90601

Αριθμός τεύχους

14

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 7

Ημερομηνία Έκδοσης

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  , Α ι Α
  )
  0X1 ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ- - ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
  ΓΟΗΙΑΗΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  Όργανο τού Πολιτιστικού Συλλόγου Γωνιών Μαλεβυζίου
  ΤΑΧ. ΤΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ
  ΓΡΑΦΕΊΑ: ΙΣΑΥΡΩΝ 37
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 242.155
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ—-ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΙΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΓΓΡΟΠΗ
  ΙΟΥΝΗΣ 1985
  ΧΡΟΝΟΣ 7ος
  Αριθμόν φύλλου 14
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
  οι Γωνιανοί
  στον πόλεμο
  κι οι Γωνηνοί
  ο—η Βάρδια
  μ Ίνα μαύρο
  Μινιέ δεν
  εποκαμπίσανε...
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΓΙΖΕΙ
  ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ
  Από την ιδρύση τού ο Σύλ-
  Αονός μας ηκολούθησε μια α-
  ταλάντευτη πορεία στο χρό-
  «> όσον αφορά τα σχίδια και
  ούς άμεσους στόχους τού.
  Παρά τις δυσκολίες, τα ε-
  ιτηοδια και τις κατά καιροΐες
  ρονοβορες διαδικασίες κα-
  όρθωσι ν" αγγίξει δυό απ'
  του< βασικότερους στόχους γτοο είναι α) Η κατασκευή ου Πολιτιστικού Κέν—ρου :πι β) Η αναστηλώση «αι λει- ουργία τού παληού α^/ιμόμυ ου. Για το πρώτο μπορούμε να ιουμε πι«κ το «νερό μπήκε αυλάκι» αφού τελειώνου- νε τα σχέδια που επεξεργά- ζοντε δυό χωριανοί μας μη¬ χανικαί: ο ΚΩΣΤΗΣ ΚΑΝΤΙΔΑ ΚΗΣ και ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΝΤΙ- ΔΑΚΗΣ συντονίζοντας τις προσπάθειες για ότι καλύτερο θα μττορούσε να γίνει. Τα μέ- σπ τού καλοκαιριού πιστεύ- ουμε πως αφού θα υπάρχει η μελέτη θα γϊνει το πρώτο ξε- κίνημα. Για το δεύτιρο (τον ανεμό μυλο δηλαδή) ήδη ολοκληρώ- νονται οι εργασίες για να μπεί σε λιιτουργία μετά από τη νενναία χρηματοδότηση τού Γ. Γραμματέα τού ΕΟΤ κ. ΝΙ ΚΟΥ ΣΚΟΥΛΑ. 2410ΥΑΗ: Η ΜΕΡΑ ΠΟΥ ίΚΡΕΜΙΙΤΗΚΕ Η ΞΕΝΟΚΙΝΗΙΗ ΑΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Η 24η Ιούλη είναι χαρο- γ;:ίνη στο νού κάθε 'Ελληνα σιν η μερά που γίνηκε η αρ- ΧΠ για την αποκατασταθή της Δημοκρατίας στην Ελλάδα μ£- τα την εφτάχρονη ξενοκίνητη δΓκτατορια. - "η δικ,τατορία στυγνη, καθήλωσε τη χώρα Μ<>ς
  . Αιτικα. πολιτιστικό, πνευ-
  -τικα και Οικονομικά.
  -Που κατελυσε θεσμούς ελευ
  'ο.ες κι ανθρώπινες ιιποστά
  ς
  ο βόρβορα φήμωσε καθε
  '*->φη ελεύθερης έκφρασης
  ονεστειλε την προοδο για
  ■.λ»να χρονια.
  -Γ'ςυ επ»ιβληθΓ>κε στρατιω-
  ■κα από μερικους αδίστα-
  |Γ^^ς και παρανο'ι'κούς συν-
  *",·' πτάρχες με τη βοηθεία
  ΖΙΑ κοι της κυβερνησης
  ΗΠΑ
  βασανιστήρια, οι φυλα
  κίσεις και η εξορία είναι εμπει
  ρίες χιλιάδων Ελλήνων κι Ελ
  ληνιδων.
  —Οί Γι^νιες δεν έμειναν αμέ
  τοχες σ' αυτό το «γιουρού-
  οι» και δώσανε το παρόν
  στον αγώνα με διαφόρους τρό
  πους. Όμως μερικοί Γωνιανοί
  ένο ωσαν στο σώμα τους το
  βούρδουλα ή φυλακίστηικαν
  απ' το αυτορχικό καθεστώς
  πάντα βεβαία «για αντεθνιι-
  κη δραση». Σε άλλο φύλλο
  τού Γωνιανού Κήρυκα 9α α-
  ναφ£ρθούμε στις πίριπτώσεις
  τού Γιάννη Καντιδάκη τού
  Σταύρου — Γιώργη Καντιδά¬
  κη (Καντή) — Χαρίδημου
  Μαρκατάτου (Σκαντάλη) —
  ΝικόΑπ Παντερή (Ατζαρονικό
  λ0)—Λευτέρη Παντερή (Μπαν
  τουβολευτερη) — Αντώνη
  Παντερή (Ατζαραντώνη).
  Ο Γωνιανός
  'Ετσι με τις προσπάθειες
  και την επιμονή τού Διοικη-
  τικού Συμβουλίου τού Συλλό¬
  γου βλέπουμε να επαναληθεύ-
  ονται τα οράματα και τα σχέ¬
  δια για καλύτερη ζωή στο χω
  ριό μας, για αναπτύξη και υ-
  ποδομή τού δυναμικού της νέ
  α< γενιάς μα και των παλιών Οράματα που χωρίς τη συ- μπαράσταση όλων θα ήτανε απραγματοποίητα. Και τώρα, ίσως στην πιό δύσκολη φάση τη< πορείαν τού Συλλόγου η συμπαράστα ση είναι πιο πολύτιμη. Σε λίγο θα χρειαστεί να γίνει γενικό κάλεσμα και τότε όλοι θα πρέπει να δώσουμε το παρόν όπως μπορούμε. Πιο ουσιαστική συμμετοχή σ' έναν αγώνα που είναι πά- νω από σκοπιμότητες. Σ' έναν αγώνα που είναι για όλους, που είναι για το χωριό μας τις ΓΩΝΙΕΣ ΜΑ- ΛΕΒΥΖΙΟΥ. Δόν Δημήτριος ΙΜΣ ΘΥΜΟΥΜΠΙ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ Τού Θωμά Γεωργίου ΝάΘενα Σημερα αρχίζει να δημοσι- ευεται στις σελίδες τού ΓΩ- ΝΙΑΝΟΥ ΚΗΡΥΚΑ η ιστορία τού χωρίου μας όπως τη γνω Ρ'ζει και την έζησε ο χωρια- νος μας θωμάς Γ. Νάθενας. Είναι σημαντικά και άξια λο- γου τα στοιχεία που αναφέ- ρει σε χειρόγραφο βιβλίο τού που εμείς δημοσιεύουμε ακρι¬ βώς όπως έχει. Επίσης θα ή- τάνε ποράλειψη να μην πούμε πως το γεγονόζ πως ένας α- πλος ανθρωπος φλεγεται από ενδιαφέρον και ογάπη για το χωριιο τού κι αναζητά τις ρίζες τού και προσπαθεί να μεταφέρίι στις κοτοπινές γεν- νιές στοιχείς (άγνωστα ή άχι δ£ν έχει αιμαα'α) για να μεί- νουν χρήσιμα σε μας, αξίζε: κάθε επαινο. Αξίζει επίσης να δούμε με συμπάθεια τις όποΐίς ατέ^ες ή ηαρ-αλείψεις τού κειμέ/ου που ενδεχορενα υ·πάρ^υνε και να αντιληφθομμε τη με- γάλη προσπάβειθ'|«,αι τη δυ- ΜΕ ΦΟΡΕΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Συμμετοχή σε ομαδική εκθέση ζωγραφικής ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Το Εργοαικό Κέντρο Ηρα κλείου οργάνωσε διιχγωνι- σμό ζωγραχρικής των παι διών των Δηιμοτικών Σχολεί ω στις 30 Απρίλη με θέμα την Εργατική Πρωτομαγιά. Τα Γωνιοονάκια τού Πολιτι- στκού Εργαστηριού πήραν μέβθς σ' αυτή την όμορφη εκδήλ&χτη, στέλνοντας για •Βγν εκθέση ζωγραφιές, καρ- Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΙ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Πρόγροομμα για εκδρομή, πολιτιστικές εκδηλώσεις κλπ. καταρτίζει το Διοικητικό Σομβούλιο τού Συλλόγου μας. Τα σχέδια δεν έχουν συγ- κεκριμενοποιηθεί γιατί θα ε- ξαρτηθεί καττά πολύ η υλο- ■ποίησή τους από το γεγονός τού ότι ο Σόλλογος θα πρέ¬ πει να ενισχυθεί οικονομικά από την Πολιτεία, όπως έγι- νε και την περασμένη χρο- νιά. Όλα δείχνουν ότι θα τύχει της σχετικής χρημα- τοδότησης χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρο. Ανεξάρτη- χο απ' αυτό στις προθέσεις τού Συλλόγου είναι να βρεί τρόπο για να λυθεί το οικο- νομικό και να προχωρήσει έ- οτω και με λίγα μέσα στην πραγματοττοίηση των εκδη- λώσεων. Αθηνά πό της δουλειάς τους, και για τη συμμετοχή αυτή τους ατιένειμαν τιιμητικα διτΐλώ- μαιτα. Με την ευκαιρία να πούμε •πως παρά τις τεραστιες δυ- οκολίες, τεχνικές μα και οι- κονομικές, το Πολιτιστικό Εργαστήρι θα λειτουργήσει και την εττόμενη χρονιά, για όλα τα παιδία τού χωρίου με. νέο πρόγραμμα που θα προδλέπει την ελεύθερη εκ¬ φράση για οποιοδήποτε το- μέα της Τέχνης και της δη- μιουιργίας, και την αντίστοι- χ.-| αντατττόκριση για την κά- 6ε συγκεκριμένη περίπτωση από τον Πολιτιστικό Σύλλο- γο. Πολιτιστικος Το χωριό μας," οί Γωνιές σκολία που παρουσιάζει πάν τα η ερε;υνα, προ πάντων ό- ταν είναι ιστορική: Ο Γωνιανός Κήρυκας ευχα ριστεί τον παραπανω χωρία νό για την προσφορά τού στην εφημερίδα μας και το χωρ,ιο γενικότερα. Ας δού,μζ όμως τι γράφει: «Γεννήθηικα στις Γωνιές Μα- λεβυζιου το 1905, ττέρασα ξυ- πόλυτος από την παλιά Χβνι- όπορτα και θυμούμαι το Ηρά κλειο με τα τελευταία ίχνη της Τουρκικής κατοχής. Είδα κι άκουσα πολλά στα χρόνια μου και αφηγούμαι πιαρακάτω τί γνωρίζω για το χωριό μου: Η ονομασία τού χωρίου Γω¬ νιές προήλθε ή οττ' το γεγονός ότι χτίστηικε στη ρίζο τού Δέ τη (στη Γωνιά) ή (κι αυτό κα¬ τά τους παληούς είναι το επι ικρατεστερο) επειδή αγωνί- στηκε έντονια στους εθνικούς αγώνες και έμεινε μετά από μεταποιήσεις της γλώσσας Γωνιές. Υπάρχουνε συγκεκριμένα στοιχεία που πείθουν πως το χωριό βρίσκεται στη θέση αυ τη από τη Μινωική εποχή κι ακομη παλαιότερα .Στο συ- μπέρασμα αυτό κατάληξα από ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελ. 3 πως φαίνονται από ΙΧΙΙΚΟΣ Γ. ΠΑΜΔΑΚΗΣ Ο ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ Οί αποδημοι Γωνιανοϊ που βρίσκονται σε όλα τα σηιμεία της γής είναι πολλοί. Εργά- τες, υπαλληλοι, ναυτικαι, επι- στήμονες. Κατά καιρούς μαθαίνουμε γι αυτούς άγνωστες πτυχές της ζωής τους «αι είνοι άγνω στες γιατί ζούνε μακρυά απ' την Κρήτη. 'Ενας Γωνιανός που κατέχει ξεχωριστή θέση στους ανθρώπους της Κρητι- κής παροικίας στη θεσσαλονί κη είναι ο Νίκος Γ. Παπαδά¬ κης. Γεννήθηκε στις Γωνιές Μαλεβυζίου το 1953 κι αφού τέλειωσε το Δημοτιικό Σχολειό φοίτησε στο Γυμνάσιο τού Ηρακλείου που τέλειωσε το 1971. Το 1972 πήγί στη θεσσα- λονίκη σαν φοιτητής τού χη- μικού τμήματος τού εκί,ί Πα¬ νεπιστημίου. Μέλος της "Ενω σης Κρητών Φοιτητών στο δι- άστημα 1972—1974 πήρε μέ- ρος σε όλους τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τού φοι- τητικού κινήματος. Η μεταπο- Στη φωτογραφία Ο Νίκος Γ. Παπαδάκης λίτευση τον βρίσκει οργανω- μενο στο ΠΑΣΟΚ, τού οποίου είναι από τα ιδρυτικά μελη. Δ ι έτελεσε πρόεδρος τού Συλλόγου Φοιτητών της Φυσι κομαθηματικής Σχολής από το 1974 μέχρι το 1977 στην πιο κρίσιμη φάση της ανάπτυ ξης τού φοιτητικού και λα'Γ- • Συνέχεια στη σελίδα 2 Το Δ.Σ. τού Συλλόγου μας μετά από πολλές προσπάθει- ες που κατέβαλε τα τελευ ταία χρόνια, για το γνωοτό μα και ακανθώδες θέμα τού Συνεταιρισμού τού χωρίου μας, κατάφερε επιτέλους να δώσει την πιό πρέπουσα αλ- λά και ανώδυνη κατά την γνώμη τού λύση, στο διά δρομο τού δικαστηρίου στις 10 Ιούνη που είχε ορισθεί η πρώτη δίκη από μία σειρά άλ λων που θα οκολουθούσαν. Ο Σύλλογός μας σε καμιά περίπτωση δεν ήθελε να παί- ξει το ρόλο τού δικαστηρί¬ ου και να αποδόσει δικαιοσύ νη. Ο αμετακϊνητος σκοπός τού ήταν να συμφιλιώσει τους χωριανούς μας, και η ΕΚΛΕΙΙΕ Η ΥΠΟΟΕΙΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ (Με παρέμβαση τού Ιυλλόγου) πόλωση που είχε δημιουργή θεί με τα γνωστά αποτελέ σματα για το χωριό μας — που κάθε καλόπιστο μάτι μπορεί να δεί — να ανήκει πλέον στο παρελθόν και να ελπίσσμε ότι το χωριό μας θα κερδίσει στο μέλλον, ό,τι έχοσε σ' αυτό το διάστημα που πέρασε. Το Δ.Σ. τού Συλλόγου σέ- βεται το δημοκρατικό κατα στατικό που έγκρινε η κατα- στατική συνέλευση πέρυσι και που θεμελιώδης σκοπός τού είναι η επικρατήση ομό νσιας και αγάπης στο χωριό μας. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσομε άγρυπνα να δια φυλάσομε τον Σϋλλογο σαν κόρη οφθαλμού από περιπε'- τειες που κατα καιρούς επι- δίωξαν να δημιουργήσουν με διάφορα προσχήματα. Διαβεβαιώνομε επίσης ό¬ λους τους χωριανούς ότι ο Σύλλογός δεν ανήκει σε άτο- μα και ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί αταλάντευτα (όπως πρώτπ) μόνο το γενικό συμ¬ φέρον και ποτέ το ατομικό, και ζητούμε την βοηθεία ό¬ λων των χωριανών μας όπου και αν βρίσκονται να γίνει πρόξη η ευχή μας. Ποτέ πιά πόλωση και μίσος στο χωριό μας. Ο ενωτικός
  ΣΕΛΙΔΑ 2
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ. ΚΗΓΥΚΑΣ
  1985
  ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΟΗΣΕΙΣ
  Μι δαπάνη τού Συλλόγου ηλεκτροφωτίστηικε το δέντρο που
  βρίσκ-εται στην αυλή της εκκλησίας τού Αγ. Δημητρίιου για να
  στολίζει και να κανει χαρουμενες τις γιορτινές μέρες.
  Η ιδία υπ.ήρχε από παληό και υλοποιήθηκε τις μέρες τού Πά-
  σχα. Την κατασκευή και ολοκλήρωση της εγκατάστασης έ,κανε
  ο χωριανός μας ηλεκτρολόγος Ανδρέας Παντερής με σύγχρονα
  υλιικά για αντοχή. καλαισθησία και πρόληψη ατυχήμαιτος.
  Στις 18 Απρίλη μέσα στην αίθουσα τού ΣυλλόγΌυ στο Δημο
  τικό Σχολειό έγινε εκδηλώση νοελαίας τού χωρίου μας με χο
  ρούς και τρογούδια. Ο Πολιτιστικός Σύλλογ.ος πιστός στην υπό
  σχεση τού (αλλά και σύμφωνος με τέτοιου εϊδους εκδηλώσεις)
  παραχώρησε το χώρο καθώς επίσης και ότι άλλο τού ζη,τήθηκε
  απ' τους νέους και τις κοπελιές, όπως ίξοπλισμός και χρηματα
  (10.000 δραχμές). Κι επειδή πιστεύουμε πως κάθε πρωτοβουλία
  δεν &α πρέπει να στραγγαλίζεται από τον έλεγχο και την παρέμ
  βα,ση τού Συλλόγου, δεν είμασταν εκεί για ν>α δούμε πως τα
  πέρασαν. Μόθαμε πως ευχαριστήθηκαν και πως η οιικονομική
  ενισχύση εφτασε και περίσεψε.
  % Διαπιστώσαμε όμως πως οί νεοι μας δεν τηρήσανε τα όσα
  μας υποσχέθηικαν κι ούτε φάνηκαν ξανά για το τυπικό ευχαρι-
  στώ. Ο Σύλλογος θα είναι πάντα μαζί τους αλλά τώρα πιό με
  προΊ/ηοθέσεις. Το νεαρόν της ηλικίας είναι το όλλοβι που σώ
  ζει την κατάσταση.
  Εκθέση Κρ.η,τικού βιβλίου για πρώτη φ,ορά πραγματοποιή;
  θηικε στο Ηράκλειο και συγκΐκριμένα στη Βασιλική Αγίου Μάρ
  κου. Οργανωτές ήταν ο Δήμος Ηρακλείου, η ΕΛΜΕ, ο Διδασκα
  λικός Σύλλογογς, η Ένωση Φιλολόγων, Ομοσπονδίες Γονέων
  Δημοτικής και Μεσης Εκπσιίδευσης και ο Σύλλογος Βιβλιοπω-
  λών Νομού Ηρακλείου. Στην εκθέση ο Σύλλογος μας παρουσία
  σε το βιβλίο τού Νίκου Σταιυρινίδη «Μιχάλης Βλάχος — ο τε-
  λευταίος χα'ίνης και το τραγικό τέλος τού» που εκδόθηκε το
  1980 με πρωτοβουλία και χρηιματοδότηοη τού Συλλόγου.
  Το Δ' Παγκόσμιο Συνεδριο Κρητων οργανώνιεται το δεύτερο
  δεκαπενθήμερο τού Αυγούοτου στα Χανιά, θα μπορούν να
  το παρακολουθήσουν Ναμάρχες, Δήμαρχοι, Εκπρόσωποι Επι-
  στη,μονικών Συλλόγων, Επαγγελματοβιοτεχνικών Επιμεληίτη-
  ρίων, Πολιτιστικών Συλλόγων κλπ.
  Το Συνέδριο θα είναι ανοιχτό.
  Οί φίλοι τού Συλλόγου που αποτελούν το θίασο τού ΟΡΙΑ-
  ΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ συνιεχίζουν και φέτος την επιτυχημένιη θεατρι
  κή παράσταση με το εργο τού Μολιέρου Ο ΚΕΡΑΤΑΣ ΣΥΖΥΓΟΣ
  οε σκηνοθεσία της Μαίρης Βοσταντζή. Το ίδιο έργο είχε παιχτεί
  το περασμενο καλοκαίρι στις Γωνιές, στα πλαίσια των πολιιτι-
  στικών εκδηλώσεων που οργάνωσε ο Πολιτιστΐικός Σύλλογος
  με οικον,ομική ενισχύση τού υπουργείου Πολιτισμού και τού
  υφυπουργείου Νέος Γενιάς.
  ...Ανεμόμυλου συνέχεια και μερά με τη μερά τελειώνουνε οί
  εργασίες για να λειτουργήσει.
  Συντελεστές της προσπαθείας πρώτα ο ΕΟΤ με τον Γενικο
  Γραμματέα κ. Νίκο Σκουλα που εκτίμηισε σωστά την αναγκαιότη
  τα τού έργου και χρηματοδότησε την αναστηλώση και στη συ
  νέχεια η Εφορεία Βυζαντινών Μν.ημείων Κρήτης που με τον αρ-
  χαιολόγο «τ. Δημήτρη Καλομοιράκη συντόνισε άψογα τις προ-
  σππθειες και τις πάσης φύσεως τεχνικές διαδι,κασίες για την
  περατώση τού έργου. Πίσω όμως απ' τους φορείς δαυλέψανε
  <αι μάλιστα με μαεστρία και ευθύνη ο Δημήτρης Παντερής (Πε- τρομήτσος) στο κυρίως κτίριο και ο Νϊκος Χ. Μαρκατάτος που εκανε την ξύλινη. καλύψη τού Ανεμόμυλαυ. Την τειχνική μελέτη των στατικών έκανε ο Μηχανικάς κ. Πα¬ ρασχάκης Χαράλαμπος. Ο «Γωνιανός Κήρυκας» με ευχαριστήση δέχεται κείμενα η επι στολές για δημοσιευθή από Γωνιανούς όλου τού κόσμου κι α κάμη από άτομα που έχουν στοιχεία που αφορούν το χωριό μας τις Γωνιές και την Κρήτη γενιικότερα. Παράκληση (στους βάρβαρους που χωρίς ντροπή καταστρέ- φουν τα δενδρύλια που με τόσο κόπο κι αγώνα προσπαθούμε να μεγαλώσουμε) να μη συνεχίσουν το καταστροφ·ΐικό έργο τους, γιατί όπως γράψαμε και παλαιότερα θα μας βρούν αιντι- μέτωπαυς νομικό πλέον. Κάνουμε υπομονή και το (περνά,με στα ψιλά» για να μη μας ε κάνουνε σεΤρι οί ξενοι. Δ. Ε. Ι. Κ. Σ Ο ΓΠΝΙΑΝΟΪ ΚΗΡΥΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ Η10ΛΙ- ΤΙΖΤΙΚΟΥ ΖΥΛΛΟΓΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΛΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΧ ΤΟΥ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ- ΤΑ. ΤΙΖ ΑΝΗΧΥΧΙΕΧ, ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΝΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΧΜΟΥ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΖ ΔΙΚΕΖ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΧ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΖΜΟ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ! ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ Η Μικρασιατικη καταστροφη ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ Μια Σοβιετ, πρόταση (Συνέχεια από το προηγού- μενο φύλλο αριθμός 13) Ο Λάμπρου είπε «να(».Τό·τε ο Αρμοστής τού ζήτησε να πά ραιτηθεΐ και να το δηλώσει εγγιράφως. Κι επειδή αρνηθή κε, ο Στεργιάδης διέταξε τη μεταφορά τού στη Δυεύθυνση Αστυνομίσς κοί την απελαση τού στη Νάξο. Και πραγμα- τικά παρά τα διαδήματα της Επιτροπής της Άμυνας, ο Λάμπρου στάλθηκε με συνο- δεία αστυνομικών στον Πει¬ ραια. Ειοεί, μόλις έφθασε, ζήτησε να παρουσιαστεί στον Στρόπο, ττου είχε ανάλαβε ι το Υπουργείο Εσωτερικόν. Κ ι ο Στράτος τον άφησε ε- λεύθερο κιαι ζήτησε από τον Στεργιάδη τηλεγραφικώς να τού δώσει εξηγήσεις για την απελαση. Ο Στεργιάδης δεν καταδέχτηκιε να απαντήσει στον Στρόπο, αλά οτπάντησε στον Γούναρη «απήλασα τον Λάμπρου διότι μοί επέ&ειξεν επιστολάς τού Βενιζέλου διά των οποίων παρεκινείτο ο- λαός εις κΐνημα επαναστατι κόν, εις ενέργευαν έκνομον». Είναι γεγονός πέρα από κά- θε αμφισβητήση ότι ο Βενιζέ λος δεν ήταν δυνατόν να διατηιρεΐ αλληλογραφία με τον Λάμπρου, είναι όμως ε- ξακριβωμένο — το αναφέ- ρει και ο Π<ερ. Αλ. Αργυρό^ πουλος στα Απομνηιμονεύμα- τά τού — ότι ο Λάμπρου β<ρι σκόταν σε τακτική επικοινω νία με τον Κονδυλη, με τον ο ποίο αντάλλαξε ετοιστολές, μέσω ταξιδιωτών που πήγαι- ναν από τη Σμύρνη στην Πό λη και τανάπολιν. Κι αυτό το γνώριζε, σίγουρα, ο Στερ γιάδης που τα πάντα παρα- κολουθοϋσε. Το δράμα της Μικρασίας πλησίαζε ολοταχώς πρός το τραγικό τέλος τού. Λίγο ττριν από την καταρρεύση, ο Γεώργιος Παπανδρέου επι- σκέφθηκε τον Αρ. Στεργιά¬ δη. «Βλέτοω την κατάρρευσιν» τού είπε ο Αρμοστής. «Και γιατί δεν ειδοποιεΐς τον κό- σμο να φύγιει;» ρώτησε ο Πά πανδρέου. —«Καλυτέρα να μείνουν εδώ να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατΐ, αν πάνε στην Αθηνά, θ' ανατρέψουν τα πάντα», ήταν η οπτάντηση τού Στεργιάδη. Περισσότερο από την καταστροφη, έτρε- μαν τη λαΥκή οργή που θα ξεσπούσε μετά. Τον ίδιο φό- &ο είχε εκφράσει ο Γούνκχρης στο ΛονδΙνο, όταν ο Μάξιμος είχε εισηγηθεί εκκένωση της Μ. Ασίας, τον ίδιο κίνδυνο διέπλεπαν κι όταν συζητοΰ- σαν με τον Μεταξά. Έτρε-. μαν την ανατιροπή. Για ν' α- ποσείσει τον κίνδυνο ανατρο πής των πάντων από τους Μι κρασΐιάτες, η κυβέρνηση κα- τάρτισε κι η εθνοσυνέλευση ψήφισε έναν κατάπτυστο νό- μο, που δημοσιεύτηκΕ σκς 16 Ιουλίου 1922 στην Εφημε ρίδα της Κυβερνήσεως. Με τον νόμο αυτό, τον οτπάνθρω πό νόμο 2870, απαγορευόταν «η εν Ελλάδι απόβασις αλλο δαπών, εφ' όσον ούτοι δεν εί ναι εφοδιασμένοι &ιά τακτι¬ κών δαβατηρίων, κχ οί Μι κρασιάτες εθεωρούντο αλλο- δαποί, αφού η Μικρασία ή¬ ταν τυπικά υπό τη·* κυριαρ- χία της Τουρκίας. Με τον ί¬ διο νόμο προβλεπόταν ποινή φυλάκισις 6 μηνών τουλάχι- στο και πρόστΐιμο 3 — 1Ο.ΟΟΟ δραχμών για κάθε μεταφερό μενο πρόσωπο, στον πλοι- κτήτη, τον πράκτορα, τον πλοίαρχο και στα μέλη τού πληρώματος, «Καλυτέρα να μείνουν να τους σφάξει ο Κε μάλ». Αυτή ήταν η πρώτη από τη δέσμη που ετοΐμαζε η κυβέρνηση για ν' απαλλα- γεί από το μικρασιατικό πρό 6λη;μα. Η σχετική ανακοΐνω- ση δόθηκ€ το μεσημέρι της 18ης Ιουλίου. Αμέσως συ¬ νήλθε το υπουργικό συμβού- λιο και πάρθηκε η απόφαση νσ ανασταλούν οί προπαρα- σκευές για την προέλαση πρός την Πόλη. Για μια ακό- |ΐο φορά, η κυβέρνηση φάνη- κε άτολμη. Αυτονομία και φιάσκο. Η ελληνική εφημερίδα της Νέ- ατ. Υόρκης «Ατλαντίς» δημο- σίευσε, τον Απρίλη τού 1922, την πληροφορία ότι ο Σερ- γιάδης σκότοευε να ανακηρύ ί.ει την αυτονομία της Μι- κρής Ασίας με ηγεμόνα τον πρίγκηπα Νικόλαο, αδελφό τού Κωνσταντίνου. Η πληρο- φορία δεν διαψεύσθηκε — ούτε επιβεβαιώθηκε από καμ μιά ττηγή. Ανεξάρτητα όμως από τη χρησιμοποίηση τού Νικολάου ή άχι ο Στεργιά¬ δης και η κυ&έρνηση σκέ- τπονταν από καιρό την κη¬ ρύξη της Μικράς Ασίας ως συτόνομου κράτους, χωρίς ό¬ μως τον Παπούλα ηγέτη. Η λύση της αυτονομίας εί¬ χε αποφασιστεί γιατί η κυ¬ βέρνηση όπως είπαμε, φοβό- ταν πως η εκκένωση της Μι¬ κράς Ασίας θα προκαλοΰσε εσωτερικό σάλο που ίσως θα γκρέμιζε το θρόνο. Όταν α- τιοφασίστηκε η_ πραγματο- ποίησή της, ο Στεργιάδης κά λεσε στο Διοικητήριο την Ε- πιτροπή της Μκρασιατικής Άμυνας και πολλά από τα μέλη της στις 10 τη νύκτα της 15ης Ιουλίου 1922, και τους ανακοίνωσε τη,ν απόφα ση για αυτονομία. Οί προκηρύξεις για την αυτονομία. Στις 17 Ιουλίου εκδόθηκαν δύο προκηρύξεις μια της κυδέρνησης και μια της Αμμοστεΐας. Η κυβερνή¬ τι κή προκηρύξη έλεγε: Η Ελλάς αποβάσα εις την Μ. Ασία εντολή των Σομμάχων ίνα αποκαταστήση την τάζιν και εξασφαλίση την ζωήν, τι μην και περιουσίαν των εκεί διαβιούντων πληθυσμόν, εξε¬ τέλεσεν άμα "έργον εμπνεόμε νόν υπό της βαθυτάτης συνκι δήσεως τού ιστορικού αυτής ττροορισμού και των εθνικόν δεσμών της πρός τους πέραν Αιγαίου από χιλιετηιρίδων οικούντας ονμπαγείς Ελληνι κούς πληθυσμούς, Των δε¬ σμών τούτων την ύπαρξην και τας δικαίας συνεπείας συνθήκη. (Συνιχίζεται) Εκδηλώση με κέντρο την Κνωσό Οι τρείς κινήίθΐεις ειρήντ|ς ούς: Τα σαιράντα χρόνια α- και άλλοι μαζικοί φορείς πό τη μεγάλη αντΐφασιοτική οργανώνουν φιλευρηνική και νίκη των λαόν και την ίδρυ τ.Όλιτιστυκή εκδηλώση με ση τού ΟΗΕ, τα δέκα χρό- κέντρο την Κνωσό που νισ οπτό την υπογραφή της ι,ττήρξε αρχαιότατο κέν τελικής πράξη,ς τού Ελσίνκι τρο πολιτισμού. Η εκδηλώση και τέλος με τα σαράντα α- είναι μια συιμβολική ττράξη τι6 την καταστροφη, με ατο- προστασίας της' πολιτιστικής μικές βόμβες, των ιοητωνιχών μας κληρονομιάίς. Μια εκδή πόλεων Χιροσίμα και Ναγκα λ«ση για τη σωτηρία της αν σάκι. θρωπότητας από την πυρηνι κι'. καταστροφη. Η εκδηλώση συμπίπτει με 31 τού Ιούλη το απόγευμα, μισ σειρά ιστορικές επετεί- μερά Δειυτέρα. Η εκδηλώση θα γίνει στις ΝΙΚΟΣ Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ • Συνέχεια από τη οελίδα 1 κου κινήματος. Το 1979 οπολύεται από το στρα,τό και εργάζεται σαν επι στη,μονικός συνεργάτης στην Ιατρΐική Σχολή τού Πανεπι¬ στημίου με ειδίκευση στα θέ- ματα προστασίας τού Περι- βάλλοντος και Δηιμόσιας Υγεί άς. Είναι Γραμματέας τού Το μεακού Γραφείου Επιστημό- νυν — Καλλιτέχνην τού ΠΑ ΣΟΚ και πρόεδρος τού Συνδέ σμου Χημικών Βόρειας Ελλά¬ δος. Δημοτικός Συμβουλάς θεσ¬ σαλονίκης οσχολείται με τον τομέα Περΐιβάλλον — Δημο¬ σία Υγεία με πολλές διαλέξεις εργασίες. δημοσιεύσεις πανω σ' ουτό το αντικείιμενο, και δραστηριοποιείται με την ορ γάνωση Συνεδρΐου που θα γί νει το Σεπτέμβρη γι αυτό το σκοπό από τη θέση τού προ* δρυ της οργανωτικής επι τρο πής. Το συνέδριο γίνεται στα πλαίσια των 2.300 χρόνων της πόλης της θεσσαλονίκης. Μόνιμος πλέον κάτοικος της συμπρωτεώουσας ζει με την οικογένειά τού (έχει δύο παιδία) και δεν ησυχάζ&ι. Η προσφορά τού στα κοι- νά, αν και εις βάρος της βιο- λογι,κής αντοχής πολλές φο- ρές, είναι μεγάλη. Μεγάλη αικόμη και η αγάπη τού για τους ανθρώπους που μάχεται πλόι — πλάι στα προβλήματά τους, μεγάλος κι ο αγώνας και οί ανησυχίεξ τού Νίκου Παπαδάκη. Δεν μπο ρεί να συνηθίσει την ιδέα πως θα πρέπει να μείνει για πάν¬ τα στη θεσσαλονίικη. Είναιΐ η μοναδική εξάλλου δυσκολία το γεγονός πως δεν δεσμεύί.- ται με προσωηικές αναιμνή- σεις στη πόλη αυτή, σε αντί θέση με την Κρήτη και τις Γωνιές που έζησε τα παιδία τού χρόνια. Κι όπως λέει ο ί&ιος, θα έ- πρεπε να τον απασχολούν τα κοινά των Γωνιών που βίω- σαν τα γεγονότα χαρά^οντας τη μετέπειτο ζωή τού. Εξάλ¬ λου το ενδιαφέρον τού για μελλοντικ-ή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης δεν εί¬ ναι άσχετο με τις αναμνήσεις της Κρήτης δεν είναι άσχετο με τις αναμνήσεις της Κρή¬ της και την ιδιαίτερη ανάπη τού για το νησί. Ο Γωνιανός Ο «ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ» τυπώνεται στο εκδοτικό τυπογραφείο ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ Έβανς 83 (Στοα Μουρτζή) τηλ. 242.040 θα αυτικατασταθού,, οταδιακά τα ομπέήιο Στόχος τού Υπουργείου ΓεωργϊΟζ Λ Φυτώριο παοραγωγής μο- κλωνική επιλογή ^ σχειυμάτων αΐμπέλων πρόκει- τΐαραγωγή άνοσοι, ■ ται να ιδρυθεί σύντομα στην πλασιαιστικού υλικού κ» ^* ■ Ελλάδα ο—ό τις Ενώσεις Γε- τεχνικές. ^ ^ ™ ωργικών Συνεταιριο'μών και — Την αναδιαρθρωαη μκ συντονισμό τού Υπουργεί- καλλιέργειας των ου Γεωργίας. Στο ΥΠΕΡ— και την αξιοττοΐηση ΣΥΓΧΡΟΝΟ φυτώριο θα δή- πιων ποικιλιών σε ι μιουργούνται μοσχεύματα λότερες τοποθεσίες. «πιστοποιη'μένης ποιότητος», — Τη δη,μιουργία μ~Τ0ι , τα οττοΐα θα προμηθεύονται φυτείας για την καλύψη"^ σβ προσιτές τι,μές οί αμπελο- λων των δυνατοτήτων ^ παραγωγοί, ώστε να αντικα- ματοδότηοης τού ταοτήσουν σταδιακά τα α- μεττος στ—ό τα ι μπέλια ή εκείνα που έχουν Κοινότητος. Έν« θιγεί αττό τη φυλλοζήρα. δαπανών για την Η αντικατόκτταση των α- ση θα καλυφβεί από την""ΐΓ μπελώνων θ' αρχίσει από την νσττ|τα οπωσδήποτε, δεδοα' Κρήτη «με έρριζα εμβολια>- νού ότι αυτό έχει γίνει ~
  σμένα μοσχεύματα επιθυμη- παρελθόν για την ανσμπέλω
  των ποικιλιών, ενώ μακρο- οη ορισμένων τκριοχών χη
  πρόθεσιμα θα επιδιωχθεί η Ε.Ο.Κ.
  αντικαττάσταση σε 95Ο.ΟΟΟ
  οτρέμματα.
  Το πρόγραμμα αναμπέλω-
  σης, για όλη την Ελλάδα,
  θα διαρκέσει 30 χρόνια, ε- τα, το υτχουργείο Γεο^Ζ
  νώ μόνο η αξία τού φυτικου θα ε-πιδιώξει και την αξιοί»!
  υλικού θα φθάσει τα 700 ησητη ς τεχνυλογίας για ^
  εκ. δρχ. το χ,ρόνο. Ο μεσο- ρη εκμηχανιση της οιπ,ε.
  πρόθεσμος σχεδιασμός τού λουργίας. την τυιτοιιοίηση
  Υπουργείου Γεωργίας περι- των προ Γόντων, την αύί,ψ,
  λαμδάνει τα παραΐκατω στά- της ποσότητας και τη βίλτί
  δια: α;.ση της ποιότητας, καθώς
  — Τον καθορισμό των ζω- και τη μείωση τού κόστοΐζ
  νώυ καλιέργειας των αμτιέ- παραγωγού. Αφού τφαγμο-
  λων και την προώθηση των τοποιηθούν οί παρο-άνω -
  εργασιών τον αμπελουργι- δ,ώξεις. βα αυξηθεί φυσιχά
  κου κτηιματολογίου. και το εισόδη,μα των αμκΕλο
  — Την ολοκλήρωση των προ καλλιε,ργητών.
  Υ'ραμμάτων έρευνοος για την ^ νη.
  Παραλληλα με τον
  πρόθεσμο στόχο, τΐου
  η αντικατάχ-απη
  σε έκταση 950.000
  ΕΚΛΟΓΕΣ 1985
  Στις 2 Ιούνη έγιναν ιχο-
  γες που ανάδειξαν πρώτο κόμ
  μα το ΠΑΣΟΚ με 161 έδρες
  στη βσυλή.
  Από το Α' τμήμα τού Α-
  ρείου Πάγου (όπως προβλέ-
  πει το Σύνταγμα) έγινε η ανα
  κηρύξη των συνδυοσμών
  των κομμάτων που πήραν τε-
  λικά μέρος στις εκλογές της
  2 Ιούνη και που είναι: ΠΑ.
  ΣΟ.Κ., Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ,
  ΚΚΕ εσωτερικού, Κόμμα Φι-
  λελ£.υθίρων, Ελεύθεροι. ΕΠΕΝ
  (συνδυ-ασμοί επικ,ρατείας και
  όλων των περιφερειών), ΑΣΚΕ
  ΕΚΚΕ. Κομμουνιστική Αρι-
  στερά, ΕΔΕ Τροτσκιστές (μό¬
  νο περιφέρειες), Ελληνική Χρι
  στιανοκοινωνική 'Ενωση (Α
  —Β'), Πράσινοι (Α' Αθήνας),
  Πατριωτική Δεξιά (Μ-εσσηνία,
  Δωδεκάννησα), Κόμμα Ειρή-
  νης (μόνο στην Ξάνθη), Ανε-
  ξάρτητοι Βοιωτίας (4 ονόμα-
  τα) και Κίνιημα Ανθρωπιστΐικό
  (συνδυασμός Επικρατείας και
  ορισμένες Περιφέρειες).
  Ανακηρύχτηκε επίσης ο κ.
  Σ. Γ. Ταμπούρας ως ανεξάρ-
  τητος υποψήφιος στη
  τια.
  Απο τα παραπάνυ κομμα-
  τα, για πρώτη φορά πήραν
  μέρος στις εκλογίς η ιίΐατρι-
  ωτική Δεξιό» με ιΑρυτή τον
  εκδότη της εφημερίδας «Ελεΰ
  θιερη Ωρα» κ. Γ. Μιχολοπονι-
  λο.
  —·-
  Τα αποτελέσματα τυν κλο
  γών της 2 Ιούνη στο χωρ»
  μας Γωνιές Μαλεβυίίου είναι
  το πορακάτω:
  ΑΝΔΡΩΝ. Έγκυρα 436
  ΠΑΣΟΚ 264
  ΚΚΕ 88
  Ν.Δ. 56
  Κόμμα Φιλελευθερων 26
  ΚΚΕ εο 3
  ΕΚΚΕ 1
  ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Εγκυρα 398
  ΠΑΣΟΚ
  ΚΚΕ
  Ν.Δ.
  Κόμμα Φιλελευθερων
  ΚΚΕ εσ.
  ΕΚΚΕ
  ΑΣΚΕ
  256
  «
  2
  1
  0 Βαλη(
  Η ΦΑΜΠΡΙΚΑ
  Με αφορμή την ανοικαδο-
  μηση τού οικοπέδου που βρί-
  σκονταν η παλιά Φάμπρικα
  ο Πολιτιστικός Σύλλογος, με
  δική τού πρωτοβουλία και με-
  ρικά μικροέξοδα, κατόθρωσε
  να διασώσει ορισμένα και
  μάλλον τα σπουδαιότερα α¬
  πό τα εξαρτήματα που την α-
  ποτελούσαν, όπως τις ροδες
  που άλεθαν τις ελιές κλπ.
  Όλα τα «εργαλείια» της Φάμ
  πρικας μεταφέρθη,καν στον
  ανεμόμυλο με σκοπό τη μελ-
  λοντική συντήρηση και χρή-
  ση τους στο σωστό χρόνο
  και τόπο.
  Αξίζει να πού,με πως ο χω-
  ριανος Νικηφόρον Καντιδά-
  «Πϊ μετεφερε με το φορίτηγό
  τού τη Φάμπρικα χωρίς αμοι-
  βή. Δουλειά όχι εύκολη Υ'1^
  τί εκτός της δυσκολιας <πγ φόρτωση κοι εκφορτι«Χ'η τ0- τεράστιου βάρους με τις π τρινες ρόδες. χρίΐάζοντον ί1- δι·κή φραντίδα για να μη οηα σουν. Τον ευχαριστούμί πο- λύ γιατί όχι μόνο τώρα ο·^0 ■και στο παρελθόν εχει "Ρ ρει στο Σύλλογο κπηρεσίες. ΔΙ. Σημειώση: Στο οικοπίδο βρίσκονταν η παληό κα (μετά από δωρεσ των οκτητών) χτίζεται τώρα το λεφωνικο κεντρο τού που θα καλύψει στ·< εΓΤΙΚ0Ι' νωνίες τις ανάγκες τού χωΡ'' ου και της πε,ριοχήί· ΟΤΕ
  ΙΟΥΝΗΣ 1985
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ΠΟΣ ΘΥΜΟΥΜΑΙ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
  • Συνεχεια απο τη σελ ι δα 1
  τα εξής περιστατικά: Από των
  «Σγουρήδων» τα σπίτια μέχρι
  τα «Βρετζανό» και των «Αθα
  ναοάκηδων» οπου κι αν σκά-
  ιμει κανείς θα βρεί αμφορείς,
  βυοαλα κλπ. , Σ,υγ,κεκριμένη
  περίπτωση, το 1947 όταν ο
  Μανώλης Ι. Αθανασάκης έ-
  σκαβε για τα θεμελια τού σπι
  τιού τού βρήκε ογγεία, ίνα
  μαχοίρι χάλκινο κι επίσης δυό
  «βαρειες» Λιθουανικής επο-
  χης. Όλα τούτα διαπιοτώθη-
  καν οπό τον αρχαιολόγο Πλά¬
  των, έφορα αρχαιοτήτων και
  Διευθυντή τότε τού Μουοεί-
  ου Ηρακλείου, που ήρθε στις
  Γωνιές γι ουτο το σκοπό α-
  φού ειδοποιήθηκε από τους
  χωριανους. Συνεχιζοντας τις
  ανασκαφές ο ίδιος αρχαιολό-
  γος βεβαίωσε πως τα ευρή,μο-
  τα χρονολογούνται το έτος
  4.000 π.χ.
  Στο δΐΓτλανό χωρία Καμα-
  ράκι βρέθηικαν λείψανα ν Ρω-
  μα ι κης εποχής, βόρεια της εκ
  κλησίας τού Αγ. Αντωνίου
  ποΐ' ανακαλύφθηκαν και τα
  Ρωμσ'ι'κά Λουτρά.
  Επίσης ο αρχαιολόγος Αλε¬
  ξίου, μετά απο ανασκαφη
  στην κορυφή τού βουνου «Φ4
  λιόριμος» (εκεί ακριβώς που
  βρίσκεται η εκκλησία τού
  Προφητη Ηλία) βρήκε θυσια-
  στήριο, και σφιερώματα κα¬
  θώς κοι στις θέσεις «Κορφή
  της Κερ-ιάς», «Σόχωρο τού
  εβδόμου» από τη νότια πλευ-
  ρά τού «Αλυνιου» μέχρι τον
  «τραφο τού Σοχώρου», βό-
  ρεια ταυ σηιμερινου Τυροκο- ι
  μείου, στη θέση «Σταυρωτή» |
  οτη λαγάρα Μαυριάννχ>υ, στο
  «Πενταχερι» ότου Τσαγκαρά-
  κι τα χωράφια.
  Ενας άλλας αρχαιολόγος ο
  κ. Μαρινάτος βεβαίωσε πως
  τι ευρήματα που βγήκαν
  στην επιφανιεια κατά τη διά-
  νοιξη τού αμαξωτου 6ρομου
  στο «Τραχήλι» είναι "ντινωι-
  κης εποχης, το δέ μέγαρο που
  υπαρχει ακομη και σημερα ο-
  νομάστηκε Μινωικό Μέγαιρον
  — Διοικητηριον.
  Ευρήματα και ίχνη επίσης
  βρέθηκαν στις θέσεις: «Βίγλι»
  «Φουσκη» και στη μεση τού
  Σκλαβόκαμπου, καθώς κοι
  στις θέσεις «Κάνασο», «Μανο-
  λιδια», «Μεσόδαση» «Πιδου-
  πουλιωτη Ρουσοκεφάλα» «Λε
  νικό».
  Στη θέση «Αρχοντικά» όπως
  ονομάζεται ο χώρος που βρί-
  ακεται το παλιό χωριό, η πα-
  ρόδοση λέει πως η ονομασία
  προήλθε απο το γεγονός πως
  £κεί κατοίκησε ένα από τα δώ
  δεκα αρχοντόπουλα που έφε-
  ρε στην Κρήτη ο Νκκηφόρος
  Φωκάς μετά τη,ν 'απελίιυθέρω-
  ση απο τους Άροβες. Είναι
  γεγονός πως οκομη και σήμε-
  ση θέλει να επικοινωνεί οδικά
  οπό το βάβος της χαράδρας,
  δίπλα από-το ποτάμι, π«ρνού-
  σε κάτω από τη «Σπηλιάρα»
  και τον «Πόρο τού Γλυοτερνι
  ού» και κατάληγ* στον «Πόρο
  τού Μοσχονά». Κάτω από
  τη «Σπηλιάρα» υπήρχε μια
  διακλάδωση και προχωρούσε
  κάτω από την «Αγία Άννα
  βγαίνοντας νότια τού ση,μ·ερι-
  νού μνημείου. Σήμερα σώ-
  ζονταιι τα ίχνη τού δρόμου
  αυτού στα σηιμεία «Περδΐικά-
  κια» και νότια τού μνημείου.
  Επειδή ο δρόμος αυτάς ή-
  τανε κακοδιάβατος προ πάν¬
  των τους χειμερινούς μήνες,
  ένας παπάς από το Μυλοπό-
  ταμο συγκέντρωνε τους ντό-
  πιους κάθε φορά και συντη-
  ρούσανε το δράμο από το
  Σορό, που ανιηφόρι.ζε από τη
  θέση Καμάρα — το μασκάλι
  τού σορού και κατέληγε στον
  Πόρο τού Μοσχονά. Η τοπο-
  θεσία πήρε την ονομασϊα
  «Σορός» γιΐΰτί υπάρχουν με-
  γάλοι σωροί από πέτρες που
  μάζευαν για να καθαρίσουν
  ή να ανανεώσσυν το διάιβα
  τού δρόμου. Αυτάς ο δρόμος
  λοιπόν που στη συνέχίΐα διέ-
  σχυζε το Σκλαβόκομπο ήτανιε
  παλαιότερα η Κεντρική Αρτη
  ρία Ηρακλείου — Ρεθύμνου.
  Απο κεί περνούσανε οί Στρα-
  τιές των κατακτητών που έρ-
  χονταν από Χανιά —Ρέθυμνο
  για Ηρόκλειο ή και αντίστρο-
  φα.
  (Συνεχίζεται)
  ΤΟ «ΚΕΡΑΤΟ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ
  Από το χωριανό μας Σόφο
  Παντερή, πήραμε και δη-
  μοσιεύουμε την επιστολή
  που ακολουθεί όπως είναι,
  γιατί νομίζουμΐ πως η παρα
  μικρή επέμβαση στο κείμε-
  νο της θα είναι μια παραφω
  νία και θο έρχεται σί αντί-
  θεση με το ύφος, το γλα-
  φυρότητα και την άιμογη
  μα και ατόφια γράφη της.
  Μ00Α0Ι8Ο0
  15 ΜΑΗ 1985
  πολλά
  Αγαπη,τί «Κήρυκα»
  τα έτη σου.
  Λέει μια παροιμιά: «Να το¬
  νε βρεί θέλει α νέ 'χωστεί και
  στου βουγ,ιού το κέρατο». 'Ε-
  τσα μ" εύρη«ε και ελόγου μου
  ο αγαπητός «Γωνιανός Κή,ριι-
  κας» όχι βεβαία στου βου-
  γιού αλλά στής Αφρικής το
  Κέρατο, τη Σομαλία. Γιάντα
  όμως τη λένε «Κέρας της Α-
  φρικής» δεν κατέχω να σου
  πώ και να με συμπαθάς. Στις
  σελίδες σου λοιπόν διαβάζω
  μ' όλα τα αποδέλοιπα ενδια-
  φέροντα, πως κάνεις τον ψαρά
  και ψαρεύεις πληροφορίας για
  την Αντισταθή κατά των Γερ
  μανών. Ότι χτυπ,ητό κσι
  σπουδαίο γεγονός σχετικό με
  το θέμα σου, είναι οπωσδήπο-
  τε γνωστο και χιλ,ιαειπωμένο.
  Τα μικρά όμως, τα άγνωστα,
  είναι που συνθέτουνε τελικά
  την πλήρη και σωστή εικόνα
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΛ ΕΚΘΕΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
  Πληροφορούμε όλους τους Όσοι ε.νδιαφέρονται να
  χειροτέχνες — βιοτέχνες — πάρουν μέρος, μπορούν να
  παραγωγούς ειδών Λα'ι'κής δηλώνουν συμμετοχή ίτα πά
  Τέχνης ότι θα πραγματοποιη ραρτήματα τού ΕΟΜΜΕΧ
  θεί και εφέτος η Παγκρήτια στο Ρέθυμνο (οδός Ηγουμέ-
  Εκθεση Χειροτεχνίας 1985 ·ου Γα&ριήλ 6—3 τηλέφωνο
  2936.2), στο Ηράκλειο (οδός
  Ζογράφου και Χούρδου τηλέ
  φωνο 280225) και στα Χανιά
  (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου
  το μήνα Ιούλιο στο Ρέθαμνο
  από 13—18)7)1985.
  Η εκθέση αυτή τη φορά
  θα είναι ανανεωμένη και θα
  διαθέτει, πέρα από το εκθε-
  4 τηλέφωνο 22568) που θα
  τήριο και τα περίπτερα λια- δίνονται περισσότερες πλή¬
  ν κης πώλησης και περίπτε- ροφορίες για τον τρόπο συμ
  ρο που θα μπορούν οί εκθέ- μετοχής στην εκθέση,
  τες να δέχονται χον&ριικές
  παραγγελίες.
  Αθηνά
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
  ΛΗΪΙΑΡΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ από 10—3—1985 έω< 29—6—1985 Α ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Αρσενικά: — Παντερής αιβάπτιστο τού Γεωργίου και της Ευαγγε- λίας. — Χατζιδάκης Εμμανο^ρλ τού Ζαχαριά και Βΐικτωρίας ρα φαινονται τα κτίσματα Λ . . σηΛυκα: — των Αρχοντικών καθως και ' τού Μεγάρου τού Άρχθντα. Και το πιό οττουδα.ίο (που α- ποδεικνύει τα παραπάνω) εί¬ ναι το γεγονός πως η εκκλη- σιο της Παναγίας στις Γωνιές Μ£ τις τοιχογραφιες και τις ι παληες εικόνες χτίστηκε επί Νικηφόρου Φωκά. Κι αφου λέμε π*** το χωριό μας είναι Μινωικό η παράδο- ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ο ΤΗΛ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Υποψήφιος τού «Κόμιματος των Φιλελευθέρας» στο ΓΗο- μό Ηρακλείου ήτανε ο χωρία νός μας Τηλέμαχος Τσαγκα¬ ράκης ~ι<; εκλογές που έγι ναν στις 2 Ιούνη για την ανά εειξη νέας βουλής. Ο Τηλέμαχος Τσαγκαρά¬ κης γεννήθηκε στις Γωνιές Ναλεβυζίου και τώρα ζεί και Ηράκλειο. Γ. Κ. Β ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ — Γ ΓΑΜΟΙ: — Μιχαλάκης Εμμανουήλ Ιω αννη — Μελιδονη Ελένη Ευάγγελου — Γιαμαλάκης Εμμανουήλ Σω τηριου — Κουτάκαυ Πανα γιωτα Κων)νου — Μαρκατάτος Γεώργιος Εμ¬ μανουήλ — Στεφανουδά- κη Αδαμαντία Νικολάου — Μακατουνάκης Χαράλα- μπος Ελευθΐρίου — Μπέρ κη Όλγα Βασιλείου — Μπαφάκη^ Γεώργιος Εμμα¬ νουήλ — Παντερή Ιωάννα Ιωάννη — Τσιντάρης Ιωάννης Γεωργί ου — Μαυρογιαντνάικη Ευ φροσύνη Κων)νού — Φθενός Ιωάννης Εμμανου¬ ήλ — Μπισμπιρούλα Αση μίνα Βασιλείου — Χαλκιαδάκης Μιχαήλ Εμ¬ μανουήλ — Τσαγκαράικη Ειρήνη Εμμανουήλ Δ' ΘΑΝΑΤΟΙ: — Φθενος Γεωργιος Ιωάννη, γεννήθηικε 1944 απι^. 1985 — Φθενού Ασπασία Χά Δη- μοσθένη γεννήθηκε 1922 απε- βίωσε 1985 — Βαντερή Μαρία Χά Γεωρ- γίου γεννήθηκε 1904 απεβ. 1985 Παντερής Ελευθέριος Δημη- τρίου γεννήθηκε 1982 απεβίω σε 1985 — Παπαδάκης Δημήτριος I- ωαννη γεννήθηκε 1922 απεβ. 1984 — Σμαραγδής Στυλιανός Αν τωνίου γεννήθηκε 1933 απεβ. 1985 — Μιχαλάκης Νικόλαος Βασι- >ίίου γεννήθηκε 1900 απεβ.
  1985
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ληζιαρχικά γε-
  γονοτα που τυχόν έχουν συμ
  βεί και δεν αναφέρονται, δεν
  έχουμε στοιχεία, θα δημοσιευ
  θούν τότε που θα έχουμε.
  Ο Ληξίαρχος
  ΜΑΡΙΝΟΣ Γ.
  ΜΑΥΡΟΠΑΝΝΑΚΗΣ
  ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ
  — ΔΙΑΔΙΔΕΤΕ
  ΤΟΝ «ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ»
  ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΑΝΩΝ
  των πραγμάτων.
  Αφουγκράσου .λοιπόν ν'
  ακούσεις τρείς μικρές ιστορίες
  που στο δβκάχρονο μυαλό των
  κοπελιών μπορεί να μην έχου-
  νε όνομα, μα εδά χαροκτηρί-
  ζονται πέρα για πέρα αντι¬
  σταθή.
  Ιστορία Πρώτη:
  Το χωριο μας ήτανε από
  τα ομορφότερα χωρία τού
  Μαλεβυζιού, με το δάσος των
  δρ,υγιάδων στη Καλενιά, από
  τού Μπίρ Μανή κα.ι τού Κου-
  λού Μπεγίρι, ίσομε τού Ρέχ-
  τρα και το μετόχι τού Γκρή
  —'Γκρή. Για την καταστροφή
  απο τους Γερμανούς αυτού
  τού στολιδιού τού χωρίου
  μας από τους χιλιόχρονσυς
  δρυγιάδες, δεν ήκουσα να γέ¬
  νει διαμαρτυρία και ο ντό-
  ρος πούπρεπε γιατί οί ανθρώ-
  ποι που χαθήκανε ξαναγεννή-
  κανε και όλα ξαναγεννιούνται
  εκτός απ' τους χιλιόχρονους
  δρυγιάδες που χαθήκανιε μια
  για πά ντα και έχασε το χωριό
  το μονάκριβο αυτό φουντου-
  λούκι ντου- Τέλος πάντων η
  ιστορία μας έχει ως εξής:
  Όντε ν' εδολοφονούσανε
  τσοί δρυγιάδες και ορφανεύ-
  γαν·ε το χωργιό, ένας λόχος
  Γερμανοί ήσανε καταυλισμέ-
  νοι στο τέρμα στα σπϊ6ια
  των Κουκήδων. Κάθε ταχυνή
  ηου περνουνε για να πάω στα
  Καμαραικιανά γη όντε νεγιά-
  γερνα όσο θωρούσα και δεν
  ημπόρουνε να το χωνέψω, μ'
  όλον ότι ο Γνίάγεράς τονε έ¬
  νας Αυστριακός ονόματι Δη¬
  μήτρης με φώνιαζε *£ΐ ήδιδέ
  μου μια φέτα κουραιμάνα μαύ
  ρη, με μαρμελάδα κιόλας. Κα-
  λός άνθρωπος, ο θεός να
  τονε συχωρέσει, θα πρέπει νά
  χ« κι αυτός κοπελια αφηιτά
  οπίσω ντου. Το πώς και γιόν
  τα μου ηρωτόρθε η ιδέα δέ
  θυμούμαι, αλλά την εβαλα σε
  πράξη καΐ μάζωξα σ' ένα σπιρ
  τοκούτι φλόμο από τα Καμα-
  ρακιανά και εκείνηνά τη τα¬
  χυνή, όντε ν' επήγε ο Δημή¬
  τρης ο Μάγερας μέσα για να
  μου φέρει τη φέτα τη κουρα
  μάνα, άδειασα το κουτάκι το
  φλόμο στο καζάνι το γάλα
  πούβραζε για το λάχο στη ρί
  ζα τού ευκάλυπτου εκειά που
  ήτανε η πόρτα τού περιπτέ
  ρου. Το γάλα πήρε ένα χρώμα
  «λουλακί» και τού λόγου μου
  θα πρέπει ν' άλλαξα σαράντα
  χρώματα απού το φόβο μου
  και όρπαξα τη κουτάλα κι α-
  νακατωνά το. Το πώς και
  γιάντα δεν το κατέχω μα το
  γάλα ίσαμε νάρθει ο Μάγερας
  ήφρισε και ήσπρισε πάλι. Ε¬
  πήρα τη φέτα τη Κουραμάνα
  κι εμίσεψα, μα έτρεμα τηιν α-
  νεποδέλοιπη μερά απού το
  φόβο μου.
  Δεν επέρασε μισή ώρα από
  το πρωινό τού λόχου και ε-
  πήρανε όλοι τα σόχωρα και
  τσοί δαμάκους από το Λαγκό
  ίσαμε τη Κάτω Κολενιά και
  εγλακούσονε και δεν φτάνανε
  με το κόψιμο που τσοίτΐιασε
  από το φλόμο. Σε δυό ώρ«ς
  ήτανε ερχομένα νοσοκομειακά
  από το Ηράκλειο και τσοί πή
  ρανε χωρίς ποτέ να μαθευτεί
  πως επάθανε την «ομαδική
  δηλητη,ρίαση».
  Ιστορία δεύτερη:
  Οντε νεχτίζανε οί Γερμα¬
  νοί τα μέγαρα στη Πούπα, ε-
  φίρανε βαρέλια πίσσα για μο
  νωση ή οτιδήποτε άλλο και
  τάχανε στη βάνγα τού δρό¬
  μου, από των Σπετόλιδω τα
  σπιθια ίσαμε το αγροτικό Για
  τρειο. 'Ενα μεσ.η,μερι που γιά
  γερνα από τα Καμαρακια-
  νά, θάτανε γύρω στσί 2 η ώ¬
  ρα δεν κουνούσε φύλλο. Δευ
  τεροούλης — Αύγουστος
  και ετσιτσίριζε ο τόπος από
  τη κάψα και δεν υπέρχενε ψυ
  χή όξω. Ηβάοτουνε ένα κακο
  ξύναρο και στην αρχή, σαν
  Γταιχνίδι έδοκα μια ενός πρ.ι-
  σμένου βαρελιού και εντόκα
  ρε η πίσσα και ετσίρανε τάξε
  πως είχε μούρνα φαωμένα το
  βαρέλι και τόπιασε κόψιμο.
  Οντέν είδα τη ζημιά που μπό
  ρουνε να κάμω, εντάκαρα και
  ετρύπουνα ένα — ένα τα βα
  ρέλια από τη μια όικρη τση
  σειράς ίσαικ την άλλη και η
  πίσα εντάκαρε και έκανε αυλά
  κι ίσαμε το Λαγκό. Ο μόνος
  που μ' είδε ήτανε ο μακαρΐ-
  της ο Ζύδης, που για πρώτη
  φορά δεν τον είδα να μανίζει
  μόνο εσύρθηκε μέσα και έκα¬
  με πως δεν είδε. Σε τούτηνά
  την επιχείρηση είχα και ορτά
  κη μα δέ μπορώ ν' ανεστορη-
  θώ αν ήτανε ο Σπύρος γη ο
  Τάσος τού μπάρμπα μου τού
  Παντερογιάννιη. Ένα μόνο
  θυμούμαι κολά, πως εσκυλιά-
  σανε οί γερμανοϊ για το σα-
  μποτάζ, όπως ήκουσα πρώτη
  φορά να τ.ο λένε, και πως βλα
  στημούνε ακόμη οί Γωνιανοί
  που γενήκανε σύχρηστοι από
  τσοί πίσσες ίσαμε να τσοί μα
  ζώζουνε και να τσοί μεταφέ
  ρουνε στη κορφή τση ΓΤού-
  πας. Για και καιρό ύστερα η-
  νεγύριζα και δεν εττοίρνουνε
  από τού Ξύδη το εργοστά-
  σιο. Η δεύτερη ιστορία τέλει
  ώνει έπαέ, μα απομένει για
  τσι γερμανούς το ερώτηρα
  ποιοί εκάμανε τη ζημιά και
  αττοδά και πέρα πά ι ρ νού νέ μέ
  τρα ασφαλείας για όλα και
  ψάχνουνε κ ι αρωτούνε να
  βρούνε από πού και πώς...
  Ιστορία τρίτη:
  Την ιδία εποχή που χτίζα-
  νε τα μέγαρα στη Παύπα υ-
  πεύθυνος και επικεφαλής των
  έργων ήτανε ένας αξιωματι-
  κός τού Μηχανικού, θαρρώ
  Ταγματάρχης, με τ' όναμα
  Μάξ που έμενε στων Κουκή-
  δων τα σπίθΐα στο τέρμα και
  κάθε ταχυνή μ' ένα χαρτοφύ
  λακα στη χέρα ανηχρόριζε
  στη Πούπα από τού
  Ηραικλή το ντουκιάνι
  και επέρνανε από το σπί-
  τι μας. Κάθε ταχυνή λοιπόν
  επι νέ ένα κάρτο δροσερό
  Σουλτανί κρασί, πούχε βάλειι
  ο μακαρίτης ο πατέρας μου
  εκεινά τη χρονιά, και στο για-
  γερμό πρός τα κάτω δεν εξέχ-
  νανε πάλι το βαρέλι μας και
  άλλες φορές έπινε και μια νε-
  ρόκουπα ρακί. Οί εργασίες
  στη Πούπα γίνονταν με προ-
  σωΓΓΐκή δουλειά των Γωνιια-
  νών, που τους είχανε αγγαρέ-
  ψει και δουλεύανε με την εβ
  δομάδα, μια στσί δυό γη
  τρείς δέ θυμούμαι.
  Ο πατέρας μου λοιπόν, ο
  θεος να τονε συχωρέσει, εζή
  τηξε τού Μάξ αντί να πηγαί-
  νει αυτός αγγαρε,ία να πέμπει
  εμένα 10—12 χρονώ κοπέλι
  και έτσι με εκάμανε νεροκου-
  βαλητή τού εργοτάξιου και
  εφερνα μ' ένα χτήμα τσι κα-
  νίστρες το νερό από το χω
  ριό και με δυό — τρία ρουσ
  σοντενεκάκια επότιζα τσι
  δουλευτάδες άμα διψούσανε.
  Σαν κοπέλι πούμουνε δεν με
  πολυλογαριάζανε και γροιικού
  σα κ ι έβλεπα πολλά στο πό-
  στο μου καθώς πολλές φορές
  καθόμουνα με τον ένοπλο γερ
  μανο φρουρό.
  Ήκουσα και ήμαθα λοιπόν
  πως επολεμούσανε τον Μπου-
  ζογιώργη πούκανε τα φουρνέ-
  λα να κλέψει κάμποσο δυναμί
  τη που τονε θέλα,νε. Χωρίς
  να χάσω καιρό ερώτηξα τον
  μακαρίτη τον Κωστογιάννη
  ανήθελε να πάρω εγώ που
  μπόρουμναι δυναμίτη και έκα
  μέ μου χίλιες χαρές μόνο που
  μοίιπι πως ήτανε κίνδυνος με
  γάλος και έπρεπε να μη γίνει
  σε καμιά περίπτωση αντιλη-
  πτό. Τού λόγου μου χωρίς
  τη συναίσθηση τού κινδύνου
  και με τον κοπελίστικο ενβου
  σιασμό που τον λογαριάζαυ
  νέ οί μεγάλοι και που μπο
  ρεί να βοηθήσει το «αντάρ-
  τικο» όπως Κίγανι, πήρα ένα
  ολόκληρο κουτί σαν το κου-
  τί των λουκουμιών ήτανε, μα
  σούρια δυναιμίτη, μια και ή-
  μουνα όλη μερά με τον ένο-
  πλ,ο φρουρό μου ήτανε εύ-
  κολο και προφασιζόμενος πως
  θελά κουκουβίσω οθε ντο δέ-
  τη, έχοντος στιο πουκάιμισό
  μου το κουτί επόγειρα στον
  απάνω δέτη. Επήγα και έχω-
  σα το κουτί σε μια ριζημιά
  μαυραγκάθα που βάζαινιε ένα
  χαράκι και γιαγέρνοντας το
  λέω τού Κωστογιάννη για να
  πάει να το πάρει. Επήρε το
  την ιδία μερά, αλλά και στο
  εργοτάξιο εγίνηικε σεισμός όν¬
  τε ν' ευρέθηκε το έλλειμα τού
  δυναμίτη. Επειδή άμως ήτα¬
  νε ολόκληρο κουτί στην αρ¬
  χή νομίσανε πως γίνηικε λά-
  θος και για μια — δυό μέρες
  ψάχνανΐ μήπως η απογραφή
  δεν ήτανε σωστή και χρεώθη-
  κε παραπάνω ένα κουτί. Ο
  Μάξ εδιπλασίασε το κρασί
  και τη ρακί πούπινί, δεν τον
  έβανε ο τόπος και πίνοντας έ
  λεγε τον πόνο τού μισο Ελλη
  νικά, μισο Γερμανικά. Πάν¬
  τως με το κοντό πα,ντελονάικι
  που εφόρΐΐ δεν κρατούσε πο¬
  τέ όπλο αλλά είχε πάντα ένα
  πιστόλι Λισύγκερ μέσα στο
  χαρτοφύλακά τού. Αρχίσανε
  οί ανακρίσεις και τα στριμώγ
  μοτα και μια βδομάδα αργότε
  ρα, ένα απόγεμα που ανέβοι
  να στο χωριό στσ σημείο α¬
  κριβώς της διασταύρωσης
  για τού θωμά το σπίτι, συ-
  ναντήθηκα με τον Μαξ
  που κατέβαινε για τηιν παράγ
  κα. Μόλις τονε χαιρέτιξα εί¬
  δα στα μάθια ντου μια α-
  στραπή κι ηρώτηξέ με: Τού
  Σοφοκλής; Γιά τού αποκρίθη'
  θηικα, μα δεν επρόκαμα γιιατί
  μούχε αστράψει ένα μπάτσο
  που εκυλίστηικα χάμαι. Τον εί
  δα με μάθια που αστράφτανε
  από το μίσος και το θυμό να
  κόνει πως ανοίγει το χαρτο¬
  φύλακά ντου, και επετάχτηκο
  σαν το ελατήριο οθί κάτω
  και εκαταγικρεμίοτηΐκα στσι
  δαιμάκους ίσαμε το δρόμο ε-
  νώ ο Μάξ πυροβολούσε πίσω
  μου με το Λιούγκερ που μου
  φαινότανε κανονιες. Γκρεμί-
  στηκα στη σκά,ρπα, τση Β ι
  τσίλας το μποστάνι τσουρι-
  χτος και οχι ορθος έφταξα
  στο ρυάκι στο Λαγκό. Ρυάικι
  — ρυάκι στον Αγκοιιτσακιά,
  μέχρι Καφατσή και πίσω τον
  κομαρακιιανό ποταμό. Ίσα¬
  με το Καμαράκι έφταξα ματο
  βουροβαμμένος από τσι βά-
  τους και τσ' αγκρεβάτσυς
  των ποταμών. Ο Μάξ ειδοπΌϊ
  ησε τον πατέρα μου πως με
  καταζητούσανε και μια βδομά
  δα αργότερα με φυγαδέψανε
  στα Σαββαθιανά. Δέ με μά-
  λωσε ο πατέρας μου μα μαύ
  'πε να προσέχω. Ετσά έχασα
  τη σειρά μου στο σκολειό
  και αντί να τελειιώσω με τσι
  συνομήλικούς μου, (Ξυλαν-
  τρέα, Κατικύρη, ΓιαννΙκο κ.
  λπ.), τελείιασα δυό χρόνους
  αργότερα με τη σειρά τού
  θωμαγίκου τού Σπύρου κλπ.
  και αντί για σκολειό έβγαινα
  το καλοκαίρι από μάντρα σε
  μάντρα και το χειμώνα στσ
  Σαββαθιανά.
  Μικιό κοπελια, μικιιές αληθι
  νές ιστορίες, αλλά μεγάλη
  Γωνιανή καρδιά με τή λαιχτά-
  ρα από γεννησιμιού για τον
  αγώνα τση Λευτεργιάς.
  Χαιρετώ τον Πρόεδρο και
  το Συμβούλιο τού Συλλόγου
  και όλους τσι χωργιανοιϊς
  μας.
  Μ' αγάπη ιοι εχτίιμηση
  Διικός σας
  Καπετάν Σόφος Παντερής
  Για την αντιγραφή Δ.Σ.
  Σημειώση Γωνιανού Κήρυκα:
  Ο Γωνιανός Κήρυ-κας Καπε¬
  τάν Σόφο σου εύχεται πάντα
  καλά ταξίδια «αι καλή αντά-
  μωση στην πατρίδα.
  Κάθε γράμμα θα είναι χα-
  ρά για την εφημερίδα μας κι
  ευχόμαστε τούτη τη φορά να
  μη σε βρεί στο «Κέραπτο της
  Αφρικής» μα όσο πιό κοντά
  γίνεται ή σ' ένα ήρί,μο λιμάνι
  ή στην πατρίδα.
  Ενισχύση τού ΣυΑΑόγου
  στη μυήμη Γ. Φθενού
  Το Μαρτη που περασε πεθανε ο καθηγηιτής μέσης εκπαίδευ-
  σης Γιώργης Φβενός, μετά από μακρόχρονη ταλαιπωρία της
  «επάρατης νόσου» σε νοσσκομείο των ΗΠΑ και των Αθηνών.
  Κη&εύτηκε στις Γωνιές Μαλεβυζίου όπου και γεννήθηικε. Το «τε-
  λευταιο αντιο» στο νί,κρο εκτος απ' τους χωριανους και φίλους,
  είπαν και οί ουνά&ελφοι τού Συλλόγου Καθηγητών Γυμνασίου
  —Λυκείου Κανδάνου καθώς και πολλοί μαθητές τού, που ήρθαν
  με πουλμαν από τα Χανιά.
  Στη μνήμη τού Γιώργη Φθενού και αντί στεφανιού δόθηκαιν
  οαν οΐλθνομική ενισχύση στον πολιτιστικό Σύλλογο, τα παρα-
  κάτω ποσά:
  — Σύλλογος Καθηγητήν Γυμνασίου - Λυκείου Κανδάνου
  — Κοτσιφός Κίμων ~
  — Κοτσιφός Ηλίας
  — Φθενός Τηλέμαχος
  — Φ&ενός Σπυρίδων τού Εμμανουήλ
  — Φθενός Σωκράτης
  — Φθενός Νικόλαος τού Ιωάννου
  —Μ·χελάχης Γεωργιος
  — Μαυρουδής Αλέκος
  — Μαρκατάτος Ιωάννης τού Εμμανουήλ
  — Κουκιαδακης Νικόλαος
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εΙΒΗ
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  5.000
  2.000
  5.000
  ■ ■Ι
  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
  Γωνιανοΐ κοι φίλοι ενισχύσετε
  την τραπέζα αΐματος τού Συλλό¬
  γου μος στο Βενιζέλειο Νοσοκο-
  μείο.
  ■ ■■■■■■■■■ΒΗΗΗΗΗ1ΙΗΙΗΙΗΒΒΒΙΒΗΪΙΙ7-
  ΓΩΝΙΑΝΟΣ ΚπΓΥΚΑΣ
  •ΟΥΝΗΙ 1915
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ- ΜΠηΜΠΟΥΡ,,
  ΚΑΙ "ΧΑΙΡΕ ΤΑΣΟ ΚΑΡΑΤΑΣΟ,,...
  Στα γυρίσματα τού «Αιγαίου» που πήγε στο Παρίσι. Ο σκη
  νοθέτης Γιάννης Σμαραγδής μ ε τον αδελφό τού (διιυθυντή
  φωτογραφ! άς) Νίκο.
  ... Ζητήθηκε και αγορά-
  στη.κε από την ταινιοθήχη
  τού Μσυσείου Μοντέρνας Τέ-
  χνης, «Μπωμπούρ», στο Παρί
  σι,το ποιητικό ντοκυμανταίρ
  τού σκηνοβέτη Γιάννη Σμα-
  ραγδη «Αιγαίο: Από τον Ό-
  μηρο στον Ελυτη» — μια πα-
  ραγωγή τού υπουργείου μας
  Πολιτισμου, που είναι όμως
  «μια ελεύθχρη και εντελώς
  προσωπική αναγνώση τού
  σκηνοθέτη για το Αιγαίο Πέ-
  λαγος».
  Είναι βεβαία η δεύιτερη, φο-
  ρά, που το «Μπωμπούρ» εν-
  διαφέρεται για ταινία τού
  Σ,μαραγδή, αφου αγόρασε το
  1982 το «Καλή σου νύχτα.
  κυρ' Αλέξανδρε», βασισμένο
  στη ζωή και το έργο τού Α-
  Μξανδρου Παιπαδιαιμάντη.
  Στο «Αιγαίο» πάντως, τού
  οποίου το σενάριο εγινε με
  συνεργασία τού ποιητή και
  δασκαλου Ματθαίου Μουντε,
  βλέποιυμε εικόνες από Λέσβο
  Χίο, Σαντορίνη, Πάτμο, Δή-
  λο. Μύκονο και Σικιάθο, όσο
  ακούμε στίχους τού Όμηρου,
  Ελύτη, Σεφερη, Παπσδιαμάν-
  τη., Σαπφως και απσηασματα
  από την «Αποκάλυψη» τού
  I-
  ωάννη, συνδεδεμένα με κεί με¬
  νά τού Μουντέ. Τη φωτογρα-
  φια έκανε ο αδελφάς τού
  σκηνοθέτη Νίκος Σιμαραγδής.
  Εξάλλου συμπληρούται η
  τηλεοπτική τριλογία τού Γι¬
  άννη Σμαραγδή (καλή σου νύ¬
  χτα κύρ' Αλέξανδρε — Χατ-
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΌ
  Το Κοινοτικό Συ,μβσύλιο
  Γωνιών Μαλεβυζίου αισθάνε-
  ται την υποχρεωθή να ευχα
  ριστήσει τους Γωνιαναύς: 1)
  Αθανασακη Εμμανουήλ τού
  Γεωργίου και τους άγνωστους
  σε μας φίλους τού στη Δ,υτι-
  κή Γερμανία, 2) Κοτσιφό Η-
  λία τού Εμμανουήλ και 3)
  Φθενό Τηλέμοχο τού Εμμανου
  ηλ κατοίκους Ηρακλείου, για
  την με δαπάνη τους εκτελέση
  των εργασιών ευπρεπισμού
  (καβάρισμα — άσπρισμα κ.
  λπ.) τού Κοινοτικού Νεκρο-
  ταψείου τού χωρίου μας.
  Γωνιές 29 Ιουνίου 1985
  Για το Κοινοτικό Συμβοαλιο
  Ο Πρόεδρος
  Εμμ. Ι. Μιχαλάκης
  ζη,μανουήλ) με τη νεα σειρά
  που ετοιμάζει ο σκηνοθετης
  για λογαριασμό της ΕΡΤ 2
  Τίτλος της σειράς «Χαίρε
  Τόσο Καρατάσο» με πρωτα
  γωνιστες τους ηθοποιούς
  Γιάννη Μορτζο, Ηλία Λογο-
  θέτη, Άννα Βαγί,νά, Γιώργο
  Μοσχιδη. Ντίνα Κώνστα,
  Σταύρο Ξενίδη, Βασίλη Δια-
  μαντοπιουλο, Κώστα Τσάκω-
  να, Βασίλη Τσάγκλο κ.ά.
  Το σενάριο είναι τού ίδιου
  τού σκηνοθέτη.
  ΜΑ. ΚΡΙ.
  Η ΕΙΚΟΝΑ
  ΤΟΥ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
  ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ
  Μια προσπαθεία ποιι άρ-
  χισε ο Σύλλογος για να συντη
  ρηθουν οί παληές εικόνες της
  Βυζαντινής εκικλησίας τού χω
  ριευ μας ΠΑΝΑΓΙΑ βρήκε αν-
  ταποκριση από την υπη,ριεσία
  της ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩ,Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  πςυ αναστηλώνει και τον Ανε
  μομυλο.
  Με υπευθυνο συνεργείου
  συντήρησης τον κ. Παναγιώ-
  τη Μόσχο συντηρήθηκε η
  πρώτη εικονα τού Αγ. Χαρα-
  λάμπους κιθι ήδη τοποθετήθη-
  κε στ ην εκκλησία.
  Η ιδία διαδικασία θα γίνει
  σταδιακά και για τις υπόλοι-
  πες εικόνες από την παραπά-
  νω υπηρεσία που πρεπει να
  ευχαριστήσουμε θ«ιρμά.
  Η. Π.
  λπο το υπουργειο
  εμποριου
  επιχορηγηση (150.000)
  στο συλλογο μας
  Για τις ανάγκες τού
  Πολιτιστικού Εργαστηρϊου
  Οιχονομική ενισχύση με
  το ποσο των 150.000 δρχ. έ-
  τυχε ο Σύλλογος μας για να
  καΛΰιμει λειτουργικές ανάγ
  κες στο Πολιτιστικό Εργα-
  στηρι στις Γωνιές. Η πρωτο-
  βουλία να επιχορηγηθούν σύλ
  λ^γοι με διάφορα ποσά ήταν
  τού συμπατριώτη μας Γενικου
  Γρομματέα τού Υπουργείον
  κ. Μιχάλη Σάλλα.
  Ευχαρίστου^ θερμά
  Γ. Κ.
  Η στήλιι τού ταμίσ
  Για ενισχύση τού Συλλόγγου μας δόθηκαν κατά καιρούς τα
  παροκάτω ποσά από τους:
  Μπρχατάτο Παντελή τού Γεωργίου δρχ. 10.000
  Αθαναοάχη Εμμανουήλ τού Γεωργιου 2.000
  Μαρκατάτη Στέλιο 3.000
  Παντερη Γεωργιο τού Στυλ,ιανου 1.600
  Καντιδάκη Μαρίνα το^ Ηρακλή 3.000
  Νόθενα Εμμανουήλ τού Ιωάννη 2.000
  Τσιντάρη Εμμανουήλ τού Νικολαου 800
  Μαρκατάτου Ρένα τού Γεωργιου (Χανιά) 1.000
  ΠΑ ΤΟ ΓΩΝΙΑΝΟ ΚΗΡΥΚΑ
  17 Γωνιανοί μελη τού Συνδεσμου Γωνιανών Αττικης δρχ. 6.800
  Παντερής Νικηφόρος τού Βασιλείου 1.000
  Μακρυγιαννάκης Δημήτρης τού Γεωργιου 1.000
  Ο Ταμίας
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΡΗΣ
  ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
  Ο οκτινολόγος Ιατρός κ.
  Εμμ. Δετοράκης που ασχολεί-
  ται με πολύ ενδιαφέρον για
  τη συγκεντρώση στοιχείων
  που αφορσύν τους ιατρούς
  νατο επ, πλέον να διατηρηθή ναδ,ατηρηθεί «.
  και όπερ μη δ,αλυθή (όπερ βε τσυς καρπους ε,ε,νους οίκ το
  βαιως
  τους) αναγκάζεται να μεταβή
  αυτοπροσώπως εις Αθήνας
  οί οποίαι βοήθησαν την επα- προτρεξας των διαφόρων αρ-
  χηγών και σωμσταρχών και
  συννενοηθεί μεθ' υιμων π*ρί
  Πρόεδρο τού Συλλογου μας της εις το μέλλαν διατηρήσε-
  ως και τακτοποιήσεως τού α- Οκτωβριου 1867
  Η Επιτραπή
  και μαλιστα
  θα αποθαρρυνη τού- Οεραπευτήριον
  εν επαναστάσει είναι προωρι-
  νάσταση στην Κρήτη εναντί¬
  ον των Τούρκων, έδωσε στον
  σμενεν παραγάγη.
  Εκφράζοντες δέ την ην
  πρός υμάς διατρέφαμεν και
  σεβασμόν διατελούμεν.
  Γωνιαίς Μαλεβυζίου τη 12
  την παροκάτω επιστολή —
  ντοκουμέντο που έχει γραφεί
  στις 12 θκτώβρη 1967 στο
  χωριό μας, από την επιτραπή
  Μαλεβυζίου — Τεμένους και
  Μεσσαράς «πρός την εν Αθή¬
  ναις υπέρ των Κρητών Κεν¬
  τρικήν Επιτροπήν», από την
  οποία ζητούν να ενισχύοει οί
  κονομΐικά το θεραπε,υτήριο
  τού ιατρού Ι. Γερασιμίοου
  που βρίσκεται στην περιοχή
  Πλατάνια της Κράνας και Α-
  ξού.
  Την επιστολή υπογράφουν
  εγκριτοι πατριώτες των τρι¬
  ών επαρχιών με πρόεδρο τον
  χωριανό μας ΜΕΛΕΤΙΟ ΚΑ-
  ΛΗΣΠΕΡΗ ηγούμενο της Μο
  νής Ιερουσαλήμ.
  Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  Η Επιτροπή Μαλεβυζίου —
  Τεμένους και Μεσσαράς
  ΠΡΟΣ
  Την εν Αθήναις Σίιβαστήν υ
  πέρ των Κρητών Κεντρικήν
  Επιτροπήν.
  Η επί πέντε όλους μήνας ύ¬
  παρξις τού κεντρικού θερα-
  πευτηρίου κατά τα Πλατάνια,
  Κράνα και Αξόν επαξίως τα
  πλείστα διευβυνθέντος παρά
  τού αξιοτίμου ιατρού κ. Ι.
  Γερασιμίδου πολλάς τη επα¬
  ναστάσει παρέσχεν υπηρεσί¬
  ας δεν λανθάνει τούτο υμάς.
  Εν αυτώ εύρον περίθαλψιν
  και θεραπείαν οί ασθενείς και
  τραυματίαι εθελονταί και εγ-
  χώριοι οί προθύμως προσενε-
  γχότες εαυτούς όπως υποστώ
  σι τα μαρτύρια ανίσου και αι
  μπτηρας πάλης πρός απελευθε
  ρωσιν της δούλης πατρίδος
  και το μεγαλείον τού Ελληνι-
  σμού.
  Ο ρηθείς κύριος ιατρός ο-
  μςλογουιμένως αντιπάσχεσε
  μετά προθυμίας και πατριωτι-
  σμού απαραμίλλου κατά των
  κινδυνων και των στερήσεων
  πρός συντήρησιν τού θερα-
  πευτηρίου και προεκινδύνευσε
  όπως σώση εκ των βαρβάρων
  τού εχθρού επιδρομών τους
  εν αυτώ νοσηλευομένους υ-
  πορβάντας πολλάικις τους ενε-
  νήκοντα αν δέ καιΐ περιήλθεν
  πολλάκις επαίτου δίκη τα χω¬
  ρία πρός εύρεσιν χρη,μάτων
  και άρτ<ν δανεισθείς ατομι- ,κώς πολλαχόθεν δεν δύναται επί τέλους ν' ανβεζη απέναν- τι των δαπανών αίτινες απαι τουνται πρός διατηρήση τοι¬ ούτου φιΛανθρωπικού κατα- στήματος. Εννοείται όθεν ότι εν τοι¬ αύτη καταστάση το καταστή ΐ'α τούτο διατελούν δεν ηδύ- 50.000 ΔΡΧ. ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Από 50.000 δραχμές δόθη- καν (σύνολον 100.000) στο Σύλλογο και στην Καινοτητα τού χωρίου μας δωρεα στη μνήμη τού άτυχου Δημήτρη Παπαδάκη που πεθανε στη Γερμανία από ανίατη ασθέ- νεια. Τα παροηάινω ποσά παραδοθη>καν στο Σύλλογο
  και την Κοΐινότητα από
  τον χωριανό μας Εμ¬
  μανουήλ Αθανασακη τού Γε:
  ωργίου που συγκεντρωσε το
  ποσόν αυτο από φίλους τού
  £/νμητρη Παπαδάκη στη Γερ¬
  μανία. Ένα μεγάλο και ειλι-
  κρινές ευχαοιστώ τού Συλλό-
  γου μας στους ονώνυμους δω
  ρητές και μια ευχή στη μνή¬
  μη τού νεκρού που σκεπάστη-
  κε από Γωνιανό χώμα να είναι
  αιώνια αναπαυμένος.
  Π.Σ,Γ.Μ.
  Ο Πρόεδρος ηγούμί.νος της
  φίνων αναπληρωτήν τον μέχρι
  τούδε πρώτον βοηθόν.
  Την μετάβασιν ταύτην συ- Ιερουσαλήμ Μελέτιος
  μ* το Ο ηγούμενος της Οδηγητρία< νο&εύοντες και παρόν παρακαλούμεν υμάς ό¬ πως τω πληρωθώσι τα καθυ- στερουμενα και εί δυνατόν ε- φοδιάζεται εις το μέλλον παρ' υμίν με άδειαν. ΔΓ αυτού δέ και μόνον τού τροπου προβλέπομεν ότι για Εμμ. Ψαρουόοκης Ιωάνν. Γιατράκης Μ. Στεφανάκης Γ. Παποβσσιλείου Μ. Ζυργάνης Ο Γραμματεύς Γ. ΜεΥμαρόκης ΑΠΌΛΟΤΟΝΚΟΣΜΟ Το 1898 κατασκευάστηικε νας αυτού τού συγκροτήιμο- το μοναδικό δεκαθέσιο πό- τος κατασκευάστηικε στο Σα- ίήλατο από την αμεριΐκανι.κή εταιρεία Ουαλδομ. Το πρω- τοοδήγησε ο Γάλλος αθλητής Ταίηλορ, που με κανονικό πο- δήλατο ανε,πτυσσε ταχύτητα 54 χλμ. την ώρα. Το δεκαθέ- γιάνο. — Σουσενκ. Αυτό το ενεργειαχό συγκρότη,μα μπο- ρεί να παράγει κάθε χρόνο 14 δισεκατομμύρια κιλοβο- τώρες ηλεκτρενέργί,ιας. Με βάση τους τεχνικο οικο στοιχο τού στη ΕΣΣΔ. σιο ποδήλατο ζυγίζει 136 κι- νομιικους δίίχτίς ο υόροηλε- λα, έχει μήκος 7,24 μέτρα και τρικός σταθμός τού Σαγιάνο διαθέτει τηλεσκοπικό συστη- —Σουσένικ δίν έχει τον αντϊ- μπ, με το οποίο μπορίί να φτάοει τα 9,55 μέτρα. Το μό- νο τού πρόβλημα ήταν Οτι δεν μπορούσε να χρησι,μοποι- ηθεί στην πίστα λόγω το·υ μηχους τού. Διαβαζω στο πε.ριοδι«ό ΚΡΗΤΗ πως ο πρώτος Ελλη¬ νας Τυβογρόφος ήτανε ο Α- λεξανδρος Γεωρ-γίου, που κα- ταγονταν από το Χάνδακα της Κρήτης. Ο Γεωργιου δι- δαχτηκε την τυπογραφική τέ χνη στη Βενετϊα και τύπωσε το «Ψαλτήριο» τού Δαυ'ί'δ. Ενα γιγαντιο οικονομικό, δυναμικό αναπτύσεταιΐ σήμε- ρα στη Σιβηρία. Συγκεκριμέ- να. στην περιοχή τού Κρασνα γιαρσκ, όπου βρίσκεται το χωριό Σουσένκ, που για ένα διάστη<μα είχε μείνει εξόρι- στος ο Β.Ι. Λένιν, έχειΐ δημι- ουργηθίί ένα παραγωγικό συγ κρότημα, με προοπτικη να γί νει ένα από τα μεγαλύτερα άχι μόνο στη Σιβηρια, αλλά. σε ολόκληοη τη Σοβιετι,κή Έ- νωση. Ο ενεργειακός πυρή- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ - ΓΙΏΡΓΗ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ ΕΘΙΜΟ 30 ΧΡΟΝΩΝ Αξιέπ,αινη πρωτοβουλία τού παπά Γιώργη Παπαδοηετρά- κη (να ανοβιώσει το έθψο της περιφοράς στο χωριο μας τού επιτάφιου τη Με,γά- λη Παρασκευή) βρήκε πρόθυ- μο συμποραστάτη τον Πο- λιτιστΐιχό Σύλλογο που κινη- τοποιώντας τους νέους προ πάντων, υλοποιήθηκε για πρώ τη φορά μετά από 30 χρονια, ο τρόπος που και οί παππου- δες μας τιμούσαν τον νεκρά Χριστο. Ο Σύλλογς»ς εχτιμα πως στο πρόσωπο τού παπά— Γιώργη Παπαδοπετράκη βλέ πει ενα όξιο ιερέα που με τη φλόγα και τη θελήση τού η εκκλησία θα κερδίσει και θα διδάξει σωστά τις επομένας και τωρινές γενιές των νέων. Κοι τού χρόνου. Π. Σ. Γ. Μ. Η ΚΟΤηΓΠΓΗ ΤΟΝ ΚΡΗΤΟΙ Η Κρήτη στάθηκι το χυνιυ τυτκ» οπ Τ0;ς τήρι των προΊ'στορι«ων πολι κους χρόνους τισμών της Ανατολικης Μεσο ναι αυτόχ'1- σπμ γειου. Τους σφομοκχ» κοι τους μετουσίωσε κ ι εδωσε το ^ κά της φωτα. Πρωαο στη Ελλαδα, κατόπιν σ όλη τη Ευρωπη κ ι υστερα στον ολλο κόσμο. Η περίοδος των Μινύ ων τη δοζάζει στα πίρστο τού πό τη 'το' οιού, στον αιγο Οί μετανοστιυοϊΐς τότε γνωοτου κόουου. Χωρίς την Κρητη δεν θο εί- νόν σε διαφορο χο4^ τις χρυσές Μυκήνις. ού- στήμοτα εφιραν τε την κλασική Ελλάοα. Ο πό ποΓτοιήσεις, ολλό &ΐγΤ λιτισμός της διοτήρησι τη τη μορφολογιο τού λάμψη τού σ όλους τους αι- τυπου. Ενας ελαφρό „„ ωνες, α«άμη κι ότον την κο «τος χρωματιομος που Λ τοκτησανε οί διαφοροι Βάρ ναντόται μετοζυ των Κ^ βαροι. ΑφιΓνσε τα ίχνη τού α που είναι βοσι«α γνά, ατόφια, και στο π»ό μα μπορίί νο συνδεθ{ΐ κρκνο χωριό της. Πρωτογο- φιξη ινδοευρωπο ι κων να φαίνονται πολΛές φοοές γλωσσα φυλλων, ίοχος ^ τα Κρητικα ήθη Λ το μοτι *ων, που γινονται μύΛις ( τού συγχρόνου τεχνοΑογικου τα γυρω στο 2.000 -.χ. πολιτισμου μας. Μο πάντα ελ κυστικά κι ανθρωπινα. Παντα απο καρδιός θα σου μιλήσει ο Κρητικός. Έχει μια κρυφη περηφάνεια η κουβέντα τού Τΐ)ν ( Στη Μ£σομ,νν«τή εποχή Μ-ια ζεοτασιά. Και τη φιλοξε- νίο τού, χάρισρα προπατορι- κό, σπόνια τη συνανταει κο- νείς σ' αυτό το βαβμο σ αλ- λους τόπους. Όλα αποστο- γμα τού μακραιωνου πολιτι¬ σμου τού. Και τι δεν εχει ειπωθεί για τους Κρήτες! Πολλοί Ελλη- που σιιναντάμε σήμερα στι Κρ.γΓη (με πολυ ελοφρες μ νο πορσλλογες απο τότε, κ μόλις γίνοντοι αντιληπτίζ α- την ανθρωτκλογικη μεθοί εχει ολοκληρωθει. Οί Κρη- όίν άΧΚο^ο^ σχεδον κπ' λου σ ένα διοσΐίΐι π[ϋ πλησιόζίι τις τ σερκ; χιλνοδεδς χρονια. ' ουτο και ιμμεσο τσ ανθρ νες και ξένοι επιστήμονίς προ λογικα διδομενα υπο· σπάθησον να δώσουν οπόφε·ς που δεν είναι συμφωνες ή κπι ανιοτρέπονται από άλλες. Ε- τσι, άλλοι είπαν ότι οί Κρή¬ τες δεν είναι Έλληνες ή ότι είναι Αιγύπτιοι ή ότι είναι Ιη μίτες. Ολες αυτές οί απόψεις γίνοντοι αντικείμενο συζητη- σης μα δεν ευσταθουν. Οί Κρήτες κατά τα τελευταία εξι χιλιαδίς χρονιο τουλάχιστον αν άχι και περισσότερο. αν- θρωπολογικά είναι ο ιδιος λο- ός μέχρι σήμερα. Μπορεί ν' αλλαζαν καποτε γλωσσα. ή γλώσσες. εθιμα και καυστουμια, βασιλιαδες και συστήματα. Μπορεί να δέχτη- καν επιδρόσεις διαφόρων πο- λιτισμών ή να έφτοσον ως εχει διάφοραι έποικοι διαφό¬ ρων φυλών κατά τη μακραί- ωνη ιστορία τους, ομως τον αρχικό φυλετικό πυρήνα τί- ποτα απ' όλα αυτά δεν τον αλλοίωσε και στην πλειοψη- φία τους οί Κρήτες παρέμει- ναν ο ίδιος φλετικός τυπος ή Ή ζουν ότι οί Μινωίτες μιλαγ κοι ούτοι ελληνικά κσι η { ναστιιο των Μινωυν φ ιιι αυτή συτοχθόνου γής· στη γεωγροφΐκη ση που κατεχίΐ η Κρητη στσίοροδρόμισ της Μ1"" μηθίΐοι να παιξει σ τπτο ιστορικό ρολο κο Κρήτες κοτορθωσαν νο νοι/ν το νησί τους λίκνο ευρυπσι'κού πολιτισμου. Αυτό είναι το τα ανθρωπολογκής ερί που εγινε στην Κρητη τον ΑΡΗ Ν. ΠΟΥΛΙΑΝΟ συνεργατες τού κοι τυπι κι σε βιβλίο με τίτλο Η Κ/ ΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ ι ΘΡΩΠΟΛΟΠΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ; ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΙΑΣ) λογοριοσμο τη; ΒΙΒΛΙΟΘ ΚΗΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΡ ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 0 απόγον ►♦♦♦♦«►♦♦♦«►♦♦♦♦ Από τα έδιμα τού χωρίου μας Πρετοιμασΐο για «τροηέζι» σε νόμο