90591

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

ΕΤΟΣ Β

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  0X1 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΓΟΗΙΑΗΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ^^^ Όργανο τού Πολιτιοτικού Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΛ6ΙΟ—ΚΡΗΤΗΣ
  Δ.ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1984
  Ετος Β' Αριθμός φύλλου 12
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  ο· Γωνιανοί
  οτον ηόλψο
  κι οί Γον*ανοϊ
  Βόρδια
  η ίνα μρύρο
  ΡΛινιέ δεν
  έποκα μπΐοανε...
  Ο ΓΠΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΠΑΙ ΚΑΠΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
  ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΙΜΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΙΜΟΣ1985
  ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ 11 ΧΡΟΝΙΑ
  ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
  Το Σόφ&οτο 17 Νοεμβρη
  «ρτοστη— στις Γυνιες η επε-
  <*, των 11 χρόνυν της ηρω- % ιζίγιροτκ των φοιτητών •λ Πολυπχντκ>υ κοτα της ξι-
  χουν/τας που ταλαι-
  τον ΐΑΑηνικό λοο 7 χρό
  ό, οπό το 1967 ως το 1974.
  Οί αδηλώσικ άρχισον με ε-
  πιμνημόσυνη δεηοη οτην εκκλη
  σιε, τού Αγϊου Δημητρίου και
  κοτοθεση στεφανου απο τον
  πρόίδρο τού «ΠολιτιαπΊΚθύ
  Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου»
  Ηρακλή Παντερή.
  Στη συνέχεια και οτην αϊθου
  οΐι τού Δημοτικου Σχολείον
  που χρησιμοποιεΐ ο Πολιτιοτι-
  Ο Πρόεδρος τού Πολιτιστικου Σ,υλλογου ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕ-
  ι αταθέτει στεφάνι στη μνήμη των ηρώων τού Πολυτε-
  ο ττη Υ·ορτή< ν·α τα 11 ΧΡονια της εξέγερσις «ι Πολυτεχνεϊου. . __, Απο ορ,στερό ΠΑΝΝΗΤ ΝΥΙΤΑΖΑΚΗΣ, μιλο< τοτε της Εαντον.στ,κης Επιτροπήν αγώνα γ.α την κατάληψη, ΝΙΚΗ ΛΡΔΑΚΗ ηθοπο,ος, κα. Μοίρη Βοσταντζή, Σκη-οβετης τού >Ρ«·ού θεατρον.
  κ. ι. ?Ιυνλονος για τις εκδηλώ¬
  ση τού, ο κατοικοι τού χω¬
  ρίου εΐχα.' την ευικα>ιρΐα να
  δούν εκθέση ζωγραφάκης με θε
  μο το Πολυτεχνείο, δουλειά
  των μαθητών τού Σχολειού,
  ποι. μετέχουν στο «πολιτίστι-
  κό εργαστήρι» που έχει δημι¬
  ουργήση ο Σύλλογος με τη βοή
  θεια και την όλ,η ευθύνη τού
  ζωγράφου Στέλιου Μαρκατάτη,
  που ηγείται της προσπαθείας
  κα· διδασκει τα παιδία.
  Πνηκε προβολή ειικόνων από
  σκηνες της εποχης, και ακου-
  στηκαν ντοκουμεντα απο τον
  παρονομο Σταβμο των φοιτη-
  των.
  Το προγρο,μμο που είχε μια
  ανασκοπήση των γεγονοτων
  από τις 13 ως και τις 17 Νοέμ
  βρή παρουσίασε το ΟΡΙΑΚΟ
  ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ με την Μαί-
  ρη Βοσταντζή, τον Νίκο Τυρι-
  τϊδη και την Νίκη Βαρδάκη.
  Και η εκδηλώση έκλεισ€ με
  ομιλϊα τού Γιάννη Νυοταζάκη,
  μϊλος της συντονιστικής επι-
  τροπής αγώνα τού Πολυτεχνεί
  χνείου την ηερίοδο των γεγο¬
  νοτων, που ανοφέρθηιΐα στο
  ρόλο που επαιξε ο ξεσηικωμος
  των φοιτητών για την πτωση
  της δΐικτατορίας και σε εμπειρ1
  ες της ηρωικής εξέγερσης.
  ο πολιτιστικός
  ΤΟ ΠΟλΥΙΈΧΝΕΙΟ ΚΑΙ Η ΠΕΜΙΑ ΜΑΣ
  Τού καδπγπτή Νίκου Αλεζάκπ
  Το Γίολυτεχνεϊο ητανε για
  μάς, ένα μεγάλο κϋμα που πήρε
  τη γενιά μας απ' την παραλΐα
  των ονεΐρων και την τσόκισε
  στους σκληρούς βράχους τού
  πέλαγους με τα βαθιά κι άπατα
  νερά.
  Έπρεπε να κολυμπήσουμε
  κα να επιπλευσοϋμί, μα και
  νυ σταθούμε όρθιοι οτην παρα
  λΐα της στεριάς που πρωτυτε-
  ρο καναμε τα όνειρα.
  Δεν έπρεπε να χαθεί τ ονει-
  ρο, μα να ζήσει και να οταθίϊ
  ορθιο μ' οποιαδήποτε θυσια.
  Η Ε.Σ.Α. και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ή-
  τανι η αφύπνιση κι αντϊσταση
  στην τελμάτωση τού νού και
  της καρδίας. Της καρδίας που
  χτυπούσε τς> ΐδιο γοργά και
  ταυτόχρονα μ£ το βουρδουλα
  των βασανιστηρΐων, μα όμως,
  χτυπούσε' που σήμαινε πως α-
  νοπνέαμε, ζούσαμί κι ευχαριΐ-
  στιομασταν γιατϊ ζωή για μας,
  σήμαινε, αγώνας και συνεχίση
  της παλης μας για τη Νίκη.
  Σήμαινε βαθιά τον έρωτά
  μας
  Τον ερωτα της ΔΗΜΟΚΡΑ¬
  ΤΙΑΣ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
  που ονειρευτηκαμε στην παρο-
  λία των ονείρων κα>ι χαράχτη-
  κ' τόσο μίς την ικαρδιά μας
  που έγινε Συμβολο.
  Σύμβολο ^αιώνιο και τόσο
  γνωρΐιμο απ' τους άλλους αγώ-
  "9ΙΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  νες τού '21 και τού '40.
  Σύμβολο που η φλόγα της
  θυσίας φτερουγισε μέσα μας
  τόσο έντονα που εΐπαμε: ΕΛΕΥ
  &ΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ.
  ΝΟΕΜβΡΗΣ 1973: Ο πρώ-
  ιος νεκρός, η εξέγερση, νέο
  ζ?κϊνημα για νέους αγώνίς.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ|
  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΊΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  Τ()Υ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Π2ΜΊΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  ΕΥΧΕΤΑΙ
  ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΝΟΥΣ
  ΟΛΟΥΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΑ
  ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΤΟ 1985
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ· ΓΡΑΜιΜΑΤιΕΞΑΕ
  ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΔΗΜ- ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ
  ι^ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Απο
  την εηιμνημόσυνη δεΠση στην «κΛΠσ,α τού Αγ. ΔΠμη-
  -««« ση< Γωνιΐς, γ·ο το Πολυτεχνειο. Δ«ο.ρ,νετα, ο Πρόιδρος τού Συλλόγου στη Μ^η, ο Παπά ΓιοΡΥΐΚ, και οί χωριανοΙ. ♦.......♦♦^♦♦^^^♦♦^ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΩΝΙΑΝΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΤΙΟΡΤΗ ΠΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 8ΡΓΑΝ0ΝΕΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΑΑΟΓΟΣ Στις 21 Δεκέμβρη και στην αιθουσα τού Δημοτικού Σχο- λεΐου, ο ΠολιτιστΐίΚός Σύλλογος σε συνεργασΐα με τους δασχά- λους των παιδιων, οργανθνει γιορτή για τα Χριστούγεννα χαι τον ερχομο τού νέου χρο- νου. Στους μαθητές όλους θα δο θουνε δώρα που προσφέρει ο Σύλλογος μαζι με τις ευχές για ενο καλύτερο αυοιο χωρΐς πο- λιμους. Για μια καλυτερη ζωή χαρουμενη και ειρηνι*ή. Π. Σ. Γ. Μ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΙΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ κ. ΜΑΝ. ΜΙΧΑΛΑΚΗ Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ φι- λοξενεί στις σελίδες τού τη συ ζητήση αυτή με τον πρόεδρο της Κοινότητος τού χωρίου μας Μανόλη Μιχαλάκη, πιστεύ οντας πως έτσι ο αναγνώση)ς θα έχει την ευκαιρία να ενημε ρωθεϊ γύρω από κάποια προ- βλήματα, μα και να μάθει τις σκέφεις και τις ανηουχίες τού πρώτου μεταδικτατορικοΰ προέδρου της Κοινότητος Γω¬ νιών Μαλεβυζίου. Ενός ανθρώ που που αφιίρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και της δου- λειάς τού για τα κοινά και που συνεχίζει αμείωτα την προσφορά τού χωρίς εμπσθει- ες, σ' ένα χώρο που αποδε- δειγμένα χρειάζεται υψηλό ήθος για να πετύχεις. Και τούτο είναι η μεγάλη προσφορά τού Μανόλη Μιχα¬ λάκη. Η συζητήση γίνεται στα γραφεία της Κοινότητος στις Γωνιές και η πρώτη ερωτήση δίνει την αρχή για τον παρα κάτω διάλογο: ΕΡΩΤΗΣΗ: Μανόλλη πά¬ σα χρόνια είσαι πρόεδρος τού χωρίου; Πρόεδρος εΐιμαι από τον Ιού- νιο τού 1975 δηλαδή 10 χρό- νισ πιρϊπου. χωρία πραγματοποιήθηκαν και αν ναί, τί σε βοήθησι σ' αυτό; Καθ ενας πιστεύω έχει οχέ- ΕΡΩΤΗΣΗ: θεωρείς πως τα δια που για διαφόρους λόγους σχέδιά σου απέναντι στο δεν υλοποιουνται Η Κοινοτητα ►♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΚΑΛΕΣΜΑ Καλούνται τα μέλη τού Συλλόγου μας στη Γενική Συνέ- λευση που θα γίνει στις 12 Δεκέμβρη 1984 ημέρα ΤετάρΤη και ώρα 4 το απόγευμα στα γραφεία της οδού Ισαύρων 37 —Καμΐνια. θέματα Ημερησίας Διάταξης: 1) Λογοδοσία τού απερχόμενου Διοικητικού Συμβου· λίου. 2) Ανάδειξη Εφορευτικής Επιτροπής. 3) Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Να σημειωθεϊ πως σε περίπτωση μη απαρτίας, η ιδία διαδικασία θα ξαναγίνει στις 19 Δεκέμβρη την ιδία μερά και ωρα και στον ϊδιο χώρο. Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματεύς Ηρακλής Παντερής Δημήτρης Σμαραγδής μας στην πορί,ία της πετυχε αρ κετα πράγματα παρά τις οικο¬ νομ ι«ες δυσκολΐες που οντι.με- τώπιζε και συνεχίζει βεβαία να αντΐ'μετωπίζει. Μου δίνεται ο- μως η ευιΚιαιρία να πώ πως ένας σκοπός αττραγμοτοποίητος που για μενά είναι τεραστίας σημα οίας, είναι το πρόβλημα των κατολισθησιεων που άρχισε πριν από χρόνια «ι αμέσως εν- τάχθηικε στα σχέδια και στον αγώνα μας για την τελική απο- κατάσταση. Αγώνος 6μως που δεν καρποφόρησε παριά τις ε- νέργειες σε Νομαρχιακό επίπεδο που κάναμε. Κοι για να είμαι πιο σαφής: Το χωρΐό έχε,ι πρό βληιμα κατολισθήσεων. Χρημο- τοδοτήθηκε σε έργα γΓ αυτο το σκοπό, που δεν συνεχίστη- καν όμως, λόγω της διοκοπής της χρηματοδότησης. Από τό- τε, πολυ συχνό επιδίδονται υ- πομνήματα στη Νομαρχία και η Κοινοτητα δεν παραλείπει σε καθε ποογραμματισμο να υπεν- θυμίζει και να ζητα επίλυση τού προβλήματος που δυστυ- χώς μΐχρι τώρα δεν έχει γίνει Συνέχ*ισ ~η σελ· 4
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1944
  ΜΙΚΡΕΣ ΕΙ&ΗΣΕΙΣ
  Η ε,χόνα είναι ,του Αγίου Χαραλάμπους κο, είνο. δ.αοτάσε-
  ΗποίοπΓω ενεργεια είναι οτα πλαίσ,α ^
  της ΕΦΟΡΕΙΑΣ να ανοπαλο.ώσ* με διχσ της εξοδα
  τού τέμπλου της Παναγίας που χρονολογούντα. από τη Βυζοντ,-
  νή εποχή.
  Ο ποθος και το όνειρο όλων των Γωνιανών πιστεύουμε πως
  είναι η κατασκιευή και λειτουργίο τού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ.
  Τα νέα λοιπόν είναι ευχάριστα, αφού βρίσκετα-ι στη φάση της
  εκπόνησης των σχεδίων τού κτιρίου και της διαμόρφωσης τού
  γύρου χώρου.
  Πιστεύουμε πως την ανοίξη θα έχουν αρχϊσει οπωσδήποτε τα
  κσταακευαστικά έργα και πως το καλσκαίρι οί Πολιτιστικές Εκδη-
  λώσεις θα γίνουν έστω σε μια αίθοοσα τού συγκροτήματος.
  Λίγη υπομονή λοιπόν.
  ____ Φ____
  Μια και ο λογος για το ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «αι την κα-
  τασκευή τού ενημερώνουμε, πως την όλη ευθύνη των σχεδίων έ-
  χει και βεβαία επΐιμελείται ο χωριανός μας Πολιτικάς Μηχανικάς
  Κώστας Καντιδάκης.
  ____Φ____
  Σε διαγωνισμό που έγινε για τη μακέτα τού εξώφυλλου τού
  υπό έκδοση μηνιαίου δελτϊου τού ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟ-
  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο Οδυσσέθί θ. Νά-
  θενας πήρε το πρώτο βραβείο που συνο&εύτηκε με το ποσό των
  50.000 δραχμών. Ο Οδυσσέας είναι τεταρτοετής φοιτητής στη
  Σχολή Καλών Τεχνών τού Πανεπιστημίου της Μλωρεντίας. Ευχό-
  μαστε πάντα επιτυχίες και καλή σταδιοδρομία.
  Στις εκλογές τού περασμένου Νοέμβρη τού ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΑ-
  ΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, εκλέχτηχε πρόε-
  δρος ο Νι'κος θ. Νάβενας που από χρόνια εΐνιαι δραστήρΐο μέλος
  τού παραπάνω Σωματεϊου και μέλος τού Δ.Σ.
  Τού ευχόμαστε καλή θητεϊα και επιτυχία στο έργο τού.
  Την Κυριοκή 25 τού Νοέμβρη ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ τού
  χωρίου μας, φύτεψε 200 δενδρύλια με παρόκληση τού ΠΟΛΙΤΙ¬
  ΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ που τα είχε προμηθευτεΐ από το ΔΑΣΑΡ-
  ΧΕΙΟ γι αυτο το σκοπό.
  Μεσα στα πλαίσια τού καταμερισμού της εργασίας για την α¬
  ναπτύξη τού χωρίου μας, αυτό είναι έ/α παρόδειγμα και μια ελ-
  πίδα για το μέλλον.
  Ευχαριστουμε τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ.
  Βραβείο 20.000 δραχμων δόθηκε, στο χωριανό μας φοιτητή
  Μανόλη Τηλ. Μακρυγιαννάκη από το ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ γιατί
  πρώτευσε στις εισογωγικές εξετάσεις για την είσοδό τού στο Εθ-
  ΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟιΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Το βραβεϊο καθιέρωσε ο Δ.Η
  ΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οφιερωμένο στη μνημη των νεκρόν τού Πθ-
  ΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ της εξέγερσης τον Νοέμβρη τού 1973 κατά της δι-
  κτατορίας των Συνταγματαρχών.
  Ο Σύλλογος νοιώθει περήφανος και εΰχεται καλή πράοδο.
  Υποτροφία πήρε ο χωριανός μας Γεώργιος Ηρακλή Καντιδάκης
  που είναι φοιτητής στην Ιατρΐική Σχολή τού Πανεπιστημίου της
  Αθήνας. Η διάκριση δοθηκε από το ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΥΠΟΤΡΟ
  ΦΙΩΝ και περιλαμβάνει 10.000 δραχμές κάθε μήνα για όλο τα
  χρόνια μέχρι αποφοίτησης απ' το Πανεπιστήμιο. Καλή πρόοδο.
  Και μια ο λογος για διοκρίσεις, θα πρέπει να πούμε (λίγο καθυ-
  στερημενα βεβαία) πως κι ο Κώστας Τσουδής τού θωμά πρώτευ-
  σε το 1983 στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ιστρικής Σχολής Αθη¬
  νών.
  Επίσης στις φετεινές ειοαγωγΐ'κές εξετάσεις για τα Πανεπιστήμια
  και τις Ανώτερες Σχολές από το χωρία μας πέτυχαν οί παρακάτω
  υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά:
  —Καντιδακη Ελένη τού Εμμανουήλ ΚΑΤΕΕ Ηρακλείου
  —Μαρκογιαννάκης Γεώργιος τού Νικολάου Παιδαγ. Ακαδη,μία
  —Μαρκογιαννάκη Νίκη τού Νικολάου Γι»μναστι«ή Ακσδημία
  —Νόθενα Ελευθερία τού Εμμανουήλ Μαθηματική Ηρακλείοου
  —Παντερής Γιάννης τού Ανδρέα θδοντιατρική θεσσαλονίκης
  —Ποντερή Ειρήνη τού ΕμμανΌυηλ Ακαδημία Αθηνών
  Οί φορείς τού χωρίου μος τίμησαν την εκλογή τού καθηγητή
  κ. Ανδρέα ΠλαΥτάκη με το παρακάτω συγχαρητήριο που δημο-
  σΐιεύτηκε στον τοπικο τυπο την Τρίτη 4 Δεκέμβρη:
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
  Το χωριονό μας ΑΝΔΡΕΑ ΠΛΑΎΤΑΚΗ που εκλέχτηκε καθη-
  γητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για την έδρα ΝΕΥΡΟΛΟΠΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΟΝ συγχαίρουμε και τού ευχόμαστε
  καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τού.
  Οί φορείς τού χωρίου μας Γωνιές Μαλεβυζίου: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ —
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ — ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ και
  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
  Σύμφωνα με το νέο καταστατικό τού Συλλόγου που ψήφισε η
  Γενική Συνελευση τού περασμένου Φλεβάρη η θητεία τού νέθυ Δι-
  οικητικού Συμβουλίου που θα προκύψει απ' τις εκλογές αυτού
  τού Δεκέμβρη θα είναι δύο χρόνια.
  Ο Γωνιανός
  ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ |
  ΠΟΛΙΒΙΟΥ ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ
  Πήραμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω ιστορία από τσ χω-
  ριανό μας Πολίβιο Μαρκατάτο τού Δημητρΐου που αναφέρεται
  στη διάρκεια της πτώσης των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών στη
  Γιόφυρο τού Ηρακλείου το έτος 1941.
  Μεταφέρουμε αυτοΰσια την επιστολή διορθώνοντας φραοτι-
  κά και ορθογραφικά λάβη για να είναι εύκολη η αναγνώση τού
  κειμένου.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  σώμα και παλαίψαμε
  Γερμανούς.
  με τους
  «Ηρωική ιστορία τού έτους
  1941, όταν πέσανε οί Γερμα¬
  νοί αλεξιπτωτιστές στο Ηρά-
  κλειο Μαρκατάτης Πολίβιος
  τού Δημητρΐου, Γωνιές Μαλε-
  βυζίου. ' Ημουνα στρατιώτης
  στην Αλβανία. Τραυματίοτη-
  κα μαχόμενος στη μάχη τού
  Μπουντατόρ στις 9 τού Μάρ-
  τη. Νοσηλεύτηκα στο 18ο
  Νοσοκομεΐο Αθηνών και κα¬
  τά τις 20 τού Απρίλη μου δώ
  σανε 20 μέρες αναρρωτικ,ή ά-
  δειπ, με την προ'υ'πόθεση
  πως όταν θα γύριζα πίσω θα
  μου βγάζανε τα βλήματα που
  είχα στο σώμα μου. Άμα τέ-
  λειωσε η αδεία, πηγά στο Η-
  ράκλειο να καταταγώ κι από
  κεί με στεϊλανε στο Λόχο προ
  σκολίσεως που ήτανε Λοχα-
  γός ο χωριανός μου Τσαγκα¬
  ράκης Σαρακηνός.
  Μετά από κεί με στεϊλανε
  σ' ένα φυλάκιο στα Καμίνια
  σαν σκοπευτή πολυβολου που
  ήτανε «αι η ειδικότητά μου.
  Αρχιφύλακος ήτανε ένας αν-
  θυπολοχαγός από τη Μεσσα-
  ρά Σεβαστάκης Αντύνης και
  υπαρχηφύλσκας ο Δεκανέας
  Καλλέργης από το Κεραμού-
  τσι.
  Το φυλάκιο αποτελουσανε
  πεντε στρατιώτες με εμένα
  οικοπευτή πολυβολου και έναν
  ακόμη γεγμιστή.
  Στις 15 τού Μάη έρχεται
  μια επιτροπή και μου βγάζει
  το πολυβόλο όχρηστο καθώς
  και 8.000 σφαίρες από τις 12.
  000 που είχα χρεωθεί. Αντέ-
  δρασα γιατί κατό τη γνώμη
  μου και το πολυβόλο και οι
  σφαίρες ήτανε σε πολύ καλή
  κατάσταση αλλά δέ μπορσύ-
  σα να κάνω διαφορετΐικά α¬
  φού ο ίδιος ο Λοχαγός ήτανε
  μπροοτά και μου είπε να πα-
  ραδώσω και να πάρω άλλο.
  Αυτό και έκανα με τη δια-
  φορά πως μου δώσανε οπλο-
  πολυβόλο και 4.000 σφαίρες
  μόνο.
  Στις 20 τού Μάη όλο το
  Σύνταγμα ήτανε επιφυλαική.
  Οί σειρήνες βουίζανε και κά-
  που — κάπου φαινοτανε αε¬
  ροπλάνα στον ουρανό.
  Την επομένη 21 τού Μόη
  (τού Αγίου Κωσταντϊνου) γι-
  νότανε σαματάς απ "τις σειρή-
  νες' και τα αεροπλάνα περισ-
  (^ίχτερα στον ουρανό μέχρι
  τις 2—3 η ώρα το απόγευμα
  που ενώ καθόμουνα στο πο¬
  λυβόλο βλέπω να έρχονται 25
  αεροπλάνα από το Μπουρούνι
  της Ρογδιάς και αμέσως αλλα
  τόσα απ' το Κουδούνι, με κα-
  τεύθυνση το Ξεροπόταμο. Μό
  λις έφτασε το πρώτο αερο-
  πλάνο άρχισε να ρίχνει αλε¬
  ξιπτωτιστές και ο πρώτος
  που έπεσε είχε ένα κόκκινο α-
  λεξίπτωτο. Στο μεταξύ βεβαία
  ο ουρανός είχε γεμίσε.1 και τα
  αλεξϊπτωτα έπεφταν σα νάτα-
  νε βροχή.
  Τα αεροπλάνα μας εβάζανε
  με μυδραλια και μας καθήλω-
  ναν. Εγώ έβαζα αδιάκοπα με
  το πολυβόλο μέχρι που οι
  Γερμανοί καταλάβανε. το φυ-
  λάκιό μου κι εγώ για να προ-
  φυλαχτώ πηγά από τη δεξιά
  πλε.υρά τού δρόμου στην αρι-
  στερή σ' ένα χαρόικωμα.
  Ειχεί άκουσα μια φωνή να
  μου λέει: Φαντάρε βοηθεία τί
  να κάνω; Ήτανε ένας πολίτης
  Λιαντράκης λεγότανε. Τον
  παίρνω μαζί μου και ττάμε πιο
  πάνω σ' ένα όλλο χαράκωμα,
  τού έδωσα ένα σοικκουλάκι χει
  ροβομβίδες κοι τού είπα να
  τις πετάει οτόύς Γερμανούς.
  Είχα μαζί μου το οπλοπολυ
  βόλο και συνέχισα να βάζω
  φραγμό πυρά για να μη πλη-
  σιάσουνε εκεί που είμαστε.
  Ξαφνικ.ά βρέθηκα μες την
  μου έναν ξένο να στέικεται και
  να μου μιλάει Ελληνικά. Την
  ορχή τάχασα αλλά μετά τον
  γνώρισα πως ήτανε ο Διοικιη-
  τής τού Εγγλέζιικου Στρατού
  Τζων Πετλεμπουρ και τού λέ¬
  ω: Κύριε Διο*κητά πέσε στο
  χαρόκωμα γιατί θα σε σκοτώ-
  σουνε. Μη φοβάσε μου άπαν¬
  τα, αύτοι είναι άναντροι κι
  ελεεινοί και ιμένα δέ με βρί-
  σκουνε οι σφαίρες τους ./Λ*Κά
  εκείνη τη στιγμή άρχισαν να
  πέφτουνε αλεξιπτωτιστές στη
  θέση που ήμασταν, ώσπου
  μη προλαβαίνοντας με το πο¬
  λυβόλο, πιαοτήικαμε σώμα με
  ΠΟΙΗΣΗ
  Νοσταλγία
  Αχτίδα το φωτεινό της πρόσωπο
  μες το σκοτάδι
  Αμίλητος την κοίταζα
  με λατρει'α κι έκσταση.
  Ελύγισα απ' τη θωπεία
  των ματιών της
  κι ένα δάκρυ
  απ' τα πέτρινα δικά μου μάτια,
  ήτανε το σημάδι
  της καινούργιας μου ζωής.
  Εθνικη Αντισταθή
  Σ όλη την Ελλάδα τιμήθη- αγνών αγωνιστών ικχο μ
  κε και Φέτος η ΕΝΟΜΕΝΗ ταπάρνηση θυσιαοτηκαν
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ που η το πιο μεγάλο
  δανικό την ΕΛ
  ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣ ρην
  Κυβέρνηση αναγνώρισε μετα δανικό, την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
  ό θυ Ο Ελληνικάς λαό
  ,^■■■1
  ΜΑ. ΚΡΙ.
  ■ ■■■εΙΒΒΒ
  Εύχαριστήριο
  Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ευχαριοτεί το φωτογράφο
  Ανδρέα Σμαραγδή για τη προσφορά τού στο συλλογό
  μας ανεκτίμητης αξίας φωτογραφΐικο υλι,κό που δείχνει
  σκηνές και προσωπα τού χωρίου εδώ και 50 χρόνια.
  Μα σημειωθεί πως οι φωτογραφίες είναι μόνιμα εκτε-
  θειμένες για το κοινό στην αίθουσα τού Συλλόγου στο Δή
  μοτικό Σχολειό τού χωρίου.
  γω θα
  από τη
  Σε μια
  γονατι-
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
  Ο Εγγλέζος ήτανε πολύ δυ¬
  νατάς και δεν τον πλησιάζανε
  γιατί τους έριχνε όλους όπως
  ήτανε ζαλισμένοι από τον αέ-
  ρα που πέφτανε. Παρατούσα-
  νε τα αλεξίπτωτα και τρέχονε
  πρός το Ηράκλειο, φοβισμέ-
  νοι.
  Ξαφνικά Βρέθηκα με« τού
  αναιμπουιμπούλα να μ' εχουνε
  πιάσει δυο Γερμονοί και να με
  χτυπά ένας άλλος. θπότε πε-
  ταχτηκε ο Εγγλέζος και οκο-
  τώνει τους δυο με το πιστάλι
  και μέχρι να πέσουνε είχα κα-
  τεβάσει και γω το οπλοπολυ-
  βολο στον άλλο με όλη μου τη
  δύναμη και κάρφωσε οτα
  πλευρά τού μια σπιθαμή σω-
  ριάζοντας οτα πόδια μου.
  Μετά απ' αυτό μου λέει ο Εγ¬
  γλέζος: Έλα μαζί μου να πά-
  με στη Γιόφυρο να «σπάσου-
  με» τους Γερμανούς για να
  παμε στον Κρουσώνα να πό-
  ρουμε ενισχύση. Έλα και ου
  με τις χειροβομβίδες λεει στον
  πολίτη.
  Λίγο πιο κάτω βλεπουμε
  μπουλούκι τους Γερμονους
  και μου λέει: Πάρε προπέτα-
  σμα το τείχος κοι ρίχνε συνέ-
  χεια στο δρόμο δεξιά κι αρι-
  στερά κουκιστές και
  προχωρήσω μπροοτά
  μεριά της θαλάσσας,
  στιγμή σταμάτησε
  σμένος δίπλα στο τείχος και
  προσπάθησε να βγάλει το ό-
  πλο που είχε πάνω τού χια-
  στή για να μην τον εμπσδίζει
  επειδή περποτούσε σκυφτόζ.
  Εκείνη τη στιγμή όμως, όπως
  ρίχνανε αι Γερμανοί τονε βρΐ-
  σκει μια σφαίρα στο δεξί βυ-
  ζί και πετάχτηκε ο φλέμονάς
  τού οπό τη κοιιτάλα πέφτον-
  τας ανάσκελα, φωνάζοντας μα
  δεν κατάλαβα τί είπε.
  Πηγά τρέχοντας κοι τού
  λέω: Κύριε Διοικητά τί έπα-
  θες; Τίποτα μου λέει. Πήγαινε
  στη θέση σου και μη φοβάσαι
  η νίκη θάναι δική μας Α-
  στραττιαία πήρα μια φωτογρα
  φία απά την τσέπη τού και
  γύρισα στη θέση μου.
  Έριχνα στους Γερμανούς
  μέχρι που νύχτωσε. Οι σφοΐ-
  ρες μου τελειώνουνε κσι σκέ-
  φτοιμαι να μην πιαστώ ζωντα-
  νός.
  Κάνω το σταυρό μου και
  λέω: Εγώ θα προχωρήσω σιγό
  σιγά κι αν με καταλόβουνε και
  με πιάσουνε τη τελευταία
  σφαίρα θα τη ρίξω απάνω
  μου.
  Δεν πρόλαβα καλά καλά να
  προχωρήσω κι αρχίζουνε τις
  σφαίρες. Τρέχω βάζοντας και
  γω με τις τελευταίες σφαΐρες
  που απομείνανε και φτάνω σ'
  ενα σπίτι. Μέοα κλαίνε κοι
  φω^ζουνε. Χτυπώ, λϋω πως
  είμοι Έλληνας και μ' ανοϊγου-
  νε την πόρτα. Πίσω μου οι
  Γερμανοί, χτυπούνε κι αύτοι
  δέ τους ανοίγουνε. Ρίχνουνε
  μια χειροβομβίδα κάτω απ' τη
  πόρτα και τραυματίζουνε έ¬
  ναν γέρο κι ένα παιδί που ή¬
  τανε μέσα. Εγώ τρέχοντας
  βγαίνω απ' το παράθυρο πίσω
  απι' το σπίτι σ 'ένα αμπέλι. Ή¬
  τανε νύχτα και δεν μπορού-
  σανε να με βρούνε, μα δέ μπο
  ρούσα και γω να ξεφύγω γι-
  ατί η περιοχή ήτανε ζωσμένη
  και γεμάτοι Γερμανούς.
  Έμεινα στ' αμπέλι «αι το
  πρωί βλέπω πολίτες και γυ-
  ναικόπαιδα να βγαίνουνε μπου
  λούκια πρός τα έξω. Σικέφτη-
  κα λοιπόν να ανακατωθώ και
  γω με το πλήθος αλλά φορού-
  σα στρατιωτικά ροΰχα και θα
  με γνωρίζανε. Βρή,κα ένα
  σκιάχτρο στ' αμπέλι και έβαλα
  τα κουρέλια που είχε, μπήκα
  στα μπουλούκια αλλά πιο πά-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σίλ. 3
  ρη
  οιτό Σσράντα χρόνια καθυ- Ο Ελληνικάς λαός υ ^
  στερήση μ£ τις κυώερνήσεις τέ δβν ζέχασε ποιοΐ ήτανε Οι
  ,ης δίξιάς που όχι μόνο εί- αγωνιστές της ίλευβ(ρ,
  χον αγνοήσει αλλ' αντίθετα τού συμμττέχει και γιΟρτά:
  ανελέητσ τους ζει την 25 ΝοέμΛρη σσν
  αγωνιστές. Φυλα- ρσ της ΕΠΟΜΕΝΗΣ Εθϊ.
  κίζοντας και εξορΐζοντας ΚΗΣ ΛΝΤΙΣΤΑΣΗΣ. Δεν ^
  τους στα ξερονήσια. Στα εε- χνά, τιως τη μέρσ ε«ίνη ε.
  ρονήσισ ττου ένα απ' αυτά, η νωμένοτ όλοι οι αγιον^
  ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ, θεωρήθηκε ανατΐναζαν τη γέψυρα Του
  οπτ6 τον ΠΑΝΑΠΩΤΉ ΚΑ- ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
  ΜΕΛΛΟΠΟΥΛΟ σσν «ο νέος άναυδους τους ρ
  Παρθενώνας της νέας Ελλά- και την Ευρωπαϊκή Κ0[νή
  γνώμη. ΓΓ αυτό, κι αυτό Εί·
  ναι τρανή οπτόδειξη,
  δσς>,.
  Η δεξιά αναγνώρισε σαν πά
  τριώχες - αντιστασιακούς ό-
  λους εκείνους που συνεργά-
  στηκσν με τους Γερμσνούς,
  τιου πρόδοσαν, και διαιώνισαν
  ο τη συνέχεια το μίσος και
  τη διχόνοια για να γρσΦτεί
  ΠΛΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ και να πιστευει τιως η Κυβέρνηοη9α
  ξεχαστεΐ το μεγσλύτερο νεο- αποκατταστήσβι ηθικά και υ.
  ελληνικό έπος.
  Το έπος της πραγματικής
  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ των
  Ται σχο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ α
  ηοτε(οντ—· φόρ,, τιμι1|ί ^
  6λους εκε1νους που ^,
  Κ(χν ΕΜΩΜΕΝΟΙ γισ τη 5,.
  κ^ μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
  Ο ΓΩΜΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΛΣ
  λικά όλους τους Αγονιοτίς
  της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ .
  Ο θνΠΟΤΟΟΙ0||)(
  ΓΩΝΙΑΝΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
  Ένα μεοημέρι βγαίνει όξω
  από το σπίτι τού ο Πετροδη-
  μήτρης και αγλακιχτός πάει
  στο γείτονα λέγοντάς τού:
  «Γείτονα τα κοπέλι α μου ε-
  κουζουλαθήκανε. Ήρθανε σή
  μερο από το σκολειό και μού-
  πανε πως η γή γυρίζει γύρου
  —γύρου και πως τος τόμαθε
  ο δάοκαλος».
  Ο Γείτονος πιο σύγχρονος
  φαίνετοι ατις αντιληψεις, συμ
  φωνεί στην οποψη τού 6ο-
  σκόλου νευριάξοντας περιασό
  τερο το Πετροδημήτρη που
  λέει:
  Και αφου η γη γυρίζει,
  γιάντα δέ οηκώνουμαι μίαν
  ταχινή να βρεθώ στη Ρουσο-
  κεφάλα;
  Και γιάντα δέ σηκώνουμαι
  μια ταχινή να δώ το Στρού¬
  μπουλα στο Ψηλορείτη και
  το Ψηλορείτη στο Στρούμπου
  λα; Εγώ άμα θες να μάθεις
  έπαέ γεννήθηκα κι έπαε θα πο-
  θάνω.
  πά¬
  Ο Σμαραγδήλακας το
  λαι ποτέ έλεγε:
  «Ο Κόσμος είμ' εγώ, κι άμα
  ποθάνω εγώ, επόθανε κι ο κό¬
  σμος».
  Ο Μπουρνέλης πάει στο
  μπακόλλιιοο τού Τσαρδινογιόν
  νη (σε καιρούς δυσκόλους οι-
  κονομικά) και τού λέει:
  —- Γιάννη έχει αλεύρι;
  — Έχω τού λέει ο Γιάννης νο
  μίζοντας πως ήθελε να αγορά-
  σει.
  — Εχεις εσύ, μα έχω γώ;
  άπαντα ο Μπουρνέλης.
  (Τα ορχαία είναι τοποθεσΐα
  κοντά στις Γωνιές και ονομά-
  στηκε έτσι επειδή μετά απά α-
  νασκαφή βρέθηκε ανάκτορο
  της Μινωικής εποχής).
  Η σκηνή στο «οαφενείο τού
  Βενιζέλου που μπαίνει μέσα
  ο Βασίλης τού Χατζηβάτη μα
  θητής Γυμνασίου. Έχει μά-
  θει μόλις εκείνη τη στιγμή
  τ' αποτελεσμοτα της τάξης
  τού κι ο πατέρας τού μόλις
  τονε βλέπει τονε ρωτά:
  — Βασίλη επέρασες στα μα-
  θήματα;
  — Κι ο Βασίλης: Επόμεινα πα·
  τέρα στα Αρχαία.
  Τότε πετάται ο Μπουρνέ¬
  λης που ήτανε στο καφενείο
  και τού λέει: Και ήντα στινο-
  ρονικόλας με το γόιδορο να
  πουλήσει ξύλα και νο πουοου-
  νίσει για το σπίτι. Πήρε μο.
  ζί τού και τον Κουμπουροι»
  νόλη που κοπέλι τότε θαβλε-
  πε για πρώτη φορά το Ηρο-
  κλειο, και τον κοσμο τού.
  Άμα φτάξανε κοι περοοα*
  νέ τη Χανιόπορτα ο Κουμπου
  ρομανόλης βλέποντας τόσο
  κόοο να πηγαινοέρχετοι λαι
  τού Μπάρμπα τού.
  — Παναγία μου μπάρμπα πολ
  λούς αθρώπους που θωρώ.
  — Κι ο Ατζαρονικόλαν ικ οο
  βαρότητα:
  Να κρατείς παιΒί μου τη»
  οργιά τού γαΤδάρου «α μη
  σε χάσω.
  Κ ι αφού μιλούμε και νρο-
  φουμε για ανέκδοτα είναι ιικοι
  ρίο να «άνουμε μια δίόρθωση
  στο βιβλίο με ανέκδοτα ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΣ ΤΑ ΣΟΡΔΙΝΑ»
  τού κ. ΒΙΤΟΡΟΥ.
  Γράφει ο κ. ΒΙΤΟΡΟΣ
  (ΑναδημοοΊεύουμε οπό την
  εφημερίδα ΑΛΛΑΓΗ της 6)10)
  1984):
  Στο Μονοφάτσι ιπήγΐ τρ»·
  γ*γτή< ο Γωνιανός. Δούλεψε είκοσι μέρες σ ένο μεγαλονοικοκυρη σαν κουβαλη τής σταφυλιών. Όταν «πε- στρεψε στο χωριό τού κουχπ θηκε στο καφενείο πως δεν υ- πήρχε πουθενά εκείνη τη χρο- νιά καλύτερος — Γιατί, μπρε, έξι—ίξι τα κοφΐνια. — Ώ ψευθιά, τον έκοψε ο ό) λος. Πώς τα σήκωνες μπρ£ ι< σανά κοφίνια; — Με μια πετσέτο έδενα έ»< •κοφίνια και το κρεμούσι στον ένα ώμο, άλλα δυό οτο άλο, και απο ένα κρατούσ πάνω σε κάθα ώμο. Έδβιξε να πείθετοι ο α^0 αλλά το πέταξε το ωρφί: — Εσύ, μπρέ, δεν έπρίπε ν μιλείςΙ — Κι αμ' ήντα έπρεπε να κ μω; — Εσύ έπρεπε να γκανΐζικ" Η πραγματικότητα ι|ν0 πως το περιστατικό συνε?ΐ σ' ένα καφενείο ότου Γάζι ^ οκροατή τον Μπουρνελη πό διοκρίνεται για την ευστ(Χ φία του' και μη μπορώντας ν κρατηθεί απάντησε στον *ν της παρέας που έλεγε πιΛ (" κωνε έξι—έξι τα κοφίνια: χωριέσαι κοντό είναι και θεις με τα πόδια. θάρ- — Εσύ μπρέ, δεν έπρεπε ν μιλείς μα να γκονίζειςΜ Κατέβηκε στη χώρα ο Ατζα
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1934
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΣΕΛίΔΑ 3
  Πρώτος «ΠοΑ/τ/στ/κός Περίποτος»
  ΚΝΩΣΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ
  ΠραΓγματοτΐοιήθηκί ο πρώτος
  τΐολιτιστικός ιτερίτκχτος στα
  ττλαίσια τού προγράμμαχος
  που έχει υποσχεθεί στα παι¬
  δία τού Δημοαικού Σχολείου
  Γωνιών, ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ.
  Το λεωφορείο ξεκίνησε
  απ' τις Γωνιές την Παρα-
  σκευή το πρωί 7 Δεκέμβρη
  με όλα τα παιδία τού Δημο-
  τικού και τού ΓτητΐιαγωγεΙου
  τιου συνόοευαν οί δασκάλοι
  τους καθώς και ο Πρόεδρος
  της Κοινότητας και ένα μέ-
  λος της Σχολικής Εφορείσς.
  Πρώτος σταθμός ο αρχαχο
  λογικάς χώρος της Κνωσσού
  που τα παιδία ενημερώθη-
  καν και ξεναγήθηκαν από
  το Στέλιο Μαρκατάτη.
  Αττό κει στο Μουσείο με
  την ξεναγό κ. Καίτη, Ποητα-
  δάκη που έκανε λεπτομερή
  ανάλυση των εκθεμάτων.
  Στο χώρο τού Μουσείου
  τα παιδία απαντησοτν σε ε·
  ρωτήοεις δήμοσιογράφων απ'
  την εφημερίδα ΤΟΛΜΗ, κι ε-
  τιίοης μετά το τέλος της επί-
  σκεψης και στην έξρδο για
  την επιβ16αση στο λεωφορείο
  μια έκτΐληζη σφράγισ€ τις
  ενττυτΐώσεις των τιαιδιών. ^
  Από μέρους της ΝΟΜΑΡ-
  XI
  ΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και συγ-
  κεκριμένα αττο το ΤΜΗΜΑ
  ΛΑΊ ΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
  η κ. Αίκατερίνη Αποστολά¬
  κη μοΐρασε γλυκά σε όλους.
  Παράλληλα με τους μαφη-
  τές τού Δημοτικού Σχολείου
  τα μικρά τού ΝηπιαγωγεΙου
  ακολουθήσαν διαφορετικό
  πρόγραμμα κι επισκέφθηκαν
  το αεροδρόμιο που αφού πα-
  ρακολουθησαν προσγειώσεις
  και οπτογειόσεις αεροσκα-
  φών, έτυχον μιας αζέχαστης
  Φιλοξενίας αφού η Δυεύθυν-
  οη της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕ-
  ΓΟΠΟΡΙΑΣ επέτρεψε την
  είσοδο τους σε οα-ροσκάφος
  με συνοδό μια υπάλληλο της
  εταιρΐας.
  Οί πιλότοι και αεροσυνο-
  δοΐ σέρβιραν στα ικχιδιά πρό
  χειρο φαγητό και τα κάλε-
  σαν για τα Χριστουγεννιάτι-
  κα Κάλλαντα.
  Στη συνέχΐΐα επισκέφθηκαν
  το λιμάνι, τον Κόυλε, τα λιον
  τάρια κι έτΐαιξαν μέχρι την
  αναχωρήση τους στο πάρκο
  της Όασης αφού είδον τον
  Κήτιο με τα ζώα.
  Σ' όλο το διάστημα τα
  παιδία τού Δημοτικού και
  τού Νηπιαγωγείου συνοδβύον
  ταν εκτός τχον δάσκαλον
  τους και από μέλη τού Διοι-
  κητικού Συμ&ουλίου τού ΠΟ-
  ΛΙΤ1ΣΤ1ΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.
  Ο πολιτισπκάς
  Πίνακας εγγεγραμμένων
  ψηφοφόρων τού χωρίου
  κατά τ ο 1981
  Ο παρακάτω πίνακαί δείχνιι τους εκλογεϊς τού χωρίου μα< το 1981 και φαίνεται ο αριθμόν των ανδρών, των γυναικών, καθώς και τα μελη κάβε οικογενείας. Κάνουμε γνωοτό ττως είναι γραμμένοι όλοι που βρίσκονται οτο εξωτερικο (Αμερική — Ευρώπη). Αντιθετα δεν είναι γραμμένοι αρκετοί ποο έχουν μεταφέρη τα εκλογικά τους δικαιώματα αλλού. Κι όπως φαϊνεται είναι γραμμίνοι 1.017 ψηφοφόροι (δηλαδή 514 όνδρις και 503 γυναίκας) στην τελευταία απογραφή τού ·- Βιου χρόνου απονράφηκαν 652. 1) ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 2) ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ 3) ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 4) ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ 5) ΑΡΓΥΡΗΣ 6) ΒΡΕΝΤΖΟΣ 7) ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ 8) ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ 9) ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 10) ΚΟΤΣΙΦΟΣ 11) ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ 12) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 13) ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 14) ΜΑΝΟΥΣΟΥ 15) ΜΑΡΚΑΤΑΤΗΣ 16) ΜΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ 17) ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 18) ΜΑΥΡΟΠΛΝΝΑΚΗΣ 19) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 20) ΜΠΕΡΚΗΣ 21) ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ 22) ΝΑΘΕΝΑΣ 23) ΞΩΠΑΠΛΔΑΚΗΣ 24) ΠΑΝΤΕΡΗΣ 25) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 26) ΠΑΠΑΔΙΟΣ 27; ΣΓΟΥΡΟΣ 28) ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ 29) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 30) ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 31) ΤΖΙΜΠΡΑΓΟΣ 32) ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ 33) ΤΣΙΜΠΡΑΓΟΣ 34; ΤΣΙΝΤΑΡΗΣ 35) ΦΑΣΟΥΛΑΣ <6) ΦΘΕΝΟΣ 37) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 38) ΦΤΕΝΟΣ 39) ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 40) ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ 41) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 513 504 Αν&οες Γυν. Σύνολ. 5 3 8 19 19 38 1 1 2 1 1 2 1 3 21 19 40 15 18 33 19 21 40 1 1 2 23 15. 38 __ 3 3 - 5 10 5 2 7 12 7 19 22 27 49 1 1 2 30 29 59 9 12 21 17 14 31 12 10 22 1 1 23 22 45. 10 7 17 82 75 157 9 8 17 1 1 5 7 12 19 22 41 1 3 4 1 1 2 1 1 10 8 18 13 14 27 35 42 77 4 6 10 47 43 90 6 9 15 2 1 3 1 1 2 7 9 16 19 14 33 1017 ΟΛΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» στη ΜικρασιατΓκη καταστροφή, με τη συμπλήρωσητβθ χρόνων απά τότε αναδημοσιεύομε και το παρακάτω κείμενο που αφο ρά το σχέδιο αυτονομίαν της Μικράς Ασίας, εν οφχι της ε- περχόμενης καταρρευοτκ και σε μια νέα πρόταση της Σοβι- ετικής Ένωσης το 1922. Ει- δικός απκσταλμένος από τη Σοβιετική κυβίρνηση έφερε την πρόταση στον γνωστό ι- στορικό συγγραφέα Γιάννη Κορδάτο, που την υπόβαλε στον Υπουργό Νικολ. Στοα- το. Η μοναδική ευκαιρία της σωτηρίας τού χριστιανικού στοιχείου (Ελλήνων και Αρμε- νιων) της Μ. Ασίας χάθηκε με την απόρριφη τού σχεδίου α¬ πό την τότε ελληνική κυβερνη ση. ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ Την ώρα που όλα κρίνον- ταν και η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει πρός την πλευρα της Τουρκίας. Την ώρα που σύμμαχοι μας εγκατέλειπαν και «γυρίζαν τις πλάτες» στη χώρα που είχον παραικινήσει να πραγματοποιήσει τη Μικρά σιατική εκστρατεία εμφανί- στηικε στην ελληνική κυβέρνη- ση «ο από μηχανής θεός». Η Σοβιετική Ένωση. Προσφέρ- θηκε να σταματήσει να εξοπλί ζει τις δυνάμεις τού Κεμάλ και να ενισχύσει τον έλλην ικό στρατό. Να ενεργηθεί για την ·ΑΙ" Η Μικρασιατική καταστροφή ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ Μια Σοβιετ, πρότοοη παδακης. ανοκήρυξη ενός α^ξάρττγτου κράτους την Ιωνία και να δια σφαλίσει την υπάρξη τού με διεθνείς δυνάμεις. Μοναδικό αντάλλαγμα ζήτησε την ανα¬ γνωρίση τού νεου κομμουνι- στικού καθεστώτος. Όμως το ελληνΐ'κό κράτος εμφορού- μενο από ισχυρό αντΐικαμμου- νιστικό μένος απερριψε κάθε πρόταση. Και κάθε ελπϊδα χά- θηκε εξαιτΐας της στεΐρας αυ¬ τής πολιτικής. Το σχέδιο αυτονομίαν Τέ¬ λος Μαρτϊου 1922έφθασ« στη Σμύρνη από την Πόλη ο Περ. .Α. Αργυρόπουλος, ο οποίος εφερε στον Ποπούλα νέο σχέ- ■διο για την αυτονομίο της Ιω νίας - επηρεασμένο απ6 τις συμβουλές τού Βενιζέλου. Ο Παπούλας, παραδέχθηκε ότι όσα περιέχει το σχέδιο είναι ορθά και θα έχουν καλά απο- τελέσματα από εθνι«ή άποιψη αλλά για να προχωρήσει σε ε- νέργειες πρέπει να έχει την έγ- χριση της Κυβέρνησης της Α¬ θήνας. Κι ο Αργυρόπαυλος μετά τη συζητήση, έφυγε πά- λι στην Πόλη. Με τη μετοπο- λίτευση, εκτός από όσους εί¬ χον αποταχθεί υπήρχαν και ιάλλοι βενιζελικοί οξιωματικοϊ τιου παραιτήθηικαν από το Ότράτευμα και πήγαν να μεί- 01 ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΚΕΧ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ — ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΘΕΝΟΠΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΟΛ. ΣΥΛΛΟΓΟ Γωνιές 10—12—84 ΠΡΟΣ: Το Δ.Σ. τού Πολιτιστι κου Συλλόγου Γωνιών οτο Ηράκλειο. Επειδή τώρα τελευταία βλέ πουμε μια έντονη πολιτιστική δραστηριότητα στο χωριό μας με παραστάσεις θεατρου, Καραγκιόζη, προβολές ταινιών εκθέσεις βιβλίων, λειτουργία εργαστηρΐου ζωγραφικής γιο μας τα παιδία, λειτουργία σχολής χορού κλπ., που μέχρι τώρα έλειπαν οπ' το χωριό μας. Εμείς τα παιδία τού Δη¬ μοτικού Σχολείου Γωνιών Μα- λεβυζίου αισθανόμαστε τη,ν ανάγχ.< να ευχαριστήσουμε ε- σάς, τον πολιτιοτικό σύλλογο και όσους προσφερουν, εργά- ζονται και κοπιάζουν για το ποιοτιχό ανέβασμα τού πολι- τιστικού επιπέδου τού χω¬ ρίου μας. Ειδικά με την τελευ¬ ταία πράξη εκδήλωσης αγά- πης σε μας τα παιδία την εκ- δρομή με λεωφορείο στο Η¬ ράκλειο ύστερα από τη λει- τουργεία εργαστηρΐου ζωγρα¬ φικής στο χωριό μας, σας με- ταφέρουμε τα εξής: ■|σως για ένα μεγάλο να μην ήταν τίποτα μια εκδρομή. Ίσως σας στοίχισε πάρα πολλά σε χρό- νο και κούραση. Για μας πάν¬ τως ήταν πολύ καλή εμπειρϊα. Μάθαμε και εϊδαμε πόρα πολ¬ λά για τον τόπο μας, ζήσαμε για λίγο το Μινωικό πολιτισμό περπατώντας πάνω στα ερει- πΐα της Κνωσσού, θαυμάσα- με την τέχνη, τη φαντασία τις ικανοτητες των άνθρωπον ϊκείνων στο Μουσείο Ηρακλεί¬ ου. Εκτός όμως το διδοκτικό χαροικ.τήρα της εκδρομής, γιο μας υπήρξε και ψυχαγωγία. Για μια μερά ζήσαμε διαφορε τικα. Είμαστε μικροϊ ακόμη και δεν μπορούμε να κάνουμε τιποτα για σας, για να σας δείξουμί. πάση χαρά μας έχετε δωσει. Όχι μόνο τώρα με την εκδρομή αλλά και με τις άλ- ,λες εκδηλωσεις και ενέργειες σας. Το μόνο που μπορούμε να σας δώσουμε είναι η ειλι- κρινής αγάπη μας κι ένα με¬ γάλο ευχαριστώ, τόσο σε σας οσο και οτους δασκάλους μας και τον κ. Στέλιο Μαρκα¬ τάτη που τόσο κοπιάίζετε για Χαρή μας. Ειδικά αυτές τις μερίς που πλησιάζουν οί γιορτές των Χριστουγέννων, ευχόμχιστε τόσο σε σας όσο και σ" όλους τους χωριανούς ξενιτεμένους και μη, Καλά Χριστούγεννα κι ευτυχισμένος ο καινούργιος χρονος 1985. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΈΑΡΟΣ ΜΑΝΟΛΗΣ Κ. ΚΟΪΣΙΦΟΣ ΟΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ Κ. ΦΘΕΝΟΣ νούν στην Κωνσταντινούπολη που τελούσε υπό διασυμμοχι- κή κατοχή. Πολλοί απ' αυτούς ιδίως οί κατώτεροι που έφυ- γαν μόνοι τους, δεν έποιρ- ναν μισθό, ούτε είχαν άλλο πόρο και μια μίγάλη μερΐδα τους, αισθονόταν μειωτικό το να ζει με δαπάνες της Αμυνας της Πόλης, η χαρή στη γεν- ναιοδωρία τού Μποδοσάκη Αθανασιάδη. Επειτα ένιωθαν άσχημα που ενώ οί παλιοί συ- νάδελφοί τους πολεμούσαν, αύτοι έμεναν αργόσχολοι. Έτσι δήμιουργήθήικε μια κι¬ νήση να ξαναγυρίσουν στο στράτευμα και να τοποθετη- θούν στις μονάδες τού μετώ- που. Της κίνησης αυτής ερμη- νευτής, ο οτρατηγός Επαμει- νωνδας (Παμίικος) Ζυμβρακά- *ης, εξουσιοδοτηιμένος και α¬ πό τους στρατηγούς Δημ. Ιω¬ άννου Νικόοτρατο Καλομενό- πουλο και Αλ. Μαζαράκη, έ- στειλε στον Παπούλ.0 γρόμμα στις 3 Απριλίου 1922, με το οπαίο ζητούσε να κληθούν να προσφερουν τις υπηρεσίας τους όλοι οί «εν αναμονή» α- ξιωματικοί. Οί Αμυνιτες της Πόλης. Σε λίγο ένα καινούργιο υπώμνη- μα στΛλθηκε από την «Επιτρο πή Αμύνης Κωνσταντινουπό- λεως»στο« στρατηγό Παπού- Λα .Αυτή ." φορά οί Αμυνίτες της Πόλης δηλώνουν την έκ- πληξή τους «πως οί εν Αθή¬ ναις δεν επείσθηκαν περί της ονάγικης τού κ.Ύήματος, αλλά παρεσύρθησαν οπό υπονοίας αστηρίκτους περΐ των σκο- ποίν οίτινες υπάνδρευσαν εις την επιτροπήν της εθνικής Α¬ μύνης, αλλά παρεσύρθησαν από υπονοίας οστηρίικτους πε¬ ρί των σκοπών, οΐτινες υπαγο ρευσαν εις την επιτροπήν της εθνικής Αμύνης την τοιαύτην κατεύθυνσιν. Οί Αλύτρωτοι ουτε έκαμαν μέχρι ιΤήμερον ε¬ σωτερικήν πολιτικήν, ούτε εϊ- 3χον αύτοι την αρμσόιότητα να κανονίσωσι τα εσι»>τφΐκ·ά
  της ελευθέρας πατρίδος. Εις
  υπήρξε πάντοτε ο πόνος των;
  Πως ν' απελευθερωθώσιν από
  τον αφόρητον ζυγόν των
  Τούρκων». Στη συνέχαα ενώ
  «φράζουν την εμπιοτοσύνη
  τους πρός τον Παποθλα, δια-
  δηλώνουν ότι «ουδείς πλέον
  έχει εμπιστοσύνην εις την κυ¬
  βέρνησιν Γούναρη» της οποί¬
  ας η πολιτική «θεωριίται κα-
  ταδικασμένη ανεκλήτως εις α-
  ποτυχίαν». Στο υπόμνημα αυ-
  τό απάντηοε ο Παπούλας ότι
  η κατάταξη είναι ευπρόσδε-
  κτη κι ότι υπάρχει κέντρο εκ-
  παιδεύσχως στην Προύσα.
  Ενας άλλος απεσταλμένος
  που προερχόταν κι αυτός από
  την Πόλη πήγε μετά και βρή-
  κε τον Παπούλα: Ο πολύς
  Μποδοσάκης ΑΒανασΐ|ΰδης.
  που υποσχέθηκε πως, αν πρα-
  γματοποιοταν το κίνημα για
  την αυτονόμηση, θα βοηθού
  σε το εγχείρήιμα, στέλνοντας
  ως πρώτη δόση εκατομμύρια
  δραχμές. Στο μεταξύ, οί επι-
  κεφαλής της Μικρασιατικής
  Άμυνας της Σμύρνης δεν στα
  μάτησαν τη δραστηριότητα
  τους. Τριμελής επιτροπή που
  την αποτελούσαν οί Απ. Ψαλ-
  τώφ, Μιχ. Αργυρόπουλος (ο
  γνωστάς ποιητής Ρήγας Ρα-
  γιάς που, το 1928, έγινε αντι-
  προεδρος της ελληνικής Βου-
  λής) και ο Κ. Χοτζηαποοτό-
  λου, πήγαν στην Αθηνά στις
  16 Απριλίου και το ίδιο βρά-
  δυ έγιναν δεκτοί από τον πρω
  θυπουργό Δημ. Γούναρη. Στη
  συναντηση ήταν παρόντες «αι
  οί υπουργοί Ν. θεοτόκης, Γ.
  Μπαλτατζής και Π. ΠιρωτοΓ»α
  Αγώνας μέχρι εσχάτων.
  Η επιτροπή διεδήλωσε στον
  πρωθυπουργό και τους άλ-
  λους υπουργούς, την αποφα-
  ση τού μικρασιατικού λαού
  ν' αγωνισθεί υπέρ βωμών και
  εστιών.
  Αν υπάρχει απόφαση να εκ-
  κενωθεί η Μικρά Ασία - ε,'ιπε ο
  Μιχ. Αργυρόπουλος - πρέπει
  να το γνωρίζουμε εγκαίρως.
  Στην περίπτωση αυτή όλη
  η Ανατολή θα γίνει απέραντο
  «κιβωτιοποιείον» για να μαζέ-
  ψουν οί Έλληνες Μικρασιάτες
  όλο το πλούτο τους και να
  τον μεταφερουν ιδρύοντας
  μια «Νέα Σμύρνη» από το Φά
  ληρο ως το Σούνιο. Σε λίγες
  μερες επισκέφθην και πάλι
  τον Δημ. Γούναρη και τον
  ρωτησε ποία απαντήση να δώ
  σει επιστρέφοντας, στον
  Σμυρνα'ικό λαό. Ο πρωθυ-
  πουργός απάντησε «Ουδείς
  λόγος υπάρχει ούτε απόφασις
  περί εκκενώσεως». Και, για
  την επισημοποίηση αυτής της
  απόφασης, εκδόθηκε ανακοι¬
  νώση, που δημοσιεύτηκί ταυ-
  τοχρονα στην Αθηνά και οτη
  Σμύρνη στις 24 Απριλίου
  1922:
  «Η Κυβέρνησις, συμφωνού-
  σα τελείως με την καθολικήν
  ελληνικήν συνείδισην, περί
  τού όλως αδυνάτου της εκκε¬
  νώσεως των μικρασιατικών ε¬
  δαφών, άνευ προηγουμένης
  παγιώσεως αυτόθι καταοτάσε
  ως, ικανοποιούσης τας εθνι-
  κάς βλέψεις τού μικρασιατι¬
  κού λαού κατά το ανώτατον
  εφικτόν όριον, εδήλωσεν εις
  την Επιτροπήν της Μικρασια-
  τικής οργανώσεως, κατά το
  πέρας τριών διαδοχικών συ-
  νεντεύξεων, ότι, προ της πρα
  γματώσεως τού τοιούτου σκο
  πού δια της συναμοΧογηθησο
  μένης ειρήνής, δεν αποσύρει
  τον τον στρατόν της εκ της
  κατεχομένης χώρας. Μέχρι δέ
  της επιτυχίας τού σκοπού
  τούτου και διά την εν τω με-
  ταξύ αντιμετωπισιν της στρα-
  τωτικής δράσεώς τού εχθρού
  η κυβέρνησις, κατευθύνουσα
  κροτικώς τον αγώνα αποδέχε-
  ται την συμβολήν της Μικρα-
  σιατικής Οργανώσεως (ής ανα
  γνωρίζει το εθνικόν και ακομ-
  μάτιστον της ενεργείας) πρός
  επαύξησιν τού αριθμού των
  μαχίμων εκ της μικρασιοτικής
  γης, είτε αυτόθι ευρισκομέ¬
  νων, είτε εκτός αυτής. Η κυ¬
  βέρνησις εν τη. επιδιώξει των
  μέσον πρός επίτευξιν τού ά-
  νω σκοπού, διαβεβαιοί, την
  Επιτροπήν, και δ>' αυτής τον
  μικρασιατικόν λαόν, ότι αι αν
  τιλήψεις τού μικρασιατικού ελ
  ληνισμού, εν τω αγώνι αμφο¬
  τέρων, πρός παγίωσιν πραγμα
  τιχής καταστάσεως, εγγυωμέ-
  νης αυτώ μικράν παντός ζυ-
  γου την εν ελευθέρω πολιτικώ
  βίω απόλυτον ασφάλειαν τού
  ως κ.αι των λοιπών συνοϊκων
  λαόν».
  Δύο παρατηρησεις στο α¬
  νακοινωθέν: Η πρώτη στην
  ουσία: η κοτηγορηιματική α¬
  νακοινώση ερχόταν σε αντίθε-
  ση με τις πράξεις της κυβέρνη
  σης που είχε αποδεχθεί την εκ
  κένωση. Η δεύτερη στην δια¬
  τυπώση: η κυβέρνηση Γούνα¬
  ρη μεταχειρίστη-κε τον όρο
  «Μιικρασιατική οργάνωσις». Η
  λεξη «Άμυνα» τους έφερνε α-
  λεργία: θύμιζε την Εθνική Ά¬
  μυνα της θεσσαλονίκης που
  είχε διώξει το 1917 τον Κων-
  σταντίνο.
  Τη τόσο κρίσιμη για την
  Ελλάδα ανοίξη τού 1922 ήρθε
  στην Αθηνά από τή Μόσχα
  με σουήδικό διαβατήριο ένας
  μυστικος απεσταλμένος της
  Τρίτης Διεθνούς και της Σο-
  βιετικής Κυβέρνησης. Ο απε¬
  σταλμένος αυτός συνήντησε
  τον Γιάννη Κορδάτο που ή¬
  ταν τότε γραμματέας τού Σο
  σιαλιοτικού Κόμματος που αρ
  γότερα μετονομάστηκε σε Κομ
  μουνιστικό) και αφού τού επέ
  δε,ιξε τα διαπιστευτήριά τού,
  που είχαν τις υπογραφές των
  Ζηνόβιεφ Τρότσκυ και Τσι-
  τσέριν, τού είττε:
  «Η ΕΣΣΔ είναι πρόθυμη να
  βοηθήσει την Ελλάδα να βγει
  από το αδιέξοδοτηςΜιΐκρασια-
  τικης Εκστρατείας. Πρώτο
  θα πάψει να ενισχύει υλικά
  και ηθικά τον Κεμάλ και δεύ-
  τερο θα ασκήσει όλη την επι-
  ροή της να αυτονομηθεί μια
  παραλιακή ζώνη της Μικρασί-
  ας, όπου κατοικούν πολλοί
  χριστιανοί. Για να εξασφαλι-
  στεί η αυτονομία της περιο-
  χής αυτής θα σταλεί από Ελβε
  τούς, Σουηδούς, και Νορβη-
  γούς. Για να υποστηρίξει την
  αποψη αυτή ή ΕΣΣΔ ζητεί
  σαν αντάλλαγμα την αναγνω¬
  ρίση της έστω και ντε φα-
  κτό».
  (Συνεχίζεται)
  ΟΙΤΡΑ1Μ ιΊΟΑΥΒΙΟΣ ΝΑΡΚΑΤΑΤΟΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τη σελ. Ζ
  νω δέ στάθηκα τυχερός και
  στο μπλόκο με βγάζουνε έξω
  κι έναν άλλο από την Αγία
  «ορβάρα και μας αρχίζουνε
  ξύλο.
  Ο Αγιοβαρβαρίτης ήτανε
  ισχνος κι αδύνατος και μετά
  απο λίγσ τον διώξανε. Εμένα
  με κρατήβ,ανε μου βγάλανε
  τα άρβυλό, «Λ1 Μ* χτυπούσανε
  ■ στις πατοϋσες /^έχρι που μα-
  τώσανε. Μετά μου δέσανε τα
  πόδια και με κρεμ,ρσονε α^ά-
  ΐποδα.
  Λίγο πριν νβ ,λυποθυμίίσω
  <από τους νόνους, θυμούμαι •ένα αξιωματικό που τους φώ- Λ/αζε σα να τους μάλωνε και υποθετω πως αυτός μ' έσωσε γιατί άμα συνήλθα ήμουνε κ.α- •θησμένος στο χώμα. Μετά από λίγη ώρα μαζί με (ολλους αιχμαλώτους με πήγα- «ε στου Αγάκου το Μετόχι πτου είχανε στρατόπεδο και ρης φρουρούσανε. Κάθε πρωί Ρΐρίσκαμε πολλούς σκοτωμέ- γιατί σηκωνότανε τη νύ χτα που απαγορεύονταν. Κι ά μα μετά από μέρες καταλάβα- νε το Ηράκλειο, αφήσανε τα γυναικόπαιδα και κρατήσανε αυτούς που μπορούσανε να δουλέψουνε, μαζί και γω, και μας πήγανε στο αεροδρόμιο για αγγαρία. Απο κει κατωρ- θωσα να φύγω και μετά από 15 μέρες να πάω οτο σπίτι μου οτις Τωνιες, φορτωμένος με τή βοηθεία γνωστών. Εξήν τα μίρες έκαμα στο κρεβάτι χωρίς να πατήσω γης. Αυτά είναι..... Νέαι και νέες κάτω των 40 χρόνων, μη σας φαίνεται απί- στευτο, γιατί είναι αληθινά πράγματα που τα θυμούμα στε όλοι γέροι και γριές και μπορείτε να ρωτάτε για την ιστορία της Μαχης της Κρή¬ της. Ο άμισθος ατρατιύτης Μαρ κατάτος Πολίβιος τού Δημη- τρίου. Χωρίον Γωνιές Μαλεβυ- ζίου». Για την αντιγραφή Δ.Σ.
  ΓΕΛΙΔΑ 4
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1,·4
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
  Μια πραγματικότητα για αποκέντρωση
  και συρρετοχή των παιδιών
  στον τρόπο ανάπτυξής τους
  Τον θκτώβρη δόθηκε το πρώτο μάθημα στη ζωγραφική, σε 60
  παιδία τού Δημοτικού Σχολεϊου.
  Το Νοέμβρη και στις εκδπλώσεις ν«α τα 11 χρόνια τού Πολυτε-
  χνείου έγινε εκθέση των παιδιών με συμμετσχή, κάθε παιδί και
  μια ζωγραφιά δηλαδή 60 έργα με θέμα τα γεγονότα τού Πολυ-
  τεχνείου.
  Αυτάς είναι ο απολογισμός τού ΠΟΛΙΤΙΓΠΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
  α ένα μήνα, και το μήνυμα για την πορεία της προσπάθειας που
  γϊνεται από τον ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, ώστι «, περιφέρεια
  να μη μείνη πίσιο.
  — Το άρβρο, σκοπό έχει την
  ενημέρωση τού αναγνώοτη,
  για το τι ακριβώς είναι το ΠΟ-
  ΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, πώς
  λειτουργεί και ποία είναι τα
  σχέδιό τού. Γι' αυτό, ο γρά¬
  φων, θεώρησε σωστό να μιλή-
  σει γΓ αυτο ο υπεύθυνος και
  κύριος συντελεστής τού ο Στί-
  λιος Μαρκατάτης ο «ακούρσ-
  στος Γωνιανός» και συνεργά¬
  την τού ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛ-
  ΛΟΓΟΥ.
  Να στ}μειωθεί πως το ΠΟΛΙ¬
  ΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ, λειτουρ
  γιί εντελώς αυτόνομα οτα ττρο
  γράμματά τού με τη βοηθεία
  (υλιική και ηθική) τού Συλλό-
  γου και «ψυχή» το Στέλιο που
  λέει:
  θελω να πάω λίγο πιο πίσω
  όταν μου ζήτησε ο Πολιτιστι-
  κός Σύλλογος να κάνω στα πά ι
  διά τού χωρίου μαθήματα ζω-
  γραφιικής. Τότε σκέφτήκα πως
  αυτό θα μπορούσε να είναι μισ
  αρχή, κι αφού το ξανασκέφτη-
  κα απαντησισ θετιικά έχοντος
  στο νού μου κάτι πιό πλατυ
  που θα το ονομάζαμε πολιτι-
  στικό εργαστήρι.
  Ξέροντας «ατά βάθος τα πό
  λιτιοτικά πρσβλήματα, μολονό¬
  τι έχω ζήσει λίγο τον κοινωνι-
  κοπολιτικό περίγυρο τού χωρί¬
  ου, και λεγοντας τού χωρίου
  δεν εννοώ μονον τις Γωνιές, αλ
  λά την πολιτιοτΐική πείνα και
  γύμνια που υπάρχει στην περι
  φέρεια, πολύ περισσότερο όταν
  πρόκειται για ένα χωριό όπως
  είνα τα δικό μας, που για ολά-
  κερες δεκ,αετίες ήτανε ξεχασμέ-
  νο στο περιθώριο με αφορμή
  την πολιτική προοδευτικότητα
  των χωριανών.
  Και φτύσομε με την αλλαγή
  και την κυβέρνησή της, με άλ-
  λες πιά δυνατότητες κατά την
  γνώμη υου να αντιιμετωπίζου-
  με μια άλλη πραγματΐικότητα.
  Παιδία μ' ένα πνευματικό δυνα-
  μικο όχι συνηθισμένο, να βρί-
  σκονται σε μια πολιτιστική έ-
  ρη,μο, διψωντας για όλα.
  Για ολ' αυτά που τα παιδία
  της πολιτειαι ίσως έχσυν με
  το παραπάνω. Από βιβλία, μου
  σική, θέατρο, κινηιματόγραφο,
  όλα τα πολιτιστικά αγαβά που
  δίδουνε τα μέσα να χτίσοομί
  το καινούργιο πολιτιστικό μας
  πιοτευω, για τη μεγάλη πολι-
  τ,στιική αλλαγή.
  Το βασικό πρόβλημα ήτανε
  Γ) γνωρΐιμία με τα ιδία τα πα,ι-
  διά «αι τα προβλήμιατά τους.
  Άλλο πρόβλημα, τα ιδία τα
  παιδία, να καταλάβσυν πως το
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ δεν
  είναι Σχολειό και πολύ περισ¬
  σότερο εγώ δάσκαλος.
  Ο χώρο< που στεγάζεται το εργαστήρι παραχωρηθη,κε στο Σύλλογο κι απ' το Σύλλογο οτο εργαστήρι με σπασμένα πά ράθυρα, κοι το νερο που στά- ζει. 'Επρεπε να γεμιίσει και να ζεσταθεί από ονθιρωπιά και π ι στη και να γίνει χώρος περισυλ λογης κιαι δηυιιουργιας. Ήτανε τόλμημα και πραγματικό με εξέ πληξε όταν τα παιδία (με απλά λογιο γύρω απ' τη μουσική) αρχίσαμε να μιλούιμε, να προ- βληματιζόμαστε και να δσυλεύ ουμε με κλασική μουσική και ι¬ διαιτέρα με κιθάρσ. Το ίδΐο α¬ πλά, π£ρνσμε κιαι τα μαθήματα ζωγραφάκης, τα χρώματα, τα σχήματα, ο περιβάλλον χώρος, το χωριό, το βουνο, αυτά που ζούνε ικάθε μερά, προσπα- θούμε σιγά—σιγά να γίνουνε γκινεί ιδιαιτέρα. Δεν θα ξεχάσω τη συγκινηθή τους όταν τους μίλησα για το θεοτοκοπουλο και τους έδειξα σε βιβλία ότι μπορούσα από το έργο τού. Στην πορόα προγραμματίζω να μιλήσουμιε για τον Βιτσέν- ζο Κορνάρο, τη ζωή και το έρ¬ γο τού, για το Νίκο Καζαντζά¬ κη, την Έλλη Αλεξίου, μα αικό μπ για το Σεφέρη τον Ελύτή και το Ρίτσο. Πιοτεύω απόλυτα πως ενα* Αξερό» μάθημα χρωμάτων και ιχνογραφίας δέ θα έφερνε το ποθητο απστέλεσμα οτα παι¬ δία, κ,ι όταν ολοκληρώσουμί ό λα τούτα, μ<ε τους «πολιτιστι- 0 Στέλιος Μαρκατάτης στικό εργαστήρι. με τα παιδία τσυι» στο Πολιτι- παράσταοτ) με σχήμα και χρώ- μα Στο ίδΐο αυτό διάστηιμα περ νάμε πάλι (χωρίς τα παιδία να κουραοτουνε) σε κάθε τι που σφράγισε πολιτιστικό και έδω- θί την ιδιαιτερότητα αυτή που έχει η Κρήτη μας. Ο Μινωικος πολιτισμός, οί τοιχογραφίες, τα βυζσνπνά χρόνια, η Κρητι¬ κή αγιογραφία. Σταθήκαμε ξεχωριστά στο θιοφάνη Κρίτα και στο ^αμα· σκηνο και σ' αυτά όλα, θελω να ευχαριστήσω για τη βοή θεια που είχα από τις φίλες και φίλες τού Συλλόγσυ, Στέλ- λα Παπαδάκη — Όκλαντ, κα- θηγητρια τού Πανεπιστηιμίου Κρήτης και Έλλη Περάκη, δα- σκάλα — παιδαγωγός και ποιή- τρια. Μ' αυτα θέλω να πώ, πως προσπαθεία μου είναι να δώ- σουμε στα παιδία δείγματα της Κρητικής πολιτιοτιικής κληρονο μιάς πιό πολύ, γιατί είναι κα- τι που διαπιστώνω πως τα συ- κούς περιπάτους», που εχουμε προγραμματϊσει, ώστε να μπο- ρέσουνε τα ιδία να δούνε από κοντά αρχαιολογΐικούς χώρους, Μουσΐία, τη Βιικελαία Βιβλιοθή κη, τη Φόδελε, τη Φαιστό, τη Μυρτιά για το Νίκο Καζαντζα κπ υα ακόυη και στο Μαρπνέ νκο απάνω κοντά στον τάφο τού διαβάζοντας κομματια απ' την «Αναφορά» ή περποτώντας στα λιγοστό Καστρινά σοκκό- κια που απομεινανε, για να δού νέ από κοντά τα μερη που ζή- σανί και εμπνεύσανε τους πολι τιστικούς μας κολοσσούς. Βασικό για να πετύχουμε εί- νι ■ να λέυε την ολήθεια στα παιδία και να κρατοάμε σ' ότι τους τάζουμε. Δεν ξέρω, μα πιστεύω πως είναι τούτο μια αρχή που θα δωσει συνέχεια στο θεσμο της ΛαΊΊκής Επιμόρφωσης και ξέχω ρα περισσότερο σε χώρους ξε- χοσμένους πολιτιστικά όπως είναι το χωριό μας. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ Ο ΓΩΝΙΑΝΟΖ ΚΗΡΥΚΑΧ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠθΛΙ- ΤΙΣΤΙΚΟΥ ΖΥΛΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΧ ΧΕΛΙΔΕΕ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΑ, ΤΙΣ ΑΝΗΧΥΧΙΕΧ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑΝίΙΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΧΜΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΕΧ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ. ΠΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ. Το Διοΐικητικό Συμβούλιο τουΠολιτιστικού Συλλόγου εί¬ ναι σε θέση να γνωρίζει συγκε κριμμένα ονόματα χωριανών που είτε επίτηδες είτε άθελά τους, κατά καιρούς είναι αίτιοι της καταστροφής των δενδρυ- λίων που με τόσο κόπο και αγώ να φυτεύουμι για να μίγαλώ- σουν κιαι να αποχτήσουμε πρά- σινο. Είναι εγκληματικό το γεγο- νος της αδιαφορίας αυτών των ονθρώπων «αι δέ θα θέλομε να βρεθούιμε στη δυσάρεστη θέση της δικαστικής αντ:ηαράθ'- ιης. Όμως μ,ετά από αυτό το δι>
  μοσίευμα που είναι ένο τίλ·:υ-
  ♦♦♦♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦
  Ο «ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ»
  τυπύνεται
  στο εκδοτικό τυπογραφει'ο
  ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ
  Έβανς 83
  (Στοα Μουρτζή)
  τηλ. 242.040
  τοίο «συγχωροχορτι» τη^ ηλί
  '-ιαί πραξης τους δεν θα υπασ
  Χ'. καμια δικαιολογία και τα
  τροσχήματα από τη μεριά μα'*
  6α εχουν εξαντληθεί.
  Ας σκεφτουν οί βέβηλοι πως
  γιο να φτάσει ένα "δεντράκι
  και να ριζωθεί στις Γωνέ·; κο-
  οτίζει υπερβολικά αν αναΛυγι-
  οτούμε πως μια υπηρεσία (το
  (Δασαρχείο) ασχολείται ,-Γ αυ¬
  το το σκοπό και στη συνέχεια
  μιο ολοκληρη διαδικασία μί θυ
  σίες και πολλή δουλειά από αν
  θρώπους που αφιερώνουν χρο
  ν^ απ' τη δουλειά τους φυτεύ-
  ουν αυτό το δεντρόκι για να
  ικανοποιήσει την ασυνειδησία
  τους.
  Είναι αύτοι που όταν νέα
  παιδία σκαβουν για να δημιουρ
  γήσουν, κι ενώ ζητούν βοη¬
  θεία, κάθονται στο καφενείο
  μη χάσουν το ραχάτι τους και
  το λογαριασμό απ' τις μύγες
  που πεταξον.
  ο φυσιολάτρης
  ΣΥΝΕΝΤΕΥΖΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  • Συνέχιιο από τη σελίδα 1
  τίποτε.
  Ωρισιμένες οικογενειες φύγανε
  από τα επικίνδυνα σπίτια τους
  με προσωρινή ενισχύση της
  Προνοίας και ενοικίασιν άλλο
  σπίτια ασφαλέστερα. Όταν ό¬
  μως σταματησε «ι αυτή η ενι¬
  σχύση , οί ίδιοι άνθρωποι εττι-
  στρέψανε πάλι στα ετοιμόρρο-
  πα Βεβαία δόθη*αν δάνειΐα για
  το χτίσιμο νέων σπιτιών, αλλά
  η πραγματκκότητα βρίσ«.ται
  αλλού. Λόγω των τεχνιικών προ
  διαγραφών των οικοπεδων και
  πιο πολύ λόγω της προχωρημέ
  νης ηλιικίας των πληγεντων οττ*
  τις κατολισθήσεις χωριανούς
  δεν δέχτηκαν το δάνειο.
  ΤελειοΛΛοντας μ' αυτό το θε
  μα επιικαλούμαι την εκθέση
  τού Γεωλόγου κ. Ελευθερίου
  που «μιλάει» για «μεταφορά
  της συνοικίας των Αρχοντικών
  σε άλλο σημιείο» και προτεΐνει
  την κοτασκιευή στραγγιστηρί-
  ων των υπόγειων υδάτων
  πράγμα βεβαία που δεν εγινί.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί μένει ακόμη
  να κάνεις;
  Είναι τόσα πολλά, αλλά τα
  σπουδαία που θέλουμί να κά-
  νουμε και που είναι στο πρό-
  γραιμμα και τις ανησυχίες της
  κοινότητος είναι η ολοκλήρω-
  ση τού οποχετευτικού έργου
  και η εγκατάσταση βιολσγκκού
  κοθαρισμού ή δεξομενών για
  το λύυατα λόγω της ιδιομορ-
  φίας τού χώρου που βρίσχεται
  χτισμένο το χωριό μας.
  Το θέιμα των σκουπιδιών
  που βρίσκεται στη φάση της
  ανεύρίσης ειδικού και σωστού
  χώρου για να αποφύγουμί δυ-
  σάρεστες καταστασίς με τον
  γύρω χώρο.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: θεωρεϊσαι χαρι·
  σματικός από την άποφη
  πως ακόμη και οί αντίπαλοι
  στις εκλογές αναγνωρίζουν
  το ήθος σου. Παρ' όλα αυ¬
  τά υπάρχουν παράπονα για
  αδράνεια σε ωρισμένα 8έ·
  ματσ. Τι ίχεις να πεϊς γΓ ου
  τό;
  Για το πρώτο σκέλος της ε,ρώ
  τΓ|σηί έχω να πω μονο πως
  προοπαθώ να είμαι σωστός
  και πιστεύω πως η μεχρι τώρα
  πορεία μου ουτό δείχνει.
  Για το δεύτερο οιιάλος θα
  τω, πως βεβαία δεν είναι, κακό
  που υπάρχουν παράπονα. Μό-
  νο που θα πρέπει εκτος απ-' ου
  τα νο υπάρχίΐ και η κατανθη-
  οη.
  Γνωρίζω για παράΛειγμα πως
  υπάρχουν συγκεικριμένα παρά-
  πονα κτηνοτρόφων που δι«να»ο»
  λογηιμενα ζητούν από την κοι-
  νοτητα κτηνοτροφικούς δρο-
  μους για τον εκισυγχρονισΐμό
  της δουλειός τους.
  Για την κοινότητα όμως ή-
  ταν πολύ δύσκολο να χρεωθεί
  γ' αυτό το λογο, αφού ήδη
  είχε χρεωθεί με δάνειΐο για κα-
  τασκευή δεξαμενής πάλι για
  τους Κτηνοτρόφους.
  Όταν όμως για κάποιους λο
  γους έγινε επιδοτηση με ποσο-
  στο80ο)ο και αφού διαπίστωσε
  η κοινότητα πως το υπόλοιπο
  κονδύλι είναι σε θέση να το
  πληρ>ώσει, ομεσως έκα¥ε τις
  σχετι,Μές ενέργειες για κατα-
  σκευή 3. Οί» μίτρων κτηνοτρο
  Η ΟΑΙΔΙΚΗΙΑΡΑ
  Όπως μας ενημέρωσεο πρόε
  δρος της Κοινότητας έχει εγ-
  κριθεί κονδύλι 200.000 δρχ.
  περίπου για την αγορά και
  τοποθετηθή στην αυλή τού
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΪΟΥ
  ΠΑΙΔΙ ΚΗΣ ΧΑΡΑΣ με τσου
  λίθρες, κοΰνχες κλτΐ.
  Η παιδική χαρά θα έχει ε-
  γκατασταθεί και θα είναι ε¬
  τοίμη για χρήση μεχρι το
  μήνα Φλεβάρη.
  Υπομονή λοιπόν μικροί μας
  φίλοι.
  Αθηνά
  φικών δρόμων που θα καλύ-
  πτουν τις τοοοθεσΐες Κσμόρσ
  — Ελιάς το λακο — Τρυπτντά
  Ρολίθια — Ασφεντάμοι — Μνη
  μείο, και από Καμάρα — Υπο-
  στεγΌ Ατζορά— Μασκάλα.
  Υπάρχει όμως νομι«ό πρθβλη
  μο μ£ το Δασαρ^ιίο όσον α-
  φορά την ιδιοχτησία που γμ-
  σηύουμε πως θο ξίττεραστεΐ.
  Και σ' αυτό το σημι'ιο αν
  μου επιτροοιί θα «άνω κι εγώ
  ένα παράπονο.
  Αρκετές ψο^ίς έχει έρθ^ι η
  μπουλντόζα για τη διάνοιζο
  κοινοφίλών δρόμων στο χωθ'ό
  κι έχει φθγει άπροε— η οφού οί
  ίδιοι αύτοι άνθρωηοι δεν κα-
  τόρθωσαν να συμφωνήσουν μ£
  ταξι· τους για τη διάνοιξη των
  δρόμων που θα χρησιμοποιούν
  πάλι αύτοι. Αυτό το λίω για
  τι χωρίς κατανοήση κοι βοη¬
  θεία απ' όλους δεν γίνεται τί-
  ποτα.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιϊς είναι οί
  σχισεις της Κοινότητας με
  τους υπολοίπους ψορύς
  τού χωρίου;
  Πιστεύω καλές, με την αρχή
  βεβαία της καλοπροαίρετης ον-
  τιπαράθεοης σε πολιτικό επίπε-
  δο.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: θα μπρρούσε< ίσως να μου πάς αν στις ε- πόμενες εκλογές θα είσαι πά λι υποψήφιος; Είναι μια ερωτήση που δέ «α ήθελα να απαντήσω τώρα. ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλεπεις τη δραστηριότητσ τού Πο- λιτιστικού Συλλόγου στο χωριό; Χαίρομαι για τις προοπάθειες τού Συλλόγου για πολιτιστι*ή αναπτύξη τού χωρίου μας που τόσο την έχει ανάγκη. Και ήθ€ λα να τονίσω ιδιαιτέρα τη θέ- λησή σας όλων που βρΐοτκεστε στο Ηρο«Λειο κοι την θίΐσ που κάνετε, διιγμα γαπης σας για τον τύοο οοϊ * Επίσης θέλω νο πω η^ ' ναι πολύ σημαντικάς οι _Λ τσίες «εηιτυχιες» θα ελίγα - ινα με την οναπολοίυση ' ^ Ανεμόμυλου, τη δημ*^ πολιτιστικού Εργοστηριο,, ΛαΓκής Επιμόρφωσης, τοο'ιν >ιτιστΜ«ου Κέντρου.
  των πολιτιστικών
  τού Κολοκαιριού που £ΐχ0)/0|
  να συνιχι—οθν σε μον,μ, ^
  τ »αθι καλοκαιρι. Κοι γ, 0|)>
  ι- προσωπικα, θ
  σο μπορώ.
  ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί
  μπορουσις να δωσεις
  σνθρώπους εκείνου< ποο", σχολούνται με τα κο*νά; Νσ μην είναι ιμπαθεις ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί θα μηορο,,. σες να ιυχηθιίς για Τθ¥ β γώνα και την ποριία το« Πολιτιστικού Συλλόγου; Νο συνεχίσει τον αγώ,ο ν/ώμονα το Γωνισνο ο^ρ^. ΡΓν και τού συνόλου γενΐκοτε ρο Ν" αγκαλιόζιι κάθι ΐΜΙΐ. νό για να φτάσει στο αποτέλίσρα. Επίσης θάθελα να ίυό λόγια σε όλους τους νούς όπου κι αν Βρίσκοντ*, γ ιο αγάπη — ομόνοια — £ιρη νη και καλη προκοπή. Για τους ξενητεμενους μας απ Ολο το χωριό, στην Αμερκή, -όν Κοναδα, στη Γερμονια. στοοζ αποοη,μους της Αθήνας, πωτ. « ναι πάντα στην καρδιά μας και τους περιμίνσυμε να γυρι- σουν στην ποτρίδα και στο χυ ριο μας. Και με την ευ*οιρία των Χρι οτουγέννων «Χρόνια Πολλο» σε ολους νσι Χαρουμενο τί 1985. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΓ ΜΕ ΓΡΗΓΟΡΟ ΡΥΟΜΟ ΠΡΟΧΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΑΟ Παρα την ελλειψη χρόνου λό γω των καιρικών συνθηκών οί εργασίες για την οποκοτάσταΓ ση τού ανεμόμυλου προχω- ρούν με γρήγορο ρυθμό κι ελ- πίζου-μί πως μέχρι το τέλος τού 1984 ένα μίγάλο μέρος τού κτιρίου θα έχει αποκατα- σταθιεί. θα υπενθυμίσουμε πως οι εργασίες γίνονται με ευθύνη της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥ2ΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗ- ΜΕΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ μετά από χρη ματοδότηση τού ΕΟΤ και τα πρόσωπα που είνοι άμεσα υ- πεύθυνα είναι ο αρχαιολογτχ Δημήτρης Καλομοιράκης και ^ ..'ίΐ----■■■■■■■■- ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ — ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ ΤΟΝ «ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ» ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΝΩΝ υ χτίστης Δημήτρης Παντιρηί ή Πετρομήτσος. Δόν Δημήτριος ΟΙ ΚΑΡΤΕΙ Μ ΧΡΙΖΓΟΥΓΕΝΝΟΚ Μοθαίνοιιμε πως με την ευ- κοιρία των εορτών και τού νέ- ου χρόνου ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ θα οτείλίΐ στο μέ- λη τού ευχετήριες κάρτις, που θα έχουνε ζωγραφίσίΐ τα ίδ|α τα παιδία— μαθητές τού Π0- ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Είναι μια αξιέπαινη και πρω τ6τυπη προσπαθεία και βέβοιο κάτι πιό βαθύ, πιο ανθρώτπνο π·ο άμεσο για τούτες τις μί- Πίριμίνουμε με αγωνίσ τσ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ απ τα αθωα πιτσιρίικια που βάλθη«αν νσ μο< εντυπωσιάσουν με τις "Ρ° στταθειες και τη θελήση τους· ο απόγοντΚ