90616

Αριθμός τεύχους

157

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

20/2/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ' αυτόν, ποί> πρΐν μέ.
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, ιτρολάβη νά πεΐ Εστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιενβονΐΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος -Αριθ. Φυλ. 157 -Δρ«. 5
  Γιά υά μή γιυόμαοτε - είπω άκούοια - δρνανα των προδοτώυ τής Πατρίδος μας
  0X11
  για χαρή
  τής Κρήτης
  ) ΣΤΟ «ΒΥΤΟΝΟΜΙΣΤΙΚΟ»
  "Ας τό χωυέκουν μια γιά πάυτα «δικοί» μας καί ξένοι: τό "ΕΟνος μας είναι "Ευα!
  ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ μέρες, αρχισε πά-
  λι νά προβάλεται - δυστυχώς - ε*να θέμα,
  πού μάλλον (ϋυγχωρηστε μας τή σρράση)
  είναι..· άνάθεμα.
  ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ γιά τό πε,ριβόητο «Αύτονο-
  μιστικό» θέμα τής Κρήτης, μέ τό άποϊο, ώς
  γνωστόν, άσχολήθηικε ή εφημερίδα μας,
  ά πό τό πρω.το φύλλο τής εκδοσής της.
  ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ δώσαμε προειδοποιη-
  τικά δσα στοιχεΐα γινωρίζαμε, ένώ παράλ-
  ληλα ό διευθυντής μας κατέθεσε στή γνω
  στή άνάκριση πού διενήργησε οτήν Άθή-
  να, ό Εΐααγγελέας κ. Λογαρας καί πού έ-
  πόπΐΓευσε ό νυν Είσαγγελέας. Ηρακλείου
  κ. Ζορμιπας, πού ύπηρετοΰσε τότε στήν
  Αθηνά, λίγο πρίν μετατεθεΐ έδώ.
  Η ΥΠΟΘΕΣΗ αυτή, όπως άνακοινώθη-
  κε, βκλεισε καί ή δικογραφία μητηκε οτό
  Άρχεΐο· Άπό έκείνη τή σπγμή τό δλο θε
  μα, πολύ σωστά, όΐποσιωπήθηκε.
  ΤΩΡΑ μέ την άνακίνησηι τού μέ την
  άφορμή των κορφών καί λοιπών έντύπων
  έστω καί μέ μορφή κατηιγορίας της άπα-
  ράδεκχης σκέψης τής Αύτονομίας, νομίζο
  με δτι δσοι τό προβαλουν, δέν κάνουν τί-
  ποτε ίίλλο άπό τό νά παίζου,ν τό παιχνίδι
  των ξένων πραχτόρων, συνειδητά § άσυ-
  νείδηια.
  ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ είλικρινά γιά την πρό-
  σφατη «προβολή» τοΰ θέματος, σέ ώρα
  τελείως άκατάλληλη καί κυρίως γιαΐτί με-
  ταξύ των εφημερίδων πού £καναν αυτή
  την «προβολή» είναι μερικές μέ δημοκρα-
  τικές θέσεις.
  ΕΙΔΙΚΑ οτό Ήράκλειο, μέ τό θέμα αύτό
  αοχοληθήκαινε τίς τελευταϊες μέρες δυό
  έφημεράδες: μαά δημοκρατική καί μιά
  χουντική, πού κατά διαβολική σύμπίτωση
  οτό άπώτερο, πρό τής διχτατορίας παρελ¬
  θόν, σιτνδεθήκαινε μέ την αύτονομία της
  Κρήτης. Καί γιά μέν την χουντική εφημε¬
  ρίδα, δέν μας ξενίζει ή στάοη της. Γιά
  την πρώτη δμως, την δημοκρατική, νομί-
  ζομε δτι £κανε λάθος εκτιμήσεως των
  πραγμάτων γιά τώρα.
  ΕΝ ΠΑΣΗ περιπτώσει, καλό θά είναι ά¬
  πό έδώ καί πέρα νά μπεϊ τέρμα στήν ά-
  παράδεκτη «Αύτονομία» τής Κ,ρήτης καί
  νά πάφωμε νά άσχολούμαστε μέ τούς έγ-
  κληιματίες καί τούς προδότες τοΰ 'Έ-
  &νους μας, οί όποίοι έπιδιώκουν νά πραγ-
  μαπώσουν, έΌτω καί σάν άρχική προσπα¬
  θεία, £να τόσο έγκληματικό καί άντεθνι-
  κό σχέδιο·
  ΤΕΛΟΣ, 8να θά πρέπει νά καταλάβουν
  καί οί ύποκινητές τής «ΐδέας» καί δσοι έ-
  ατω άκούσια, χωρίς νά τό θέλουν, τούς
  «βοηιθοΰν» καίΐά κάποιο τρόπο: δτι ή Έλ-
  λάδα είναι μαά, τό Έλληινιχό 'Έθνος ίνα
  καί ή Κρήτη είναι άναπόσπαστο κομμάτι
  τής τιμημένης αώτιης χώρας καί τοΰ ίοτο-
  ρικοΰ μας 'Έθνους, πού έξέθρεψε τόν
  περίφημο Λαό των Έλλήινων.
  Μ.Χ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■■■!
  !■■■!
  !■■■■■■■■ ΕΙ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■!
  !■■■
  Μέ ούΐεπάννεΑΐη ενεργεια τοιϊ ΕίβαννεΑέα κ. Ζορμπα
  Νέα δίωξή μας γιά τό δημοσίευμα
  « Ό Καραμανλης είναι Μαοόνος »
  Έξετάστπκε σάν μάρτυρας ό τ. ύφυπουργός Τύπου κ. Λαμπρίας - Καί όμως: Ή δίωξπ δέν
  γίνεται δυστυχώς γιά την σύσία τού δημοσιεύματος, άλλά γιά διασπορά είδιίσεων
  δυναμένων νά προκαλέσουν...άνησυχία!
  ΝΕΑ ΔΙΩ-Η αύτεπάγγελτη κι αύτη φυσικά, προετοιμά
  ζει ό Εΐοαγγελέας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμιπάς κατά τοΰ
  διευθυντή τής «Αληθείας».
  ΑΦΟΡΜΗ τής καινούργιας αυτής δίωξης είναι τό γνω-
  στό δημοσίευμα μας μέ τάν τίτλο «Ό Καραμανλης εί¬
  ναι Μασόνος», πού μιπηκε στό φύλλο 139, τής 14 Νοεμ-
  6ρίοι> 1977. Στό ϊδιο φύλλο άποκαλυπτόιαΛ' κρί,,ή μα-
  σονική ίδιότηιτα τοϋ τέως Προέδρου ι ής Βουλης καί
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΠΡΙΝ άπό δυό περπτου δεκαετεΤες, οί ίδεολόγοι τού Κατπταλιοτμοΰ
  έπινόησαν μιά άρκετά σατανική θεωρία χών «σφαιρών έπιρροής»
  κσ! άττό τότε τή θεωρία αυτή τήν άνανεώνουν έντεχνα κάθε φορά πού
  όξύνονται χά άντιμττεριαλιστικά και άντιαιμερικάνικα αίσθήιματα
  των Ααών.
  Δυστυχώς ή άντιδραστική αυτή θεωρία σχ&ν ίνα ή τόν σλλο
  βαθμό δρήκε <αι τούς ύποστηριχτές καί θιασώτες της κσί στήν Έλ λάδα. "Ετσι ωρισμένα προοδευτικά «όμματα τής άντιπολίτευσης πέφτουν στήν καλοστη,μένη «παγίδο» των ϊ,μ-εριαλιστών καί σι- γοντάρουν άττό «προοδευτική πιά σκοπιά» τις έφευρέσεις των πρώ- των. Παράδειγμα μιάς χέτοιας ταχτικής μάς δίνουν τό ΠΑΣΟΚ ττού τόσο στά έττίσηιμα κείμενα τοΰ Άρχηγοϋ τού Α Π. ύποσιτ)ρζεται ε'μιμεσα ή «μεσα άλλοτε κομουφλαρισμένσ καί άλλοτε άνοιχτά, ή θεωρία γιά «σφαΐρες έπιρροής» Κάτι τέτοιο δέν έλλειψε φυσικά καί άττό την δραστηριότητος τΠξ ΕΔΑ καΐ χοϋ αύτοκαλούμενου «ΚΚΕ έσ.» ποϋ μέσα στήν πλήρη Ίδε ολοολογικοπολιτική σύγχισή τους, προσπαθοΰν νά 6ροΰν διέξοδο κοταφεύγοντας σέ χοντροκαμ,μένες άντικομιμουνιστικές θέσεις. Αύτό πού καταψέρνουν δμως, κα! πρεπει να τοϋς άναγνωριστεϊ είναι δτι σπέρνουν άρκετές συγχίσεις καί στίς μάζες ποϋ άχολουθοϋν τα κόμ • Συνέχεια στή σελ. 4 τώρα άντιτιροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Κ. Παττακων- αΓαντίνου. ΕΚΕΙΝΟ πού π.ρέπει νά ύπογραμμιστεϊ είναι τό δτι ή δίωξη δέν γίνεται γιά τό κυριο θέμα τοΰ δημοσιεύ- ]ΐατος, γιά περιύβραση δηλαδή τοΰ προσώπου τοΰ Πρω- ()υιπουργοΰ, άλλά γιά διαοπορά είδήσεων δυναμένων νά έμβάλουν σέ άνησυχία τό άναγνιωισίη'κό κοινό (άρ- θρο 191 τοΰ Π.Κ. σέ συ.νδυαθμό μέ τόν Ν. περΐ Τύπου 1092)38). ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ακριβώς πού ασΐασχολησε τόν κ. ΕΙσαγ- γελέα είναι μιά παράγραφος πιρός τό τέλος τοϋ άρθρου πού λέεΐ ακριβώς τα εξής: «.-.Έκεί μέσα, ότι} Ζαλοκώ- στα 3, ό κ. Λαρπρίας, ένα βράδυ, έκλεγμένος ύφυ- πουιργός, μοΰ άποκάλυψε τή σχέση. Καραμιανλη καί Ά- μερικανών, πού εϊχα προβληματιοτεϊ &ν ύπάριχει καί, πρός τιμήν τού, μοΰ εΐπε τό μεγάλο μυοτικό γιά την Κρήιτη. Κι έκεί μέοα τότε λίγο άργότερα1, πανε 3 χρόνια, τοΰ εΐπα κι έγώ ότι κατεβαίνω οτήν Κρήτη »♦♦♦♦«>♦«>♦«>«>«>♦♦«>♦«>«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  νά βγάλω εφημερίδα καί νά πώ δσα ξέρω οτόν Κρητι-
  κό Λαό, γιατί αν έσεΐς τυχόν θέλετε νά δώσετε τήν
  Κρήιτη στούς Άμερικάνους, έγώ δέν τό θέλω».
  ΗΔΗ έξετάστηικε στήν Άθήινα ό κ. Λαμπρίας, ό οποίος
  λέει δτι δέν θυμαται κάτι τέτοιο καί δτι αόν μάθαινε τέ-
  ιοιο πράγμια θά τό διέφευδε, ένώ γι αύτη τή βδαμάδα
  ΐίχουιν κληβεΐ νά καταθέαουν οί μάρτυρες πού £χει
  προτείνει ό κ. Εΐσαγγελέας, δηλαδή οί Πρόεδροι τοϋ
  Δικηιγο,ρικοϋ καί Συμ)κου Συλλόγου Ηρακλείου, ό
  Πρόεδρος τοϋ Έριγατικοϋ Κέντρου καί ό ΰπομοίραρ-
  χος Ασφαλείας κ. Στρίγκος. Γιά μεθαύριο ^χει κλη-
  θεί νά άπολογηιθεί ό κατηγορούγνενος Μάνος Χαρής.
  ΠΑ τήν παΐραπάνω νέα μας δίώξη, άρικετά σοβαρά δ-
  πως άντιλαμβάνεται ό άναγνώσττης, άφοΰ σέ περίτττω-
  # Συνέχεια στή σελ. 4
  ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΗ
  ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΟΥΡΝΟΝ
  ΟΙ ΤΕΑΕΥΤΑΙΕΣ άττολύσεις 'Ελλήνων, εργαζομένων
  ο-τήν 'Λμερικάνικη Βάση Γοαριών, π<ΐραμονές τής έξαγγελ- θείσας 1 Οήιμερης άττεργίος των εργαζομένων, σέ ενδειξη δια¬ μαρτυρίας γιά τις ατταράδεκτες συνθήκες καί τό άντιδηιμοκρα τικό καθεστώς κάτω άπό τό όποΤο δουλεύουν, φέρνει στήν έπιψάνεια ίνα τεράστιο θέμα, πού άφορά όομεσα την Τδια την Κυβέρνηση, ποϋ τουλάχιστον κατά τήν γνώμη μας βρίσκεχαι έκ,τεθειιμένη ά~έναντι στούς "Ελλτ»νες έργαζόιμενους. Καί του¬ το γιατί; Πώς είναι δυνατόν νά άττολύθνται μαζικά έργαζό- μενοι, χωρΐς άττολυτως παρέμβαση τοθ κράτους^ τή στιγμή ττού τό τελευταΐο ίσχυρίζεχαι δτι υτταρχει έλληικός ελεγχος στϊς Βάσεις; Τότε γιατι ή έλληνική πλευρά δέν στέκεται στό πλευρό των» έργαζομένωΐ', άλλά συνηγορεί στήν άττόλυσή τους; ΥΠΑΡΧΕΙ δμως και ή αλλη έκδοχή, την όττοία έμεΐς πι- σχεύομε: "Οτι δέν μ-ορεΐ τό 'Ελληνικό Κρατος και ό κ. Α¬ βέρωφ ναέπέιμβει, έστω καί στόν τράπο λειτουργίας των Βά σεων, γιατί άττλούστατα οί Βάσεις είναι ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ καί κατά συνεπεία οί "Ελληνες έργαζάμενοι σ' αύτές6ρίσκο ται σχό έλεος των Δολοφόνων τού Κυττριαχοϋ ΛαοΟ. ΤΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ λοιπόν οί διακηρύξεις τής Κυβέρνησης γιά 'Ελληνικό ελεγχο, στΐς Βάσεις, καί ττοιόν -ροσ-αθεΤ νά πείσει, -δχαν διαψεύδεται ά—ό τα ϊδια τα γεγονόχα. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αυτή ώοδοχή έπιβεβαιώνει τίς διακηρυξεις των Κομμάτων τής Άντιπολίτευσης (ΚΚΕ καί ΠΑΣΟΚ), δτι οί Βάσεις δέν έξυπηρετοΰν τα συμφέροντα τής Χ&ρας Ι~ζ καΐ μόνο καταστροφές καί κινδύνους έγκυμονϋ ή υπάρξη τους. Αύτό πιστεύει «αί ό Ελληνικάς Λαός, πού οτέκεταιστό ττλευρό των αττεργών άττολυομένων έργατών τής Βάσης Ρουρ νών Ηρακλείου ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ - ΠΟΛΙΤΕΥΤΗ κ. ΣΤΗΝ σελίδα 3 άιρχίζοιμε σήιμερα τή δημοσίευση ενός ένδιαφέρονίτος κειμένου, τοΰ οτυμπατριώτη Γιατροϋ καί Πολιτευ.τή της ΕΔΗΚ Αθηνών κ. Μανόλη Ι. Μπανιτουβα. ΤΟ κείμενο αύτό, λόγω τής έ*κτασής τού, θά δημο σιευθεΐ σέ συνέχειες, συνιστοϋμε &έ τήν άνά- νγωσή τού, διότι, πέραν των πολιτικών θέσεων τοΰ συγγραφέα τού, θίγει σοβαιρότατα θέματα γενικώτερου ένδιαφέρΌντος. Ένώ έτοιμάζεται π 6η στή Δρεηανοκεφάλα Χανίων ΠΟΙΕΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Σύντομη ένημερωτική άνάλυση τοϋ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, άπό τή,ν πρώτηι μερά τής βκδο- σής της* υψωσε καί δνωσε τή φωνή της μαζί μέ τή στεντόρ'ια δυνατή φωνή ολοκλήρου τοϋ Έλληινικοϋ Λαοΰ, στό μεγάλο έθνικό θέμα τής Έθνικης μας Ά- νεξαρτησίας, τό θέμα των Αμε^ρικανον^οχκων^ Βάσε-^ Γιά μιά έξύβριση ενός αξιωματικόν τό 1972 ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΠΙ ΛΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΒΙΩΝΕΙ ΕΠΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μετά 5 χρόνια «ξανά 6τό σκαμνί" ό Μάνος Χαρής οτιί Χαλκίδα! Σέ λίγες μέρες, ό διευθ·κτής τής «Αληθείας», πρόκειται νά άντΐιμετοττίσει μιά καινούργια δίκη, πού αύτη τή φορά δέν σ/ε (ίζεται μέ παράβαση τού Νο μου περΐ Τύπου, όπως τίς ,τροη γούμενες, οί οποίες έχουν ήδη ξεπεράσει τίς σαράντα μέσα σέ διάστηιμα δυό περίπου χρόνων Αύτη τή φορά ό Εμμανουήλ Χαριτάκης ή Μάνος Χαρής 5ΐν θά δικασθεΐ ά—ό τό Τρι ιελές Πλημμελειοδικεΐο Ήρακλ.Όυ ή άπό τό Έφετεΐο Κρήτης. Τώρα θά καθίθΈΐ στό σκαμν) τού εα- τηγοροαμένου στό ΤριιαΓλές |Ίλη·μ)μελειοδικεΤο ΧαλκΙδας, γιά την Τδια ύττόθεση γιά τή· ο ττοία εΤχε ξαναδικασθεΐ άπό τό Ιδιο Δικαστήριο, τό 1973 Συγκεκριμένα, τότε εΐχε δι- κσσχεϊ γιά έξύβριση ενός άξι<<>-
  μοτικού έιτειδή δέ ήταν ή ττρώτη
  •ορά πού καταδΊκαζόταν, τού
  έπιβλήθηκε ή ποινή των 45 ημε¬
  ρών μέ πενταετή (!) άναστολή
  Σ' δλο αύτό τό διάστηίμα, ά¬
  πό τό Γενάρη τού 1973, μέχρι
  καί πρότινος κατάφερνε νά δια-
  τηρεΐ την άναστολή τής ποινής.
  Τελευταία δμως, δέν κατάφερε
  τή διατηρήση της, παρά τό δτι
  έκαμε καί σχετ'κή αΤτηση, ή ό-
  πο!α δμως ά—ορρίφθηκε άττόΔι-
  καστηριο τού Ηρακλείου
  "Ετσι, τώρα, βάσει ενός κλη-
  Γιά την ύπόδεοη Φασουλάκπ
  ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑΠΟΛΗ
  ΟΙ ΔΥΟ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙΕΛΕΓΚΤΕΣ
  ΟΙ δυο Έφοριακοί έλεγκτές
  γιά τούς όποίους γράψοομε στά
  προηγούμενο φύλλο μας (οί ό-
  ποΐοι σχετίζονται μέ την ττερί-
  τττωση δωρσδοκίας, έκδιασμοΰ
  κλπ. τού έμπ,όρου Φασουλάκη),
  κρί&ηκαν προφυλακιστέοι καΐ
  ήδη κρατοΰντοι στΐς φυλακές
  Νεαπόλεως.
  ΟΊ ΐδιοι, μέ άπόφαση τού άρ
  μοδίου ϋπουργοϋ τέθηκαν ήδη
  σέ άργία.
  Ώστόσο διατάχθηκε ή έναρ-
  ξη διοικτντικής άνάκρισης, γιά
  «ά έξακριβωθεΐ ή εϋθύνη τους καί
  νά τούς έπιδληθοΰν οί σχετικές
  προβλεπόμενας κυρώσεις
  Χαρακτηριστικό εΤναι τό γε
  γονός δτι ό άρμόδιος ϋφυπουρ
  γός Οϊκονομικών καυσηρίασε
  την ττερίττχωση των δύο Έφορια
  κων καί παρακάλεσε τό κοινό
  (καί κυρίως τούς έμπόρους) νά
  καταγγέλουν ΰττεύθυνα καί άφο
  6α παρόμοιες περιττώσεις.
  τηρίου θεσπίσιμιατος «είδικών πε
  ριτττώσεων» καλείται άττό τ^ν
  κ Είσαγγελέα Χαλκίδας, νά ξα
  ναπάει μετά πέιντε χρόνια (!)
  στή πόλη αύτη, προκειμένου τό
  Τριμελές ΠληιμμελειοδικεΤο της
  νά κρίνει σχετ'κά μέ τή μετατρο
  πή τής τότε έπιβληθείσας ποι¬
  νής άσχετα, φυσικά άν ό έξυ-
  δρισθείς τό 1972 άξιωματικός,
  φοροθσε τό «πουλί τής χούν-
  τας» Με τόν άέρα δέ αύτοΰ α¬
  κριβώς, ό παραπάνω άξιω,ματι-
  κός έκινείτο (στό Λιμάνι της Έ
  ρέτρειας σάν *ύττέρτατη έξου-
  σία» ή οποία καί έξυβρίστηκε» ά-
  ττό ίναν πολίτη, ττού ένώ δέν ά-
  σκοθσε τότε τό δηιμοσιογραφικό
  λειτούργηιμα καί πού ένώ δέν
  έχαι*ε καμιμιά «δυναιμική ίι·ίρ-
  γεια» κατά τού τότε καθ-ΐηώ-
  τος, προσπάθησε απλώς νά δι-
  εκδικήσει— δσο γιυόταν — την
  • Συνέχεια στή σελ 4
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  Ο ΒΑΒΑΛΗΣ
  Τό 'ΕφετεΤο Κρήτης άθώωσε
  κατά τή συνεδρίασή τού τήζ
  15 Φεβρουαρίου τόν κ. Πέτρο
  Βάβαλη, γιά την περίτττωση
  τής έμβόλιμης δίκης στό Τριμε
  λές ΠληιμΙμελειοδικεΐο Ηρα¬
  κλείου, δπου δικαζόταν γιά πε
  ριύβριση άρχής ιμέ συγκατηγο-
  ρούμενο τόν διευθυντή τής «Ά
  λήθειας».
  Ή ποινή πού τού εΤχε έπιβλη
  θεΐ πρωτόδικα έδώ, ήταν 1 4 μή
  νες, γιά περιΰδριση τού Δικα
  στηρίου μέ τή φράση *δέν έχο¬
  με δικαστική άσυδοσία».
  Ή άττόφαση αύτη τού 'Εφε-
  τείου πρέπει νά σημειωθή ίδιαί
  «ερα, λόγω τής έξαιρετικής ση
  μασίας της, δεδαμένου δτι σχε
  τίζεται μέ τό περιβόητο άρθρο
  1 8ι1 Π Κ. πού κάποτε πρέπει νά
  έκλείψει σάν φόβητρο τής έκφρα
  σης τής ελευθερίας τής σκέψης
  πού είναι.
  Τό 'Εφετείο Χανίων πήρε
  πραγματ'κά μιά Ιστορική ά
  πόφαση, γιά τήν όπο'ια πρέττει
  νά αίσθάνεται ϋττερήφανη ή 'Ελ
  λ η νίκη Δικαιοσύνη
  ών. Δέν διεκδίκησε ποτέ τίτλους τιμης γιαιτί πιστεύει δ¬
  τι στόν άγώνα αύτό πρέπει καί είναι καθήκον τοΰ κάθε
  'Έλληνα παιτριώτηι νά τα δώσει δλα άκόμα καί τή ζωή
  τού! Μέχρι σήμειρα δέν πάφαμε νά φωνάζωμε, μέ δοη
  δύναμη διαθέτουμε, γιά τούς κινδύνους πού άπορρέουν
  άπό τήν υπάρξη των ΞΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ στή χώρα μας,
  καί είδικώτερα στήν Κρήΐτη. Μέ τήν ϊδια συνεπεία καί
  άποφασκκικόιτητα, άλλά καί πίστΓΐι δτι ό σκοπός μας εί
  ναι ή πραγραίτική πληροφόρηοίη τοϋ κόσμου καί κατά
  συνεπεία ίερός γιά 2να δημοσιογράφο, θά συνεχίσωμε
  πιό έντονα τόν άγώνα μας καί μάλιστα τώρα, γιατί αΰ-
  ριο ϊσως θδναι άργά..!
  Πρίν δώσωμε άναλυιτικά στοιχεΐα γιά τήν 6η κατά
  σειρά 6άση πού έτοιμάζεται ήδη στή Δραίΐανοκεφά-
  λαι, δηιμοσιεύομε μιά γενική είκόνα γιά τίς ήδη ύπάρ-
  χουσες βάσεις τής Κρήτης·
  ΟΊ τελευταϊες δραστηριότη-
  τες των Νατοομερικάνων στά
  Χανιά δείχνουν δτι, παρά την ό-
  λοκληρωτική άντίθεση τού 'Ελ-
  ληνικοΰ Λαοΰ, αύτοι συνεχί¬
  ζων νά βάζουν σέ έφαρμογή
  τα έγκληματικά τους σχέδια.
  Φυσικά κάτω άττό τήν άνοχή,
  άν δχι χήν καλύψη τής Κυοέρνη
  σης
  Τα νέα στρατιωτικά έργα με
  γάλης εκτάσεως των- ΗΠΑ καί
  τού ΝΑΤΟ πού άρχισαν νά πρα
  γματοποιοΰνται, δείχνουν όλοκά
  θαρα τίς ττροθέσεις τους. Άττο
  τέλεσμα τής πολύμορφης δρα-
  στηριότ|ιτας ηών 'Αμερικανονα
  τοίκών, εΤναι τ° γεγονός δτι σή-
  μερα ή ΚΡΗΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Ε-
  ΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕ
  ΡΑΣΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑΤΟ
  ' Ι 'ΚΗ ΒΑΣΗ!
  Σήμερα πάνω στήν Κρήτη ΰ-
  πάρχουν πέντε (5) άττό τίς με
  γαλύτερες Άμερικανονατοικές
  Βάσεις, καΐ γ'ινονται προσπάθει
  ες γιά ^ή δημιουργία νΐων!
  Παραθέτοαμε μερικά στοι¬
  χεϊα, δσα στάθηκε δυνατόν νά
  φτάσουνε σέ μάς, ΰστερα άττό
  κοττιώδη προσττάθεια γιά νά άν
  τιληφθεΐ ό άναγνώστης τό τί
  μπορεΤ νά συιμ6εΐ.
  Οί κατηγορίες στίς οποίες
  μποροϋν νά ένταχθοϋν οί 'Αμερι
  κάνικες Βάσεις είναι:
  # Ναυτικές Βάσεις
  θ) Άεροπορικές Βάσεις
  # Βάσεις Τηλεπικοινωνιών
  # Βάσεις άνεφοδιασιμοΰ
  Ο Βάσεις προπαγάνδας
  Φ Άτομικές Βάσεις
  ΟΊ Βάσεις έλλιμενισμοΰ ή
  ναοτικές, ύπάρχουν σέ δλα σχε
  δόν τα παράλια τής χώρας μας
  μιά καί στό διάστημα πού έλ-
  λιμενίζεται 6 6ος Στόλος στή Με
  σόγειο χρησιιμοποιεΐ 'Ελληνικά
  καταφύγια — δρμους.
  Οί Βάσεις έλλΐιμενισμοΰ είναι
  οί «προκεχωρηιμένες» δάσεις
  των άντιτορπιλλικών, των υπο
  βρυχίων καί των άλλων ττολεμι-
  κών σκαφών, πού ύπάρχουν στή
  χάρα μας. Είναι οί «σύραγγες»
  τού θανάτου, πού έσκαψαν οί
  "Ελληνες φαντάροι, ύστερα ά¬
  πό έντολή των 'Αμερικάνων.
  Μιά άπό τίς κυριώτερες 6ά
  σεις αυτού τού εϊδους είναι ή
  Βάση τής ΣΟΥΔΑΣ. Χαρακτη-
  Φ Συνέχεια στή σελ. 4
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗβΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  20 Φεβρουάριον» 1978
  Ζωγραφική
  ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
  Μέ έπιτυχία έγιναν χθές
  Κυριακή, τα έγκαίνια τής
  μεγάλης όμαδικής Εκθέση ς
  Ζωγραφάκης καί Χαρακτι-
  κής οτό Ρέθυμνο.
  Ή εκθέση ττού ήνοιξε καί
  θά διαρκόσει μέχρι τίς 28
  τοΰ Φλεβάρη γίνεται στήν
  αϊθουσα τοϋ Αγ. Φραγχίσ-
  κου διοργανώνεται άπό τόν
  ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙ-
  ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
  ΡΕΘΥΜΝΟΥ, καί τελεϊ υ¬
  πό την αίγίδα τοΰ Δημάρ-
  χου Ρεθύμνης κ. Καλαϊτζά
  κη.
  Στήν εκθέση συμμετέ-
  χουν οί: Τάσσος, Βακιρπζής
  Βένιος, Γαίτης, Γεωργιά¬
  δης, Γρά66αλος, Γραιμματό-
  πουλος, Διαμαντόπουλος,
  Ζαχαρακης, Ζησιμοπούλου
  Ηλιάκης, Κανακάκης, Κάρ
  γατζης, Καρας, Κόκκινος,
  Κουνάλης, Κριτσωτάκης,
  Λαγάνα, Μαλάμος, Μίτσελ
  Μυλωνας, Μυταρας, Πα¬
  παδάκης, Πετόπουλος, Πώπ
  Σιδέρης, Σικελιώτης, Φα-
  σιανός, Σταυρουλάκης,
  Τάρλοου, Τζανετάκης, Χα-
  ρος.
  ΈκδηΑώοεις
  ΣΤΗΝ ΓΚΑΛΕΡΙ
  ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
  Μιά νέα άξιόλογη προσπα¬
  θεία τής Γκαλερι Σταυρακάκη,
  τής όδοθ Ζωγράφου 7, ττού άρ
  χίζει σήμερα Δευχέρα, μέ σει-
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■·
  ΠΑΝΤΕΡΜΗ ΚΡΗΤΗ
  Κρήτη θαριρω νερούλΐασες, Κρήτη κακ' άρμενίζεις-
  Κρήτη οτίς βάσεις βούλιαξες, Κρήίτη γιατί μουτίζεις.
  Άντριέψου, άναρρίγησε, θυμήσου τό σαιράντα,
  τ' Άρκάδι καί τόν Όμαλό, πατέρεςκαί παπποΰδες.
  Λεβ'εντογέννα μιά φσρά καί δα ξενοδουλεύίτρα!!!
  Πώς τό βαστδς! Πώς τό μπορεϊς! Πώς δέχεσαι τσι-
  (μττούρια!
  Πώς τό βαοτδν οί σαλιβιές - τής δόξας σου σφραγίδες
  Τό αΐμα ϋου άνεβασε τής θαλάσσας τή στάθμη,
  γιά την τιμή, τή λευιτεριά, τήιν ξαστεριά στή νύχΐτα
  καί δα καλοκαθούμενη μολύνουν τό καρμί σου
  ξένοι οτρατοί αΐμοχαρεΐς, υπουλοι πιοωσφάχτες.
  Ξύπνηοε κόρη άνττρόκαλη, ζούληο« τα τσιμιπούιρια.
  Πλύσου, χτενίσου, φόρεσε παλαϊκή χλαμόδα,
  Μινωϊκή, Άρχαίκή, Άρκαδοκεντημένη.
  Σκοτίδια σκίσε καί τό φως άνέβασε τ'άψήλου,
  νά φωτιστοΰνε οί λαοί πού βρίσκονται σέ νύχτα,
  νά λάμψει πάλε ή φλόγα σου νά σβύσουνε τ' άστέρια.
  Τής νύχτας γΐν' άρχόντισα σάν θά την κάνεις μερά.
  'Ήλιος ΕΣΥ π©ρίλαιμτιρος άκτινοσυγκεντρώσου
  «άψεταοάπια, τα ξερά καί ζέοτανετά φύτρα,
  τοΰ άγαθοΰ καί τοΰ καλοΰ, τ' άρμονικοΰ κι' ώραίου
  Καί τότε ΚΡΗΤΗ, ΚΡΗΤΙΚΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΙΑ ΩΣ
  (ΠΑΝΤΑ
  δέν θά μποροΰν οί βέβηλοι σαθροί, νά κάνουν νύξη.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  ΛΥΡΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΕ
  ΠΑ ΜΕΝΑ ΠΙΛ1ΣΚΕΦΤΕΣΛΙ
  Δέν θέλω πιά νά κάθεοαι σέ μιένα άπό οϊκτο,
  Κι αν έ'χεις λίγο αίσθηιμα κι' αύτό άκόμη πνίχτο.
  Καί αν θά μείνει άγιάτρευτος γιά πάντα ό καημός μου,
  Νά μή σέ νοιάζει άνάπη μου γιατί 'ναι, ούτος δικός μου
  Νά λείψει ή συμπόνια σου νά φύγεις μακρυά μου
  Μιά κι' £παψες νά μ' άγαπάς, τί κάθεσαι κοντά μου;
  Πά μενά πιάμή σκέφτεθαι, γιά ρένα, μή λυπασαι.
  Έσύ μακρυά μου πού θά πας δυστυιχισμιένος θά 'σαι...·
  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΓΠΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤ-ΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ■»♦♦♦■♦♦♦♦♦♦♦♦♦<>♦-.
  ·*♦♦♦ 4 ♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ρά άπό πολιχιστικές εκδηλώ¬ σει ς, έρχεται νά ττροστεθεΐ στή μέχρι τώρα δραστηριότητά της Τό άναλυτικό πρόγραμιμσ των έκδηλώσεων αυτών έ'χει ώς εξής: (Δευτέρα 20—2—78 ώρα 7μ. μ. α) Έγκαίνια "Εκθεσης Βι- 6λίου "Ηρακλειωτών Λσγοχεχνών 6) Έγκαίνια εκθεσης Ζωγραφι- κής, Γλι"τικης, Χαρσκτικής γνωστών έργων, άναγνωρισμέ- νων Καλλιτεχνών. Τετάρτη 22—-2—78 "Ωρα 7—9μι.ιμ. Μάθη,μα Ζωγραφικής γιά τό ΈργαστήΡ' τοθ Συλλό- γου «ΛΟΓΟΣ κα! ΤΕΧΝΗ» μέ χον ζωγράφο καθηγητή κ. Άζα ρία Μαδανιάν (Έλεύθερη ττσ- ρακολούθηση) . ΠέμΙπτη 23—2—78 &ρα 7 —9 μ.,μ. Μουσική διάλεξη μέ θε μσ. «Ό Τσάρλ Άιβς, Ινας έπο ναστατικός Κλασσικός συνθέ της». Όμιλητής ό κ. Άζαρίσς Μαδανιάν. Σάδδατο 26—2—78 ώρα7— 9μ.μ. Έλεύθερη συζητήση μέ χ ούς Λογοχέχνες. Δευτέρα 27— 2—78 ώρα 7—9 μ.μ. Βάγκ Κόγκ καΐ άφαι ρετική Τέχνη μέ προβολή σλά- ιτς. Όμιλητής ό κ. Άζαρίας Μα δανιάν. ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΑΤΡΟΥ Ή Σχολή Θεάτρου Ηρακλεί¬ ου Κρήχης όργανώνει φέτος έκδη λώσεις μέ θέιμα χή σύγχρονη Κρητική ποίηση. Στίς έκδηλώσεις αύτές γίνε¬ ται παρουσιάση των δοκίμων καί νεωχέρων ποιητών τής τε¬ λευταίας είκοσαετίας καί δια- δάζονται η άπαγγέλλονται χά ρακτηριστικά άποσπάσμαχα άττό την ποιηχική παραγωγή των δοκίμων καί νεωτέρων ποιη¬ τών ττού κατάγονχαι ή έμπνέον ται άττό τόν χώρο χής Κρήτης. Τό πράγραμμα έμττλουτίζε- χαι άττό ζωντανές μουσικές έκχε λέσεις, τραγούδια καί ήχογρα- φημένη συμφωνική μουσική. Ή έ'ναρξη των έκδηλώσεων θά γίι/ει στά Χανιά μέ πρόγραμ μα άφιερωιμένο σχούς Χανιώτες ποιητές. Κάχι άνάλογο θά έπι- χειρηθή γιά τό Ήράκλειο καί χό Ρέθυρνο άν καί ή όλοκλήρω- ση τής προσπάθειας θά έξαρτη θή ττολύ άπό τή συμβολή καί τή συμτταράσχαση χών τοπικών πολιτισχικών φορέων. Παρακα- λοΰνται δσοι άττό τούς ποιη¬ τές τού "Ηρακλείου καί τοΰ Ρε θύμνου δέν εσχειλαν έ'ργα χους, νά συμβάλουν κ ι αύχοί στέλνοντας μία τουλάχιστον ά- νέκδοτη ή τυπωμένη συλλογή χους καί σύνχομο θιογραφικό ση,μείΜμα. Ή έκκληση μέσω χοΰ Τύπου γίνεται γιά νά καλυφθοΰν τα ττιθανά κενά στήν κατάσταση των όνομάτων ποιηχών πού θά πρέπει νά συιμπεριληφθοΰν. ►♦♦< ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. 'ΕΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ Άναλαμβονομε πάοπς φΰβεως τοποβετήβεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ >♦♦♦♦»»»»«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦;
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 230.^83
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  Ή ΆετοφωΑιό τής Κρήτης
  ΣΦΑΚΙΑ
  Τού ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ
  Τά Σφακιά είναι γνωστά σέ
  όλους τούς 'Έλληνες πρό ττον-
  τός χάρις στήν Μεγάλη τους
  συμμετοχή είς τούς κάθε λογής
  άπελευθερωτικούς έθνικούς ά-
  γώνες τοΰ Λαοϋ μας.
  Αύτό εΤναι άλήθεια, χωρίς ύ-
  'Από τίς έκδόσεις «ΧΡΟ-
  ΝΟΣ» κυκλοφάρησε πρό-
  σφατα τό βιβλίο — έρευνα
  τοϋ γνωοτοΰ δηιμοσιογρά-
  φου Μπάρπη Γεωργούλα
  «ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑ».
  Τό 6ι6λίο αύτό παρουσιά
  ζει τεράστιο ενδιαφέρον γιά
  κάθε δνθρωπο γιά κάθε ά
  γωνιοτή κατά των Άμερικα
  νονατοϊκών 6άσεων γιατί
  φίρνει στό φώς αγνωστες
  μέχρι τώρα ΐττυχές, τοΰ ρό-
  λου των Βάσεων καί τούς
  τρομακτικούς κινδύνους
  πού έγκυμονεΐ ή ΰπα,ρξή
  τους στή χώρα μας. Στηρίζε
  ται δέ σέ μιά σειρά στοι-
  χεϊα πού μαζεύτηκαν άπύ
  διάτρορες άζιόλογες πηγές
  άλλά καί άπό έπιτόπιες έ'-
  ρευνες στίς περιοσότερες
  άμερικανονατοϊκές Βάσεις
  πού ύπάρχουν στήν Έλλά-
  δα· "Ενα μέρος τής ερεύ¬
  νας αυτής είναι δΐχμοσιευ-
  μένο κατά καιρούς σέ ρεπορ
  τάζ τοΰ συγγραφέα στό«ΡΙ
  ΖΟΣΠΑΣΤΗ». Ύπά,ρχουν
  πάντως καΐ νέα στοιχεία καί
  φωτογραφίες πού δηιμοοιεύ-
  ονται γιά πρώτη φορά κυ-
  ρίως όρος καταβλήθηκε προ
  σπάθεια νά συγκεντρωθεί δ-
  λο τό ύλικό έκεϊνο πού θά
  έ'δινε την γενακή είκόνα
  των Βάσεων στή χώρα μας
  την τεχνακή βραχυκύκλω-
  ση άπό τό άιμερικάνικο πεν-
  τάγωνο άλλά καί την άνο-
  χή αν ΰχι την υποταγή τής
  κυβέιρΐνηοης».
  Τό ενδιαφέρον αύτό βΐ-
  6λίο πιστεύουιμε δτι θά άπο
  τελέσει £να σοβαρό δπλο
  στά χέρια κάθε άγωνιστή
  κάθε δη,μοκράτη.
  Άπό τόν έκδοτικό σίκο
  «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ» κυ
  κλοφόρησε πρόσφατα 2να ά
  ξιόλογο καί ένδιαφέ,ρον 6ι
  βλίομέτίτλο «Η ΕΝΤΑΞΗ
  ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ
  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».Τό 6ι6λί
  ο αύτό αποτελεί μιά συλλο-
  γική έργασία τοΰ Κέντρου
  Μαρζιστικων Έρ<ευνων, γνωστό γιά την πολύτιμη προσφορά τού, μέ την έπι- μέλεια τοΰ δηιμσσιογράφου καί γνωοτοΰ συγγραφέα Κώ στα Χατζηαργύρη. Ή μελέ- τη αυτή πλούσια καί έπΐοτη μονικά θεμελιωμένη είναι ή πιό πλήρης μέχρι τώρα με λέτη πού εγινε πάνω στό πρόβλημα τής "Ενταξης στήν ΕΟΚ. Λ. Έκδόοεις ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Κυκλοφόρησε τό νέο «δελτίον τής Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης (Γενάρης - Φλεδάρης). Τό νέο αύχό χεΰχος, πού μσζί μέ τίς άλλες άξιόλογες καϊ ττρω τοποριακές δραστηριότητες τής κίνησης αποτελεί μιά άνεχπμιη- χη προσφορά σχόν πολιτυτικό τομέα, περιέχει μιά σειρά ένδια- φέροντα άρθρα γιά την Τέχνη (Θέατρο, Κινημαχογράφο) και γενικά θέματα. Ξεχ»ρ!ζου·με μιά ένδιαφέρουσα ερευνα«Ύττάρ χει κρίση σχό Θέαχρο;» στήν όποία άΓΓταντοΟν γνωσχοί ήθο- ποιοί, συγγραφεΤς κ.ά. Άχόμη περιέχεται μιά ένδιαφέρουσα συνέντευξη τοΰ ©. Άγγελόπου- λου. Συγχαίρουμε άληθινά χήν Πά νελλήνια Πολιχιστική Κινήση καί Ιδιαιτέρα συγχαίρουμε χον πρόεδρο τής Π.Π.Κ. καί γνωστό χαροχτη κ.Α. Τάσσο γιά την δρασχηριότηχά χους καί τόν δι αρκή άγώνα τους νά 'ρθεϊ ή Τέ¬ χνη κοντά στό λαό. Εύχόμιαστε κάθε έπιτυχία σχό εργο χους. Τό παραπάνω δελτίο διαχί- θεται άττό την Γκαλερί Σταυρα κάκη τήςόδοΰ Ζιο-γράφου 7. ■■■■■■■■-----ΗΗ| ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ Πωλεΐται έκτασις 280 στρεμμά των είς θέσιν «Βοροΰ» περιοχης Μεγάλης Βρύσης Μονοφατσίου μέ νερό και 3000 ελαιόδενδρα παραγωγής κατάλληλη διά παντός εΤδους καλλιέργεια και θερμοκήττισ, άξίσς 10 έκοττ. μόνον 5 έχατομιμύρισ. Πληρ. στά τηλέφωνβ: 285. 480 — 223.633 — 282.087 περδολές καί ώς άλήθεια καί με ι γάλης σημασίας γεγονός παρά τού ότι δέν συμπεριλαμβάνον- | ται τά επί μέρους κεφάλαια τής ΣΥΜΜΕΞΤΟΧΗΣ αυτής είς την Γενική Ίστορία τοΰ £θνους μας. «Νά διδάσκονται δηλαδή επισή¬ μως στά σχολειό» (έκφράζομε τόν πόνο μας) δέν γίνεται! ή μάλλον ένώνομε τόν πόνο μας μέ ττολλούς άλλους πού έχουν ή- Δυστυχώς στό σημείωμά μας αύτό, δέν μπορεΐκανείς νά αττο:- ριθμήσει οΰτε τάς κυριωτέρας ΣΕΛΙΔΑΣ άπό δσους έννοοΰμε μά καί δέν χρειάζεται. ΈκεΤνο πού χρειάζεται τό 'τταμε. —Σ<χπό Κάστρο τής τιμής τά Σφακιά κι ένας τόπος πού μπορεΐς νά δεΐς κι άλλα πολλά χρήσιμα. "Οττου κι άν ύπάρχει Σφακιανός (Μετακήιμενος ή με- τανάστης) διαφέρει καί είναι δακτυλοδεικτούμενος δπως λέ- με "Ας πάμε δμώς πιό κοντά. Σήμερα έ'χει επικινδύνως άραιώ σει ό ττληθυσμός κι ή έλλειψη σωστής κρατικής Μέριμνας γιά' τά είδικά προβλήματα πού άν- τιμετωπίζει αύτός ό χόρος δέν (χωροΰν) στίς κεφαλές των άρ μοδίων. Ή μισή έπαρχία (Δ. τμήμα) στερεΤται παντελώς συγκοινω- νίας καί έπικοινωνίας τόν χειμώ να, τό χωριό Άγία Ρουμέλη μοιάζει μέ νησ! στό μέσον τής ξηράς, άπέχει 8 ώρες μακριά ά¬ πό συγκοινωνία ξηράς. Άπό την θάλασσα ελλειψη λιμένος, δέν ϋπάρχει οΰτε 6άρκα άραγμέ νη. Πέρα τούτου είναι άττοκλει- σμένο καί λόγω τού ποταμοϋ πού κυκλώνεται τόν χειμώνα καί τά χιόνια άττό τόν Όμαλό, τό κοντινότερο ττέρασμα μέσον ξηράς συγκοινωνίας. Τά ττερήφανα βουνά των Λευκών Όρέωνέ χούν έκφράσει κ ι αύτά τόν πόνο τους. Είναι φανερό ττώς σέ λίγα χρόνια (δέ θά κτυπά χέρι) στίς ττλαγιές τους θά έ'χει τελειώσει ή κτηνο τροφία Ή «Πτενοάντερη» πού ρωτοΰν καί άγοράζουν τα έκλε- κά τυριά καί τό νόστιμο κρέας δέν θά δρίχνουν μπλιό - ΚΡΙ¬ ΜΑΣ!!! Μά δέν θά τελειώσουν μόνο αύτά (μέ αύτά!!!) θά τελειώ¬ σουν κ' άλλα ττολλά. Θά κλεί- σουν οί σελίδες τής Ίστορίας κι αύτό είναι άπώλεια. Δέν θά τίροφο&οτοΰντοι μιτλιό τά άστι- κά κένρα μέ λυγερόκορμους καί εϋστροφους νέους. Χρειάζε¬ ται νά τονιστεΐ καί σημειώνωμε τό γεγονός στήν παρέθεση «δτι στό Στρατό ή πλειονότης των νέων τής επαρχίας τούς κοττα- τάσσουν στά ΛΟΚ καί μάλιστα στούς πλέον επικινδύνους ρό- λους. Αύτά είναι μερικά στοιχεία ένδεικτικώς γύρω άπό τίς άττό- ψεις μας δτι δηλαδή ή έπαρχία Σφακίων είναι πηγή πλούτου. Δέν άναφερθήκαμε στίς πα- ραδόσεις τα Γράμματα κσ! την Τέχνη πού κι αύτές (πρώτα αύ¬ τές) άποδείχνουν την πνευματι κή Κληρονομία τοθ τόττου. Ό¬ σον άφορά τίς Τέχνες σταμα- τοΰμε σέ δυό κύρια ση,μείο.(Τήν άρχιτεκτονική στό οΐκείσιμο ττε ριβάλλον καί την ύφαντική). Σ' αύτά θά βροΰμε- δσον άφορά την Άρχιτεκΐτονική τίς άτταρά- μιλλες σέ χαρή καί στερεστητσ —ΚΑΜΑΡΕΣ — Τά μεγάλα μεσοδοκια σέ χωρία πού εΤ- χαν δάση τό άντιστάθμισμα τής θέσεως τής Καμάρας. Τούς άρχιτεκτονικούς — ΟΝ ΤΑΔΕΣ — μέ τσοί πορτέλες κ. ά. Στήν ΰφαντική, ή Σφσκιανή θά φάνει την ΙΣΤΟΡΙΑ, τόν άγνό ΕΡΩΤΑ, καί γύρ» άπτό τή ΖΩΗ κα! τή φύση. Άφηρημένα σχέδια δέν θά κάμει ή Σφακια- νή 'Επίσης στό τέλος κάθε ερ¬ γασίας θά φάνει ένα κάλυμμα η μιά θύρα στήν έκκλησία τοΰ χωρίου γιά γούρι καί εΰλογία. Ρώτηξε δμως νά σοϋ ποϋνε «οί άρμόδιοι...» Τά Σφακιά είναι φτωχή - γωνιά άνάξια λόγου. Πώς εχει άπ' την Ίστορία, πώς αρνουμένη άνεση καί πολυκοσ- μία φροντίζουν νά παραμένουν έστω λίγοι νέοι, πώς μιά όλο- κληρωτική έρή·μωση εχει εκταση εθνικής ζημίας δέν τό βλέπομε. Πώς μία μερική άνακούφιση θά μποροΰσε μέσα σέ πλαίσια ΔΙ ΚΑΙΑΣ κατανομής καί έκτίμη- σης νά καλυφθοϋν τελείως άνό δυνα άττ τσοί προύπολογισμούς των ΚΡΑΤΟΥΝΤΩΝ δέν γίνε- ται. Μεγάλη εύθύνη σέ πολλούς!! καί θάχει άξία νά τόν νοιώσουν καί νά κάμουν ότι μποροΰν. 'Ε- μεΐς είμεθα έτοιμοι νά άττοδεί- ξωμε καί ύποδείξαμε λύσεις μέ άριθμούς σέ περίπτωση πού οί άρμόδιοι είρωνευτοϋν την προ σπάθεια τής παρούσας προσφο ράς καί αύτό θά δείξει κι άν μι- λήσουν κι άν σιωπήσουν γιά νά δοΰμε τί θά διαλέξουν Παπά Γιώργης ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΦΑΚΙΑ «-♦♦♦«»>♦«»>♦<»♦♦♦♦♦ ΜΙ1ΙΚΕΙ ΓΡΑΜΜΕΙ Ε)Γ — Ο)Γ ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ Κάθε μερά Κρήτη - Πειραια - Κρήτη Τηλ. Πρακτορείου 224.304 χαί 224.305 ►♦-*>♦>
  ■■■■■■■
  ΑΦ0' ΓΔΑΡΝΙΑΝΟΥ . Α ΓΕΟΡΓΑΑΗΓ Ο Γ-
  ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙ7
  ΑΝΕΓΕΡΤΙΓ ΠΩΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδων
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ■ Η ΑΛΗΘΙΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙ Ε ΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  <ΜΑΜΟΧ ΧΑΡΗ» ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 — Τ.θ. 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης • ΚΟΥ* ΚΟΥΚ - Άρχίζω μ' £να διάλογο πού ήκουσα, σχετικόν μέ τόν έκβιασμό τοΰ έμπορον Βαγγέλη Φαοουλά- κη, άπό τούς δυό Έφοριακούς: —Γιατί ταλαιπωιρούσανε, άπο τόν περασμένο Φλεβάιρη, οί Έφοραακοΐ τόν Φαοουλάκη; —Διότι... φασουλάκι — φαοουλάκι ... γέ- μιζε τό... οακκουλάκι. Τελικά δμως ό Φαοχ>υλάκης τή.. · σακκουλεύ
  τηκε τή δουλειά καί τούς .. σακκούλιαοε ή καλύ-
  τερα, τούς... τσουβάλιασε!...
  • Άκόμη. ένας διάλογος, σχετικός μέ την ύπόθε·
  ση τό>ν 112 κιλών κολακυβιών, πού πληρώβτ|καν
  συνολικά 96 δραχμές:
  —Πως σοΰ φάνηκε ή δικαιολογία τοΰ έμηό-
  ρου, γιά τή μηδαμινή τιμή στήν άποία πλήριοσε
  τά κολοκύθιαι;
  —Κσλοκύθια. . . μέ τή ρήγανη!. ..
  Περιττό νά σημειώσω δτι ή.. . ρήγανη δέν...
  χρεώνεται καθόλου...
  • "Οπως είναι γνωστό, ό ύ-πουργός Έθνικής "Α-
  μυνας κ. Αβέρωφ, μέ διαταγή τού, τάχθηκε υπέρ
  τής Δηιιοτικής γλώσσας·
  Σχετικός είναι, ό παρακάτω διάλογος:
  —Πώς τά είπε, αραγε, ό Μπαντουβας τοΰ Ά
  βέρωφ, στή ουζήτιηση τής τελευταίας τού έπερώ-
  τησης, στή Δημοτωαι ήν την Καθαρεύουοα;
  —Δέν ξέρω σέ ποία ακριβώς, άλλά πάντως τό
  βέβαιο είναι δτι τοΰ τά είπε κι άπό την.. . καλή
  κι άπό την... ανάποδη.
  • Ή τελευταία κακοκαιρία, είχε ώς γνωστόν, σά
  συνεπεία νά άκυρωθόΰν γιά δυό καΐ πλέον μέρες
  οί πτήσεις τής €Όλυμ/πιαικχϊς» στό Ήράκλειο. Άπο
  τέλεσμα: τό προσωπικό τής έταιρίας καί κυρίως ό
  διευθυνιτής της οτό άεροδρόμισ κ. Βαφειαδάκης,
  νά «τραβήξουν τό διάολό τους» γιά νά βολέφουν
  τά άβόλευιτα.
  Κάποιος λαϊκόν, πού έβλεπε τόν παραπάνω
  ύπεύθυνο τής «Όλυμπιακής» νά ίδρώνει, πηγαί-
  νοντας πάνω — κάτω, δέν £?χασε την εύκαιρία νά
  διαπράξει τό λογοπαίγνιό τού, λέγοντας:
  —Την ... έ'βαψε πάλι ό... Βαφειαδάκης.
  • Άκόμηι &να καλαμποορακι, πού άκούστηκε τίς
  μέρες πού γινόταν . .. «τής διεφβαρμένης», στό
  άεροδιρόμιο Ηρακλείου:
  —^Καλά εμείς, άλΐλά οί έπίσημοι πίδς θά φύ-
  γουν, μήιπως μέ τό «Τζάμπο»;
  —Δέν ξέρο; άν φύγουν μέ τό «Τζάμπο»' πάν
  τως έκεϊνο πού ξέρω, είναι δτι θά φύγουν... τζά-
  μπα!.. .
  • Οί ίδιωματισμοϊ τής Κρητός γλώσσας χρηοι-
  μοποισύμενοι σωστά, άίΐοδίδουιν καταστάσεις καί
  έννοιες, πού δέν μπορεϊ νά περιγραφοΰν τόσο τε¬
  λεία καί λιγόλογα, μέ καμμιά λογοτεχνική ίκανό-
  τηιτα.
  Μεταφέρω δυό παραδείγιιατα, πού ακουσα
  πρόσφατα:
  Τό π^ρώτο: "Ενας Κρητιικος πού ζορίστηκε
  κάπίυς σ' ίνα άεροττορικό ταξίδι των τελευταίων
  ημερών, άπό τά άγρια σκαμπανεβάσματα τοΰ άε-
  ροπλάνου, είπε:
  —Καλά λέγανε οί πρόγονοί μας, πώς δρόμο ά
  πού δέ μυρίζει... καβαλίνα, μην τονε πέρνεις κι-
  αολιάς.
  Καί τό δεύτερο: "Εινας Κρηιτικός Βουλευτής,
  γιά νά δώσει στόν φηφοφόρο τού νά καταλαβει
  τύ ένδιαφέ.ρον τού γιά την ύπόθεσή τού, τοΰ είπε:
  —Μή στεναχωριέοαι σύντεκνε καί την ύπόθε¬
  σή σου την παρακολουθή σάν τόν.. . χόντ.ρο.
  Γιά^ δσους τυχόν δέν έννόησαν, ύπενβυμίζω
  δτι ό δρόμος μέ την. . . καβαλίνα είναι ό πιό σίγου-
  ρος, δηλαδή ό χωματόδρος, πού τόν πεονοΰν γαϊ-
  δουράκια καί ό... χόντρος θέλει τόση πολλή προ-
  σοχή δταν βράζει, ώοτε συνέχεια πρέπει νά εΐσαι
  άπό πάνω τού·
  • Θυμαστε τή «μερσεντές μέ τόν ξένο άριθμό»,
  γιά την όποία έ'γραφα πρό καιροΰ;
  • "Ε λοιπόν, την ξανάδα προχθές μέ.. . χιυρΐς
  άριθμούς, καθόλου.
  Φαίνιεται δτι ό ίδιοχτήτης της ήξαιρε καλά τό
  ρηιτόπού λέει: τό καλό τό. . . μονοπάτι, ξέρει κΓ
  άλλο... παλληκάρι!...
  • Νέα Γ|θη. . . άνηθικότητας. Καινούργια πρόσω-
  πα στήν.. . κόλαοη. Νέες μέθοδοι. . . ξεσκίσματος. < Πρόκειται γιά τούς.. . φερελιπαδες νέους, πού δεν ξεσκίζουν.. . γά,τες, οΰτε .. . οαρδέλλες, άλ¬ λά. .. λάστιχα καί. . . σαμττρέιλλεςΐ Μ πά, δέν είναι τίποτα άπό δλα αύτά. Απλώς, οί αύγχρονοι αύτοι .. . «άντεροβγάλτες έλαστι- κών», . . . διαφωνοΰν μέ την διαφημίση πού λέει «είναι κανόνι — δέν ξεφουσκώνει». Νά δοϋμε ΰμως τώρα στό Δικαστήριο, τί ποινή θά τούς. . . φουσκώοουνΐ. . . • Μεγάλη συζήχηοη γινόταν πρόσφατα ο' έ"να ζα χαροπλαστείο, γιά τούς μέχρι τώρα. φερόμενους σαν ύποψήφιους Δημάρχους καί γιά τό ποίος πρέ πει νά βγεϊ- Καί πα'ριστάμενος φιλοανωγειανός είπε: —Βρέ δέν βγάζωμε Δήμαρχο Ηρακλείου Ε¬ ναν άνωγειανό, γιά νά τελειώνομε; Οί ύπόλοιποι τής παρέας δχι μόνο δέν άπέρ ριψαν την. . . Ιδέα, άλλά ήρχισαν νά την μελε τουν. ■» · "Ενας μάλιστα έσπευσε να πεΐ: * " * ' —Μωρέ, άστεϊα — άστεϊα, κι αύτό νά τό πε- ριμένεις. Καί γιατί δχι δηλαδή; • Μεταξύ των όνομάτων πού άκούστηκαν στήν Τ παρατΐάνω συζήαηση, ήχαν καί ενός αξιωματικόν" ' αποτυχόντος βουλευτή. ♦ —"Ε αύτάς άποκλείεται παντελώς, λόγω 6™, *,„*.„., 6ίου^ εΙπε καποΚ)ς ; "■■■ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΧΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - Ποιότης "Αρΐστη - Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεϊο ΚαλοκαιρινοΟ 208 ΤΗΛ. 284.473 - 220.339
  20 Φεβρουαρίου 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘ-Α» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ!ΔΑ3η
  ■■■■■■■■■-----------,
  ■■■■■■■■Ι
  ί ΓΡΑΜΜΑΤΑΙ

  *■■■-■■■»■■■■■■■■■■!
  [ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι!
  ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δ. ΜΑΒΙΤΖΗΣ
  Απΰντηοη γιά τα κοΛοκυΟάκιο
  Κύριε Διευθυντά,
  Γιά τό δημοοΊευμα τής ε¬
  φημερίδας σας φύλλο (φύλ
  λο 156)13—2—73) «Γιά 112
  κιλά κολοκυθάκια πληρώ·
  θηικαν μόνον 96 δραχρές».
  Παρακαλώ νά δηιμσαιεύε-
  σετε την παρακάτω άπάντη
  ση.
  Ό παραγωγός Νικόλαος
  Καουικάκης έοτειλε πράγμα
  τι στίς 2—12—1977 όκτώ
  (8) τελλάρα κσλοκυθάκια
  γιά νά πουληθοΰν γιά λογα
  ριασμιό τού τα όποΐα ουνο-
  δευόταν άπό δελτίο άπο-
  οτολης δχι δμως έπακιρι-
  6ώς συμπλη,ρωμένο άλλά έ-
  λειτιές. Συγκεκριμένα τό
  δελτίο άποστολής δέν £-
  γραφε καθόλου την ποσότη
  ταϊε βάρος των κολοκυΐθϊών
  οΰτε καί την ποιότητα.
  "Οταν άνοιξα τα τελλάρα
  διεπίοτωοα δτι τα κολοκυθά
  κια ή"ταν στραιπαίτσαρισμέ-
  να, δέν εϊχε καθόλου κάνει
  διαλογή ποιότητος ό παρα-
  γιυγός καί ότι δέν ή"ταν εΰ-
  κολο νά πουληΐθοΰν.
  Παρ' δλα αύτά καί έπει-
  δή δέν Γ)ξερα τόν παραγω-
  γό ΐτροσπάθησα την ϊδια με¬
  ρά πού τα έΛαβα καί τοΰ
  πούληισα 2να (1) κιβώτιο,
  τό αποίο ζύγιζε 10 κιλά,
  πρός 10 δραχρές τό κιλό,
  παρ' δτι ήάνωτέρω τιιμή
  των κολοκυθιών έκείνη την
  ημέραι ή"ταν 15 δρχ. τό κιλό.
  (Έδώθησαν καταστάσεις ου
  ναδέλφων τής Ιδίας ήιμερο-
  μη<νίας είς Άγορανομίαν μέ τιμές πωλήσεως από 3—5·— —3—8 έΊυς 12,20 δρχ. Μετά άπό δυό μέρες μέ ραγωγός γιά νά πληροφαρη θη τί έγινε μέ τα κοΛοκύθια Τοΰ είπα δτι τα κολοκύθια τού ή"ταν άκατάλληλα γιά πούλημα καί δτι &πρεπΐε, νά έρθη γιά νά δή τί βά τα κά¬ νει· Έκεΐνος μοΰ άπάντη- οε: νά κοιτάξω νά δώ πώς θά τα πουλήσω καί δτι θά ξε καθάριζαν θά τοΰ έδινα. Μετά τέσσερις — πέντε μέρες άπό τό τηλεφώνημα τοΰ παραγωγόν πούλησα αόλλο κιβώτιο πρός τρείς (3) δραχμές τό κιλό καί πούλησα καϊ αόλλα τρία (3) τελλάρα «κουτουρού» δηλ. άζύγιοτα άνπι 120 δροχμών δλα μαζί. "Εμειναν άόλλα τρία τελ λάρα κολοκύθια, άδιάθεχα, πραγμα διά τό οποίον ένη* μέρωσατόν παραγωγό δταν μέ ξαναπή'ρε τηλέφωνο. Καί κείνος μοΰ άίτάντησε δ¬ τι τα άδαάθετα κολοκύθια θά έρχόταν γιά νά τα πάρη πί- σω. Άπό την τελευταία τηλε φωνική έπικοινωνία μας μέ τόν παραιπάνω παραγωγό δέν εΐχα καμιά άλλη έιπικο] νωνία ¥ έιπαφή μεταξύ τού μέχιρι την ήρέρα' πού ήΊρθε γιά νά πάρει τό λογαριαομό τού, δηλ. μετά άτχό 2 μήνες 30)1)78. Έν τώ μεταξύ δμως τα ύ- πόλοιπα κολοκύθια εϊχαν βρωρίσει άιπό την πολυκαι- ρία καί έξαναγκάοτηκα νά τα πετάζω, άφοΰ ένηρέρω- οα τούς άρρόδιους τής λα- χαναγοράς. ΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ Αύτά λοιπόν ήταν τα κο¬ λοκύθια πού πούληοα γιά λογαριαομό τοΰ Νικολάου Καουκάκη καί επί τή βάσει αυτής τής πουλήρεως, πού γιά μας τούς λαχανέμπο- ρους μιά τέτοια πούληοη στήν κατάσταση που ί)ταν τα κολοκύθια θεωρείται ά θ λ ο ς , έγινε καί ή έκκα- θάραση τοΰ λογαριασμοΰ τού δχι δτι πούλησα 112 κι¬ λά κολοκύθια γιά τα όποϊα ό παραγωγός πηριε 96 δρχ. Χωρίς νά τα δχει ζυγίσει δ- πως τουλάχιοτο έμφανίζε- ται νχό δελτίο άατοστολής πού μας £βγαζε. % Μετά τιμής Ι», ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΙΖΤΗΣ ΔΗΜ. ΜΑ- «ΦΑΕ, ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΦΑΙ» Μιά λαϊκή παροιμία — μάλλον σύοταοη λέει: «Φαε άλλά μην παραφ&ς». Αυτή θυμήιθηκε ό γράφων τίς γραμμές αύτές άφιερωμέ- νες σέ σάς φίλτατοι καί έν ΜΑΤΣ (ρεταξύ σας βεβαία άδελφοί). Σάς γράφει έ/νας βέβηλος — έτσι δέν μας ά- ποκαλεϊτε έμας τούς μή μεμ μυημένους στά άδηλα καί τα κρύφια των έργαοτηρίων των «σεβασμίων» στοών σας ίί δέν ειν' ετσά; Καί έξηγού μεθα: Δέν σας φθάνει πού τώρα καί κάμποσα χρόνια —άντιστάσεως μή οθσης— μένο στήν πόλη μας προω- διανόητο στίς έκλογές τής πηρε τηλέφωνο ό ίδιος ό πά κοντευει νά γίνετε κατέστη ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ! "ΜΑβΕΡΕδΑ,, ΥΑΛΙΚΑ - ΔΩΡΑ ΓΑΜΟΥ Άδελφοί ΧΑΡΠΝΙΤΗ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ/ όδός "Ιδής 23 Τηλ. 280198 ΑΘΗΝΑ/ Τηλ. 9563829 θώντας μέ διάφορα κόλπα πού έσεΐς γνωρίζετε δικούς σας ροταιριαινομασόνους οτά κυριώτερα πόστα θέσεις κλειδιά στά ταλαίπωρα Χα¬ νιά μας. Σας τδχει ξαναγρά ψει καί άόόλλος δτι έκμε- ταλλευτήκατε τό κλίμα μιάς άκέφαλης πνευματωαίς ή- γεσίας. Μονάχα δύο νευ- ραλγικούς συλλόγους — Δι κηγορικό καί Ίατρικό δέν έκπορθήοαΐτε καί ασφαλώς τούς έόχετε αμεσους στό- χους στό πρόγραμμά σας. "Ε λοιπόν φθάνει πιά. Ό πνευματικός καί έπΐστημο- κός κόσμος πιστεύομε δτι άφυηνίζεται. "Επειτα μή ξεχνατε πώς ύπάριχει καί ό άντιμαοωνικός Σύνδεσμος πού έπαγρυπνα καί θά πρά ζει τό χρέος τού άποκαλύ- πτωντας εγκαίρως τα σχέ- διά σας. Άλήθεια τώρα καί διίό χρόνια άιπό τότε ποΰ «ό Κρητικός ΜΑΤΣ οί5κ εχει καλύ6ηιν» άπό τότε πού πα¬ ρήλασαν πρό των έϊοπίλή- κτων Κρητικών πληθώρα άξιωματούχων των σιτοων - άλαιονόμοι, θηοαυροφύλα κες καϊ ξιφοφόροι, πρωτο- σπαθάιριοι καί δέν συμμα- ζεύεται - δέν τό πήρατε άλή θεια χα,μπάρι δτι π,ροκαλέ- σατε την ίλαρότητα άν δχι τόν οίκτο, συναδέλφων καί ουμπολατων σας μέ αύτούς τούςτίτλους; Έσεΐς οί πλεϊ οτοι των οποίων είσθε άιπό τα καλά μέλη τής κοινωνίας ποΰ διαβιείτε; Τό ξέρομεν ότι άπό άγνοιαν γ) μωροφιλο δοξίαν καϊ άρριβκτμόν μπή κατε σ' αύτές τίς σκοτεινές όργανώσεις· Άλλά ώς έκεΐ παρ' δλο πού δέν τό βάζετε κάτω καί έότοιμάζεστε νά κα πελώσετε καί τόν Δικηγορι κό Σύλλογο έσείς πού άπο τελεϊτε μειοψηφία στόν Δι κηιγορικό κόσμο... Είναι ά ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ Τρείς Καμάρες 6έ πολιτιομέυο καί καθαρό περιβάλλον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ΠΙΤΣΑ . . . Κοί γιά τό οπίτι: ΤΗΛ. 223023 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου- με τίς εΐδικές τιμές είσιτηρΐων (θΚΟϋΡ) άπό την Αθηνά γιά δλα τα μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί 5ΕΚνΐΟΕ, Άν. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. 26ης τοΰ Φλεβάρη νά δοΰμε πρόεδρο τοΰ Δικηγοριικοΰ Συλλόγου μαθόνο. Αύτό έ- ξαρτ&ται άπό οας φίλτατοι Δικηγόροι των Χανίων. Καί προχωρεϊτε θρασύ- τατα καί πάντα άδίστακτοι καί σέ μεγαλύτερο στόχο πού έποφθαλμιάτε δπως μα- θαίνομε. Καταβάλετε άπό τώρα δραοτήριες καί παρα πιλανηΓπκές ένέργειες νά μπήτε καί οτή διοίκηση τοΰ Πολυιτεχνείου Κρήτης!!! 'Άν τό πνευματικό έπιστη- μονικό δυναμικό των Χανί¬ ων δέν ένδιαφερθεϊ δγκαι- ρα καί χάοει τό λεωφορείο, έτιιτρέποντας στή μασονία νά πατήσει πόδι στό άνώτα το πνευματικό ϊδρυμα, τί θά πσΰμε τότε «Αΐδώς Άρ- γεϊοι»; θά είναι τό όλιγότε ρο. θά ποΰμε ντροπή σας Χανιώτες; Άλλά τί ώιρελεϊ. Πιστεύομεν δτι στό Πολυτε χνεϊο μας, στή Διοίκηση τού ή μασονία δέν έόόχει δουλειά· Μακριά ό μασονο- ροταριαναομός άπ' αύτό. Σας άΐτοκαλύπτουμε - σ' δ- οους δέν τό μάθατε Χανιώ¬ τες διανοούμενοι -πώς ή Χά νιώτικη μασονία προετοιμά ζεται νά πατήσει πόδι στό Πολυτεχνεΐο. Ή Διοίκηση τοΰ Ρόταρυ - ο' δλο τό Δ)κό τού Συμβού λιο μΐπίίκαν μασόνοι καί μά- λιστα άττό τούς Κορυφαίους μέ άποκλειστικό σκοπό νά μποΰν στή Διοίικηση τοΰ Πολυιτεχνείου, ώς Ροταρια- νοί!!! Άποκαλύιπτομε, έγκαί ρως τό τέχναομα. Ό ύγιής π·νευματμ<ός κι έπιστηιμονι- κός Κόσμος των Χανίων δ¬ ταν έόΛθει ή ώρα, ά*ς τούς δώσει την απαντήση πού τούς χρειάζεται. ΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΚΛΘΒ ΑΚΥΤΕΜ ΗΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΛΑΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦ο ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ... Τό ττερίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τού Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την €ΑΛΗΘΕΙΑ» ·>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  Σφαιρική αντιμετωπίση των Έλληνικών προβλημάτων
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ Ι ΚΟ ΛΑΟ
  ΤοΟ Γιατροί-ΙΜιιαηή Αθηνών. ιήςΕΙΝΚ. κ.ΜΑΗΟΛΗ Ι.ΜΠΔΗΤΟΥΒΛ
  ΑΠΟ τόν σι»μ~ατριώτη Γι-
  ατρό — Πολιτευτή "Αθηνών,
  τής ΒΔΗΚ κ. Μανόλη Ι. Μπαν
  τουβά, πήρσιμε τό παρα-
  κάτω κείμενο, τό όττοΐο καί
  δηιμοσιεύομε, λόγω τής εκτά¬
  σεως τού, σέ συνέχειες:
  Ξεκινώντας άπό τό άπόφθεγ
  μα τοθ μεγάλον ρήχορα τής
  αρχαιότητος Δημοσ&ένη, ότι «ή
  <3ίνοχή άττοτελεΤ συνενοχή», θεω- ρώ δτι ή δηιμοσία έναντίωσή ιμου στή διαμορφώση τής πα- ρούσας κατάστασης πραγμά- των) είναι έπιβε6ληιμ£νη εκτελέ¬ ση κα&ήκοντος στήν ανωτέρω Άρχή τής μή άνοχής μόν σέ μιά άνίερη, άντιλαϊκή, άντεθνική καί άπάνθρωπη πραγματικότη- τα, πού έπίσηιμα καί νόμιμα ζοΰμε σήμερα, έζούσαιμε πρίν καί ΐσως έξακολουθήσωμε νά ζού,με. Είναι ή 55η φορά πού θίγω την ποικιλία των διαφόρων άττο χρώσεων αυτού τοθ προβλήμα- τος μέσα άττό τίς στήλες Άθη ναϊκών έφ-ηιμερίδων, άλλά μέ την πρόσφατη έμπτειρία τοΰ ύποψη- φίου Βουλευτού της ΕΔΗΚ, νομ! ζω ότι δίδω μιά πιό ζωντανή έμ φαστ στό βάθος τής ήθικής, μορ φωτικής, πολιτιστικής καί έθνι κης κρίσης, ή όττοία έπικρατε'ι σήιμερα στήν 'Ελλάδα. Ή πρώτη διαπίστ&κτη πού έ- πισηιμαίνω είναι ότι τό ξένο καί ήμεδαπό κατεστη,μένο, κατορθώ νει πάντοτε νά κατευθύνει τόν πολιτικό σκσχετισμό των δυνά- ιμεων τοθ 'Ελληνικοΰ ΛαοΟ, δη¬ μιουργώντας πόλωση κα! άπο- προσανατολισμό τοθ Λαοΰ, είς βαθμόν ώστε σήμερα τό 50ο)ο περίπου νά άκολουθεϊ τόν δεξιάν όλοκληρωτισμόν και τό 40ο)ο πε ρίπου τόν αριστεράν μαρξιστι- κόν ή κομιμιουνιστικόν όλοκληρω τισ(μόν. Ό σκοπός τού κατέστη μένου είναι προφανής> δηλοΐδή ή
  δημιουργία άδιεξόδου σέ άπω
  τερο χρόνο, λόγω άττειλής σύγ
  κρουσης δύο έκ διαμέτρου αν¬
  τιθέτων δυνά)μεων καί ή άναγ-
  καιοτητα τής χρησιιμοποίησης
  έ^ς καινούργιου Σωτήρα, πού
  θά μας ξανασώσει γιά νά μεθο-
  θοδευθη άνεύθυνα άττό τό Λαό
  «αί τό "Εθνος καί ύπεύθυνα άπό
  τόν Σωτήρα, τό ξεπούλησα τού
  Αϊγαίου καί Τσως καί τής 'Ελ-
  λάδας.
  Ή δεύτερη διαττίστωση είναι
  δτι ό "Ελληνικάς Λαός στήν
  πλειοψηφία τού έχει διαμορφώ-
  σει, χωρίς ύττοκειιμενικά νά τό
  άντιλαμβάνεται, την δομή τού
  δούλου καί άντ! νά αγ τονισθή ν"
  άτΓοτινάξει την άδικία, την έκμε
  τάλλευση, καί την κατταδυνά-
  στευση τού διεφθαρμένου κα! ά
  δίστακ,του κατέστη μένοα; μέ
  την ένότητα κα! μέ άντιττροσω-
  πευτική συνισταμένη δύναμη,
  κάνει τό άντίθετο: ΰποτάσσεται
  ύπακούει, φανατίζεται κα! θαυ
  μάζει τόν ενα, δηλαδή τόν τε-
  χνητό, τόν διορισμένο ή αΰτοδιο
  ρισμένο άρχηγό και άττό αυτήν
  την υποταγή καί τόν φανατισμά
  σ' αυτόν τόν ενα, πιστεύει δτι
  θά πεχύχει την πανάκεια των
  προβληιμάτων τού καί ττρό
  ττάντων την κοινωνική χον ττρόο
  δο κα! την έθνική τού ελευθερία.
  'Έχσι, δια,μορφώνει ή πλειοψη-
  φία τού Έλληνικοϋ Λαοΰ, τήιι
  ψυχολογία τή σαδικο- μαζοχι-
  στική, κατά ΕΚΙΟΚ ΡΚΟΜ, ή ό
  ποία τελικώς όδηγεΐ στήν αύτο
  κατασχροψή ή τού ΛαοΟ ή τού
  "Εθνους, (δρα: Ναζιστική Γερ
  ιμανία, Φασιστική Ιταλία, Στα>
  |λ!νική προλετοριακή Ροχτσία).
  " Ι σως σ' αύτη μου τή διαπί-
  στωση πρέπει νά ϋπενθυιμίσω
  στόν 'Ελληνικό Λαό ότι ή εΰθύ
  νη τού είναι Τση ή ΐσως κα! με-
  γαλύτερη, άπό τό άναξιοττρε-
  πές 'Ελληνικό κατεστηΜένο καί
  άπό τόν ξένο παράγοντα. Τα δι
  αρκώς επαναλαμβάνομεν πολι
  τικά σφάλματα χοΰ Λαοΰ, τα ό
  ττοΐα τόν όδηγοΰν κάθε φορά σέ
  ιμεγαλύτερη όττισθοδρόμηση καΐ
  σέ έθνικές συμφορές, είναι 6αρύ
  τερα χοϋ έγκλήματος, όπως όρ
  θώς εΐχε πεί ό Ταλεϋράνδος
  στόν Ναπολέοντα, δταν έσκότω
  σε τόν Δούκα τοΰ Νεϊγύ. Ό 'Ελ
  ληνικός Λαός πρέπει νά συνειδη
  τοττοιήση δτι χήν Μεγάλη 'Ελ¬
  λάδα δέν την κατέστρεφον μό¬
  νον οί Τοϋρκοι ή οί Σύ(μ(μαχοι,
  άλλά κυρίως ή κομττλεξική καί
  φυγάμαχη ψήφος τοΰ Λαοΰ, ε¬
  ναντίον τής Τδιας τής Πατρίδος
  κα! των πεττρω,μένων τής Φυλής
  καί τοΰ "Εθνους τό 1 920, δταν
  κατεψήφισε τό ΐδιο Κόμιμα πού
  καταψήφισε κα! τώρα υπό τόν
  'Ελευθέριο Βενιζέλο.
  Ό ϊδιος Λαός ώμνυε είς τό
  σφυροδρέπανον τό 1 944 κα! με
  χά άττό λίγο στό δασιλικό σχέιμ
  ιμα. Σ,χήν 7ετ!α άπό ταπεινή καί
  εύτελή σκοτπμότητα μήττως κα-
  κοττεράσει άπό την χυραννίσ, ε¬
  ψήφισε δυό φορές μέ πλειοψη-
  φία υπέρ τής Δικχατορίας καί
  ίττοτέ δέν διανοήθηκε σάν πλειο-
  ψηφία, νά όρθωθεΤ, άνένδοχα,
  γενναΤα, καί ριψοκίνδυνα κατά
  τοΰ τυράννου. Τόν άνεχόχανε
  καί θά τόν ήνείχετο Τσως δσο καί
  χον Σουλτάνο, εάν άφ' έαυτοΰ
  δέν επεφχε. Τώρα ό Τδιος Λαός
  άρνιέται χή Δηιμοκρατική πραγ
  ΐματικότηιτ(α, καί άναγκαιότη[τα
  νά διευθύνει ό ΐδιος χίς χύχες
  τού, νά κανονίση ό Τδιος μέ δη-
  ιμοκραχικές διαδικασίες, ΐσες
  εύκαιρίες κα! Ϊσες προϋποθέσεις
  την προκοπή τού, την άνέλιξη
  καί άξιοκρατία τού κα! ττροχι-
  ιμά άψοΰ περιφρονηση χήν πλα-
  τειά λεωφόρο τής Δημοκρατίας,
  τα λοξοδρομια καί τίς κρημνώ-
  δεις ράχες τής προδοχικής καί
  έκμεταλλευτικής δεξιάς άφ' έ-
  νόςκαί χής έξ ΐσου προδοτικής
  κόκκινης άράχνης, ιμέ χίς άπο-
  χρώσεις της άφ' ετέρου.
  Αΰτό είναι χό γνήσιο σώμπλε
  γμα αΰτοκαταστροφής, τό ά-
  ποΐον δέν άφήνει νά λειχουργή-
  ση φυσιολογικά ή έλεύθερη 6ού
  λησή χου σάν Λαοϋ ή σάν άτό
  ιμοιι, γιά νά διακρίνη καί ν' α¬
  ναγνωρίση σάν πολιτική καχεύ-
  θυνση τή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καί
  σάν έκπροσώπους τού έκεΐνους,
  πού ήσαν πρώτοι στίς έπάλξεις
  κάθε 'Εθνικοΰ καί Δηιμοκρατι-
  κοΰ άγώνα, σάν αύτοεπιστρα-
  χευιμένοι κια! δχι έπισχρα,τευιμέ-
  νοι; ή διορισμένοι ή φυγόμαχοι
  ή άγνωστοι καί άφανείς, δταν
  κρινότανε ή υπάρξη μας σάν
  "Εθνους καΐ σάν Φυλής.
  Οΰτε ϋπάρχει ή δικαιολογία
  τής άνευθυνότητας τοΰ Λαοΰ
  καί τήζ άπόλυχης ευθυνής πάν¬
  τοτε των κρατούντων, διότι οί
  πολίτες δέν είναι αΐηόιμαχα έχε
  ροκίνηχα άνδράποδα, άλλά άν
  τίθετα άπό τή φύση τοος έ-
  χουν ύπευθυνότηιχα, βούληση,
  κρίση, άνχίληψη, ένστικτο κα!
  προδληματισμό, μαζύ μέ πεΐρα
  κα! ΐστορική γνώση.
  Δυστυχώς δέ, αύτό τό μοιραΐ
  ο έλάττωιμα των 'Ελλήνων, νά
  στηρίζωνται πάντοτε στόν ΕΝΑ
  καί σχεδόν ποτέ στόν άντιπρο-
  σωπευτικό κα! υττεύθυνο έαυ-
  τό τους, είναι πολϋ παληό καΐ
  έστοίχισε την άπώλεια της εί-
  ρηνικής παγκόσιμιας κυριαρχι-
  ας τής "Ελλάδος, γιά νά καταν
  τήση άπό Κοσμοκρατορία, Αύ-
  τοκρατορϊα κα! πανισχυρη δύ¬
  ναμη, σέ όδαλίσκη χών ξένων, μέ
  χήν πρόθυμη σώμττραξη χών ή-
  ιμεδαπών λακέδων; πού είναι
  γνήσιοι άπόγονοι τοΰ 'Εφιάλτη
  και των Κοτσαιμπάσηδων.
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΑΥΣΗ
  ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
  "Ορθώς ό Σόλων, ό οποίος ή¬
  το Νομοθέτης, Σοφός καΐ Ποιη-
  τής, τταρατήρησε στούς Αθηναι
  ούς, δχοιν αύτοι ιμέ φοβερή πι-
  κρία παρεπονοΰντο στούς Θε-
  ούς, γιατί τούς έδωσαν «την κα
  κήν υβριν», δηλαδή χΥν Τυραν-
  ν!αν δτι: «Ώ Άθηναΐοι, οί Θε
  οί δέν πχαίουν σέ τίποτα, έσεΐς
  μόνοι πταίεται, διότι έσεΤς έ-
  δώσατε τή δύναμη σας στόν ενα
  «Τύραννο», ό οποίος άνεξέλεγ-
  κτα τή χρησιμοποιεϊ είς βάρος
  σας».
  Βεβαία ύπάρχει τό έλαφρυν
  τικό γιά τό Λαό δτι χό Κοινω-
  νικό τού έγώ, προέκταση τού ό
  ποίου είναι τ° πολιτικό, διαμορ
  φώνεται άπό τό περι-
  βάλλον καί σιγά - σιγά ύποτάσ
  σει καί έλαχιστοποιεΐ τό φυσι-
  κό έγώ, δμως άττό τή φύση είναι
  δοσμένοι νόμοι φυσικο! καί νο
  μοιελειακοί, πού, είτε τό θέλο¬
  με είτε δχι, ή φυσική έντελέχεια
  τοΰ ψυσικοΰ έγώ, πότε σιγά κα!
  πότε γρήγορα, ωθεί τόν άνθρω-
  πο καί την κοινωνία στήν έξέλι-
  ξή, στήν πρόοδο, στήν καλλιτέ
  ρευση καί βελτιώση, ττιό κοντά
  στήν άλήθεια κα! στήν κατάκτη-
  ση τής ζωήζ· Γι' αύτό, σέ μέγα
  λο βαθιμό, ό άνθρωπος, χωρίς νά
  μπορή νά άλλάξη τούς φυσικούς
  νόμους άφού είναι δοσμένοι άττό
  τή φύση, μΓπόρεσε μέ τό μυαλό,
  χρησι,μοποιώντας αύτούς τούς
  νό,μους, νά ύττοτάξη σέ μεγάλο
  δαθμό κ ι αύτη τή φύση, πρός
  δφελός τού. Δέν μττόρεσε δ,μως
  αύτό τό κοινό δφελος, ττού άττό
  τή φύση τού είναι κοινό νά τό
  δεχθή σάν κοινό, άλλά μέ την
  σφαλερή τακτική καί στρατηγι
  κή τού, όδηγεΐται σέ τέτοια κα
  θυστέρηση, όσον άφορά τή λει
  τουργία τής Κοινωνικής Δικαιο-
  σύνης, των Άνθρωπίνων Δικαίω
  ιμάτων κ.λ.ττ., πού τ° ττλεΤστον
  των άνθρώττων νά είναι Πληόείοι
  καί τό έλαχιστότατον ποσοστόν
  Πατρίκιοι καί μάόλιστ.σ. μέ τόν
  κανόνα τής άρνητικής άξιοκρα-
  τ ικής κλίρακας, δηλαδή «οί φελ
  λοί έπιπλέουν καί ό χρυσός κα-
  θιζάνει».
  Στό σηιμεΐο αύτό άττοδεικνύε-
  ται ή άξία των Λαών καί ή άξία
  τής ελευθερίας, γιατ! Λαοί πού
  άπόδειξαν μέ τούς συνεπεΐς
  άγών«ς τους, δτι θυσιάζουν τή
  ζωήν των γιά την Ελευθερία
  των, κατώρθωσαν νά πεχύχουν,
  δχι μόνο νά ζοΰν σέ μεγάλο 6α
  θμό έλίύθεροι, άλλά νά είναι
  άσφαλείς, Ισχυροί κα! μέ βιωτι
  κό καί μορφωτικό έπίπεδο ύψη-
  λό καί μέ προοπτική έξέλιξης
  κατά γεωμετρική πρόοδο.
  Άντίθετα Λαοί μέ ραγιαδι-
  σιμό, μέ συμττλέγματα ύποτα-
  γής καί έν συνεχεία θαυμασμοϋ
  στούς δυνάστες κα! άπολυταρχι
  «ούς άρχηγούς ευρίσκονται ά-
  κόμη αλλοι σέ πρωτόγονη κατά
  σταση καί αλλοι σέ Μεσαιωνι-
  κή, μέχρι τοΰ βαήμοΰ, σέ ωρισ¬
  μένους άττ' αύτούς τούς Λαους,
  νά πεθαίνουν δεχάδες χιλιάδες
  την ήιμέρα, άπτό την πεΤνα καΐ
  τίς άρρώστειες.
  Συνεχίζεται
  ♦♦·♦♦♦.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  Μάρκας ΜΑΖϋΑ (κλουβά-
  κι μισοΰ χον νού), καινουρ-
  γές, σέ τιμή εύκαιρίάς.
  Τηλ. 223—563.
  ·>♦♦♦♦♦,
  ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρίδες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατάτα όφτή
  Όμελέτα (αύγό; ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά καί χόντρος
  Π ΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  Ουζο
  Κρασί(χύμα & έμφιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  οιακοσμητικη
  ΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΦΟΥΡΑΚΗΣ
  ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
  ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ Ο ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕ:
  • Την καταοτροφή τού 1897 «Τοΐις Βαλκανικούς πολέμους ·Τόν
  'Εθνικό μας διχασμό τού 1915-1917 ·Τόν Α' Παγκόσμιο πόλεμο
  • Την Μικρασιατική καταοτροφή ·Τόν Έλληνικό έμφύλιο πόλεμο
  • Την 'Εθνικοπολιτική κρίοη τού 1953-1967 ·Τ6 Κυπριακό ·Τό
  παρακράτος καΐ ύπερκρατος τού 1955-67 ·Τήν δικτατορία 1967-
  1974 · Την Κυπριακή τραγωδία · Την "Ελληνοτουρκική κρίση
  ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΟΡΑ
  ΜΕ ΣΤΟΧΟ: Την Κύπρο, την Κρήτη καΐ τα Δωδεκάνησα
  ΓΡΑΜΜΗ
  Διατίθειαι άπό τα Γραφεϊα
  τής ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ρδδιιΓα11ιιι:ιιιιι:ιι
  Ε1ΛΝΙ ί» ·τηλ 11.1! ί ΔΟΛΝΛΙΙΟΙ ΛΙΑΚΟΥ ύ-7 ΗΙτη^ 11.10 Ιβ' ΗΡ*ΚΛΙ|ΟΝ
  Ό, τι Θέλει τό σύγχρονο οηιτι
  Πρίν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότη μα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας
  Προσφέρομετής καλύτερες μάρκες στερεοφωνι κων μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ
  ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΡΙΩΕίΙΤΥ - ΟΚΟννΝ
  ΝΑΤΙ ΟΝΑί - 5υΡΕΚ5ΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 - 51Μ/ΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕΪ-ΕΓϋΝΚΕΝ
  Ύπεύθυνη καθοδήγηση γιά σωοτη. έκλογή
  Ρ Α ΔΙ 0 ΜΑΚΡΑΚΗ
  ■♦<'
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  που πριν με^
  Φραίο /ν οιαλ'λοι γ,ο ο^
  προλα^η νρ πέι ι οταο κ αι ι
  α_υλλα|σΓ| δικη'οου
  ^ ί»ΝΙ
  Β39 ΕΠΙ 181 ■§ ΒΒ1 ΜΟΙ
  ΜΒΒ Μ_ Μ1 ΒΒ ΒΒΐ
  Στό Μικτό Όρκωτό Δικαοΐήριο Ρβθύμνου
  ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Η ΥΠΟθΕΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥηΑΚΗ
  20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ
  ΔΙΚΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε
  Στΐς 23 τοΰ Φλεβάρη στό Τρι
  μελές ΠλτιμμελειοδικεΤο Ήρα
  κλείου δικάζεχσι ή ΝΙΕ. τού
  Κ,ΚΕ γιά χό ττεριεχόμενο μισς ά
  νακοίνωσης συμποτράοτασης
  στούς δικαζάμϊνους άγρότες μέ
  την κατηγορία τής περιύβρισης
  Σήμερα Δευτέρα πρόκει-
  ται νά έκδικαστεϊ σττό Μι¬
  κτό Όρκωτό Δικαστήριο Ρε
  θύμνου, ή ύηόθεσηι τοΰ Ά-
  ριστοτέλη Γιαννακουδάκη,
  ό οποίος, ώς γνωστόν, £χει
  προφυλακιστεί πρό 40 ημε¬
  ρών, γιά τήιν περιβόητη «6ό
  μ6α των μπσόνων».
  Μάριτυ,ρες έχουν κληιτευ-
  θεϊ περίπου 15 άτομα άπό
  τό Ήράκλειο·
  ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ
  Η ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ :
  είναι ή δχι έπικινδυνη;
  ΤΗ ΒΔΟΜΑΔΑ πού πέ,ρασε παρουσιάοτηκαν κρούσμα-
  τα ήπατίτιδος οΐτό Α' Λύκειο Αρρενων Ηρακλείου.
  Συγκεκραριένα £νας μαθηιτής τής Βας Αυκείου προσ-
  βλήθηκε άιπό την άριρώστεια μέ άποτέλεσμα νά άιναΐστα-
  τωθοΰν γονεΐς καί μαθηπές καί δικαΐΌλογηιμένα, ζήίτησαν
  νά άπολυμανθεΐ τό σχολειό άπό τό ύγειονομικό Κένιτρο.
  Τ<5 τελευταίο άδικαιολάγηίτα κατά τή γνώμη μας άπάιντη- σε δτι «δέν είναι έπικίνδυνη, άρρώστεια». Τό θέ,μα δμως κατά την γνώμιη μας είναι σηραντικό γιατί βρίσκεταα σέ κίνδυνο ή ύγεία των μαθηπών. Χαρακ.τηριστικό, είναι τό γεγονός, δτι τα άφοδευιτήρια τοΐ5 σχολείου βρίσκονται σέ άθλία κατάοταση καί βχουν μεταβληβεϊ σέ έοτίες μολύν- σεως· Άκόμη τό δίκτυο τοΰ νεροΰ καί τα υπάρχον™ ντε- ηόζιτα, είναι παμπάλαια καί σκουριΐασμένα. Πιστεύομε ότι αύτοι καί μόνο οί λόγαι έτπβάλλουιν την έΐπτότπια £- ρευνα τοΰ ύγειονομικοΰ Κένττρου καί τή λήψη απαραίτη¬ τον μέτρων γιά νά μήιν μεταδοθεΐ ή άιρρώστεια καί σέ αλ- λους μαθηιτές άλλά καί στούς κ. Καθη,γηίτές άκόμη. Ένώ καταστράφηκαν τότε... ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΑΠΑΛΛΑΧΤΗΚΕ Ο Ν. ΜΕΤΑΞΑΣ ΠΑ ΤΑ ΚΡΕΑΤΑ Μέ βούλευιμα άπαλλάχτηκε ό γνωστάς ξενοδοχοεπιχειρηιματί*- άς κ. Νΐκος Μεταξάς, γιά την περπττωση των σστπων κρεά- χων, ποΰ εΐχαν μεταφερθεΐ άπδ τό ξενοδοχεΐο τού «Κρέτα Μάρις» στά ψκγεϊα Νικηφορίδη. Ώς γνωστόν, τα παραττάνω κρέατα, ψάρια κλπ. συνολικής ποσότητας δέκα χιλιάδων κι- λών, καταστράφηκαν σάν άχα- τάλληλα άττό αρμοδία έπιτρο- ττή έμιπειρογνωμόνων, ευθύς με Τά την άπσκάλυψη καί καταγ- γελία τής υποθέσεως αυτής, ά¬ πό χον διευθυντή τής εφημερί¬ δας μας. Δεν μπορο'ΰμε νά σχολιάθΌυ- με την τταραιπάνω ύπόθεση, 6ιό χι καΐ τα Βουλεύματα είναι δικα στικές άττοφάσεις, άρα σεβα- στά, όπως κι αύτές Ό κ. Εισαγγελέως φυσικά εΤ- χε δικαίωμα, νά άσκήσει έφεση κατά τού τταραπάνω Βσυλεύμα- τος, άλλά δέν γνωρίζαμε άν χό έπραξε. Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ # Συνέχεισ άπό τή σελίδα 1 | ανθρωπίνη χου, τή Θιγεΐστ:, κσ- τά την γνώμη χου, άπό τόν υπέρ φίαλο ζήλο τοΰ έκ~ροσώπου τής τότε τταντοδύναμης «άρ- χής»- Τό παραιτάνω Δικαστήριο, μέ άλλη σύνθεση φυσικά τώρα, θά μετατρεψει μάλλον την πό ι νή καΐ άφοΰ καταβληθεϊ άττό τόν καταδικασθέντα χό άτταιτούμε- νον ποσόν, μέ τά έξοδα κλπ διευθυντής μας θά άφεθή έλεύ- θερος. Όπως θά έννόησαν ήδη οί άναγνώστες μας, πρόκειται γιά την «ττερίπτωση της Χαλχίδας» γιά χήν όποία υπήρξε άρχικά κάποια είσαγγελική γνώμη πε- ρϊ συλλήψεως τού Μάνου Χαρή. Τελικά δμως ό κ. Είσαγγελέας Χαλκίδας προτίμησε άλλη, όλι- γώτερο όδυνή, άττό ττλευράς τα λαιπωρίας, οδόν, δχι βεβαία *'0δόν Όνείρων», άλλά μάλλον . . . «'Οδόν Ταλλήρων» άφοΰ ή ύτπόθεση αυτή θά κοστίσει σχήν εφημερίδα μσς ενα σεβαστό ιτο σόν. Κατά τά άλλα, τί νά λέμε τώ ρα. 'Αττλώς έπαναλαμβάνοιμε, γι¬ ά άλλη μιά φορά, δχι οί άποφά- σεις τών Δικασχηρίων είναι σε- βαστές, άκήμη και δταν λαμβά νονται επί Χούντας Δικηγόροι τού καιτηγορου μένου είναι ό Ήρακλειώτης κ, Δ. Ξυριτάκης καί ό κ. Κα κατσίδης, άπό την Άθήνα. Πά τίς πληροφορίες πού κυκλοφόριησαν άϊπό τό περι 6άλλον τοΰ κατηγορουμέ- νου (συγγενείς ϊ δικηγό- ρους;) ό ϊδιος μας εΐπε προ χθές, δτι δέν γνωρίζει ποί¬ ος τίς έ(5ωσε καί πώς έρθα- σαν οτή δημοσιάτητα καί δ¬ τι έκεϊνο πού ξέρει είναι δ¬ τι ύπέθαλλε ίνα ύπόμνημα δύο σελίδων πρός τόν κ. Εί- σαγγελέα, άπό τίς Φυλακές Νεαπόλεως, τοϋ όποίου δ¬ μως δέν εΐχε άνΐτίγραφο καί βάσει τού όποίου έλπί- ζει άν διενεργηθοΰν νέες ά νακρίσεις. Μεταξύ τών μαρτύρων πού θά καταθέοουν στήν οη μερινή δίκη συμιπεριλαιμβά- ν'εται καί ό διευθυντάς τής «Αληθείας», στόν άποΐο, ώς γνωστόν εδωσε ό Γιαννα- κουδάκης τά μασονικά έΎ- γραφα πού πη,ρε άιπό τή Σιτοά« Άριάδνη» τοΰ "Ηρα¬ κλείου. Άρχής. Ή δίκη αυτή £ρχεχαι Οστε- ρα άττό την πολιτική άλλαγή χοθ Ίούλη τοθ '74 κα? παίρνει έντονα ττολιτικό χαρακτήρα ά- φοθ σχετίζεται αομιμίσα μέ χήν έλεύθερη καϊ χωρίς περιορι- σμούς δρασηριότητας των κομ ιμάτων. Πιστεύουμε και αύτό εΤναι «αί γενικώτερη άτταίτηση τών δημοκραχικών δυνάμεων ότι τό Τριμελές Πληιμ|μ£λειοδικεΤο Ή ρακλείου θά σταθεΐ στό ΰψ·£ καΐ τών ττεριστάσίων καΐ τοΰ "Λ ξιου έαυχοθ τού ■■■■■«■--■■■■■-■ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ Ή Δ)νση Γεωργίας Ν· Ή ρακλείου γνωστοποιεϊ στούς προβατοτρόφους τοϋ Νο- )ΐοΰ πού δέν εΐσέπραξαν ά¬ κόμη την προδλεπάμενη οί κονομική ένίοχυση 100 δρχ. άνά κεφαλή προδοτου, νά έπιοκιεφθοΰν τό συντο- μώτερο τά Ύποκ)τα τής Άγροτικής Τράιπεζας μέ τά όποΐα1 συιναλλάσσονται πιροκειμένου νά την είσ- πράζουν. Έκ τής Δ)νσεως Γεωργί¬ ας Ηρακλείου. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«.♦♦♦ Μιά μει/άλη έρευνα ουνιονιβμένη άπό τάιι Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡ40 καί τά προβλήματά τού ΛΠΛΝΤΑ Ο κ. ΓΕΟΡ. ΒΑΙΙΛΕΙΑΔΗΣ 6ον Πρέττει λοιπόν νά άγωνιστοθ- μ€ δλοι γιά νά αποκτήση την άνεξαρτησίσ της και τόν ούσισ- στικό ρόλο της ή Τοττ. Αύτοδιοί κ,ηση. Χωρίς άγώνες τίττοτα δέν γίνεται. "Ας μή ττεριμένουμε Ε¬ να άττό μηχανης Θεό νά μάς λύ¬ ση τό οΐκονομικό μας ττροοληιμα. Νά δημιουργήσονμε τοπικές :: ΗΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ι ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ; ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ διο^μαρτι/ρίες κσταφθανουν καθηιμερινά σχά γραρίϊα μας5 γιά την άπαράδεκτη κατάσταση ττού έττι- κρατεΤ στΐς άστικές συγκοινωνίες τής πόλης μβς, μέ άττοτέ- λεσμα νά χαλαιπωρεΤται άφάνχαστα τό κοινό. Τό δράμια των κατοίκων ψτάνει σχό άττοκορύφωμα κυ- ρίως τις ώρες αίχμής δταν άτέλειωχες σειρές περιιμένουν στΐς τάσεις φορές καϊ μιά ώρα κοί συχνβ μέσα στή βροχή! Τό ττρόβλημα βεβαία δέν πρόκειται νά λυθεΤ μέ δποια μέτρα θά ττάρει άν ττάρει χό ΚΤΕΛ άστικών γραμμών. Τό δράμα πού καθημερινά ζοΰν χιλιάδες Ήρακλειώτες θά συνεχίζεται έφ' όσον θά συνεχ'ιζουν τά άστικά λεωψορεΤα νά άνήκουν σέ Ιδιώ- τες καΐ κατά συνεπεία σκοπός τους θά είναι ή πιό άποδοχική έκιμετάλλευσή τους καί δχι ή εξυπηρετήση χοΰ κοινοΰ. Πιστεύουιμε δτι ή Δηιμοτικοποίηση των συγκοινωνιών είναι κατά τή γνώμη μας ή λύση χοΰ προδλήιματος, γιά νά μην τταρουσιάζεται ή άπαράδεκτη αύτί| κατάσταση ΚάΤι άκρμη, ποθ σχετίζεχαι μέ τό παροπάνω, είναι καΐ τό γεγονός δτι σέ πολλές στάσεις δέν ύττάρχουν στέγαστρα ιμέ άποτέλεσμα ό κόσμος νά ττεριμένει μέσα στή δροχή! Πε- ριμ4νουιμε μιά ϋττεύθυνη άττάντηση γιά τό πώς σκέτττονται νά λύσουν τό μεγάλο καΐ καυτό αύτό θέμα. Τί γνώμη εχουν γι' αύτό τό σωιματείο τών εργαζομένων στά άστικά λεωφορεΤα καΐ [ί προτείνει γιά νά άντΐ'μΐτωπιστεΤ ή κατάσταση; »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 ρίζεται σάν <πτροκεχωρη,μέντι» Βάση χών άντιτορπιλλικών καί Οποβρυχίων τού ΝΑΤΟ. 'Εκεΐ έ- ξασφαλίζεται ή στάθμευση κα! ό άνεφοδιασμός κάθε πλοίου καί άεροπλανοψόρου. Στΐς 8 Αύ γούστου '76 Αθηνά'κή εφημε¬ ρίδα άποκάλυψε δτι «τό άερο δρόμιο τής Σούδας είναι σταθ- ΐαός έξόρμησης κατασκοτίευτι- κών άεροπλάνων V —2. Τά άε ροπλάνα αϋχά έξορμοθν τά ττρωινά γιά «άγνωστη κατεύθυν ση» καΐ ξαναγυρνοθν στή Σού δα. Ή εΐδηση αυτή δέν διαψεύτη κε ποτέ μέχρι τώρα. Χαρακτηριστικό είναι τό γε γονός δτι τά σημεΐα πού έχουν διαλεχτεΐ γιά άγκυροβόλια το0 6ου Στόλου, βρίσκονται σέ στρατηγική θέση στη Μεσόγειο γιά νά μποροθν νά έλέγχουν τό Ίόνιο, τό Κρητικό καΐ τό ΑΙγαΤο Πέλαγος. Τέλος ή Βάση τής Σούδας, εί¬ ναι στρατηγικής σημασίας γιά τοΰς Άμερικάνους. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. Είναι άεροδρόμια κ ι είναι δυνα¬ τόν νά χρησιμοποιηθοΰν άττό ά¬ ε ροπλάνα τών ΗΠΑ ττου μετα φέρουν 6όμ6ες μέ άτομική ή ττυ- ρηνική γάμωση. Είναι άκόμη καΐ Βάσεις άττ' δττου έξορμοΰν κατασκοπευτικά άεροπλάνα. Ό άρτιος σέ ήλεκτρονικά μηχανή ιματα τεχνικάς έξοττλισιμός των άεροδρομίων, εχει γίνει άττό πολυεθνικές έταιρίες. Μιά άπό αύτές ή ΤΕίΕΡυΝΚΞΝ χά έχει έξοπλίσει μέ τά *συστήμσ τα έκ τού έδάφους έλεγχομένων ττροσεγγίσεων» ΟΟΑ. Τά μηχανή μαχα αύτά είναι άνιχνευτικά ραν χαρ έδάφους καΐ έναέρια ραν- τάρ. Τελευταία κι αύτά άκό¬ μη τα πολεμικά Ολικά ίχονν άνχι κατασταθεϊ άπό ύπϊρσύγχρονες έγκαταστάσεις, ακριβώς γιά νά έξυττηρετοΰν καλυτέρα τίς κα- τασκοττευτικές πτήσεις των Ά- μερικανονατο'ικών άεροσκαφών. ΟΊ Βάσεις αύτές είναι κάτι άνάλογο στήν κατοσκευή τους μέ χίς ναυτικές Βάσεις άφοΰ ό- λόκληρα βουνά είναι τρυπημέ να γιά νά κρύβουν τ' άεροπλά- να τού θανάχου ποΰ βγαίνουν μόνο γιά νά άπογειωθοΰν τ) νά κρυφτοΰν. Είναι δμως καί άτο- μικές άποθήκες! Άμερικανός ά ξιωματικός άποκάλυψε ότι «στΐς άεροττορικές Βάσεις Τα- νάγρας καί Χανίων, ή άμε,ρικά νίκη άεροπορία έχει ττάνω άττό 80 άτρμικά δττλα». Σήμερα κανεΐς άττό μάς δέν ξέρει πόσες άτομικές ή -ηνρχ] νικές βήμβες είναι άττοθηκευμέ- νες δίπλα στά σπΐτια μας καΐ ττεριμένουν τό πάτημα ενός κου- μπιοΰ, γιά νά σκορπίσουν τό θά νατο καΐ την καταστροφή. Τά άεροδράμια δμως ττού βρίσκονται στό 'Ελληνικό έδα- φος είναι μέσα στά στρατηγι- κά προγράμματα τοΰ Άιμερικά νικου Πενταγώνου καί άποδίδε ται σ' αύτά τεραστία στμασα ΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙ Κθ ΙΝΩΝΙ ΩΝ: Στό είδος τών Βά σεων αυτών ΰττάρχουν δύο σχήν Έλλάδα. Βρίσκονται στΐς Γοΰρ νες Ηρακλείου καΐ στή Νέα Μά- κρη ►♦♦♦« ·>«-·«»-«>■«>♦♦«-< ΠΕΡΙ "ΣΦΟΙΡΟΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ • Συνέχεια άττό τή σελίδα 1 ματα αύχά μά καΐ ττιό ττλατιά άκόμη μέσα στό ϊδιο τό λαικό κί- νημαστόβαθμό ττοϋ μποροΰν νά χό έπηρεάσουν. Ποία ζημιά δμως άττό ούσιαστική καί ΐοτορική άττοψη μπορεΐ νά έχει μιά τέχοια ττλασχή θεωρία. Πρώτο φαρτώνει τίς μισές αίτί- ες τών δεινών τής χώρας μας άττό,Ιταλία μέχρι σήιμε,ρα στήν πρώτη χώρα τοΰ Σοσιαλισμοΰ Δεύχερο σπέρνει χον ττεσιμισμό καΐ την ούτοπία στό λαικόκίνηιμαάττοπροσανατολίζοντάς τού. Καΐ χό τελευ ταίο καΐ σοβαρώχερο σ' αυτή χή φάση τουλάχιστον βάζουν σοβαρά έμπόδια στήν Ιδία την άντιΐιμπεριαλιστική συσπείρωση ττοΰ τα πα- ραπάνω κόμμαχα στόν έ"να ή τόν άλλο βαθμό διακυρήτουν (πολλές Φορές βεβαία δημαγωγικά). Άπό ττοΰ δμως ξεκινοΰν οί ύποσηριχτές τής θεωρίας αυτής γιά νά καταλήξουν στήν προπαγάνδισή τπς,' Κατ' αρχήν ξεκινοΰν άττό τό γεγονός δτι καί ή Σοβιετική "Ενωση καϊ οί ΗΠΑ είναι δυό μεγάλες χώρες (άττό οίκονομική καί στρατιωτική άττοψη) ξεχνώντας βεβαία δτι οί δυό αύτές χώρες έχουνδιοομμετρικά άντίθε- τα συστή,μοτα διακυβέρνησης τά όποΐα έχουν χούς δικούς τους έσω τερκούς κό,μους βάσει τών οποίον έξελίσσονται καί άσκοΰν την έξ« χερική καΐ έσωερική πολιτική. Οί ΗΠΑ σάν Ιμττεριαλισχική δύναμη έχει ά- νάγκη άττό την έξαγωγή κεφαλαίου και την εξασφαλίση χωρων ποΰ θά τό είσάγουν —σφαΐρε·ς έπιρροής καί γιά νά έξασφαλίσουν κέρ- δη ττρέπει νά έξάγουν κεφάλαια σέ ύττοανάτττυχτες χώρες δπου ύ- πάρχει ψτηνη έργατική δύναμη φτηνή γή, φτηνές ττρώτες δλες. ΟΙ ΗΠΑ γιά νά έξασφαλίσουν τετοιες χώρες ή καί νά τίς διατηρήσουν είναι ύποχρεωμένες νά κάνουν ώμές έπεμβάσεις σέ βάρος των ύττοα νά~νχτων χωρών καί μιεταπολεμικά μόνο έχουιμε την έττέμβαση στήν Κορέα, Γουαχεμάλα, Κούβα; Μέση Ανατολή, 'Ελλάδα, Χιλή,Κύττρο. Άπό την άλλη μερά την δύναμη ποΰ εχουν άποχτήσει οί ΗΠΑ την άττέχτησαν κυρίως μέ την στυγνή έκ,μίτάλλευση χών λαών πού βρίσκονται κάτω άπό την έξάρτησή τους. Άπό την άττοψη αυτή μπο ροΰμε νά ΰποσηρίξουμε πώς οί λαοί πού δίνουν τα κέρδη στΐς ΗΠΑ σνο—αράγουν τα δεσμά χους! Άντίθετα. Τό σοσιαλιστικό σύστηιμα μέ χήν σχεδιομιμετρική ά- Ψ9 νάπτυξη τής οίκονρμίας του δέν έχει άνάγκη άπό την έξαγωγή κε- φαλαίου. Καί άν έξετάσουμε τό πώς δηιμιουργήθηκε ή Σοβιετική "Ε- νωση θά δούμε ότι τουτο ωφείλεται στή γεμάτη αύαττάρνηση καί αύτθυσια δουλειά τοΰ μεγάλου Σοβιετικοΰ λαοΰ καθοδηγούιμενου ά ττά τό τιμημένο καί άγαττημένο του Μπολσεβίκικο Κάμμσ, πού μέ αφάνταστη συνεπεία έφάρμοσε καί έφαρμόζει τό Μαρξισμό — Λενι- νισιμό στήν πράξη. Άπόρροια αυτής τής Λενινιστικής πολιτικής τοΰ Σοβιετικοΰ κράτους είναι καί ή διεθνιστική βοηθεία πού εδωσε καί δίνει καί θά δίνει σ' δλους τοΰς λαούς πού άγωνίζονται ένάντια οτήν χτηνώδη δία τοΰ ' Ι μπτεριαλισμσΰ, άρκεΐ νά τή ζητήσουν. Μήατως άρα- γε ό ϊδιος ό λαός τής Κούβας, τού Βιετνάμ, τής Άγκόλας, τής Τσε χοσλοβακίας καΐ πολλών άλλων χωρών δέν χρωστοΰν την υπάρξη ιους στή μεγάλη χώρα χών Σοβιέτ; Οί μόνοι άρμόδιοι γι αύτό οί Τδι- οι ο! λαοί τών χωρών αυτών μέ πολλούς τρόπους έκδήλωσαν καΐ έκ- γράζουν τίς εύχαριστίες τους σχήν ΕΧΣΔ. «Αίώνια εΰγνωμοσυνη θά χρωστάίμε γιά πάντα στή τρισένδο- ξη χώρα των Μπολσεβίκων γιά την άδελφΐκή βοηθεία καΐ άγάττη πού εδωσε στό λαό τής Κούβας στά δύσκολα χρόνια τού Οίκονομικοΰ ά- ποκλεισμοΰ τής χώρας ,μας άπό τούς Ί μπεριαλισχές» (λόγος τοΰ Φ Κάστρο σχό 1 ο συνέδριο τοΰ ΚΚ Κούβας) Την άποστομωχική απαντήση οί δήθεν συνεττεΐς πολιτικοί, την ττέρνουν άπό χούς λαούς πού άγωνίζονται, πού μτταίνουν στόν άγώ να γιά την άλλαγή τους άττό τα δεσμά τοΰ Ίιμ~εριαλισμοΰ; Την ά- ττάντηση την πέρνουν άπό χούς λαούς χοΰ Βιετνάμ, τής Άγκόλας τής Αίθιοπίας. Την απαντήση την πέρνουν και άττό χό δικό μας λαό καί τή νεολαία του πού δλο καΐ πιό πολυσυνειδηχοποιεΐ την άνάγκη τού ά- γώνα πού δλο καΐ πιό πολύ διευρύνει χί-ς σχέσεις του μέ τό λαό καί τή νεολαία τής ΕΣΣΔ καΐ των άλλων σοσιαλιστικών χωρών. Πιστεύονμε δτι χά κόμιματα έκεϊνα (πλήν φυσικά τών άριστερών πού έχουν καταντήσει μόνιμοι σύ,μμαχοι χών Ίιμτπεριαλιστών) ττού διαχυπιμΐτΓανίζουν τή θεωρία τών «σφβιρών έττιρροής» πρέττει νά σβμαχήσουν νά ρίχνουν νερό μέ τόν τρόττο αύτο στό μύλο τής ανχί- δρασης. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ Σ' αύτό δμως τ° κύκλωμα ττροστίθενται καΐ διάφορα ραν- τάρ πού είναι τοττοθετημένα στά έλληνικά βουνά γιά νά συλλέ- γουν κάθε εϊδους πληροφορίες. Οί Βάσεις αύτές μττοροΰν νά τταρακολουθοΰν δλες τίς έτπκοι- νωνίες Άκόμη μποροΰν νά παρεμβάλλουν παράσιτα καΐ νά διακόπχονται οί έπικοινωνίες ή άκόμη καΐ νά στέλνουν ψεύτικα σήματα. Συγκεκριμένα ή Άιμερικάνι- κη Βάση Γουρνών είναι μιά σύγ χρονη πολιτεία ιτού έκχός τής άστρονομικής άξίας σέ χρήμα, διαθέχει καί μηχανήιμαχα τρομα χτικής έμβέλειας. Αυτή είναι ή τεραστίας ση¬ μασίας ήλεκτρονική Βάση κα- τασκοπείας, λίγα μέχρα άπό τα σπίτια μας. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ (ΠΥ- ΡΑΥΛΩΝ): Στήν Καχηγορία αυ¬ τή άνήκε ιχό Πεδίο Βολής Κρή¬ της στά Χανιά. ΕΙδικά τό πυ- ροιυλικό κένχρο ΝΑΜΡΙ, πού ε- γινε τά Ι 968; είναι καΐ χό σημαν τικώτερο. Τό *Πεδ!α Βολής Κρήτης» ήχαν ή ττρώχη τέτοιας ιμορφής Βάση τοΰ ΝΑΤΟ στήν Εύρώττη ττράγμα πού έ'δειχνε τά σχέδια τών Άμερικάνων Ίμττε ριαλισχών. Ή πυραυλική βάση ΝΑΜΡΙ σχοίχισε περίπου 30 έ κατοιμιμύρια δολλάρια καΐ πρό κείται γιά τό μοναδικό κένχρο έκπαίδευσης τοΰ ΝΑΤΟ σχήν Εύρώπη. "Υσχερα άπό την τταράθεση τών στοιχείον αυτών, ό άνα- γνώστΐς πρέττει νά καταλσβαί νει αύτό πού άπό την άρχή το- νίσαμε: δτι δηλ. ή ΚΡΗΤΗ Ε¬ ΧΕΙ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΜΕΡ ΙΚΑΝΟΝ Α- ΤΟ' Ι 'ΚΗ ΒΑΣΗ, καΐ τουτο γι αχΐ πέντε άπό χίς μεγαλύτερες Βάσεις έ'χουν άπλώσει τά πλο κάμια τους στό νησί. Δύο Βάσεις στό Νομό Χανί ών, ή Βάση χής Σούδας (ντχυτι κή) καί σχό Άκρωτήρι (Π.Β.Κ.) δύο στό νομό Ηρακλείου Γουρ νών (Διαβιβάσεων) καΐ Τυμιτα κίου (Άεροττορική) καΐ μιά στό Κάβο Σίδερο στό Λασήθι (Ά- εροναυτική). Αύτό έπιγραμμα- τικά είναι τό άποτέλεσμα των αλλεπαλλήλων ύποδουλωτικών σΜμΦωνιών πού ΰττέγραι^ε ή χώρα μας μέ χούς. . . «συιμιμά- χους», δπως έκεΐνες τών 20—6 —47, 19—6—51, 12—10—. 53, 2—6—56, 7—9—56, 2'8—8—72, Β—1—73, 15— 4—76. Ξέροαμε πώς ό άμερικάνικος Ίιμπτεριαλισμός εΐχε άμέσως μετά τόν μεγάλο πόλεμο σάν στόχο τού καΐ τή Μεσόγειο στήν όποία άπλαχτε καΐ ένα ά¬ πό τά πλοκάμια χου άττό τό Φεβρουάριο τοΰ 1946, δταν συ- στήθηκε ό 6ος σχόλος. Φυσικά μέσα στά σχέδιά χου περιλαμ βανόταν και ή έξουσία τού στήν "Ελλάδα, πού θά χήν παραλάιμ- βανε άπό τά άδύναμα άγγλικά χέρια. Άλλά φυσικά χρειαζό- χαν καΐ οί άναγκαΐες ττροϋττο- θέσεις δτι θά μποροΰσε νά στα θεΐ. Γιατί ό Ιμπεριαλισ>μος, δ-
  σο κι άν άπό τή φύση χου είναι
  τυχοδιωκχικός, δέν δίνει τή μά
  επι
  Γι
  χη τού δττου οί πιθανότηχες
  τυχίας είναι έλάχιστες.
  αΰΓΟ δέν έγκατασχάθηκε μόνι-
  μα στό ΑΊ6ανο τό "58, μετά την
  «άπόβαση» πού ενήργησε, γι'
  αύτό καΐ έγκαχέλειψε άστραπι-
  αΐα τή Λιβύη μέ την τεράσχια
  Βάση τής Χουίλας δχαν ό
  συνταγιμαχάρχης Καντάφι τοΰ
  εδωσε τή γερή κλωτ,σιά τό '70.
  Σήμερα τίροστταθεΤ νά μετα-
  τρέψε την 'Ελλάδα καί είδικώτε
  ρα την Κρήχη, σέ στρατιωτικό
  ττρογεφύρωιμία ένάντια στΐς σοσι
  αλιστ'κές χώρες καί έκεϊνες τής
  Μέσης Άνατολής) χτυπώντας τά
  άπελευθερωτικά κινήματα.
  Αύτοι ττού τταζαρεύουν την
  έθνική μας άνεξαρτησία καΐ
  ττίσω άπό τίς πλάτες τού 'Ελλη
  νικοΰ Λαοΰ ύπογράφουν τίς
  γνωστές συμφωνίες, είναι γνω
  στοί: Είναι ή ττλουτοκρατική
  όλιγαρχία καί ή Δεξιά, πού μάς
  εδεσαν στή «Λύση», ττού άπαλ-
  λοτρίωσαν τά κυριαρχικά μας
  δικαιώματα στούς ξένους Ίμττε
  ριαλιστές γιά νά έξυττηρετήσουν
  τα άντιλαικά τους συ,μφέροντα.
  Ποίος ωδήγησε την Έλλάδα
  στήν Μικρασιατική Καταστρο-
  φή; Ποίος συνεργάστηκε μέ
  τούς κάθε λογής καταχτητές; Εί
  ναι ή ττλουτοκρατκιή όλιγαρχί
  α καί οί πολιτικοί της έκττρόσω-
  ττοι ττού μέ την ένοπλη ' Ι μττερι-
  αλιστική έττέμβαση εσυραν την
  Χώρα στόν έμφύλιο πόλεμο καί
  θειμελιωσαν τό μεταττολειμιΐκό κα
  θεστώς τής υττοτέλειας στίς Η.
  Π .Α καί τό ΝΑΤΟ.
  Γ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  έττιτροτΓές σέ κάθεγειτονιά δ-
  ττου θά μαζεύονται οί γνώμες
  τών ττολιτών δττου θά ένηιμερώ-
  νονται οί ττολίτες άττό άρμοδίους
  ττού θά καλοϋν.
  Καΐ ό Δήμος δμως σήμερα
  πρέττει νά έτπστήσει χήν ττροσο
  χή χών 'Υπηρεσιών γιά την εγκαι
  ρη είστΓραξη δλο>ν χών άτταιτήσε
  όν τού άττό τούς ττολίτες, καΐ νά
  ιμή τταρουσιάζεται τό φαινομένη
  νά παραμαίνουν άττλήρωτα έ-
  ττί σειρά έτών μεγάλα χρηιματι-
  κά ττοσά σέ σηιμεΤο πού χακτικά
  νά φθάνουιμε σέ παραγραφές
  τους μέ όριστική άττώλεια αυτών
  των πόρων μας. "Οταν συγκεκρι
  μενά έκεϊνοι οί όποϊοι όφείλουν
  σήμερα τά μεγάλα κονδυλια εί¬
  ναι εύπορη τάξη των ξεονοδο-
  χείων κλττ. ποϋ στερόντας τό
  νερό των Δημοχών έξυπηρεχοΰν-
  χαι άρκετά χρόνια άπ' την ΰ-
  δρευση μας χωρίς νά δυνάμεθα
  ν άεϊσπράξο«με τοϋς φάρους πά
  ρε,τηδη'μιούντων. 'Ενοώ φυσικά
  γιά χβ ξενοδοχεΐα. Έκχός διοι
  κητικών όρίων.
  Έκτός δμως άττό την εΤσπρα-
  ξη χών έσόδων τού ό Δήμος θά
  ττρέττει νά μεριμνήση καλυτέρα
  καί γιά χά έξοδά χον.
  Καί λέγοντας αύτό έννοώ κυ
  ρίως την άξιοττοίηση τοΰ έργα Ι
  τοτεχνικοΰ προσωττικοΰ ποΰ ά-
  ττασχολεί σχΐς διάφορ<ς ϋπτΗκσΐ ες τού- ΤΓ0<-' ο"1^ ΐ^ναΛ Υν«στό άτΓορροφοΟν ίνα μίγάλο μέρος τοΰ προΰττολογισμοΰτού Δήμου Στήν είσηγητική "Εκθέση το0 ττροϋττολογισμοθ χοΰ Δήμου ιΟΰ οΐκονομικοΰ £τους 1977 δι ατίθεται κονδύλιο 62 έκατ δρχ. γιά ά-οζημίωσ-η έργατοτεχνικοθ προσωττικοΰ (έκι|ίκτου) ίνανχι 20.000.000 δρχ. ττού διαχίθεν- ΐαι γιά την ά— οζη,μίωση τού λοιπού μονίμοο προσωπικού Τή στιγμΊ π°υ ° — πνος στήν ιδία είσηγητική εκθέση προυττο λογίζει ποσό 80.000.000 γιά χήν κατασκευή έργων άττό έργο λάδους (ύλικά — έργασία —Ιρ γολαβικό κέρδος) δέν μιτορεί νά δαπανά 62.000.000 γιά την λειτουργία απλώς τών τεχνικόν ύττηρεαιών του. Γιά δλα αύτά έχει άσχοληβεϊ άρκετά χ ό Δημοτικό Συμβού- λιο όχι δμως καΐ μέ την Ιεράρ- χηση των τταρσπάνω μέ άττοχέ- λεσμα νά γίνουν βεβαία άρκεχα έργα άλλά μέ τέτοιο χρόπο ποΰ νά μην λύνουν σωστά καί όριστι κά χά σχετικά προβλήιμοχα ποΰ ΰττάρχουν. Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ απόψεις κ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::»»:: ■•••••■•••■•••••■••ι····························· ··■····■·····.···.. ΠΑ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΘΑΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΜΕ τόν δημοσιογρόφο καί δΐικηγόρο κ. Νϊκο Σταθάτο, άττό την έποχή πού έργαζόταν στήν δημοκρατική έφημερίδα «Έθνος». ΠΡΟΣΦΑΤΑ τόν ξανασκναντησαμε συνήγορο τών Γραμματικάκηδων, στό Τρι μελές Πλημμελειο- δικιεϊο Ηρακλείου. ΕΚ ΕΙ άκούσαμε — μεταξύ άλλων — έκττλη- κτοι τόν κ. Σταθάτο (ή δίκη ώς γνωστόν σχεΤι- ζόταν μέ τή Μασονία) νά λέει, ότι: «είναι τιμή γιά τόν κ. Κωνσταντϊνο Καραμανλή, νά είναι μασό- νος»! ! ! ΚΑΤΟΠΙΝ τών ανωτέρω άπευθύνομε στόν κ. Σταθάτο τό έρώτημα, άν καί ό ϊδιος .. εχει την τιμή νά είναι μασόνος. ΓΙΑΤΙ τότε πολλά έξηγοϋνται, δπως τό άλλο ττού ιεΐπε, ότι: «τούς ττροδότες δέν ττρέττει νά τούς λέμε προδό,τες». ►♦♦♦«»♦♦♦ ♦ ♦ ♦ Φ < Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Ή Όλυμπιακή περ- νδ πάλ> αυτόν τόν καιρό
  μ'ά κρίση. Διενέξεις προ-
  σωπ'κοΰ μέ διοίκηση, άττερ
  γιεςί, στάσεις( κ^.τΐ.
  ΠΟΛΛΟΙ πιστεύουν και
  καταγγέλλουν 8τι δλα αύ
  τά είναι προοίμια —θελημέ
  να Ϊ5 άθέλητα Υ'ά μιά «νέα
  κατάσταση» πού όδηγεϊ
  στό νά δοθεί ή έκμετάλλευ
  θή της ξανά σέ ίδιώτη.
  ΕΝΑ άπό τά θέματα πού
  χτυποΰν κυρίως, είναι τό
  έΐλλειμμα πού παρουσιά
  ζε· καί τό όποΐο σέ πολ-
  λούς λόγους όφειλεται κα
  τά διάφορες άπόψεις.
  ΑΛΛΟ Ι λένε δτι όφεί-
  λετα' στό δτ« ή έταιρία ίίχει
  νά κάνει κα·ρό τώρα άνα-
  προσαρμογή, αυξήση δηλα
  δή τής τιμής των είσιτηρί
  ών, πού είναι —λένε—φθη
  νώτερα καί άπό τά άτμο-
  πλοϊκά. "Αλλοι πάλι_ ύπο-
  στηρίζουν δτι τό γεγονός
  Η ΝΕΑ ΝΑΣ ΔΙΩΞΗ
  • Συνέχεια άπό τή σελίδα 1
  ση τυχόν ένοχης τιμωρεΐται μέ φυλακίση τουλάχιστον
  ενός χρόνου, δέν έχομε νά παρατη,ρήο^με πολλά πράγ
  μααα, μόνον τά εξής δύο: Υ
  Α) ΠΟΥ βρέθη,κε ή άνησυχία τοΰ κοινοΰ γιά την ό
  ποία μιλά ό κ. Είσαγγελέας καί
  Β) ΓΙΑΤΙ έπιασε τά «ψιλά» γράμματα καί Βχι τά «χον-
  τρά» τού τιτλου, πού ήταν καί τό κύρ1ο θέμα, δηλαδή
  ή μασονική ίδιότη,τα τοΰ Καραιμανλη. '
  ΊΈΛΟΣ ύπενθυ,μίζομε, αύτά πού γράψπμί; οτό ϊδιο
  έκεϊνο φυλλο άπό τό όποϊο βγήκε ή παραπάνω δίωξχ,
  τά εςης: « Η σημερΐνή άποκάλυψη γνωρίζομε άπό
  τωρα ότι θά μας κοστόοει άκριβά. Τό τολμοΰμε ΰμως γι-
  απ κάποτε κάποιος έπρεπε νά άποκαλύψει τή μεγάλΐι
  άλήθεια και τό ύπέροχο μυοτικό τοΰ Δικχ,γόρου άπό τό
  Κιουπκιοι, που άφοΰ πέρασε δλες τίς βαθμίδες τίϊο *
  ξουσίας, κατευθύνεται όλοταχώς ατό θωκΤχου Ποοέ'
  δρου της Δημο,ςρ^χία^.... Στον ^ ύ ™^' Α1Ρ«έ-
  σκηθεϊ μέ κάθε μέσο, ζηαοΰμ^ χή βοήθ^,ί ολ,ον {£5 Πο
  λ^υχων 'Αρχηγών πού δέν εϊναι μασόΧ « δρνα^α
  τού Σιωνισμου καί τοΰ ΆμερΐκάνικοιΓ 'Ιμπε^αλνοίοΰ
  γιά συμπαράσχαση. Καί ή καλύτερη βοήθεΤ πού^Ζ
  μας κάνουν, θά εΐνα, νά διαδώοουν έπ?χτε?νονΖ ^
  δίκη μας μικρή φωνή, στό Πανελλήνιο, αύτή^ήν κα
  ταγγελία γιά νά πληροφορηθεΐ ό Λαός μας τή ηενάλη
  ρένη καί ή δική μας θικίία: Ή θυσία ένόο δη,,ί, *?*
  φοΐΛ ό οποίος σχήν προσπάθε,ά τού νά Χ^ΓΛ
  έκιπληρώσει τό ίεοό χιοιέητ· τπγ «λ,, ^αι'ει Υΐά νά
  Τ 2" *
  εΐμαοτε Ε,ομοι καί
  όφείλεχαι σχά «μεγάλα υον
  δύλια» ττού θε άδικαιολόγι
  στες άργομισθίες και σέ
  τεραστία γενικά έξοδα.
  Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ εΤνα'
  τώρα κρατ'κή και £τοι πρέ
  πει νά μείνει.
  Γι' αύτό νομίζομε δι ι, λό¬
  γω καί τοΰ σπουδαίου ρο-
  λου πού παίζει σχή ζωή δ
  λων μας, νά προσεχθεΐ Ιδι
  αίτερα καί νά δρθοττοδήοτι
  σάν κρατική έταιρία άερο
  Ιίεταφορών, μέ κάθρ θυσία.
  ΑΝΑΦΟΡΑ
  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
  ΠΑ ΤΗ ΜΕΣΣΑΡΑ
  Οί βουλευτές κ.κ· Μαρία
  Δαμανάκη, Μίνα Γιάννου,
  Κώστας Λουλές, καί Κώ-
  στας Βασάλος, κατάθεσαν ά
  ναφορά τής συγκεντρώση*;
  τών Άγροτών Περιοχης,
  Μεσσαράς Ηρακλείου Κρή¬
  της, μέ τήιν όποία ζη,τοΰν
  . να καταργηθή τό δελτίο στή
  ντομάτα, νά δίδεται κανονι-
  κή άποζημίίϋθη γιά τίς ύπαί
  θριες καλλιέργειες πού
  ηλήΊττονται άπό θεομηνίες,
  νά βελτιωθεϊ ή ίατροφαρμα
  κευτική περίθαλψη, τών ά¬
  γροτών, νά άναθεωρηθεϊ ή
  τιμή ασφαλείας τοΰ λαδιοί*
  κλ.π.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΝΒΒΒΒΒΗ·
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ
  ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ
  ΘΑΝΑΤΟΣ
  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ
  Σέ άνεγειρόμενη οΐκοδομή,
  λίγο πιό κάτω άπό τόν ΟΤΕ
  "Ηρακλείου, βρήκε ττερίεργο θά
  νατο, τή νύχτα τοΰ ττροχθεσινού
  Σαββάτου, ό ένωιματάρχης Β'
  Γεώργιος Χσμηλάκης, ττού ΐητη·
  ρετοΰσε σχή Γραμιμαχεία της,
  Τροχαίας Ηρακλείου.
  Μέχρι χθές τό μεσημΐρι δέν
  είχαν έξακριβωθεΐ τά αΐτια χοΰ
  θανάχου τού, άττοκλειόταν δμως
  καχ' αρχήν άπό τις Άρχές δολο-
  φονική ενεργεια ή αύτοκτονία.
  Ύττήρχε πάντως διάχυχη ή
  γνώμη δτι ό άτυχής Χσμηλάχης
  — πού ήταν άττό τούς καλύχε-
  ρους τού Σώμαχος — έττεσε ά¬
  πό τόν φωχαγωγό τής οίκοδο-
  μής έκτελώνχας ΰττηρεσία και
  δτι λίγο πρίν τό ξεψύχισμά χου
  άκούοτηκε άηό μιά γυναίκα ή Φω
  νή του, πού ζηχοΰσε βοηθεία. Κυ
  κλοψάρησε άκρμη καί ή ψήμη
  δχι κυνηγώντας κάττοίον, ό διω-
  κάμενος τοΰ -ροκάλεσε μέ σιτρώ
  ξιμο τόν θάναχο.
  Γιά τό σκοιτ·ό αύχό ήρθε χθές
  έδώ ό άνώτερος Δ)τής Κρήχης
  Ταξίαρχος κ. Σμαριανάκης