90621

Αριθμός τεύχους

158

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

27/2/1978

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΟ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διεσθυνΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι -
  ι
  ι ~
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕ1Ο - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ο< ■ Αριθ. φύλ. 158 Δρχ. 5 Αφορμή τα πρόσφατα Κυπριακά γεγονότα καί 'κάποιες κινήσεις, στό νησί μας ι^ ΕΠΈΧΤ ΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΚΥΠΡΟ 8 ΚΡΗΤΗ Πατριώτες Έλληνες,διαβάστε καί σκεφθήτε μόνοισας τήνκρίσιμη έτούτη ώρα ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ πιά καμμιά άμφιβολία, ότι ή τελευ¬ ταία περιπέτεια τής Κύπρου, ύποκινήθηκε καί πάλι άπο τίς σκοτεινές μυστικάς ύπηρεσίες των 'Αμερι- κανών. ΑΠΛΩΣ έπαναλαμβάνεται, γιά μιά άκόμη φορά, τό γνωστό «κόλπο» πού χρησιμοποιούν οί «Γιάνγκη- δε<», δηλαδή νά κρύβυνται πϊσω άπό όλλοικ έμ· φανείς πράχτορές τους, όπως ό άράπης Σαντάτ στήν τελευταία περίπτωση. ΑΠΕΥΧΟΜΑΣΤΕ νά άποδειχτεί πώς έχομε δίκιο, οί όσα κατά καιρούς έχομε γράψει γιά τούς επικινδύ¬ νους αϋτούς άνθρώπους, πού ίπανδρώνουν τίς ύπηρεσίες των Άμερικανών. Πλήν όμως τα γεγο¬ νότα συνεχώς άποδεικνύουν την έγκληματική δρά- ση τους. ΕΙΔΙΚΑ οί πράχτορες τού Ίμπεριαλισμού καί τού Διεθνούς Σιωνισμού έχουν έπιλέξει τόν Έλληνικό γενικά χωρο, στόν όποίο άναπτύοσουν έντονη καί έπικίνδυνη δραοτηριότητα. ΤΟ ΘΕΜΑ μάλιθτα είναι ότι — όπως έπανειλημέ- να έχομε τονίσει — ή προτίμησή τους στρέφεται γύρω άπό τα νησιά Κύπρο καί Κρήτη, γιατί έτσι προβλέπει τό μεγάλο σχέδιο τού Ίσραηλινού έπεχτατισμοϋ, πού έχει προγράφει στούς χάρτε< τού τίς δυό μεγαλονήσους, τό τησί τής Αφροδί¬ της καί τό νησί τού Μίνωα. ΤΟ ΤΙ ΕΧΕΙ γίνει καί τί γίνεται καί θά γίνει στήν άμοιρη Κύπρο μας, είναι άρκετά γνωστό. Τα πρό¬ σφατα γεγονότα πολλά δίνουν νά καταλάβει καί ό πιό άνίδεος. ΤΟ ΤΙ ΟΜΩΣ έπιφυλλάσουν οί 'Αμερικανο—Σιωνι· στές στήν Κρήτη, αύτό είναι λιγώτερο γνωστό. ΕΠΕΙΔΗ όμως είναι θέμα ζωήί ή θανάτου καί ίτιει δή σχετίζεται μέ την Ίστορία μας, την 'Εθνική μα< Άξιοπρέπεια, την Ελευθερία μας καί τή ζωή όλων έμάς καί των παιδιών μας, δίνομε γιά άλλη μιά φο¬ ρά μιά άκόμη είκόνα, μέ δυό εΐδικές ίρευνκ τού συνεργάτη μας Γιώργη Λαγουβάρδου, ό οποίος ά- ποκαλύπτει τόν έπικίνδυνο ρόλο πού έπαιζον, παί- ζουν ήδη καί έτσιμάζονται καί γιά τό μέλλον να παίξουν οί «σύμμαχον Αμερικανοί. Πρόκειται γιά τή σκοτεινή δρόση τής «Πασιφίκ» καί τό σχεδια- ■■■■■■■■■■■■■Ι !■■■ σμό τής 6η< Βάσης στή Δραπανοκεφάλα Χανίων. ΑΐΑΒΑΣΤΕ μέ προσοχή τίς έρευνες αύτές καί σκε· φτήτε σάν Πατριώτες, 'Ελληνες καί άπόγονοι άν- σρωπων πού χύσανε ποταμούς αίμότων γιά τή Λεφτεριά καί την 'Ανεξαρτησία τής χώρας μας καί πΐστε μετά στόν έαυτό σας, μόνοι σας, μέ όδηγό τή δική σας γνώμη (άλλά μετά άπό περίσκεψη) τί Πρέπει νά κάνετε ή μάλλον τί έχετε ΧΡΕΟΣ νά Βά¬ νετε. Μ. Χ. II Ή Έτοιρία πού «συντηρεϊ» τις Βάσεις . ΥΠΟΠΤΟΣ "■ ΡΟΛΟΣ ΒΝΘΕΑΑΗΝΙΚΗ 0ΡΑΣΤΗΡΙ0ΤΗΤΙ1 Τί έκανε καί τί κάνει άπό τή Δικτατορία μέχρι οήμερα ΠΟΣΙΦΙΚ ΟΠΩΣ γράψαμε καί σέ προηγούμενο φύλλο μας, στήν «καρδιά» της Άμερικάνικης Βάσης στις Γοΰρνες, ύττάρχει καί δρά μιά Άμερικάνικη Έταιρία μέ τό δνο- μα «ΠΑΣΙΦΙΚ». Ή μέχρι τώρα δραστηριότητα τής -- ταιρίας αυτής, ήταν άγνωστη στό πλατύ κοινό λόγω Τού δτ» «καλυπτετα;·» κάτω άττό τό γενικό τίτλο «Άμε ρικάνικη Βάση Γουρνών». 'Ύστερα άπό ^ρευνά μας σχε- τικά μέ την έταιρα αυτή, τγού άττασχολεϊ "ΕΞλληνχς έργα ζόμενους, διαπιστώσαμε τό χάρακτήρα τής έταιρίας αυ¬ Ή ΠΑΣΙΦΙΚ λοιττόν εί¬ ναι μιά έργολαβική έταιρία πού έχει άναλάβει γενικά τή συντήρηση τής Άμερικανι- κης 'Αεροπορίας. Στό Ήράκλειο έγκατα- στάθηκε τόν Ίούνη τού 1969. Ό τρόπος έγκαταστά σεώς της συνδέεται στενά μ-' τά έγκληματικά σχέδια τώ< Αμερικανόν καί τής χούν- τας νά δημιουργήσουν στή ν Κρήτη Σταθμό κατασκευής και έπισκευής άεροπλάνων ττού οί ττρώτοι θά τα χρησι μοττοιοΰσαν στό άνοικτό θέ¬ μα τότε τού Βιετνάμ! .Ο Σταθμός δέ αύτός θά ήταν ενας άττό τους μεγαλύτερους στό χώρο τής Μεσογείου, πού θά διέθεταν οί Άμερι κάνοι γιά νά έπιβάλλουν καί διά τής άπειλής ή κα1 δημιουργΐας άκόμη ττολέμου τα σχέδια τους στό χώρο τής Μέσης Άνατολής καί τής Κύττρου. Γιά την όργάνωση δέ τού σκοποΰ αυτού είχε γίνει εί δική σύσκεψη στά μέσα τοθ 1969 στήν Άθήνα άνωτά- των αμερικανών αξιωματι¬ κών. Στή σύσκεψη αύτη έ- λαβαν μέρος καί δυο "Ελλη¬ νες άξιωματικοί. ΕΓΓναι δέ σίγουρο ότι στήν διένεξη ' της Μέσης Άνατολής διεδρά, μάτησε σοδαρότατο ρόλο ή τής καί χίς συνθηκες πού δουλεύουν οί "Ελληνες εργαζό¬ μεναι ...... Ή ΑΜΕΡΙ Κ ΑΝ ΙΚΗ αύτη έταιρία άπασχολεί ττυνολικά 300—500 'άχομα άπό τα όποΤα 250 περίττου είναι "Ελληνες. ΜΕ ΤΗΝ έρει>νά μας αύτη, φέρνουμε στό φώς
  τό σκοτεινό ρόλο, πού ε—αιξε ή έχαιρία αύτη στή διάρ-
  ^ίε ι α τής διχτατορίας καί χον ρόλο ττού συνεχϊζε» νά τταί-
  ζει άκόμη καί σήμερα.
  πιλότους τής άμερικάνικης
  άεροττορϊας τταρασημοφορη
  θεις γιά την συμμετοχή και
  τή δραστηριότητα τθ|> στόν
  ττόλεμο τής Κορέας.
  "Ενας αλλος πού συνδέε-
  ται στενά μέ τόν πρώτο καΐ
  έχει σημαντική θέση είναι ό
  Έλληνοαμερικάνος ύποδιευ-
  θυντής τής ΠΑΣΙΦΙΚ Χα¬
  ρής Κόσιφας. Χαραχτηριστι
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΠΟλΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ,
  ΝΕΑΙΜΠΕΡΙΑΛΙΖΤΙΚΗ 2ΥΝ0Μ0ΙΙΑ ;
  ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΕΝΩ τόν τελευταϋο καιρό έντείνονΐται οί ΐμπεριαλισπ-
  κές συνομωοίες σέ 6άρος τής Κύπρου, δνα τελευταϊο
  στη σειρά έτοεισόδιο ή"ρθε τή 6δομάδα πού ΐτέρασε νά
  βεβαιώοει γιά αλλη μιά φορά τό γεγονός ότι ή Κύπρος
  είναι τό «κάκκινο πανί» γιά τούς Άμερικάνους.
  Τή στιγμή πού στήν Κυπριακή πρωτεύουοα ουνε-
  δρίαζε τό κίνηιμα Άφροασιιατικης Αλληλεγγύης δυό
  ένοπλοι τρομοκράτες δολοφόνηκχαν τόν ΑΙγύπτιο παρά
  γοντα Γιούσεφ 'Έλ Σαρπάϊ καί σέ συνέόχιεια κράτη-
  σαν ομήρους πολλούς άπό τούς συνέδρους. Τό προβο-
  κατάρικο αύτό γεγονός στάθηικε ή άφορμή γιά> την έγ
  κληιματιική καί γκαγκστερική έίΐέμιβαση πού άκολούθη
  σε μέ την άποβΐβαοη Αΐγυπτίων Κομμάντος στό νησί
  Ή γκαγκστερική αυτή ενεργεια, κατά τό πρότυπο
  των οιωνκΐτών τοΰ 'Ιοραήιλ, των Αίγυπτίων Κομιμάν-
  τος αποτελεί κατάφορη< παραβίαοη τής έθνιικής Άνε- ζαρτηοίας καί καταιπάτηση κάθε έννοιας Διεθνοΰς Δι- καίου οέ βά,ρος ενός άδέσμευτου κράίτους μέλους τοΰ ΟΗΕ. Δέν χωράει δέ καρμιά άμφΐβολία, ΰοτερα άπό την έξέλιξη τής υποθέσεως καί τήιν διακοπή των δωτλωρατι κων σχέοεων μεταξύ Κύπρου καί Αιγυπτου ότι ή προμε λετηιμένιη αύτη έτιέμβαση στή Κύπρο έγινε κάτω άΐτό τή καλύψη καί καθοδήγηοη των Άιιαερικάνων Ίιμπεριαλι οί ών καί δέν ήταν μιά άπλή «λαθεμένη άντίδραση» ό¬ πως σκόπιρα καί θέλοντας νά άποπροσανατολίοουν τό λαό π,ροοτιάβησαν νά την παρουσιά'οουν τα μέσα μαζι- κής ένηιμέιρωσης καί ό φιλοκυβερνηαικός Τύπος. Ή ενεργεια δέ αύτη ουνδέεται έ-μιμεσα μέ την δλ~ δροστηριότΐιτητα τοϋ 'Α,μειρικανοναίΐοϊκοΰ ίρπεριαλι- αμ»ϋ στό χώρο τής Μεσογείου πού στόχος τού είναι τό κτύπημα μέ κάθε τρόπο τοϋ ^νικοατιελευθερωτικόυ Κινήιματος των Άραβΐικών λαών έρχεται δέ οέ μιά πε Συνέχεια στή σελίδα 4 Η δραστηριότητα της δμως τοΰ Έλληνκοΰ χώρου ετά την άλλαγή τού Ίούλη 74 μειώθηκε ττολύ και σή- ρά κύρια άσχολεΤχαι μέ συντήρηση των άεροπλά- ιν. Φυσικά σέ μιά δεδομέ- στιγμή καί άνάλογα μέ πολιτικές έξελίξεις στή μας θά είναι ετοίμη νά δράσει ξανά. ^•Τό Ίταλικό δέ περιοδικό «εουρωτταΐο» έττιβεβαιώνει Την" ττληροφορία αύτη γρά- Φοντ&ς σέ έρευνά τού δτι «ίκάττου στήν Κρήτη οί άμε- μΐκάνοι διαθέτοντας τερά- ύ~ια ποσά κατασκεύασαν έπισκευής καί άνεφοδι " άεροττλάνων». ' Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός δτι ή έταιρϊα αύτη ,διαθέτει τελεία μηχανήμα '.Τβ καί άρτια είδικευμένο τγροσωπικό κύρια άμερικά- ν,ους, άλλά κα! Άγγλους, (Κ«ναδούς ή καί Όλλανδούς άκόμη.. Άνάμεσά τους ΰ- πάρχουν πυρηνικοί έπιστή- Ι^ονες καί αξιωματικόν καλά ,έκπαιδευμένοι σέ πολεμικές έΐτιχειρήσεις. ^^4Οί "Ελληνες εργαζόμεναι σ' αυτήν έργάζονται ή σάν 'έφγάτες διαφόρων είδικοτή- ^τ^?ν ή" σέ γραψεΐα. Τίς θέ- σε'ις δμως κλειδιά τίς έχουν ώι»ερικάνοι. >^Διευθυντής τής έταιρίας
  «ίνα ι ό Φράνσις Βόλπε ό ό
  ττοΐος λέγεται είναι ένας ά
  ' ϊτο τούς ττιό πεττειραμένους
  !■■»■■■■■■■■--
  Ή 6η Βάοη θανάτου πού δημιοιιρνεϊται οτήν Κρήτη
  Πολεμικές έγκαταστάσεις
  στή Δραπανοκεφάλα Χανίων
  ΕΠΙΤΟΠΙΑ
  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ
  ΓΙΩΡΓΗ
  ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ καί σήμερα τα τεράστιο θέμα τής 6ης Βάσης πού
  δημιουργείται στόν Άποκόρωνα Χανίων καί συγκεκριμένα στό
  Άκρωτήριο Δρέπανο, περιοχή Δραπανοκεφάλας. Μαζί μέ τίς νε-
  ώτερες σχετικές πληροφορίες, δίνομε στή συνέχεια *α τίς έηιτό-
  πιες συνεντεύξει των κατοίκων, πού πήραμε γιά τό πραγματικά
  καυτό ετούτο θέμα.
  Ή Δροατανοκεφάλο βρίσκε
  ται ήδη. στά χέρια τ«ν 'Αμερικά
  νων ττού εΤναι ίτοΐιμοι, μόλις συ
  ζητηθεΐ καί ύπογραφεΐ στή Βου-
  λή ή νέα έλληνοαμερικάνικη συ
  μψωνία, νά άρχίσουν την κατα
  σικευή νέας - 6ης στή σειρά - 6ά
  οης στήν ττεριοχή'
  Μιά τεραστία έχταση στήν
  περιοχή αύτη τού Κιόκκινου Χω¬
  ρίου στά Χανιά μιαζί μέ τό
  κούφιο βουνό (φωτογραφία σέ
  περασ,μένο φύλ.) περιήλθε γιά
  τό σκοττό αύτό σέ π,ρώτη φάση
  στό Δη,μόσιο καί μέσα: σέ μιά
  νύχτα ένώ άνήκει σέ διαφόρους
  ς ής *εΡ'οχής. καθώς
  καί στήν έκκλησίαϋ! Τό γεγο¬
  νός αύτό ττληροφορεΐ τό "Υπουρ
  γ«ίο Γεωργίας σέ σχεχΐκό τού
  εγγραφο πού κοινοποιήθηκε
  σ^όν κ. υ, ΤζοιμΛτανάκη, κάτοι-
  κο τού Κ^>ν<5ύ Χ(ώρΓβ0 ι** άρι- θμό πρί^τ. 237.96»)6639. Α0- τό μάς τό κατάγγειλε ό ΐδιος ό Τζορττανάκης (ττρόκειται γιά τόν ένα αατό τούς δυό θρυλικούς άντάρτ&ς, πού έμειναν στά 6ου νά τής Κρή,τη,ς πάνω ό—ό 30 χρόνια) άλλά καί πολλο! κάτοι κοι τού χωρίου, σέ τελευταία μας έττίσκεψη. 'ΕΞΙμεΤς μιέ τη σειρά μας τό κα ταγγελοαμί σ' όλόκληρο τόν ΚρηιΐΛό «αί τόν Έλλιηνικό Λαό καί καλοθ,με Κόμΐμοττα καί όργα νώσεις καθώς καί χήν Παγκρή- τια Έτπτροττή κατά τ«" βάσε ών νά λύσουν χήν ένοχη σιωπή 9 Συνέχεια στή σελ. 4 ♦ΦΦΟΦΦΦ' >♦♦
  Σύμφωνα μέ ερωτήση στή Βουλή
  τοϋ Βουλευτή Κ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΧΟΥΝΤΙΚΟΙ:
  Ένώ υπέβαλε αΐτηση χάριτος γιά την ηοινή
  πού έπιβλήθηκε επί δικτατορΐσς
  ΣΤΗ ΧΑΑΚΙΔΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
  Ο αΐΕΥΘΥΗΤΗΣ ΤΗΣ "ΙΛΗΘΕΙΒΣ,,
  Στό τέλος τής περασιμένης 66ο
  μάδας εφυγε άττό τό Ήράκλειο
  γιά τΠ Χαλκίδα, ό διευθυντής
  της *ΆλήΘειας» 'ΕΞμμ. Χαριτά
  κης (Μάνος Χαρής) ττροκεΐιμένου
  νά άντιμετωατίσει τή γνωστή πε
  ρίπτωση τής ποινής φυλακίσε-
  ως πού τού εΐχε έπιβληΘεΤ επι
  δικτατορίας καΐ ή όποία ήδη ά-,
  ναδίωσε μετά άπό 5 ακριβώς
  χρόνια, δση ήταν καΐ ή διάρκεια
  τής άναστολής της.
  Σύμφωνα μέ την ύπ' αριθ.
  162 Κλήση Είδικών Περπττώ-
  σε»ν, τής 31 Ίανουαρίου 78,
  ό δΐίυθυντής τής έφηιμερίδας μας
  Πληιμιμελειοδικών Χαλκίδας νά
  παρονσιαστεΐ σήιμερα Δευτέρα
  27)21)78, στό έκεΐ Τρι,μελές
  ΠληιμΐμελειοδικεΤο, τό όποΐο θά
  άποφασίσει γιά τή φυλακίση Του
  ή τή μετατροττή της ποινής βά¬
  σει τού ύτι-' άριθιμ. 6ι1 )78 έγ
  γράφου τ°ύ Γραμματέα Ποινι
  κου Μητρώου Ηρακλείου.
  Έν τώ μεταξύ ό καταδικα¬
  σθείς τό 1973 γιά άδίκηιμα χοϋ
  # Συνέχεια στή σελ. 4
  Ερωτήση, διά τόν κ. Ύ-
  γ'α Προεδιρίας Κυβερ-
  νή0«ως.
  Καιτ4τήν χθεοινή συνε-
  δρίαοηι τής Βουλής άναφέ-
  ρετε πώς «ύπά,ρχουν φήμαι
  ότι άπό την αλλη πλιευιρά,
  πρόκεπαι νά ύπάρξουν αί
  τήοεις ο^ιντήιστευοης των
  χουντικών».
  Ή άναφορά σ' αύτό τό θε
  μα άιποτέ^εσε τεράοτιο πό
  λκτικό «φάλμα καΐ κινδυ-
  νεύεινά θεωρηΐθεϊ σάν ή
  ^να,ρξη ύστερόβουλης μιε-
  θόοευσης επί τοΰ θόματος
  άιμνήλοτευσης. Σεΐς δ'έ, πι-
  στιεύω αθελά σας παίξατε
  τόν ΰχαρη ρόλο τής είσαγω
  γής στή Βουλή βμιμεσα τοϋ
  κλήθηκε άττό τόν κ. Είσαγγελέα
  ■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Από τό Τριμελές Πλημμελειοδικεϊο
  ; ΑΘΩΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
  ΤΟΥ ΔΙΚΑΖΤΗΡΙΟΥ ΠΑ ΤΗΝ Ν.Ε ΤΟΥ ΚΚΕ
  Άβωωχική ήταν ή άπόφα δέν κριίθηκε άίπό τό Δικαστή
  όϊ} τοϋ Τρηιελοΰς Πλημμε ριο δτι αποτελεί πιεριύβρι-
  λεισδιικείου Ηρακλείου στή οη άρχής· Την απαλλαγή
  προχθεοινή δίκη τής Ν.Ε. των κατηγορουμένων έπρό
  Ήραικλείου τοϋ Κ.ΚΕ.
  Κατηγορούμενοι ήταν οί
  Όρφανός
  Ν.Ε. καί
  Σ.
  γραμιματέας
  Μ. Ξηιμερης
  μέλος τής ΚΝΕ.
  Τό Π£ραεχομενο τής έπί-
  μαχης άνακοίνωσης συμπα-
  ράστασης τοΰ ΚΚΕ πρός
  *αύς δικαζόμενους άγρότες
  τεινε καί ό Εισαγγελέως κ.
  Κοντάρης.
  Την άπόφαστ) τοΰ Δικα-
  στηιρίου, πού κατά την γνώ-
  μη μας ήταν άντάξια τοΰ
  έαυτοΰ τού, την δέχτηκε μέ
  ίκανοποίηση τό πολυπλη
  θές άκροατήριο πού εΐχε κυ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΟΡΚΩΤΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  ΑθΩΩθΗΚΕ Ο ΠΑΝΝΒΚΟΥααΚΗΣ
  ΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΟΜΒΑΣ
  (Άνεξάρτητα άπό τίς «άποκαλύψεις»)
  Άθωώθηικε, την περασμέ-1 γανα τής Ασφαλείας Ήρα- ( ευθυντης * της εφημερίδας
  νη, Δευτέρα 20)2)78, άπό' κλείου, μέλη ιής μασονικής μας, πού ή"ταν καί ό 6ασικώ
  στοάς «Άριάδνη» καί ό δι-' · Συνέχεκ* στή σελ. 4
  η ρ ))
  τό Μΐκ,τό Όρκωτό Δικαστή
  ριο Ρεβύμνου, ό Άριοτοτέ
  λης Γιαννακουδάκης, γνω¬
  στάς άιπό την ύπόθεση τής
  ύπεξαγωγής των εγγράφων
  τής μασονικής στοδς «Άρι-
  άδνη» τοΰ Ήιρακλείου.
  Ό Γιαννακουδάκης, ήταν
  κάτα) άιπό την βαρεία κατη-
  γορία τής έκρήξεως 6όμ-
  6ας στό γραφείο τοΰ μασό-
  νου άσφαλιστή Βίκτωρα
  Μαρκάκης κατηιγαρία γιά
  τή,ν όποία εΐχε ώς γνωστόν,
  προφυλακιστεΐ έιπί 45 περί-
  που μέρες, μέ άπόφαση τοΰ
  Συμβουλίου Έφετών Κρή¬
  της.
  Στή δίκη καταθέσανε 6ρ-
  ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΞΕΚΤΕ
  ΠΑ την περι6όηίΐη ΞΕΚΤΕ έχομε άοχοληθεϊ καΐ
  στό παρελθόν, άρκειές φορές.
  ΣΗΜΕΡΑ όπο6άλλομ£ πρός κάθε άρυόδιο, πού έ¬
  χει χρέος καΐ αποσταλή νά προστατεύει τα συρφέ
  ρονιτα τοϋ Έλληνικοϋ Δημοσίου, τό παρακάτω έ-
  ρώτηιμαι:
  ΕΙΝΑΙ άλήθεια ή δχι δτι ή ΞΕιΚΤΕ δέν πΑηρώ-
  νει ένοίκια γιά τούς χώρους πού κατέχει σάν γρα
  φεϊα, έιργοτάξια, άιποθήκες κλπ. σιΊς περιοχές τοΰ
  Λιμανιΐσϋ καΐ τής ΒιουηΛανικής Ζώνης "Ηρακλεί¬
  ου;
  ΟΡΙΣΤΕ κύιραοι άριμόδιοι, άπαντήστε μας, ήν νομί
  φυσικά δτι έχετε ύιπ>οχρέΐϋχ>η πιρος τουτο.
  θεματος αύτόΰ.
  Σέ στιγμές πού ό λαός
  μας ζηΐτα να ένημερωθΐεί γι
  ά την προδοσία τής Κύ¬
  πρου, νά άνοίξει ό σχετι¬
  κός φάκελλος καί νά τιμω
  ρηΐθοϋν οί ένοχοΐ', αποτε¬
  λεί άιπαράδεκτη πρόκληση
  μιά τέτοια μεθό&ευση. 'Ή-
  οηι οτήν Κύΐχρο τα πάντα
  δείχνουν 6τι· εύιρισκάρεθα
  ενώπιον μιάς νέας φάσεως
  τής σκευιωρίας, ένθΛ^τίον
  τοΰ εδαφικοϋ μας κορροΰ.
  Κάθε συζήιτηση γιά Οπαρ
  ξη έ'στω άΐτλής σκέψεως ά
  μνήστευσης των 'Απριλια
  νών μειοδοτών καί ύιπευθύ
  νων τής τραγωδίας τής Κύ
  πρου είναι 6χι μόνον άΐτα-
  • Συνέχεια στή σελ. 4
  ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
  ΔΗΜΑΡΧΟΙ
  Ένώ άρχετή χρονική πε-
  ράοδος μας χωρίζει άκόμη ά
  πό τίς Δηροτικές έκλογές
  οί οποίες κατ'αρχην έχουν ά
  νακοινωβεϊ δτι θά γίνουν
  στίς 15 Όκτωβρίου αύτοΰ
  τοΰ χρόνου, ήρχισε Γ|δη καΐ
  στό Ήράκλειο δειλά — δει-
  λά ή σχετική κίνηοη η καλύ
  τερα ή ουζήιιηση καΐ τα προ
  —ιπρογνωοτικά γύρω άπό
  όνόματα και πιβανές έπιτυ-
  χίες ήν άποτυχίες.
  Γιά την ώρα σάν ύποψήφι
  οί Δήμαρχοι Ήιρακλείου έ¬
  χουν άκουσβεΐοί κ.κ. Μανό
  λης Καρέλλης, Χαράλα-
  μιπος Σιέργιος, Μανόλης Πά
  παϊωάννου, Γιάννης Μιχε
  λιδάκης, Κώστας Κωνιο>τά-
  κης, Βαγγέλης Χραστοφορά
  κης, Πάιννηις Σταρίδας·
  Πάντως άπό τούς παραπά
  νω ου^η,τηθέντες απλώς,
  ο βεβαιοί μέχρι στιγμής
  ΰιποψήφιοι είναι οί κ.κ. Κα
  ρέλλης, Σέργιος καΐ Μιχε-
  λιδάκης.
  ΧΕΛΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  27ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ 1978
  Έκδόοεις
  ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
  ΧΡΟΝΟ-
  ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
  «Πανόραμα» £τσι τιτλο-
  φορεΐται ή πιρώτη συλλογή
  χρονογραφημάτων τοΰ γνω
  ότου διαλεχτοΰ λογοτέχνη
  καί μέλους τοΰ Συνδέσμου
  Έλλήνων Λογοτεχνών Κω
  στή Κσκόροβιτς, πού κυκλο
  φάρησε πρόκχι>ατα άπό τίς
  έκδόσεις «ΜΑΥΡΙΔΗΣ»
  Τα θέματα είναι παιρμένα ά-
  πό τίςπιό διαφορετικές πλευ
  ρές τής κοινιωνικίίς ζωής,
  καί τα όποία μέ την γνώρι-
  μη πέννα τού πού παρουσιά
  ζει ό Συγγραφέας - Λογοτέ
  χτνιης, δίνοντάς τους ίδιαίτε
  ρη ζωντάνια. Δέν παρασύρε
  ται άπό ασκοπους ρομαντι-
  σμούς. Πατάει γερά στό
  2οαφος τής Κοινωνικής
  πραγματικότητος καί άπό
  την όπτική γωνία τοθ οω-
  στοϋ χ,ρονογράφου άντιμε-
  τωττίζει μέ τρόπο, άλλοτε θε
  τικό καί άλλοτε άρνχνπκό
  θέματα καά καταοττάσεις.
  Ή συλλογή τοΰ Κωστή
  Κοκάροβιτς παρουσιάζει καί
  γενακώτερο ενδιαφέρον, γι-
  ατί τα θέματα ακριβώς καί
  ό τρόπος μέ τόν όποίο τα άν
  τιμετωπίζει είναι γενικώτε
  ρου ένδιαφέΥροντος· Πολλά
  άπό τα «κομμάτια» πού πε-
  ριέχονται στή συλλογή αυ¬
  τή ίίχσυν πιρακοδημοσιευτεΐ
  στίς Άθηιναϊκές περιοδικές
  έκδόσεις δπως «Έλεύθερη
  Σκέψη» «Κατευθύνσεις» κ.
  α.
  'Έργαι τοΰ ϊδιου λογοτέ¬
  χνη είναι: «Έρωτΐκοί Ζέ-
  φυροι», «Ό κύκλος των
  αντιθέσεων», «Τοπία μέ £μ
  μεσο φχυτισμό», «Κάαι ΰλλο
  άρχεται» κ.α.
  ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΣ
  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
  Άπό τίς έκδόσεις «ΠΑ-
  ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ
  Ένας ξανθός νττελικανής, λεβέντης, Λευκορείτης
  τιριχοϋ νά πάει στήν κλεψά τάμα μεγάλο κάνει:
  ΤΩ Πανιαγιά μου στήν κλεψά έπιτυχία ναχω
  καί δσα κλέψω τάοαω οου μισά μισά διικά μας
  Άγά, μπεγίρι ίϊκλεψε, πολλά κανακεμένο.
  Μιά όρνιθα εζήτησε τήςμάνας τού καί πηρε.
  Την όρνιθα καί τ' αλογο πηγαίνει στό παζάρι
  Σ' αόλλον άγά τα πούληοε, μ' αυτή την συιμφωνία.
  Την όρνιθα έζηιν,ταδυό, τ' αΛλογο δυό, τσεγκίνια.
  β »«
  Σά γύιρισε, στήν Παναγιά δίνει ε*να τσεγκίινι.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  διοκοσμητικη
  Τηλ. 287.670
  ►♦♦♦
  ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ«ΟΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΜΙΑΣ 12 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ
  ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Χταπόδι μερίδα
  Γαρ'δες μερίδα
  Μπακαλιάρος μερίδα
  Πατότα όφτή
  Όμελέτα (αύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛ1ΤΕ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Κουκιά κσί χόντρος
  ΠΟΤΑ .
  Τσικουδιά καραφάκι
  ΟΟζο
  Κρασί(χΰμα & έμΦιαλωμένο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΠΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: "Αγ, Τίτου 2 τηλ. 283737)
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ·"♦♦♦» ♦♦♦♦♦♦♦♦♦φ ♦»♦♦»♦
  ■♦♦♦♦♦♦♦
  ■♦♦ο»»»»
  ΝΑΓΙΑ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗ» κυ
  κλοφόρηοε τό βιβλίο «ΚΟΝ
  ΤΑ στόν ΑΡΡΩΣΤΟ» γραμ
  μένο άπό τόν Μηιτροπολίτη
  Γορτύνης καί Άρκαδίας κ.
  ΤΙΜΟΘΕΟ.
  Στό βιβλίο αύτό γίνεται
  προσπαθεία άπό τόν συγ-
  γΐραφέα νά διερευνηθεΐ τό
  φαινόμενο, τής άρρώοτειας
  καί οί διάφορες πλευρές
  πού παρουσιάζει, στά πλαί
  σία τής Μεταφυσικής, καί
  στόχος τού «νά άνακουφίσει
  νά ένθαρρύνει καί νά διαφω
  τίσει άρρώστους καί πονεμέ
  νους άναγνώοτες τού».
  ΤΑ "ΚΡΗΤΙΚΑ
  ΘΕΜΑΤΑ,,
  Γεμάτο πλούσια Κρητική ύλη
  κυκλοφόρησε τελευταία τό τέ-
  ταρτο τευχος τού περιοδικού
  «Κρητικά θέματα».
  Δύο είδικά άφιερώματα τού
  τεύχους αυτού τό κάνουν μιά
  άξιόλογη προσφορά στήν Κρη
  τολογία, πού άξίζει τον κόπο
  να την χαρούν οί Κρητικοί καί
  οί φίλοι τής μεγαλονήσου.
  Έξώφυλλο καί 25σέλιο άφιέ
  ρωμα στόν Νίκο Καζαντζάκη μέ
  πλουσια είκονογράφηση άπό
  την ζωή καί τό έργο τού, εί-
  κόνες άπό τίς πρόσφατες έκδη
  λώσεις τού έτους Καζαντζάκη,
  χειρογραφά τού είναι ή προ¬
  σφορά τού τεύχους στήν μνή
  μη τού μεγάλου Κρητικού. 'Ε-
  να μικρά βιβλιαράκι μέ ρεπορ-
  ταζ άπό τίς λαίκές συνήθειες,
  κατά τίς γιορτές στήν Κρήτη,
  μέ πολλές είκόνες τής καθημερι
  νής ζωής των Κρητικών είναι
  ή αλλη προσφορά τού
  τεύχους. Πλούσια καί ή ύπό_
  >οιπη ύλη τού μέ πορτραίτα
  τα τού κρητικού πρώτου Έλ-
  ληνα σοσιαλιστή Σταύρου Καλ
  λέργη, τής κρητικιάς πρώτης
  ελληνίδας φεμινίστριας Καλλιρ
  ρόης Παρρέν, συνέντευξη με
  τον θαναση Σκορδαλο, παρου
  σίαση των Κρητικών τής Ρό-
  δου, μνημη τού Γιώργη Ανδρου
  λιδακη, οικονομικάς σελίδες, ρε
  τρό στήν Κρήτη, καλλιτεχνική
  κινήση, ίστορικά κείμενα καί
  αλλα πολλά περιεχόμενα που
  καλυπτουν τα πρόσωπα καί τα
  πράγματα στο μεγάλο νησί.
  Ο ΚΑΣΤΑΝΑΣ
  "Εφθασε τό Φθινόπωρο.
  Τα φύλλα των δένδιρων £-
  πεσαιν. Μαζί μέ τό Φθινόπω
  ρο ηρθε καί ό καστανάς.
  Κάθεται, αύτό τό έργατικό
  γεροντάκι, μέ την φουφού
  στή γωνιά τοϋ δρόμου. Καί
  πουλάει ζεστά ξ<εροψημέ- να κάστανα· 'Όλα τα παιδάκια πηγαί- νουν άπό έκεΐ. καί τα άγο- ράζουν. Αύτό τό καλό γεροντάκι, έργάζεται τίμια. Πρέπει νά εϊμαστε κι ε¬ μείς τίμιοι καί έργατικοί, δ- πως κι αύτό τό γεροντάκι. ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 7Έτων »♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΛΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. Έθνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ 'Αναλαμβάνομε πάοπς φύβεως τοποθετήοεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙΙ Στκ: Τρεϊς Καμάρες Π Ι Τ Τ Α οέ πολιτιομένο καί ιβ ι ι €. π κα8αρό περιι3άΑΑοιι ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ ... Καί κια ιό βπίτι: ΤΗΛ. 223023 ΣΤΟΝ ΠΑΛΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΑ ΤΡΑΓ0ΥΙ1ΙΑ ΤΗΣ ΠΕΒΕΝΤΙΑΣ (Μιά προσπαθεία άπαγόρευσής τουθ ΕΝΑΣ νόμος πού ψηφίστηκε Ινα χρόνο μετά την σιηιψωνία της Βάρκιζας (1946) καί άφοΰ ή δεξιά ττατώντας έπϊ —τωιμά- των εΐχε άναριχηθεΐ στήν έξουσία νεκρανοοστένεται ξανά καί οτ>με-
  ραϋ'
  Πρόκειται γιά τόν Α.Ν. 942)
  15)2)46 «Πε,ρί λήψεως μέχρ«ν
  ττρός κατευνασιμόν των ττολιτι-
  κών παθών». Τό Νοέιμβρη τοΰ
  77 μέ τόύ-' άρ. Π715Φ.37)
  1 3Α εγγραφό του τό ύττουργεϊο
  Δημοσίας Τάξης ζήτησε άητό τον
  ΕΙσαγγελέα τοθ 'Λρείου Πάγου
  νά γναιμοδΌτήσει αν ό παιανι-
  σμός ενός σχετικοϋ καταλόγου
  τραγουδιών πού σννώδευε τό εγ
  γραφο αποτελεί παράβοκτη τού
  Α.Ν. 942.
  Φανερές οί
  6έρ/ησης τής «ΝΔ» κου όλόφά
  νερος ό σκοπός τηζ· Προσπα-
  θεΐ νά άπαγορευτεΤ καΐ τό άκου-
  οιμα άκάμη των λεβέντικων καί
  ιτατρι<οτικών χραγουδιών τοθ λαοθ των τραγουδιών ττού 6γη- καν άπό τοΰς μακροχρόνιους ά- γώνες του καΐ μ' αύτά διαπαιδα γωγήθηκε στά μαθρα καί σκο- τεινα χρόνια ή γενισ χοΰ Πολυ- τεχνείου. Είναι δύσκλο νά γραφτοΰν πάνω σ' ενα κομμάτι χοτρτϊ χά συναισθήματα πού νοιώθοομε δ- ταν στίς σκοτεινές μέρες ττού οί κάθε λογεΐς θρασύδηλοι κα'ι πά ρόκρρονες έγκληιματίες μέ κάθε τρόπο προτταγάνθιζαν τό «'Ελ Ι λάς 'ΕΞλλήνων Χριστιανών» | σκομιμενοι με τ' αύχϊ κολλημμέ νο στό μαγνηιτόφωνο, άκούγα- με μέ βουιρκταμένα μάτιο: τα ά- θάνατα χραγούδια: Λεφτεριά ττανώργια κόρη ικατεβοίνει άττ' χάδρη.... Κι ό λσός την άγκαλιάζει καί χωρεύει καί γιορτάζει.. ...Σττάιμε χήν όττ'ιμη την ά- λυσίδα* ττού μάς έδάρενε θανατερά θέλουιμε λέφτερη εμείς ττα- τρίδο καί παναθρώτΓΐνη τή λεφτεριά τι Μέ τό ντουφέκι μου στόν ώμο σέ πόλεις κάμ/ττους και χωρία τής λεφτεριάς ανοίγω δρό- μο τής στρώνω 6άγια καί ττερ νά... "Η χό αλλο λεβέντικο: Πόχε θά κάνει ξαστεριά ττόχε θά φλεβαρίσει... ττού δίκαια θεωρείται ό 'Εθνι κός "Υμνος τής Κρήτης. Τό δκουσμα κοοϊ μ&νο χών τραγουδιών αυτών πού ζυμώθη- καν μέ χήν ψυχή, τό αΤιμα, χά δνειρα τ°ύζ άγώνες καί τ'ς έλπί δες Το0 Λαοθ μας, θύμ^ζε σέ ιμάς τοΰς νεώχερους τό χρέος ά- ττένανχι σ' αύχούς πού ττέσαν στόν χί,μιο άγώνα γιά τή Λεφχε- ριά καΐ τή Δημιοκρατία. Μάς κρατούσαν ψηλά χήν άγωνιστι- κή συνείδηση Μάς θύμιζαν δο- ξασμένες έποχές Μάς δίδασκαν ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓΑΛΗί Ο ι ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΡΠΙΧΡΐΡΗΤΕΙΤ ΑΝΕΓΕΡΤΙΓ ΠίιΛΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις δισμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ Άνωνυμου γωνία (έναντι Παραρτηματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 χήν πίστη καί χήν άφοσίωση στά ττιό οάμανιστικά καϊ τταναν θρώπινα ίδανικά χής άγάπτης τής ψιλίας καί χής Είρήνης άνά ρεαα στούς λαούς, σ' έκεϊνα χά χρόνια πού «δλο χάσκιαζε ή ί>ο
  6έρα κ«1 τα πλάκωνε ή σκλαβιό»
  "Ομως χά χραγούδισ αύτά
  άγαττήθηκαν άφάνταστα άττό
  τό λοοό γιστί μέσα άττ' χά λό-
  για τονζ βγαίνονν άθάνατθ) δι
  δάγιματα. Τραγουδήθηκαν άτττ'
  δλους. Κάθε βραδυά άκούγον-
  χαν σχά χο)μάσττιτα κα! στίς
  φτωχογειτονιές σιγά, τταράνο-
  μα! Τα τραγουδοΰσαν στά
  στραΐτόπεδα σι/γκένχρωσης καΐ
  στΐς φυλοκές οί άγωνιστές μ' Ε-
  να σιγανό μμμ... παράνομα! Α-
  κούστηκαν βροντερά δταν ήρθε
  ή ώρα! Σχό ΠΟΛΥΤΕΧιΝΕ Ι Ο!
  Καί άττό τόχε άκούγονταν ο' 6-
  λες χίς Δημοκρατικάς άντιφατι
  σχικές έκδηλώσεις τού Ααού καί
  τής Νεολαίας μας! ΠαντοΟ!
  Τώρα θέλουν νά τα άτταγο-
  ρεύσουν ξανά δπως καΐ τότες!
  Νά μην άκούγονχβι!
  Τα φοβοϋνχαι γιατϊ στό ά-
  κουσιμά τους γνωρίζουν τόν Ινα
  χο! Τα φοβοϋνχαι γιοτχί φροι»ιιμα
  τίζουν τή νεολαία καϊ χής δείχ-
  νουν χό δράμο τού ΧΡΕΟΥΣ!
  Τα '4>ο6ο&νχαι γκχχι εχοον <>ώς
  καϊ χό φώς ττρέπει νά σδύσει! Ά
  τταγορεύονται. Άτταγορεύθνται!
  Μόνο τα άλλα. Μόνο χά χραγού
  δια τής διαφθοράς καί χής ιτα-
  ροΐκμής. Μόνο αύτά! Αύτά ττού
  διαπχρέψουι/ [ούς χαρακτήρες!
  Αύ[ά πού μιλοΰν γιά άρρωσχη-
  μένες άγάπες... μακρυά άττό τό
  λαό. Μονο αύτά πού μιλοΰν γιά
  . λουλάδες'
  Σήμερα χό τραγούδι χού Λα-
  οΰ αίίριο χό προοδίυχικό 6ι6λίο
  ή τέχνη ή λαική μας κληρονο-
  μιά! Τό σκοτάδι. Όχι χό φώς.
  Ή παρακμή δχι ό ττολιχισιμός!
  "Ομορφος κόσμος! Δυτικός.
  Έμίϊς προχωράμε! Τα νιάτο
  ή φλογερή Νεολαΐα.
  Όδηγός ,μας τα ιδία ίδανικά. Ό
  αγώνας συνεχίζεχαι! Όχι σκοτά
  δι Σχό φώς1 .
  γ. διαβάΐης
  ΜΒΓνθΙΚΕΣ
  ΓΡΑΜΜΕΣ
  Ε)Γ - Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ · ΑΡΙΑΔΝΗ
  Κάθε μερά
  Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
  Τηλ. Πρακτορείου
  224.304 καί 224.305
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΑΗβΚΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΑΑΑ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΝΟΧ ΧΑΙ>ΗΧ)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.Θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έτπμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20— Ήράκλειο Κρήτης
  Τό γνωοτό
  Κοπτνοττωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ
  (ΚΙΜΩΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα * '< τα είδη τού καττνιστή, " περιοδικά, έφημερίδες ί καΐ την «ΑΛΗΘΕΙΑ,, ι ♦♦♦♦♦♦..... ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μάρκας ΜΑΖϋΑ (κλουδά- κι μισοΰ τόννου), καινουρ- γές, σέ τιμή εΰκαιρίας. Τηλ. 223—563. *>■»♦♦♦♦
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΛΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδευσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σας δώσοο-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν «άντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  δΟΡΗΙΟδ ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  .ου.
  κίν φ
  σέ δ,άφορ,ς συ^τήσε,ς,
  ήταν ή «έκπαραθύιρωση»
  εια» στήν'Ένιοοη Γεωργ.
  —Τί έγινε μέ τόν Κόμη, παραττ
  —'Όχι, απλώς.. ήττήθηκε!
  Τό σκόρ μάλιχπα λένε πως
  Καίίίναςαλλοςδιάλογος:
  άϋίίέγ
  5 — 4.
  ^ΜπορεΙςνάμος
  — Απλώς, γιά τόν Κόμη ίσχθει
  δσους δέν κατάλοαβαν σηρε>ώνα> «5η ό κ.
  Κάμης απο άλλη Ύπηρεσία δ»ωχττ,«: κατά
  τή Διχτατορία. Κι αυτή είναι ή δεύτερη έκδίωξή
  τού, μόνο πού τώρα ίίτον δη,μακροτική, ή καλλί-
  τ&ρα... οοσιαλιστική.
  • Πολλά καί διάφορα σχόλ,α γίνανε μέ τίς «ά-
  ποκολύψεις» Τέλη Γιανν&κουδάκη. ___
  Τό ηιό πικρόχολο πάντως, πού άκουστηκε σέ
  γνωστό ζαχαροπλαοτεϊο, ήταν έτουτο:
  -Πώς πρέπει νά ςχονάζουμε άπό έδω καί περα
  τόν Τέλη,;
  —Σύρμα..
  • Καί ένας διάλογος, σχετικός ]ΐέ την έκλογή
  τοΰ νέου Άρχιεπιοκόπου:
  —Πως σοΰ φάνηκε ή προβολή τοϋ Δημή,τριου
  άπό γνωστό Μαοόνο;
  —Απλώς, μαοονική... προβοκάαοια.
  Αέτε νά... πέοει ό ανθρωπος υπέρ πίστεως
  καί... πατρίδος;
  * Κάιποιος πού διάβασε σέ τοπτκή καθημερινή έ
  φημερίδα, δνα «άνάττοδο» σχετικό μέ τόν... στρου
  θοκαρηλισμό, εΐιτε:
  Τα μάθατε; Τα χάλια τής όδοΰ θερίσσου είναι
  τόσο μ£γάλα, ωστε οί μόνες πού μποροΰν νά τόν
  διαβοΰν είναι οί... στρουθσκάμηλοι.
  «Σκανδαλιστικό» οτ' άλήθεια τό παραπάνω
  «κούς—κούς» μιά καί ί)δη ή ύιπόθεση τοΰ δρόμου
  αύτοϋ χαιραχτηρίστηκε άπό Δηροτικό Σύμ-
  βουλοσάν «σκάνδαλο».
  Καί ναί μέν ό «άνάποδος» μπορεΐ, νά γράφεΐ
  κάτι τέΐτοια, άλλά τελικά, την ΓτειρίπιτωΊση αυτή ό
  κ Δήιμαιριχος θ1 άναλάβει — δσο ανάποδη κι'
  άν είναι — νά την... ΐσιώσει.
  Περιμένετε στό άκουστικό σας...
  * Οί δηλώσεις πού &αΛ'ε ό εκδιωχθείς, καί
  κατ' αυτόν παιραιιτηΐθεΐς τέως γενικός διευθυντής
  τής ΕΡΤ κ. Λάμψας καί ή άντικατάσταση τού άπό
  τόν κ. Χόνδρο, έχωσαν την εόκαιρία οέ συμττολί-
  τη, ρέποντα πρός τα λογοχταίγνκι, νά άποφανθεΐ:
  —"Οποίος καεϊ άπό... Χόνδρο, φυσα καί τό γι- < αούρτι! ^γ Ό συσχετισμός πανύφηλου δικηγόρου μέ γε- ωργικό όργανισμό, στόν όποίο μττίίκε άντιπρόσω- πος πρόσφατα, εδωσε σέ κάποιον την εύκακρία νά ρίζει τό καρτρί του: —Μπορεϊ νά μην τόν βοηθίίιαουν τα... κτήματά τού νά μπεί στήν... Κτηματυκή Τραπέζα, άλλά τόν συνέδραμαν νά μπεΐ στήιν... Γεωργική τοιαύ- , , τη· 'Εγώ πάντως ήζεραι μέχρι τώοα δτι ύπάρχει Άγροτική, άλλά δχι καί Γεωργικη Τραπέζα... Έκ τος καί ό παραπάνιω άατοφανθϊείς περί τόδν Τραπε- ζών κύριος, έννοεϊ 6τι σέ κάθε... τραπέζα δλο καί κάποιος μεζές θά βρεθεϊ. Συμφωνώ, άλλά άόλλο είναι τό όφαό (περίσ- σα νάναι καί κλεψίμιο) καί άόλλο ή... φαοολάδα... Πάιντως, γιά τόν ψηλό, δέν πιστεύω νά λέει, δτι «ατήν άνομδριά, καλή είναι κι ή γριά».... * Ή έκλογή τοΰ Μανόλη Γαβαλά σάν Προέ- δρου τής ΕΓΣΗ, τοϋ δημιούργηισ€ £να σοβαρό «πρόβληρα». Καί μην πάει τό μυαλό σας στά τόσα άγροτικά προβλήματα που £χει, φυσικά, νά άν- τιμετωπίσει δνας Πρόεδρος Γεωργικής "Ενωοης. Απλούοτατα, ό έίνθρωπος, γεωργός καί κτη- νοτρόφος καθώς είναι στήν πραγματικότης, δέν εχει βαλει ποτέ... γραβάτα, οΰτε γαμπρός πού λέ- νε. Τώρα λοιπόν τοϋ λένε πολλοί δτι στίς παρα στάσεις που θά κάνει στούς ύπου,ργούς καί λοι- πους ορμόδιους ό συμπαθέστατος νέος Πρόεδρος πρέττει νά φορά λαιμοδέτη (δπως τόν λέει ό ϊ- οιος στά... χαιριάτικα). Σοβαρό πράγματι τό «πρόβλη,μα» πού μπορεϊ να τρέοει σέ δύοκολη θέση τόν Πρόεδρο, γιατί· στό λαιμο τοϋ Γαβαλα, δέν μπαίνει «κανενός εϊ- οους»... λαιμοδέτης. θά τοϋ πρότεινα τή λύση τοΰ λεπτεπίλεπτου καΐ πιό άνωδυνου ποπιγιόν ϊ φιόγκου, άλλά οθτε αυτό... δένει μέ τό ύπερευτραοές μουστάκι τού καΐ γε,νικα ΟΛη την αλλη γνηοια κρητική έμφάνι- Άποτέλεσμα: Μανόλη, μεϊνε άγρότης, κι δς μη φαίνε-ααι «κοινωνικως... ιΐτπότης». • Μέ άφορμή τα τελευταία γεγονότα τηο Κύ- πρου, μεταφέρω έδω κάτι ώραΐο, πού ι-ριλαιιβά- 2™ ^α^6ΐ6λί° Τ0° Σταύ^ Μ^ Η Ν^ίβλ^ —Πΐροφη,τικότατος Λαός οί Εβραϊοι. Σοϋ ποο- φη,τευουν: «Σέ λίγο θά φας μιά κλα,τσιά» Ταί ω του θ^ύματος! 'Έρχονταα καί σοΰ τή ρίχνουν (ωρα τού... Σάϋρους Σουλτορπέργκε,ρ) Κα1κάπιάκόμΐ>: Στόϊδω βιβλίο
  Οβρκου όρμηνιά, ΤούρΚου «ρωτιά
  Γιάγκη κακουργου πλατή...
  Μά, Ελλάδος γάιργαρα νερά
  Πνίγουν κάθε Περοιάτη.
  ·>♦♦♦«.«.»♦«,».
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■,
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  - Ποιότης "Αρίστη - Μεγάλες εΐσαγωνες
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΤΗΛ. 284.473 - 220.339
  ■■■■■■■■■■■■■■■■ε.