90629

Αριθμός τεύχους

160

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

20/3/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρδς σ* αυτόν, ποΰ' πρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί άλλοι χό
  στόμα, -ρολά&η νά ηεΐ €στω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕ1Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-βονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  έ#
  I
  ι
  ι
  Ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ο< - Αριθ. φύλ. 160 Δρχ. 8 Τ0 ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΠΡΕΠΗ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΙΣΕΙ Ο ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ, ώμό καί είδεχ- χθές νέο εγκλημα τού Άμερικΐανο- κίνητου και Έδραιοκρατουμενου Ί μπεριαλισμοΰ και ΣιωνισμοΟ στό Νότιο Λί&ανο, συγκλόνησε την άν· θρωπότητα ή καλυτέρα δλους έκεί- νους πό σκέφτονται ανεπηρέαστοι ά πό κάθε εϊδους σκοτεινές έπεμβά- σεις. ΟΙ ΨΥΧΕΣ των ύγειδ καΐ είρηνικά σκεφτο^νων άνθρώπων στά πέρα- τα τής οίκουμένης, συγκλονίστηκ,αν σκίρτησαν καΐ πόνεσαν βαθύτατα άπό τό καινούργιο λουτρό αϊματος πού κύλισαν τόν άμαχο πληθυσμώ των Παλαιστινίων ,οΐ Διεθνεΐς Τρο μοκράτες καί Έγκληματίες πού ά- κουν στό τωρινό τους δνομα ' Ι σραη λίτες. ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΗ άνθρωποκτό- νο ώμή ενεργεια των Ίσραηλινών καταδικάσανε ήδη οί Δίκαιοι και Προδομένοι Λαοί τού Κόσμου, πού φοΦουνται — έκτός των δλλων συ ναισθημάτων τους — άπό τόν κίνδυ νο τού ΊΑμερικάνικου Ίμπεριαλι- σμοΰ καί τού Διεθνοΰς ΣιωνισμοΟ. ΕΠ ΕΙ ΔΗ ή εφημερίδα αυτή κάνει ά πό την άρχή της έκδοσής της ϊνα ά γώνα, μέ τίς μικρές της δυνάμεις, κατά των δυό αυτών έπικινδυνοδε- στάτων έχθρών της Άνθρωπότη- τας, τού Ί μπεριαλισμοΰ και τού Σι ωνισμου καθώς και των παρακλαδι ών των σκοτεινών δυνάμεων, Φιλο- ξενεΐ σήμερα, λίγες μέρες μετά τή έναρξη τοΰ Ίσραηλινου έγκλήμα- τος, δυό ένδιαφέροντα άρθρα, πού γράφτηκαν άπό δυό νέους οημοσιο- γράφους. ΤΟ ΕΝ Α είναι τοθ συνεργάτη τής «Αληθείας» κ. Γ. Λαγουβάρδου. ΤΟ ΑΛΛΟ είναι, (μάλλον) τού έ- κλεχτοθ άρθρογράφου της «Έλευ θεροτυπίας» κ. Χρ. θεοχαράτου, πού δημοσιευτηκε στό φύλλο τής προχθε σινής Παρασκευής 17 Μαρτίου. ΚΑΙ ΤΑ δυό αύτά άρθρα είναι βυό δυνατές φωνές πού τίς προεχτείνο- με μέ τή δική μας μικρή ωθηση γιά νά μάθει δσο περισσότερο κόσμος γίνεται τα «κατωρθώματα» καί τίς άτιμες πράξεις των έγκληματιών • ■ ι · * Ι 1 * * Ι ' ' · ι>
  Δυό αρθρα πού ουνιοτοϋμε νά διαβάαετε προοεχτικά
  τής ανθρωπότητος, των συγχρόνων
  γκάγκστερς καί των σταυρωτών
  Χριστου καί ΛαοΟ, κάθε Ελευθερου
  Λαοΰ.
  ΔΙΑΒΑΣΤΕ παρακάτω τα δυό αύτό
  άρθρα γιά τό ΐδιο θέμα μέ τή £
  δάιοτητα ότι θά συμφωνήσετε μα-
  ζί μας, κ&ταδικάζοντας τούς κοι-
  νούς ίσραηλινούς έγκληματίες καί
  σκεφτόμενοι δτι ϊσως δέν είναι πο-
  λύ μακρυά καί ή δική μας σειρά:
  Ή σειρά τής Κρήτης ή σειρά τής Έλ
  λάδας... Μ. Χ,
  ΜΙΒ ΡΟΜΦΑΊΑ ΠΤΙΜΒΣΜΕΗΗ
  Τού άρθροι/ράφου της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ« κ. ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ
  Η ΡΟΜΦΑΙΑ τοϋ Κυρίου καί τού Γεδεών...
  Ή γνωστή ρομφαία πού ατιμάζεται συνεχώς σέ κορ
  μιά νηπΐων και λαιμούς άμάχων...
  Ποίος δέν -ρδχει μάθει άνά τόν κ5σμο; Ό άνοχύρω
  τος, δοπλος καί κατεστραμμένος Λίδανος άπό προχτές
  φλέγεταΐ. Πυρπολοΰν τα χωρία καί τούς καχοίκους
  τού 28.000 στρατΐώτες τοΰ Ίσραήλ. Σφάζουν τα γυναι
  κόπαιδα έπιλεικτες οτρατΐωτικές μονάδες...
  (Όπο·α νέα τταγκόσμΐα εκσταοη και συγκΐνηση άπό
  τό νέο «άθλο» τοΰ.. «Σούτερμαν», τοΰ «νέου Δαβιδ»!..)
  Τό κράτος, λοιττόν, τοΰ' Ισραήλ καΐεΐ τό Λίβανο —
  λέει —σέ άντίττοινα. Έπειδή λέει άπό τό έ"δαφός τού
  έξόρμηααν 2ξη (ναΐ, σωστά διαβάσατε, έ"ξη) Παλαι-
  στίνΐοι τρομοκράτες εναντίον τού...
  Καί τό λέει χωρίς νά ντρέτΐεται.
  Και ή άνθρωπότητα θυμαται τίς φρικώδεις έκεΐνες μέ
  ρες τοΰ 1939—45. θυμαται τή ναζισπκή «φιλοσοφία»
  περΐ όμαδικής ευθυνής, θυμαται τα τερατώδη έγκλη-
  ματα —τέκνα τής Χιτλεριικής αυτής φιλοσοφίας... (Άλ
  λά θυμαται καί τη Νυρεμβέργη!).
  ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ο «· ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
  ΕΦΕΤΩΝ
  Ό Είσαγγελέας 'ΕΞφετών
  Κρήτης κ. Καρούκης, μετά άπό
  τή μετάοασή τού σ[ή Νεάπολη
  Μεραμβέλλου, διέμονε στό Ή
  ράκλειο προχθές Παρασκευή
  καί Σά66ατο, σχή συνέχεια δέ |
  άναχώρησε έπιστρέφοντας στήν '
  έ'δρα τού, στά Χανιά
  Κατά τό διάσχη.μα της έδώ
  διήμερης παραμονής τ01-1, ό κ·
  Καρούκης άσχολήθηκε μέ ΰπιη-
  ρεσιακά θέ,ματα τής Είσαγγελί
  άς Ηρακλείου
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ
  ΤΗΣ «ΦΙΛΙΠΣ»
  Σήιμερα Δευτέρα στίς 7 γο
  6ράδυ στό Ξενοδοχεΐο ΞΕΝΙΑ
  6ά γίνει ή παρουσιάση τής με-
  γάλης σειράς οϊκιακών συσκευ-
  ών 1Ζ78 της ΡΗΙΙ-ΙΡ5
  Στήν εκδηλώση δπου θά γίνει
  «α! έντιμέριοση γιά τίς δραστη¬
  ριότητος τής έταιρίας εχουν
  προσκληθεΤ νά παρσόρεθοϋν καί
  έκπρόσωποι των τοπικών άρ-
  χών τής ττόλης μας.
  Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ θρόνος τής Έκφτ,σίας
  τής Κρήτης, πρόκειται νά δεχτεΐ κατά τα έπίσημα
  καθιερωμένα, την έρχόμενη Κυριακή 26 ΜβρτΙου,
  τόν καινούργιο Άρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. |ΓΙΜΟ-
  ©ΕΟ, ττοΰ ήταν, ώς γνωστόν, μέχρι τώρα Μητρο-
  πολΐτης Άρκαδίας. »
  ΣΤΟΝ Άρκαδίας Τιμόθεο, έγειρε τελικά ό * ζυγός
  τής έκλογής καί μετά λίγες μέρες ό ίερωμένός αύ
  τος θά άναλάβει καί έπίσημα πλέον, στούς ώμους
  τού, τό βάρος τής περίοπτης αυτής έκκληο4αστι-
  κής θέσης.
  Ο ΝΕΟΣ Άρχιεττΐσκοπος είναι κατ' αρχήν ενός
  μορφωμένος και πνευματικά καλλιεργημένος δνθρω
  τΓος τής ΈχκλησΙας, ένώ συγχρόνως έχει νά έπι-
  δεϊξει μέ ΰπερηφάνεια ζηλευτή, ένα άξιοθαύμαστο
  κοινωνικό έργο, τό γνωστό έργο — ζωής, τ ής Κα
  λυδιανής.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αύτη, όπως είναι γνωστό, ί>έν πή
  ρε καμμιά απολύτως θέση στό διάστημα τής άς
  Την όνομάσωμε «ττροεκλογικήφ ττεριόδου, πού με-
  σολάβησε άττό τόν θάνατο τού Εΰγενίου, μέχρι
  τής έκλογής τού Τιμοθέου. Κι αύτό γιατί πιστεύει
  δτι αύτό ήταν έργο — κατά τα έκκλησιαστικά και
  τα νομικά καθιερωμένα — τής Έκκλησίας καί
  τής Πολιτείας — καί μόνον αυτών.
  ΤΩΡΑ δμως πού ό νέος Άρχιεπίσκοπος είναι ήδη
  μιά ττραγματικότητα, θά -άρει, δσο μπορΐϊ πιό
  άντικειμενικά θέση, άνάλογα μέ τα έργα τσθ νεο-
  κλεγέντος Πρωθιεράρχη καί άφοΰ φυσικά ό κ. Τι-
  μόθεος άρχίσει νά δραστηριοττοιεΐται και νά απο¬
  δίδει στό καινούργιο ύπεύθυνο έκκλησαστιιίό πό-
  στο τού. .
  Μ,ΕΧΡΙ τότε καί άφοΰ χαιρετίσωμε την έκλογή τού
  ττού τή συνοδεύομε μέ τίς ταπεινές εύχές μας γιά
  κάθε έπιτυχΐα, ττρός τό καλό κυρίως τής Κρητι-
  κής Έκκλησίας, μιά έλπίδα έκφράζομε: Ότι ό
  νέος Άρχιεπίσκοπος θά χρησιμοποιήσει τα πνευ
  ματικά τού προσόντα καί τίς Ικανότητές τού γύ-
  ρω άπό τα κοινωνικά έργα, γιά νά δώσει νέα
  ττνοή καϊ θετική λύση στήν Κρητική Έκκλησία και
  τα πολλά της —ρο6λήματα.
  ΣΤΟ 6αρύ καΐ ύπεύθυνο έργο τού θά μάς 6ρεΤ συ-
  μτταραστόττες σέ δ, Τ ι καλό κατά την δική μας
  φυσικά έχτίμηση σάν μελών τής Έκκλησίας καί
  έτπκριτές σέ δ,τι τυχόν κακό, πάντα κατά την
  ννώμη μας.
  ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ όλόψυχα νά μά» δοθεΤ ή εύκαιρία νά
  βοηθήσωμε καί νά συνδράμωμε τό δύσκολο εργο
  τού καί τό έλ—ίζομε- δάσιμα γιατί ττιστεύοκε
  δτι ό Νέος ΆρχιεττΙσκσπος Σεβ. κ. Τιμόθεος, θά
  χρησιμοττοιήσει σωσττά τίς Ικανότητές τού καΐ
  δέν θά ύποκύψει σέ ξένες ττρός τό συμφέρον τής
  Έκκλησίας μας σχοπιμότητες.
  ΙΒΒΗεΐ ■»■■■■
  (θυμήσου καί συ φίλε τα Καλάβρυτα, τό Δίστομο,
  την Προοοτσάνη, τό Δοξατο —σάν άπότΐση φόρου τι
  μής στά χωρία τοϋ νοτίου Λιβάνου, πού τό καθένα τό
  μετέτρεψαν, οί σύγχρονοι Φαρισαϊοι, σέ «Άγρό τοΰ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Η ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΙΜΠΕΡΙΑΑΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
  Τοϋ ουνβρνάτπ τής "ΑΛΗΘΕΙΑΣ» κ. Γ. Ααγουβάρδου
  ΣΑΝ ΜΙΑ καλά όργανωμένη έττιχείρηση γενοκτονίας
  σέ βάρος των Παλαιστινίων, ότι■οτέλεσμα, των τγολύμορ-
  φων διεργασιών καί έπεμβάσεων τού Άμερικάνικου Ί·
  μπεριαλισμοΰ καΐ τού Διεθνοΰς Σιωνισμοΰ στόν εύπαθη
  χώρο τής Μέσης Άνατολής, χαραχτηρίστηκε άπό δλα
  τα προοδευτικά κράτη καί τίς σοσιαλιστικές χώρες ή
  έγκληματική Ίσραηλινή έττίθεση στό Νότιο Λίβανο.
  Τό πρόσχημα γιά την πιό έκτεταμένη έπιχείρηση
  γενοκτονίας πού ανέλαβε ττοτέ ό Ίσραηλινός στρατός
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Από μιά... ξεχασμένη «γαζα» κοντεψί νά τκθάνιι ίνα τταιδι
  Κρητικός άπό τή Δυτική Γερμανία ήρδε είδΐκά
  ΝΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ ΠΑΤΡΟΥΣ
  Ή μητέρα τοΰ δεκοαρονου Καμίπουράκη, πλσϊ στό
  ΐπκρό γυιό της» δταγ είσήχθηκε πλέον και οώθηκί:
  («ιπαρα τρΐχα», δπως λέει ό πατέρας τού) στό Νοοο
  καμεϊο ιοΰ ΒισμιπΑτεν 8που τοΰ άφαιρέθΐ^κε ή γάζα
  πού εΐχε ίπροκαλέσει την η'υώδη κατάσταση στήν κοι-
  λιακή τού χώρα, ή όποία εϊχε μείνει μέσα τού άπό
  την προηγούμενη έγχείρηο'ή τού στήν Ήρακλειώτικη
  Κλινική < Ιπ"τοκ.ράτειο» τοΰ κ. Πουλιανάκη. Ό ττατέ- ρας Καυπουράκης ζητα ήθική δικαιώση, τιμωρία των γιατρίϋν πού παρά λΐγο νά τοίό πεθάνουν τό παιδί καί άττοζημιωση. Τό λόγο έ"χει πλέον ή Έλληνική Δικαιοσύνη, πού θά ζητήση εύθύνες καί έξηγησεις ά ιπό τούς ΰπΕύθυ- νους γιατρούς τοϋ «Ίτχποκρόττειου». ΚΙΙηΙκ·»:<ΐ·τ ΙπΙΐί- 0Μ»Μι ΙΝΑ »>·.'-■»■(■,- Μ»»—"-■>>.
  9τ.ατ,1οη
  "Ενας Κρητικός, άττό τή
  Γέργερη Ηρακλείου, ό Μάρ
  κος Καμπουράκης τού Γε-
  ωργίου ττού κατοικεΐ καΐ
  έργάζεται έδώ καί 8 χρό
  νια στή Δυτική Γερμανία,
  ήρθε την περαςτμένη βδομά
  δα στό Ηράκλειο, γιά νά
  καταγγείλη — μέ πολύ ά
  γανάχτηση — ενα θλιθερό
  ττεριστατικό, πού συνέβΓ
  στό τταιδί τού ττέρυσι τό
  καλοκαίρι έδώ.
  Ό άγαναχτισμένος πα¬
  τέρας έπισκέφθηκε τα γρα
  φεΐα τής έφηυερίδας μας
  καΐ την Είσαγγελεία Ήρα
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Λ"
  Κ1η«ί Οοογ «έ)θ> ΚΛΜΒΙΙ9ΛΚΪ, *·0.—*
  20.5.196.8, νυΓαβ αη 25.1Ο.4Ϊ977 1η
  ΚϋπΙΚ 1βρβΓοτ;οΐ)»1βη;, πβοΐιαβπι ββ 1α
  1977 ·ΐη Οΐ'ίβοΐιβηΐ^αά «φρβηάβκ^οιηΐΑΡτί
  απά βΐοΐ» ο4(:βΓηάβ Ρ1·«·1η 1η ε)βΐ·
  ♦♦♦♦♦♦♦ΦΦΦ»»»ΦΦ»Ο»»»»»»»»Φ»< ♦♦♦♦♦♦·♦ ·♦♦♦♦♦«>«>♦«>«>♦♦♦♦
  Ένδιαφέρουοα άυταπόκριοη άπό τό έζωιερικό
  ΟΙ ΕΑΑΗΝΕΣ ΟΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΠΝΙΒΣ
  Ββΐ άβΓ ^αρα^^^οτα^ο ΐαηάαη άΐβ
  βΐη ιΊ,τ;>1«οβ αοβΙρΙβϋΗοηαββ
  ίη άβΓ Κβτιβ άββ ΟβοοαΜβ. 01 β
  3βΰοΗ1>βυτ; ΑαΗη νόη ΛόΓίνΙΗ^βη Αυβ
  Νβοΐι ΒβοΚ?οοΗτ;ιιπ« ύβτ 0ρ«ηττί·ΐ-Γα
  ββ
  Τοΰ κ. Γιώργου Ποταμιανάκη
  Γιά τίς σννθήικες ποθ έπικρσ
  τοθν δσο άφορό τούς μετανά-
  στες σήν Δυΐική Γερμίχνία εΤχα
  ιμε ξαναγράψει κσ! ιδιαιτέρα γι¬
  ά την ζωή των Έλλήνων. Τό
  Γερμιανικό Κράτος συνεχίζει δυ
  στυχώς την ίδια τσκτική τής-6- ,
  των Όλήιιων έργχττών μένουν
  άμόρφωτα γιά νά παραλάβουυ
  διο^φορίας σχα τόσο καυτά ττρο
  6λή|μστα πού άντιμεΓτωπίζει τό κάττοτε τ<ς θέσεις των πατερά- Έλληνικό στοιχεΐο. "0~ως εΐχσιμε ξσι»σγράψει σχό Δ Βερολίνο τώ παιδία δών τους σάν έργάτες δεύτε- ρης κατηγορίας, γιά τίς άθλι ες συνθήικες δισιμονής ξένων έρ- ΕΛΕΥΟΕΡΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Τοϋ κ. Άντώνη Σκουλικάρη "Οπως θείχνοαν χά πράγμα τα καί έκτός άττό άπρόοτττα γε γονότα ποθ είναι δι/νατό νά σι/μβοθν, σέ συνταμώτερο άττό τό προδλεπάμενο διάστηΐμα, Θά διενιεργηθούν Δηιμοτικές καί Κοι νοτικές έκλογές, γιά την άνά^ δείξη νέ«ν Δηιμάρχων, Προέ- δρων Κοινοτήτων, καθώς έττίσης καί νΐων Δηιμοτικών Συμβαυλί- ων, στούς Δήμους καί στίς Κοι νότητες δλης τής χώρας. Έπειδή οί Δηιμοτικές καΐ Κοι νοτικές Άρχές είναι οί βαθΊκοί παράγοντες άπό τ°ύζ όττοίους έξαρτάται η πρόοδος καΐ ή ά- νάπτη/ξη των Δήμων καί χών Κοι νοτήτ»ν, έχομε χρέος δλοι οί κάτοικοι νά κατα6άλω(με κάθε δυνατή προσπαθεία, ώστε στίς προσεχεϊς έκλογές νά έκλεγοΰν οί πιό ϊκανοί καί οί πιό κατάλ ληλοι, γιά νά άναλάδουν τίς δι οικήσεις των Δήμων καί των Κοι νοτήτχων μας. Γιά νά τό ττετθχωμε διμως ΰ τό, θά χρειασθή πολύς κόττος καί μιεγάλη προσπαθεία Τόσο άττό μάς τούς ϊδιους, καθώς επί σης καΐ άπό την Πολιτ&ΐα. Για- τί δέν είναι λΐγοι έκεΤνοι πού έ¬ νώ γνωρΐζοαν χήν άκατταλληλό- Τιηχά τοι>ς) χρησιΐμοποιοΰν στΐς
  ιΔηΐμοτικές καί Κοινοτικές έκλο
  γές θεμιτά καί άθόμιτα μέσα,
  γιά ν>ά καταλάδουν τα άξιώμα-
  τα των Δηιμάρχων καί των Προ
  έδρων των Κοινοτήττων. Δυστιι-
  χώς μέχρι σήμε,ρον, άλλος λίγο
  καί άλλος πολύ, δλοι μα>ς εύθυ-
  νάμαστε γιά τό δτι στούς Δή
  ιμους και στίς ΚοινότΓνές μας,
  έκλέγομιε στΐς πε,ρισσότερες
  ττεριπτώσεις τίς Δηιμοτικές καί
  Κοινοτΐικές Άρχές μας, μέ κρι-
  τήρια εντελώς ξένα άττό έκεΐνα
  πού πρέπει νά έτΓΐβαλλβται νά
  τίς έκλέξομε. Βασική αΐτία
  καΐ έπιζήιμια γιά
  Λήΐμους κα! τίς Κοινότητές μας
  τακτική πού άκολουθούμε, είναι
  κατά τή γνώμη μου ή άνάΊμιξη
  των πολιτικών κομμάτων στίς
  Δηιμοτικές καί Κοι.νοτικές έκλο¬
  γές, τα όποΤα καταβάλλοων κά
  θε προσπαθεία γιά νά έγκαβι-
  στούν τούς άνθρώπους τους μέή
  σα στά γρα<)>εϊα των Δή|μιων καΐ
  Κοινοτήτων καί νά τα μεταττρέ-
  πουνσέ γραφεϊα κομ|ματικά κα!
  σέ γραφεϊαι των κάθε λογής κοιμ
  ματικών διεκδικήσεών τους·
  "Ηδη, ώς εΤ,μαι σέ θέση να
  γνωρίζω, έν όψει των έκλογών,
  σέ πολλούς Δήιμους κσί Κοι»»ό-
  τητες £χει άρχίσει τό ·παζ/&ρε-
  μ·α μεχοξύ κομμάτων γιά συμ-
  ψωνίες κα! συνεργασίες, καθώς
  έττίσης καί γιά τόν καταρτισιμρ
  κοινών κομΐμιοίΤΊκών σι/νδυα- )
  σιμίών. "Βχουν δέ προιχωρήσει '
  θ) Συνέχεια στή σελ. 2 '
  γατών σέ παλιά ανθυγιεινά
  σπίχια, γιά την άνεργία σέ ψη
  λό βα^μιό είς βάρος των ξένων
  καί γενικά είχαμε άναφερθεΐ
  στά τόσα πολλά προβλήματια
  πού άντίιμετωπίζουν οί "ΕΞλληι-
  νες μετανάστες.
  Τό χειρότερο είναι δτ.ι ή Έλ
  ληνική κυβέρνηση πού θεωρεΤ-
  ται ό ήθικός αϋτουργός τής κα-
  τάστασης αυτής συνεχίζει νά
  είστΓράττει χό συκάλλαγμα άττό
  τόν Ίδρώχα των 'Ελλήνων έργα
  των δίχως νά ττληρώνει τίς υπο
  χρεώσεις τη·ς στούς ξενητβμέ-
  νους "ΕΞλληνες.
  ΑΑετά άττ' αυτώ κα!
  ζοντας τα πράγιματα δττως εΤ-
  ναι, οί "Ελλη.νες τοΰ Δ. Βερολ!-
  νοι> απεφάσισαν νά άγωνιστοθν
  ιμέ στόχο νά λύσουν τουλάχι¬
  στον τα πιό σοβαρά προβλήμα
  τα ποϋ άντιιμιετωττίζουν ψτιά-
  χνονιτας την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗ-
  ΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΟΙί>)ΟΤΗΤΑ ΔΥ
  ΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. Μέ την
  εύκαΐιρία των έκλογών τής 26 -
  9- 1978 απευθύνθηκε σ' δλους
  τούς "Έλληνες τού Δ. Βερολ!-
  νου μέ ανακοινώση, τής οποίας
  ιμερικά άττοσπάσμαχα μεταψέ-
  ρουμε τταρακάητω.
  «Ή αθλια κατάσταιση, πού έ
  πικρατεΐ στήν έκ—αίοευση χον
  παιδιών μας ένΰιαφέρει δλους έ
  κείνους, πού άγαττάνε τα παιδία
  τους «αί λαχπταροΰν νά τα μοο-
  φώσουν καί κεΐνους, πού πονά-
  • Συνέχεια στή σελ. 3
  Φωτοτυττία τοΰ Πιθίτοποιητικοΰ τής Γερμανικής Χει
  ρουργικής Κλινικής τοΰ Βισμπατεν» πού δεβαιώνει
  την περυχέτεια τοΰ μΐκροΰ Καμπουράκη, άπό τό «τεμά
  χιο ύςκιντοΰ» (γάζας) πού δμεινε στήν κοιλιακή τού
  χώρα κατά την έδώ προηγουμένη έγχείρηοή τού σκω
  λικοειδίτιδας στήν κλινική «Ίπτηοκράτειο», άΐτό τόν
  γιατρό κ. Γαροφαλάκη. Γιά νά καταγγείλη την περί
  ■πΊωση αυτή ήρθε πρόοφατα άττό τή Γερμανία ό πατέ
  ρας τοΰ μικροΰ παθόντος κ. Μάρκος Κμπουράκης.
  ■ ■■■Ι
  ■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΚΕΨΕΙΙ
  ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ Η ΑΠΑΓΠΓΪΙ ΤΟΥ ΜΟΡΟ
  Γράφει ό ΓΙΩΡΓΗ! ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προκΛηττκη καΐ ΐίροβοκατόριχη ά
  παγωγή τοϋ πρώην Πρΐοθυπουργοϋ τής Ιταλίας καί
  ήγέτη χοϋ Χριστιανοδηιμοκρατικοϋ Κόμμαιος, 'Άλντο
  Μορο, προκάλεοε άναστάτωση καί γέμισε άπό την
  πρώτη κιόλας στιγμή έραντηματικά οεούς πολΐτΐκούς
  παρατηρητές τής κατάστασης στήν Ιταλία. Φυσικά ή
  πρώτη αντιδράση άμέσως μετά την άπαγωγή τού, άττό
  τίς « Έρυθρές Ταξιαρχίες», έκδηλώθηικε σΐήν Ιταλία
  )ΐέ τίς κατηγορηματικές δηλώσεις των προοδευτικών
  κομμάτων, των ουνδικάτων, καί μέ τΠ συγκροτήση δια
  δηλώσεων αποδοκιμασίας τής ενεργείας αυτής, στούς
  δρομους των πόλεων Ρώμης, Νάπολης, Μιλάνου Τορί
  νού καί &λλων.
  Έπιφανειακά τουλβχισΓθν τό θέμα της ατΛαγω-
  γής τοΰ ΧριστιανοδημοκρΟΓτη ήγέτη δέν φοίνεται νά
  παϊρνει μεγάλες διαστάοεις καί τουτο γιατί οί άπαγω
  γές καΐ μάλιστα πολιτικών είναι συνηθισμένο φαινό
  νο στήν πολιχΐκοκοινωνΐκή ζωή τής γείτονος χώρας.
  Τό γεγονός δμως δτι ή τελευταία αυτή ενεργεια £ρχε
  ται μετά τόν σχηματΐομό κυβέρνηοης, Οστερα ύΐιύ πό
  λύχρονη πολιτικη κρΐοη στή χώρα, πού διαθέτει την
  υποστηρίξη δλ(ι>ν των προοδευτικήν κομμάτων, καΐ
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Ι
  ; εξο
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΟΙ ΞΕΗΕΣ ΒΑΣΕΙΣ «ΠΟ ΤΗΙ ΚΡΗΤΗ ■.■«;.■■."'-..«_
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  β Μ ΑΡΤΙ ΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  'οΓκρπϊεσ'φοΙϊηϊεϊ π α "τϊσ" βδσεϊσ
  ΟΙ Κ,ρήχες Φοιχηχές καΐ σπου
  δασχές παίιροντας ύπ' όψη:
  Ι ) Τή συμβολή τής ΦΕΚ
  σχούς άγώνες ποΰ άναττχύχθη-
  καν φέχος καχά χ»ν Βάσεων.
  2) Ότι ή Φοιτητική "Ενω-
  ση Κρητών (ΦΕΚ) συνχονίσχη-
  κ« μέ χούς άλλους νησιώχικους
  Συλλόγους καΐ την ΕΦΕΕ καί
  ιμεχά άττό μαζικές κινητοποιή
  σεις καχακτήθηκε χό μ·σό ε!σι
  τήριο στά ττλοΤα γιά όρισμένες
  βασικές περίοδες τό χρόνο
  3) Ότι ή ΦΕΚ συνέβαλε
  σχήν ένηιμέρωση χοΰ Κρητικού
  λαοϋ γιά τό ττρόδληιμα των
  ΑΕΙ Κρήτης μέ μιά σειρσ μαζι
  κές έκδηλώσεις, σέ συινδυασμό
  μέ χήν προβολή χών θέσεων χοθ
  φοιχητικοΰ κινήματος γιά χό νύ
  μο — πλαίσιο.
  4) Όχι έγιναν ττροσττάθειες
  γιά χήν έττίλυση χών ττροβλημά
  χων τής Κ,ρηχικής 'Εσχίας
  5) Όχι πραγΐμαχοποιήθηκαν
  πολιχιστικές έκδηλώσεις μέ σω
  σχό πολιχικό καΐ πολιτιστικό
  —ριεχάμενο άν καΐ δχι άρκε-
  6) Ότι έγιναν διάφορες συν
  τονισιμένες ένέργειες μέ χά
  συντσττίχικα σω,μαχεΐα γιό τίς
  Βάσεις, την Ειρήνη κλπ.
  Καΐ έκτιιμώντας δτι οί άδυνα
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ
  ΣΤΗ ΒΑΣΗ
  ΓΟΥΡΝΩΝ
  Μ έ έτπτυχία συνεχίζεται
  ή άπεργία τών εργαζομέ¬
  νων στήν Άμιειρικάνιικη Βά
  αη Γουρνών Ηρακλείου.
  Χαρακτηρασπκό είναι τό γε
  γονός δτι οί άπιεργοί είναι β
  νωμένοι καί άποφασισμέ-
  νοι νά μην έπιτρέψουν νά
  συνεχιστεϊ ή καταπάτηση
  τών στοιχειωδων δικαιωμά-
  των τους καί τής ανθρωπί¬
  νης αξιοπρεπείας τους άπό
  τούς Άρερικάνους. Στό με-
  ταζύ οί άπεργοί μέ πανώ
  καί πλακάτ, συγχεντρώθη-
  καν την Πεμπτη τό πρωΐ
  στήν πλαιτεία Ελευθερίας
  προβαλλοντας τα αίτήιματα
  τους. Οί άυτεργοί άφοΰ γευ-
  μάτιοαν έκεϊ στή συνέχεια
  νΐχιημάτισαν παρεία διαμαρ¬
  τυρίας διά μέσου τών κεν-
  χρικών δρόμων τής πόλης
  μας.
  Τέλος σχετικά μέ τό ολο
  θέμα τών άπιεριγών εργαζο¬
  μένων ύπόλογτ) γιά τή στά-
  ση της είναι ή κυβέρνηοη
  οχβϊΐίίύ μέ τό θέμα αύτό.
  >♦«*>«*>
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
  Έκπαιδευχικό σεμκνάριο
  όργανώνει ή Άχχραλιστική
  Έταιρία ΑΜΕΚΙϋΑΝ ^I-
  ΡΕ άπό 10ης μέχρι καί 13ης
  Μαρίτίου στήν Κρήίτημ
  Στό σεμινάριο αύτό θά
  λάβουν μέρος περισσστεροι
  άπό 40 συνάδελφον μέ τίς
  συζύγους τους, καί τό βρά-
  δυ τής 11 Μαρτίου θά δοθεϊ
  δεξίαχτη στό «Κρέτα Μά-
  ρις» Χερσονήσου, στήν ό-
  ποία κλήθηκαν καί τοπικοί
  παράγοντες.
  ■■■■■■■■■■■■■■Β·
  ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΠΑΤΡΟΥ
  Πρόσφατα, τό Τριμελές
  Πλημμελειοδικεϊο Ηρα¬
  κλείου καιταδίκαοε σέ δυό
  χρόνια φυλακή τόν γιατρό
  κ· Κουρκουλό, γιά πλαστο-
  γραιφίο ίατρικών συνταγών
  πού άναφέρονταν σέ φάρ-
  μακα γιά άσθενεΐς τοΰ ΙΚΑ
  χά όποΐα οί άσθενεΐς δέιν πή
  ραν ποτέ κι έ"χσι ζημιώθηκε
  χό χαμεΐο χοΰ Ίδρύμαχος.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΡΓΑΖϋΜΕΗΟΙ ΚΑΙ ΚΥΒ)ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
  9 Συνέχεια άττό τή σελίδα 1
  ίκανοποιήσουν τα δίκαια αίτήιματά τους
  Τή στιγιμή μάλισχα πού εΤναι γνωσχό δχι, τό κβρδη των μονο
  πωλίων διογκώνονχαι διαρκώς, ό χιμάριθΐμος άνεδαίνει καθημερι-
  νά, ένώ ό άσυγκράτητος πληθωρισμός έξανεμίζει χις ττραγμαχικές
  άττοδοχές τών εργαζομένων κα! ρίχνουν τταραττέρα χό βιοτικό τους
  έπίπεδο.
  Ή έργαχική χάξη μέ χούς άγώνες χ ής προωθεΐχαι σχαθερά καϊ
  δλο πιό άποφασισχικά σέ πείσμα οσων μιλοΰν άναφερόμενοι σ'
  αύτη γιά «δογμαχικούς άφορισμούς» στήν πρωχοπορίαι των λαϊκόν
  άγώνων καϊ τούς δίνει ένα πραγιμαχικά δαθύχερο περιεχό,μενο σωσχό '
  ττροσανχχτολισμό καΐ προοπτική.
  Τό ίσχυρό άττβργκχκό κίνημα ττού άρχισε νσ άπλώνεται και
  πού δείχνει δτι θά ττάρει μεγαλύτερες διαστάσεις είναι ττριν όητ'
  όλα συνεπεία τής αντεργατικής ττολιχικής τΠζ κυδέρνησης πού έδει
  ξε καΐ καθηιμερινά δείχνει χό ττραγιμαχικό της πιρόσωπο σχούς έργα
  χοι~άλληλοας. Ή οίκονοιμική ττολιτική τής κυδέρνησης Καραιμανλη
  είχε κοοΐ έχει σάιν κύρια κατεύθυνση χήν εξασφαλίση χών ύττΐρκερ-
  δών χών μονοπωλίων καΐ τό φόρχωιμα χών συνεττειών χής οίκονομι-
  κής κρίσης σχΐς πλάχες χών εργαζομένων καΐ σέ τηρώχη θέση χής
  έργατΐκής χάξης μέ χή γνωσχή πσλιτική τπ-ς λιχόχηχας καΐ
  των θυσιών τού λαού, χής καχαστρατήγησης καΐ άρνησης χών συν
  δικαλισχικών δικαιωμάτων χών εργαζομένων χής άσκησης χρομο-
  κρατίας καΐ ^<Κοινο6ουλει»τι«πς» 6!βς. Ή μέχρι χώρα πεΤρα άττό ά~εργιακές κινητοττοιήσεις τών ερ¬ γαζομένων δείχνει όλοκάθαρα δτι: α. Οί άττεργίες δέν γίινονται γιά χΐς άττεργίες. 'Ανχίβετα <άθε ά-.' ττεργΐα είναι Ιερή ύττόθεση γιά χούς έργαζομένους. 6. Πόσο χε,ράσχια είναι τα κέρδη καΐ συνεττώς χά ττεριθώρια γιά' νά Ίκανοποιοΰνχαι χά αίχήμαχα των έργαζομέΜον. ΑΟχά πού ζή! τοΰν είναι μ/όνο ίνα μικρό ττοσοσχό άττό χήν χΐιμή χής δουλειάς! χους ι γ. Την δύνοομ,η χής ένόχητας καΐ χής καλής όργάνωσης χής πάιλης. ΙΊ προσπάθειες χών έργοδοχών καΐ τής κυδέρνησης νά δια-, σπάσουν χούς άπεργούς άττόχυχαν. Τό γεγονός χής έ,νόχηχας σχή δράση, χής ένόχηχας των άττεργών, σχάλθηκε ό κύριος τταράγοντας χής νίκης χών εργαζομένων. Ή οττεργιακή κινηχοποίη·ση χών εργαζομένων οΐττοχελεΐ άπαν χηση σχήν συιμβιδαστική πολιχική πού άκολουθεΐ ή ήγεχική όιμαδα χής ΓΣΕΕ καϊ χοθ ΕΚΑ πού ή χακχική τους άντικειμενικά δοηθά χήυ χήν κυβερνηχική πολιτική 'Ενω,μένοι καΐ στό μίλλον οί έργάχες καΐ δλοι οί έργσζόμενοι θά κρατήσουν ψηλά χή σημαία χής ίνότηχας καΐ τής ττάιλης. Γ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΑΠΟΚΡΙΕΣ 1978
  Τετάρτη 8 Μαρτίου
  ΟΧΟΡΟΣΤΉΣ126
  ΣΜΗΝΑΡΧΙΑΣ ΜΑΧΗΣ
  Σχό Κοσμιικό Σαλόνι
  «ΛΙΝΤΟ»
  Μαζί μας:
  ΡΙΑ ΝΟΡΜΑ
  ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
  Έξασφαλίσατε εγκαίρως την συμ-
  μετοχή σας, στό όποκριάτικο ξε-
  φάντωμα τής ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΤΗΛ. 280 — 474
  μίες πού παρουσιάσχηκαν ήχαν
  άτΓθχέλεσμα ύποκειμενικών καΐ
  άνχικειιμιενικών αίχιών καΐ μττο-
  ροΰν σχό μέλλον νά ξεπτερα-
  στοΰν έγκ,ρίνουν σάν ©ΕΤΙΚΗ
  τή δράση καΐ χον ττροσαναχολι-
  σμό τής ΦΕΚ καΐ πιστεύουν, 6-
  χι ό ϊδιος προσαναχολισιμός πρέ
  ττει νά ΰπάρχει και στό μέλλον
  ιμέ άκόμιη πιό μεθοδική άνάπτχυ-
  ξη χής διεκδικηχικής πάλης γιά
  χά προδλήμαχα χών μελών, μέ
  τή συιμιδολή καΐ συιμττσράσχα-
  ση σχούς άγώνες χοΰ Κρηχικοΰ
  λαοΰ καΐ Ιδιαιτέρα σχόν άγώνα
  καχά των Βάσεων, μέ χήν "δια
  καχεύθυνση καΐ χον ϊδια σχόχο,
  πού είναι ό Άμερικανοναχοϊκός
  ίμίττεριαλισιμιός καΐ χά δργανά
  τού, ή καχάκχηση χής έθνικής
  μας άνεξαρχησίας καΐ ή κοινωνι
  κή προκοττή.
  Ή ά—όφαση μας θά δηιμοσιευ
  χεϊ ττλαχειά σχόν Κ,ρηχικό καΐ
  Άθηναικό Τύπο καΐ θά κυκλο
  φορήσει σχούς φοιτηχές καΐ
  σπουδασχές.
  Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΦΕΙΟΥ
  • Συνέχεια άττό χή σελίδα 1
  Μ. ό οποίος καί μδς ξήγη
  οε σέ έιπιχόπια έπίοκεψή
  μας πώς θά γίνεχαι ή δλη
  λεΐίτουργία χών έγκαταστά·
  σεων.
  Τώρα στό έκτροφεϊο 6ρί·
  σκονται Φασιανοί, Πέρδικες
  καί Λαγοί τα όποϊα άφοίό πά
  ραμείνουν γιά ε>α χιρονικό
  διάστημα θά άφεθοΰν μεχά
  ελευθέρα ώοτε νά έπιτευ-
  χθεΐ ή άναπαραγωγή τους
  Ή δυναμικάτητα τοΰ έκ·
  τροφείου θά είναι 10.000
  πουλιά τό χιρόνο καί τα ό-
  παίο. θά άφήνονται ελευ¬
  θέρα. Ή πρωτοβουλία αυτή
  χοΰ Κυνηγεχΐικοΰ Συλλό-
  γου είναι 2να άπό χά μέτρα
  γιά την άνίτι,μετώπκτη τής έ
  ξαφάνισης τοθ Κυνηγιοΰ
  μαζί μέ τίς προσπάθειες γιά
  την πάταζη τής λαθροθηρί-
  ας. Έκεΐνο δμως πού μας
  τόνισαν τόσο ό πιρόεδιρος
  χοϋ Συλλόγου δσο καί μέ·
  λη χοΰ Δ.Σ- είναι δτι δλοι οί
  κυντνγοί πρέπει νά γραφ-
  ■ ■■■Ι
  Η ΑΠΕΡΓΙΑ
  β Συνέχεια άπό χή σελίδα 1
  δήλωναν δχι Όυμπαραστέ-
  κονταα στόν άγώνα τών ερ¬
  γαζομένων. Τέλος έτπΐτυχία
  σημείοχΐε καί ή συγκεντρώ¬
  ση τών εργαζομένων στούς
  όργανισμούς Κοινής Ωφε¬
  λείας (ΔΕΗ —ΟΤΕ) στήν
  Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρ¬
  κου, την περασμένη Δευτέ¬
  ρα.
  χοΰν οτό σύλλογο καί μάλι·
  στα νά συμμετάσχουν στόν
  άποκιρηάτικο χορό πού διορ
  γανώνει σχό «ΑΛΚΥΩΝ»
  σχίς 10 Μαρίτίου, μέ πλού-
  σιο πρόγραμμα.
  ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
  Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ
  ΑΡΔΑΧΘΙΩΝ
  Σέ απαντήση πού έσχειλε τό
  ύποι/ργεΐο Κοιν. 'Υττηρεσιών δι-
  εύθυνση σχεγάσεως, σέ έρώτη
  ση χοΰ Βουλευχή κ. Μπαντουδά
  μάς πληρο<)>ορεΐ δχι «έχει άπο-
  φασισθεΐ ή μεταφορά χοθ Οίκι-
  σμοϋ Άρδαχθείων τής Κοινόχη-
  χας "Αγίου Θω,μά σέ νέα θέση
  ττού δρίσκεχαι σχή συνοικία Πλά
  κα της αυτής Κοινοχικής περιο
  χής καΐ σέ έχταση πού θά άττο
  κχηθεΤ μέ άτταλλοχροίωση».
  Μιά μενάλη έρευνα ουντονιομένη άπό τόν Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΑΟ
  καί τα προβλήματά τού
  ή ου< Σ αυτή ακριβώς την πλούσια καί διάλε ΔΕΝ είναι μόνο ή ύδρευση ή άποχέτευση, οί δρόμοι τα πάρκα γη αρχιτεχτονικη ί· 0 αναφέρ£τοι ή παρα«άτω έκβε __τ _: —.—.Χι*.ί, ΜΜηΐ/ «-«%■*■ 1 *·■-*%· ι*# ήηή τή 'ΜηΑνλΐ'ΐη. Ενθ άλλΟ ΧΤΠ θρχΐΤΚΚΤνΤΙΙΐ | Η > ψ ____ » λιΊτιΙι»!
  ΔΕΝ είναι μόνο ή ύδρευση ή άποχέτευση, ο! δρόμοι τα πάρκα
  καί οί παιδικές χαρές πού λείπουν άπό τό Ήράκλειο. Ένα άλλο
  σοβαρά άκόμη πρόβλημα είναι καί ή διαφύλλαξη τής Πολιτιστι-
  κής μας κληρονομίας. Ή διατηρήση των παλιών χτισμάτων πού
  σήμερα προξενούν τό θαυμασμό ντόπιων καί ξένυν νιά την άψο
  Στά ττλαίσια τών προσπαθει
  ών γιά χήν διαφύλλαξη χής Πό
  λιτισχΐκής μας Κληρονοιμιδς, ή
  διαχήρηση τής φυσιογνω,μίας
  ιμιάς πόλης έπιδάλλεται, σάν
  άναγκαία προϋττόθεση γιά νά
  έξασφαλισχεΐ ή Ισχορικη συνέ¬
  χεια χοΰ τόπου. Ή άλματώδι-
  κη αυξήση χής οίκοδομικης δρα
  στηριόχηχας στό Ήράκλειο καί
  ή έλλειψη κάθε προγραμιματισ-
  μοΰ Πολεοδομικής άνάττχυξης,
  συιμιπ-ληρώνει καθηιμερινά χήν
  κατασχροφή κάθε μορφης καί έ
  ττοχής Μνη,μείων ττού άλλες, άνε
  ξέλεγκχες αίτίες, (σεισμοί καί
  πόλεμοι), εΤχαν κι όλας άρχί-
  σει άπό τταλιά. "Ετσι, ή μεγα-
  λύχερη κα! πλουσιώχερη πόλη
  χής Κρήτης, αύτη, πού καί χή
  μακρότερη Ίσχορία έχει έμφανί-
  ζει σήμ€ρα είκόνα άσυνχόνισχης
  καί κακόγουστης «ανάπχυξης».
  ΕΤναι άνάγκη γι' αύχό νά συν-
  τονίσουμε χίς ένέργειές μας γιά
  νά προλάδουμε χήν καχαστρο-
  φή δσων ση^μαντικών άΐττέιμειναν
  σάν άρχιχεκχονική Κληρονομιά
  σ' αυτόν τόν χόττο.
  ΟΊ δρόμοι, οί πλαχεΐες, τα
  κχίρια καί κάθε χαραχχηρισχι-
  κή γωνιά της πρέπει νά περι-
  σωθοΰν γιά νά διηγοΰνται μέ
  χήν ζωνχανή τταρουσία τους
  χήν ίσχορία χής ττόλης σέ κά
  θε έπισκέπχη, μά, καί τό πιό
  σημαντικό, σχούς Τδιους χούς
  κατοίκους της, έξυττηρεχών-
  τας συνάμα χίς κοινωνικές καί
  πολιτισχικές τους άνάγκες.
  Ή εκθέση πού ακολουθεΐ γ ι
  ά χήν όδο Μαρχύρων 25ης Α0-
  γούσιου, αποτελεί μιά ττροσττά
  θεια γιά χήν διασώση ενός άπό
  τούς ττιό σηιμανχικούς δρόμοος
  χοθ Ηρακλείου. Συντάχχηκε ά-
  ττό χίς συναδέλφους Μαρία Λυ-
  γιδάκη — Ίωαννίδου Άρχιχέ-
  κτονα Μηχανικό καί Άγγέλα
  Σμυρνάκη Άρχιχέκτονα ΑΛηχα
  νικό κα! έγκρίθηκε ά—ό χήν Δι-
  οικοϋσα Έπιχροττή χοΰ ΤΕΕ -
  Τμήμστος Άνατολιχής Κρήχης
  σχήν συνεδρίασή χης, χής 2-6-
  1977.
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 25ης
  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - ΗιΡΑΚΛΕΙΟ
  Σήμερα πού ή προστασία
  τών Μνημείων κα! χών τταραδο-
  σιακών Οίκισμών καί χόπων αρ
  χισε νά γίνεχαι κοινή συνείδηση
  ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΣΤΗΝ ΕΓΣΗ
  Νέος Πρόεδρος τής "Ενωσης
  Γεωργικών Συνεταιρισιμών Ήρα
  κλείου, έκλεχχηκε πρόσφαχα ό
  κ Μανόλης Γαδαλάς.
  Άξίζει νά ύπογραμμιστεΐ δχι
  μεχά άττό ηάρα πολλά χρόνια
  τή θέση τού Προέδρου χής ΕΓ
  ΣΗ καχαλαμβάνει £νας σχήν κυ
  ριολεξία άγρστης (καΐ κχηνοχρό
  ■Φός) όπως είναι ό νεοκλεγείς, ά-
  ττό τόν όττοΐο πολλά περιμένουν
  καΐ οί συνάδελφον τού Άγρό-
  •χες, άλλά καΐ οί φίλοι χοΰ αγρο
  χ ι κου μας κόσμου.
  έττιβάλλεχαι καΐ στό Ήρά¬
  κλειο τ> έ—ιστιμανση των χόττων
  αϋχών, ώστε νά γίνη ή έττιλογή
  έκείνων πού ή διασώση χους, ση
  μαίνει καί διασώση χών αξιών
  πού έχφράζουν.
  Οί βασικές άρχές ττού διέ¬
  πουν χήν έτπχείρηση «προστασ!
  α χών μνηιμείων» ενός χοττου,
  καθορίζουν καί τή μέθοδο πού
  θά όκολουθηθή γι' αύτό, δπως
  καί τόν έπιδιωκόμενο σχοπό, χό
  άττοχέλεσμα.
  Σχήν περίττχωσή μας οί (άρ¬
  χές (1) αύτές είναι:
  1. Κάθε προσπαθεία πρέττει
  νά ξεκινά άπό μιά γενική θεωρή
  ση καί μελέτη ώσχε νά ένχάσσε
  χαι στό πρόγραμιμα ενός γενι-
  κώερου χωροχαξικού σχεδιασ-
  μοΰ.
  2. Ή διαχήρηση τής Πολιτι
  σχικής Κληρονομίας δέν ττρέπει
  νά ΰτπηρεχεΐ, άπτοκλειστικά την
  άνάτπτυξη χής Τουρισχικής κ!
  νησης άλλά νά σκοττεύει στην έ
  πιδίωση χής 'Ελληνικής παρά-
  δοσης κα! σχήν έθνική αύχογνω
  3. Ό χωρ**: ττού θά προσχατευ
  θεΐ δέν ττρέττει νά είναι σκηνο-
  γραφία γιά χον χουρισμό καί
  δέν ττρέπει νά έκΐοπίζει τούς
  ντόττ.οος άλλά νά είναι ζωνχα
  νός όργανισμός ττοθ θά ένχάσ-
  σεται (ίσως καί νά κυριαρχεΐ)
  σχήν κοινωνική ζωή χού τόττου
  Μέ γνώμονα χίς παραπάνω
  άρχές, ή διατηρήση τής φυσιο-
  γνω,μίας Χ^ °δοϋ Μαρτύρων
  25ης Αύγούσχου έπιβάλλεταΐ
  σάν ποότης προχεραιόχητσς έ
  νέργεια.
  __Άπό τή θέση καί την σημα-
  σία χης σχή ζ«ή τής πόλης.
  __Άπό χήν πρόσψσχη ίστορία
  ού δράμου καί τής πόλης.
  __Γιαχί άποχελεΤ ένιαΐο μορφο
  λογικά σύνολο.
  __Γιαχί είναι έψικτή καί έττείγου
  σα.
  Σημ. (Ι ) Άπό την εΐσήγηση
  τοΰ Συλλόγου 'Ελλήνων Άρ-
  χαιολόγων «ΠροολήΊματα προ-
  σχασΐας παραδοσιακών Οίκισ-
  μών» την ττρώχη μερά τών έκδη
  λώσεων γιά χό έ'ος Εύρωτταίκής
  Άρχιεκχονικής Κληρονομίας.
  (Συνεχίζεται)
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  * "Υσχερα άπό σχεχική γνωμο
  6ότηση χοΰ νομικοΰ Συμδούλου
  τού Δήμου, δχαν Δημόχες έ-
  χουν έναττοθέσει οίκοδομικά ϋ-
  λικά στό καχάσχρωμα [ού δρό
  ιμου ή σχό πεζοδράμιο καΐ σχε
  'ροΰ^ται αδείας ή έχουν αδεία
  άλλά κάνουν ΰπέρδαση αυτής
  (προθεσιμίας ή καλύψεως έκχά
  σεως) χόχε ό Δήμος μττορεΐ χω
  1 ρΐς καμιμΐά είδοποίηση
  νά περισυλλέξει τα έν
  ι λόγω οίκοδομικά ύλι-
  ?κά (χρήσιμα ή άχρησχα) και
  > ινα χά άπομακρύνει, καχαλογί-
  'ζοντας χή σχεχική δαττάνη με
  χάφορδς στούς ΰπεύθυνους.
  Τα παραττάνω παρακαλοΰν-
  χαι νά εχοαν ύπόψη χους οί Δή
  Ιμόχες ττρός αποφύγη παραττό-
  1 νων.
  Ήράκλειο 2)3)1978
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΝΕΟΔ.Σ. ΣΤΗΝ
  «ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
  Σχήν Γεν. Συνέλευση τής 22
  άς Ίανουαρίου έξελέγει χό νέο
  Δ Σ. τού Ιδρύματος «Κρηχική
  'Εστία».
  Άπό χό νομώ Ηρακλείου ε¬
  ξελέγησαν οί:
  α) Νικόλαος Βαδουράκης —
  συνχαξιούχος χραιτεζικός
  6) Ελευθερία Ντάνου — Ξω
  μεριχάκη δημοσιογράφος.
  γ) Νικόλαος Δεληγιαννάκης
  Άρχιτέχχων.
  ■■■■■■■■■■■•■■■■Β
  ■■■■■■«■■■■■■■■■β
  ■■•■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΐ'απύψεις
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■••••■••••■■••■■■■β"
  ♦♦♦«> ·♦♦♦♦♦♦♦·♦♦«}
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
  ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙ ΩΝ— ΒΑΦΕΙ ΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Την 1η Μαρχίου οί έκλε-
  γένχες σύμδουλοι χών άρχαιρε
  σιών χής 26ης — 2—78 τοΰ
  Συνδέομου Ίδιοκχηχών Καθαρι
  σχηρίων — Βαφείων Ναμοΰ Ή
  ρακλείου συνήλθον σέ σώμα ώς
  κάτωθι:
  Πρόεδρος: Σπυριδάκης Σχυ
  λιανός
  Άνχ)δρος Βλαχάκης "Ελευ¬
  θέριος
  Γεν. Γραμιμιαχέας. Σφακιανά
  κη Μαρία
  Ταιμίας Τσαρουχάκης Βασ!
  λειος καΐ σύμβουλοι
  1 ) Κορνάρος Μανόλης
  2) Σηφάκης Ρούσσος καΐ
  3) Δερμιχζάκης Δημήχριος
  "Επίσης εξελέγησαν σάν έ-
  ξελεκχική έπιχροττή:
  1 ) Λουκάκης Ιωάννης
  2) Πριονιστής Ιωάννης
  3) Κοκκίινης "Ελευθέριος κα
  ώς έκ.πρόσωπος γιά χήν Όμο-
  σπονδία ΕΒΗ ό Σπυριδάκης Σχυ
  λιανός
  "Εκ χού Συνέσμου
  ΕΛΛΗΝΙΚίΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |
  ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  "Αριθ Πρωχ 443)2βΟ
  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Τό Νομαρχιακό ΤαιμεΤο Ήρα
  κλείου
  Διακηρύτχει δχι ι
  'Εκτίθεχαι χήν 30 Μαρτίου
  1978 ήμέρα Πέιμττχη καί ώρα
  1 Ιπ.μ. (λήξη καταθέσεως προ
  αφορών) στό Ήράκλειο καΐ
  στά Γραφεΐα χής Δ)νσεως Τεχ
  νίκων Ύπηρεσιών Ν. Ηρακλείου
  σέ Δηιμόσιο Μειοδοχικό Δια-
  γωνισμό δι" ένσφραγίσχων ττρο
  αφορών κατ' απόλυτη μειοδο-
  σία επί μέ,ρους ποσοστόν έκττχώ
  σεως μεθ' ομαλότητος χώνττρο
  σφερομένων δοπτανών καχά κα
  χηγορία —όμάδα επί χή 6ά-
  σει χής μελέτης πού έγκρίθηκε
  άπό χον Όργανισιμό Σχολικών
  Κχιρίων καϊ σύμφωνα μέ χΐς
  διαχάξεις χοϋ Π.&. 475)1976
  «ττερΐ εκτελέσεως χοΰ ΝΔ 1266)
  1 972 «ττερΐ εκτελέσεως χών Δή
  μοσίων "Εργων (άρθρ. 10) ή
  άνάδειξη άναδόχου χοΰ εργου
  «Ανέγερσις καΐ πλήρης άπο-
  ττε,ράχωση οίκοδομικών εργασι¬
  ών τού 3)θεσίου Δημοτικοΰ Σχο
  λείου Γαρίττας Ν. Ηρακλείου
  Κρήχης» προυπ)σμοΰ μελέχης
  ,μαζί μέ χά άττρόβλεπχα δρχ.
  4.5ΟΟ.ΟΟΟ.
  Τό εργο χρηιμαΐτοδοτεΐται ά¬
  ττό τόν ττρούπολογισμό Δηιμο-
  σίων "Εττενδύσεων (εργο 7747.
  166).
  Σχό Διαγωνισμό γίνονχαι δέ
  κχοι έργολάβοι Δ.Ε. κάχοχοι
  τττυχίου Α' χάξεως καΐ άνω γιά
  έργα οίκοδομικά μέ χίς προϋττο
  θέσεις πού Ισχϋουν γιά τα πχυ
  χία έργολάβων Δ.Ε.
  "Εγγύηση συμιμεχοχής 2ο) ο
  επί χού προϋπολογισμόν χής
  ,μελέχης δηλαδή δρχ. 9Ο.ΟΟΟ.
  Πληροφορίες καΐ έντυπα προ
  σφαράς θά δίδονται σχά Γρα-
  «(«ΐα τής Δ)νσεως Τεχνικών Ύ
  πηρεσιών Ν. Ηρακλείου (Σχολι
  κάΚχίρια) χΐς έργάσιμες ήμέ-
  ρες καΐ ώρες.
  Ό Νομάρχης Ηρακλείου
  "Ως ττρόεδρος χοθ ΝΤΉ
  ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΙΔ^Σ
  έλεγχος
  Η"ΠΠ"ΗΗ
  ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣΔ.Ε.Η.
  ΤΡΙΑΝΤΑ περίπου ύπάλληλοι χοΰ όργοστασίου τής
  ΔΕΗ οτά Λινοπεράμαιχα, περνοΰν κάθε νύχτα τή βάρ-
  δια τους υπό τρομερές συνθΐήικες, λόγω τής άφόρητης
  κατάστασης πού δη/μιουργεϊχαι μέ την «κάπνα» τών πα-
  ρακείμενων σκουπιδιών τοΰ Δήμου Ηρακλείου.
  Οί ανθρωττοι αύτοί, πού έργάζονται προσφ'έροντες
  μιά τόσο ύπεύθυνη καί σοβαρή ύπηρεσία στό κοινωνι-
  κό ούνολο, εχουν κυραολεκτικά άπαυδήσει άπό χήν ά-
  πο χήν άποπνυ>χ/πιΚΓ| άτμόσφαΐρα πού δημιουργοΰν χά
  καιόμενα σκουπίδια.
  να σκουπίοια.
  «Πέραν τοΰ δτι ύποφέρκιΐμε άπό την χρομερή αύ
  τή κατάσχαση, μας πιάνει άϊτό την κάπνα μιά ΰπνηλία,
  σάν νά εϊμαοχε μαστουρωμένοι».
  Αύχή ήχαν μιά χαραχχηριοχιική φιράση, άπό δσα
  μας είπαν οί ύπάλληλοΐι χοΰ όργοστασίου τής ΔΕΗ.
  «Λόγω χής άπνοιας πού έπΐκραιχεΐ σχεδόν κάθε
  βράδυ καί όπως γυρίζει στεργιανός ανεψιός, δλη ή κά
  πνα δρχεχαι καί καλύππει χό έργοσχάσιο», μας πρόσθε-
  σαιν άικόμηι οί ταλαίπωιροι ύπάλληλοι τής ΔΕΗ.
  Χέλος μας είπαν ότι έχουν καταφύγειι στό Νομάρχη,
  στό Νομίαχρο καί σέ όλλες Άρχές, άλλά δυσχυχώς
  δέν έ'χει γίνει τίποτε.
  «Γράψεχε σας παρακαλοΰμε κάτι γιαχί πέραν χοΰ
  κινδύνου χής ύγείας μας, δέν μποροΰμε νά έκχελέσω-
  με σακκά χήν ύπεύθυνη ύπηρεσία μας καί σημειώστε
  οχι χό καλοκαιί,ρι, λόγω χών πλησίον μας ξενοδοχείων
  χών Κεφαλογιάνινηδων, βρίρκεται χρόπος νά μην καί-
  γονιται τα οκουπίδια, γιατί νά μή γίνεται χο ϊδιο συνέ¬
  χεια, άφοΰ ό Δήμος έχει ύποχρέωση νά χά Θά0εΐ;».
  "Ας άπανΐήσουν οί κιύριοι άρμόδιοι στό έρώτημα
  αύχό χών ύπαλλήλων χής ΔΕΗ κι άς βροΰν επί χέλους
  μιά λύση νά μην ύποφέρουν οί ανθρωποι αύτοί, οί ό-
  ποΐοι έπαναλαμβανομιε, πιροσφέιρουν θετική καί σπου.
  δαία ύπηρεσία.
  ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΣΚΥΛΟΙ
  ΜΑΣ καταγγέλθηικε ύπεύθυνα δτι τίς τελευιταϊες
  μέ,ρες στήν πε,ριοχή Πατελλών (πιρός χά νχαμάρια) ά-
  δέσποτοι σκύλοι καχασπαράζανε 20 πρόβαχα καί £να
  |ΐουλάιρι·
  Τό γεγονός, έκχός χής έν,τυπώσεως πού δημιουρ-
  γεϊ, προκαλεϊ καί ένα δικαιολογημένο φόβο χοΰ κοα-
  νοΰ δεδομένου δχι άρκετοί σκέφχονιται — καί τρομά-
  ζουν σχτ] σκέψη — δχι ύπάρχει πιθανότη,χα οί άδέσπο-
  τοι αύτοί σκύλοι νά έπιτεθοΰν καί σέ άνβρώπους, λόγω
  τοΰ όργασμοΰ στόν όποΐο βρίσκονται αυτήν ακριβώς
  την έποχή.
  Νομίζομε λοιπόν δτι οί άρμόδιες 'Υπιηρεσίιες τοΰ
  τόπου, θά πρέπει νάι λάβουν εΐδικά μέτρα άντιμετωττίσε
  ως τοΰ κινδύνου, ώοτεκαί τα ζώα τοΰ κόσμου νά προ-
  οταιτευθοΰν, άλλά καί τυχόν έπιθέσεις κατά όνθρώπων
  νά προληφθοΰν.
  Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΞΕΚΤΕ
  ρία, καΐ στούς υπολοίπους συ-
  ναδέλφους χους πού έ—ισκέτττον-
  ται νυχτερινές ώρες χήν περιο-
  χή αυτή, οχι είναι ΰποχρεωμέ-
  νοι νά ύφίσχανται χον έλεγχό
  χου.
  Τέλος ό κ. Σταυριανουδάκης,
  ύπενθυ,μίζει στούς όδηγούς δτι,
  σπως δλος ό κόσμος, εΤσι κι έ-
  κεΤνος έχει μιά έντεταλμένη έρ
  γασία, την όποΐα πρέ/ττει νά
  κάνη, άφοΰ γι" αύχό άττοζη,μιώνε
  ται. Αύχό δμως δέν σηιμαιίνει δχι
  θά πρέπει σχήν εκτελέση χοΰ
  καθήκονχός χου νά κινδυνεύει ή
  Ιδία ή ζωή χου ή καί νά ύττάρ-
  χει ττιθανόχητα νά έμττλακούν σέ
  ττεριΤΓέχειες όδηγοί, οί όποΐοι
  δέν έχουν νά φοδηθούν τίποχε
  άττό χον έλεγχο, άν φυσικά ό
  σκσττός χής νυχχε,ρινης επισκέ¬
  ψεως τους σχό έργοχάξιο δέν εΤ
  ναι ΰποττχος.
  ΕΦΕΔΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ
  ΕΧΟΜΕ ττληροφορίες δτι τόν τελευταίον καιρό πολ-
  λοί λίγοι είναι οί Κρητικής καταγωγής "Εφεδροι Άξιωμα
  τικοί πού έπιλέγοντσι άττό τα γνωστά κέντρα ΥΕΑ, δ-
  ττως τής Κορίνθου.
  ΤΟ ΘΕΜΑ είναι άρκετά σοβαρά καί προτείνομε
  στούς βουλευτές μας νά τό έρευνήσουν, διότι εμείς έπι-
  μένομε δτι δλοι οί "Ελληνες είναι ΐσοι κατά τό Σύνταγ-
  μα, όσον άψορά τα κατωχυρωμένα άπό τόν ύπέρτατο
  Νόμο δικαιώμαχά τους.
  "ΚΑΖΙΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ,,
  ΣΤ|Η Χανιόπτορ,τα στήθηκε την ττερασμένη βρομιάδα ένα άττό
  τα γνωστά μικρά «καζίνα πεζοδρομίου», άττό αύχά ττού μέ χά ττρό-
  σχηιμα διαφόρων τταιγ,νιδιών, μεχατρέττουν χον «ττάγκο» σέ ατταγο-
  ρευμένο χυχερό παίγνιο.
  Συγχεκριμένα σχήν παραπάνω ττεβίπχωση παιζόχαν χό «μττα-
  λάκι» μιά μορφή χόμττολας, πού δέν θά εΤχε Τσως καΐ τόση σημα-
  σ!α ή παρουσία χου, άν ττολλοΐ άπά χούς θοομώνες καΐ παΐχχες χου
  ήσαν άκήλικοι, τταιδιά τοΰ σχολειού ή άλλα ττού παρατοΰν χΐς δοο-
  λιές χους καΐ χάνουν τα λεφχά καϊ χίς ώρες χονς σχό παροπτάνω
  παιγνίδι.
  Λυττούμιασχε πού ένοχλοΰΐμΐε καΐ πάλι χήν Χωροψυλακή Ηρα¬
  κλείου, άλλά θέλομε νά μάθωίμε καΐ γιά ιττοιό
  λόγο έπι,χρέπει καί δνει άδειες — άν χούς δΐνει —
  σέ χέχοιες «έττιχειρήσεις» κι &ν πάλι δέιν λειτουργοϋν μέ άδειες πώς
  καΐ γιατ! χίς άφήνει νά υπάρχον καΐ νά δροΰν σέ 6άρος χών πολι-
  τών κα! κυρίως χής νεολαίας
  ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΤΟ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ πολλών αύτοκινιίχων οΐά πεζο-
  δρόμια χοΰ Ηρακλείου, έχει σάν άποτέλεσμα νά κατα¬
  στρέψη τίς πλάκες καί γενι/κά νά δημιουργεΐ ζημιές,
  πού όπωσδήποτε έπιβαρύνουιν δλους τούς Δηιμότες.
  Νομίζομε δτι ό Δήμος θά πρέπει νά έπανέλθει καί
  νά ζηχήσει τίγν συμπαιράσταση χής Τροχαΐας, διόχι πέ¬
  ραν τής τροχαίας παραβάσεως, τό άνέβασμα τών αύτο-
  κινήχων στά πεζοδρόμια, έκχός χοΰ δχι> παροκωλύει
  την άνετη κυκλοφορία, χών πεζών καί χοΰ δχι έμποδίζει
  τα καιχαστήματα, δημιουιργεΐ καί ζημιές οτή Δηίΐοτική
  περιουσία, οί οποίες, δπως είναι εύνόητο, έπιβαρύνουν
  "Λ----τούς Ήιρακλειώτες.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ κ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ
  Ό φυλακάς τής ΞΕΚΤΕ κ. Άν
  χρέας Σχαυριανουδάκης, μάς κα
  χήγγειλε δυό ττερηττωσεις όδη-
  γών αύχοκΐΝήτων (ενός φορτη-
  γοϋ καΐ ενός ταξί) οί όποΐοι
  προσπαθώντας νά άποψύγουν
  χον έ'λεγχό τού, καχά τή διΉρ-
  κπα νυχχερινών ώ,ρών σχό έργο-
  χάξιο χής έταιρείας σχή 3ιομη-
  ίχανική Ζώνη Ηρακλείου, ττα-
  ρά λίγο νά τόν σκοχώσουν, "έφ·
  χωνχας καχά πάνω τού μέ ττρόθε
  ση νά χον χχυττήσουν.
  Παρά χό γεγονός δχι ό άνω-
  χέρω φυλακάς έχει σχή διαθέση
  χου χοΰς άριθμούς των αϋτοκ·νή
  χων καΐ θά μπτοροΰσε φυσικά νά
  Ενεργήση διαφορεχικά, έν χςιύ-
  χοις άπέψυγε χον δρόμο αύχόν
  δεδρμένου δχι σκοττος χου δέν
  είναι νά δώση περισσότερη έ-
  κταση σχό θέμα, άλλά νά νουθε
  χηση χούς παραπάνω όδηγούς
  καΐ νά γνωσχοποιήση, έπ' εύκαι
  • --. ■—ι—. στό Ήράκλειο, την περαομένη
  ϋδομάδα, ο πρόσφατα μετατεθείς σχήν Άθήνα ι. Πρόε
  δρ.ος Πρωΐοδικών κ. Διονύσιος Κονδύλης.
  Ή παρουοία τοΰ κ. Κονδυλη έδωοε χαρά σέ δοους
  μπορεσαν νά χον ξαναδοΰν, πράγμα πού νομίζομε δχι
  θά συμβαίνει πάνχα, γιαχί ό ές<φετος Δ1Καστής δφησε οαβειά χαραγμ&νες χίς ήρκπες τών έναυπώσεων, κατά τό δ'άστημα τής έδώ παραμονίϊς τού, τόσο στόν Δηαι- γορικό κοσμο, δσο καί στό μεγαλύχερο μέιρος χης Ή- ρακλειωτικης κοινωνίας. ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΙ ΤΕΛΒΥΤΑΙΕΣ βροχές πού έπεσαν σχό Νομό Ήρα κλείου είχον σάν άποτέλεσμα νά καταντχραφεϊ σχεδόν εξ ολοκλήρου χό δίκτυο Άγροτικής όδοποιίας χής ύ- παίΗρου. Σέ πολλά σημεϊα έχουν ση,,ειωθεϊ καί ύποχω ρήσεις χου έδάφους (περιοχή Πεύκου Βιάννου) μέ ά- ποτέλενΐμα νά είναι άδύνατη ή διακίνηοη άγροτικώ%· π.ροιόντων, δημ,ουργώνίτος έτσι σοβαρά προβλήματά στόν άγιροτικό κόσμο τοΰ νομοΰ μας. ηη,', Ε™αΐ άν^γκΐ1(ϋ'ΤΙεΡα άπό χήν χραγική καχάοταοη που παρουσιάζει ή όδική συγ,κοινωνία. της ύπαίθρου' "Εργων χό όποΐο καλεΐχαι νά διαθέοει σημανχ2!ό κο°ν- δυλι γ,ά χήν Άγροχ1Κή Όδοπο^α χοϋ Νομοΰ 'Ι^κλεί- νά κα,χαλάβει ή Κυβέιρνηοη, δ- ■ τ-ι—~>- η-"»ο χούς άγροτες γιά νά χούς τρα
  στάΔακασχήιρχα χή στιγρή πού άγωνίζονχαι γιά νά
  ωΗουντον ιδρωχα χους, άλλά πρέπε! νά καταβλη*
  τό κράτος προοπάβειες νά άλλάξουν οί συν-
  πρωτογονες, κάτω άπιό τίς α—λτ^.^ τ~* α «—λ
  διαμαρτυρίας γιά την κα-
  !^^0^^ ^Λε καί ό Δήμαρ¬
  πρός χον Ύπουργό Δη,μοοίων "Εργων.
  20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ αΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Σφαιρική αντιμετωπίση των Έλληνικών προβλημάτων
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΛΑΟ
  ιύ Γιατροΰ-Πολιτευτή Αθηνών, τής ΕΑΗΚ, κ.ΜΑΝΟΛΗ Ι. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  4ο (Τελενταΐο)
  Ή θλιδερήι ττραγ,ματικότητα
  μερά στήν "Ελλάδα, δσον ά-
  ρά την δηιμοσίσ ύγείσ, είναι
  ίξής: 1) Ή στρατειά χών χι
  «δών Ιατρών, ό~οτελοΰν ττλη
  ούς χοΰ ίατρικοΰ λειτουιργήν-
  Ιτος κα! έτταγγέλμ<χτος. Ή •λιτεία, χό κ<χΓΓεχττιη|μένο> ά-
  ιρεΐ κάθε προϋττόθεσΐΐ άξιο-
  ίησης, προοδον, έξέλιξης καί
  ησΐιμοπο!η~|, των ιατρών <χύ >ν γιά την δημοσία ύγεία καί
  ά ·νήρ έπιστηιμονική πρόοδο.
  Ος θέλει ττ[υχιούχους ή καί
  είδικότητα, χωρΐς τήιν άτται-
  ύμενη έκτηαίδευση καί μεχεκ
  (ίδειχτη, χωρίς εξασφαλίση, μι
  θέσης ι—ό τόν ήλιο, χωρίς
  «ροχή των ά—αιτουιμβνων μέ-
  >ν, δηλαδή χούς άχρηστεύει
  ; τρόπον ώστε νά μην μπτορούν
  άντοΐττοκριθούν σχό ύψηλό
  ιΤΌύργιηιμά των, οΰτε νά ήιμΐπο
  ιθν νά ζήσουν άξιοττρεττώς,
  ιμφωνα μέ χΐς στοιχειώδεις ά-
  ΐιτήσεις τής ζωής.
  Άνχίθεχα τό ττολιτικό καί ο!
  γενειοκό κατεσχιηιμένο της τι
  ηένιας μειονότιηιτος χής Ία-
  >ικής, έκπροσω—εΐται ά—ό Κα
  γητές καί Διευθυνχές, οί ό-
  >ΐοι διορίζονται καί διαβαθΐμιί-
  νχαι μεταξύ τους, χωρΐς άν-
  «γωνιστές, διόχι χά τυτπκά λε
  «μενά ττροσόντα τα δίδουν καί
  ( παρέχουν αθχο! οΐκεία 6ου-
  (σει καϊ προκ,ρίσει είς τούς ή
  —έροος, δττως έκανε ό Πάττ·-
  χς μέ χά εΐσιτήρια είσόδου
  ιόν Παράδεισο> μόνο ττού ό
  άτπτας ήτο ένας άπαταιώνας,
  ώ οί πε,ρί ών ό λόγος μέ την
  αγωγήν των αυτή, καθίσχαν-
  ται καί έγκληιματίες καί έκμε-
  ταλλεντές. Τοιουτοτρόπως πο-
  λύ σττάνια ήμΐπορεΐ νά διασω-
  θή έττεΐγον σοβαρόν ττερισχατί-
  κόν ή λόγω μή έγκαίρου άντιιμε
  τώττισης ή λόγω μιή υπάρξεως
  ιμέσων, πού νά έτταρκούν, ή λό¬
  γω μή έκτταιδευιμένου έτπστηιμο
  νικού καί νοση,λεχιχικοθ ττροσω-
  ττικοϋ. "Ετσι τό σύστηιμα γίνε
  τα ι ύποχυατώδες καί ύττοανά-
  ττΐτι/κχο, γιά την ττρόληφηι καί
  διασώση χής ύγείας καί ζωής
  των ασθενών.
  "Εχει όμως κσί τό έτερο χε-
  ρατώδες σκέλος τής έμ—ορίας
  τής ύγείοος καί ζωής χοθ ΛαοΟ,
  άπό τούς ΚαθηιγητΓΐές κσί Διευ-
  θυντές καί άλλους ήιμέτερους,
  οί ό,ττοΐοι άττοχελοΰν μόνιιμιες διο
  ρισιμένες καί ναμιιμοττοιη/μένες
  κλίκες, ττού λυιμαίνονχαι καί εΰ
  ιτόρους καΐ απόρους· άρρώ-
  σχους.
  'ΕΞάν επρόκειτο νά διερευνή
  σει τό Κράττος μίαν άττάτιη ολί¬
  γων δραχ'μώιν είς επίπεδον μι-
  ικροπωλητών, δα έπεστραττευον
  χο κα! ή Διικαιοσύνιη καί 6 Τύ-
  ττος επί ήμιέρες. Προκειιμένου δι
  ά χήν άττάνθρωπον καί εΐδεχ-
  θη πράξη νά έκβιάζονχαι ψυχο-
  Λογικώς άποροι, πεινασμένοι
  ιόρρωστοι νά καταβάλλουν χι-
  λιάδες δραχΐμές σέ Καθηγητές
  καί Διεύθυνσις σάν λύτ,ρα τής
  ύγείας καί ζωής χων, ττού ύττο-
  χίθεχαι άναλαιμιβάνει τό Κρά-
  τος, σιγεΤ κα! τό Κράτος καί ό
  Τύπος, γιατί είναι άιμφότερες
  οί δυνάμεις εύθυγραμΐμισμέινες
  και χαυτισιμΐένες μέ χό έν λόγω
  καχεστηψιένο, γιατί είναι κ ι
  αύτοι κατεστηιμένο. "Ας έρωτη-
  Ανδη Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ
  ■♦♦♦< ΧΥΤΡΑ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ! »*ι ΙΥΙΑΕΕΡΕδΑ,, ΥΑΑΙΚΑ - ΔΟΡΑ ΓΑΜΟΥ Άδελφθΐ ΧΑΡ0.ΝΙΤΗ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ.* όδός "Ιδής 23 Τηλ. 280198 ΑΘΗΝΑ.* Τηλ. 9563829 θοΰν δειγματολογικώς οί άρρω στοι δλων των ' Ι δρΜμάτων, τί τπέσεις καΐ αξιώσεις άσκούν- ται σ' αύτούς άπό τούς έχιττρο- σώπσυς τού Κράτους, Καθηγη¬ τάς καί Διευθυντάς, γιά «ίξτρα άμοιόές» ύπέρογκες άττό τούς χαίνόνίτας καί αΐμορραγοΰντας οικονομ ικώς "Ελληνες πολίτες, γιά ν' σ—οστραγγισθούν οΐκο νομιικώς οί μέν καί νά αύξήσουν τόν άποθησαυρισμιόν των οί δέ. Τό δέ Κράτος ευρίσκεται στήν πιό έ'νοχη, 9έστ> έκ.μετάλλευσης,
  διόχι δένεχει την στοιχειώδη εύ-
  θαξία, εύαισθησία καί άνβρω-
  ττιά, νά τπερικόψη τα ύπερκέρ-
  δη τ°ύ κατεστηΐμιένου κα! μαζί
  ιμέ τίς εΐσφορές κα) άλλους πό-
  ρους, νά λύσει τό Ιατρικό καί ύ-
  γειονομιικό πρόβληψια, μέ την
  ϊδΐρυση. Νοσοκομείον σάν τό
  «Ύγεία» σέ κάθε Νομώ τής
  Χώρας. Νά βγάλει χιλιάδες γι-
  ατρούς μέ Τση, κατάρτισηι, μέ Τ-
  σα δικα»ώματο:, μέ Τσες δυναχό
  τη,τες, μέ ΙκανοτΓθΐηχΐκές άμοι
  βές, κι ετσι νά σωθεΐ ή ύγεία
  καί ή ζωή τού λαοΰ) ή όττοία ά-
  κρωτη,ριάζεται σήμβρα. Καί ά
  κρωτη,ριάζεται άττό την ττενιχ,ρό
  τητηα των μέσων, την ελλειψη
  κλινών, την κακή άργάνωση, τή
  ΐττληιμιμιελη κατάρτιση των γ ια¬
  τρών, άττό τόν έμ—αιγιμό τής
  Δεμοσίας ύγείας καθ* δλην την
  γραιμιμίήιν καί ίδιαίτ&ρα μέ την
  πράκΛηση χού θεσμοΰ τού άπεί
  ρου κα! άνειδίκευχου άγροηκού
  γιατρού.
  Τί νά ττεΐς δμως κα! γιά τό
  Λαό μας, ττού ένώ διάγει τόν
  2Οόν αίώνα κα! πηγγαινει καί
  στό έξωτε,ρικό, άνέχεται αυτήν
  τιήν κατάσταση; Άλλά ϊτάλι
  σκέπτομαι: τί είναι αύχό ττού
  δέν άνέχεται ό Λαός μας;
  Άττ' δ,τι διαπιστώνω δλα τ'
  ώνέχεται, άρα γιατί νά μην άνε-
  χθεΤ καί τή ψαλκίδευση τήζ ύ¬
  γείας τού.
  Τό έγκλτιμια λ?πτόν αύτο, δ-
  ττως έξ άλλοο καί τα άλλα, έχει
  δύο σκέλη, την ένοχήν των κρα
  τουντων καί τ,ήν συνενοχήν χού
  Λαού διά τής άνοχής τού.
  Τώρα έρχόμεθα στόν καχα-
  κβρμίατισμο των μιή δεξιών δυ-
  νάιμεων, οί όττοΤες καλούνται
  κατ' εύφηιμΊσμό προοδευτικές.
  Ώς γνωστόν, τα ζώα δχαν κιν-
  δυνεύουν άπό κάττοιο έχθρό, έ-
  νώνονται καί σχηιματίζουν Λμυν
  τικά τείχη γιά νά σωθούν. Οί
  οικές μας «ττροοδευτικές δυνά¬
  μεις» έπΐιμένουν, μιετά άττό ττα-
  θήματα καί τραγικές συμφορές
  κα! άδελφοκχόνο; ιμακελειά αΐώ-
  νων, νά είναι διχασιμένες, άσυμ-
  δΐ&αστες, νά άγωνίζονται γιά
  ν' άττοδεικνύουν ττόσο σωνεπτεΐς
  στ,ρατολόγοι είναι τού κατέστη
  ιμένου, τό όποϊο δικαιούται νά
  βπικαλεΐται τό δικαίωμα τής
  ώρΐιμοτητας καί έτοΐιμότητας,
  διά νά άρχη. στό άκυρο καί δια
  στταρμενο συνοθούλευψια των
  ττληβείων 'Ελλήνων. Καί είναι
  κανείς ν' άττορεΤ γιά την μαται-
  οδοξία, φιλαυτία καί των άρ-
  χιηγών των άκ,ραΐων κθιμιματιδί-
  ων, άπό τής Μαρξιστικής Άρ-
  ιΧ'ήζ, μ·εχρι της "Ακρας Άριστε
  ράς. "Ως νά ττ,ρόκειται πε,ρί Φυ-
  λάρχων πρωτογόνων Ναμάδων.
  Τό κοινόν σηιμ«ΐον ένότηΓΓας,
  ττοΰ είναι χό Δημοκρατικόν Κέν
  χρον, τό περιφρονοΰν καΐ τα στε
  λέχη των διαστταστικών άνε&α-
  • ψικών καΐ άττραγιματοττοΐίήτων
  όραματιοιμων καί ο! ότταδοί
  των. Καί δμως είναι δεδοιμένο
  νοτμοχελιακώς^ ότι εάν δέν ττραγ
  μαχο—οιηθεΐ ή ένότης τής ττλει
  οψηφίας τού Λαού σ' αύχό χό
  Δηιμοκρατικό Κέντρον, είναι 6υ
  νατον στό ττέρασιμα τού χρόνον
  νά έτΓΐκραχήσει Φασισμός, Δι
  κχαχορία τού προλεταριάτου,
  άλλά ποτέ Δημοκρατία.
  ΤΕΞΛΙΚΑ ΣΥΜΠ'ΕΡΑΣΜΑΤΑ
  1) Σύμΐφωνκχ μέ -πάν Νόμο
  τού αίτίοι/ καί αίτιαχού, κύριοι
  ύττεύΛινοι χών σνμφορών καί ά-
  ΧΜΧηιμάχων μας, πού συνέβη¬
  σαν καί τυχόν θά ονμβούν, εί¬
  μεθα πρώτοι ήμεΐς οί ϊδιοι καΐ
  καττά δεύτερον λόγον οί άλλοι
  (ήιμεδαττοί λακέιδες καί
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ
  Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Λ οέ ποΑιτιβμένο καί
  ■ ■ -« καβαρό περιβάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά τό βπίπ: ΤΗΛ. 223023
  2) Ή ιμόνη δύναιμιη κα) προ-
  ϋτττόθεση σωτηρίας μας σ' αύ-
  τήι την έπικίνδυνη φάση, είναι
  ή ένότη,τα στή ΔηΙμοκρατΓΐκή 6ά
  ση, πού έκπροσω—εΤ τα κοινά
  συιμφεροντα τού 9Οο)ο τού
  Λαού κα! δχι οί άκραΤες θέσεις,
  πού άκολουθούνται σήιμερα καί
  πού είναι ξένες κα! έχθιρικές
  στιήν 'Ελληνική ττραγΐμιατικότη
  τα.
  3) Άιποτελεί νοσηιρό σύμστλε
  γμα ραγιαδισμιού καί σαδικομα
  ζοχισμού, διηλαδή Ιδιατή,των
  καταλλήλων γιά Φασισμό καί
  Κομιμουνισρό, τ° νά χαυτίζου
  με κα! νά έξαρτοάμε χήν πολιτι
  κή μας θέση, ά~ό την τεχνιττί
  <ρήμη τής ττροσωττ ικότητας ενός 'Αρχηιγοϋ καί ρχι ό—ό τή γρανι τένια δύναιμιη ένα~,τας της 'Ε- θνικής καί Δημοκρατικής Ίδεο λογίας. 4) Γιά νά μην έτταναΛηφθεΐ Ι να τρισχειρότερο 19(20, ΚΑΛΩ τούς "Ελληνας, καί σάν στελέ- χη καί σάν σκατττανεΐς, νά έμ- ττλουτίσουν καί πλαισιώσουν τό Δτκμοκρατικό Κέντρον, γαατί ιμόνον ετσι θά έκλείψει ή λειψαν- δρεία στήν ήγεσία κα! στήιν όρ γανωτηκή βάση. Διότι οί μαχη τές δέν διορίζονται άττό κανένα Άρχηγό, άλλά καί οί Άρχιηγοΐ καί οί καλο! μαχτ>τας άναδεικνύ
  ονται άττό την άνεξάντλητη δέ
  ξαιμενή τού Λαού.
  Γι' αύτό, χήιν εύθύνη τώρα,
  την εχει μόνο ό ΛΑΟΣ.
  ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ^
  ΑΝ ΜΕΙΝΚΤΚ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΜ...
  Τό τΓερίττίτρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού εΑγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΑΗΘΕΙΑ»
  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  Την ττερασμένη Παρασκευή
  αρχισε σ' δλα τα Πανεπιστή-
  ιμιια τής χώρας ή τ,ριήιμερη Πα-
  νελλαδική κινη,χοποίηση των
  Φοιχητών πού κήρυξε τό Κ.Σ.
  τής ΕΦΕΕ. Γιά ιμιά όκ6μη φο-
  ιρά, οί ψοιΤΓΐτές της χώρας μας
  θά διατρανωσοι/ν χήν «5—όφασή
  τκχ/ς νά ά—οκιρούσοίΛ' την κιη
  βε,ρνη,χική έττίθεση ένάντια
  στό χώρο τής Άνώταχης Παι-
  δείας, καί νά άγωνιστοΰν γιά
  άμεσες δηιμοκραχικές θεσΐμικές
  άλλαγές μέσα στά ττλαίσια
  τής γενικότερης πάλης γιά ένα
  Δτ>μοκραχικό ΚαιτοχΓΓατικό Χά
  ρτη ιμαζί μέ δλους χούς Πανε-
  πιστηιμι<ϊκούς φορεΐς. Στό μεταξύ συνεχίζοντσι ο! κοινές έκδηλώσεις φοιτητών καΐ ε,Δ.Π. καχά Σχολές, ένώ μέσα σχά πλαίσια τής τριήΐμερης Πά νελλαδικής άποχής τους ο! φοι τΐΤΐχές κυκλοφορούν τιρύκ, εντυ- ττα, προκηιρύξεις, κολλούν έφη- ιμιερίδες χοίχου, άναρτοΰν πα- νώ, μαζεύουν ύπογραφές, στεί νούν χροητεζάκια έξω άττό τίς σχολές ετσι ώστε νά πληροφο- ρηθεϊ ό λαός γιά χον άγώνα τοος καί την Κυ6ερνητ"<ιή '—<- παιδεχ/ηκή πολιτική σχό χώρο τοι/ς. Άγωνιστικά μηινύμαχα κα! άνακοινώσεις γιά χήν κι¬ νητοποιήση τιών φοιχητών έ- βγαλαν τό Κ.Σ. χής ΕΦΕΕ κα! τό Κ.Σ. τής ΚΝΕ. "Εξ άλλου άνακοίνωση συΐμ- τταοάσχασης καί συμΐμετοχής σχόν άττεργιακό άγώνα των φοιτηχών έξέδωσε καί ό Σύλλο γος των Σττουδαστών τής Παι- δαγωγικής Άκαδηιμίας Ηρα¬ κλείου. Γράφει « ΚΟΣΤΑΣ ΑΑ'Ι'ΒΗΣ Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ Νάσαιι πρόσωπο, σωμα, ψυχή, πνοή, ζωή καί νά κα- ταντας στά έδώλκι ενός δι- καοτηιρίου γιαχί ζήιτηισες χό άναφαίρετο δικαίωμά σου νά ύττάριχεις, πάει πολύ, πά- ρα πολύ- Κι ϋκπναυ· χό πράγμα έχει £τσι, νά σέ σέρνουν σάν λά στιχο μέ τίς μέρες, τό κακό είναι ύποφβρτό. Τί γίνβταΐ δμως, μέ τό σΐτάσΐμο των νεύιρων σου, μέ τό γκρεμΐ- σμένο ψυχικό σου κουρά- γιο, καί μέ την άττελπισία σου νά τα Γοαρατήσεις ολα γιά δλα. Ποίος θά σέ άντικαταοτή σει όΐδολε άγρότηι καί ποί¬ ος θά πιάοει τήιν σκαλίδα νά παραγάγει προϊόντα γιά νά ζήρη αύίτός ό τόπος; Τί θά γίνη^ μετά ταυτα κύριοι - κύριοι αστοί, μέ τα πολλά σας κόλττα, τίς όλλες τόσες σας κομπίνες καί τίς πολύ πιό πολλές σας πονηραές; Πώς μωρέ, παίς, 6ουτυρό παιδα, άστάκια θά βάλετε νειρό στό κ,ρασί σας νά μην σδς παραζαλίζεα τό αΐμα πού μας πίνετε μέ τα έ·μιπο- ρικά καί τα λογιών- λογιών κάλπα τής «ιπροσφοράς καί ζήΊσηοης», τής τρικλοττοδιας καί τής κορπίνας; Π<Βς καί γιατί στείλατε στά δικαστήΊρκι 140 άγρό- τεςέπειδή ζήίτησαν δίκιο ά περγιακό; Τί σκεφτήικατε α¬ στοί; Κι ίίν άκόρη έγιναν έκ.τροιπα σκεφθήκατε ποίος, γιατί καί πώς έγιναν; Σκεφθηκατε πώςτό άοτη κό κοινιωνικά σάπιιο «Κατε- στηρέινο» θρέφει πιροβοκάτ σιες, καί τυιχοδιώκτες, καρ- φιά καί ο(ριψιά, μπίσνες πού θέλουνιε αΐμα, πολύ αΐ- μα, νά χορτάσουν. Καί'πώς δλοι αύαοί μπη- καν τότε άνάρεοά ρχις καί μας πούληοαν πινεΰιμα, είτε άινιτίσταοη ς στό άπεργιακό βργο μας, είτε άνάμιξης, εϊ- τε άΥιροτοπατέιρων. Κι δ¬ μως έιμεϊς μέ ίνα πνεΰμα ά- γνό καί ώραΐο κι μ' £να αϊ- σθηρα 6αθύ καί δίκαιο στα- θήικαμε τα παλληκάρια στή στήραξη τής ζωής μας, τής ζωης σας. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΠΩΑΕΙΤΑΙ 0ΙΚΟΠΕΔΟ 'Εκχάσεως 1600 τ.μ. πού άττέ χει 400 μ. άπό τή βάλασσα, σχήν περιοχή Καρχερού Ηρα¬ κλείου. Πλη,ροφορίαι: Δημ. Μανωλά κην, Δικηγόρον, Τηλ. 280-063 Ήράκλειο. ♦♦♦♦♦«»♦< ΠΩΛΕΙΤΑΙ Άγρόκ,τηιμα 10 περίπου στρειμιμάτων πού περιέχει 70 ρίζες χονδροελιές καί 3.500 κουιρμούιλες κρασά- μπελο. Βρίκτκεται μεταξύ Σταυρακιανί|ς Καμάρας καΐ Δαφνών 16 χιλιόμετρα άπό Ήιράκλειον. Πληιροφαρίες τηλ. 284· 410 μετά τίς 2 τό μεσημέρι. Ι'ΑΑΜΓΑΙΐΙΓΙΜίΐ:!. """ " ·"»» "■" " ΑΟΛΝΑΙ.ΟΥ_ΛΙΑΚΟΥ 4-1 ■τη^ϊ,.ιθίβ. ΗΡΑΚαΙιΟΝ ; Ό, τι Θέλει τό σύγχρονο απϊτι ΠρΙν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότημα, επισκεφθήτε τό καταστή μά μας Προσφέρομε τής καλυτερες μάρκες στερεοφωνι κων μηχανημάτων τού ΗΧΟΥ ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΠΟΕΙ-ΙΤΥ - ΟΗθννΝ ΑΤΙΟΝΑί - δϋΡΕΡδΟΟΡΕ - ΤΕ0ΗΝΙ05 - 5ΙΙΛ/ΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ -- ΤΕίΕΓϋΝΚΕΝ Ύπεύθυνη καθοδήγηση γιά σωστιΗ έκλογΛ ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ ♦»♦♦♦♦ Συνέχεια άπο τη σελίδα Ι νέ τόν τάτϊΌ μας κα θίέλουνε χήν πτιροκοττή τού. 'ΕΞττειδη χό θέΐμα αύτό είναι -πάσο καυπιό καί όξυιμένο καΐ έ- ττειδή ή καχάσχαστ) αυτή ανησι/ χεΤ δλο τό 'Ελληνικό στοιχεΤο τού Δ.Β. σάς καλούμε νά ττρο- 6ληιμαΐχιστοΰμ£ μαζ! καΐ νά προ ωθήσουιμε τή λύση έκείινη, πού θδναι ή σι>μ<1>ερότερη γιά χή
  ιμορμωση. χών τταιδιών μας.
  Γιαυτό άττ' την ττ,ρωτη άρχήι,
  κάνοΜμε εκκληση σ' δλους κα!
  στόν καθένα ξέχωρα: Νά σεδα-
  σχοΰιμε τιήιν Ιερόχητα χής σηΐμε
  ρινής συγκέντρωσης καΐ νά
  προσπαθήσαυμε νά βροΰιμε τί
  εΤναι αύτό, πού μάς ένώνε,ι, γιά
  νά δγούιμε ό~ιό τό άδιέξοδο
  πού μάς όδήγησαν ή άδιαφορία
  ή άσπλαχνία χού έπίσηιμιου" έλ-
  ληνικού κράτους ά—' τή μιά καΐ
  οί έδω άρμόδιοι άττ' την άλλη
  "Ισως θδχαν σκόπιιμο ν' άνα-
  φερθομμε στό ίστορικό τού προ-
  βλήιμο—ος σύνχοιμια...
  ...Τα παιδία μας, χιλιάδες
  ΊΕλληνό—ουλα, εΤναι έκεΤνα,
  ττού πλη,ρώνοον την «εύ-
  λογία» τής μεχανάστευση,ς.
  "Αλλα ιμένουν άναλφάβη,τα καΐ
  άνειδίκει/τα καί άλλα άφομειώ-
  νονχαι άπτό την Γερμανική Κοι-
  νωνία.
  ΟΙ γονεΐς άκησυχούν. Μττρο-
  σχά στόν κΐνδυνο ιμή χάσουν χά
  παιδία τους διαμαρηύρονται με
  μονωΐμένα στήν άρχή, μαζικά
  καΐ όργανωρένα καττόΐττιν.
  Ζηιχάνε ά—ό χΐς 'Ελλτννικές Κυ¬
  βερνήσει ς νά ψροντίσουν νά μο
  ρφωθούν χά παιδία τους καί
  νά τταραιμείνουν "Έλληνες.
  Οΐ'κυβερνήσεις μας δέν θέ-
  λοον νά βάλουν μίττελά στό κε-
  φάλι τους, γιατΐ μέ άγράμ!μο>
  τους καί άνεπτάγγελχους κά¬
  νουν καλύχερα τή δουλειά τους.
  Καί χό δλέττουρε αύτό στά ήμί,
  μετρα, πού παίρνουν άττό καιρό
  σέ καιρό καϊ άητό χόττο σέ τό-
  ττο. 'Επειδή πλατύ καΐ πολώμορ
  φο εΤναι τό θέιμια) θά χό ττΕριο-
  ρίσουιμε στόν χώρο πού ζούμε,
  οτό Δ. Βερολίνο.
  ΔηιμιουργεΤχαι καΐ Αειτουρ-
  γεΤ ένα δηιμοχικό σχολειό γιά
  ύττε,ρχΐλια '.Ελλη,νόπουλα τού Δ.
  Β. σχό ΣέΜερττερχ μέ τρείς δα-
  σχάλους. Ό άριθμός τταιδιών,
  στού έττιοτκέφτεται τό Σχολειό,
  φχάνει χά 300 παιδία. Καταλα-
  οαίνει κανείς εύκολα, πώς κάθε
  άλλο έξυτΓη,ρετοϋσε χό Σχολειό
  αύτό, παρά τή μορφώση των
  παιδιών μας.
  "Ετσι έξαναγικάζονχαι χά
  τταιδιά μ«ς ένχβχνα νά τρα6ή-
  ξουν τό δρόμο της άγραιμιμαχο-
  σύνης 'Αττολογισμιός χής στορ-
  Υήζ τής 'Ελληνικ,ής Κυβερνώσης
  ατττένανπ:ι σχά παιδία μας εΤναι
  νά μένουν άναλφάβηιτα καϊ στή
  γεριμιανική καί στή μη,τρική
  γλώσσα καΐ νά χασει ίνα —αιδί
  τή ζωή χου άπω τροχαΐο(197Ο)
  γιαχ! δέν πάρθηκαν χά άτταραί
  τιη.τα μέτρα προοπηαισίας.
  Κι έρχονται χά μοώρα χρόνια
  τής δικτατορίας. Τό Σχολειό
  αύτό μιπαίνει στήν ύττηρεσία
  τής χουντικής προπαγάνδας,
  χοΰ έλέγχου κοιι τής κατβπ1ε-
  σης τού έδώ 'Ελληνικού σχοιχεΐ
  ακ Ή ιμαζική καί όργανωμένη
  άντίθεστ» τού 'Ελληνισμοΰ τής
  ττόλη·ς χού Δ.Β., μέ την βοηθεία
  των έργαχικών συνδικάχων, έξα
  ναγκάζουν τίς τοπικές άρχές νά
  διαλιύσουν τό παρσΐττάνω σχο¬
  λειό.
  Μ' αύτο δέν κράτησε ττολύ.
  ■"Υστερα άπό λίγες βδομάδες
  Γπαραχωροΰν ο! ντότπες άρχές
  στήν 'Ελληνΐΐκή στρατιωτικί| ά
  ττοστολή αΤθουσες δττου γίνον
  ται τα λεγαμενα άττογευματ ι¬
  να ΊΕλληνικά Σχολειά. Μέ την
  πράξη αύτη όλοκληρώνε.χαι τό
  εγκλη|μα, πού έξασφαλίζει χήν
  άγραΐμ(μαπιωσύνη] στή γεαμιανι-
  κή καΐ χήν "Ελληνική γλώσσα,
  τό σωμαχικό καί ψυχικό κουρέ-
  λιασμα των τταιδιών μας. Τό
  βάρος χών μαθηιμάτων των πέ-
  φτει στή Γερμανική, ττού διδά-
  σκεται άττό άκατάλληλους δα-
  σκάλους. Όρί&ται χρόνος 6
  ιμέ 1 81 μιηινών γιά νά ένσωματω-
  θούν τα τταιδιά στό γε.ρμανικό
  Σχολικό σύσττιμια. Αύχό φυσι-
  κά δέν ήταν ουχε διαθέση, ούτε
  σκοτπός τους, γιαχΐ τίττοτε δέν
  κάνανε πρός την κατεύθυνση
  αύχή. Άντίθετα θέλαν νά διαι
  ωνίσουν την ά6ε6οπότητα καί
  την άγρσιμιμθΓτοσύνη. χών παιδι¬
  ών μας. Τα παιδία έκεΤνα πού
  τελείωναν χήν 9η προτταρασκεν
  αστική τάξπ δέν τταίρνουν ά~ο
  λυτήριο, μά £να ένδεικχικό, ττού
  βββαιώνει δτι τελείωσαν χήν
  9χ.ρονη ώποχρεωτική χους φοίτη
  ση. Σήμερα παρουσιάζουν ίνα
  άλλο μονχέλο μόρφωσης των
  ξένων παιδιών: χίς «Μίπεσοντε-
  ρεν Κλασσεν» ~οι) αύτό σημαί-
  νει γκειοττοίηρη καί τροχοπέδη,
  στήν μορφώση των ξένων τπαιδι
  ών.
  Τό μοντέλο αύτό ττροδλέττει:
  α) Τα παιδία των ξένων νά
  εΤναι σέ ιμιά τάξη., ξέχωρα αττό
  τα γερμανάικια, δττου θά διδα-
  σκονχαι δλα τα μαθήιματα στή
  γερμανική άπτό γερμανό δά-
  σκαλο.
  6) Ή μίη.τρική γλώσσα των
  τταιδιών δέν ττροβλέττεταιι στΐς
  τάξεις αύτές.
  Άπ' τα παραττάνω διαττιστώ
  νουμε πώς οί μέν Έλληνικές άρ
  χές κοπτηλεύονται τόν ττα-
  τριωτισιμό καί στ' δνομά τού
  καχαστραΓττηγούν χό δικαίωμα
  τής μΐόρφωσιης των παιδιών μας.
  Ή ττατρίδαι ιμας δέν θέλει μό¬
  νον νά μιλά|μ(ε χήν "Ελληνική καί
  νά λεγαμαστε * Ελληνες...
  ...Μέ γνώ,μονα την δοσμένη
  καχάσταση καΐ τταί.ρνοντας ύπ'
  όψη μας τί συ|μφέί>ει σχά παι¬
  δία μας κα! τί ιμπορούμε νά ττε
  τύχουιμε προτεΐνουΐμε:
  1. Νά καταργηθεΐ τό δισχο
  λικό σύστηΐμΐα (ττρωί—ά—όγευ-
  ιμα) καΐ τα μαβήιματα νά γίνον
  ται μόνο τό ττρωϊ ιμέσα σχά γερ
  μανικά σχολεΐα.
  2. Νά γίνει συγκεντρωχισιμός
  των 'Ελ)λων σέ όρισιμένες περι
  'Άδσλοι στή σκέψη, πρα-
  κτικοί στό πνεΰρα καταναη-
  σης, δίκααοι στό σεβασμώ
  πρός την κΐνδυνεύσυσα τό¬
  τε Πατρίδα μας λύσαμε
  τόν άγώνο.
  Κι δμως τώρα δικαζόμα-
  στε· Καΐ οικαζόμαστε 'άπό
  αύτούς πού παμε νά θρέ-
  ψουιμε, άπό αύτούς πού σέ
  μιά όλόκληιρτ) ζωή θρέφου-
  με. Γιατί; Άίπλούστατα. Γι
  α/τΐ τούς ζεβλώσαμε γιά λί-
  γο την χτενιομένη ϊσια τρί-
  χα τοΰ μυαλοϋ τους. Γιαυτό
  δικαζόμαστε. Γιαυτό μας κα-
  ταγγέλνουν. Γιατϊ γιά λίγο
  ζαρίοτηκε τό χαιραμοθρεμέ-
  νο κορμάκι τους καΐ θά λι- ,
  νόοτευαν οί τροφες άπότόν
  κοίλιδό τους. Κι υστ&ρα σοΰ
  λένε κι άπό πάνω πώς ζημι
  ώθηικαν- Συν τοίς άλλοις
  δηλαδή, μας κοροϊδεύουν κι
  όλας. Άλλά ξέρεις τ' είναι
  νά χάσεις τα χαραμοβγαλμέ
  ναι σου;
  Παναγιά μου!!! Ύπάρ-
  χοντα εϊνΐαι αύτά. Δέν εί¬
  ναι άαΐτεϊα. Κι ασχετο αν εί¬
  ναι αΐμα κομπίνας καΐ τρι
  κλοποδιΰς, μαζε*μένο άπό
  τα πρόσπχα δικαιώματα πά
  ροχης χοΰ ΐΚοινωνικοΰ ου
  στήιματος», πού άλλοι δου
  λεύουινε κι Λλλοι Τιρωνε.
  Αύτό δέν δχει οημαοία. Τα
  κορόϊδα πού τα βγάζουνε νδ
  ναι καλά καΐ τό €Κοινωνικό
  σύοτηιμα» πού τούς τα παρέ
  χει, καλυτέρα·
  "Ως πότε δμως. Πότε μω
  ρέ άγρότη φουκαρά θά ξυπ-
  νήσης νά δης άν πρέττει νά
  ζήίσης ί δχι; Πότε θά δης
  μέσα σου τό Φως γιά δικαι
  οσύνη καΐ κατανόηο—, γιά
  άλληλεγγύη καΐ σωτηρία
  σου, γιά ψωμΐ καΐ όντότη-
  τα;
  Πότε; "Η μήτκως: «Πότε
  καΐ πότε καΐ ποτέ;»
  Τί γίνεται, άλήβεια, μέ υέ
  να, τή ζωή σου, τό σπίτι σου
  την πατ,ρίδα σου, την οίκο-
  γένειά σου, τό μέλλον σοιι
  γιά άληθινή ζωή κι δρθια
  θέο~; Τα σκέφθηκες έσύ;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΊ'ΔΗΣ
  οχές τού Δ.Β.
  3. Νά διδασκονται τα παι¬
  δία μας ίσότιιμα χήν έλληνΐκή
  κα! γερμανική γλώσσα ώστε άν
  ιμείνουν έδώ νά μπτοροϋν νά συ-
  νεχίσουν τιήν μρφωσή τους άνε-
  μίττόδιστα σ' δλες τίς βαθ,μίδες
  τής σχολικης έκ)σης κα! στήν
  ττερίπτωση πιού γι/ρίσουν στήν
  'Ελλάδα νά μττορονν καί έκεΤ νά
  συνεχίσουν την μώρφωσή τ°υς
  καιί νά μην χάσουν την έλληνι-
  κότητά τους.
  4. Νά δήιμιΐου,ργηθεΐ έτπτρο-
  Γπ·ή άτπό έκ)κούς, γονεΐς καί άττε
  σταλμ«νο τού 'Ελληνικού 'Υ-
  πουργείου Παιδείας ττού νά ρυ
  βιμίσει ποία μαθήιματα θά διδα¬
  σκονται στήν ελληνική, ποία
  στή γερμανική κα! ττόσες φ-
  ρες.
  5· Ή εποτττεία νά γίνεται
  καί άητό τίς δυό τηλευρές (γερ-
  μανικ,ή — έλληνικιή).
  6. Ή μισθοδοσία των 'Ελλή-
  νων δασκάλων νά γίνεται άπό
  τίς γερμανικές άρχές.
  Αύτά ζψύ, δίκαια κα! λογι-
  κά ή Έλλη,νική μας Κοινότητα.
  Γ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ■ ■Ι
  !■■■■■!
  ■ ■■■■Ι
  ■ ■■■■■■ΓεΙΙΒεΙεΙεΙεΙεΙΙπΙΒΙΒ
  ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Η ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ΤΟ ΚΑΤΑ-ΕΤΗιΜΑ
  ΥΙΩΝ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
  προσφέρει την έγχρωμη τηλεόραση
  Γιά νά μπορέσετε νά δεϊτε έγχρωμες δλες
  τίς διεδνεϊς συναντήσεις τού ποδοσφαίρου
  ΥΙΟΙ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
  Λεωφ. Κνωσού 15 - Τηλ. 287768
  ΣΕΑΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΈΙΑ» κρήτης
  20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ Βουράκης ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
  ΕΚΘΕΤΕΙ ΠΑ 2π ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  " Ενας νέος ταλαντοΰ-
  χος καλλιτέχνης άνοιξε Την
  άτομική του εκθέση στή
  Βασιλική τοΰ Άγίου Μάρ
  κου ττροχθές Σάββατο 18
  Μαρτίου.
  Πρόκειται γ«ά τόν νεσρό
  Ήρακλειώτη Νίκο Βισκα
  δουράκη ττού τταρουσιάζει
  εργσ, ζωγραφικής.
  Ή εκθέση θά μείνει ά-
  νοικτή μέχρι τίς 31 Μαρ
  τίου. Γιά την δουλειά τού
  ζωγράφος Τάκης Σ ιδέρης
  γράφει:
  «θά μποροθσε . νά πή
  κανείς δτι ό Νίκος Βι
  σκσδουράχης είναι α¬
  πλώς έ"νας νέος ζωνρά
  Ζωγραφική
  Χθές Κυρκχκή έγιναν χά έ-
  γκαίνια τής νέας έκθεσης έρ¬
  γων τοΰ γνωστοΰ διακεκριμέ-
  νου ζωγράψου Γιώργη Σικελι-
  ώτη στήν Γκαλερί Σταυρακά-
  κη στόν όδό Ζωγρά<|>ου 7 Στήν
  εκθέση ττοθ θά διαρκέσει ώς
  τίς 2 Απριλίου, έκτμθενται έο-
  γα ζωγραφικής κσ! σχεδιον
  τού καλλιτέχνη.
  Έξ άλλου τς »£ρες αύτές ή
  Γκαλερί Σχαυρακάκη ττού γιά
  την συιμιΙ&ολιή της στήν ανοδο
  το0 Πολιτιστικοΰ έτΓΐΐΓέδου
  στήν πλη μας έχομε άσηοληθεΐ
  εΐδικά σέ ττερασμένο φύλλο,
  κλΐείνει ίνα χρόνο δηιμιουιργικής
  δρασ τη ριόχηχας
  φός που... (υττόσχεται
  πολλά διά τό μέλλ,ον)
  εάν ό ϊδιος δέν μας έ'δι
  νέ, μέ τίς ζωγραφιές
  τού, την έντύτΐωση δτι
  ήδη προσφέρει έκ των
  προτέρων μιά προκατα
  βολτ» άπό τΥ|ν ονομάστι
  κή αξία μιας αύτοδό-
  ναμης καί συγκροτη-
  μένης καλλιτεχνικής
  ΈκδηΑώοεις
  Διάλεξη μέ φωτεινές διαψά-
  νειες διαργανώνει σήμερα Δευ
  χέρα ό «ΛΟΓΟΣ καί ΤΕΧΝΗ»,
  στήν αΐθουσα τού 'Είμπτορικοΰ
  κα! Βιοιμί>χανικοΟ Έτπμελη—-
  ρίου· Ηρακλειον στίς 7.30'
  τό βράδο μέ θόμα: «ΝΑΡΚΩΤΙ
  ΚΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ». Ό
  ιμιιλητιής θά είναι ό κ. Γιάννης
  Χλουβεράκης —ροβδρος τού
  Φαρ,μακευχικοϋ Συιλλογου Η¬
  ρακλείου — Λασιθιού·. Ή διά
  λεξπ τταρουσιάζε.1 ζωηρο ένδια
  φέίρον κα! άνοομένεται νά την
  τταρακολουθήισει πολύς κό-
  σιμος λόγω της σο6αρό~ντος
  ττού παρουσιάζει τώ θέμσ των
  νηρκΜΓΓΐκών, καί των διασχάσε-
  ον πού παίρνει στϊς χώρες τής
  Δυττικής Εύρώττης
  Ή ενεργεια αύτη είναι μιά ά
  ττό τίς θεχικές τού «ΛΟΓΟΥ καί
  ΤΕΧΝΗ» πού σκοπώ έχει νά
  στηλιτεύσει καί νά 6ρεΐ τα 6α-
  θύτερα αΤτια μισς κοινωνικής
  άρρώστειας.
  τφοσωτιικότητας.
  'Απόδειξη τα ργ
  πού μας παρουσιάζει
  σήμερα στήν άτομική
  τού εκθέση πού μπο-
  ρεΐ νά μην έχουν (με-
  γαλόπνοους) στόχους
  ή «πρωτοπορειακούς)
  τάχα προβληματισμούς
  πάλονται όμως άναμ
  φισδήτητα - καί μέ
  τρόπο σεμνά συγκρα·
  τημένο-άπό χρωματική
  δροσιά καί άπό μιά
  μαστοριά άκρως ά ξιο
  πρόσεκτη.
  Τα τοπία τού, τα μα
  γαζιά τού λές καί λού
  στηκαν κτενίστηκαν
  καί όμορφολογίστη-
  καν γιά νά μας άτιο-
  καλυφθοϋν 'φυσικά νέ
  α καί όνειρικά εύανά
  γνωστα.
  Στά συγκεκριμένα θε
  ματα άπό το χώρο τού
  Ηρακλείου ή περιγρα
  φή τού είναι άλλοτε λε
  πτομεριακή καΐαίσθαν-
  τικά ψιθυριστή καί
  άλλοτε έπιδλητικη
  καί γερά δομημένη.
  Αύτά τα δυο κύρια
  στοιχεΐα δημιουργοθν
  τό υφος τού ζωγράφου
  Νίκου Βισκαδουράκη
  κ αί σάς άφήνω νά
  τόν χαρήτε μέ την ή-
  συχία σας.
  ΤΑΚΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ»
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦■< ►♦♦♦< ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) Α*01 ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ . Α ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ Ο Γ ΠΙΚΠΛΟΜΙΚΑΙ ΓΠΙΧΕΙΡΗΓΕΙΓ ΑΝΕΓΕΡΠΓ ΠΩΑΥΚΑΤΟΙΚΙΟΝ Πωλήσεις διαμερισμάτ—ν 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοθς κατασκευής καί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοΰ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑ ΤΟΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ Μέ τιχλο «ιΔέκα άγνωστες ά- πόπειρες δολοφονίας το0 Ε¬ λευθερίου Βενιζέλου» ή έταιρεί α ΚΚΕΞΤΑ ΡΚΕ55 — Περιοδικό «ΚρήΥηη», έξέδωσε καί κυκλοφό- ρησε πρόσ<|>ατα ίνα πολύ άττο-
  καλυτττικό βιβλϊο Θέιμα τού, με
  ρικές άπό τΐς ττιό σκοτεινές
  ττχοιχές τής Ίστορίσς, πού πί-
  στευε μέχρι σήιμερα δτι ό Εθ-
  νάρχης κινδύνεψε μόνο δυό <ρο- ρές νά δολοφρνηθη άπό τούς άν τιττάλους τού. Συγγραφέας χού όιδλίου — ντοκουμένχο^ ό κ. Άνδρέαις Γι/τταράκης, άντ;)χης έ ά., (έπικεφαλής τής Φρουράς Ασφαλείας τού Ελ. Βενιζέλου κατά τά τελευταία χρόνια τήζ ζωής τού), ό όιτοϊος μέ λιχό άλ λά καί ταυτόχρονα συγκλονι- στικά διεισδυτικό τρσπο χεκμη- ριώνει, μέ στοιχεϊα καί μαρτυρΐ ες, τόν τίτλο τού 6ι6λίου, ττού θά πρέττει νά διαβσστεΐ άττό δ λους τούς δηιμοκρατικούς "Ελ- ληνες καί Ιδιαιτέρα τούς Κρη- τΐκούς. (Σελίδες 114, τι,μ,ή 100 δοαχιμές). Κεντρική διαθέση: Περιο&ι- κό «ΚΡΗΠΗ» Πλ<—εία Κ<χρύ- τση 5, Άθήνα. Τηλ. 3233587 ■κα! Δικαιοσύνης 1 1 Ήράκλειο, —λ. 2!219ί|ί. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ον» 'ΑΡΙΑΔΝΗ, ΚαΘε βράδυ έκτός Τετάρτης »♦♦»♦♦♦♦♦♦ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτηστε μας νά σάς δώσου- με τίς είδικές τιμές εΐσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τά μέρη τού κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λυσεις καί την καλυτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ8 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗΝ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΠ Λ ΥΌΥ1· "Ενός άνεγνωρισμένος Α _Γ^Δ£-_ν>/Δ__έΐ· Καλλιτέχνηε τού Λαοϋ
  Τό ττερασμένο Σάδβατο
  έπισκέφτηκε την πόλη μας
  ό γνωστάς καί διεθνώς ά-
  ναγνωρισμένος χαρόιτκης
  Α. Τάσσος. Ό διαλλεχτος
  καλλιτέχνης τοθ λαοθ τταρα
  εκθεσης έργων τού στήν
  Γκαλερί Σταυρακάκη δπου
  καί Εδωσε διάλεξη μέ θέ-
  μα «Ή λαϊκή εκφράση καί
  ό ττροορισμός τής Χαραχτι-
  κής». Την ένδιαφέρουσα αΰ
  τή διάλεξη τού Τάσσου θά
  δημοσιεύσουμε στό έπόμε
  νο φύλλο μας.
  Χαραχτηριστικό είναι
  τό γεγονός δτ, ή εκθέση εΐ-
  χε μεγάλη έπιτνχία ττρά
  γμα ττού δείχνει την άντα
  πόκριση τοθ κοινοΰ στά
  τής γενικώτερης προσψο-
  ράς τοθ Τάσσθυ στήν χώ
  ρα μας. Τόμο, όλόκλη
  ροι κ,ριτικές γιά τα έργα καϊ τή
  δουλειά τ°ύ Τάσσου είναι γραιμ
  μένοι! Τά ενδιαφέρον γιά χά Ερ
  γα χου είναι διεθνές. Σχό 1978
  ητολλές είναι οί ξένες
  χώρες ττού θά τταρουσι-
  αστούν τα &ργα χον. Τό
  Μάη τού 78 όργανώνεται· έπίση
  ιμα στό Λένινγκράντ καί στή
  Μόσχα μεγάλη εκθέση μέ τά 80
  έργα τ°ύ χαράκτη. ΟΙ Σοβιετι-
  κοί χαρακτηρίζοι/ν τόν Τάσσο
  σάν μιά άττό τίς τπό σημανχικές
  ττροσωπικότητες τής 'Ελληνι-
  κήζ Τέχνης τά μεταπολεμικά
  χρόνια ποϋ κατέχει έξεχουσα
  θέση στόν εύρωττταικό χώρο. Τά
  έ'ργα χον άτττοκαλούνται «άλη&ι-
  νά κοσμήιμιατα πού έχουν τη χ·
  τελειότητα των άετωιμάτων τού
  « Παρθενώνα»Στά χαραχτικά τού
  Τάσσου-τονίζει ό Πολεβόι- συν-
  αντάμΈ μιά καταπτληκτική σθν-
  δεχτη τού άρχαίου Πολιτισμού
  τού λαού χου, μέ χήν σηιμερινή
  σύγχρονη ζωή τού τόπου τού».
  Ή όργάνωση δυό σημαντικόν
  έκδηλωσεων σχήν ΕΣΧΔ άφιερω
  μένων σχόν Τάσσο χήν Τδια μά
  λισχα χρονιά, άττοτελεΐ μιά τΡ<* νή άττόδειξη γιά την διεθνή ά- ττήχηση ποΰ εχει τ° έργο τού καλλιτέχνη. "Ενδιαφέρον άκάμη άναμένε- ται νά τταρουσιάσει ή καλλιτεχ νκή έκδοση γιά τό έργο τού Τάσσου πού θά κοικλοφορήσει κ ι αύτη στήν ΕΣΣΔ μέ κείιμενα τού κριτικού τής τέχνης Βαν τίμ Μΐχαίλοβιτς Πολεδόι. Πιρό κείται γιά μιά άναδρο,μική αν 6ολογηση χοΰ έ'ργου χου Ό ΐδιος ό καλλιχέχνης μι- λώνχας γιά χό έργο τού χό άλη θινό άρισχούργημα «τό Πολυ- τεχνεΤο» εΐπε *Τό έργο αύτό μέ διαστά- σεις 6 μέχρα είναι άπό τα με γαλύτερα έργα τής παγκόσμιας Χαραχτικής Ξ·εκ!νησε ακριβώς μέ τά γεγονότα Δηλαδή θυ- ιμάμαι τή μερά ττού ό τότε πρω θυ—ουργός έκφωνοΰσε Μνα ύστ£ ρικό λόγο στό Πεντάγωνο τταίρ- νονχας την εύθύνη καί τό αΤμα χώκ παιδιών επάνω τού. 'Εδώ )ρ' αύχό χό έργασχήιρι άρχιζε ή σχεδίαση Μιά άττόσχαση ά¬ ττό τά γεγονόχα είναι πολλές φορές άπαραίτητΐ γιά τόν Καλ λιχέχνη. Σέ μενά Τσχυσε τ' «ν χίστροφο. Μαζί μέ χά γεγονόχα άρχιζε καί ή δουλειά. Δέν άφη- σα χό χρό,Μο νά ττεράσει Τό έρ¬ γο χό ΐδιο άποχελεϊ σ' δλες χίς εκθέσει ς τό κένχρο τ°ύ ένδιαφέ ρονχος χοΰ κοινοΰ. Ή σύνθεσή τού συμδολίζε( την ά— οψασι στ ικότητατης νεολαίαςδττουώ θάναχος χοΰ νίοο παιδιοΰ ττού κραχάνε σχήν άγκαλιά χους δέν είναι δυνατόν νά ττάει χαμίνος. Σ' αυτή χή μεχωπική σύνθεση χοϋ Πολυχεχνείου διαχνττώνεχαι μιά άνυττοχώρηη ττορεία. Αύχός ό σι/μι6ολισμιός τος άνυίϊτοχόρη της πορείας μΐ' ένα νέο τταιδ·!, νέ κρό, εΤναι ό συιμβολισμός γιά δ- λοι>ς χούς αγώνας ιού λαοϋ μας.
  ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΛΟΓΕΣ
  Συνέχεια άπό χή σελίδα 1
  μέχρι σημείου νά έχουν κά-
  ιμει μ€ταξύ τους καί την καχανο
  μή χών άξιωμχαχων ττοθ θά πά-
  ιρουν οί ανθρωττοί τους μέσο
  στούς Δήιμους καί τίς Κοινόχη-
  τες.
  Έττιβάλλεται τώρα κα! μάλι
  σχα χωρίς καθυστέρτοτη νά σκε-
  φθοϋιμε τί ιμττοροΰιμί νά κανου-
  με γιά νά άνχιδράσουιμε καί νά
  βάλωμε φραγμιό οτά καττα.-
  στρετττικά γιά τούς Δήιμους
  καί χίς Κοινόχητές μας σχέ-
  δια, ττού καχαστ,ρώνουν πίσω α
  ττό τή,ν πλάτιγ μας οί καιροσκό-
  ττοι καί οί κάθε λογής πολιτι-
  κάντηδες, πράκτορες χών δια¬
  φόρων κομ|μάχων
  Καττά χήν δική μου ταιτεινή
  γνώιμη θά ττρέττει δλοι μας, άνε-
  ξάρτητα άττό χήν καμιμβτική) το-
  —οθέχησή μας, νά δηλώσωμε
  κατητνΌρημιατικά καθένας σχό
  κάμ/μα πού άνήρ<ει τά εξής· Α) Πώς δέν εϊιμαστε διαχεθει ιμένοι νά ττειθαρχήσοοιμε σέ καμ>-
  ιμιά καμιματική έντολή, γιά τόν
  ποιό ή ποιούς θά ψηφίσοψιε στίς
  έπικεί,μΐενες Δηιμοτικές έκλο-
  γές
  Β) Έττίσης θά ττρέττει κάθε
  ένας μικχς νά ύποδείξει στό ττολι-
  τικό κόμΐμα δττου άνήκει, ττώς
  δέν πρέττει νά δοθεΤ κομ|ματικός
  χαροχτήιρας στίς προσεχεϊς Δή
  ■μοχικές καί Κοινοτικές έκλ|ο-
  γές, γιατί αύτό επιβάλλει τό
  συιμιφέρου των Δήμων και των
  Κοινοτ,ήτων
  Κα! γιά νά γικο πιό άντιλη-
  τττός δτι την άττοκομιμαιοποίη-
  ση των Δήιμων καί των Κοινοτή-
  των μας επιβάλλει αύτό χούτο
  τό συμφέρον χους, έττεξηιγώ.
  Κατά κανόνα μέχρι σήιμεραι δ¬
  λες οί κατά καιρούς Κυβερνή-
  σεις έξαρχοΰν τό πόσο θά 6οη
  θήσουιν τόν κάθε Δή;μο ή την
  κάθε Κοινότητα αητό τό ττοίσς
  κομμοτπκής τοποθετήσεως εΤ-
  νσι ό Δήιμαρχος ή ό Πρόεδρος
  τής Κοινότητος. Γιά νά έττιτευ-
  χθη δμως ό ανωτέρω σκοττός
  —ιό^ άτΓθΐελίσμβχικά, μίττορεϊ
  .α συιμιδάλη η Κυβερνήτη, αν
  βεβαίως τό έτηιθυμ£Τ
  "Εχει δηλαδή ή σηιμερινή Κυ
  'βέρνηση δλη χήν εύχέρεια νά
  καταρτίση καί νά καχαθέση στή
  Βουλή πρός ψήφισιν, θέτουσα
  δλα χά πολιτικά ιςμιμαΐτα ενώ¬
  πιον χών εύθυνών των, σχέδιον
  νόμον διά χού όποΐοι» νά προ-
  βλέτΓοιται περίπου τά άκόλου-
  θα.
  Α) 'Εττιτ,ρέττεται σέ κάθε
  Δτγμο καί σέ κάθε Κοινότητα ό
  καταρχισμός ενός μόνον ένιαί-
  ουί άκοφάχιστου συινδυασΐμοϋ.
  Β) Στούς συνδυασμούς δύνα¬
  ται νά συιμΐμετέσχη κάθε ττολί-
  χης, άνεξάρτηχα άττό τά πολι-
  τικά χου φρονήιμοτΓα, πού έχει
  τό δικαίωΐμα νά έκλέγει καί νά
  έκλέγεται.
  Γ) Ό ψηφοφόρος £χει τό δι-
  καίωμα νά θέτει στό ψηφοδέλ-
  τιο τόν ΑΛΦΑ ή ΒΗΤΑ άριθμό
  στανρών προτιμήσεως άνάλο-
  γα μέ χον πληθυσμώ τού κάθε ι
  ΔήΊμου ή χής κάθε Κοινότηχας.
  Δ) Σύ,μβουλοι θά έκλέγονταιΐ
  οί συγκεντρώνονττες τόν μεγαλύ
  τερο άριθ,μό σχαορών προχιμή-
  σεως, κατά σειράν έττιχυχίας.
  Ε) Οί έχλεγόμενοι σύμβου-
  λοι θά συνέρχοντται έντός τα-
  κτής άττό χών έκλογών προθε-
  σιμίας, γιά νά έκλέγουν, διά μυ
  σχικής ψηφοφορίας, τόν Δήμαιρ-
  χον ή χον Πρόεδρον τής Κοινό¬
  τητος.
  ΣΤ) Δικαί«ιμα νά ι—οβάλουν
  ύποψηφιότηχα γιά τό άξίωμα
  τού Δη^μάρχοιο η χού Πρόεδρον
  τής Κοινόχητας θά έχουν οί 2
  ή οί 3 πού συνεκέντρίοσαν τόν
  μΐγαλύχερον αριθμόν σταυρών
  ττροχιμΐήσεως
  Μόνον μέ τόν τρόπον αυτόν,
  κατά την γνώ,μΐ) μου, θά κατωρ
  θώσομε νά άττοκομιμιατικοποιή
  σω,με, νά άττοχ'ρωμα ι ίσωμιε κα!
  νά αητελευθερώσωιμε τούς Δη-
  μους καϊ τίς Κοινότητές μας,
  άπό τα «όμματα καί τα κομμα
  τικά ττάθη καί μίση, πράγμα
  ττού επιβάλλει τό συμφέρον
  τους, γιατ! έτσι ή κάθε λογής
  κραχικές χορηγήσεις θά γίνον-
  ται Ισομερώς καί δχι άνάλογα
  μ^ τά πολιτικά φρονήΊμαιτα χθύ
  κάθ'ε Δηιμάρχου ή τού κάθε Προ
  έδ,ρου τής Κοινόχη,τας
  ΑΝΤΩ.ΝΗΣ Ι ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗΣ
  "0Υ*
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Μ ΑΑΜΘΒΙΑ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ε£ΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  ΙΔΙΟΚΤΉΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΉΣ—ΔΙΕ ΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦίΙΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΜΑΜΟΖ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.Θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
  ΗΡΑΚΑΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ
  ·»♦♦♦»♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦#♦♦♦♦♦0»♦»♦»♦♦« . ΜΒΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. ΈΘνικής Άντιστόσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ ΆνοΑαμΒανομε πάοικ φύβεως τοποθετήβεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ♦♦♦♦ "»♦♦ ·»♦«»♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦ »ΦΦ»»«)«»»»«,»
  • ΚΟΥΧ · εΤΟΥΧ
  Λ "Αν δέν τό ξέρετε, σάς πληροφορω *η
  Τό Ήράκλειο την δ.κή τού «Κυρια Εψ'λ
  σικά δέν έχε, άρκΓτή σχεσπ ή ^^ μ^ αλλτ1
  Η
  6ίν
  ο^ο, αττλώς καί μ
  Κ ι δμως τταρά τίς διαφορές
  Κσ1οΤ δυΤεΤνα, ίδ,όρθθμ^ δεξ,ές άττ6
  ττλευράς. Κα. οί δυό έχουν την .δια εντονη ττρο
  ΑΧήταν οί δ,ατπστόσε,ς «Λ
  μερ,κοί Ήραχλε,ώτες, οί οτγοιο; ^
  ϊά άπολαυσουν τή δ.κή μας *ΚυΡ.α
  κεντρ,κό ζαχαροττλαστεΐο, δταν *
  ττολιτ.κοκοινωνικέο θέσεις της,
  τταρα-
  ^ρΐμαΐτού Ο,κή μζ -.?««
  δημοσ,ογ'ραφεΤ, γ,ά νά δώσε- σέ Λρντερο κο,νο
  Την εύκσιρία νά "δεί ττόσο σωστά «έ»*™^ΐσ
  νέα γυναίκα, ή όποίσ δχι μόνο τα παραπάνω...
  Ιτάδε>>, (άλλά, καΐ πολλά άλλα ένδ,αφεροντα)...
  «έφη»!. . . __________.
  Πτήν κεντρική καί δυτ.κή Πελοπόννησο (Μάνη
  Λακωνίσ κλττ.) εΤχα την εύκαιρία να ττεράσω τθ
  τριημερο της τελευταίας Άττοκρηας.
  ·&εΤνο ττου μοΰκανε ττερ.σσότερη έντυττοοση
  έκτός άπό τούς άττ.θανους αύτοκ.νητόδρουμους,
  Λταν οί... ταμττέλλες καί οί τεράστ.ες φωτε.νές
  έττ.γραφές Χ&> «Βασιλικόν Όργσνώσεων» μέ το
  στέμμα καί τίς Φωτογραψίες τού Κωνσταντίνου.
  "Οσο γιά τό. . . πνεΰμα συμττάθειας ττου ε-
  ττικρατεΐ έκεΐ γιά τόν «τέως» άρκεΐ νά σάς ττω
  δτι δέν σηκώνουν οΰτε κουβέντα άντ«θετης θέσης
  ττού λεμε. ,
  Σημειώνω απλώς δτι την Καθαρη Δευτέρα
  συγκεκριμένα, σέ μιά σχετική συζητήση πο6··:
  τόλμησα νά καταψερθώ-. . εύγ«νικά, κατά τού
  Κωστάκι, Ινα μέλος τής παρέας μοΰ εΤπε:
  —Τό καλό πού μάς θέλω σταμάτα, γιά να
  βγάλωμε την Καθαρή Δευτέρα. . . καθαρη.
  Όπερ καί — δόξα τώ ελέω Θεού. . άνακτι
  —έγέγετο...
  Κατά τά άλλα τό ττολίτευμσ τής χώρας μας
  είναι Άβασίλευτη Δημοκρατία- ■ .
  Έμένα μοθ λές · · .
  Λ Δικηγόροι, Βουλευτές καί «λλοι, γίνανε πάλι
  κοινό. . . πατσάλι καί συναγωνίστηκαν ποίος πε
  ρισσότβρο κατά τής στήλης αυτής θά βάλη.
  Τής δώσανε «βραδεΐο δημοσιότητας» (λέ-
  γοντας ττώς διοτβάζεται περισσότερο άττό κάθε άλ
  λη στήλη), της δώσανε «τιμητικούς τίτλους» (συγ
  κ,ρίνοντάς της μέ τά «Μικροττολιτικά» των «Νέ-
  ων> καί τά «Παρασκήνια» τής «Έλευθεροτι—ί-
  ας») τής προσάψανε «ύβριστικούς έπαίνους» (λέ-
  γοντάς την φαρμακόγλωσστι, κουτσομττόλα κλττ.)
  Φυσικά καθένας άττό τούς τταραπάνω κυρί-
  ους, (τούς όποίους ή στήλη εύχαριστεΐ γιά τή
  συκοφαντική. . . διαφημίση που τής έκαναν), ε¬
  χει... φιλοξενηθεΐ αναλόγως σ' αύτην.
  Άττό την λίστα των τταροπτάνω . . . πρασινι
  ζόντων ταγών (ήταν κι Ηνας· · . γαλαζοττράσι-
  νος), δέν ελλειψε οι/τε καΐ Ινας Δήμαρχος... γνω
  στότατα <γνωστός καί· · ·ι έ^ξαιρεΤΐκα έξαιρετέος. Αύτάς δμως ήταν καί ό τπό δικαιολογημένος λόγω των έττερχομένων δημοτικών έκλογών. Ή στήλη γιά νά τόν . . . εύχαριστήσει θά τοθ άναδημοσιεύσει. . . έν καιρώ τώ δέοντι, δσα τοθ εχουν σούρει (καί αντιστρόφως) έν- · . σο- σιαλιστική συναδελφότητι αύτοΐ τούς όττοίους έ- νώ στό παρελθόν εχει. . . στολίσει... άττό την ανά¬ ποδη, ήρθε ττρόσφατα νά. . . ύττοστηρίξει . . . μαρ τυρόντας κυριολεκτικά δσα ό ϊδιος τταλαιότερα . . μεμαρτύρηκεν. Αναμείνατε λοιπόν καί μή. . . σττρώχντεΤττε γιατί δλοι θά δήτε κ, δλοι θά ττάρετε. . δσα κι οί Γδιοι 2χ—ε στό παρελθόν. . . δώσει. Α Καί Ινα σχετικό πεζοτράγουδο, ολίγον, τράγουδο: Ό. · . Λεβέντης της παρέας της γνωστής (<5<π·οδεί-χ·Γηκε..ν ό^εξονΓΤΓΤΐ*; σοσιαλιΐο-τής Εΐπε δηλαδή σέ γελαστική δήλωση, δχι γελοία δτι δέν άνήκει σέ κόμμα, άλλά σέ... τελεία. "Ετσι άττοδείχτηκε πώς στή . . . σοσιαλιστική τριάδα οί δυό ήταν οί... ψωτιές κι οώτός ή.. . δάδα. Κ ι δπως δήλωνε δλα αύτά τό· ■ . «μούσι» τής «Φλόγας» Ενας εΐπε: γιατί ττιό ττρώτα δέν τό μολόγας; —^Διότι στο μούσι μου έγώ δέν 6άζω... πολιτι- κή λάκ γιατί λέγομαι ΝΤκος, δηλαδή ΝΙΚ άλλά δχι ΠΑΚ Σ»ττευδω νά ύττογραμμίσω δτ, κάθε σχέση των δυό τελευταίων στΐχων μέ γνωστό άντιστασιακό καλ λιτέχνη, είναι εντελώς συμττωματική καί δέν σχετίζε ται έττ' ούδενί μέ τό τταραπάνω άτομο, τό όττοΐο ή στήλη έχτιμά, τιμά καί διατιμά σέ ΰψηλά έπίπε- δα. Α Κό-οιος ψίλος της στήλης μοθ εΐπε τό τταρα- κάτω περιεργο: —Μέχρ. τώρα ξέρομε Βουλευτές Έπικρατείας Τωρα μάθαμε καί... Λαγούς Έπικρατείας «>
  Περιττό νά τονίσω δτι δέν μοθ διευκρίν.σε ου- ♦
  τε κ&ν ττρόκειται γ,ά λαγούς μέ. . . ττετραχήλια. ♦
  Ο ΕΧΕΜΥ^ΟΣ
  ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα)
  ΞΥΛΕΙΑ (καλούπια) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΠΣΣΙΑΣ
  ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
  - Ποιότης "Αρίστη - Μεγάλες είσαγωγές
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ
  Γραφεΐο ΚαλοκαιρινοΟ 208
  ΤΗΛ. 284.473 - 220.339
  ■■■ι