90586

Αριθμός τεύχους

11

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0X1 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΓΩΜΙΑΜΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Όργανο τού Πολιτιοτικού Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου
  ΓΡΑΦΒΙΑ: ΙΣΑΥΡΏΝ 37
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΑΒΙΟ—^ΡΗΠΓΗΣ
  ΔιΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1984
  ΕΤΟΣ Β ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 11
  ΤΙιΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  ο* Γωνιανοί
  στον πόλεμο
  κι οί Γωνιανοί
  ο—ι Βάρδκΐ
  κι ένα μρύρο
  Μινιε δεν
  εποκαμττίσανε...
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ! ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
  |Με<την οικονομική ενισχύση τού Υπουρ. Πολιτισμόν και Επιστήμων ... .^. «.«.ονομικη ενισχυ- [»ΐ"του Υ.Π.Ε. στον Πολιτι- ■ο Σύλλογο τού χωρίου (κχ μ£ το ποσό των 230.000 δροχμών, πραγματοποιήθη- ιβν για πρώτη φορά πολιτι- ατΜΐς ικδηλωσεις ονγκροτη Ι»να, οπο τις 12 ως τις 21 Αυγουστου 1984. Οί εκεδηλώσεις κάλυψαν ί- σως ολο το φασμα τού γού- στου των κατοΐκων που έμει¬ ναν ευχαριαττημένοι κι ίσως εκπληκτοι οπ' την πολλότη- τα και την ποιοτητα των αν θρωπων που δημιούργησαν και πήραν μέρος στην καλλι- τεχνική και πολιτιστΐ'κή παν- δαισϊα. Πιό συγκεκριμένα οτις εκδη λωσεις συμμετείχον συνολικά 17 καλλιτέχνες (Ηθοποιοί, τραγουδιστές, οργανοπαί- χτες, μουσικοϊ, καραγκιοζοπαΐ ΕΠΙΣΚΕΦΗ ΤΟΥΚ.ΝΟΜΑΡΧΗ ΣΤΙΣ ΓαΝΙΕΣ της Κοινότητος Κοινότητος κ. ΓΕΏΡΠΑΔΗ στο γραφεϊο ο πρόιδρΟς επ.σ«¥Π το« Νομαρχπ χτες κλπ.) 8 εκθέτες ειδών λσ'Γκής τεχνης, 2 ερασιτέχνες ζωγράφοι. Τις εκδηλωσεις παρακολού- θησαν πολλοί ξένοι επισνέ- πτες και όλοι οί κάτοικοι τού χωρίου. (Ακόμτ) και η γριά Κωστίνα). Το προγραμμα των ήτανε το παρακάτω: ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΙ Κυριακή 12)8 και ώρα 8.30 προβολή της ταινίας τού Γω- νιανου Σκηνσθέτη Γιάννη Σμα ραγδη «ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ» σε πρωτη παγ γρητια προβολή. Η ταινία εί- χε εκπροσωπήσει επίσημα τη χωρα μας οτο Φεατιβάλ της Μοσχας. Αξιοσημειωτο είναι το γεγο νος πως στην ταινία (που ενα μερος της γυρϊστηκε στην Κρητη) εκτος των επωνυμων ηθοποιων πήρανε μερος πολ- λοΐ χωριανοί μ£λη τού Συλλό- Από τη συναυλία τού Συγκρο τήματος «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» τού Ιρλανδου ΒΟ53 Στις 12 τού περασμενου Α- πρίλη επκϊκεφθηκε το χωριό μος ο Νομάρχης Ηρακλείου κ. ΚυριάΜκ Γεωργιάδης. Στην κοινη συνάντηση που οκολουθησε στο γραφίΐο της Κοινότητος, προσφωνήθηκε απο τον Προεδρο τού χωρίου κ Μανόλη Μιχαλόκη, τον Προεδρο τού Πολιτιστικου Συλλόγου, κι έγινε αναλυση για τη δραστηριότΓ|τα από τον Προεδρο τού Άγροτικού Συλλόγου και τον Προεδρο τού Συνεταιρισμού που στη συνέχεια ατίίΑΜαν και υπο- μνηματα για τα προβλήματα που απασχολούν τον κάθε φο ρεα και γενικότερα την Κοινό- τητα. Στη συνέχεια έκανε "επί τό- που επίσκεψη, στο Δημοτικό Σχολειό, στο αποχετευτικό εργο, στον ανεμόμυλο και 6Α- λα σημεία που τού υποδείχθη σαν. Ακολούθησε συζητήση με τους κατοΐκους και γεύμα πρός τιμήν τού. Ο κ. Νομάρχης έφυγε |:ε τις καλύτερες εντυπώσεις για το κοινό και τις συζητήσεις με τους φορείς. Ελπίζουμε σε μια νέα εγ,ι- σκεψη με τα προβλήματα ξε- περασμένα σ' ένα χωριό που αποδεδειγμένα υπηρέτησε και συνεχίζει να υπηρετεί τη Δημοκρατία και την ανεξαρ- τησία, αλλά που όμως έχει πά ραμεληθίί προκλητικά απ' ό- λες τις κυβερνήσει, και βε¬ βαία έχει μάθει να περιμένει. γωνιανος γγου που βοη^ησαν και οτα γυρισματα της. ΣΥΝΑΥΛΙΑ Πέμπτη 16)8 και ώρα 9.30, συναυλία απο το συγκροτη- μα «ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ» τού Ιρ- λανδού ΡΟ55 ΟΑίίΥ. Πήραν μέρος οί μουσικοί: ΒΟ33 ΟΑίίΥ που έπαιξε Λύ- ρα, Σαζι, Ραμπαμπα, θυτι, Σαράγκι. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, που έπαιξε Μαντολίνο, λαού- το, θύτι. ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, τραγούδι. ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥΤΟΥΔΑ- ΚΗ Ντέφι, Τραγούδι. ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΡΙΟΥΣ, Κιθά- ρα — Ούτι. ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ποντιακή Λύρα. και ο ΜΑΝΟ- ΛΗΣ ΦΑΡΑΓΚΟΥΛΙΤΑΚΗΣ, α- σκομαντούρα, φλογέρα Η συναυλία έκλεισε με κρη- τικούς χορούς, κρασί, τσικου- διό, και τις αναμνήσεΐς πιά μιάς αξέχαστης μουσικής βρα- διάς. Πρέπει να πούμε πως π • Συνέχεια στη σελίδα 3 ΑΡΧίΖΕΙ ΗΙΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ικανοποιείται παλιό αίτημα τού Συλλόγου Με πρωτοβουλία Πέρα απ' το γεγονός ότι ο αγώνας που γίνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο δή μιουργεί τις βάσεις για να ζήσουν τα σημερινά παιδία ένα καλύτερο αύριο, μάχεται αυτά. Ο Σΰλλογος θέλλοντας να βοηθήσει και* να προσφέρει προσπαθεία πιο πολλά στα παιδία, έχει 2) ΔημιουργΙα καλλιτεχνι- κού εργαστηρΐου με διαλέ- ξεις για μουσική και εκμά θηση ζωγραφικής. Την όλη επιμελεΐται ο τΐαρόν, ΐμο τους. Μακροπρόθεσμα ο Σύλλο- γος θα ιδρύσει βιδλιοθήκη στο Δημοτικό ΣχολεΙο που φιλοδοξούμε να ικανοποιεί κάθε απαΐτηση κι ανάγκη των παιδιών (εγκυκλοπαιδικά - π που πιθανόν μές με ϋενάγηση: α) στο Αρ "' σεΐο, 6) το ·, Υ) στη θε μαθητή. Απο την ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝ¬ ΤΙΝΗΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝ- ΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΡΗ¬ ΤΗΣ πηραμε και δημοσιεύ οι>με την παρακάτω επιστο
  λη — έγγραφο:
  ΠΡΟΣ:
  Τον Πολιτιστικό Σύλλογο
  Γωνιων Μαλεβυζίου.
  ΘΕΜΑ: Απαντήση σε αίτη-
  ση για Συντήρηση Εικόνων
  και Τοιχογραφιών της Εκκλη-
  σίας «Παναγία» τού χωρίου
  σας.
  ΣΧΕΤΙΚΑ: 'Εγγραφό σθ< ΑΠ 189)3—9—84. Με αφορμή το παραπάνω σχετικό έγγραφό σας, σας γνω ριζομε ότι η Υπηρεσία μας, ως πρός το θέμα των εικό¬ νων τού Τέμπλου τού Ναού της Παναγίας, δεν θα είχε αν τϊρρηση να τις καθαρϊσει και ουντηρήσει οταδιακά κατά τους χειμερινούς μήνες. (Μετά από συνεννόηση ως πρός τον ρυθμό με τον οποίο θα μας προσκομίζετε τις ει«ό- νες οτο εργαστήριδ μας). Σχετικά με το θέμα των τοιχογραφιών δυστυχώς και παρά τις προοπάθειές μας και υποσχεσεις μας δεν έχει γίνει δυνατη η αντιμετωπίση τους απο την πλευρά μας. Έχομε αναγκαστει να προταξουμε άλ λους Ναούς που είχαν μεγάλα προβλήματα ετοφορροπιών, ενω οί τοιχογραφίες τού Να ου της Παναγίας είναι από την πλευρά αυτή, σε σχεση με πολλούς άλλους Ναούς, σε πιό καλή θέση. το γεγονός ότι οί τοιχογρα- φίες της Παναγίας είναι πολύ καλής ποιότητος και διατη- ρούμενες σχεδόν όλες, ασχέ- τως εάν είναι καλυμμένες από καπνιές σε βαθμό αρκετά υψη λό. Για όλους τους παραπάνω λόγους κι επειδή επιπλέον οί πιστώσεις της Υπηρεσίας μας είναι αρκετό περιορισμένες δεν μπορούμε να σας πληρο- φορησουμε ακριβώς, πότε θα • Συνέχεια στη σελίδα 3 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΝ) ιΈΙΡΓΙΑΙ Σε απαντήση εγγράφου μας της 30)8)84 για τη γνωστή υπόθεση της απωλείας των αιγοπροβάτων τριών χωρια- νών μας, ήρθε η παρακάτω απαντήση στο αίτημα για οικονομική ενισχύση των αν- θρώπων που έχασαν την πε- ριουσία τους, απο το ΥΠΟΥΡ ΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Απαντώντος στο πιο πάνω σχετικό σας πληροφορούμε ια εξής: Με το 1Ο4)θ3)ζ)12—1—84 εγγραφό μας ζητήσαμε από την ΑΤΕ να μεριμνήσει για να παρασχεθούν στους κτηνο ρών. ο καραγκιόζης με τον > Σπαθάρη κλπ.) είχαν
  ο,λ στόχο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
  νι παιδία που πέρα αττ' τον
  ενθουσιασμό τους (είναι πι- ηοη)·
  στα χή σε διάλογο των Ιδιων των
  παιδιών για ότι τα απασχο-
  λεΐ και είναι εφικτό να ικα-
  νοποιήσουμε τις ανάγκες
  ΤΙΙΟ
  μορφώση, τον πολιτισμό και
  την Ειρήνη.
  απογονος
  τρόφους: Μαν. Νάθενα, Π αντ.
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΒΗΜΙΜΒΙΒΙΒη9
  Ο ΓΩΝΙΑΝΟε ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΟΑΙ_
  ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΚΑΙ
  ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ¬
  ΤΑ, ΤΗΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
  ΓΩΝΙΑΝΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
  ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ
  ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ.
  ΠΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ!.
  ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ.
  ^«^■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■ϊ''
  Νάθενα και Δημ. Φθενό κα¬
  τοίκους Γωνιών Ηρακλείου
  ■που ζώα τους ψόφησαν από
  την αρρώστεια εντεροτοξυναι
  μία και πιθανώς από κατανά-
  λωση φωσφορούχου αργυλΐ-
  ου, αναγκαΐες πιστωτικές και
  δανειακές διευκολΰνσεις για
  να μπορέσουν να αντιμετωπί
  σουν οικονομικές τους δυσχέ
  ρ&ιες και να συνεχίσουν ομα
  λά την παραγωγική τους δρα
  οτηριότητα.
  Σημειώνουμε ότι από τα
  σχετικάπρ ογράμματα τού Υ-
  ■αουργείου Γεωργίας δεν προ
  δλέπεται χορηγήση στους α-
  νοφερόμενους κτηνοτρόφους
  οικονομικής ενΐσχυσης για τις
  ζημιές που έπαθαν στα ζώα
  τους.
  Με εντολή Αναπληρωτή Υ-
  πουργοΰ
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  Φ. ΧΕΙΛΑΚΟΣ
  Βέδαια γνωρΐζουμε τις δυ-
  σκολίες των νόμων, πιστεύου
  με όμως πως στα πλαΐσια
  της ανάγκης για την ασκήση
  από την Κυδέρνηση της Κοι-
  νωνικής Πολιτικής είναι ένα
  παράδειγμα για την εφαρμο-
  γή της η παραπάνω υπόθε-
  • Συνέχεια στη σελίδα 3
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  Από την εκθέση βφλίου'
  Η νέα δουλειά
  τού Στέλιου Μαρκατάτη
  Στις 15 Δεκέμδρη θα γί¬
  νουν τα εγκαΐνια της έκθε-
  σης αιτό την καινούργισ δου
  λειά τού Στέλιου Μαρκατάτη
  στην ΑΙ ©ΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ
  τού Ηρακλείου που θα διαρ-
  κέσει 20 μέρες.
  Τον Στέλιο συνάντησα στο
  •ηαραδοσιακό εξοχικό σπίτι
  της Αγίας Ειρήνης εκεί που
  δοΰλεψε ίσως το μεγαλύτερο
  μέρος από τα έργα τού και
  ζωντάνεψε τις πέτρες και τις
  μνήμες τού, καθώς λέει και
  ο ίδιος.
  Είμαι ικανοποιημένος για-
  τί τον δρίσκω σ' ένα διάλλει
  μα δεν κρατάει πινέλα, ού-
  τε μπογιές για να ζωγραφί-
  ζει κι ούτε σχεδιάζει με το
  νού τού. Απλά νοιώθει τη συν
  τροφιά ενός φίλου και της
  τσικουδιάς που στο μεταξύ
  έχει φέρει και πίνουμε
  Αυθόρμητα ρωτάω να μου
  πει για τη νέα τού δουλειά
  ττου θα δείξει με την εκθέση
  τού Δεκέμδρη και η απάντη
  ση έρχεται αδίαστα και με
  τόση χαρό, που λες και είν' ο
  χείμμαρος που σπάει το φρά-
  γμο κ ι ελευθερώνεται στο
  χρόνο.
  — ΣΤΕΛΙΟΣ: Στη νέα μου
  δουλειά εκείνο που φαΐνεται
  είναι η Συνδιαλλαγή δημιουρ
  γούμε τα αντικείμενα· χρό-
  νος — χώρος — φως, και
  πρωταρχικό ρόλο έχει η πέ-
  τρα, που εντονότερα ορίζε-
  ται με το χρόνο.
  Γενικάς τίτλος της σειράς
  είναι: ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ¬
  ΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑ-
  ΡΙΟΥ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΜΝΗ
  ΜΕΣ.
  Η πέτρα σ' όλες τις μορψές
  της από τη φύση μέχρι τη δή
  μιουργία. Και λέγοντας δη-
  μιουργία δεν εννοώ μόνο την
  καλλιτεχνική, αλλά περισσό-
  τερο την πέτρα που μ' αυτή
  θέλει ο άνθρωπος να πάρει
  μια μέση μέσα στο χρόνο, ν"
  αποχτήσει ένα στέριωμα που
  τις πιο πολλές φορές είναι έ¬
  να σπίτι.
  Γι αυτό δλέπει ότι γυρίζω
  και ζαναγυρίζω κ ι όλο ψά-
  χνω μέσ' απ τα ερειπωμένα
  στήτια μέσ απ' τους σωρούς
  τις πέτρες να μττορέσω να δεί
  ξω με σχήματα και χρώμα-
  τκ τα ίχνη της ζωής που πέ-
  ρασα, απόηχο ανθρώπων που
  δημιουργήσανε κι έμειναν πια
  ίχνη και σχήματα θαμπωμένα
  ίσως χρονοχρονικά, μα ιτου
  δεν παύουνε να δ (δου νέ λίγο
  απ' το χθες στο σήμερα και
  πιο πολύ στο αύριο.
  Κι η Κρήτη ολάκερη είναι
  ένα φως, όλα γΰρω της παίρ
  νούν άλλες διαστάσεις γιατί
  είναι όλα μεγάλα, υπάρχει
  μόνο το φως που κάνει μεγά-
  λο τον αγώνα.
  - Στέλιο, μετά απ όσα μου
  ε,ίπες με κεντρίζει η περιέρ-
  γεια να σου κάνω ακόμη
  μια ερωτήση. Τί ρόλο παίζου
  νέ οί Γωνιές σαν τόπος κατα
  γωγής σου, μια που δεν έζη-
  σες, σ' αυτές σου τις αναζη-
  τήσεις;
  — ΣΤΕΛΙΟΣ: Ξαναγυρίζουμε
  πάλι στη μορφή που είπαμε
  πριν, στην πέτρα και στο στέ
  ριωμα. Κι είναι πραγματικά
  συγκινητικό μετά από ένα
  ττολύχρονο και περίπλοκο ττε-
  ριττλάνημα να δρεις τα ίχνη
  και τού δικού σου στεριώμα-
  τος, έστω δυο πέτρες ανώνυ-
  μες που λένε όμως τόσες ι-
  στορίες σαν ττέφτει το σοιόρου
  τιο και νομίζω απ αυτές εί¬
  ναι πλούσιο το Γωνιανό Αό-
  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
  Το Διοικητικό ΣυμβούΛ;ο τού Πολιτιστικού ΣυΛλόγου
  Γωνιων Μαλεβυζίου αισθάνεται την ανάγκη, από τις σελί-
  δες τού «ΓΩΝΙΑΝΟΥ ΚΗΡΥΚΑ», να ευχαριστησει τον Το-
  πονραφο — Μηχανικο Νίκο Τσαγκαρακη, γιατί το Μάη
  1984 εκςνε μελέτη — τοπογράφηση τού χωρου που προ-
  κειται να κατασκευάςτεί το Πολιτιστικο Κέντρο στις Γω-
  νιες, εντελώς δυρεάν. προσφορά στο Συλλογο και το χω-
  ριο.
  ΠΑ ΤΟ Δ.Σ.
  Ο Προεδρος Ο Γ. Γραμματεύς
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ: ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
  ΟΡΙΑΚίΓΟΕΑΤΡΟ
  Μια παρουσίαση
  — Το Οριακό θέατρο είναι
  μια συλλογική καλλιτεχνική
  παρουσία που δρα από το
  1976 στον Κρητικό χώρο. Κά-
  τω από καινούργιο όνομα
  πληρονομεί σήμερα όχι μόνο
  τους στόχους και την προ ι -
  στορία αλλά επίσης το τε-
  χνικό και το ανθρώπινο υλι-
  κό τού θεάτρου Νέων Κρή¬
  της.
  — Το Οριακό θέατρο δεν έ-
  χε οικονομική καλλιτεχνική,
  ι'] πολιτική εξάρτηση από κα-
  νένσ φορέα. Η σχέση τού με
  τΐι Σχολή θεάτρου Κρήτης
  κσθορίζεται από τη δυνατό-
  τητα μόνιμης επαγγελματικής
  στιασχολησης που προσφέρει
  οξ όσους αττοφοίτους της Σχο
  λής έχουν ξεχωρίσει στις
  σπουδές τους.
  — Τα έργα που παρουσίασε
  από το 1976 μέχρι σήμερα
  ήταν έργα πρωτότυπα, άπαι
  χτα με έμφαση στο σύγχρο-
  νο νεοελληνικό κείμενο και
  μέσο όρο πενήντα παραστά-
  σεις το χρόνο στις πόλεις και
  τη κρητική ιόπαιθρο. 'Εξω α-
  πΰ τη Κρήτη έχει λάδει μέ¬
  ρος σε τρΐα Πανελλήνια Φε-
  στιδάλ και έχει δραδευθεί μ'
  ενα πρώτο 6ρα6είο και μια
  διάκριση.
  ΠΡΟΒΛΗΜΜΑΤΑ
  Τα ττροδλήματα που αντι-
  μετωπίζει σήμερα το Οριακό
  είναι τα στερεότυπα κάθε α-
  •ποκεντρωμένης θεατρικής
  -προσπάθειας:
  α) Ο ΧΩΡΟΣί Οί κατάλλη
  λα διασκευασμένοι χώροι
  λείπουν από τη Κρήτη. Η μό
  νιμη στέγη όσο περιορισμέ-
  νες κι αν είναι οί αρχιτεκτο
  νικές της δυνατότητες καθο-
  ρίζει μια σταθερή ποιοτικά
  δουλειά, ευνοεί το κλίμα της
  οονεργασίας, αυτοσυγκέν-
  τρωσης και ασφαλείας τού
  καλλιτέχνη, εδραιώνει την ε-
  τιικοινωνία τού με το χώρο
  και εξασφαλίζει, όχι μόνο
  την επιδίωση, αλλά και τη
  μακροδιότητα τού έργου τού
  6) ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. Η
  στελέχωση ενός μόνιμου θεα-
  τρικού πυρήνα και το κό-
  οτος της προετοιμασίας των
  παραστάσεων δεν μπορεί να
  καλυφθεί μόνο από τη κίνη-
  πη των εισιτηρίων Χρειάζε-
  '·"αι οικονομική ενισχύση από
  το αρμόδιο Υπουργείο και
  ήλλους κρατικοΰς φορείς,
  την αυτοδιοίκηση και την ι-
  &ιωτική πρωτοδουλία. Το
  •πρόδλημα είναι τόσο παλιό
  όσο και ο θεσμός τού θεά¬
  τρου. Με τις σημερινές κοινω
  νκές δομςς ωστόσο^η Τέχνη
  γνωρίζει μια καθολικώτερη
  οτιοδοχή, 6ιεισδύει στη καθη
  μερινότητα της ζωής επηρεά
  ζοντας το τρόπο της σκέψης
  και της έκφρασης τού κάθε
  σνθρώπου. Ωστε στις μέρες
  μας έχει γίνει δυνατό οί οι-
  κονομικοί και πλουτοπαρα-
  γωγιχοί τομείς μιας <χν<χηχυσ οόμενης χώρας να ενισχυ- οουν αποφασιστικά τη τέχνη διευρύνοντας τον κΰκλο των δραστηριοτήτων τους και συ- εργαζόμενοι μαζί της. γ) Η Δ1ΑΚΙΝΗΣΗ: Ο θία- οος πάνω σε τροχούς που πε ριοδεύει ως τα ακραία, τα ο- ριακά σημεία της επικράτει- ας έχει τις ρίζες τού στην Α¬ θηνά τού θέοττι. Ο θεσμός τη ι, κινητής σκηνής μέσα στους αιώνες τροφοδοτήθηκε από την ιδέα της αδιάπτω- της ανανέωσης τού καλλιτέ¬ χνη, της αλλαγής που διέπει κάθε ζωντανή καλλιτεχνική δημιουργία. Ένας οργανι- σμός «σε δράση» όπως το καλλιτεχνικό φυτώριο ερευνά ττεαραματίζεται και δημιουρ- γεί στο ορμητήριό τού, πα- ράλληλα όμως στοχεύει σε όλα τα σημεία όπου υπάρχει κάποιο κοινό πρόθυμο να μοί ραστεί μαζί τού την εμπειρία τού θεάτρου. ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Με το «Οριακό θέατρο» έ χούν συνεργαστεΐ από το 1976 οί ηθοποιοί με αλφαδη ιική σειρά: Διονύσης Αναγνω στόπουλος (αποφ. Σχολής Θεάτρου Κρήτης) Νίκη Βαρ¬ δάκη (αποφ. Σχολής θεά¬ τρου Κρήτης) Αντώνης Βασι- λοκωνσταντάκης (αποφ. Σχο λής θεάτρου Κρήτης) Μαρία Γαρίτση, Αριάδνη Ζαρωνάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ απο 13—3—1984 εως 30—9—1984 ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Αρ<τενικά: 1 Νάθενας αδάπτιστο τού Ανδρέα και Αικατερίνης 2. Τσιντάρης αδαπτιστο τού Δημητρίου και Άννας. θηλυκά: 1. Βρέντζου αδάπτιστο τού Πέτρου και Αικατερίνης 2) Τσινταρη αδάπτιστο τού Εμμανουήλ και Μαρίας. 3) Χατζιδάκη αδάπτιστο τού Ζαχαριά και Βικτωρίας ΓΑΜΟΙ 1. Μπιτσακάκης Ιωάννης τού Νικολάου — Γιαμαλάκη Αλίκη τού Γεωργίου. 2. Μανούσος Εμμαουήλ ι ου Δημητρίου — Μπαλτζα¬ κη Άννα τού Γεργίου 3. Παντερής Εμμανουήλ τού Μιχαήλ — Ζουρνώ Μα¬ ρία, Ελένη τού Μάρκου 4 Παντερής Νικόλαος τού Μιχαήλ — Ξωπατταδάκη Ελέ νη τού Νικολάου. 5. Παντερής Γεώργιος τού Εμμανουήλ — Μπλεμένου Ευαγγελία τού Εμμαν. 6. Παιταδάκης Εμμανουήλ τού Γεωργίου — Σαπαλίδου Κυριακή τού Χαραλ 7. Τσιντάρης Δημήτριος τού Ελευθερίου — Βαρδάκη Αργυρώ τού Νικολάου. ΘΑΝΑΤΟΙ 1. Μανούσος Βασίλειος τού Μιχαήλ γεν. 1922 απεδ. 1984 2. Μαυρογιαννάκη Μαρία ΧίτΓεωργίου γεν. 1908 απεδ. 1984. 3. Σταματάκη Ειρήνη Χά Δημητρίου γεν. 1893 απεδ. 1984 4. Φασουλάς Ανδρέας τού Γεωργίου γεν. 1903 απεδ. 1984 5. Χατζιδάκης Ανδρέας τού Εμμανουήλ γεν 1898 α- πεδ. 1984. 6. Χατζιδάκη Μαρία τού Ανδρέα γεν 1895 απεδ. 1984 ΣΗΜΕΙΩΣΗ· Ληξιαρχικά γεγονότα που τυχόν συνέδη σαν και δεν αναφέρονται, δεν έχομε στοιχεία, θα δημο- |3ΐευθούν τότε που θα τάχο- μ£ Ο ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Γ. ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ (αποφ. Σχολής θεάτρου Κρή¬ της) Γιώργος Κέντρος, Πάν νης Κουτσάκης (οτποψ. Σχο¬ λής θεάτρου Κρήτης) Βούλα Κουδίδη (αποφ. Σχολής θεά¬ τρου Κρήτης) θανάσης Μυ- λωνάς, Κώστας Πετρόπουλος (αποφ. Σχολής θεάτρου Κρή¬ της) Βαγγέλης Ρικούδης Ο- νήσιμος Σαριδάκης, Λευτέρης Χαιρέτης (αποφ. Σχολής θεά τρου Κρήτης). Συνεργάστηκαν επίσης η οκηνοθέτης Μαίρη Βοσταντζή οί σκηνογράφοι Σάκης Καρά 6άς και Ρουσέττος Παναγιω τάκης, ο δραματολόγος Πα¬ ναγιώτης Καρματζός, η χο- ρογράφος ΜΑΚΟΟΤ ΟΚΟΟΤ υ σκηνοθέτης κινηματογρά- φου Κώστας Καραοΰλης ο Ψυχολόγος Γ. Ποπταγεωργί- οι. κ.ά. Τη καλλιτεχνική και τεχνική ευθύνη τού θιάσου έ χει ο ηθοποιός Νίκος Τυριτί 6ης Τις διανομές των έργων γιο' το 1984 πλαισιώνουν επί σης οί αριστούχοι σπουδαστές της Σχολής θεοδώρα Καττέλ λα Τώνια Καλοχριστιοτνάκη και Στέλιος Φουκάκης. Δεν πρέπει ωστόσο να ξε- χνούμε πως το Οριακό θέα¬ τρο στηρίχτηκε στους ανώνυ- μους φίλους και ερασιτέχνες τού θεάτρου, που τα πρώτα χρόνια ενίσχυσαν την προσπά θειά τού και συμπαραστάθη- καν σε αντιξοότητες, όπως η προκατάληψις ή η αδιαφορία προσώπων και φορέων ιτου θάπρεπε πρώτοι να διαπιστώ- σουν και ν' αγκαλιάσουν μια ζωτική συμδολή στο θεσμό της καλλιτεχνικής αποκέντρω σης, που στο θέμα της καλλι ιεχνικής ατΐοκέντρωσης, που το 1976 ήταν μονάχα αδέβαιο ούνθημα. Ελπίζομε ότι σήμε ρο το σόνθημα γίνεται πρά- ξη η επικοινωνία μέσ' από τη τέχνη θα φέρει πιο κοντά μας όσους αμφισδητούν τη διωσιμότητα τού πειραματος μας, ώστε να καταξιωθεί ο σημαντικώτερος από τους ττόχους μας, η αρμονική συ¬ ν υπάρξη και ο ανοιχτός διά- λογος με τη Κρήτη και το σύ νολο τού κοινού της. ΤΑ ΕΡΓΑ — Το πρώτο έργο που ανε- δάσαμε στη Κρήτη ήταν τα «Καραβάκια» τού Β. Ρικού- δΐ|, μια σοτΓΐρική ηθογραφία με θέμα τις περιπέτειες τρι¬ ών αποφοίτων κρατικών φυ- λακών. Η πρώτη παράσταση δόθηκε οτα πλαίσια τού θεα ιρικοϋ Φεστιβάλ Ιθάκης το 1976. - - Το χειμώνα τού 1977 α- κολούθησε το κρητικό δράμα ιου Παντελή Πρεδελάκη '.ΐο χέρι τού σκοτωμένου» 6α ^ισμένο στο έθιμο της Κρητι κης «βεντέττας» τού αλληλο σκοτωμού ανάμεσα στις φά- ρες. Με το έργο αυτό ο θία- Γος έδωσε εδδομήντα παρα- στάσεις πάνω στη Κρήτη. —Το 1978 με αΦορμή το Έ- ιος Παιδιού παρουσιάσαμε ■ούς «Μύθους τού Αισώπου» σπονδυλωτή σειρά από μικρά μονόιτρακτα που δασίστηκαν <τ κείμενα τού θ. Περγιαλί τη, τού Γ. Βηλαρ και τού Αποστόλου Μελαχροινού. Οί «Μύθοι τού Αισώπου» συμπλη ρωσαν ογδόντα παραστάσεις οε οικισμούς, σχολεία, παι- δικές κατασκηνώσεις και οι- κοτροφεία της Κρήτης. Τριάντα ακόμα παραστά- (εις έδωσε η Παιδική Σκηνή μας το 1979 μ' ένα δεΰτερο •παιδικό έργο, διασκευή από τη συλλογή παραμυθιών των Αφων Γκριμ, τον «Αρχοντα και Μάλικ» Την επόμί,νη χρο νιά ο θΐασος σνέδασε ένα ι- σιορικό χρονικό εμπνευσμένο αιτό τους απτελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης με τίτλο «Λέων Καλλέργης» βασισμέ- νο στο ομώνυμο δράμα τού Τ. Αμπελά με γλωσσική και δραματουργική προσαρμογή Μαίρης Βοσταντζής. Το έργο πραγματοποίησε τριάντα πά- ραστάσεις. —Το 1981 ο θίασος περιό- δευσε το χειμώνα και την α¬ νοίξη σ όλη την Κρήτη με •πρόγραμμα μονόπρακτων κω μωδιών τού Α. Τσέχωφ που Γυμττληρωσαν πενήντα παρα- στάσεις ενώ το χειμώνα τού 1982 και το καλοκαΐρ, 1983 σαν συ τος Ν. ζ^ μ' την τραγωδία τοο οα» προτγματοιτο,ώντ* οδο,πορ,κό πενήντα σεων -ΐό τη -ο Καστέλλι Εφέτος, η μας ταξιδεύει κσι λη τη Κρήτη ρν πρόγραμμα- Ένα λαογραφικό κείμενο σμένο αιτό τη *-ικών παραμυθιών Ιωάννου σε τιροσαρμογή και μια σόγχρονη ψυχ Φίσ γνωστού νεοέλληνα ■) ροφέα. Η ΕΚΑΡΟΜΗ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΙ Το ομορφοτερο φυσικό το- πϊο τού κοσμου το ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ είχαν την ευ- καιρια να δουν για πρώτη φο ρα μελη κσι φίλοι τού Συλλό- γου με την εκδρομή που οργα νωθηκε γι αυτο το σκοπο στις στις 28—29 Ιούλη, Το προγρομμο περιλαμβανΐ διανυκτερευση στον Ο*ντ"ΑΛ0 το Σαββατο 28 τού μηνα και το πρωι της Κυριακης πορεια στο Φαραγγι, εξοδο στην Αγ. Ρουμελη, μεταφορά μι το κα- ραβσκι πτη χωρα Σφακίων κι επιστροφη Ηρακλειο — Γυνι- ΔΙΟΡΘΠΣΕΙΣ: Στο προηγούμενο φύλλο και οτο αρθρο με τΐτλο «ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» από λαθος δεν αναφέρθηκε στους συμμετίχοντες στη θεοτρική ομαδα ο Ευτϋχιος ΙΜάβΐνας. Για τη σοβαρή τούτη παρά- λειψη ζητούμε συγγνώμη. Επίσης στη στηλη μ£ γο αρθρο «ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΩΝΙΑ- ΝΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΑ¬ ΚΛΕΙΟΥ» καναμε λαθος το πατριονυμο τού ΑΝΔΡΕΑ ΝΑ- ΘΕΝΑ, που αντι ΓΕΩΡΓΙΟΥ που γραψαμε, το σωστό ιί- ναι ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. «Γ. Κ.» Από τα απροοπτα της «. δρομης ήτανι η νυχτχρ,νη βροχη τού Σαββοτου που μ0! ι,βρεζε ολους αφου η διανυ—ε ρευσπ γινη«ε υπαίθρΜ, «ι οη τπ παραλίΐπόμΕνα η ικανοτη τα αρκετών γοργοπο6θ|ΧΛ ντελικανηδων να Γκρεοηη το φαραγγι σε λιγόπρο οηο 3 ωρις. Δεν ξερουμε βίβοιο όν απολαυσανε το μιγολειο τυμ τσπιου, πάντως υπο«λινομα- ότε στη γρηγοροδα τοικ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΟΤΙΑ Επίσης οτα περισσνΐΕρσ Καφενεία έχουν τοΐϊθθετηθεί πάλι με δατΐάνη τού Συλλό- γου, γραμματοκιδώτια κου σκοπό έχουν την επαφή τού Συλλόγου με τους χωριονούς σε επιστολές ττροτάσεις κσι απόψεις στα γεντκότερα προ δλήματα Καθ" ένας μπορεί να γράψει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ σ· Φορά τα κοινά τού χωρίου και τού Συλλόγου κι έτσι θα υπάρχει μια ενημίρωοη στη δάση και άμεση ανταττόκρι ση στο μέτρο των Βυνατοττ|· των από μΊέρους τού Συλλό· γου. Π.Σ.Γ.Μ ΠΟΙΗΣΗΚ.Γ.ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Κι υν έσβπσε σαν ίσκιος Κι αν έσδησε σαν ίσκιος τ όνειρό μου, κι αν έχασα για πάντα τη χαρά, κ ι αν σέρνομαι στ ακάθαρτα τού δρόμου, ιτουλάκι με σπασμένα τα φτερα. Κι αν έχει, πριν ανοίξει, το λουλούδι στον κήπο της καρδίας μου μαραθεί, το λεύτερο που εσκέφτηκα τραγούδι κι αν ξέρω πως ποτέ δέ θα ειπωθεί. Κι αν έθαψα την ιδία τη ζωή μου δαθια μέσα στον πόνο που πονώ - καθάρια πως ταράζεται η ψυχή μου σα δλέπω τον μεγάλο ουρανό. Η θάλασσα σαν έρχεται μεγάλη, και ογραίνοντας την άμμο το πρωί, μου λέει για κάποιο γνώριμο ακρογιάλι, μου λέει για κογποια πού 'ζησα ζωή Ι
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3
  ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΛΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
  απο τη σελίδα 1
  που μοί παρουσιο-
  ο παροπονυ συγκρότημα
  ιαθι υταινο. Εκπληκτι-
  ο Ιρλονδός ΒΟ85, ορχή-
  ολό«ληρη, οφού πίρα
  ο Ρεσιτολ (οτην κυοιο-
  , ττκ Κρητική* Λυρας
  που έδωσε και καθήλωοϊ το
  κοινό, εντυπωσίασε με τη συ-
  χνή κα ιάνετη εναλλαγή των
  οργάνων σ' όλη τη διάρκεια
  της συναυλίας. Εξίσου άφο-
  γοι ηταν και οί υπόλοιποι
  της παρέας με ψυχή το ΜΙΧΑ-
  ΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ στα τρα-
  γούδι.
  ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΙ
  Σάββατο 18)8 προβολή της
  θρυλικής πιά ταινίας τού Μι-
  Χάλη Κακογιάννη «Ο Αλέξη*;
  Ζορμπάς» που βασίζεται στο
  μυθιστόρημα τού γνωστού
  ΕπιβΜβη των κατοίκων τού χωρίου οτην αίθουσα της ίκθεσης.
  Ε.Ο.Κ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Το άρθρο θα τιροσπαθήσει τον Σμιτ, Ντ' ΕσταΙν, Τορν, χο την απορρόφηση εργατι-
  ιβ δώσει μια σύντομη επισκό τιροχωρεί οτην ενοποίηση της κου προλεταριάτου. Οί τελω-
  ~—ι της ιστορικής «ιδεολογί Ευρώπης με σκοπό τη διευ- νειακές ελαφρύνσεις, ο ιχρο-
  α— καθώς και μια τΐαραθε- κόλυνση της ανάπτυξης τού γραμματισμός της αγροτικής
  — των θεσμόν και των πολι κεφαλαίου στις αγορές της παραγωγής, η ελεύθερη δια-
  τικοοικονομικών επιλογών Ευρώπης και αργότερα τού κινήση εργατών και κεφαλαί
  ΤρΙτου κόσμου.
  «Κ ΕΟΚ.
  Η «Ενωμένη Ευρώπη» η έ-
  *»η των λαών της Ευρώ-
  «Κ δεν είναι συνθήματα τού
  (»ώνα μας. Φωτισμένα μυαλά
  '<« ιταρελθόνηος όπως ο ιαντ ο ΣαΙν Σιμόν, Προυπόν ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ου είναι μερικά στοιχεΐα γισ την πορεία της ολοκλήρωσης τού μοντέλλου. Η ΕΟΚ ΣΑΝ ΘΕΣΜΟΣ Για το ξεκαθάρισμα, το θε ΛΊΑΗΣ 1950: Πρόταση της συλλάβει την «ιδέα» Γαλλίας για δημιουργία της <ηα πλαΐσια όμως της Χουμα Ευρωπαικής Κοινότητος Άν νιστικής σκέψης. Παράλληλα θρακος και Χάλυβδος (Ε.Κ. σμικό πλαίσιο της ΕΟΚ είναι »αλλιεργήθηκαν από διαφό- Λ.Χ.) πιστή εικόνα των αντιστοίχων ροος ηγέτες"της Ευρώπης ε- ΑΠΡΙΛΗΣ1951: Ιδρύση τιλαισίων των πιο προχωρημε νκτικές ιδέες στο μέτρο των 1.-..Κ.Α.Χ. (Παρίσι) από Γαλ- νων και εκσυγχρονισμένων ψιλοδοξιών τους και της προ λία, Ιταλία Γερμανία, Βέλ- Ευρωπαικών χωρών. οπάθειας επικυριαρχίας τού γιο Λουξεμβροϋργο, Ολλαν- Ένα σΰνολο που η πολυ- εθνικού φεουδαλισμού στα δία. πλοκότητά τού, απωθεί τον γειτονικά Κρό— με αττοτέλε 1ΟΥΝΙΟΣ 1955: Μεσσίνη μεσο πολίτη και ταυτόχρονα ομα τους συνεχείς πολέμους -.ών έξη. Αποφασίζει την έ- 10ν εντυπωσιάζει — το κλασ Ιπ.χ.Β οναπάρτης Ναπολέων) ναρξη της ενοττοίησης της σικό αστικό παιγνίδι τού Κοι και την αναπτύξη τού εθνικι- Ευρώπης. νοβουλευτισμού στολισμένο °μού( κύριο ιδεολογικό στή- ΜΑΡΤΙΟΣ 1957: Συνθήκη με το λούσο της διεθνούς πό ριγμα της ανατττυσσόμενης τη.; ΕΟΚ. λιτικής τα συμβοΰλια και τις αστικής τάξης με την εξέλι- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1961: Προ- παραεπιτροττές. ξη της ΒιομηχανΙας τού 18ου σ·παθεια για στενότερη πολι αι6να). τική συνεργασία. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚ 1. ου- γλίας, Δανίας. λιο Υπουργόν είναι: -— % .ι. Τ"λ κ ι ιωι Ατρ ΩΟ ΟΟ'νΌΕνθ ΤΤΊΟ ~Ι Ι/^ι Ι ϊ Ι γ ΛΠ^ Ι *τθν. Ι &*ν^ VIV* Γ Ι Ι ' " ■ ■■ ■ . . . Λΐι , .- κοινότητας για τη λήψη από Ευρωτιαικού προλεταριάτου ένωση των έξη. Α Ι;/*™, ,,Ε μω ^ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1970: Κοι- φασεων και φορτιζεται με εμπόριο. φΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1971: Συμ και των κοινών αγώνων ο ιτρώτος παγκόσμιος Πόλεμος γύρισβ τις διεθνιστικές κα- ■· αχτήσεις τού προλεταριάτου (διάστιαοη και σύγκρουση φωνία για τμηματική πραγ- των γερμανών και γάλλων ματοποίηοη οικονομικής και εργατών διαλύση της Β' Διε- νομισματικής ένωσης. θνούς). ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1972: Συμφω- Μ» το τέλος τού 2ου Παγκο- νία ένταξης Αγγλίας, Δανί- κέντρο εξουσίας και δλέπου Ύραφή συμφωνίας Λομε για μ* να διαμορφώνονται δύο πό σχέσεις με^-46 χωρες τού Τρι ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1971: Πρώ- Μτταίνουμε τώρα οτη φάση τες εκλογές για το Ευρωκοι τού ιιιτΐεοιαλιστικοθ κεφαλαί- νοβούλιο. , . ΐΐ^νΜΐΟ5* 1981" τι^τπχζ,η ου με εκφραστες τα μονοπω- ιυγπι«-»_ λια και τις Πολυεθνικές. της Ελλάδος. Η ρημαγμένη Ευρώττη στην Εκκρεμούν οί αιτησεις της τ,ροσπαθΕΐά της να ανασυν- Ισπανίας και Πορτογαλιας Πολιτική στο εξωτερικό 9 Ιυνέχεια στη σελίδα 4 και πατριώτη μας ζαντζάκη. Νίκου Κα- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Δευτέρα 20)8. Παράσταση από το θίασο τού «ΟΡΙΑ- ΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» με το έργο τού Μολιερου «Ο ΚΕΡΑΤΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ». Στη θεατρική παράσταση που σκόρπισε κέ- φι κι ενθουσιασμο πήραν μέ- ρος οί ηθοποιοί: ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ, Διευθυν- τής τού ΟΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΜΑΙΡΗ Β0ΣΤΑΝΤ2Η, Διευ- θύντρια της Δραματικής Σχο- λής, ΝΙΚΗ ΒΑΡΔΑΚΗ, ηθο- ποιός, ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΟΥΚΑΚΗΣ Γ,.Οοποιδς κ.ά., που έδιοσαν δείγματα υψηλής θεατρικής παιδείας. Τα οκηνικά τού έργου (που ήτανε ανεπανάληπτα και λει- τουργικα για την κινήση των μελών τού θιασου) έκανε ο ζωγράφος ΡΟΥΣΕΤΟΣ ΠΑΝΑ¬ ΓΙΩΤΑΚΗΣ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ Τρϊτη 21)8. Παράσταση Κα- ραγκιοζη απο τον κορυφαίο τού ειδους ΕΥΓΕΝΙΟ ΣΠΑΘΑ- ΡΗ που αφησε εκπληκτους τους μικρούς μας φΐλους, αλ- λά και τους μεγάλους, με τους αυτοσχεδιασμούς τού, σκορ- πιζοντας πολύ γέλίο κι ενθου σιασμό. Η ΕΚΘΕΣΗ Σε ολη τη διάρκεια των εκ- δηλωσεων, οΐτην αΐθουσα πρώτη φορά. Με πίναέκς τους πτΤραν με- ρος δυό νέοι ερασιτέχνες ζω- γράφοι ο ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΝΤΙΔΑ- ΚΗΣ και ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕ- ΡΗΣ. Οί παλιές φωτογραφϊες εί¬ ναι τού φωτογράφου ΑΝ- η επαφή των κατοίκων και τα «πηγαδάκια» με τις ατέ- λειωτες συζητήσεΐς των νέ- ων, τους προβληματκτμούς και τις προτάσεις για ένα κα- λύτερο αύριο. Αντϊκτυπος των εκδηλώσε- εργουμε το κλΐμα για. πολιτι- στική ανάταση τού τόπου, για ελευθερία, δημοκρατία, ειρήνη κι αγάπη. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριοΐτεί όλους τους ανώνυ- μους που βοήθησαν να πραγ- Μια σκηνή από τη θεατρική παράσταση τσυ ΟΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ, ΖΥΓΟΓ». Στη φωτογραφϊα από αριστερά η κ. ΜΑΙΡΗ ΒΟΣΤΑΝΤΖΗ, ΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ «Ο ΚΕΡΑΤΑΣ ΣΥ- ΟΝΗΣΙΜΟΣ ΣΑΡΙ- ΔΡΕΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ που δώρισε οττο Σύλλογο. Τα εκθέματα από τα ειδή λα'Γκής Τέχνης παραχώρησαν οί ΓΡΗΓΟΡΚΪ και ΔΗΜΗ- τις ών η συνειδητοποίηση της α- νάγκης που υπάρχει στην ύ- παιθρο για μορφώση, ψυχαγω γία, προβληματισμό. Ένα παράδειγμα η ανταπό- κριση που υπήρξε οτην αγο¬ ρά τού βιβλϊου από την 'Εκ- θεεση και προ πάντων τού παιδικού. Πουλήθηκαν όλα. Ελπίζουμε πως κά"θε χρόνο, ή καλυτέρα όλο το χρόνο, θα έχουμε την ευκαιρία να καλλι ματοποιηθούν οί εκδηλώσει^. Τις δεκάδες των ανθρώπων που έτρεξαν, κατασκεύασαν ε ξέδρες, κοπίασαν, χωρίς αμοι βή. Επίσει< ευχαριοτούμε ό¬ λους τους συμμετέχοντες για την άψογη συνεργασία τους. Και τέλος ένα μήνυμα χα- ράς οτους χωριανούς που απέ δειεξαν πως αξίζουν κάθε θυ- σία. πολιτιστικός Ο ηθοποιός και διευθυντήν τού ΟΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΤΥΡΙΤΙΔΗΣ σε μια σκη¬ νή τού έργου. τού Δημοτικού Σχολείου που έχει παραχωρηθεί από τη Νο μαρχία για χρήση στον Σύλ¬ λογο, λειτουργουσε και ήταν ανοιχτή για το κοινό εκθέση ζωγραφικής, φωτογραφίας, ειδων λα'Γκής τεχνης και βι- βλιου, που οργανώθηκε από τον ΠοΑιτιστικό Σύλλογο, για ΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΞΩΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΝ¬ ΤΕΡΗΣ και ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑ- ΣΑΚΗ ολοι παραγωγοί — βιο- τέχνες. Ο απολογισμός των εκδηλώ σεων είναι η τεραστία επιτυ- χία σε συμμετοχή τού κοινού, *&■■<■*·'' * .*■■ ?*. τπχθίί οικονομικά, οδηγεί- τττΓ σε μ,α ενωτική ττολιτική βηκε για να διευκολυνει το Η Ευρωτιαικό Κεφάλαιο να α- ρα-αικό κεφάλαιο στη ψυ- νσπτυχθεί στην αγορά των Η Κοινή Αγορά δημιουργή 6ι ι«κ.· θα ττροοτατεύσει το ευ- ο,κή τού αγορά οκά τη διεί- 260 εκατομμυρίων καταναλω οδηση των αμερικανών των. χ_,,ρ« Τοί, Μ .δ,,θνισΓκή» αοτική τα- Παραττερα «νάπτυξη τού τ,κ Ευρώπης με εκπροσώ 6ιομηχανικου Βορρά και συγ πους τον Ντε ίκωλ και τον Χρ6ν«ς ^ριθωριοποιηση των Αντενάουερ και συνεχιοτές ττεριοχών τού ■/., την οηέυαυτι όχθη Για το φίλο μου το Γκόρ- ρούσε ωραιότατον" μούσι που γκι βαθύτατα λυπούμαι εξ όμοιό τού μόνο ο Δρεττάκης σιτίας της απωλείας τού τρά διατηρεί. Βεβαίως αι εποχαί γου τού και διά τούτου αρ- άλλαξαν. Ζωοκλέφται δεν υ- ματωμένος σκέφτομαι να υπά πάρχουν πλέον υπάρχουν καλ γω εις βουνά και λαγκάδια λιτέχναι φιλόζωοι, οί οποίοι μήπως και συναντήσω τον ω- οτναδομούν τα της ζωοκλο- ραιόμορφον τοιούτον, ίνα επι- ττής και των οποίων αι από- στρέψω εις τον οίκον τού.. . ψεις και πράξεις Πέριξ τού- 'Εμαθα ότι οί κλέφτες δεν τού περιέχει τι το νεωτεριστι ήθελον φάγει αυτόν, αλλά κόν και το αγνον, ωρμδμενοι μετ" επιλογής ημερών και μόνον εκ τού πάθους της προ μηνών εις τα πέριξ χωρία στασίας. και μαντριά της περιοχής ε- Διά τουτο και οί όροι αντι νετόπισαν απήγαγαν τον τρά στάφησαν. Όχι καταιτίεση γο τού Γκόργκι διότι διατη- οΐους Ζωοκλέφτας. Οί άνθρω ^—^^^^^^υ—__ ποι ασκούν λειτούργημα. Προστατέψατε τα ζώα κ ι αν μάθεται ποτέ δια τούτους, μην τους καταγγείλεται, διά τι πως θα ζήσωμεν χωρίς £σρβάρους; ΕΝ ΑΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΓΚΟΡΓΚΙΚΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΠΝ Ο Καραγκιοζοπαίκτης κ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΠΑΘΑΡΗΣ σε διάλογο με τους πριν την παράτσιαση. μικρούς θεατές, • Συνέχεια από τη σελίδα 1 γινει ο καθαρισμός, χωρίς αυτό να σημαΐνει ότι δεν το επιδιώκομε. Ο ΠροΊ'στάμενος της Εφο- ρείας ΕΜΜ. Λ. ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ Εφορος Αρχ)των ΣΗΜΕΙΩΣΗ «ΓΩΝ1ΑΝ0Υ ΚΗΡΥΚΑ»: Ευχαριστούμε την Εφορεία Βυζαντινήν και Με- ταβυζαντινών Μνημείων για το ενδιαφέρον της να συντη- ρήσει τις εικόνες της εκκλησί- ας κι επίσης την ευχαριστού¬ με για την ολοκληρωμένη α¬ παντήση πάνω στο αίτημά μας σχετικά με τις τοιχογρα- (?ίες. Η Εκκλησία «Παναγία» εί¬ ναι Βυζαντινή με τεραστία ι- στορία μεσ' το χρόνο και σαν τετοια αποτελεί πραγματικά μνημείο Γωνιανό και γενικότε- ρα κληρονομιά πολιτιοτική ό- λων μας. Αθηνά ΑΝΑΝΪΗΣΗ ΑΠΟ 10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΠΡΠΑΣ • Συνέχεια από τη σελίδα 1 ση. Για να δοθούνε κίνητρα, να μη χαθεΐ το κουράγιο των ανθρώπων που μοχθούν πραγματικά για τη στήριξη ττ|ς κτηνοτροφΐας στηρίζον- τας έτσι την Εθνική Οικονο- μίσ. Δ.Σ. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Ο «ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» τυπώνεται στο εκδοτικό τυπογραφείο ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) τηλ. 242.040 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ι '
  ΣΕΛΙΔΑ4
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ ππό τη σελίδα 3
  την έγκριση της πολιτικής
  της κοινότητος. Κάθε Κυβέρ-
  νηση συμμετέχει με μίσ θέση
  (ουνήθως ο Υπουργός Εξωτε¬
  ρικών). Τρείς φορές τον χρό
  νο γίνεται η διάσκεψη κορυ-
  φής των ηγετών των χωρών
  γιο την χάραξη κοινής πολι
  τικής. Οί οτποφάσεις παίρνον
  τσι ομόφωνα.
  Λειτουργεί το δικαίωμα
  τού βέτο. Για επί μέρους απο
  ψάσεις χρειάζεται ειδική πλει
  οψηφίσ, όπου η Γαλλία η Γερ
  μανία η Ιταλία η Αγγλία έ-
  χουν από 10 ψήφους, Βέλγιο,
  Ελλάδα, Ολλανδία από 5, Δα
  νΐα, Ιρλανδία από 3 και το
  Λουξεμβούργο 2. Η πλειοψη-
  φία είναι 45 ψήφοι. Ο θεσμός
  σπειλείται τα τελευταία χρό
  νια με αποτυχία από τα αλλε
  τάλληλα βέτο
  2. Η επιτροπή, θεματοφύλα
  κάς των Συνθηκών της ΕΟΚ,
  επεξεργάζεται τις αιτήσεις
  των μελών για ειδικές ρυθμί
  οεις (π.χ. Ελληνικό μνημό-
  νιο). ΑποτελεΙται από 14 μέ-
  λη κοινής αποδοχής για 4
  χρόνια. Γερμανία, Αγγλία,
  Γαλλία, Ιταλία έχουν από 2
  οί υπόλοιποι από Ί. Το κάθε
  μέλος αναλαμβάνει μία αρ-
  μοδιότητα (π.χ. ο Ελληνικάς
  ετήτροπος Κοντογιώργης για
  τ αλιευτικά).
  3. Το Ευρωκοινοβούλιο χω
  ρίο δασικές νομοθετικές ε-
  ξουσίες έχει κυρίως ελεγκτι
  κό ρόλο στην επιτροτηΊ και
  ατο συμβοΰλιο. Έχει 434 μέ-
  λη εκλεγμένα. Γαλλία, Γερμα
  νια, Ιταλία, Αγγλία έχουν
  σττό 81 μέλη, Ολλανδία 25,
  Ελλάδακ αι Βέλγιο 24, Δα-
  νίσ 16, Ι ρλανδΐα 15 και Λου
  ζεμβούργο 6. Οί Βουλευτές
  εντάσσονται σε έξι πολιτικές
  ομάδες: τους σοσιαλιστές
  (124) τους κομμουνιστές(49)
  τους Χριστιανοδημοκράτες
  Π17) τους Φιλελευθέρους 38
  τους Προοδευτικους Δημο-
  κράτες 22 και τους ΕυρωπαΙ
  ούς Δημοκράτες συντηρητι-
  κούς 63. Στις τελευταίες εκ-
  λογές παρουσιάσθη κε μια
  καινούργια ομάδα η ομάδα
  των ττρασίνων που προβλέπε
  τη να παίξει σημαντικό ρόλο
  στο μέλλον τού Ευρωπαι'κού
  Κοινοβουλίου.
  Ε.Ο.Κ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  μερά την τταραχμή ~
  σ« εμιιορική Και 0ίΚο^
  κή δυναμη σε σχέ *
  •προηγουμένας δεκαετίΓ '
  ρακμή που σημεκόντν
  Το Ευρωκοινοβούλιο συνέρ Ιουλίου 1961 με ένταξη ισχΰ βιομηχανικές επιχειρήσεις θα μέθοδος; για
  χεται μια φορά το μήνα για ος την 1η Νοεμβριού 1962. απορροφηθουν από τις πολυε τη ειρη η ~~ "^ - ^ στΐκών ένα μέλλον
  μ, βδομάδα. Εχει 15. κοινο Τα αποτελέση _-ς σύνδε ^^^ ^ ^ ^ ^σπειρόΐται σε μια £»^
  "ου'αυτή θα γίνει συμπλη. κοινή πολιτική με κυριο χά- ^^^
  ρωματική της ΕΟΚ. ^^,^^ΙΖ^ ΙΖ κώς επιτ, ^ '
  Η παραδοσιακη κτηνοτρο-
  φίσ θα εξαφανισθεί ο ορυ-
  ΤΒν
  βουλευτικές επιτροπές. Οί α
  ποφάσεις τού Κοινοδουλίου
  δεν είναι δεσμευτικές για τα
  Κράτη μέλη και επηρεάζουν
  μόνο το Συμβούλιο Υπουρ-
  την Ελλάδα. Την περίοδο της
  Χούντας «πάγωσε» η συμφω
  νια παρ' ότι οί εμπορικές μας
  συναλλαγές αυξηθήκαν (οί
  μας πρός την ΕΟΚ
  Μια άπσψη της αιθούσας που στεγάστηκε η έκθεσις μΐ
  έργα ζιογραφικής.
  υφαντά, βιβλια και
  ΠΡΟΧΟΡΟΪΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑ ΤΗΝ
  ΩπΩΠίΐΠβΙΠΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΜΟΜΥΑΟΥ
  ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙΟ ί ΓΕΡΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΙΟΡΗΜΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΕΙΖΠΗ
  Χιλιοειπωμενο το ονειρό,
  παίρνει σάρκα και οστα με
  την αποφαση τού Γενικού
  Γραμματεα τού Ε.Ο.Τ. κ. Νί-
  κου Σκουλα να χρηματοδοτή-
  σει την αναπαλαίΐΛκτη τού ανε
  μόμυλου, πάγιο αίτημα τσΐι
  Συλλόγου, και τού χωρίου ο¬
  λοκλήρου.
  Οί εργασίες προχωρούν με
  γοργο ρυβμο και συντελεστές
  της προσπάθειας τον Αρχαιο-
  λογο κ. Δημήτρη Καλομοιρά-
  κη της Εφορείας Βυζαντινών
  και Μεταβυζαντινών Μνημεί-
  ων Κρήτης (που εποπτεύει το
  εργο με εντσλή τού ΕΟΤ),
  την υπάλληλο της ιδίας υπη¬
  ρεσίας κ. Ευα Ορφανουδάκη,
  και τον εργολάβο Δημήτρη
  Παντέρη (Πετρομήτστχ) ένας
  απ τους διορητες τού ανεμο-
  μυλου που βεβαία κατίχει τα
  «μυστικά» τού αφου τον έζη-
  ο^ και τον «δούλεψε» για χρό
  νια και χρόνια.
  Μεχρι το τέλος τού 1984
  θα απορροφήσει ο ανεμομυ-
  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 5 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙ ΚΗΣ
  ΑΗΜΙΟΥΡΠΑΣ110 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Με τη συμμετοχή δυο νε-
  ων ταλαντοΰχων ζωγράφων
  από τις Γωνιες εκπροσωπήθη-
  κε ο Πολιτιστικός Σύλλογος
  στο 5ο Παγκρήτιο Φεστιβάλ
  Ερασιτεχνικής Δημιουργΐας
  στο Ρέθυμνο απο τις 3—9 Σε
  πτεμβρη που φέτος ητανε α-
  φιερωμενο στην Ειρήνη.
  Οί παραπάνω ζωγραφοι εί¬
  ναι οί Μάρκος Καντιδάκης
  24 χρονων και Γιάννης Παν-
  τέρης 20 χρόνων που παρου-
  σιασανε έργα τους στην εκθε
  ση και απέσπασαν πολύ κα-
  λες κριτικες.
  Το περιεχομενο των έργων
  τους ητανε απο καθημερινες
  σκηνες της ζωής τού χωρίου,
  ηθη, έθιμα και προσωπογρα-
  φϊες πάλι ανθρώπων απο τον
  ίδιο χωρο.
  Ευχαριστουμε κι εμείς τους
  δυό νέους για τη βοηθεία
  τους κοι ευχομαστε δημιουρ-
  γία και μελλοντικές επιτυχϊες.
  ΜΑ. ΚΡ.
  λος 500.000 δραχμές ποσόν
  που ηδη έχει εγκριθεϊ και εί¬
  ναι στη διαθέση τού ίργου.
  Στη συνέχεια θα ενισχυθεί με
  νεο κονδυλι για το 1985 που
  θα συνεχισθουν οί εργασίες
  και που πιστεύουμε θα τελειώ
  σει, για να λειτουργήσει.
  Όπως παλιότερα είχαμε
  γραψει είναι μεγάλη μας επι-
  θυμία να τον καμαρώσουμε
  με τα πανΐα ανοιχτά στον ά-
  νεμο όπως τον παλιό καλό
  καιρο, δείγμα της πολιτιστι-
  κης μας κληρονομίας σε κάθε
  ξενο και ντοπιο επισκέπτη.
  Κι όσο για ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ
  ...δεν ψάχνουμε.
  Αυτος υπάρχει οτο βιβλίο
  τού θερβαντες έχει πατρίδα
  τη Μαντσα και δέ λεει να πάει
  πουθενά.
  Δόν Δημήτριος
  ΚΟΥΤΙΑ
  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
  Με πρωτοδουλία και δαπά-
  νη τού Συλλόγου τοποθετή-
  θηκαν σε επίκαΓρα σημεία
  τού χωριοθ κουτιά απορριμά
  των, που πέρα από τη χρήση
  και λειτουργικότητά τού, θα
  πρέπει να συντηρηθούν από
  φθορες για να υπάρχουν και
  να εκτελοΰν το σκοπό της
  αποστολής τους.
  κοινωνικήν καταχτησεων^των
  φ εργαζομένων και την πρόσθ
  κτός πλούτος θα καταληστευ τη στην οικονομ Ια κ αι πολ^
  τική, επιρροή των ΗΠΑ. Ποία ^
  ό ά
  1
  ριο κύρια τού αποστόλη είναι
  η ακΰρωση των πράξεων της
  ετιιτροπής τού συμβουλίου
  των Κυβερνήσεων όταν είναι
  σσυμβίδαστες με τις Συνθή-
  κες Έχει 10 δικαστές με ε-
  ξάχρονη θητεία. Σε θέματα
  κοινοτικόν δικαίου η ισχΰς
  των αποφάσεων τού είναι α¬
  νώτερη από τις αντίστοιχες
  των Εθνικόν Δικαστηρίων.
  ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ
  Η Ελλάδα συνδέθηκε με
  την Κοινότητα (άρθρο 238,
  Συνθήκη της Ρύμης) στις 9
  1974 έγινε υπόμνημα από την
  Κυβέρνηση Καραμανλή πρός
  την ΕΟΚ για την γρηγορότε
  ρη δυνατή ένταξη της Ελλά¬
  δος για να ακολουθήσει τον
  Ιούνιο τού 1975 η έπίσημη
  αίτηση για ;την ένταξτν
  Οί διαπραγματεύσεις που
  άρχισαν το 1976 και τέλειω-
  οαν τον Δεκέμβριο τού 1979
  αςορούσαν τα εξής:
  α. Τελωνειακήένωση: Στα-
  διακή καταργήση δασμόν
  των βιομηχανικόν προΥόντων
  της, σε 5 χρόνια.
  6. Χάλυβας: Πεντάχρονο
  πλάνο κατάργησης των δα¬
  σμόν.
  γ. Ανάληψη σε 5 χρόνια
  υποχρεώσεων και δικαιωμά-
  τατν από τις συμφωνίες ΕΟΚ
  - Τρίτου Κόσμου.
  δ. Ελεύθερη διακίνηση κε-
  φαλαίου μετά 5 χρόνια.
  ε. Μεταβατική περίοδος 7
  χρόνων για μεταναστεύσεις
  ζ. Πενταετής μεταβατική
  περίοδος για ελεύθερη εγκα
  τάσταση εταιρείαν
  η. Πενταετής μεταβατική
  πΓρίοδος συμμετοχής της Ελ
  λάδας στον Κοινοτικό πρσ'υ'-
  πολογισμό.
  θ. Πενταετής μεταβατική
  περίοδος για όλα τα προΥόν
  τα της Ελλάδας σχετικά με
  τη συμμετοχή τους στην κοι
  νοτική αγροτική πολιτική
  (για 7 χρόνια).
  ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
  ΤΟΤΕ: 1974
  Ο Καραμανλής με την κα
  τάρευση της δικτατορίας έβα
  λε 3 στόχους:
  α) Την κατοχύρωση και στα
  θεροποίηση των δημοκρατι¬
  κόν· θεσμόν
  β. Την οικονομική και κοι-
  νωνική αναπτύξη της Ελλά¬
  δας στο πρότυπο της Δ. Ευ-
  ρόπης και
  γ) Την άμβλυνση της αν-
  τίθεσης ΤουρκΙας — Ελλά¬
  δας για την αποφύγη περιπε
  τειόν. Η ένταξη μας στην
  ΕΟΚ θα ήταν κατά την γνό
  μη τού καθοριστικός παρά-
  γοντας στην κατευθυνθή αυ¬
  τή
  1) Το ΠΑΣΟΚ ήταν ριζικά
  αντίθετο στο θέμα της ΕΟΚ
  και απείχε αττό την ψηφοφο-
  ρί.α της Βουλής πιστεύοντας
  ότ> ούτε η Εθνική ανεξαρτη-
  σίσ τού Κράτους δεν κατοχυ
  ρύνεται μέσα από την ΕΟΚ
  ούτε η Δημοκρατία (αντίθε-
  ση στη γνόμη Καραμανλή)
  ούτε η οικονομία της χύρας
  βελτιύνεται (θα μας πνίξουν
  Οί Πολυεθνικές εταιρείες (Ση
  μίτης ΕλευθεροτυπΙα 4.6.
  1979), «θα καταληστευθεί ο
  ορυκτός μας πλούτος» Ανδρέ
  υς Παπανδρέου στην Βουλή
  των Ελλήνων 14.91976» που
  στο βιβλίο τού «ΕΟΚ και Ελ
  λάδα» ο αντίλογος κατάγγελ
  ν? ριζικά τον θεσμό της ΕΟΚ
  στα πλαίσια της ιδεολογικό
  -- πολιτικής πλατφόρμας:
  Μητρόπολη — περιφέρεια.
  Μιλά για τις δύο και τρείς
  ταχύτητες μέσα στην ΕΟΚ
  ·> ισ την ανισότητα Βορρά —
  Νότου, για την επιρροή των
  τΐολυεθνικύν. Στον οικονομι-
  κό τομέα προβλέπεται κατα-
  στροφή για την Ελλάδα μόνο
  η ελαφρά βιομηχανία θα ε-
  πιζήσει ενω οί πιο δυνατές
  και μόνο ο
  θα
  Το ΚΚΕ καταψήφισε την έν¬
  ταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ
  με; τη θέση ότι συνέπειες της
  μεταποίηοης σ' αυτόν τον το
  μέα και γενικύτερα της 6ιο-
  μηχανΐας από την ένταξη θα
  είναι βαρειές. Η ολοκληρωτι
  κή καταργήση των δασμών
  θα δημιουργήσει προβλήματα
  στο εσωτερικό της χύρας
  γιατΐ θα έχουν ν' αντιμετωπί
  σουν τον ανταγωνισμό τόσο
  των προΥόντων της Κοινής
  αγοράς, όσο και εκεΐνων -ου
  θα εισάγονται με βάση το
  κοινό εξωτερικό δασμολόγιο
  της ΕΟΚ από τρΐτες χώρες.
  Έτσι ένα μεγαλύτερο μέρος
  της Ελληνικής αγοράς θα κα
  ταληφθή από τα ξένα προΥ-
  όντα Η εργατική τάξη θα
  έχει σε πρώτη γραμμή να υ-
  περασττίσει το δικαίωμα για
  εργασΐα ν' αντισταθεί στις α-
  πολύσεις που με την ένταξη
  θ· γ αυξηθούν, το κόστος ζωής
  σαν συνεπεία της ένταξης
  στην ΕΟΚ θα σημειώσει γενι
  κή ανοδική πορεία. Είναι α-
  νακρίβεια ότι η ΕΟΚ εξασφα
  λίζει την εξίσωση μισθών
  και ημερομισθίων. Αν αυτό
  ήταν αλήθεια τα μονοπώλια
  θα ήταν που θ' αντιδρούσαν
  οτην ένταξη (ολομέλεια της
  Κ.Ε. τού ΚΚΕ Μάρτης 1979).
  Το ΚΚΕ εσωτερικού ψήφι-
  οε υπέρ της ένταξης και υ-
  •^εράσπιζε ότι τα δικαιώματα
  των ΕυρωπαΙων εργαζομένων
  είναι περισσότερα και ορισμέ
  νσ απ' αυτά θα εφαρμο-
  σιούν αυτόματα με την έντα
  ξη (Αυγή 27.5.79). Η βελτίω
  ση τού επιπέδου των αμοιβύν
  θα είναι ένα από τα αποτελέ
  σματα της ένταξης (Αυγή
  16.5.79).
  Τα Ιδία έλεγε και η ΕΔΗΚ
  τόσο πριν όσο και μετά την
  ένταξη. «Οί Έλληνες εργάτες
  θα ωφεληθούν από την έντα¬
  ξη και την εξίσωση»
  Στην Ελλάδα — Ευρύπη
  στον Έλληνα Ευρωπαίο Κουμ
  μουνιστή — Σοσιαλιστή προ-
  στίθενται οί συνέπειες της διε
  θνούς κρΐσης ο οξΰτατος αν-
  ταγωνισμός της Ιαπωνίας και
  των ΗΠΑ και η ένταση των
  εε,οτΐλισμόν στο όνομα τού δι
  πολισμού που επιδεινώνουν
  την κατάοταοη σε κάθε χώ-
  ρο ξεχωριστά και ταράζουν
  τα νερά «αγορά τού αιύνα
  π.χ. (πρόσφατος εναέριος ε-
  ξοπλισμός στην Ελλάδα) και
  αυτό από μια Κυβέρνηση που
  έχε. λάβει πρωτοβουλίες για
  θέματα Ειρήνης και αφοπλι¬
  σμόν, ή μήπως εννοούν οί
  Έλληνες σοσιαλιστές το ίδιο
  ίδιο που λέει ο Κύριος Ρήγ-
  καν: (ότι δηλαδή η καλλΐτερη
  η στά
  σοσιαλι¬
  στή Κομμουνιστή (εκτός από
  την συνεπεία στην προσωπι-
  κή τού ζωή') απέναντι στο
  πολιτικό και οικονομικό αδιέ
  ξοδο που οδηγείται η Ευρω-
  ττΐ'.Ί'κή Κοινότητα. Αλλαγή
  τού χαρακτήρα της ΕΟΚ εί¬
  ναι χρέος κάθε ευρωπαίου
  σοσιαλιστή — Κομμουνιστή.
  Σήμερα η συνεΐδηση της
  ΕυρωπαΥκής διάστασης των
  σπαντήσεων που πρέπει να
  δοθούν κερδίζει συνεχώς έ-
  δαφος. Η συνείδηση αυτή τΐρο
  ωθείται κι οητό τα διδάγματα
  της καθημερινής πραγματικό
  τητας Ποίος δεν βλέπει σή-
  τάση μεγαλύτερης
  ξάρτησης των χωρών
  τάση της ανεξαρτησίας Κθί
  συτονομΐας κάθε
  χαρακτήρα.
  Αυτές οί αντιθέσεις οι,^
  κόλπους της &ημιουργούν ^
  ζική αντίθεση συμφερόντων
  ανάμεσα στις χώρες $„
  της και πυροδοτούν την Ια.
  ραττέρα κρίση .της.
  ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
  Κοινωνιολόγος — Οικονομολί
  ειΐΐ Πτυχίω
  ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
  Και παλαιότερα είχαμε εκ- αυτό το σκοπό χωρΙςαυτόνα
  φράσει τις θέσεις τού Πολιτι σημαίνει πως θα σταματήοου
  οτικού Συλλόγου στο θέμα
  τηςκ ατασκευής Σταδίου για
  την άθληση των νέων.
  τωρα κάνουμε γνω-
  στό (έτσι για την ιστορίσ)
  •■αι για να μη δημιουργούν-
  ται παραξηγήσεις πως ο Πό
  λιτιστ. Σύλλογος είναι ΥΠΕΡ
  ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ
  ΣΤΑΔΙΟΥ και μάχεται γι'
  αυτό, πέρα οτπ' τις συνεχεί
  προσπάθειες που κάνει σε ε-
  πίπεδο βάσης (προσπάθειες
  να δωρίσουν οί χωριανοΐ οικό
  πεδο κλπ.) και σε επΐπεδο
  νομικό (προδιαγραφές, τρό-
  πος χρηματοδότηοης κλπ.).
  Ύστερα απ' όλ" αυτά και
  μετά από υπεύθυνη ενημέρω-
  ση από τη ΜΟΜΑΡΧΙΑ κάνου
  μΐ; γνωστό πως δεν είναι αρ-
  μοδιότητα τού Συλλόγου κι
  ούτε μπορεΐ να παρέμβει γι'
  με να βοηθούμε οποιαδήιτοτε
  ■προσπαθεία γίνεται γι' ουχί
  το λόγο.
  Και για να είμαστε ΐτιοουγ
  κεκριμένοι:
  Για να κατασκευαστιί το
  ΣΤΑ ΔΙΟ θα ττρέτιει να υιτάρ.
  ξει ένας χώρος το λιγώτερο
  6.000 τετραγωνικά μέτρσ να
  είναι ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΉΣ ΚΟΙ
  ΝΟΤΗΤΑΣ που στη συνέχΕΐο
  θα μπορεΐ να χρηματοοοτη-
  0ε( οπτ6 το Υφυπουργείο Νέ»;
  Γενιάς και Αθλητισμού.
  Η αρχή λοιπόν είναι γνω-
  στή και οί προσπάθειες θα
  πρέπει να γίνουν κρός αυτή
  την κατευθυνθή αφού αυτό
  ισχύει νομικά. Εμείς ταριμί
  νουμε, οτην οποιαδήιτοΤΕ <πι· γμή χρειαοτεΐ και μπορούμΕ, να βοηθήσουμε μ" όλες μας τις δυνάμεις. »■■■■■■■■■! !■■■■!. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Ε. Ν. ΠΑΣΗΣ ΤΑΞΕΩΣ Η Διοίκησις της Πανελλήνιον Ενώσεως Πλοιάρχων Ε.Ν. πάσης τάξεως απεφάσισεν ομοφώνως όπως απονεμηθή ΕΠΑΙΝΟΣ εις τον ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΠΑΝΤΕΡΗΝ ΠΛΟΙΑΡΧΟΝ τού Φ)Γ «ΑΙΔΗΊΌΣ» δια την διάσωσιν ναυαγιον σκάφους αναφυχήί υπό δυσχερείς συνθήκας. Εν Πειραιεί &—2—1984 Δια την Διοίκησιν Ο Γεν. Γραμματεύς Α* Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματεύς Β Αθ. ΒΑΡΙΝΟΣ Ι. ΨΑΡΡΑΣ Β. ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Ο επαινος αυτος δοθηκε από την Πανελλήνια Πλοιάρχων Ε.Ν. στις 9)2)1984 στο χωριανό μας πλοίαρ- χο Σοφοκλη Παντερή για τη διασώση ναυαγών. Κι από μας συγχαρητήρια. Νοιωθουμε περηφανοι, νοιώθουμε την ανάγκη νο ε«- φρασουμε δημοσία τα αισθηματά μας σ' έναν ΓΕΝΝΑΙΟ. Π.Σ.Γ.Μ. (2ΚΒΙ1Ι1ΜΙΙΙΙΙΙ (■■■■■■■■■Ι Οί κάτοικοι ενω παρακολουθούν τις εκδηλώσεις