90639

Αριθμός τεύχους

162

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

3/4/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΙΙ ΟΙ ΞΕΝΕΖ ΒΑΣΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χσράς σ' αυτόν, «ού «ρΐν μβ Ι
  χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, προλάβη νά πεΐ έστω ■
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΧΑΝΤΧΑΚΗΧ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοοθ-νίήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  Ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280—91
  Χρονος 3ος - Αριθ. φύλ. 162 Δρχ. 5
  Έπικίνδυνπ άπειΑπ γιά τή Λημοκραΐΐα
  ΤΟ ΤΡΟΜΟΚΡΔΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  Κυβερνητικό πρόσχημα. γιά διωγμούς άντιφρονούντων
  ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ στή συντριπτική τού πλειοψηφϊα, είναι ό πολιτικάς
  κόσμος τής χώρας καί άνάστατη ή Κοινή Γνώμη, στό άκουσμα
  καί μόνο τού τελευταίου στή σείρά τρομοκρατικού νομοσχε-
  δίου, πού μέ «ύποπτη» βιασύνη έφερε ή Κυβέρνηση γιά «συζη¬
  τήση καί ψήφιση στή Βουλή», πρόσφατα.
  ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ την «εξασφαλίση τής τάξεως καί τής Δημο¬
  κρατίας» στή χώρα μας καί κατά τα πρότυπα τής Δυτικής Γερ-
  μανΐας, συντάχθηκε τό άντιδημοκρατικό αύτό νομοσχέδιο. Τα
  άρθρα τού, ένα πρός ένα, θυμίζουν τό άνώμαλο προχουντικό
  καθεστώς τής χώρας μας καί δεΐχνουν όλοφάνερα, ότι οτόχος
  τής Κυβέρνησης μέ την ψήφισή τού, είναι τό χτύπημα των δη-
  μοκρατικών κατακτήσεων τού Λαού στά χρόνια μετά την «άλλα
  γή» τού 74 καί ή παραπέρα θωράκιση καί νομική καλύψη τού
  άοτυνομικού κράτους.
  ΑΛΗΘΕΙΑ, ποίον όμως προσπαθεί νά πείσει ή Κυβέρνηση γιά
  την άναγκαιότητα έφαρμογής αυτού τού νομοσχεδίου πού σάν
  άλλος 509 θα στείλει στή φυλακή ή σέ κάποιο νησί έξορία, άν-
  θρώπους έπειδή έκαναν τό εγκλημα νά άνήκουν στήν Δημοκρα-
  τική "Αντιπολίτευση;
  ΟΙ ΑΟΡΙΣΤΕΣ διατάξεις γιά τή... «διά βιαίων καί παρανόμων
  πράξεων, άνατροπή τής νομίμου κρατικής έξουσϊας» άντιβαί-
  νουν στήν ούσΐα τού άρθρου 7 τού Συντάγματος πού έπιτάσ-
  σει ότι «έγκλημα δέν ύπάρχει, ουδέ ποινή έπιβάλλεται άνευ νό-
  μου». Ή άοριστία βεβαία δέν είναι τυχαία. Δίνει την δυνατότη-
  τα στήν αύταρχική έξουσία νά έρμηνεύσει, μ' οποίον τρόπο θέ¬
  λει, αυτή τή διατάξη.
  ΦΑΝΕΡΟ είναι άπό την μέχρι τώρα ταχτική τής Κυβέρνησης,
  ότι τα θύματα σέ περΐτττωση έφαρμογής τού νέου νομοσχεδίου
  θά είναι όχι οί κάθε λογής παρακρατικοί καί χουντοβασιλικοί,
  πού άνενόχλητοι δρούν καί τοποθετούν βόμβες σέ διάφορα ση-
  μεία τής πρωτεύουσας ή καί άλλού, άλλά άνθρωποι Δημοκρατι-
  κοίΙ
  ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΙΚΗ των Προθέσεων τής Κυβέρνησης καί των
  ύπηρεσιών της πού έργάστηκαν πραγματικά μεθοδικά γιά νά έ-
  τοιμάσουν τό νομοθετικό αύτό πλαίσιο τού περιορισμόν των
  πολιτικών ελευθεριών, είναι ή πρόσφατη άπερίφραστη δήλωση
  τού βουλευτή τής «Ν.Δ.» Καλούδη, ότι τό νομοσχέδιο οποσκο-
  Συνέχεια στή σελίδα 4
  Γιά τίς μηνύοεις Γραμματικάκπ-Σταρίδα
  ΕΡΗΜΗΝ ΚΑΤΔΔΙΚΑΣΤΗΚΕ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ,,
  ΣΕ 8 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ 400 ΧΙΛΙΔΔΕΣ ΔΡΛΧ
  ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΠΑ ΤΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
  Θά άσκηθεϊ καί γιά τίς δυό αϊτηση άκυρώσεως
  'Υστερα άπό δυό μηνύσεις
  πού εΤχαν ύ—οδάλλβι γιά συκο
  φανττική δυσφήμιση, κσπά τής
  «■ΑΛήθειοβς» ό γνω—ός χουνχι-
  κός Γραιμΐματικακης κοί ό δημο
  κρατηηις κ. Σταρίδας, χό Τριμε-
  λές Πλη/μμ|εΐλ€ΐοδικείο Ηρακλεί¬
  ου, έρήιμιην τού κοοχη^θιρουιμένου
  Μάνου Χαρή γιά λάγονς ανω¬
  τέρας δίας, τόν άττάλλαξε μέν
  γιά την συκοφαντΐική δυσφή|μ<ιση κοί στίς δυό ττεριττ—ώσεις άλλά ίό^ «ατοτ&Ιχοϋτ γ ιω Ή ττοιινν> τποθ έττηβΐλήθΐηκε
  σ-π6ν διευθυντή τής «Αληθείας»
  ήταν 4 μήνες γιά κά0ε τηφίττχω-
  ση καί α—ό 200 χιλιάδες μβ-
  χοΛλικές δΤραχιμές γιά Ικανοποίτ}
  ση τοΰ κάθε μΙι>νντή·
  Ό Διευθυντής τής «Μεσογεί-
  ου» Άριστοτέΐλτνς Γραμμιο?τ»κά-
  κιης εΤχε ύττοδάλλει μιήνιχτη γιά
  τό δηιμοσίευιμά μας «Πληρωμένοι
  Κονδυλοφόροι» δπου χον άπο-
  καλούσαμε «Γέρο Χούντα» κλπ.
  «•■Ό έ.ά.
  Σ—ΰρος Σταρίδας μάις είχε μ»>
  νύσει γιά τρ γΜωσχό π·ερίεργο
  έγγραφθ τής χουντικής Νομαρχί
  άς Ηρακλείου, δπου μεχαξΰ
  των 60 όνομάτων σι/νεργαϊτών
  των περισσοτέρων τής Χούν-
  τσς, πβριιλσμβάΐΜειτρ καί τό ε¬
  τίθετο «ΣταρίΐδΙας»
  Άξίζει νά σηιμίειωθεΐ δτι οί
  δυό δίκες μέ άριθμο 39 καί 40 ύ
  ττήρχαν στό τηΑάκιο τού Τρΐ'μι-
  λοΰς τής 20 Μαρτίου, άλλά έκ
  μαλας ττροχθλς Σ&6
  βοττρ, 1 Απριλίου μετά 13 με¬
  ρίς, λόγω χ ής μοΐολοΛηισάσης
  δίικιης τής Δηιμάριχου Αρχανών.
  Ό καταδικασθείς έν ά—ου-
  σία τού διεθυντής την» «Αληθεί¬
  ας» θά άσκήσει καΐ γιά τίς δυό
  —εριτττώσεις αϊτηση άκυρώσε-
  ως τής διαδικασίας, τφοκειμέ-
  νοο νά έκδικασθοΰν καί οί δυό
  αύτ,ές ύττοθέσεις παρουσία τού.
  ΣηΙμΙειώνοιμιε δτι σχήν ττρώτη
  δίκ,η ΓραιμμιθΓΤΐκάκη μάρτυρες
  ■■■■■■■■■■■■■Ι
  Ένώ διαμαρτύρονται οί Γουρνιανοί
  ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ
  ΘΑΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
  Διϋοαμοιρπιύρονΐτοι ωρισμέναι
  κάτοικοι τού χωρίου Γοΰρνες,
  διότι σχό μικρά νΕκροταφεϊο
  τού χωρίου τους, θάβοντα* κα¬
  τά χοίΐρούς τηεθαμένοι τής Άμε
  ρικανικής Βάσης, δσοι δέν μεχα
  φέρονχοοι γιά ταφή στήν Άμε-
  20 ΧΙΛΙΑΔΕΣ
  ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
  ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  Σέ 20 χιλιάδες ""Ελληινες τού
  ρίστες ϋττολογίζεχαιι ό άριθμός
  έκε,ίνων τγού θά έτπσκεφθούν μέ
  τήιν εύκαιιρία των έορτών τού
  Πάθιχα, τή Λαϊκή Δηιμοκρατία
  τής-Βουλγαρίας.
  Τό γεγονός τής τόσο μεγά-
  λη,ς ττ,ροτίΐμΐηΐσης στή ΒουΛγα
  ρία, όφείλεται σέ δυό κΜρίΐως λο
  γους: στίς άμορψιές τού τόττου
  ττού εΤνκχιι πρσγιμιοοτικά έντυττω-
  σιο«<ιέις καί ο—ό χοομηιλό κόστος ζωής, ττιράγΐμο: ττού έξυητηιρετεΐ ΐόν μέσο "ΕΞλληΜα. Άξίζε,ι νά σημε.κοθεΐ δτ« με- Τθ»ξν έκείνων ττού θά έτπσκε- φθοθν τ ό Πάοτχα τή Βουλγαρία, εΤνβι καί ττ<>λλοί Κρήτες.
  ρική.
  "ΕΞ,χουν μάλιστοο τή γνώμΐη δ
  τι αι/τό τπού νίνε,χαι δέν εΤναιι
  σταστό πέραν δλων των σλλων
  καί γ«ώ χό λόγο τής ττολθ μι-
  κιρής χωριτικοτητ«ς τού μΊκροΰ
  νεκροταφείου, τό όποϊο ιμάλι-
  στα, παρά τή δωρεά ενός τηα»-
  ρακεί'μίενουι χωραφιού 300 μ.
  δέν καττέστη δυνατή, γιά άλ-
  λους λόγους, ή έττέχτασή τού.
  "Οπως εΤναιι γνωστό τό,χωριό
  Γοΰιρνες ιμοοζί μιέ τόν οΐκισμό
  Κοκκίν«η Χάνι ΰτΓάγοντοίΐ στήν
  ιΚοινότηαοο ΆνωΓπ·όλ£.ως, ή- όποί
  α ήμως εχεψ διικό της ξεχωρι·-
  στό νβκροταφείο.
  Δέν ξέρομε βάσει ποίίαν καί
  τίνων συινενινοήισεων, έτπτ.ράττη-
  κε ή ταφή τ»ν Άμςρικιανών στό
  ιμικρό ΝεκιροτοκρεΤο Γουονών
  καί ρωτούμε γιά λογαιρισισμό
  των διιαμαρτμρομιένων Γουρνκαι-
  ινώ,ν, κάθε άρμόδιο ττερί τούτου.
  Μέ τήΊν εύκοοιρία μάλιστα αυ¬
  τή, διερωτάμοχττε γιατί στήν
  Τόσο μεγάΊλτ» έχτο»η τής Άιμε-
  ρικάνικης Βάσης Γουιρνών, νά
  μΐήν διαηεθΕΤ ένας χώρος γιά τή
  δτίμιου,ργία άμιερικάυικου νεκιρο
  ταφείου;
  ΕΤνθιΐι δηιλοιδή ά—αραίτητη ή
  γιειιτνίιαση των πβθαιμβνων μοος
  μέ τοάς ΆμιερικαΜούς;
  Φτάινει ή έν ζωή άχι βεβαία
  «κοολη γϊΐιχονίο». Δέν είναι σ>
  νάγ·κη νά έττε^τεί'νεταιι καί μετά
  θάνατον, έστω καί ττκχρά τό
  γινωστάν ότι. «οί άτποθανόντες
  δεδϋκαιίωινται».
  δή άπό τόν μηνυτή/ ήσαν ό δι
  'ευθ'-'ντής τής «Ποπρίδοος» κ. 'Α-
  λέκος Μυκωινιάττνς, ό τέως άρ-
  χισνντάκιτιηις της χουντικ,ής «Με
  σογείου» κ. 'Αλέκος Μηλολιδά-
  κης καί ό κ. Κώστσς Κεφαλο-
  γιάννιης άδβλφός τθθ κ. ύττουιρ-
  γοΰ Ν«υτιλ!αις·
  Σχήν δεώτερη δίκηι Σταιρίδα ά
  τηό τούς μάιρτυιρεζ καίηηιγορίοος
  δέν κατέθεσε κανείς, άναγνώ-
  σθηκ€ δμως ή κοιτάθεση τ°ΰ βου
  ιλ«υτή χοθ ΠΑΣΟΚ κ. Θανάση
  ΣκοιΛά.
  ΤέΙλος τφέ—;ι β σηιμρ.ιωθεΐ δ-
  τι ό κ. Σατθιρος Σταιρ,ίβας έζή—ι-
  σε την άναιβολή τής δί(<ιης λόγω ά—θυσίας τού κατηιγορουΐμΐένου άλλά ό Προεδρεύων κ. Γεωργ!- ου, δέν έκαμε δεχτή την ττρο- ταση. Διαβάστε στή σελίδα 3 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ■»♦♦♦< Μιά προοπάΒειο για τόν Κρητική Τουριομό ΞΕΝΟΓΠΩΣΣΗ 24ΙΕΛΙΔΗ ΕΦΗΜΕΡΙΟΑ ΘΑ ΚΥΚΠΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ό γνωστάς διοργβνωτήζ καλλιτε,χνιικ'ών ιρολκλορικών εκδη λώσεων κα'ι δηιμΊουργός τού «Κρέ ΕΒΛΟΜιΊΝΪΑ ΧΙΛΙΛΔΕΣ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΠΟΛΛΟΙ σταφιδοπαραγωγοί τού Ηρακλείου διαμαρτθ- ρονται για τα τσουβάλια πού έχουν παραδώσει άπό πθλ λα χρόνια (μέχρι άπο το 1973!) στήν Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμόν χωρίς νά τούς έχουν έπιστραφεΐ άκόμη. Καί δικαιολογημένα ζητούν την άντικατάοτασή τους, 0- φού ή Ένωση ύποστηρίζει ότι έχουν καταοτραφεί, ή την αποζημιωθή τους έν πάσει περιπτώσει. ΚΑΘΕ παραγωγός πού έχει νά παίρνει πίσω 100 ή 150 (καί παραπάνω σέ πολλές περιπτώσεις) τσουβάλια, νομί- ζομε ότι δικαιολογημένα ζητά τό δϊκηο τού, διότι σκέ- φτεται ότι αν ο ίδιος έστω καί ένα τσουβόλι νά έποιρνε ή Ένωση θά τού τό είχε χρεώσει. ΕΠΕΙΔΗ μαλιστα ύπάρχει η πληροφορία ότι γιά τό σΐθ- πό αυτόν εχουν έρθει άπο αρκετόν καιρό στό Ήράκλειο 70 χιλιάδας τσουβάλια, δεν βλέπομε τό λόγο γιοτί νά μην εχουν έπιστραφεΐ στούς δικαιούχους. ΕΚΕΙ ΜΑΛΙΣΤΑ πού είναι αποθηκευμένα, ύπάρχει ό κίν¬ δυνον νά σαπισουν, όπότε ή ζημιά θά είναι διπλή. ΑΣ ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ λοιπόν ή ΕΓΣΗ ή οποίος άλλος αρμόδι¬ ον νά δώσει στούς παραγωγούς τα τσουβάλια τους, μιά καί στήν παράδοση δεν τούς τα πληρώνουν, πράγμα που, αν γινοταν, θά ήταν καί τό καλύτερο. τα Φολκλόρ ΓκιροότΓ» κ. Πυργος Άασαιριιωτάκιης, ανέλαβε νά πραγμο— οττοιήσιει μιά ίδιαιίνερα έν&ιαφέρουσα Ιδέαι, σχετική μέ τήιν τοαριστική —ροβολη της Κρητηις, στούς ξένους Τοαρίστες "Εχσι, μέ την ίδιάτ»ν·<* πλέον τού έχδότη καί ττα|ράλλ'ϊλο: μ£ σίς άλλίς τουριστικές τού δρα·- στηριότηΐηεις τπροκειΐται νά κυ- κΛοφορήοχι σύντομα μιά ένη,με ρωτική εκδοση γιιά τόν Κρητικό Τουρισιμό. €Η έκδοσιη, αυτή θά έχει τη μορφή μιάς δηιμοσιογραφΐκής έ^ιθεώρησης, σέ στυλ έφηιμε- ρ!6ας διαστάσεων 43X30 έκ. κα τα τα εώρωττοιικα καί γενικά ξέ- να πρότι—α, μέ 24 σελίδες ττο- ιλύχρω^μες, έκτυτπω(μ€Μ£ΐς μέ σύ- στηΐμα δφφσετ καί θά είναι γραμ μένιηι σέ Άγγλικήκαΐ Γβρμανική γλώσσια Ή κοοινούιργκχ αυτή εφημερί¬ δα θά εχει τ!τλο «ΤΗΕ ςΚ.£ΤΕ ΟΑΥ ΕΝϋ ΝΙΟΗΤ» («Ή Κρή>τη
  /νέρα καί Νύχτα») καί θάκυκλο
  φοιρεΤ σέ δλη τή,ν Κιρήχη καΐ στήν
  Άθήνα, μέσω των ττεριηττέρων
  καΐ ών ξενοδοχείων.
  Ή ΰλη, ττού θά —εριέχε'ΐ ή 24
  σέλιθη αυτή έφηιμιερίοΐαΐ θά εχει
  κύριο σκοτπό νά ένηιμερώνει τοϋς
  ξένους τοορίστες σέ γενικές καϊ
  εϊδικές τπληΐροφορίος γιά την Κρή
  τη καΐ τή ζωή τη,ς μερά καΐ νώ-
  χτα, ένώ συγχρόνως θά τούς δί
  νειι σταιχεϊα γκά την Ιστορία, τή
  μ/αθολογία, τα εθιΐμΐα καιϊ ττ) σύγ
  χροκη πιρατγματικότηΓΓα τού νη
  σιοΰ μας.
  Θά τπεριιέχει άκόρη χάρτες,
  ψωτογραφίες, χιλιαμετρ"<ο«)ς καί άλλους ττΐνακες καί θά περιλαμ βάνε ι κοτταλόγοι^ς ξενοδοχείων εστιατόριον, γράφων ενοικιά¬ σεως αύτοκΐνήτων, κένιΐρων δια σιχιεδάσειων, κΐΛ~μΙατογράιι|ι«ν έκ- δη λώσεων καλλιτεχνικων καί φολκλορικών έκθέσεων, ττοΜηιγύ ρεων κα! φυσιικά άρχαιολογι- κών χώ,ρων, μουσείων κακ' λοιπών άξιοθεάτων. Έπίστις θά δίνει στούς ξέ- νους άνίσΓ>τνώστες τρληροψορίες
  καΐ στοιχεΐα σχεπιικά μέ κρητ·
  κά τπροϊόντα, τηρογράΐμ|μοη;οο έκ
  δρόμον, διευθύνσεις καί τηλέ-
  φωνα νοσοκθιμείων, κλι νίκων, γ ι
  ■Α Συνέχεια στή σελίδα 4
  ΠΑπροφορία μας
  ΕΡΧΕΤΑΙ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Ο ΙΑΚΩΒΟΣ
  ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΣΥΜΦΩΝΑ μέ ττλτιροφορίες μας,
  τα μέσα αυτής της βδομάβας (6
  ή 7 'Απ,ριιλίουι) άνοβμένεται νά
  ,<Ρη;άσβ» στό Ήράκιλειο καί συ- • γκ!εκριιμιένα σηό χωρία Μελέσ- σεις ό Άρχιεπ,ίσκοπος Άμβρ·- κ,ής κ. Ίάκωδος «ώρύταττα γν« οτάς γιά τή συινβργασ-ία τού· μέ τή διχτοοτορία καί τίς άινβελλτι νικές τού ένεργειες σττήν Άμε,ρι κή Ό περιβότντος Ίάκωβος θά συνοδεύετα» όπτό τόν γνωστό ώρχιΐμασόνο Μάλλιώτη!, ό ό-οΐ- ■ος κατάγίχαι ά—ό τίς Μελέσσες καί έίχε» διατϊΑιεσει Πιρόεδρος τής ,Γΐοτγκιρ—κιής τό 6ράδυ τού ττροχθΕ σινοθ Ιχχ&βάπου, ττού έχλεισε ή Ολη, χής έφη>ιΐεριί6αις μοβς, δέν εί
  χε γίνει γνωστό άν ή έ—ίσκεψη
  θά είναι «έπίσηιμιη» ή «ίνγκόγνι-
  το».
  Έΐφιιστ»ύμε την προσοχή των
  το—ικώντταρισ^όντων-σχβπκά μέ
  τό -ρόσωτΓο τού 'Αμερικής Ία
  ικώβΐν, όσον άφορά τόν χροττο ύ
  ποδοχης τοο, τταρά τό γεγονός,
  φυσιικά, δτι είναι έ—ισκέττ—ις,
  τού τα—χ» στόν ό—οίο οί άν-
  θρωποι πού τόν κατοικούν έ¬
  χουν την φιλοξιενίοι ριζτομένιη 6α
  θεΐιά στ-ήν ι)<νχή Γύρω άπό τόν ένθρονιοτιίριο Αόι/ο Ο ΒΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΠΩΣ είναι ννωστό, ευθύς μετά τή^ ένβρονιση τού νίου 'Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθεου, ,τό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, έκφραζόμενο διά τού Δημάρχου κ. Καρίλλη, κατέκρινε μίρος τού ένθρονιστηρίου Άρχιεπισκοπικού λόγου. ΤΟ ΘΕΜΑ όπωσδήποτε είναι άρκετά σοραρό. Πλήν όμως ίμείς άπό τή δική μας σκοττιά, ά·υνα- τούμε νά πάρωμε πρός τό παρόν θέση, γι6 τόν βασικό λόγο ότι, λόγω άπουσίας μας στήν 'Αβή- να κατά την ήμέρα τής ίνθρονίσεως ,δέν ενημε- ρωθήκαμε άμεσα. Ένώ μετά την άφιξή μας καί παρά την προσπαθεία μας, δίν καταφέραμε νο ί- πικοινωνήσωμε, γιά τό θέμα μέ τόν 'ΑρχιειΗσκο πό, ό οποίος σέ τηλεφωνική έπικοινωνία μας μάς εδήλωσε ότι έτοιμάζει συνεντευξη Τύπου, «την όποία θά κληθούν όλαι οί έκπρόσωποι των έφη μερίδων. ΜΕΤΑ άπό τα παραπάνω θέλομε νά άντιμιτω· πίσωμε τό όλο θίμα μέ ύπευθυνό- τητα, θά περιμένωμε την έπικοινωνία μας αυτή μέ τόν ένθρονισθέντα πρόσφατα 'Αρχι επίσκοπο, όπου καί θά διερευνήσωμε ιί σχετικά έρωτήματα την περίπτωση, γιά λογαριασμό των αναγνωστών μας. ΑΥΤΟ φυσικά δίν σημαίνει ότι δίν πιστεύομε στά όσα άκουσε καί κατήγγειλε ή Δημοτική μας 'Αρ- χή, πλήν όμως ίκείνο πού μάς ένδιαφέρει πρύτι- στα είναι όχι οί τυχόν περικοπίς τού λόγου, άλ¬ λά κυρίως ή πρόθεση προσβολήν κατά τού 'Ηρα κλειώτικου Λαού καί ό τρόποί μί τόν όποίο ίγι νέ. ΕΛΠΙΖΟΜΕ ότι στό έπόμενο φύλλο θος, θά δώ¬ σωμε ύπεύθυνες θίσιις στό σοβαρά αύτό θίμα, γιατί — έξ άλλου — άν σπεύδαμε ύπήρχε καί ό γνωστός κίνδυνον όρισμένων καλοθελητών μας, πού μάς έχουν άπό παλιότερα αύθαίρετα κατα- τάξίΐ στήν κατηγορία των «άθέων» νά μάς ξανα- επαναλάβουν ότι είμαστε εέχθροί τής Έκκλησί- άς». Μ. Χ. ΠΑ ΤΟΝ κ. ΠΛΥΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ πληροφορίες ότι αυτή τή βδομάδα θά κατε- βεί στό Ήράκλειο ό Ύπουργός Πολιτισμού κ. Γ. Πλυτάς, στή δικαιοδοσία τού όποίου ύπάγοντσ] καί τα άρχαιολο- γικά θέματα. ΕΧΟΜΕ τή γνώμη ότι τόν κ. Ύπουργό θά πρέπει νά όπα- σχολήσει τό σοβαρώτατο θέμα τής πιριοχής Κνωσού, μιά μεγάλη έχταση τής οποίας, ώς γνωτόν, έχει περιίλθει σέ ούσιαστική καταστροφή, μέ τό νά μην είναι δυνατή ή άνέγερση οίκιών σέ μεγάλη άχτίνα άπό τό μινωικό άνά- κτορο. ΜΕ ΤΗΝ άπόφαση αυτή πού πάρθηκε πρό καιρού, πάρα πολλοϊ κάτοικοι έχουν ούσιαστικά χάσ~ τίς άξιόλογες πε- ριουσίες τους, μέ άποτέλεσμα ή περΐπτι^ση αυτή — όπως έπανειλημένα καί ώναλυτικά έχομε έξηγήβει — νά δημιουρ γήσει ένα τεράστιο οίκονομικό καί κοινωνικό πρόβλημα. ΝΟΜΙΖΟΜΕ λοιττόν ότι άν όπωσδήποτΐ έτσι πρέπει νά παραμείνει ή σχετική κατάσταση, τό Κρητός θά πρέπει νό προχωρήσει στήν απαλλοτριώση καί άηοξημίωση των ί- διοχτητών, οί όποίοι έχουν δϊκηο νά διρμαρτύρονται νιά την οίκονομική καταστροφή την όποίο τούς δημιουργή- σε ή παραπάνω άπαγορευτική άπόφαση τού Κράτους. Η ΑΟΩΩΙΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ "Υστιερα άττό ττολυήμιερη δι- αδιίκοετ'κχ κατά την διάρκεια τής όττοίας στιμειώθηκαΐν κου μικροε τηεισόδια, τό Τρπμελώς Πλη|μ4ιε λειοδκκεΤο Ηρακλείου άττάλλα- ξε τήν Γκιμ'—τη τή Δήμιαρχο 'Αρ χανών κ. Μαρία ΠλοοιμΙίδου — Π<νπα6ακιη καί τόν κ. Εύάγγ. Γεννιαχάκη, Πρόίβρο χοΰ Δηιμ. Συμ6χΛλίου 'Λρχανώΐ), ο) ό~οΐ οί εΤχαν καττηίγορηΐθεΐ ά~ό τόν γιραμιμιο—έα τού Δήμου κ. Νι- κολιδάκη, γιά μιά σειρά άπτό ά- δικήμιαττα. Ή άθώωση των καχηγοροαμιέ κων τηαρά την άνχίθετο άττοψη τού εΐσατγγελέο) της ίδρας κ. ττροκάλεσε Ικανοττοίητ Συνέχεια στή σελίδα 4 »·»»ΘΦΦΦ» ♦♦♦♦♦♦♦♦ Οί "Ελληνες χωρισμεΐΌΐ πάι/τα οί πολίτες Α' καί Β' κατηγοριας 1Ρ0ΝΙΔ ΜΑΣ ΦΔΚΕΛΩΝΟΥΝ Μιό άνάλυση τής ίστοριας των Φακέλων τής Ασφαλείας άπό τόν Δημοσιογράφο κ. ΒΑΓΓΕΑΗ ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗ —2ο— Ο Γ' ΕΛΛΙ-1ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Τό οίκοδό,μημα είναι πλέον έτοψο γιά μιά Δικχατορία. Τό ιμόνο ττοθ μιένει είναι νά βρεθοΰν τα προσχήιματα. Δέν λείττουν. "Εττσι, ή «φαυλότητα χών κομ- ιμάτων», «ό καμιμουνιστικός κίν δυνος», καί «ή ήθικι> άνάττλα-
  ση», άναγορεύουν μέ τίς εύλο-
  γιες τού Γεωργίου, Διχτάχορα;
  τόν- Μεχαξά.
  Στό διάγγελμα πού ά—εθθυ-
  νε σάν κυβερνή,της στό Ααό, γ ι
  ά τή μεταβολή τής 4ης Αυγου¬
  στον, άνέφερε σ' ίνα σηιμεΐο δτι
  ή εκλεγείσα τόν Ίανουάριο τού
  1936, Βουλή, φάνηκε άνίκανη
  στό νά δώσει Κυόέρνηση στή
  Χώρα καί αυτή ή ώνΜκανόττ)ΐτά
  τΠζ, ά—οδεΐχτηκε Ενεκα χών ά
  θεραττευτων καμιμαχικων άντι-
  θέσεων καί προσ<ο~ικών έρίδων αΐτινες έλάχιστα ένδιέφερον την ιμεγίστην μάζαν τού έργαζομέ- νοα ΛαοΟ. Ό κοιμΐμουνισιμρς έητωφελού- 'μενος καί τής ττεριστάσεως τού της καΐ τής ~ρος αυτόν δοθεί¬ σης υποστηρίξεως διαφόρων πολιτικών μερίδων, ήγειρε θρα- συχάχην την κεφαλήν χον, ά~εί ών σοβαρώτατα τό κοινωνικόν καθεστώς τή; Ελλάδος». Κα! συνεχίζει άναφερόμε- νος σέ «κομμουνιστικάς ένεργεί άς», πού «καχεπληιμιμύριζον τούς στρατώνας διά ττροχτόρων και έντύττών ττροκτ>ρύξεων μέ
  σκ,οττό νά τούς καλέση είς κοινω
  νίκην επανάστασιν», «διέφθειρε
  τούς έκτταιδευτικούς», «εξήγει¬
  ρε οχιχ—ηιματικώς καί τάς ττιενΐε-
  στέρας τάξεις καχά τού άστι-
  κοθ Κράχους» κΑ.π. Κατέληγε
  δέ μέ την ττροειδοττοίηση δτι κά
  θε αντιδράση μετά την κηρύξη
  τού Στρατιωτικού Νώμθυ καϊ
  μέ την έγκριση τού Βασιλέως
  σ' όλκληρη τή Χώρα, θά την έ-
  ξοαδετέρωνε — ττράγμα ττού
  εκανε — ρ£ -χον ταχύτερο τΡ°
  ττο. Γι' αύτό καί ό άντικομμου
  νισμός άτττοτέλεσε τόν έπίστ>μη
  ττολιτική χού καθεστώτος, πού
  εφτασε μέχρι τίς άκρότηχες τής
  Ε.Ο.Ν. καΐ τούς όραματισιμούς
  ΐμιάς νέας τάξεως πραγΐμάτων.
  Χαρακτηριστικώτερα γιά
  την είκόνα χού καθεστώτος ττού
  έχουν τόσα -γραφέΐ καί εΤναι
  γνωσχά, δέ,ν δίνει τίποχα άλλο
  άπό ένα άγνωστο κείμενο τού
  δικτάχορα Θ. Παγκαλου γιά
  τόν όμοϊδεάτη χοΰ Μεταξά, ττού
  —είναι άλήθεια — Οττιί>ρξε πό
  λΟ τυραννικώτερος έκείνου.
  Τό κεΐΐμενο αύτό εΤναι διάγ
  γελμα σχΐς 23 Ίοι/νίου 1943,
  τοΰ μετανοιωιμένου θ. Παγκα¬
  λου, δττου έττισκοπχεΤ την ττο-
  λιτική κατάσταση άττό τό 1936
  έως χάτε.
  «Δέν ττέρασαν τέσσερα χρό
  νια καϊ ληριμονήθηκε ή περίφηη
  ΐμηι χετραετία. Συνταγιμαχικός
  Βασιλιάς ό Γεώργιος παρέδη
  τόν δρκο πού εδωσε στό Λχϊό, έ
  ττάτησε απάνω σχούς θεσμούς
  καΐ ξέσχισε χά Σύνταγμα ττού
  όρκίσθηκε νά φυλάει, μέ μοναδι
  κό ττρόσχηιμα' τόν κΐνδυνο τού
  ΚαμΙμουνισιμΙού. Μέ χό πρόσχη-
  <μα τού κουμμουνιστικόν κινδύ- νου, έθιρήκε ίνα χυδαιοχραιμποθ χο μέ έκκρε,μείς κατηγορΐες, τόν διαβόηχο Μανιαδάκιη καί τοΰ εΤπε: Άλλαξε χον άδό- ξαστο δχι μόνο των Κομμουνι- σχών, άλλά καί δλων των 6ρωμο ιρωιμιών ττού ΐΧχ<χν χήν άναί- δεια νά <μέ διώξουν δττως μέ ε- διωξαν. ιΚαί ό Μανιαδάκης φά νψ,ε πισχός ύτπ^ρέτης καί άντά ξιος τού άφέντη χου. Ή «τυραννία των χριάκονχα» ττού άττοχελεΐ Ινα σχίγιμα στήν ίστορία χών φιλελεύθερον 'Ελ λψων, καί ή τρομοκρατία τοΰ Ροβεσπιέιρου, δέν παραβάλλον- ■■■■■■■■■■■■■■■■I ται μέ τή" τετραετία τού Γεωρ γίου Β' Χωρίς καμΐμ.ιά, άηύλιΐ' τα κορμ,μιά άφορίμή, έφυλακΐσθη- σαν, έδάρησαν, έξευτελίσθη- καν, έξορίστηικαν καί έδολοφο- νήθηκαν ανβρωποι, ττού ττροσέ ψεραν ττολύτΐιμιες ύ~ηρεσίες σχόν χόττο, ώς πολιχικοί» δη|μθ σιογράφοι, έ—ιστήμονες, ή στρα τιώτες σχά ττεδία χών μαχών. Ό Μιχαλακόπουλος, ό Καρά -όνος, ό ήρωΐικός στρατηγός Ταγγαρίδης καί χόσοι αλλοι ίν χι,μοι ττολίτες εδολοφονήθησαν άττάνθρω—α, .. άττοοτπασθέντες άρρωστοι άττό τα κρεββάχια τους καΐ μεταφερθέντες δέσμι- οι στά έρημονήσια δττου απέθα¬ ναν σάν σκύλοι, χωρίς γιατρό καΐ περίθαλψιν. Άλλά έκεΐ ττού ξέσττασε μέ μεγαλύτερη μανία ή λύσσα τοΰ Μοσκιοΰ Βασιλιά, είναι στίς λαϊκές καί έργαζά,μενες τάξεις. Τό ττερίφηιμο γραφεΐο τοΰ Μα νιαδάκη εΐχε μ£χα6ληθεΤ σέ παράρτηΐμα τοΰ κεντρικοΰ χα- μεου τού Κράχοι/ς, άττό τ^ ό- ττοΐον κρουνηδόν διεσττείρετο τό δηιμόσιο χρήμα είς τούς έτπ- στραχευθέντες δέκα χιλιάδες χά φιέδες μέ τα γκρί ρούχβ, τό ικο;μ(πολόί καΐ τή γνωστή κατταρ ντίνα. Σιμιήνιη, άπό αύτούς πού εΤ- χαν κατακλύσει. τα έργοστάσια καί τα λαΐκά κένχρα, ώδηγοΰ- σαν άγεληδόν είς χάς φυλα¬ κάς ή την έξορίαν τούς δήθεν έτΓΐκινδύνους διά την δημοσίαν τάξιν. "Ανευ δίκης; καν άνακρί σεως, έσάητισαν είς τό Παλα- μήδι καί άλλα μιπουδρούμια φο λακών, χιλιάδες ανβροητοι είς ουδέν πχαίσαντες. ΕΙ&σ μί τα ιμάτια μου χιλιάδες έργαχών να όδηγούντα» δττως Νέγροι την ε¬ ποχήν τής δουλεμίττορΐας, ύττό την μάστιγο των ό^ανθρώτκον έττιστοπών τους, διά νά ζτγτ» κραυγάσουν την 4η Αύγούσχου κα! τόν μεγάλον κυβερνήτη της. Σωιματικά βασανισχήιρια, 6ε- λόνες, έξορρύξεις όνύχίον, άλύ- πητος δαρμός, κάθισ,μα επί πά γου, ήμιγήμνων γυναικών καΐ πτότισιμα μέ ρετσινόλαδο, ήσαν αί στοιχειοοέσχεροι έφευρέσεις τοΰ διαβοήτου1 κακοττοιοΰ τής τυραννίας τής 4ΐης Αύγοθστου, προ τής οποίας ώχριά ή κώ(>ιι
  έττοχιή τού Μεσαίωνος καΐ τήζ ' Ι
  Ά· Συνέχρια στή σελίδα 4
  Γύρω άπό ένα σοβαρώτατο δέμα
  ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΗΝΙΓΠΤΙΔΑΣ
  & ΜΙ Α ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΛΑΗΜΙ ΑΣ
  Σχετιικά ιμέ τό έρώτη/μά μας
  ττού δηιμοσιεύτιηικε στό προη-
  γούμενο φύλλο, ττηραμε καΐ
  δηιμοσιεύομε χήν όχόλουθη ά
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΙΗ ΑΚΑΔΗ-
  ΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Άριθ,μ. Πρωτ. 235
  Ήράκλειο 30 Μαρχίου 1978
  Πρός
  Τόν κ. ΔΗΐευθυνττ) τής 'Εφη-
  μερ,ίδΐαις «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Άξιότιιμιε Κύριε,
  Σχετιικά μέ τό σχολιό σας
  «ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΏΠΚΐΗ Α-
  ΚΑΔΗΜΙΑ» στό φύλλο σας τής
  27 Μαρτίόι;, έχουμιε την τιμ*ί
  ινκχ σάς γνωρίσοΜμε τα εξής,
  ■πρός εΜη|μΐ,ρωστ> των αναγνω¬
  στών:
  1. ΠρΙαγμαχικά, μιά μαθή-
  τρι-α ηών ΠΙροχύπων έχει τηροσ-
  βληθεΤ ά—ό μηνΐΓ/νίχιβα. "Αλλο
  κρούσίμα δέν
  Άλλά κα! ή κατάσταση τής μα¬
  θητρίας αυτής έξελίσσετθΜ εύτυ
  χώς πολύ ΙκανοτΓθΐιηττικά, σύμ'-
  φωΛΓ μέ δσα μάς πληροφορεΐ ό
  ϋτηεύθυνος τής κλκνικήις σχήν ό-
  ~οίΐα νοσηιλεύεται, καθώς καί ή
  οίκογένειά της.
  2. Την "δια ήιμέ,ρα τπού έκ-
  δηιλώθηκε τ ό κ,ροθσμα ήλθον
  σττή Σχολή τόσο ό Ύγειονομι
  κός 'Εππθειωρηττνς δσο καί ό
  άρμόδιος Σχολίοίτρος καί έ¬
  λαβον δλα τύ. κοττά την κρίση
  τους μέχρα.
  3. Σχή συτγκέΜτιρωση ττού
  ττΐραγιμιαΓτοιτΓθΐήθηκε στΐς 24 Μαρ
  τίοα, μέ την εύκαιιρία τής Έ-
  θνικής ' Εορτής, οί γονεΐς των
  μαθη'τών εΜηιμερώθηιοαν σχ€τι-
  κά ά~ό χούς Δκυθυνχές των
  Π ρίοτύπω,ν.
  4. Τέλος, οί φήμες γιά τό κ.-
  ,ρό δέν άνταττοκρίνονχαι στά
  τΓ,ράγμιαχα, γιατί τώ ντεττόζιχα
  είναι ένχεΛώς καινούργ>ια, τοπο
  θεπιηιμένα σέ χώρο, απού μόνο
  οί άρμόδιο ι ύττάλλιηΛοι μΐπορούν
  νά εισέλθουν καί έλέγχονται χά
  κτικά. Ή Έττιθιεώρησηι άλλω-
  στε ·ποΰ κώνοιμί μέ την εύκαι-
  ρίΰο χού σχολίου σας άΐττέδειξε
  δτι τθρού^τ011 σχολασχικά οί
  σχετηικές όδηγίεις.
  Μέ έκτίιμιηρη
  Ό Διβυθυντής
  Γ. Κ. ΠΑΠΑΠΕηΡΤΙΟΥ
  Έν τώ μιετοιξύ έχομε ττλιη,ρο-
  φορ'πες δχι καί άλλα 3 κρούσ-
  ιμαχα ά—ό χο 25ο Δηιμοτικό
  Σχολειό, τΓαρουσιοϋτηκαν
  τΓ,ρόσφαίτα στρ Ήράκλειο.
  ιΕύτυιχώς δχι μέ δυσάρεστες
  συκέ—ιιες. Πάντως νομίζομε
  ότι τό θέιμβο είναι σοβαρά καί
  θά ττρέ—θ' νά τό προσέξοι/ν
  οί άρ,μόδιοι μέ δσο χό δυνα-
  [ν περισσόχερη ττροσοχή.
  ■ΕΕΟ
  Ι
  ι
  Ι
  ι
  ^ Η ΕΙ Β ■-1 Μ
  βασεσαπΟ τηη κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Μιά άπαράδεχτη κατάσταση
  ΑΕΝ ΠΑΗΡΟΝΟΝΤΑΙΕΣΤΙΑΤΟΡΕΣ
  ΠΑ ΤΑ ΚΟΥΠΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕ
  χαρας οΰυτ^ν
  IV
  ηουηρ,ν με<χωμα που - ' φραξουν οιαλ'λοι εο σεομα προλαρη να ηει εοοωκπ, μ,α αυλλαβπ Λικη'οου Ι ^_____Ν_Κ_»ί*«Τί ΑΚΗί 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΤΙθΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ο ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Β. ΜΑΡΚΗΣ Τίς τελευτοΐες μέρε·ζ δη.μι- ουργιήθηικε ένα σο6αρό θέμα, σχετικό μέ την διατροφη των Στπουδαοτών των ΚΑΤΕ 'Ηρα- κιλείου, τό όττοΐο δμμεσα; ττρο- 6λπ>κ&τΐ(— καΐ μερικοΰς έστιά
  τορβς τγΚ ττόλτ»ς.
  "Οπως είναι γντοστό, οί
  Σ-ουδαστές των ΚΑΤΕ τρώνε
  μέ κκχ—όνια, σέ έσηατόρισ καΐ
  ταβέρνες μέ τα όποΤσ ίχει σι*μ-
  6ληβεΤ ή δισΓκηση των Σχολών.
  Οί έοτιάτορες δμως, αύτοι,
  λόγω των ύττέρογκων ττοσών τά
  ό-ττοία τούς όφείλοντο ακριβώς
  άτπό την προσφορά των ψαγη-
  τών, έθεσαν θέιμα διακσττής της
  συνεργβσίας κσί σταιμ'ατήιμβ
  τος παροχής φαγψού στοθς
  Σττουδβστές.
  Άξίήει νά άναφερθεΐ ότι μό
  ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
  Την περσχτμένη Κι/ριακή γί-
  νσνε έκλογές γιά την συ,μπλή-
  ρωαη 15 κενών θέσεων τού Δ
  Σ. τού Έτταγγελματικοϋ κα!
  Βιοτεχνικού 'Ετπιμίλητηρίου Ή
  ρακλείου. Τά οοττοχελέσνιΐατα
  δικαίωσαν σέ μεγαλο δαθμιό
  τούς άνθρώττοΐίς ττού δισκριθηκσ
  νέ γιά τίς ικοτνότΐίτές τους, γιά
  ΐάνιδιοτελη συν&ικαλιστική δρσ<- στηριοτα. *Η νίκη των τΓαραπάν» συνδικσ λιστών βοτταν μεγσλώχερη, άν ώρισμένοι συνδϊκαλιοτές - 6- ττως οί των Κρεοττωλών, Άγγει- οττλαστών κ.α.- είχον δραστηρι οττοιη&Τ κάττως περισσόχερο 'Αξίζει νά ση,μοωθιεΐ ή συμβο λη στό άδιάβληττο τής έκλογής τού ΔικαστικοΟ έκττροσώττου, τοΰ ναμικοθ συμβούλου δικηγό¬ ρον κ Γεωργίου ΣτραΤάκη) τής έκλογικής έτπτρο-πής κ Μα ρίνου Λιάτηη κ,λ.π. ΑΑεχά τό έκλογικό $—οτέλεσ μα, δτη»ς τουλαχιστο εΐκσ&τάΐι ή θέση τού σηΐμερινου προέδροθ φαίνετσι κλονιζομένη, ένώ άνχί θετα θεωρεΐται σχεδόν βεβαία ή έκλογή σάν πρόεδρον χοΰ κ. "Α ρισχοτέλη Όρψανοΰ, γνωστού δηιμοτικοθ σι/μ6σύλου. Μ Β νο σέ ένα έστιάτορα χθϋ Ήρσ- ικλείου τό όφειλβμενο ττοσό έφτα νέ τίς 800 χιλιάδες, ττοσά ποθ ό—ωσδτνττοτε δέν μ—οροθν νά άντέξισυν έπιχειρήσεις τοΰ εΐ- δους αϋτοϋ, οί ό—οΐ£ς άνήκουν στήΊν κατηγο,ρία των μικρομε- σοίίων. 'Εκεϊνο δ|μως —ού πρέ-€ΐ νά τονιστεί Ιδιαιτέρα είναι ότι και ΐμονο ή συζητήση ττερί κίνδυνον διακοττής τής πα,ραχής φαγη- τοΰ άττό τούς έστιάτορες, σ- Γττ©τ.ε!λ£ΐ προσβλη/τική κσττάστα στ)· ττρός χούς Σατουδαστές, οί όττοΤοι σέ τελευταία άνάλυση δηλαδή ύπτάρχει καΐ τό ένδεχό μενά νά άντιμετωττΓίσουν κά—οια στιγμή καί τήν τΓερίτττωση νά ττεινάσουν. Αύχό δμως είναι ατκχράδε- χτο κα! άχαραιχτήριστο, γι αύ- τό πρίν τυχόν ονμβεΤ, τώ έττισηι μιθτίνομε καί κρούομΐε «τόν κώδω να τού κ,ιν6ύνου> στούς αρμοδία
  οι/ς γιά τό σοβαρώτατο αύτο
  θέμα, ττού άτΓασχόλησε πρόσφα
  τα κα) συνεχίζει νά άτκχσχο-
  λ€Ϊ Σπουδαστέ<; χων ΚΑΤΕ καί έστιάτορες τού Ηρακλείου. ^«ε>^^^^«^^^^^<π>^^^^^>^^^^^«ε>^^4ε>^^^ε»^^^^4ε>4
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ
  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΘΑΝΑΤΟ
  ΕΘΝΙΚΟ ΗΡΩΑ
  ΝΙΚΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  «■♦♦♦♦♦Φ»»»»θθθθ»θ»»»»»»
  Άνακοιυώθηκε ή μετάθεση
  τού ΆντΕΐσαγγελέα "Ηρακλείου
  κ Β. Μαρκή, στή ©εσσαλονίκη.
  Ή εΤδηση πιροκάλεσε άυάμι-
  κχα αίσθήματα λύτπης καί χα-
  ιράς, σέ πολλούς άνβρώττους
  Λύ~ηι γιατί ή Εΐσαγγελΐα Ή
  ρακλείου στερεΤται ενός αξιου
  κα! άντικεΐιμενικοθ λειτουργοΰ
  της καί χαρά γΓατί ό κ. Μαρ-
  .κης μΕτχχτίθεται σέ ανώτερη θέ¬
  ση, στό ΠρωτοδικεΊ0 ©εοχταλο
  νίκης
  Ό άκριτδής χρόνρς της άναχώ
  ρησιης τού κ. Μαρκή άτηό τό Ή-
  ρακλειο δέν είναι άκόμη καθορι-
  σιμένος, όττωαδιγττοτε δμως εΤ-
  ιναι ζητηιμα έβδομάδων.
  ΑΛετά την αναχωρήση τού κ.
  Άντεισαγγελέα άττό τό 'Ηρα-
  κλειο, θα άσχοληθοΰιμΐε μέ την
  δ|ραστη.ριότητα ποθ ανέπτυξε
  κατά την παραμονή τού στό Ή
  ράκλειο καΐ τίς τττιιχές τής τρο
  σωτπκστητάς τού.
  Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ■^ Συν<έχεια αττό τή σελίδα 1 στικής καί Πνευματικής ζωής τού τόπου. Μ.Χ.: Καί τώρα Σεβασμιώτατε κα! μέχρι νά έρ θει ή ώρα πού θά μού δώσετε μιά εΐδικώτερη ά- ναλυτική συνέντευξη, θά ήθελα μέ την εύκαιρΐα αυτής τής συζητήσεως μας, νά μού όπαντούσα- τε σε δυο έρωτήμοτα, μιά καί ήδη έχουν τεθεί γυρω άπό τώ πρόσωπό σας. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Ευχαρίστως. Μ.Χ.: 'Εδώ στό Ήρακλειο, άν καί δέν ήταν ή ίδιαίτερη περιοχή σας, τό αγγελμα τής ανακη- ρύξεώς σας σέ Άρχιεπίσκοπο έχαροποίπσε σχε δόν όλους, πλήν όμως αύτο πού συζητήθηκε ή¬ ταν η άρχικη εντύπωση που δωσατε μέ μιά ανα κοίνωσή σας ότι δέν ένδιαφερόσαστε γιά τόν Άρχιεπισκοπικο θρόνο. Τί λέτε γι αύτό; ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Είπα ότι δεν έπιδιύκω, δέν βάζω μέσα, δέν χρησιμοποιώ όνθρώπους, δέν φιλοδο ξω, όλλά δεν τό απέκλεισα. Προσέξτε το καί θά συμφωνήσετε. Είναι παρεξήγήσις. Είπα όμως ότι1 άν ή Έκκληοΐα μέ καλέσει τότε θά δεχθώ. Δέν' είττο ότΊ άόνούναι. Αύτό προσι^τε το. Εί¬ ναι μελετημένο καί πολυ τοποθετημένο στή θέ¬ ση τού κι άν τό προσεξετε θά δήτε ότι αύτό έννοείται στή δήλωσή μου. Μ.Χ.: Τό δεύτερο έρώτημα είναι ότι καί μετά την εκλογή σας είπατε ότι «θά κυττάξω την Έκ- κλησία τής Κρήτης, σλλά δέν θά εγκατάλειψιν και το εργο τής ζωής μου, την Καλυβιανή. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Αύτό βεβαίως τό είπα καί τό έπα ναλαμβάνω. θά πρέπει μάλιστα καί ο διάδοχος μου νά δείξη όλο τού τό ενδιαφέρον γι αύτό το άνεπανάληπτο έργο στήν Όρθοδοξία, όπως τό χαραχτήρισαν καί στό Πατριαρχεϊο. Μ.Χ.: Τό έρώτημα τώρα πού τίθεται είναι τό εξής: Πώς θά μπορεσει ο Τιμόθεος, παρά τίς ίκα νότητες πού έχει, να κυττάζει τό μεγάλο έργο που τον περιμένει στήν έπίλυση των προβλημά- των τής Κρητικής Έκκλησίας καί συγχρόνως τό προσωπικό τού δημιούργημα, την Καλυβιανή; Που θά ρίξετε μέ δυό λόγια τό βάρος σας; ΤΙΜΟΘΕΟΣ: Τό βάρος θά πέση στό έργο μου τό καινούργιο. Σ' αύτό δέν ύπάρχει άμφιβολία. Όταν λέω γιά τό έργο τής Καλυβιανής, έννοώ ότι πιστευω ότι δέν θά πρέπει νά τό αφήσωμε να χαλάση αλλά αύτο δέν σημαίνει ότι θά άπα- σχοληθώ μ' αύτό. Έξ άλλου αύτό εχει δρομο- λογηθει, έχει μπεί σ' ένα αύλάκι, άρα άπλή παρα κολουθηση θέλει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ότι το κύριο έργο μου, ή διοίκηση τής Έκκλησίας της Κρήτης, θά με άπασχολήσει κυρίως. Μ.Χ.: Ευχαριστώ γιά τίς απαντήσεις Σεβασμιώ¬ τατε καί θά έπανέλθω. ΤΙΜΟΘΕΟΣ: θά επιθυμούσα πολύ νά διαλευκα- νω οποια τυχόν παρεξήγηση υπάρχει, διότι α¬ κριβώς πιστευω στήν άξία τού διαλογου. ΑΘΩΩΣΗ ΚΝΙΤΩΝ ΠΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Τό Μοναμελές Πλημμκελειοδι- κείο Ηρακλείου έξεδίκασε την ττερασμένη, βδομάδα έξι ύττοθέ- σεις γιά διάθεχ—ι των έντύ—«ν ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ καί ΟΔΗΓΗ- ΤΗΣ μέ κατηιγορούμενους μέλη τής ΚΝΕ. "Υστερο Λττό την άθωωίτική άτπόφαση τοθ Δικαστηρΐου έ- ρωττηιματικά γεννοθνται γιά την ίδιαίιτερη «εύαισθησία» ττού δεί χνουν τα άστυνσμικά δργανα σνλλα«μ6άνοντας καθηιμερινά σχεδόν νεολαίους ττού διαθέτουν πολιχικά Ιντυττα. ΟΙ άττοφάσεις δλες άθωωτικές, ττού Εχουν έχδώ σει κατά καιρούς τά Δικαστή- ,ρια, δείχνονν δτι ή ττούληση χών έντύττων αυτών - δέν έχει σκοττό τό κέρδος - δέν άπτοτελεΐ άδίκη ιμα Αύτό δέν τό γνωρίζει χό ήμ Ασφαλείας; Συνταγ,ματικά είναι κατοχυ- ρθ3(μένη ή έλεθθερη διακίΜηση των ίδεών καί κατά συνεπεία κά θε ενεργεια ά—' διτου κι όόν προ έρχεται/ μέ σκοττό τό χτύτπκμια τής ελευθερίας τής σκέψεως καιέκ φροσεως έρχεται σέ άντίθεση μέ χ ό Σύνταγμα. ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΗ ΠΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ Ζτό Τριμελές Πληιμψιΐελειοδο- κεΤο Ηρακλείου, προκειται νά έκδικαστεΤ σήίμ&ρα Δευτέρα, ή ύΓττόθεση των γνωστών «έττεισο δίων Μητσοτάκη» μέ κατη,γορού μενοας 4 Ήρακλειώτες, οί ό- ττοΐοι ύττοστηρίζουν ότι είναι ά- θώοι. Ή ύττόθεση τηαρουσιάζει ένδι αφέιρον, διότι, ώς γνωστόν, γιά τό θέμα αύτό ΐπτάρχουν δηιμοσι εώμΐατα («Μεσόγε ιος>) σύ μφω
  να μέ τά όποΐα ύττεύθυνα ήσαν
  2'7 ατομα κα! τελικά 6ρίσκονχαι
  κατηθΌρούιμιενοι, χέσσερις νέοι
  άνθρωποι
  Λόγω τού Πάσχα των Καδολικών
  ΔΡΧΙΣΕ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
  Τή δδοιμάδα πού ττερασε, άρ
  χισε νά τταρουσιάζεται στό Ή-
  ράκλειο έντονη τουριστική κίνη
  ση, μέ άποτέλεσμα αυτή τή
  στιγιμή σέ δλα σχίδόν τα ξε.νο-
  δοχεϊα τής ττεριοχής νά τταρου-
  σιάζεται ττλη,ρότητα καιτά μέ¬
  σον δρο πάνω άπό 5Οο)ο.
  Στό εύχαριστο αύτό γεγονός
  6οήθησε κα! τ° Πάσχα των Κα
  θολικών -ού είναι, ώς γωστόν
  αύτές τ«ς μέρες καί έξ άψορμήζ
  τού όττοίου ττολλοί ξένοι ταξι-
  δευουν έ'ξ« άττό τή χύ>ρα τους,
  ΐμέ προτίιμηση την Έλλάδα και
  είδικώτερα την Κρήτη
  Σύ,μφωνα μέ τίς ύπάρχονσες
  ττληροφορίες ή φετεινή τοοριστι
  κή κινήση στή Κρητη καιί κυρΐως
  στό Ήρακλειο καί την 'Ανατο-
  λική Κιρήιτη, τΓροβλέττεται νά ε¬
  χει αΰξιηση κατά 20ο) ο άτττό
  την περυσινή.
  Ή κινήση των ημερών αυτών
  Εδωσε την εύκοηρί« σέ ττολλούς
  ετπιχεερηιματίες ττού άσχολο&ν-
  ται κοτί εύνοούντσι άπό τόν Τού
  ^κτμο, (ξβνοοάχους, έθ-τιάτο-
  ρες, ταξιδιωτικους τηράκτορες,
  καταστηιματάρχες τουριστικών
  είδών κ.λ.π.), νά δραστηριοποι
  ηθοΰν και νά κινήσσαν τίς έπι-
  χειρήσεις τ°ι>ς, εΊετά άτπό τη
  γνωστή χεΐ'με-ρία άττραξία, στήν
  όττοία μέ την έλλειψη τ°υριστι-
  κής κΐνησης εΐχαν ττεριττέσει.
  Μετά τ·ς μέρες αύτές θά ττα
  Ιρουο-ιαστεϊ φυσικά μιά μικρή
  κάιμψη, γιά νά συνεχιστεΐ λίγο
  άργότερα 6 ρυθιμός τής ταχίτι-
  κής τουριστικης <ΐνηθ-ις, ττού ττροβλέπτεται νά είναι σΐτνεχώς έντεινό'μενος. Πάντως ό Τουρισμός στό Ή ράκλειο άρχκτε γιά φέτος τ»δη καί οί κάτοικοι θυιμΐήβηκαν ττρό ωρα γι' αΰτους τό καλοκαίρι, ά πό τίς ττέρα γιά ττέρα καλοκσι- ,ρινές έμιρανΐσεις των το»Ριστών αυτών των ημερών πού εΤνσ.» ττρσγμοττ^ά τ* «χελιδόνια» οχι τή,ς Άνοιξης, άλλά τού στικοθ Καλοκαιριοϋ Μέ άφορμή μιά ένδιαφέρουσα δίκη Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΕΦΥΡΩΤΟ ΧΑΣΜΑ ΤΟ ΠΡΔΓΜΔΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΛΝΔΣΤΔΣΗΣ 21 ■Αγ Συνέχεια άπό τή σελίδα 1 ντρήριες δυνάμεις τής Έττανάστασης. Άπό τούς κόλ- πους της πιροέριχονταν οί κλόφπες καΐ οί άρματαλλοι. Άπό τίς γρθιμμές των κλεφίτοκαπεταναίων άναδείχ,τη καν οί ,μεγαλυίτεροι πολεμάρχοι τοΰ "21 — ό Κολοκο- τρώνης, ό Καραϊσκάκης, ό Άνδροΰτσος — καΐ κυρίως οί άγ'ρότες συγκ,ρότησαν τίς στρα,τιές των άγωνιστών τής Έπανάστασης. Άπό τόν άοίγαστο κλεφτοπάλερχ) ξεκίνηρε ή ένο- πλη έξέγεροη τοΰ 21. Δέν μπόρεσε Ομως ή άγροίπά νά τεθΐη έπικε(ραλής τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοϋ κινήιματος ΰν καί πότισε μέ τό αΐμα της τό δέν&ρο τής Έθνικής άνεςΌρτηοίας. Ή άγροτιά πού συνδέεται μέ τίς καθυστερημένες μορ φές τής παιραγιογής πού είναι άπομονωμένη καΐ οια- οκαριπκΓμένη δέν μπορεί νά διαδραιμιατίσει λόγω τής θέ- οης της ακριβώς αυτής, ατό σύστημα παιρογωγιης άνε- ξάριτηίτο ίοτορικό ρόλο. Ήγετική ούνθΗμη τής Έλληνι- κής 'ΕΙπονάσταοης έγινε ή νεαρή άοτκκή τάξη^ Σιτήν Έλλάδα ή έπιαιναοπ:αΓηικιή κατάσταση αρχισε νά ώρΐιμάζει, δταν ό καπιταλισμος βριοκόταν άκώμα στό πρώτο τού στάδΐο. Ό λόγος είναι ότι ή άνάτίτυξη τοΰ νέου άστύίκοΰ τρόπου παραγωγής συνθλιβόταν 4πιό τόν Όθωρανΐκό ατρατιωιτικό φεουβαρχικό ζυγό. Άίπό τίς άρχές τοΰ 19ου αίώνα μέ την αναπτύξη τής άοτικής τάζης διαιμορφιώθηίκαν δυό βασικά μερίδες ή ουνιτηρΓ>τακή καΐ ή ριζοσπαοτική. Οί πρωτοι ήσαν έ-
  κρΐνοι πού δέν άποφάισιζαν νά ρθοΰν σέ ούγκρουση
  μέ τόν καταχΐτηιτή παρά τίς δευιτερευούσες διαφοϊνίες
  μαζί τού, γιά νά μην χάσουν τά πιρονόμια., οπή ριζοοπα
  οτική μερίδα άνηκαν οί Κμιποροι πού άσχολοΰινΐαν μέ
  τό έσωτερικό έμπόριο καΐ πού συνδεόταν π&ρβασότερο
  μέ την Έλληνακή άγορά καΐ ενδιαφέρουσαν ζυκικά
  γιά τη δημιουργία ανεξαρτήτου κράτους. Άπό έκπρο-
  σώπους αυτής τής κατηγορίας ξεκίνηισε ή Φιλική Έται
  ρία πού προετοίμαοε την Πανέθνικη έζέγεροη. 'Αργό
  τερα σμως δκανε τό λάθος νά δετεί πολλούς μεγαιλέ-
  μπορους, μεγαλοκαραβσκυραΐους άκόμα καΐ Κοτζαιμπά
  σηβες.
  Ή έπανάισταοιη ξέοπασε άργότεραι παρά την θελήση
  των μεγαλοκαρΐιβοικυραίων πού οτίΐίν αρκή προοπάθη-
  σαν νά την άποτρέψουιν.
  "Υοτερα άπό λίγο έκτοπίζεται τό κάμμα τοθ Κο-
  λοκοτ,ρώνη! άπό την ήγεσία τοΰ κιινή,ματος μέ άποτέλε-
  σμα νά έκμηδενιστεΐ ούοιαοτΐικά ή Φιλική Έταιρία.
  Οί μεγαλοαοτοΐ καΐ κοτζαρπάαηδες πού ήταν προ-
  οανατολισμιένοι πρός την Αγγλία καΐ τή Γαλλία παρα-
  ΐιερίζουν τίς προοδευ'τικές δυνάμεις.
  "Εξω άπό τά σύνορα τοΰ νεοσύστατου Έλληνι-
  κοΰ κράτους έτειναν οί περασσότερες έλληνικές περιο-
  χές. Ή έθνωαη γή πού πέιρασε στήν κυριότητα τρΰ Έλ-
  λη,νικοΰ κιράτους δέν μοιράοττηκε οτούς άγιροτες έξαι-
  τίας τοΰ συμβιβασμοΰ τής άστικί}ς τάξης μέ τούς Κοτζα
  μπάσηδες. Τό κεναρΐκό ζή,τημα τής έπανάστασης, τό ά-
  γροτικό ζήιτημα, δέν λύθηκε δηρακρατικά γιατί την έθ-
  νική γη την δ,ρπαξαν οί νΐτάπιοι τσκρλικάδες καΐ τό νε-
  οσύστατο κρόκος έηεοε σιτά δίχίτυα τής ζένης «ΐροοτα-
  σίας». Οί ξένοι κη&εμόνες καΐ οί κοτσάμπάσηδ€ς έγκα-
  θίδρυσαν στήν χώρα1 μας τήιν άπολυταρκίαι τοθ νΟθω-
  να, έμπόδισαν την έφαρμογή τοθ Συντάγματος πού ά-
  ποοπάστηικε χαρή στό Λαϊκοστρατΐιωτικό κίνημα τοθ
  1843 καΐ άντικάτέστηοαν τόν 'Όθωνα μετά την άνατρο
  πή τού άπό τήιν δυΛΌθτεία των Γλύξμπουργκ. Μέ τόν
  πόλεμο τοΰ 1912—1913 τό σύνολο των έλληνικων εδα¬
  φών ένσοομαιτώθηκε στό Έλληνικό κ,ράτος. "Ομως ή
  Έλλάδα συνεχίζει νά παραμένει χώρα εξαρτωμένη
  άπό τίς μεγάλες καπιταλιοτικές δυνάμεις. Οί ξένες
  δυνάμεις έΌπρωξαν την Έλλάδα σ,τήν πειραΓτέιτεια τοΰ
  1897 μέ σκοπό νά δυναμώσουν την οΐκονομακή τους
  κυριαιρχία. Στόν πριΰτο παγκόομιο πόλεμο άνιτίιπαλα
  ίμπεριαλιοτιικά στραταπεδα μέ την εύλογία τής έγχώ
  ριας πλουτοκρατίας διαίρεοαν την Έλλάδα. Λίγο άρ¬
  γότερα την έΌυραν στήιν Μικρασιατική καταοττροφή
  καΐ στίς 4 Αύγούστου έγκαθίδιρυσαν, ό Άγγλικός Ί-
  μπεριαλιομός καΐ τό μεγάλο κεφάλαιΐο, την μοναρχοφα
  σκπΊκή δικταταρία.
  Αυτή είναι σέ λΐγες γραμμές ή ίοτορυχή άναδρομή
  στό παρελθόν, άπό έκεί πού ξεκινάνε οί ρίζες τής έξάρ
  τηοης και τής ύποτέλειας στίς καπιταλιοτικές δυνάμεις
  τής Δύσης.
  Ή υπάρξη δμως τοΰ Ίμιπεριαλισμοΰ δέν σημαί¬
  νει δτι ή χώρα μας μοιραΐαι πρέπει νά βρίσκεται μπλε-.
  γμένη στά δίχτυα τού: Πόρες χώιρες δέ:ν ίίχουν άποσπα
  σθεϊ άπ' αΰτόνΐ Τό γεγονός αύτό επέφερε έξ όλλου
  καΐ τή γενικότιεριη έξασθένηση τοϋ 'Ιμπεριαλισμοΰ τή
  στιγμή πού ό κόσμος τοΰ Σοσιαλισμόν ένισχύεται διαρ
  κώς. Σήμερα οί γενικές συνθήκες εύνοοΰν την άπό-
  σπαση τής Ελλάδος άπό τόν 'Ιμιτεριαλΐσμό.
  Τό λαϊκό μας κίνημα ίίμα άναπτυχθεΐ καΐ καθοδη-
  γιηθεϊ σωοπά (άντικειμενικά δυνατόν) μαζί μέ την ου
  μπαράσταση των διεθνών προοδευτικών δυνάρεων
  μπορεί νά άποσπάσει τή χώρα μας άπό τό άσφυχιπκό ά-
  γκάλιασμα τοΰ Ίμπ&ριαλιομοΰ. Αύτό μποροΰσε νά γί-
  νει καΐ τό '44 πολύ περαοαόχερο στίς μέρες μας. Οίττε'
  ό διεθνής ϊμπε'ριΐαλιομός οΰτε ή έθελοδουλία τής ντό-
  πιας όλιγαρχίας μιποροΰν νά έρποδίσουν αύιιήν την έ-
  ππαγή,. Μποροΰμε νά άποτινάξουιμε την ίμπεριαλιοτι
  κή ύποδούλωοηι διότι μας έυτιβλτήθηικε μέ την μεσολά-
  6ηίτηι τής ντότπας όλιγαρχίας. Χωρίς τή μεσολαβήση
  αύιτή δέν μποροΰν νά κάνουν οί ξένοι κατοχή καΐ 6ν
  την κάνουν θα βροΰν άιντιμέτωπο τό λαό. Ή εύθύνη
  έπο,μένως της ντόπιας πλουτοκρατίας είναι βαρύτα-
  τη- Άλλά καΐ ή δύναρή της δέν είναι μεγαλύτερη άπό
  αυτήν πού μποροΰν νά £χουν τά ξέναι δεκανίκια στά
  όποϊα σχηρΐζεται. Είναι δυνατόν μέ μιά ένιαΐα πάλη δ-
  λων των λαϊκών δυνάμεων τοΰ τόπου νά καταχττν
  οουν την έξουοία οί λαϊκές δυνάμεις.
  Ή έλληνική όλιγαιρχία καΐ τό κράαος της μέ ύπο-
  κρίτική φβη,νιή δημαγωγΐα γιορτάζουν την μεγάλη έ-
  πανάοταοηι τοΰ 21 καΐ στρεβλωμένη την διδάοκουν. "Ε
  καναν καΐ κάνουν τό πάν γιά νά στρεβλώσουν τό νόη-
  μα τοΰ μεγάλου αύτοΰ γεγόνότος.
  Έκαναν καΐ κάνουν δ,τι μποροΰν γιά νά κρύφουν
  ιί,ν πραγματωοή άλήθεια άπό τό λαό καΐ νά άποσιωπιή
  σουν τίς δικές τους εύθΰνες γιά την έίκβαση τής έπα¬
  νάστασης καΐ την μετεστευτα πορεία τοΰ τόπου. 'Επίμο-
  να προσπαθοΰν μέ έ/τεχνο τρόπο νά συγκαλύφουν
  τό δημιουργικό ρόλο πού έτκιιξαν σ' αυτήν οί λαϊκές
  μάζες. "Ομως μσϊταιος κόπος. Τό Είκοσιένα άνήκει
  στόν Έλληνικό Λαόΐ
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Μιά ένδιαφέρουσα δίκη πού
  δμαιά της γίνεται γιά ττρώτη φο
  ρά στό χώρο μας, ε'γινε την ττε
  ρασμένη βδομάδα στό Τριμελές
  ρληιμ'μΐελειοδιχεΐο Ηρακλείου,
  ιμέ κατηγοροάμ£νο τόν χωροφύ-
  λακα Χαράλ Καττανταιδάκη,
  ττού άττη;ετεΤ στήν Ύττηρεσία
  Ασφαλείας Ήραικλε'ιου γιά α
  ΐΓρβττείς καί προσβλητικές χειρο
  νομίες σέ βάρος νεχιλ<χί^*ν ^ΐλών τής ΚΝΕ Χαρακτηριστικό είναι τό γε γσνός δτι άττό την άρχή καΐ πρίν ώκόιμ,η άρχϊσει ή διαδικασια τής δίκης ό συνήγορος τής ττο/ι τικής αγωγής κ Γιώργης Στρα τάκης, πρότεινε στόν κατηγο- ρού,μιενο νά ζητήσει συγνώμη ά πό τούς προσβληθέντες νεολαί- ους δηιμοκράτες, δπως έττροτά- θει καί κατά την ττρωτόβαθμη δί κη ώστε νά άττοφευχθεΐ ή διεξα¬ γάγη της. "Ύστερα δμως ά—ό την αρνηθή τοΰ κατηγορουμέ- νθϋ, καί καθ' υπόδειξιν προφσ νώς τοϋ προισταμιένου τού ό ό- ετΤτβϊος κα! κατά την προτόδικη •δίκη παρίστατο στό δικαστήριο καί ρητά εΤπε στόν κατηγορού- ιμενο Καττανταιδακη νά άρνηθεΐ την Τδια ττρόταση ττού τοΰ «Τχε γίνει κα! τ ότε π,ροχώρησε ή έκ δΐχαση τής ύττόθεσης, ττού εΐχΕ σάν άτΓοτέλεσιμσ την 20ή|μερο φυλακίση τοθ κατηγορουιμένου. 'Ωστόσο ή άρνηση, άπτό την ττλευρά τού κατηγορουιμένου ό όττοίος ίσχνρίσθη δτι είναι άθώ- ος δείχνει ότι ύττάρχει καί σήμε ρα άκσμη άγεφύρωτο χάσμα άνάμεσα στά Σώματα Άσφάλει άς καί στόν προοδευτικό κόσμο) ό οποίος άττό τΠν μεριά τού ττροσ-τηαθεΤ νά τό γεψυρώσει, χω ρίς όμως ή Χωροφυλακή κα! τά Σώιματα Ασφαλείας, νά άντατ ποδίδουν την χειρονθιμία αυτή. Τό γεγονός αύτό νειμίζομε δέν βοηβά στό νά ξεχαστοθν τά πά λιά αλλά καί πιστεύομε ότι ερ χεται σέ άντί^ση κα! μέ το ΐδιο τό Σύντβγμα τής χώρας, πού κατοχυρώνει τά δικαιώιμα- τα χοΰ πολίτη. Είναι άνάγκη ΰστερα άπό την ττερίοδο τοΰ έμψύλιυ πολέ¬ μου, τίς ' διώξεις, τίς φυλακές κα! τίς έξαρΐες, Οστίρα άττό την μαύρη νύχτα τής έψταετίας, νά σταιματησει έττιτέλους, ό διαχω ρισμός των ττολιτών σέ «νομι- ιμΐόφρονες καί μΐή>, ή σέ ττολί-
  ιτες «ττρώτης καί δεύτερης κα-
  τηγορϊας»
  ΑΦΙΞΗ ΝΕΟΥ .
  ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ
  Στή θέση τού άναχωρούντος
  Άντεισαγγελέα Ηρακλείου κ
  Μαρκή, ττρόκειται νά τοττοθε-
  τηθεΤ ό συνάδελψός τού κ. Λυΐμ-
  ττερόητο'-τλος, ό οποίος άναμέ-
  νετε νά έλθει τίς μέρες αύτές
  στήν ττόλη μας
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Πολλαί γονεΐς των παιδιών πού φοιτοΰν στό Πρό
  τυπο Δημοτΐικό Σχολειό τής Παιδαΐγωγικης Άκαδημί-
  ας Ηρακλείου, έ"χουιν άνηουχήαει τίς τελευταΐες μέ¬
  ρες γιά μιά φήιμη πού 2χει κυκλοφορήσει 6τι άνάμεσα
  στούς μαθηιτές παρουοιάιστηικαν μερικά κρούσματα μη-
  νυγγίτιδας·
  Έπειδή τό θέμα ουσχετίστηικε μέ τά νττεπόζιτα νέ
  ροΰ τής Άκαδημίας, γιά τά όποϊα έχει έϋτίσης κυκλο¬
  φορήσει φήρηι δτι δέν είναι καθαρά κι &τι> έχουν «σκου
  ληικάκια» ή πιαιραιπάνω άνηιαυχία των γονέων εΐχε πε-
  ρισσότερη έΐτίταση.
  "Εχομε τή γνώμη καΐ προτείνομε τόσο στή Διεύ-
  θυνοη τής Άκ,αδημίας καΐ τοΰ Σχολείου, δσο καΐ στήν
  'Υγειονομική Ύπηρεσία, άλλά καΐ σέ κάθε αλλο άρμό-
  διο, νά προβούν οέ μιά ύτιιεύθυντι καθηισυχαστική ά-
  νακοίνωση, γιά τό παρατιάνω θέμα, μιά καΐ καλά Γ) κα-
  κά δημιουρνήθηκε Γ)δη.
  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΌ
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟϋ
  Στίς Τρείς Καμάρες
  Σέ λίγες μέρες βγαίνομε στήν πλατεία των Τιρϊων
  Καμάρων, δπου κάτω άιπιό μιά αμορφη τέντα, μβ και-
  νούιργια τραπεζάκια καΐ αΐνετα καθίσματα, δηιμιουργή-
  σαμε £να πολιτιομέ,νο «καλοκαιριΐνό στέκι» γιά νά άπο-
  λαμβάνετε τή γνωοτή μοναδική Πίτσα μας καΐ τά αλ-
  λα έκλεκτά γλυκά, παγωτά, ποτά κλπ. τοΰ καταοτήμα-
  τός μας.
  Σάς περιμένομε γιά τό Καλοκαίρι τοϋ 1978 καΐ
  σας εύχαριστοΰμε γιά την προτίμηση πού μας δεΐξατε
  δλο τό Χεϊμώνα.
  27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1978 ΡΙΖΖΕΗΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟί.1
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
  ΐΗϊίίϊΧϊΧϊΙ···*·"···1·1···1·1··"" -------------------
  Ι'απόψεις
  ΙΙί!ίίίίΗΙ!Π!!!ίΠί:Π»Ι!!Ι»!!Βίί!!!!!:«!!!Η1!Η!!!η!!!!Η!η!!
  ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
  Οί απογευματινάς συνεδριάσεις των Δικα-
  στηρίων, σχαμάττ^ν νά γίνωνται άΐΛ τά μέοα
  τής περάομένης βδομάδας στό Ηρακλειο^ άλλά
  καΐ Πανελλήνια, διατί οί Δ,χασπκοϊ ΓΤραμμα-
  τείς άποφάσιοαν, επειτα άπό μακρά υπομονή νό
  μην προσφέρουν π- ύπείρωριαικι, άποοχόλί,αιι,
  γιά την άποία δέν άΐ|ΐοίβονται.
  Πράκεκαι γιά μιά δίκαιη άντΐϊκτωπΐοη μι-
  δς κατάστασης, πού μπορβϊ βεβαία νά δημιουργή
  προβλήματα στή λειτουργία των 6ε^υ]ΐένω
  μέ πολλές ύποθέσεις Δικασχηρίων, άλλά οΐω
  σδήηοτε ήταν άπαραίίτηΐΐη νά γίνει από την τάξη
  αυτή, των Δικασττικών 'Υτταλλήλων, πού κατα-
  ταλαΐιπωρείι:αι χο>ρ!ς νά άμοίβεται, δπως θά έπρι·
  τ—ρ
  Μέ την εύκαιρία αυτή, καλόν θά ήταν ΐύ
  Κράτος νά άντΐμειτωιπιίαει σοβαρώτερα τό δλο θε
  μα των εργαζομένων στήν άίπονοιιή της Δικαιο¬
  σύνην Ύπαλλήλων άλλά καΐ Είοαΐγγελέων καΐ
  Δικαστών, οί άποΐοι κουυράζονται άφάινταστα,
  δουλεύουν έπίπονα καΐ ύποφέρουν προσφέρον-
  τας σωιματικά καΐ φυχικά, για νά φέρουν σέ πέ¬
  ρας ένα τόσο σοβαρά έ'ργο, με τό νά άσχολοθν-
  ται άποδίδοντας τό Δίκαιο.
  Άνθρωτηνιότεραΐι λοιπόν μοταχείριση σέ δ-
  λους αύτούς πού καταικλύζοντται μ« δγχους δικο-
  γραφιών άλλά καΐ άροιβή στό κόπο τους, πού μέχρι
  στρερα προσφέιρεται τόσο άπλόχερα1 άπό αύτούς,
  χω,ρίς νά ύπάριχει άντίστοιχιη άνιταπόκριοη άπό
  τό Κράτος.
  Έλπίζομε δτι ή ε(5λογη δϋκαιολογηιμένη καΐ
  σκόπιρτ) στάση των Δυκαοττικών Γραμματείαν, θά
  ώδηγήισει τούς άρμοδίους στό νά δώσουν τή πρέ-
  πουσα λύση σέ ένα τόσο σοβαρά θέμα πού άπα-
  αχολεϊ έκείνους γιά τούς όποίους μιλήραμε φτ,
  άλλά καΐ ένδιαφέρει καΐ τό κοινωνιχό σύνολο γε
  νιικώτερα.
  Οϊ ΣΚΑΛΕΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΪΟΥ
  ΟΠΩΣ γράφομε και σέ αλλη θέση,, ή τουρισπκή κίνη-
  ση ήρχισε ήδηι καΐ μέ μεγάλη· μάλιατα έ'ντταση.
  Καΐ ένώ αύτό είναι, μιά εύχάριστη πραγματικότη-
  τα, στό άεροδρομαο Ηρακλείου, δπου προσγειώνονΐΓαι
  καΐ άπογειώνονται τά διάφορα ξένα τουιριστικά άερο-
  πλάνα (τσάρΓτερς) παρουσιάζοται μιά δυσάρεστη κατά-
  σταση μέ άφορμή τό γεγονός δτι δέν ύπάρ.χουν σκάλες
  γιά την ανετη, σωστή, άκίνδυνη καΐ ταχεΐα έξυπηρέτη
  ση των ξένων έπισκετΐτών μας.
  Δέν ξέρομε ποίος είναι ό ύπεύθυνος γιά την πα-
  ραπάνω κατάσταση, νομίζομε δμως δτι δποιος κι αν εί¬
  ναι θά συμφωνή μαζί μας οτό 6τι πρόκειται γιά άπαρά-
  δεχτο γεγονός καΐ δτι πά(ρα πολύ σύντομα θά πρέπει
  νό άντηιετωπιοτεϊ καα νά εκλείψη ή κατάοταση αύτη
  πού μας δυσφημεϊ οτά μάτιαι των ξένιον πού έν πάση
  περιπτώσει έΊρχονται νά άφήοουν στόν τόπο μας τά χρή
  ματά τους καΐ φυοικό είναι νά ζητοΰν καΐ μερικά λογικά
  άνταλλάγματα, δπως οί παραπάνω σκάλες άποβιβά-
  σεως.
  ΠΑ ΤΟΝ κ. ΜΙΧ. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟ
  ΟΠΩΣ είναι γνωστό, πρίν άττό λίγο καιρό
  προτείναμε στόν Βουλευτή τής Ν.Δ. κ. Μιχ. Γσλε-
  νιανό, νά άττοκαλύψει στό Λαά γιατί καί πώς έγι¬
  νε — ξαφνικά — ΰπουργός ό συνάδελφός τού κ.
  Έμμ. Κεφαλογιάννης, ά οποίος, «μόλις καί μετα-
  6ίαφ κατώρθωσε νά έκλεγεϊ βουλευτάς.
  ΤΩΡΑ πού ό κ. Γαλενιανός άττέχτησε καί δι-
  κή τού εφημερίδα, τό «Κρητικό Μελλον», νομίζομε
  δτι εχει ττλέον καί την τεχνική δυναχότητα νά τό
  κάνει.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, δττως ξανάπαμε, θά τό πρά-
  ξωμε άναγκαστικά εμείς...
  ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ
  ΣΤΟ δητμοσίευμα τοΰ συνερίγάπη μας επί των άγροτι-
  κων θεμάτωνκ. Κ. Λαίδηι, τοΰ περασμένου φύλλου
  μέ τόν τίτλο «Ό άπόηχος μιάς δίκης» (τής γνοκτπΐς δί
  κης των άγροτών), ύπήρχε μιά παρά,γραφος πού ϊσως
  να διαμφισβηιιήθηκε όσον άφορα σε ποιούς άναφέρε-
  ται·
  Διευκρινίζομε λοιπόν κατόπιν καΐ σχετικής συνεν
  νοήοεως τοΰ ουγγ,ραφέα τοϋ αρθρου, δτι άφοροΰσε
  αι>τούς πού κατήγγειλαν τούς άγροτες (τούς Ιδιώτες
  δηλαδή) κι αύτούς πού ήδη κατηγορηβήκανε δτι «φ,π
  άξανε» τίς πιροανακριΐτικές έρευνες (Βαρελδς) καΐ
  οπωσδΐροτε έπ' ούδενί δέν ύπήρχε οΰτε κάν οκέφη αίχ
  μης κατά των εκπροσωπών τής Δϊκαστικης Άροάίς
  την οποία ως γνωστόν τιμδ καΐ σέβεται καβένας δπως
  και ό ουγγραφέας συνεργάτης μας
  ΤΑ ΞΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
  ΣΤΑ περιοσότερα κέντρα διασκεδάοεως οί όρχη-
  στρες καΐ οί τραγουδής, άποφεύγουν συοτηματΐκα
  τπν εκτελέση κομματιών έλληνικής μουσικίϊς καί την
  άττοδοση έλληνικων τραγουδιών, «ν εξαιρέσει κανείς
  τις μεταμεοονυχτιες ωρες πού άρχίζουν τά έλληνικώ-
  τατα^ (;) μττουζούκια.
  "Ετσι, οί θαμώνες πού έπιοκέπτονται τά διά«κ>ρα
  * άιΓ' των,μπουζουκοτράγουδων, δέν μττοροΰν
  όλλα άχι κα, υπέρ τής
  έναντ1θν τίϊ
  λ
  μουσικής
  Ηγ έλλη-
  ρΓ ηίά έλλ'η
  Έξ' ίχλλου ύττενθυμίζομε δτι ή καθιέρωση τής ξε
  φερτης μουσΐκής καί των ύ^ρατλαντών τραγου
  δίων, αποτελοϋν 2να άπώχερο καΐ «άθωο» σχέδιο δ«-
  εισδυσεως τοΰ ξένου κλΐμοτος σ £να χώρο, δπου ή άλ
  Ρα
  ^ ΓΤΙ
  3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3η
  Μικρά άφΐέρωμα γΐά τα 26 χρόνια άπό την εκτελέση τού Ν. ΜΠΕΛΟΠΑΝΝΗ
  Ο ΗΡίΙΒΣ ΜΕ ΪΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΠΡΥΦΠΙ.0
  ΈπιμέΑεια άφιερώμαιος
  Γ. ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΜΕΣΑ άττό χό άναχύκλοιμιαι τού
  χρόνου ξανάρχεται συχνά στή
  ΘΟμηρη των λαών ή μμήιμή με¬
  γάλον ήρώων ττού εθωσαν τό αΤ
  ιμα τοι>ς καί έπεσαν γ<ώ τα Ιδαν>
  κά της είρήνης κοτι τής Δηιμοκρα
  τίος. Ή μνηιμη των άνθρωπον
  πού δ ί νούν τή ζωή τους γιά κά
  τιχχο ύψηλό ϊδθΜΐκό δέ σβύνε,ι
  ττοχέ. Ή θυσία τους συγχινεΐ έμ
  ττνέει καί ψιρονΐιμοοτίζειι.Σοφός εί
  ναι ό λόγος χοθ Μπαλζάκ, πού
  λέει δχ ι «ά—' όλες τίς σττορές
  τταύ ρίχνονταιι στή γή τό αΐμα
  των ήιρώων δίινεΦ ττάντα χήν πιό
  ττλούσια σοδιά».
  "Οσο δύσκολη καί άσυΜήθιστη
  είναι ή έμφάνιση μιός έξαιρετικά
  μεγάλης —ροσωπικότηταις, αλ-
  λο τόσο δύσκολος καΐ δασανιστι
  κός εΤνοίι ό άττοχωρισμός άτττ' αύ
  την. Άικόιμιη είναι έπίσης δύσκο
  λο' σέ μ«ς τούς νεώχερους, νά
  την γνωρίσουιμε καί νά την έξηγή
  σουιμε. 'Ωστόσο ή σηιμείρινή προ
  σπάθεια —αρουσίασης μ,ιάς ά¬
  πό χίς μίγρΛύτερες φυσιογνω
  ιμί€ς στήν μεχαΐττολ€ιμ>ική ττερίο-
  6ο δέν είναι χίστοτα ττερισοτότε-
  ρο άττο μαά έστω ΙστορικίΊ άνα
  σκόπιιση τώνγεγονότων έκείνης
  τής έποχής τα ο~οί!α άναιμιιρΐισβή
  τηιτα έπέδρασαν στήν μετέπτει-
  πειχα ττορεία τήις χώρας μ!ας.
  Την αϋγιή χήις 30)3)52 έττα-
  ψε νά χχυπάει ή φλογερή καρδιώ
  ενός μεγάλου άγωνιστή χοθ
  λαοΰ της 'Ελλάδιας. Ό Νΐκος
  Μττελογ ιάννης έττεσε άπό τίς δο-
  λοφονικές σφοΛρες τή<ς Κυβέρνη σης Πλαοτήρα ΰστερα άπό την ένχολή χών "Αμερικανόν ά φεντικών τηις. * Τό άπαίσιο καιι φρικιΐιακΓΠκό έγκλημα γβμισε άττό άγοονώκχη ση τό λαό τής "Ελλάδος άλλά κο! όλόκληρο χον ττιροοοευχικό κάσμο. 'Ενώ κϋ,μα όργής καί δι αμορτυρίας ττού πήρε ττρωτοφα νεΐς διαιστάσεις ξέοττασε —αν¬ τ ού, ένάντια οτό φεβο,ρό εγκλη μα>. Άπτό τταντοΰ καχαφθάνουν
  ιμηνύιματα άγανάχτησης έναν
  τια οτούς δολοφονους πού έστη
  σαν σχό έκτελεσχικό όπτόσττα-
  σμα τόν διαλεχτό ήρωα.
  Ή δίκη χοΰ Μττελογιάννη ά-
  υήκβι στή σειρά έκείΜη των με
  γάλων έγκληιμάτων πού είχον
  ττραιγιματτοστοιιήισει αί άμερικά-
  νοι Ίιμττεριαλιστές καΐ οί νχόττιοι
  ιμοναρχοφασίστες, μέ σκοττό την
  έξόντωση των πολιτικών τους
  άνχιπάλων. Ένχάσσεται μέσα
  στό γενικότερο σχέ&ο δράσης
  τους ποΰ πειριλαμβάνει καϊ
  την σατανική προποτγάνδα τους
  κου» χ!|ς άτιιμες συκοφαιπίες πού
  έτπνοοΰν κάθε φορά καί μέ διά
  φορους τρόττους τταρουσ'ΐάζουυ
  ότι δηλαδή τό ΚΚΕ είναι καμμιά
  ξενοκίινηχο κοοι τηροδοτικό και ό¬
  τι οί κομμουνιστάς εΤναιι <αχά σκοποι (δλέτηε 509). 'Ομως ό Ν. Μ—ελογιάννης δρ θωσε τό άνάοτηψιά τού άττέ- ννχντι στοϋς δολοφόνους καί χρη σιιματτο'κησε χ ό 6ήρα χοϋ στρα τοδικείου γιιά νά διακηιρύξει τα ύψηλά ίδανικά στά όττοϊα ά- φιέρωσε τή ζωή τού. Δέν εΤχε άκόμα τελειώσιι κα λά — καλά ή ττιρώχη δίκη σχό έκταικτο σΤίρατοδικεΤο τής Α¬ θήνας δταν έ'γΐΛ« γνωστό δχι δεύχβρη δ<Ίκη έτοΐιμάζεται γιά ■ηόν /ννττελογιάννη. Ή ττρώτη δίκη ξεσκέπασε χήν άσύσχαιτη, κιαττννΌρίο; και γελο-ιο ποΊιηισε τούς μάρτυρες καπτιγο ■ρίας καί όλόκληιρο τό δικαστή- ρι,ο. Ή ΤΓαράνοιμη άτΓΟφαση τής θανατΗ<ί>ς ι«ΓΓθ)δί»οτΚ/ ττροκάλε-
  σε χήν παγκόσμια άγανάχτηση
  καί κο—οκρθΛ/γη/Οταν. συζητή&η
  Κ€ ή άττοψαση, αύτη στή Γεν. Συ-
  νέλευση τοθ ΟΗΕ ό άντΐΛτρόσω-
  πος τής ΊΕΞλλάδιαις Πολίχηις ά-
  νά δηΛωσεί ψέιμβ-
  χΌ) δχιΐ ή άπτ όφαση δέν θά έχτελε
  στεΤ. Ή μονο)ρχοτταιρακιυ6έρ-
  νηση κα! τα άφεντικά της
  βρέθηκαν σέ δύσκολη θέση. Ό
  Πιρωθυττουιργός Πλο— χήιρας 6ρι-
  ρχότ;αν μ/τηροστά στό δ»ί|λιηιμιμα
  νά έχτελέσει, ή δχ.ι μιά χέτοια
  άτΓΟφαση τοθ έίκτακτου στρατο-
  δικείου πού 6 ϊδιος πιαλιά εΤ-
  χε δηλώσει ότι —ρέτπβι νά καταρ
  γηθεΐ. Ή δίεθη. έκε.ίνη, βγήκε σέ
  βάρος χοι>ς καιϊ τοός εξέθεσε
  ιμττροστά στήν τποτγκιόσ,μιιΐαι κοι^
  νή γνώιμιη. Χαραχχηιριΐστική των
  τπροθέσεων τους είναι ή δηλωση
  τΓθύ εκανε 6 τιιρόεδρος χοϋ εκ-
  τακχου στ,ρατοδικείου οννταγ-
  ματάρχης Σχαυιρόπου'λος στήν
  τηρώχη δί*οη.. «Θά κάνω δ,τι
  ιμπορώ γιά νά εΤμχχι κ α! πάλι
  πιράεδρος τού στιραττοθικείου
  και αυτή τή φορά θά καθσιρίσω
  τούς λογαιριο»ιμούς μου μαζί
  του>.
  "Υστειρα άπό λίγο στήινεταιι
  ινέα σκηνοθεχτίμένηι δίκη μέ 6ά-
  ση τα «νέα στοιχεΤο» ττού τάχσ
  τηροεκυψαν άΐττιό τίς συλλήψεις
  καιί την άττοκάλυψη σχίς 15)11
  )51 χοΰ τταιράνοιμου μηχαΜΐσιμοϋ
  τοθ ΚΚΕΞ». Την δίκιηΊ αύπή χήιν δι
  ιακ,ρίνεΐι ή σαττανική έττιινιάηση
  καί τό άναίσχυντο θιράσος πού
  χαρακιτηιρίζει χίς παρόμοιες
  σκιηινοθεχηιμένες δίκες. Χρησιιμο
  ποιήθηικιε σάν τταράδε[γ|μα ή
  ιμΐγάλη δίκη χής Λειψίας πού
  δικάο—ηκε ό άλλας μεγάλας Γ ι
  ώργης Δηιμΐητρώφ. Τό ιμαγείρε-
  μα τής κατηγορίας γιιά κατα-
  σκοπεία ανέλαβε ό τταρά__
  ύττουίρ,γός των έσωχεριικών Ρέν-
  χης. Πιιήρ-ιος μαθηιχήις τού Γκαί-
  ριγκ εΤχε τούς τηροβοκατορι-
  κοι>ς τί,τλους τής δρωμερης ύττό
  θέσης τής δολοφονίοος τού Λμειρι
  ικιανοθ δηιμοσιογ,ράφου Πόλκ.
  Χρησιιμπαίησε χήν ττείιρα χής
  γβρμοονιΐικίΐς Γκεστάπο> τής έγ-
  γλέζικιης άσχυινομΊΐκής άττοστο
  λής καί την άμεστι συνειργΐασία
  των άμ€ΐρ.ικάνων δηιμίων 'Άν-
  χσουλντ καί Ντ,ρΐσκαλ. ΈΞ,ττινοη
  σε σωρεια πλαστόον «σηιμά-
  των» ττού δήΊθεν ΟΊ»ακάλυψοίν
  Λτχί'ς μυοτ|ΐκβς κ,ρίκττΐτες των ά-
  συρμά|χων στήν Καλλιθέα καί
  Γλιυφάδα καί χρησΊμοποΙησε τα
  τπό άφάντασχα βασανισχήρια
  γιά νά άτΓοσΐπάσϊ.1 ψεύτικες ό
  ΐμολογΐες καί άττοκηιρύξεις άττό
  τούς κιθίτηγορούμενους.
  Γιά νά έξαο-φαλΓισοκν τό δι-
  καηχ'ήρηο διώρισαν στραχο&ίκες
  άξιωματΐικούς τού ΙΔΕΑ κ«ί δι
  εξιήιγαγοιν τή δίκη σέ τηρωτοφα-
  νή τρομοκ,ρατϊα. Ή κατηγορία
  κια]τά τοΰ Μττελογιάνντι καΐ των
  σύντροφον τού ήταν δχ £καναν
  κοΓτοΐσκοτπεΙαι σέ βάρος της '—ν
  λάδας, δτι μϊτέδιναΜ στρατιωτι
  κά μυστικά στήν ήγεσϊα τοΰ
  ΚΚΕ, δτι τό ΚΚΕ έτοΐιμάζει επί
  θέση κατά τής ΈΞλλάδας μέ
  στ,ρατούς των Λ. Δημοκρατιών
  καΐ τέλος, δτι ύο ΚΚΕ όργάνω-
  σε καί καθοδηιγοΰο'ε χήν ΕΔΑ
  ιμέ χήν όττοία βιρισκόταν σέ έ~ο:
  φή ,μ,έΐσω χών άσυιρμώτων πού
  άνακαλύφθηίααν.
  /Λάρτυ,ρες καττιηγορίας ήταν
  σννηθιισμΐΕΐίθΐ χαφιέδες τηζ '^"
  σφάλειας καί τού Γενικού 'Επι-
  τελείοΐΛ, -γίά μιά στημένη, δίκ-η
  δττως Ιστορικά άττοδείχτηκε,
  «αλά έκπαιδευμιένοι ττ,ράιχτορες
  της Ίΐίχέλινχζεν Σέιρβις.
  "Οταν άνήγγεΐιλαν χή δϊκη 6
  '.Ελληνικός καΐ ό άμερικοονικός
  Τύττος «αι «Ή Φωνή τής Άμε-
  ρΐικής» διαιτι>μ(πάινιιζαν δτι ή δι
  κΐ> αυτή είναι μιά άττό τίς «με-
  γαίλύτε,ρε,ς δίκες κατασκχΛτωΜ»,
  δτι θώ σταθεΐ δϊδαγμχχ γιά δ-
  λες τίς χώρες, θά άττοκαλυφθεί
  τό «ιμεγαλύτ&ρο κατασχαττευτι
  κ,ό δίχτυο» καΐ 6 <καττοισκοτηελί>
  τι«ος ρόλος των Κομ.μ/ουνι>-
  στών»
  Ή πο,ρεϊα της δικης δμως κα
  χαράκωσε τό κατηγορήσηρΐο'
  «αί εξέθεσε τό δικαστήιριο καΐ
  αυτήν την Κιι/6ερνηση. Ποίον έ
  ττεισαΐν δτι τό ΚιΚΕ κάν«ει·κατα-
  οκιοττεια; ΚΑΝΕΝΑ!
  ΟΊ μοναιρχοφασΐστες δήιμιοι
  μέ την δΐκη αύτη τού Μττελογιάν
  νη θελησαν γιά άλλη μιιά φο-
  ιρά μ,έ τίς συκ.οφανχίες τους νά
  δυσφηιμίσουν τ ό ΚΚΕ καί νά κο>
  ταθικάσουν την πολΐΓΓΐκή τοα
  στό πΐροσωτΓο τοΰ άξιον/ ήγέτη
  τού Ν. Μττελογιάννη. Στήν άνα
  'κοίνωση τού τα ΚΚιΕ στίς 18)
  2)52 διακηρύχνει άνοικχά την
  πολιτική τού.
  «Μάς καιτηγοροΰν γιά τηαρά
  ναμη δράοη.. Τούς άττοντάιμε:
  Τό τπιό νό,μΗιμο και Ιβρο δικαίω-
  μα κθοΐ ύτΓοχ,ρέωο-η τού κάθε πά
  τριώτη "Ελληνα είναι νά πα-
  λεύει την τηαΐρΐαΜοιμίαι καί τούς
  νάμους τους. Ή πιό αγια καΐ
  άτταιραβίαστη ναμκμιότη,τα σή-
  μί3ραι στήν 'Ελλάδα εΤνΐαι ό ά-
  γώναις, ό άνΕΐρήνευχος καί ά-
  ττοφασιιιστικός, ένάντια σέ κάθε
  τί πού πρ οέρχεταιι άτπό την ά-
  ΐμειρικιανοκροπΐα καϊ τούς προ-
  σκΜΐ^μΐένουις τηζ, ένάντιιοο στήν
  τταρανομία
  Αγωνιζόμαστε γιά νά ξημερώσουν στή χώρα μας καλύτερες μέ-
  ρες χωρίς πείνα καϊ πόλεμο. Γιά τό σκοττό αϋτό αγωνιζόμαστε καί
  όταν χρειαστεί θυσιόζουμε καί τή ζωή μας. Πιστεύω ότι δικάζον-
  τάς μας σήμερα δικάζετε τόν άγώνα γιά την ειρήνη, δικάζετε
  την 'Ελλάδα.
  Ν. ΜΠΕΛΟΠΑΝΝΗΣ
  Ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ
  ΣΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
  Η ΑΠΟΛΟΠΑ
  ΤΟΥ Ν. ΜΠΕΛΟΠΑΝΝΗ
  Μεχά τή' δίκιη ή Κυβέιρνηση
  Πλαστήιρο] βρέβηκε μΓττ,ροστά σέ
  δύσκολη θέση. Ή έχτέλεση τής
  τπροσέκ,ρουσε μτηροστά σχό Πά
  νελλήντο λα'ικο αΤσθηιμα και! χήν
  διαΐμΐαιρτυρία καΐ
  Στό κόμμα τοΰ
  Πλαστή,ρα άττΕΊλήθη«ε διάστπα
  ση.
  Ή διιαδικοχτία οχι μ,όνο δέν ά
  σηέΊδειξε την (οαχιη'γορία άλλά ό
  ιΜΐττελογιιάννιηις ύψώθηκιε γιά άλ
  λη μιά φορά σέ σύμβολο χοΰ ά
  γώνα γιά χήν έθν,ική άνεξαρτη-
  σία καϊ την ειρήνη στήν "Ελλά-
  6α.
  Ό Ν. ΑΛττελογιάννη,ς στάθη-
  κε στό έδώλιιο χοΰ καχηγορου-
  ιμιένου δχι μάνο ένας άχαλάντεχί
  χος όροομιατιστής τής Δημοκρα
  τίος άλλά κ,αϊ ένας τπροδρομιΐ-
  ι^άς. έξάγγελος χών δειΐνών κα!
  των συιμφορών πού θάφερνε
  στήν 'Ελλάδα καΐ στό λαό της
  ή π,ροσκόλλησηι τής χώρας μας
  οτούς Άΐμειρικάνους καί ό μονό
  ττλευρος πόλεΐμος ένάντια στό
  ΚιΚιΕ.
  «Ή δίκη αύτη τόνιζε σέ ενα
  σηΐμεΐο στήν άττολογίο: τού ό
  Ν.Μ. ΐΤναιΐί μιά κατά τή γνώμη
  ιμου τουλάχιστο, καινούργια εκ
  δοση τής προηιγού,μενης δίκης>
  έκδοσηι όμως βελτιομένη καί ώ-
  φείλει νά όιμολογήσιει κανείς έ-
  /πιτελ'ΐκά όργανιωΐμιένη. Νθιμίζω
  6τι ύττάρχιει ά~όσταιση άνάμε-
  σα σ' αΰτά ττού καχατέθηκαν έ-
  δ« καΐ στό νόηιμα τόζ διακήρυ-
  ξι>ς αυτής, (πρόκειχαι γιά δια
  ικήρυξη ττού έξέδωσ<ε ή τρίτη συν διάσκεψΓΐ γιιά την όττοία έγινε πολύς θόρυιβος) άνεξάρχητα άν ονιμ4>ωνΕΪ κοβνείς ή οχι μέ τό
  ττΜεΰιμο: της καί μέ τ ό νόημά
  χη>ς. 'ΕίΤτίσηις κατατέβη^ε έδώ
  τηέρια δτι κάθε κομρουνιστής εΤ-
  νσίΐ κατάσκοπσς, δτι οί κομμου
  νιστές δέν είναι "Ελληνες, δτι
  τό ΚΚΕ δέν είναι 'Ελληνικό. Νο
  μιίζω ότι ό παχριιωτισιμός ενός
  κόμΐματτος δέν κιρίνετθ'ΐ άπό τα
  λόγια σέ περιόδους μάλιιστα
  ττού εχουν στ άν άνώτατο δαθμΐό
  οξυνθεΐ χά πολιτικά πάθη, στό
  έσωχειρικό μιάς χώρας "Οπως
  σμμδαίνει οήμερα στή χώρα
  ιμας, καί δταν ιδίως ό κοιικονικός
  καΐ ταξικος αγώνας εχει φτά-
  σ£ιΐι σέ χέχοιο όξύτοττο σηιμεΐο
  χότε δέν μπορεΐ κανείς νά κρί-
  νει τόν πατριωτισμό ενός κόμ^
  μαχος είτε καί άτόιμων άκόμα,
  άπό τίς συκοφαντίες καί τ'ζ ύ-
  ττερβολές. Νομιίζω δτι ό Παττριω
  τιοιμιός ενός κιό;μ|μο7Γθς ή" και ά¬
  τομον άκόμιη κρΐΜεται δταν κιν
  Μιά χαραχτηρΐστική σκη,νή τής Ίοτορικης Δίκης.
  Ό Μπελογιάννης άττευβύνεΐ ερωτηθείς οττούς μάρ-
  ρες Κατηγορίας, άνβρώπους της Γενικης Ασφαλείας.
  λη πολκτικιή! Πόσα θύΐματα! Πό-
  σες θυσίας!
  Ποίρ' δλα αύτά ό Πλαστή¬
  ρας στίς 30 )3)52 ττραγ-
  μαχοττοίησε τήιν έχχέλεση τού
  Μτηελογιάννη. Σέ άνταίΓτόκριση
  άττό την Άθήνα ττού μετέδωσε
  ό Ραδιοψωνικός σταθΐμός τής
  έλεύθερης 'Ελλάδαΐς δίνεται ή
  ττεριγραίρή τής έχτέλεσης καιί οί
  τελευτ,ιαΐες στιγιμές τού έθνικοΰ
  μας "Ηρωα.
  Κοιιμόταν βαθιά δλη ή φυ-
  λακή κείνη τη νύχτα καιί ό Μτπε-
  λογιάννης σάν τό λιονχάρι στό
  κλιουδί τού. Ή ώρα δυό μεχά
  χά μεσάννχτα ό Παπασττύρου
  άττοΛΡτβύσε στ ό -τηλέφ«νο άκό-
  μα «έπ' ούδειν! λόγω πρόκειται
  νά γίνουν έκτελέσεις». Τό κρο>
  τοΰσε άκόιμα μιυσχικό, καί δ-
  ιμως τ ό έκτελεστικά άττόσττασ-
  μα εΤχε έτοαιμοβστεΐ κείνη την ώ
  ρα·
  Στίς τρείς τταιρά δέκα οί δή-
  ΐμιοιι μιτπηκαν στΐς φυλακές, μέ
  έπικεφαλής τόν Βασιλικό Έπί-
  τροπτο. Ό ύπα)ρο(ιΐφύλακας των
  Φυλοχών πήιρε διαχαγή νά πάει
  κά ξυατινήισει τούς μελοθάνατ
  χους. Μττιήικε πρώτα στό κελί
  τού ΛΛπελογιάννη. Και! οί τρείς
  σχό κελί τοΰ θανάτου κοιιιμοχαν
  δαρ,ιά καί δέν άντελήφθηκιαν
  τόν ΰ~αιρχι<|>ύλαικια πού μτηηκε.
  Ξύττινιησε πιρώχα ό Μπελογιάν
  «ής.
  —Νίκο, σ.ήκω.
  'Ατάρκχχος ό Μττελογ ιάννης,
  σηκόνεχαι καί λέει:
  — Πάιμε γιά καθαρό άέρα;
  —Ναί, Νίκο, τοΰ άττάντησε,
  σάς πάμε γιά εκτελέση.
  Ό Μπιελογιάννης ντύνετΛΗ
  καιί βγαίινει εξω.
  ,—Μάς πάτε γιά εκτελέση; ρώ-
  τησε ό Καλούμενος.
  — Νιαί, εΤτπε εΐρωνικά ό Μττελο¬
  γ ιάννιης ιμάς πάνε γιά φιρεσκο
  άίρα.
  ή άνεξαρτησΐα, ελευθε¬
  ρία καί άκε,ραιότητα τής Πα-
  τρίδας μας. 'Εκεΐ δρίσκεται ή
  λυδιία λπ'θος, αύτό είναι τό κρι
  τήριο γιά τόν —σττριωτισιμό ε¬
  νός κάμιματος. Κοοι άν θελήσει
  κανεΐς μέ τέτοιο. «ιριτήριια νά
  κρΐινει τ° ΚΚΕ θά δεΤ ότι δέν εΤ
  ναι τό Κόιμιμα ττροδοτπκό άλλά
  άντίθετα είναι καθαιρά 'Ελληινι-
  κό καΐ τίατριωτικό. Καί ΰττάιρ-
  χει τέτοιο τηαράδειγρα. "Οταν
  κινδύνευε ή ελευθερία, ή άνεξαρ
  τησία καί ή άκεραιότητα τής
  Πατρίδαις μας άττό την έττίθεση
  τού Μουσολινη ό Ζατχαριάδης
  μιέσα αττό τή φυλακή έγραψε έ
  κεΤνρ τό τΓβρίφηιμο γράμμα.,
  τού ττού καλοΰσε δλους τούς
  "Ελληνες νά μετατρέψουν κάθε
  γιοφύριΐ καί χωριό σέ κώστρο
  τοΰ άττελευθερωτικοΰ άγωνα.
  Καΐ ό Τδιος ό Μετοίξάς άναγκά-
  σθηκε νά τό δηιμιοσιεύση στίς έ-
  φηΐμιερίδες κα! νά τό μεταδώσε*
  καιι στό μιέτωττο άκομη αυτή την
  έττοχή»
  Καί παρακ,άτω τονίζει. «. . πάλι
  δι/ό δράμοι άνοίιγονται γιά χήν
  Έλλάδα. Ό καινούργιος μονό-
  .πλετ/ρος έμφύλιος πάλεμος άπό
  ιμέρους χής δεξιάς, μ£ τα έκτα-
  κτα στρατοδικεΤα, μέ έκχελέ-
  σεις, φυλοκές καί οτρατόιττεδοι
  συγκέιντρωσης7 ή ή είρήινΕυση
  τής χώρας μέ την έττάνοδο τοΰ
  ιΚιΚΕ στή ναμιιμότητα, τή χορή-
  γιηΐσιη Γενιικής 'Αμινηστείας καί
  την έπιστροφή των ττολιτικον
  τηροσφύγων καί των παίδων
  τηού 6ρίσκονταΐι σχϊς χώρες τής
  Λαικής Δηιμοκιρατίας. Δυσχυ-
  χώς καΐ αύχή τή φορά ή ττ,ρωτο-
  βουλία στήν έκλογή δ,ρέθηκε
  σχά χέρια ΤΓ^ς δεξιάς. Κα! δυ-
  στι-'χώς οί ε,μστοροι τοΰ μίσους
  κα! οί κάττηλοι τού αϊμιατος πού
  χύθηκε καιί άπό χίς δυό με,ριές
  διιάλεξαν τόν μονόπλιευιρο έμφύ-
  λιο ττόλεμο, τή δία καιί χήν τρο
  μοκιρατία πού άν συΐΜεχίσει μο-
  νο καιινούργιες καταοτροφές θά
  φέρει σχήν 'Ελλάδα...».
  Διαβάζει καΐνεΐς αύτά τα λό
  για χοΰ Μττελογιάννη κι άναλο-
  γίζεται μέ δέος: άλήθεια, πό-
  σες συιμφοιρές καΐ πόσα δεινά
  χρειάστη^ε νά ύποσχεΐ ή Έλλά
  δοο ώσττου νά φτάσει σήμερα μό
  λις στήν άφετηιρία. γ<ά μιά δλ- *»>♦♦♦♦♦ ♦♦< ι'ααιο ΑΙ α κ ιι ά κ η Ι8ΑΝ1 „ ΤΠ> ,,.,, „--------------------ΑΟΛ_Ν»_1,ΟΥ ΛΙΑΚΟΥ 6-7 ΗτηλΙ,.ΙΟΙβ ΗΡΑΚΛε.ΟΝ
  "Ο, τι Θέλει τό σύγχρονο σπϊτι
  ΠρΙν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συνκρότημα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας
  Προσφέρομε τής καλύτερες μάρκες στερεοφωνικων μηχανημάτων τοΰ ΗΧΟΥ
  ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΓΙϋΕίΙΤΥ - ΟΚΟννΝ
  ΝΑΤΙΟΝΑί-δυΡΕΚδΟΟΡΕ-ΤΕΟΗΝΐσ- - 5ΐίνΕΡ - ΗΙΤΑΟΗΙ -, ΤΕίΕΓϋΝΚΕΝ
  Ύπςυθυνη καθοδήγηση γιά σωστή έκλογιΗ
  ΡΑΔΙΟ ΜΑΚΡΑΚΗ
  >♦♦♦♦< 'Εκιείνη τή στιγμή ξύττνησε ά ττό τό κελί χης ή "Ελλη ή γυινοιί κα χοΰ Μπελογιάννη. —Νίκο μου θαρθώ κοοί γώ μαζ! σου, <ρώι»οΐξε κλαίγοντας μέ στηαιραγμό. Ό Μπελογιάννης γύρισε στόν ΒΌσιλικό 'ΕτπΓτροττο: ^—Μοΰ έττιτρέττετε νά δώ τή Υυ- ινοίίκια μου; "ΥΌ-τερα μέ σι/νοδεία, πηγε κον τα στό κελΐ τη,ς. Τής άφησε τό ρολόϊ τού τό παρτοφόλι καΐ μιά φωτογραφία τού- —Γιά χαρά "Ελλη τής εΐττε χα- μιογελαιστάς δέν θά σέ ξαναδώ. Άφοΰ χούς ττέιρασοιν χειροπέ- δες στϊς 3.20' ξεκίυησε ή μα- κάβρια φάλαγγια. Στιίς 4 τό πρωί ακριβώς έφτασαν στό Γου δί. Ό Μπελογιάννης είναι ά¬ τάραχος, καί ένθαρρύνει συχνά τάν Καλούμεν» πού δείχνει το>
  ραγμένος.
  ή φάλαγγα εφτασε
  σχόν τόπο των έχτελέσεων ά-
  κούστηκαν κραυγές, άπό τούς
  κρατούμενους στή «Σωτηρία»,
  ψυμΐαχικούς. «"Οχι άλλο αίμα
  δολοφόνοι».
  Στ;ίς 4.Ί2' «χ! μετά τήιν συ
  νάντηση. τού Μιπελογιάννη μέ
  τόν ίερέα κάχω άπτό τό (φώς τ—'
  τηροδολέων των αΰτοκΐινήπ:ων πά
  ιροττάχθηκε τό έκτελεστικό άττό
  σττασμα.
  ΕΤκοσι τέσσερις άμερικάνι-
  κες κάνες ύψώθηικαν γιά νά σκο
  ρπίίσουν τόν θάνατο. Ό αητός
  τού Πράμμου μέ τό κεφάλ'ι ψη-
  λά άγκάλιασε σέ ένα δλέιμιμα
  χου τή ζωή πού άφήΊνειΐ, χούς
  συνχρόφους πού τόν τηαράσχε-
  καν κείνη τή στιτγμή άττ' δλη
  τήΓή.
  «Ζήτω χ ό ΚΚΕ»
  Ή ζη>τωκραυγή πνίγη»ιε άττό
  τίς όμοδρονχίες. "Εΐτεσε ό ττε-
  ΐρήφανος έλατος κομιμένος άττό
  τό τσεκούρι χής άμερΐκάνικης
  κοποχής. 'Έ—εσε κλεΐνονας
  σχήν κ«ρδιά χου χό κόμμα πού
  τόν εθ,ρεψε κ,αΐ τόν άνδρωσε.
  Τό καμμιά πού τόν έμαθε νά άγα
  ττά τό λαό καί την παττρίδα. "Έ-
  ττεσε! Μά σχ'κς κορδιέις μας σχό
  νού καί σχή σκέψη τού λαοΰ μέ
  γάλωσε.
  Τό δνομαι τοΰ Μίτελογαάννη
  περιδάλλεχαι ά—ό άσκίαστο
  φωτοστέφανο δχι μόνο σχή συ-
  νείδηση τής "ΕλληΜΐκής Εργα-
  τιικής Τάξης —ού χον γέΜνησε,
  τόν άνάθρεψε καϊ τόν διβατακδα-
  γώγησε δχι μόνο στή συνείδη-
  ση τοΰ 'Ελληνικοΰ λαοΰ μέ την
  ήρωίκή ίστορία τοΰ όποάου συν-
  δέεται άδιάαηταοχαι γιά πάντα.
  Τό δνομα τοΰ Ν.Μ.εΤναχ ένα άττό
  χά μεγαλα άνό,ματοο σχά χρονα-
  κά χών έτΓαναστατικώιν δημο-
  κρατιικών άγώνων πού οί έργαι-
  ζόιμενοι δηιμοκράχες τό προφέ-
  ΐρουν μέ μεγάλο σεδασιμό. ΟΙ
  Κομ/μουνισχές νοιώθουν ττερήφα
  νοι ττού μέσα άττ' τίς γιρα|μ|μές
  χους βγήικ,αν άθάνατες φυσιο-
  γνωμίες σάν τούς Μιττελογιάν-
  νη, Λιγβόπουλο, Πλουμιδη, Μα
  ριακάκη, Μΐαλχέζο, Σουικαιτζίδη,
  Ήλέκχρα "Αποο—όλου, Σταθο
  ττούλου, Βοβγγελιώ Άιρμενάκη,
  Βαγγελιώ Φωτιάδου, οί ΕΠΟΝΐ
  χες χου 'Υμηχοΰ κ.ό:.
  Τό παράδειγμά τους έ'δωσε
  «χά δίνει νέες δυνάμεις στή σχο
  λή ήιρωϊσιμοΰ των Δηιμοκραιτών.
  Ό ΜττελογιάνΜης, σάν ζων-
  τανό τπρόχυπο διδάσκει φρονηΓ
  μαχίζει, τηαρορμά. Δείιχνει πώς
  ό άγωνιοτής πού έχει άφιερώ-
  σει τή ζωή χ ου σχήν ύττηρεσία
  τού ττιό ώιραίου, τού π,ιό εύγενι
  κου κοινωνικοΰ ίδανικοΰ νοιώ-
  θει χον έαυτό χου ]κανό γιά μά-
  χή ώς την υστσχη ττνοή τού. Σ'
  αυτή τή μάχηι ό Νίκος ΜττΕλο-
  γιάννης άτπεκάλυψε άλες τίς ά-
  ρετές ττού συγκ(ροτούν τή^ν ώ-
  ραία άγωΜΐστικ.ή χου, φυσιο-
  γνωμΐα.
  ΕΤνΛαοι νοιμ'ιζουιμε καιρός τα
  γβμάτα άγωνιστΜθί φλόγα κα!
  ττάθος λόγιΐα πού άτπηύθυινε ό
  Μττελογιάννης στούς δικαστές
  τού νά άττοτελέσουν τή χρυσή
  ·π·ιρομ£τωπ!δα τού Ίδεολογικοΰ
  καίι τοΰ Πατριωτικού «,πιστεύ-
  ω» τού κάθε σηιμε-ρινοΰ άγωνι-
  στή τής ττροόδου καί ΐδιαιίτερα
  χών νέον.
  Γ. ΛΑΓΟΥ8ΑΡΔΟΣ
  Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
  Την σύγή τόν στήσανε στά έξι μέτρα.
  Τί ήταν τό έγκλημα;
  «Προδοσία»! είπαν.
  Τί παθαίνεις όταν ζητάς τό δϊκηο, όταν μιλάς
  γιά Λευτεριά, κι άλλα τοιαύτα.
  Οί άνθρωποι πού γιαυτούς χάνεσαι, γίνονται
  σκληροί σέ τέτοιες πύρινες λέξεις.
  Μά κείνοι πού μπορούσαν νά σκέπτωνται,
  κι ή καρδιά τους ρολόι κτυπάει τόν χρόνο,
  ήξεραν, καί ξέρουν άκόμη,
  πώς έκείνος πέθαινε γιά χατήρι
  των άνθρώπων — γιά τόν βασανισμένο Λαό.
  Πέθαινε γιά ν' άνθίσουν οί άνοικτες πασχαλιές.
  Πέθαινε γιά νά δώσει ζωή στόν ήλιο
  νά λάμψει σ' όλες τίς σκότεινές γωνιές τού Κόσμου.
  Πέθαινε γιά ν' άνθίσει τό χαμόγελο
  στά σφιγμένα χείλη.
  Πέθαινε γιά ν' άνοίξουν οί κλεισμένες καρδιές.
  Τό χαμόγελο τού άνθος άμυγδαλιάς
  στό μεσοχείμωνο.
  Τό Κόκκινο γαρύφαλο στά δάκτυλά τού,
  ανοιξιάτικο χελιδόνι στούς ώμους όλάκαιρού τού Κόσμου.
  Τώρα τόν στήσανε στόν τοίχο.
  Ένα πουλί φοβισμένο φτερούγισε πάνω άπ' τό κεφάλι
  τού έτοιμοθάνατου.
  Ή διαταγή ήταν ρητή.
  Στόχος βολής ή καρδιά τού.
  Μά κείνος μέ τό γαλήνιο βλέμμα τού,
  σάν τού Χριστού ,κοίταζε τούς εκτελεστής τού.
  Τόν θάνατον δέν τόν φοβήθηχε,
  ήταν συνηθισμένος νά παίζει την τυφλόμυιγα
  μαζί τού.
  Γιά μιά στιγμή μόνο σκέφτηκε την κοπελιά τού.
  —Ή άγάπη πού γεννήθηκε έν διωγμώ.
  Οί έχοντες τό πρόσταγμα τής έκτέλεσης,
  κέρωσανΙ ' ι
  Τούτο τό χαμόγελο είναι έπικΐνδυνο,
  σκοτώνει την άγριάδα τού έκτελεστικού
  άποσπάσματος.
  Βιαζόντουσαν νά προλάβουν πρίν βγή ό Ήλιος.
  Τό μισοσκόταδο τούς βολεύει καλυτέρα.
  Ξηρή κορακίσια άκούστηκε ή βραχνή φωνή τους.
  ΠροσοχήΙ
  Λάβετε θέσεις.
  Επί σκοπόν. '
  Πύρ.
  Ή ζωή δέχτηκε τό βόλι κατάστηθα.
  Ή ψυχή φτερούγισε στ' άγνωστα λημέρια της.
  Οί έλπίδες τού αύριο κυλίστηκαν
  ■στό χώμα μέ ματωμένα τά φτερά τους.
  Ό Ήλιος δέν βγήκε__
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ — ΔΑΝΑΟΣ
  Βιβλιογραφϊα άπό τό βιβλίο
  «ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ»
  Έθνικός ήρωας τής Ελλάδος»
  έκδόσεχ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«««■Ι
  ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ
  ΣΤΟΧΩΡΙΟ ΕΛΗΑ
  θά βρήτε μίπριιζόλες ττΐς ώρας καί διαφόρους
  αλλους μεζέδες.
  Δεχόμεθα παραγγελίες διά Γάμους καί Βαιΐττίοεις
  ♦♦♦♦
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  τό μεγάλο καραβάνι
  της Μερσεντές
  κάνει τόν γύρο τής Ελλάδος
  Κινητή "Εκθέση όκημάτων: Φορτηγά, τρακτέρ, ηούλμαν, ψυγεια.
  Ένημέρωση καί συμβουλές άπό Γερμανούς τεχνικούς
  Κινηματογραφικές προθολές, ΒραΒεΤα.
  Δκ3γΤϋύν)σμοί μέ πλούσια δωρα. , .
  Ύποδεχβητε τό μεγάλο καραβάνι τής
  ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  (1ο ΝΤΟΚ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
  ΒΙΑΜΑΞ Α.Ε. - Μ.Κ. ΦΠΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:
  Ι. ΝΙΩΤΗΣ - ΕΜ. ΜΑΥΡΑΚΙΣ Ο.Ε.
  ΛΕΩΦ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 56
  ΤΗΛ. 282 301 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ΤΑΑΥΤΟΚπΜΉΤΑ
  ΛΙΠΑΝΤΙΚ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 2η
  ηρακλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 197·
  Έκδπλώοεις
  Στήν αϊθαχτα τού 'Ε|ΐ|π·ορ·>-
  κου καί Βιομηιχανικού 'Εττιμελη
  τηρίου "Ηρακλείου έγινε ή πα¬
  ρουσιάση χοθ Βιβλίον «Ή Κρη-
  χη υπό ΑίγυττΓΊΐακή Έξουσία
  1830—η1ι840» την περοασμένη
  Λεατέραι τό 6,ρά6υ. Την έκθήλω
  ση άνοιξε ή κ Χρ. Μπουιρλώτου
  ή όττοία κα! άναφέρθηκε, άττό
  μί,ρους χοθ Δ.Σ τού Σύλλογον
  ΠολΓπστ-ικής Άναπττύξεως,
  στή μέοοριΐ τώρα δροοστηιριότητα
  τού Συλλιόγου, ό όττοΐος κλείνϊι
  διετή θητεία. Άμέσ«ς Μ£τ.ά
  στό δήμκχ άνέβηκε ό Πρόεδρος
  τού Συλλόγου κα! κύριος όιμ<λη- τής κ. Σ-τεργιος Σττανάκης Ό κ. Σττταινάκιης μέ την χαραχτη- ρ,ιστική άττλιότητβ πού χον δια κρΐνει, ανέπτυξε δψογα τό θέ- ιμα κάνοντας μιά σύντομη Ί- σταρική αναιβραμή ο-τήν Ίσχο- ρία τής Φυλής μας ά—ό χό 18'2ί1 μέχρ,ι καί την ττερίοδο 1840. Διεξοδικότατκχ άΜαφέΐρθη κε στό Ίστορικιό χής εκδοσης τοΰ 6ιβλίου ττβύ ονγγραφέοος Του εΐνχχι ή ΑΙγύττττ;ια καθηγή- τρια κ Ζεινς— "Εσιματ; Ράσεντ άλλά κα! στή γευικότερη σωμ- 6ολή ηης μελέτην οούτης στήν Ι στ,σρία τής Κρήτης μ,ιά καϊ ττού όττωις εΐττε ό όμιιιληττής «τα στοι- ,χεϊσ της ττροόρχονται Λπώ τή ιμεριά τοθ Κατοίχ-τηχή» Άναμιρισβήτηχη εΤκχι ή θε- Τ'ική ττροσφαρά στήν άνώτττυξη χοΰ τπολΐΓΓΐστικοΟ έτπΐΓΓπέδου στήν ττόλη μακ; <3στό την μβριά τού Σύλλογον Πολιτιστικής 'Αινχ»- τττύξεως. Αύχό δμως ττο»/-νκαΓτά την γνώμιη ιμας ττρέπει ι«χ άπτο»· σχολήρ-ει τό Δ Σ είναη τό πώς θά καχαφέρει νά μαζικοττοιήσει άκαιμη ττερισσότερο τό ΣΟλλο- γο Κίάνοντας καιμιττάνιες εγγρά¬ φως νέων μελών σ' αυτόν. Σχή,ν πρόσφατη εκδηλώση πά ιραβρέθηκαν ό Ναμώιρχης 'Ηρα κλειου κ. Καραΐγκουνίδης ό Πρό εδρος χού Δηιμοτ Συ>ι6. κ Χρο
  νάκης κ..ά.
  Ζωγραφΐκή
  Ά/ττόψε σχί·ς 8 τό 6ράδι/ έ-
  γιοαιν«χζε"τα» ή νέκχ εκθέση ζω-
  γιραφικίίς τού Ββσίλη Ζσχαρά-
  ♦♦♦Φ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  11 ΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΡΧ. 7.5ΟΟ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΓΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  Έλατε μαζί μας νά δήτε την ώραία Βουλγαρία
  καί Ρουμανία καί νά θαυμάσετε την πρόοδο αυ¬
  τών των Σοσιαλιισπκών χωρών.
  θά έπισκεφθοΰρε Κολχόζ καί ηρότυπα έρ-
  γοστάσια.
  θέσεις πειριοριομένες· — Μ—ορεϊτε νά δώση¬
  τε τϊροκαταβολή γιά εξασφαλίση θέσεως.
  Άρχη,γός έκδροιιης Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ
  Παναγία Μασταμπά, καί τα βράδκι στοΰ Χαρί-
  λαου τό Καφενείο, έναντι ΟΤΕ.
  Τηλέφωνα: 231.848 —233.741 — 285.576 267013
  εΧΙΧ
  κη στή Γκαιλερι Σται/ρακάκη
  τής οδοί Ζωγράφου 7.
  Άναφερμενος ό έκλεχτός καλ
  λι·χέχνης σχήν ττρόσ<1>ατη' ττσρου
  σίαο-η των έργων του γράφει
  *Τή δουλ£ιΐά πού ποορουσιάζω
  στήν Γκαλείρ! Σχαυιρακάκη, την
  όνομόζω «Άσιμα ήιρωικό καί
  ττένθψο» ΟΊ ανθρωττοί μου ποΰ
  είναι άνθρωποι χοΰ κοηιρού μας
  χοθ τόσο πολυιτάραχου> ττότε
  τραγοκίάνε χκΛρούμίναι καί πό-
  χε θλιιμένα. ΕΤναι συναιιισθήιμστ
  τα χοΰ κόσμου μου κα! χοϋ κό¬
  σμου μας. Δέν μπτορώ νά μεΐνω
  άσυγκίνηίτοις άττό τα γε,γουότσ
  και τ Κ κατασχάσοις πού μέ
  συγχλανΐζουν Ή χέχνηι ττ,ρέττε,ι
  •νάναι μο^,άμενη κα! μεΐς οί καλ
  λιχέχνες νά κάνωμε ότι μιποροΰ-
  ιμ)ε γιά ,νά κοοταγγείλουιμ£ τήιν
  άγωνΐα τούτου τού κόσ,μοι/ πού
  μονιμ« σχέκεχαι πάνω τού, έττι
  κάθεχαι. θά έλεγα ό άφα»ι~μός
  ώτπό χήν άττειίλιή ενός πολέμου.
  ΟΊ άνθρωττο,ί μου τρα(γουδαΜε
  καί δχαν τροεγουδάνε «ό ήλιος
  εΤνοοι 6έ6αιος γιά χον κόσμο».
  Εΰχομισι ή όίνσιξη πού τήιμε-
  ρα ζούμε νά γίνει μόνιιμη κο>
  χάοταση. Στό ιμετοΐξύ δλοι ττε-
  ριμένοομ;ε άλιλοι μέ άγωνία κσ!
  άλλοι κοορτερικά χό τπέχογμΐα
  χών ττερΐιστεριών στίς ττλοπϊΤες
  τής Λευχεριάς».
  Άπό την έκδήλωοη τής Γκαλερί Στουρακάκη
  Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗ ΤΑΣΟΥ
  20 ■
  'Αμέσως μετά τόν λογο ττήρε
  ό Τάσσος ό όττοΐος μέ χήν χά
  ρακτηριστική άτΓλοτηχβ πού
  τόν διοχρΐνει άνέίΐτχυξε τελεία
  τό θέμα.
  Κσχαλαββίνεχε δτι είμαι ττά
  ρα πολύ συγκινηιμένος οττόψε
  καί γιατ! εΤιμαι μσζί σας καϊ γι
  ά δσα ό ΔήΙμοβρχος εΤττε κσ! μοΰ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
  ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν Ιδιαιτέρως διά στέγασιν
  γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
  ών οργανισμόν κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
  222.755.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ϋΕ ΝΑΡθίΙ
  Στίΐ Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Δ 6^ ποΛ«ΐιομένο καί
  ιιι ι ιη κα8αρό —ρ,βοΜο,
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί κια τό οπΐτι: ΤΗΛ. 223023
  >♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ♦♦ 'ΑΡΙΑΑΝΗ, ΚάΘε βράδυ έκτός Τεταρτης ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<» Αύτά έδώ τα έργα πού έγι- νοτν χά μαθρσ χρόνια τής σκλα- 6ισς καί είναι δουλειά έφτά έ- τών καί λυπάμαι πού δέν είναι δλα, είναι ένσ μικρά τμιήιμα. "Ε- να μεγάλο χμήμια βρίσκεται αυ¬ τήν την οτιγμή σχήν Άιμερική καί αλλα εργα είναι άλλοΰ σκορττισμιένσ. Αύτά λοιπόν τα εργα γνωρίζονχαι, φέροντας καί μιά άξία ποιότητος, δπως τα άποτίιμιησε τό κοινο ττού τα ■■■■■■■■■■^■■■■Β ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ Διαθετομε κυψέλες πλαστικές μέ πολλά πλεονεκτήΜ°τα. Πληροφοριες: ΔΗΜ. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ Άναλήφεως 8 — Ήράκλειο ΤΗΛ. 223—491 εΤδε, νά θυμίζουνε καί στούς τοιρινούς άλλά και σχούς έρχό- ιμενους χά δεινά τπΛ φυλης μιάς όρισμένης έττοχής Μιάς διχτα- τορίας πού ταλαιατώρησε τό Λαό μας επ! έφτά όλόκληρα χρόνια 'Ατπό χή.ν έπαφη μου μέ τό κοινό εΤχο: μιά τεραστία έα- πειρία κ,α! ένα μκγάλο πλήθος ανχιδράσΐων. Μιά αττ' αϋτές ή τανε δταν Ινας ταλαιττωρηιμέ- νος άγωνιστής της ελευθερίας ττού πέρασε δλσ τού τα χρόνια στ!ς ψυλακές καί στ!ς έξορίες τί>ς διχτατορίας ήρθε μέ εΤδε
  συγκινημιένος μέ άγκάλιασε μέ
  φίλησε (δέν τόν ήξε,ρα ποχέ),
  καί μοΰ εΤπε:
  «ΕΞΤιμαι άνασταχωιμένος εΐ-
  μαι συγκ,ινηΐμένος άλλά δέν θά
  ήθελα νά εΤχα £να εργο σοι> στό
  σττίτι μου» καί καταλαβαίνετε
  χήν άπορία μου. Ό άνθρωττος ή"
  χαν τόσο χαλαιτΓωρηιμένος ττοΰ
  ■■■■■■■■■Ι
  ♦♦
  !■■■■■!
  ΠΑΜΦΗΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ 10.700 δρχ.
  ΠΑΣΙΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ.... 6.200 δρχ
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 3.600 δρχ.
  Σττεύσατε. Θέσεις ττεριορισμένες
  Πρακτ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΆμισοΟ 4
  Πληροφορίες — Έγγραφές
  Τηλ. 283.652 καί 285.453
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στο Ίατρε'ο του Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καΐ 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΓ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στο Ίατρε'ο του Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 284.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  τό νά έ'χει κάτι ττού νά τού θυμϊ
  ζει έκεΐνα πού Γράβηξε στά
  ιμαΰρα χρόνιο: τοΰ ητανε κάττι
  τπό πέρα άπτό χ ίς δυνάμεις τού.
  Καί δταν τοΰ έ'θεσα τό έρώτη-
  μα τί θά ηθελε νά εχει στό σττί
  χ ι του νά βλέ,ττει μοΰ άττόντησε
  *Κάτι πού νά μιήν μοθ θυμίιζει δ¬
  σα χράβηξα έγώ, καί δσα τρα
  βήξανε δλοι οί άλλοι ·Έλληνες».
  Αύτό δέν εΤυαι κάτι χό όποΐο
  στρέφονταν ένχίητια σχή δικιά
  μου τή δουλειά ουτε δτι τα έρ¬
  γα δέν τού άρέσανε. Άλλά ή-
  χανε ή άνάγκη τοΰ άΛρώπου1
  νά άττοιμιακρυνθεΤ άττό τα δεινα
  καί τό αϊτηιμά τού νά ζήσουιμε
  πλέον οί άλλες έττοχές πού θά
  μάς προσφέρει μιά άληθινή δη-
  ιμοκραχία.
  Θά ττρέπει νά πώ πώς μέσα
  σ' αΰχό τό αϊτηιμα δρίσκομαιΐ
  κι' έγώ σάν Ιδιοσυγκρασία σάν
  έ«χ καλλιχεχνικό ταλέντο πού ή
  θελα πλέον νά προχωρήρω σέ
  άλλες αναζητήσεις, οί άλλα ττε
  δία αίσθητικών άναζηίτήσεων
  καί νά ξεχάσουμε τα δεινά μας.
  Μιά συγγραφέας εγραψε δταν
  βκ,ανα την εκθέση στήν Άθήνα
  ττώς άν δλα τα γραφτά κείμενα
  ττού άναφέρονται σχά δεινά τής
  έψταετίας έξαφανιστοΰν χότε
  τα έργα τού Τάσσου θά θυιμ!-
  ζουν αύχά τα δΕΐ,νά καί αΰχήιν
  χήν Ίστορία των έφτά χοονοον.
  Τα εογα αθτά πραγιματικά έπε
  χέλεσαν ίνα καθήκον, θέλετε 1-
  σχορικό, θέλετε αΐσθητικό ττάν
  τως ή καλύψη χών έργων μέ αί-
  σθηχική καί μέ ττοιότητα είναι έ
  κείνη πού θά χά έφοδιάσει μέ
  ζωό καί θά τούς δώσει άξία στή
  ■μαρχΜρία αυτής τής έττοχής
  πού ζήσαμε. Θά ήθελα νά ττώ
  δυό λάγια γιά τή σηιμασία τής
  ιμοοφης κα! τής Τέχνης τής χά
  ρακτικής
  Συνεχίζεχαι στό έττόμενο
  ►♦<» ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 'Εκχάσεως 160Ό τ.μ. πού άττέ χει 400 μ. άττό τή θάλασσ-α, στήν περιοχή ΚαρτεροΟ Ηρα¬ κλείου. Πληροφορίαι: Δημ. Μανωλά κην, Δικηγόρον, Τηλ. 280-063 Ήράκλειο. ♦♦■♦♦♦·♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία 6 δωματί- ών μετα βοηθητικών χώρων είς θέσιν Άγιος Ιωάννης. Πληροφο ρίες τηλ. 232531 ρίες τηλ. 232531 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.489 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ ■■■■■■■■■■■■■■■■Ι■■■■■■■■■■■■■■--—-- . ΜΑΥΡΟΜΠΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Λεωφ. Έθνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεοτείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ ΆναΑαμΒάνομε πάοπς φύοεως τοποθετποεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦· ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτήστε μας νά σσς δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λυσεις καί την καλυτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 5ΟΡΗΙΟ3 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ■■■■■■ ΚθΥΒ * ^πού^Λ^ ^ εΙ— ^^~— ρεϊ καί στά Άγγλκκά ή* νΐΧ<1Μπορεί νά φαίνοται κατ'αρχην παράξβνο καίάπίστευτοκαΐδμιοςσυμβαίνει. ι. Κάθε Κυριακη που πρωτοκυ μας, ^^ μφρ οίηΓτχΤς 'Α^^^ Βάσης Γουρνων, παίρ- νε? την «'ΑΑήθεια. άπό κεντρακό Γβρΐιπβρα κσΐ αφαερώνει δλη τή νύκτα τού να τή μεταφράζει, αΐε'νά μπορ'ΐ ό Διοικ^ής τής Βάαης καί οί ^ε ο» συνεργάτες τού, να τή δκιβάζουν τό πρωί τίίς Δευτέρας. α » , » Λέγκται μάλιστα 6τα τίς ηρωτες βροοιές (οτά έλληνικά) τίς τρώμε άπ6 τόν μεταφραστή, γιά τόν μπελα στόν άποίο &βελά μας τόν 6άζορβ, καί τίς δεύτερες (στά άρερικάνκα) άπθ αύ-Λς που δωβάζουν τή μεταφράση γιά τα ... ωραϊα που ιούςγράςκ>με. , ... . .
  Έν τάξει, λοιπόν, ¥ μάλλον «όχέϋ» καΐ νά
  . .καί ε κ
  • Τραγουδκχΐίκό κάπως είναι τό άκόλουθο κούς
  —κούς γιά την πειριβόη(ΐΤ| πολυήμε,ρη δίκη τίίς
  Δη,μάρχου Αρχανών κυρίας Μαρίας Παπαδάκη.
  Άτκχλαΰστε το:
  Γαα τή γνωστή δίκη — ταλαιπωρία
  ^χω μΐά — άηό τίς πολλές — άπορία:
  Πάκ; ανιτεξε ή Δφαρχος Μαρία
  μεσα σέ τόση πολλή φαοαρία
  καΐ δέν αρπαξε μια εύκαιρία
  άπ' αύτές πού ήταν σωρεία
  νά εκδηλώσει σέ κλίμακα εύρεία
  μιά οικαιολογηιμένη διαμαιρτυρία
  γιά δσα 2κανε ή Προεδρόα
  ά-ευθυνάμενη σέ μιά κυρία
  έστω καί υπό κατηγορία·
  "Οσο γιά τή μαχόρενη διικηγορία
  πού ύπεστηι έπίθεση βαρεία
  δείχνοντας κάποια μιΐκρή καρτειρία
  άπείληρε μέ μίηνυτήρια πορεία
  άλλά αύτό είναι άόλλη ίστορία
  πού ϊσως φέρει βαρεία τιιμωρία.
  Καί τελειώνω, πάντα όμοιοκατάληκτα, μέ Ι¬
  να ρουρεαλκκΐικό — συρδολικό στίχο, πού άνα-
  φέρεται σέ κάττοιο ύψηλό δσο καί σεβαστο, λόγω
  ΐδιάτηΐτας, πρόσωίπο:
  Πότε φεύγεΓτό πλοίο γιά την Ίκαρία;
  Έλπίζω νά καταλάβατε τό
  δέν πάσχετε άπό... μωρία.
  νόηρά του, αν
  ι*τ Διαμαρτυρήθηκε ε>τονα ό ουμπαθέστατος γνω
  στύς σάν «άντισταοιακός καλλκτέΐχΛ~ς> ΝΙΚ —
  ΠΑΚ, γιά 2να περασμίένο μου κούς — κούς, πού
  άνάφερε τίς λιέξεκ; πού συνθέαουν τό ψευδώνυ-
  μό του, νομίζοντας δτι πρόκεϊται γιά κάποιο Λε-
  βέντη πού βρίσκεται σέ ψυχιατρικό ϊδρυμα.
  Δικακολογτΐιμένα, γιατί δέν ήζερε ατι έκτός
  τόν γινωστό του μεγάλο Λεβέντη ύπάρχει καί ό
  δικός μας γνωστάς μέ τό ϊδιο έπίβετο,
  Ήσύχασε λοισΐόν άγαττητέ ΝΙΚ, γιατί έγώ
  έννοοΰσα όλλον, άντιστασιακό, ΝΙΚ βεβαία κι
  αυτόν, άλλά όχι ΠΑΚ μά — μάλλον — ΛΑΚ.
  * Έπανέριχομαι πάλι οτή δίκηι τής Δημαρχΐ-
  νας των Αρχανών
  Μετά τήιν άθωωτιικιή άπόφασηι πού χαροποίη-
  σε δλο τό μή.... Νικολαδάκειο άκροαΐτήριο, κάποι-
  ος άπό αύτούς πού ήοχιν σφοδρά παραπονούμε-
  νοι άπό την έπεισοδκική διαδικασία, φώναξε:
  —Έγώ βρέ παιδία τί νά σας πώ. Άπό σήόμερα
  καί πέρα κάθε τέτοκι μερά, ^1 Μαιρτίου, θά γιορ-
  τάζω τή χαρή. τοΰ Άγίου... Γεωργίου.
  Νά λοισΐόν πού αυτή ή δίκη έβγαλε καί.. νέ-
  ους... παλαιοηιμειρολογίτες.
  * "Εφοδο έκιαναν προχβές σέ μικρή ταβέρνα
  πού συχνάζουν τουρίστβς, δργανα της Άγορανο-
  μίας. Καί γιά νά διαπιοτώσουν τό βάοος τίίς ψέ-
  τας πού περιείχιε μι άσαλάτα «χΐωραάτικη», ήν ή-
  ταν 60 ή" λιγώτερα γραμμάρια, πήραν τό ΐαάτο
  από τό τρατίέζι ενός τουρίστα, έβγαλαν τή φέτα,
  τή ζύγτοχιν καί στή συνΐέχεαα την ξανάβαλαν μέ¬
  σα καί ξανάφεραν τό πιάτο μέ τή σαλάτα μπρο-
  οτα στόν ξένθ.
  Ό τουοίοτας, μετά την.. ταλαιπωρία τί|ς σα
  λάτας καί τής φέιτας του^ φυσικό ήταν νά μην
  αγγίθει πλέον τό πιοτό, μιά καί εϊχαν παρεμβλη-
  βεϊ, κατά τρόπον 6χα> καί τόσο... καθαρό άνθρώπι
  να χέρια μέσα στό παάΐτο.
  Κάποιος λοιπόν παρακείμενος "Ελληνας
  που παρακολούθηοε τή οκηνή, εΐπε στόν διπλανό
  τού:
  —Νομίζω ότι σ" αύτές τίς περιπτώσεις θά
  πρέπει νά άρχεται στό τροπέζι τοΰ ζένου μαά αλ
  λη «χωριάίτικη» σαλάτα, άν δέν θέλομε νά πας
  χαραχτηρίζουν οί ξένοι., κωριάτωο) τή ουμπερι-
  φορά μας... κ ν
  • "Ενός 'Ηρακλειώ-ης κύτταζε προχθές οτήν
  τηλεόραση τόν κ. Πατταληνούρα ή άκραβέστχρα,
  τα άφτώ τού Καί σέ λίγο εΐπε στόν διπλανό τού:
  - Δέν μοιάζει σάν ταξί μέ.. άνοιχίτές τίς πόρ-
  ση.
  ρ? ^ «^^Ι-κ^ίΜ» άλλά αν δέν κάνω
  ς είναι δανεκ,μένο άπό άβηναϊκή έπαθεώρη-
  Πάντως ώραϊο καί χωρίς... ύηερβολές
  Ο ΕΧΙΕΜΥΘΟΣ
  ♦ ♦♦♦♦*>·♦♦»♦♦♦»»
  ■■■■■■■■■■■■■■!■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■-----—---
  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ «
  Άνακοίνωσ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27)3 ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΔΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 11, ΜΙΑ Κ ΑΙΝΟΥΡΠΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μθ
  ΝΑΔΑ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ ΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. ΑΝΕΣΗ- ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΤΟΡΓ Η ΠΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.
  ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ Τ ΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
  ΜΙΧΑΛΗ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΘΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ■ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ - ΓΙΩΡΓΟ ΦΩΤΑΚΗ
  ■■■■■■■■■■■Β
  -■■■■■■^■■■■■■-■■■----.--■■■■■■■■----«---,
  ■■-■■■■■■■■■■■■■■■-■---■Β--Μ|
  ■■■■■■■■1■■■■■■■■■■■■■--■---,
  ■■■■■■■■-—