9059

Αριθμός τεύχους

10

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η
  Παρά τό γεγονός ότι ή Βουλγαρία έκήρυξε τόν πόλεμον κατά
  τής Γερμανίας δέν άναγνωρίζεται παρά των Συμμάχων ώςσυνεμπό-
  5^Ρ^ (Άπό τάς δηλώσεις τοΰ "Υπουρ. Λώ είς την Βουλήν των Κοινοτήτων)
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Δ)ΤΗΣ ΣΥΝ· ΧΤΕΦ. ΓΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β-' ΑΡΙΘ 10
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚ ΗΣ
  τυ
  Αί δημοσιευόμεναι είς άλλην στή¬
  λην άνακοινώσεις τοΰ Κομμουνιστι-
  κου Κόμματος όφεΐλουν νά άποσπά-
  σουν ιδιαιτέρως την προσοχήν ημών.
  Ή ρητή δήλωσις περί έπιδιώξεων
  ταύτοσήμων, πρός τα έξαγγελλύ;'ε·
  να έκ μέρου'ς τής Κυβερνήσεως μδς
  πληροΐ χαρας διότι τοιουτοτρόπως
  δέν βλέπομεν τόν λόγον τής ανησυ¬
  χίας ήτις παρατηρεΐται παρά μεγά-
  λω μέρει τού λαοΰ, δστις φοβείται
  συνεχώς τάς βιαίας ενεργείας μετά
  τάς βιαίας έκδηλώσεις.
  Ή Κυβέρνησις-τού Συνασΐτισμοΰ
  έθεσεν ώς πρόγραμμα βασικόν, ύπεί-
  κουσα είς τουτο είς την ώριμάσασαν
  πλέον συνείδησιν τού λαοό, νά δώση
  την ευκαιρίαν είς τό λίαν προσεχές
  μέλλον νά εκφράση την θέλησίν τού.
  Μέχρι τής έποχής έκείνης ύπάρ-
  χουν ζητήματα τα όποϊα δύνανται
  ν' άπασχολήσουν καί την Κυβέρνη
  σιν καί τα κόμματα καίτάς όργανώ-
  σεις καί τούς πολίτας. Ή εκδίωξις
  τοΰ έχθροθ έκ τοθ έδάφους μας, ή
  παροχή άλληλοβοηθείας μετάξύ η¬
  μών, τα οίκονομικά ζητήματα, τα ζή-
  τήματα διατροφής, στεγασεως, συγ-
  κοινωνιών, καυσίμου ϋλης, εργασίας
  έν γένει, ίατρικής περιθάλψεως δέν
  είναι μικρά ζητήματα τα δποΐα νά
  δυνάμεθα ά·§νμωρητεΐ νά παραβλέ-
  ψωμεν.
  Καί έν τοιαύτη περιπτώσει τί δέον
  νά γίνη;
  Νά γίνη άπλούστατα έκεΐνο τό ό-
  • ποίον δλοι λέγομεν καί κανείς δέν
  κάμνει.
  Ή Κυβέρνησις δηλοί δτι σκοπός
  της είναι νά πληρώση την μεταβατι-
  κήν περίοδον μέχρις δτου ανατεθή
  είς τόν ίδιον τόν λαόν ή διακυβέρνη-
  σις τοθ "Εθνους. Άλλά Καΐ τό Κομ.
  Κόμμα τό αύτό ίσχυρίζεται καί σήμε¬
  ρον άκόμη μίαν φοράν, συμφώνως
  πρός τάς δηλώσεις τού.
  Άλλ' εάν συμβαίνη τοιουτοτρόπως
  διά ποίον λόγον αί λοιπαί όργανώ-
  σεις αί οποίαι δέν άντιπροσωπεύουν
  κόμματα, άλλ' υπήρξαν δημιουργή-
  ματα άναποδράστου Έθνικής άνάγ-
  κης δύνανται νά έ'χουν διαφορετικήν
  γνώμην καί νά τηροθν διαφορετικήν
  στάσιν ή τουλάχιστον νά φαίνονταΐ
  δτι τηροθν τοιαύτην, έψ' δσον ή πλή·
  ρης συνεννόησις είναι ζήτημα μιας
  κοινής συσκέψεως καί ζήτημα έλαχί-
  στου χρόνου,
  Άπαντες δεχόμεθα δτι ό μόνος
  πολιτικάς δρόμος τόν οποίον πρέπει
  νά ακολουθήσωμεν είνε μέχρι τής
  στιγμής καθ" ήν θά κληθωμεν νά ο¬
  μιλήσωμεν, ή ύπακοή, ή πειθαρχία
  καί ή ένότης.
  Άςέπιχειρηθή έπομένως ή παροχή
  εκατέρωθεν των έξηγήσεων έκείνων
  οΐτινες θά άπιτρέψουν ωστε τό μεγα¬
  λύτερον μέρος των νυν ένόπλων δυ-
  νάμεων νά τύχη αδείας πρός μετάβα¬
  σιν είς τάς οικίας των,καί ή άντικατά
  στάσις τούτων διά τακτικοθ στρατοΰ
  δστις απαραιτήτως δέον νά παρα·
  σκευ'ασθη διότι ύπάρχει άπόλυτος ά-
  νάγκη κατά τήνήμέραν τής κρίσεως νΓά
  δώσωμεν την εντύπωσιν καθ'δλην την
  γραμμήν δτι είμεθα Κράτος τό οποίον
  έ'χει τΛ^ον την δύναμιν δσον καί την
  φρόνησιν νά παλαίση εναντίον των
  κρισιμωτέρων καταστάσεων.
  ΑΓΤΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο·Ν.
  Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
  ΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΡΙΝΑ
  ..«Καί τάραζε τα σπλάχνα μου έλευτε-
  (ρισς έλπίδα,
  καί φώναζα: «Ώ θεϊκιά κι' δλη αϊματα
  Ιττατρίδα'.....
  (Κρητικός, Δ. ΣολωμοΟ).
  Την πρώτη μερά τής σκλαβιας,
  την Ιζησα πάνω κεΐ σέ κάπθιο βου-
  νό μας, μέσα στούς βράχους Καΐ τα
  θυμάρια. Λίγο πρΐν εί'χαμ' άφήσει
  τό Ήράκλειο καΐ τό σπήτι μας γιά_
  νά γλυτώσωμε άπό την κόλασιν τοΰ
  πολέμου, άφοθ ζήσαμε μερόνυχτα ό·
  λόκληρα μέσα στό αίμα καί τό θά-
  νατο. Άκόμα έννοιωθα στά χέρια
  μου τή ζέστη των ματωμένων πλη
  γών, άκόμα εβλεπα μπροστά μου τα
  όλάνοικτα γυαλένια μάτια των ά-
  θαφτων σκοτωμένων, κι' άκουγα τίς
  σφαΐρες νά μοθ τρυπδνε τ" αύτιά.
  Πά μενά σφυρίζανε άκόμα οί μπόμ-
  πες κι' άνάβανε θεώρατες οί φλόγες
  π' άντίκρυσα τή βραδυά τής φυγής
  ν' άγκαλιάζουνε τα Κάστρο μας...
  Μά μέσα τους φωτισμένα ύπέρκοσμα
  άπ'τΐς ματωμένες άνταύγειες, σαλεύ-
  ανε άτρωτοι καί περήφθτ,νοι, σωστοί
  ήμίθεοι παληών*"καιρών,' κάποιοι ϊ-
  σκιοι ΟΙ πολεμισται μας. Άντρίκια,
  λεβέντικα κορμιά, πρόσωπσί μαυρι
  σμένα άπ' τό μπαροθτι, καΐ διπλές·,
  τρΐδιπλες σειρές τα φυσεκλίκια στ"
  άνδρειομένα στήθεια.
  Αύτοι 'ταν τό καμάρι κι' ή έλπίδα
  μας. Δέν ήθελα νά τό πιστέψω πώς
  ή Κρήτη μας, κι' ή τελευταία γωνιά
  τής πατρίδος, θά πατιόταν άπ' τόν
  καταχτητή. Δέν μιιοροθσα νά τό πά
  ραδεχτώ. Κι' δταν τή μερά κείνη, έ-
  πΐσημη μδς ήρθε ή είδησις τής σκλα¬
  βιας, δταν περάσανε άπό πάνω μας
  θριαμβευτικάκι'άνεμπόδιστα τα μαΰ
  ρα Χιτλερικά δρνια, ή*ταν σά νάπε-
  φτε σέ μδς δλους ό δγκος των ά-
  ρήκωτων φτερών τού, συντρίβοντάς
  μας άλύπητα.
  Καΐ τότε εκλαψα Πίκρα καί λΰσ-
  σο ήταν τό κλάμμα μου Πόνος κι'
  όργή. Θλίψη γιά τή σκλαβιά μας
  «αί μΐςτος γιά τόν έχθρό.
  Μπρός στά θολωμένα μου μάτια
  περνούσανε μιά-μιά οί είκόνες τής
  καταστροφής. Οί σκοτωμένοι καΐ τα
  έρείπια. Τό αΐμα καί οί φλόγες...
  Ολα λοιπόν, δλα πήγανε άδικα, "Ο-
  λες οί θυσίες χαμένες; Δέ γλύτωσε
  ουτε στό νησί μας ή Λευτεριά κατα-
  διωγμένη;..
  Άπελπισμένα κύτταζα γύρω μου
  την άγρια βουνίσια φύση. Καίξαφνι-
  κά, κάτι άστραψε μέσα μου! Παληά
  ίστορία καΐ θρύλλοι γιά τα π·λληκά·
  ρια πού βγαίνανε στόκλαρί.. τα χρό-
  νια τής "άλλης, τής μεγάλης σκλα¬
  βιας ζωντανέψανε στήν σκέψιν μου.
  Κι' εΐδα μέ τα μάτια τής ψυχής μου
  Ενα-ένα τούς άντρειωμένους μας, ζω-
  σμένους τα φυσεκλίκια καί μαυρισμέ-
  νους άπό τό μπαροΰτι, νά πηδοΰνε
  στούς βράχους, λεύτερα^άγρίμια
  των Κρητικών βρυνών. Καινούργιοι
  θρύλλοι θά γενιόντανε, καί^ κλέφτι
  κα τραγούδια θ' άντιλαλούσανε πά-
  λι στίς κορφές.
  Καί βγήκε τ' δνειρό μου. Θρΰλλοι
  γενήκανε σέ λίφο οί άντάρτες μας.
  Παρηγοριά δική μας, καί φόβος τού
  καταχτητή. Πώς φούσκωναν τα στή¬
  θεια μου άπό περηφάνεια σάν άκουα
  τούς ϊδιους τούς Γερμανούς νά μι-
  λοΰνε γι' αύτούς μέ θαυμασμό.
  —Ό «Παντούρας» λέγανε μέ την
  άστεία προφορά1 τους, καί τρέμανε
  μέσα τους, ό «Παντούρας» κι' οί άλ·
  λοι άντάρται σας—τα όνόμαΤα δέν
  μποροΰσαν φυσικά νά τα θυμοϋνται
  δδα—είναι μεγάλοι πατριώτε'ς ..
  Κι' έγώ τα σκεφτόμουνα ιότε πά¬
  νω στό ψηλορείτη Καί τα χιόνια,
  καί δέ ζοθσα παρά γιά τίς στιγμές
  πού θά τούς έ'βλεπα νά τριγυρνδ-
  νε άρματωμένοι καί πάλι σέ κάθε
  δρόμο καί κάθε πλατεΐα, κάτω ά¬
  πό τούς ΐσκιους τής,σημαίας μας.
  ΣΩΣΩ ΛΟΓΙΑΔΟΥ
  (Αυριον τό τέλος.)
  ΤΙ-ΟΡΓΗΝ
  Κατά την 18 Όκτωβρϊου τρέχοντος
  μηνός, ώς γνωστόν, εδόθη είς την αί¬
  θουσαν τοθ «Ντορέ» δεξίωσις υπό
  τής οργανώσεως Ε Π Ο Ν. λεπτομε-
  είας τής οποίας έγράψαμεν είς
  προηγούμενα φύλλα μας. Είς τα αύ-
  ά έπίσης φύλλα έδημοσιεύσαμεν καί
  ούς έκφωνηθέντας έν αυτή λόγους.
  "Ηδη δημοσιεύομεν άμέσως κατω-
  έρω καί τόν υπό τοϋ 'Άγγλου ταγ-
  ματάρχου κ. "Αλεξ εκφωνηθέντα λό¬
  γον, δστις εχει ώς εξής.
  «Τό πρώτο πράγμα ποΰ έ'κανε έν-
  ύπωση στούς "Αγγλους έδώ στήν
  Κρήτη ή"ταν τό πνεϋμα τής ε¬
  λευθερίας ποΰ σονηντήσσμε παντοΰ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠ1ΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΥ
  Ό έν Μαρδίτη επιτετραμμένος τής
  Ουγγαρίας εδήλωσεν δτι έπαυσεν ά-
  ναγνωρίζων την ΓερμανοφασισΤικήν
  Κυβέρνησιν τής Βουδαπέστης. Είς πά
  ρομοίας δηλώσεις προέβησαν καί οί
  έν Κωνσταντινουπόλει, Στοκχόλμη
  καί Κοπεγχάγη πρεσβευταί τής Ούγ
  γαρίας.
  δπου κι' άν πήγαμε καί στίς πόλεις
  καΐστά χωρία κσί στα βουνά
  Ή έπιθυμία μας ή'τανε καί είναι
  νά χτίσωμε ένα' έλεύθερο κόσμο μέ
  τούς "Ελληνας.
  Άπευθυνόμενος έ'πειτα πρός τα
  μέλη τής Ε Π Ο Ν ό κ. "Αλεξ εΐπε
  επί λέξει τα εξής:
  Εΐμαι πολύ εύχαριστημένος νά χαι·
  ρετίσω τούς άντιπροσώπους τής νέ
  άς Ελλάδος καί νά τούς εΰχαριστή-
  σω γιά την βοηθεία πού προσεφέρον
  στήν υπηρεσίαν των τίς ήμέρες πού
  ή βοηθεία αυτή ήταν πολύ σκληρή
  καί έπικίνδυνη».
  ΝΕΚΡΟΛΟΠΑΙ ΗΡΠΩΝ
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Γόνος τής μεγάλης οικογενείας
  των Ναθένιοων έκ Γωνιφν Μαλεβυ-
  ζίου υπήρξεν άντάξιος των ήρώων
  πρθγόνων τού. Ό Ανδρέας; Νάθε-
  νας φύσει τολμηρός καί όρμητικός
  καί ριψοκίνδυνος,, έχων δέ λίαν άνε-
  πτυγμένον τό αϊσθημα τής φιλοπα-
  τρίας, εζήτησε καί έλαβε μέρος είς
  την εκστρατείαν τής Μ. Άσίας τό
  1919. Νεώτατος άκόμη, δπου διεκρί-
  θη διά την άνδρείαν τού, ιδιαιτέρως
  δέ ύπηρετών υπό τόν γεναϊον Ταγ¬
  ματάρχην κ. Π. Κοιαράν συνέτεινε
  κατά πολύ είς την διάλυσιν καΐ έξον
  ττωσιν πολλών έχθιρικών συμμοριών
  δι' δ καί έτιμήθη δα τοΰ πολεμικοΰ
  σταυροΰ. Τραυματισθείς κατ' επα¬
  νάληψιν δέν τόν άφινε ή φιλοπατρία
  καί ή άφοσίωσις πρός τό καθήκον νά
  άναπαυθή ούδ' επί στιγμήν άλλ' έ-
  συνέχεισε τό καθήκον τού.
  Τό 1941 μόλις ό βάρβαρος κατα-
  κτητής έπέδραμε κατά τής Πατρίδος
  μας, πρώτος ό Ανδρέας Νάθενας ά-
  νετινά-χθη ώς λέων καί παροτρίνων
  φίλους καί γνωστούς κατήλθε άπό
  τίς Κορφές κατά τοΰ έχθροΰ άψηφών
  τόν κίνδυνον καΐ τα μέσα ποΰ διέ
  θετε έκτελών καί πάλιν τό καθήκον
  τού παρά τα σαράντα χρόνια ποΰ
  διήγε ώς τίμιος Καί είλικρινής πα-
  τριώτης. Δυστυχώς κοθυπετάγημεν!!!
  Τα δεινά τής σκλαβιας άρχισαν καΐ
  οί ήρωες τής Κρήτης ό £νας μετά
  τόν άλλον ώδηγοΰντο είς τόν τό
  πον τοθ θανάτου. Ό Άνρέας Νάθε¬
  νας τό πραγματικό παληκάρι ό γνή-
  σιος ή'οως, ό είλικρινής πατριώτης,
  άρχισε καί πάλιν νά κινήται δεξιά
  καί άριστερά Ιχοντας ύπ' δψει τού
  δτι, Η ΛΕΥΘΕΡΙΆ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥΛΙ
  ΠΟΥ ΣΤΟ ΚΛΟΥΒΙ ΔΕΝ ΜΠΑΙΝΕΙ,
  νά προπαγανδίζτ) μέ λόγια καί μέ
  έ'ργα κατά τού Βαρβάρου κατακτη
  τού.
  Δέν πέρασε πολύς καιρός δμως
  καί αί ενέργειαι τού εγνώσθησαν είς
  την Γερμανικήν κατασκοπίαν καΐ
  έκτοτε ετέθη υπό καταδίωξιν. Ηνα¬
  γκάσθη νά έγκαταλήψτ] γυναΐκα, παι
  διά, σπήτι καί συγγενεΐς γιάνά τρα¬
  βήξη στό βουνό μέόλίγους άκόμη συν
  τρόφους τού. Τα βάσανα, αί στερή-
  σεις αύτοΰ καί τής οικογενείας τού
  ώς καί ό κίνδυνος δέν τόν επτόησαν.
  Έναμόνοεΐχε σκοπόν. Νά κατορ¬
  θώση νά έκδικηθή τόν άδικο θάνατο
  τοθ'Μανώλη Νάθενα, Στυλιανοΰ
  Νάθενα, Γιάν. Νάθενα, Νικολάου
  Νάθενα καί τού Μιχ. Νύκταρη, ώς
  καί γιά τή λευτεριά τής πατρίδος
  τού. Άλλά σ' αύτό ή μοΐρα τόν ή-
  μπόδισε. Άναγκάζεται νά εγκατα¬
  λείψη, την άγαπημένη τού Πατρίδα
  καΐ νά μεταβή είς Μέση Ανατολήν
  προσφέρων τουλάχιστον έκεΐ τάς υ¬
  πηρεσίας τού καί καραδοκών την ε¬
  πάνοδον τού είς την Πατρίδα τού ώς
  έκδικητής.
  Καίνά! Την 14ην Αύγούστου ό ή·
  ρως Ανδρέας Νάθενας καταφθάνη
  είς τ' άγιασμένα χώματα τής Κρήτης.
  Τότε μόνον βπληροφορήθη δτι προσε¬
  τέθη καί άλλο θύμα είς την οίκογέ-
  νεαν των Ναθένηδων, ό ΝΙΚΟΛΑΣ,
  έκτελεσθείς έν μέστ] οδώ των Κορ¬
  φών καΐ είς τα όμματα δλου τοθ κό·
  σμου άνευ ούδεμιάς άφορμής παρά
  των άτίμων προδοτών των ψευδυελ-
  λήνων τής Γκεσταπώ. Ό Ανδρέας
  έκλαψε άλλά ή ψυχή τού έγι-
  γαντώθη καί τώρα τίποτε άλλο δέν
  εβλεπε μπροστά τού παρά την έκδί-
  κησιν.
  Μετά έ'να μήνα ακριβώς βρίσκομε
  τόν Ανδρέα Νάθενα Αρχηγόν μιάς
  άνταρτικής ομάδος νά κατέρχεται
  πρός συνάντησιν τού έχθροθ. Αί συν¬
  θήκαι ήσαν τοιαΰται ποΰ έπεβραδύ-
  νετο ή δράσις καΐ ή στενοχώρια τού
  έκορυφοότο. Καί δμως έφθασε ή στιγ
  μή: φωνάζει ό καπετάνιος στά παλη·
  κάρια τού ποΰ θά έκδικηθοΰμε.
  Φεύγει άπό τό σπήτι- τού χωρίς νά
  δή σχεδόν δλα τα παιδία τού, γιατί
  ή φωνή τής Πατρίδος κάπου τόν εκρα
  ζε.Τίθεται επί κεφαλής των έκλ&κτών
  παληκαριών τού καί μέ την κυανόλευ
  κον όδηγόν κατέρχεται είς τα ύψώ-
  ματα τοΰ Καβροχωρίου έν άναμονή
  τής διαταγής των έπιχειρήσεων. Την
  15ην Σ]βρίου κατά την πρώτην συμπ-
  λοκήν ή ζηλιάρα μοίρα ή μοίρα ή
  φθονερή εκλεγή ώς πρ£.το θΰμα της
  τό έκλεκτό παληκάρι τόν γενναΐο
  ΑΝΔΡΕΑ ΝΑΘΕΝΑ. Μέ την πρώτην
  όμοβροντίαν των φαρμακερών δπλων
  των βαρβάρων Γερμανών επεσε νεκ
  ρός.
  Ό λόφος έκεΐνος όλόκληρος άντη·
  λάλησε άπότομα.
  —«Έδώ σδς κράτησα τό καλό σας
  παληκάρι γιατΐ θέλω νά πάρω τό δ-
  νομά τού».
  Καί έτσι ό λόφος ό δεσπόζων ο¬
  λοκλήρου τής περιφερείας άποκτδ
  ένδοξο δνομα ποΰ ή ληθή δέν θά κα¬
  λύψη ασφαλώς ιΐοτέ, δσαι γενναιαΐ
  καί όν παρέλθουν καΐ ό λόφος ονο¬
  μασθή—ΛΟΦΟΣ ΑΝΔΡ. ΝΑΘΕΝΑ—
  ΜΙΧ. ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ
  Λιποταξίαι Γερμανών
  Έντός τής Βουδαπέστης οί Γερ-
  μανοί κατασκευάζουν χαρακώματα
  Όμαδικαί λιποταξίαι Ουγγρων Καΐ
  Γερμανών σημειοΰνται.
  Τα Σοβιέτ είς Νορβηγίαν
  Ρωσσικά στρατεύματα προελαύ-
  νοντα κατέλαβον την πόλιν Κεκένες
  είς την Βόρειον Νορβηγίαν την όποί?
  αν οί Γερμανοΐ έξεκένωσαν προηγου
  μένως.
  _____________________»<«■■«------------------------------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΙ ΙΣ >
  Κατόπιν ιής ίσχύος τοΰ Στρατιω-
  τικοΰ Νόμου, πάντα τα άδικήματα
  καΐ πρό παντός οί άσκοποι πυροβο-
  λισμοί θά δικάζονται υπό τού συστα·
  θησομένου Στρατοδικείου, οί δέ πα-
  ραβδται, θά ψυλακίζωνται μέχρι τής
  παραπθμπής των είς αύτό.
  Έν Ηρακλείω τή 25—10—1944.
  Ό Φρούραρχος
  Γ. ΠΕΤΡΑΚΟΠΩΡΓΗΣ
  ΕΚΚΛΗΣΙΣ:
  ΠΡΟΣ
  τόν κ. ^.τρατ Διοικητήν Κρήτηι,, τούς κ.
  κ Άντιττρ*σώπους των Συμμάχων έν
  Κρήτη καί πρός τόν Διεθνή '£ρυθρόν
  Σταυμόν.
  Ή εφημερίς «Νίκη» λαμβάνει την τι¬
  μήν νά κάμη έκκλησιν πρόί; τα αίοδή-
  ματά σας καί νά σας παρακαλέση ό¬
  πως διαδέσητε οιονδήποτε μέσον καί
  καταβάλητε οιανδήποτε ενέργειαν, ίνα
  άποστσλοϋν ένΚρητη,καί πρά πίΐσης άλ
  ληςάρωγής ποσότητες τινές γάλακτος
  είς κόνιν καΐ συμπεπυκνομένον διά τάς
  ανάγκας τής μικράς βρεφικής ήλικίας
  Μέχρι σήμερον τή βοηθεία τοϋ ΐρυ-
  δροϋ Σταυροϋ κατωρσοϋτο κατά τό
  μάλλον καί ήττον νά έξυπηρετοϋνται
  αί μάλλον έπεΐγουσαι άνάγκαι έντός
  πάντοτε περιορισμένων πλαισΐων των
  παιδιών Δυστυχώς δμως άπό τίνων η¬
  μερών ευρισκόμεθα πρό τοϋ τραγικοϋ
  φαι/ομένου νά βλέπωμεν τα βρέφη
  των οποίων αί μητέρες στεροϋνται γά¬
  λακτος νά χάνουν συνεχώς 6άρος νά
  έμπΐπτουν είς άτροφικήν κατάστασιν
  καί νά αποθνήσκουν ελλείψει καταλ·
  λήλου τροφής.
  Κάμνομεν έκκλησιν πρός πάντα δυ-
  νάμενον νά ενεργήση δία την ταχυτέ¬
  ραν αποστολήν γάλακτος έστω καΐ ά-
  εροπορικώς
  Ιδιαιτέρως ύποθάλλωμεν την παρά¬
  κλησιν πρός τούς ένταϋδα "Αγγλους
  Άξιωματικούς αΐτινες δα ηδύναντο έ-
  πΙ τοϋ προκειμένου νάάποσπάσουν μίαν
  ταχεΤαν βοήσειανέκ μέρους τής Κυβερ¬
  νήσεως των
  Λυπούμεδα διότι δέν δυνάμεθα άπ'
  εύδείας νά άποτανδώμεν πρός την Ιδι¬
  κήν μας Κυβέρνησιν άλλά καλώς γνω¬
  ρίζομεν ότι ούκ άν Χάσης παρά τοϋ μή
  έχοντος.
  ΝΙΚΗ
  — 00 —
  ΟΙ Σ1ΥΝΕΤΑΙΡΟΙ
  Άπό την μιά μεριά οί Γερμανο! καΐ
  άπό την άλλην οί Ίάπωνες μαζεύουν
  μέ τα ουό τους χέρια τής ξυλιές
  ΣυυβαΙνει δμως τό εξής περίεργον
  ότι σεν μποροϋν νά δώσουν άλλήλοις
  βοήδειαν κα! ξέρετε γιατί, τόσες είνε
  ή φωνές καί των δυό ώστε καδένας
  των δέν μπορεΤ νά ακούση τόν άλλον
  ποϋ φωνάζη γιατί πνίγει τόν άέρα ή ϊ-
  δια τού φωνή.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΗΣ ΑΥΡΙΑΝΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
  Έτιΐ τΓ| έπετείω τής 23 Όκτωβρίου κη-
  οώξεως τού Έλληνοιταλικοϋ πολέμου καί
  ΐτερί ώρα 10 30" π. μ ή Στρατιωτική Δι¬
  οίκησις τοΰ Μομοϋ Ηρακλείου τέλει επί¬
  σημον δοξολογίαν έν τφ έντοχθα Μητρο-
  ΐτολιτικφ ΝαωτοΟ'Αγ Μηνδ, εΐςτήν ό-
  ποίοΐν κοΐλοθνται, δπως παραστώσιν:
  1) Οί 'Αρχηγοί των Άνταρτικών Όμά-
  δων ·χΐχά των Επιτελείων των καί άν-
  τιπροσωπείας έκ πέντε άνδρών 2) Ό
  Φρούραχος Ηρακλείου, 3) Ο Στρατιωτι¬
  κάς Διοικητής ΎπαΙθρου (μετά των επιτε¬
  λείων των). 4) Ή Συμμαχική Άντιτΐροσω-
  ηεία 5) {Οί κ. κ. Οΰοέτεροι άντιτΐρόσωποι
  τού Διεθ. ΈρυθροΟ Σταυροΰ. 6) Αί Ηο-
  μορχιακαΐ Έπιτροπαί. 7) Ό υ. Δήμαρχος
  μετα τοΰ Δημοτικοΰ Συμβουλίου 8) ΑΙ
  Δικαστικαί Αρχαί. 9) Ό Γεν Διοικητής
  Χωρ)κής 10) ΟΙ Προιστάμενοι των Δημο-
  ?ίων Ύπηρεσιών καΐ Νομικών Προσώ-
  ττων Δημοσίου Δικαίου 11) ΟΙ Διευθυνταί
  των Τραπεζών. 12) Οί Πρόεδροι τού Έμ-
  αβρικοΰ, Βιοτεχνικοΰ καΐ Έτταγγελματι-
  κοθ "Ετιιμελητηρίων 13) ΟΙ Έκπρόσωηοι
  των 'Ανάπηρον κσί θυμάτων πολέμου.
  14) ΟΙ Διευθυνταί των Σχολείων μετά
  των έκτταιδευτικών λειτουργών κα'ι άπας
  6 Λαός Πόλεως καΐ Προαστείων.
  "Απαντα τα καταστήματα θά ώσιν
  κλειστά άπό τής 10—11.30" ώρας
  Τιμάς θά αποδώση τμήμα τριάκοντα
  άνδρών τού Φρουραρχείου Ηρακλείου ϋ-
  ττό αξιωματικόν μετά της Μουσικης.
  Τα τής "Εκκλησιαστικήν τελετής ηαρα-
  καλεΐται, δπως κανονίση ό τοτιοτηρητής
  Μητροπόλεως Κρήτης Εύγένιος Ψαλιδά-
  κις, όστις κα'ι θέλει χοροστβτήση μετά
  τοΰ ίεροθ κλήρου.
  Τα τής τάξεως έντός καί έκιός τσϋ
  Ναού θά κανονίση ό Τελετάρχης Ταγ)-
  χης κ Βιδάκης Ίω^ν έν συνεννοήσίΐ με¬
  τά; τής Χωρ)κής.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000-000
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΌκτωβρΙου 1944
  Υπό
  Αί Έλευθερίαι τής αύριον
  Άπό ίνα λόγον τοθ Ύττουργοΰ των Εξωτερικών των Ήνωμ. Πολιτειων
  (Τελευταίον)
  Όσον άφορςί την διεθνή ανταλλαγή 6
  πηρεσιών καί έμττορευμάτων, ό περΐφη-
  ιος Χώρτης τοθ 'ΑτλαντικοΟ διακηρυτ-
  ΐίΐ δτι ολα τα ίθνη δικαιοθνται νά ε
  χαυ.ν κοινά δικαιώματα στό έμττόριο καί
  πίί πρώτες δλες ολοκλήρου τοθ κό-
  ·> ιου, πού τούς είναι άπαραίτητα γιά
  Ί οίκυνομική τους εύημερία.
  νά επιτευχθή τουτο καί γιά νά ίδρυ-
  /ξύ των εθνών £·>αςκυκλος κοινω-
  -<ι. άς, τα πάσης φύσεως ττεριοριστικά Τ"^τσΟ Βιεθνοΰς έμπορίου πρέπει νά ε-ιοκχσθοθν καί τα έπιβλαβπ διά τα άλ- 3θνη μέτρα καί ή έκτροπή τοθ έμ ί άπό τίς φυσικές τού άγορές πρέ- νά άποφεύγωνται. Έξ Ισου πρόδη- λος εΤναι ή άνάν-κη ελευθέρας ανταλλα- γής των έθνικών νομισμάτων επί στα- θερών βάσεων, δπως Ιδριοθρ Ενα σύστη μα οίκονομικών σχέσεων, ποιΐ) νά έπι- τρέπτ) την παραγωγη καί τή διοχίτευ- σι των εϊδών έκεΐ οτΐου οί άνθρώπινες άνάγκες δημιουργοθν άγορές. Ή προορατικότης, ή άποφασιστικότης καί ή Ικανότης με τις οποίες θά έδρκιω- θοθν καί θά άναπτυχθοΰν μεταπολεμικάς οί όροι τής είρήνης, θά είναι έξ ίσου απόδειξις της ανθρωπίνης Ικανότητος γιά την ελευθερία καί την πρόοδο, δσο καί ό ζήλος καί ή άτΐοφασιστικότης πού ε¬ πέδειξαν οί φιλελεύθεροι λαοί γιά νά κερδίσουν αυτόν τόν πόλεμον Είδήσεις τού 24ώρου Οί Σύμμαχοι Β. Α. τού Έπινάλ Τά συμμαχ. στρατεύματα προε- λαύνοντα Βορ. τής Άμβέρσης έφθα¬ σαν είς σημείον κείμενον άνατολ. τοθ Μπέρκεν. Είς τό μέτωπον τής Άνατολ. Γαλ- λίας ο-ΐ σύμμσχοι ευρίσκονται Β Α. τοθ Έπινάλ. Άποκοπγ) όδού ύποχωρήσεως Ή πόλις Χερτογκεμπάς κατελή¬ φθη υπό των Άμερικαν. στρατευμά- των άποκοπεΐσης ούτω τής ΰποχω- ρήσεως των Γερμανών των δρώντων μεταξΰ Μποξτέλ Άιν.τχόβεν. Ή πό¬ λις Χερτογκεμπός έκκαθαρίζεται (ή πόλις Χερτογκεμπός φέρεται καί υπό τό δνομα Μπουά λέ ντύκ.) Οί Γερμανοί είς την περιοχήν τού Τίλπουκ έκτίθενται είς μέγατ κίνδυ¬ νον, Έντός 3 ήμερών,,συνεΧήφθησαν 1400 αίχμάλωτοι. Έκκένωσις Κένιξμπεργκ Αγγέλεται δτι οί Γερμανοί διέτα- ξαν τόν έκ 3ΟΟ.ΟΟΟ κατοίκων πληθυ¬ σμόν τής πόλεως Κένιξμπεργκ δπως εκκενώθη την πόλιν. Δράσις σαμποτέρ Είς την Θεσσαλονίκην άνετινά- χθησαν δύο αποθήκαι Στρατ. είδών υπό σαμποτέρ. 20 δμηροι έτυφεκίσθη- σαν Δηλώσεις τού Στάλιν Ό Στρστ^οχπς Σΐώλιν άνεκοίνίο- -. , ότι νε+ό· τ*ν κςττ4:λΓ'.'^νι των* πό- 7*.ε'. —/Λάρε ·κ<χ^ ίίάρε συνρ·; τ^ς- Γρσινρυλβοτα νίας. * ' ν —' 4 ■ ίε» ■ -—.— Κατελήφθη τό Τίιέμρντέ )1 Τί Γ Γ. )Χ~. ί - Ρ ^ ^ ί'1 ν Ο ^ --Τ ,*. ' '" - '' Σφοδραί μαχαι δΐεξάγοντοτι υπό τής 5ης Άμ*ρ στρατιάς. Κατελήφθη-1 τοόροΐ , „ . . . Είς τό μέτωπον ιηις·· Άδριαπκής' προήλα«ίοίν οί Σύμρβτί^οι ?5'χιλ,^' κώζ^οΟ Τσε'ζ^ένα., " ' ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Ό Νομομηχανικόν Ηρακλείου α¬ νακοινοί: Ύπάρχει ποσότης ΰελοπι- νάκων (τζαμιών) ήτι^ πρόκ^^ι νά" διατεθή είς τούς κατοίκους τής πό' λεως 'ϊθώς ί,χοντχτς; ανάγκην τοτούν των: Άπο 'σή^σον καί" ί&Χρι 30 νρΐ >?ά <3*οβς κσΐ ιλ'επτομίρ^ πίνοίκα
  'όέλάί
  Ο,30'μ.£ Τεχντκή'έττίτρόπή 'βίΧεί - έ-
  πιλ'ηφβή τοθ *έιπτ#πίου έλέγχόυ καί
  είτα θέλει προβή είς την κατανο-"
  οάκλέιον 26—10—44.
  Ό Νομ)κός Ηραί
  Κ, ΛΑΣΣΗΘΙβΤΑΚΗΣ
  600 προόσωπα είς δίκην
  Έν Βουλγαρία ήχδησαν είς
  δίκην 600 πρόσωπα διά φασιστι
  κήν δράσιν. Μεταξύ αυτών συμ-
  περιλαμβάνονται 19 ύπουργοϊ.
  9 έξ αυτών κατηρορούνται διά
  κακομεταχείρισιν εναντίον των
  εβραίων.
  Συνελήφθη ό Ρενώ
  Ό Ρενώ έργοστασιάρχης
  γνωστάς κατασκευαστής αύτο-
  κινήτων τύπου Ρενώ, συλλη¬
  φθείς άμα τή άπελευθερώσει
  των Παρισίων, επί συνεργασία
  με'τά των Γερμανών απεβίωσεν
  χθές είς νοσοκομείον των Παρι
  σίων ένθα ένοσηλεύετο υπό
  κράτησιν.
  Ύπουργθι είς δίκην
  Τηλ)φοΰν έκ Σόφιας ότι θά
  είσαχθοϋν είς δίκην 25 ύπουρ-
  γοί 100 βουλευταί καΐ 87 δη-
  μόσιοι ύπάλληλοι διότι παρά
  την θέλησιν τού Βουλγαρικοΰ
  λαοΰ έξώθησαν την Βουλγαρί¬
  αν είς τόν κατά των Συμμάχων
  πόλεμον.
  <Δρασις Συμμαχικής άεροπορίας Συμμαχικά άέροπλάνα έβοαβάρδι- σαν στόχους είς Όλλανδίαν κσί Γερμανίαν καταστρέψαντα 100 άτ* μςχμάξας. 'Ααερικανικά βομβθ'ρδιστι- κΑ έπληξαν στόχους είς την Β. Δ. -ομανίαν. Χαϋτα συι-οδεύο'.τσ υπό. 0 καταδιωκτικώνκο' ρομβαρδισηκών. ^βρομικοί στόχοι ;^ς χο ^ομ κ<ίί έργοότάσια πετρελαίου είς Άμ- βΦθργΟν~ύπέστί]σαν σκληρόν δοκι- ί^ '* ' Έπίσης Βρετ άέροπλάνα έπλη- ξίτν τό Άνόβερον καΐ έπόνησαν νι (ρκα/ςϋ είς ίΤάί ςδαα-τα των Γΐρμανι άκτών. 4ΟΟ- βα^βαρδιστικά επετεθησαν έ- νιτντίθ-ν ΐ^ο^ Άμβούργου καΐ τοϋ Κά- Σφοδραί άρματόμάχίαι Είς τήν,Άνατ, Πρωβσίαν καΐ είς Ίνί* Ί' ρχή μργ ( τί ι σφοδρά άρματομαχία. ΟΙ Γερμσ- Ι ρίπτουν σϋνεχώς 'νΐοτς δυνάμεις Ή πόλις-τοθ Γκοι>μτίίν'εν/έξηλήφθη'
  ό τή*ς έττιψχΐνείας τής γής έκ τσϋ
  βαρΒισμσΟ τόσον τόΟ πυρσβολί-
  δσον καΐ των άεροπλάνων κατ3%-
  του έφορμήσεως. Τα "όΤέροπλάνα κά¬
  λι πτουν σχεδόν τόν ουρανόν. 83
  4"Ί ρμανικά κατερρίφθησαν καί 12ύπέ
  σι ηραν βλάβαςΤ - ^
  ^< μβ γΐΐ δτι, ποτγτοϋ δπου καταλαμ βΑνεται έ'δαφοςέν τρ Άνοττολ. Πρωσ- σία έγκαθίσταντσι κέντρα στρατιωτν ,κί ς διοικήσεως. χ Ή μάχη μαΙνέτσΛ' '^ΐΤετα^ύ Βαρσο· ρίσς καΐ νθΐίων σθνόρων Άνατ. Πρωσσίας. ΠΡΩΊ ΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τό χθεοινόν συμμαχικόν ανακοινωθέν. Ολόκληροςό Ίαπωνικός οτόλος είς ναυμαχίαν. Άπώλΐίΐα 6 6αρέων Ίαπωνικών σκαφών. Σχεδόν 'όλόκληρος ό Ίαπωνικός στόλος λαμ|^άνει μέρος είς τρείς μεγάλας νσυμαχίας αί οποίαι διεξά- γονται έξωθι των Φιλιππίνων. Ό Στρατηγός Μάκ—"Αρθουρ· α¬ νήγγειλε δ ί τό Ίαπονικόν ναυτκόν υπέστη την μεγσλυτέοαν συ^τριτΐτι- κήν ήτταν τοΰ παρόντος πολέμου. Ό Διοικητής τής III Άμερικανικής μοίρας ναύαρχος Χαίλζυ άνήγγειλβ είς τόν Πρόεδρον Ρούζβελτ δτι ό Ίσ πωνικός στόλος υπέστη σοβαράς ζη¬ μίας καί κατετροπώθη. Αί τρείς ναυμαχίαι διεξάγονται νοτιανατολικώς τής Φορμόζα, βορεί ως καί νοτίως των Φιλιππίνω,ν Αί τελευταίαι είδήσεις άναψέρουν δτι οί Ίάπωνες άπώλεσαν £ν άερο- πλανοφόρθν>, ε'ν θωρηκτόν καί ύπέ-
  ατησαν σο(1αράς ζημίας τείσσερα ά^-
  λα θωρηκτα.
  Αί ναυμαχίαι συνεχίζονται. Τά ά-
  ποβιβασθέντα είς την νήσον Λέϋτε
  άμερικανικά βτρατεύματα συνεχίζον
  τα την προέλασίν των κατέλαβον
  την νότιον άκτήν τής γειτονικής νή¬
  σου Σαμάρ.
  Οί Ίάπωνες άπώλεσαν 200 άερο·
  πλάνα. Άμερικανικά ύπερψροΰρια
  επετεθησαν εναντίον τής νήσου Κα-
  ίσοΟ τής νοτιωτέρας νήσου τοθ συμ-
  πλέγματος τής Ίαπωνίας
  Διά δύο ήμερησίων διαταγών τού
  ό Στρατάρχης Στάλιν ανήγγειλε την
  άπηλευθέρωσιν τής ΤρανσυλβανΙας,
  την είσοδον των Ρωσσικών στρατευ-
  μάτων είς Νορβηγίαν καί την κατά¬
  ληψιν τοϋ λιμένος Κιρκενές,
  Είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν οί
  Ρώσσοι ύπερνικοϋν τάς Γερμανικάς
  άντεπιθέσεις. Ή άντίστασις των Γερ¬
  μανών αΰξάνει.
  Ή Ρωσσική άεροπορία έβομβάρδι-
  σε τό Λιμπάου καί τό "Ιστερμπουρ
  τούς προμαχώνας αύτούς τής Άνατ.
  Πρωσσίας
  Είς Λεττονίαν καί Πολωνίαν ση-
  μειοΰταΐ πρόοδος των Ρωσ Δυνά-
  μων. Τοπικά κέρδη άγγέλλονται είς
  τό προάστειον τής Βαρσοβίας. Πρα¬
  γα.
  Είς Τσεχοσλοβακίαν κατελήφθη-
  σαν 50 νέαι τοποθεσίαι.
  Τσεχοσλοβακική αποστόλη ανεχώ¬
  ρησε καΐ ευρίσκεται καθ" οδόν πρός
  Τσεχοσλοβακίαν.
  Οί Αύστριακοί άρνοΰνται νά έκτε-
  λέσουν διαταγαί τής γερμανικής
  διοικήσεως περί ανεγέρσεως όχυρω-
  μάτων είς τά σύνορα τής Αυστρίας.
  2000 άγγλο-άμερικανικά άεροπλά-
  να επετεθησαν εναντίον τοΰ Χάμ
  καί τού Έσσεν δπου έντός 48 ώρών
  έρριψαν 8.500 τόννους βομβων είς
  τά έργοστάσια Κρούπ.
  Είς την βόρειον θάλασσαν κατερ-
  ρίφθησαν υπό τής Βρεττανικής άε¬
  ροπορίας 2 γεραανικά άέροπλάνα
  την στιγμήν πού ητοιμάζοντο νά έ-
  ξαπολυσουν ίπταμένας βόμβας.
  Είς την νοτιοδυτικήν Όλλανδίαν
  κατελήφθη τό Χερτόγκεν—Μπός, έξ
  ολοκλήρου. Βρεττανικαΐ καΐ Καναδι·
  καί δυνάμεις προήλασαν 3 χιλιόμε·
  τρα βορείως καί 10 χιλιόμετρα νο¬
  τίως.
  ΚαναδικαΙ δυνάμεις προήλασαν
  10 χιλιόμετρα είς τόν Ίσθμόν ποθ
  συνδέει την Ήπειρωτικήν Όλλανδί¬
  αν μέ τάς νήσους Μπέβελαντ καί
  Βάαλ—Χέρεν.
  Είς την Έλλάδα Βρεττανικαΐ δυ¬
  νάμεις προελαύνθυσβι ευρίσκονται
  τώρα είς τό μέσον τής αποστάσεως
  επί τής όδοϋ Λαμίας—Λαρίσης.
  Οί Γερμανοί άναχωροϋν έκ Θεσσα¬
  λονίκης άεροπορικώς
  Επερωτήσεις είς την βουλήν των Κοίνοτήτων
  επί των Βαλκανικών ζητημάτων
  Είς την Βουλήν των Κοίνοτήτων ύ·
  πεβλήθησαν διάφοροι επερωτήσεις
  επί των Βαλκανικών ζητημάτων. Ό
  έρμόδιος έκπρόσωπος τής Κυβερνή¬
  σεως ύπουργός Λώ εδήλωσεν τά κά¬
  τωθι είς απάντησιν των γενομένων
  έπερ,ωτήσεων.
  1)Ή Μεγ. Βρεττανία καί ή Ρωσσία
  όέν σκοπεύουν ν ά όοίσουν κεχωρι¬
  σμένας ζώνα έπΐμροής είς τά Βαλ-
  κάνια.
  2) Μετά τής Βουλγαρίας δέν υπε¬
  γράφη εισέτι άνακωχή. Πιθανόν νά
  καθυστερηθή έπ' ολίγον εισέτι
  3) Ή Βουλγαρία δέν άναγνωρίζε-
  ται ώς συνεμπόλεμος παρά τό γεγο-
  νός δτι έκήρυξε τόν πόλεμον κατά
  τής Γερμανίας.
  4) Βουλγαρικαί μονάδες μάχον-
  ται εναντίον των Γερμανών.
  5) Συλεννόησις Βουλγαρικής Κυ¬
  βερνήσεως καί Στρατάρχου Τΐτο ήτο
  καθαρώς στρατιωτικής φύσεως. Ή
  Μεγάλη Βρεττανία δέν εΐχε γνώσιν
  τής ενεργείας τού Τϊτο ήτις ούχ ήτ¬
  τον δέν συνεκρούετο πρός τά συμ¬
  μαχικά σχέδια ειμή επί σημείων κα¬
  θαρώς τεχνικών,
  Δηλώσεις τού Κομμουνιστικοϋ Κόμματος.
  Συμφωνεί μέ την Κυβέρνησιν
  ΉΚεντρ.^ή
  τόΰ Κομμου-1 ΐημοψηφίσμαΤος, ή παμοχιΊ άμνηστεί-
  νιστικοθ Κομματος εδήλωσε^ν δτι, |άς διά τά άΐύχή έπεισόδια τής μέσης
  μ
  τό Κόμμουν. Κό,να ^-^
  Εή ϊ
  ο-
  ραμμα αύτί;; :Λ ι. _. ιας α-
  πόψεις τοθ κόμμ^τος, "
  Ή εκδίωξις των Γερμανών, ή κυ·
  ριαρχίά τοϋ λαοθ, ή άμεσος τιμωρία
  τώε ένόχων καίπροδοτών, ή ενεργεια
  'Ψ Άνάτολής, ή κατάσχεσις των πε·ι-
  ουσιών των παρανόμως κτηθεισών
  ' άποτελοϋν τά σημεϊα έφ' ών τό
  Κυβερνητικόν πρόγραμμα συμπίπτβι
  μέ τάς έ*πιδιώξεις τοθ Κομμουνι-
  στικοθ Κό
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ
  Μεγάλη άεροναυμαχία είς τόν Ειρηνικόν.
  Βαρείαι αί Ιαπωνικαϊ απώλειαι
  Είς την περιοχήν μεταξύ τής νήσου
  Φορμόζας καΐ των Φιλιππίνων ήρ¬
  ξατο μεγάλη σύγκρουσις μεταξΰ Ά*
  ρερικανικοθ καί Ίαπωνικοΰ Στόλου.
  Κατά τάς μέχρι τούδε παρασχεθεΐ-
  σας πληροφορίας διεξάγων,ται τρζϊς
  χφρΐσταί ναυμαχίαν.
  Την ■—αοεΧθοΟσαν Δέυτέ,μαν μοΐρα
  ΊάΐΜανΐκοΟ στόλού ένεφοχνίσθη είς
  την κλβιστήν θάλασσαν Σιμποΰγια
  είς τάς Κεντρικάς Φιλιπττίνας. Άμα
  ττ| έμφανίσει τού, ,Άμερικανακά' άε-'
  ρθπ-λάνα έπείέθησαν διά^' βαμβών
  κοΐδιά τορπιλλίών.
  2α μοϊρα αποτελούμενη έκ 2 θω-
  ρΓ)κτών, 1 καταδρομικοθ καί πολλών
  άντιτορπιλλικίίιν κστευθυνομένη ττράς
  Ν. Άνατολάζ, πιθανώς πρός "την νή··
  σόν Λέϋτε ύπέοτη επίθεσιν άερο-
  ιτορΐκήν έπίτηις διά βομβών κ οί Ι ταρ
  τ-ΐλλών. Επί των θωβήκτβν έσημει-
  ώθ ί5 βλ
  3η μοϊρα άργώ τό άτΐογευυα τής
  ίδίοίς ήμέοσς αποτελούμενη άπό ά-
  κάθόριστόν αριθμόν πλοίίών εφάνη Ν.
  Α. τής Φορμόζης,.
  Άμερικανική δύναμις έύρισΚομένη
  πλησίον ένεπλάκή είς τόν άγώνα. Την
  επομένην Τρίτην ηναγκάσθησαν νά
  δώσουν καί πάλιν μάχην. Αί έπιχει-
  ρήσεις συνεχίζονται. Αί πραξενηθεΐ-
  -σοι ζημίαι είς τούς Ίαπωνικούς στό-
  λάυς συμποσοθνται είς έ'ν άεροπλα-
  νόφόρόν βοθισθέν καί 2 ίτερα βλη-
  θέντα, είς 5-6 θωρηκτά καΐ έ'ν κατα·
  δρομικόν. 150 άέροπλάνα Ίαπωνικά
  κατερρίφθησαν.
  ^ "Εν Αμερικανικόν άεροπλανοφό-
  ρόν απωλεσθη. Ήναυμοχία αυτή θε
  ωρεΐται ώς ή μεγαλϋτέρ» των μέχρι
  σημερον.
  Ό σκσπός τόν οποίον έπε&ίωκον
  ο| Ίάπωνες νό> παρεμτΕοδίσουν τάς
  1 μερικανικάς έπιχειρήσεις επί των
  Φιλιππίνων-νήσων απέτυχεν.-
  Ποΐαι κλάσεις καλουνται
  Ό κ. Πρωθυπουργός εδήλωσεν δτι
  απεφασίσθη οριστικώς ή πρόσκλησις
  των κλάσεων 1936, 1937, 1938,1939.
  Την ημέραν τής προσελεύσεως θέλει
  όρίσει ό κ. επί των Στρατιωτικών 'Υ-
  πουργός
  —Τό ανακοινωθέν τοΰ Συμμαχι-
  κοθ ΣτρατηγεΙου ανήγγειλε την άπε
  λευθέρωσιντής Λαρίσσης.
  —Έπίσης ανηγγέλθη ή κατάληψις
  τής νήσου των Σποράδων, Σκοπέλου
  κατόπιν ένεργιίας τοθ έλληνικοθ άν
  τιτορπιλλικοΰ «Ναυαρίνον» καί ενός
  βρετανικοΰ άντιτορπιλλικοϋ.
  —Τρείς νέοι ΰπουργοί ώρκίσθη-
  σαν καίάνέλαβον τά καθηκοντά των.
  Ό κ Λόντος ύπουργός Προνοίας, 6
  <. χατζΓτπανος ύηουρυγός Παιδιίας καί ό κ. Σιώρης ύπουργός Άεροπο¬ ρίας. Είς Άντίς Άμπίμπα έτελέσθη δο- ξολογΐα επί τή ά—ελευθερώσει των Αθηνών. Είς ταύτην παρίοτη κσί 6 Αύτοκράτωρ τής ΆβυσηΛ4ας Χαίλέ ' Σίλασιΐ. —Είς τάς Άθήνοίς'αφίχθησαν ύψη- λαί ίτροσωπικότηΐες. —Ανηγγέλθη δή έ*φθασβν είς Α¬ θήνας ττροερχόμενοι έκ ΚαΤρου' ό 'Ϋ* πουργάς των Εξωτερικών τής Μεγ. Βρεττβνίίϊς κ. *Ηντϊν,^ό Άρ%<*1ρά<ί(! γος των ΔυνάμεΜν τής 'Μεοσ%γίίοι/ κ. ΟύΤλσων, β Στόλΐίρ^ος τής Μεσ-^ σογείόυ Ναόορ^χθς Κάνιγκαμ καί 6 Λόρδος Μόρνιν άνΐιπρόσ«πος τ1(*' Βρεττανικίΐς Κυβερνήσεως ιίς-Μ.'Ά^ νατολήν. —ΠανωλεθρΙοτ πρώτοθ μγ υπέστη ό Ίαπωνικός Φτόλο^είς Φλντιπίνας. Αί μέχρι τοθδε σαι άπώλ'«αιτών Ίατϊώίνων κατά τό επίσημον ανακοινωθέν >ίο& Ναϋάρ--»
  χου Νίμιτ^ άνβρχον>ταΐ Ιί^^ύ^-ά*^1
  πλβνοφόρα, τέσ^ερα κ«τα8ρΰρΐί<«»^ 50ο θώρηκτά καί 8ν μέγτχ Λερβίΐλ<#* νύφόρον. Τά σκάφη αυτώ Ιβΐϊθί&θη"· σαν ΖΐΊμίώς ύπέστησσν όκτω θωρι^ κτά, τρία καταδρ«>μι»?Α ι<αί άρκετά1 άντντορ-πιλλικά. Τ* 1)3 το&· Ίατίωνι' κου στόλου ετέθη έκτός μάχής. —Ό Πρωθυπουργός κ. Πάητανδρέι ου συνηντήθη μετά τοΰ κ. 1Ήντΐν£κα'Ρ *λλ Β 3,ί)00 άεροτΐλάνα Τρείς χιλ. Άγγλσαμερικανικά άε- ρόπλάνα έβομβάρδισαν τά Ρούρ, τό Χάμ, τό "Εσσεν καί τό Αμβουργον. τήτων. Άργά την νύκ^ίβά κ. Παίτϊαν*11 δρέόυ προέβη είς την ακόλουθον δή-η λωσιν. Ή κατάστασις έξελίσσεταί^ λίαν ικανοποιητικάς. Αίάθάνβμ<*ι - έουτόν ύπερήψανον* καί εΤμαι ριστημένος. % ^