90606

Αριθμός τεύχους

155

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρ&ς ο' κύτόν, πού πρΐν με
  χώμα, τού ΐράξουν οί δλλοι τό
  στόμα, τψλάβη νά πεϊ Εστω
  καΐ μιά σλλσβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ν /ιο
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  : ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος-'Λρ. Φύλ. 155-Δρχ. 5
  Στ ούς 140 κατηγορούμενους, τοίις αλλους παράνουτες καί την Οίκουομία μας
  Η Ι1ΙΚΗ - «ΜΠΜΟΥΘ» ΤΩΝ ΒΓΡΟΤΠΗ
  ΣΤΟΙΧΙΣΕ ΟΕΚη ΕΚΟΤΟΜΜΥΡΙΒ ΠΡΧ.!
  ΑΨΙΓΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣ ΤΗΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ Ο ΕΙΣΟΓΓΕΠΕΑΣ - ΜΟΧΗΤΙΚΟΙ ΟΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ
  ΕΝΑ άιπό ^ κυριώτερα, χαραχτηριστικά
  ι ής δίκης οΊής, πού δέν κπρεπε νά γίνει,
  όπως τουλ^ιοτον έ'γινε, είναι ή αΌκοπη
  διασπάθιση6έκα περίπου έκατομμιυρίων
  δραχμών ΙΙΟ.ΟΟΟΟΟΟ), οτά όποΐα άνέρ-
  χεταα τό γινικύ «κόστος» της.
  ΕΥΘΥΣ άρεσως άιναλύομε τα ποσόν αύ-
  τό, πού ϊφς κατ' άριχήν φαίνεται ύπερ-
  βολικό, χ/ρις δμως τελικά νά είναι £ξω
  άπό την ηαγμθίτικότητα.
  ΚΟΝΔΥΛί ΠΡΩΤΟ
  140 κατηΐ>ρούμενοι, ούν 90 μάρτυρες κα
  Γηγορίας,ούν 50 μάρτυιρες ύιτεράθΓαοης,
  ούν 420 /ίλοι και ουγγενεϊς των κατηγο-
  ρουμένωΙ (μιέαος Ορος άπό 3 οτόν καθένα
  140 επι ί'ίοον 420), συν 100 διάφοροι (δι
  κηγόροι,ρυνεΐαιραοτικοί παράγονιτες, κομ
  ματικοί ίαράιγονιτες κλπ.), δλοι αύτοι μας
  κάνουν ΚΧ) ίίτομα. "Άν λοιπόν πολλαιπλα
  οιάσωμε τόν άριθμό αυτόν επί 10 μέρες
  πού κράτησε ή δίκ~> έχομε 800 επί 10 ίσον
  8000 μεροκαμματα. Παλλαπλασιάζοντας
  τώρα τα μεροκάμματα αύτό επί 800 μόνον
  δραχμές τό καθένα (σημειώατε δτχ ό κλα
  δευτής αύτη την έιποχή θέλει 1100 δρχ.
  μιεροκάμματο) βρίσκομε τό πρωτο κονδύ-
  λι των έΤ,ι έκαπτομμυρίων τετρακοσίων χι¬
  λιάδων δραχρών (8.000 επί 800 ίσον
  6 400.000).
  ΚΟΝΔΥΛΙ ΔΕΥΤΕΡΟ
  Γΐενικά £ξοδα κατά μέσον δρο των 800 άτό
  μων αύιών (φαγητό, ΰΊτνος τσιγάρα, κα-
  φέδες κλπ.) πρός 500 δρχ· £χομιε τό πο¬
  σόν των τετρακοσίων χιλιάδων (800 έπϊ
  500 ϊσον 400.000).
  ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΡΙΤΟ
  "Εξσδα διακινήσεως 700 μόνον άτάμων
  ιής ύπα'ίθρου, των μαρτύρων πού ή"ρθαν
  άπό τόσα μακουνά σήμεϊα καΐ των συνο-
  δών, πρός 800 δραχμές έκαστος £χομε 560.
  000.
  Πρέηει νά σημειωθεΐ δτι οΰτε πρός
  100 δρχ. δέν έρχεται γιά τόν καθένα ή με¬
  ρά, χρ'ήμαται πού δέν φτάνουν οΰτε γιά
  δυό τρία ταξΐ μέσα στήν πόλη,
  ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΕΊΆΡΤΟ
  "Εξοδα προανακρίσεων 286*"όΙ^μων (ττε-
  ρίπου τα διπλάσια κινητοπ|»ή'θηκαιν γιά
  νά έιπαλεγοΰν οί 140 κατηιγορούμενοι) ε¬
  πι 500 δρχ. περίπου, μέ μέσο δρο άιπασχό-
  λησης δέκα μέρες, έχομε δνα1 έκατομμύ-
  ριο τετρακόσες χιλιάδες (280 επί 500 Ισον
  140.000 επί 10 ίσον 1.4οο.οοο).
  Σημειώστε 5τι μερικοΐ κατηγορούμενοι
  άπκμσχολήθηικαν περί τίς 40 ]ΐέρε(; στή προ-
  αινάκριση.
  ΚΟΝΔΥΛΙ ΠΕΜΠΤΟ
  Άμοιβές 20 δικηιγόρων (ΰσχετο όν δέν
  ηληιρώθηίκαν πρός τιμήν τους) επί 40 χιλι
  άδες, κατ' ελάχιστον έχομε όχτακόσες χι-
  λιάδες δραχμές (40.000 επι 20 ίσον 800
  000).
  ΚΟΝΔΥΛΙ ΕΚΤΟ
  Άπασχολήοεις προανακριτικών ύπαλλή-
  λων, δικαοτικών συναδέλαρων τους, δικα-
  στικών έξόδων, άπαοχολήσεις Είσαγγελέ-
  ων και Δικαστών, άοτυνσμΐκών όργάνων
  τάξεως, συνετααριστυκών παραγόντων
  κλπ. κλπ. ένα γβγικό ποσό συνολικών έ¬
  ξόδων αύίίίϊς της καιτηγορίας δραχμές 500
  χιλιάδες
  ΟΤΑΝ προστεθοΰν τα κονδύλια αύ-
  τά, βγαίνει ότι ύπερβαα'νσυν τα 10 έκα-
  τομμΐύιρια δραιχμές, μέ τα όποΐα, έν πάοη
  περιπτώσει, Γπιβαρύνθηκε ή Έθνική Οί-
  κονομίαι
  !■■■■■ ■■■■■■■■■■■■εΜΙσ|--π|-ν
  "ΚΑΤΔΣΚΕΥΔΣΤΗΚΔΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ ΠΟΛΛΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ,
  «...Ό μάμτυιρας κατηγορίας καί μηνυτής 13
  καιτηγορουμένων άνθυπασπαστής έ.ά. Έμμ. Μαρ-
  κάχης, σέ ερωτήση τοϋ προέδρου, σχετικά μέ την
  πλήρη άνιτίθεση τής προφορικίίς άίπό την γραπτή
  καταθέση τού, δήλιοσε:
  —Ό άξιωμαΐτικός ύπιηιρεοίας έγραφε την κα¬
  ταθέση καί έγώ την ύπέγραψα χωρίς νά τή διαβά
  οω..
  Σέ ερωτήση τοΰ είσαγγελέα, όν ύπάριχει τό
  ίνδεχόιιενο άΊλλα στοΐχεΐα νά εΐχε καίταθέοει κι
  αλλα νά περιέχονιται στήν καταθέση, ό ϊδιος μάρ
  τυρας δήλωσε:
  —^Δέν τό ξέρω αύτό τό πρά<γμα.·. Μοΰ ειπε δτι είναι γιά τό συλλαληιτήριο... Τί νά έκανα, ύπέ- γραφα». ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» 2)2)1978 ΣΗΜ. Έδώ άναφέιρθηκε τό δνομα τοΰ 6ασα- νιστίί άξιωματικοϋ Χωροφυλακής (Τμημα Άσφα λείας) Βαρελά, σάν δευτέρου άναικριτικοΰ ύ- παλλήλου, συντάξαντος την καταθέση ΒΒ ■■■■»■■■■■■■■■!!■■■■»■ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. Παναΐγόπουλος ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ κ. Κατσούλης ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ κ. Σίδερης ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Ζορμιπάς ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ κ. Στεφανάκης ΤΗ Β4.ΟΜΑΔΑ πού ττέρασε, μιά μεγάλη δίκη, ή μεγαλύτερη άγροΐκή δίκη στήν Ίστορία τής μεταπολεμικάς "(Ελλάδος, συγκλό νισΕ {αί κράτησε σέ συνεχή ένταση όλόκληρο τόν Ήρακλειώτικο λαό υΐ κύρια τοϋς άγρότες μας. ΣΤΟΤΡΙΜΕΞΛΕΣ Πλημ£λειοδικείο Ηρακλείου, άρχισε την περασμέ νη 4(υτέρα και συνεχίζεται άκόμη ή δίκη των 140 άγροτώνοΐ ΛττοΤ- οι ΚΓτηγοροΰνται δχι σΐήν Πσναγροτική ά—εργία Ιουλίου — Αύ- γού(του 1976, ε,χοντας άττοκλείσει δλες τίς είσόδου της ττόλης, γιά τή ^| είσαγωγή άγροτικών ττροϊόντων, δττως άλλωστε ήτσν και ή Ι Ι άπόψαση των συνδικαλιστικών ένώσεων των αγροτών — εΐχαν πα- ρακωλόσει τήνσυγκοινωνία καί προέβησαν κατά χό κατηγορητήριο # σΐ. σωμ«τικές κακώσεις Ο σέ έξύ&ριση κα! άττειλές ττολιτών 9) σέ κλοπές •σέ φθορά ξένης ίδιοκτησίσς ΤΗΝ ΟΛΗ ακροαματική διαδικασια την τταρακολουθησαμε απο την ττρώτη σΐιγμή ανελιπώς λόγω ό,μως τής έδδομαδιαιας κυκλο- φορΐας τής έψη.μερίδας μας άντικειμενικά δέν ήταν δυνατόν νά πλη ροφορήσωμε τοθς άναγνώστες μας. Ώστόσο σήμερα μετοφέρουμε κύρια χό 6ασικώτερα και ούσιαστικώτερα σημεΤα τής δίκης αυτής καί όχι λεπτομέοιες οί οποίες δΐΊμοσιεύτηκαν σέ καθημερινές έφη μερίδες ΤΟ ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΩΤΕΡΟ κατά τή γνώμη μσς σημείο της δι κης ττοϋ έξ άλλου φάνηκε καί άττό την εξετάση των πρώτων μαρτύ ρων κατηγορίας, πού σχήν συντριπτική τους πλειοψηφία ήσαν α¬ στυνομικαί, ήταν τό γεγονός ότι στήν ττροανακριτική καταθέση τους ανέφεραν ττρόσωπα τα όττοία καΐηγορουσαν γιά διάφορες παραβά- σεις καί τα όποΐα όπως άττεκαλϋφθει στή διάρκεια τής δίκης, δέν ϊγνώρι'ίΓίν καθόλου ή τά,έτοττοθετοΰσαν σέ διαφορετικά σημεία α- ιΐό ό,ίΛήΓυιν <&ϊά την διάρκεια τής απεργίαν Δέν ήσαν δέ λίγοι έκεϊνοι πού — άθελά τους ϊσως — ανέφεραν δτι υπέγραψαν τίς ►♦♦♦♦♦♦♦ ΤΟΥ ΒίίίΙΙΝ ΒΑΡΕΛΑ καταθέσεις χω,ρίς νά έλέγξουν προηγού,μενα όσο ανέφεραν στόν κ Άνακριτή. Στό σημείο αύτό καΐ ένώ συνεχίζοντο οί «άντιφατικές» καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, οί συνήγοροι Ο—ερασττίσε- ως των καχηγορουιμένων, κ.κ. Στρατάκης — Άλεξανδρής κατάΐγγει λάν τό γεγονός ότι τίς καταθέσεις έγραφε ό «γνωστάς άπό την ττε- ρίοδο τηζ διχτατορίας βασανιστής Βαρελάς*. Τγ+Ν ΤτΐΤΑΡΤΗάρχισαι/οί κβταθέσεις των μαρτύρων ί—ερασττίσέ Συνέχεια στή σελιδα 4 «·■<»♦■·►♦♦♦♦♦■»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦.♦■ Ένώ ειχε πάει γιά φάρμακα 1400 δραχμών ΤΥΦΛΟΣ ΔΡΧΙΜΔΝΔΡΙΤΗΣ ΙΕΡΟΜΟΝΔΧΟΣ ΕΙΥΒΡΙΣΤΗΚΕ ΔΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΓΕΛΟ Ο εξυόρΐσθίΐς κατέφυγε στήν Είσαγγελία καί τή Νομαρχια Ό άττοσυρθείς λόγω ασθενει γραψεΐ στήν εφημερίδα «Μεσό- ας (τυφλώσεως) "Αρχιμανΰρί-1 γειος» ίνα χρονογράφημα? δχι < __.'___.__ ,, 'Δ ·*ι**τΆ+*·/·>ι/Γ νΛλΛτ^π ιτ ι^η νΐΛ τήυ Αι
  της ίερομόναχος κ Άγαθσγγε
  λος Μανιός ήλικίας 65 έτών έ-
  ξυδρίσθη, μέ βαρυτάτους χαρα-
  χτηρισμούς άττό τόν Προτοσύγ
  γελο χής "Αρχιεττισκοπής Νε-
  κτάριο την 1)2)78 μέσα στό
  γραφεΐο τού τελευταίον
  Ό τυφλός μοναχός έπισκέ-
  φθη«€ την Άρχιεπισκοπή γιά
  νά τού έγκριθοθν διά ύπογρα-
  φής φάρμακα χιλίων τετρακο¬
  σίων δραχμών, τ,ά όποία ό Νε-
  κτάριος δέν δέχτηκε νά τοϋ υπο
  γράψει, μέ την εύκαιρία δέ αύ¬
  τη τόν ωδήγησε στό Γραφείο τού
  καί άφού έ'κλεισε ιήν πόρτσ. τοΰ
  έττετέθηκε μέ χαρακτηρισμούς,
  τους όττοίους ό έξυδρισθείς μάς
  τταρακάλεσε νά μην άναφέρο,με
  πρός χάριν τ°ΰ κώρους τής Έκ
  κλησίας την όποία ΰττηρέτησε έ-
  τγι 55 χρόνια
  Άφορμή τής άχαρακτήριστης
  καί αδικης αυτής έττίθεσης ήταν
  τα ότι δήθεν ό ίερομόναχος κ
  Μανιός έδωσε στοιχεΐα γιά νά
  !■·■■■■
  Π
  κολακευχικό γιά τόν Άρχιεπί
  σκοπο κ. Εύγένιο.
  Στή συνέχεια ό τυφλός ϊερο-
  μόνσχος κατέφυγε στήκ Εϊσαγ-
  γελία και τή Νομαρχία Ήρακλεί
  ου καί έ'τσι τοΰ έγκρίθηκαν τα
  φάρμακα.
  Ό παθών μάς παρακάλεσε
  νά γράψωμε ότι δέν τόν γνωρί
  ζουμε καΐ δτι ουδέποτε έπικοι-
  νώνησε μαζί μας, ούτε και μέ
  άλλο δηιμοσιογράφο, γιά νά δώ
  σει, δήθεν, στοιχεΤα σέ δάρος
  τοΰ Άρχΐεπισκόπου ή άλλου
  κληρικου τού άμέσου ττεριδάλ-
  λοντός τού.
  Τό δηλώνουμε ευχαρίστως, δι
  ότι αυτή είναι κα! ή πραγματι
  κή άλήθεια
  "Οσο γιά τή στάση τού Πρω-
  τοσυγγέλλου Νεκταρίου, νομί-
  ζομε δτι είναι περΐττό νά τή σχο
  λιάσωμε, τ°ΰ συνιστοΰμε δμως
  νά ζητήσει συγγνώμη άττό τόν
  θιγέντα τυφλό ίερομόναχο, διό
  τι τουλάχισιον αύτά θά πρέττει
  νά κάμει καί σάν κληρικός καί
  σάν Πρωτοσυγκελεύων κα! Άρ
  χιερατικός μάλιστα 'Εττίτροπος,
  άλλά καί σάν πολϋ νεώτερος
  τού ίσοδάθμου τού άρχιμανδρί-
  τη ίεραμονάχου, τόν όποΐο τό¬
  σο άδικα καΐ άττρετηα έθιξε έξυ
  6ρ!ζοντάς τον σκαιότατα
  ►♦♦♦♦■
  Την προσέχη Παρασκευή
  ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Τού Βουλευτή ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  Την προσέχη Παρασκευή
  πιρόκειται νά συζητηθεϊ στή
  Βουλή, ή άναβληθεϊσα (πε-
  ριέργως) έπερώτηση τοΰ
  Βουλευτή κ· Κώστα Μπαν-
  _______■■■--■■--■■■---—-■-
  Ενα έπίκαφο άρθρο
  ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
  Τού Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Γράφοντας τίς γραμμες αντές σκοττός μας δέ, είναι νά δώσω¬
  με μαθήματα ©εολογίας, οϋτε καί νά διεκδ,κήσοομε τον τ-τλο τού
  Κριτή Αύτό άνήκει σ' άλλους.
  Σάν άνβρο-οι δ,μως έχωμε
  τό δικαίωιμοι κα! χωρ·ς καμμιά σκο-
  τη+ιότητα νά διατυιττώσουμε μερικες
  άττόψεις ποϋ εΐμαστε βεβαιοί
  πώςδέν εΤ,α, μόνο τού γράψοντος άλλά κα.πολλών άλλων,
  χούν σχίση μέ την κοινωνικη
  αποστόλη τής έκκλησίας μας
  και ε¬
  π ού
  την γν<Αμη μας είναι και ή σημσντικοτερη. ΕΙνα. γνωστώ στό λαώ ττώς ή έκκλησία υπήρξε ™™ και με ιδιαίτερο ζήλο προσκολλημένη στό κάθε φορά πολ.τ.κο καθεστως ^ ^ Λάτό έγ.νε ττερ.σσότερο «ίσθητό στήν πεο,οδο διχτατορίας διον ή ήγε- στρατ,ωτ,κοφασ,στ,κης Σπνί-κπα στη σελιδα 3 τουβα γιά τίς 'Αμερακάνικες ραοκευή, νά ένημερώσω Βάσεις. | τό Κοινοβούλιο καί τόν Λα- Έν τώ μεταξύ, σέ προχθε ό, γιά τή σο6αρότατη αυτή σινή τηΛεφωνικήι έπικοινο)- νίαι υαις μέ τόν έιπειριυιιών- τα βουλευτή, ό ϊδιος μας τό¬ ν ισε τό εξής: ΐΉ σιγή καί ή ύηανακώ- ρησις τοΰ πολιτικοθ κόσ- μου^στήν κορυφή της ήγεσί άς, γύρω άπό τό θέμα των Βάσεων, γιά τίς οποίες προ σωηική μου άποψις είναι νά φύγουν, έλαττώνει τή δι απραγματευτική θέση της χώρας, στίς σχετικές συζη τήσεις, πού γίνονται Γ|δη μεταξύ Ελλάδος καί Άμε ρακής. Έπίσης ύπογραρμίζω τόν έκβιαομό των ΗΠΑ μέ την πρόσφατη άπόψαιοή τους τή σχετική μέ τή διακοπή τής βοηθείας πρός την 'Ελλά- δα. Έλπίζω Γήν προσέχη Πά ύπόθεση των Βάσεων μέ ύ- πιειύθυνα στοιχεία στά όποΐα θά κληθεϊ νά πάρη θέση ή Κυβέρινιηοη, διά τάτν άπαν τήσεων τοΰ άρμοδίου υπουρ γοΰ της κ. Αβέρωφ. Από τίς Φυλακές ΆΑικαρυα6θοΰ ι/ιά ευα ΔιευΒυντή ΦυΑακών ΣΟΒΔΡΟΤΔΤΗ ΚΔΤΔΓΓΕΛΙΔ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ Τού έχουν ύποβάλλει πέ"Τ£ μηι/ϋσεις γιά έκβιασμούς κλπ. Μιά σοβαρώτατη καταγγε- λία, σέ βάρος τοΰ τέως Δι- ευθυνΐή των Φυλακών Νεα πόλεως (καί ί^δη ύπηρετοΰ ντος στίς φυλακές Άλικαρ- νασσοΰ) κ. Ν. Τριχάκη, 2- φθασε προχθές στά Γραφεΐ α τής «Αληθείας». Συγκεκριμένα οί 'Έλλη- νες φυλαικισμένοι κ·κ. Άν- δρεαοάκης Παν., Τσαβολά κης Έμμ., καί οί ξενικής καταγωγής ουγκρατούιμε- νοί τους Άμάρα Μπέν Μω- χάμεντ, Μωϋσής Κάντ 'Άλ- λα, Άμάρα Βουβάλα, κατη γοροΰν μέ σχετική έπιστο- λή τους τόν κ. Τριχάκη, δτι «έξεμιεταλλεύθη πολλούς' κρατούμενους, άπό τούς ό-1 ποίους άπέσπασε διά τής με θόδου των ύποσχέσεων, έκ φοβισμών καί έκβιασμών,' 'διάφορα ποσά καί άντικεί- μιενα». ' Σημειώνουν άκόμη δτι 5 άπό αύτούς ίίχουν ύποβάλ- λει καί σχετικές μηνύσεις πρό πολλών μηνών. Καλοΰν έπίσης τόν διευ- θυνττή τής έφιηρερίδας μας νά τούς έΓπσκεφθ&ϊ προσω- πικά στίς φυλακές Άλικαρ νασσοΰ, γιά καλύτερη ένη- μέρωση· 'Ήδη ό διευθυντής τής «Αληθείας» ένημέρωσε σχε τικά τόν κ. Είσαγγελέα. Οί φυλακισμένοι έτπστο- λογράφοι μας γράιρουν ά¬ κόμη δτι ένώ ^χουν μάθει δτι ό κ. Τριχάκης τέθη^ε σέ διαθεσιμότηιται, έν τού¬ τοις τόν βλέτιουν νά ύπηρε- τεϊ στό Λογιστήριο των ς>υ-
  λακών Άλικαρνασσοΰ, πρά
  ΒΒΙΒΙΙΒΒΙΗ
  γμα πού θεωροΰν σάν
  παιράδεκτον».
  «ά-
  γέλοντες, άλλά καί ή Κοινή
  Γνώμη, θά πληροφορηθεϊ
  άπό τούς ύπεύθυνους σχετι
  κά μέ την παραπάνω σοβα-
  ρώτατη ύπόθεση.
  Γιά τό γρονθοκόπημα τοϋ κ. Λεμπιδάκη
  Έλπίζομιε δτι μέ τό δημο
  σίευμα αύτό καί οί καταγ¬
  ΑΥΤΗ ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ Μ ΣΥΖΗΤΗΘΗ
  Η ΑΙΤΗ2Η ΤΟΥ ΤΕΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
  Ή αϊτηση άποφυλακίσε-
  ως τοϋ προφυλακισμένσυ
  στίς Φυλακές Νεαπόλεως κ.
  Άραστοτέλη Γιαννακουδά-
  κη, £χιει είσαχθεί κατά πλη
  ροφορίες μας στό άρμόδιο
  Συμβούλιο Έφετών, άπό
  ιίς 2β Ίανουαρίου.
  Μέχρι προχθές Σά6βα*-
  ιο δέν εΐχε συζηίτηθεΐ ένώ
  ύπάρχουν έλπίδες νά συζη
  τηθεϊ αυτή τή βδομάδα.
  Δεδομένου δτι ό καιτηγο
  ρούμενος' 2χει νά άντιμετω
  πίσει μιά τόσο σοβαρή κατη
  γορία, νομίζομε δτι θά πρέ
  πιει νά γίνει τουλάχιστον
  τώρα δεχτή ή αϊτηοή τού,
  άφοϋ είναι γνω:τό δι ι ή
  δίικη τού στό Μικτό Όρκ.ω-
  τό ΔικαστηΊοιο Ρεθυμνον)
  σιίς 20)2)78 πληοιάζει.
  Τύ Δημοτικό Συιμβούλιο
  Ηρακλείου, κατά τή συνε-1
  δρίασή τού, της περαομέ-
  νιης Τρίτης, καταδίκασε την
  πράξιη χειροδικείας άπό μέ
  ρους τοΰ Μαοόνου Δημοτι
  κου · Συμβούλου Εύάγγε-
  λου Παιπαδάκη καιτά τοΰ συ
  ναδέλφου τού κ. Γιάννη Λε
  μιπιδάκη, σάν άίπαράδεχτη
  και άντικει,ιΐένη ποός τό ά
  ξίωμα τοΰ Συμβούλου.
  Την άπόφαση αύτη πηρε
  τό Δημοτικό Συμβούλιο, με
  τα την αίιηοη δημοσίας συγ ι
  γνώμης τοΰ δ,ράστη, τής χει Ι
  ροδικείας Παπαδάκΐ], πρός
  Συνέχεια στή σελιδα 4
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΑΙΣΜΟΣ
  ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΠΤΕΣ ΤΟΥ
  Κριτική σέ θεωρητικές θέσεις ΠΑΣΟΚ
  ΟΙ
  2Λ (ΤελευταΤο)
  ΜΑΡΞΙΣΤΕΞΣ τονίζουν ξεκά-
  ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΝ ΒΛΙΕΟΝ
  ΕΙΝΑΙ γνωστό σ' δλο τόλαό, δτι τό θέμα τής ΰπαρ
  ξης των Άμερικανονατοϊκίϋν Βάσεων στόν τόπο
  μας, είναι τό μεγαλύτερο πρόβληοια που άντιμετω
  πίζει ή χώρα μας- Είναι ζήιτηρα Έθνικής Άνεξαρ
  τησίας καί δέν χωροΰν ταλλαντεύσεις καί ύποχω-
  ρήσεις.
  Γιά τό λόγο αύτό πρέπ€ΐ όμεσα ή Παγκρή-
  τια Έιπιτροπή κατά των Βάσεων νά λύσει τή σιωτιή
  της καΐ νά άφυΐτνιστεϊ. Ή άδρανοποίηοή της έδώ
  και τόοους μήνες, είναι κατά την γνώμη μας άδΐ-
  ιοαιολόγητη.
  Καί μάλιοται, οί: μαά κρίσημη περίοδο: "Οταν
  πολύ σύντομα' τό θέμαι τής ύπογιραφης τής Έλλη-
  νοαμερικάνικης συμορωνίας, θά συΓητηθεΐ καΐ θά
  ύπογραφεϊ στή Βουλή.
  Τόχε θάναα πιά άργά!!
  "Η τώρα ήν ποτέΐ!
  Ό Λαός μας δέν πρέϊτει νά ζεχνδ τό θανάσι-
  μο κίνδυνο καΐ νά βροντοφωνάζει :
  ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ
  ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ.
  θαρα πώς ή κύρια άντίθεση σή-
  μερα τής καπιταλιστικής κοινω
  νίας, άντίθεση πού σ~' αυτήν
  άμεσα έξαρτώνται οί άλλες, εΤ-
  ναι άνάμεσα στό κεφάλαιο καί
  στήν έργασία. Άντίθεση άνά-
  μεσα στήν άστική τάζΐ άττότήυ
  μιά καί τό ττρολεταριάτο άπό
  την αλλη Άκόμη οί συνεπεϊς
  μαρξιστές πιστεύουν πώς ή πά
  λη των τάξεων είναι ή κινηιτήρια
  δύναμη τής κοινωνικής έξέλιξης
  σέ δλες τίς άνταγωνιστικές κοι-
  νωνίες. Πιστεύουν άκόμη στήν
  αναπτύξη τής συνείδησης καΐ
  τής όργάνωσης τής έργατικής τα
  ξης, ποΰ θά καθοδηγήσει χήν
  έπαναστατική πάλη των έργαζο
  μένων γιά την κατάχτηιση τής
  έξουσίας καί ιήν οίκοδόμηση
  τής σοσιαλιστικής κοινωνίας.Πα
  ράλληλα ομως ζωη,ρά ένδιαψέ-
  ρονται καί γιά την εξασφαλίση
  των συμμαχίαν καΐ κύρια χής
  άγροτιάς καΐ των άλλων στρω-
  μάτων των εργαζομένων. Σ' αύ
  τές τίς συνεπεϊς θέσεις των μαρ
  ξισχών ττού άλλωστε καΐ διακρί
  Συνέχπα στή οελιδα 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΛΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΑ
  ΣΤΙΣ ΕΚΑΗΑΩΣΕΙΣ ΜΠΡΕΧΤ
  ΠΡΟΣΚιΊΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ
  "Οπως πληιροφορούμαστε,
  μέ την εΰκαιρία τής 80ής
  έπετείου τής γέννησης τού
  Μπρέχτ (ΙΟφλεβαρη 1978)
  θά Γοραγμαιτοποιηθεϊ τό μή-
  να αυτόν στό Βερολίνο τής
  Γΐερμανϊκης Λαοκραιπκής
  Δηρσκραιτίας, Διεθνής Διά-
  λογος 1978 γιά τόν Μπρέχτ,
  μιέ θέμα: «Τέχνη καί Παλι-
  τική».
  Ό διάλογος θά διαρκέ¬
  ση άιπό τίς 10 ώς τίς 15 τοΰ
  Φλεβάρη καί όργανώνε-
  ται άτΐό τό Ύπουργεΐο Πολι
  τισμοϋ τής Γ.ΛΔ. τό όποϊο
  καί ϊδρυσε τό Κένττρο Μπρέ
  χιτ, πού θά άρχίσει νά έργά
  ζεται οτό τελευταίο σπίτι
  των Μττρέχίτ — Βάϊγκελ
  στήν όδό Σοζέ.
  Στό διάστηιμα τοΰ διαλό-
  γου θά δοθούν παλλές θεα*
  τρικές παραοτάοεις, θά γίνει
  διεθνές τηλεοτττικό Φεσπ-
  βάλ καί θά προβληθοΰν κι-
  νηιματογραφικές τααινίες.
  Ό διάλογος αύτός γιά τόν
  Μπρέχτ αποβλέπει σέ ε'να
  δημιουργικό συγχρσνο ΐτρο-
  βληιματιορό γιά τό εργο τού
  Μπρέχτ, στους πιό διαφορε
  τικούς τομεΐς τής Τέχνης.
  Είναα μιά προσπαθεία γιά
  νά τιρηθεΐ ό Μπρεχιτ καί νά
  έττιοημανθεί ή χρησιμότηίτα
  των προτάοεων καί σκέφε-
  ων τοΰ Μπριέχτ γιά τή ση-
  μερινή κοινωνία.
  Σαόν διάλογο αύτό προσ-
  κλήθηκε γιά νά συρρετά-
  σχει καί ό συινεργάτης μας
  κ. Γ. Λαγουβάρδος.
  ΜΝΗΜΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ
  Μέ την εύκαιρία τής ουμ-
  πληρώσεως των 50 χρόνων
  άΐπΐό τόν θάνα,το τοΰ διάοη-
  μου Φιλόλογου καί Άρχαα-
  σλόγου Σκέχρανου Ξονθου-
  δίδη ό Δηιμος Ηρακλείου
  άιπσφάσισε νά όργανώσει
  μιά σειρά άιπό έκδηλώσεις
  γιά νά τιΐϊήιοει την προσφο
  ρά τού στά νεοελληινικά
  Ζωμραφική
  "Εγιναν τα έγκαίνια τής
  ^Εκθεοης Ζωγραφάκης τοΰ
  γνωστοΰ ζωγράφου Σάββα
  Τζανετάκη, στήν Γκαλερί
  Σταιυ ρακάκη. Ή έκβεοιη θά
  διαιρκέσει ώς τίς 18 τοΰ μη¬
  νός.
  γράιμματα.
  Γιά την καλύτερη όργά-
  ν>ωοη των έκδηλώοεων συγ
  κροτήθηκε Έπιτ,ροπΐΓΐ ή ό-
  ποία άΐτοτελεϊται άπό τό Δή
  μαρχο Ηρακλείου κ. Μανό¬
  λη Καρέλλη ,τόν Πρόεδρο
  τοΰ Δηιμοτ. Συμβουλίου κ.
  Γιάννη Χρονάκη τούς Δημο-
  τικούς Συμβούλους κ.κ- Κα
  λοκαιρινό καί Παρλαμά,
  τούς καθήγηίτές ΠανεΓπστη-
  μίου Ν. Παναγιωτάκη, Στ.
  Αλεξίου, καί τό Φιλόλογο
  κ. θεοχάρη ΔεΓΓτοράκη.
  Σκοπός της Έπατροπίίς
  θά είναι νά είσιγηθεϊ πρός
  τό Δηιμ. Συμθούλιο τόν τρό
  πό μέ τόν όποΐο ή πόλη
  τοΰ Ηρακλείου θά τιμήσει
  τό Στέωανο Ξανθουδίδη
  Ή Επιτραπή θά συνέλ-
  θει στήιν πρώτη συνεδρίαοη
  την 9 τοΰ μηνός Φεβρουαρί-
  ου καί ώρα 6 τό άιπόγειχμα.
  ·>♦♦♦♦< ΚΑΦΕ -- ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ» ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ Χταπόδι μερίδα Γαρίδες μερίδα Μττακαλιάρος μερίδα Πατόττα όφτή Όμελέτα (αύγό, ντομάτα) ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουκιά καί χόντρ,ος ΠΟΤΑ Τσικουδιά καραφάκι ΟΟζο Κρσσίίχΰμα & έμφιαλωμένο) ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  >♦♦
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣίϊΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου. Άν. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ♦♦♦♦♦< »♦♦♦>♦♦♦♦♦♦♦ ♦«%»♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Ό συρπατριώτης ποιη-
  τής Μιχάλης Γρηγοράκης,
  έκυκλοφόρησε την τρίτη έκ
  δοση των πουοράτων τού
  μέ τίτλο «Ρίρες νοσταίλγι-
  κές», σέ μιά καλαϊσθητη
  πρϋϊτότυπη «έκδοση τσέ-
  πης».
  Άντιγράφομε τό πρώτο
  ποίηρα πού είναι γραιμμέ-
  νο τό 1956.
  Νιώσε νά σοΰ φυτρώνουνε
  φτεροΰγιες σταΐυραιειτοϋ
  δειλή ψυ'χή πού λάσπωσες
  στ' άνήρπορου τό βοΰρκο
  πού την άρμή σου έκαμες
  ουνίτρόφι δισταγμοϋ
  καί χύμηξε μές οτή ζωή,
  πάιλεψε, γιίνου άντάρτης
  καί τίς χαρές της κούρσευτε,
  ιήν ευτυχία πάρ' της.
  __φ__
  Έκυκλοφόρηισε τό μυθι-
  στάρηΐμαι τής συμιτκΐτριώπσ-
  σας Θάιλειας Καλλιγιάννη
  μέ τίτλο «Ή Άρχόντισσα
  μέ τό κόκκινο αλογο» (6ι-
  βλίοΒ').
  Πρόκιειταιι γιά £να μυθι-
  στόρημαι, άπό την προϊοτσρι-
  κή έποχή τής Κρήτης μέχρι
  οήμερα.
  Ό Α' τόμος τιμαται 150
  δρχ. καί ό Β' 200.
  Κεντρική διαθέση: Πατη-
  οίων 167α, τηλ. 8620028.
  Γιά τό ενδιαφέρον αύτό
  βιβλίο θά άσχοληθοΰμε άνα-
  λυτικώτερο σέ άλλο μας
  φύλλο.
  '♦♦♦♦♦< ΝΙΚ. ΜϋΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. Έθνικής Άντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Ν έ ου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 'ΑναλαμΡάνομε πάοπς φύοεως τοποθετήοεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ι Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 230.^89 ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ Μιά άποκαΑυπιική μεΑέτπ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΟΡΩΠΟΤΗΤΑΣ Κατά τούς ίσχυρισμούς όρι- σμένων άστών Ιστορικών στό τέλη τού περασμένου αίώνα, τό 1 896, Ινας άττλός δηιμοσιογρά- φος τής Βιέννης, ό Τεόντορ Γκέρ- τσλ, πού εγινε γνωστός σσν «!- δρυτής» καϊ «ττνευιματικός ττατέ ρας» τοθ λεγό,μενου ττολιτικοϋ σιωνισμοθ, δταν τελείωσε τό 6ι- βλιαράκι τού τό «'ΕΞβραικό κρά τος», τάχα άναφώνησε: *Σήμε- ρα ξανάδωσα στούς Έβραίους την ττατρίδα»1 Δύσκολο νά έξακριβωθεΐ άν τηρόφερε ή δχι χά λόγια έκείνα ό «ύπ' αριθμόν 1 σιωνιοτής» ΘεωρεΤται δμως άληθινό τό γε γονός ότι ή θέση γιά την άνά- γκη νά συγκειττρωθοί/ν οί Ε¬ βραϊοι, πού ζοΰν στή *διασπο· ρό» στή «γή των προγόνων» την Παλαιστίνη καί νά Ίδρύσουν έκεί «δικό τους έθνικό κράτος» τό «"Έρετς Ίσράελ» £γινε γιά τό σιωνισμό θεμελιώδης Άπό την άμψάνιση τοΰ σιωνι σμοϋ μέχρι σήιμερα οί έττίσημοι σιωνιστικοί κύκλοι ένάντια στήν Ιστορική άλήβεια (σχυρί- ζονται, ότι ή Παλαιστίνη δή- θεν είναι ή «γή τής Χαναάν» «νό .μ ι μ ο» κτήμα τού ΈβραΊκοΰ λα- ού( ττατρίδα τού. Τό σύνθηιμα «Παλαιστίνη — ττατρίδα των Εβραίων» προω- θοΰνταν καϊ χρησιμοττοιοθνταν άπό τούς σιωνιστές γιά νά δικαι ολογήσουν καί «θεωρητικα» τίς έττεκτατικές τους αξιώσεις καί την έττιδρομή κατά των άραβι- κών κρατών τής Μέσης Άνατο- λής Ό Γκέρτσλ ύττοσχόταν ά- κόμα νά τταραχωρήσει στούς Έβραίους — «άνθρώττους χωρΐς γή» — την Παλαιστίνη — «γή χαιρίς άνθρώπους» τταρ' όλο πού δταν δινόταν αύτη ή ύττόσχεση κατοικοϋσε σ' έκείνα τα έδάψη σημαντικό τμήμα ντόπιου άρα 6ικοΰ πληθυσμοθ. ΟΙ σύγχρονοι σιωνιστές στό 27ο συνέδριό τους πού τηραγματοποιήθηκε τόν Ί ούνιο τοΰ1968 στήν'Ιερουσαλήμ δηλαδή £να χρόνο μετσ την κα- τάληψη μεγάλων έκτασεων τής Αίγύτττου, τής Συρίας καϊ τής Ίορδανίας άττό τό Ίσραήλ ένέ κριναν άπόφαση, στήν όποία 0- πογραμιμίζονται είδικά τα «φυ σικά καϊ ίστορικά δικαιώματα» των "Εβραίων στήν Παλαιστί¬ νη, όττσυ κατά τούς σιωνιστές βρίσκεται ή «ίστορική τους πατ ρίδα» καΐ δπου «διαμοοφώθηκε ό πολιτισιμός τους καΐ συγκρο τήθηκαν σάν λαός». Έξάλλου στά δρια τής Παλαιστίνης ττε- ριλοιμβάνονται έκτασεις τής Ά- νατολικής Ίορδανίας, τού Νο¬ τίου Λιβάνου, καθώς καί τής Συρίας, ώς τόν Εύφρατη! Περί- Μουσική Την Κυριακή 29 Ίανουα- ριίου έιμφανίστηικε ή Δημο- τική μας χορωδία στίς 'Αρ- χάνες. Ή έμφάνιση τής χορωδί- ας ήταν έξαφετικά πετυχη μένη καί καταχειροκ,ροτήθη κε άπό ^να Γουκνόταττο άκρο ατήριο. Στήν έμφά.νισή της αυτή στίς 'Αρχάινες γίνανε καί τα έγκαΐίνια των νέων στολων των μελών τής χορωδίας πού σχεδιάοτηκαν μέ τό γνοκττό καλλιτεχνικό γοΰ- στο τοϋ συμπαίτριώτη μας σκηνογράφου Γιώργου Α¬ νεμογιάννη. Χθές Κυριακή ή χορωδία έπιρόκειιτο νά έμφαινιοτεϊ στά Χαινιά προσκαλεσμιένη άιπό τόν Δήμαρχο τής πό- λης. Χθές Κυριακή, 5 Φεβρου- αιριίου 1978, τα «Μσυσικά Νιάιτα» β&ωοαν την Γ' συ- ναυλία τους μέ τό συγκρό- τημα «ΩΡΙΩΝΕΣ». Ή συναυλία δόθηκε στό ξενοδοχεϊο Άστόρια στίς 5 τό άιπόγευρα. Τό συγκρότη- μαι ΩΡΙΩΝΕΣ άττοτελοΰν οί: Παιρασκευή Κλείδωνα Τ,ραγούδι, Βαοίλης Άβρα]ΐί δης κιθάραι—τραγούδι Σά- κης Άβρα,μίδης, κρουοτά - τραγούδι Αλεξ. Καλπενί- δης, κιθάρα — μπάσσο, Νικ. Μπαοοϋτος άρρόνιο. Οί ΩΡΙΩΝΕΣ πη({κιν τό ηρώτο βραβείο στήν έκπομ- πή της ΕΡΤ «Νά ή εύκαι¬ ρία» μιέ τό τραγούδι τους «κουρδιοτά άνθρωπακια*. Έ τα'οηις πηρ.αιν τό πρωτο Πα- νελλήνιο βιραιβεΐο σάν τό δη,μοφιλέστερο συγκρότη- μα. »»·»>♦♦
  ♦♦♦♦♦
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μάρκας ΜΑΖϋΑ (κλουβά·
  κι μισοΰ τόννου), καινουρ-
  γές, σέ τιμή εύκαιρίάς.
  Τηλ. 223—563.
  που τέσσερα χρόνια άργότερα
  στίς 16Μβρτίον 1972 ή πλειό
  ψηφία των μελών τής Κνέσσετ—
  ίσροηλινής Βουλής — ψήφισε ύ
  ττέρ τής άττόφσσιηις γιά τα *ανα
  φαίρετα δικαιώματα τού έδραι-
  κοϋ λαοΰ» ττάνω σ' αύτά τα εδά
  Ί>1·
  Είναι δύσκολο νά καθορίσει
  κανείς μέ άκρίβεια την περίοδο
  πού οί περισσότεροι εβραϊοι άρ
  χισαν νά άττομακρύνονται άπό
  τα άξιώματα ττοΰ τούς έπέδα-
  λαν; μάλλον ομως ιμποροΰμε ά-
  ναμφίβολα νά ττοϋμ£ δτι ή υπο
  τιμήση των σιωνιστικών θέσε
  ών αρχισε άμέσως άττό τό κά
  λεσμα «στήν Παλαιστίνη».
  Στήν άττοκάλυψη αύτη οί ίδιοι
  οί σιωνιστές έ'τταιξαν κάθε άλ
  λο παρά μικρό ρόλο. Έπειδή
  στούς έκπροσώπους ακριβώς,
  τής σιωνιστικής έλίτας άνήκουν
  ίσχυρισμοί σάν αύτούς: «Δέν πε
  ριμένουιμε την έττάνοδο στήν
  Παλαιστίνη... ή Άμερική εί¬
  ναι ή Σιών μας!» ή ή «Στουτγάρ
  δή ή Ίερουσαλήμ μας!» ΐσχυρι-
  σμοί πού δείχνουν πώς κάθε αλ
  λο τταρά προσέλκυε ή Παλαιστί
  νη τούς σιωνιστές. Ο! σιωνιστές
  στό κυνηγητό γιά ξένα έδάφη,
  γιά τό λεγόμενο «ζωτικό χώρο»
  άναζητοϋσαν διάφορες δυνατότη
  τες Είναι γνωστό π.χ. δτι σιω¬
  νιστές εΤχαν συιμφωνήσει νά δή
  μιουργήσουν «έδραίκή έστία»
  στό έδαφος τής άγγλικής άποι
  κίας Οϋγκάντα. Ό πρώτος πρό
  εδρος τοΰ Ίσραή·λ Χάημ Βάιτ-
  σμσν στά άττομΜηιμονεύματά τού
  όμολογοΰσε πώς στό θέμα έκλο
  γής τόττου γιά τό «έβραϊκό κρά
  τος» οί σιωνιστές έπεφταν άττό
  τή μιά άκρότητα στήν αλλη : *"Ε
  καναν την έμφάνιση τους παραλ
  λαγές γιά έγκατάσταση σέ εδά
  φη. πότε μέ ττάρα πολύ ψυχρό
  καΐ πότε μέ πάρα πολύ θερμό
  κλίμα, άλλά επρόκειτο γιά εδά
  ψη, τα όποΐα θά μποροΰσαν νά
  γίνουν κατάλληιλα γιά όμαλή
  διαβίωση μόνο ΰστερα άπό δε-
  κάθες χρόνια εργασίας καΐ μέ
  ύττερβολικές δαπάνες». Ή Πο-
  λαιστίνη δμως κατά τούς ΰπο-
  λογισμούς των σιωνιστών, δέν
  άτταιτοΰσε τόσο «ύττερβολικές
  δαττάνες» -ττράγμα πού προκα-
  θόρισε σέ σημ«ντικό βαθμό καί
  τίς σιωνιστικές έπιβοκλές έναν
  τια στά έδάφη τής Παλαιστί-
  νης. "Ετσι στήν Οττη,ρεσία των
  βλέψεων γιά προσάρτηση εδα¬
  φών ματήκε ή ττλαστογράφηση
  τής ίστορίας: «Ή Παλσιστίνη
  είναι ή ττατρίδα των Εβραίων».
  'Αττ' άφορμη σύτό μποροΰμε ν"
  άναφέρουμε τή γνώμη ενός τόσο
  γνωστοΰ σιωνιστή, δπως ό καθη
  γητής των ττολιτικών επιστήμων
  τού πανεπιστημίου τής Χάιψα
  Β. Δ. Σεγκρέ. Ό κσθη,γη,τής Σεγ
  κρέ, λοιπόν, στό θιβλίο τού.
  «Ίσραηλ. Κοινωνία μεταβατικής
  περιόδου» άναγνωρίζει δτι: «Ή
  Παλαιστίνη ήταν άττό κάθε ά-
  ποψη άναφαίρετο τμήμα τού ά-
  ραβικοΰ κόσμου.. Ό πληθυσμός
  της συνδεόταν στενά μέ την ύ-
  πόλοιπη άραβ ική Μέση Άνατο
  λη άττό την άποψη τής έθνολογι-
  κής προέλευσης, τής θρησκείας,
  τής ίστορίας καί τής γλώσσας».
  Στίς άρχές τής διαμόρφωσης
  τοθ σιωνισμοΰ καί στά τέλη των
  δεκαετίαν τοΰ 40-50 τού 20οΰ
  αίώνα οί σιωνιστές μέ διάφορα
  ψευτοττατριωτικά κο! θρησκευ-
  τικά συνθήιματα κατόρθωσαν
  νά παραπλανήσουν ένα όρισμέ
  νο έβραϊκό ένδιάμεσο στρώμσ
  καί νά τό ττείσουν νά μετανα-
  στεύσει στά έδάφη τής Παλαι¬
  στίνης. Τό πρωτοττορειακό με-
  ταναστευτικό κίνημα «ΧαλοΟ-
  τσιου» διογκώνονταν προττα-
  γανδιστικά άττό τούς σιωνιστές
  σάν «έτΓαναστατικό», σάν άξιο
  γιά μίμΓ»ση.
  * Ή συνέχεια στό έττάμενο
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦ Τό γνωστό ΚαττνοπωλεΤο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα είδη τοϋ κοπΓνιστή, περιοδικά, έφημερίδες καΐ την «ΑΛΗΘΕΙΑ» »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< 'ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΛΕΝΗ ΒΙΤΑΛΗ Συνεχΐζει όλο τό χειμώνα ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπία) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ — Ποιότης "Αρίστη — Μεγάλες είσσγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραψεϊο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284.473 » 220.339 ■■■■■■■■■■■■■■-----,---,-----,,,^ ΑΦ0' ΓΑΛΡΝΙΑΝΟΥ . Α ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ Ο Ρ ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗ7ΕΙΓ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καΐ Ισογείων καταστή μά· των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευής καΐ επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήμο-ος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 ΚΟΥ! · «·*- · • Άνεξάντλητη πηγή Υΐά ύ ζει μέ τή στήλη αύΐή, άποδβίχτηικε ΚΟΥ» ¥ίνά πρωτοπείς, τί νά ποΛ νά Γ^γελάσετς, καΐ γιά τοκλάψεις... · Μιά χτυπητΓΐ άντίθεοη στή «ΟΓΒταιστος καθαρεόσυσα» πού χρΐ στα όμολογουμένως) ό Είσαγγελ* μέ την «κρητική διάλεκτο», που χρΓ κατηγορούμενοι κοί οί περισσοτεροι| Όταν λοιπόν σέ κά/ποια στιγμήν _ ταν ή μόνη) ό κ. Ζορμπάς δέν καααλφνε τίτου £λεγε ένας μάρκυρας, έπενέβη, έν^^ικηγόρος καί τοϋ... μκτέφρασε τα Κρ,ητικά. Καί κάίποιος παραιτήρη01-: Ι τ —Ώρα εΐναιι νά προοτεθεί στ^ παράγοντος τής δίκης καί... μεταφραστί, :αί δέν ή- τόοους • Έντύπωοη προξενεί στή δίκη , τοϋ κ. Ζοριμπά, πού έ'χεα χαρακτηρΐστεδατά και- ρσύς άπό τούς παράγοντες καί τό ά|οαττιρΐο, σάν «πονηρά», «σαρδώνιο», «δκρορούμε*. Σέ μιά συζητήση λοιπόν πού εΙχ^Ηβμα τό εΐσαγγελικό χαμόγελο καί τα είσαγγελή Μλη κατά όρ.ισμένων κατηγορουιμένων, κάιΐΐος απο- φάνθηκε: —Αύτός παιδί μου οέ σφάζει μέ τό μστ*ίΐάκι Μέ τόν... βάμβακα, όττως θά λέγαμΓ»τΓΓν Η- σαγγελική καιθαρεόουσα · Κι £να πολύ ίίξυιπινο τοΰ κ· Ζορμπά. Λέει σέ κάποια στιγμή ό Πρόεδρος πΠανα- γόπουλος: —'Έιτσι πού μας τα λέτε, θά κάνωμε ι εμείς οί Δικαιστικοί άπεργία. Πετιέται τότε ή συνήγορος κ. Τασία χουλά καί λέει: —Νά κάνιετε, κ. Πρόεδρε κι εμείς θά οί ύπο- στηρίξωμιε... Καί ό κ· Ζοριμπδς πετα πάραυττα τό...καρ<(του: —Αύτό ακριβώς είναι πού μάς άνησυχβ ή υ¬ ποστηρίξη σας... 'Ελπίζω νά μην έννοοΰσε 8τι θά βρεθεϊ-.. α^ γορούμενος ό κ. Είσαγγελέας, 6πότ€ καί θιϊίχει άνάγκη..· ύπιερασπαστοϋ ί μάλλον ύπερασπ»τρι- αις. Δέν τό διευκρίνισε πάντοκ;·.. • Κάποια στιγμή, είσέρχετσα οτήν καιμε- οτη αϊθουσα, ό Διοικητής Χωροφυλακής κ. Μΐρα- γκάκης νά άποδέχεται αύτό πού 6γήκε ιπό ποϋ νά καθίσει, κάθε,ται σέ μιά καρέκλα, άνάιμσα στούς κα/τηγορουμένους. Τόχε ακριβώς, £νας άπό τό άικροαίτήριο λει, χαιμηλόφ-ωνα φυσικά, στόν διπλανό τού- —Λές μέ την ενεργεια τού αύτί| ό κ. Μαρα¬ γκουδάκης νά άποδέχεται αΰτό πού 6γήκε «τ6 τή διαδικαοία, σπ δηλαδή ή Χωροφυλακή είναι ή κυρία κατηιγορουμιένη τής δίκης; Κι ό όλλος περιορίστηκε νά χαμογελάσει ·- ωπώντας. Τό ϊδιο κάνω κι έγώ, γιά νά μιήν άνοίξω τ»; ύρεξη κανενός, γιά καιμμιά νέα. . πεϊριυβροοτι άΓ χής. Εϊπαμε: Οποίος φυλάιει τα·., μισά, βχει τα. ροϋχα τού! • Ή καταθέση τοϋ άνθυπαοπιστίϊ Χωροφυ- λακής (Τμήμα Ασφαλείας), κ. Μανόλη Μαρκά- κη, ήταιν όμολογουμένως ή πιό ένδΐαφέρσυσα. Κάιποιος άιποφάνθΐηκε : —Αυτή δέν είναι κατάβεσηι, είνοΛ..· περιβόλι, έξ ου καί άκούστηκε πολλ'ές φορές: «Μπράβο Μανόλη»!... • Ή δίκη έφερε, μιέ την παιραπάνω καταθέση στήν έιπιφάνεια, ε'να πρόσωπο... λησμονημένο: Τόν άξιω,ματικό Χωροφυλαικής, κ. Βαρελά, πού... βφτιαιξε τηιν κατάβεση τοΰ κ. Μαρκάκχ). Κοί δέν ^φπανε αύτό, άλλά μερΐκοί δικηγόροι τόν άποκαλέσαιν, τόν ανθρωπο, κοί... βασανιστή. Άκοΰστε πράγμαται καί δέν... ντρέπονται νά λένε ένα άξιωμιαοτικό τής Χωροφυλακης... 6ασα- νιοτή, βτοι εντελώς... άβαοά-νιστα. 'Όσο γιά τόν κ. Βαρελά, πού τα άκούει αύτά απλώς... γελδ. "Ισως γιατί ξ)6ρει ίίτι σέ μιά νέα' χουντα αιύτοί πού τα λένε θά... κλάψουν. Ό Πρόεδρος κ. Παναγόπουλος, απέκτησε, Άς δφονται οί δικηγόροι τούς όποίους πραγ- ματικά άντιμ,ετωπίζει μέ... Ιώβειον ύπσμονή. • Την όδεια γιά έγκατάσταση μαγνιητοφώ- νου, ζητησε κάστοια στιγμή ή ύπε,ράσπιοη τωνκα- τηγορουιμένων. Τότε κάποιος; παράγοντος τής δίκτκ έστρεψε ιο 6λέμμα- τού πρός τή μερ,ά Πού καθόταν ό διευ- θυγττής τής «Αληθείας». Καί κάποιος παρατήρηοε: —-Καιλά, αύτό τό μαγνητοψωνο δέν χοειάίε- ται αδεία, είναι δη,μοσιογραφχκό. 'Εξ δλλου αύτό δέν χρ-ειάζεται έγκαΐΓάσταππ είναι! τόσο μ^ρό, άλλά καί... θαΐματουργΓ ^' Πάντως στό διάλιειμμα ό διευθυντΓΚ " ηισειας» πιροσφΐέρΐθΐηκε νά ' ♦ ♦ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΛΛΝΟΚΙΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ^ΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΕΚΔΟΤΗΣ _ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙ0Υ 1978
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ■ ■■■■■■-»■■■■■■■■»■- —------|Β
  Ι ΓΡΑΜΜΑΤΑΙ
  ■ ■
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■—---!■
  ■■■ΗεΙΙεΙΙεΙΙΗΒΙΜεΙεΙεΙΒΒεΙΙΒΒΙΙΙ^
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ι=
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΜΑΣΟΝΟΣ
  ΜΛΣΟΝΙΑ ΚΑΙ ΡΟΤΛΡΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
  ΚύιΡΐ€ Διευθυντά
  ι ής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  Παρακαιλώ θερμά δπως
  μοϋ διαθέσετε μιά στήλη
  τής πάντα πρωτοπόρας σέ
  μαχητικιοτΐΐιται καί άντικειμε
  νικές άλήθειες καά ώραίους
  κοινωνικάς έξυιγίανσαις ά-
  γώνες, έφηρερίδας σας,
  γιά νά ράξω κι έγώ έν τώ
  μέτρω των δυνατοτήχων καί
  έμπειριών μου κάποιο προ-
  βολέα νά διαλύσει πλάνες
  καί άσάφΐες πάνω στό καυ-
  τό θέμα τοΰ μαοονοροταρια-
  νιομοΰ.
  —Πορουσΐάιζω σύνθεοιη των
  δύο αυτών έβραιοκίνηίτων
  όργανώσειων. Δέν τίς παίρ-
  νω κεχωρισμένας αλλήλων
  δπως αύτάιρεακα μέ στρουθο
  καμηλισμόν δμως, τίς λαν-
  σάρου; οί τέκτονες (μασώ-
  νοι) ύποτιμοϋντες την νοη
  μοσύνην των γνωΡΐζόνΓτων
  πολλά στό έπίμαιχο θέμα.
  Άπορώ πώς άκόμιη βαυκαλί-
  ζονται σέ αύταιπαττες — υστε
  ρα μάλιοτα άιπό τότε ποΰ πέ
  ταξε άιπό πάνω τους την λε
  οντή τής ϋαποκρισίας ό ήρω,
  άς Π ΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ —
  φέροντας στό φως τα τεκται
  νόμεινα «έν τοίς έργαοτηρί-
  οις» της σατανικής στσας
  «ΑΡΙΑΔΝΗ».
  Άφορμή ν' ά'ρχίσω την πά
  ρούσα έ'ρευιναι μοΰ έδωκε
  κάιποιος άνθόκησιος πού 6ρή
  κα οτή Χανιώπκη εφημερί¬
  δα «ΚΗΡΥΞ» τής 20)1)78
  μέ τόν τίτλσ «Τό ροταριανό
  ϊδρυμα καί οί σκοποί τού».
  Χρωστώ χάριτος είς την
  εφημερίδα αυτή γιά την ά
  φσρ,μή πού μοΰ έ^ίδωσε μιάς
  γενικωτέρας ερεύνας πάνω
  στή δροιστη,ριόττιτα Ιδία της
  Χανιώτικης μασω.νίας ΐτού
  τείνει νά γίνη κατεστημένο
  έδω — δ-ως θά άΐτοκαλυφ-
  θη στήν ουνΐέχιεια μέ ντοκου
  μένίτα άιναιντήρτΐιτα.
  Οί άιποτιελοΰνΓτιες τό πνευ
  ματικό δυναμικό στήν πόλη
  καϊ οί άνένγειχτοι άιπό τή
  μαοονικη χολέρα συμπολί
  τες μας θά έκπλαγοΰνε μα
  θαιίνονπες δσα δέν γνωρί-
  ζουν άικόμη δτι συιμβαίνουν
  στά Χανιά άπό όργαινώ-
  σεις σκοτεινές.
  "Αν τό Θέιμα τό πιάσουν
  σωστά μέ κατανοήση καΐ ρε
  αλισμό καί δέν πέοουν στήν
  παγίδα τοΰ ώχαδερφασμοΰ
  τόσο τύ καλυτέρα. ΕΙμιαι β·έ-
  6αιος πώς θά ά-ντπδράσουν ά
  νάλογαι κα! θά ττρολάβουνε
  την όλοκλιηρωτική άόλωση
  στήν πόλη μας. Κάθε φο-
  ρέα καί νευιραλγικοϋ πό-
  στου άιπό τόν μασωνοροταρι
  ανισμό. Εξακολουθή νά μή
  διαχωιΡίζω τίς 2 όργανώσεις
  νά παίρνω χωρία, τό ΡΟΤΑ
  ΡΥ καί χωρία τή μασωνία.
  Γιατί θά άιποδείξω στή συνέ
  χεια μέ στιοιχεΐαι άδιάοειστα
  τή σύζευξη, τόν συγχρωτι-
  σμό, τό Σιαραϊο αν θέΑετε
  των δύο αυτών σκστεινών
  άργανώσεων... "Αν θά £χω
  άμεσον άινα:ίδραοιν — έκεί-
  νων πού θά μυιγιαοθοΰνε
  μιά ποΰ έχουν μυίγια, δέν
  μέ ένδιαφέρει, θά τούς όντι
  μετωπίοω. Προέχει ή άλή-
  θεια πού δέν θά έξακολου-
  θοΰν νά την άπακρύπτουν
  μέ τούς στρουθοκαμηλισμύς
  των.
  "Εγραφε ό πολύς ΓΚΑΙ-
  ΜΠΕΛΣ τής ναζιστικής
  προπιαίγάνδας: «Τό φεΰδος ηως καί σείς εχετε ΐπστέφη
  δταν λέγεται συνέχεια, αύτό τό χοντροκομμένσ ψέμ
  πρίν άποκαλυφθη έκανε τή
  δσυλειά τού γιατί άπ' αύτό
  κάιτι μιένει άλλά καί κάτΐ
  αλλο: Γίνεται πιστευιτό καί
  άπό τούς κατασκευαοτάς
  τους
  τού!!
  Άλήβεια κύριοι ροταρια
  νοί— μασώνοι τό πιό σω-
  στό, μήττως συμβαίνει τό ϊδιο
  καί σέ σάς;
  Διακηρύσσοντας δηλαδίί
  κάρποσα χρόνια τώρα — ά
  πό τότε πού άρχίσαπε την
  δράση σας, έπιμένετε άκό
  μη δτι τό ρόταρυ δέν έ·χει
  σχέση μέ την μασωνία; Μή
  μα;
  Άλλά ή στήλη καλύφτη-
  κε· Αναμείνατε λοιΐτον...
  στ' άικουιστικό σας τό έπόμε-
  νο φύλλο τής ^ΑΛΗΘΕI-
  ΑΣ» αν εϊναα έτοι τα πρά
  γματα η μή/πως είναι κάΐτως
  άλλως άλλοιώς κι άλλοιώτι
  κα.... Έπίοης πλήρες φως
  στό θεμα: «Τό ροταριανό
  ϊδρυμα καΐ οί σκοποί τού» δ-
  πως έγραψε «Ο ΚΗΡΥΞ»
  την 20)1)78.
  Μέ την άγάπη μου
  ΑΝΤΙΜΑΣΩΝΟΣ
  ΧΑΝΙΩΤΗΣ
  'ΤΟΥ ΧΩΜΑ, "Η 'ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΥ,
  :;
  :
  < ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ! "ΜΑΒΕΡΕ5Α,, ΥΑΛΙΚΑ ■ ΔΩΡΑ ΓΑΜΟΥ 'ΑδελψοΙ ΧΑΡ0ΝΙΤΗ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.* όδός "Ιδής 23 Τηλ. 280198 ΑΘΗΝΑ.* Τηλ. 9563829 <■ Άγαπητή «Αλήθειαι», Στό ποίιημαι τοΰ Βαγγέλη Γραΐτσέα Κρήτη - Χιροσίμα πού δημοσιεύτηκε στό φύλ- λο σου άριθμ. 153 ύπάρχει μιά - καπά την γνώρη μου - άδόκιμη γενική. Λέει: Στοΰ χώμα σου τό σπλάχνο... Δέν ξέρω πως άκούγεται άπό σδς αύτη ή λέξη μά μέ να μοΰ χτυπδ δυσάιΡεστα: Έδώ τουλάχιστο στό Λασί- θι ποτέ δέ λέρε «τοΰ χώμα» δπως δέ λέμε ποτέ καί τοΰ κΰμια, τοΰ γάλα, κ.λ.π. Λέμε τοΰ χωμάτου, τοΰ γαλάτου, κλημάίτου·.. (καί στήν όμ- πρός μερά κράτει ή ορούντα τοΰ κλημάτου— "Ανθρωπος τ' άνθρώπου μοιάζη καί τό πράμα τοΰ πραμάτου...). Τώρα γιαΐτί ό ποιηιτής με- ταιχειρίστηκε αυτόν τόν τύ- ηο πού φαίνεται άχαρος αύ θαάρετος, νεολογιστικός θα- λεγαι; 'χΙσως στό Ήράκλειο νά συνηθίζειται·. "Ισως εί¬ ναι ζήκημα προσωπικης αί- σβητικής. Δέν ξέρω... Γεράττετρο 29-1-78 ΠΑΝ. ΓΑΙΤΑΝΑΚΗΣ Άγρότης ΑΜΕΡΙΚΗ - ΝΑΤΟ ΕΟΚ καί ΕΥΡΩΠΗ 0/ νέοι Αμερικανονατοτκοι στόχοι στόν Εύρωπατκό χώρο Τού δημοσιογράφου κ. Β. Χατζάκη —2ο— Μιά τρίτη, έπιτυιχία ήταν ή μεταβολή τής Δ. Γερμανί άς σέ χωροφύλακα — άν- τιπρόσωπο των άμερικανι κων 6λέφεων καΐ συμφέρον των στήν Εύρώπη. Τό τε- λευταίο αύτό «τρυγόνι» ψή- νεται αύτές άκριβίδς τίς μέ ρες. Βλέπουμε πράγματι τή σοσιαλδημοκιραΐτία τοΰ Σμίτ νά διεκδικεΐ καί νά παίρνει τόν ήγεμονικό ρόλο πού τής προετοίμασαν οί ΗΠΑ καί μ έ «λογία ύπηρεσία» τή Γαλ λία μεταβάλλεται σέ άμερι- κανικό προγεψύιραχμα μέσα στούς κόλπους της ΕΟΚ. Ή οτρατιγγική πού έφαρμόστη- κε καί πού εξακολουθή" νά έφαρμόζεται γιά την έτητυ- χίΐα τοΰ δλου σχεδίου στη ρίζεΐται κυρίως στήν μεθό- δευση μιάς σειράς διμερών συιμφωνιών άνάμεσα στΐς Η. Π.Α. καί μερικούς «συμμά χους» ϋίστε τό Γ)δη καθαρό μέτωπο τής ΕΟΚ νά ύπονο )ΐευθή άιποτελεσματικά καί νά άποτελέσει μονάχα «κα- ραιμέλα» έσωτορικής κατα- νάλωσης γιά μερικές χώρες δπως ή Έλλάιδα, ή Παρτο- γαλία, ή "Ισπανία καί ή Τουρκία· Αποτελεί πιά κοι- νοτσπία σήμερα γιά τούς πά ρατη,ρητές των δυτικών ηρωίτευουσων ή γνωστή ή διαπίστωσηι δτι οί ΗΠΑ έπιδιώκουν — καί δπως ΐφαί νεται ή έπιτυχία τούς χαμο γελάει — τόν παιραμερισμό τής ΕΟΚ καί τή μετατροπή τοϋ ΝΑΤΟ σέ «χαϊταλύτη» τής εύρωπαϊκής «ένότη- τας». "Αλλωστε όϊδιος ό ση μερινός Άιμειρικανός πιρόε- δρος εχει δυό φορές δηλώ- σει δτι τό ΝΑΤΟ δέν είναι μόνο μία στραίτιωτική συμ- μαχία άλλά ό άκρογωνιαΐος λίθος τής άμερικανικίίς έ- ξωτερικής πολιτικής. Πέιρυ σι τόν 'Απρίλιο 2να είδικό κλιμάκιο ο,τρατ)κών τεχνι κων υπό την ήγεσία άνώτε ρου δυτικογερμανοΰ άξιωμα τικοΰ τοΰ ΝΑΤΟ επισκεφθή κε τή Νότιο Άφρική μέ μό νο σκοπό τή συνάψη συμ φωνίας πού θά δώσει στή Συμμαιχία τή δυνατότητα νά έγκαταστήοει σιή χώρα αυτή συγκιρότημα ραντάρ καί έ'να είδικό ραδιοηλεκ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■------- ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚ/ιΗΣΙΑΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ όπό τή σελ. 1 σία τήζ έκκλησίας όχι μόνο δέν άντεδρασε στά φριχτά έγκλήματα πού εγίνοντο άλλά φεθ τα έπιδοχί,μοσε άκόμη καί μέ τό γνωστό «Ελλάς — 'ΕΞλλήνων — Χριστιανών!!» "Ετσι ή έκκλησία δέν στά θηκε Ίκανή νά σώζει μ£ προσοχή καί μέ άληθινό ενδιαφέρον στά προδλήματαχαί στις άγωνίες τού Ποΐιμνίου τη,ς καϊ νά όρθώσει τό άνόστημά της ένάντια στήν άδκιία καΐ σά έγκλήιματα πού γινόταν σέ 6άρος τού λαοΰ. Άκόμη, καΐ σήμερα ή έκκλησία, σάν να μην διδάχτη<ε τίποτα άτπό τή σκληρή έμπειρία τού παρελθόντος έξακο λουθίΐΐ νά τηρεΐ στάση τέτοια πού έρχεται σέ άντίθεση μέ τό: συμ ψέροντα τού λαοΰ. Είναι σ' δλους γνωστό ότι σήμερα ή έκκλησία διαθέτει τερα¬ στία άκίνητη περιουσία καί άμήθυτο πλοϋτο την ώρα πού άνβρω ποι, χριστιανοί, δρίσκονται στά σύνορα τής φτώχειας καί τής έξα- θλίωσης ή καί μέσα σ' αυτή! Την ώρα πού ύπάρχουν χιλιάδες οϊ- κογένειες χωρίς πιθα,μή γής! Καΐ εμείς μέ τή σειρά μας ρωταιμ£ τούς «ττνευματικούς πατέρες» [ής έχκλησίαςϋ ΓΙΑΤΙ; ΠοΤα σκοπιμότη- τα έξυπηρετοΰν δλα αύτά; Είναι δίκαια καϊ σωστά καΐ σύμφωνα μέ τάς Γραφάς; Ποία είναι δμως σήμερα ή γενικώχερη συμδολή τής έκκλησίας μας στή λύση των μ€γάλων έθνικών προδλη,μάτων πού άτνιμετωττίζει ή χώρα μας κα! ό λαός μας; "Οταν δέν παίρνει τό μέρος τάς άρχουσας τάξης αχολουθεΤ τή λύση, τής. . σιγής. Σή'μερα ή χώρα μας άντιμετωπίζει πρόδλημα παραβίασης τής έθνικής μας άνεξαρτησίας άττό την υπάρξη των άμερικανονατοϊκών Βάσεων στά χώματά μας. Οϊ Άμερικάνικες Βάσεις βάζουν σέ κίνν δυνο τή ζωή έκατομμυρίων άνθρώττων σέ περίτττωση πολεμικής σύρ ραξης. Βάζουν σέ κίνδυνο την ειρήνη στό χώρο τής Μεσογείου. Γίνον ται οί αίτίες των ττολιτικών άνομαιλιών στή χώρα μας κόμιματα καΐ όργανώσεις δρίσκονται σέ συναγερμό. Τό σύνθηιμα: «ΕΞΩ ΟΙ ΒΑ ΣΕΙΣ» άκούγεται άπτ' άκρο είς άκρο τής χώρας μας. Ή συντριτττι- κή πλειοψηφία τοθ 'Ελληνικοΰ λαοΰ είναι ενομένη στό θέμα αύτό. Άπό τόν μεγάλο αϋτό έθνικό καΐ πατριωτικό άγώνα ή έκκλησία μας εΤναι ό μεγάλος ά~ών! Εμείς ό λαός βλέπουμε καΐ κρίναμε. Δέν εΤνα ιδυνατόν ποτέ νά ξεχάσου,με τίς δεξιώσεις στϊς όομερικα- νικές Βάσεις παρουσία έκπροσώπου τής Έκκλησίας! Πάνω άπό τριάντα χρόνια χιλιάδες πολιτικοϊ πρόσφυγες κυ- νηγημένοι, κατέφυγον στίς σοσιαλιστικές χώρες δπου ζοϋν μέχρι σήμερα, μέ την σκέψη< στήν πατρίδα καΐ στήν μερά τής έπιστρο- φής. Ποία θέση, ττήρε ή Έκκλησία γιά χό θέμα αύτό; Βεβαία δέν εύσιαθεΤό ίσχυρισμός δτι είναι θέμα πολιτικό, καΐ δτι ξεφεύγει ά¬ πό τίς δικές της άρμοδιότη,τες. Γιατί εΤναι σ' δλοος γν«στή τα τε¬ λευταία τουλάχιστο χρόνια, ή άνάμιξηι τής έκκλησίας στήν πολιτι- κή ζωή τού τόπου καΐ μάλιστα καλώπτοντας χυραννικά καθεστώτα. Γιαχΐ ή έκκλησία δέν ΰττΌστηρίζει καί δέν χρησιμοποιεΤ την έ- ττιρροή πού διαθέτει γιά νά δοθεΤ έιτΓΐχέλους ει«α τέλος στό μεγάλο αύτό δράμα των πολιτικών προσφύγων; Γιατί ή έκκλησία δέν άντιδρά δχαν τιμούνται οί δοσίλογοι καί οί συνεργάχες των κάθε λογής καταχτητών ένώ την 'ίδια στιγμή δι- ώκονχαι οί πραγματικοΐ άγωνιστές; Ποίος δίνει τίς έντολές καΐ άικούγονται συχνά άπό τούς άμ6ω νες τής Κυριακής άντικομμουνισχικά κυρήγματα μίσους κα'ι ντρο- Μά μήττως δλα αύχά δέν είναι άποδείξεις τού γεγουότος δτι ή Έκκλησία έχει συμμαχήσει καΐ μέ κάθε τρόπο 6οηθά την ΰπάρχου- σα πολιτική κα[άσταση; Ποία είναι ή θέση τής έκκλησίας μας σχετικά μέ τή διαφθορά στήνόποία εναεχνα στρήχνεται ή νεολαΤα μας; ΠοΟ είναι οί διαμαρ τυρίες της γιά τις προσπάθειες πού γίνονται νά άποκοπεΤ ή νέα γενιά άπό τίς ττλούσιες λαϊκές μας τταραδόσεις καΐ νά άφαμοιωθεΐ άπό τόν άμερικάνικο τρόττο ζωής τής δίας, χοΰ έγκλήματος καΐ των ναρκωτικών; Δέν είναι μόνο χά τταραπάνω προβλήματα πού θίξα- με. Ύπάρχουν άκσμη άμέτρητα άλλα στά όποΤα ή έκκλη,σία εχει ΧΡΕΟΣ νά ττάρει θέση. Εμείς χό ποίμνιο αύτό θέλουμε. Τό τραυ ματισμένο, κατά χήν γνώμη μας κΰρος τής έκκλη,σίας δέν άποκα- θΐσταται μέ έράνοος «άγάιτης» άλλά ιμέ εργα. Έργα μεγάλα καΐ γενναΤα. "Εργα πραγματικής άγάττης γιά τό λαό χον προδομένο αύ τό λαό. ΧΡΕΟΣ χής έκκλησίας είναι νά δέσει τα λγια μέ τα έργα. Τελειώνοντας θάταν σφάλμα νά μην κάνουμε μιά άναγκαία διάκρι- ση σέ σχέση μέ τούς Ίερομένους έκείνους πού πραγμαχικά στάθη- καν στό ΰψος τους κοντά σχό λαό άφουγκράζονται κάθε φορά τίς ά¬ γωνίες τού καϊ τα προβλή,μαχά τού. Σ' αύούς τούς τελευχαίους Άγνούς καΐ Άλη,θινούς Κήρυκες τής Άγάπης τής Είρήνης και τής Ίσότηιχας, πού δυστυχώς είναι λίγοι, άνήκουν καΐ οί Σφακιανοΐ Παιττάδες. Τέλος καλοΰμε την έκκλησία καΐ κύρια χήν ήγεσία της νά έγκαταλείψει την μέχρι σήμερα χαχτική της καΐ νά συναιστανθεΐ τις κρίσιμες στιγμές πού διερχόμασχε δλοι. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΕ ΝΑΡθϋ Τρείς Καμάρες ΠΙΤΣΑ οέ ποΑιτιομέυο καϊ καθαρό περιβάλΑον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί νιά τό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου- με τίς εΐδικές τίμές είσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λυσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίας ΗΕΡΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί 5ΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ5 ΤΟ-Κ5, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ♦♦«*>♦< ΚΑΟΒ ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ♦♦♦■«>♦«»♦♦♦♦♦
  διακοσμητικη
  ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό ττερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΑΗΘΕΙΑ>
  ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦<»■♦< Ανδη Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ τρονικό σταβμό παρακολού άμερικανούς στραπ;ιωτικούς θησης των οοβιετικών πλοί έγκεφάλους. Ό κλοιός γύ- ων πού Γτλέοι>ν στά άνοιχτά
  τοΰ νοτίου άκρου τής Άφρι
  κης. ΓΓληροφορίες δέ πού
  Γοροέρχονται άπό τό άρερι-
  κανικό ύπουργεϊο τής "Α
  μυνας άνατρέρουιν δτι οί Η.
  Π.Α. άντηιετωτοίζουν τό έν
  δεχόμενο άντικατασταοης
  καί αλλων καθαρά πολεμι
  κων βάσεων οτό έδαφος
  τής Ν· Άφρικής ώστε νά
  «ηερικυκλωθεϊ» οτρατηγικά
  ή περιοχή τοϋ Ίνδικοΰ Ώ
  κενοΰ πού ίχιει άιρχίοει νά
  ένδιαφίέρει έξαιρετικά τούς
  ρω άπό τόν Ίνδικό θά συμ
  πληρωθεϊ άρέσως μόλις έ
  πιτευχθεΐ μιά άΊλλη διμε-
  ρής συμφωνία άνάμεσα στό
  Ίσραήλ καί τής ΗΠΑ γιά
  τή μετατροπή τής Χάιφας
  σέ Μεσανατολικό όρμΐητή
  ριοτοϋ "Εκτου Στόλου. "Ε
  τσι θά ένισχυθεϊ σημαντικά
  αύτό πού οί Άμερικανοί
  στραίπωτικοί άτκ>καλοΰν
  «Τρίγωνο Νορβηγίας, Ίσρα
  ηλ, Ν. Άφρικιης».
  • Στό έπάμενο τό τέλος
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■ρ!ΒΙε1ε1π|---- —-
  0/ Φοιτητές μας
  γιά τις Βόσεις
  Μέ άπόφαση τής κυβέρ
  νηοης' κηρύχτηκε άναγκα
  στι,κώς άΐναλλοτριωτέα
  μιά ΓΒεριοχή στά Χανιά γ·ά
  έγκαταστάσεΐς τοϋ ΝΑΤΟ.
  Αύτύ δείχνει ξεκάθαρα
  γιά αλλη μιά φορά τίς κα
  τευθύνσεΐς τής Ν.Δ καί τό
  τυπικό τής έξόδου τής χώ¬
  ρας άπ ότό ΝΑΤΟ. Ή Ε.Κ.
  Φ.θ. καταγγέλει την κυ-
  βερνητικη αυτή άπόφαση
  καί ξεπουληματική πολ·τι
  κή στό ΝΑΤΟ, και δηλώ-
  νει πώς στό πλάϊ τοϋ κρη
  τ ι κου λαοϋ καί δλου τοϋ
  λαοϋ μας θά παλαίψε» γιά
  νά φύγουν οί 6άσεις των
  άμερικάνων καί τοΰ
  ΤΟ άπό την Έλλάδα
  μιά Έλλάδα λεύτερη
  άνεξάρτητη.
  ΝΑ
  γ·ά
  καί
  ΕΞΩ ΠΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ
  ΤΟ ΝΑΤΟ
  ΟΙ ΛΑΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
  ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ.
  ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑ
  ΤΙΑ ΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡ
  ΤΗΣ ΙΑ
  Ε. Κ. Φ. θ.
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ:
  • Την καταστροφή τοϋ 1897 ·Τοϋς Βαλκανικοϋς πολέμους ·Τόν
  Έθνικό μας διχασμό τού 1915-1917 ·Τόν Α' Παγκόσμιο πόλεμο
  • Την Μικρασιατική καταστροφή ·Τόν Έλληνικό έμφύλιο πόλεμο
  • Την Έθνικοπολιτική κρίοη τού 1953-1967 ·Τδ Κυπριακό ·Τό
  παρακράτος καί ύπερκράτος τού 1955-67 ·Τήν δικτατορΐα 1967-
  1974 ·Τήν Κυπριακή τραγωδία ·Τήν Έλληνοτουρκική κρΐση
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ
  ΜΕ ΣΤΟΧΟ: Την Κύπρο, την Κρήτη καΐ τα Δωδεκάνησα.
  ΓΡΑΜΜΗ
  Διατίθεται άπό χά Γραφεϊα
  τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ"
  ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
  **
  Στοα Μουρτζή
  (Όδός "Εβανς — Καινούργια Πόρτα)
  "Ολες οί έκδοτικές — τυπογραφικές έργασίες
  (Βΐβλία— Έφημερίδες — Περιοδικά) γρήγορα
  καί έπιμελημένα.
  ΓΔΔΐιι δ!1 ιι ι: ιμι ι: η
  ΕΒΑΝΙ .» τηλ 11. <1 ΑΊ ΑΟΛΝΑ1ΙΟΥ ΛΙΑΚΟΤ ί-1 ΒΜΙΐη> 11.10)11 Η Ι'Λ« Λ Ι ΙΟ Ν
  "Ο,τι Θέλει τό σύγχρονο σπιτι
  Πρίν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότημα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας
  Προσφέρομε τής καλύτερες μάρκες στερεοφωνι κων μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ
  ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΓΙϋΕίΙΤΥ - ΟΚθννΝ
  ΝΑΤΙ ΟΝΑί - δυΡΕΚδΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ103 - 51 .Λ/ΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕΙ·ΕΓϋΝΚΕΝ
  Ύπευθυνη καθοδήγπσπ γιά σωστΛ έκλογΑ
  Ρ Α ΔΙ 0 ΜΑΚΡΑΚΗ
  ♦♦♦♦<»♦♦■♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οι'_. _._____Γ_
  προλπβη νρ πέι Εθυωκοι ι ιο
  ουλλαβη δικη'εου
  ■ ΕΞΟ ΟΙ ΞΕιτΓεσ"βΑΣΕΙσ"αΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  Ι ^^}^Ρ^ι^^ν^^^ν<^^^^^^'^^^^~'^Ι~^^~~^>—~^[^>—~ 6 ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ 1978
  Ι ΤββΒΚΚΚβΚΒβΚΚΚΚΚΚΚ^Κ^^^^^ΒΛ ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ^ΟΙ—Ι β Ι- ΒΛ ΒΛ β* βΛ βΛ *Λ *Η * βΛ Λ βΛ ΜΛ — 9Λ ^ Μί —**Λ — * *Λ 9
  Μιά μενάΑη ερευυα ουυτουιομέυη άπό τόν Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟ
  καί τα προβλήματά τού
  — 4ο —
  Σέ ττερασμένο φύλλο μας εϊχαμε γράψει σχετικά μέ τα χάλισ
  τής όδοϋ Θερίσου καΐ την κατάσταση ττού τταρουσίαζε κσ! τταρουσι-
  άζει άκάμη ιμέ άττοτέλίσιμσ νά είναι έττικίνδυνη τό έπαναλαμβάνομε
  έττικύνδυνη γιά ττεζούς καί τροχοφάρα καΐ καλέσαιμε την «αρμοδία
  ΐ—ηρεσία τού Δήιμου "Ηρακλείου ή τής Νομαρχίας νά απαντήσει
  στΐς συνεχεϊς διαμαρτυρίες χών καχοίκων τής ττεριοχής γιατί ό δρό
  μος αύτός δέν παραδόθηκε άττό τόν άριμόδιο έργολάδο τελειωμένος»
  Σήμερα έττανερχάμαστε στό Θέμα αύτό και υπενθΐΛμίζοιΐιμε
  σχούς άρμόδιους. . . ττού ΐσως τα ξ,έχασαν ότι: Σέ παλαιότεριη συ-
  νεδρίαση (Ίοΰνιο) τού ΔηιμοτικοΟ Συιμδουλίου καΐ την ττερίοδο ττού
  τέλειωνε τό έργο της ά—οχέτευσης τής όδοθ Θερίσον, ό Δήιμαρχος
  πρότεινε νά άσφαλτοστρωθεί μέ μόνιμο όδόστρωμα. "Υστεροτ άττό
  μεγάλη συζητήση τότε τό Δ.Σ. εΤπε δτι δέν μπορεΤ νά γίνει άσφαλ
  ΑΠΑΝΤΑ Ο κ. ΓΕ0Ρ. ΒΑ2ΙΛΕΙΑΔΗΙ
  τόστρωση άφοΰ ττροηγούμενα δέν γίνουν τα φρεάχεια άτταρροής καί
  τα κρασπεδόρυθρα. Τό Δ.Σ. πήρε καΐ σωστά κατά την γνώμη μσς
  την άπτόφαση νά άσφαλτοστρωθεί ό δρόμος άφοΰ έκττληιρωθοΰν οί
  τταραπάν» άτταραίτητες προυττοθέσεις. Σήμερα τταρουσιάζεται
  τό φαιναμενο νά μην έχουν γίνει τα κρασττεδόρυθρσ καΐ λιγοστά μό
  νο φρεάχεια, μέ αποτέλεσμα την πρόχειρη άσφαλτόστρωση νά την
  . . .ττάρει τό νερό!
  "Υστερσ άπό όλα αύτά ρωτάμε εύθαίως τό Δημοτικό Συμδού
  λιο κα! τόν κ. Δήμαρχο.
  Γιοτί οί τεχνικές ΰττηρεσίες τού Δήμου δέν έφάρμοσαν την ττα
  ραπάνω άπόφαση τού Δημοτικοΰ Συμβουλιον δττως εΤχαν χρέος;
  Καΐ ττοιός δίνει τίς έντολές άν άχι τό Δ.Σ.;
  Ρεριμΐνουμε μιά ύττεύθυνη απαντήση τώρα μιά και στήν πρώ-
  χη μας ερωτήση δέν δρέθηκε κανεΐς άρμόδιος νά μάς απαντήσει
  ΕΡΩΤ. κ. Βασιλειαδη ποία
  είναι κατά την γνώμη σας
  τα σπουδοιιότερα προβλήμα-
  το πού άντιμετωιπίζει ή πό¬
  λις τού Ηρακλείου! καί τί
  προτείνετε γιά τή λύση
  τους.
  ΑΠΑΝΤ.: "Εχουν γοαφτεΐ ττολ
  λά κατά καιρούς καΐ Θά σννεχί-
  ζονται φυσικά νά γράφονται ά¬
  ττό τίς στήλες τ«ν εφημερίδων
  μας γιά τα ττολλά κσΐ ποικίλα
  τΓραβλή,ματα τού Δήμου μας.
  "Εχουν γραφτεϊ ττολλές εύλογες
  διοβμαρτυρίες άττό τούς Δημό-
  τες μας ττού ύττογραμιιίζουν πε-
  ρισσότερο αύτά χά προβλήιμσ-
  τα, δττως καΐ ύττοδείξεις γιά την
  λύση τους κάθε φορά μέ λίγη< ή ττολλή ύττοκειμενικότητα γιά τό συγκεκριμένο Θέμα. Ό κάθε δηιμότης θεωρεΤ τό πρόβλημά τού γιά τό σττουδαιό τερο ϊσως, καΐ ό τρόπος ττού θά προτείνω παρσκάτω γιά την Ίεραρχική αντιμετωπίση των ττροβλημάτων τού Δήιμου νά βρή ωρισμένους δυσαρεστημένους άττό την σειρά πού τυχόν δίδω στό δικό τους θέμα. Πιστεύω δμως δχι ό τρόπτος αύτός είναι ό μόνος είναι ό ό νος σωστός γιατί άν Θέλομε νά άντιμετθϊττιστοΰνε ταυτόχρονα μέ κάττοιες λύσεις δλα μαζί τα /ττροβλήιματά μας τελικά δέν θά πετνχαίνβμε την όρισχική λύση κανενός. Θά καταλήγα>με δηλαδή
  στήν προσωρινή λύση. τους μέ
  άττοχέλεσμα τό πρόβλημα νά
  μην πάψη νά Οττάρχει νά μεγε
  θύνεται Τσως άλλά καΐ άττό οί
  κονομική πλευρά νά γίνεται με
  τά άκόμσ ττιό δύσκολη ή όριστι
  κή τού λύση
  Σήιμερα ή πόλη μας παρουσι
  άζει μιά άσφυκτική κατάσταση
  καθώς άναπτύσεται, ιδιαιτέρα
  έντός των χειχών. Άλλά καΐ
  έκτός τών τοιχών προδλέπεται
  μιά άνάλογη κατάσταση σέ λί
  γα χρόνια άν σύντομα δέν άντι
  μετωπιστεί τό οΐκιστικό πρό-
  6ληιμα (ττ.χ. έττέκταση σχεδίου
  πόλης).
  Συνεχίζεται στό έττόμενο
  ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
  >♦♦♦«
  ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ-
  Ι
  Συνέχεια άπό τη σελίδα 1
  τόν παθόντα Λεμπιδάκη.
  Άζίζει νά σηρειωθΕΐ δτι
  άφοριμή τής χειροδικείας αύ
  τής ή"ταν τό θέμα της όδοϋ
  θερίσοου γιά τό όποϊο θά
  άσχοληθεϊ είδικά σέ άόλλη
  ουνεδρίαση τό Δηιμοτικό
  Συμβούλιο, δεδομένσυ δτι
  πρόκειται γιά περίπτωση έ-
  ϊ,αψετικά σοβαρή, την ό-
  ποία ό σύΐιβουλος κ. Βασι¬
  λειάδης (τρίτο μιέλος τής
  σχετικής Έΐτιτροπης μαζί
  μέ τούς Λεμπιδάκη — Πα¬
  παδάκη*) μάς την χαρακτή-
  ρισε σάν «σκάνδαλο».
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦
  Συνέχεια άπό τη σελϊδα 1
  νούν τούς ό—αδούς τού Έπιστη
  μονικοΰ σοσιαλισμόν άπό τούς
  κάθε λογής ούτοττιστές. Τό ΠΑ
  ΣΟΚ καΐ πρωτα,ρχικά ό κ. Α.Π.
  άπταντοΰν καΐ δηλώνουν —ώς
  πιρωτο·πόρα δύναμη τής σοσια-
  λιστικής άλλαγης «δέν είναι δυ
  νατόν νά είναι ή έργαχική τάξη
  μιά καΐ δέν αποτελεί την πλειό
  ψηφία» άλλά δλη ή μάζα τών ερ¬
  γαζομένων καΐ μάλιστα «οί μή
  ττρονομιοΰχοι "Ελληνες». Έδώ
  δμως εχουμε νά παρατηρήσουμε
  ΠΡΩΤΟ ττρέ.τΓει νά χονιστε!
  ττώς ποτέ οί κλασσικοΐ τοΰ μαρ
  ξισμοϋ λενινισοΰ δέν καθόρισαν
  τό ρόλο μιάς τάξης στΐς κοινω-
  νί1<ές έξελίξεις άττό την άριθμη- τική της δύναμη. Είναι δέ γνω- σχό σέ δλους δτι ή άστική τάξη καΐ πριν άλλά κα τώρα ήταν καΐ είναι μιά άσήμαντη μειοψηφία άλλά κυριαρχεΤ στήν καπιταλι- στική κοινωνία. Μά καΐ μήπιος ή έργατική χάξη καΐ δλοι οί έρ γαζόμενοι δέν είναι σήμερα πλίΐ οψηφία στήνπτοιτρίδα μας καΐτΐς άλλες καττιταλιστικές χώρες; ΔΕΥΤΕΡΟ: Λέγοντας τό ΠΑ ΣΟΚ δτι δλοι οί έργαζόμενοι Θά πρωτοστατήσουν στή σοσιαλι στική άλλαγή τότε δέν ξεχωρί ζει ποία τάξη θά είναι ή καθο δηγητική καΐ ττρωτοπόρα δύνα μη. Ή Ιστορία δμως μάς έδειξε καΐ δείχνει δχι κάθε έττανασταχι κή κοινωνική άλλαγή εγινε κά τω άπό την ήγεσία κάττοιας τά¬ ξης ή τής άστικής ή ής έργατι- κής. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Γνωρίζουμε στό ένδιαφερόμενο κοινό ότι λόγω έκτελέ σεως άπαραιτήτων τεχνικόν εργασιών θά πραγματοποι- ηθεί διακοπή τού ήλεκτρικού ρεύματος ώς κάτωθι: ΔΕΥΤΕΡΑ 6.2.78 1. Άπό ώρες 08.30 μέχιρι 1 3.00 στήν ίπτεραστική γραμμή 15000 6όλτ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ — ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ άττό χοριό Γοΰρνες μέχρι κα! χωριό Μάλλια, στΐς διακλαδώσεις πρός Καλό Χωριό καΐ Όροπέδιο Λασιθιού, καθώς καΐ σέ δλα τά χωρία, πτηνοτροφεία. βουστάσια, άρδευτικά καΐ έλαι- ουργεΐα πού ήλεκτροδοτοΰνται άττό αύτές. Έπίσης στά Ξενοδοχεία ΑΜΕΡΙ ΚΑ, ΚΑΝΤΙΑ, ΚΡΕΤΑΜΑ ΡΙΣ, ΝΟΡΑ, ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡΕ, ΧΡΟΝΑΚΗ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΙΚΑΡΟΣ, ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ, ΓΡΑΑ,ν/νιΑΤΙΚΑΚΗ, ΠΟΛΕ- ΝΗ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ καθώς καί στήν Άμβιρικανική Βάση, ΑΚΕΚ καϊ άντλιοστάσια Δήιμου Ηρακλείου στά Μάλλια. 2 Άττό ώρες 09.00 μέχρι 1 3.00 στή Λεωφ. 02' Μαρτύρων ά¬ πό κέντρο Παγκρήτιο μέχρι Ξηροκαμάρα μετα τταρόδων. ΤΡ Ι ΤΗ 7.2.78 2 'Αττό ώρες 08-00 μέχρι 1 4.00 στή Λεωφ. Δημοκρατίας ά νών, Αύλώνος καΐ Ήλέκτ,ρας. 2. Άττό ώρες 09.00 μβχρι 14-00 στή Λεωφ. Δημοκρατίας ά¬ πό όδά Μ,ττεντόλου μέχρι όδό ΣολωμοΟ καΐ στήν όδό Μονής Άρετίου. 3. Άπό ώρες 10.30 μέχρι 12.30 στΐς οδούς Άτλαντϊδος, Ή γουμένου Γαβ,ριήλ, Λάτπτας καί Φοίνικος. ΤΕΤΑΡΤΗ 8-278 1. Άττά ώρες 07.30 μέχρι 1 3.00 στΐς όδούς Ζωοδόχου Πη- γής καΐ Δωδώνης μετά ιταρόδων. 2 Άττόώρες 08.30 μέχρι 12.00 στΐς όδούς Βρυούλλων, Φω κων, Πρακτικίδου καϊ "Ομήρου άττό όδό Κρήτης μέχρι όδό ΠαρασκευοτΓούλου, στή Λεωφ. Ίωνίας άττό όδό Σμττώκου μέχρι όδό Παρασκευοττούλου και στΐς όδούς Ροδοκανάκη, "Απόλλωνος Ροδίου. Κ,ρήχης, Άναξαγόρα. 'Εττίσης στήν όδό Μιχ. Άρχαγγέλου ό^ό όδό Εύαγγίλιστρίας μέχρι ό¬ δό Μίνωος καΐ στήν όδό Ραύκου ά—ό όδό Ανωγείων μέ¬ χρι Μιχ. Άρχαγγέλου. 3. ΆτΓΟώρες 12'.00 μέχρι 14.00 στΐς όδούς 'Υοκίνθου, Άρσι νόης, Πελασγών, Τυρταίου, σχήν όδό Σοφ. Βενιζέλου ά- ττό όδό Έ<)>όδου μέχρι όδό 'Υακίνθου. " >>
  Ή έπανατροφοδότηση Θά γϊνει χωρίς προειδοποΐπση πι
  Θανόν καί πρΐν άπό την άνανραφόμενη ώρα καί ώς έκ τού¬
  του οί εγκατάστασις καί τά δΐκτυα πρέπει νά θεωρούνται
  ότι βρϊσκονται συνεχώς υπό τάοη.
  Γιά λόγους ασφαλείας άπαγορεύεται ή προσέγγιση
  στούς άγωγούς ή τά άλλα στοιχεία τού δικτύου έστω καί
  αν βρίσκωνται επί τού έδάφους.
  ΛΕΗ—ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»•♦♦
  ΤΡΙΤΟ: ό πρωτοατοριακός
  ρόλος μιάς τάξης δέν καθορίζε-
  χαι μέ ύποκειμενικά κριτήρια
  τού ενός ή τού άλλου κό,μματος
  άλλά πηγάζει άττό την ξεχωρι-
  στή Θέση πού έχει ή κάθε τάξη
  στήν κοινωνική παραγωγήν αττό
  τό ότι διακρίνεται γιά την όργα
  νωτικότηιτα καί την τ.οξ.ική της
  συνείδηση άττό τό δτι ή τάξη αύ
  τή έκφράζει τό καινούργιο.
  ΜΙΑ ΑΛΛΗ σοδαρή άντίφα-
  ση ττού ύπάρχει στΐς προγραμ-
  ΣΟ.Κ. είναι πώς σωστά έπισηπ
  μαίνειαι σ' αύτές χό γεγονός δ-
  τι ό σοσιαλισμός άποτελεϊ μιά
  μακροχρόνια διαδικασία. Δέν
  καθορίζεται δμως άττό ττιά στά-
  δια περνά αύτη ή διαδικασία
  καί πιά προδλήματα Θά λυθοϋν
  σχό κάθε στάδιο κα! [ό χειρότε
  ρο είναι ότι προδάλλονται γιά
  σήμερα αμεσες σοσιαλι<ττικίς διεκδικήσεις κα! ττολύ συχνά τι Θεται τό Θέμα χοΰ σοσιαλισ μοϋ σάν τό κυριότερο Θέμα τοθ παρόντος Καί αύτά βεβαία κάτω ^π3 τις γνωστές ύπάρχουσες πολι ι- κοοικονομικές συνθήκες τής /ω ρας μας ΕΤΣΙ, ΔΕΝ θάταν ύπε,ρβολή άν λέγαμε ττώς τό μοντέλο τού «σοσιαλισμοΰ» ττού ττροδάλλει τό ΠΑΣΟΚ οχι μόνο άντιφάσ- κει μέ Θεμελιακές άρχές τού μαρξισμοΰ άλλά ττάσχει άττό ούτοτπσμό καί δχι τό ΠΑΣΟΚ εί ναι ένα μίγμα μικροαστικοΰ σο σιαλισμοϋ μέ έντονες έθνικιστι- κές άντιλήψεις. ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ γραφ—ίκα- νε χωρίς καμιά σκοττιμόχητα καί κύρια άττό την πλευρά τής καλόττιστης καί έπικοδομητικής κριτικής άλλά καί γιά νά μποΰν τά ττράγματα στή Θέση τους καί νά μην δηιμιουργοθνται σνγχί- σεις σχό λαό ττράγμα τό όττοϊσ έπιδιώκεται. Τό δτι δμως ό κ. Α. Παπανδρέου δέν είναι μαρξι- στ,ής καί δέν είναι όπαδός τού έπιστημονικοϋ σοσιαλισιμοΰ, δέν αποτελεί κανένα έμττόδιο γιά μιά εΐλικρινή κα! στενή συνεργα σία τών δημοκιραπκών δυνάμε- ων Κάθε αλλο μάλιστα. ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ άπό τή μεριά τού ΠΑΣΟΚ δμως είναι νά στα- ματήσει ό άντικομμουνισμός μ' όποια μορφή κι' άν τταρουσιάζε ται, καί οί έπιθέσεις ένάντια στό κόμμα τής έργατικής τάξης τό ΚΚΕ πού 60 χρόνια άγωνίζε- ται. Αύτη είναι καί άπαραίτη- τη προϋπόθεση γιά την ένότητα ττού είναι άναγκαία άλλά κα! ζη- τοΰν οί όπαδοί τού κ. Παπαν¬ δρέου Γ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Συνέχεια άπό τη σελίδα 1 ως. Μεταξύ τών μαρτύρων πού ήσαν έκλεγιμένοι έκ,ττρόσιοποι διαφό ρων τάξεων σέ συνδικαλιστικά άργανα, δουλευχές κ.ά. κατέθεσαν οί 'Ειμ,μ. Κήμης πρόεδρος τής ΕΓΣΗ, Θ. Σκουλάς βοολευτής, Στ. Όρ φανός Γραμμ τής ΝΕ τού ΚΚΕ) Ψαράκης πρώην βουλευτής, ό Δή μαρχος Ηρακλείου κ. Καρέλλης, οί βουλευτάς κ.κ. Δρεττάκης, Ξυ λούρης κ ά. ΟΊ μάρτυρες ύττερασπίσεως έκ τών οποίων οί περισσό- τεροι είχαν ά,μμεση γνώση τής κατάστασης κατά την διάρκεια χής άττεργίας, διέψευσαν τΐς καταθέσεις τών προηγουμένων μαρτύρων κατηγορίας καΐ τάχθηκαν άνεττιφύλακτα μέ τό μέρος των άττεργών άγροτών Άρκετοΐ δέ έξ αυτών τόνισαν δτι «στό κατηγορούμενο σκα ιμν! κάθεται όλόκληρη ή άγροτική τάξη τής χώρας μας μιά καΐ κα- τηγορούνααι οί έκλεγμένοι έκττρόσωττοι τών άγ.ροτών>.
  ΤΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΩΤΕΡΟ περιστατικό τάς δίκ»νς ήταν τότε πού
  καταθέτοντας ό μόλιςάττολυθεΐςάττό τή Χω,ροφυλακή μάρτυρας άν
  Θυττασπιστής Έμμ. Μαρκάκης κα! κάτω άττό καταιγισμό έρωτήσε-
  ων, άναγκάσχηκί,νά άττοκαλύψει καΐ νά παραδεχτεΐ πώς ή καταθέ¬
  ση χου δέν ήταν προιόν τής δμεσης θέλησής τού 'καΐ καθ" ύτταγόρευ
  °τΐ — δπως όρίζει ό Νόμος — άλλά δτι κατασκευάστηκε οτό τμή
  μα Ασφαλείας από τούς ένεργούντες την προανάκριση άξιωματι
  κούς, επί τη βάσει ^νός προχείρου σημειώματος τό όποίο άφοροϋσε
  μόνο τούς άριθμοΰς κυκλοφορίας όρισμένωναΰτοκινήτων των άπερ-
  γών.
  ΕΠ ΙΣΗΣ ή ίδια καταθέση άττοκάλυψε τταρά τό εΐδικό «πλησίαοτμα»
  καχά την διάρκεια τής διακοπής χής έξετάσεως τού μάρτυρα, τού
  ύποδιοικητή Ασφαλείας καΐ ενός μοιράρχου τής Διοικήσεως Χωρο
  φυλακής, δτι χήν έξακρίβωση τών σχοιχεΐων τών ίδισχτητών τών
  αύτοκινήτων, ό Μαρκάκης την έκανε μετά 3ι—5 μέρες άττό τά γε
  γονότα, ένώ την κο—άθεση φέρεται δτι την ύττέγραψε την έτταύριο
  των γεγονότ»ν(!) δηλαδή 30)7)1976.
  Η ΥΠΕΡΑΣιΠΙΣΗ τών κατηγορουιμένων καΐ συγκεκριιμένα ό δικηγό-
  ρος κ. Γ. Στρατάκης, στό σημϊίο αύτό των άττοκαλύψεων κατάγ
  γειλε δτι «τέλει υπό κατηγορία όλόκληρο χό σύστηιμα τής ττροανα-
  κρίσεως, στό όποΤο δέν πρέπει τό Δικαστήριο νά δώσει καμμιά 6ά
  ση, διότι φαίνεται ύττό ποιές συνθήκες διεξήχθη ή δλη πρσανάΐφΐσΓ)
  καί δτι, πέρα άττό τίς χαλκεΜμένες αύτές καχαθέσεις, άνα-ηοά καί
  τό κλίμα τής τρο.μοκρατίας, τό όποΤο είχε ύπαγορεύσει τόχε ή Κυ
  βέρνηση, γιά νά κλονίσει τό φ.ρό«ημα τών άγροχών».
  ΜΕΤΑ χό πέρας τής ά—ολογίας τών μαρτύρων ύττερασπίσεως άρχι
  σαν οί άττολογίες των κατηγορουμένων άγροτών. ΟΙ περισσόχεροι
  ά—ό τούς κατηγορούιμενους ρωτούσαν στήν άρχή τής ά—ολογίας
  τους «Κύριοι Δικαστές γιατΐ καχηγορούμαστε;» Καΐ αύχό γιατΐ
  πολλοΐ άττ' αύτούς δέν ήξε,ραν πράτματι γιατΐ κατηγοροΰντο. Άλ-
  λοι δέ κατη,γοραθντο γιά πράξεις ττού δχι μόνο δέν διέ-ραξαν άλ
  λά καί δέν είχον πάρει μέρος στήν απεργία-στόν τόττο ττού χούς
  &ρερν<χν κατηγορούιμενους. ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ διέκοψε γιά σήμερα Δευτέρα, όπότε καΐ Θά άρ Ιχίσουν οί άγορεύσεις κ.κ. Εισαγγελέως καί Δικηγόρων. ' ΤΕΛΟΣ σημειώνουιμί τό «ύχάριστο γεγονός δτι ή αΤθουσα τού Δικα στηρίου καί ό διάδρομος ήταν καβημερινά άσψυχτικά γεμάτοι άττά κόσμο πού ήρθε σέ συμπαράσταση των δικαζομένων άγροτών. Γ. Λ. όλο «Αλήθειαι» Καί έκτακτη καί... άτακτη έκδο°" α(. παραμύβ.α πού έξιστορεϊ τραγουδιστα της α Πώ( «ρύφονται οί Μ»"2? χωρίς κακίες και πρ καί πώς ΐά βπάκα βϊ»αι κα*α» ύπάρχονΐος τού Βαρεία ΔΙΚΗ - ΜΑΜΟΥΘ ΤΩΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΗΤΟΝ Διαβάστε τουτο τό τροπάρι γραμμένο άπ' τόν Μάνο Χαρή κάτι 8ά... πάρετε χαμπάρι προτοΰ ό Διάβολος μάς.. πάρει —■ε·»------- ™ Διευκρίνιση- εύβέα δ,ά τόν λ^ γιά νά μην παιτήσω... δταν λέω έ6ω «άληΓτες» έννοώ έκ των άνθρώπων τούς δημιουργούς έκτρόπων _ ε— ΤΑ τραγούδιε αύτά δέν εΐνα, άπό τά γνωστά τοθ. .Μανόλη, Μηασ.5 άλλά άπό τά αγνακπα όχπυνομΐκά πά, ρατράγουδα τοΰ. . . Μανόλη Μαρκάκη Στίχοΐ: Βαρελά Μουσική (ύπόκρουιση) Κ. Μανιατάκη Εκτελέση: Μ. Μαρκάκη Κυκλοφορούν καί σέ κασέτες μέ ταινίο . . Ό Μονόηης καΐαβέτει καΐ πολ Αοιίς ποΛιί έκθέτει Έιμΐένα πού λέτε, μΐέ λένε Μανόλη κι αύτό τό γνωρίζουινε δΛες καί δλοι τό πώς.·. χραγουδάωσιέ «χίλιους ρυθμούς» καί είναι ή «δουλειά μου» νά γρόχρω.. αριθμούς. Σέ δ,τι δηλώνωδέν κάινω.·. άναίρΐέοβις κι άιβέριται ύπογράφω, «λευκές» καχαΐΕίέισεις διότι γνωρίζω πολύ καί καλά καί δχι... αβαοάνιοτα τόν Βαρελά. Έκείνος, πού λέτε, την «κόλλα> την γραφει
  κι έγώ ό Μανόλης την·., ύττογράφει
  ό «όίλλος» την πάιει οτόν ΕΪσαγγιελέα
  καΐ βγαίνει ή δίκη... άσφαιλής καΐ ώραία.
  Αύτάς εΐν' ό ρόλος ενός άσφαλίτη
  νά στέλνει σέ δίκη τόν κάθε άλήτη
  καιί τής σταφίδος παρα/γωγό
  πού ίίχει τό.. θράοος νά λέεΐ: άιπεργώ.
  Πού λέτε κυράοι μά καί κυρίες
  έρεϊς δέν χάνορε τίς εύκαϊρίες
  καί μέσ' στήν Άσφάλειαι χρόνια πολλά
  προσέχουμε πάντοτε τόν Βα/ρελά·
  Αύτός δ^τι γιράφει είναι Εύαγγέλιο
  κραιτάει σταυρό,κρατα καί..· φραγγελιο
  καά όΐν δέν άκούσεις τή δια/ταγή
  είσπράίτεις άμέσως.... έτιιταγή·
  Γα αύτό φίλχιατοί μουισας λέω στά ϊσα
  χωρίς γαρινιτοϋρες καί λόγια περίσσαι
  —κι άν θές ακουσέ το καί ού πού γιελας —
  τά πάνχα τά φνπά'χνει ό Βαρελδς.
  Γράφει όνόραχα καί καχαθέσεις
  κάινει προσθ!ηκες μά καί άφαιρέοεις
  καί σχούς «δικούς μας» διαγραφές
  καί κάποιοι 6ρίσκονχαι γιά ύπογραιφές.
  ι
  "Ετσι καί χώρα σέ τούίτη τή δίκιη '
  πού άιποδείχτηίκε πώς είναι «μανίκι»
  ξανά σοϋ τό λέω καί μην τό γελας
  σας £βαλε .. δάχτυλο ό Βαρελας
  Καί τώρα' στήν αϊθουσα δλιες καί δλοι
  ζηιτατε εύβύνες άπό 2να Μανόλτ)
  πού «.τδπε» δπως είναι, χωρίς νά νιτραπεϊ
  )ΐιά κι άπό Άσφάλειαι εΐνΐυ... χαιπί
  Ζηίτάχε εΰθύνιες γιά δσα σας εϊπα
  άπό ένα, άσφαλίχΐΐι καί τέως €άνθύπα»
  πού είναι, στό χέλος, κι αύτός σάν έοας
  άγ,ρόχης, κολίγος, λαδας καί κρασδς
  Ζηχάχε εύθϋνιες γααιτί κοιταθέχω
  ένώ επί των. Ολων τόν δάχτυλο θέτω
  καί μέ χλευάζετε στό πί καί φί
  γιά μιά — δυό λεξοΰλες καά μιά υπογραφή.
  Κι έχει γίνεα τής Κορέας
  μιά καί ό Είοαιγγελέας
  θέλει ένοχο νά 6ρεϊ
  νά τόν βγάιλει οτό σφυρί.
  Καί κυττάζει άιπό μενά τόν μικρό άν^υΐΓΜοΐχΐιοτή
  πού επί χρόνια στήν Άοφάλεια ^χω καταδικαοτεϊ
  νά τοΰ πω τά «τό καί τό»
  καί νά πώ κι εύχαίριστω.
  Δέ νομίζω νδναι δτσι άξιότιρε Ζορρπδ
  ναί, άλήιθεια σας τό λέω, καί νά μή μοΰ ηητε
  Κάχι αλλο έδώ συμβαίνει
  κι εϊμαιστε δλοι μπερδειμιένοι.
  Καί αύτό τό «κάτι αλλο»
  τό τρανό καί τό μεγάιλο,
  ό δραχνάς καί ό μπελας
  δέν είναι ό Βαρελας.
  Είναι ή «καθαρίση» έκείνη
  πού ποτέ της δέν θά γίινει
  μ' δλλα λόγιαι έπειδή
  μάς χρειάζεται ραβδί.
  Κι είναι σπάνκι εύκαιρία
  σ' αλλη μιά διχτατορία
  γιά νά μή την βροΰν μπελάδιες ν_
  νβχει τέτοιους Βαρελάδιες.
  'Βμένα πού λέχε, μέ λιένε Μονόλη
  καί μή μέ κυττάζειε δλες καί δλοι
  μέ οΐκτο, μέ χλεύη % μέ κλαυ^θθς
  μιά κι έτυχε κι €έγραφα» δέχα αρι«|ιοθς.
  Αύτός είναι ό ρόλος μου γέαα στό Κράτος
  δραστΐίραος νάμαι καί δχι «ό πάΓτος»
  άλητες νά γράφω, κακούς καί ληστές
  καί πρώτους άπχ' δλους τούς Κουμμουνιστές.
  Αύτούς πού «κσκκίνιοχϊν» την «μπλέ μας Έλλάδα»
  καΐ θέλουν μέ Ρώσικη ν' άνάφουινε δάδα
  μιά νέα μεγάλη τού ηΕθνους φωτία
  «υποκινούντες» την Άγροτιά.
  Μά δέν θά αφήσωμε ποτέ νά περάοει
  ό κόκοανος κίνδυνος γιά νά μάς δαμαοει
  κι αύτό τά «ικουμμούνια» νά μάθσυν καλά:
  ρεζέρβα μας ίΐχομε τόν Βαρελά.
  'Ερένα πού λέτε, μέ λένε Μανόλη
  κι αύτό πού σδς λέω άκοϋστε το βλοι:
  δσοι μονάχα πιστόλι τραβουν
  ίττίς άηεργίες λάδι θά βγοΰν.
  Πάιρτε παράδειγιμα τόν Κάττταιν - Χρίστον
  τόν τηστολέρο έκ τών άρίστων
  πού πάνιχα/ πρώτος στήν δόζα τραβά
  μιά καί τόν λένε καί Μπαντουβά.
  Τί νά οάς πω καημένοι Άγρόιτες
  πού τού Κεφάλαιον δέν εΐστε ίππότες
  άπλοί ξωμάχοι της στέρφας γής
  στάλες αίμάαου κάατοιας πληγί)ς.
  Φύσηζε ό νοΰς σας φτωχοί Άγρότες
  καί ξεοπαθώσαιτε σάν Δόν-Κιχώτες
  γιά νά πετύχετε στό τελος τί;
  νά σας τυλίξωμε σ' 2να/ χαρτί.
  Πολύ λυιποΰιμαι γι' αύτά τά χάλια
  δέν λογαριάσατε καί την Άοφάλεια
  καί νά σας τώρα σάν άφελεΐς
  δΛοι νά νοιώθϊετε·.. άινασφαλεϊς.
  — · —
  Άλλά κι οί φίλοι σαις οί Δυ<ηγόροι αύτοί μέ κάνανε σωσιό «βαπόρι» γιαιτί οι>νέχεια δλο άατοροθν
  κι 2να πού Γορέτυε: &έτν τό ρωτοον.
  Γιατί δέν λένε μέ ντομπροσύνη.
  δτι δέν ςχταίει ή Δικαιοσύνη
  παιρά οί «πλΰστρες τοΰ μαχαλθ»
  πού δέν... ξεβγάζουν τόν Βαρειλά.
  Άμέ οί ΰλλοι, οί Βουλεατάδες
  ποΰχουν ξεχάοει τούς Βα|ριελάδες
  πολύ φοβοΰμαα μην ξενοιαστοΰν
  κι άπό μιά Χούντα1 ξαναϊιιαστοΰν.
  Κι άκόμα, Άγιρότες, χί κάνει ό Τύιπος;
  —τώρα προσεξετε κοντά'ναι ό χτύτιος —
  πού ξεροστάλιαοε οτόν ντεμενά
  καί τίς... ποδίτσες νά προσκυνα.
  Καί τί... ποδΐτσες, κατουρημένες
  μά χρυσοποίκιλτες καί κεντηρένες
  πού τίς φορανε, χάριν... συρ,μοΰ
  οί·., μαοκαράδες τοϋ ΣιωνιομοΟ.
  __ Φ__
  Καλά καθόοαοτε λοιπόν Άγρότες
  καί ςβκλωσίζεχε οά νδστε κόττες
  μέ ύπομονή σας γοαδουρινή
  θά συνηθίσετε καί οτό... σκομνί.
  Μόνη έλπίδα σας νά δικαστί|τε
  μτιάς κα άϊΐό τόν Οπνο σας νά ξυι
  γιά νά μπορέοετε στό τέλος πιά
  κάιπως νά ζήοετε μέ άνθρωτπά.
  Αύτό ηροοττάθηραν κι οί Βαρελάδες
  που «δένουν» πάντα Χιλέςκι Έλλάδες
  μέ λίγου βούρδουλα βαοανιομό
  νά σάς βοηθήθοονε οτόν.. ζυπνημό.
  Αύτά λοιπόν Άγρότες χά λέεΓό Μαΐνόλίΐς
  ΚαΑ °?ΙΙα ^^^^Οτό κέντΡ*> τής πόλης
  Υΐά νά τά πή,τε καΐ στό χωργιΟ
  «χον Κώστα, στόν Γιάννη καί στό Γ,ωργ,ό.
  Κατά τά δλλα της {Υπαιθρου ηαάδες
  εμείς έχομε ίζχοΐμους τού
  καίμόλιςτελε,ώσει χής
  σαςπεριμένβΐόΒαρελδ