90634

Αριθμός τεύχους

161

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

27/3/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΩ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρδς ο* αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ βστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Η. ΚΛΖΑΝΤΖΑΚΗΕ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διο-θ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 27ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιωργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνος 3ο< · Αριθ. φύλ. 161 Δρχ. β Ή πρώτη ουνέντευ{η τοϋ Νέου Άρχιεπιοκότιου πού ένθρονίοτηκε χ8έ( ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΒΕΟΣ Χαιρετιομός οτό Χριοτεπώνυμο πΑήρωμα.- Τί (ηιά καί οέ τί οτοχεΰει.- 'Απαντιϊοδΐς οέ έρωτήματα ΧΘΕΣ, Κυριακή 26 Μαρηίοιυι, ένθρονΐστηχε, μιέ κάθε έπισηρότηιτα, ό Νέος Άριχιετΐΐσκοπος Κρήτης Σεβ. κ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας, τό βράδυ της περαοιμιένης Πα- ραοκ&υης, παραμονης ούσιαστικά της εκδόσεως της, λόγω της άριγϊας της Έθνικης εορτής, θέλωνΓτας νά συμμετάσχει ένεργώΐερα καϊ ούσιασπκώτερα οτό ό- πωσδιήποτε μεγάλο καί ίοττορικό αύ-τό γεγονός, προ- σπάθησε καί ττηΐρε τηλεψωνικά, την πρώτη συνέντευ- ξη τού Νέου 'Αρΐχιεπισκόπου· ΠΑΡΑΚΑΤΩ οημοσιειύομε την τη|λεφωνική συνομι- λΐα τοΰ διευθυντή τής «Αληθείας», ρέ τόν Άρ.χιεΐύ- οκοπο Κρήτης κ. Τιιμόθεο, ό οποίος βριοκάτα,ν την με¬ ρά έκεϊνη άκόμη, στήν έ'δρα τού, οτήν Καλυβιανή. ΕΚΤΟΣ άπό τόν αύντομσ χαιρετιορό πρός τό Χριστε- πώνυμο πλήρωιμα τής Έκκλησΐας μας, ό Σεβ. κ. Τιμό- «ΡΙΪΚΜΙΙ«ΗΙΪΪΤ|ΙΙ(ΙΙ».ίΙ! ΚΑΙ «ίϊΙΟΙΡΟΜΪΒ: 1 ΚΡΗΤΗ ΟΙ... ΒΟΥΙΙΙΟΙΙΕΡΑ..!.. ΣΤΑ ΜΕΣΑ τής περαομένης βδομάδας κυκλοφόρησε μαά άπίθανη φήρη δτι «στϊς 27 Μαρτίου 1978, (σήιμερα δηλαδή), ή Κρήιτη θά βουλιάξει!!!» Η ΦΗΜΗ πού άποδόθηικε σέ πρόβλεψη «διεθνώς γνωστοΰ μέντιουμ» άπλώθη- κε άστοαπιαϊα καΐ δυοτυχώς — πολύ δυοτυχώς —ήρχισε νά προκαλεί. · · φό- βο καΐ σέ άρκετούς «μορφωμένους» άνθρώπους. ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΑ άναφέρομε την πειρίιττιωση. Καθηγητάς τοΰ Γυμνασί- ου, ή όποία σέ σχετική έρώτηοη μαθητρίας, άπάντηισε μέ δέος: «Ό θεός παι- δί μου, νά βάλει τό χέρα τού»!.. ΠΕΡΙΤΤΟ είναι, νομΧΓαπε νά τονιίσωρε ότι δχι μόνο ή κυκλοφορίαν άλλά κυ- ρίως ή άπόδοοη σηιμασίας σέ τΐέτοιες φήμες, είναι άπαραδεχίτες άλλά καΐ ένδει χτϊκές τής θρησκοληψίας καΐ τής άμορφωσιας τοΰ λαοΰ μας. ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ άκόμηι δτι λέχιτηκε πώς αίιτία τής «καίταστροφής» είναι ή άμαρ- τολότητα στήν όποία έ*χομε περιπέισει κι· άικόμηι ότι «τή φήμη την έβγαλε ό Μάνος Χαρής γιά νά φοβηθοΰν οί Άμερικάνοι καΐ νά φύγουν άπό την Κρη- τη»!- ·. ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ πού γράφονιται αύτές οί γιραμμές (Παρασκευή 24 Μαρτίου) μας χωρίζουν δυό είκοσιτετράιωρα άπό την ένθρόνιση τοΰ νέου Άρχϊεπισκό- που Κρήιτης και τό γεγονός αύτό θά είναι τουλάχιστον έπωφελές άπό την ά*πο ψη δτι ό νέος Πρωθιεράρχης μέααι στά πρώτα τού καθήκοναα θά πρέπει νά σκεφθεΐ πώς πρέπει νά γίνει μιά έκατρατεία σχετική μ τή θρηέσκοληψία και ιήν τεραστία διαφορά ι ής άπό τή σϋχττή θρησκευτπκή άνίτίληψη των πραγμά- των. ΕΝ ΠΑΣΗ περιπΓτώοει δμως 2να είναι γεγονός, παρά την έντονη άπαιράδεχ- τη και γελοία φίτμη περα καιταστροφης τής Κρήτης δτι καΐ τή Δευτέρα 27 Μαρ¬ τίου 1978 (ημέραι κυκλοφορίας τής εφημερίδας αυτής) ό ί^λιος τής Κρήτης θά άνατείλει και πάλι καιΐ θά δύοη μετά 24 ώρες, δπως άναιτέλλει μέκρι σήμε- ρα κι δπως θά συνεχίοει νά άνατέλεχ καί νά δύει πήνττα, πρός δόξαν τής με¬ γάλης βλακείας των πάσης φύσεως θρησκολήπτου, μυστικοπαθών καΐ ψευοδσ προφηίτών άνοήτων. ' ■> > *'*
  Μ.Χ.: Τα σέβη μου, Σεβασμιώτοτί. Δέν ξέρω
  τί νά σάς πρωτοπώ.
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ: ΤΙποτα νά μή μού ,πείς. Νά μέ βο-
  ηθήσης, μόνο αύτό.
  Μ.Χ.: Δέν χρειαζότανε νά μού τό πήτε γιατί αύ
  τό είναι καί χρέος μου καί δικαίυμά μου, σά μέ-
  λους τής Έκκλησίας, παρά τίς οντιρρήσεις.
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Έτσι μπράβο. Νομ{{ω Μάνο μου
  ότι θάναι μιά εύκαιρία νά κάνωμε κάτι καλό, μιά
  κι έσύ άγωνίζεσαι γιά τό καλό.
  Μ.Χ.: Συμφωνώ. Κι έγώ θέλω νά μέ βοηθήσετε,
  διορθώνοντάς μου καί τα λάθη πού ίσως κάνω.
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Όλοι κάνομε λάθη γιατί όλοι είμα-
  στε άνθρωποι.
  Μ.Χ.: Έπειδή τή Δευτέρα πού κυκλοφορεί ή
  «Άλήθεια», θά έχει γίνει ή ένθρόνησή σας, ήθε
  λα άπό σήμερα Πορασκευή νά καλύψω τό θεμα
  προγενέστερα καί νά μού άπαντοΰσατε σέ μερικά
  πράγματα, άρχίζοντας άπό ένα χαιρετισμό πρός
  το πλήρωμα τής Έκκλησίας τής Κρήτης.
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Μέ προκαταλαμβάνεις. θά ήθελα
  να κάνωμε μιά προγραμματισμένη συζητήση καί
  συνέντευξη, όπου νά σού άπαντήσω σέ ό,τι θέ-
  λεις.
  Μ.Χ.: Αύτό τό πράγμα τό έχω ήδη προγραμμα
  τίσει καί θά γΐνει, άλλά έπειδή γνωρίζω ότι έχε-
  τε καί την εύχέρεια τοϋ προφορικού λόγου, συγ
  χωρήστε μου την έπιμονή νά μού δώσετε αυτόν
  τόν χαιρετισμό μέσω τής «Αληθείας».
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Καλώς. Σέ γενικές γραμμές λοιπόν
  σου λεω ότι ξεκινώ μέ ολη την όρεξη καί μέ όλη
  τή δύναμη τής ψυχής μου γιά τό καλό τού Λαού
  μας, πού έχει πάρα πολλές άνάγκες. Πρέπει νά
  συνεργήσουν όλοι, μικροί καί μεγάλοι, καί ίδιαι
  τέρως ό Τύπος, είς τό νά άντιμετωπίσωμε τα
  πολλά καί μεγάλα προβλήματα τα όποία μώς
  απασχολούν καί ιδιαιτέρως έκείνα τα όποία καθά
  πτονται άμέσως καί άπ' εύθείας τής Έκκλησια
  •^ Συνέχιεια στή σ«λ!δσ 4
  Ή δραστηριότητα ενός ύηοψηφιου τής Έθνικής Παρατάξεως
  ΚΑΤΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΕΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
  Σωρεΐα μηνύσεων γιά άπάτες και άλλα άδικήματα
  ■ ■■■Ι ■■■■■■«■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■»
  Μέ σχβτική έντολή τής ΕΙσαγ
  γελίος Ηρακλείου οί καχαδιωχ
  χικές Άρχές δλη·ς τής χώρας κα
  ταζητοι/ν νά συλλάδουν τόν γνυ
  στό έργολάβο ύττοψήφιο τής
  «'ΕΞβνικής Παρατάξεως» Πρεκα
  τσουνάκΐη, ό οποίος έ^χει ήδη, κα
  τοδικαστίί γιά ά—άτες, άκάλα
  ■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  Οί Ελληνες χωρισμένοι πάντα σέ πολιτές Α' καί Β' κατηγοριας
  60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ
  Μιά άνάλυση τής ΊστορΊας των Φακέλων τής Ασφαλείας
  άπό τόν Δημοσιογράφο κ. ΒΑΓΓΕΑΗ ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗ
  Βασικά, οί Φάκελλοι, πού έ- ι άλλά τό φρόνημα ήρχισε νά ά-
  χουν πολιτικό χαρακτήρα, ύττήρ Ι ττατελίΐ άδίκηιμα καί οί Φάκελλοι
  χούν νό παίρι<ονν τή μορφή πού ξέ- ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΣΤΙΧΟΙ 25 ΜΑΡΚΟΥ 1821 Τοϋ Λεωνίδα Χαρωνίτη Π ο—ά, εύλόγσ τ' καί τταΐξε τσί καρπάνες έλεύθΕροι νά ζήριχμε χαροκαμένες μάννες. Δί«ει ό πά—άς ή την εύκή κσί τ* άρμσχα βλογά τα Κι ό κόσμος έξεχύθηκε μέ λά€ορα σχή στράτα. "Ένσς ποπτάς έπήρενε άττάκω την εύθύνη ελευθερία ή θάνοτος κανείς νά μην πομείνει Χρόνια τρολλά τούτ' ή γενιά ττερίμενε την ώρα νά ξεχινάξει τό ζυγό νά δεί χαρά ή χώρα. Καχέβα Παναγ'α μου νά μασέ δοηθηίτεις σοθ κάνομε ύττάκλιση ιμή μάσε ττοραιτήσεις. Μέσ' τό ναό οί άρχηγοί εΤ«αι προσηλωμένοι κάμ€ Θεέ χό θάμα σου μΐή σβήσωΐμε οί καηιμ£νοι. Όλοι νέ τα γι/μ/νά στταθιά κα! πίστη στήν Πατρίδα Θεέ 6οήιθη<τ£ καί σύ κσί δώσε μιά έλττίδα. Την Παναγιά θά βάλωμε ττροστάτη στόν άγώνα. ττάνΓα προστάχης στέικεται βοριάδες καί χεκμώνα. ΑΛητέρα τοΰ Ίηροΰ ΧριστοΟ κλιχοί σέ προσκανούμε στάσου καί σύ στό πλάϊ μας έλεύθεροι νά ζούμε. 'Εδώσαν αρκο σχό Θεό ελεύθεροι νά ζούνε τούτη τή μερά πάντοχε ττρέττει νά την τιμοθμε. "Εχσι χτυΓΤΓήσαν την Τουρκιά τή δγάλαν άττ' χά κάστρα Άλλάχ, 'Αλλάχ, ψωνάζανε κ ι άλλάζαντ τή στράτα. Σ' αύχούς χρωσχοΰμε δλοι μας κάθε χαρά κ ι έλττίδα γιατ! σηκώσαν χό σπαβί μττροστά στήν καταιγίδβ Χωρίς στροτχό καί άρμαχα μά μέ καρ&ιά μεγάλη κι ή ττίο'τη τούς άγκάλιοοσε γιά την —ατρίδα ττάλι. Όττου χωριό κι-δττου κορφή κι αποο άνβρωττος κι αν ζοϋσε άπ» χαρά έπέτανε καί λεοχεριά ζηΐχοΰσε. Κανάρηδες· Μιαούληιδες Κολοκοτρώνοι κι αλλοι, κ ι ό Βενιζέλος τέλειωσε χή μάχη τή μιεγάλη. ""Ελληνες πίστη ναχωμε όπως κ ι οί πρόγονο! μας αύτό είναι χό καθήκον μας παχρίβα καί τιμή μας. Καί δα οί Τοθρκοι μάς καλούν νά δεσωιμε φιλΐα σάν δώσοννε την Πολη μας και την Μικράν 'Ασία 'ΕκεΤ πού ζούσε χό θρον! τό λαιμττερό άσχέρι μιά νύχτα δλα σ6ήσανε χωρίς κανείς νά ξέρει. Πάνιτοχε εΤιμαστε έτοιμοι σάλπιγγα νά λαλήσει νά δο0ι<ε οί Τοθρκοι Κρητικό νά χ ούς ποδοπατήσει ΛΕΠΝΙΔ ΑΣ ΧΑΡΩΝΙΤ1ΗΣ ρουμε, μεχά τό 191 8^ πού ϊ- δρθθηκε τό Σοσιαλισχικό Έργα τικό Κά,μΐμα, ττού μεχοναμώστη- κε άργότερα σέ Κομμουνισχι- κό. Κορυφώθηκαν σέ διαδοχι- κές περιοδοι/ς. Τα χαραχώδη,χρόνιαι1923 £- ος 1925, πού οί κυβερνήσεις έ ναλλάσσονταν μέ ταιχύχιντα καί ΰσ-[ε.ρα άττό τόν άναχραττεντα Άν. Μιχαλακ,όττουλο, κυβέρνη- σε δικχαττορικά ό στρατιι 'ός Θεόδωρος Πάγκαλος. Σχή γειμάττη έκπνΧήξεις κα! άλλοπρόσαλλη διακυβέρνησή χοο, οί άντιδράσεις κατά τού κα θεσχώτος αρχισαν σχεδόν χαυό χρονα μέ τή διαλύση χής Βου- λής. 'Ενώ στήν προκήρι/ξή χου πρός χον "Ελληνικό Λσίό, στΐς 25 Ίουνΐοι/ χοΰ 1925, παρου- σιάστηκε σάν έψορμοστής μίας νέας χάξης πραγΐμάτων μέ βά- σιι την ΙσατΓολιχεΙα καΐ χό ξερ! ζωψια των καταχραστών, άργόχε ρα, στά 1930, συγκεκριμένα, άνακάλυψε, έκ χ ών ΐΛΓτέρων κα! αύχός> τόν κο,μιμοι/νιστικό κΐνδυ-
  νο, γιά νά δικαιολογήσει τή δι-
  κχατορία χοι/.
  «Πρό χής άναλήψεως παρ' έ-
  μοθ χης Άρχήνς, ό κλονισιμός
  τής δηιμοσίας χάξεως είχεν έν-
  θαρρύνει τάς γνωσχάς προπα¬
  γάνδας, αΐτινες έκμεταλλεύον-
  χαι την εργατικήν δυσφορίαν
  Θά ενθυμούνται πάντες τάς συ
  νεχεΐς άττεργίας καί τάς άναρχι
  κάς έκδηλώσεις, αΐτινες προκά
  λεσαν πλείστας αΐιμαχηράς συγ
  κρούσεις, ώς τάς τής Κα6άλας,
  (3εσσα(λονίκιης, Πειραιώς κ.λ).
  π. Ή κοιμμουνισχΐκή τΓροπαγάν
  δα εΤχεν έγείρει θρασεΤαν την
  κεφαλήν, μαλις δέ ανέλαβον την
  αρχήν περιήϊλθον είς χεΤρας χών
  όργανον χής Ασφαλείας έιμ/ττι-
  στευτικά έγγραφα, διά χών ο¬
  ποίων άπεδεικνύετο σαφώς ότι
  ή Γ. Διεθνής, είχεν άπτοφασίσει
  κα! αύχήν τήιν εγκατάστασιν έν
  τος τής Ελλάδος χ^ έΐδρας τοϋ
  έν Βιέννη κέντρου της. Τα έγ¬
  γραφα χαθτα, άχινα καί μώνα
  δύνανχαι νά παράσχωσιν την
  πραγ|ματικιήν είικάνα τής κατα-
  σχάσεως, ευρίσκοντο είς χά άρ
  χεία χής Ιδρυθείσιηις τότε Γενι
  κης Άσφαλειαίς τής Χώρας χήν
  όποία εΤχα θέσει υπό την διεύ
  θι/νσιν χοθ σννταγμιατάρχου κ.
  Δεσοπούλου. Ό Κρμ^ιουνισχι-
  κός κίνδυνος δσχις ήττείλει την
  διασάλευσιν των θεμελίων τού
  κοινωνικον καί πολιχικοΰ καθε
  σχώτος μέ ηνάγκασε νά Ιδρύ-
  σω χήν ειδικήν ταύτην ύττηρεσΐ
  αν} ήτις έλειχούργησε κστά χον
  σχετικόν νόμον, ΰττό χήν άμεσον
  καί άττ' εύθείας έξαρτησΐν χης
  παρ' έιμοΰ».
  Ίδιαίτερα σκληρά μέχρα
  παίρνουν κατά των Κουιμμουνι-
  στών, μέ χά κλείσΐιμο τού «Ριζο
  σττάστη» 'καΐ χήν τταραητοιμΐττή
  σέ δίκη των Σεραφείιμ Μάξι-
  μου, Γ. Πουλιόττουλοι», καΐ Τά-
  κη Φίιχσιου. Παρά την άνατ,ρο
  πή άργόχερα τής δικχατορίας
  τού Παγκαλου καΐ την κατοττι-
  νή μετάβαση σέ Κοινοβοι/λευτι-
  σμό καΐ την έκπροσώπηση σχή
  Βοι/λή τού Κομ|μουνισχικοΰ Κόμ
  ΐματος, σχά 1926, μέ έκπρόσω-
  πο τόν Σεραφεΐμ Μάξιμο, ή άν
  τικομμουνιστική ψυχωση ήχαν
  γεγονός. Ή ύπηρεσία τή·ς Γε-
  •^ Συνέχεια στή σελΐδα 2
  ττχες έπιταγές κα! αλλες τπαρά-
  νορες πράξεις, ένώ ήδη γιά πά
  ρά,μοιες περιΐπτώσεις εχουν προ
  σδιαρισθεΐ δυό δίκες χου στό πι
  νάκιο χοΰ συνεδριαζόντας άπό
  την ττερασμιένη δδομώδσ Τρι-
  μελοϋς Πΐλφιμϊλειοδικείου Η¬
  ρακλείου1.
  Έν τώ μεχαξΰ στήν Είσαγγε
  λία Ηρακλείου έχουν ϋποβλιη-
  θε? (κα! συνεχίζονται νά ύποβάλ
  λωνχαι) σωρεία μηνύσεων, δια
  φόρων ίδιωτών, γιά άπάχες
  ττού ό περιβόητος ΠρβκατΓσου-
  νάκης διέπτραξε σέ βάρος τους.
  Οϊ κατβδιωχχικές Άρχές ί-
  χουν ένχοττΐΐσει τόν κρυττταμενο
  Πρεκαχσουνάκη στήν περιοχη
  "Αθηνών, κα! έλτίί'ζοι/ν δχι συν
  τομα θά τόν συλλάβουν
  -Πά τόν σκοπό αύχόν> αργανα
  τού Τμήιμαχος Ασφαλείας Ή-
  ■ρακλείου επρόκειτο νά μετα-
  βούν τρ χέλος τής περασιμένης
  βδομάδας σχήν Άθήνα, γιά νά
  συνεργασβοΰν μιέ τίς έκεΐ άρμό-
  διες τοπικές Άρχές
  ·»♦♦♦♦♦♦♦«
  Ένα δημοσΐευμα γιά τόν Κεφαλογιάννη
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΠΑ ΤΑ ΕΦΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  Συνεχίζονται οί άνακρίσεις,
  κατ' εντολήν χής ΕΙσαγγελίας
  Ηρακλείου, επί τής ά~οκαλύ-
  ψεως πού έκανε ή έψηιμερίδα
  ιμας, σχετικά μέ την ΰτπόθεστν
  χών 7 έχαταμιμνρίων δραχιμών,
  τα όττοΤα καθώς εΤπε σχήίν ττροε
  κλογικιή περίοδο ό χότε ϋττοψήφι
  ος τής «Ν.Δ.» καί ήδη* Ύττουρ-
  γός Ναντιλϊας κ. 'Είμιμ. Κεψολο
  γιάννηις, ένώ στάλθηκαν άττό
  χήν Κυβέρνηση γιά άνακούψιση
  χών πλημΐμυιρατΓαθών Προτορίπ
  ών κ.λ.π. δέν δοθηκαν τελικά.
  "Ήδη, ή δικογ,ραψία βρίσκε-
  χαι στόν Πύργο> δττου· άνακρί-
  νονται ο! φερσμενοι ώς άκούσαν
  τες τάν κ. Κεφαλογιάννη νά λέει
  σέ προεκλογικό χου λόγο γιά
  τήιν τταραπάνω περ'ιπχωση.
  "Ισως γιά την ύπόθεθτ) αύ¬
  τη νά έξεχασθεΐ καΐ! ό Τδιος ό κ.
  Κεφαλογιάννης.
  ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΦΕΣΗ
  ΠΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΗΣ *ΦΛΟΓΑΣ,
  Άπω χον κ Είσαγγελέα Η¬
  ρακλείου άσκήθηκε έντός χών νο |
  μ,ίίμιων προθεσμιών έφεση κατά
  ι ής άθωωτικής αποφάσεως τού
  Τριρελοΰς Πληρμελειοδικείου
  Ηρακλείου, δσον άφορά χό μέ-
  ρος χής υποθέσεως γιά την ό-
  Ήθία εΤχε ζητήρει την καταδίκη
  χών ύτπευθύνων χί>ς «Φλόγας» ό
  κ. Εΐσαγγελεας τής ί&ρας, γιά
  δυσφήιμιιση καί έξύβριση χοΰ δι
  ευθι/ντή τής «Αληθείας»
  Ή ΰπόθεση αύτη θά έπανα-
  κ,ριθεϊ μελλονχικά άττό τό 'Εφε-
  τεΐο Κρήχης στά Χανιά
  Γιά τούς Άγρότες
  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΕΙΙΜΑΣ
  ΠΟΛΛΕΣ φορές κατά τό παιρελθον έχουμε άσχο.
  ληβεϊ μέ τίς άγιροτικές συντάξεις, τίς συνττάξεις πεί
  νας, δπως χθιρακ,τηρίζονται. 'Ετιανερχομεθα καί
  οηρερα γιά νά τονίσωμε, γιά αλλη μιά φορά, δτΐ
  είναι άπαράδ£χτ.ο τό γεγονός ό άγροτης, ΰσπερα
  άπό τόσων χιρόνων δουλειά καί σηιμανιτιική προσφο-
  ρά στήν Έθνικιή μας Οίκονομάα νά άμείθεται τό¬
  σο έξευττελιστΐικά.
  Είναι πρόκληση, καί έξευτελιομός της άνθΐρώ·
  πινης αξιοπρεπείας οί αγροτικάς οιχν,τάξεις.
  Ή κατάσταοίη πού σήμερϊι έμφανίζει ή Έλληνι-
  κή 'Επαρχία είναι δΊραιματική, Οστερα άπό την πλή
  ρη άδιαορορια τοΰ Κράτους. Ό άγιροτικος κόσμος
  τής χώρας άνττιιμιεταΗτίζΕΐ σο6αιριό προβλημα έπιβί-
  ωοης, ένώ ή έρήρωση τής ύπαίθρου είναι γεγονός
  άνησυχηπ:ικό.
  Οί έξευτελιστΐικές τιμές ασφαλείας των άγρο-
  κών προϊόντων, πού δέν καλύπττουν οΰτε αύτό τό
  κόστος παραγωγιης, ή ελλειψη ούσιαστικης ίατρο-
  φαιρίμακευτικής περίιθαιλψης, καΐ ή κρατική άδια-
  φορία σ' δλους τούς τομεϊς τής κοινωνικης ζαχής,
  συνβέτουν τό δράμα τής άγροτιάς.
  Βεβαία κατά διαστή,ματα καΐ στις περιόδους
  των έκλογών τό κυβερνηίακό κόμιμα ύπόσχεται
  πολλά. Άκόμα καΐ τό γνωστό προεκλογικό πυρο-
  ιέχνη,μα τοΰ σιιρειρινοΰ πριωβυπουιριγοΰ δτι θά με-
  τατριέψεκ τούς αγρότεςάπο προλειτάιριους σέ έτπχει
  ρηιματΐες, δεΐχνει τό σημιαντικό ρόλο τής άγροτι-
  τικής τάιξης, άλλά καΐ τούς έμπαΐγρούς άπό μέ-
  ρους τοΰ Κράτυς.
  Πιοτεύομε δτι τό θέμα έ'χει φτάσει οτό άπρο
  χώρητο· Οί άγρόττες μας δέν είναι διατεθειμένοι
  νά άνεχβοΰν ξανά τόν έμπαιγμό. Οί πρόοφατες
  (ϊεγαλειώδ«ις άπεργιακές κινηαοποιήσεις σ' όλό-
  κληρη την Έλλάδα δεΐχνουν δτι τό άγροτΐκό μας
  κΐνημα είναι άποφασικμένο νά διεκδικήν ξένων Δυιτικων δυνάμεων
  μέ τίς κάθε λογής έιπβμβάοεις τους στήν έοωτερική ζα>ή
  τής χώρας καθώς καΐ στήν πολιιηικί| τής ύποτέλειας
  πού έφάρμοζε άπέναντί τους άπό τότε ή Έλλη,νική
  πλουτοκιραιΐας. Έκεϊ ακριβώς βρΐσκεται ή ηηγή των
  δεινών πού τράβηξε τοθτος ό τάπος στά 150 χρόνια τί}ς
  έλεύθερης Οπαρξής τού.
  Ή έπανάστβση τοΰ 21 διατηρούντος τίς βαβΐές έ-
  σαΐτε,ρικές αΐτίες της ήταν ό άντίλαλος τής μεγάλης
  Γαλλικίίς Έπανάστασης σέ μιά μικρή καΐ καβυστερη-
  μένη γωτνιά τής Εύρωπα'κίϊς ηπείρου. Είναι ένας άπό
  τούς κρίκους της άλυσίδας τιάν έ^ναοτατικων κκν η-
  μάτων πού ξεκΐνηραν άπό τή Γαλλία τό 1789κα1 συγκλό
  νισαν όλόκληρο τόν κόορο. Ώς πρός τίς 6αοικές κινη-
  τήριες δυνάμεις της ή 'ΕπανάστασιΓ| τού 21 ήταν λαϊκή.
  Σά στόχο εΐχε την κατάχτηιση της έθνικής άνεζαρηηθί-
  άς πού άποτελοΰσε άναγκαίο δρο τίίς άνάπτξης τού
  καηιταλισμοΰ στήν Έλλάδα.
  Ή εκβαση^ οί καταιχπήσεις καΐ οί άδυναρ3ιες της
  συνδέονααιι στενά μέ τόν χαραχαήρα τής Έλληνικίίς ά
  στικης τάξης πού μιά με,ρίδα της, ή ππό ίσχυρή συνδε-
  άταν στενά μέ τα συμφέροναα τή"ς Όθωμανικής Αύτο-
  κιρατορίας ή μέ άκεϊνα της Άγγλικης κεφαΛαιοκρα'ΐίας.
  Τό γεγονός αύτό στάθηκε καί μιά άπό τις βασικές αίτί
  ες πού δέ λύθηκε ριζικά τό πρόοληιμα τής Έθνακης μας
  Άνεξαριτησίας καΐ ή άπελευθεριωιμένη Έλλάδα άπό
  τόν Τούρκικα ζυγό βρέθηκε άμέσως μετά έξαρτημένη
  άίΐό τό άγγλικό κεφάλαιο.
  "Αλλο χαραχιτηιριοτικό τής Έλληνικης έπανάστα¬
  σης ήταν ή πλατειά συμμετοχή σ' αύτην λαϊκών μα-
  ζών πράγιμα καθοριστικό ώς πρός την φύση της. Ή ά-
  νροτιά άιποτελοϋοε την συντρ,ιπτική πλειοφηιφίαι τοθ
  πληθυομοΰ καΐ στάθηκε μιά άιπό τίς κινη[τήριες δυνά¬
  μεις της. Οί άγρότες, ήταν ή βασική, έκμεταλλευόμενη
  άπό τούς φεουδάρχες, τάξη. Ή θέοη τους αυτή τούς έ1-
  (ρερε σέ άμεση άνττΐθεση μέ τούς (ρβουδάρχες— "Ελλη¬
  νες καί Τούρκσυς—άλλά καΐ μέ τούς 'Έλληνες Κοτζα
  μπάσηδες. Οί σχέσεις γαιοκιτηρίας καΐ ή κοινωνακή θέ¬
  ση της άγραπάς έξηιγοΰν γιατί υπήρξε μιά άπό τίς κι-
  •ίτ .^.ινεχεια στή σελίδα 4
  Γιά τόν μικρά μέ την €ξεχασμένη γάζα»
  ι
  'Επείγουσα χαραχτήρισε την
  ύπόθεση την όποία έφερε μέ χό
  περασμένο χης φύλλο ή «Άλή¬
  θεια» στό φώς τής δημοσιότη-
  χητας, ττού άναφερόταν στήΊν
  περίτττωση κρητικοττουλου άπό
  τή Δ. Γερμανία, σχήν κοιλιακή
  χώρα χοΰ όττοίου εΤχε «ξεχα-
  στεϊ» μιά γάζα, κατά τή διάρ-
  κεια τής εοω έγχειρήσεως στό
  «Ίτπτοκράτειο» άττό τό γιατρό
  κ. Γαροφυλάκη.
  Μεχά τό σχημαίτισιμο τής δι-
  κογραφίας και την άττοστολή
  της στόν κ Είσαγγελέα, ό κ.
  Ζορμττάς, διέταξε διενέργεια ά
  νακρίσεων ά~ό την Πταισματο-
  δΐκη δ. Κατσαράκη, οί οποίες
  άρχισαν μέ ταχύ ρυθιμό.
  Έν τώ μεταξύ ό τταΐτίΊρας
  ττού κατήίΓ'γειλε την τταρο—άντο
  περίπτωση δήλωσε ότι ένώ πή
  γε κα! σέ άλλες τοττικές έφτνμε
  ρίδες γιά νά άσχοληθούν μέ
  την παρουσίαση τοΰ θέ'ματος
  δέν δέχτηκαν κ ι άκόμη ότι
  χρεΐς δικηγόροι στούς όποίους
  εΤχε άττΐευθυνβεΤ ό αδελφάς τού
  γιά νά άναλάβουν πρΐν χής δη-
  ιμοσιεύσεως τήιν ϋττόθεση άρνή-
  θηκαν.
  Γιά την τπε,ρίτΓτωση αυτή ό κ.
  Είσαγγελέας ζήτησε ά~ό τόν
  ττατέρα Καμττουράκη ίδιαΐχε
  ρες τΓληιροφοριεις, όναμβΐτα κλττ
  Ένχός των ημερών κα! υετά
  τίς καταθέσεις των ύ— ό καχηγο
  ρί<χν γιαχρών, θά έτπσττραφεϊ ή δικογραφία πάλι στόν κ. ΕΙσαγ γϊλέα ό όττοίος κα! θά άττοφα σίσει έττΐ τής τταρατΓθΐμ—ής τής ύ—οβόσεως σ·χό σχροατήριο.
  -.ιελ,δα ----------------------^ΜιήμΒνάΑηερευνααυντονιβμένηάπόϊόνί.ΛΑΓΟΥΒΑΡΛΟ
  Ε=Ο ΟΙ =ΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ —£Ε&~.1--, ! ______________- _■»»_—ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χαρας
  που πριν με ιχώμα
  φραξουν οί α >)λοι κο ητ^αι. ΐα
  πρ^ολαρη νρ πει εοτ:οο κθι [ ικ
  ΟυλλαΡη Λικη'αηυ Ν.
  Ι
  ι
  ι
  20 ΜΑΡΤ1ΟΥ 1978 ■
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  π ιο
  Η περιπέτεια άπό μιά ένχείρηοη
  Συνέχεια άττ ό τή σελ ί δα 1
  κλείου άπό δπθυ μέ έπέμβα
  ση τού προ'σταμένου της
  κ. Ζορμπά, δόθηκε εντο¬
  λήν άνακρίσεων στό Α' Ά-
  στΐΛΌμικό Τμήμα' καί ό
  σχηματισμός δικογραφίας
  γιά την καταγγελόμενη ττε
  ρίπτωση, πού «παρά τρί
  χά» (δττως λέει χσραχτηρι
  στικά ό Καμπουράκης), νό
  στοιχίσει τή ζωή τού δε-
  κάχρονου γυιοθ τού.
  Διαβάστε τώρα, πώς πε
  ριγράφει ό παραττάνω συ-
  μπατριώτης· πού διαμένει
  στή Γερμανία την σχετική
  περΐπτοχτη:
  Τόν περυσινό Ίούλιο ήρ
  θε γιά διακοττΐς στή ν Κρή
  τη καί στό τέλος τοθ έπό
  μενου μήνα, (31 Αύγού-
  στου 1977), ό μικράς γυ
  ιός τού κ. Καμπουράκη πά
  στήν κλινική τού Ήροτκλεί
  ου ♦Γ<ΙτΓ—οκράτειο» γιά «σκω λικοειδή περιτονίτιδα», δ¬ πως άναφέρει τό σχετικό πιστοποιητικό ποϋ ύπο- γράφει ό διευθυντής Υ'Ο>
  τρός κ. Β. Πουλιανάκης.
  Ό μικράς έγχειρίστηκε
  —πάντα κατά τίς περιγρα
  φές τού πατέρα που τν,ρθε
  είδικά άττό τή Γερμανία νά
  κατανγείλη αΰτά πού γρά
  φομε — άττό τόν γιατρό κ.
  Γαροφαλάκη άλλά ή πληγή
  δέν εκλεινε, καί στή συνέ-
  χεια ετρεχε πΰο. Άποτέλε
  σμα η*ταν δτι ό μικράς γυ
  οός τού κ. Καμιιουράκτν τι α
  ρέμεινε στό «Ίτπτοκρά-
  τεια» μέχρι κα! τίς 7 Ό-
  κτωβρίου 1977(!) όπότε
  καί έφυγε στή συνέχεια αε
  χά λΐγες μέρες στή Γερμσ
  νία.
  Μόλις δμως τό πσιδΐ
  δγήκε άπό την κλινική
  «Ίτπτοκρατεισ» συνέχισε
  νά ύττοφέρει, νά τρέχη^ Τίά-
  λι ή ττληγή ττθο και νά
  6γάζει μιά έντονώτατη δυ
  σοσμία.
  Αύτό ωδήγησε τδν πα¬
  τέρα Καμπουρακη νά ε'-
  σαγάγη σέ λίγο τό παιδί
  τού στήν Γερμανική κλινι
  κή τού Βισμπάτεν Κ1-Ι-
  ΜΊΚΕΝ ϋΕΚ ίΑΝϋΕ
  δΗΑυρτδΤΑϋΤ ννΐΕβ
  ΒΑϋΕΝ, δπου τού έγινε
  έπέμβαση (λοατοτροτομία)
  στΐς 25 Όκτωβρίου 1977.
  Ή κατάσταση τοθ παι
  διοθ άποδόθηκε στό γεγο
  νός δτι κατά την έδω έγ
  ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Γ. ΛΔΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Συνέχεια ά—ό τή σελίδα 1
  στήν περιοχή αυτή στάθηκε ή πρόσφατη έπιχειρηση των
  Πσλαιστινίων κομμάντος στό Ίσραήλ.
  Πάνω άττό 30.000 Ίσραηλινο! στρατιώτες, με ε-
  κάτοντάδες άρματσ μάχης, πραγματοποίησαν την ^ έγ-
  κληματική έττίθεση στό Λίδανο, ένώ 6ομ6αρδιστικα άε-
  ροττλάνα σκόρπισαν τό θάνατο στά Παλαιστιν.ακα προ-
  σφυγικά στρατόττεδα.
  "Οσοι διέφυγαν τόν θάνατο στό. στρατοπεοο τού
  Τάλ Άλ Ζαστάρ τής ΒηρυττοΟ ξανάζησαν τή φρίκη τού
  πολέμου. Ενός πολέμου πού ΰποκινήθηκε καί μεθοοευ-
  τηκε άπό την Ούάσιγκτων. Μάχες στήθος μέ στήθος με-
  τσξύ Παλαιστινίων κα! Αιδανέζων πατριωτών άπό τη
  μιά καί ίσραηλινών στρατευμάτων άπό την <*λλη γίνον- τσν στούς δρόμους τού νοτίου Λίδανου καί ϊσως κι συ τή τή στιγμή νά συνεχίζονται έντονώτερα. "Ισως θά χρειαστεΐ νά γυρίσουμε πίσω στΐς άρχες τής δεκαετίας τού 1960 στήν τραγική Ίστορίσ τής άναν δρης δολοφονίας τού Πάτρικ Λουμούμπα, γιά νά^6ρούμε την απαρχή τού σιωνιστικο'μπεριαλιστικοΰ σχεδίου γισ τό Μεσανατολικό. ΠΡΩΤΟΣ άντικειμενικος στόχος τού σχεδίου αυτού εΤ- ναι ή διάστταση τής ένότητας των άραδικών χωρων καί τό χτύπημα τού άραδικού έθνικοαπελευθερωτικού κινή- μστος. Ή διαίρεση των προοδευτικών καθεστώτων, ή πρόκληση συγκρούσεων μεταξύ τους, κι °ν είναι δυνα¬ τόν ή άνατροπή τους κα! ή άντ ι κατάσταση των σημερι νών κυδερνήσεων μέ άμερικανόφιλεςκαι ή έπιδολή έλέγχου στήν στρατηγικής σημασίας περιοχή τής Μ. Άνατολής Σοδαρό ρόλο στή περίπτωση αύτη ανάλαβε νά παίξει ό ΑΙγύτ- ιος πρόεδρος Σαντάτ άκολουθώντας τή γνω- στή προδοτική πολιτική πού προκάλεσε τίς άντιδράσεις ολοκλήρου τού Άραδικοϋ κόσμου. ΔΕΥΤΕΡΟΣ άντικειμενικος στόχος είναι ή έπέκταση των συνόρων τοΰ Ίσραήλ καί ή κατάλυψη τού νοτίου Αί- δανου στόχος πού περιέχεται στό γνωστό Σιωνιστικό σχέδΐο άπό την ϊδρυση τοΰ κράτους τού Ίσραήλ. ΤΡΙΤΟΣ στόχος είναι ή εξουδετερώση των Παλοιστινί- ων καί ή άποτροπή τής Υδρυσης Παλσιστινιακοΰ κράτους άνάμεσα στΐς χώρες Ίσραήλ, Ίορδσνίας καί Αίδανο. Μέ τόν τρόπο αύτό γίνεται κατορθωτή ή υπογραφή συν- θήκης είρήνης μέ την Αΐγυπτο καί χωρϊς νά άναγνωρίζε- τσι τό δικαίωμα αύτοδιάθεσης, δικαίωμα άναφέρετο στούς Παλαιστινίους. Ή ά— ρόκλητη αύτη καί δάρδαρη έπιδρομή των Ί· σραηλινών πού παραδιάζει την άνεξαρτησία κράτους— μέλους τού ΟΗΕ καί πού άπέβλεπε στήν έξόντωση των Παλαιστινίων στ© Αίδανο, καταδικάστηκε άπ' δλες τίς προοδευτικές δυνάμεις τού κόσμου. Χαρακτηριστική είναι ή δήλωση της ΕΣΣΔ δτι «οί Ίσραηλινοί είσβολεΤς πρέπει νά συνειδητοποιήσουν πρ[ν εΐνα, πολύ άργά δτι ή έπικίνδυνη περιπέτεια που άρχιο-αν θά στραφεΐ στό μέλλον εναντίον τους. Κανένας δέν μπορεΐ νά τούς έπι- τρέψει νά συνεχίζουν άτιμώρητα τίς ληστρικές ένοπλες έπιχειρήσεις τους σέ ξένος έδαφος». 'Ερωτηματικά ώστόσο δημιουργεΐ ή στάση τής ΊΕλ ληνικής κυδέρνησης ή όποία δέσμια Της γνωστης πολι τικής τοθ «άνήκομεν είς την Δύσιν» άπέφυγε νά καταδι- κάσει, δπως εΐχε χρέος τίς πολεμικές έπιχειρήσεις τοθ εΐσδολέα καί νά £αχθεΐ άνεπιφύλακτα στό πλευρό τού Λιβανικοΰ καί Παλαιστινιακοΰ λαοΰ. Έμεΐς τονίζομε γιά άλλη μιά φορά δτι ή έπόμενη περιοχή μετά την Κύπρο καί τή Μ. Ανατολή Τσως είναι ή 'Ελλάδσ Ι) πιό συγκεκριμένα τό άναπόσπαστο κομμά- τι της ή Κρήτη, στήν όποία ή δραστηριότητα τού Άμε- ρικάνικου Ί μπεριαλισμοΰ καί τού Διεθνοϋς Σιωνισμοΰ, δπως κατ' έπανάληψη έχομε τονίσει, είναι ιδιαιτέρα έν- τονη. Είναι άνάγκη νά μπεί φραγμός στά σχέδια των οχοτεινων αυτών κύκλων μέ την δσο τό δυνατόν περισσό- τερη Ινταση τής άντιιμπεριαλιστικής άντιμονοπωλεια κης πάλης τοθ Λαοΰ μάς καϊ της Νεολαίας. Α Γιά νά πάψει νά είναι Ο τόπος μας άσφαλές κα- ταφυγιο των Άμερικάνων καί τοϋ ΝΑΤΟ. Α Γιά νά σταματήσουν νά χρησιμοποιοΰνται τα λι μάνια μας σά δάσεις έξόρμησης τοΰ 6ου Σίτόλου, δπως Εγινε πρόσφατα δταν, σύμφωνα μέ πληροφορίες, μονά- δες τοΰ 6ου Άμερικάνκου στόλου πού δρίσκονταν στήν θαλάσσια περιοχή τής Κρήτης έφυγαν γιά τή νΜ. Άνατο λή. Α Γιά νά μην μετατραπεΐ ή Κρήτη ή' όλόκληρη ή Έλ λάδσ σέ έστία πολέμου άκολουθώντας τό^>«παρο:δειγμα»
  τής Κύπρου, τής Παλαιστίνης τ] τού Λιδάνου.
  .·♦ Πά νά μην θρηνήσουμε θύματα μιάς Λδικης καί ξένης
  μέ τα πραγματικά έθνικά μας συμφέροντα καταστροφής.
  Μιάς καταστροφής πού δέν διστάσουν οί Άμερικάνοι
  καί ΔυτικοευρωπαΤοι Ίμπεριαλιστές νά έπιδιώξουν ύπη
  ρετώντάς τα ΔΙ Κ Α τους συμφέροντα.
  Σ' αυτόν τόν πατριωτικό άγώνα εχε, θέσει κάθε τίμι-
  θς "Ελληνας κάθε πραγματικάς άγωνιστής. Αύτό ύπα-
  γορεύει καί τό πατριωτικό καθήκον άλλά καί, ό έπερχό-
  μενος κίνδυνος.
  «ΑΛΗΘΕΙΑ» — Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  χείρηση πού τοΰ έκανε ό πό τούς
  κ. Γαροφαλάκης, εΐχε άφαι | κλινικής
  θεΐ τεμάχιο ύφαντοΰ
  (γάζα) στήν κοιλια-
  κή τού χώρα, πού
  τού εΐχε δημιουργήσει την
  ύπεύθυνου- τής
  τού Ηρακλείου
  «Ίπποκράτειον».
  Φυσικά γιά τά τταραπάνω
  θά κληθοΰν νά κ'αταθέσουν
  οί φερόμενοι ώς
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒ
  ΚΛΙΝΙΚΕΣ, ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΒΙΣΜΠΑΝΊΪΕΝ
  ΧΕΙΡΟΥΡΠΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  Διευθυντής: Καθηγ. Δρ. Ίατρ. Χάρτενμπαχ
  Τμήμα3 Φ — 30.11.1977
  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
  Τό παιδί Γεώργιος ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ γεν. 20.
  5.1968, έγχειρίσθηκε στήν κοιλιακή χωρα στήν
  Κλινική μας στΐς 25.10.1977 (λαπαροτομία) μετά
  άπό άφαίρεση σκωληκοειδίτιδος στήν 'Ελλάδα κατά
  τόν μήνα Αυγουστο 1977 καί έπειδή εΐχε δημιουρ-
  γηθεϊ μία πυώδης κύστη στήν οΰλή τής έγχειρί
  σεως.
  Κατά την λαπαροτομία δρήκαν οί χειρουρ
  γοί ϊν<χ δύσοσμο πυώδες τεμάχιον ΰφάσματος (ΰ- φαντοΰ) πλησίον τοϋ ΤΣΕΟΚΟΥΜΣ. Ή κύστη έ- δγαινε άπό έκεΐ πρός την έπιδερμίδα τής κοιλίας. Κοττά την παρατήρηση των χειρουργών τό ύφαντόν ήταν τεμάχιο γάζας. ύπογρ. Δρ. Ίατρ. Στρέλιτζ Ίατρός Τμήματος Διά την πιστήν μετάφρασιν είς την Ελληνικήν έκ τοΰ συντεταγμένου είς την Γερμανικήν καΐ ώδε προσηρτημένου έγγράφου. Εν Φραγκφούρτη τή 13. 12. 77 Ό Μεταφραστής ϋ. ΝΙΚΟίΑΚΟΡΟϋίΟδ (Σφραγίδα — Υπογραφή) Ή όηίσηιμη μεταφράση τού Γερμανΐκοίό Πιστο- ηΌιητικου, άπό τό Έλληνικό ΠροξενεΤο τής Φρανκ- φούρτης, σχε,τικά μέ τό θέμα τοΰ μικ,ροΰ—Καμπουρο- κη πού παρά λϊγο νά τού στοιχίσει τή ζωη τού. Τα χαρ τίά αύτα μαζί μέ τ* λοιπά σχετικά στοιχεΤα, κατέθε σε ό παχέρας τού Μάρκος Καμ~ουράκης στήν «Άλή- θεια» καί στόν κ. Είοαγγελέα Ηρακλείου, ό ό~όΐος καί διέιταίζε οχετικές άνακρίσεις ποό διενεργεΤ <|δη τό Α' Άστυνομικό Τμήμα. καί τα προβλιϊματά τού ΠΑ 11 «Α Ι ΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ πυώδη κύστη, τή δυσο- σμία καί την γενική κα¬ τάσταση πού ωδήγησε τόν γερμανό γιατρό νά πεΐ στόν Καμπουρακη δτι μόλις καί μετά 6ίας σώθηκε τό παι δί τού. Ό Καμπουράκης ή"ρθε εί δικά γιά τό θέμα οΰτό δ¬ πως εϊπαμε ήδη καϊ κα¬ τέθεσε ένόρκως Τα οχετι κά στήν άνακριτική άρ- χή ένώ συγχρόνως μ<Γ:ς δή- λωσε δτι θά ζητήση άπο ζημιώσεις καί εύθΰνες ά- ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΟΥΡΙΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ "Οπως μάς καταγγέλθηκε τε λευ,χαΐα, άτομα πού δέν έχουν ούδεμία σχέση μέ τό τονρ.ιστι- κόν έττάγγελμθΓ περιέιρχονται χωρία τής Κρήττης σάν άντιπρό- σωττοι διαφόρων τοι'ριστικών γραφείων κα! ιμέ διάφορα προ- σχήιματα τταίρνουν μεγαλες προ ιμήίθϊιες άττό όαομα, σάν έξοδα σΐίμιμετοχής σέ διάφορες έκδρο- ιμ£ς. Τα άτομσ αύτά μέ των τρό πό αθχό κατάφερσν, καί μώζε- ψαν άρκετές προ««χτα6ολές χω¬ ρ! ς φυσικά έκ τού νόμου νά εΐ χαν τό δικαίωμα αύτό σύμφω¬ να μιέ τό ά,ρθρο 1 2 περί π.ροστα σ!ας έπαγγέλιμιατος χον Νόμου ύττ. άριθμ. 393 «Περί Ιδρύσεως κα! λειτου,ργίας Τουιριστικών Γραφείων». Γιά τιό σοίβρό οώτό θέμα έχει ίίδη έίΜηιμε·ρωθεΤ σχετι κά κα! ή Τοι/ριστική Άστυνο- μ!α ή όστοία τό έρευνά. κατά τόν κ. Καμπουρακη κ.κ. Γαροφαλάκης, Πουλια νάκης ή καί σλοι, ο; όποΐοι ώς είναι φυσικά θά έκ')·;- σουν τίς δικες τους άπό Ψεις τίς οποίες θά έπιδι ώξομε νά παρουσιάσωμε στό έπόμενο φύλλο μας. Τελικά τΓάντοο;- ή υπό θέση θά πάρη μάλλον τό δρόμο τής Δικαιοσννης, ή όποία και θά αποδώση τυ¬ χόν εύθΰνες στούς ί'ημιιουρ- γούς τής καιαγγελθείσας ήδη δυσάρεστης όπωσδή- ποτε αυτής -εριπτο3·7εως. »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Διά τής ύπ' άριθμ. 2) 1978 αποφάσεως τοϋ Πολυ- μελοΰς Πρωτοδικείθυ Η¬ ρακλείου (Τμήμα 'Εκου- σίας Δικπιοδοσίας) άνε γνωρίσθη Σωματείον υπό την έπωνυμίαν «ΣΩΜΑΤΕΙ ΟΝ ΠΤΎΧΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟ ΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡ¬ ΓΩΝ — ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ — ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙ ΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» μέ έδραν τα Ηράκλειον καί μέ σκο¬ πόν τόν έν τω άρθρω 2 τοΰ Καταστατικοΰ αύτοΰ άνσ γραφόμενον τοΰ όποίου τό Καταστατικόν σύγκειτα,ι έξ 29 άρθρων. Ηράκλειον 8 Μαρτίου 78 Ό Πληρεξούσιος Δικηγόρος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΜΑΝΩ ΑΛΚΗΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟΤΟΥ ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΥ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 Κεραμέως»)!.. Πύση ντροπή καί άνανδρία κρύβει, άλήθεια αύτόςν ό αίροσταγής μύθος τοΰ.. άήττητου! Σκεφθεϊτε καί ντ,ραπεϊτε γιά λογαριασιαό τους: Πάνοπλοι εναντίον άάπλων έρπειροπόλεμοΐ έναντι όν άμάχων μοριρωμένοι εναντίον άναλφάβητων χορ τδτοι εναντίον νηστικών" οί χρυσοφόροι Ίουδαΐοι τής διαοττορας εναντίον των άθλίων Άράβων ή τής άθλιότε ρης Ούγκάντα· οί τραπεζίτες εναντίον σκηνΐτών-. Καί, παρά ταυτα, δέν ντρέττονται νά διαλαλοϋν τίς «νικες» τους.... (Σττουδαΐες νΐκες! Οί Βροταννοί καθυπέταξίαν τόν ΐιεραοιιένο αΐώνα τίς Ίνδίες μέ δύο.. ταξιαρχίες)! Καί γιά νά τελειώνου,μ£ μέ τάν έρπρηστή τής εΐρή- νης καϊ τόν πάτρωνα τής διεθνοϋς «εννόμου βίας καί τρομοκρατίας»: "Ας γνωρίζουν οί αύθάδεις τοϋ Ίσραήλ δτι ή άλαζο νεια τους όδηγεΤ ταχύτατα τή χωρα τους σ' ε*να νέο 6ι 6λικό Άρμαγεδώνα.... Δυό λόγια άκομη γιά τούς προδότες τοΰ Άραβικοϋ εθνους πού παριστσνουν τούς ταγούς τού: Ή γενοκτονία των Παλαΐιστινΐων θά φέ.ρει τούς δή μίους τους στή Δαμασκό, στή Βαγδάτη, στό Άμμάν στή Ριάντ, στό Κοαρο.... Και δς κλεΐσουμε μέ την όΐΓιμη άπραξία των Μέγα λων: "Αν ή άμερικανοσοβιετΐκή Οφεοτι καί ειρήνη 'έ~ χει άναγκη και όπό πτώματα νηπίων, τότε, τί £χει νά φοβηθεΐ ό κόσμος άπ' τόν ττόλεμο; Καί τό έναγώνιο έρώτημα: Κι' αύτό τό έ'γκλημα θο τό κάμουν τ« 145 κράτη τής γής χαλάλΐ; Και οί Λαοί δέν θά ξεσηκωθοΰν σ' δλη τή σφαΐρα; Δέν θέλουρε νά τό πιστέφουμε. Καρτεροΰρε. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» — ΧΡ. ΘΕΟΧΑΡΑΤΟΣ Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Μέ τό δνομά τού ό δρομος, Α/ναρτύρων 25ιης Αύγουστον, δ- •πως κσί μέ τή σηιμΐερινή τού ΐμορφή, σκμδολίζει μία χρσγκτ στιγιμή της νεωτέρας Ιστορίας τής Κ.ρήτπΛ, την τελευταία θυ- σία τ"ν 'Ελλήνων κάτοικον τής ττόλης πρίν ά~ό την τελική άπτε λευθέρωσή της, μετά την μβχρό χρονη κατοχή τΐί άπο ολλεπάλ «ΚΑΖΑΝΖΑΚΗΣ» ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΟ ΤΩΝ «ΜΙΝΩΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ» ■"Ενα νέο όχιηιμθΓΓσίγωγό σκά- ψος ττού ττηρε τό δνομα «ΚΑ¬ ΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» άνοράσ-τηκε ά ΤΓΟ τίς Μινωϊκές γραιμιμές. Τό νέο αύτό σκάψος ττού ναυπηγή- θηικε τό 1 967 σέ σουηδικά ναυ ■π-η,γεΐο: είναι μοντερνο καί σύγ- χρονο μέ δλες τίς άνέσεις, άνω τέρας κλάσεως τού «ΑΡΙΑΔ- ΝΗ». Ή παραλάβη τού σκάφοος θά γίνει σννταμα καί ύπολογί- ζεται νά βρίσκεται στό Ήρά- κλειο τό ττρώτο 1 Οιήιμε·ρο τού Απριλίου. Τό νέο πλοΐο δια- θέτει βέσεις Λούξ Α' θέσεως 52 Β' 136 Τουριστικής 604. Σιινολικά διαθέτει 78^4 κρεβ βάτια σέ καμητίνες οί όποΤες μττορούν νά μετστ,ραττούν σέ μο νόκλινες ή τετράκλινες. Όλοι οί χώροι έ'χουν κλιματισμό κα! είναι πολυτελέστατοι. Ή ταχύ τητά τού είναι 18,50 κάμβοι χιήν ώρα ττού έττιτ,ρέττει δυό δρο μολόγισ τό 24ωρο Πειραια ■— Ήράκλειο. ΕΤναι δπως εΐττε ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. κ. Κλη,ρονάμος καττσ την έπίσημιη άνακοίνωση πρός Γθύ,ζ έκπροσώττους τού τοπικοϋ Τύτττχ», μιά ττροσφορά τής δι¬ οικήσεως πρός τούς μετό- χοκς, ττρός την Κ,ρητη, πρός την 'Ελληνική ναυσιπλοΐα, κσ! σκοιτός τθι> είναι νά καλύψει
  τίς σνγκοινωνιαχές άνάγκες
  τού έπιθατικού μας κοινού. Ή
  συνολική δέ άξία τού σκάι)>ους
  Φτάνει. τα 250 έκατ. δρχ.
  'Ελττίζουμε ότι Οστερα αττό
  την αποκτήση τού νέου αυτού
  σκάψους θά σταιματήσουν οί
  γν»σΤές ταλαιττωρίες -χον επι
  δατικού κοινού κα! ιδίως τίς
  ττεριόδοι/ς των έορτών.
  ληλους ττ
  Στίς 25 Αϋγούστου τού 189β
  ό Άγγλικός στρατός κατοχής
  θέλησε νά έγκατοιστήσει Χρι-
  σχιανό ύττάλληλο στό φορολογι
  κό ΓραψεΤο τού λιμανιοθ. ΟΙ
  Τονρκοι γιά νά έμ(ΠΌδίσουν τήν
  έγχατάστβση αύτη σκότωσαν
  ι17 Άγγλοι^; στρατιώτες, τον
  "Αγγλο πρόξενο καί έβαλον φω
  τιά στά καταστήίμ'βτο τού Βε¬
  ζίρ Τσαρσί πού τά ττερισσότ.ε
  ρα ήταν 'Ελληινικά, σφάζοντβς
  ττολλούς "Ελληνες. Ό δρόμος ό
  νομώσθηκε άπό τότε Μαρτύ¬
  ρων 25ης Αύγούστου.
  Μετά την κσταστροφή αύτη.
  καί στά ττρώτα χρόνια τού αίώ
  να μος πού είναι καί τά χρόνια
  τής Κρητικής Πολιτείας, ό δρό
  ιμος απέκτησε καί πάλι την ιτσ
  λιά του σηιμασία. Κτίσθηκαν με
  γαλοττρεττή Κτ!ρια Νεοκλασσι-
  κού Ρυθμού, γι αύτό καί 6 δρό
  ιμος όνομάστηκε όδός Πλάνης,
  γιατί ό έτπσκέτττης ττού έρχό-
  «»♦
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ
  «Η ΦΛΟΓΑ»
  ΘΑ ΑΧΚΗΟΗ ΕΦΕΧΗ)
  Έπειτα άπό ιτολυημερη
  διαδικασία τελείωσε ή 6ι-
  καστική περιπέτεια της έ
  φημερίδας μας |<α: τής «Φλό γας» μέ την άθώκση των τριών ύττευθύνω« της τε¬ λευταίας των οποίων τά κείμενσ θεωρήθηκα.' άπό τό Τριμελες Πλημμελειοδι κεΐο Ηρακλείου (μ-: προε δρεύοντα τόν κ. Κουτουλά κη) σάν όξεΤα κ-ριτικι: Ή δίκη εΐχε πολλά έπει- σοδιακά σημεΤα στά όπο'ι α Γσως χρειαστε7 νά άνα· ψερθοΰμε, δτα« τελειώ- σουν δλες οί σχετικές £ιαι δικαστικές ένέρνειες. Ό ΕΙσαγγελέας τής ?- δρας κ. Κονταξής ζήτησε την ένοχή τώ« δύσ χατηγο οουμένων (Λεδεντάκη — Σικαρδελάκη) γιά ?να άπό τα το'α δημοσιευματα κα¬ τά τό κατηγορητήοιον (ςτυ ίίοφαντική δυσφήμ·αη - έξύδριση). Μέχρι προχθές δέν χε γίνει γνωστό *ν .ί < σαγγελέας Ηρακλείου άσκήσει έφεση επί εΤ Ε' 3ά της ή η παραπόνω άποφάαΐως, ό- πότε καΐ ή ύπόθεση θά έπο νακριθεΐ στό ΈφετεΤ0 Κρη της. ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΟΡΘ Συνέχεια άπά τή σελίδα 1 ένώ αρχΐσε νά διαφαίνεται 5τι τ« πολιτικά πράγματα θά σταθεροττοιηθοθν, καί δτι θετΐκές άλλαγές ήρχισαν νά δημιουργοΰνται στόν Ίταλικό πολιτικό ο'-ί6ο, δεί- χνει ο-ι τ« κίνητρα τής άταγωγής ε-ναι 6αθύτερα καί σκοπός της είναι γσ Γίαρεμποδίοει την δημσκρατική έ ξέλιξη στή χώρα. Δέν είναι δέ δψοιρο τό γεγονός 8χι ή άπαγίογη γίνεται άπό την γνωστή στούς γνόόστες τής Ίταλικής κατάθΓασης προδοκατόρικη, έξτρεμιοτική οργανωθή «Έρυθρές Ταζιαρχίες»* Ή δράση τής όργάνιυοης αυ¬ τής καί στό παρελθόν ίίχει άπασχολησει τίς προοδευτι κές δυνάμεις τής Ιταλίας. Τά κύρια χαρακτηριστικά της είναι: ή διαχειρηαη, τεραστίων χρηιιατικών πο- σών, οί διασυνδέσεις της μέ φασισοκές όργανώοεις ■καί συχνά ή άπό κοινοϋ δράση, ή προ6οκατόρικη ταχτι κή της κατά τπν διάρκεια κυρίως διαδηλώσεων. Καί τέλος τά ύιπερειπαναστατικά φιλομαοϊκά συνθηματα πού χρησιμοποιεΐ. Τό τελευταϊο βεβαία, είναι ή καλο στημένη παγίδα γιά να στρατολογεϊ νέα μέλη, κυρίως άπά άστικές καί μεγαλοαστικές οίκογένεΐες τής Ίτα λίας. Ή δύνα,μ,ή της αν καί άριθμητικά ελαχίστη, εί¬ ναι άρκετή ώστόσο γιά νά δημιουργεΐ διάφορες προ6ο κάτσιες, χρησιμοποιώντας συχν° σπλα, 6όμ6ες, ροττα λα, άλυοίδες κλπ. Στά μεταξυ και ό "Ιταλικάς Τύπος, άλλά καί ή Κοινή Γνώμη πΐστεύει άιπόλυτα δτι πίσω άπό την ά- παγωγη κρύβονται οί δυνάμεις τής ντόπιας Ίταλικής καί ζένης άντίδρασης καί δτι ή άπαγωγή είναι άποτέ λεομα μηχανοραφιών των Ίμττερΐαλιστών Άμερικά¬ νων καί Δυτικογε.ρμανων μέ την άπροσχημάτιστη άνά μιξή τους στήν πολιτική ζωή τής χώρας. Τό τελευ¬ ταϊο διάστημα οί προθέσεΐς τους φαινονται όλοκαθαρ-ι. Πότε βοηθώντας άνοικτά τό Φασιστικό Κομμα. τοΰ Φαμφάνι, και πότε διαφημίζοντας πολύμορφα τήν Λ νακάλυψή τους τόν «Εύρωκορμουνισμό», προοτΛιθοΰν νά συκοφαντήσουν στά μάτΐα των εργαζομένων τούς Κομμουνΐοτές καί νά άποτιρέψουν κάθε έπιρροή τους στήν πολιτική ζωή. Σ' αύτό τό γενικώτερο σχέδιο κατάλυσης κάθε δημοκρατικής κατάχτησης των Ίταλών εργαζομένων, έντάσσεται καί ή τελευταία τους ενεργεια. Ή δραοτη ριότητά τους βεβαία δέν θά σταματήσει έδώ καί μάλι στα τή στιγμή πού βλέπουν πώς οί Κομμουνΐστές τής Ιταλίας άσκοϋν σήμερα ούσιαστικό έ"λεγχο στήν πο¬ λιτική τής Κυβέρνησης, πρδγμα ασφαλώς δυσάρεστο γιά τους έχθρούς τοϋ Ιταλικού Λαοΰ. Τα μηνύματα συμταράστασης οτόν άγώνα τοΰ γει τονικοϋ Λαοϋ γιά δημοιςρατικές καταχτήσεις καί κατα δίκης τής τρομοκρατΐκής πράξης, Πού καταφθάνουν άπ' δλες τίς προοδευτικές δυνάμεις, δεΐχνουν δτι τό παγκόσμιο έργατικό κίνηιμα δέν θά έτιτρέψει καί δέν θά άνεχθεί τέτοιου εϊδους προδοκατόρικες ένέργεΐες πού κινοϋνται άΐίό τόν Ίμπεριαλισμο καί στρέφονται κατα των καταχτήσεων των προοδευτικήν δυνάμειον Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ταν άπό τό λιιμάνι άντίκρυίε τγο λι/άροφα ώραίσ. κτίριβ ·—· °^τ ιμάτιζε την έντύπτωση δτι βρισ- κότανσέ μιά ιμεγαλούπολη. ΣΥΝΟΑΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ Ή όδός Μαρτύρων 25ης Αύ¬ γουστον καταλόγει δπως πε- ριγράφεται καί παραττάνω, στή Ι σημερινη πλατεία 'Ελ. Βεν.α- λου η δττως συνηθίζεται νά λέ- γεται σήιμερα, στά «Αιοντά- ριο» γιατί σώζεται άκ6μη σ' αύιή ίνα άπτό τά χαρακτηριστΐ «ώτεθσ μνηιμεΤα τής ττόλης ή Κρήνη Μοροζίνη. Κτισμένη στά 1626 — 1626 ή Κρήνη μέ τή> υπάρξη της «οί
  ιμόνο προβαλλει έπιτακτικά τό
  ΨΗΦΙΣΜ/Γ
  ΕιΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΩΝ
  Φή>ισμα μ
  τό 'Υττουργείο Κοινωνικήν 'Υ-
  -πη.ρεσιών Συντονισιμού καί Δι¬
  καιοσννης πρός την Γενική Συ-
  νοιμοσπανδία Ρα—των 'Ελλά-
  δας καί στήν Γενική Συνομοσ-
  πανδία 'Επαγγελματιών καί Βι
  οτεχνών " Ελλάδος, έξέδωσε ό
  Σύν&εσιμος Ραπτών Ηρακλεί¬
  ου κατά την τελευταία Γενική
  Συνέλευση τού Κλάδου τής 8)
  3)78. Στό ψήψισμα οί Ράπτες
  κα! 'Ε|μ(ττοροράηττες τού Ηρα¬
  κλείου έκφράζουν την άνησυχΐα
  τους γιά τό μέλλον τής ρατττι-
  κής τέχνης στή χώρα μας καΐ
  ζητούν την έπτίλυση διαφόρων
  καιιτών γιά τόν κλάδο αΐτημά-
  χων. Τέλος τονίζουν:
  «Ή μή έττίλυθΊΤ των α!ττ|ημά-
  των ·μας (Κατοχύρωση έπαγ-
  γελματικής στέγης, καθιέρωση
  μειωμένου τΐιμολογίοι/ τής ΔΕΗ
  χορηγήση Βιατεχνικών Δανείων
  μέ έλάχιστα Τραπεζικά κρι-
  τήρια κ.λ.π.), θά εχει κατα-
  στροφικές συνέπειες γιαυτό εΐ-
  μαστε άναγκσισιμένΌΐ μιττρο-
  στά στόν κίνδι^νο τού άφανι-
  σ>μοΰ μας ν'.άγωνιστοΰρε μέ δ
  λα τά νό,μιμα μέσα, κα! καλοΰ-
  ειμ δλα τα έτταγγελματοβιοτε-
  χνικά σωματεΤα, νά συντονί-
  σοΐίν τόν άγώνα μαζί μας γιά
  την έττιτυχία τού σκοπού μας
  άψού τά περισσότερα άπό τα
  αίτήιματά μας εΤναι κοινά».
  αίώνιο αΤτη+Μ — πρόβλημα
  τής ττόλτίς: τό νβρό.
  Σώζονται οχόιμα ό "Αγιος
  Μάρκος, «Ί Ένετική ίΟΟΟΙΑ ή
  ΑΡΜΕΚΙΑ (τό στ»μ*ρινό Δημαρ
  χεΤο) κα! ό Αγ. Τίτος.
  'Υπάρχοι/ν δηλαδή πάν» σ'
  αυτόν τόν δρόμο τπρισσότερα
  κ5τ—ό ίνα Ενετικά κΤίρ<β ττού ή πολιτεία άναστήλωσε καί συντη ρεί. 'Αττό την άλλη μίριά Γά Ηεοκλασσικά κτίρια τού δρό- μου, εΤναι άξιόλογα μορφολογι κά Ο. θαυμασία 'Αρχιτεκτονι- κά στοιχεΤα. Κτισμένα στήν Κρήτη σέ μ<α έιτοχή πού τή χαρακτηρίζει μιά δημιουργικη πίστη γιά την ά- ναγέννηση μιάς πατρίδος πού μόλις εδγαινε άπό μακραίωνα ζμγό, ά—οτυητώνουν αυτήν τήν ττίστη καί την αΐσιοδοξία των άνθρώ-ων γιά τό μέλλον της. Έπηρεαοιμένα αΐσθητικά ά- ττό τόν Νεοκλασσικισμό ττού καριαρχούσε τότε στΛν Εύρώητη, διακρίνονται παρ' δλα αύτά γιά την πρωτοτυπία τους στή ,μορφολόγηση τής δψης καί γιά τήν καλή κατασκευή τους. "Ετσι καθώς τα Ενετικά Μνη,μΐεΤα συνδέονται ή σκμπτλη- ρώνονται μέ τά Νεοκλασσικά κτίρια της 25ης Αύγούστου, ά- ττοτελοΰν δλα μαζί μιά μοναδι κή Πολιτιστική ένότητσ μέ συ- γκεκρμμένη άρχή την Κρήνη Μο ροζίνη καί άξιοθαύμαστη κατά ληξη τά "Ενετικά Νεώρια —άνω αττό τό μικρό 'Ενετ'κό λιμάνι μέ τό Κόυλε. ΣυνεχΙζεται ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 'Επιτυχία σιιμείίοσε ή έκδή- λα,ση γιά ιΐ>ν «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ Η
  ΜΕΡΑ ΤΉΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ» πού
  όργάνωσε ό σύνδεσμος Δημο-
  κ,ρατικών Γυναικών στήν αΤ-
  θουσα τής Βασιλικής τού "Αγίου
  Μάρκου χθές Κυριακή.
  1'

  'απόψεις
  Η:!Η:::ί;:.::ΐ»:.::::::::::::::Η:»:::»::::!:::::::··:·Η:ί!Η
  Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΜΕΤΑ τίς πράσφατες έκλογές πού διενεργήθηκαν
  σιόν Σύλλογο Δικαστικών Ύπαλλήλων Ηρακλείου
  καί τίς έξελίξεις πού δηιμιουργήθηκαν άπό την έ"Ήμο
  νή τής καταλήψεως τής Προεδρίας άπο ι όν (ΐπ πλειο-
  ψηφίσαντα σύμβουλο, επήλθε νέα κατάσταση έξ" άφορ
  μής τής παραιτήσεως τριών μελών τοϋ Διοικητικοΰ
  Συιμβουλίου.
  "Ηδη καί ένώ εχουν .περάσει άρκετές μέρες τό
  θέμα παραμένει στάοΐμο, μέ άποτέλεσμα ό Σύλλογος
  των Δικαστικών Ύπαλλήλων νά μένει ούσιαστικά άκέ
  φαλος ι'ί τουλάχιστον δχι όλοκληρωμένος στή σύνθεθΓ|
  ιής Διοίκησής τού.
  Έπειδή τό θέιμα αύτό άτταοχολεϊ τά μέλη τοϋ ττα
  ραπάνω Συλλόγου, πού περιιμένουν άτΐό τη νέα τους
  Διοίκηση νά άντιμετωπίσει τά προβλήματα τοΰ κλά¬
  δου, άλλά καί έπειδή ή παραπάνω κατάσταση αποτε¬
  λεί όπωσδήτοτε μιά άπαράδεχτη πραγματικ&τητα, νο-
  μίζθ]ΐε δτι ό πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. Γαλανάκης,
  ίίχει ύττοχρέωση καί καθήκον νά δώση μιά λύση.
  ■ Την περηιένομε γιατί γνωρίζομε την καλή του
  διαθέση καί τή συνδικαλιστική τού εύουνειδησία.
  ΔΙΑΚΟΤΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινο δτι γιά
  την εκτελέση άπαραιτήτων τεχνικών εργασιών θά
  πραγματο-οιηθεΐ διακοπή τού ήλεκτρ.κοΰ ρεύματος
  ως ακολούθως:
  ΔΕΥΤΕΡΑ 20.3.78
  1. Άπό ώρες 08.00 μέχρ. 11.00 στις όδούς Θεο¬
  τοκοπούλου, Έρωτοκρίτου,, Άλμυροΰ, Λογί
  ου καί Ξενοδοχεΐο ΠΑΡΚ. Έπίσης στίς όδοΰς
  Γράμμου, Σινά, Πέλλης, Κερκύρας καί στη
  Λεωφ |καρου ^ σχά Χρ^^ηγή ε
  οοο Νηρέως.
  2. 'Από ώρις 11.00 μέχρ, 13.00 οτή» όδό Μ,χ
  ^"Ίΐ0"" 4π0 6Κ ^"ννίλ,στρία, μίχρ,
  666 Μ,»»»;, στήν 4δό Ραθκου ά-τ,ό 666 Θερΐο
  ?ο« μεχρ, όδό ΆνωνΕίων κα( στ1ς 45^ Γγ.
  ορσς, Τηνου. ^
  3. ν™* βρ€ς 11.00 μέχρ, 14.00 <ττ!ς όδούς Πο-
  27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  ■■-■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ*
  Ι
  ! ΓΡ ΑΜΜΑΤΑ!«ϊ 1! ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐ"
  ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΙ
  ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ
  !■■■■■■■■■■■'=
  Άγαπητή «'Αλήθεια»
  Σοΰ στέλνω σάν εύλαβΐ'·
  κό μνηιμόσυνο στό Μεγάλο
  τέκνο τής Κρήτης καΐ τόν
  μεγαλύτερο πολιτικό τής
  Ελλάδος ιαας, τό ποίημά
  μου αύτό, σάν φάρο τιμίίς γι
  ά τούς άγώνες σου καΐ μέ
  την παράκληση δπως μοθ ά
  ποστείΛΐης έ"να ά/πό τό <ρ6λ- λο πού ηρόκειται νά τό συ μτΈεραλάβΐις είς την άγωνι- στικήν ύλην σου. Μ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Στρατ. Λέκκα 4 Άμαρούοιον Άΐττικής Ψηλά έκεϊ πάνω στό άκρωτή,ρι Κό,τω άπ' άνθιορένες μυγδαλιες Σταύρος μαρράρινος σέ τάφο Μέ λούλουδα άνοιξίάτικα καί παοχαλυές. Μ έ όχρελεια στέκω καί κοιτάζω Τα χαραγΐμένα λόγια στό Σ,ταυιρό Καί ΰχρΐιϊνος μένω σάν διαβάζω Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κοίτεται έδω. Στή θύμιση τα μά,τια μου ύγραίνουν Τό χώμα γονατίζω προοκυνω Πού κρύβει τό γΐίγάνιτιο κορμί τού Καί τό Σταυρό κοιτάζοντας ένδόμυχα Πώς κλ«ίσανε τα μάπα πού φωαόλουζαν τόν κόορο; Πώς άκΐνοΰιν τα χέρκι πού δώσαν λευτεραά Σέ άδελφούς καί ξενους κάσμους Πού ζοΰσαν χρόνια καί χιρόναα στή σκλαβιά. Μά νά τή φαντασία μου κάτι έρχεται νά σταματήση Κάιποιος σάν κλάμα φίθυρος πού φθάνει ώς έκεϊ Καί πού μέ κάνει νά προσέξω Μή κάποιος κλαίει σιιμά μου ηαρ' έκεϊ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΑ ΙΙΤΟΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Ρίχνω τριγύΊρω τή μαιτιά μου Μόνο τό Γίέλογος κοιτώ μές τόν άφρό Καί κάθε κΰρα τού ψιθυριοτά πού ςΐεψυχδ στό βράχο Μοιά<ει μέ κλάμα αΐώνιο στό ΜΕΓΑ ΜΑΣ ΝΕΚΡΟ... ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑ ΠΤΥΞΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Φίλε κύριε Διευβυντά, Μέ πολλή ουγκίνηση έ- τοιμάζομε τή ηαιράδοση τού βιβλίου «Ή Κρήιΐη υπό ΑΙ γυπτιακή έξοϋσία» δπως οας πληιροφορεΐ ή οιχετική μας πιρόσκληοη. Νομίζομε πώς κάτι αξιο Τϊροσφέρομε κι έρείς στήν ίοττοράα τοΰ τόπου μέ την δκδοση αυτή τού Συλλό- γου μας. Πιστεύρμε πώς τό καινό της πόλης μας πρέπει πλα- τύτβρα νά προσκληθεϊ σ' αύ τή τή σεμνή τελετή. Ή εϊσοδός βεβαία στό 'Ε,μπορικό ΈπιμελΓ|ΐΓ-ήριο την 27 Μαρτίου ήμέρα Δευ τέρα καί ώρα 730 μ,μ. θά είναι έλεύθερη. Δυστυχώς έπώνυμες προσκληθείς δέν ρποροΰν νά οιταλλοθν σ' δοους συ· μπολίτες μας έπιθυμοίίμε νά δοΰρε κοντά μας. Γαά τα παρακάτω Σας παιρακαλοΰμε θερμί» σάν Ήρακλειώτη καϊ σάν ύ πεύθυνη προσωΐυκότητα της διαφωτίσεως τοΰ κοι νοΰ νά κσταχιωριήοετε όν θέλετε μιά σχετική άγγε- λία στήν εφημερίδα σας, γι αυτή την τελετή καΐ τό γεγονός οτιιως νομίζετε οεϊς, μέ στόχο τή πλαΐΓυ- τερη συμμβτοχή άκροαιτη- ρίου κατά την στιγμή τής παιράδοσης τοΰ βιβλίου. Στά σχετικά σας σχόλια 6α σαζόμαιστε είλικρινά. Μ έ ένϊΐολή τοΰ Διοικηπτικοΰ Συμβουλίου Ό Πρόεδρος ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ Ή Γενική Γραματέας ΧΡΥΣ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗ! ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΙΤΟΝ ΑΓΟΝΑ ΜΑΙ Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι: • ξέρουμε νά διαλεγουμε την πάντα φρεακιο πρωτη υλη,μας .ΐο . κρέας • η έρευνά μας ωδήγησε στ6 νά κατασκευάζουμε γευστικώ άλλαν τικα μέ τους πι6 συγχρονους τρόπους μέσα σέ άπόλυτη άποστει- ρωση • ξέρουμε τόν τροπο ώποκτήσαμε καί τώ μηχανήματα γιά νά τα συσκευάζουμε οέ άπόλυτο κενό καί νά διατηροϋμε έτσι τή φρε- σκάδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιοτοσϋνη καί πήτε μας τή γνώμη σας Κ. Παπάζογλου Κον Μόνον Χάρη,ν ΔιευθυνΐΓήν 'Εφηρερίδος «Άλήβεια» "Ηράκλειον Κύριε Χάιρη Έσωκλείστως σας στέλ· λω δραχρές πεντακόσες, γι ά συνδρομήν στήν έσρημερί δας σας, γιά τό 1978 καΐ έ νάμκπ> μήνα τοΰ έτους 77.
  Τό ποσόν πού όφείλω εί-
  νααι λιγώτερο, μά τό παρα
  πανήσιο σας τό χαρίζω για-
  τί τό άξίζετε ώς τίμιος ά-
  γωναστής καί δημοσιογρά·
  φός υπέρ τοΰ λαοΰ καί εί
  δΐκώτερα γιά την άγαπη-
  μένη ίδιαίτερη πατρίδα
  δα μας Κρήίτη, πού £χει ύ·
  ποδουλωθεϊ στρατιωτικά
  καί οΐκονομακά στούς ξέ·
  νους δυνάστες.
  Την έ,ρχόμενη βδομάδο
  θά σας στείλω ίνα αρθρο
  πάιω σιά βέμα των ξένων
  καταικτηιτών καί των Βάσε
  ών τής πατρίδος μας καί
  θά παρακαλέσω νά τό δή
  μοσιεύσετε, γιατΐ πρεαιει ό
  λαός νά μάθη τί £χει μαγει
  ρευιτεΐ άπό πολύ παληάκαί
  τί μαγειρεύετε καί σήμερα
  στόν τόπο μας.
  'Επίσης σέ παρακαλώ
  νά μοΰ στείλης, άν έχεις
  Βεβαία, τό βιβλίον «Σιωνι-
  στΐ'κές Συνομωσίες» επί
  άντικαταβολη ή' μέ £να ση-
  μείωμα μέσα πόσο στοαχί
  ζει νά τα στείλω διά ταχυ-
  δρομικης έιπΓταγης.
  Μέ βαθειά έχίτίμηοη
  ΑΡΙΣΤ. Ε. ΑΛΕΞΗΣ
  ΚΡΐΙΤΣΑ ΜΙΡΑΜΠίΕΛ-
  ΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Υ.Σ.
  θά δααβιβάσης τούς θερ-
  μούς χαιρετισμούς μου
  στόν άγωνιστή δημοσιο-
  γιράφο Γιώργη Λαγουβάρ-
  δο·
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  ΟΙΚΟΠΕΔΟ
  Εκτάσεως 1600 τ.μ. πού άπέ
  χει 400 μ. άπό τή θαλασσα,
  στήν περιοχή Κσρτεροΰ Ηρα¬
  κλείου.
  Πληροφορίαι: Δημ. Μανωλά
  «ην, Δικηγόρον, Τηλ. 280-063
  Ήράκλειο.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ
  Άγρόχτημα 10 περίπου
  στρε.μμάτων πού περιέχει
  70 ρίζες χονδροελιές καί
  3.500 κουρμούλες κρασά-
  μιπελο. Βρίσκεται μεταξύ
  Σταυρακιανής Καμάρας καΐ
  Δαφνών 16 χιλιόμετρα άπό
  Ηράκλειον.
  Πληροφαρίες τηλ. 284.
  410 μετά τίς 2 τό μεσημέρι.
  III
  ■■■■■■■■■■■■■■■εΐΗΜΒΙΗΙΒΙΗΒΒΙΙΙΒΙΗεΙΙΙΙΗεΐΙΙΙΙΒ
  ΕΦΘΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Η ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
  ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΥΙΩΝ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
  σσς προσφερει την εγχρωμη τηλεοραση
  Γιά νά μπορέσετε νά δεϊτε έγχρωμες δλες
  τίς διεδνεϊς συναντήσεις τού ποδοσφαίρου
  ΥΙ0Ι Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ
  Λεωφ. Κνωσού 15 - Τηλ. 287768
  ■ ■■■■■■III
  !■■■■■■■■■■■■■■■■■ !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!
  Μιά άίιόλομη οειρά ήλεκτρικών είδώυ
  Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ "ΦΙΛΙΠΣ,, ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Σέ μία ώραία καί χά
  ρούμενη εκδηλώση πού
  έγινε την Δευτέρα 20
  Μαρτιου στό ξενοδοχεΐ
  ο ΞενΙα, ή Φίλιπς παρου
  σίασε την νέα Εύρωπα
  ϊκΐή σειρά 1978 των οί-
  κιακών συσκευών στούς
  πελάτες της — καταστή
  ματάρχες ηλεκτρικήν
  είδών της Κρήτης κα-
  θώς καί στούς έκπροσώ
  πους τοθ τύπου.
  Τό προνραμμα <Χρχι σε μέ όμιλίες καί πα- ρουσιάσεις των οίκια κων συσκευών άπό τούς είδικούς συνεργάτες τής ΈταιρεΙας πού εΐ- χαν έρθη, άπό την Άθή να, συνεχισθή κε μέ δέ ξΐωση, διανομή δώρων καί κιαλλιτεχνικό προ γραμμα και τελείωσε μέ πολύ κέφι. Ή όλοκληρωμένη αύ τί^ σειρά των Εύρωπαΐ κων οίκιακών συσκευ¬ ών τής ΦΙΛΙΠΣ πού πά ρουσιάστηκε γιά νά τε θή μετά στήν διαθέση τοθ άγοραστικοθ κοι- νοθ τής Κρήτης άποτε λεϊται. Άπό μια πλήρη σει¬ ρά Εύρωπαϊκών ψυγεί ών άπό 7 μέχρι 15 κ.π., μονόπορτα καί δίποτρα Άπό πέντε Εύρωπαΐ κά μοντέλα πλυντηρίων τα όποΐα ξεχωρίζουν γιά την τεχνικη τους τε λειότητα. Άπό μία πλήρη σειρά Εύρωπαϊκών κουζινών (6 τύπους) μέ φοθρνο θερμοθ άέρα. Άπο δύο μοντέρνα μόν τέλα πλυντηρίων πιά·, των μέ ύψηλη τεχνική.1 Άπό πέντε νέα μοντέ λα Ήλεκτρικών σκου- πών πού συνδυάζουν την μοντέρνα κομψή έ- φανιση μέ την τεχνική ♦♦♦♦♦ ♦ ♦♦εχ»<εΜ τελειότητα. Τό τελευταΐο και- νούργιο άπόκτημα τής ΦΙΛΙΠΣ καί τής Έλλη νίκης Άγοράς. Τό νέο ΜΙξερ ΦΙΛΙΠΣ πού εί¬ ναι ταυτόχρονα μίξερ, πλέντερ, κόπτης κρέα τος και κθπτης λαχανι κων. Τέλος τρία νέα μόν τέλα ήλεκτρικής καφε τιέρας μέ δυνατότητα '♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦' μονίμου φίλτρου γιά 6 —12 φλυτζάνια έλαφρου αρωματικοθ καφέ. Στην εκδηλώση έξ' άλ λου παραδρέθηκαν καί τα στελέχη τής ΦΙΛΙΠΣ κ.κ. Βός, Πρόεδρος της Έταιριας στήν Έλλά- δα. Χένσινχε Δ)ντής Μάρκετινγκ Σταματά¬ κης Δ)ντής πωλήσεων. Βαρότσης Δ)ντής 'Υπ) τος έπαρχιών Ν. Έλλά δος. Πλυτάς Δ)ντής Οίκιακών Συσκευών. Βα σιλόπουλοςΔ)ντής Προ ωθήσεως μεγάλον Οί κιακ)ών Συσκευών. Κα- σδΐκης Δ)ντης προωθή σεως πωλήσεων. Μαλο κΐνης Τεχνοεμπορικός. Δουκέλη Διακοσμήτρια Χασούρης πωλητής Κρή της. Μαρτάκος Τμήμα- τος παραγγελιών ΆΟη νων κ .ά. ΆΡΙΑΔΝΗ, ΚάΘε βρόδυ έκτός Τετάρτης »♦♦♦♦♦♦■«>-»♦♦♦♦♦■«>♦♦♦♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 230.^139 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦< »♦♦♦♦ ι'δδιο α1 ιιι:ιι»ι:η ί"ΝΙ 4* ·ΊΙ» ΐε.ίί *4 ΑΟΛΝΛΙΙΟΫ ΛΙΑΚΟν Ι-ϊ ΝΗτηλ 15.10)0 ΗΡ*ΚΛίΙΟΝ Ό, π Θέλει τό σύγχρονο σπιτι ΠρΙν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότημα, επισκεφθήτε τό καταστή μά μας Προσφέρομε τής καλυτερες μάρκες στερεοφωνικων μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΓΙϋΕίΙΤΥ - ΟΗθννΝ ΝΑΤΙΟΝΑΙ- - δϋΡΕΚδΟΟΡΕ - ΤΕΟΗΝΐσδ - 5ΙΙΛ/ΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕΙ-ΕΓϋΝΚΕΝ Ύπεύθυνπ καθοδήγηση γιά σωστη έκλογή ΡΑ ΔΙ 0 ΜΑΚΡΑΚΗ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ « Άνακοίνωσ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 27)3 ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΔΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 11, ΜΙΑ Κ ΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΠΚΗ ΜΟ ΝΑΔΑ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΑΝΕΣΗ- ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓ Η ΠΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΓ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΜΙΧΔΛΗ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΘΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ - ΓΙΟΡΓΟ ΦΩΤΑΚΗ !■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ !■■■■■■■■■■■■■■■■■■) !
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗ0ΕΙΑ» κρήτης
  27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978
  Μιά άπό τίς ση/μαντιχές
  δρασηριότητες τοΰ Συλ-
  λόγου Πολκισπκής Άνα-
  πτύξεως Ηρακλείου είναι
  καί ή πρόσφατη έκδοση πού
  κυκλοφόρησε υπό την έτπ
  μέλεια τού καθηιγτητή Σ.
  ΣΠΑΝΑΚΗ μέ τίτλο «Η
  ΚΡΗΤΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥ
  ΠΤΙΑΚΉΝ ΕΞΟΥΣΙΑΝ»
  Ή μελέτη έγινε άιπό την
  κοομήίτορα τοΰ κολλεγίου
  θηλέων τοθ "Αλ Άσχάρ
  τού Καΐρου ΖΕΝΑΠ Ι¬
  ΣΜΑΤ ΡΑΣΕΝΤ καΐ ή με¬
  ταφράση άπό τα Άραβακά
  άπό τόν Δρα Ε. Μιχαηλί-
  δή.
  Ή έργαοία αύιτή παρου-
  ιοάζει μεγάλο ενδιαφέρον
  γιά τόν άναγνώστη γιατί
  φέρνει στό φώς αγνωστα
  μΐέχρα τώρα Ιστσρικά οτοι-
  χεϊα τής περιόδουι 1830—
  1840.
  Ή συγγραφέας κ. Ρά-
  σεντ χρησιμοποίιησε στή με
  λέτη αυτή κυρίοις τα 'Αρ
  χεΐα της περιόδου έκείνης
  πού σώζονται στήν Αΐγυ-
  πιτο δπως τα τετράδια Μα-
  Τατ Τσύρχι τα τετράδια Μά
  γκλες, Μάλακι, τό χαρτο-
  φυλάκειο Άμπνιντίν, την
  άλληλογραφία· Χεδίβη
  Τούρι (κτλ. Άιπό την έρ-
  γασία δμιος λείπουν, δπως
  σωστά παρατηρεϊται στόν
  πρόλογο τοΰ βιβλίου οί Έλ
  ληνικές πηγές.
  Τέλος ό Σύλλογος Πο-
  λιτιστικής Άναπτύξεως πρέ
  πει νά είναι πβρήφανος
  γιά τή συμιβολή πού προ-
  σφέρει μ<έ την έκδοση έ- τούτη σΐτήν μελέτη τίίς Ί- οτορίας τής Κρήτης. Ζωνραφΐκή Μ έ έΐτιτυχία συινεχίζεται ή εκθέση ζωγράφος τοϋ νέου ζωγιράφου Ν, Βισκα- δουράκη οττήν αϊθουσα τής Βασιλάκης τοΰ Άγίου Μάρ κου. Γαά τόν νεαρό καλλι- χνη ό Τώνης Τοφμπΐνος γιράφει: «Μέ Ιδιαίτερη χαρά παρου σιάζω μέ τίς λίγες αύτές γραμμές £να νέο καλλι<τέχ νη καί ταλανττοΰχο ζωγρά φο τό Νίκο Βισκαοουράκη πού παρά τό νεαρό τίίς ήλι κίας τού έχει δώσει μέχρι σήμερα άρκετά δείνμαιτα τής δουλειάς τού τα σποϊα μδς δείχνουν ότα βαδίζει τό ούσκολο διρόμο τίίς τέχ- νης μέ σοβαρότητα καΐ εύ- θόνη. Σήμερα μας παρουσιάζε- ται άκομηι Γίΐό όλοκληρωμέ- νος κι αύτοΐ ΟΛοι οί πίνακες ΚΟΣΜΙΚΟ ΣΑΛΟΝΙ Σοφ. Βενιζέλου 103 Ήράκλειο — Τηλ. 283-967 ΓΕΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΡΑΜΜΑΤΟΣ μέένα έπιτελεϊοέκλεκτών κάλλιτεχνών άπό την Ά- θήνα. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ■■■■■■■■■■■*■»■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΞΥΛΕΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑΣ (σέ δέματα) ΞΥΛΕΙΑ (καλούηιο) ΚΟΚΚΙΝΑ ΡΩΣΣΙΑΣ ΛΑΤΑΚΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ - Ποιότης "Αρίστη — Μεγάλες είσαγωγές ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΙΣ Γραφεΐο Καλοκαιρινό!) 208 ΤΗΛ. 284.473 -- 220.339 ■■■■■■■■■■■■■■■■■ι πού βλέπετε έδω στόν υπο βληίτικό χώρο τής Βαοτλι- κής τοΰ Άγιον Μάρκου δεί χνουν την υπάρξη ενός δυ νατοΰ κια! πηγαίου ταλέν- του πού δέν πρέπει μέ κα νένα τρόπο νά χαθί). Ή εύαισθηιαία τ£5ν χρω- μάτων τού, ή αϊσθηοη τοΰ μεΐτρου καί της λκτότίηΐΓας στό σχέδιο, ό έΎτονος θύ- θορμηιτιομός στήν έιπαλογή των θεμάτων τού είναι γε- ρές 6άσεις γιά νά στηριχ- θεΐ καί νά ξεκινήσει στό δύοκολο δρόμο τήις κατά- κτηοτις των μυστιχών τίίς άληθινής τέχνης. ΕΙμαι θεβαιος ότι κάιποτε σέ με- ρικά χρόνια ή Κρήΐπη θά £- χει 8να άκόμη άξιόλογο ζω γράφο». ΤίΊΝΗΣ ΤΣΙΡΜΠΙΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ "Εγιναν τα έγκαίνια τής έκθεσης μέ τή συμρετοχή ΔΒΚΑ ΚΥΠΡΙίΙΝ ΖΩΓΡΑ ΦίΙΝ την Κυριακή 19 Μαρ τίου οττήν αϊθουσα έκθέσε ών τοΰ Φκλαλογικοΰ Συλ- λόγου «ό Χρυσόστομος» στά Χανιά. Την διοργανώ¬ ση τής έκθεσης πού θά διαρ κέσει ώς τίς 8 Απριλίου, καί πού βρίσκεταα κάτω ά πό την αΐγίδα τής Κυιπρια- κης πρεσβείας έ"χει άναλά θει τό Διοικηττικό Συμβού λιο τοΰ φϊλολογικοΰ Συλ- λόγου Χανίων «ό Χρυσό- ατομος» καί ό καλλιτεχνι- κός Διευθυντάς τής Γκα- λερΐ Άιργώ της Αθήνας κ. Κώστας Σερέζης. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Ό Σιύνδεσμος Κρηιτών Έ πικηημόνων, άναγνωρίζον- τας τίς πολύτιμες ύΐπηρεοί- ες πσύ ό Έτταρακικός Τύ- πος δπρόοχρερε καί εξηκο¬ λουθεί νά προσφ>έρει ατήν
  ένηρόρωση τής Κοινίίς Γνώ
  μης τής χώρας μας άποφά
  σισε α) την όργάνιωση εκ¬
  θέσεως Έ~αρχιακοΰ Τύ-
  που καί β) τή βραβεύση
  τής καλύτερης επαρχιακάς
  εφημερίδας μέ χ.ρηματικό
  (10.000) καΐ ήθικό βραβεϊο
  (Τιμηιτικό Δίιχλωρα «Άση
  μένια Πέννα»). Ή εκθέση
  λειΐτουργεϊ Γ|δη άπό τίς 20
  Μαιρτίου 1978 στήν αϊθουσα
  τοΰ Συνδέσμου Κρη[τών Έ
  πιστημόνων (Χαλκοκονδύ
  λη 19).
  Την κριτική έπιιτροπή ά
  πονομίίς των βραβείων ρ'
  άποτελέσουν προσωτιικότη-
  τες τοϋ δηροσιογραφακοΰ
  κόσμου τής χώρας, σπως ό
  Πρόεδρος τής ΕΣΗΕΑ ή έκ
  πιρόσωπός της, ό Π,ρόεδρος
  τής Ένώεως ΊδαοκτηΓΓων
  Έσταιρχιακων Έφηρερίδων
  ήν έκπρόσωπός της καί 2-
  νας έκπιροσωπος τοΰ Συν
  δέσμου Κρη,τών ΈπισΐΓημό
  "Ας σηιμεΐωθεϊ πυσς είδι
  κά βραβεϊα «Άοηρένια
  Πέννα» θά άπονεμηιθοΰν σέ
  περασσότειρες άπό μιά έ-
  μερίδες κατά γεωγραφικά
  διαρερίσμα^α δηλ. στήν
  καλυτερη εφημερίδα της
  θράκης, Μακιεδονίας Η¬
  πείρου, θεσσαΑίας, Στερε¬
  άς, Πελ)σου, Κρήιτης, Νη-
  σιων Αΐγαίου καΐ Ίονίου.
  Τιμητικοί τίτλοι συμρετο
  χης θ' άπονε]ΐηθοΰν τέλος
  σ' δλους δσους θά συμμε-
  τάσχουν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωττ|στε μας νά σάς δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Αθηνά γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλυτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  δΟΡΗΙΟδ ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  Από την έκδήλωοη της ΓκαΑερΐ Σταυρακάκη
  Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗ ΤΑΣΟΥ
  Ό πρόλογος τοϋ Δημάρχου κ. Μ. Καρέλλη
  Μέσα σέ μιά κατάιμεστη &7
  πτό κόσιμο αϊθουσα τής Γκαλερΐ
  Σταυρακάκη της όδοΰ Ζωγρά-
  φου 7, δοβηκε την περασιμένη
  6δομά6α, ή διάλεξη μέ θέιμσ
  «Ή λα'ική εκφράση καί ό ττρο-
  ορισμός τής Χαρακτικής». Ό»
  μιιλητής ήταν ό έκλεχτός «χλ»
  λιτέχνης το0 λαοΰ καί διεθνώς
  άναγνωρισιμένος Χαράκ,της Τά<ΐ σος Ή αΤθα/σα διακοσιμηιμένη άψογα μί τα έργα τοΰ κολλιχέ- χνη στάθηκε ββύνστο νά χωρέ- σει τόν ιοοχτ,μο πού αττό νωρίς εΤχε μαζευττεΐ γιά νά άκουσει, νά δεΐ η νά αφίξει χό χέρι τοθ Τάκτσου. Πρόσ«πα σνγκινημέτ να μέ π,ροσοχή μ^λετοθσαν τόν κάθε πίινσκα. Καθηγητές, μαθητ τές στηουδαστές, μηχοτνικοί, ά- γρότες, έργάχες άποτελοΰσσν τό άκροατήριο και τούς έτησκέ ττχες τής £κθεχτης. Πρώτοι οί ά γωνιστές τής Δημοκρατίας. Αύ τοί πού στά χρόνια τής Φασι- στικής Διχτατορίας ρίχτηκαν στά μ,τπχ/ντροώμια των <ΐ)υλα- κών κοί σχϊς έξαρίες δλλοι πού τα ξανάζησαν καί ττιό μητρο- στά, άγωνισχές τής 'Εθνικής Άν τί—ασης κυτχάζου-ν χούς πίνα- κες τού Τάσσου καί θυιμοΰνται Θυιμοΰνχαι τίς μοθρες έκεΤνες μέρες. Οί νεώχεροι διατταιδαγω γοΰνχαι, ΤΓοΐιραδειγΙμ(οίΓ!ζοντσι, Διακρίνω τόν μτταρμττα-Κώστα ιόν Βλατά. Παλιός Μακρονησιώ της μσχητής τής Έθνικής Άντΐ στασης νά έξετάζει ττροσεκτι- κά τούς πίνακες ττού κρέμονται στόν τοΐχο, συλλογιέται. Τ! περάσαμε άλήβεια χόσα χρνια! Φυλακές, Έξορίες! Νά μην ξα νάρθουν έκεΐνες οί μέρες! Ναί, μτταρμΐπα - Κώοτα χωρίς νά ■ ιμοί) μιλήσεις καθόλου σέ κατα λαββίνω. Πόσες τέτοιες χαρα- κ,τηρισχικές σκηνές δέν άντί- κρυσα! Την εκδηλώση ήνοιξε φανερά συγκινηιμένος ό Δήμαρχος κ. Καρέλλης ό οποίος πιρολογίζον- τας τόν ό,μιλτντή εΐπε: «'Είψοδι- ασμένος μέ μιά εύαισθηρίσ μέ- σου θεατή πού χοθ έττιτρέπει νσ ττεΤ, παρ' δλο ττού δέν τό τολμά πολλές φορές αύτό μοθ άρέσει, αύτό δχι καΐ πού ΟΌχνά οΰτε αύτη ή κρίση τού είναι σίγου- ρη θά ατΓοδεικννόμουνα θρασύς μπαίνοντας σέ ότγνωστα χωιρά- φια. Καϊ την ίδιότητα αυτή δέν την διεκδικω. "Ετοί θά σάς μι- λήσω γιά μιά αλλη τττυχή τής ττροσωτηκόχηχας τού σηιμερινοϋ μας φιλοξενούμενου έξίσου έν- διαφέρουσα καί κορυφαία μέ την καλλι,τεχνική σέ ώρες δύ- σκολες ΐσως ττιό έτπτΓονη, καί έ πώδυνη, την άγωνιστική καί άν τιστασιοκή. Μόλις ό Φασκτμός χτύττησε στή χώρα μας τόν 'Α- ττρΐλη τού 1967 ο) συνεπεϊς στόν έοντό τους έκ,προστοΐττοι τού τΓνευιματικοϋ κόσμον άττο- φάσσαν νά υίοθετήσουν μιά μέ θοδο άντίδρασηςιτήν άττοχή.Κα νένα 6ι6λίο νά μην έκδοθεϊ καμ μία άμιλία νά μην γινει καμμιά εκθέση νά 'μήν στηθεΐ. "Ενας κο σιμος σιωττής άργανώθτ)Κ€ στόν όττοΐον δήλωσαν συιμΐμετοχή δ σοι πίστευαν στήν υττεροχή τοΰ ττνεΜματος. 'Από τοθς π,ρώχους τταρόντες ό σημερινάς φιλοξε- νούμενος μας. Δέν δδωσε έργο γιά νά έχτεθεΐ στη χώρα μας απτό τό μαΰρο έκεΐνο Άττρίλη τού '58, ώς τήΊν άτ~λευθέρΜοτι. Ού:ε κα! δταν μια; όράδα έντι μων άνθρώτπων έκπροσώττων κι αυτών τοΰ ττνει;μιατικοΰ κόσμου εσττασε μέ τα 1 β κείμενα ττρώ τα, την οννομωσία χής σιαητής, όμ<ραν1ζονχας δουλειά μέ Ιντο- να ϋπονοοήμιενα ή καί άνοιχτές κραυγές δι α ιμ α ρ τ υ ρ ί α ς. Ό Τάσσος δμως πνιγότανε, εΐ- χε τόσο ττόνο νά μετουσιώσει, τόση αγωνία να μετατρέψει σέ χαρακτική καί εβγαλε την δου¬ λειά τού έ"ξω άπό την 'Ελλάδα, όργανώνοντας έκθέσεις ττού α φησαν έποχή στίς Εύρωτταϊκές μεγαλουττόλεις κάνοντας μέ τόν τρόπο τού άντίσταση καί μεταφέρονχας τό μιήνυιμα τής δουλοοιμένης ' Ελλάδος καί τα μηνύματά της γιά σαμΐΊταράστα ση οτούς ελευθέρους λαούς ξι/ ττνώντας συνειδήσει ς. Μαζί μέ τόν Μ. Θεοδωράκη τήν Μελίνα Μερκούρη τήν Μ. Φαραντούρη την 'Ασττοχτία Πσπταθοινασίου ό Τάσσος ήταν στήν ττερΐοδο τής έφταετίας ά~ό τα πιό δρα στήρια μέλη τής όμιάδας των έκ ιπροσώττων, τ°ΰ πνευμβττικοΰ καί καλλιτεχνικον μας κόοτμου που ττάσχιζε καί χό κατάφερε πολλές φορές νά μεταδώσει τό ,μήνυμα. "Εχομε βεβαία μέσαι σέ μιά γενιά σχεδόν χασει δυό άττελβυ θερώσεις ττού πήγαν στρά«|>ι.
  Πού έτΓτέτρεψαν στούς δοσίλο-
  γους κάθε λογής Μά άτηΐπλϊυ-
  σουν ή ττού δέν χους τιμώρητ
  σαν. Δέν είναι δουλειά τής
  στιγμής νά δούμε τό ττώς και
  γιορτί. *Ο|μως αύτούς ττοθ 16»-
  σαν τό παρόν στον άγώνα καί
  την άνχΐσχαση είναι ή κάθε στΐ
  γ/μή κατάλληλη, γιά νά τούς
  ττοΜμε 4τό εθγε! Άκόμαι καί άν
  Γτπροσκρούσομε σέ έγνωσιμένπ/ς
  άντοχής τεΤχος, μβτριοψροσύ-
  νη,ς ή κα! χαττεινοφιροσύνης. ΕΤ-
  ναι ή μόνη άνχβιμοιβή πού ά-
  ττομένει γ ι* αύτούς ΐσως μετα-
  ξύ μας ή ττιό ούσιαστική γιατί
  έ'χει £να χαρακτή,ρα ϊντονχΐ δια
  τταιδαγωγικό, αποτελεί ίνα κ-
  νητρο γιά άγώνα καί άντίστα¬
  ση πού εΰχάμαστε νά μην χρει-
  αοτεΐ σχό μέλλον οττως οί δυο
  κατοχές γιά τίς οποίες ττρέπει
  ιπιάντα νά ττροετοΐιμθιζόμασι-ε.
  Αύτός είναι ό άγωνιστής κα!
  άντιστασιακός Τάσσος.
  (Ή συνέχεια σ:ό έττομενο)
  60 ΧΡ0Ν1Δ ΜΑΣ ΦΛΚΕΛΟΗΟΥΝ
  Συνεπεία άπό τή σελίδα 1
  νίκης "Ασφαλείας χοΰ Παγκα¬
  λου — γέννηιμά τού — διαχηΓ1
  ρήθΓ>κε καί άνδρώθηκε. Φακέλ-
  λωνε κατά ττερίσταση Βενιζελι-
  κούς ή Άνχιβενιζελικούς ττού
  «υδερνούσαν, άλλά μονίμως £μ
  ττλούτιζε τούς χαρακτηρισμέ-
  νους Κομΐμουνΐσχές καί φακέλ-
  λωνε «ΰττότητοΐΛς».
  ΙΔΙΠΝΥΜΟ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ
  ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ
  Χαρακτηριστικό δεΐγιμα τού
  ττόσο ή ττολιτική ήγεσία τής έ
  ποχής έκείνης άντιιμεχώπιζε
  τόν Καμιμουνισμό σάν Ιδεολο-
  γία, είναι χό περίφηιμο «Ίδιώ-
  νυμο» πού δηιμιουργήθηκε άττό
  τήν ιτιό ττροοδευτική τότε μερί
  δα ιης, την τταράταξη των Φιλε
  λευθέρων) ύττό χήν πρωθυττουρ
  γία τού Ελευθερίου Βενιζέλου.
  41ρόχΐΐιται γιά το νάμο 4229
  τής 25ης Ιουλίου 1929 «Περϊ
  τών μέχρων ασφαλείας τού κοι
  νω,νικοΰ καθεστώτος καϊ προ-
  στασίας των ελευθεριών των πό
  λιτών». Ή είσηγιΐττική εκθέση
  πρός τή Βουλή τοΰ ϋπουργοΰ
  κ. Κωνστ. Ζαβιτσιάνου, άνέλυ-
  ε χαρακτηριστικά χό ττνϊΰμα
  τοΰ Νόμου, σύμιψωνα μέ τήν
  πολιτική άνχίληψη- τής Κυβέρνη
  σιης
  «'Αττό πολλοΰ μία μειονοχης
  έπιδιώκουσα βιαίας άνατρο-
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΑΜΦΗΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ;| ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΜΜΑ ΑΠΟ 10.700 δρχ.
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡθ ΑΠΟ.... 6.200 δρχ.
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 3.600 δρχ.
  Σπεύσατε. Θέσεις περιορισμένες
  Πρακτ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΆμισοΟ 4
  Πληιροφορίες — Έγγραφές
  Τηλ. 283.6521 κσί 285.453
  Ι ι
  Ι ι
  Ι ι
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ, ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργατης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  "Εγκατεστάθη στό Ήράιτλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκ^ 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργατης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΛ»
  Εγκατεστάθη στο Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στο Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α [ΕΟΡΓΑΛΗ7
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί ίσογείων καταστήμά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί τών όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (ίναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 κοί 286113
  ττσς τού κρατούντος κοινωνικον
  καθεσχώτος, ιίθησι διά τής δια
  δόσεως τών άρχών αυτής καΐ
  τής προσελχύσεως όπαδών πολ
  λάκις δι έκθέσμων καί δολίων
  μέσων έν κινδύνω τήν ασφάλειαν
  τής κοινωνίας. Ή ττροστασία
  τής κοινωνίας άττό τ<*>ν ένεργει-
  ών καΐ μεθόδων αυτής, εΤναι έ-
  τπβεβληιμένη. Δέν πράκειται πε
  ρί καταδιώξεως άρχών καί ίδε
  ών κοινωνιολογικών, φιλοσοφι-
  κών ή οικονομικόν, διότι τούτο
  θά άντέκειτο είς αύτάς τάς βά
  σεις τοϋ δημοκρατικόν ττολιχεύ
  ματος, άλλά ττερί των Ιδεών έ
  κείνων αΐτινες βάσιν έ!χουν ττν
  βιαίαν ανατροπήν καΐ την δι'
  αυτής έτπβολήν τής μειονότη-
  τος, ττρός μεταβολήν τού κοινω-
  /ΐκοΰ συσχήΐμαχος αΐτινες άττο
  τελονν κίνδυνον διά τήν ησυχίαν
  των πολιχών. Προσετέθη δέ
  τταιρ' ήμΤν καί έχέρα έτπκίνδν-
  νος τάξις άνβρώπτ«ν οΐτινες έ-
  |«θεν προφανώς ώθούμίνοι, ΰ
  ττοστηρίζονν Ιδέαν αντονομή-
  σεως τμήιματος τού Κράτονς, ϋ
  ττό δικαιολογίας συγγενεΐςττρός
  τάς τής άνατροττής τοΰ κοινωνι
  κου καθεστώτος. 'ΕκεΤνο τό ο¬
  ποίον έλλείτιχι έκ χής νομοθεσί-
  ας ί>μών είναι ή προλη—τική δί-
  «ξις τής ττροπαρασκενής τών
  τοιούτων άνατροπιών, ήτις δια-
  κινδννεύει καθ" εκάστην τήν η¬
  συχίαν καί την όμώνοιαν τών πο-
  λιτών»
  Μέ δάση τα ανστηρά μέτρα
  τΓθύ προέδλεπε ό νομος αύτός,
  ό άντικομΐμοννισμός έγινε πλέ
  Ον μόν,ψιη πολιτική τού 'Ελληνι
  κου Κράτους Περιορίσθηκαν
  σέ σημακτικό άριθμό σννχαγ-
  ιματικά δΐικαιώματα, δημιοαρ-
  γήβηκαν οί «ψόομουλες» γιά ά
  παγγελΐες» καχηγοριών εναντίον
  κάθε άντικυδερνητικής έκδήλω
  σης (άΐτεργίες, συγκεντρώσεις
  κ.λ.π.), δόθηκαν τα νοιμικά προ
  σχήματα γιά διώξεις, εκτοττί-
  σεις καί άττολύσεις χιλιάδων α-
  χάμων «,μή νομιμοφρόνων»
  Τό άσχικό καθεστώς στήν Έλ
  λάδα χάλκευε, γιά μιά άκόμη
  <ρορά, τά δεσμά τού καϊ τή 6ι- κτατορία. Ό Μεταξάς καί ό Μανιαδά- κης θά βρονν στόν Στρατό καΐ στή Διοίκηση τής Άστννομί- ας, έτοιμους θεσμούς καί ί- τοΐιμονς φακέλλονς. Τό 1935 ή Κυβέρνηση Π. Τσαλδάρη" νττογράφει τέσσε- ρις Συντακτικές Πράξεις γιά τή διαλύση τής Βουλής, κατάργη ση τής Γερουσίας (ένώ ττροκη ρύσσονται έκλογές Εθνοσυνε¬ λεύσεως), άρση Ισοβιότητος δι- καστικών καί μονιμότητος δη- μοσίων ντταλλήλων, μέ σκοπό την «έκκαθάριση^σ' δλονς τούς Όργανισμονς Δη,μοσίον Δικαί ου. Παράλληλα τα Σχρατοδι- κεΐα, πού δούλευαν ένχατικά γιά τό κίνηΐμα τοΰ 1935, δικά- ζονν Βενιζελικούς άξιωμιατι- κονς καΐ πολιτιχούς καί δίνον- ται χά τΓ,ροσχιήματτα στούς Λαι κούς νά γίνει ίνρεΐα κάθαρση χοΰ Ζτραχον. "Ετσι σέ λίγο, μετά τήν έπι- στροφή χοΰ Γεώργιον, ό Στρα χός θά άττοχελεΐ μ«χρι τό 1967 τό κΰ,ριο στή,ριγιμΐα τής δνναστεΐ άς καΐ χής έπίσηΐμης άντικομ- μρννιστικής ίδεολογίας. Ταυχαχιρονα μέ τίς περιστα- σιακές διώξεις των «Βενιζελι- κών», σνλλαιμβάνονται καί έκ- χοπίζονται άρκετοί Κομιμουνι- στές σάν «,μόνιιμοι κίνδυνοι»γιά "Εθνος. Τό άστυνομικό κράτος τήν ττερίοδο αυτή είναι γεγονος καΐ οί βασανισχές δχι μώνο θά ιμείνουν άτι,μώρηχοι, άλλά καί θά συνδράρουν ά—οφσ—ιστικό τό καθεστώς τού Γερμανόφιλον Μεταξά. Συνεχίζεται ΚΟΥΧ · «ΟΥ· · «ΟΥ» ουζήτη- οτό γνοχηό ^^ΓκΛ™ ι χ /. Αλ'λρττήλλτΐιλα συνεορια και τ>υ..·
  'ΐ^ν^^νν ΕΔΗΚ, Απδ την
  "«^λο.πόν 6πορΙα ενός, γ.ά ,6 τί
  Οή νίΐνκι' ηέ τό θέ,μα. τών άρχηγών, κάποιος εΐπε.
  —Νά σοΰ πώ, ύπάρχει μιά λύση... κάθε.. βδο-
  μάδα ΓάΤλαρβάν*! καΐ άπί> βνος την... αρχη-
  Ή
  ... δηιμοκραχικίι < Μέ αλλα λόγια δέν πάνε δχι μόνο «σ' ίίργο (άλλά οίίιτε- - - σεργάκι) τοθ βΒθθ»»··· • Ό... ,μυστακιοφόρος σηιμίΛ^ογράφθς μέ τον · ·. άμούστακο Δήμαρχο, πάνε, τίς τ€λευταΐ€ς μέρες, νά φανε τά. . .ρχ>υστάκια<τους. 'Αφορμή είναι οί .. .οψυρΐές τού πρωτου καΐ οί- ·. άνάποδες σπόντες τού δευτέρου, πού δί- νονται καΐ έκαοξεύονιται κατ' 4λλΓ>λων, πολλάκις
  καί διά φράσεων · ·. ακαταλλήλων
  Τό κακύ μάλιστα είναι ότι οτή διαράχη θεν
  ΐτροβλέπεται καμμιά. . Άλλαγή, άπό κανένο. ..
  Δημοκράτΐι καΐ ότι ή ύίτόθεση «χει... Μέλλον.
  Αύτό σημαίνει — καθώς λέει κα ό πρωτος —
  ότι θά γελάοωμε πολύ.
  • Σέμιάπράισφαιτη δίκιη ό ·. εύτραφής Κνίτης
  μηνυτής ενός χωροφ·ύλακα τοΰ Τμήρατος Ασφα
  λείας Ηρακλείου, παρατηρήβηκε πολλές φορές
  άπό τόν κ. Πρόεδρο τοϋ Δικαστήριον, γιά τό Οτι
  άποκαλοϋοε συινέχεια τόν κα*π>γορούμενο μέ τό
  όναμα «άσφαλήτης».
  "Ο,τι καί νά τοΰ έλλεγε ό κ. Πρόεδρος αύτός
  έκεϊ τό χαβά τού «άσφαλήτης», «άσφαλήτης», «ά-
  σφαλήΐτης» ■ ■.
  "Οιταιν τέλειωοε ή δίκη, τό σημειο αυτό ακρι¬
  βώς, συζηΓτήθηικε στούς διαδρόμους καΐ κάποιος
  πεταζε τό καιρφί τού, δίδοντας τήν έξήγη", ρω-
  τώντας τόν Κνίΐτη:
  —Μήτιως κάθε φορά πού βλεγες τή λέξη «ά-
  σφαλήιτης» βκανες καμιμιώ δισκοπή μεπ;αξύ των..
  τιρβών πρώτων γρανιράτων καί της...
  Γιά περιοσότερες έζηιγήσεις, μή μέ ρωτδτε,
  αν δέν καταλάβαΐτε, γιααΐ έγώ δέν... ξέρω τίποτα
  ϊ καλυτέρα · ·. δέν κατέω πράμμα.
  • Ή ουζήίτηση ήταν γύρω άπό τό διαιωνιζόμενο
  βέμα (τί μάλλον... άνάθεΐμα) τής τελικήν θέ-
  οης πού θα έγκστασταβεϊ τό Πανεπιιστήμιο.
  Και έπειδή στήν παρέτ ήταν καΐ ό διευθυντής
  τής «Αληθείας», κάποιος τόν ρώτησε, μέ πειρα-
  χιτική διάβεση:
  —Τί γνώμη έχεις γιά νά έγκατασταθεΐ στή Βά-
  ση Γουρνών;
  —^Σ,υιμφωνώ απολύτως, γιατί έ'τσι μόνο ό χώ-
  ρος αύτός, ή Βάση ΓΟΥΡΝΩΝ, θά πάψει νά είναι
  βάστν ΓΟΥΡουΜΩΝ.
  * Πολλές συζηιτήαεις όιρχισαν νά γίνονται μετά
  την έξαγγελία τοϋ όνόματος τοϋ καινσύργιου κα-
  ραβιοΰ τών «Μινωΐκών Γραμμών», πού, ώς γνω¬
  στόν · · άχόμα δέν τό εϊδαιμε καΐ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
  τό θγάλαμε.
  , Σέ μιά παρέα λοηττόν άκουστήκανε δΐάφορα
  όνάματα σχετιζομενα μέ τή Μινωική έποχή, τά
  άποϊα είναι ύιποΐ|τήφ.ια γιά τό καινούργιο καράβι,
  πού μάλλον τελιικά φαίνεται ότι δέν θά τοΰ δώ-
  σουν τό έξαγιελθέν άρχικά δνομα.
  "Ολοι καταλήξανε στό νά τό βγάλουν «Γόρ-
  τυς», όπότε κάποιος πεΐταξε τήν τελευταία σπγ-
  μή τήν άντίρρηοή τού :
  —Τό «Γόραυς» θά θυμίζει τά γνωστά κρασιά
  κι έ"τσι πολύ ούνττομα, αν τό όνομάοωμε εισί, θά
  άρχίσει νά τό λέετ ό κόσμος. . . «μεθυσμένο καρά-
  6ι».
  Τό μεθύοι, ώς γινωστόν, σχετίζεται μέ τό τα-
  ρ<ικούνημα, τό ταρακούνημα μέ τή ζαλάδα· καΐ φυ σικά ή όνομασία αυτή άπορρίφθηικε γιά νά συνε- χιοτεΐ τών ύπευθύνων νονών τής έταιρίας, ή·■. ζαλάδα. * Άνάμεοα αέ δυό τσικουδάδικα, άνοιξε ηρόοχρα- τα^ στήν Πλατεία Δασκαλογιάννη, ένα Δΐαφημι- στικό Γραφεΐο. Γιά πρώτη φορά τό. . . πνεϋμα, έκανε τόση στενή γειτονία μέ τό·. . οίνόπνευρα!... * Ή εφημερίδα μας πηρε προχθές αύτό τό τηλε- φωνημα: —Δέν κάνετε μιά έρεϋνα γιά νά μας πίϊτε ποσα φαρ,μακεϊα άνοίγουν στό Ήράκλειο κάθε . . . εοοομάδα; Είναι πολλά... τα λεφτα] • Διευθυντάς μεγάλον: καταστήματος, εΐπε πρό- σψατα στήν «Άλήθεια». —Δυοπυχως καΐ ατό Ήράκλειο ύπάρχουν άρ κτες κλεπτομανεΐς κυ,ρίες καί δεσποινίδες Μας εΐπε μάλιοτα καί μερϊκά όνόματα, πού φυοικά δέν τά λέμε. "Οθοι δμως είναι πολύ· ΐ,ερίε γοι, μπορουν νά τά μάθουν άπό τά πινάκια ιών Δι καστηρίων όπου αύτές τίς μέρες θά γίνουν δυό —τρείς δικες κλοπών, άπό κυρίες Ι Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 <ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ» ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 - Τ.θ. 1β4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5