90581

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0X1 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ! - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΓΟΗΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Όργανο τού Πολιτιοτικού Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου
  ΓΡΑΦΒΙΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΛΒΙΟ—^ΚΡΚΤΗ.
  Δ.ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ
  ΑΠΡ1ΛΙΟΣ 1984
  ΕΤΟΣ Β' ΑΡ- ΦΥΛΛΟΥ 10
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  οι Γωνιανοί
  στον ηόλχμο
  κι οί Γυνιανοί
  οτη Βορδια
  ια ένα μαύρο
  Μιΐνιέ δεν
  εποκαμηίσανε...
  Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
  για αναστηλώση και λειτουργία
  ΟΠΡΗΤΕΣ: Κί,ηρουόυοι ΒασιΑείου Οπιι. Παυτεριί (ΠετροβασίΛη)
  Μαυόήης Οημητρίου Παυτερής (ΜπΙκος)
  ΜΕ τον αρ'θιμό 1342 τού
  συμβοΐλαίιοιυ τηβ 20)2)1984
  έγ'νιε και τυπΐ'ΐκά ο ανεμο-
  μυΐλος ιδιοιχτηισ1ία τού Πο^
  λίτΐιστιιΚΌιύ Σιυΐλιλόγο,υ κοι>
  γενικότεραι τού χωρ «ού,
  με δωρηίτε,:, τ ούς χωρ'θϊ
  νούς Γτοιυ προιαναιφέραμ*.
  ΘΕΛΟΥΜΕ νιαι τ ούς ειυχα-
  Ρ'Ότήσαυιμιε γιο την πιρο>-
  σφορά τους κ> ευιχιόραιστε
  το παιράδιειγιμα τούτο νο
  γίνει συνειίδιηιση όλων των
  χωριανών και ναι βρεθούν
  μ«μηιτές.
  ΕΜΕιΙΙΣ μιε τη σειΐιρά μας, δι
  νοιυμιε την υπόχιεση ναι κά>
  νοιυιμιε τοιν ανειμάμυΛο στο-
  λίδ" ττσυ χωρίου κα> υιαιζιί
  νιαι προισφέροιυμ'ε τη χαρ ά
  •σε χιλιάδες ανθρώιπους ναι
  τοιν κιαιυαιούνουν δοξαισμέ-
  νο, άκρου θ>0 μπαρέ» ι,-α
  λετουργίιϊ μΐίττά από τις ί,ρ
  γΐαισ»!ες ποία θο γιίνουν γ ι
  αυιτό το σκοπώ-
  ΣΤΟιΧΟΣ ιμιαΐ; «Ανθ" ναι γίνιει
  ο ανειμόιμιυΐλοις ιταλός έλξης
  άληιζ, της περιοχής κοι κά-
  θε ξένΌΐυ που θα θέλει ναι
  γνωρίσει κο> ΝΑ ΔΕΙ πως,
  πριγ αιπό χρόνα., γινόταιντε
  η δ<αΐδ'!ΐκιαοΐίια ν>ο νιο γ(ί<νιε." αΑεύ,ρι τιο ά ΝΑ σΓρεωθειϊ επίίσηις πως ο Γωνιιανός αΜειμφυιλος εί¬ ναι ΐσως ο μιοινιαιδ«κ6ς στηιν περ'θΐχή κα'ΐ από τΐου>ς σπιάΗ
  νΐιους όσον αιφΌρΰ τη δο-
  μή της καΓτοισικειυής τού·
  ΓΚ.
  ΙΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ. ϋΚΐ!.2λ
  ΗΤΑΝΕ ΤΟΝ ΠΑΛ1Ο ΚΑΙΡΟ
  ΤΟ ΙΙΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΑΗΙΙΑΣ
  ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΑΗΜΗ1ΡΙ0Υ
  ΕΡΕΥΝΑ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΐΊΟΣ ΑΡΧ1ΣΕ
  ΚΑΙ ΤΕλΕΙΟΙΕ Η ΚλΤΙΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ
  Βρισκομαστε σχο 1955 μια
  ιποχή ηχ>ι* η Ελλισδα προοιπα-
  θιι σκθμη νο συνελθ&ι απ' τον
  ηόλεμο τού 1θ4Ο—1944 «αι
  τον εμφολιο μεχρι το 1949.
  Οί ανθρωποι ώτω οπ' το
  Β«Κ>ος, σως, κοποιων ενοχών
  νοιώθουυ* την ανναγκη νο λει-
  τουργήοουν ρμοδΐικά, <Λ μια προσπαθεία να οντιμετωπι- στουν τα πολλά και μεγάλα »ΐροβληιματο τηί μετοπολεμι- χής περιοδου. Το χωριό μι>ς εχ&ι α*όμη μό-
  νο την εκκλησια τη< Παναγί'αζ που δεν εξ,υπΓρ£.τει σε χώιρο Τις ον4γ»ες των χωριανών στους γαμοΛΚ, τα βα,φτίσπ-α *σι στ Κ Λαθιερωμενες λειτουρ γί£< της Χριστιανοσβΐνης. Γ αυτή ακριβώς την ιποχη ενα,ς νίος ο Γιάννης Ν. Νάθινας τελειώνει το Γϋμνάσιο κι ίχει την Λέα για μια θεατρική Πα- ράαταοη στο >?ωριό με στό-
  χο αρχικα τη συιγ/Κιεντρωσηι
  χρηιματων για τη δημΊθυργία
  βιβλιοθήκην
  ιΒ,ρίσ-κει συ-μπα,ραστατες κιι
  αττοτελοιύν το θίασο οι:
  Κώοτας Νάθενας, ΑριάδνΠ
  Τσιντάρη (σιημερα σοζυιγος Α-
  νασταοιιου (Παντε,ρίν) θεονύφη
  Μαρκατάτΐου (συζυγος θωμά
  Τσουιδή), Μύρων Β. Παντερής,
  Γιώργη* Νικολάου Σμαραγδήΐ
  {Μποτσιαρογ.ώργης), Βαγγέλης
  Ν. Νάθεναί (σχριγνοιβαιγιγελ,ηθ,
  κοι ο 'ΐδ'ος ο Γιόννης Νάθενα< ,με καβοδηγητή στην ολη προ- σποθεα το Δάσκαλο ΗρσκΑή Καντιδάκη. Η παιραστοσιη ή, μάλλον ο^ Γταιραστασεις (γιατι ήτανε δϋο τα εργα ετοιμόζονται με όΛες τις λεπτονέρίίες και ορίζεται η τκμερομηνία τού γεγονΐότοί. ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σεΑίδα 2 Υπόσχεση για χρηματοδότηση τού ανεμόμυλου από τον Ε.Ο.Τ. Συνάντηοη τού Γεν. Γραμματέα κ. Σκουλα με εκπροσώηους τού Δ Ι. τού Πολιτιστικου Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζΐου II ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΐΑΦΙΑ Ο ΑΜΕΙΜΌΜΥΛΟ- ΟΠΩΣ ΕΙΝιΑιΙ ΣΗΜΙΕΡΑ ■ «■■■■ι !■■■■»■■■■ Στη συνιάντηιοη που εϊ- χαν ειΚιΠιρόισωιπιθ" τού Δ<ο'- κηιτιικοΰ ΣυιμιβουΑίοιυ τοο ΣυΛλόγοιυ μιε τον Γενικό ΓραμμαΓΠέια1 τοιυ ΕΟΤ κ. Σκοιυΐλά στο ξβνοδοχίίιιο ΑΤΛΑΝΓΠΣ στ.ς 20)3)1984 ίμ^Ταξύ των άλΛων συζη- τήβηκε κα' η χρηΐμαίτοιδιό- τηιση τού ανιεμΌΐμιύΛΌΐυ γ>ο
  αναπαιλαΐίωση και λδΐτουρ-
  γΐα τοιυι.
  Το ΔΣ· τού Σ'υΑ'λόγοο
  π ήρε τπη διαβεβαιώση πως
  η χρηιμαιτοδόΓΓηιση θεωρεϋ11
  τα< ΑΜΕΣΗ κα> ΔΕΔΟΜΕ:
  ΝΗ·
  Θα πρέπΐΐ νιο ποιύιμιε πως
  ο 'ϊδ'ος ο κ· ΣκουΛάς εν-
  θουσιάοτηικιε μιε την 'δέαι
  κα> τάσσετπαιι στοι πΑευρό
  μαις στηιν όλη
  Τον ευχαριστούιμιε θ·ερ-
  μάι γ>αι το ενδιιαΐφ&ρον κα>
  &α τιιμήισουρε την ειμττστο
  ■σύνη τοϋ'. Όπως έχουμε
  γράψει ξαινιά ο ανεμόμιυιλιοις
  6α συντηρηθιεί γιιαι ναι λε<- τιοιυργήσει όπως παΑιΐιά και σε συνδυαρμό μιε το ΠΌΑΙ ΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ που θο εΐνιαι δϋολα ακριιβώς σε μ ό έικταισηι 5-500 τΐετραιγω νίκων μΐέτρων πιοιυ· έχ£ΐ δω- ρηθιεΐΐ στο σύιλλονΌ θα α- πιατεΐλέσαυν τον πόλθ' έιλ- ξη,ς τη,,ς περιιοχιής καιι ταυ στη σελΐδο 4 ΤΟ ΝΕΟ ΔΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Σπη ταιχ,τική Συνέλευιση που γίινηικε στις 18) 12)84 εκιλέχτηικιε τιο νέο Διοιικηιτιικό ΣιυιμβούΙλιοι τομ Σιυΐλιλόιγοιυ, που συγκροτήθΐηικε σε σωμαι ως ΐξής: Πράειδρος: Ηραικλής Παινπτειρήις Αντιπράειδρας: Λβυτπ&ρης Φθιενιος Γεν- Γραιμιματέαις: Δηιμιήτριη,ς Σμΐαΐραγδής Τα|μ|:ιες: Μιχάλης Π'ανΤ£·ρής Μΐέλιηι: ΤηΛέιμιαιχος Μαικρυγιιαιντνάικηις 'Γ'ΐάινινΐΓΐς ΜΙαιρ'κιαΐτάΓΓος Κώστα; Τσιμπιραγός ^■■■■■■■■■■■ΒΙεΙΒΗΙΒΗΗΒΜΒΜΗεΙΒΗΙΒΜΐϊ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Ι1Ι1ΙΙΙΙΙ1ΙΙΜΙΗ1111 III ΝΙΙΙ ΗΗΙί» ΙΗΙΙϋίΙΙ III («ΙΙΙΙ Την Τεταρτη 7 Μάρτη Γωνιες «οινή συνεδριαση με συιμμετοχή τού ΠΟΛΙΤιΙΣΤΙ ιΚΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ —ΤΗΣ ΚΟΙ- ΝΟΤΉΤΛΧ — ΤΟΥ ΠΡΟΕ- Δ/ΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ και ΕΚΟΡΟΣΏΟΟΥ" ΤΟΎ ΑΙΠΡΌ- Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιών Μαλεβυζίου εύχεται σ' όλους τους Γωνιανούς και φίλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Η ΠΙΤΤΟ ΤΟΥ ΣΥΠΠΟΓΟΥ Ζτο κρητιικό κέντρο «ΖΑ ΜΑΝΙΑ» τΐοιυ ΗραικΑεϋοιυ' έ- γινΐ στις 4 ΦΛΕΒΑιΡΗ α καθ'ΐερωμένιη συνβστΐαΐση και κόπηκε η ττΐτται τοιυ συλλόγιθιυ γ'θι το 1984· Συνκΐνηισηι προκαλβσε π. ■ουμιμιετιοιχή τού κόσμου Γωνανών κα« φΐλων που φαΐίΜειται νο πιέρασαν μιαι αξέιχαιστη βραιδυιάι. Χόρεψαιν πΐαΐλ ■ οΐί ντελ'κα- νΐιδες, νέθ', παιιιδ'ά κα· δεν λειίψιανιε βέβια".α τα καθ'ερω μενά δώρα^ καιθιώις κα» ανα- μνηιστ,:ικάι· Ωφείλουιμιε ν/ο ειυιχαρ'οτή- σουιμε σλοιυς εκείνοιυς πουι κάβε χροινΌ πιροσφέ- ρουν δώραι κ· ενισχύουν θ'ΐκονοριικά την οργάνωσηι της γιορτής· Βυχάμιαιστε κα« τού χρό- νου: «ΝΑ ΜΐΑΣ ΕΧΕΙ Ο ΘΕ ΟΣ ΠΕΡΟιΥΣ, ΠΑΙΝΤΑ Ν' ΑΝΓΓΑΜΩΝΟΥΜΕ ΚΜ Ν Α ΞΕΦΑΝΤΩΝΟΥΜΕ» ΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. Αντικειμί- νο -πης συζήτπση'ί ή,τανε τα διαψαρα προβλήματα τοΐί χω ριου και ο συντονισιμος των εργασιών για τΐν καΓΠασικευή Τ'ουι ΠΟΙΛΙ,ΤΙΙΣΠΪΚΟΥ Κ1ΕΝ- ΤΡΟΥ στον ανίΐμο,μυλο. Βπιστέγασμα της επιΓΓυχηιμέ- νηις σιυνεδρϊασης — συζήτη¬ σις είναι το γεγονός πως απο- φαοίοαμε όλιοι ομόφωνα Γτωζ τΌύιτο θα πριέπει να> γιίνεται
  κιάθε μήνα και έκταικτα εφ' Ο¬
  σιον προκώπτει χόποιο προβλΓ)
  μα από οποιονΰήπιοπ·ε φορέα
  τού χωρίου μας. Πιστεύου·με
  να καιραισει η πιροοπάθεια η
  τόσο συλλογική για να προχω-
  ρήσουνε «·αι οί λύσειζ των προ
  βληιμάτων τού χωρίου μας.
  £π'σ·ηις το Σά,ββατο 24 Μόρ
  τη εγινε κα,ι δ£ύτερ>η συνεδρί'α
  ση με τουί ίδιους φορεκ με
  σκοπο τί διερεώνηση τουι αν-
  Τι κειμένου1 πο« βα ήθελον να
  διδαχθούν οι χωριανοι απο τα
  ει'δικιά σεμιναρια της ΛΑ'ΓΚιΗιΣ σωθεϊ ο χώρος τη< «Πούπας» ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΕ που διαττ.ϊθε- και ται να προσφερει τ'5 ες τθί· χ της «Φιλϊόιρημου» και σ' α,υτή( την κατευθυνθή θα ικινη θου,με ολοι μα·ζι να ξαναγινει Τέλιος 6λοι ο. φρρείις σνμιφώ το χωριώ μας με δΐντρια και θ έ β φ νησαν πως θα πριέττει νο ανοβα ΓΥΝΡ2ΧΕΙΑ στη σβλδα 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΙΤλΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Στην προσπαθεία μιας να λειΐτοιυργήσει π'ό απλά και αποδοτιικιά ο Σύιλλογος τροποιπο'ήισαμιε το πιαλιό ικαΓπαστατιικό μιε την ΕΚ- ΤΑ1ΚΤΗ ΓΕΝιΐΐΚΐΗ ΣΥΝΕ- ΛΕΥΣΗ της 25 ΦΛΙΕιΒΑΡΗ πΐαυ συινήΐλιθϊ; γ<ι, αιυπό το σκαπό. ιΗ Γιενικιή συνίΐλ«ιυισΓ| έκα- ά ποιυ γιίνανε διεκτές καθώς κα« παραττη- ρήισεις ουΡ'Ίας στην όληι δομή τού κιαιΤΐαισταΓΤιΐικού. Νο σηρε<ωβε|ϊ πως μιετά την ψήφΌΤ] της τροποποΐΐ- ησηις ο ΣύΙλλογΐος από: ΓΩ ΝΙΙΑΝΟΣ ΕΙΚιΠΙΟΛΙΤΙΣΤΙ- ΚΟΙΣ ΣΥΛΑΟΓΟΣ μκτοινθΓ μάζβταιΐ σε: ΠΟΛ1ΠΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΑΟ1ΓΟ ΓΩΝΙΙΩΝ ΜΑΛΕ ΒΥΖΙΌΥ.
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  (ε·"—1
  Αυτάς ειΐνοι ο θρυιλΐικός Μοουρνέλης- Και δεν είναι
  ■φωτογρακρία αΐλιλιά· σκιίΤΌΌΐ ταΑανταύχιαυ' ζωγράφου,
  τταυ χωριιανού μας ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΤΕΡΗ.
  Είναι 20 χρόνων κ> ασχοΑείτα« εντιελώις ερασιτεχν,ι-
  κά με τη> ζωγραφΊΐκή-
  Ίιαως μκοι μερά· μας δώσε> τη χορά ν' απολαιίκτουμε
  έργαι το·υ σε δημόσ'ους χώραυς κ> εκθέσι&ις.
  ΠΟΙΗΣΗ
  «ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»
  Σιας ουνΐάιντηισαι μ» μερά της ά
  νιο κοιΐΓΠάιζβττε τον ηλ ό μ'έσ' τη θαλαισσαι,
  κοι στηιν αιντΐαύγειαι των μιατιών σος
  η απεραντοισόνη τοιυ πελάγοιυς·
  Μου χαριΐοιαΓπε ένια: κοχύλι κ«. ένα χάδ«
  κ ι εγώ θάιθεΐλαι ναι οίας χαρίση ένα λοιυΐλιοιύδ'
  ρέσ' απ' τον κήΐπο< της καρδίας μου· Με συγκιινήισαιτιε, ξέρετε, τόισο ττσυ έκλαιψαι ανγίζοντας την αθώα αφηβά® σαις. γΐίνηικαι αέρος γιίνιηικιαι πουλιί γίνηκιαι περκττέρ' καο πέταξο στην καρδ'ά σας- Δ. Σ· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ε························ Δροστηριότητα τού Θεάτρου Νέων Κρήτης Μ& το ξεκ'ίνημαι της νέαις χρονίας πό ΘΕΑΤΡΟ ΝΙΕ- ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ πριαγματο- ττοίησε ένο από τους βασιΐ- κοιύς στόχοιυς τΐου, δηλα- δή την ανανεώθη, της Πά ι¬ δικής Σκηνής τού ρε βάιση τη νεοελλιηνιική λαιΊ'κή πα- ράδαοη. 'Ετισιΐ διάλειξιε δυό ανπ- προσω-πιειυτικό παραμιύθιαι από τη βραβιευμένη συλλο γή τού Πύργου Ιωάννου και τα δραρατοπιθ/ίησε με γενιικό τϋτλο «Αόγιαι της Ανέμιης» γκα1 νιαι καΐλύψει έ- ναι δΐίιωρο πρόγραμμο πα>-
  δϋκής ψυχαγωγιίιαΐζ με
  ρό, τραγούίδι, ηανταμιίμιαι,
  πΑοιύσΊθ δράσηι κ α· δ'δα-
  κτιικό περιΐιεχόμενΐοι·
  Στην παιιδ'ΐκή ΘεαίΤρ'κή
  Σκηνή τοιυ 1984 μετέχοιυν
  δέκ'αι νέαι ηθοποιοιί της
  Κρήτης, όλιθ' οτπελιέχη Της
  θεαΤριικής κιαλΑΐτεχνιΐκής ο¬
  μάδος τουι «θεάτοου Νέ-
  ων».
  Να υπενθυμιίισουιμε πως
  από το 1976 το «Θέατρο
  Νέων» καΐλύπτει, μιε υπεΐύ-
  θυνε,ς παραΐστάσεις τον
  Κρητκκό χώρσ· Ευχόμαστε
  πιάιντα επιτυχώς καΐ' δύνα^
  μη γιια δουλε'ά καιι ππρο-
  σφορά.
  Μαθήματα χορού από
  το Πολιτιστικό Σύλλογο
  Ο Παλ'Τιιστιικός Σύλλο-
  - γος σται πιλιαιίοιΐα της προ-
  σπόθεια,ς γιια τη διατήρη-
  ση της παράισασης, δημ ι
  ούργηισε τμήμα χο,ροιύ οτα
  γρακρεύ© οδός ΙΣΑΥΡΩΝ
  37 — ΚΑΜΐΙΝΙΑ
  Ηδη από την Τετάρτη
  4 ΑττρΙίΐλη 1984 ποιυ έγινε
  κα> η παράοοση μαθημά-
  τυν με μιεγάΛη συμμετοχή
  θοι μιηορεί να μεπΐχει όπο>-
  ος θιέλιει μιχρός η μεγάλος,
  φΐιλοις τού ΣυΑΑόγοιυ1 ή μέ
  λος-
  Πιλιηροιφο>ρΐ<ες γ>α τις ώ-
  ρες λβΐΓπουιΡΥίιας τού τμή-
  ματος χοροΐύ θιαι μπορεί ναι
  παίρνει αΐπό το τηλέφωνο
  τοιυ Συλλόγου 242.155 κα< σ·πό τα τηΑ'έφωνο 281.191 222056, 284.320· Επίση,; γιαι τον ϊδ>ο σκο-
  πό, δημιΐιαυργοιύνταιΐ τμιή-
  ματΐαι χαροιύ κα> στις ΓΩ-
  ΝΙΕΣ στην αιΐθοιυσα τού
  Διημιοτικού Σχολείον
  Γ.Κ·
  <·►■♦♦<».■·- Γο βιβλίο τού Βλάχου Ι ι Υιπιενθιυρϊιζοιυμε πως τα βιιβίλίο «ΜίΧΑιΛΗΣ ' | βΛΑΧΟΣ» ποιυ αιναιφέρεται στη ζωή κο« τα έρ- ] γο τοιυ' μιεγάΑθιυ ΓΩΝιΙΑΝΟΥ ΗΡΩΑ σττο χρόναι ,, της Τουρκοικραιτΐϊιαις γραμμιένο αιπιό τον ιστορ.ι- κό κο' μείλετητή των Τουρκικών Αρχά'ων κ· Ν. ΣΤΤΑΥίΡΙΙΝΐΙιΔΗ, δ'αιτϊθεταιι αιπό τα γραιφααι οδός ΙΣΑΥΡΩΝ 37. Βϊναιι έκδοση τού Συλλόγου καΐ' καστίζν 300 δρχ· ■♦♦·»>· ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΟΙ ΚΑΡΝΤΑΣΗΔΕΣ
  Ο ιΚωνστΐαΐντ'Γίις ο διόροΓ
  φός — όπως τον λένε ο'
  χωριανοιί εοειδιήι δίνιαι ψη-
  λός ως δυό μέτραι — μό-
  λις έχει ξειμπαιρκάρε· και έ-
  χε< ελθ'ει στο χωριό γ>ο λΐ
  γο κιαιΐρό, μέχρ" ναι τσν π>ιά
  σει πάΑι η πΐβιυμ'άι τσ·> θάι
  λασσας κα». να ξιαναιβάΐλε·
  πΑώρη γ>αι μρκρΐ'να ταξΐ-
  δ<αι. Ο Κωνοταντιήις εΐϊναιι α- συρμιαιτιιιστής, Μαιρκόνιης ποιυ' λιέντε ο1 ναυτικαι· Εί¬ ναι" 28 χρανών κια» έχειι πέν τε χρόνια υπηρεσίαι στη θάΑιασισαι, χώιριο ποιυ καιι την οπραΓΓ'ωτική τοιυ τιητν έκαμε οπό ναιυΓΤΐικό· Έχει, ταξΐοΐέψιει μΐε διάΐφοι ρα οοντοπόραι κιαράιβια, εμπιορκά, γκαζαδκκαι, κα· έ χε> γνωρΐίισει: ποΑιλάι μέρη
  σπον κίόσιμο κα' έχε· κάμιε'
  παρέα ρε ανίθρώποιυς από
  όιλα τα μιιΐλέπιρ ποιυ λένε.
  Ακόμιαι κα> στο τεΑευιταΙίο
  καράιβι ττουι ήταίνε το πΑή-
  ρωμαι αΡθΠΊεΙλοιύοιε ένα' μω
  σαΓι'κό από φυΛές. ΈΑΙλη
  νας ήιταινε αΐυιτός καιι ο> άλ
  λοι αξ'ωιμαίτ"κοιΐ ενώ το υ[
  πόΑοΐπα πΑήρωμα το αιπο-
  τιελούισαν Παικιιισιταινοϋ, Λι-
  βανέζοι, και έναις Τούρκας,
  ο Αχμέτ.
  Ο Αχμέτ είίνιαΐι κα» αιυτός
  διόροφος σαν τον Κων-
  σταιντή κα< έχαυν Υ'ϊνε' ττο λύ καιλοιΐ φίΑο·, αινεπηρέα- ■στοι απιό τις ΕΑΐληνοιΤουρ κιικιές δ'ΐαμιάχιες- Ο Κωνσταιντής λθ'πόν, ο διΐιόροιφος, κάθίΐταιΐ στο καιφενεΐίο τού χωρίου κα» λέε< διΐιάφορες ιστορ]ες κα>
  πιεριστ,αιτιικό ΐτοιυ τού συ¬
  νέβησαν στα ταξιϊιδ'αι πού
  'χιε κάνβι· ΔκηγίιΐΓτιαιι στους
  χωριαινοιύς γΊα ΐάποιυς μα
  κρινοιύις που μοϋάζουνε με
  παράιδειισο κα> γ>αι τόποιυς
  μιοιάΐζαυινιε γ'αι κΌλαΐ-
  ση, για τάπιοιυις που οί άν
  θρωποι έχοιυνε κα' τού
  ποιυΛοιύ το γάλα κα> ψα
  τόποιυς παυι οί ά'νθρωποιΐ
  πεθαϋνοιυ'νΐε στο δρόρο αι
  πό την «είναι- Τους διηίγεί-
  ται ακ'ρμηι δϋάφορα π&ρ·ι-
  σταιτΐικά με τις γυναίκας
  που γνώριΐισιε σε διάφοραι
  λιμόναι, μιαύρΐις, άσπρες,
  κίιτριινες, αΡ' όΑ*ς τ·ς ράτ
  τσες πούιχιεΐ' ταύτος ο κό-
  Στο τεΐλιευΓπαΙίιο καράιβ',
  όλες τις γυινοιΐκο,δοιυΑειές
  τιις έκανε με το»ν Αχμέτ
  παυ ήταν συινορήΑικοι γ>α
  τί οί1 άιλΑοιΐ Έλληινιεις ήταν
  ιηΛΐικιωμέινθΊ οΐικογιενε'άρ-
  χες και &εΐν ταιΐριάζανε ται
  γαάστα τους·
  Μιιαι φορό λο'θόν που
  το τιλοιϊο τους «έπι>α.σε»
  Νέαι Υόρικη ο Αχρέτ λέειΐ
  στον Κωνστ αντή.
  — Καρντάισιη Κωσταντή
  πιάιμιε ν «αι κα'νένα ουρί σήμε
  'Ρ'αι που δβν έχω βάρδ»α;
  Ξέχρπιαι βέβιαιαι ναι σας
  πώ ιπως ήταν τόσο φΐΑοι»
  ποιυ έΑιεγε ο ενός τον άλιλο
  καιρνιτΐάιση, δηΑαιδή αδελ-
  φο-
  — Κορντάΐση Αχμέτ να> πά
  με, γΐαΓΓϊ τόσις υιέρες ποιυ
  ταιξιοεύομιε έχορε καΑογε-
  ρέψει. Άν κα· εγώ μιπορώ
  να βγαιίνω κάιθΐε μερά ν11—ΓΓΙ'
  όσίις υιέρες μεΐίινοιυμε οττο
  λίμαν ι ο οσύρμαΐτος
  ς
  Πήγανιε λοιιιπόν σ' ένο
  μοάρ γεμάτο από ουρί
  προικλητικά ντυμένια! κα>
  έντονα βαμένα. Ήπιικινε με
  Ρ"Κά ποτήρΐιαι γκ—, νοι προ
  σαρμιθισιταύινε στο περιβάλ
  Αοίν, ψναιρέψαινε καιι δυό
  γυναιϊικε,ς γ>α παρέα,, παιρα1-
  ξηιγηθήκανε και μιε υ·ο δ>
  πλάνη παρέα, από πιέντε έ-
  ξι μαώρουις κοι του<; έκα- ναν πιό μαιύρους στο ξύ- λο, όιπως ήιτανε κα< >ο* δυό
  διόροφοι κοι δύναται σαν
  ταιύροι·
  Όταν γύρισαν στο ττλοί
  ο ήτανιε προχωρηρένη ηι
  νύχτα- Κιαβήσιαινε στο κα
  τόστρωμιαι, άναιψαν τσιγά-
  ρο καιι συιζιητοιύισαν κο'τά
  ζοντας τα φώτα της Νέας
  Υόρκης κιαι τΐοΐυς τεραστί¬
  ου ς οιυρανοξύοττ'εις τού
  Μανχάταιν· Αίέιει λοιπιόν ο
  Κωνσταντήις.
  — Κοίταξε καρνΓΓάση Αχ¬
  μέτ αυτήν την πόλη. 'Εχειΐ
  ιπληθυ*σμό δυό φορές σαιν
  την πατρίιδα μοιυ την ΕΑ-
  λάιδα ή τον μισό πΑηΐβυ-
  σμό της πατρίδος σου της
  Ταυρικιίας.
  — Βά' — βάι μπρέ καρνΤό
  ση Κωίσταντή, εγώ δεν ξέ
  ρω γράμιμιατα αΑΑά' έχω α-
  κούισει γιια την πόΑη τού¬
  τη δώ, ιπως εκνσ" τόσο με
  γάΑη, όσο όιλιες ο1 παλιτεί
  ες της Τοιυ·ρκ(ϊας κοι τα μ1
  σά χωρία της μΐαιζιί-
  — Εδώ στην Αμέρ"ΐκα Α,χ
  μετ υιπάρχουιντε πάνω από
  δυό εκαιτορμύριαι 'ΕΑΑη-
  νε·;, ενώ εσΒίς δεν έχετε
  μετανάίστιε'ς εδώ.
  — Μην ειιοαιι μπουινταΑάς
  ΚαρνΉάιση Κωνσταντή, έ¬
  χομε κ' εμείς εδώ, πάνω
  αιπό δυό βκαπαμμίύριΐα Έλ
  ληινες που δουΐλεύοιυν γ>α
  μαις τους Ταύρκοιυς. Δεν
  ξέρβ'ς πως όΑα τα ντόιλΓ
  Ααρς που πληρώνιαυν αυ-
  τοΐΐ Ο' ΈιλΑηινες σαν φορο
  Ααγιαύμιενοι ποΑ/ϊτίες στην
  Αμΐέριικα τα παίρνε· η
  ΤουιρκΙΐιο; Ε3ΐλέπ8<ς εμιειίις, ξέ ροιμε κα· τους κορο'ι'δεύο με τοιυζ Αμεριικάνους γ>ατι
  ιθα δικοιί μος κυιβιερινήτές εί
  να» ·σαΠίΓνιιιαι στοι
  λίκ". Ακάμιη μπρέ Κωσταν
  τή και την ε>σφορά που
  δϊνε,τε στην περϊφηιμη, Ε
  ΌΚ εμεϋς την παιϊρνοιυμε
  και τους δΐινοΐμε τη στακρ'ί
  δα μας κα" ται Γτορτοκάλίθ
  μας, £νώ τα δ«κό σας μέ-
  νοιυνε απούΛηται· Στο κο-
  ροΊ'δίλιϊικιι σαυ λέω εμιείς
  οί Τούρκο· εΐμιαιστε ατοΐ-
  δες· Ακόιμηι και εγώ ποι»
  είραι. βδω, δεν τρώγω τ^
  ψωρϊ ενό,ς δκκαύ σας ναυ
  τικαύ, πσυ τρέχειι κόθε μιέ
  ρα στα γραιφεϊα τοιυ Π©-
  ραιιιά κιαι δεν βρίσκειι Αίθ
  νο μπαρκάρει;
  Ο Κωοτΐαντιήΐζ έμεΐινε ψ
  λΐγο σκεφτικός κοι μετό
  ' τού ειΐιτκε-
  — Έχεις δΐικιο κορντάιοτΐ
  Αχμέτ, στην επαχή που>
  ζαύιμιε πρέπε· να ρπορεϋς
  να τους ιοαροΥ&εύεις ό-
  λους γιαι νια περνάς καλά·
  Μόνο φοΐβαύιμαι πως τού-
  τοι' Ο' Αμεριικάνο", το ντσλ
  λορς δεν σας τα δίινουν
  Υ'ο ψυχιΐκό ή γιοτί εΐσοχΓΤε
  όιμορφο1 αλΑά έχουν Τθ'
  σκοπό τους. Όπως πάιντε
  θα1 μος βάΑΑουν καιι μαις
  ι-αμιΐιά μέρα' να αΑΑηΑοοκραι
  γούμιε γ"α ναι παυΑιήισουν
  τα παλιοισίδερά τουιζ- Κά-
  τοε λοιηόν να φέρω μ«ιαι
  μπιουικόΑα που έχω στην
  καμρϊνο μσυ νο πιούμε
  Υ'ΐαΓΠί που ξέρει-ς ούρ>ο αν
  δέ βρεθούρε ο ένας αρέ-
  νιαιντι στον άΑΑοι μ' ένα
  νταυψέκι οττο χέρ*.
  Έφεριε λοι πάν ο Κωσταν
  τής, ο διόροφος, μιια μπου
  κάιλο, την άιδειιασαν όλιη,
  καιι πήγαινε για ύττνο.
  ΠΚΙΑννθΝΟΜΌΣ
  Η ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ απ' τη σζΚ. 1
  Την η,μΐρα τού Γ&τχα μετό
  το μεσημέρι στην αυλή τού
  Δη,μοτιικού Σχολίί^χι. Οί χω-
  ριανοιί χινητοποιούντε εν τω
  μ,εταξύ κι έχουν χάνει αρκετές
  εισιπράξεις, πουιλώνας εισιτή-
  ρια στα νύρω χωιριά. Στο διά
  στη.μο αυτό διαιφοροποιείται
  ο σκοπόζ των παραστάσεων
  «ι αποφασΐζεται από το.ικ χω
  ριαναύς τα. χιρήιματα να δο¬
  θούν για την κιατασχίυή εΐΛκλη.
  σία,ς κι άχι βιβλιοθήκην με το
  σικεφτικό ότι θα εξυπηρετού-
  σε, τουις χωριανού^ αφού η ©κ-
  κλησ,ία τηξ Παναγιϊια·ς ήτανε
  μιικρή σε χωριτικότητα.
  Τέλος πάντων οί ηαιραστά-
  σεκ δοθηκαν με μεγιάλη επιΐτυ-
  χίσ και τα έργα που ηαίχτηικαν
  ήτανε μια «Κρητική κωμωδία»
  'κιαι η «Ιοτορία τού Οιδΐποδα»
  γραμμϊνα από το Γιάννη Νάθε-
  να»
  Στη σιιν,έχεια τα χρήιματα
  δάθηκαν στο Εκικλησιαστικό
  Συμΐβούλιο τη,ς «Παναγίιας» με
  ΤΟ σκοπό να χρησιμοποιηθοιύν
  για την κατασκευή τη^ εκ'κλη-
  τωστ) με σιυιμμετοιχή από την
  πιρώτη στιγμή στιί εργασίες
  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΙΑΝΩΝ κι εδώ
  θα^ορέΓτει νο οσύιμε πως οπήρ-
  ξανε περιπτώσει^ ανθρώπων
  πουι ο "ράττος κοι ο αριθμός
  συμμετοχήν τους στς εργιασϊες
  ήτανε συγκινητικός, Γπέρο απ"
  Τΐί. «ατά καΐιρούς δωρεές (μι-
  κιρβς ή μεγιαλες) ίττώνυΐμων και
  ανώνυμων.
  Μ ιοατασικευιή τοιυ Αγ. Δημη-
  τρθοιτ τέλειωσε το 1964 ιχιρϋ-
  νος που θεωρει'τσι πολύ μ*κιρος
  για ένα τοσ<ο· μεγάλο έργο χω- ιριϊς πολλαί μέσα κ ι εφοδιο. Δωρητές τού χώρου ποιυ βρι σιοεται σ'ήμιρο ο Αγ. Δημή¬ τριος είναι ο Χαράλαμπας Εμμ. Κοτσιφός (πατάικας) τα 2)3 πε ρ.που και ο Ιωάννης Γεωργίσυ Τσιντάρης (Μεγαγ,ιάννηκ) το 1)3 περίπου. ΙΑιρχισε να γίνεται οποχωρά- ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑΝΤΓΔΑΚΗ Από την 1 Μάρτη μέχρ ι 10 ΑπρίΑη πολύς κόσμος ■είχε την ευκολίαι να δεί πί ναικες ενός νέα,υι Γωνιανιαύ ζωγράφου, τοιυ Μάρκου Καντιδάκη, στ ο ΚΑΦΕ — ΘΕΑΤΡΟ — τού Ηρα¬ κλείου. Το περιεχόμενο των έρ γων τού ο ζωγιράιφος έχε>
  ανιτλήισει από την καΐθημε-
  ριινή ζωή τού χωρίου μιας
  καιθώ,ς απαιθανιαιτ^ιε' παλ'-
  ές λαι'ι'κίς συνήθε'ες,
  εργαισίες των καιτοΐικων-
  ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓίΐΓΐΙβΙΙΟΝ
  ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  ♦♦♦♦«»
  ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
  ΤΟΥ ΓΩΝιΙΑΝΟΥ ΚΗΡΥΚΑ
  ΠϊαρακαΑιαύμϊε τους συνδρομητές της εφημε¬
  ρίδας ναι ενημερώνουν τ ο ΣύΑΑογο γ» τυχόν
  αΐΝλαγή της δΐ£ύθυνοης καιτο'ΐκίας, γιια ναι μπιο^
  ροιύμιε να στέλνουρε την αΐλληΑογραΐφϊιαι εΐφημε-
  ρϊδαι κλπ· στη δ'εύθυνσιη των γραφείων ΙΣΑιΥ-
  ΡΩ'Ν 37 — ΚΑΜ'ΙιΝιΙΑ ή στα τηΐλέφωνα 242-155,
  281-191, 222-056, 284-320-
  Ένας λαμπράς επιστήμο¬
  νας, στο χώρο της Ιιατριΐ-
  κής είνα" ο χωρ'αινός *μ·α·ς
  Γιάννης Νάιθενας που χρό-
  νια ζεΐί κ ι εργάζεται στην
  Αμ&ρ,ιική-
  Δραστήριο μέλος της
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗΙΣ ΕΝΩΣΗΣ
  ΑΜΕΡίΚιΗΣ χρόν'ΐσ τώραι,
  πρόσψερε κα> πιροκκρέρειΐ
  τις υπιηρεσίες τΌυ στην ηα
  ραπάνω ένωιση.
  Φέτος το Μάρτη ήρθ£
  στην ΕΙλλάδα και στο χω-
  ριό μας μιε την ιδ'ότηΓπα
  τού ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚ-
  ΠΑΙΔΕΥΤΙΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙ
  ΤΙΣΤΪΙΚιΗΣ ΕΠΙΙΤΡΟΠτΗΣ
  ΤΗΣ ΠΑΓΚιΡΗΤΙΐΚ'ΗΣ ΕΝΩ
  ΣΗ1Σ ΑΜΕΡΙΙΚΗΣ κα. εΐίχε
  επαφές μιε κυβιερνητιικοΰς
  παράγοντες, το Νοιμάρχπ
  καιι το Δήιμιαρχο ΗρακΑεί-
  ου γιΐιο θέμιαΓτιαι ποιυ αφο-
  ροιύινε ταυις Κρητικούς της
  Αμερικης-
  Επιίσης
  μ
  «ΒΗΜΑ» της
  στη στήΑη
  της ΕΟΚ».
  στη
  11-
  τού
  τος που χι
  τα τεχνιχά
  Τ"
  ^>
  νων
  Γ'ό οσαυς'δε ,..
  πληροφοροθρε ση
  γυιός τού Γΐιώργη
  τ ότου (Δασ*6λου),«, ?Γ
  χε· πεθάνει. 'ρ,,
  ΕυχάμαοτειηίΤϋΜίτ^,»!
  ,το
  ρηί ,
  Ρ'ανών μας Γιάννη
  τού·
  ν μς άννη κ4.
  και Γιώργη Μαρκατα.
  Τιιμοΰν την ΕΑΑοδο
  Κρήτη και τις " '
  την
  «ΧΑΤΖΗΜΑΝΟΥΗΑ»
  Στη
  ο σκηνοθέτης
  Γιάννης Σραραγδής
  Αυτό τον καιρό προβαλ
  λετοι στην ΕΡΤ 1 το ση-
  ρ αλ τού Γωνιανού οκηνη
  θέτη ΓΙΑΝΙΝΗ ΣΜΑΡΑτΚ
  «ΧΑΤΖΗΜΑΜΟΥΗΛ» πνυ
  θα οΑοκληρυθίί οχ 12 £-
  πεισόδια..
  Το κ'ά©ε επί,κσόδιο κό·
  στισε 4 000.000 δρχ. δη-
  λαδή συνολικά 48ΟΟΟ000
  Είναι παραγωγή της ΕΡΤ
  κα> τού ϊδιου τού οχηνο-
  θέτη.
  Επιίσης ουτές τις μέρ£ς
  προβάλλετιαιι η κ«ντρ(το-
  γραφκή τα'νΐα τού «ΤΟ
  Τ-ΡΑΓΟΥΔΙ ΤΉΣ ΕΤίϊΣΤΡΟ
  ΦΗΣ» που παπίρνουν μί
  ρος σαν «κορπάρσαι» ποί
  λοί χωρισναΐ μαις·
  • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ΜΜΙΙΙ
  ΕΙΡΗΝΗ ΔΦΟΠΛΙΣΜ01
  —Μια ευχή και μια ελιτίδα για τους λαοϋς όλον τού
  κοσμου-
  —Να σταματήοΐΐ ο πυρινικόζ Μοί χημικάς ιξο-
  πλισμός
  —Να ζήσιι ο άνθρωπος και η ιρύση να στοΑιζιι τη
  γή μαί·
  —Να υπάρχουν τα λουλοϋδια, η θάλασσα, τα πον-
  λιά, καί το νερό σπζ λίμνες-
  —Έχουμί. το δικιαίωμα να ζήσουμε.
  ΕΛΛΗΝΐΙιΚιΗ ΔΗιΜΟΚΡΑΤΙιΑ
  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙιΟ
  ΓΩιΝΙΩΝ ΜΑΑΕΒΥΖΙΟΥ
  ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ 3—12-1983
  ΕΩΣ 12—3—1984
  ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
  Αρσενικά
  1. Αθανασάικ^ηις Εμμανοαήΐλ
  τού Γδωιργιου «αι Μαρίας.
  2. Μ-αναύσος Κυιριόκος τού
  Γεωργίουι και
  θηλυκά
  1. Βρέντζου οβάπτ. τού Μ ι
  χοήλ «αι
  2. Παπαδάκη ιΕλενη το>υ £μ-
  ιμνουήλ κα ι Γεωργιαιζ.
  3. Τσΐμπ,ραγού οβάπτ. τού
  ιΚων)νου «αι Βασίλειος.
  ΓΑΜΟΙ
  1. Μαρκογιαννάκης Αντώνιος
  Ελευθερίου (Βενιζέλου) — Λί-
  ναρη Δέσποινα τού Στυλια-
  νού.
  2. Φθενός Γεώργιος Ιωόν-
  νουι (Χιαιάππο) — Χνάρη Πό-
  Γεωργίου.
  ΘΑΝΑΤΟΙ
  1. Τσιντάρη Ζαχορένιο Χ°
  τοι> Δημητρίου γιν. 1893 ό¬
  περ. 1984.
  2. Τσιντάιρη Ασπο,Φθ Χο
  τού Ιωάννου γεν. 1893 απκβ-
  1984.
  ΣΉΜΕζΙΩεΗ: ΛηΙξια,ρχιώ γ£·
  γονότα που τυχόν συνέβησαν
  καιι δεν αναφέροντοι διν έχομε
  στοΐ(χεί·α στην .υπηιρεσία μ<^· θα δημοσιευθούν τότε πό" * τα έχομε. Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΝΟΙΓΤ. ΜΑ/ΥΡΟΠΙΑΝΙΝΛΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ.Κ.: Στις ^ τού Μάρτη κηδεύτηκε οτο Ρ ιριό Γόζι ο 25χρονος Χ<30·|ΤΟί Ιωάννου Μαρκατάτοί σπό Τ|ζ Γωνιές Μαλειβυζίιοιυι, που £|Χε πιέβανε την ιπιροηγοϋ·μ£ν(1 Στην οι<κογ<ένεια τού συλληπητήριο.
  ΓΩΝ1ΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  —υ
  ^Λφος Ανυγεια, βρισκονται οί
  »«ς. Ιτο υφόμετρο ών 620
  τα κατοστερο οτΗΤάκια λά-
  (ή, |»ο«ν οπό «αβαιρΛΤητα «αι
  ΓίίΝΙΕΣ ΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  π ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙΗ ΔΟΞΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ
  0>ο τσι ΚρητΉ τα χωρία οξιο «αι τιμη ·Λ/α
  3ΤθΜαλφυίι ενο χωριο εχει ηίρίσσα χωρή.
  Οπουλί — Γιώργης τό' «αμε στον να ρικάται
  Ηι « δοξόζουν τσι Γωνιές...
  ηροποδες τού Ψηλο-
  3ι στο 26ο χιλιομετρο
  δρομου οπο Ηρακλειο
  Για τον επισκίπτη η βεα εί¬
  ναι πανορομι*ήϊ δεξιά η Φιλιό-
  αριστιρο η Πούπο και
  (ττη μΐση ο οντμόμυλο<, συνβέ τουν ίνα ορμονικό σονολο. Η ιστορ*ο τού χωρίου χανε- τοι στα Εΐάβτγ των οιώνων. Υ- —ρχούν Βοβιμες ενδείξεις αλ- Ιο και επιστομονι*ες απόδει¬ ξις ότι ο πφεοχή κατοικείται ΐκ) τη Μινω»κή ειποχή. Η αρ- χοιολογική σκοπάνη έιρερε στο σημοντ'κά ευρύματα σε πολλες τοποθεσιες. Στο Σκλα- Ιόεαμπο, στη θέση «Αρχαϊα», οί. Μαρινάτος αποκ.άλυ.ψε το 1990 Μινωκο μέγορο, το ο- Μηο κοτόστρτ-ψαν οί Γιρ·ιο- να την κατοχή' ερείπια όμωτ; βύζονται οκομο και σήμερα «μ προκαλούν το ενδιαφέρον των περιηγητήν. Στη Φ'λιόρη.· Ι» βρεθηκε ιερό κοοοφής με και ζώδια' χάλκινο ει- ίώλιοβρέθηκε ετησης στην Κο ρφή ττκ Κεοιάς. Όλες οί ενδει ζιι< οόηγουν στο σαμτιερασιμα ότι στον Αγκ> Αντώνη υπηρ-
  «ι συνοικισμός της ΠΜΙΙ—Μ
  Κ Ι περιόδου-
  Στους βυζαντ'νούς χρονους
  α Γωνιές εξοκολουθούν να κα
  τοκούνται. Ο ναος της ·—ϊμπ
  «Κ ττκ θεοτόκου (10ου αι.)
  (Λ τις τοιχογραφίες, που ο
  χρονος δεν οφ-άνισε εντελώς,
  αποτελεί οδιάψευστη μαρτυ-
  ρίο.
  Στους επόμενους αιώνες η
  ηολΜΐαρ»ά των κοτοικων και η
  δέση τού χωρίου, βοήθησαν
  ΤΠν εηιβιωσή τού. Το 1663 α-
  νοφερεται (Καστροφ. Κ. 102)
  ΟΟΟΝΕδ με 245 κατοίκους,
  Τθ 1671 00ΝΥΕ8 με 42 χορά-
  Τσα και το 1661 Γωνιές με 344
  «οτοίκους.
  Κοτά την Τουιρκοκρατια α¬
  ποτελεί κέντρο των επαναστα¬
  τικήν δυνάΐμίων γκαι «αταφύ-
  ν«!0 κυνηγημένου από το βάρ-
  Βαρο κοτα«τητή· Ιδιαιτέρα
  *οτώ την εθνηΐΓ» επανάσταση
  τού 1886 — 68 οί Γωνιές νί-
  νονται ΐ&ρα της Επιτροπήν Α-
  νοταλικής ΚρήτΠί, των επαρχι
  ών Τεμένους
  Μεσαράς «αι κέντρο της πολε
  μΦκής δράσης τού ΊΜήτσα, τού
  Πετροπουλάκη και τού Κόρα¬
  κα.
  Οι Τοόρχοι με λυσσώδεις επι
  θέσος προσπαιθούν να εξοντώ-
  σουν τους γενναϊόος Γωνια-
  νούς. Το 1830 σφάζοον στη
  βέσηι Έβοομος 74 κατοίκοοις
  και σχεδόν κάθε χρόνο κάνουν
  καινούργιες επιθέσεις.
  Οί ατέλειωτες μάχες, τα πό-
  λεμικό συμβούλια οπλαρχηγών
  «αι πολιτικών, σφυριλάΤ'ησαν
  το φρόνη.μα των κατοίκων και
  δημ.ιο».' ργησαν αγνοώς πατριώ-
  τες, ηρωικούς μαιχητές, ανθΐρώ
  πους μελε βεντιό και αδούλω-
  το ψυχικο μεγαλί,Ό.
  Είναι χαοακτηριστικό το α-
  ποσπασμα που παραθέτοοΐμε
  απο το βιβλ'ιο τοο' Νικ. Α. Τσι-
  ριντάνη: Η ΠΟΛιΙΤΙΚΗ ΚΑΙΙ
  ΔΝΠΛΏΜΑΤιΙΚΗ Ι—ΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
  ΕΝ ΚΡΗΤΗ 6ΘΝ. ΕΙΠΑΝΑΕΤΑ-
  ΣΐΕΩιΣ 1866 — 18Θ8, ΑιθΗΝιΑΙ
  1960 (Τόμος Β' σελιδα 322).
  Αλλά. κατά τας κρισίμους αο
  τας στιγμάς της γιγαντιοίας
  πάλης, η μονη ήτις εις το πέ-
  λαγος της αποθαρρύνσεως, η
  οποία ε'κχε καταλα^ει τους πάν
  τας και εν Ελλάδι και εν Κρή-
  τη, ίστατο ακλόνητος ως βρά-
  χος τού Γιβλαρτάρ, σημαιοφό
  ρος ατράμητος της Μεγάλης ι-
  δέας, αντιμετωπΐιζουσα εκ Γω-
  νιών Μαλεβιΐιζίου μετά περιφρο
  νήσεως τους εις τον ορϊιζοντο
  ...κε·ραυνούς των στρατιών
  τού ΟμέιΡ··· είναι η Επιτραπή
  Μαλεβυίζίου, Τεμένουκ και Με¬
  σαράς..
  ■ρα αιπό λαμπρες θεολογιχές
  σιπουδές, «τάληζε στη Μονή
  Ιερουσαλήμ, όπου έγΐνε Ηγού-
  μενος. Κατά την Κρητική επα¬
  νάσταση τού 1β66—68, ο Με
  λέτιος αναλιαμΐβάνει τηιν προε-
  δ'ρία της επαναστάτας επι-
  τιροπιής Τεμένου,ς — Μαλεβυιζι-
  04» — Μεσαράς και πρόσφερε
  ονεχτίιμητες υιπηρεσίες στο α-
  γωνιζόιμενο έθνος. Για τηι δρά
  ση τού βπικηρύχτηιοε πολλιές
  φορές από τους Τούιρκοιυς και
  κυνηγήθηικε ανελέητα.
  ΒΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΧΑΛΙΛ ΑΙΓΑ ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΜΕΛΕΤΙΙΟ
  Ηράκλειον τη 2 Δεκίιμιβ,ρ,ίουΐ867
  «Πρώτον σας χαιρετώ. έττει
  Τα σας φανερώνω ότι επληρο-
  Σή,μειρα οί Γωνιές με
  500 περιιπου κιατοϊικους, είναι έ-
  να τυττικό ο,ρεινό Κρητ*ό χω-
  ριό με εργιατικοός κατοίκουις
  και τιλούσια λαΊ'κή παράδοσιηι,
  Ο επισκεπτης θα νοιώσει αιπό
  την πρώτη στιγμη το άρωμα
  τη,ς Κρητικήί γηιί θα χαρει τον
  αυθαρμητισιμό και την φιλοζε
  νια των κατοίκων θό< 'χει α«ό- μα την ευκαιρία να γνωρίσει και να αποκτήσει τα μοναδΐικά χειροποίητα υφαντά (τα καλυ¬ τέρα της Κρήτης), καθώς και τα περίφημα αλαβάστρινα αν- τικείιμενα. Στι< Γωνιές, <^άντα 'ναι Ί πόοτα ανοιιχτή, πόντα κρασί στην κούπα»... φορήθηικααπό μέρος βεβαιότα- τον, ότι αν θιέλετε να ησυχα- σιητε, να ειδοποιήσητε «αι τοος λοιπούς ικατ»εταναίοι>ς,
  θα λαβετε μεγιάλας τψάς και
  δόξαν...»
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
  «... Αι τιμαί) «αι δοξαι, άς
  μας χορηγήτε, είναι μηδέν α-
  ττέναντι τηί δόξης, ην επιδιώ-
  'κομεν προ ενός κια ι ημίσεως έ-
  τους, ταυ να απορρίιψωμεν ■
  δηλ. τον σκληρόν καιβαρβαρον
  ζυγόν τηί τυρ,ρανικής και αι-
  μοχορούς Κυιβιερν'ήισεωδ σας,
  και νο ενωθωμίν ιμετά της Μη¬
  τρός ημών, ελεαθερας Ελλάδος
  «αι την οποίαν θέλομεν επιδιώ
  κει ιμέιχρις ότου υπάρχει και «υ
  κλοφορεί ρανίς αΐιματος εις τας
  φλέβας μας...»
  ΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΡΚΑΤΑΤ0Σ
  (ΠΟΥΛΙ ΓΙΩΡΓΗΣ) 1818
  V
  19-1866
  Γεννήβηικε στις Γωνιές Μα-
  λεβ. από πλούσια και αρχοντι
  κή οικογενεια, που είχε έρθει
  στην Κρήτη απο την Κωνσταν
  τινούποληι. Ήταν προικισιμέ-
  νας με σπάνι&ς σωμοτιικές και
  πνεωματικές αρετές ικαι διακρι
  νόταν γιο την αιγάΐπη τού
  πιρος την πατρίδα «αι τη λευ-
  τεριά. Η γρηγοιράδα τού στο
  τρέξιιμο υιπήιρξε
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ (1822~1857)
  Από τους γνωστότερους τα κατάφερνε να ξεφεώγε. ξεοτε
  τουρκομαχους Χά ινηβίς, γεν- λίζοντας κα, ντροπΜζοντοί
  νήθηκε σΤ.ς Γων.ες Μαλεβιζί. τα τούρκικα στρατευματα,
  ου. βδρασε σε πολΛό μέρη που ειχαν περιήλθε, σε απογνω
  της ιΚρήτης, κϋρια ομως στη στ|. Τελ.κά, ύστερα απο προ-
  Μεσαρά και ήταν «άγγίλος πά- δοσΐα, οί Τούρκαι «αταφεραν
  ρηγοοος των Χριστιανών κα. να τον συλλάιβουν κα, να τον
  φο0ο< «αι τρόμος των Τούρ- εκτελέσουν το Φλεβαρη τού κων». Συνελήιφθη κατ' επανά- 1β57, σε κενρ.κή πλατεια της Αοψη απο τον εχβρο αλλά πάν πολης τού ΗρακΛειουι. Από η νεανική τού ηλικϊα ήρθε σε σύγικρουση, ,με το τουριοικό στοιιχειο και αναγικάστηικε να γινει Χσ'ίι'νης. Η ίράση τού α- ιπλώνεται σε όλη την Κρήτη, από τις Σφαικιανές Μαδορες ως τα ΛασιθιώΤΓκα βαυνά. Οι Τούρκοι, που τον «υνηιγσύν α νελέητα, κατάφεραν να τον ε- ξοντώσουν με ενέδρα, ύστερα οπό λοσσώδη, μάχη. «Ο Μαρκατάτος πολεμά. τσι Τούρκους στηι Μαδόρα κι ο γί,ρο Μινως στ,έκεται και τόν — ε — καμαρώνει. — Γιώργη, μην είσαι Σφα'κιανος μην εισαι από τ' Ασκύφου κι ?χεις στα πόδια σου φτερά και στο καρμί^ου ατσάλι; — Δεν έχω ατσάλ'ι στο κορμί, ιμοαδέ φτερά στα πόδια, ,μόνο χω 'γω τη λευτεργιάι αγάπη και θεό μου κι αοιτό μου δινει δύναιμη. Πάνω στα βουνά, στση Μαδαρής το δέτη, μάχη γίνεα. με δάδια και μαχοϊργ»α. Πεφτουν μπαλοθιιές, τα σίδερα τροιπούνε, μα ο παυλι — Γιωργιός τηι μπάλα δέ ,φοιβάτοιΐ. — Γιώργη, το 'κορ,μί μην το ψηιλοσηκώνεις, γιατί βλέπουνε Τοώρκοι και τζανταρμάδες, να σου πά,ρουνε τη νιότη και τα κάλλη.» ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ (Μιχαλακογιάννης) Ο καπετάν .Μιχαλαικογιάννης ταθεί από οπλαρχηγούς να α- γεννήθηκε στις Γωνιές Μαλεβυι- ναλάιβει την αρχιϊγ-ία της της ζίοο. Για τη ζωή «αι το έργο ανατολικής Κρήτης το 1β66— τοο ελάχιστα πράγ,ματα γνωρί 66, αλλά αρνή'θηικε επειδή ή- ζουμε με σΐγουριά. Η παράδο- ταν αγράμματος. Οί θιρωισμοι ση αναφ-έρει ότι ήταν «σπου- και τα κατορθΐω;ματάι τοο συ- δαίος άντρας, ψυχωμένο παλι- ζητιούνται και σ-ήμερο μ* συ- κόρι. άιφοβος .και δυνοτός». Α γκίνηση από τους γεροντότε- ναφέρεται ακιάμη πως είχε προ ρους. «Κιόλιλα θα πάρω και χαρτί, κοντύλι και ιμελάνι να σας — ε — πω για τσ' αντρ,ιγεΐ'ές τού Μιχαλαικογ.ιάννη, Στον κάμιπο κατεβήκανε κι ο Μιχαλακογιάννης, ,μέσα στ' ασκερι χίΓθηκε. κιανείς δεν τον — ε — πιχιάνει. Ήτανε κι ίίλλοι Γωνιανοί κι όλοι μαζί πηγαίναν κι σπου 'χε μπούνε στην Τοορκιά οί Τούρικοι τους ετρέμα καρτέιΡ'ΐ τως εστένανε στο Στρούμπουλα από κάτω Τσι Τούρκιους πχιάναν ζωνταννούς κι ερίχτα τ?ι στον τάφκο» ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΜΕΤΗΣ (1795;-1835) ΝΤΕΛΗ ΔΡΑΚΟΣ (ΔΡΑΚΟΣ ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ) Εις τοος ηρωικους υρερασπι- στάς τοι» Αρκαδιου συναρι- θμεΐται ίκα ιο ίξ ΗραικΙλείιουι ('Κάστρου) Δράικος Τζψπρα- γόις(2). Κατήγετο εκ τού χωρι ου Γωνιές (Μαλεβιζιαυ <κα< ήτο γνωστός εν ιΗραικλειω υπο το όνομα ως Ντελή — Δράικος. Ούτος διίμενεν εις το Ηρά¬ κλειον επαιγγελλόιμίνος τον ρά πτην Κρητΐ'Κών ενδυμάτων, αλλ* ειργάζετο σπανιώατα. Με τρϊου' αναστήματος, εύσαρκος και ωραιάσωμθιζ, αιμέμτττουι πε ριβολής, πάντοτε λεβένΤΐκα εν- δεδυιμένος, ήτο το φόβητρον τ υ ν Τούρκων. Κατό την επαναιστασιν τού 1ι866 είχεν ηλικίαν 45 ετών. Με τέιβη μετά των φ.'λ'ον τού συιμ πολεμιστών εις Αρκάδι ως και ιμετά τού Αντωνιοσ Βολιτάΐκη ή Μπόμπα εκ ΒενεράΓτθ'υ Μαλε- βΐιζίουι, νίέου: εν*θουοιιώβο'υΐ5(3). Ο Ντελιή — Αριάικος, επιΐικε*- μένηις της πτώσεως της Μονής Κατό τα 1866 η (νΐονή Αρ- ιχαδιου είιχεν εννέα χιλιάδας αιγοπροβάτων, τα οπο',σ είχεν επιτάζει η Επαναιστική Επιτρο πή πρός συντήρησιν των εν ΑρικαόΊίω, εκ- των οποίων λέγε- ται ότι πειρ ι εσώθησαν μονον εκατόν εκ της διαρπαγής των Τούρκων. Ο από το χωρίων την δευτέραν ημέραν της πο- λιορ-κίας, απεπειράθη να δια- σπάση ιμετά τού Ξάνθη την πρός Ν. της ΜονήΊς (ηρος το μέρος των αιμπεΧίώνων), βχβρι «ήν ιπαράταξιν, τό οποίον ατυ χως δεν κατώρθωσαν φονευ- Θέντ85(4). Τας πολειμιικάς αυτού* αρε- τός διελάλησεν η Κρητική Μούσα, η οποια απαρηνορη- τος θρηνεί τον εκιλιπόντα ή- ρωα: ιΚαι σέρνει ο Ξάνθης το στιαθί κι ο Δράκος το μαχαίρι κ οί δ·υο γιουρούσι «άΐμανε στο Τούρικ«ο ασκέρι. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία πή- ραμε απο τη Βι<κελαία Β·β»ιο- θήκη. ('2) Ι. Μητσοτάκη, Ασχειον. (3) Ούτος είχεν αναιχωρήσει από το Αρκιάδι δυο ημέρας προ της πολιορκιας. (4) Σχετιικώς πρός την τολ¬ μηρον εκείνην εξώρμησιν ο Ε. ψίαροικδάΐκης γράφβι τα εξήις: «Τρις επέπεσον ξιφήρεις κα¬ τά τού πολυαριί6μου στρα- τού, όπως διασιπάσωσιν αυτόν κιαι ο μέν τελευταίος (Ντελή Δράικος) ως λίαν ωκύτταυς είχε πραβιή τοσιούτον, ώστε εθεω¬ ρείτο, ότι σχεδιον επέτυχε τηί διαιρρήξεως. Επί τέλους όμως έ πεσε νεκρός βληθεις διά τριών σφαιρών. Την οιμολογΐίαν ταύ¬ την επιβεβαιοί «αι ο αρχηγός ιωάννης Σγουρός, όστις αμέ- σως μετά την αναχώρησιν τού Μουσταφά είχε μεταβή εκεϊ μετά τίνων, όπως δυνηθώσι να χωρίσωσιν όσον το δυνα¬ τόν τα πτώμανα των Χρΐστια νών βκ των Οθωμανών και εν- ταφιάσωσιν αοτά. Το πτώμα τού ρηθέντος ήρωος Δράκου εύιρ,εν ο ίδιος "έξωθεν της Μο¬ νής σχεδόν ,βολή/ς πιστολϊου μα'Κ,ράν». (ιΕ.Ψθιρουδοκη, ενθΓ ανωτ. σ. 96). ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΤΣΥΦΟΣ «Γωνιές» Μαλεβ,υιζιου Μάρκος Κοτσυιφός, προσελθών εις Αρ- 'κάδι μετά το 18166, εδωρήσα- το τη Μονή δισκόσια αιγοπρο βατα. ιΒπισης εξ ιδίων κατα- σκεϋασε την μεγάλην «αιμπάναν (1873), ως ικαι την ειιοόνα τού Ανίου ΓεωιργΌ'υι, η οποία είναι ανηρτημένη εν τω Ναώ της Μονής. ΠαρέμεινΤΡ'^λαΎκός και πέθανεν ηρίλεπρος εν τω Δρα- γατοικα'λύιβω τω 1©76. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα" παραιπάνω στοιχεία σιώζοντε από χ^ΐιρό γραφα της Μονης Αρκαδίοΐί.. Δεν έχαυμε άλλα νια το χω¬ ρ ιανο μας ήρωα. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ (16-17 ΙΑΝΟΥΑΡιΌΥ 1867) Είναι μια από τίς σηιμαντικό τερες ράχες τοο Κρητικού α- πελευθερωτικού ιαγώνσί. 1<ιίλιοι περίπΌυι Κιρητΐ'κοί και κυιριίως Γωνιανοί, πάιλεψαν «αι νί'κησαν δεξάξι χιλιώδες Τούρικους και τσυς εμπόδισαν να περάισουν στα Ρεθεμνιώτι«α «αι να «α τ ο πνιξουν την επανάσταση. Οί πσλλοί οξιωματούχοι και το μεγάλο πλήΐθος δέ φόβισαν τα παλΐΜΟρια μας. «Δέ μας φοβιι,ζει η Τουρκιΐά, μοιιδ' οί πολλοι θαμμένοι στο Εκλαιβόκαιμιπίθ βρίσκονται 'φτά πασάδες.» χ—ΐΓΤαυλή νά 'χα ται νιάτα σοα ικαιΐ την παλΐικαργιϊά. σου, να βιγω στην πιο φιλή κορφή να καστροπολεμήσω. Μα ο χάρος την εριήχτηικε την ό,μθιρφιήν τού νιότη. «ι ηύρηκο 'η σφαιίρα τον Παυλή μέσα στον Καμαργιώτηι. Μάχη, μεγάλη γίνεται εις τσι Γωνιές "πό κάτω κι ανιλαλούνε τα βουνά «αι σειέτε ο Μ*ηλορείτης· Σώ,μα με σώμα πολεμούν οί Κρητικοί «ι οί Τούρικοι κι ο ποταμός ο Καΐρατσής πΑηιμ,μύρισε στο αίιμα. Κοντοσιμώνει ο Κόρακας και λέει τουι Ντεντιδάικη:» «Νύχτα 'γινε η σόλληψη, τον πα;ρνουν κι ο ηλιος εμαύρισε και της αυγής το άοτρο. Τον βάνουν στο Ηράκλειο, κλαίει η Χριστιανότη, πού κανε τέτοιο λφεδιάι και τέτοιο πατριώτη· Τσορσ.» — τσαρσί τον -ε— λαλούν και βγαινουν στο Με ι ντανι, τα δάκρυα τω Χρισιανώ η χώρα δεν τα βανει. Πα*ζε, τού μν.α εις τον καφά μ όλη τηι δύναμην τού. μα δεν τοο το κατάλοσε τού Βλαιχο το κο,ρμ» — ν — τοο. Κα, ξαναδευτερώνε. — ν — τού μν.α '.ς Τ° πισωκαυ,κ, το αιμα —ν—τού πετάχτη«ε και γ.νηκε αολα.κ,ι., Κι τότεσος το ονοιξε το ορικαμένο στόμο: - Σκ4λε οποτελεωνε να γίνε> η σάρκα χώμα.»
  ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΚΗΣ
  Οι φαβερος τουρκομάχος γεν
  νήθηκε στο ιΚαμαράικι Μαλεβυζί
  ου.. Το ηραγματικό τού επίθε-
  το ήταν Παντερής. Στα περισ
  σότ&ρα κατορθώματά. τού εί.χε
  τη. συντροφιά της Αρίτής Νιω
  τη- Το λΐιμέρι τού βρισκόταν
  στις πλαγιές τού Στρούμπουλα
  κονηάι στο δημόσιό' δ,ρόμ!θ ικα-ι
  δεν άφηνε να περάσει Τούρκος
  ζωντανός. Στην επανάσταση
  τού 1821 διακρίθηκε ως οπλαρ
  χηΐνός τού Μαλεβυζίου και η
  γενναιότητά τού ήταν ονομα¬
  στή, γι' αυτό έφερε και τον
  τίτλο «γενναιότατος». Είχε το
  Γτρονόμοιο να φορεΐ λαχουρέ-
  νια ζώνη. Στα 1635 δολοκρονή-
  θη«ε από Τούρκους στο Ηρά¬
  κλειο.
  ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
  Ενα α.ιτημα κια ι μαζι ανυιπο-
  μονηρίαι δήμιοιιργήιθιηικε τελευ¬
  ταία στο χωρία από τους νέ-
  ους, κύρια φιλους τού αθληριι-
  σμού, πουι διικαιολογημένα ζτΐ'-
  τούν να δημ'ΐοι»ργηθει κάιπιοιος
  χώρος για ά0ληση.
  Κάποιες συιζηιτήσεις και ενιέρ
  γειες πουι έχσυν γινει δεν έχουν
  φέρει το ποθη(τό αποτέλεσμα
  κι επειδή νομ.'ζω πως το πρό-
  βλημα είναι ΟΠΩΣΔΉΠΟΠΈ
  ,ΠΕΜΙΙΙΚΟ και αψορά όλους μας
  ,θα προστταβήσω να φανώ χρήι
  σιμος σε ατιόψεις κυριως ταχτι
  •«ής για την αντιμετωπίση τού
  όλου θιεματος.
  Και αρχι«ά να μη βιαστούν
  στην επιλογή τα"1 χώροο που
  μπορει αργόίτίρα να δημιουργή
  σει προβλήματα τεχνι«άι κι ακό
  μη( αισθητικά, στη δομή τού
  χωρίου, σε οχέση ,με την καθ"
  αυτή Ιλεισουργϊσ και το σ·κοπό
  ποο Θα έχει ο χώρος αυτάς
  που που στο εξής Θα το λΐμε
  ΣΤΑΔ1Ο.
  (ΙΝα μην ξεχνούμί πως ο Πο-
  λισ.ιστικος Σύλλογος μετά από
  ,εφτάι (7ι) χρόνιαι β,ρήκε χώρο
  για να ικατασκευιάσει το Πολιτι
  < ούτος πατριώτης γεννήβη στις Γωνιές Μαλεβιζιου. Σε ι>πηρεσια
  εκκλησιας.
  «Αφρουικαστείτε να σας πω κι εγώ για τον Παλμετη,
  απού φορεί το λαχουρί και τ" άρματα στη μέση.
  Όλοι οι Ρωμνοι ,μοοτίσανε και 'σικύψανε «εφάλι,
  μ αοτός ικρατεί τον πόλεμο, δεν τον - ε - παντονιαρει.
  κι ειιήνυσε κοι των Τουρκώ και ήπίψε και γράμιμα
  — ιΕγώ μου τής δέ γίνοιμαι —η — Υ'α κιανένα πραμα
  εγώ μουτής δέ γίνομαι, βαλτέ το στο μυαλο σας
  κ, αν — εν — το καταλάβίτε, είναι καλό δικό σας.
  Στο Στρούμπουλα κο. στο Σωρό θα στενώ το «αρτέρι
  κοι θα' ανημένω την Τουρ«ι* το καθανά σεφερι.»
  ΑΝΑΚΟΙΝΩ-Η —
  ΚΑΛΕΣΜΑ
  Καλοιύνττοι τα
  μέλη τοιυ αΘΛιηιΤΐκού
  μαΓΓΐείοιυ τηιν Κυιρ"αική
  Απρίλη στις 6 μ·μ·
  γρακρ€ίΐο τού ΣυλλΌγου
  για λήψη αττοιφιάισΐων
  Η ποιροωσϊια όλω·ν
  απαιραίτιητη.
  σω-
  15
  οτγ.ι.κο Κεντρο *ι α'κομη η ιδία
  η .Κοινότηιται τα Τδλ&υπταϊα χρο
  νια οτΤίγάστηικε σωστάι).
  ιΗ ιδιο,μορφιια επισης τού τα
  ιποΐί μας είναι αντ.ίθετη ενΓτε-
  λώς για να φιΐλοζενήσει τέτοιες
  εγκαταοτπάσεις που απαιτούν
  τε,ράστια πΐλατώμαιτα χωρίς
  ιβέβαια αυτο να σημαίνει, πως
  η προσπαθεία Θα πρέπει να
  εγκοιταλη.φθει. Αντ.ίθετα θα
  ιπρέπει να γίνει μετ,ρο για παρα
  πέρα ενέργειες, άλλαι σωστες
  με συσί,α «αι υποδο,μή.
  Εκεινο όμως που προέχει ε¬
  να ι πως ολ' αυτά θα πρέπει να
  ρ.υιθμι:ζοντε υπεύθυνα από κά-
  ποιο όργανο πο.υ με οττόχο την
  κατασκευή τού ΣΤΑΔΙΟΥ θα
  δρα. συγκεκριμένα και υπεύθυ¬
  να.
  ιΚοντολογις θα πρέπει πρώττα
  να γιϊνει το ΣΛΜΛΤβΙΟι, που
  στη συνέχεια θα μεταφΐέρει Ε-
  ΠΩΝΙΥΙΜΑ τις θίσεις των μελών
  οποίες «ι αν ε-ιναι «αι έτσι θα
  εχφράζεΐΓιαι σωστά αφοό στις
  αποψ'άσεις &α επικιρατεί η θε¬
  λήση των τιολλών. Τοτε μόνο
  θα μπορούν να ιβοηθήσοον οί
  φορείς τού χωρίου δηλαβή η
  ιΚΌΙΙΝΟΤιΗΤΑ, οΤΥΝΕΤΑΙΙΡΙ-
  ΣΜΟ'Σ, ο ιΑΙΓΡΟΠΊΚΟΣ ΣΥΛ-
  ΛΟΓΟ1Σ, ο ΠιΟΛΙΤΙΐ—ΤΙΚΟΙΣ ΣΥΛ
  ΛΟΓΟΙΣ «αι τα «όμματα, κατά.
  το μέτρο των δυνατοΐτή-
  Φων τοος.
  Τότε οου θα υπάρχουν ΣΥ-
  ΓΚΕιΚΡΙΙνΙΕΝΛ αιτήματα και
  θ'αι μένει η ενταΓΠ«ότητα τού
  ρυβμού εργασίας για έργο.
  Το ΣΤΑΔΙΟ λοιπόν άς μη ψ-
  νει αντικείμενο των ψιθυρι-
  στών κι] άς μη Ογαιναυν βιασττι
  «ά συιμπεριάσματα. Προσωπικ'ή
  άΐποψιη τουι γράφοντας είναι
  ιπως ΟΛΟΊ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ΘΕ-
  ΛΟΥΝ ΝΙΑ ΒΡΗΘΗΣιΟιΥΝ αλλά
  περιμένουν τουις «έους ποω φυ
  σιικά έχοον την υηοχριέωσίη να
  δείξουν το δρόμο.
  Στίλνω τις προσωπιικιές μο-υ
  ευιχές για ένα όμορφο ΣΤΑ1ΔΙΙΟ
  ΣιΤΙΣ ΓΟΝΙΙΙΒΣ, καθώς επΐσιης
  τις ευ>χιές τού ΓΩΝΙΛΝΟΥ ΚΗ-
  ΡΥΚΙΑι «αι φυσιικά τοιυ ΓΤΟΛΙΤΙ-
  ΣΤΚΚΟΥ ΣΥΛΛΟΐΓΟΐΥ που περι-
  μιένει τα επόμενα βιήματα των
  ναόν για να βοηθησει ΝιΑ ΓιΙ-
  ΜΒΙ ΠΡΑΙΠΜΙΑΙΤΦΚΌΠΉΤΑ ΤΟ
  ΣιΤΑΔ,ΙΟ.
  Δ.Σ.
  ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΧΗ
  ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
  ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελ. 1
  πράσινα
  Καλούνται όλοι οι 'χωριανοί
  πουι ιέχουν αγριάιδες στις —ιρα
  πάνω τσποθεσίες να της δωριί-
  σουν στο Σΰλλογα ,με σκιοηΰι
  να γινει από το Δασαρχείο η
  ιδιαδικασία της αναδασωσης.
  Ήδη δύο χωριαναί ο Τηλ£-
  μαχος Μακιρυινιαννιάικης σττη' θ'έ-
  ση «ιμπιρμανι» και ο Μιχάλης
  Παντερής στηιν «πούιπα» εκδη-
  λώσανε τη βέλησή ταυς «αι δω
  ,ρΓζουν αντίοποιχα εκτάσεμς γι
  αυτό το σκοπό.
  Γ.Κ.
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Προστατέιιιτε τα δέυτρα
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
  τού Προέδρου και τού Γραμματέα τού Συλλόγου
  Μεταδοθηκε συνίντευξη απο
  το Ραδιόφωνο στις 20 Γενάρη
  τις απαντήσει^ στη δημοσιο-
  γιΡ'άιφο ΜΕΛΛΗ ΚιΑΤΣΑΙΜιΑ εδω-
  σαν (α·Γτο το Δ.Σ.) ο Πρόεδρος
  Ηρακλής Παντερή·ς κα« ο Γεν.
  Πραμμαιτιέας Δημήτρης Σμαρα-
  γδής. Η σιυνομιλία αφορούσε
  θέματα συλλογου και επ:σης
  την προστπάθεια για την ανα-
  παλα'ωσιηι και λειτουργία τού
  ανεμσμύλου, και (την παραθέ-
  I
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΉ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕ'ΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣτ-Ι ΣΤΟΝ
  ΑΝΙΕΜΌΙΜ,ΥΑΟ ΤΟ ΓΕΜΑιΡΉ
  Το Πενιάριη ποιυ πφαισιε (και στο πίΑαί)σ»αι της προ-
  σπιάιθιειιαις τού ΣΜλόγοιυι Υ'αι π-ράΐσινιο στο> χωριό) φυ< τέψαιμιε δενιδρ'ύιλϋα σττον ανίΐμφυτλο κ ι εΓτε'δή γιαι ντα ,μΐεγΐαΐλιώσοιυιν έχοιυν αΜάιγικιη απ' τη φροινττΐίδαι κακ την προισταισιίιαι μίαν; ο Σύΐλΐλοιγος παιραικαίλβϊ όλοιυς τους χωρΐονούζ κοι φορβίζ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΆ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ τα δβνΐτραι γ'ο νιαι έχουμε το πάθη. τό αΐΓτοιτέλεισμαι. Την Κυριακή στο Ρέθυμνο ΠΑΓΚΡΗ Τ.Α ΣΥΣΚΕΦΗ ΠΟΑΙΤΙΣΤΙΚαΐΧΙ ΦΟΡΕΩΙΙ ΜΕΤΕΧΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΑΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΊΕγινε 'γνωστο ότι, ο Εκπο- λιτιστικός Σύλλογος Ρεθυμνου· ορνανώνει στο Ρέθυμνο την ΚΑΐριαική 8 Απ·ριλι·ου στ ην αι- βουσα το·υ' Λιιτκε'ου ΕΑληνιδων Ρεθύμνου, Παγκρήτιια σόσικεψη Πολιτιστικών Φορεων. Το προγραμμα της σύσκεψης είναΐι το οαοαικάτω: 'ΙΛνοιγμα οπο εκπροσωπο τοο ΕΞικπολιτιστΐκοΰ σιυλλόγου Ρεθθιμνου. •Εισιήγηιση. απο εκπρόσωπ© τηί Πανελλήνιιας Πολιτιστιικης Κϊνησηΐς. Ερωτήσεις — απαντήσεις πά νω στ ην εισήγηριη. Οιμιΐλίες εκπροσωπών Πολιτι¬ στικών φορέων Κιρήτης. Τα θέματα που προτεινον- ται γΊα συζητήση, σύμφωνα ιμε τιο θήματα που θα συζητη- θούν σττην Ε' Πανελλαδιικιήι Σιυ^ «αντηση είναι το παραικατω- — «ιΔιεύρυνσηι των Δηιμσκρα- τιικών αλλαγών στον Πΐολιτι- σιμό, ΠολιτιστΓ·ι«<ή ανεξαρτησ.ΐα — Εκΰηιμοικρατισμος — Πολι- τιστική Ανάιπΐτιυξη». — «Αναπτύξη των προοδευΐΓιΐ •ών στο-ιχειων ταυ ΠοιλιιΓΤιΐσμου ΓΤολΐτιοτΐΗκ'ή «ρϊοηι Προο,δευτι- κας πολιτισμός — παραβοση και σύιγχρονη πολιτιστι«η 6η-~ — «Ίνΐορφές «αι περιεχόμίνο εκΐδηλώσεων πολίτκττικών φο¬ ρέων. Στηι συσ.κεψ·η εχο·υν κληθεΐ να πόρουν μέρος: — βκΓτρόσωποι Πολιτιστΐ'κών Συΐλλόγων. — Εκπιρόσωιηοι Σιυλλόγων μ ε •κοινωνικιήι δράση· κ·αι πολιτισίτ-ι κή δραστηριοτητα. — Εκπρόσωποι ~Τιης Τοπιι«ής τη·ς Κρήτης. Ονόματα Γωνιανών σε οδους τού Ηρακλείου Σε δυιό δρόμους της πιό- λης ταυ1 ΗριακΛΕΐθιυ' δό6η- καν οινόιμιαιτα από Γωνια- νούς άνδρες· Στον ένιαι τιο όνχίΐμα τού 'Ηρωια. ΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ (ΠΌΥΛΙ- ΓΙΩΡΓΗ) και στον άΛλο το όνορα τοιιτ ΣυνοταιγιμαΓτάρ χη ΑΝΔΡΕΑ Γ- ΝΑΘΕΝΑ. Πορακάιτω η επιιστοΑή που έστε'λε ο ΣύιλΑογος γ>
  συτό το θέμοι στο Δήμο
  Ηρακλείου-
  ιΠΟΛΙΤιΙΕΤΙΚιΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΝ
  ιΓΩΝΙΙΩΝ — ΜιΑΛΕβΥΖΙΟΥ
  ΙΐΣΑίΥΡΩΝ 37
  Τηλ.: 24!2—165
  ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13β
  ΠΡΟΣ
  ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗ¬
  ΤΗΣ ΥΤΤΗΡΕΣΙΙΑ ΟΝΟΜιΑΕΙΑΕ
  ΔΡΟΜΩΝ
  Με χαρό πληιριοφορηθή'καμε
  την ονομασΐα δύο &ρόμων της
  πολη.ς μας με ονόματα χωρια-
  νών μοί.
  θα θέλομε «αι στιξ επομενες
  ονο,μασιες — μετονο,μασ' ες
  δρομων να περιλήφθθύν και
  αλλοι χωιριανοί μας ήρωες.
  Για το σκοπό α·υτό σα< α- ποστέλομε η,μερολόγιο — ντο •(ουιμιέντο με αναφορά στη ζυή και τη δράοη καθενός χω ριστά, στους πόλυάριθμούς τού τόοου μας, και δή τραγούιδια που εξυ- μνούν την ανδρειό τους. Ηρά'κλειο η (νΐάρτη "θ4 Ο1 ΟΡΟΕ3ΔΡΟΣ ΗΡ. ΠΑΝΤΕΡΗΣ 0· ίΙΒΝ. ΓΡΑΜιΜΙΑιΤΕΑΕ Δ. ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡ.: Γιατί θέλει ο Σύλλογος να αναπαλαιώσει τον ανεμο- μυλο; ΑΠ.: Αυτο που μας έκανε κυ ρ.ιως να θιέλουμε να αναπαλαιώ σιουμε τον ονβμόμυλο είναι το γεγονος πως είναι κτισμα 30 χρονων. Κτιστικε το 1904 και όλα τα χρόνια ιμέχιρι και το 1953 πουι λειτουργούσε εξυπη- •ρέτησε πλήρως τόσο το χωριό μας όσο και την υπσλοιπη πε- ριοχή. ΑΙπό την άλλη, βριΐσχετα ι στο πιο ομορφο σημειο τού χωρίου και αισθητικά, μας σιυ- γκινει το γ&γονός ότι θα βρίσ>κε
  ται πλοι — πλάι με το πολιτι
  στικο μας κιεντρο.
  Εδω θάθελα να, πω, πως ο
  ίδιος σαν κΛηρονόμος, τα χρο-
  νια τηξ λειτουργίαν τού, εργά-
  στηκα ψε να δημιουρ-
  γει έργο. Ενδει·κτ«κό μπορώι ν·-
  αναφερθώ στ,α πσρακάΓΤω:
  (Καθιδρύθη* ε συ.νεστ'α<τη ποο γίνετα·ι ικάθε χρόνο με τη συίμ,μετοχή χωριανών μας «αι φιλλων τού Συλλόινου· μα<. ΊΒκδοση εφημερίδας με τί- Τλο «,ΓΏΝ-ΙΙΑΜΟΙΖ ΚΗΡΥΙΚΙΑΕ» όργανο τουι Συλλδγαυ ποο πι- στεύω πως ήτανε η πρώτη εφη ,μεριΐδα Πολιτΐστικού Συλλό¬ γου στην Κρήτιη. Μερυμνήσια/με για την έκδοση και την ΚιΐίκλαφορΓα που αφορα το χωριανο μας ήρωα ΜΙΧΑΙΛΗ ΒιΛιΑΧΟ, ή ΚΑ- ΛΉιΣΠΕΡΗ «αι που αναφΐρεται στους αγώνες τοο κατα των Τούρκων και στο τραγικό τού Τέλος με αποκεφάλισμό στο Μεϊντάνι το 1856. Το βιβλίο γράφτηκε από το σιυγραφεα κ. Νίκο Σταυρινί&η ο οποίος αν- τλησε το υλπκο για το γραψι- μό τού· απο τη "μελίτη των Τουρκικών αρχεων Ηραικλειου. Παράλληλα σε σονεργιασια με την Ιερά Μονή Ιερουσαλή|μ στο Λουτράκι Μολεβυιζίαυι. τε- λεσαμε μνημόσυνα και καταβέ σαμε στεφάνι στ όν τάφο ενός ακόμη χωριανού μας ήρωα Τ»ι> ΜιΕΛΕΤΙΙΟΥ ΚΙΑΛΗΣΠΕΡΗ
  Ηγουμενου της ιδίας ,μονήις και
  ιγΐραμματέα τηις ΕίΙΑιΝΐΑΕΤΙΑ/ΠΙ-
  ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΙΣ ΑΝΑΤΟΛΗ-
  ιΚΐΗΣ'ΚΡΗΤΙΗΣ ·κατά την επανά-
  σταση τού 1686.
  6πΐση< ιποτεινοντας φορο Τιιμής στους ΗΡΩΚ3Σ ΤΟΥ ΠΟ- ΛΥΤΕιΧΝβΙΟΥ το 1978, προιβό- λαμε την ταινια τού- χωριανού ,μας σικηνοθέη ΓΙΑΝΝΗ ΣιΜιΑΡΑ ΓΔΗ «Κ,ΕΛΛΙ Ο.» Και φέτος, με τη σΐκνεργα- σΊα ΟιΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟιΒΕΏΝ τού χωρίου μα·ς διορ/ανώσαμε εκόη λώσεις όπως ομιλια, απαγγελί- ες ποιηιμαΓΓων προβολες κ.λ.π. για τον ίδιο σικοπο. Το 1980 οργιανώσαμε με επι τυιχια, εκθέση ζωγραφικιηις στη Βασιλική τού Αγίου Μόρικου, το·υι χωριανού ,μας ζωγράφου Σ/Τ,ΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΚΜΊΑ/ΓΗ. Ενερ- ιγΐήσαμε για τη συντήιρηση των τοιχογριαφιών τηί Βυζαντινήν εκκλησίας τού χωρίου μας πρός την αρμοδία οπηρεσία αλλά δυστωχώς ,μέχρι σιήμερα δεν ε^ χαμε θετιικά αποτελΐσιματα. Με υπόμνημα που δόθη·κε στη,ν υπουιργό Πολιτισ,μού και Επιστη/μών μ. Μερκούρη μα< διόβηκε οικονομική ενισχύση 100.000 δραχμών. Τυπώσαμε ηΐμερολϋιγιο — ντοκουμΐένΤδ — ιΓΩΝΙΙΑΝΩΝ ιΗΡΩΩΝ ήτου δράσανε κύρια την εποχή της Τουρκοκρατία·ς, αναφερόιμενοι στη, ζωή και τη δράση, τοΚ με αιποσηάοιματα από Δηιμοτι- ικά Τραγοώδια που τού»; αφο- ρούν. Με τη φροντΐοα τού Συλλό γου εχουνε δοθεί θεατρικές πό Η χρημοτοδότπση τού αυεμ6ιιυΑου ΣΥΝΕΧΕΙΑ αιπο τη σελ. 1 κόθε ξένου επισκέττπη. Γ-Κ. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ - Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΟ.Τ. κ. Ν· ΣΚΟΥΛΑ Πρός Τον κ· Σικουλά Γενιΐκό Γραρματέαι ΕΟ.Τ- ΑΘΗΝΑ Κιύρ'ΐί, Σικουΐλάι, Μιειτά τη συινάντιηση ποιυ ίΐΐιχαιμιε μαζΐϊ σας στ>ιις
  20 τού ΜΙάρτη 1984 στο
  Ηράϊκλεΐο τιη,ς Κρήτης, σας
  ενηιμερ'ώισαιμε γΐ0, την προ
  Όττάιθιει,αι ηου κάινιει ο σύΑ-
  λογός μαις ναι αιναιπιαΛαώ-
  σε' το μονοδιικό ανειμοιμυ
  λθ' της Γτεριοιχής.
  Π'ό συγκεκριιμιένα σκο-
  πόις τού ΣιυΛλόγου κοι πό-
  θος όλων τιον χωριαινώιν
  ?ίναι να αινιαιπιαΛαιΐιωθιεί καΐ'
  νο, λειτουργήισει όπως τα!/
  πιαιλιό καιΐρό·
  θευρούμε πως {ίνα ι αναι
  γιε,ίΤΟ' ΟΡΟ ΤΟ 1904. Πέρ'Ο.
  άμως ατιό την η.θική κα>
  καλλιτεχνκή άξιαι κα>' τη
  μοινκιΐδκ,ΌΐτιηιΤΐό τού — σπω,ς
  φαιΐνι&τίαι κοι στην εσώ-
  κΛειιστη ο?ωτογραφία' —
  θο μπιαρε/ΐ νο δεϊχνε' κα>
  στιις κιαιτΐοιπιγές γενές, τον
  παιραιδοισιαικιό τιράττ© παρα
  σκειυιής αλευιριού· Μι τη
  λειτοιυργιϊια τού βα μείνιε'
  μνιηΐμίίο παιρόιδοσης για κό
  ^ νΤ'άπιιο- κια ι ξένο επισκέ-
  Π' αυιτό ζιηιτοιύιμιε τη
  χρηιμαίτοδότηρη γιια, την
  αναπαΛαιΐωισιη, κθ' λιεπτοιυρ-
  γϋα τοιυ, αιπό τον οργανι-
  07μο ποο στσυς σκΌποιύις
  ■^ου είναιΐ κα> η σωΌτή δ «ο
  τηρήση της παράδοισης,
  •σαν μέσαν προβοΛής κα>
  δΐιάόοισης ταυ ποΛιτισμΌύ
  μος στους αΐλλιοιυζ λαούς·
  Μΐε τη χιαρά της πρσσδο
  κΐαις, σας ευχοριατΐο,ύμιε
  θερμιά-
  πάο-αιοτο κομράιτ" της λαι Ηράικλειο, 28 Μάιρτη 1964
  ραστάσεις στο χωριο μα< ο- πό ενα 'κυπριακό θιασο και α¬ πό το ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΏΝ ΚΡΗ¬ ΤΗΣ που θα πρεπει να τον,ισοι* με πως η προσφορα τού (τού ΘΙΒΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ δηλαοή,) στο Σύλλογο και το χω,ριο μα,ς εί¬ ναι μενάιλη. 'ΙΑλλο ένα έργο είναι η συνε- χή|ς προσπαθεία κολλοπισμού μας με δενδιροφιυ'- κάνουμε «ατα ·κα·ι- ρούς. Βεβαία υπόρχοονε και τόσο άΑλα που θα μποροίισα να πω αλλά δεν αναφφομαι λόγω χρόνου. ΕΡ.: Πώς βλεπουν οί χωριανοι το Σύλλογο; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ιΠριν απ' ολα· πρεπει να πω, πως εκτος από μας, υιπάρχει κ ι άλιλος ΣΟΑλογο,ς Γωνιανών Ατ τι,κής. Κι αωτο νομΐιζω είναι έ¬ να δειγμα της αγοπη.ς όλων Των Γωνιανών όπου κι αν βριί σικονται, γιο το χωριό μας. Για το πως βλεπουν τώρα το Σύλλογο, μπορώ να πω πως είναι θετικά τοποθετημιενοι α- πέναντϊ τού. Να Αηφθεί υττ' ό- ψη ·ηι πολιτΐ'Κή και πολιτιστική στόθιμη των Γωνιανών πουι κα- ται παράδοση είναι προοδευτι κοι «ι έιχουνε προσφέρει πολλά σους ογώνες για τη δημοκρα¬ τίαν — Πολλιές φορέις οί εκδηλώσει ς τοιυις για το Σύλλογο είναι σΐι- νκινητιικές. — Προσφατο παραβειγιμα, η 6ωιρίά οικοπεδου 5.500 στρεμ μάγων για το ΠολιΤΐστικό Κέν- τρο που θέλουμε να φΤιόζου- με, δ,ιπλα στον ανεμομυλο. Γενΐ'κά η στάση τοΐΚ &ναι σ.ι>γικινη(τική. Έχοανε αιγκαλια-
  σει το Σύλλογο, τον ενισχύουν
  οικονομικα και ηθικά.
  θα ήτσνε επισης παράλειψή
  να μην α,ναιφέρω την προσφο¬
  ραι των Αοόοη,μων Γωνιανών
  τού εξωτερικόν που ανταπο-
  'κρίνονται σε καθε κάλεσμα
  τοι» Συλλόγου.
  ΕΡ.: Ποΐ'ες είναι οί προοπτικίς
  τού- Σαλλόγου;
  ΑΠ.: Ο' Σύλλογος όπως γρό-
  ψαμε και στο τβλευταίο φύλ-
  λο τού «Γωνιανου Κήιρυκα»,
  φιλοδοξει να στα'θει στο πιο
  ψηλό σιημείο τού χωρίου. Συ|μ-
  βολικιάι βεβαία. Πάνω αο' όλα
  ■και για. όλους.
  Να συνεχίσει τ<> Ρθ^ο τού
  σαν ψορέας, χωρ.ς σκοπιμότη-
  τες, και να διευρύντι την ήδη
  ■υπίάρχουσα συνεργασιία τού
  με τοικ άλλους φορεϊις και τα
  κόρματα τού χωριούι, για τη
  συνεχή παρακολουθήση των
  Γτροβληματων που προκυπτουν
  καθηιμερινά.
  Έχο^με για παροδειγμα ενα
  ττροσιφατο πβριστατιχο κά-
  ποιου παιδιού που έπρβπε να
  πάει στην Αμερικιή για εγχειρη
  ση. Ο Σύλλογος σε πολΰ σύν-
  τομο διάστηιμα ενίσχυσε οΐ'Κθ-
  νομ.κα την οικογενειο
  να γινει εφ.κτό τ0 Τί
  Π σΐχετική θιροπιΐα ,»
  νόν να ητανε
  Του
  ΐΕνο
  το γεγονός πυς γ,α
  γκ*κριμενο
  Ρ'θύ χρειάστηκί νο
  σουμε γιο 2 ώρες
  τοικ φορεί< τού μη ήρθαν κι από εκηρόσωποι ΣΜΟΥ ΓΩΙΝΙ. ΑΤΤΙΚ»:"* Τό το Αώνχ». * °* Το ποιο σηουοακ) «λ που μας **ε, ^, "»» σ-κευή τού Πολ,τ,-^7 τρου που <με την σή τού ονοΊγοαμε και προ πάντων πτικις για χωρία*;. Μια προσπάθίΐο καρπισε με τη δυναμί) ΤΓ|ί,, ληση<, αλλά που για νο πραιγματικότητα και ^ '*' σει στο σκοπό, χροόξριΐι βοηθεία της πολιτιίος «* ^ σικά οεν είναι οΜη απο ,^ νομική. Ζητούμε νο μος ροηβήσθυ, και να μο-ς ενισχύσουν ν0 νει πραγματηκότητι! τ0 Πμ τιστικό Κέντρο. Εμείς ^, όρεξη και θελήση, προσωπιικά ηως όλα βο καλά. την ονοπτΑ, Ί'κής μας κληρονομίας αι- φοιύ πράσφερε υττηρεσίες οί δύισκΌλα χρόνκα, και η καιτασκ&υιή τού χρονολο- Ο ΓΤρόιεΰ.ρος ΗΡ. ΠΑΝΤΕΡΗΣ Ο Γ. Γραιμιμαιτιέας Δ· ΣΜΛΡΙΑΓΔ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Με αφορμή τα αρχεία τού εκλονικού καταλόγουι τουι 1924 που· εχουμί στα χέρια μα<, ση- μειώνου,με μεριικιές ιιδιομορφ.ες τ.η|ς εποχΓΚ όπως για παράβει- γμα ο τ/ιτΐλος τού εκλογιικού κα Ταλόγου: «ΒΚΛαΠιΚΙΟΙΣ ιΚίΑΓΓΑ- ΛΟΠ0Ε ΤΩΝ ΑΓΡιΟΤΙιΚιΩιΝ ΔΗ ΜΩΝ ΤΗΣ ΠΒΡΙΦΕΡΕΙιΑΕ ΤΟΥ ΤΙΕΩιΣ ΔΗΜΐΟΥ ΡΟΓΔΙΆΣ ΜΑ- ΛΕΒΥ2ΙΟΥ» που περιΐλθιμβιά- νει: 1ι. ΔήΊμος Ρογδιάς Χωρίον 2. Δήμος Τυλίσσου Χωρίον Τύλισσος· 3. Δήμος Τυλίσσου Χωρίον Κεραμούτσι. 4. Δήμος Γωνιών χωρίον Γω νιέ<. 5. Δήιμος Γωνιών συνοικία Καμαράκι. 6. Δήμος Μαράθου1 χωρίον Μια,ραθος. 7. Δήρος Αχλαιδας ΧΜρίον Αοχλαιδα. 8. Δήμος Αστυρακίαυ χωριί όν Αοτυράκι. 9. Δήμος Κοβιροχωρ,ου χω,ριί όν Καιβ,ροχώρι. 10. Δήμος Δαμάσταις χωρίον Δαμαστα. 11. Δήιμος Γάζι χωρίον Γάζι. 1ι2. Δήμος Γαζι συνοΐικια Κα- ραμανΐλή. 13. Δήμοις Γόζι μεττόχι Τοια- λικάκι. 14. Δημος Γοζι μετόιχιι Ανε- μογιώργη 15. Δήμος Γέιζι μετοιχι Κιρ- μ,πομπεη, ή Μπεκιρμεη. 16. Δήμος .Γαζι μετόχι Τσελέ πή. 17. Δήμος Μονηις χωρίον Μο νή.. 18. Δήιμο·ς Φάδελε χωρίον Φοδίλε. 19. Δήμος Καμάρι χωρίον Καιμάρι. Από τα ποραπάνω στο·ιχεία τού εκλογΐικού ιχαιταΛάγσυ προ- κωπτουν τα εξήΐς: — Οί ψηφοφόιροι στο χω¬ ριό μας ήταν 140. Να σηιμειω- θεί ότι την εποχή εκείνηι δεν ψήφιζαν οί γυναί'Κες παράι μό- νο οί άνορες. — Απο τουις 140 ενγεγρΌμμέ- ήταν 30 ποιμένες, 74 Γε- ωργοί, 1 αλιεύς, 1 «αφεπώΐλης, 1 αγροτικάς διανομεύς, 1 υ- γειονό,μος, ο ΠΑΠιΑιΔΑιΚίΗ'Σ ΠΕ- ΩΡΓ,ΙΟΕ ΤΟΥ ΕΜΜ. ο οποίος ή ταν «αι ο άήμα,ριχος της περιο χής. Για το·υις υπολοίπους 32 δεν αναφερεται επάγγελμα. Η ηλιικία τους ήταν από 21—81 χρόνων. (Πιο πιο οιστή αοόδοση χρη σΐιμοπσιήσαμε για τα παραπό- νω την διιαλεκ-το τΐων αρχείων). — Βπι'σης απιό τα ορχεία τού ΔημοττιΐκοΟ σιχοΐλείου μας τη< εποχής απο 1ι»9θ—1966 προ- ·κΐ.ΐΓίτουιν τα παρακστω: Τ) Αναψερονται ε,πώνυμα ό¬ πως ΜΛ3ΒΛΑΙΤΙΑΚΙΗΣ ΚΟΥΚιΟΥ- ΛΑΚΙΗΕ, ΠΑΓΩΜιΕΝιΟΙΣ, ΞΥΝΤΑ ΡΛΚΙΗΣ και ΖΥΙΓνίΒΡΑΓΟΥΔίΑ- ΚΗιΣ που σήμερα δεν υπαρ- χουν. 2. Ο ΓΕΏΡΓ. ΗΡ. ΚΆΝΤΊΔΑ- •ΝΗΣ (ιΠΑιΠΙΑ—ιΠΙΩΡΓΗΙΣΟ φέρε- ται σαν Διευθυντής τού Σχο- λείου μας από το "ι908—1850 σϋνολΐ'κά· 42 χρόνια. 3) Ο παρακατω π ναοτ ί>
  χνει τον αριθμο μοθητύν τω
  σχολειΐου σπο το 1940-196!
  με εξαιρεση το 19— —"'
  απαρ-χουν στοιχβα
  1940—147,, 1941—162, 1&
  —149, 1045—172, 1946—134
  1947—153, 1948—170, 1949
  —157,, 1950—163, 1951-1Κ7
  1952—162, 1953—150, 1954
  —167, 1955—178, 1956-190
  1,957—194, 1958—204, 1859
  —166, 1960—179, 1961-167
  1960—147, 1«5β3—143, 1964
  —140, 1965—140.
  •Επίσηις υπόρχει οπογροφη
  κατοιικων για τα χρόνιο 40,41
  42,43. Είναι οί ηαροκατυ ή¬
  το χρόνο:
  1/940—1032, 1941-1046,
  194ι2—1050, 1943—1060
  Ας σημειωθεί ότι Ο τώο
  τα·Ό απογραφή τοα 1981 εΐνοι
  652 κάτοΐ'κοι «αι ο
  αριθιμός των παιδιών τον αχο
  λε'οι> είναι 1δ
  και 43 στο Δημοτικο.
  «Λαμπαδηδρομια»
  για την Ειρήνη
  Τη Δευτέρα οτο Ηράκλειο
  ΙΤΑ πλαΐίισια τού δεκαήμε
  ρου Ειρήινιη,ς, η Εηιτροηιή
  Βιρήνηι; Νιομοιύ Ηραικλβϊ-
  ου, ορναινώνει τη Δευτέ¬
  ρα 9 το,υ Απριίλη, πορβία
  — λαιμιπιαι&ηιδροιμιίιαι στις
  σ υνΌιΐκιιες κοι στΌ· κιέντρο
  της πόλιης τού Ηραικιλθίου,.
  Η ΒΚΚ1ΝΗΕΗ της λα,μπα
  ΛηδρομΝΐας θα γΐΐνιει σπς
  5.30 το αποιγιευιμο από
  την ΑΑιΐ'καρνιαισσό κα·ι, α-
  φοιύ δ'ΐοσχΐϊΐσε' τίς ουινο»κιϊ
  €ς Καίτσαιμπά, Πόροι, Πα^
  τέλλες, ΑτσαλιένΌ, Μαιστο
  μπά, θέρ'σσο, ΔοΛινά, Κο
  μΐνια, θα ιωπταΑήζε', ^
  μέσοιυ της Λευφόρου
  λοικαφ'νού, στην
  νο
  Η Ε,ΠΙΤΡΟΠΗ κιαΛεί τον
  ΗραικΛίΐώττΐκο λαό κα> τ(1
  νεοΛαιΐα να1
  γι·α νσ
  θελήση τού»;
  ψουιν νο τιην
  το δ'ώξ'ρο των ξέννίν
  σεων, κ«' την
  ση της χώραις ,μας
  ΝΑΤΟ.
  τη
  παΛο'-
  τ0