νο-
  μα.ρχϊος ΗρακΑειιου.
  Μετ ό αιπ' αιυτά, συντά-
  θιηχε μελέτη γιο την κατο
  •σκευή των αιπαιιτσύμενων
  έργων, έγινε η δημοηράτη
  ση τον Οκτώιβιρη τού
  1979 καιι χρηιμαπχιδοιτήθη-
  καιν οί εργαοϊιες μ« 4.000.
  ΟοΟ δρχ.
  Οί πΐιστώισειΐις τέιλιειιωσαιν
  τ ο 1981, χωιρίς αιπό τότε
  νο ξσνΌΐχρηρατοιδοτηιθειί
  τα έργο. Εδώ θα ποέπεΐ
  να σηιμΐ8'ΐι«ίθ8ΐ οτ,κ δυισΐτυ1-
  χώς η μβλιέτη ρου . έν»κ
  κιαι η ιερά,ρχηση των εργο
  σιων που αικαλΌΐύΟηισαν, ή
  σαν άστοχες και. ανεδαψι
  «εις, με συνέττειιο να μην
  οντμΣ.τωοιοτ0αύν οιύπτε
  στο ελαχιοτο οί αιιτιϊες ποιυ
  πιροκιολοιύν τ κ κατολΐισθιήι
  σεις και βέβιαπα ο κιϊνδυνος
  αφανσμαύ τού χωρκοιύ
  μαις να> υιπάιρχίΐ πάνται.
  Κοι συγιΚ€ικρΐ|μιμένα: Κατα-
  σκ-ευάσιθιηικον στραγγιιστή
  <ρΐοι πάνω οπό τον οικι- σμό (στο δρόμο τού Ο. Τ.Ε.) που λόγω της τοπο- Υιρσφΐικής διαιμόρφωσης της περιοιχιής κιαι τού τρό ττου που έχει αναπτυχθεί το χωριό μαις πάνω στην πλαγιά με έντανη καιτά μιήι 'Κος κλΓιση (που σε πιολΑό οτρεΐο υπερβαιίνιεΐι το 100 ο)θι), στην ουσία δεν λει- 'οιυργούν καιθόλου. Με •Ίλιλα λόγ α το χιριήιμθΓτο σποταιήθηκαν εντελώς α- δικιαι.οιόγητο. Όταν ο τότιε Δ)ντΓ>ς της Δ)νσεωζ
  Τεχνικών Υπιηρεσιών της
  Ηρακλείου κ.
  ύ¥_ί έλθει
  ■στο χωριό μιας, τού εϊχαΓ
  μ.ε επισ-τήοει την προσοιχή
  στο ποραπάνω γί,γονος,
  ιαιλλό &υστυχώς δεν εισα-
  κοοστήκαιυε. Αντί νια την
  κιαιταισκίυιή τού στραγγι-
  σΓΓηρίοιυ πάνω από τον αι
  κισμό, τού πιροιτειίνΌμε να
  ίτ Συνεχεισ ατή σιλΐδα 4
  Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
  Με το σηιμΐιρινό μα^ δηιμοσί-
  εωμο, ξεκινούμε μ.α συστη,ματι
  κή, προσιπάθε.α' Όπογραφής τη< υπώρχουσας «αΓτάστασης συλλο γής στατιστ,ιΐιών στοιχείων και προτασεων γ:ο τη βελτιώση τη.ς κτηινοτροκρίας στο χωριο μας που ·αποτελει μια οπό τι< σπουδαιοτε,ρες β οποριΐ<ττικίζ ενασχολήσες των χωρ<:ανων μας. Και σαν ορχή, παιρ·ουσ.όιζου με σήμειρα ένο -ινοκο <με στοτΐ ΕΤΟΣ ΑιΡΐΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΙΝΤΑΙ ΙΜΕ ΚΤΗΝΟΙΤιΡΟΦΙΑ στ.«ό στοχειο που πήιρο.με από το αριχεχ'ο τηις Κοινότητος για το χρονικό διαστημο απο το 196© μέχρι· ικαι το 1982 (παλα'.ό τερα δεν τη,ρούσαν σχετικό αιρ χειο «α.ι αφορούν τον <ιριΐ0μό των^ οσχολουιμένων μ£ την αιγο προβατοτροφιΐ'α, το συνολ,κό α ριβμο αιιγΌΓτροβάΓτων που δηλώ νονταν κάθε χρόν κοθώς ιεπίσης Κιαι τον αρθμό ·α.ιγοπροιβάτων πουι αντιστοιχίί ικοτό ιμέσο ά- ρο ανο Κτηνοτροφία. ίινεμόμυλος στΐζ 'Ετσι ήταν κάποτί... ΤΟ ΝΕΟ ΑΙ ΤΟΥ -ΥΑΑΟΓΟΥ Η ετήσια Τακτικη Γενΐική Συνέλευση τού Συλ λου μαί που έγινε το Δεκεμβρη 1982 στο Ηρσ κλειο εξέλεξε το νέο Δ.Σ. τού Συλλόγου που συγκροτήθη,κε σε σώιμο όπως παρακάΓτω: Προεδρο,ς: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Αντιπροβδρος:: ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΦΘΕΝ0Σ Γεν. Γραμματτέας: ΑΗΜΗΎ^ΜΣ^ Ταμ,ας ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΚΟΠΑΝ.ΝΑΚΗΣ : ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 46 49 44 43 40 40 40 4-Γ- 42 42 43 43 40 38 ΑΡ. ΔΗΛΩ- ΘΕΝΤΩΝ ΑΙΓ)(ΒΑΤΩΝ 6.000 6.500 5.900 5.600 5.200 5350 5.500 5.700 5.800 5.750 5.500 5.600 5.700 5.100 ΜΕΙΟΣ ΟΡΟΣ ΑΙΠΡΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ 133 133 134 130 130 134 137 139 108 137 128 130 142 134 Οπως φαίνιετα'ΐ από τον ιπο ραπάνω πίνακα οί χωρ.ιανοί μας που ασχοΛθΰνταιι ]Κ την α γοπιροβαιτοτριοφίσ, παιραιμέ- νουν Ίοατά μεσο όρο περιπου ο ϊ&οι, με μισ ελαφρό τάση μειωσηις τού αρθμού των. Το ιδο σιυιμβα«νει καιι με τον αρι- θμό των ·αγ»προΐνα!ΤΐΛ>νι. Αυτή τ
  δ.ιαπίστωση της στοσιμότητα^
  της Κτι>νχ>Τιροφίθ< <πο χωριο μας, αν συνδιασβεί με το γεγονόις ότι στη συντρΊπτΐ- «ή, τους πληοψηφιίάΤ είν.αικ .μεγά¬ λην σχίτΐικό ηλκίας (οί ν&>« έ-
  χουΜ στραφΐΐ σε ττ>ο προσοδο
  φόρο «α όχι τόσο ικοπττιαστΐ-
  κά ιπαννίλμαται), οδηγοών αιβίο
  στο στο συμπέρασμο ότι τ> αν
  τϊστροφηι μέτοηση γιο την εξδ
  λείψη· τηις Κτηνοτροφίας στο
  μαις έχο αρχίση.
  Φαράγγια απόκρυμνα, πέτρες τραχιές από το πέροσμα τθυ χρόνου, ψϋχές αδού
  λωτες! Μια άποφη τού Γωνιανού Φαραγγιού απ' το Μνημείο...
  ετοζ νικου καζαντζακη
  10 ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΙΡΗ ΒΟΣΤΑΝΤΖΗ
  Ο Νικοζ Καζοντάκης ασχολη
  θη-κε πολυ νέος με το θΐατρο,
  εγιραιψε το πρώτθ θεατρικο
  τού ίιργο με τιτλο «Ξηιμερώ-
  νε» το 1907 ικαι το ίστειλε
  στον Παντελι&ειο κρατικό δ'α-
  γωνισμο. Φιλοδοξιο τού ήΐταν
  άχι τόσο να αοοσπάσει κάττοο
  βΐραβείο αλλά νο συνεισφέρει
  στο πό οτ κο ανέβασμα τού ελ
  ληνιικου θεαπ-,ρου που εκ»νη
  τηιν ίποχή το μάοτιζε η, ρουτι¬
  να καιΐ ο μ'.Λροεπογγελματ'σιμος.
  Ακολούθησε λοιιπον στα πρώτα
  τού ,βήιματα το κίνηιμαι τού Γρη
  γόριου Ξενόπουλόυ για ανανίω
  ση και βελτιώση τού βπιπέδου
  τού νεοελληνιικού θεάΓτ·ρου που
  ονομάστηικε — «οτά το πρότ υ¬
  πο των ευρωπαΐων δ,ραιματουρ-
  γών Ίψεν, ΣτρΊνιμπειργικ και Χά-
  ουτττμιαν «θεατρο Ιδεών». Με-
  τά το «Ξηρερώνίΐ» έγιραψε όλ-
  λα τρϊα μονοπ,ροικτα δραιμαται,
  το «Γ£ως Ποτε» ιεμπνευσιμένο σ-
  <πό το μυθιστόρημα τού1 Σπ. Ζαμπελιου «Κρητι«οϊ Γάμοι» που η πλοκή τού ίκτυλισσεται ο-την Ένετοκιρ.ατούιμενη Κριήτη στο 1560, το Φασγά»), εβρα'ιΊκή ονομοοϋο τού ιερού όρους αηΓ οπου ο Μωυσή< ατένισε τγ> γη
  της Επαγγελϊαις και το «Πιρωτο-
  , το 1909, με θΐέ,μα
  παρμένο αηο το δημοτικο τρα-
  γουδι, τι> γνωστή ποραλλαγήι
  τού Γ.οφυριοΟ τηις Άρτας. Το
  κείιμενο αιιτό δάλεξε νο μελο-
  ποιήσει ο Μανόλης Καλομοΐιρης
  το 1Θ15 μετατιρέποντας το σε
  μ αι από τις ικολΰΓτειρες όπίρίς
  τηις νεοελλην-ικιήις μουσ:κής.
  Ωστόαο, το π:ο αξιοση,μειω-
  το £ργο τού Καζαιντζακη α·υτιη
  την εοπχή είναι χωρίί όλλο ένα
  ιμονόπρΌκτο ιμε τίτλο ΚΩΙνΙΩ-
  ΔΙΑ και υπότιτλο «Τραγωθΐα>
  Τϊτλο» που το τύπωσε
  για πρώτη φορά στο
  της Κρήτης το 1909 και πΐιρα-
  σε οπαιρ.αιτή)ρηΓΓθ. Μόνο το 1944
  που ο ΣάρΤ'Ρ, ο μεγάλος αυτοίς
  φιλόσοφος τού υπαρξισιμού,
  γνώρ.σε παγκοσμ'α επΐτυχια ,με
  το μονόπρακτο τού ΚΕΚΛιΕΙ-
  ΣΜΕΝΩιΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ τθ άπ
  γνωστο αιυτο ικαι παραγνωρ>ι-
  σμενο εργο τού Καιζαντζάκιη ο»-
  ποκτησε κα,ποιαι σηιμασια. Στα
  1969 ο γνωστος ελληνιστής
  Κάρλ Κ&ρένυι το χοΜασε δι>εζο
  δικό στην εΐσαιγω.γή' τηις εκδο-
  ΣΥΝΕΧΕίΑ στη σελ. 2
  ΣΕΑΙΔΑ2
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ
  ΣΤΕΑΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ
  Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΖΩίΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  Δεν είναι η πρώτη φο- Επιίμονιη προσπαθεία κι
  ιρά πο,υ ο Στέλιος Μαιρκσ- αγώνας έναντι» στην αλλο
  τότηις εκβέτεί καιι μάιλιθίτα τιρΐωοΐΓ» καΐιι ξανά π>ροσπσ
  με μ>εγότλη επιτύχη έργα θβια γιιο γεφύρωμο των
  τού στην Αθηνά. Ο κό- κάιρών.
  σμος της έχει δεί έργα Χι^ρίς ουτοπίες είναι τα
  τού κολλιτέχνΐη τον Αττρί έργαι τού Στέλιιου Μαιρκα
  λη τού 75, στη ΠβαλερΙ τάϊτη μαζί και οί μετσχρυ-
  Άστορ, το ΦλεΒάρη τού σιικές τού αναζιητήισει·ς κ»
  ερνο τηζ τελευταίας
  τού Στέλιου Μαρκατάτη.
  δουλειάς
  77 στο ίδιο μέρος, και το
  Νιοιέιμβιριη τού '79 στην αί
  θαυσο «ΣυΛλογήι».
  Σιτον ίδιο χώιρο τον πε
  ραισμέν© μιγνια (14—30 Α-
  ττριιλιϊο/υ) πριαγμοτοιποίιηισε
  την τελευιταΐίιαι τού εκθέση
  6λο τούτο .υεστά, αρμονι
  κ ό, απιλά κ οί κάπου — κ ά
  που τόσο1 ονεπριικά, λές κοι
  θέλει νια σώισει τούτο τον
  κιόσμο γιια νιαι συνιεχ'ίσει
  πιό σωστά, κυττάιζονταζ
  τον ήΐλ,ιιο, τοιν οριίιζονται, έ
  Ο' καλλιτέχνηις, μιε πολύ με χοντας σάν οιδηιγό την α-
  κοι πάΐλι επιτυχίαι.
  Αφορμή γιια σχόλιο τού
  τη τη φο,ρά, στάθηικε το
  γεγονος πως ο Ζτέλιοις
  Μ,αιρκαιτάτηις υε την κιαι—
  νούιργιο τού δαυλβΐιά δείχ
  νει μέσα αιπό τα έρνια τοιυ
  κιι από μια δηκίή τού ευοί
  σθητη κ>αι, καιθάριο οπτι*·
  κή γωνύα την Κρήττη, είδω
  λο τού παριειλιθόντοις καιι>
  οραιγιμαιτιικ,ότηιτο τού σή,
  μβραι, νο αινωΜίιζετοιι καιι
  ναι στέκί,ταΦ αιντρίκιιαι
  στους ξενόφειρτους ποΑι-ι
  ομούς.
  Πιρόγονοΐ1, θύρηισες, νο-
  οτταΛιγίΐο.
  πιεροντοισυνη
  τού.
  της ψυχης
  Σ υ'ναιντ ηβήικαιμ ε με το
  Στέλιο στο εριγαστήιρι τού
  κί ανταιλλιάιξιαιμιε λόγιιο της
  οτιΐγμής και τοιυ αιποχαιιιρε
  τισμθιύ νιιο το ταιξιίδι τού.
  Τον παιραικάιλεσο νο ρσυ
  πιεϋ γι ιο τη δουιλειά πό υ
  ττάΕΐ ναι δείξει στους Αθη
  ναΐίοιυς κι αιπό που αντλεί
  τα θέραιτά τού κ·ι αικοΑοιύ
  θηισιε ο π.ό κιάτω μονόλο-
  γος τού καλλιΐτέχνη, με
  α,'ρκετή συγκιίνηση καιι σο
  ■βιαιρότητο μο καιι σιγου
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ —Γ) σελίδα 3
  Ο Γιάννης Σμαρανδής
  και το τραγούδι της εηιστροφής
  Μετά
  την επιτυιχιηιμένηι
  ταιινιίια «ιΚαλή σιου νύχτα
  κυ,ρ Αλέξονδρε» πόνω στη
  τού Παπαδιαμιάντη,
  τώραι ανήικιει
  Μιοντέρνας
  νης τού κέντρου
  που
  στο
  Τέχ
  000 δρχ. αιπό την ΕΡΤ 3.
  000.000 και άλλαι 2.000.
  000 που χρεώθιηικε ο ϊδιΐΌς.
  Το αενοριο έγραψε Ο'
  Θανάισης Βαιλιτινός, ο Για ν
  νης Καικουιλιίβιης κοιι ο ιδί¬
  ας ο σκηνοιθιέτηις. Η (ρωτοπ
  νρακριία ειίναιι τού Πύργου
  Αρβανιίπ-η το μοντάζ τοιυ
  Πύργου Τριανταφιύλλου
  και το κοισποϋιμιΐα το Γιύρ
  γου Ζιάικα.
  ρ ωμ
  πούρ στο Παριίισι ο σκηνο-
  θέπης Γιάννης Σμαραγτδή,ς
  τέΛιειιυοε μκο άιλλη τοινία
  με τον τΐτλ© «Το τραγοιύ
  δι της εηιισττροιφιής καιι που
  όπως λέει ο ίδιοις «είναι
  μιαι ταιινία παρεας που αι-
  πευθύνιεταιι στη μεγάΑη πά . ___ .
  ρέιαι που ή~αν π Υ^νιό τού Δανδουιλάικ.η, Στάθη,ς
  114». λελής '
  Αναιφϊιρεται στην επι-
  σπροφή ενός πολιτικού
  πρόσφυγα σττην ιδιαίτερη
  παττρΐιδο τού την Κρήτη
  καιι η σιίγκιρουση ποιυ γίνε
  τα ι ανάιμεσο σ' ούτον καιι
  τους παΛιοιύς συντρόφους.
  Χρημα/τοδοτήθηικε από
  το Ανεξόρτητο Κέντρο
  ΚινηιμαΓτογράφου με 4.300.
  Ιτην ταιινίαι πα/ίρνουν μέ
  ρος αι ηιθο,πιοίΐοΐί: Κάττιαι
  .. Γ,ια
  (που ήρθε αιπό την
  ΑμΕ,ρική εΐιδΐικά για την ταιΐ
  ν;ια, αυτή) ο Ε3αγγέΑηις Κακ
  ζάν, ο Ε3αισιίλης ΚοΙλοιβός,
  η ΣπΕ,ράιντζα Ε3ρανά κ.ά.
  Όιπως προιβΑέττει η συμ-
  φωνία με την ΕΡΤ, η ταιι-
  νία θα πα'ΐχτεΐί 18 μιήνες
  στους κινηιματογράφους
  καιι μετά θα πραβληθεί
  από τη>ν τηΛεόραοτ).
  Μας γράφουν
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΠΡΟΤΔΣΕΙΣ ηλ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
  Φέρομε γΌ πρώτη φορό ση-
  μερα £σ-τω και καβυστερη.μενο
  στο φως της δηιμοσότητας μ ο
  εμπνευσμενη επ'στολή που μας
  κττελε ο χωριανός μαις γ·α-
  τρός Γιάννης Ναθενας από την
  Αμ&ρ·κή. θελήσαμε σε πριώτ.η
  φαση νο ιμην υπιάιρξει διάλογος
  σε προσωπικό εττίπδδο, αλλά ο
  προτάσειις τού δατιρεπΌύς χω¬
  ρ ανού μας της ·δ'ασιπορά'ς, να
  τ:θούν μεσα από τ,ς στήλ&ς
  τού .Γωνιανού Κή,ρυκα σε δηιμό
  Ι σ οί 9 άΑογο και κριτικη ίτσι ώ-
  — στε αν 'Καταφΐρομ'Ε κόποτε να
  Ι^τς υλοπθιήσουιμε, ναναπ τ 'απο
  Ι τελέσματα όρστο, ·αφ.ού Θογ
  Ι χούν προσαιρ-μοστει στις τοτμ-
  κές συνήθκΐΐς τού χυριθθι.
  Ο Σύλλογός μας τι.στ.εώ£ΐ ότι
  οί πρότασις αυτές αν ·κ>αι ,με
  πρώττη ματιά φα»νεταο νιαι εφαρ
  μόζονταο πολύι δύσκολαι(έλλε«ψη
  νέων α'νθρώ'πων στο· χωρ"ό, «α
  τάλληλων χώρων, υποδομήις,
  δασκάλων χορού, τιραγουδιού,
  λυοάρηιδων κΛπι), τελ'κά1 οε συ>-
  στ ό πιρογραμματισίμιό κ·αι Οιριγό
  νυση όλα μπορούν να γίνουν.
  Παράλληλα θα θέλομε όμως να
  επσηιμάνουμε το γεγονό'ζ ότι ιη,
  επ στολή κο οί προτάσε>ςτου α
  ιγαπητού χωραινού μας ήλθον
  νο ταράξουν τη στασμότητα
  και τη σχεΤ'Κ,ή έλλεψη ίνιεργού
  ενδ οφέροντος θαι λέγαιμε των
  εκτός συμβουλιον τού Συιλλώ-
  γου χωριανών μ'ος. Ήλθαν βπΐ-
  σης νο τονίσουν πως οί Γων·α-
  νοΐ της δ ιασιπαρ·όις, σ' όπο'θ
  σηιμείο της γηις «► όν βρίσκον-
  τοι, κουιβαλούν μαζϊ του< τις κοταιβολές και την αατφ·ευτη αγιάπη για τον τόπιο του·ς. (Κα* κατ» αικώμη,. Η ©ητστολή δΐΐιχνει ότι ο Σύλλογος έχει ικα- ταξωθεί στη συνειδηΡ'ΠΊ των χωριανών ιμος σαις ένας πολιτι- στικός φορέας που μττορ,εί να Πιροιχωρήσει» στην αναιζωογόντΐι- σΓ> τού χωρ ού, με ή
  έργων, συσττείιρωση και
  σμο των αν&ρώπων, βελτιώση
  τηις ποιότητος ζωής, διαιτιήρ,ηκ
  σιηΐ τηις πολιτιστυκήις «ληιρονο-
  ■μιάς ιμε ταυτόιχιρονήι προβολή
  τού χωρίου πέρα αττό τα στίνάι
  ό,ρια τη.ς περιφερείας.
  Ευιχαρ'στούμε το δια«εκ'ρ.ΐιμέ-
  νο χωριανό μα>ς ικαι γιο τα καλά
  τού λόγα, «αι για την οικονομ'-
  *ή τού ενΙσχυση. κα» γιο τις
  προτάσες τού. Ο Σύλλογο< μαις θα π>ροχωρήσ·ε* σΐ όλουις
  τους ορα,ματισμούς τού, γ.ατί
  η, αγόπη και το ενό αφέρον των
  Γωνιανών — όπου**Κ)Γ όν βιριί
  σκοντοι — για το χωρ'ό άς,
  εινα.ι ανεξαιντλητηι. ·
  Τελος πληιροφορούμε το Γ«άν
  νη Ι^αβεναι ,και του« αναγνώ-
  στες μας, ότ* εντός των η,μί-
  ρών υιπογρ'άφοντιαι τα ορστι*ό
  συιμΐβόλο α γ α το πολ>Γπστκ.ό
  κεντρο αφού ξεπεράστηικαν ορι
  σρένα μκροπροβλήματα, και α1-
  μεσως σιρχιζει η συνταξηι της
  προμελετης. Σε όλα τα1 επάμε-
  νο στάδα τη^ δουλιάς ,μα>ς θο
  σας ενηιμερώνουμε πλιήιρως.
  Αλλό αίς δούμε τι μα^ γρα.φΐΐ
  ο Γάνης Νόθενα<: Νεα Υόρκη Αυγούστου 1, 1982 Αγαπηιτοί φίλο-ι Γωνιανοί, Ασθόνοιμαι ,μ£γάΑη χαρά ποϋ μου δίοεται η ευ-καιρία να επ:- κο,νωνήσω μαζί σα·ς. ιΕλικ<ρ< ν>ό
  ΰίμο» υττερήφανος γ·ο το «ργο
  τού Συλλόγου σα>ς και 'δα.τε-
  ρα γ.α τ:< προσπάθεΐίς σος να ξεσιοεπάσετε τιην πλούσιθπιατρω τ <,ή *αι λαογραφ κιή «ττοιρία ταυ χωρού μας. Η νέα προσπά θε 6 σας νακτίσετε το εκπολιτί στικο κέντρο στο χωρ ό «είναι: συγκ νηιηική ·και θα μα< εύρη ό λουις βοηθούς. Δεν έχω λόιβίΐ τηνεφη μερίιδα σος γα πολύν καιρό και σας ηαοαικαλώ νο μου την στελνετε. Εγώ σας στέλνω μερικά φύλλα τηις εφην μερίδος τού Συλλόγου Ομόνοια τηχ Νεας Υόρκης, για να ,μαθαί νετε τί κάνορε εμ·εκ ίδώ. <ΒπΙ τη ευικοηρία θα ή0ελθι να>
  γνωρσω πως και εμΐίς εδώ
  στηιν Αμερική- δέ ξεχνούιμί την
  Κρήτη ,μας. ΊΒχομε κο» βδώ
  Κρητικούς Συλλόγους και ολό-
  «λιηιρη Παιγκιρητ ικΛ Ένωση, Αιμε-
  ρ»κ.ής. Η δρ.αστηιρότητο των
  Συλλόγων μας είνα>ι μεγάΛη, γι-
  ατί, όι,τυ &ε μττορού.με ναι έχο-
  με στη, πραγιματικοτηται, μιαι
  Κρήτη δηλαδ,ή ζωντανήι, το
  ζούιμΐ μ£ εκοηλώσεκ «ίρηΐτκΜές.
  Έτσι ζούμε σ' ένα 'έντονο Κρη
  τ,ικό τταΑμό.
  Ε3γώ προσίωττικιό τυχαίνει να
  είιμοι Πρόεδρος της Εκπαιβευτ·-
  κήις Επτροοής της Οιμόνοιας. Μό
  λις επιστρ-έψαιμε αηό το Παγκρη
  τικιό ΣυνέΙδριο που «ιριάτησ·ε 7
  μέρες. Κοθε μίρα είχαμε εκδηΓ
  λώσε.< κοι χοροθις. Το συνεδ,ριο ,με εξέλεξε ,μέλος της Κεντρικήν Επιτροπήν κβι υιοθέτΓνσ-ε ομο- φωνα την πρότασήι μου γιαι τηι δηιμ ουιργια των Παγκ.ρητίων, «ά θ* δυο χρόνια κασά τη· διόρικεια τού Συνεδρίου. Τα Πογκιριήτια, βο οφΐλα,μιβάνουν αγωνισ,ματα κλασσικούι σθλητιοτμού, ομαιδι- κό σπόρτς, δϋαιγωνισμοώς <υου>
  σ,ικών οργώνων, ποιηιμΛτων, ζω
  γραφικ,ής, γλυιπτικής, κόι ατο»
  μ·ικών και αμαδ'Μύν χορών. Η
  ίικ-αοευτιική ετε,τροτίή έχει ννα ι-
  π,τελέσει τεράσΤιΐο 'έ,ργο ιμε το
  νο αρνανώσει σχολές χορών
  ικιαι άλλων ε·κδηλωσ·εων σε όλα
  ται τμήιματα της Αμίρικής.
  Ορμόμενος λο.τιόν από τα 'δο
  κινητ,ρα και μ·α που η Σχολή
  τού1 Συλλόιγου μας έχει γινει
  πρύτυιπο ικιαι το χορευτι.κό μ>ας
  οίνοι οεριζήτητο σε ολες τιις εκ
  δηΛώσες, νύμ'αο πωζ θο ήταν
  καταλληλη, «υχαφία να προτεί-
  νω να, ιδ,ρυθεί παιρόμοσ Σχολή
  Κρητικών Χορών και στς Γω-
  νιέ?. Σε ξεχωριστό φύλλο €σω-
  «λείω την ηρότασή μου ολο-
  «οληιρωιμένΓ> κα> σας
  να την ικαταχωρ·ήσετε στο
  κτ»ά τοϋ Συλλόγου σαις. Ελπί-
  ζω να {>ρ·ε1τε την πρότασή μου
  ΕΡΩΤΙΚΟ
  Γιιο το Σικοοό της ιιδ,ρθσεως
  τη>ς Σχολήις σας στέλνω ένθ'
  τσΒκ αττο δσλλάιρα 500. Το πο-
  σό ουτό ει,ναι για να αιρ-χίσΐτε.
  Αν ηι Ζχολή λειτουιργήσει, βπΐκρΊΐ
  Ασσομαι να βοηθδ -καταλ!λήλως
  εις το ιμέλλον μέχρι να καταστεί
  αυτοδύναμη.
  Επσης σας στέλνω ένα· τσεκ
  δολλοριων 50 γ,·α να μου στείι-
  λετε με,ρικό ββλΐα τού Βλαχου·,
  να τα όΐίο-ω στις βιιβλιοθήκες
  των ΚρητιΜοών Συλλόγων.
  ιΠβ την ΐδρυσΐΓΐ τού Εκιπολιτι
  στικοθι Κέντρον στις Γωνιές, £ϋ
  χορίοτως θα βοηβήσω οκονομι
  *ώς «αι η©ι»ως. θα σας πα'ρα-
  κ,αλέσω -μονο αν σας ΐ,ιναιι €ύ-
  ικολο να μου στείλετε ιμφΐκές
  λετττομέρειες της κατασκευ·ής,
  δαττιάνης, κ.τ.λ. που μου χρΐ.ια·-
  ζονται. Επί τού ©έματος αιυτού
  θα εΐτκο'νωνήσω ραιζί σας α«ρ-
  γοτερα1
  Με αδελφ «ούς χαι,ρετισμούς
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΘΕΝΑΣ
  Για,τ,ρος
  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΗΣ
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
  Λαμβάνοντας υπ' όψη:
  — Την ιΐστορι.ική αληβεια, τού
  ηιρωισμού «αι των θυσ,ών των
  Γωνιανών <καιι της συμΐβολής των στους ,μίγάλους αγώνες της Κρήτης. — Την ανεκτιμητη πιροσφορα των Γωνιών στη διατηρήση των Κρητικόν εθιιμων. — Την σήιμερινή πραγματ,ικοτη τα της δασποράς των Γωνανών στα πέρατα τού κόσμον. Αναλογ ζό,μενος δι: — Τουςυπι&ροχους Γωνιανους τύπους και δωρκούς χαραικτήτ ρες, που δρασκίλίζον τα βουνά κ α» τις ΡΙΖΕΣ τού Ψΐηλορείτη οσους φτάνει η προσφατη μνή μηι, κ/ρ' οσους δ,ιέσωσε μίχρς ε μάς η φήμι>.
  — Τα Γωνιαινά ηαλληικόιριο της
  Λεβεντ άς, πούχαν ανδρείσ
  στην ψυχή, ευσττροφία στο μιυα
  λό και στο κορμί, λεπτό χού-
  μορ στη ζωή καιι ονομαστό φι-
  λότιμο και φιλοξενεία.
  — Τους ασύιγκριΐτους Γωνιανούς
  χορευτές και τρανουιδιστές,
  πούικιαναν το μόχβο, τον ερω-
  τα, τη ζωή κσι το θάνατο τρο
  γούδ( ικαι ρυθμό.
  Προτείνω:
  Την ίδριΐκτΓ) Γχολής Κρητι-
  κιών Χορών και Τραγουιδιών στις
  'Γωνΐιές Μαλεβυιζιουι, με σκοπό
  τη διατηρήση, και προαγωγήι,
  των αρετών, των εθι,μων κοί
  χαιριακτηιρστΐικιών, που οί υπέ-
  ροιχοι ηρ6γονοΐ μας κληροδότη
  σαν.
  ΣΧΟΛΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ
  ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ
  ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  1·— Έδρα τ,Γκ'Σχολής θα
  ε'ίνιαιι το χωριό (προσωρινά
  το Σχολειό μ'έχρι να τελειωσειι
  το Εκπολιτιστικό Κέντρο). Αν
  αυτό επιτΰιχεΓ το χωριό θα ξα·-
  ναζήσεΐι τις —ιλι,ές δόξες τού,
  τα Σαββατοκθριαικα. Μ' αιυτό
  τον τ,ροπο οί Γων.ανοί θάρχον
  ται σε σιυχνότεριη επαφι^ με το
  χωριο, κιαι τα παιδία τους θα
  ανακαλύψουν αττό χοντσ τις ο!
  ζες τους.
  2.— Η Σχολή νο είναι υπό
  την .εποπτεία τού προέδρου της
  Κοινότητος, «αι τού Γωνιανού
  ιΒκπολιτιστΦκού Συλλόγου.
  3.— Δασκάλοι των χωρών
  ποέττει να .είναι εβίλοντες, ιμε
  ττροκαθωρισμένες υποχρεώσεις.
  Εάν ώμως αυτό είναι δύσκολο,
  τότε πιρίπει να ίξευιρεθεϊ δάσκα
  λος επΗ πληρωμής.
  4.— Το μοθήμοτο πρέπει να
  γινονται το Σαρρατοκιύριαικο σί
  ώρ>ες τκ*υ γ> επιτροπη *ρίνε)ι τ.ς
  πιο, ,κατΓάλληλες γιαι ολους.
  6.— Η φοΐτηοη να δια,ρκίί
  6σο ικαι το Σχολικόέτος, αλλά
  να ιμ—, λειτουργεί^η, Σχολή, σε
  περίοδο διαγωνισμόν.
  6.— Νο συγκροτηθεί οργα-
  νωμενος τιροηος μεταφοράς των
  μαθηΐτών από το Η,ράκλε.ο στ ο
  χωριό, .εκτός εάν ο* γονείς προ
  τιμούν άλλους τροπους.
  7,— Οί μαθηΓτές της Σχολής
  να χωριστούν σι τρείς κύκλους
  α) ,6—10 «των
  β;) 11—14 ίτών
  Υ) 15 ετών και άνω.
  8·— Τα μαθήιματα να δια,ρ-
  «ούν 2 1)2 ώρ«ς
  ό) 1)2 ώραι ριζίτικο, Κρητ,ικά
  τραγούδα, ή Κιρητΐκή Ιστορΐα.
  βι) 1 ώρα διδασκαλίαν χορού,
  βή,μα πρός βήιμα, φιγούρα πρός
  φ.γούρα
  Υ) 1 ώρα πιρακτκκή εξάσκησ·η,
  γ α ολους.
  9.— Μ» προκηρυχθούν ετήτ
  σοι διαγωνισιμοί ΐιπιδειξεων με
  βραβεία:
  Πιρώτο (επιχρ.υσο)
  Δεύτερο (επάργυρο)
  Τρίτο (χάλκινο)
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σβλΐοο 3
  Μιο χαρ*» στη ζωη μου.
  Κότι απ" το ηρωτσγνωρο ακουσμα
  μκόζ απέραντα' τρυψφής φωνής
  μοί κοπου σνάμβσα ενός μεγάλος δρομος.
  Ο ήιλιος που λάιμ~ι στο πρςιινό,
  η δροσιά μιιος όνοιΐξης,
  τα μάτια σοο
  κι έναι κλοντάρι διέντρου γ»" ανθΊζίΐ,.
  Τ,ιι άρωιμα είνακ τοιύτο ανήθΐί.ιαι!
  χά» τι θαΛπιωιρή στον κήπο που
  Σι γνώιρισται μιαι μφαι σαν «ι αυτή.
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΜΑΡΑΓΛμ
  ■ ■■■■■■■■■■■■■--■■■■■■■■■■.^
  Η Γυδιά τού Φταρμού
  οδώ, όπως μας υπογόιρ£υΐοι
  ΓΪεθάινιει η Ι3ασΐννική χήρα Χρ»-
  γιαννόκιη, τη γυθιισ τοι» φτορμοώ:
  ια1
  Στ' ονο,μό σου θε μοα
  κ» άγιε Μιπαντελεηιμε ροι>
  οποι> γιατρέργί,ις τσι πληγες
  και δ.ασικορπας τσι πόνους.
  Τσι 25 τού Δεκέμβρη
  ο Χρστός γεννάταιι,
  εκιείνη π —Ρ<ΐ' καιι τούτη μ.α λογάτοψ. Ο φταρμός, ο κσν'ρός, ο «οταμποδισμός, το κακόν εττεί το κακόν είδει το .κακό παρατήιρημα τσι γείτονος κοι των ανθρώπω ηιξειοινήσανε να Γτάνε να βρούνί μωρό ηοδ'ι να φταριμολογήσου ν*. νιο νο μαρανουνε, αιμπέλι να ξεράνουνε, ζευγάρι να ξεζευλώσουνε, κου,ριά&ι να ξεκουοωσουνΐ, όλογο να ξεστιρώσουνε, ικαιμπ,λες να ψοφήσουνΐ, φοθρνο να πομάνουνί. Κ ι ο αφέντης ο Χρστό< επιέρασε χαι τσι ρώτηζε «ο« τονε λέιι: «Γιαγί,ιρίτε, νο μην πώτ£ που μιΑίτήσπι που ΓκθυμήοΓτ ΫΌ' ΠΟΤί πώνω στο όρη στο που δίν ανύφτοΐ) που δέ χτυηοΟν πσυ δέ σφυρ.ίζοον οί «αι δεν κρόίουν πΐτε^ *ι" αγρολομπΐδο νΟ ΠΙίΓΓί ΟΠΟ ΤΟ γΜθ να φατι εκι6 νο φότε, εκιό νο πίίτε, «ό νο κοτοκίοτκ, κι από τού (της) τού θεοθ την την ψη το νβφρό τα γόνατο σπβ τσι φλέγες τού κορμιοό ντ«ι να λεϋπ«τ£. Δέξου γης το βόρος ^ και δόστου την υγιά ντ« κι η Πανογίο κι ο νανα» Βοήθίΐά ντον. 19· ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΓΠΑ ΑΗΞΙιΑΡΧΕιΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΒΒΥΖΙΟΥ ΛΗ~ΙΑΡΧΙΚΗ οπό —5—1982 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ τού ρρκ 1.— Παντιερής ΜιιχαήΑ Ιωάννου και Ελευθερίας 2.— Μαρικιογΐιανναχης ΑρισΤίί- διηις τού Ηλία· *α.ι Παναγώτος 3.— Τσαγκαράκης Χαιράλαιμοος τού Στεφανου και Βιργινίας 4.— Φβενός Άρης τού Εμμα»· νουήλ κοι Νίικης. Θηλυχά 1.— Μαιρ«ατάτοιυ οβα—. τού ιΒυιριτΓίΰη και Μαρίας 2.— Μανουσάκη Μαριϊαι το*ι Ιωάννου κ,αΐ' Στυιλιανής 3.— Νάθυνα α#ά—τ. τού Γεωρ- γιίου και Πηνιελόπιης 4.— Παντερή Μαρία τού Χαρο λόμιπου καπ ειρήνης. ΒΑΠΤίΣΕΙΣ 1'.— Παντερήις Δημήτρ:ος θεμστιοικλή λαι» Α,μ,αλϊας 2.— Καιντιδάκης ΑδΛμ Κων)νου καιι Μαρ.ίας 3— Παπαδάκης ΓεώργΊος Ν'ικολάου κ.α>ι Εοαγνιελίας
  4.— ΧαΐΓζιοτΗΗΚ Γίώιργιος
  Ιωάιννου· κα>ι Βαο'λείας
  5.— Χατζιΐόάκης Γεώργιοις
  Λεωνΐιδα ικαι» Χρυοτ)ις.
  ΓΑΜΟΙ
  1.— ΑθανασΛκης Γεώργιος 6μ-
  μανουήλ — Μανιούδη Μαρ,ιο
  Ε
  τού
  τού
  τού
  τού
  τού
  2.— Δαφνομήλης Ιωάννης Παν-
  τιελή — Παντερή, Αίκατερίνη
  Ιωάν.
  3·— Καμπουράικης Μιχαήλ Γε-
  ωργίου — ΜαρκαΓτατοιυι Μαρϋα,
  Ιωαν.
  4.— «οτσ φός Χαράλαιμπος Α.-
  ριστίίδη — Κ,ρυοβ.ρυσανάικ,ηι Αι-
  λεξάνδ,ρα Αντων.
  5.— Μαρκατάτης Δηιμοσθί-
  ν^ς Στυλ. — Στουρουλάικη Καλ
  λόπη, Ιωάν.
  6.— ιΜαυιράκης Γΐώ,ργος Αν¬
  δρέα — Χριστοδουλάκη Ιου>-
  λία Γεωργ.
  7.— Μαρ'κ.ιονά.κης Κρίτων —
  Ευάγγελος Νικ. — Μακράκη, Αι-
  κατιερϊνη Σταύρον
  8.— Μονοθσος Γίώιργος Κυιριά
  κου — ιΕργαζάικη Κυριακή Νικο
  λαου
  ΚΙΝΗΣΗ
  9-—5—1983
  9.— Τσιντάρης Ανύρεας Ιτ«
  λιανού — Χελοωνη,
  Κων) νού
  10.— Τσ,μπραγός Ζαχαρίας >
  ρακλήι — Μορκόεη
  ωργϊου
  11.— Φθίνός Ανδρέος Εμμ
  νουήλ —- Στοιυου Μαρίο
  σποσϊου
  12.— Φθενος Γώρ^ Ιυβ
  νού— ΔΒσ*ενο«η
  κριτου
  13.— Χοτ^ηελευθΐριου Αντύιΐ
  ος Στέργιου — Παντερή ΕΜ»
  Χρήστου
  14.— Χρ'στοδκΚ ρ
  ρος Πολύιβ. — Φββνού ΑσποβΙ
  Ιωάν.
  15.— Χριστοδουλάκης Νι*ηφο
  ρος Γεώργ. — Στομότά») Γ&ΐ|
  νίο Εμμον.
  ΘΑΝΑΤΟΙ
  1.— Κανπ:6ά«η Βρωφιλΐ) Λ
  Δη,μη,τρίου γίννήθ. 1696 οπε)
  19β2
  2.— Μιχαλάκη Μαρίο Χο ΗΛ
  νοιι γεννήθ. 1902 οτκβ 2
  3.— Μαρικογιανναχης Αλεξ»·
  δρος βμμον. γεννήθ. 1906 αη#
  1902
  4— Παικκδάκης Ν κολοοί
  γεν,ήθ. 1888 αηεβ. 1982
  5.— Παντερής Ιωάννης
  γίννήθ. 1917 οηεβ. 1983
  β.— Παντερής Νικόλαος
  τριου γεννήθηκε 1915
  1963
  7.— Φθ,νού Ε-,ρήνπ ούζ.
  ξάνδραα γεννήθ. 1903
  1983
  8.— Τσαγκαράικης Μ,ιχοήλ
  γίου γεννήθ. 1902 ατΐφ. 1
  9— βρίντζος ΓβώρνΌ-;
  ρίου γεννήθ. 1963 απ*0
  10.— Μ0ρκογιανναι»τ
  Χά τού Χρτστοδ. γεννήν1· 1ί85
  απεβ. 1983
  Γιο Ληζιαρχικά γεγονότο π*
  τυχόν έχουν συιμβεί «ο· ί *
  νακρΐρονται, οεν
  χεία στην υπηρεσίο μα<. μοονευτούν τότε που θα τθ' χομί. Ο ΛΗΖΙΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗ
  ΙΟΥΝΚ>Σ 1983
  ΓΩΝΙΑΜΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΣΕΑΙΔΑ 3
  ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓ^Ν
  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΝ
  Κοντίδοιιη Ερωφιλη χή-
  ρο Δηνητρϊου 1896 —
  1982.
  Παπαδάκης Νικόλαος τού
  Εμμανουήλ 1888—1982
  Μ,χαλάκη Μαρία χήιρα
  Ιωάννου 1902—1982
  Βρέντζος Γεώργιος τού
  Γρηγορίου 1963—1983
  Τσαγκαράκης Μιχαήλ Τού
  Γιωργϊοα 1902—1983
  Μαρκογιαννάκη Βασιλική
  χήρο Χριστοδούλου 1889
  —1983
  Ι. ΓΕΝΙΚΑ
  Δηρασιιεύτηικε στο ΦΕΚ
  33 Τ.Α' στις 14—3—1983
  ο νέος οιικιοτιικός νόμος
  1337)83 που πειριέχει διακ
  τάξιις νιια την αναστολή
  καιτεδάφισηις (νομΊΐμαπαίη-
  ση) των αυιθαιιρέτων που
  κτίστηκαν μέχρι τις 31—1
  —1983.
  Ο Γωνιανός Κήρυκιας με
  το' σηιμερινό τού δημοσίου
  μο στσχεύειι να βαηθ'ήισει
  τους σναγνώστες τού ώ-
  στε να καταιναήισσυν πλιήΓ
  ρως τις διατάξεως τού νό
  μου που αιφοροιύν στις α υ
  θαι;ρ·ετες καιταισκευές καιι
  στον τρόπ© που πρέπει
  να γίνεϋ η υπαβολή στοι-
  χώων γιιο τη νομιιμοιποιίη-
  σή τοως.
  Μ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ
  ΑΠΑΪΤΕΙΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ
  ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ
  — Γιιο όσα αυθαιίρετα έ-
  χοιυν νομιμοποιηθή κατάι
  τις δ'ατόξες τού Α. Ν.
  410)1968 ή τού Ν. 720)
  1977 ή που έχουν αινεγερ-
  θε.ί πριν αιπιό τις 1-—8—
  1955 δεν απαιΐτείταύ η υ-
  ποιβολή νέας αιίτησης νομΐι
  μοποίίιησης. Εξυπαικούεταιι
  όμως ότι αιν σε ένο αιυβοί
  ρειτο που έχει ήιδη νοιμιιμο
  ποιηθεί παΐλοιάτεραι, έχειι,
  γιίινειι πρασθιήΊκη (κογτ' έκτα
  ση ή καθ" ύψος) νέου αυ¬
  θαιρέτου, το τμιήρα ουτό
  τού αυθαιρέτου θα πρέπεπ
  σήμερα να δηλωθίίί. Το )
  δι© συμβαιίινει επίισηις στις
  περΓΐπίτώσε'ΐς πΐου έν,αι κτί-
  σμα καταισκ>ευασιθηικ,ε μ ε
  νάμιιιμη οιΐικοιδοιμιικιή άδειαι,
  πλήν όμως έγινε υπέρβαιση
  τηις άιδβιος είτε κατ' επε-
  κταιση ώτε καθ" ύψος. Τέ
  λος καιι νίοι την αποφύγη
  συγχύσεως, τονιίζουρε το
  γεγονός ότι η διαιδιικαισία
  ποιυ έχει γιίνιει μιέσω τού
  Ραλεοδοιμιικοιύ Γρακρίΐίου
  γ:ια τττ'ν ηλιεκιτραδότηση
  φης Ιωάννης
  Ηροκλή 1917—1983
  τού
  Φθενοϋ ειρήνη σύζ· Αλε¬
  ξάνδρου 1903—1983
  μαρκογιαννάκης Αλέξαν¬
  δρον το« Εμμανουήλ 1906
  —1982 "■ '·.,..
  Α'ΐωνίιο) τους η μνήιμη!
  καιι μόνο των αιυθακρέτων
  δεν έχει καμιό σχέση κ
  τη νομιμοποιηθή.
  III.
  ΠΟΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
  ΜΟΜ1ΜΟΤΤΟΙΙΟΥΝΤΑΙ —
  ΠΡΟΎΠΟβΕΣΒΙΣ
  Αναιστέλλιεταιΐι η καιτεδά
  φιιση των αυθαιιρέτων κτι
  σμότων που έχουν ανεγερ
  θεί μέχρι 31—1—1983, α-
  νεξάιρτηιτα αν είναι μέσα
  ή έξω από το σχέδιο πό-
  ληις ή σε αιικισμούς που
  προ'υ'πάρχουιν πριν από
  το, 1923. Πιο τα αυθαΐίρε
  τα όμως που έχουν ανεγβρ
  θβί καιτά το χρονιικο διό
  στηιμα από 10 Δεκεμβριού
  1981 μέχρι 31 Ιιαναυορίου
  1983, η αναστολή από
  την Μαπτεδάιφιιση αφαρο α
  ποκλειιστιικά κτΙισμοΓτο που
  αποτελοιύν τη μοναδιική
  κα» κύρια καιτοΐ'Κίΐιο των ι-
  διιοκτητών τους μέσα οτα
  όρ.ο τού Ναμού.
  Δέ νοιμ'μοπιο,ιούινταιι καιι
  κατεδαφίςονταΐι τα κτίσμιαι
  ται που βρίισκονταιι:
  αι) Σε κοινόχρηιστους χώ
  ρους (διρόμους, πλοτβί-
  ες κλπ.)
  β) Μέσα στη ζώνη ασφο*-
  λεΐίος των δηιμόσιων
  δράμων (Ειθνιικών, Ε-
  παιρχιιιακώιν, Δηιμιοΐτιμ
  κων, Κοιΐνοιτιικών κΛπ.)
  γ) Μέσια στον Αιγιαλό κα»
  τη ζώνη παραλιίαις
  δ) Σε δημοσία κτήμαιτο
  ε) Σο δαισ'ΐκές ή αιναιδασω
  τέες εκτάοεις
  στ) Σε αρχαΐ'ΐολοΓγΐιικοώς
  χώρους και
  ζ) Σε ρίιμαιτα
  Ειδώ θαι πρέπει νο σημο
  ωθεΐί ότι η αναιστολή από
  την κοτεδάιφισιη που δίδε
  ται- στην τιαρούσο φάιση
  εί'νΐαιι ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ. Η ορι
  στιικήι αναστολή θσ. δαθεί
  ΥΌ τα εκτός σχεδίιου ου
  θιαΐίρετα μέχρι να ρυβμιΐ-
  στεί η χρήση γήις της πειρ»
  σχής ποιυ βιρίισκονταΐ', σπό
  τε Θό κριθεί η οριοτικήι δι
  αΓπήρηισιη ήι όχι τουι ουθαιί
  ιρ«ηοιυ» γιιρ δέ τσ εντός
  σχεδίοιυ ή οιΐικ,ισΐμό προ'υ'
  φιστάιμενα τού 1923, εφό
  οίον δεν τταιραιβλάϊττουν υ
  πέιριμετριο την ποΑη ή τον
  οικ'ΐισμό (σιηιμαντικήι υπέρ-
  Ραοη, κάΛίυψηις, ύψους, συν
  τελεστή δόρηισιη< κ.λπ.), παιραιβΛιάιπιτοιν1 ειπίκ-ης το πε ρ^ιιβάιλλον γενΐ'κό ή με τη χρήιση τους και τέλος, δεν είνοι επΐΐικ.ίνδυνα από ατα τιικιή άποψιη. Η αιπόφαισιη για την Ο- ΡΙιΣΤΚΚΗ εξαίιριεισιη ή όχΐι α πό την ΜαΓΓεδόχριιση εκδί- δεταΐΐι από το Μομάρχη καιι μιε σύιμφωνη γνώμη εοιπρο πής που συμιμιειτέχουν.· Ένας υπάλιλιηλοις τού Οολιεοιδοιμιικού, έναις εκπιρό σωπος της γεΊτονκάς ή της πειρ,ιοχής (οριίιζεΐταιΐ από Δήρο -ήι Κακνότηιται) κ,αι έ ναις εκπρόσιωπος τού Τεχνΐ' καύ ΕιπΐιμεΛηιτρίισυ. Μί την ιπΌ πιάνω ρποκροση μπο- νο επιιβιόΜονται πιρό τοΐ' όροψ στους ιδΐιοκτή τίς, ποιυ να αιπΌΐβλέπουν στιην προισταισίο τού πειρι βιάΛιλιοιντος, σττην σταιτιική επσΐρικειιο κοι στην αρχιπτε ικ,τονιΐική καλοκσθησιία ταυ κιτιιρίου. IV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΓΕΩΣ Πρώτη φάση: Οί ιδΐιακτήιτες αυβαιιρέ- των θα πρέπϊΐ να υποιβάΑ λουν μέχρι 31 Ιουλίου 1983 στο αριμάδιο ΠοΑβο δαμιικό γροφιειίΐο, τα παραι κάτω δικαιιοϊλοιγηιτικάι: αι. Δύο δηιλιώισιειις τού Ν.Δ. 105)69 άποιυ θο ανα γιράφονταιι: — "Πό αιτϋΐμΐικά, σΦθΐχιείαι τού ιιδΐιακίτήιτη. — Το αιστυναμιικό τμιήιμια της μόνιιρηις κιαταικίος τού.. Εφορίο ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΑΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΧΟΡΟΝ-ΤΡΑΤΟΥΔΙΟΝ Ο ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απ6 ύ^ σιΑΙΒο 1 σης τού περοδκού ΛΑΙΑ που εκιδιόετα στη,ν Ζρ χη,, ονομσζοντας το Νκο Καιζαν τζσκη, προφήτη ικα.ΐ ποτέρο τού Υηαρξσμού στο νεοελληνι «ό Το 1921, ύστ&ρο αοό ένο ταξκδι που έκανε .μί το Σικελ.α- νό στο Αγ .όν Όρος. ο ΠαητιΐτΛ που στο μετοξύ ειχε ονα,μιχθει στην πολιτικ-ή «αι ίίχ* δώσ£| σκλη,ρες μοχες γιο την £Πΐ«ρόττη ση τ^ς δημοτ.κήί γλώσσας ο.- σβάνίτοι «ουρασμενος από τα ίγ*οσμιο κο« πληγαμέν0^ από την ο&ακρορΐο των συμπατρ ω- των τοιλ £τσι σχεδάζει το πρώττο μετοφυσικό τού έρ.γοι το «ΧΡΚΣΤΟ» σε εμμετρη γλΰκτσα κοι δ.αρθρωση ηου θυψίί^ί" α,ρ- χοία ελληνική τρονυΛί» *<» συλαμβάνΐι ~»·ση<"την Πιρώτη μορφη της μακροσκελιστατης τραγωδιας τού ΒΟΥΔΑΧ. Η τε ταρτη και τελ*ή μορφή αυτού τοιτ μνηιμε ώδους εργου όπου ο Καζαντζάκης ©έληρε, όπως και στο έπος τού την Οδύσσίΐα, να συρπερ-ιλά'βει το απόσταιγμα της φιλοσοφιος τού, τελειώση στα 1949 (Ι) ύστΕιρα από αδακοπίζ δορθώσεις .και .μετογιρ.α<ρές. Α- νάμεσθ σ' αυτές τις δυο ηιμερο μηνίες, πα,ράλληλα με την άλλη παραγωγή τού, γράφει το «Νι- ιτηφόιρο Φωκά», «τον Οδυσ σεα», τον <οΚούιρο»7 το «Χριστό φορο Κολόμβο», την «Μίλισ- σα», τα «Ιόδομα κοι Γάμορ.ρα» το «Κωνσταντίνο Παλαιιολόνο», «αι τέλος τον «Ιουλιονό το Πα- ΐραιβότηι» «αι τον «Προμηβΐεα» Δεν ίυτύχησε όμως να δεί «ανένιο από τα έργσ τού» στην Ελληινικιή. Σκηνή εκτός σπό τον «Καποδίστρια» που ανϊφασι το ΙΕΘνιιιοό θίατ.ρο, τον Απρίλο τού 1946. Συνέχεια από τή σελίδα 2 10.— Τα βραβεία να δίδον¬ ται σε ατομικες ή ομαΰιΐικιές επ;- δειξε<: Α. Κώκλος 6—10 ετών α) αγορ.ών ατομΐικΐΐ βι) «οριτσ'ών ατομικώ γ) όμιλος μικτός Β. Κύικλος 11—14 ίτών α) αγο·ρ ών ατομικό β) 'κιοριτ^.ών οτομΐικά γ) όμιΛος ,μ,ικτός ' Γ. Κύικλος 15 «αι άνω α) αγοριών ατομικθ «οριτσιών όμιλος 11.— Ανσλογα βραβείο. γιο τα Κρητιικά τρ·αγό6δ·α «οκ Ρι- ζιτιικο. (Παλιά και Νέα). 12.— Ο δ:αγωνισ.μός να δι- ευρυνθει ωστε να μπο,ρούν να λάβουν μέρος, τ»α$ιά απφ όλη τη,ν ιΕλλάΰα και εξωτερικόν 13.— Ο Διαγωνισμόν γ·ια να επιτύχει θα πρ'έτκι να συιμπέσει με ενα θερ νό Πονηγύιρι στο χωρ ό ήι άλλο γεγονός όπως τού Προφήτη Ηλία, της Παναγίας, ή^ τη,ν Πρωτομαγιά με την κατόλ- ληλη. δοργόνωσΓ) Ανθΐστηρί- ων. Ο Δαγωνισμόις κβκ το Πα- νιηγύρι θα βοηθοθνε τθ ίναι τ' άλλο. 14.— Για να επιτύχη τιέτο-α δοργανωση' ανθΐστηρί ω/ ή πανυγηρού χρειάζεταιΐ μια ομώιδα σπό ι>κιανού< νέου>ς σαν
  κο «τα»ς, τκη> θα δουλιέψει σ«λη
  ρά. Μη δειλ'άισετε καθόλου1 (Μ?ι
  νρμισετε πως αυτό δέ γΐνεται.
  Πνεται αλλα βα> χρεωστούν:
  α) Πολλών μηνών Γφοετοιμα
  σίες
  ιπτών.
  γ) Συνώρομή ολων των κα>-
  τοί'κων τού χωρίου.
  δ) Κινητο-ποιησιη., φίλων, ιπα
  ραγόντων ομάιδων ~Όργαν σμών
  το.υιρστ!ικών τραστ, από το·
  Ηρόκλε ο.
  ε) Κινητοποιήση όλων των
  γύρω «αι μακ'ρυνθν χωρ ών.
  ζ) Κρατική), η,μικιρατ.*^ ή λ-
  διωτΐιική1 ενισχύση.
  15.— Για τγ> διοργανώση τηις
  Σχολής, μπορίίτε να πώρετε πί-
  ρ·'σσότερες ττληιροφθιρίίς από υ-
  πάριχουσες ήδη σχολές όπως ηι
  τιερΐφιηιμη Σχολή Αρχοντό*ηι
  ΧανιΛ,Οεντ.όριηΙ στην Α-
  θήνσ .κ.ά.
  Και ττάλι επαίναλβμβάνω, οί
  /παιραπόνω προτάσεις οκποτελούν
  απλώς σικέψεΐις. Αν ήιμουν κΓ
  εγώ εκεί θα σας τι< έλξγο κοι μπορεί «αι να τις από>νρητπε ε-
  φικτες γιατί εβϊ!< ξέρετε καλύ» τερα τα πραγματο οπό «οντά. Όμως ίίνοι ο .μόνος τρόπον να. εππκοινωνήσω μαζιΐ σας, και να σας γνωρίσω κι' εγώ τις σκε- ψεις μοΐί. (Εάν μέρος ή το σύνολο των προτάσεων αυτών τεθίί σί ι- φαρ,μογή,νοι ξέ,ρ^τ* ττως θα ί τε την αμεριστΓ) σΊ/μποράστα- σι1) μου, Η ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ ΤΑΜΙΑ β|) «αταλλήλων β|) ημγ υποδομών κακ συνθηκών ϋ- λειας εξι>πηιρετήσεως επισκε-
  Από χωριανούζ μα< δόβηκαν τα πσρακάτω ποοά για ενισχύση τού Συλλόγου: 1) Σιμαιραγδής Σοφοκ'λής 2) Τσιιμπιραιγός Χαρόλ. τ. Γεωργ, 3) Βρέντζοις Κων)νοις ΑθιήΜαι 4) Αθαναισάικης Ε3ιαισΊιλίιΐΌΐς, Αθήινια 5) Μπέρκης Ειμμ., Αιθιήνα 6) Παντερή, — Λιούρου Ιφιγένβιΐα 7) Κοΐινότηται ΓΩΝΊΩΝ 8) Καντιιδάκιη Μαιριϊνισ χήιριαι ΗρακΛιέους 9) Χατζηδάικης ΣοφοικΛιής 10) Φθ&νός Νϋκος — Πιαιννιίιιοα — 11) Σΐγουρός Νιΐικόλαος 12) Νάιθενας Γιάννης υ.δ.Α. 13) Χιριστοΰαυΐλάκιης Βασΐλβιιος υ.δ.Α. 14) Νάθενας Ειμιμ. τ. Ιωάιννου 15) Μαρκογιαννάκης ΝιικόΛαος τ. Αριΐστ. 16) Τσΐιμπιραιγός Γειώργιιος — ΚίαιμιπουρονιώργΓΐ'ς 1.000 17) Κτιστάκης Κων)ινιος 800 18) Τσιντάρης Ερμ. τ. Νικ. 1.000 19) Νάθενας Αίλέξιαινιδιρος τ. Νικολάου Γερμαινιίια 2.000 20) Βρέντζο.ς Νικόλ. τ. Ε3ασΊλ., Καναιδά 1Ό00 21) Νιάθεναις Ειμιμ. τ. ΝϊικοΛ. 100 22) Σμαιραγδής Ειτταιμεινώνδιαις τ. Αντ. 500 500 1.000 1.000 1.000 650 5.000 5.000 2.500 1.000 1.000 38.410 4.134 300 1.000 ττου υττοιβ'άλλει την φο ροιλογΐική τού δήΛωση. Η γεινιική Γτεριγιραφή κα" ο τρόπος κατσχΓκευή'ς τού αυβαιΐιρέτου κτπ- σιμθίτος (Δήμος ήι Κοινο τητα, τοποθιεσιίο ή συ νοιικιίια, αιικοδομ'ΐικό τε· τράγωνα, οδός καιΐ' α- ιριιβμός, αΐστυνομιιικιό τμήιμαι, επιφάνεΐιαι, άροκ φός, τρόπος κιαιτασκευ- ής καιρ χρόνος καπταί- σκευής). Ότι το αιυιθαΙίιρίΠΌ δεν υπάγιεται στις πίιριπτώ- σεις της παιραγιρόφου 2 τού άιθρου 15 τοιυ Νό^ μου (δεν έχο χτιοτειί διηλαιδή σε κοιινόχρη- στους χώρους, στη ζώ¬ νη ασφαιλιειαις Δηιμόσιων δρόμων, σταν αινιαλό Α) ) — Όΐτ,ιι το αυθαίριετο απο τελίί ή όχι σπτην κύιρισ καιι. μοναιδική. καιτο'ΐικίο ταυ ιβιιακτήιτη μέσα στα Φκαι του> Νοιμού,καιι
  — Ότΐ' αι φωτοιγιραφίιες
  που συνυΐΓΌΐβάΜονταιι
  αφορούν το παροπάνω
  αυιθιαίιρετο κτΐορα.
  β) Φωτογιρακρίιες όλων των
  όιμεων τού αιυβαίιρετοιυ
  υιπαγιραιμιμένες στο πί-
  σω μέρος από τον ιδιιο
  κτήιτη κα», με πε,ριγραι-
  φή της όψηις που παιρι
  στά (π.χ. νάτιιο όψιη)
  και.
  γ) Απόδειιξη Τιράιπεζας 10.
  000 δρχ. που κατέθεσε
  ο ιδιιακτήτης υπέρ τού
  Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. καιι στο
  λοιγαριοσιμό 026633)8
  τη< "Γιράπεζος ΕΙλΑιάιδος. Τα· χιριήιμιαιτα αιυτό θα συιμιψιηκριιιστουν τελιΐκά στην ειιδικιή ειισφορα ποιι θα βπιΐιβΛηθιεί στο αυθαίρίτο. ιΜιε τηιν υττοιβοΛή, των πά ραπάνω διικαΐιολογηΓπκών στο αρμάδΐο Πιολεοιδοιμΐι κό Γιραιφείο, λήγ*Γ η πρώ τη φάσιη τηις αιιαίδι/καισιίύΐς νοριμιοιπιοιιιήΊσιβως. Δί,ύτβρη φαση: Στη δεύΐτερη ϊράση,, ο μηΐχονικός τοω ι,διιοχτήτη τού αΐΰ·@αιιιρέτοιυ, πιρέπει να υπιοιβάιλιλίΕιΐι τα. παιρα»οσ- τω δι«ιαιΐοιλονηηά α) Δήλωοη τού Ν.Δ. 105) 69 με την οποίαι θαι βε βαιιώνε,ι την αικριί(βεια των σταιχιείων που συ νοδεύουν τη δήιλωοτι. β) ΑπόδΒξη Τράπιεζας για καιταιβολή υπέρ τού Ε. Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (στο λογα^· ριιαισμό 026633)8 της Τιράπεζαις Ελλάδος πο·υ προιαναφέρουμε), πο^ σοιύ ϊσοιυ με το 10θ')ο της αφιαις τού αιυθαιίιρε- του1 με αφαιρέση των 10.000 δρχ. που πληρώ θηκον στην πρώτη φά< ση, νομιμοποιηθή^. γ) Τοιπογιραιφιικό διάγιραμ^ ιμα, κάτοψις τού κπτί- σμαιτος και τομές. δ) Τεχινιική εκθέση για τον Τιρόπο καιταισκιευής τοιυ αιυθιαιιρέτοιυ καιι ε) Δήλιωση αντοχιήις τού αυθαιρέτου, χρήισιεως, υιπολογιισιμιοιύ της αίξιί- α>ς κ.λπ.
  Όιλ.α τα ποριαπάνω δι-
  κ.αιιολογη.τΐ'κά θαι πιρέπι&( να
  υπαβΛιηθούν μέσα σε προ
  θεσμιία 3 μιηνών που αρχΐ
  ζ«ι:
  1. Γιο αυιθαιίιρετο που εί¬
  ναι μέσα> στο σχέδιο
  πόλεως ή μιέσα σε οιΐικι-
  σιμιούς προ'υ"φ:(στάιμιε-
  ναυς τού 1923, οτπ>ς 31
  Ιουλίοιυ 1983.
  2. Γιο αυθαΐίιρ€τα που βρΊ
  σκονται σε πφΐοχές που
  Π'ράκ'ει.ταΐι νο ενταχθούν
  μέσα. οτα, σχέδιο πόλε¬
  ως, από την ημέρα ποιυ
  θαι διημοσιιευθεί η από
  φιασιη γιιια να κιΐνη'θεί η
  διιαιδιικαοΐΐα εκπόνιησιηις
  τού γιενιικιοιύ παλ'εοδομι
  κου σχεδίιου της πβριο
  χής
  3. Γιιο αυιθα«ιρ£Τα που βιρί-
  σκοινταιΐι υέσα στη Ζώ¬
  νη Ο«(κιισ~ΐικιοιύ ΕΜγχοιυ
  (Ζ.Ο.Ε.), από την ημέ-
  ρο δηροσίιευιοτκ τού
  Πιραεδιρΐικοιύ ΔκαΓΓάγμα-
  τος κιαθορικσμιού της Ζ.
  Ο.Ε. Βϊναιΐ' δέ Ζ.Ο.Ε. έ
  "Λ>ις δαικτύλιιος που πε-
  ριιβιάλλιεΐι το σχέδιο πό
  λεως καιι έχει συγικεκ,ριμ
  ιμένο πλότος που αρίζε-
  ταιΐ με Προβδρ. Διάταγ-
  μα.
  4. Πιια το υπόλαιπο α-υθαΐϊ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 4
  Στέίίιος Μαρκατάτης
  200
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ αηό π σελ. 2
  Ριΐό νιο τα λενόμιενα.
  — Ηνα* η διική μου η
  Κιρήρηη παυ ξεικινάει εικονΐ'
  ικά μα παιίιρνιει άλλη διά-
  σταση, γίνεται παιρελθόν,
  παιρόν και μέλλ/ον. Εϋναιΐ! εί
  κόνα και όνίιΐιρο μα και
  πρασδοκιίο κια ι μνήρη. Τώ
  'Ρα μόνο μπορώ ναι πω
  πως αναγνωριΐζω την Κρή
  τη ίΐοττορΐικά, μορφολογι»-
  «ά, εθνονραφιικά, πολ,ιτι
  στ ικά.
  Το μάτιια μου γιεμίζουν
  οττταιοιί€ί και η ιισταρΐα νί
  νεται μιο ειικόνο που κιαιίει.
  Τα έργα ετούτα σέρνουνε
  πολλιές πληνές, πολλή πιί-
  χρα, ποΛΛή ανάιπη, μο πιό
  πολλή. πίιστη στον άνθρω
  πό αοτόν που απ' τα να
  σκοτώνεΐι και να καταστρέ
  σει, ειίναιι γβννηιμιένος ναι
  γεννάι, να δηριουργειί και
  να χτίιζιεΐι. Η Κρήτη, για
  μάναι είναι ο ιδανικός χώ-
  ρος γιοι δηροιυργίία γιαΐΠ
  δεν έχει1 χάισιμαΓΓα.
  Το παιρον, το παρελθόν
  καιι το μέλλοΐν έχο,υνε μίθ
  συνέχβκα κ» όλα τοθτα
  πια διαπιστώσεις ζωής, με
  ηιρβμήισαινε με το χρόνο
  καιι νομίιζω πως δώσανε
  στη δουλεΐα μου μ» Ί
  χρανικότηιτα γιΓ αυτό έβα
  λιαι καιι τίτλο της δοιυλειάς
  αυτήις «ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΤΗΣ
  ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑ
  ΡΙΙΟΥ: ΔΙΑΑΟΙΓΟΙΙ ΚΑΙ
  ΜΜΗΜΕΣ».
  Η σειρό από τις μνήιμες
  ξβκιιν,ήισιανε να μιε αποσχο-
  λοώνε εδώ και χρόνιο από
  τότε που ο Παντελιής Μαιρ
  κοτάιτας μάιζιευε τα τροτ
  γοιύδιο που ακροιροιύσανε
  τη ζωιή καιι τους θρύλους
  τού Πουλ,ή — Γιώργη, γι'
  αιυττό στη σειρό αυτή των
  έ,ργων έχω σαν υπότιτλο
  «Ψ.ΑΧΝΟΜΓΠΑΣ ΠΑ ΤΟιΝ
  ΠΟΥΑΗ — ΓΙΩΡΓΗ». Ψάν
  χω δηλαδιή να Ορώ τη
  μορφήι τού μέσα αρό Φω
  ταγιραιφΐιες, παλιά υφαντά
  κ ι αντιΐκΈΐίμενιαι, τραγούδοαι
  'ΚΗ ιστοριΐιες. Θαι ήθελο επιϊ
  σηις νια σου πω γιο τα έρ
  γο που είναι» μόνο πέτρες
  καιι ξερά δέντραι. Οιμολθ'-
  νώ ότι με συγκλιονίζει γο
  ΚρηπΊΐκό τοοίο με τη δωρι
  κή γύιμνιο της πέτρας (αιι
  βραχόκηποιι ποιυ έλεγε κιι
  ο μεγόλος μ αί Καιζαντζά^-
  κης). Ροιύιβας, Νϋιδα, Έιβδο
  μος, τρΐίιαι συγκλονΐιστικάι
  σηιμεϋαι γιο ζωγροφική δή
  μιουργϊο.·
  ΔΗΜ. ΣΐΜΑΡΑΓΔΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΓΩΝίΑΝθΕ ΚΗΡΥΚΑΓ
  ΙΟΥΝΙΟΕ 1983
  Ν0ΜΙΜ0Π01ΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΝ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελίδα 3
  ■ρετα που βρίσκοινταΐ1
  εικτός σιχεοΊίου πόλεως,
  από την αΐνΌΐκο«νωοη
  τσυ ΥΧΟΠ ότι άρχιιισε
  η μελέτη καιθιοιρικτμοιύ
  των χρήσεως γής της
  περιοχής.
  Πριν οίλακληρωσουμε το
  κεφάλαιο της διαιδιικαισίας
  νοιμιιμιοιπσιιήισιειως, θαι πρέ-
  πειΐι ναι τανίισουμε το νέ
  γονός ότι ο νόιμος προιβΛέ
  πειΐ νΐια τους διαμένοντες
  στο εξωτερικό τη δυναιτό
  τηται να υιπαβάλλουν στην
  α'ΐκειϊα προξεινΐιική αιρχή τσ
  απαραΐΐυιηιτο διικαιιολογηιτι
  κιαι, διορ'ΐζοντας όρως αν-
  τΐικληιτο που να κα(το<κεΐ στο Νομό που βρίσκεταιι>
  το αυιθαιίρετσ. Οί προθε
  σμιίιες υποιβολιής των δικαιΓ
  ολοιγητιικ<ών οττην περίπτω οη αυτή είιναιΐ γιιο την ηρώτη φάση 4 μιήνες καιΐ ΥΐΗαι τη δεύτερη φάση 6 μήνες. V. ΕΠΙΒΑΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Α. Ειδική Εισφορά Για το αιυθαιίρετα που θθι υοοιβληιθούν οί δηλώ- σεις της πρώτης καιΐ δεί) τερης φάσης ίΐμπρόθεσιμαι, επ,ιιβάλιλεται ειιδική εισφο ιρά που δέ μπκ>ρείϊ ντα είναι
  μικρότερη τού 1)10 η με
  γαλύτερη τού δπλασίου
  της συρβατπικής αξίας τού
  κιτΐοιματος κοτάι το χρόνο
  υποβΐοιλής της δηλώσεως.
  Άν πάρωμε σαν παιράοβιγ
  ιμο μιιο ουθαΐίιρετη οικοδο-
  ιμη μέοα στο σχέδιο πόΛε
  ως Ηρακλείου, εμιβαοού
  100 Μ2 καΐι όγκου 300 Μ3,
  η ειιδιική εισφορά γ>ιαι το
  κτΐισμο θα κυιμαΐίνε,ται αι-
  πό 30.000 μέχρ'ι, 1.500.000
  δρχ
  Η κιλιμηκωση της ειιδι-
  κης εισιφοράς θα αριοτειί με
  Προιεδριικό Διάταγμα (που
  δεν έχει δηιμοισιιευτεΐί ακό-
  ΜΠι) καιι θα εξιαρτά-ταΐΐι από
  τη χρήση, το μέγεθας, την
  ποιότηιτο καταισκευής καιι>
  την εκμεταλλευθή τού κτί
  σμαπ-ος, τον αριθμό των
  αυθακρέτων που έχει ο ι--
  διιοικτή/της κ.λ.π.
  Η «ιδιικιή ιειισφαρά όπως
  α/νΌΐφέραιμιε κα# παραπάνω
  καιταιβάιλλετοι καιτά το α>-
  κόλουθα μέρη:
  α Πσσό 10.000 δρχ. στην
  ΐτρώτη φάση υποιβο-
  λής από τον ιδιιιοκΓΓήρτι
  των δηλώσεων,
  β. ΣυμπληρωμαπΊΚό πασά
  'ιισο με το 10ο)ο της συμ
  βαιτιικήις αξιίΐας τού αυ¬
  θαιρέτου (το ποσό των
  10.000 δρχ. που ανακρέ
  ραιμε παραπάνω συμψη
  φΐιζε,ταΐιι στοι ποσοστό
  ουτό), κοτά τη δεύτερη
  φάση υιποβολής της δή
  λωσεως καιι των σχεδΐ-
  ών αιπό το μιηχανιικό.
  γ Το υπολαιιπο της ειδι-
  κής εισφοράς βίεβαιιώνε
  ταιΐ στο αιρμόδιΐο Δηιμό
  σιο Ταιμειίο και ειΐσπράτ
  τεταΐι σαν δημόσω έ-
  σοδο.
  Θο πρέπΐι άμως να διευ
  κιρϋνκτθοιύν κοιΐ το εξής:
  Η ειιδικιη· εισφορά πλη-
  ρώνετοι εξ ολοκλήρου σύ
  ιμφωνα με την παραπάνω
  διαιδικασιίο μόνο γιο όσα
  αυθαΐϊρετα εξοιρεθούν ορι
  —*κσ από την καιτεοαψι-
  ση καο βρίσκΌν>ται μέσα
  στο σχέδιο πόλης ή μέσο
  σε οιΐκιισμοιύς πιροΓυ'φιΐστά-
  μενους τού 1923 ή σε πε¬
  ριοχάς εττεκτάσεων σχεδί-
  ου πόλης.
  ιΓιισ το αυθαιίριετο που
  δεν εξαιΐρούνταιι, από την
  ικαίτεδακριιση αλλά έχουν
  δηλωθειι σύιμφωνιο με τις
  διιαιδΐικαισΐιες που πιροβλεπεΊΐ
  ο νόμος (πρώτη καιι δεύτε
  ρη φάση), είτε βρίοικονταιι
  ιμέσαι στο σχέδιο πόλεως
  ειϊτε βιριίσκονταιΐ» μιέσα
  είτε σε περιοχάς επεκτάσε
  ως τού σχιεδώυ, πιληρώνε
  ται το 10οι)ο της συιμβατι
  κης αιξιΐος τού κτίσματος,
  χωρΐς νιο νομΐιμοποιΐούντα/ι.
  Τέλος, γιιο όσο αιυθαίρε-
  το παραιμένουιν εκαός σχε
  δϋοιυ, πληρώνετταιι το 10
  ο)ο της συιμΡαΓΓΐικιής οξίας
  τού κτίσματος, μέχρι ναι
  ρυθμψσττείί οριοτικό η χριή
  ση της γιής της Πφΐοχής.
  Β' Πρόστιμο διατηρήση< Αυθαιρέτου. Στις περιπτώσιεις αιυθιαιΐι ρέτων "ου Ιβιρίσκονταιΐ μέ- σα στο σχέδιο πόλεως ή σε οιΐικιισμΐούς προΓυ'φιστά μενους τού 1923 με υπέρ ιβαση των άρων χά* π«ιρ·ιο ρισμών δομήιοιεως, (ιττ.χ. με γριλιύτειρης κιόλυψης, με.- γαλύτερος συντελεστής δο μήισειως κιλπ.), επιΐιβάλλεται κ ά θε χρόνο ειιδιικό πριόστι μοί δΐιαιτήριησης αιυθαιιρέ- του αιναλονο μιε το ποσο στό υιπέρβιαισης της οιικο δο,μής. Το πρόστιμο αυτό οφίεΐίιλεταιΐι αΐ"ό την ηιμιέρα ισχύος τού νόμου (14—3 —1983). Εάν ο ιδιοκιτήτης κατεδαφιίσει το ποσοστό της οικαδομιής τού που δή μΐΌυργ'εί την υπέιρβαισηι των άρων δομήισεως της περιοιχής, δεν πλιηιρώ'νει το πρόστιμο αυτό. Το ύιψος τού προιστίρου καιθοριίζιε- ταιιι υε Προεδριικό Διάταγ μο (που δεν έχει δημοισιιευ τεί μέχρι σήιμερια). VI. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Στις πφΐιπτώσεις πο>υ ου
  ιδιοκτήίτες των αυβαιιρέ-
  των δεν τα δηλώσουν έμ
  ηρόθεσμια, προβλέπει ο νό
  μος την καιτεδάφιισιη τού
  κτίσμαιτας καιι την εππιβθ'-
  λή πιροιστΐφου στον ιδιο
  κτή,τή ισο με το 2πιλασιο
  της ειδιικης εισφοράς (ό¬
  πως την πιεριγράιψαιυε πό
  ραπάνω).
  Άν ο ιδιοκΓΓήιτης καιτειδο
  φιΐσει οιικειοθελϊώς το αιδή
  λωτο αιυιθαιίιρετό τού, τότε
  τ ο ποόστιμο ττεριοριίζεταιιι
  στο ύψος της ειιδιΐικήις
  σφο,ράς. Τα πιο πανω πρό
  στιμαιείναιι απαιιαητά από
  την ημέραι που θα λήιξβι, η
  προιθεσμιϊια υιποβιολιής της
  δηλώσεως κ.α^1 θο τοκίζον
  ται όπως κοι. το δηιμοσια έ
  σοιδο
  ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΣΤΙΣ ΓΠΝΙΕΙ
  Προσφοράΐτου Υπουονείου Πολιτιομού στο κωριό
  Μ Ε ΕΠΙΙΤΥΧΙΑ οόθηΐκί; πιαράσταοη τού ΘΕΑΤΡΟΥ
  ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ στο χωριό μας δωρεάν προσφορα
  τού ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΑΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΦΡΑΣΗ) σε συ
  νεργασία με την κιοιινότητα, κοΐι ιμε το έργ© τού ΝΊ^-
  ΚΟΥ ΚΑΖΑΝΓΓΖΑΙΚΗ «ΜΙΕΛΙΣΣΑ».
  Η «Μελσσα») γ,ραφτηκε γυρω πνεουντε απο τοι>ς ιδ,ουζ στό-
  στα 1936 ικ,α,ι ανηικει στην κατη χους
  γοριο των έργων που ο Ί&,ος ο ρ£ρ.. Αντψε-τωηίζετε ηροβληιμο-
  Καζαντζακησ αγαιπησε ιδωτε-
  ρα Η πλοκη τηις στηριζετα,ι σ
  ενα αρχαιοτατο Κορινθ.ακο μυ-
  θο που υπαρχει στον Ηροδοτο.
  Αξοναις της, η διαιμαΓχη αναρε-
  σαι (ττις νενιες, τηιν παλΐα και
  τη νεα, που οντΐιπιροσωηεοουνί
  τια στην προσπαθειαι σας
  καιι πό ο είναι;
  ΑΠ.. Πολλα ε»ναι τα
  τα αλλα θα πειρορστω
  τρ·ιο βασιΚθι, 1100 οστευω πως
  τωρα πλέον πρεπει καιι μιπορου
  νέ να> λυβουν Χ,ρ&ιαζθιμιαστε ε-
  πατερος «α,ι γυος Μέσα απο να ιμ0ινιμο θεατρ·κο χωρο, νού
  την ολεθρ·α συγκιρουση των θα μηορουιμε να δουλευουιμε
  οχιο τοικ, γνησιΐα Φιρου&ικιη,
  καιι να>
  προβαλει και επ κράτει το πνευ-
  ιμα της πεθαμενης μαναΐ της
  ΜΕΛΙΣΣΑΣ.
  Τα πιροσωπο τη,ς -ηραγωδ'ας
  εριμηινευουνε ο Ν,ικο·ς ΤυρΊΤΐδηις
  (Περ'ιανορος), ο Αντωνηις Βασι
  λοκωνσταντοκηις (Αικκόφρωνας),
  ο Φωτης Μαινιαδής (Κυψελος),
  η Αριΐαιδνη Ζαιρωναικη (Παιραιμα
  να κοι Κο,ρυιφαι.ιαι), η Ν κη Βαρ
  δαικη (Άλκα-), «αιι ο Οινήσψος
  Σαρι,όακης (Παππους). Η σκηνο
  θεσιαι εΪΜαιι της Μαιΐρης Βοσταιν
  τζη >κιαι τα οικιηινιίκα κα1. κοστου-
  ιμ α τού Σάκη Καραβα. Με τηιν
  ευικαιριο αιυτιηις της παραστασης
  συναντησαιμε τον υηευθιυνο
  τού ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  Νικο Τυριτιδη και μας δΐπε:
  «Το Θ.Ν.Κ. εινοι μια> κ,αλλ'-
  τεχνιχιη συλλογΐικήι ηροσπαβειο
  Ξεκινησε το 1976 αοό το Ηιραι-
  κλειο ικοιιι καθιε χιρόνο η συινθ'ε-
  ση το>υ ανανεώνεταιΐ χωρβς ν
  αλλαξουν οί βασι«Λ τού στο-
  χα. Το αποτελούνί ικυρ,α· νεον
  τα«τεςτκιραστα-
  πιρθβληιμα είναι η α
  πθιχτηση ιμας αοειας μίταφο,ρι-
  κουι μεσου για> τη μιετακρορο
  τουι θασου ικό> των σκηνκών
  σε χωρους εξω από το Ηραι-
  κλε ο, δηλαβή στην υπαιιθιρο
  τηις Κ,ρηιτηις.
  Καιι το ΤιρΊτο, ηί οκκονθιμ'*η
  ενισχύση γι<α τη συγκροτήση των επαγγελματων στην ΚρήΓτη γιιο-τι το·υς τεσσερ ς επαγγελμα τας τωρα του< «ραταιυε με πολ λ&ς 9οσΐιες. Τωρα *3ερο·α' εκδη- λω'θηικε ιμα ιμ κρη αλλά αυσια>-
  στ κη «νσχυση αιπο το Υποωρ-
  γειο Πολτ,σμου γι α την Καλυ
  ψη 6 (εξ,) παοαστασεων ηου
  δωσαμε σε Δηιμουις και Κονοτηι
  τες της Κρήτης μ α αο τι^ οί-
  ηο,ιες αραγιματοποϋηθηικε
  15—5—83 ικαιΐι στ>ς Γωνΐίς,
  ρεαν προσφορα του> Υπουιργεί-
  ου Πολιι-τισ.μου στην Κο νοτηι-
  ™σκηνή από Την παρασταση της «Μίλΐοχτοί τού Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  τα Οί οαιραστοσβ*: ααίτ« Οπως θοι*με και τωρο μ^τα τψ πορα τος φ»λος τού Σύλλογον
  ξερες δ,δονταιΐ ,με το θεαηρκό σταση τ,η< «τνΙΕΛΙΧΣΑΣ», που και τού χωρίου μας. εργο τού Μκκου Καζαντζα.κη. πραγματοποήθΓ>κε στ< 15—5 Τον εΐΐχαρΐστούμε θίρμα «ΓνΚΒΛΙΣΣΑ» που ηδη εχει συρ- —83. Αισθανομαστε την ο- κα% ευχόμαστε Το θέατρο πΛη,ρωσειι 15 (δεχατιεντε) οαρο νάγκη να ευχα.ρ στήσουιμε τον Νέων Κρήτης να συνΐ^ στασες γ αι που καλυψε ολη Προεδρο «σ το Κο·νοτ>«ό Συμ ,σ«,ι ν' ανθΐίζεΐ ΚΟί να καρ
  την Κρήτη. βουλο τού χωρου σος, τ© Συλ πίιζεΐ, μέσο στην ΠθΑΐτΐστι
  ΕΡ· Πως α.σβαν^σα.1 εσυ «α. οί λογο κα,ι καθε χωρ ανο Υο τη κη ξηρασια που μα~χ£ΐ
  οί συ,ν*ργατε< σου,, ,μίτα συ.μπαραστοση κα< τη ζεστοσο την Κρητη. από τ.ς παραστ1ασε< που ~υ μας πςρ βαλανε κάθε φορόι Πθλλά ευχαρΐστώ κοι εχετε δώσει στ *> Γωνιές; θο Π|Ρεπ»ι να πω επισης πωί συγχθιρητηρΐα μαζί (ΚΟ Υ
  ΑΠ.: Το 1981 δωσαμε μ α πα-ρο η συνΐεργασα θο συνεχστ&ΐ μι πουργ&ίθ ΠθλΐΤΐσμθύ κα
  σταση στο χωρο σας σε συ- σκοπό ,μιο σχεση θεότρου — επιστήμων ΥΚϊ την αξκ
  νφγ·ασιαι ιμε το Γωνιανο Βκιπολι φορεων τού χωρίου, που στο παΐνη προσπαθεία Τσυς
  τστ.κο Συλλογο «α» θα· τϋρΐπίΐι χρ θο εχβι την πολιΓτστΐιοή ανά Η ποράοτοσηι Ουτή έφερτ.
  να πω πως δίχωζ αλλο ιμείναιμε ταση ολων των κατοίικων. στο χωριό μος ΤΟ μήνυμα
  .κατάπιληκτοι απ τον κόσμο Το θίατρο ελευβερωνε·1 ακο- της τε<ράστΐας προσπάθΐι σας κι οπο τη συιμπαράσταση ιμη πό πολυ ελίυβερους ανθοω- άς Υ·Ό ΠθλιΤΐΟΤ|ίΚή ονο τού Συιλλόγου. ποικ σαν κ,ι εοός! πτυξη της Υπαΐΐθρου. Τα ιδ·α συνασθηιματ<3 νοώ- Αυτά μ<*ς είΐπε Ο αγθΠη ΔΣ »θθθθθθθθθθθθθθ·θθθθθθ·θθθθθθθθθθθθθθ· Τραπέζα αίματος στο Βενιζέλειο Νοαοκομείο Γνωρίζομε στα μΐιλη τού Συλλόγου κοι τους Χωριανοιύς μας ότι ο Σύιλλογος έχει δημιΐιουργή- σει Τράπεζαι αιίμαιτος στο Βειννζελεΐο Νασοικο^ μεΐο, για την αντιιμιετώπΐιση των έκ,τακτων περΐ'- σταΓΓΐκών. Στις πιεριιπτωσεις που το χρειαστει] καινιείς (αχρειοστο νάναι) ιμπαρεί ναι έλθει σ' ε- πιαφή με τα μέλη τού Δ.Σ. για νο τού χορηγή^ θϊ,ί ειδικό ση!με.Ίω,μαι για το Νοοοκομείο. Με την ευκαιιρΐο αιυτή, καλούμιε όλους τους χω.ριανούς μας να ενισχυσουν την προσπαθεία τού Συλλόγου, προσφέροντας αίμα Μην ξεχ- νατε πως το. αίίιμαι σε πσλλες περΐιπτώσεις ζέ »ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ»Θ<ΘΘΘΘΘΘ·ΘΘΘ·ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘΦ ανβρωποι απο τιηιν Κιρητη, ,με καλλιτεχν κες ψιλοδοξιιες αλλα ικαΐι ,αγαιπιη γτ α τη θεατρ κγ> ερί,υ
  να Παραυσιαζει εργο προτοτυ
  πά, αοα'ΐχται, με ίόοιτιερη εμφα
  ση στο νεοελληνι κο κει,μενο.
  Η πα,ραγωγη τού είναι ενα
  ως δυο εργο τθι χρονο, που
  πραγματοποουνε απο τριαντα
  μεχρι «εβδοιμηντα παραοτασεις
  σε πόλεις «α· χωρο τηις Κρητην
  Έξω από την Κρήπη πιηρε δυο
  φορες ιμερος στο Πανελληνιο
  θεατρικο Φεστ,ιβαλ Ιθαικης απΓ
  απού μαιλσται πιήιρε κα·ι εναι απ
  πό τα ηρωτο βραΐβειο ,με τη
  «(ΜΙΕΛΙΣΣΑ» -τού Ν «κου Καζαν¬
  τζακη».
  6Ρ Πααι ειναιι ιμεχρι σηιμερα η
  δραστηριοτητα τού
  τρου Νεων «ιρητης;
  ΑΠ Μεχρι τωιρο το Θ.Ν.Κ. ε-
  χει ανΰ&ασει οχτώ θεαιτρικαι ε,ρ-
  γα. Αν εξαφεσοιΐίμε το 1980 ιμε
  μονοπραικτα τού Τσεχωιρ καιι
  το ιποδιικο ονεροδραμα (1979)
  «ιΑρχονταις και Μάλ'κ» ται υπο-
  λοιττα εργα ειναιι ολα νεοελλην.-
  κα και ιηροσαιρμοζοντε στους
  χωρους που ιπαιιζουμε Σχολείαι,
  χωραψια, βουνοπλαγ ες, μονα-
  στηρα, Καστρα' κα>ί θεατρΓκες
  αΐιθουσες οπου υπαρχουν
  (ΕΡ.: Ποος ο σκοπός τού Θ.Ν.
  Κ;
  ΑΠ.: Το θεατ,ρο Μεων ιφυθηνκί
  με οποκιλεστικο καιι κυρ>ο οικογ
  πό την αποικ&ντρωση όχι σαν
  σι/νβη,μαι, μο σαν πιραξη. Συνερ
  γαζοιμαστε στενάι εδω *αι 8
  χρονιο (με τηγ τοπ"«ήαιυτοδιοΐ'-
  κηση, και τους Πολιτιστ κους
  Συλλογους που δρουνε στ,ι·ς μι-
  κρες κοινοτητε^ της Κρήτης
  •ΕΡ.· Απο .που προερχοντε τα
  μελη τού θάσου·;
  ΑΠ.· Τα μελη πιροερχοντε κυρ α
  σπό την Σχολήι μας που ε'να το
  φυτωρο τουι θεατρουι Αυτο
  δεν σημαινει πως ο" ικάθε σπου-
  δαστης της Σχολήν μετέχει κα'
  σαν ηθοποος στο θιασο γατι
  υπάρχουνε α'ρκετοι
  που δεν υπήιρξανε ποπε
  τη<; Σιχοληί. Αλλα η βαση καιι οί κύιρ.θϋ συντίλίστες προε,ρ- χοντε οπο το 3ο έτος η είναι απάφοιτο' της Σχολής, κι αυτο σημβαιίνει πως μιλουνε την ιδα γλώσσα «αι πως λίγο ή πολύ έμ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΧΟΡΝΥ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ αιπ' τη σελ. 1 καιταισκευασθίΐι σωληνω- τος οιχετός — στραιγγιιστή ρι καΓτά μήικΌιζ τού κιεντρΊ «ού δρόιμου τού χωρίου, ποιυ θια λεΐ'τουργοϋισε καιι σαν αΐποχετευΓΓΐκός αγω- γός, έτσΐι ώιστε ναι λυθεί ταιυΓτόχροναι και» το αποχε τευτιχο πρόιβλημο τού χωρίου υας. Η λύση αυτή είναι, οπιωισδήποιτε πιό σω στή,, αιφού τ ο στρανγιστήι ρι καιτά μήικοις τού δρό- μου κοι λόνω μΐικρήις υψο μετριικιής διαιφοράς από τις εστιιιες των καιτολισθη- τΐικών φαιινομένων ,θο λει τουριγοιύσε οιττωισδήιποτε Όιυσιαιστπικό. Ται στραγγι- στήρια όιυως που κατα- σκιειυάσθηικιαν αναντη τού θΊΚΜθΐμού, δεν προσφέρουν τίποτα, αιφού η υψομετρι- κή διαφορά τους από τις θέσεις των καιτολισθήσε- ων υπερβαιινει καιι τα 100 μ. Τις ποοαιπάνω θέσεις μας, υττοιατήιθΐξε εκ των υ στέρων κα>ι γεωλόγος τού
  1.ΙΓ.Μ.Ε. που ήιλθιε στο χω
  ριό μιετά αιπό π
  τιης Κοινοτηταις.
  Με το σημιεΊωμα μας αυ
  τό, απευιθύνουμε παράκλη
  ση σε κάθε υπβύθυνο κοι
  αρμόδιιο κρα/τιικό λε'ΐτουρ-
  γό νο επέμβειι όσο είναι α-
  κόμη κοιρός, για ν' αντι-
  μετωπΐισθοιύν οί καιτολισ-
  θιήισεις που απειλούν μ<ε α φονισμό τιο χωριό μας. Προτείνουμε την άμεση σύνταξη νέας μελέτης και τη χρηματοδοτηση των έργων το συντορώτειρο δυνθΓτό, πριν ο χβιμώνας μ ε τα χιόνια κα> τιις βιρο-
  χές τού, σπρώξ&ι στο χά-
  ος το χωριό μας.
  II.
  ΔΗ Μ ΟΤΙ ΚΟ ΣΧΟΛΕΙΌ
  —ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2ΟΟ.ΟΟΟ
  ΔΡΧ.
  Το 1979 διιατέθηικαν πιγ
  στώοχις 500.000 δρχ. για
  την αντικοτάισταση τηις
  στέγης από κεραιμί6·ια με
  πλάκαι αιπό οπιλίΐισμένο σκυ
  ρόδειμο. Το Δείκέμιβρη τού
  1979 συντόχθηικ'ε συμπλη
  ρωματιική μελέτη αιπό τη
  Δ)νση Τεχνΐικών Υπηρβσι-
  ών της Νοιμιαρχιίαις Ηραι
  κλειίισυ, πιαυ δυιστυχώς δβν
  εφαρμόστηκιε ποιτέ, γιαιτί
  ο»ι πιστώσεις εξαντλήθη-
  κιαν με τις εογιαισϊες τηχ
  στέγιης. Έτσ», το κτίριο
  τού σχοιλβιου μος σήμειρα
  εινκιιι σε άιθλια καΓταισταση,
  άκρου απορέινουν ναι γιί-
  ναυν επΊχρίισμαπ-α, χρωμαι
  τισμσι ταΐιχων και κουκρω
  μιατων, νέα ηλιεικτριική εγ-
  κιαιτάσταιση κοι τοποθετή
  ση υαλιαπινάικων.
  Μόλις πριν από λϊγες μέ
  ρες μας, ενημέρωσε ο πρό
  εδρος της Κο,νότητας ότι
  εγκριίθηικαν 200.000 δρχ.
  για τη συντήρηιση και α
  ποπιεράιτωση τού σχολβί
  ου. Άς ελπίισουιμε ότι · μ»ε
  τα χρήμοτο αυτά θο ολο
  κληρωθοΰν οί εργασίΐς,
  πράγμα όμως που δεν φού
  νετακ κα>ι πολιύ πιθανό
  ΙΜ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ
  ΙΑΤΡΕΙΟ
  Το 1978 ξιεκιιινησε μ,ιο ερ
  γοιλιαΐβ'ΐα γιιιαι την περίιφίραι
  ξη καιι τη συντήρηση τού
  ικτιριοκού συγκροτήιμαε-
  τος τού Αγροτικού Ια,τρεϊ
  ου τσυ χωρίου μας.
  Καιι δώ όμως ται χρήμιο-
  ται τέλειωισαν με την καται
  σκευή μόνο της περάφρα-
  ξης. 'Ετσι, δεν έγινε καμιά
  συντήρηιση στο κτΐριο με
  συινέπε,'ΐα νο παρουσιάζειΐι
  τεράστιαι πρΐοιβλήμαιται. Ή
  δή, η ηλεχτρική τού εγκαι
  τάσταιση — λόγω παλαιά
  τητας — ειίναιι σχεδόν κα
  τεστραμένη αλλα καιι τα υ
  τοχρονο επικιΐνδυνηι. Το ι
  δο συμιβαίνο με την υ-
  δραυλιιική εγκατΓάισταση.
  Το κουφώιμοτα καιταστρο
  φηκαν από την εγκατάλει δι «θέσεως των
  ψη. Έτσ, φοΐΐούμαστε ότι ο
  Με την ευκα·ρια επιστού οχετός θο κατολήγίΐ οί
  με την προισοχή καθε αρ καίτοι© χβίραρρο λίγο πιο
  μόδΐιου:: Είναι κρίμο κύ έξω σπό το χωριό. Άν α
  ριοι να δαιπανούνται τερά ναλογιστούμιε ομως το ιιι
  στ'ιο ποσα νιο την κοτογ κρό βροχομετρικό ύψοζ
  σκευή έργων, χωιρΐς να της π&ριοτχής, τη μικρήλί
  λαίμβάνιετιαιι ταυτόχιρονα κάνη απορροής καο το πό
  μέρ·μνα γ.α τη συστημαπ λύ περιορισμόν© χρονκο
  κη ανα τα,κτα χρονικα δ» οιάστημ<Γ ?ου ώ αστημαιτσ συντΓ,ρηοη που τ^χουγ τα συναΎετα» το ^Η^ι^π^οα IV. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΉ — σμα ότι θο δημιουργηθή Εγκρίθηκιον 2.000.000 'μί'ΰι &ΟΤΓίι° ποΛύ „„ .τ ο, νη για το οΐικολογ^ό Και φετος θα συνεχι- -^^ τ- ^^ ^ στουν ο» εργασίας που ξε- π έπ€| ξεχνΤύμε ^^{ κιΐνηισαν απο παλιοτερα ο^. ο ?£ηΛ|ΓτόταΑΓο/ ταυ γ·α την κατασικευή αποχέ- _ . _. ^^ .. τευσης (αγωγού ακαθάρ- ^λαβοκαμπου είναι ηδη των). Ο Σύλλογος δεχτή υπερφορτωμενος κα» τθυς κε την ειΐδηση, ότι δηλαδή μΠν£ζ ΠΟυ τΡ€Χει ^° (κ0 θαι δ'ΐατεθαύν 2.000.000 τσίγαροι ελα,ιοτριββίου, δρχ. φέτος στο χωριό χο'ρσστάσια κ.λ.π.). Κρσύ μας γιο την καΓταισκ«υή α ΟΜ* λοιπόν τον κώδωνα παχετευτιικού αγωγιού σ' Τοιυ κινδύνου απο τώρο ένα τμήμα τού, με χορά που είνιαι νωρΐς, και πορα αλλά καιι με περιίσκε,ψηι καλούμε τους αρυόδιουί ταυτόχρονια. Κοι τούτο ν' αντιμιετωπιίσουν το προ γΐαιτί τα έργο ξ^κινά χω βλημα με σοβιαιρότητο κοι ριί'ζ νο έχει νίνει μελέτη με διαθέση επιλυσηξ τού ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Θεωιρώ υποιχρεωση μου νο ευιχαριστήισω τα Δ.Σ. τού Γωνΐιανού ΕικΐπαλιτισπΊΐκού Συλλόγου και τού Συνδέισμου Γωνιιατνών Αττιικιής, το μ«>
  λη των παραπάνω Συιλλιόγων, όπως κα» σλους
  τους Γωνΐιανοιύς καιι φίΛοιυς αιττό όλΛα χωριώ,
  για την οικονοιμιική βοιήθεια που μου ηρόάφ-
  ραιν γ α την μετταιφορα ταυ παιιδιοιύ μου ΔημήΓ
  τρη για θεραπιεΐίαι στο εξωπχρικό.
  Εύχομαι ιστους δυό πιό πάνω Συλλογους κά-
  θε επιιτυχια στο δύσκολο και πσλύπλευρο έργο
  που έχουν αιναιλάιβει, για τη βελτιώση τού Πολι
  τιστιικού επιπέδοιυ τού χωρίου μας, και τη συ¬
  σφίξη των σχέσεων μιε ταυς απόδημους Γω-
  νιιανοΰς.
  Γωνιές Νΐαΐλι&βυ^ιου
  Ο ευιχαιριιστών
  ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΝΤΕΡΗΣ
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■