90611

Αριθμός τεύχους

156

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  --- —— —— ^^ ^Μ Η^
  Χαρδς σ' αυτόν, ποΰ πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοϋ Φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καί μιΛ συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΙ
  |

  Ι
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΧΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διε-8-ν*Α«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ *
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΛΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μσρογιώρνη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος ,3ος 'Αρ. Φύλ. 156 - Δρχ. 5
  Οπως κατάγγειλε προχδές ό Βουλευτής κ. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  στή Βουλή στήν πολύωρη συζητήση τής έπερώτησής τού ΠΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ
  Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Έ ιδία μεδόδευση μέ άλλο σκηνικό καί χρονοδιάγραμμα
  ΤΙΜΠΡΗΘΗΚΕ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΠΟΥ ΕΘΙΞΕ ΤΟ ΟΕΜΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ .ΙΕΙΣΟ ΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΜΟΣ
  έξ άφορμης
  των 'Αμερικάνων
  ΠΟΛΥΩΡΗ καί άκριως ένδιαφέρουσα συ-
  Γ,ήιηοη ΐίγινε την περαομένη Παρασκευή
  στή Βουλή, διπου αυζητήθηκε ή έπερώτη-
  ση τοΰ κ. Κώσται Μπαντουβά, γιά τίς ξέ-
  νες Βάσεις στήν Έλλάδα καί είδικώτερα
  στήν Κοήίτΐιο.
  Ο κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ προέβη στήν απο-
  κάλυψη σοβαροτάτου ατοιχείων καί στήν
  κα/ιαγγελία γεγονότων, πού όόπωσδήπο-
  τε τό ακουσμά τους καί μόνον δημιουρ-
  γεϊ έντονώτατες άινησυχίες.
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ είναι τό γεγονός
  ότι ό άρίμόδιος ύπουργός Αμύνης κ. Α¬
  βέρωφ, μή δυνάμενος νά άιπαντήσει, ρώ-
  τησε τόν έττιερωτώνΐΓα Βουλευτή γιά τίς
  πηγές των πληροφοριών τού καί ό κ.
  Μπανιτουβας τοΰ άτχάντηοε ότι είναι 'Έλ
  ληινες Αξιωματικόν, άιπό έκείνους πού
  δέν ίίχουν διαβριωθεϊ καί φυσικά δέν άνή
  κουν στά «σταιγονίδια».
  ΟΤΛΑΝ έιπίοης ό κ. Αβέρωφ ρώτησε τόν
  κ. Μπαντουβά γιατί δέν τοΰ άνέφερε τοΰ
  ϊδιου, αύτά ολα, ό κ. Μπαντουβας τοϋ ά-
  Γϊάντιηαε: «Διόιτι δλοι πού σδς περιβάλ-
  λουν ύπασπιστές, συνεργάτες κ.λ.π. εί¬
  ναι πιράχτορες τής Χούνττας κι άκόμη καί
  τήΚ' ιδιαιτέρα σας άιναγκαστήκατε νά ά-
  Π}ίλύσετε σεΐς ό ϊοιος».
  Ο ΕΠΕΡΩΤΩΝ Βουλευτάς άναφέρβηκε,
  πλήν των γενικών, σέ συγκεκραμένα ση-
  μεϊα πού είναι άτπόλυτη άνάγκη νά μά-
  θ·ει*δ Έλληνικός Λαός, γιά νά δεί ποιούς
  τεράστιους κινδύνους διαιτρέχει άπό τία
  Βάσεις τοΰ θανάτου, των Άμερικανών
  καί τοΰ ΝΑΤΟ, που όπως είπε χαρακτηρΐ
  ατικά, κανένα άμυντικό σκοπό δέν έξυπη
  ρετουν, παρά μόνο γιά μελλοντική επί-
  θέση κατά^ών Ρώσων.
  ΤΟΝΙΣΕ ακόμη καί έπέμεινε ότι στίς Ά
  Συνέχεια οτή σελιδα 4
  Ο
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΥΓΕΝΙΟΣ
  Σ
  Ο ΡΟΑΟΣ
  ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ
  Κ ΟδΚΟΜΟΜΑΚΟΥ
  'Ετπτόττια ερεαυα τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» στά Χανιά
  ΔΠΔΛΛΟΤΡΙΩΝΟΥΝ 280 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
  ΣΤΗ ΔΡΕΠΑΝΟΚΕΦΑΑΑ ΟΙ ΝΑΤΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΊ
  "Ολο τό βουνό μέ τις ύπόγειες γαλορίες στό χέρια τους
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Κρή,της Εύγένιοώ έ>υγε
  πρΐν λίγες μέρες άΉΟ τή ζωή, αφήνοντας ϊήν τε¬
  λευταία πνοή τού, σέ μιά κλινική τοΰ Λονδίνου.
  Προχθές Σάββατο 2γινε ή κηδεία τού μέ τίς ώρμό
  ζουοες πιρος τό άξίωιμα πού κοιτεϊχε, τιμέ*; ··
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη εϊχιε διαιφωνίσει ρ|ζικά μέ
  τή γραρμή τού οάν Προκαθημένου τής ΚρηΐΠ'κής
  Έκκλησίας. Τό γεγονός δμως αύτό δέν την έμπο-
  δίζει νά έκφράσει την λύπη της, γιά τόν χα^ιό ε¬
  νός άνθρώπου, μέ τόν όποϊο στόν προσωπκκο χώρο,
  δέν την χώριζε τίιποτε. Απλώς διαφωνοϋσε μέ
  ιή γραμιμή πού ό αποθανών Άρχιεπίσκοπος»χιειρι-
  ζόταν τα τελευταία χρόνια τα θέματα τής Έκκλη
  οίας μας καί όπέκιρινε τόν τρόπο της ποιμο,ντορι-
  κής διαχειρίσεως τοι>ς- Δέν πρωτοτύπιηισ^ έξ άλ-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  !■■■!
  !■»■■ ■■■■■■■■ Β ■
  Γύρω άπό τή Δίκη
  0 ΦΙΛΟΣ 0 ΣΟΦΟΚΛΗΣ
  (Ό Αγρότας)
  Τού ΜΙΧΑΛΗ ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ
  Αύτές τίς χειμωνιάίτικες μέρες και νύκτέίί τραβιέ-
  ται πιό πολύ γο κρασάκι. Άκόμη καί αύτοι πού δέν εί¬
  ναι πιοτοί όπαδοί τοΰ Βάκχου, τό τοαβάει ή σό©ξή τους.
  "Ειοι λοιτιόν £να βραδυνο, μοΰ λόει ό φίλος #ου ό Σο-
  φοκλής ό άγρότης: Πάμε νά πιοϋρε κανέγίΓ κατροΰ-
  τσο; .
  'Εγώ βεβαία δέν τοΰ χάλασα τό χατήρι. Μπιήκαμε
  οτό λεωφορεΐο, κατεβήκαμε στό Ήράκλειο, ττήγαμε ο"
  2να τσικουδάδικο, κάμαμε λίγη πιροθέριμανσιι καί μετά
  καταοταιλάξαμε ότου «Μπολσεβίκου» την ταβέρνα. Πά
  αργγείλαμε κάτι γιά νά φόΐίε καί τα σιγοπίναμε συζη-
  τώντας.
  Μετά άιπό πολλές καί διάφορες συζηίτήοεις μοΰ λέ-
  πόΣοφοκλής. >
  __Ξέρεας ποίος φτιάχνει τα άεροπλάνα, τα παιπορια
  τα σπίτια, τους δρόμους κλπ.;
  —Ποίος τοΰ λέγω έγώ.
  —Ό α.νθρα»πος, μοΰ λέγει, ό ανβρωπος, άλλα γιά
  νά κινηιθεϊ τό άεροπλάνο, τό βαπό,ρι, τό αυτοκίνητον
  κλπ, θέλει καύσιμα, διότι χωρΐς καύσιμα δέν κανείται.
  Καί 6έβαια, τοΰ λέγω έγώ, χωρίς καύσιρα δέν κι-
  νεϊται τίποτα·
  "Ε λοιπόν, μοΰ λέει, χωρΐς καύσιμα πράγιματι δέν
  κινεπαί τίποτα, άλλά αύτός πού ς>τιάχνει τα Γιάντα στόν
  κόσμο είναι ό ανθρωπος, άλλά καί ό ΰνθρωπος θέλει
  καί αύτίκ; καύσιμα γιά να κινηθεϊ α δουλέψεα καΐ νά
  παράγει, καί τα καύοιμα πού θέλει, ό ανθρωπος είναι ή
  ΐροφή. Χωρίς νά φάει καί νά πιεΐ ό ήνθραϊπος μπορεΐνά
  ζήο-ει κοΐ νά έργασθεΐ; Ασφαλώς δχι. "Ε, μοϋ λέει, πά
  καύοιμα πού θέλει ό άνθρωπος τα παράγει ό άγρότης
  καί αύτός ό άγρότης πού παράγει τα καύσιμα γιά τόν
  άνθρω—ιο είναι ό ποιό ποραγκαηΊΐσμένος άιπό δλα τα έ-
  παγγέλμαιαι.
  Γιατί, ι ου λέω, Σοφοκλή είναι ό ποιό παοογκωνι-
  σμένος ό άγρότης; Δέν βλέπκις! μοΰ λέει, πώς ό άγρό¬
  της παλεύει μέ τα στοαχεϊα' τής φύσεως καί παράδειγμα
  οί τωρινές θεομηνίες πού καίτέστριεψαιν άμιπέλια, δέν-
  Συνέχεια οτή σελΐδα 3
  Ό είκονιζόμενος πρώην Δι-
  οικητής τής ΣΐΕΞΑΠ κ. Οίκονο
  μάκος, πού μετατέθηκε πρό
  μηνών άττό τό Ήράκλειο, συμ
  φωνα μέ καταγγελία τοΰ Βου
  λευτη κ Κ. Μτταντουβά, φέ-
  ρεται άνομεμιγμίνος σέ
  «χουντικά παρατράγουδα».
  Άντιγράφου'με αώτολΐεξί, χά
  ραχτηριστικό όατόσπασμα,
  άττό τα έπίσημα πρακτικά
  τής Βουλής:
  .. .Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Εΐπε,
  κ. Πρόεδρε, ό κ. 'Υττουργός (Ά
  βέρωι))), ότι δέν Οττάρχουν χούν
  τικοΐ πλέον στίς "Ενοπλες Δυ
  νάιμεις κσ! δτι δσα άναφέρθηκαν
  Συνέχπα στή σρλίδα 4
  ■ ■■■Ι ■■■■■■■■■■■!
  [Τοΰ άπεσταλμένου μας'
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ)
  ΕΝΑ εΰρύτερο και πολύμορψο
  σχέδιο έπέκτασης καί άι»αδιορ
  γάνωσης των Άμίρικανονατοϊ-
  κών Βάσεων πού δρίορονται κσ
  τασπαρμένες στά έδβφη μας
  καί εϊδικώτερα στήν Κρήτη αρ
  χισε νά μπαίνει σέ έφαρμογή!
  Αυτό τουλάχιστον μαρτυροΰν
  τό τελευταία γεγονότα' καί ή
  δραστηριότητα πού έττιδεικνύε-
  ται άπό διάφορες «άρμόδιες» ύ
  πηρεσίες πού βρίσκονται στή
  χώρα μας
  Τό σχέδιο αύτό μπήκε κιό-
  λας σέ έφαρμογή στήν Κρήτη,
  πού ε'χει τεραστία πολιτικο-
  στρατιωτική σημασία γιά τίς
  ΗΠΑ καί ττεριλαμβάνει βασικά
  δυό σκέλη·
  Ιον Την πλήρη Άμερικανο-
  ττοίηση των Βάσεων, διώχνον-
  τας ή άναγκάζοντας σέ παραι¬
  τήση δλο τό έλληνικό προσω-
  πικό ττού έργάζεται σ' αϋτές.
  Γιατί είναι γεγονός ττώς σήμε-
  ρα οί Άμιερικάνοι δέν νοιώ-
  θουν άσφαλεΐς ούτε καί μέσα
  στίς Βάσεις τους άκόμη Καί
  ιμόνο ή παρουσία τοΰ Έλληνι-
  κοϋ στοιχείου ιμέσα σ' αϋτές
  τούς δη·μιουργεΐ διάφορα προ-
  δλήματα (Κρούσματα στήν ττε-
  ρίπτωση αυτή εΐχαν παρουσια-
  στεΐ τελευταία στή Βσχτη των
  Γουρνών Ηρακλείου).
  2ο Την έπέχτασή των ήδη υ¬
  παρχουσών Βάσεων καΐ τή δη-
  μιουργία νέων σέ διάφορα στρα
  τηγικής σημασίας, σημεΐα ττού
  βρίσκονται στό χώρο τής Μεσο-
  γείου. Γιά τό λόγο αύτό τό
  «Νευρικό Κέντρο Στρατιωτικής
  Διοίκησης» των ΗΠΑ έχει άττό
  καιρό καταρτήσει είδικά σχέ
  δια γιά την περιοχή τής Κρή
  τπ,ζ.» ΤΓθύ σήμερα δ|αθέτ^ι ττέν-
  τε · <χττό τίς μεγαλύτε*ρες* κ«!Γ πιό σύγχρονες Άμερικανονατοι κές Βάσεις Μιά άττό τίς περιοχές έγκατά στασης νέων Βάσεων ττού ττερι- λαμβάνει τό ίγκλιηματικό αύτό σχέδιο εΤναι καΓό ΆτΓοκόρωνας στά Χανιά. Μιά τεραστία εκτα- ση 280.000 στρεμιματων στήν περιοχή «Δραπανοκεφάλο» πρό κείται νά άπαλλοτριωθβΤ γιά τή δημιουργία ΐσως έκεί μιάς άπά τίς μεγαλυτέρας 'ΑτομΊκές Βά- σειςϋ' Ή ττεριοχή αθτή έχει !δι- αιτερη ση-μασία γιατί βρίσκε ται άττίναντι ~άπό τί^ Μαυτική Βάση Άνεφοδιασμθΰ στη Σούδα καί τό Πεδίο Βολής Κιρήτης (πυ Συνέχεια στή σελίδα 4 ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ Τό Συμβούλιο Έφετών Κρήτης άπόρριψε την αϊτη- σηιάποφυλακίσεως τοΰ Ά- ρκκοτέλη Για·ννακουδάκη. 'Έτσι, μέχρι της μέρας τής δίκης (20)2)78) στό Μικτό Όρκωτό Δικαστήριο Ρεθύμνου, ό Γιαννακουοά- κης θά βρασκεται προφυλα- κισ]ΐένος στή Νί'άτιολη. Σύμφωυα μέ καταννεΑίΐι τοϋ κ. ΒαννέΛπ ΦαοουΑάκη ΔΥΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙΕΚΒΙΑΣΑΝΕ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΗ ΕΜΠΟΡΟ 60 χιλιάδες μετρητά-2 σέτ μπάνιου: Ή άμοιβή τους Συλληφθήκανε έπ' αύτοφώρω καί κρατήθηκαν ΟΤΑΝ πρό καιροϋ εϊχαμε άποκαλύψει την περίπτωση τοΰ γεωπόνου Μαρκάκη καί τοΰ έξαγωγέα Χατζό- πουλου, όσον άφορά τίς οΐ- κονομικές τους σχέσεις, γράψαιΐ« κάπ πού μας εϊ- χε πληροωαρήαει άξιόπι- στος Ήρακλειώτης 2μπο- ρος: "Οτι δηλαδή οί δημό- σιοι ύπάλληλοι πού χρησι μοποιοϋν την ΐδιότητά τους καί άποσποΰν έκ- βιαστικά χοηματικά πο- σά γιά παροχή «έ- ξυιπηρετήσεων» είναι άρ- κετοί καί κυρίως Έφορια- κοί. Η ΥΠΟΘΕΣΗ πού άποκα- λύφθηκε έπίοημα την περα ■ ■■■Η σμένη Τρίιη, έπιβεβαιώνει ακριβώς την πληροφορία μας αύτη, Ϊσως δέ αποτελεί σει καί την απαρχή περισ¬ σοτέρων άιποκαλύψεων γιά πρόσωπα τα όποΐα μας άνέφερε ό παραπάνω ϋμπο ρος. 'Άς μήιν ξεχν&με, δτι οί δυό συλληφθέντες 'Εφο- ρΐακοί τής περαομένης Τρί ι ής, ζιητοΰσαν 6χι μόνον γι αύτούς, άλλά καί γιά τόν «ιμεγάλο» τους (δχι φυσικά τόν κ. "Εφορο), ό οποίος δ- πως έ'λεγαν στόν έκ6ιαζό- Παραγωγός κατήγγειλε σέ μας καί την Είσαγγελία: ΠΑ 112 ΚΙΑΒ ΚΟΠΟΚΥΘΑΚΐα ΠΑΗΡΠΘΗΚΕ ΜΟΝΟΝ 96 ΔΡΑΧΜΕΣ! Κατέθεοε έπίοημα ει/κραφο τής Ααχανανοράς Ό παραγωγός όπωροκηπευ- τικών κ. Νικόλαος Καουκάκης, ά πό τή Μητρόττολη Μεσσαράς, έ πισκέφτηκε την ττερασιμένη Πα- ρασκευή τα Γραφεία τής «Άλή θείας» καί κατήγγειλε μιά ττερί πτωση σέ 6αρος τού άττό τόν ε- μιττορο τής Λαχαναγοράς Η¬ ρακλείου, κ. Σταμι. Δ. Μαβιτζή στή συνέχεια δέ έττισκέφθηκε καί την ΕΙσαγγελία Ηρακλείου δττου καί κατέθεσε τα δυό σχετι κά έγγραφα στοιχεΤα, των όποί ών έχομε κι εμείς φωτοαντίγρα Συγκεκριμένα πρόκειται γιά την ϋπ' άριθμ. 943)2-12-77 Κατάσταση Τι,μολογίων Πωλή¬ σεως κα! την ύττ' άριθμ. 78ι1 )3Ο -1-78 'ΕΞχκαβάριση, πού άναφέ- ρεται σέ 8 τελάρα κολοκύθια, γιά τα όποΐα ό παραγωγός Κα- ουκάκης, είσέπραξε 96 (ένενήν τα έ"ξι δραχμές)! Σι/μφο>να μέ τα έ'γγραφα αύ¬
  τά τοΰ κ. Μαδιτζή, εΐσεπράχθη-
  σαν γιά τα 8 τΐ,λάρα τα κολοκύ
  θια δραχμές 2150 καί άφαιρέθη-
  καν άπό αύτά δραχμές 1 64 διά
  φορα κονδΰλια κι έτσι ίιμειναν
  Ι
  καθαρά γιά τόν παραγωγό οί
  96 δραχμές.
  Οϊ 164 δρχ τα έ'ξοδα πού ά
  <)>αιρεθήκανε εΤναι: 31 δρχ. προ
  μήβεια, 80 δρχ κόμιστρα, 25
  δρχ. έκφόρτωση, 16 δρχ. Φ.Κ.,
  2 δρχ. ΟΓΑ (σύνολο δρχ. 164).
  Ό παραγωγός κ. Καουκάκης
  ύττοστηρίζει δτι τα 8 τελάρα
  πρός 1 4 κιλά τό ίνα μσς κάνουν
  Ι 12 κιλά καί άρα καί μόνον
  πρός 1 Ο δραχμές νά τοϋ ττλήρω
  νέ ό εμττορος τα κολοκύθια έ-
  ττρεπε νά τού δώσει 11 20 δρχ.
  Συνέχεια στή σελΐδσ 4
  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  ΠΑ ΚΛΟΠΕΣ
  Ό κ Γεώργιος Σηφάχης, κά-
  το.κος Ηρακλείου, Ταξιάρχου
  Μαρκοπούλου 35, ύπέββλλε
  πρός τόν κ. Εϊσαγγελέα Πλημ»
  μελειοδικών «μηνυτήρια καταγγε
  λία» στήν όποΐα τοΰ περιγρά-
  φει είς βάρος τού έττεισόδια έξ
  άφορμής κλοπών διαφόρων άν-
  τικειμένων καί μιάς μοτοσυκλίτ
  τας.
  Στήν έγγραφη αυτή καταγγε
  λία τού ό κ Σηφάκης, παρβπο-
  νεΤται γιά την άδιαφορία των
  καταδιωχτικών άρχών Χωροφυ-
  λακής καί καταλήγει μέ την έ
  ξής έροίτηιματική φράση:
  «... διερωτοΰμαι, ή άστυνο-
  μία δέν κάνει τή δουλειά της καί
  δέν μπορεΤ νά προστατεύση τα
  σπίτια μας ή οί κλέφτες «Τναι
  τόσο έπιτήδιοι;».
  Ό καταγγέλλων άναφέρει δτι
  έπανηλλειμμένως ένόχλησε τίς
  άστυνομικές άρχές καί τόν Τδιο
  τόν Διοικητή Χωροφυλακής κ
  Μαραγκάκη
  μενο εμπορο, «θά έΊπαιρνε
  τα περισσότερα».
  ΕΝΑ χράνο, περίπου, (άπό
  τόν περαομένο φεβρουά-
  ριο), δυό άνώτεροι έφορια
  κοί ύπάλληλοι, τής Οίκονο
  μικής 'Εφορίας "Ηρακλείου,
  άσκοΰσαιν ψι>χολογΐκό κα-
  ΐ αιναγικασμό καά έκβιασμό,
  καιτά ενός Ήρακλειώτη έ-
  μιπόρου, τοΰ άποίου κρατού¬
  σαν 2να 6ιβλίο καί έ*να
  τσουβάλι παραοτατικά, τα ά
  ποία στοιχειοθετοΰσαν κά-
  ποια ιροοοδιαφυγή, δπως
  δηλώνει ό παθών έμστορος
  είδών ύγιεινής κ. Βαγγέ-
  λης Φασουλάκης.
  —ι«Μέ εϊχαν φέιρει σέ τέ-
  τοιο σηιμείο, πού είχα οκε-
  φαεΐ ί) νά τούς σκοτώσω ή
  νά αΰτοκτονήισω», μάς εΐπε
  ό κ. Φασουλάκης.
  —«Μέ ΐτήγαν δυό φορές
  25 ΧΡΟΝΙΑ ΦΥΛΑΚΗ
  ΓΕ 23 ΑΓΡΟΤΕΣ
  Μιά άπό τίς μεγαλύτερες δί-
  κες στήν Ίστορία τού 'Αγροτι-
  κοΰ κΐνήματος, εληξε. Κάθε σχό-
  λιο) ϋστερα άττό την άπόφαση
  τού Δικαστηρίου δέν ώφελεϊ.
  "Ενα μόνο: Οί τι<μτ|μένοι δου- λευτές τής γής, δικάστηκαν σέ ιμεγαλύτερες ποινές άπό αύ¬ τούς ποΰ επνιξαν στό αΤμα μιά άττό τίς μεγαλύτερες ττατριωτι- κές έξεγέρσεις των ψοιτητών μας στό Πολυτεχνε?ο τό Νοέμ- 6ρη τοΰ "73. ΟΙ άποφάσεις δ¬ μως των Δικαστήριον είναι ττάν τα σεβαστές σέ έρημικά μέρη (στή φοι- νικιά καί στά μαχλόκα τοΰ λιμανιοΰ) γιά συμφωνίες, μέ έ'παιριναν ικετά τα μεοά- νΐίχτα τηλέφωνο, μοΰ αλλα ζαν τιή φωνή τους, μέ άίπει- λοΰσαν ποικιλοτρόπίυς καί ξεκινώνιιας άπό 20 χιλιά¬ δες, φτάαανε σέ 120 χιλώ- δες, νιά νά καταλήξουν την περαισρένη Δευτέρα νά μοΰ στείλουν «τελεσίγρα- φο» γιά 60 χιλιάιδες καί δυό σέτ μιπάνιου., άξίας περίπου 37 μέ 40 χιλιάδες καθένα, παραδοτέα τό ί!να σιό Ήρά κλειο, (Σιμίτώκου 47), καί τό άλλο στόν Πειραια». Ό πιείζόρενος κ. Φασου- λάικιης, μέ σύρφωνη γνώμη. τοΰ δικηγόρου τού κ. Χο- σέπ Βαρζακιάν, κατευθύν- θηκε στήν Άοφάλεια Ήρα κλείου καί κατάγγειλε τό γεγονός την περασμένη Δευπέρα. Άμέσως ό μοίραρ χος κ. Άσημακόπουλος, ώρ- γάνωσε 2να «πλάνο δράσε¬ ώς» τό όποίο ανέλαβον νά έφαριμόσουν 4 περυτολικά μέ 12 άνδρες τ ου Τμήμα- τος. Άΐταραίτητος συνο- δος τής άστυνομικης δύνα μης, ήταν ό Άντεισαιγγελέ Συνέχεια στή σελίδα 4 ΑΡΡΩΠΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΑΣ Προχθές Σάββατο άρ ρώστησε ξαφνικά ό δι- ευθυντής της «,Αλήθει-
  13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΝ* 1978
  ΣΕΛΙΔΛ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒιΊΙΟ ΤΗΣ ΚαΑΑΙΠΑΝΝΗ
  Ή γνακπή συγγραφόας κ.
  θάλεια Καλλιγιάννη ουνε
  χίζονιας την πνευιματική
  της πιροσφορά έκυκλοφόρη-
  οε πρόσφατα ίνα άκόμη ά
  ξιάλογο Οιβλίο, μυθιστόρη-
  μα. «Ή άρχόντιοσα μέ τό
  κόκκινο αλογο».
  Πολυγραφώτατη ή συγ
  γραφέας τοΰ εργου καί &η<μι ουργός των: Έλβίρα, Άσ- τρόλογη, Ή έττανάσταση των ξεριζομένων, Ή καπε- τάνισσα τής Ρίζας, Ναθαλία "Ενα πουκάμιοο μουλιασμέ- νο οτόν ίδιρώτα κ.α. ουναρ πάσσει πραγματικά τόν ά ναγνώστη τοΰ νέου της μυ θιστορήματος· Πρόσωΐτα ύ- ποθεττκά, μέσα άπό μιά θαυμασία έναλλαγή ρόλων είναι οί «πρωταγωνιοΐτές» στΐς ποιό δκκρορετικές υ.α άπάνθριιοπες ίστορίες. Ή γι αγιά Ερασμία τοποθετεϊται άπό τή συγγραψέα σάν τό κύριο πρόσωττο στήν ύπόθε ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ό Άγροτικός Σύλλαγος «Προ Φήτης Ηλίας», τού όμώνυμου χωρίου τής επαρχίας Τεμένους, Θεωρεΐ βαθύτατη ύττοχρέωσή τού νά εύχαριστήσει καί δημοσΐ ως ΟΛΟΥΣ τούς συνηγορους ΰ- περασττίσεως, στή μεγάλη δίκη των Άγροτών, οί όποΤοι έττί δέ κατρεΐς μέρες, συμτταρασταθη- καν καί άγωνίστηκαν τελείως ά- ψιλοκερδώς, στούς κ—ηγορού- ιμενους Άγρότες. Τό Διοικητικό Συμβούλιο τού Σύλλογον «Προφήτη,ς Ηλίας». οη τοϋ έ"ργου πού τοποθε¬ τεϊται χρονικά άπό την δη- μιου,ργό στήν περίοδο τής Τουοκοκρατίας τι καϊ οτή Βενετσιάνικη περίοδο. Εΐ- κόνες φανταχτερές £ρχον- ται μπροστά στόν άναγνώστη ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΧΘές Κυριακή 12 Φεδρουαρί- ου το βΕΞΑΤΡΟ ΝΕΞΩΝ Κρήτης σέ συνεργασία μέ τό Δήμαρχο Ιεραπέτρας κ. Γιάννη Άγανιω- τάκη εδωσε δύο παραστάσεις τής Παιδικής Σκηνής τού, γιά τα τταιδιά, μέ τό εργο των Βηλα ρά - Δροσίνη - ΜελαχροινοΟ «Οί Μύθοι τοΰ ΑΙσώττου». Τό εργο αύτό, ττού γνώρισε μεγάλη έτπτυχία στίς Μοΐρες, τίς Άρχάνες κα! τα Χανιά, μέ σα στό ττλαίσιο των γενικωτέ- ρων έκδηλώσεων τής Σχολής Θε άτρου "Ηρακλείου καί τοΰ Θεά- τρου Νέων γιά τό παιδί, τταρου- σιάζει την πρωτοτυπία τοΰ τγοι- κίλου βεάματος, πού συμττεριλα μβάνει παντομίμα — χορό — τραγούδια — διάλογο καί κου- κλοθέατρο. "Ηδη, ό Διευθυντής τού ΘΕΑ ΤΡΟΥ ΝΕΩΝ Νΐκος Τυριτίδης, έχει προσκληθεΐ νά δώσει τταρα στάσεις στό Δημοτικό Θέατρο Ανωγείων, στό Τυμπάκι, τό Ρέθυμνο( τό Σπήλι (Ρεθύμνης) καί άλλες πόλεις πού συγκεν- δείγμα τής ίκανότηιτας τής δημιουργοΰ τοΰ έργου. Χά ρακτηριστικό είναι οί «ξεχα σμένες» λέξεις πού 8ρχον- ται στήν έΐτκράνειαι πού μα ζί μέ την γλαιφυρότηιτα τοΰ κειμένου χαρακτηρίζουν δ λα τα £ργα τής Καλλιγιάν¬ νη. Τέλος δίνονται πολλά λαογραφικά, μά καί ίστορι- κα άκόμη στοιχεΐα τής πε ριόδου, δγνχυστα μέχρι τώ ρα τής Κρήτης στήν όποία καί όναφέρεται στό έργο. Λ- »♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« Μιά άποκαλυπιική μελέτη Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ Στό φύλλο 153 καΐ στό κείμενο τοΰ άατοσπάσματος άπό τό βιβλίο τοΰ φίλου κ. Β. Γρατσέα άπό τυιπογραφι- κό λάθος αόλλαξε Ενός στί χος όπως σωστά μας παρα τήρηο# καί ό άναγνώστης ! μας Γ. Γαϊτανάκης. Δίνομε το στίχο σωστά καί Γητοΰμε ρυγγνώμη. ΚΡΗΤΗ! Στοΰ χωμάτου τό σπλάχνο ροκανίζει πελώριο σαράκι τής φ-υκής οου τό κάλλος τρώνουν διών. μεγάλο άριθμό τται- ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ» ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΥΔΩΝΙ ΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ Χταπόδι μερίδα Γαρίδες μερίδα Μπακαλιάρος μερίδα Πατάτα όφτή Όμελέτα (αύγό, ντομάτα) ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Κουκιά καί χόντρος ΠΟΤΑ Τσικουδιά καρσφάκι Οΰζο Κρασί(χθμα & έμΦιαλωμένο), ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ | »♦♦♦»» ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< '♦♦ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ 2 τηλ. 283737) (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΟχαριστώ θερμότατα 0- ΛΟΥΣ τοΰς Δικηγόρους ποΰ τταραστάθηκαν, τελείως άφιλο- κερδώς, σέ μάς τούς κατηγορού μενους Αγρότας, κατά τή μέγα λη κα! ττολυήμΕρη αύτη δίκη. Ιδιαιτέρα εύχαριστώ τούς Δι κηγόρους μου κ.κ. Γιώργη Στρα τάκη κα! Κώστα Σμυρνιωτάκη, ττού άγωνίστηκαν εύσυνείδητα καί άττοδοτικά γιά την άθώωσή μου. Ό Ευχαριστών ΚΩΝ. ΕΛ. ΜΑΡΤΙΜΙΑΝΑΚΗΣ Προφήτης ' Ηλίας ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑΠΗΡΟΥΝΑΚΗ Τό Γραψεΐο τού Πρωτοιρεσ- βύτεροα Καθηγητή κ. Γ. Πυρου- νάκη, μέ έττείγουσα έ'κκλησή τού τταρακαλεΐ τοθς συμπαρα- στάτες κα! ψίλους των καλών έρ γων, νά ένισχύσουν τό ΐδρυμα «Φιλική Φωληά Ελευσίνος», πού προσφέρει ίδιαίτερες κοινω νικές ύττηρεσίες, κυρίως στά παιδία. Γιά νά άττοχτήσει Γδιόχτητη στέγη τό Ϊδρυμα χρειάζονται ά κόμη 500.000 δρχ. Όσοι έπιθυιμοΰν νά στείλουν ενισχύση, ή διεύθυνση είναι: «Φιλική Φωληά Ελευσίνος» Κον τούλη 32, Έλευσίνα τηλ. 5543- 477·, * * * ^^νΤωλειτΛ · * · · αυτοκινητο Μάρκας ΜΑΖΟΑ (κλουβά· κ ι μισοΰ τόννου), καινουρ- γές, σέ τιμή εύκαιρίας. Τηλ. 223—563. *♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- {Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 23Ϊ-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΆναΑαμβονομε πάσης φύσεως τοποθετήοεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ♦♦«•Χ» »♦♦♦♦<»<»>♦ » » Φ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσοοϋ - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ Βον (τελευταίον) Ο! ίδεολόγοι τοΰ σιωνισμοΰ Τ. Γκέρτσιλ, Λ. Πίνσκερ, Μττ. Μπό ρουχωφ, Μ. Γκέςς, Α. Γκαάμ καί άλλοι έκλαΐκευαν έντατικά την όλοφάνερα ρατσιστική θεω- ρία δτι: «ΟΙ Εβραϊοι είναι ό ττε ριούσιος λαός τού ©εού» «οί Έ 6ροΛοι είναι λαός μέ Ιστορικά πε ττρωμέΐ'α καί γνωρίσματα τού χαρακτήρα ποΰ δέν προσιδικά- ζουν σέ άλλους λαούς». Ό γνω στός σιωνιστής παράγων Να¬ ούμ Σόκολωφ έλεγε π.χ. δτι «οί Εβραϊοι είναι άναμφισβήτητα ή ττιό καθαρή ράτσα άπό δλα τα πολιτισμένα έθνη τού κό- σμου». "Ενας άττό τοΰς ήγέτες τοΰ παγκοσμίου σιωνισμοΰ ό Μάξ Νορντάου ίσχυριζότ&ν δτι «ό 'Εβραΐος έχει πιό έπιχειρημα τικό πνεΰμα καί μεγαλύτερες 1- κανότητες άπό τό μέσο εύρω- τταΐο, γιά νά μην άναφερθοΰμε, φυσικά, σέ δλους έκείνους τούς νοθρούς άσιάτες καϊ άφρικα- νούς.» ΟΊ σύγχρονοι αστοί καί σιωνιστές κοινωνιολόγοι καϊ '<- στορικοί Σ. Χάλπερυ, Ο. Μί- κερ κ.ά. πασκΐζουν νά άττοδεί- ξουν την «άτΓθκλειστικότητα» τοΰ κράτους τού Ίσραήλ καί τής άνάπτυξής τού, την «ίδιομορ- φία» καί την «τελειότητα» τής «ίσραηλινής τταραλλαγής τοΰ σοσιαλισμοΰ». "Οπως, ομως, έ&ειξε ή πράξη, δλες οί αξιώσεις των σιωνιστών γιά τό «μοναδικόν δέν έ-.ι6ε6αι- ώθηκαν άπό την Ιστορία καί δι¬ αψευδονται άττό την πραγιματι- κότητα. Στήν έποχή τους ό Κ. Μάρξ καί ό Β. Λένιν διαλύσον τό μύθο γιά τό «έδραϊκό έΌνος» σάν τό μονσδικό στήν ανθρωπί¬ νη κοινωνία: ό Μάρξ εγραφε γιά τή *χιμαιρική έθνικότητσ τού 'Εβραίου», «δέν είναι εθνος, άλλά κάστα» ελεγε ό Λένιν, τή δέ θεωρϊα γιά τό «μοναδικόν τού την χαρακτήρισε σάν «εντε¬ λώς ψεύτικη καί άντιδραστική στήν ούσία της». Ή σημειρινή έττοχή δείχνει δτι ό σιωνισμός είναι συνηθισμένο έθνικιστικό άντιδραστικό ίδεολογικό καί ττολιτικό ρε&μα, ττού έξυπηρ>ε-
  ποιηση
  ΟΙ ΛΕΥΚΕΣ
  Μας τρόμαζε
  ή γ^
  μά πιότερο άπ' δλα
  ή ά6ε6αιότητα.
  Ή ψυχή κουρνιάζει
  άλαφιασ)ΐένη
  στήν σπηλιά της.
  Εϊμαστε μόνοι,
  εΐμαστε άπ,ροετοίμαστοι σέ
  τέτοια έρημιά.
  Καί ξάφνου μέσα μου
  κάτι σάν σίφουνας, ρίγος,
  προαίσθηο'η.
  Ό πόνος εκανε
  θριαμβευτικά τόν γύρο τοΰ
  κορμιοΰ μου,
  κ ι ήλθε καί κατασκήνωσε
  στό κέντρο τής καρδίας
  μου.
  Ό ανεμος σάν φυλακι-
  σμένος πού λευτερώνεται,
  όρμα στόν όρίζοντα.
  Ή κομμένη άνάσα μας
  μοιράζεται την πνοή μέ
  τόν ά'νεμο.
  Μόνο οί Λεύκες
  άδιαφορώντας στέκονται
  όρ&ές, πρσκαλώντας
  την μοίρα τους.
  Τα πόδια είναι μολύβ',
  τό χιόνι 6αρύ, κρύσταλλο.
  Ό χάρος γύρω μας
  χασκογελα περιγελώντας
  μας.
  Μας έχει τοΰ χεριοϋ τού,
  σίγουρους.
  "Ολα τα στοιχεΐα τής φύ
  σης σύμμαχοί τού.
  Τότε αίσθάνθηκα ΓΛυς
  μπ-ορεΐ όνδρες σ' £να 6ου
  νό μονάχοι νά πεθάνουν.
  Τό βλέμμα ττλανήθηκε
  γύρω.
  Οί Λεύκες μένουν 6ρθι
  ες, οί ψυχές λυγίζουν.
  Σύντροφοι! Εϊπα,
  κοιτάξτε τίς Λεύκες μέ¬
  νουν δρθιες,
  μας δείχνουν τόν δρόμο.
  'Υπάρχουν καί κάμποι,
  ύπάρχουν καί καταπράσι-
  να λε·6άδια.
  Ή ζωή μας άνηκεν
  Χέρι μέ χέρι άδέλφια!
  Δώσαμε τα χέρια.
  Άνήμπ,ορη 'ναι τώρα ή
  βροντή τής θύελλας.
  Κατηφορήσαμε
  στό λιόφυτο τοϋ κάμπου.
  Καθίσαμε δίπλα
  άπ' τα χοντρά άγκονάρια
  τής μάντρας.
  Στοΰ χάρου τό προσκέ-
  φαλο άνάψαμε φωτ>ές,
  καί ζεσταθήκαμε στήν φλό
  γα τοϋ κεριοΰ.
  Περιγελώντας τόν Χά-
  ροντα τώρα καί μεϊς
  μέ την οΐιρά μας.
  Οί Λεύκες μας δεΐξανε
  τόν δρόμο.
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ—
  τα συμφεροντα της
  τει
  λης έ&ραϊκης καί Ιμττεριαλιστι
  κης άστικής τάξηζ, ένώ τό Ί¬
  σραήλ είναι τυττικό άστικό κρά-
  τος, πού χρησιμοττοιεΐ τό σιωνι
  σμό γιά νά πα,ραπλανεΐ τόν πλη
  θυσ,μό τού καί τούς 'Εβραίους
  των άλλων χωρών τού κόσμου.
  Οί "Εβραϊοι — Ισχυρίζονταν
  καί ίσχυρίζονται οί σιωνιστές—
  σάν «,περιούσιος λαός» δέν ύπό-
  κεινται σέ ά<|>ομοίωση. 'Επιβάλ-
  λοντας αυτή την Ιδέα οί σιωνι¬
  στές έπιδιώκουν νά άπομονώ-
  σουν τίς μάζες των Εβραίων έρ
  γαζομένων άπό τή συμμετοχή
  στήν τταγκόσμια έπαναστατική
  διαδικασίσ. Όμως ή άνοδική
  προοδευτική αναπτύξη των λα-
  ών, μαζί καί των "Εβραίων, σά
  ρωσε ττροπολλοϋ την εθνική ά-
  ττομόνωση. Δέν είναι δυνατόν
  νά δι&τηρηθοΰν τεχνητά έμπό-
  δια άνάμεσα σέ δηιμογραφι-
  κές κοινότητες. «"Οποίος δέν
  βούλιαξε στίς έθνικιστικές ττρο-
  καταλήψεις —έ'γραφε ό Β. Ι.
  Λένιν στίς «Κριτικές σημειώσεις
  γιά τό έθνικό ζήτημα» — δέν
  μπορεΐ νά μην βλεπει σ' αυτή τή
  διαδικασία τής άφομοίωσης των
  εθνών ότττό τόν καττιταλισμό τή
  ' μεγαλύτερη Ίστορική πρόοδο,
  τό γκρέμισμα τής έθνικής τρα-
  χύτητας των διαφόρων άττόκεν
  τρών ττεριοχών... Κατά τής «ά-
  φομοιωτικότητας» μποροθν νά
  φωνασκούν μόνο οί "Εβραϊοι άν-
  τιδραστικοΐ μικροαστοί, πού θέ-
  λουν νά στρέψουν πρός τα πίσω
  τόν τροχό τής Ιστορίας...»4.
  Ή αύτοαττομόνωση τοΰ «πε-
  ριουσιου λαοΰ τοΰ Θεοΰ» σήμε-
  ρα ύπάρχει μόνο στό χα,ρτί των
  σιωνιστικών διακηρύξεων, ένώ
  στήν ττράξη, οί άνθρωητοι τής ε-
  δραϊκής έθνικότητας ζοΰν καί ά
  ναπτύσσονται στά ττλαίσια δ-
  ληζ τής ανθρωπίνης κοινωνίας.
  Αΰτό τό όμολογεϊ μέ ττικρία ά-
  κόμα κα! ό πρόεδρος τής Παγ-
  κόσμιας Σιωνιστικής Όργάνω-
  σης Ναούμ Γκόλντμαν, δταν
  γράφει στήν «Αύτο6ιογρα(|>ία»
  τού δτι άν δέν ΰπήρχε ή άφομοί-
  ωση, ό άριθμός των Εβραίων
  στόν κόσμο θά έπρεπε τώρα νά
  έχει ξεπεράσει τα 200 έκατομ-
  μύρια.
  Σέ άντίθεση πρός τους ίσχυ-
  ρισμούς των σιωνιστών ή προ
  οδευτική κοινή γνώμη, μαζ!
  κα! ή "Εβραική, τάσσονταν ττάν
  τα «υπέρ τής συνεποΰς δημο¬
  κρατικής λύσης τού έβραϊκοΰ
  ζητήιματος μέ την έθελοντική φυ
  σική άψομοίωση».
  ΟΙ «πνει/ματικοί ττατέρες»
  τοΰ σιωνισμοΰ διέδιδαν καί δια-
  δίδουν την προβοκατόρικη ί-
  δέα γιά τόν προαιώνιο χαρα¬
  κτήρα. τοΰ άντισημιτισμοΰ. *θί
  λαο!, άνάμεσα στούς όποίους
  ζοΰν ο! "Εβραϊοι, δλοι μαζί κα!
  καθένας χωριστά, είναι ψανερο!
  ή κρυφοί άντιση,μίτες» διαβεβαι-
  ώνει ό Γκέρτσλ. Ό ττρώτος πρό
  εδρος τοΰ Ίσραήλ Χάημβάϊτ-
  σμαν δήλωνε: «Ό άντισημιτι-
  σμός είναι βάκιλλος, ττού, άνε-
  μεγά- σεις γιά τό άντίθετο, κάθε άν-
  Θρωττος τόν φέρει μαζί τού παν
  τοΰ».
  Χρησιιμοττ οιώντας αυτή τή
  «θεωρία», οί σιωνιστές ήθελον
  νά διατηρήσουν τα έβραϊκά γκέ
  το, πού πίσω άπό τούς ύψηλούς
  έθνικοθς φραγ,μούς τους Θά μττο
  ροΰσαν εϋκολα, νά έκμεταλλεύ-
  οντσι τίς έργσζόμενες μάζες
  γιά τό καλό τού μεγάλου κεφα-
  λαίου Ό σιωνισμός χρησιμοττοι
  οϋσε ττάντα τόν άντισημιτισμό
  γιά τό σβήσιμο των ταξικών δι
  αφορών άνάμεσα στούς άνθρώ-
  πους τής έβραϊκής εθνικότη¬
  τος. Ο! σιωνιστές ύποδαύλιζαν
  έσκεμένα τα άντισημιτικά α!σ
  δή,ματα, άνάμεσα στούς άλλους
  λαούς, γιά νά ψοβίζουν συνεχώς
  τόν έδραϊκό πληθυσμό. Είναι
  γνωστές οί περιτττώσεις, ττού οί
  σιωνιστές διοργάνωναν καί ττρο
  καλοϋσαν οί ϊδιοι έδραϊκά πογ
  κρόμ μόνο κσ! μόνο γιά νά προ
  καλέσουν στούς Έβραίους τό
  μίσος πρός τούς «μή "Εβρα!-
  ους» τούς «γκόοι». Ή άντΐδρα
  ση φόβιζε πάντα μέ τόν άντιση
  μιτισμό τούς έχθρούς τού σιωνι
  σμοΰ στις έβραϊκές κοινότητες.
  Φλυαρώντας γιά τόν άντισημιτι
  σμό καί τόν αίώνιο «χαρακτή¬
  ρα» τού, ό ψιλοφασίστας σιωνι
  στής Μέηρ Καχάνε διακηρύττει:
  «... άς έκμετσλλευτούμε αύτη
  την περίπτωση (τόν άντισημιτι-
  σμό— Β.Λ.) γιά τούς σκοπούς
  μας».
  Ή προοδευτική έβραϊκή κοι¬
  νή γνώμη ά—οκρούει τό ίδεολογι
  κό δόγμα γιά «προαιώνιο χαρα¬
  κτήρα τού άντισημιτισμοΰ»,
  Θεωρώντος το σάν μέσο, ττού
  χρησιμοττοιοΰν οί σιωνιστές
  γιά νά άττοπροσσνατολίσουν πό
  λιτικά τίς μάζες.
  ξάρτητα, άπό
  ■ ■■■■ΒΙΙ
  τίς διαβεβαιώ-
  Ό σιωνισμός δοκιμάζει μέγα
  λες δυσκολίες στήν προσπαθεία
  τού νά ύττοτάξει (δεολογικά τίς
  έβρα'ικές λαϊκές μάζες. ΟΙ σιω
  νιστές κατανοώντας ότι οί ϊδέες
  τους χάνουν σννεχώς έδαφος κα!
  άτΓθτελεσιματικότητα προσττα-
  Θούν νά έντείνουν την άχαρη
  Ιδράση τους. Τώρα, δπως έ¬
  θιξαν οί έκλογές τού Μάη. στό
  Ίσραήλ, ττοντάρουν στούς σι«
  νιστικούς κύκλους τής άκρας δέ
  ξιάς. Ή άνοδος στήν έξουσία
  στό Τέλ - Ά6Ί6 τού άντιδραστι
  κου πολιτικοΰ συνασττισμοΰ
  «Λικούντ», στόν όποΐο τό πρώ
  το βιολί παίζει τό φιλοφασιστι-
  κό κόμμσ «Χέρουτ» κα! ό άρχη-
  γός τού Μοναχέιμ, μέ ποιούς τρό
  ποος συνδέει ό σιωνισμός τίς
  έλπίδες τού γιά τό μέλλον.
  " Ι σως νά είναι αύτό αλλη
  μιά σιωνιστική «ίδέα»: «άν οί
  Θεωρίες άττοδειχθούν άνίσχυρες
  κάνε χρήση τής ττυγμής»;
  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  1. Κ. Μάρξ — Φ. "Ενγκελς:
  "Εργα; τ. 1 ,σελ. 41 1.
  2. Β. Ι. Λένιν: "Απαντα, τ.
  24, σελ. 12'6
  3. Β,Ι. Λένιν: "Απαντα, τ.
  8, σελ. 72
  4. Β. Ι. Λένιν: "Άπαντα, τ.
  24, σελ. 126—127.
  !■■■■■■■»■■■■■■)
  κονχ
  • Ή δίκη «μαμούθ» — δπως την
  λήθεια» - των 140 άγροτών που
  όνομαστείκαί δίκη - «σήριθλ» (ΛΟΥ
  λών ημερών που κράτ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλουπισ) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  Ποιότης "Αρίστη — Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΤΗΛ. 284.473 - 220.339
  ■■■■■■■■■■■■■■■-■■■----■■---,
  Αφ0' ΓΑΑΡΝΙΑΝΟΥ . ι ΓΕ0ΡΓΑΛΗ7 Ο Ρ
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΤΕΙΓ
  ΑΝΕΓΕΡΠΓ ΠΠΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευής καί επί των δδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήμ<χτος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 *ν- 535 ριστεϊ. . . στήλη άόλαίτος • Σέ κάπ01α φάοη τή^ δίκη<; «^^α^ χρηριμοποίηοε ιή φράοη: «ό κ. Ε^αγγΛίας. εί¬ ναι ίτοΗΐος νάφάει ιούς κατιτγορουιιένους». ΚαϊΤλεπτεΐίλεπτσς κ. Ζορϋπάς τού άπάντη- °Γ: -Νομίζω κ. συνήγσρε, δτι . . · ύ«ρτΐ|Λΐε ιήν στο,μαχικήλ' μου ίκανστηιτα.·. 1 Πολύ σωοτή καί ίίζυττνη, άπάντηοη πλήν> 6-
  μως οί ποινές πού πρότεινβ άργότερα ο κ. Είσαγ-
  ΐελέας, ώτοδείξανε τίς... γασΐριιιαργικΑς διαθέ-
  σεκ· τού πρός ιούς κατηγορουι-νους καΐ τίς.
  ιρομερές ίκανότΓντες τοΰ όπτικώς μΐκρου ά\π
  Θαυματουρ.γο0 είασγγελικοΰ στομάχουΐ...
  • "ΕντονοΓ διαξιφιομός στύ τέλος τής δίια^ με-
  ΐαξύ τοΰ Προέδρου κ. Παναγόπουλου — τού Ι -
  ώ6, δπως τόν βάφτιοε ή στήλη — καί τού συνη-
  γόρου κ. Δαριβιανάκη, πού είναι, ως Υνωστάν καί
  ΒουΑβυτής 'Επΐκρακίας, κατέλη^ στήν άιπειλή
  τής άοκιίοεως ποινικής διώξεως καΐτά τού τελευ-
  ταί'ου καΐ στή διακοπή τής συνεδριάοεως.
  "Οταν ή συνεδρίαση έπαναληφβηκε τό »6μα
  άπεοοβήβει, πράγμα πού έ^ωσε την εύκαιρία σε
  κάποιαν νά πεί:
  —"Ο Άλέκος τής Έπικρατειας, φάνηκε-----
  έπικΐκιτέστερος!...
  Τί δέν κάνει αυτή ή άσυλία. . .
  • Στό ϊδιο έηεισόδιο, δταν ό κ. Δαριβιανάκης «τσί
  γκλισε» τον κ. Είσαγγελέα, γιά τό ότι δέν εϊχε
  φροντίσει νά φέρει τα ποινικά μητρωα, ό κ. Ζορ
  μπας τοΰάπάντησε:
  —Λάθος διεύθυνση κάνετε κ. Συνήγορε. ..
  Καί κάποιος πα.ροπιΊρ!ηισε:
  —Φαίνεται δτι θύρωσε πολύ ό κ. Ζορμπάς,
  γιά νά έγκαταλείψει την καθαρβύουσα καί νά χρη
  σιμοποιήσει φράση τής καθομιλουιμιένης, πού στήν
  περίπτωση αύτη. . . την δανείζεται όλότελα άπό
  τή. . . μαλλιαρή.
  • Τό. . . άστυνομικό παραιτράγουδο πού δημοοίευ-
  σε ή «Άλήθεια» στό προηγούμενο φύλλο της, έ-
  κτός τοΰ δτι έ'γινε μεγάλο . . . «σουξέ» ήνοιξε την
  δρεξη καί σέ μερικούς άνιαγνάΐστες μας πού έοτει
  λάν κιαύτοϊ τα στιχάκια τους.
  Διαλέγω 2να άπό τα τραγουδάκια αύτά:
  Άπό κάτω άπ' τό ραδίκι
  κάθονται δυό πιτσφίκοι
  καα άκοΰνε γιά ιιιά δ—αη
  μέ «ντεσοΰ» καΐ «Τιραλαλά»
  τοΰ κυρίου Βαρελα.
  Τί εϊδους ραδίκι είναι τώρα αύτό, δέν γράφει
  ό άναγνώτης μας, πάντως πρέπει νά είναι. . . γου
  λωτό καί. . . πικρό.
  • Άπό τα «παιδία τής Φωτιδς» εϊχαμε παραχλι-
  θεϊ — δπως καί αλλλες έφηιμερίδες—^νά-γράψωμε
  γιά μιά «'μεγάλη δίκη» τής «σοσιαλιστικίίς Φλό-
  γας» πού θά γινόταν στό Ρέβυμνο μετά άπό μήνυ-
  ση τοΰ «συνομίλησε τής Χούντας Παυλου Βαρδι-
  νογιάννηι».
  Τελικά δέν χρειάστηκε γιααί. . . άπλούσταιτα
  οί έκδότες ύπογράψανε δήλιαση συγγνώμης στόν
  μηνυτή.
  Μέ αλλα λόγια: οί «σοσιαλιστέ"ς ύποκύψαμε
  στούς χουνίτιχούς».
  Ώραΐος τίτλος γιά &ρθρο, πού μποροϋν νά
  γΐράψουν οί ... Φλογεροΐ Φλογκττές, δν φυσικά
  δέν έ?χουν πάθει άπό την προηγούμενη . . . δήλω-
  ση. . . άφλογιστία.
  ( ι ΓΟ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Ν ΑΛΗΘΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ λΑΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  <ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΧ) ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ5-Τ.Θ 164 ΗΡΛΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ▼ • Μάρτυρα κατηγορίας κατά τοΰ Διευθυντή τής «Αληθείας», έπ,ρώτεινε, πρόσφατα, ό Γραιμιματικά- κης τής «Μεσογιείου», ποίον νομίζετε; Τόν κ. Βα- ρεΧβ!... Καί ό τελευταϊος &σπευισε νά δηλώοει δτι «δ£}τ ξέρει τίποτε» γιά τόν... φόνο καί οΰτε καί... πΐοΌθλιές ήκουσε. , ^Λέτε νΰχοϊμε νέα·.. παρατράιγουδα; Δέν ι ό π ι σ τ ε υ ω . • Μοΰ τό εΐπε μιά Αθηναισ φίλιη μου, προχθές ή άησία παρεπιδημεϊ έδώ καί λίγον καιρό στόΉρά κλειο: —-Ξέρεις ότι τώρα στό 'Ηράκλειο, καΐιά τόν ■γνώρό δρο «τσάι — πινάκλ» ίίχΕΐ καθιερωθεΐ καί ΓΟ. . . «τσάι — κουμάρι»; Όμολογώ δέν τό ήξερα ο(5τε καί μιπορω νά φαντιαστώ κυρίες ή κσΐ κυρίους νά παίζουν ζάρι, πίνοντας. . . τσάι, έΌτω καί τοΰ. . . βουνοΰ. • '($ Άναχριτής Ηρακλείου, κ. Παντελάκης διε- ντργεί έδώ καί λίγες μέρες τις άνακρίσεις γύρω άπό τό θέαια τής δωροδοκίας τοΰ Γεωπόνου Στέλι ου Μαρκάκη άπό τόν έξαιγωγέα Παοχάλη Χαΐτζό πουλο· Καα ένώ δέν εϊχε κλείοει τόν κύκλο των πα- ραπάνω άνακρίσεων, ΰρχΐσε καινούργιες γύρω ά- πό μιά νέα ύπόθεση φερομένης δωροδοκίας η* έκ- θιασμοΰ έμπόρου άπό δυό έφοριακούς ύπαλλή- λσυς.' ^άπ°1θς λοιπον> πού ρωτήθηκε άατό έναν αλ-
  λο, έξω άπό τό γραφείο τοΰ κ. Άνακριτή, γιά τότί
  κάνει μέοα, άιπάντηρε:
  -—Τα ϊδια. Παντελάκη, μου, τα Ιδία.... Παν
  τέλη μου.
  _____________ Ο ΕΧΕΜ ΥΘΟΣ
  13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ηρακλειο «Η ΑΑΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  ΑΜΕΡΙΚΗ - ΝΑΤΟ
  ΕΟΚ καί ΕΥΡΩΠΗ
  ι
  Οί νέοι Αμερικονονατοτκοί στόχοι
  στόν Εύρωπατκό χώρο
  Τοϋ δημοσιογρόφου κ. Β. Χατζάκη
  3ο (Τελευιταίο)
  Σέ μιά είδική £κθεση τοΰ
  Κογκρέσου δπου γίνεται
  προσπαθεία έπανακαθορα-
  ομοΰ των άμερικανών στρα
  τηγικών πολιτικών καΐ οί
  κονομικών συμφβρόντων
  σέ δλο τόν κόσυο άναφέ-
  ρονται άνάιμεσα οέ άόλλα
  καΐ τοΰτα. ΟΙ ΗΠΑ πρέ-
  πει νά συνειδηιτοποιήρουν
  τή αημασία πού εχει (γιά
  την έξωτερική τους πολιτι
  κή) ή άνάιΐττυξη τής δημο¬
  κρατικής άιριστεράς οέ διά-
  φορες χάηίν μέσα π.Λ έπό
  μενά χρόνια. "Ορ(ΐκ γιά
  τούς Άμερικανούς ή συνει
  δηίτοΐτοίηση ενός προβλήμα-
  Γος άκολουθεΐται σχεδόν
  πάντοτε άπό την έφαρμογή
  μιας νΐέας στρα/τιηγικής. Καί
  ή άνάιπτυιξη τής «οημοκρατι
  κης άραστεράς» γιά την ό-
  ποία κάνει λόγο ή εκθέση
  τοϋ Κογκρέσου δέν μπο-
  ρεΐ νά άντιμιεταΐΐτισθεΐ μέ
  τα «κλασσικά» Άμερικανο-
  νατοϊκά δηλ α (επιδείξη δύ
  ναμης, άιπειλή, έκβιασμός
  πραξικόπιημα) πού ή αποτε
  λεσματικότιηιτά τους έξου-
  δετερώνοται άπό διάφορες
  πολιτικές παρενέργειες καί
  άπρόοΐττες δυσάρεατες δο-
  νιήσεις (βλέπε περίπτωση
  Πορτογαλίας). Μέσα στό
  πλαίσιο αύτό πρέΐτει νά το-
  ποεβτήσουρε καα την «άπο-
  μώκρυνοη» τής Ελλάδος ά¬
  πό τό Σιτραιτιωτικό σκέλος
  τοϋ ΝΑΤΟ. Έφόοον ή έφαρ
  ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ!
  ΜΑ6ΕΓΕ5Α-.
  ΥΑΛΙΚΑ ■ ΔΠΡΑ ΓΑΜΟΥ
  'ΑδελψοΙ ΧΑΡ9ΝΙΤΗ Ο.Ε.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.* όδός "Ιδής 23
  Τηλ. 280198
  ΑΘΗΝΑ." Τηλ. 9563829
  μογή τής νέας έλαστικής
  νατοϊκης στραπτιγικής εϊχε
  άρχίσει γ) τουλάχιστον εϊχε
  άνττΐιμετωατισθεί σάν ένδεχό
  μενο καί δτι εϊχε προβλεφ-
  θεί ή διαδακαΐσία γαά την έν
  ταίΐη τής Έλλάδας στό νέο
  ΝΑΤΟ μέ τή μέθοδο των
  διμερων.
  Ό ελληνικάς τύπος (του¬
  λάχιστον μΐά μεγάλη μερί
  δα τού) συνηθίζει τούς χον
  τρούς πανηιγυρικούςιτίτλους
  κάβε φορά πού γίνεται λό-
  γος γιά παράδοση άιπά τή
  Γαλλία στήν Έλλάδα καί
  τής παραρικριης ποσότητας
  στραΐΓΐωτικοΰ ύλικοΰ. Πο-
  τέ άπ' δτι ξέραυμε δμως δέν
  #γινε ή παραμικρή προσπά
  θεΐα έρμηνείας τοΰ φαανο-
  μένου — γιαττΐ γιά φαινόμε
  νο πρόκειται — τής £λλει
  ψεις Άρερικανικής άντί-
  δρασης γιά τίς Έλληνικές
  παραγγελίες Καί δμως τα
  πράγμα έχει την εξηγήση
  τού. Ή σηιμερινή Γαλλία
  δέν είναι πιά έκείντη πού
  ξέρομε μιετά την ύποταγί|
  τής πυρηνικής ςτ,ς δύναμης
  κρούοη οτά Άμερικανονα-
  τοϊκά οτραπτηιγικά σχέδια.ΈΓ,
  χώρα τοΰ «φίλου» μας Ζι-
  σκάρ ντ Έσταίν προχώρησε
  οτήν έ<ραρμογή μιας νέας Μεσογειακήν πολιτικάς μέ ένίσχυοη τοΰ στόλου πού περιπολεϊ οτά μεσογειακά νερά άπό τή μιά καί μέ πα- ροχή στραιτιωτικής ι) τεχνι- κης βοηθείας σέ χώριες δπως ή Έλλάδα ή Τουρκία καί ή Νότιος Άφρική. Ή μίεσογει ακή αυτή πολιτική κατασ- τρώθηκε καί έφαρμόζεται μέ την προτροπή καί την £γ κριοη των Άμερικανών πού έπιδιώκσυν τό «ξαλάφρω- μά» τους σ' αιύτή την περιο- χή καί μέ την προοπΐηκή μεί ωσης των δυνάμεών τους καΐ σέ άλλλες Εύρωπαϊκές χώρες. Ή είκόνα· της νέας κατά σταοης 'στήν Εύρώπη θά συτμπληρωθεΐ ά"ν προσθέσου με τή φανερίι οΐκονομική βοηθεία πού Πιροσφέρει ή Δ. Γερμανία στό Πορτογα- λικό Σοσιαλιστικό κόμμα καΐ σέ μερικές κενιτροδεξι- ές παρατάξεις (ή Γαλλία έ" χει άναλάβει άνάλογο πα- τρονάιρισμα στήν Ισπανία) άλλά καί στήν Τουρκία υ¬ πό τή μορφή «παραγγελι- ών» στρατιωτικοΰ ύλικοΰ. "Υστερα άιπό δλα αύτά εί¬ ναι όλοφάνερο πώς ή σημε ρινή Έλλάδα έχει έντα- χθεϊ στό νέο «διμεροσυμφω νιακό» ΝΑΤΟ πώς ό Άιμερι κανός έόλεγχος παν«ρ στίς Έλληνικές έξελίξεις είναι τύ ϊδιο ίσχυοός δπως καί πρίν καί πώς έμιεΐς έξακο- λουθοΰμε νά κοροϊδεύουμε τούς εαυτούς μας. Αυτή άλλωστε είναι καί ή μόντη σχεδόν έθνική μας συνεπεία άφθΰ δέν έχουμε άλλάξει καθόλου άιπό τόν καιρό τοΰ Καιποδίστοια. .. ΒΑΓΓ. ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΗΛΕΚ)ΤΕΧΝΙΤΩΝ Στίς άρχές τού Φλεβάρη συ¬ νήλθε ή γενική συνέλευση τού Σωματείου ΗΛΕΞΧΤΡΟΤΕΧΝΙ- ΤΩΝ καί ΒΟΗΘΩΝ Ν. Ηρα¬ κλείου κα! συζήτησε τα προ6λή ματα πού άττασχολοϋν τόν κλά- δο, κα! μέ άπόφασή της έξουσιο δοτεϊ την διοίκηση, νά ττάρει τα άναγκαΤα μέτρα γιά την ττροώθηση μιας σειράς ττροδλη- μάτωι/ Σέ ψήφισμα ττού έξέδω σαν άναφέρεται · «Διαμαρτυράμαστε καί στιγ- ματίζουμε την άττταράδεκτη στά ση καί συμητεριφορά τοΰ Γ Γροςμματέα τής ΠΟΗ στόν Πρό εδρο μας καϊ άντ)πο τής Ό,μο- σττονδίας. Συγκεκρΐιμένα δταν τού άνέφερε τηλεφκινικώς τα κλαδικά προδλήματα τού κλά- δου μας καί τίς ά—όψεις μας στΐς κλαδικές συλλογικές συμβά σεις δχι μόνο δέυ μάς ένεθάρ- ρι>νε γιά την προταβουλία μας
  άλλά άντέδρασε καί απέκρουσε
  όλα τα προβλήματά μας σάν
  νά είναι έργοδότης. Ιδιαιτέρα δ
  ταν τοΰ άνέφερε γιά τούς ττρα-
  κτικούς ήλεκτροτεχνίτες εΤπε ό¬
  τι δέν άναγνωρίζει τούς ττρα-
  κτικοάς καί νά τούς διαγράφου-
  μ€ άπό τό Σω,ματεϊο μας, οί ό-
  ποίοι άποτελοΰν τό 90ο) ο τής
  δυνάμεώς τού
  Έπίσης καταγγέλουμε την
  στάση καί την τακτική τής όμά
  οας τής ΓΣΕΕ ή όποία στή πρά
  ξη ΰποτάσσεται στήν άρχή τής
  «τριμεροϋς συνεργασίας» καί
  ττοϋ τα γεγονότα δεΐχνουν δτι
  εύθυγραίμ,μίζεται ούσιαστικά
  μέ την Κυβερνητική πολιτική
  καί την ταχτική των μονοπωλεί-
  ων Ή 'Εργατική τάξη δέν δέ-
  χεται τόν τεχνιτό κσί διασττα-
  στικό διαχωρισμό των ΕΣΣΕ
  και κλαδικώυ δπως τόν έπιδιώ-
  κει ή ήγετική όμάδα τής ΓΣΕΕ
  πού οατοδέχτη,καν μέ εύχαρίστη
  ση οί βιο,μήχανοι Ή 'Εργατι-
  κή τάξη θά άγωνιστεΤ γιά νά
  άποκρούσει αυτή την προοττά-
  θεια
  ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Γράφει 6 ΚΟΖΤΑ! ΛΑΊΔΗΙ
  ΜΑΙΡΗ ΡΙΝΤ
  Τό σημορνό μου γράψιμο
  είναι παρομοίυχΐη Τό γρά-
  φω δχι γιά νά κάνει απλώς
  έντύιπωση άλλά μπάς καί
  διαβάαη κανείς φουκαιράς ά
  γρότης καΐ ξυπνήση άπό
  τόν υπνο πού τόν κοίμηοαν
  οί σκοτεινές καιταοτάοεις
  καί τα ύπόγεια δουλέ,μαΐτα
  τής Κάστας.
  Για/τί ιπέΊρα άιπ' δλα, ηρώτ'
  άπ' δλα καί πάνω άπ' δλα
  β,ρίσκεται τοποθετηιμένη μιά
  τάξη άνθρώπων πού ζοΰν, κι
  νοΰνται, δουλεύουν κι άπο-
  λαμβάνουν μέ τό σκότος γιά
  τό σκότος καί χάριν τοΰ σκό
  τους
  Τώρα ποιοί είναι, πόσοι εί
  ναι ,τί είναι καί γιαιτΐ είναι
  αύίτό είναι ώλλη ίοτορία.
  Καί τό κακό είναα πού ή ί-
  στορία αυτή είναι άνιστόρευ
  τη έδώ η τουλάχιστον έδώ.
  Βεβαία «άλμυρό κι άνάλατο
  ροβίθι κι δν τό νοιώοης» μά
  καίτό «βαρελάκιμέ των δυύ
  λογιών κρασάκι» δέν πάει
  πίσω.
  Μαίρη Ρίντ, λοιπόν καί
  βρασαι ρ£Γι ωου<καρά άγρό- τη. Τό Γουιιί τού κάνει κα- λό, πίνεται καί γλυκαίνει τό στόιμαι άν τό καταλάβης. "Ε- τσι δμωΓ καί δέν τό κατά λαβιες «6ή(τω τό ααλλί» Κι &]>ιας Μαίρη Ρίντ καί
  πάλι, Κι ό νοϋς υ,ας τρέχει
  σέ μαά πιειρατίνα γυναίκα
  πού λΐτύθπικε άνδρικά καί
  πήγε στά πειρατικά καράβια
  'Εικεΐ πολέμηισε σάν άνδρας
  γνώρισε 2ναν άνδρα πειρα-
  τή κι αύτό καί τόν παντρεύ
  τηικε. "Ομως μιά μέιρα πού
  τούς κύικλωσαν τα Κυβερνη
  >♦♦♦♦
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΛΟΣ
  διακοσμητικη |
  Τηλ. 287.670
  Ι
  Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΣΟΦΟΚΛΗΣ (Ό Άνρότης)
  Συνέχί-ια άπό τη σελίδα 1
  δρα, κήπους, άκόμα καί όλόκληρα χωράφια πίίρε καΐ τα
  μετακίνηοε άπό τή θέση τους καί τα πήγε σέ γειτονιά.
  Ποίος θά μπορόσει αύττές τίς καταστροφ-ές νά τίς άνα-
  πληρώοει καί ναρθοΰνε'πάλι στήν κανονική προηγού-
  μενη θέση τους; Μά ασφαλώς τό Κράιτος θά σας 6οη-
  θήρει^ θά οας δώοει άιποζηριώσει, θά οας δώσει μηιχανή
  μαίΐα, απόρους, δάνεια κλπ. γιά νά μττορέσετε νά άντιμε
  τωπίσετε την χαταοτροφή.
  Άέιρες, μοΰ λέει, εδά πάνε δυό χρόνια πού πλη-
  γήικανε τ* όμπέλια άπό παγετό καί άκόμα δέν εϊδαμε
  φράγκο καί δνα σωρό ήλλες ύποσχέσεις μέχρι λαγούς
  μέ πετραχίλια μάς τάξανε, άλλά στήν οΰσία πράιμμα
  δέν γίνθΓαι άλλά κι δταν τα παλαίψθιμε δλα αύτά καί
  φέρομε τό μαξούλι έτοιμο γιά πούλΐση έκεΐ είναι πού
  μας οφάζουν μέ μιά μπα,μιπακερή κλακττή κοΐ μάς τό
  πέρνουν τζάμπα, χωρίς νά μποροΰμε νά καλύψομε τα
  ΐίξοδά μας
  "Ε, τότες, τοΰ λέα>, έγώ άφοΰ δέν μπορεΐτε νά κα-
  Χυφθήιτε, νά κάμετε άατεργία, δπο>ς κάνουν δλα τα έ-
  παγγέλματα καί νά ζητήξε/τε αθξηιση των προϊόντων
  σας.
  ΚΥ αύτό τό κάμαμε πρίν δυό χρόνια καί άκόμα μας
  τραβάνε στά Δικαστήρια καί δικάσανε «ι είκοσιτρείς ό-
  γιρότες σέ πολύμηνες φυλακίσεις καί μήΐτως ξεκαθαρί
  σαμε πράμα άπό δλπ αυτή την ίστορία, μόνο πού ταλαι
  πΐυρηθιήικαμε καί τίποτιε αλλο.
  Ναί φίλε Σοφοκλή, μιά παρο^μία λέει: «μέ μιά μα-
  ναριά δέν κόβεται τό ξύλο» θέλει πολλές μαναριές γιά
  νά κοπεΐ, άλλά έσεϊς κάμετε δληι κι δλη μιά άπεργία
  καί περιμένειε άιμέοως νά σας ποΰνε πάρετε δ,τι ζή-
  ΡΙΙΙΕΡΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟίΙ
  Τρείς Καμάρες
  οέ ποΑιτΐ6μ_νο καί
  καβαρό περιβάΑΛου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια ΐό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ΚΛθΒ
  &ΙΥΤΕΡΑ
  ΗΜΑΧΗ
  ΤΗΣ
  ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΛΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτήστε μσς νά σας δώσοο-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρίων (ΟΚΟΟΡ) άτχό την 'Αθήνα γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείσς σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  8ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνωι/ 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  ΛΙΓΕΣ
  ΣΕΛΙΔΕΣ
  ΠΟΛΛΕΣ
  ΑΛΗΘΕΙΕΣ
  τάΐε. Τύ παιδί ΰν δέν κλάψει μιά, δυό καί τρείς φορές,
  ή ιαάνα δέν τοΰ δίδει γάλα. Γι αύτό ποέιπει τόν άγώνα
  πού άρχίσετε νά τόν συνεχίοετε, γιά νά μπορέσετε νά
  πουλατε τα προϊόνΐα σας σέ καλ&ς τιμές, γιά νά σας δώ
  σοιχν φαρμακευτική περίθαλψη, γκκτρούς καί σύνταξη
  τσ' άνβρωπιας, νά μΛ παίρνουν άλλοι 30 καί 40 χιλιά-
  δες σύνταξη καί σεϊς νά παίρνετε 1000—1200 δραχμές,
  πού δέν φτάνουν ού'τε γιά τσιγάρα.
  Άλλά δέν είναι μόνο ή βελτίιυοη τής ζωης μόνο
  σέ άγώνες Σήιμερα έχομε δηιμοκρατία (έ'οτω καί νέα)
  καί κάθε τρία τέσοερα χρόνια μας δίνει τό δικαίωμα νά
  κάνομε έκλογές καί νά στείλοιιε οτή Βουλή των Έλλή
  νων ιούς άντιπροοώπους μας, νά διεκδικιήοουν τα συμφ·έ
  ροντά μας. Τόιες χρειάίεται ν* άνοίγο,μιε τα ιιάταα μας
  καί νά ψηκρίζομε αύτούς πού πονοΰμιε γιά μας καί είναι
  κι αύιτοί σάν κι έμας. Ή Βουλή άποτελεϊται άπό 300
  βουλευτές. Πόσοι είναι άγρότες άιπό αΰιτους;
  "Επρεπε νά είναι τό πιενηντα τοίς έκατό πού είναι
  ό αγροτικάς πληΐθυσμός ανεξαρτήτως πολιτικών κομμά
  των καί τότες άγαιπη>τέ μου Σοφοκλή θά φα ιάΓχνατε τούς
  Νόμους σύμφωνα μέ τα ουμφέρονιτα των άγροτών. Σή-
  μερα δπως ίριτιάχνωνται οί νόμοι σύμφωνα μέ τα ουμφέ
  ροντα των δικηιγόρων πού πλεονάζουν στή Βουλή καί
  τα συμίοέροντα των πλουίτοκρατών καί παρε παράδειγ-
  μα άπό τούς Βουλευπές τοΰ Ηρακλείου: 5 δικηγόροι
  καί 2 άλλοι έτϊΐοτΓΐυονεο, άγρότης ουδείς, έργάτης ου¬
  δείς, βιοτέχνης ουδείς, τί περιμένεις νά σοΰ κάμουν οί
  δικηγόροι; Φίλε Σοφοκλή, δέν ξέρεις πώς πρώτα 6λο-
  γα ό παπας τα γένια τού;
  Άφοΰ δέν ξέρεις αύτό, μάβε τουλάχιστον αύτό
  τό τραγουδάκι:
  Την άιπεργία κάμετε άγρότες ιμου καϋμένοι
  μά δμως την πληρώσανε μονάχα όρισμένοι.
  Ξύπνα άγΐρότη μπουνταλα, ώς πότε θά κοιμάσται
  ]ΐά δέν σέ έκαμε ό Θεός δοΰλος κειαινοΰς γιά νδσαι
  Ώς πότε σάν αΐχμάλωτος είς τό ζυγό θά γέρνεις
  τσούς αφεντάδες σου μΐπροστάνά σκύβειςτό κεφάλι
  έσύ πού δίνεις τή ζωή, ψωμΐ νά ζηίτιανεύης
  στή (ρτώχεια καί στή δυστυχειά νά σέρνεις τα παι¬
  δία σου
  κι άιπό τή γή την άλπειρη πού όλιμερής δουλεύεις
  νά μή στοΰμένει οτπθαμή γι τ&για κάκκαλά σου.
  θεριέψου, γίνου γίγαντας μέ τ' άτσαλένια χέρια
  ατοΰ κόσμου τα χαλάοματα καινούργιο κόομοκτίσε
  κι άς άκουοτή ή φοβέρα σου ποιό πάνω κι άπό τάστέ-
  ρια.
  Άγρότες καί άγρότισσες έσήμανε ή μερά
  πού θάπλωθεί στά πέρατα τοΰ δίκηου ή σημαία.
  τικά καράβια τούς έιτιασαν
  καί τούς εισήγαγον σέ δίκη.
  Στή δίκη άφοΰ ξέφυγαν
  τα μεγαλόοκυλα πού εϊχαν
  ώθήσει τούς πειρατές στήν
  πειραιτεία δίκασαν τούς μι
  κρούς μα£ί καί τή Μαίριη
  Ρίντ μέ τόν άνδρα της σέ
  θάνατο.
  Άλλά ή εκτελέση τής
  Μαίριης άναβλήθηκε γιατί
  ήταν εγκυος. "Ετσι ή θαρ-
  ραλέα αυτή γυναίκα, έ^ιεινε
  νά παρακολουθήση την κρε
  μάλα τοΰ άνδρα της
  "Οταν ή"ριθε ή ώρα τής
  κρεμάλας τού κάποιος είπε
  στήν Μαίρη, πώς πανε τόν
  ανορα της γιά κρέμασμα· Ή
  Μαίριη θαρραλέαι δπως πάν
  τα σήκιωσιε τό κεφάλι ψηλά
  στάθηικε δρθια σάν κυπαρί-
  σι καί φώναξε: «ΑΝ ΠΟΛΕ
  ΜΟΥΣΕ ΣΑΝ ΑΝΔΡΑΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΝ ΚΡΕΜΟΥ-
  ΣΑΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙ»
  Άγρότη μου, φουκαρά
  μου, άνθρωπάκι μου μικρά
  —μικρό, στήν έπικαιρότητα
  τό ποάίυα. Τώρα τί πράμα,
  ποιό πράμα, γιά τί πράμα
  σοΰ ξαναλέω κα! πάλι «άλ¬
  μυρό κι άινάλατο ροθύθι κι
  αν τό νοιώοης».
  Ώστόσο δμως χρέος μου
  νά πώ καί κάπτι έτσι γιά 6ο
  ήθεια άς ποΰμιε. Κουβεδια^
  στό πού λένε. Ξέφωιρΐτσο, ά-
  στειοτικό, περίεργο κι ϊ-
  σως — ϊαως καί γελοίο. Για
  τί δχι "Αλλωστε £τσι πού
  καταντήσαμε τούς εαυτούς
  μας μόνο γιά γέλοια καί
  κλάμματα εϊμαοτε.
  Γιατί έτσι πού γίναμε καί
  πού ένώ ιιας ποτίζει ή άλμύ
  ρα τοΰ ϊδρου μας καί οκά τα
  χέρια μας, τό πρόσωπό μας
  φθείρει τή ζωή ιιας, εμείς
  δέν μποροΰιιε νά καταλά-
  6ωμε, ιιά κι οΰτε πού θέλου
  με νά τό καταλάβωμε,
  πώς αΰτοΐ πού κά¬
  νουν έτσι σκληρή την άλ
  μύρα τοΰ ϊδρου τοΰ προσώ-
  που μας είναι άδύνατοι σάν
  τό τσιγαρόχαρτο. Κι δμως
  είναι. Ναί φίλε μου είναι.
  Τό φωνάζω δυναχά γο-
  ε,ρά, θαιρραλέα κι ύπερήφα
  να ίσχυράκαί δυναμικά σάν
  τή Μαίριη Ρίντ καί πιάστο
  φουκαρά συνάδελφε άγιρό-
  τη. Πιάιστο πιρίν σοΰ φύγει
  πιάστο πρίν είναι άργά, πά
  δστο πρίν μιά πολύ, παό με
  γάλη κακή μοίρα δείρει τό
  χωριό οου καί τύ έρηιμώση
  καλά— καλά.
  Παράλληλα μέ τήδουλει
  ά σου· γίνου ξυπνιος, θαρ
  ραλέος, ΐκανός, νοροταγης,
  μά καί δίκαιος πέρα γιά πέ-
  ραι
  Ή ζωή είναι γιά δλους,
  μας θέλει δλους, ΰπάιρχεΐ
  γιά δλθιυς. Ή παΐτρίδα θέ¬
  λει άνδρες, τό "Εθνος άνα
  οτήιμα/τα, ή οίκογένεια άξί-
  ες τό ψωμί γιά νά βγεϊ δου
  λειά.
  Δουλειά χειρονακτική,
  δουλειά πνευμαιτική. Τη
  χειρονακτκκή, δουλειά την
  προοφέρουμε μπόλικη άλ¬
  λά την πνευματική καθόλου
  Μας λείπει δλως, διόλου
  τό θάορος καί νι αύτό 6ρά
  ζει ή κοινωνΐκή άδακία είς
  6άρος μας καί μάς τρώει τα
  προϊόντα.
  "Αν γίνοιιε θαρραλέοι
  στήν πνευιμαιπκή μας ανα¬
  πτύξη καί μιποΰμε στόν έν
  νομο άγωνα, τό κέρδος
  μας εϊναα σίγουρα κι ή ζωή
  μας ανθρωπίνη Τό χωρία
  θά ζήισει καί μαζί τού, κι
  δλοι οί αλλοι. Τί λέτε, τί;
  τί;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ'ΓΔΗΣ
  ΑΝ ΜΕΙΜΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΓΑ...
  Τό ττερίπετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοΰ "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθετει καϊ την
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ·
  • Την καταστροφή τού 1897 ·Τούς Βαλκανικούς πολέμους ·Τόν
  Έθνικό μας διχασμό τού 1915-1917 ·Τόν Α' Παγκόσμιο πόλεμο
  • Την Μικρασιατική καταστροφή · Τόν Έλληνικδ έμφύλιο πόλεμο
  • Την Έθνικοπολιτική κρΐση τού 1953-1967 ·Τύ Κυπριακό ·Τό
  παρακράτος καί ύπερκράτος τού 1955-67 ·Τήν δικτατορΐα 1967-
  1974 ·Τήν Κυπριακή τραγωδία ·Τήν Έλληνοτουρκική κρίοη
  ΠΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ
  Μ Ε ΣΤΟΧΟ Την Κύπρο, την Κρήτη καί τα Δωδεκάνησα
  ΓΡΑΜΜΗ
  Διατίθεται άπό τα Γραφεϊα
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  -♦♦♦< ►♦♦' ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>
  ραδ ι ιι αΙΙ ιι ι: μ ιι ι: η
  ΙΙΙΝΙ ί» τη» ]».«! ί<> ΑΟΑΝΑΙΙΟΪ ΛΙΑΚθϊ 1-1 ΜΜ Τη) 11.10 >Β ΗΙ'*«ΛΙΙΟΝ
  Ό, τι Θέλει τό σύγχρονο οπιτι
  Πρίν άνοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότη μα, επισκεφθήτε τό καταστή μά μας
  Προσφέρομε της καλύτερες μάρκες στερεοφωνι κων μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ
  ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΠϋΕίΙΤΥ - ΟΚΟΐνΝ
  ΝΑΤΙ ΟΝΑί - 5υΡΕΚ5ΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 - 31ΙΛ/ΕΡ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕίΕΓϋΝΚΕΝ
  Ύπεΰθυνπ καθοδήγηση γιά σωστη έκλογή
  Ρ Α Δί Ο ΜΑΚΡΑΚΗ
  ΣΕΛΙΔΑ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΙΓΑΛΗΘΕΙΑ
  ϋ^-ν
  χαρας ^
  που πρν με /χωμα
  ιτρραξουν αι αλ'λοι τ:ο αΐοομα
  ηρολσρη να ηε.ι 6-αοαι κ αι μια
  ουλλαβπ δικηχοο ^^
  ν^ Ν ΚΙ/ΗΙ/ΙΚΗΙ
  13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Συνέχεια άπό τη σελιδα 1
  μερικανικές Βάσεις ΰτιάιριχουν άτομικά -
  ΠΊφηΛΊκά δπλα.
  ΕΠΙΣΗΣ άιναφέρθηκε έπανειλημμιένα
  ατήν έηικίνδυνη· διείσδυση. τοϋ Σιωνι-
  σμοϋ στή χώρα μας καί ιδιαιτέρα στήν
  Κρή,τη καί περιέγραφε 2να συγκεκριμ-
  μένο χαραχτηρισπκό γεγονός ανωτάτου
  άξιωματικοΰ έν ενεργεια ό οποίος τιμωρή
  θηκε μέ. δίμηνη φυλακίση διότι άναφέρ-
  θηικε στήν έπικίνδυνη δραστηριότηιτα τοΰ
  Σιωνισμοϋ στήν Κρήτη;.
  Ο κ, ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ στό οτρεΐο αύτό,
  είπε επί λέζει τα εξής: «...Άλλά άς 8λθω
  με σέ £να νέο πρόσφοπο στοιχεΐο, πού
  γνωρίζετε οεϊς κ. "Αβέρωφ καί άφορά στή
  λόγω Βάσεων Γ) στήν διά των Βάσεων ξε-
  νική δραστηριότητα στήν Κρήίτη: Είναι
  άλήθεια γ) δχι ότι ύποστράτηγος έν ένερ-
  γεία δι' άναφοράς παραπόνων λόγω έπι-
  βληθείσης πβΐνιης ίσχυρίΓεται δτι είναι
  θΰμα ξένων δϋνάμεων; Πρόκειται διά
  τόν διευθυντή Τεθωρακισμένων οτό ΓΕ
  Σ ύττοστράτηγο κ. Άνυφαντή Γεώργιο,
  ό οποίος εΐχβ Καταγγείλλει τή γνωστή φΐ
  λοχουντική *Λ)ζή[τηση τοΰ Μεράριχου Κρή
  της Μπούρλου καί τοΰ Διοικηιτοΰ τής ΣΕ
  ΑΠ Οίκονομάκου, στούς όποίους εϊχε έκ
  φράσει φόβον διά την Σΐιωνιστικήν διείσ-
  δυσιν οτηιν Κρήΐη. Μέ άποτέλεσμα ή
  'Ένορκος Διο^κηΓτική Εξετάση πού £-
  κανε ό άντκίτράιτηγος Παπαβασιλείου,
  πού εϊχε άγαθότατες σχέσεις μέ τή Χούν
  τα, νά καταλήξει στήν πρωτοφανή τιμω-
  ρία τοΰ κ. 'Α^υφαντίί σέ κρατήση 60 ήμε
  ρων καί στήν προώθηοη τοΰ φιλοχουντι
  κου ύποστρατήγου Μπούρλου, στή Διεύ¬
  θυνσις Πυροβολικοϋ τοΰ ΓΕΣ. Πά την
  ενεργεια σας αυτή θά έλεγχθεΐτε κοινο-
  βουλευΐπκώς».
  Έπειδή, λόγω χώρουι δέν ,
  μποροϋμε, νά δηροσιεύσω-
  με όλόχληρο τό κείμενο,
  τοϋ κ. Μπαντουβά, δίνομε Ι
  παιρακάτω τα χαρακτηριστι-
  κώτερα σηιμεία τού:
  • Ή &έομευαη τής χώρας
  μας εϊχε έπαχειρηθεΐ πολύ
  ένωρίτερα, άπό τόν καιρό
  τής Γεριμανο - Ίταλικής κα
  τοχής, δταν οί σύμμαχοι έ-
  πεδίωκαν καθένας γιά λο-
  γαιριαομό τού, ενισχύση τής
  έπιρροής τού στήίν Έλλά-
  δα, μ>έ στόχο τόν μεταπολε-
  μικόέ"λεγχο τοϋ χώρου μας.
  Στήν Κρήΐτηι π·Χ. έκπρόσω-
  πος τοΰ Στραιτηγείου Μέ-
  σης Άνατολής, έπρότιεινε
  στόν ήγέίτη τής Άνπστάσε-
  ως Έρμ. Μπαντουβά, νά
  ζιητήσει δι' έπιοτολίίς τού,
  την ύφηιλή προστασία τής
  νήσου άπό τόν άρχηγό τοϋ
  Κράτους τού τόσον κατά
  τόν άπελευθερω>τικό άγώ-
  να, δσο καί μετά την άιπε-
  λευθέρωση.
  • Οί Άμερικανοί καί τό
  ΝΑΤΟ ήρχισαν την κατα-
  σκευή πολεμικών Βάσεων
  στήν Έλλάδα, επί κυβερνή
  σεως Παπάγου.
  •Διέν εϊραοτε κύριοι τοΰ
  οϊκου μας καί γιά τούς ξέ- *
  νους ή χώρα μας είναι ξέ-
  φραγο άμπέλι. ;
  •Δέν έπατρέπεται νά λέ-
  γοντται πράγματα», άκόμη
  καί στήν αϊθουσα αύτη δ-,
  πως εκεϊνο τό δτι «άνήκο-
  μεν είς τήιν Δύσιν». 'Όχι,
  κύιριοι, άνήκομε μόνο στήν
  Έλλάδα. Δέν άνήκθμε οΰ>
  τε στή Λύση, οθτε στήν Ά-_
  νατολή. Απλώς νσμίζομεί
  δτι μάς συμφέρει σάν λαός
  καί σάν £θνος, απλώς νά
  συνκργαζόραοτε κατ' αύ¬
  την την στιγμή μέ την Δύ«
  ση. Αύτό δμως δέν σημαί-
  νει δτι δόν θά μποροϋρε αΰ
  ριο άν χρειασθεϊ, νά συνερ
  γαοθοΰμε μέ όποιονδήποτε
  άλλον.
  •Οί Βάοεις εδόθησαν έ-
  πιπολαίως, πλήν δμώς, δυ-
  ατυχώς, νομοτύπως, κι' εί¬
  ναι δύσκολο νά ίοοπεδωθεϊ
  τό καθεστώς αύτό άμέσως.
  Ο ΔΡΧΙΕΠΙΙΚΟΠΟΙΕΥΓΕΝΙΟΙ
  Συνέχεια άπό τη σελίδα 1
  λου σ' αύτό. Απλώς ασκησε έντονώτερη ϊσως κρι
  τική άπο αλλα ίίντυ/παι, πού εϊχαν άσχοληθεϊ προ-
  ηγούρενα μί: την παραπάνω γραμρή έπικρίνον-
  τάς την·
  ΙΣΩΣ ό έκδότης τής έφαιμερίδας αυτής, δπως εϊ-
  πε άιπολογούιμιενος καί στή γνωστή δίκη, ώδηγή-
  θηικε στόν αύστηιρότερο τόνο τής κριτικί)ς τού, δε-
  δομένου δτι ό αποθανών Άρχιεπίοκοπος υπήρξε
  πνευματικός καθοδηγηίΐής τού, στά μαθηΐτικά τού
  χρόνια καί όπως είναι γνωστό, σ' αιύτές τίς περι-
  πτώσεις ό μαθηίτής δχιει πάντα μεγαλύτερες άπαΐ
  τήσεις άπό τόν Δάσκαλο.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ, νά μεταχειριστοΰρε στήν
  προκείιμενη περίπτωση τό έκκληισιαστικό ρηττό «ό
  αποθανών δεδικαίωται», πράγιμα πού ή ϊδια ή Έκ
  κλησία μας, δέν τό έπικαλέσθηκε δταν τής ζητή-
  θηικε γιά κάποιο πνευματικό της τέκνο. Δέν ' τό
  κάνουμε δμως, γιαιτί δέν τό παστεύορε.
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Κρήτης Εύγένιος μπορεί
  νά εϊχε άδυνα,μίες, σάν αλους τούς άνθρώπους,
  )ΐλήν ίίμως ή ρίζα των άδυναμιων τού αυτών δέν
  εΐϊοε πονηιρές καταβολές. "Ήταν άγαθός όνθρω-
  πος, ό οποίος δέν εϊχε τή δυνατότη,τα νά έλέγξει
  τα πονη,ρως δρώντα καί κινούιμεινα πρόσωπια τοΰ
  περιβάΛιλοναός τού, τα όποϊ<1 δχι μόνο κατά τής Έκκλησίας άλλά καί κατά τοθ ϊδιου Πιροσωτπκώς έοτρέφοντο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ά"ν δημιουιργιήθηικε μεταξύ μας τόση όξύτητα σχέσεων, εϊμαστε σέ θέση νά οια- 6εβαιώσωμ« τόν καθένα (όπως έξ άόλλου· δηιμόσια ύιποστηρίξαιμιε δταν ό Άρχκπίσκαπος ζοϋσε άκό¬ μη ) δτι στή βαθύτερη ούσία θελήσαμε νά τόν συν δράιμωμε στό έργο τού, προσφορα, μακιρή ϊσως, πού μας άναγνώρισε καί ό ϊδιος καΐ οί λοιποί Ίεράρ- χες, δταν πηραν τή γνωοτή ίσταρική άπόφαση τής Ίεραρχίας μέ τό €θ&μα Μαρινάϊκη» κατά τής Μα- σονίας. ΤΟΥ ΓΡΑΨΑΜΕ πολλές φορές καί δέν τό άρ- νούραοτε οΰτε μπροστά στό νωπό χώμα πού τόν οκέιπασε, δτι εϊχε λόγω άγαθότηιτας, μιά άδυναμία νά μην έπιλέγει σωστά τό ΠΕιριβάλλον καί τούς άν θρώπους πού δπαιιζαν συμβαυλευίτικό χαρακ,τήρα. Αύτό δμυος δέν σημαίνει δτι δέν διέβετε όλλα προσόντα, τα όποΐα έπίσης τοϋ άναγνωρίσαμε. ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ τής ήθικης επί παραδείγμαηι, δέν μπορεϊ κανείς νά μήιν τοΰ άναγνωρίσει ζηλευτά προσόντα, δσο καί στόν χώρο τής τιμιότηιτας, κα- θώς καί στή γενικώτερη προσπαθεία τής Ενώσε¬ ως των Έκκλησιών, δπου δδρασε δημιουργικά. ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ό Άριχιεπίσκοπος Εύγένιος στίς περισσόιτεριες σχεδόν πειριπαώσεις πού κατηγορή- θηκε άηό όποιονδήιποτε, πλήρωνε άμαρτ,ίες αΛ- λων, πλήν δμως δικαιολογηϊμένα κάπως, άφοϋ ό ϊδιος τούς ειχε έπιλέξει καί τούς εϊχε τοποθετή- σει σέ καίραα πάστα. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δμως £ργο δικό μας καί μάλιστα τοΰ παρόντος, νά κρίναμε την προσω.πικότητα τοΰ α¬ ποθανόντος, ακριβώς έπειδή ή κρατική πρέπει νά γίνεααα δταν αύτάς γιά τόν άποϊο άπευθύνεται μπορεί νά απαντήσει. Τό £ργο αύτό είναι δουλειά τοΰ ίστορικοΰ τοΰ μέλλοντος, έκείνου· πού θά άξιο λογήσει άνΐτικειμιενικά τα γεγονότα, τίς καταστά- σεις καί τα προσωπα· ΑΝΤ Ι ΛΟΙΠΟΝ ίίλλων λόγων, μαζί μέ την τα- πεινώτατη εύχή μας, στόν άποχαιρεΐτισμό τοϋ πρώ τού πνευιματικοΰ μας Δασκάλοι), γιά την ούρά- νειο βαοιλεία πού ό ϊδιος κήρυττε, εύχόμαστε όλό ψυχαί σέ δσους £χουν ήδη άρχίσει νά άοχολοΰν- ται (αύτό είναι ή σκληρή πραγμα,τικότΓΐΐται) μιέ τή διαδοχή τοΰ Άριχιεπισκάπου Εύγενίου, νά έπι- λέξουν &ν δχι καλύτερο (δπως τό ήθελε πρός τι μην τού καί ό ϊδιος) τουλάχιστον άντικαταοι:ά.τη Ισάξιο μέ τόν άποδηρήσανττα. Μιά μενάίηερευ.Ο .»«ΐο»ι·μ«·η Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟ καί τα προβλήματα τού ΑΠΑΝΤΑ Ο κ. ΓΕΟΡ. ΒΛ.ΙΑΕΙΑΔΗΖ 'Όμως πιοτεύω δτι είναι πλέον πεποίθησις τοΰ Έλ- λη.νιικοΰ Λαοΰ, άικόμη καί των ένόπλιοϊν μας δυνάρε- ων, καί πρό παντός των νεα ρων αξιωματικών, δτι ύ- πάρκει θέρα ξένων Βάσε¬ ων πού παίρνει διαστάσεις έθνικοΰ προβλήμαίτος. • 288 χιλιάδες στριέμ,μα- τα στά Χανιά άπαλλοτριώ- νονται γιά νέα Βάση καί εϊπατε κ. Αβέρωφ, δτι αύτό συμκρέρει οΐκονομικά. Κύ- ριε ύπουιργέ, δέν ένδιαφέ- ρει τόν λαό τής Κρήτης τό οίκονομικό μέρος τοΰ θέρα τος. Έμας στήν Κρήτη μάς ένδ,ιαφέριει νά λάβετε μέ- τρα, νά σταματήσει επί τέ- λους ή έκταμίευση τής έ- θνικής μας αξιοπρεπείας, άνεξαριτησίας καί έδαφικής μας άκεραιότητος. • Ή κυβέρνηση συσκοτί- ζει τα πράγιιατα, χωρίς νά ένημερώντει κανένα, οθτε Λαό, ού'τε Βουλή, οΰτε Άν τιπολίτευση. • Οί ξένες Βάσεις οτό Κυπραακό, παρεκύλυσαν την άμυναική κινήση των ένόπ'λων μας δυνάμεων. 'Έδωσαν πληιροφορίες στούς εΐσβολεΐς, παρεπλά- νησαν τα ραντάρ μας διά ήλεκτρονικών παρεμβο- λών καί παρεμπόδισαν δυ ναρικά την αποστόλη ένιο χύσεων, άκάμη καί φαρμα κευτικοϋ ύλικοΰ, στήν καί ομένη τότε άπό τίς βόμβες τοΰ Άττίλα Κύπρο. Είναι γνωοτό άκόμη δτι άμερικα- νικά άεροπλάνα πού σηκώ θηικαν άπό τό Άκρωτήρι, έίίτρεψαιν τα μυδράλιά τους σέ έλληνικά πλοϊα πού πήγααναν φαρμακευτικό ύ- λικό στήν Κύπιρο καί σέ ι έλληνικά άεροπλάνα πού ι θέλησαν νά πετάξουν άπό την Κρήτη πιρός Κύπρο. • 'Άλλες χώρες πού ά· νήκουν στό ΝΑΤΟ καί τε- λοϋν υπό τήιν Άμερικανι-1 κή έπιροοή, δέν δέχονται δουΑικά δπως έιιας τή φύ· | λαξη άιτομικών καί πυιρη-' νίκων δπλων στά έδάφη τους. (Ιταλία, Νορβηγία κ.λ.π.). • Γιά τόν άπρόσκοπο έ"· λεγχο των Βάσεων ήρθε ή Διχταπορία στήν Έλλάδα. Γιά την αυτή αίτία έγινε τό πραξικάπημα άναιτροτπίς τοΰ Μακαρίου καί ή εΐσβο- λή των Τούρκων στήν Κύ¬ προ. Καί ϊσως θρηνήσωμε καί άλλες έκοτόμβιες νεκ- ρων γιά τόν αυτόν λόγο. • Ή ϊδια μεθόδευση πού ίίγινε στήν Κύπρο, γίνεται στήν Κρήιτη, λόγω Βάσεων, άλλά μέ διαφο,ρετικό σκηνι κό καί χρονοοιάγραμμα. Οί Βάσεις στήν Κρήτη είναι ξένο εδαφος δπου δέν ΰ· πάρχει καμμιά έθνική κυιρι αρχία. • Λέγεται δτι συνεκρο¬ τήθη στίς ΗΠΑ δθμελές Συμβούλιο, άπό προσωπικό τητες, στρατιωτικούς, πολι τικούς, έπιστήΊμονες καί έ- πιχειρηματίες, πού είσηγή- θηκαν στόν Φόρντ δτι η Κρήτη πρέπιει μιέ κάθε μέ¬ σον, άκόμιη καί δυναμικά, νά έΛέγχεααι άπό την Άμε ρική. Παράλληλα ύτώρχει είδικό τμηιμα γιά τήιν Κρή¬ τη, στό Πεντάγωνο, στό Ύ πουργεΐο Εξωτερικών καί στή ΣΙΑ. •'Έκαναν την έμφάνισή τους οί πρώτες δηροσιεύ- σεις προκηρύξεις καί έπι- γραφές γιά δήθεν αύτονο- μιστικό κίνηρα στήν Κρήτη καί ανετέθη ή προσπαθεία άλώσεως τής οίκονομίας της, ένώ έτνιτείνεΓΓαι ή προ οπάθεια έξαγωγής έγκιεφά λων πάσης ήλικίας άπό την Κρήτη πρός τίς ΗΠΑ. Στήν προσπαθεία αυτή τόν κύ- ριο ρόλο παίζει τό Ίσραη λινό οτοιχεΐο πού διέπεται άπό τίς Σιωνιστΐκέο δοξασί- ες καί φιλοδοξίες γιά κοσ- μοκρατορία. • Διά της περί Βάσεων συμβάσεως οί Άμερικανοί έχουν τό δικαίιωμα, σέ περί πΐτωση πού θά διακινδυνεύ αει ή άοφάλεια των έγκατα οτάσεων καί τοΰ προσωπι κου των Βάοεων, νά έπέιμ- βουν. Είναι δυνατόν νά πα- ρακαλέσουν ή νά κατασκευ άσουν άφοραΐιές επεμβάσε¬ ως καί η*δη τό έχουν έπιχει ρήσει, δταν έχιρηοιμοποίηΓ σαν δισκοπότηρα διά νά πίνουν ούίσκυ, δταν έγρα- ψαν ύβριστικές γιά τούς 'Έλληνες φράσεις στούς τοίχους των ξενοδοχείων τοΰ Ηρακλείου, δταν έκλε-1 ψαν καί &σκισαν έλληνικές σηιμαϊες άπό τή Χερσόνη- σο. •Τα περί παρουσίας 'Ελ- ληνικης διοικήσεως στίς Βάσεις άποτελοΰν άστεία ΰιπόθεση καί έμπαιγμό. ■■■■■■■■■■■■■■«ε ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ό Δήμος Ηρακλείου τταράγ γειλε την κατοκτκευή νέθυ τύιτου ττινοκίδων όνοματοθεσΐας γιά τούς δρόμους τού, στίς όττοΤες έκτός αττό τό δνομα τοθ τιμωμέ νού, θά γράφοντσι ττεριλητττικά κσ! στοιχεΐα βιογραφικά ή το- πωνυμικά. "Ηδη εχουν παραγγελθεΤ πι- νακίδες μέ τα νέα στοιχεΤα γιά 32 δρόμους, μέ την προοτττική τής σταδιακής αντικαταστάσε¬ ώς καί δλων των ϋττολοίπων. ΤΑ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 μεΤον τα έξοδα των 164 δροχ. Κι' δμως τελικά τΓήρε μόνον 96 δραχμές, πράγμα ττού δέν καταλσβαίνει, δσο κι άν τοϋ Ο ττοστηρίζει ό §μιΐτορος δτι «τα κολοκύθια χάλασαν>.
  Τή στιγ,μή ττοθ τα κολοκύθΐο
  ττουλιοθντσι καί 40 δρχ. πώς
  είναι δυνατόν — λέει ό κ. Κβου-
  κάκης — νά πάρω έγώ ό παρα-
  γωγός 96 δρχ. γιά 1.12 κιλά
  κολοκύθια;
  Σ' αύτό τό έρώτημά τού, θά
  τοΰ άπαντήσουν, έλπίζρμε, μέ¬
  σω τοΰ κ. Είσοτγγελέα οί άρμό-
  διες άρχές
  "Αν κ ι ό εμπορος κ Μα6ι-
  τζπζ/ έχει τή δική τού άττάντη-
  ση, (πέραν τοΰ δτι «τα κολοκύ¬
  θια χάλασαν»), εΐιμβστε πρό-
  θυμοι νά τοΰ τή δημοσιεύσομε
  Στήν ιταλία ττόλη ττρέττει νά
  γίνουν άττοφασιστικά ίργα γιά
  νά άνοίξουν οί στενο! δρόμοι
  παράλληλα δμως καί άνεξάρτη
  τα νά άντιμετωπιστή τό κυκλο
  φοριακό θέμβ σέ τρόπο ποΰ
  νά ΑττοΎορεύ*1 την κυκλοφορία
  τών ίδιωτικών αΰτοκινήτων του¬
  λάχιστον σέ ώρες σίχμης καί
  νά δηιμιουργηθοΰν πεζόδρομοι
  πού θά συντελέσουν στήν άνετη
  διακίνηση στό διοικητικό καί έ-
  ,μ,πορικό κέντρο ΤΠζ ττόλης. Νά
  δηιμιοοργηθοθν κα! οί άτταραίτη
  τες έστίες πρασίνου ττού δέν ύ
  πάρχει καθόλου σηιμειρα.
  Βεβαία γιά νά φαρδύνουν οί
  δρόμοι κα! νά δηιμιουργήσουμε
  ττράσινο ττρέττει νά άττολοτριώ-
  θοΰν Ιδιοκτησίες κα! νά κατα-
  βληθοΰν σοβαρά ποσά σύμφωνα
  μέ τίς σχετικές μελέτες, ττράξε-
  ων άναλογισμοΰ, πού θά πρέ-
  ττει νά συνταχθοΰν.
  Πώς δμως νά βρή τα τερα¬
  στία αύτά ποσά ό Δή>μος την
  στμγ,μή μάλιστα ττού έττιτρέπε-
  ται άττό ιόν Α.Ν. 52'69)69 ή χο
  ρήγηση αδείας οίκοδοιμήσεως
  σέ χώρους κοινόχρηστους η πού
  έχουν χαρακτη,ριστεΐ άττό τό σχ.
  ττόλης σάν ττράσινο; έντός 6μή
  νού ά~ό τής αίτήσεώς των.
  Αύτά τα προβλήματα θά δή
  ιμιουργή ή Ιδιοκτησία στήν σω-
  στή ·η·ολεοδομιική άνάττΤυξη των
  πόλεων.
  "Ερχομαι δμως και στό πρό
  βληιμα των α—οχετεύσεων.
  Όπως δλοι τό ξέρουμε οί έ-
  λάιχιστοι Ήρακλειώτες ττού έ¬
  χουν τήν «τύχη» σήιμερα νά έξυ
  ττηρετοθνται μέ άττοχέτευση,
  χιρησιμοττοιοϋν βασικά τό παλιό
  Ένετικό άττοχετευτικό δθκτιο!
  Καταλαβαίνεται δηλαδή ττό-
  σο βασικό κα! σπουδαΐο είναι
  αύτό τό πρόβλημα, δταν μάλι
  στα συνδέεται κα] μέ την ύγεί-
  α μας κα! μέ την ανθρωπίνη δι
  αβίωσή μας Μττορεΐτε νά σκε
  φθή.τε άχάμα καϊ την σεβαστή οί
  κονομική έττιθάρυνση πού φέρνει
  στόν ένοικο μιάς πολυκατοικίας
  δταν χρειάζεται £να βυτίο την
  ήμέρα νά άδειάζει τόν βόθρο τοο
  Τό &λλο καυτό πρόβληιμα εί¬
  ναι ή Οδρευστ] τής πόλης Σήμε
  ρα τό νερό τών δεξαμενών μας
  πού έρχεται άττό τις διάφορες γε
  ωτρήσεις, Μαλίων( Θραψανού, εί
  ναι άττό ότι μάς πληροφοροΰν
  οί άρμόδιες ύπηρεσίες άρκετό
  γιά νά καλύψη τίς προσωρινές ά
  νάγκες τή ςττόλης μας
  Ή δυναμικότητα αυτών τών
  πηγών είναι ττερίπου 6.000.000
  κυβικά νερό τό χρόνο. Φτάνουν
  δμως ή κατοομετροΰνται γύρω
  στά 3.000 000 κυβ. νερό. Ποϋ
  όφείλεται λοιπόν ή ό—ώλεια
  τού νεροΰ; Μία πιθανότητα φυ-
  σικά είναι δτι δέν καταμετρεΐται
  σοκττά Πώς βεβαία νά γίνη σ»
  στή ή καταιμέτρηση δταν
  οί τεχνικές ΰττηρεσίες
  μάς ,ττληροφοροΰν δτι ύ-
  ττάρχουν 4000 ττερίπου ύδρόμε
  τρα χαλασμένα καί δταν αλλα
  5ΟΟΟ έως 6ΟΟΟ ρολόγια κατα-
  γράφουν κα! ττληρώνουν μόνο
  τό ίτάγιο;
  Άλλά ύττάρχουν βεβαία κα!
  πολλές συχνές διαρροές άιτό
  την φθορά τοθ τταλαιοΰ έσωτερι
  κου δικτύου. Μόνο ή αμεση άντι
  κατάστασή τού θά μττοροΰσε νά
  μάς αποδείξει ττοΰ τέλος ττάν-
  των ξοδεύεται τό νερό άλλά κα!
  θά μάς έλυνε επι τοΰ παρόντος
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟ-
  ΜΟΥΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Συνάδελφον ή έπιτροπή τών
  οίκοδομικών Σωιμστείων σάς
  καλεΐ νά ττάρετε μέρος την Πέμ
  πτη 16 Φλεβάρη καΐ ωρα 5.30
  μ μ στήν αϊθουσα τού ΕΚΗ .
  Γιά νά συζητήσουμε τα θέμα
  τα πού άφοροΰν τόν κλάδο μας,
  σήμερα πού άγωνίζονται δλοι οί
  έργάτες γιά καλύτερη Έθνική
  συλλογική σύμβαση καλύτερους
  δρους δουλειάς, γιά ττλήρη Ια-
  τροφαρμακευτική περίθαλψη κ.
  λ.π. Συνάδελψοι, δλοι την πα-
  νοικοδομική μας συγκεντρώση
  γιά νά προγραιμιματίσουμε νέ-
  ους άγώνες.
  ('Εκ τής Έττιτροπής)
  ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ
  ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
  'ΥπενθνΛμίζεται ότι σέ λίγο
  καιρό λήγει ή προθεαμία, ή σχε
  τική μέ την Ικδοση, των έκλογι-
  κών Βιβλιαρίων κα! δσοι εχουν
  σχετική έκκρειμότητα, πρέττει νά
  την ταχτοποιήσουν.
  Πρόκειται γιά τό ΰψιστο δικαί
  ωμα άλλά κα! μεγάλη ήθική ύ-
  ττοχρέωση καθενός ττού δέν δ-
  χει καί δικαιοΰται, νά άηΌκτή
  σει έκλογικό βιβλιάριο.
  τό πρόβλη,μο: τής Οδρευσής μας.
  Θεωρώ άκόμη ττολύ σοχτττι την
  άπόφαση ττού ττήρε τό Δ.Σ. νά
  διακόψη τό μηνα Όκτωβριο τού
  1978 δλες τίς συνδέσεις τού νέ
  ροθ μιέ τα Ξενοδοχεΐα έκτός —>
  μοτικών όρίων, μέ>ρι τουλάχι
  στον νά λυθεΤ όριστικά τό ττρό
  βλημα τής ύδρευσης. Καΐ φυσι
  κά φτάνου|ΐε τώρα κα) στούς
  δρόμους τής πόλης μας τού
  δέν χρειάζονται πολλά νά εί-
  πωθοΰν γιά τό πόσο βασικό εΤ-
  "Οπως καταλαβαίνουμε δ¬
  μως θά πρέττει οί δράμοι πού θά
  φτιάχνει ό Δήμος νά έχουν ττρο-
  υπόθεση την άποχετευτική καΐ
  ύδρευική τακτοττοίηση κα! νά
  έκτελοΰνται μέ μόνιιμα (κλει-
  στοΰ τύττου) όδοατρώματα.
  Μιά κάποια σχετική συντήρη-
  ση φυσικά, θά ττρέπει νά γίνεται
  καΐ στούς υπολοίπους δρόμους.
  Δέν μποροϋμε όμως νά θεω-
  ρήσουμε μιά ττ6λη σάν σωστή ά
  ναπτυσομένη χωρίς νά τής δή
  μιουργήσουμε καΐ τα άτταραίτη
  τα πολιτιστικά σοιχεΐα της ί-
  στω καί αν άκόμη ύττοφέρει ά¬
  ττό όττοιαδήποτε μεγάλα προ¬
  βλήματα. Μέ την έξίψωση τοΰ
  ττολιτιστικοΰ μας έπιπέδου άττο-
  κτοΰμε την δυνατότητα γιά την
  σωστότερη αντιμετωπίση κα! λύ ι
  ση.
  Στήν πόλη μας υπάρχει άρ-
  κετό πνευματικό δυναμικό ίκα
  νό νά προσφέρει πνευματική
  τροφή στούς Δημότες μας. Δέν
  ψτάνει δμως μιά Βασιλική τοΰ
  Άγίου Μά,ρκου, γιά νά φιλοξενή
  ση δλες τίς ντόττιες κα! ξένες
  πνευιματικές έκδηλώσεις. Οϋτε ό
  κάτοικος τού συνοικισιμοΰ μττο
  ρεϊ εύκολα νά συμιμετάσχη στίς
  έκδηλώσεις ττού γίνονται έκεΤ.
  Ό έργαζόμενος κόσιμος τοΰ
  συνοικισμού μέ τίς σκοτοΰρες
  κα! την κούρασή τού δύσκολα
  ξεκινάει γιά τέτοια μέρη.
  Πρέπει νά τοΰ δώσονμε κ&ν-
  τά τού την εκδηλώση αυτή μέ
  την δηρκΗ/ργία περιφερειακών
  ττολιτιστικών κέντρων καΐ Ιδιαι¬
  τέρα ίττήν νεολαία. Πρέττει όττω
  σδτνττΌΤε νά δημιουργηθοΰν οί
  κατάλληλοι χώρο ι άθλητικών
  έκδηλώσεων ττού είναι τόσοά-α-
  ραίτητες στά ττλαίσια τής δλης
  έκπαίδευσής τους.
  Φυσικά μιά ττόλη, σάν τή δική
  μας εχει άνάγκη καΐ άπό πολ
  λά εύαγή Δηψΐοτικά Ίδρύματα
  δπως π.χ. Δ^μοτικό Μαιει/τή-
  ριο, ΒρεφοκαμεΤο Νηπιακό στα
  βμά κλπ.
  Όπως βλέπουμε δμως δλα
  τα παραπάνω πρσβλη,ματα μέ
  τίς προτεινόμενες λύσεις δέν
  βρίσκουν την Ικανοποίησή τους
  χωρίς την υπάρξη τών οικονομ ι-
  κων -ροθποθέσεων. Χρειάζε¬
  ται λεφτά ό Δημος γιά δλα αϋ
  τα.
  Πού θά τα βρεΤ διμως. Τό
  κράτος ττροσψέρει έλάχιστες έ
  ττιχορηγήσεις άν καί ή πόλη μας
  συμβάλει στό έθνικό είσόδημα
  ττλουσιοπάροχα με τούς φο-
  ρους των "Ηρακλειωτών πού ό
  νομός της θεωρεϊται άττό τούς
  πρώτους στό κατά κεφαλή εί-
  σόδημα στήν Έλλάδα.
  (Συνεχίζεται)
  Η ΛΕΩΦΟΡΟΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  0οΐερ°
  £ντονες δια)ΐαρτυ
  άρκετά
  της
  πό τίς
  ταρ
  δικαιολογημένα,
  κατοίχων
  άγανακτουν
  απαξιοϋν νά άπηντήοουιν, ό δρόμος
  καί σίό Μαρ-τ,νέγκο τόν τάφο τού
  ζανπζάκη δπου καθημ^ρινά πηγαίνο
  ποτίοουνφορο Τΐιμής εκατοντάδας ?
  ξένοι. "ΕτοΓκι αύτοί άναγκάζονται νά ρ
  πό τίς λάοπες καί τίς λακοΰβες μέ τα νερό ΤΓόοο
  έμ^ίς δσο καί οί: Γιαννόηουλος Ε., ^βουλάκης
  Κ, Σακαρά«ηςΖ., Κουβίδης Π, Μπομπουλίδης Κ.
  Μπουμπουλίδης θ., Πατεράκης Ι., Σφακ,ανάκης
  Κ^Σγουράκης Ν., Σγουράκης Έμμ-., Σφακιανά
  κΓ,ς Ι., Αναστασάκης Ι-, κ.ά. πού είναι κάτοικοι
  της ΐϊθριοχής καί μάς κατήγγκιλαν τό γεγονος
  Καλοΰμε τό Δημοτ^ό Συμβούλιο καί την Τεχνι-
  κή ύπηρεσία τοϋ Δίνμου νά μάς άπα ντ ήοοαν τί
  φρα έχουν σκοπό νά πάρουν γιά νά λυθει έτπ-
  τέλους τό μαρίτύριο των κατοίκων αυτών ΤέΊλος
  πιοτεύουμε δτι τουλάχιστον ό δρόμος αυτός πού
  όδηγεϊ στόν Τάφο τοϋ Καζαντζάκη επρεπε νά ή-
  ταν άψογα φτιαγμένος καί δχι οτήν κατασταση
  πού βρίσκεται προξενώντας ετοι άσκη,μη έντυ-
  πωση, στούς ξένους προσκυνηιτές, άλλά καί ταλαι-
  πυψία των περιοίκων.
  ♦♦♦»♦»♦♦♦
  Οί κ.κ. Π. ΒάβαληςκαίΓ. Φουράκης λένε:
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
  ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
  Σχετικύ μέ τίς ύπάρχσυ-
  σες πληροφορίας δτι ή Έλ-
  ληνική Κυβέρνηοη πρόκει
  ται νά άναγνωρίσει έ.πίσημα
  τό Κράότος τοϋ Ίσραήλ, διά
  τής δηιμιουιργίας πλήρων δι
  πΛιυματιικών σχέσεων, εί¬
  ναι τό παρακάτω τηλεγρά-
  φη/μα, πού ύπογράφουν οί
  κ.κ. Π€τρος Βά6αλης καί
  Γιάννης Φουράκης
  ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ 15·5)0572
  058)30— 1—7β)ώρβ 18
  Κώσταν Καραμανλή Πρωθυ-
  ττουργό, Παναγή. Παπαληγούρα
  'Υπουργό Εξωτερικών, Ανδρέα
  Παπανδρέου, Γιάννη Ζίγδη, Χα-
  ρίλαο Φλωράκη, Λεωνίδα Κύρ-
  κο, 'Ηλία Ηλ ι ου, Σττύρο ©εοτό-
  κη, Κώστα Μητσοτάκη
  ■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Βουλή Άβήνα
  Πληροφορηθήκαμε σιωνιστι-
  κό προγεφύρωιμα μεθοδεύει ττλή
  ρη αναγνωρίση Ίσρσήλ. Παοό-
  μοιες ένέργειες —:ρικλείουν τε-
  ραστίους έθνικούς κινδύνους
  ττλήττουν καίρια μσκροττρόθε-
  σμα συμΦέροντα 'Ελληνισμοϋ
  καί άττομονώιο^ Έλλάδα άπτό
  φυσικοϋς καΐ ούσιαστικούς συ-
  μτταραστάτες Τρίτου Κόσμου
  Άναλογιζόμενοι εύθύνες έναντι
  Έλληνικοΰ "ΕΞΘνους ματαιώστε
  άμέσως κάθε τταρόμοια συνωμο
  τική ενεργεια
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΒΑΛΗΣ Πρόε-
  δρος Έττιτροττής Μεσογειακής
  Αλληλεγγύης Χάρητος 29
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ Δημο
  σιογράφος — Συγγραψέας
  ΕΚΒΙΑΙΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΙ
  Συνέχεια άπό τή σελιδα 1
  άς κ Κονταξής, πού πηρε
  καί ένεργά μέρος στήιν έ-
  φαρμογή τοΰ σχέδιου δρά-
  σης.
  Τα ιιπάνια καί λοιπά εϊ-
  δη ύγιεινής στάλθηκαν καί
  στίς 4.30' ό κ. Φαοουλάκης
  μιέ τίς 60 χιλιάδες έπτσκέφ-
  θηκε τό σπίτι τοϋ ενός ά¬
  πό τούς έφοριακούς Άντώ
  νη Παπαδηρηιτρίου γιά νά
  τοΰ δώσει τα λεφτά, τή φορ
  τωτική τής ΤΑΟ γιά τό δλ-
  λο μπάνιο πού εϊχε στεί-
  ΝίΑ ΝΑΤΟΊΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑ ΧΑΝΙΑ
  Συνέχεια άπό τή σελίδα 11 ασφαλείας κοή γιά την έκτέλε-
  ραθλων) στ' Άκρωτήρι. Άκόμη ση έργων κοινης υ—οδομής τού
  στήν περιοχή αυτή ύττάρχει £να 1 ΝΑΤΟ» .
  'ΑΡΙΑΔΝΗ,
  ΚΑΣΣΥ ΤΖΑΜΕΤ
  ΚάΘε βράδυ
  έκτός Τετάρτης
  λει στόν δεύτερο Στ. Μαλι-
  κούτη καί νά πάρει τό 6ι-
  6λίο καί τα παραστατικά.
  Ή έπίοκεψη έγινε (ά¬
  φοϋ βεβαία εϊχε έρευνηθεϊ
  ό Φασουλάκης καί Γ|ξεραν
  τί ακριβώς — μέ άριθμούς
  — κρατοΰοε πάνωτου) καί
  οέ λίγο κοπέβαινε κρατών
  τας τα πειοτήρ.ια τιής συνδι
  αλλαγής, τό βιβλίο καί τα
  παραστατικά·
  Ευθύς άμέοως ξανανιέβη-
  κε, άλλά αυτή τή ιρορά...μ€
  )ΐεγάλη παρέα τούς άοτυνο
  μΐκούς καί τόν Είσαγγελέα.
  Άποτέλεσμα νά συλλη-
  φθεϊ ό Παπαδημιη,τρίου καί
  άργά τή νύχτα ό συνένοχός
  τού Μαλικούττης.
  Άξί<«ι νά σηιμειωθεί δτι τά.χρήματα δέν βρέθηκαν οτό σπίτι τοΰ Παΐταδιηιμη- τρίου, παρά την 4ωρη έξο- νυχιστική έρευνα. Οί δυό Έφοριακοί γιά τούς όποίους έγραψιε ό Άθη ναϊκός Τύπος (ό τοπικός γι ατί;) ώδηγήθηκαν στόν κ. Είσαγγελέα, ό οποίος μέ τή σειρά τού τούς έστειλε στό κ. Άνακριτή, την ΠΕρασμέ νη Πέρπτη. Ζήτησαν δμως 48ριη προθεσμίαν καί άκρου ..διιέρειναν ώστόσο στά Κρα τητΓήρια, άιπολογήθηκαν τε λικά προχθές Σάββατο βρά¬ δυ. βουνό κούφιο! Μ^σα στό βουνό ύπάρχει μιά τεραστία «γαλαρία» ττού όδηγεΤ στήν κορυφή. Φτιάχτηκε στήν κατοχή άπό Χανιώτες γιά λο- γβριασμό τών Γερμανών. ΈκεΤ θά άποθηκεύσουν σέ περίπτωση δη,μτ&υίϊγίας Βάσεως τα Πυρη νικά βΐτλα καΐ τούς ττυραύλους ττού θά σκορττίσουν τό θάνατο. Τα θέμα τής απαλλοτριώσεως άρχισε" άπό παλιά. Ξεκίνησε στήν —ερίοδο τής χούντας δταν ή άμερικάνικη τοπογραφική έ- ταιρία ΡΑΘΕ (Χ>ΜΜυΝΙΟΑΤΙ-
  ΟΝ5 ΕΝ2ΙΕυΐΕΚ5 άρχισε τίς
  ττρώτες μετρήσεις στήν περιοχή
  τοΰ Κοκκίνου Χωρίου. Συνάντη-
  σαν δμως την άντίθεση τών κσ
  τοίκων οί όποΐοι εχουν τταράδο-
  ση στούς δηιμοκρατικούς άγώ-
  νες κα! τό θέμα σταμάτησε.
  Σή,μερα άκολουθήθηκε διαφο
  ρετική «όδός». ΟΙ άπαλλοτροιω-
  σεις γίνονται ΰστερα άπό αΤτηη
  ση τού Έλληνικού Δημοσίου
  πρός τό Έφετεΐο Χανίων καί
  με κοινή <5πτόφαση τών ύπουργών Έθνικής Αμύνης καϊ Οίκονομι- κών. Μέ την άττόφαση αυτή κηρύ χτηκε ή περιοχή άναγκαστικά ά παλλοτ,ριωτέα «λόγω δημοσίας Άμέσως μόλις εγινε γνωστή ή άττόφαση αυτή σχηματίστηκε άττό τούς κατοίκους ττροσωρινή έπιτροττή άγώνα κατά των Βάσε ών καΐ των απολλοτριώσεων στόν Άποκόρωνα ή όποία κα! πραγματοποίησε μέ έττιτυχία μεγάλη σύσκεψη στά Χανιά γιά την παρα-πίρα μεθόδευση τοθ άγώνα. Σάν πρώτο 6ημα όρί στηκε ή προχθεσινή μεγαλη συ γκέντρωση διαμαρτυρίας £ξ« ά¬ ττό τα Δικαστήρια, δττου θά έ- ξετασθεΤ στό Πρωτοδικεΐο ή αί- τηση τού Έλληνικού Δημοσίου· γιά τις άτταλλοτριώσεις στήν ττεριοχή Κοκκίνου Χωρίου καΐ Δράττανου Την ώρα πού γράφονται οί γραμμές αϋτές δέν είναι άκό¬ μη γνωστή ή άπόφαση τού Έφε τείου Κρήτης. Πάντως έ—ερώ τηση μέχρι στιγμής γιά τό θέ- μα αύτό £χουν κάνει στή Βουλή ο! Βουλευτές κ κ Μπαντουβάς καΐ Βενιζέλος. Γιά τό σττουδαϊο αύτό θέμα κα! την έπιτόπια ερευνά μας στή περιοχή δπου τταραμείναμε τρείς μέρες τής βδομάδας -ού ττέρα- σε θά συνεχίσωμε στό έττόμενο φύλλο μας. ΛΑΓΟΥΒΑΡΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 είναι ψευδέστατα. Κύριε Πρόεδρε, είναι κοινό μυ στικό δτι ύπάρχουν καΐ δτι δρα στηριοποιοΰνται. Τό γνωρίζει αύτό καί ό Τδιος 6 Ύττουργός γι ατ! πολλές φορές ένοιωσε την γευση αυτής τής πραγματικόν τας. ©ά άναφερθώ σέ ωρισμένα πρόσψατα γεγονότα ττού άττο δεικνύουν δτι ο! Ιδικοί τού ίσχυ ρισμο! είναι άβάσΐιμοι. Έρωτώ τόν κ. (Ύποαργό: Προεκλογικά ! στΐς ύτπήρξε1 κάττοιο έττεισόδιο μονάδες τής Κρήτης, ©ά ένθυ μεϊτε <άσφαλώς δτι εΤχε κατέλ- θε. στήν Κρήτη γ,ά ύττη,ρεσιο- κούς λόγους κάττοιος Ύ-οστρά τηγος', ό οποίος συνέφαγε μέ τόν Δ'.ό.κητή τής Μοιραρχίας της Κρήτης τόν Μποθρλο καί μέ τόν Διοικητή τής ΣΕΑΠ τόν ΟΙκονομάκο. Έχε? £γινε συζή τηση.* 'Έεχάστηκαν οί κύριοι αύ τοί κβ(1 άρχισαν νά ύ,μνολογοΰν την 7ετ1α καΐ μετά ό-ό ολίγο κυ κλοφορεΐ ίνα έντυττο τής γνω- στής χουντικής όργάνωσης τού Ε£ΕΑ ή όττοία έχει ασχοληβή καί μέ έσάς καί μέ τή Βουλή καΐ χρησιμοττοίησε ττανομοιότν ττες φράσεις, θεωρίες καχ ττερι στατικά μέ έκεΤνες τίς όιτοΐες χρησιμοττοίησε ό Μττοθρλος μέ τόν ΟΓκονομάκο Καΐ τό ά—οτέλεαμα ήταν νά διεξαχθή ενορκος διοικητική έ- ξέτασις, πού νομίζω δτι διεξη- γαγε ό Διευθυντής Πυροοολι- κοΰ τοΰ ΓΕΣ Πο-αβασιλείου. Πρό δέ τής εκδόσεως τού ττορί σματος διά σήματος 6σιτευσε τό 'Υπουργεΐο νά άντικαταστή- σει τόν Μττοΰρλο διά τοΰ οη- μοκρατικού Γιαρελή κα! τόν Οί κονομακον άπό την Σχολή "Ε Φέδρων Άξιωμο-,κων τον |. στειλε ώς ιπτοδιοικητή τού Για ρελή στήν Μοιραρχία Αύτό εΤ- ναι ίνα ττεριστοηΊκό, άλλά ύ- ττάρχουν καί 4λλα