90644

Αριθμός τεύχους

163

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

10/4/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞ8 ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΕΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρδς α' αυτόν, πού πρΐν με
  χώμα, τοΰ φράξουν οί «λλοι τό
  στόμα, κρολάβη νά πεΐ έστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβσβννίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΉ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρονος 3ο< · Αριθ. φύλ. 163 Δρχ. β Απότούς συγχρονους καταχτητές μας καί... «συμμάχους» Αμερικανούς « ΗΛΙΑΚΟ ( "Αιομο; η Μέ ΙΜετρόνιο; ) ΧΩΡΙΟ » ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ πή. ΚΡΗΤΗ / Μια κοινούργιο έγκληματική όμερικανική δραστηριότητα πάνω στό κρητικα χώματο Έπΐκαιρα Άρθρα τα ΤΗΣ ΟΝΩΜΟΠΐαΣ Τού ΓΙΩΡΓΗ ΣΤΡΑΤΑΚΗ, Δικηγόρου ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ περάσει άκόμη καλά — καλά τριάμισυ χρόνια άπό την άλλαγή τής σκυτάλης τής άσπκής τάξης στήν εξουσίαν καί νά πού πάλι μπαίνει στήν ήμερήσια διατάξη τό θέμα των ξαναζε σταμένων άντιδημοκρατικών θεσμύν. «Περί καταστολής τής τρομοκρατίας» βαπτίστηκε ό νέο< νόμος, πού ό σκοπός καί τό περϋχόμίνό τού είνα< ταυτόσημο μέ τόν παλιό άναγκαστικό νόμο 509. Ποιοί τιμωρούνται; Όσοι «καταρτίζουν ή μετέχουν σέ τρο- μοκρατική όμόδα, ύποθαλπτουν ή παρασιωπούν, προχαλούν ή έγκωμιάζουν τρομοκρατΓκάς πράξεις». Ποιοί χαρακτηρίζονται τρομοκράτες; Όσοι «μετ' αλλων συμφωνούν την διά βιαίων καί παρανόμων πράξεων άνατροπή τής νομίμου κρατικής έξου οίας». Μέ τί ποινίς τιμωρούνται; Μέ πολύχρονες φυλακίσεις ίσό· βια δεσμά, ή άκόμη μέ θανατιχές καταδίκες. Βεβαία υπάρχη καΐ τό πρόσχημα τού νόμου. Είναι ή πάτα- ξη, λέει, τής τρομοκρατϊας γιά νά μπορέσει τάχα μου νά παρα- μείνει ή Έλλάδα: «ή νησίδα τής ήρεμίας», μέσα στόν «άναρχού- μενο κόσμο», κατά την πρωθυπουργόν δήλωσπ. Πίσω όμως άπό την ταμπέλλα τής καλλιμάρμαρης «δημο¬ κρατικής» πόρτας τού τρομοκρατικόν νόμου «διά την εξασφά¬ λισιν τής γαλήνην τής ήρεμίας καί τής τάξεως τού λαού», ύπάρ χούν τα κρυφά παράθυρα, πού είναι άνοιχτά γιά τό πέρασμα τής κάθε σκοτεινής άνωμαλίας. Κατά πρώτο λόγο ό νόμος φαλιοδεύει αυτή την ιδία την όμαλή καί άπρόσκοπτη λειτουργία των κομμάτων. Όταν ό νό¬ μος λέει «ό μετ' αλλων συμφωνών... την διά παρανόμων πρά- ξεων ανατροπήν τής νομίμου κρατικής έξουσίος» άφήνει τό περι θώριο, άκόμη καί στή λεγόμενη έκτελεστική έξουσία, νά χαρα- χτηρίσει σάν συμφωνία μέ άνατρεπτικούς σκοπούς όποιαδήποτί πράξη ή άπόφαση τού όποιουδήποτε κομματικού σχηματισμού πού δέν θά συμφωνεί μέ τίς δικές της πολιτικές έπιδιώξεις. Κατά δεύτερο λόγο μπορεί νά συμβεί τό Ιδιο πράγμα μέ τίς όποιεσδήποτε οίκονομικές έπιδιώξεις καί δκκδικήσεις τής οποιασδήποτε τάξης ή κοινωνικού στρώματος. Μπορεί κάλλι- στα δηλ. μιά άπεργία ή κάποια άλλη οίκονομική διεκδΐκηση ε¬ νός κλάδου εργαζομένων νά χαρακτηριστεί σάν συμφωνία πρός ανατροπήν τής νομίμου κρατικής έξουσίας καί νά υπαχθή στί< παραβάσεις τού νόμου. Μπορεί άκόμη ή όποιαδήποτε κινητοποιήση πάνω στά μ«γά λα έθνικά θέματα, ένάντια στίς Ξένες θάσεις, την ξένη έξάρτη- ση καί γιά την διαφύλαξη τής Έθνικής Άνεξαρτησίας καί άκε- ραιότητας τής χώρας νά χαραχτηριστεί περίφημα, σάν συμφω νΐα, ή όποία έπιδιώκει «την διά βιαίων μέσων ανατροπήν τής νο¬ μίμου κρατικής έξουσίας» καί νά όδηγήσουν στίς φυλακές τούς άγωνιστές τής Δημοκρατίας. Τό κυριώτερο όμως. Ό νέος τρομοκρατικός νόμος μπορεί ανετα αύριο μεθαύριο, σέ μιά ένδεχόμενη καμπή τής πολιτικήν ζωής τού τόπου, νά άποτελέσει τή δικαιολογία καί τή νομική έ- πίφαση φασιστικών όμότητων καί μακρόχρονων όμαδικύν ταλαιπωριών καί φυλακίσεων νάπλών καί άγνών δημοκρατμν καί πατριωτών τού Λαού. Κα ίαύτό πρέπει ιδιαιτέρα νά τό προ- σέξουν τα σημερινά άστικοδημοκρατικα κομματα. Δέν είναι ούτε μικρή, ούτε μακρυνή, ή πικρή έμπειρία τής μαύρης έφτά- χρονης τυραννίας. Τότε — πρέπει νά τό θυμούνται αύτό καί καλά οί φιλελεύθεροι κάθε άπόχρωσης — μξ ένα νόμο πού είχε κατα σκευαστεί άποκλειστικά γιά τούς κομμουνιστές βρέθηκαν καί αύ τοί νά ταλαιπωρούνται άπό φυλακή σέ φυλακή καί άπό ξερονή σι σέ ξερονήσι. Άς κλείσουν λοιπόν τα παράθυρα καί οί πόρτες τίς άνωμαλί¬ ας άμέσως τού ;ξαμΒλωματικού έκτρώματος πού όνομαστηκε Οκαταστολή τής τρομοκρατίας» καί άς έγκαταλειφθεί άμέσως ή αντισυνταγματική σκέπη τής έκτροπής γιά νά μην θρηνύσωμε πάλι όλοι μας άθώα θύματα καί ύποστούμε ταλαιπωρίες βασα- νισμών καί κακουχιών. Αλλη λύση άπό τό νά άποσυρθή στό σύνολο τού τό τρο- μοκρτικό αύτό νομοσχέδιο, δέν ύπάρχει. Άς μην αύταπατώμα στε λοιπόν μέ ήμίμετρα καί τροποποιήσεις καί άς κινηθούμε ό¬ λοι άτομα, πολιτικά κόμματα καί συλλογικοί φορείς σέ μιά καί μόνη επιδιώξη: τό ξερίζωμα καί την εξαφανίση κάθε φύτρας καί πηγής άπό την όποία μπορεί στό μέλλον νά ξεπηδήσουν μιά νέα Γυάρος ή ένα νέο Μακρονήσι. Γ. ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ · ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΕΛΠΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ Τού ΠΑΠΑ-ΓΙΩΡΓΗ ΧΙΩΤΑΚΗ Μέσα σέ μιά ατσκττη τάξιη —ραγιμάτων, ττού μόνο την 'Αλή θεια δέν έξ»— ηρεττούν, έχουμε ώς συνεπεία «ά οτυσκοτίζονχαι στό σύνολό τους οί ττνευιμοοτικοι ΐα<χις Όρίζοντες καί νά μή μττο- ροΰμε νά διακιρίνομε πόρτα δι- αφυγής. Σ;τ·ν άτηέλπιδα αυτή θε ση μία ΕΛΠΙΔΑ έφάνει στή χει ιροκροΐημέν») έκλογή τού Νέ ου Άρχΐ£ΤΓυρχόιτου Κρήτης κ.κ. Τι,μοθέον. Σάν Ίερίεύς, μά ττροττβντός σάν ττονιεΐμιένος στά έκκλησιαιστι κά κα! γιά τα έκκληρΝασ ι ικά τηράνμιαται, προσθέ,τοκΐας κ οί έγώ την έλπίδοο μου στήν έκλο- γή αυτή, άνειρίύομιαι καί! λέω τό δνειρό μου. Όνεΐιρεύομαι: πώς θά δοΰμε έγγράφους καί έμπράκτους προ χροττάς γιά τό άγκάλιασμα τού ,ταΐλαιπτωρηιμίνον Ποιμνίου μας <«χί π,αθτταντός χήν τιίνη|γωμ£ν#) καϋ έγκα*ταΐλβλεΐ|μ)μιένη, Νεολαία • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελΐδα 4 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΔΕ ΙΝΑ έτοιμάζουν γιά την τα- λαίπωρη Κρήτη μας, οί σύγχρονοι άγαρ,νοΐ κα- ταχτητές της, οί διεθνούς φήμης γκάνγκτερς Ά πυρηνικό κέντρο. μερικάνοι. ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ τής Μεγαλονήσου, άγνω- στο μέχρι στιγμής, έτοιμάζονται νά άρχίσουν τή δημιουργία τού «Ήλιακού Χωρίου», πού σκοπό θά έξυπηρετεί καί θά κρύβει, κάτω άπό στήν πραγματικότητα θά είναι ένα τελειώτατο τό πρόσχημα τής ηλιάκης (διάβαζε πυρηνικής) ενεργείας. ΘΕΤΟΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ρωτώντας κάθε άρμόδιο νά ΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ τής Κρήτης μας είναι γεμάτα ά- μάς πεί τί πρόκειται νά είναι αύτό τό περίφημο πό μηχανές πολέμου, άπό τό Άκρωτήρι μέχρι «Ήλιακό Χωριό Κρήτης» καί παόν άπώτερο τό Κάβο Σίδερο. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ, τό «άθώο» αύτό συμμοχικό- Νατοίκό «έπίτευγμα γιά την άσφάλεια τής χώ¬ ρας» εχει τελειοποιηθεί μέχρι έκεί πού δέν σηκώ νει άλλο. ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΔΙΟ Βολής στό Τυμπάκι είναι • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ι Τό μέσο των ΐσχυρών ι/ιά νά ΰποτάβουυ τούς άδύνατους ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΠΚΡΙΒΕΙΠ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» άρχίζει σήμερα μιά κατά μέτωπον έπίθεση στήν ΑΚΡΙΒΕΙΑ που έχει ένσκύψει στήν Έλληνική Άγορά καί είδικά στήν Άγορά Ηρακλείου, τό όπο'ο θεωρείται σάν ή άκριβώτερη πόλη τής Έλλάδας καί μιά άπό τίς άκριβώτερες τής Εύρύπης. Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ αυτή άρχισε πρόσφατα νά άπασχολεί σοβαρώτα- τα όλες τίς τάξεις άπο Έργάτες μέχρι Βιοτέχνες, άπό Παπάδε< μέχρι Χωροωύλακες, από Δημόσιους ύπάλληλους μέχρι Δικα- στές, άπό Μικροεπιχειρηματίες μέχρι Δασκάλους. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ υπερβολή άν πούμε άπό την άρχή ότι τό θίμα τής Ακριβείας είναι τό κυριώτερο προβλημα πού άντιμετωπίζουν αυτή τή στιγμή οί 'Ελληνικές Οίκογένειες, πλήν φυσικά των λί- γων πλουτοκρατών πού δεν τούς άπασχολει τό σοβαρά αύτό γιά όλους τούς άλλους θέμα. ΠΟΛΛΟΙ μάλιστα άρχισαν ήδη νά μετράνε τίς μέρες πού θά τούς ώδηγήσουν σέ οίκονομικό άδιέξοδο ή καί προβλημα άπλής διατροφής, πού μπορεί νά φτάσει μέχρι την έξευτελιστική γιά την ανθρωπίνη άξιοπρέπεια Πείνα. Ο Λ'ΑΟΣ θά πρέπει νά ξεσηκωθεί καί νά ζητήσει, πρΐν φτάσει στό άποκορύφωμά της ή θλιβερή αυτή κατάσταση, κάποια λύ¬ ση άπό τό Κράτος τής Δεξιάς, πού μάς ωδήγει μαθηματικά στόν ύπερπληθωρισμό καί την πίίνα. ΠΡΕΠΕΙ νά ζητήσει εύθύνες άπό την Κυβέρνηση Καραμανλή, πού σάν νά μην βλέπει τό αίσχος τής Ακριβείας καί τό χάλι πού εφερε τό Λαό μας, άσχολείται νά μάς βάλει καί στό στόμα τού λύκου, την ΕΟΚ. ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ αύτό πού λένε πώς οί λαοί κάνουν την πραγματική έ πανασταση με πυρούνι·α, πρέπει πολύ σύντομα οί 'Ελληνες νά • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4 «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΑΦΟΡΛΙΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑ.Η ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. Μ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΖΑΡΟΥ πή το οικοπεβο που ο> χτιστει το γυμνιζιο
  ΣΕ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ καί άγαινάχτιση, βριίσκοντται έδώ
  καί άρκετό κααρό, 2000 ττειρίπου κάτοικοι τής Κοινότη
  τας Ζαρού. "Υστ&ρα άπο τόν διχαομό τοΰ Κοινοτικοΰ
  Συμβουλίου, άπβιλεϊται διχασμός μέ άπιρόβλεπΐΓες συ-
  ντέπειες καί άνάμιεοα οττούς κατοίκους όΐν συνεχιοτεΐ ή
  παρέμβαοη πολιτικών προσώπων στό θέμα της έπιλο-
  γής οίκοπέδου γιά την άν'έγερση Γυμναοίου οτήν Κοι
  νότηιτα. Οί κάίτοικοι παοτεύουν ότι ή γινωμοδοτική έπι-
  τ,ροηή τοΰ ύιπουργείου καί της Νοραριχίας πού άθχο-
  λήβηκε μέ τό θέιμα αύτό μεροληιπτεϊ σέ 6άρος τής ΐτλει
  οψηφίας τοΰ χωρίου.
  ΜΙΑ σύντομιη έτπσκεψη στό Ζα
  ρό καί Οστερα άττό συνομ>ιλ1α
  μέ τούς καποίκους, τόν Πρόε-
  δρο καί τούς Κοινοχικούς Σαμ^
  βούλους, μάς έδωσε την δυνατό
  τητα νά δια—ΐιστώσαυιμε την άρ
  κειΐά σο6α|ρή κατάστοση κα! νά
  μεταφέρουμιε την άττόφαση των
  κκχτοίκων τής Κοινότηίτας «δτι
  θά άγωνιστοθν ,μέ. κάθε τρόπο
  ■γιά Μά ύτπερασπίσουν τό δίκιο
  τους» σέ κάθε ώρμόδίθ.
  Τό 'ιστορικό της ϋττοθέσεως,
  ττού ή έξέλιξή τηις, άττασχολεΐ
  έντοΜα τούς κατοίκους, εχει ώς
  εξής:
  Στό Ζαρό άιτό χριετίας έχει
  ΊδριυθΕΤ καί λειτουργεΐ Δηιμρσιο
  Τΐριτάξιο Γυμνάσιο. Κατά την
  ύττοβολή χών δικΛΐολογητικών
  στό Ύττουίργεΐο, ή Κοινότηΐτα
  Ζαρού ανέλαβε την ΰποχρέωση
  τής διαθέισεως οίκοτηέδοι/, γιά
  τήιν άνέγερση- σΤό μέΐλΐλον άπό
  τό Δη(μώσιο, κτίριο δπου κα!
  θά έσχ£γάήετο τό υπάρχον σή-
  Διαβάοτε
  στή σελίδα 3
  Τό τρίτο τελευταίο
  μέρος τής σειράς
  «ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
  ΜΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ»
  Καί άκόμη:
  Την απαντήση τής ΕΓΣΗ
  στό σχόλιό μας γιά τα
  τσουβάλια
  των σταφιδοπαραγωγών
  'Επίσης:
  Ένα ενδιαφέρον άρθρον
  στή στήλη τής ΑΓΡΟΤΙΑΣ
  τού Κ. Λαίδη
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ:
  Ένα ενδιαφέρον άρθρο
  κατά των
  Ξένων Βάσεων
  τού κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
  ΑΛΕΞΗ
  μερά καί στεγαζάμενο σέ κο>
  τοικ,ία, Γυιμνάσιο. Γιά τό σκο-
  ττό αύτό χό Κοινοτικό Σομ6ού
  λιο, μέ την ΐ—' άρΊθμ. 24)22 -5
  -76 ό—όφασή τού, άττοφάσισε
  νά παίριαχωρήισει στό Δηιμόσιο
  τό ΐδιόκΐχιτγτο οίκο~ε6ο στήν θε
  σα «ΤρΐΛΓηττή», τό όττοίο. εΤχιε
  βκ,τασ,η 8 στρέμματα. Έττειδη ή
  εκταση 8 στρε,μμάτω»» ήταν σχε
  τικά μικιρτ), μαά καί έπρόκει/το
  στόν ΐδιο αυτόν χήρο νά δηιμι-
  θΜργιηθοΰν κια! άθληχικές έγκα-
  τοκτχάσεκ; γιά τούς μαθηιτές,
  τό Κοινοχιικο Συιμβούλιο άττοφά
  σισε νά κάμει ερανο άνάιμεσα
  στούς κατοίκους, ώστε νά ιμεγα
  λώσουν τό άρχικό οίκόττΐδο, Με
  ΐά τόν £ρανο άγοράστηκαν άλ-
  λα 6 στρέ)μμαιτα καί έτσι ή συ-
  νολικιήι έχτοοση, ττού σήμιερα) ε-
  χει στά χέιρια της ή Κοινότητα
  Ζαρού, άνέ,ριχιεται σέ 14 στρέιμτ
  ματτα.
  Ή χοποθεκτίαι «Τιαυατιητή», δ-
  ττου κια·! σύμιφωνια μέ τή^ άπό
  φοκτη, τού Κοινοτικού Συιμβουλί-
  οι» έτηρόκειτο Μά γινει ι& Γυ·μ-
  σιο, βιρίσκεται στό πιο κατάλ-
  λη|λο σημεΐο τού χωρίου, κατά
  ττ^ν γινώμιηι δλων κα! εχει δΐλες
  τίς άττοήραΐτηιτες προϋποθέοχυς.
  Χαροΐχτηιριστικό είναι τό νεγο-
  ν-ός δτι, έκβιρομή χά παιδία τττιγ
  γαιίνου.ν σ' αύτό άιορΐιδώς χό ση
  ,ΐμβΤο.
  Έφτασε μόνο μέχρι την Αθηνά
  ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΕΔΩ
  Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
  Ήρθε μόνος τού ό Μαλλιώτης
  Δεν ηρθε τελικα στο Ήρά-1
  κλειο — έφτασε μόνο μέχρι την
  Άθήνα — ό περιβόητος άρχιι
  πίσκοπος Άμερικής Ίάκωβος,
  γνωστάς γιά τα άνθελληνικά τού
  αίσθήματα καί την άντιχριστια-
  νίκη τού δραστηριότητα. |
  Έτσι, ό συνοδός τού, κ. Μαλ '
  λιώτης, ό οποίος αύτοδιαφημί- [
  ζεται ότι είναι μασόνος 33ου βα
  θμού έφτασε προχθές Σάββατο
  μόνος, γιά μιά σύντομη έπίσκε
  ψη στή γεννέτειρά τού Μελέσ¬
  σες.
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας
  ό Ίάκωβος δέν άπετόλμησε τε-
  λικά την έδώ κάθοδό τού είδο-
  ποιηθείς σχετικά, άπό τούς έδώ
  τοπικούς παράγοντες καί κυρίως
  τούς έκκλησιαστικούς, οί όποί-
  οι — μετά την προειδοποίησή
  τής εφημερίδας μας — ένδιαφέρ
  θηκαν να μην ερθουν σέ δύσκο
  λη θέση, όσον όφορά την... ύ-
  ποδοχή πού θάπρεπε νά τού κά¬
  νουν βάσει τού πρωτοκόλλου.
  Γιά τόν Ίάκωβο έχουν γρα
  φεΐ πολλά. Έδώ μεταφέρομε μό
  νο μιά παράγραφο δημοσιεύμα-
  τος άπό την γνωστή εφημερίδα
  «Ή Φωνή των Άποδήμων»
  (Φύλλο 219 — Φίβρ. 1976):
  «Ό Ίάκωβος έχει στιγματι-
  σθεί με έγκλήματα καί έδώ, είς
  την Αμερικήν καί είς την Μήτε
  ρα Έλλάδα, τα όποία έγκλήματα
  είναι πολιτικά, έκκλησιαστικά
  καί ποινικά....
  ...Ό Ίάκωβος ηρνήθη την
  Αγίαν Τριάδα, ήτοι άρνείται τό
  Σύμβολον τής Πίστεως. Δέν άνα
  καλεί τίποτε. Ό Ίάκωβος είναι
  άντίχριστος».
  'Εινώ ήμως δλα στήν άρχή ε-
  δειχναν δτι ϋστειραι άττό λίγο ό
  Ζαιρός θά εΤχε ίδιόκ,χηΓΓθ Γυΐμ
  σιο, μιά αψυχολόγιη—|ι ενεργεια
  όπηό δύο η τρείς καιτο.ικου'ς, στά
  8η·κε σοβοζρο έιμ—όδιο στήν π,ρο
  σπάθεια δλων πού ένωμένοι
  τηραστΓαθοΰσαν νά χτιστεΐ τό
  Γωμνάσιο στή θέση, «Τρυπηη)τή».
  Οί κάχοικοι αύτοίύποστηιριζόμΕ
  νοι — δττως τουλάχιστο.ν λένε
  οί χωιριαινο! — άττό τόν Πρόε-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  Γιά την «ξεχασμένη γάζα»
  ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ
  Ο ΠΑΤΡΟΣ κ. ΓΑΡΟΦΑΛΑΚΗΣ
  Σύμφωνα μέ πληροφορίες μας
  προερχόμενες άπό τό περιβάλ-
  λον τού είς Δ. Γερμανία έγκατε
  στημένου Κρητικού κ. Καμπου
  ράκη, την έρχόμίνη βδομάδα
  πρόκειται νά δικαστεί στό Ή-
  ράκλειο ο γιατρός κ. Γαροφαλά
  κης. γι*"·*·»6. γνωστή ύπόθεση
  τής «ξεχασμένης γάζας» πού έ-
  φερε πρίν λίγο καιρό στή δημο
  σιότητα ή εφημερίδα μας.
  Μετά την καταγγελία τού κ.
  Καμπουράκη γιά τό ότι κατά
  την έγχείρηση τού πα^διού τού
  στήν έδώ κλινική «Ίπποκράτει-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ♦♦♦♦·
  Γύρω όπό τό «Θέμα Μαρινάκη»
  ΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΑ
  ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
  ΕΠΕΙΔΗ δέν 6γιν« οϋτε καί αυτή τή βδομάδα
  δυνατή ή έπικοινωνία τοΰ Νέου 'Α)ρ,χΐιεπιοκόιηχ>υ
  κ. Τηιοθέου μέ τούς δηιμοσιογράφους, τοΰ ©έχομε
  ένα έρώτηρα, υπό την ίδιότηίτά τού σάν Πρόέ-
  δρου τής Ίερας ΣυνΙόδου Κρή,της.
  ΠΟΤΕ π,ροβλέΐπεΓτε Σεβαομαώτατε νά συγκιαιλέ-
  σετε τή Σύνοδο καί άν είναι άλήθεια δτι στά υπό
  συζήαηοη θέματα θά θέσετε τό «θέιμα Μαρινάκη»
  τοΰ γνωστοΰ Μασόνου πού ήδη έ'χετιε καταδικά-
  σει γιά τό άπαράδεχτο άδίκηιμά τουι;
  ΡΩΤΟΥΜΕ άκόμη Σεβασμιώτατε γιατί θά έπανέλ
  θει, αν είναι βεβαία αύτό άλήθεια, τό «θέμα Μαρινά
  κη» στήν Σύνοδο; Μήιπως γιά νά έπιτευιχθεϊ τό
  σχέδιο τής Μασονίας γιά την έλάφιρυνοη της ί|δη
  έπιβληθείσης ποινής τού;
  ΤΕΛΟΣ, τί έχετε νά μας πιητε Σεβασμιώτατε γιά
  την ιόση μεγάλη καθυοπιέρηση τίίς όπόφασης της
  Ίεράς Συνόδου Κρήτης, ή όποία ένώ καταδίκασε
  τή Μασονία, ύποσχέιθηικε στόν Λαό Οτι εΐδική Έπα-
  τροπήι Μητροπολίτην καί Καθηγηιτών τής θεολογί
  άς θά συνίέταοσε τόσχετϊκόκείιμενο; Μήιπως τό...
  συντάσσει άκόμη γ| μήιπως είναι άληβινές οί φή-
  μες περί τής άνωθεν μαϋονικης παρε,μοάσεως;
  ΠΕΡΙΜΕΝΟΜΕ άπανιτήρεις...
  ♦♦♦«»♦♦♦♦
  ►♦♦<» !■■■■ ■■■■! ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ! ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ καί οί Χωροφύλακες, ιπαρουσιάζονται σοχνά άπό τό κατεοττηιμένο τής Δεξιάς περίπου σάν «προαιώνιοι έχθροί». ΚΑΙ ΟΜΩΣ είναι κιαί οί δυό αύτές περιπτώοεις άνθρώπων στενώ συνδε- μένες μεταξυ τους, μέ έ*να κύριο χαρακίτηιριοτικό, δτι δηλαδιή είναι "Ελληνες ΑΥΤΟ φυσικά τό ξεχνοΰν σκόπαμα καί έΎιτεχινα. έικεΐνοι πού έχουν συρφέ- ρον νά διχάζουν τό Λαό μας, χριησΐίμοιποιώντας, ρέ δόλιους καί έγκληματι- κούς άπώτερους σκοπούς, διάφορα άνυιπόσταται έπιχειρήμαίτα καΐ άιπαρά· δεχτα μέσα γιά νά στρέψουν τούς απλούς καί άγνούς στήν πλειοψηφ-ία τους ανδρες τής Χωροφυλακής καα των λοιπΰκν Σωιιάτων Ασφαλείας κατά των Κομμουνισταίν· ΚΑΙ ΟΣΟ αύτό γινόταν μέχρι πρότινος, πού ΐίπεσε ή λεοντή τήςδιακηρυο σόμενης «κομμουνιστοφοβίας» άς ττάει, πού λένε, στά κομιμάτια. Τό νά ου- νεχίζεται δμως καί τώρα, πού δλοι έ'χουν καιταλάβει δτι καί οί Κομιμουνι- στές είναι καί Πατριώτες καί "Ελληνες καί νόμκμα ύπαρκτοί καί δρώντες μέσω τοϋ Κάιηιατός τους, τό λιγώτερο πρόκειται γιά μιά άνεπίτρεπιτη, άδι- καιολόγη,τη, πρόστυχη, ποταπή καί δολια προσπαθεία, πού σπρείρεται κατά της Έλλάδας καί τοϋ Λαοϋ της. ΑΣ ΧΩΝΕΨΟΥΝ λοιπόν καλά οί προοΌκάταρες τής Δεξιάς καί τα όριγανα των ξένων σκοτεινών δυνάμεων δτι δλοι σχεδόν οί "Ελληνες (πλήν μερι- κών ατυχώς έξαιρέσεων) έχουν καταλάβει την πραγματικότηίτα γύρω ό- πό τοός Κομιμουνιστές πού προσπαθοΰιν οί δάλιοι άκόμτι καί τώρα, νά τούς παρουοιάζουν σαά ιαάτια των άπλοϊκών Έλλήνων, σάν άπακίνδυνο ταμποΰ. ΚΑΛΑ λοιπόν, θά κάνουν αιύτοΐ πού άπιδιώκουν «νά ρίχνουν λάδι στή φο>-
  τιά», νά πάψουν τή συνεχίση τοΰ πρόσαυχου ρόλου τους, μέσαι στούς ό:νδρ€ς
  τής Χωροφυλακής καί των Σωμάτων Ασφαλείας έπιμένωνττας άκόμη καί σίί-
  μερα νά τούς σαρέφουν ένάν;ηα οέ μιά κατηγορία Έλλήνων, πού δέν διας>έ-
  ρει άπό δλους τσύς τίαιους καί άγωνιζόμιενους "Ελληνες, παιρά στόν τρόπο
  τής πολιτΐ'κής σκέψης, πού είναι άναφαίρετο δικαίωμα καβεΛ^ός.
  Μ Χ.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ■ ■■■=
  ΣΕΛΙΔΑ 4
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Λ——
  -ιι , .
  χαρας οτηυΌον
  Πθυπριν με;χΓΟ| ;α Γθ'υ
  ψροξρυν οιθΛ'λοι τ,α ΟΓ,αμιιΐ
  προλαβη ν]3 πέι εοοαι κ αι (. ,,η
  θυλλπ'Ρη ώικη'οηυ
  Ι ν^ Ν ·Ιι1«Ι/Α>> ]
  3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Π3 —; ΙΖ3 ΒΒ ■_ Π»Ι
  ΤΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΉ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ■^ Συνέχεια άπό τή σελίδα Ι
  πεϊ «νά πατάξει την Έρυθράν βΙαν»ΙΙΙ
  ΚΑΙ ΕΜΕΙΓ, ό άπλός Λοό<, ρωτάμε τούς έπαγγελματίες έθνι- κόφρονες: Τί άπέγιναν οί Φσσίστες πού σκόρπισαν τό θάνατο μέ τίς βόμβες στόν κινηματογράφο «Έλλη»; Ποιοί είναι αύτοΐπού μέ τίς βόμβες στόν κινηματογράφο «Έλλη»; Ποιοί είναι αύτοι μέ τα «μαύρα μπουφάν» καϊ τα γάντια δημιούργησαν πρόσφα- τα, στίς 25 τού Μάρτη, τα έπεισόδεια; ΠΟΤΕ θά άντιμετωπίσουν τό νάμο οί χουντικοί, πού μέ την ή- συχία τους μοιράζουν βόμβες στά βιβλιοπωλεία καί οτά καταστή ματα ή μαχαιρώνουν δημοκράτες φοιτητές; Χιλιάδες όπλα μπαί- νουν λαθραία στήν Έλλάδα άπό διάφορες κατευθύνσεις καί μέ παραλήπτες «άγνωστρυς» όνθρώπους γιά τίς άρχές άλλά γνω- στούς, πολύ γνωστούς, κύκλους γιά τό Λαό. ΓιατΙ ποιοϊ άλλοι έκτός άπό τούς κύκλους τής άνωμαλίας, των φασιστικών προ- κλήσεων, των συνωμοσιών καί των δολοφονικών έπιθέσεων, χρειάζονται αύτά τα όπλα; Ποιοί άλλοι έκτός άπ' αύτούς πού χτυπάνε δολοφονικά τα γραφεία τού ΚΚΕ καί τού ΠΑΣΟΚ στήν Άθήνα, καθώς καί σ' άλλες συνοικίες; Η ΤΑΧΤΙΚΗ τού Πόντιου Πιλάτου, πού άκολουθεί ή Κυβέρνη- σπ άπέναντι σ' αυτή τή συστηματική ύπονόμευση τής Δημοκρα τίος, δημιουργεί εύλογες, ζωηρές άνησυχίες στή δημοκρατική κοινή γνώμη τής χώρας. Τή στιγμή πού ένας δημοκρατικάς πο¬ λίτης, γιατί μοιράζει μιά προκήρυξη, όπως έχει δικαίυμσ, πρα- γματικό καί νομικό, πιάνεται, κσκοποιείται, δικάζεται καί στέλνε- ται στή φυλακή, μένει άσύδοτος ό άρθρογράφος τού βασιλο- χουντισμού, πού βάζει δυναμίτη στά θεμέλια τού δημοκρατικού πολιτεύματος. Έπειτα ή Κυβερνήτη κάνει πώς δέν βλέπει καί καλύπτει τή γενική μοναρχοχουντική καί φασιστική δραστηριό- τητα πού καθημερινά έχτείνεται. ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ τέλος, ή στάση τού Λαού, όταν ύστερα άπό λίγο, τα χουντικά τέρατα θά κυκλοφορούν άνάμεσά μας; ΟΤΑΝ, ΚΟΝΤΑ πρίν άπό πέντε χρόνια, κατάρρευσε ή στρατιω- τική διχτατορία, πού βασάνιζε αύτό τόν τόπο, άπό τό 1967, ό Λαός μσς όραματιζόταν μιά ριζική απαλλαγή άπό τα δεσμά τού. 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΦΛΚΕΛΟΝΟΥΝ Ά Συνέχεια ά—ό τή σελίδα 1 εράς 'Εξετάσεως». ΟΙ ΠΟΛΠΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ Τό μεγάλο Ιστορικό καί πολι τικο προβληιμα τής περίοδον μέχρι τό 194-5, είναι ή άνατρο- τηή των δεδομέ'νων τής δηιμοκρα Τ «κης τταιράταιξτΐς, ποθ κυρισρ χαΰσε σ' δλοκληρη χήν Έλλώ δα κατά τή διάρκεια τής κσττο- χής, κα! ή έγκαχάσταση μιάς σειράς κυβερνήισεων, πού 6χι μόν© καριτώθηικαν την 'Εθνική Αντισταθή, άλλά τταγίωσαν σταδιακά τό άντ»κθιμ|μουΜΐισπκό κράτος, σέ τέτοια έκταση·, ώ- στε νά £λθει άνοοτάφευκτος ό έμφύλιος ττόλβμος 1946 — 1949. Ή γίνηκή άμινηστεία ποθ θά δοθεΐ μετά τή ΣΜμφωνία τής Βάρκ.ι£ας, θά είναι μιά συ,μττοΜ.γ νία. Έττειδή στό άρθρο 3 άνα- φέρεταη: «'Αρνηιστεύαντται χά —ολιτικά σδικήμοοτα τα τελεσ- βένχα ά~ό τος 3 Δεκεμβριού 1944, μέχρι τής ύπογραψής τού τΓαρσνχος», δεκάδες χιλιά¬ δες άνθρωπον άχάμα καιί γιά τα άδικήιματα της Κατοχής, θά πληρώοχυν μέ έττσκόλουθα πού δέν είν&κ άττλώς «ψαχέλλω,υα» ή «ζυμφωνία - ξεγέλασιμα». Περΐ ττοο ΙΟΟ.ΟΟΟοτταδο! χοΰ ΕΑΜ καχηγορήθηκβιν ώς «ήθικοί αύ- τουργοί» έγκληιμάττων, 20.000 ττιερίιττου φυλακίο-τηκαν, άλλοι εξορίσθηικαν, άκό,μα ττερισσότε- ροι ττέρασαν στήν παρανομία. Μέχ.ρι τό τέλος χοΰ έμφυλίου πολέμου μ<ιώ σειρά οπτό θεσμι·- κά μέχρα θά νο,μιιμοττοιεΤκάθε εϊδους αύθαΐιρεσ!α εναντίον των Άριστερών. Χιλιάδες τηροληππ κων έκτοτπσεων, συλλήψεις χω- ρίς την παραμΛκρή νομόχυη- δι αδτκασία, αμια&ικές άπολύσεις, «φακέλλωμο» ιμέ την πρώχηι κα- ταγγελΐα. Συ,μιμετοχή, ύπόθαλ- ψη, ή άνοχή άττενανπ στούς εΰρηΐμα τής άττοχής άττό χΐς έκ λογές τού 1 946, θά αϋξήσουν σέ έκιθθτομιμώρκχ τόν άρ,ιιθΐμό των Φακιέλλων κα! χον άιριθ|μ'ό των Σοιμάχων ΆσφοΛείας σέ χιλιά- δες ττρσιτωιρΐιοανούς. Μέ χό κλείσιμο τού έμιφυλίου ττολήμου δέν θά τελειώσουν τα έκτακτα μέτρίϊ πού δημιουιργή- θηκαν την έποχή έκείνη, άλλά θά έξακολουθήσο<ίν νά ρυθμί- ζουιν ούσΐΰοσχικά χά ττολιχικά (τηράτνιμιατα κα! την τύχη χών πό λιχών, μέχρι τό 1974. 'Αττό τα κυριώτερα χό Γ' Ψήφιιοιμα τής Ιθης ΊουνΙου χοϋ 19'46 «Περί έκτάκχων μέτ,ρων άφοιρώντων ττν Δημοσίαν Τάξιν καί ασφά¬ λειαν». Ή τρομοκιρατία καί οί διώ- ξειις σχήν Έλλάδα δυνοαμώνουιν ιμ" έλ*α άκόμα νομ.ικό ερεΐσμα. Τό<Ίδιώνυιμο» χοΰ Βενιζέλου έ νία. έκδοση «έττημξηιμένη καί 6ελτι«μένη». Ένδεικτικά άνα- φέρει: «"Όστις θέλων νά άττοσπάσει έν ιμίρος έκ το0 δλου χή,ς Έτπ- κροτείας ή νά εύκολύυει- τα πρός τουτο τό τέλος τείνοντα σχέδια, ή διήγεΐιρε στάσιν, η σν νενινοήθί) μέ ξένους ή καττίιρτι- σεν ε>ό~λους όιμάδας, ή έλαβε
  μετοχήν είς τβιιαύτοτς προδοτι-
  κάς ένώσεις, τ«μ«Ρ«ΐται μέ θα-
  Μσπον».
  Καί άλλού: «Κσχά την διάρ-
  κε»αν Ισχύος τού πορόντος δύ¬
  ναται ή ΆστΐΛ»ομΐιικη άρχή. σ)
  Νά ένβρ,γ-εΐ κατ' οίκον ερεύνας
  ήιμέρας τε καί .νυκίτός, ττρός α¬
  νακάλυψιν δτρλων, ττνρσμαχικών
  ή σΐθυδήτποτε ττολεμιΐ«οΟ ύλικοΰ
  ή πρός σύλληψιν διωκομένων
  καί 6) νά άτταγορεύσει καθ" ώ-
  ριισιμένας χης νυκχός ώρας την
  ανευ αδείας κυκλοφορίαν
  χών πολιτών.».
  Άργότερα έρχεται ό ττεριβό-
  τ>τος νάμος 509 τής 2'7ης Δε-
  κειμβιρίου 1947 «Πειρί μέτρων
  ασφαλείας τού ττολΐΓτεύματος
  χον κοινωινιικοθ καθεστώχος κα!
  ττροστασίας χών ελευθεριών τών
  ττολιιτών».
  Στό ήρθρο 1 άναφέιρεται:
  Τό Κομιμοονιστιικόν Κόμιμα "Ελ¬
  λάδος, τα Εθνικόν 'ΑιττελευθΕιρω
  τικόν Μέχωττον (ιΕΞΑΜ) κα! ή Έ
  θΜΐκή Άλληλεγγύη, ττροτπαιραι-
  σκευάζονχα κα! ένεργοθντα τ?ίν
  κατά τής άικεραιιότηχος τής Χώ
  ριας ττιροδοχιικηιν άντορσίαν, δι-
  αλύονται. 'ΕτΓίισης διαλύεχαι
  κα! παν αλλο ττολιχικόν Κόμ
  μα, Σωμ,ατεΐον ή 'Οργάνωσις,
  ήχις ήθελε θεωρηθεΤ, κατά τάς
  διατάξεις τής έττοιμβνης1 τταιρα-
  γιράφου ώς συνεργαζομένη μεχ'
  αύχών ή έτΓΐδιώκουσα άμέρως
  ( έ,μιμέσως τή.ν έφαριμογήν ίδεών
  εχουσών ώς σκοττόν χήν δια 6ιαι!
  ών μέσ«ν άνατροττιην τού πολι-
  τεύμαιχος τοθ κραττοθνχος κοι-
  νωνικοθ συσχήμιατος ή χήν άτηό
  σττασιν μέρους έκ τοΐ δλου τής
  Έπκκραχείας».
  «Άτηαγορίώεται πάσα ενερ¬
  γεια άνασυσχάσεως τού Κομ-
  ιμοι/νισχΊκού Κίΐμματος καί χών
  καττά τάς διβχάξεις τού τταρόν
  τος άρθρον διαλυοιμένων Οργα
  νώσεων, ττάσα ένάργβι|α τηρός έ-
  πικ,ράτησιν αύχών, ώς καί ή έ-
  τγ! τώ έκδήιλω σκοπώ ττιροδολής
  χαί ένισχύσεως τούτων καθ" οΐ-
  ον6ηΓτοτε χρότπον διάδοσΗς των
  συνθηιμιάχων ή των άττοφάσειον
  ή τής έκνόμου δράσεώς αυτών.
  ΟΙ τταραδάταιι των διατάξεως
  τούτων τι,μωρούν-ηαιι διΐά φυλακί
  σεως 6 χουλάχιστον μηινών έττϋ-
  φυλλοΐσσομένιωιν χών βαρυτέρων
  τπε,ριπχώσ€ων τών λοοττών , διαχά
  ξεων τρύ παρόντοςνιάμου κα? τών
  άρθρων 134—145 τού Ποινι-
  κοϋ Κώδιΐκος».
  Σχό άρθρο2: «"Όστις έττι-
  διώκει την εφαρμογήν ίδεών ε¬
  χουσών ώς εκδη,λον σκοττόν την
  διά δααΐων μέσων άνατιροπήν
  τού ΠολΐΓχεύμαχος τοθ κιρατούν
  χος κοινωνικοΰ ςτιΚΓΓή|μ|ατος ή
  την άττόσττασιν μέρους έκ τοΰ δ
  λου τής 'Ετπκ,ρατείοις ή ένεργε?
  υπέρ χ ής έψαρμογής αυτών ττ,ρο
  σηλυίτισιμΐόν, τιιμω,ρεΤχαι εάν εί¬
  ναι άρχηγός ή όδηγός διά της
  ττοιι,υης τών τηροσκβίιρων δε-
  σμών, είς ιδίας δέ βαρείας ττε,ρι
  πχώσεις διά τής ποινής των ίσο-
  6ΐων δεσμών ήχοΰ θανάχου, ε¬
  άν δέ είναι απλώς συστααιώ-
  της διά τής ττοινήις της είρκτής
  ή τών προσκαίρων δεσμών».
  Οί ττ&ριορισχικιές διαχάξεις
  χοθ Α.Ν. 509 είχον τίς συνέτπει
  έ'ς τους σ' δλους τούς τομεΤς τής
  ,μεχαττολομικήέ ζ«ής: Τα δη-
  μοσιεύμΐαχα τοΰ Τύπου, τ!ς συγ
  κί.κτρώσεις, τίς άπεριγίες, τίς
  εκδηλώσει ς διαμαρτυρίας, τή
  σύσταση άρυσχερών όργανώσε-
  ων, την άσκηιση <ρο6ίας στήν Ο τταιθρο, την υπογραφή, δηλώσε¬ ων άποκηιρύξ€ων, τίς τταρακο- ιλουθίσεις, τό οτχφατιςψό νέ- ων Φακέλλων καί χον έμττλουτι σμό τους μέ νέ» στοιχείο. ♦ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ήταν καί είναι έτοιμος νά άγωνιστεί, όχι μονάχα γιά νό χτυπη- θούν οί χουντικοί μηχανισμοί, άλλά καί γιά νά λείψουν μιά γιά πάντα οί αίτίες πού γεννάνε τίς διχτατορίες. ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ό τόπος άπό την άκρίδα τής ξένης έξάρτησης, νά χαράξει ή πατρίδα μας μιά άδέσμευτη καί άνεξάρτητη πο· ρείο φιλίας καί είρήνης μ' όλους τούς λαούς τού κΰσμου. ΝΑ ΚΑΤΑΧΤΗΘΕΙ μιά ούσιαστική ΔημοκρατΙο, χωρίς κουτσου- ρεμένα δικαιώματα καί έλευθερέες, χωρίς πολίτες πρώτης καί δεύτερης κατηγορίας, μιά Δημοκρατία γιά όλους τούς Έλλη,νες. ΣΗΜΕΡΑ, οχι μόνο οί πόθοι αύτοι δέν έχουν γι'νει πραγματικό- τητα, άλλά άντίθετα ή ιδία ή κυβερνητική πολιτική μέ τόν κα- τήφορό της όλο καί πιό πολύ πρός την άστυνόμευση, τόν αύ- ταρχισμό καί την τρομοκρατία έχει καταντήσει νά είναι βασι- κός κΐνδυνος γιά τα δικαιώματα καί τίς έλευθερίες τού λαού. Χρειάζεται όμως στήν όλη αυτή προσπαθεία ένα νομικό άντιδη- μοκρατικό καί άντιλαίκό πλαίσιο γιά νά ύττάρχει, τό πάτημο τής νομιμότητας καί τής δημοκρατικοφόνειας. Καί αύτό μέ σπουδή φτιάχνεται καθημερινά πάντα, μέ στόχο τίς δημοκρατίας έλευ θερίες. Ξεκίνησε άπό τό Καραμανλικό σύνταγμα, έξελίσσεται μέ τό χτύπημα τών συνδικαλιστικών καί πολιτικών ελευθεριών καί προχωράει σέ νόμους καί νομοσχέδια πού άνοιχτά πιά στρέφον- ται ένάντια στό ΛΌό. ΜΕΣΑ στή γενικότερη αυτή προσπαθεία τής κυβερνώσης έντάσ- σονται καί τα έκτακτα μέτρα στή θέσπιση τών οποίων προχώ¬ ρει τώρα ή Κυβέρνηση. Τό νομοσχέδιο, όπλίζονας άκόμη παρα- πέρα την αύταρχική έξουσίο, έξασφαλίζει τίς προφάσεις καί καλ λιεργεί τό έδαφος γιά άνοιχτή καί αύθαίρετη έπίθεση ένάντια στό προοδευτικό κίνημα. ΜΠΡΟΣΤΑ σ' αυτή την άντιδημοκρατική πρόκληση όλοι οί δη¬ μοκράτες, άνεξάρτητα άπό τίς ίδεολογικές τους άντιλήψεις, πρέπει νά έντείνουν άκόμη πιό πολύ την δημοκρατική τους επαγρυπνήση νά άναπτύξουν άποφασιστικά την πάλη γιά την υπερασπίση τών δημοκροτικών ελευθεριών. Άνάλογη πρέπει νό είναι καί ή στάση τών κομμάτων τύς Δημοκρατικάς ώντιπολίτευ- σης. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Στό περασμένο άρθρο μου μέ τίτλο «Προβοκάτσια ή όπα- γωγή τού Μόρο», άπό λάθος γράφτηκε ότι ό Φαμφάνι είναι αρχηγώς τού φασιστικού κόμματος στήν Ιταλία. Τό σω- στό είναι ότι άρχηγός τού φασιστικού κόμματος είναι ό Αλμιράντε. Ή ούσία τής πρότασης δέν άλλάζει. Οσο γιά την έπιστολή πού στάλθηκε στή στήλη, άπαντάμε στόν φίλο άναγνώστη ότι άνυπόγ^αφες δέν δημοσιεύονται. Αν έχει την εύθύνη αυτών πού γράφει, άς μός γράψει τ' όνομά τού καί θά τού άπαντήσουμε. καί τα προβλήματά τού πββι Αΐιοηη τού τειηικοϊ ηιιιιιιου ΠΑ 1ΠΡΟΣΤΑΖΙΑΙΑΡΜ1ΙΚΙΜΑΙ00111 άν ■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■ι Η ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ά- Σιινέχεια άπό τή σελίδα 1 αχοών κου όλον των κατά χό- ττοως Άρχών τής Κρήτης. Τέλος ή έφηιμερίδα θά συνι- οπκχ ύτπεύθΙ«ναι χώρους καί τό- ττους ποΰ θά μιτΓθιροΟν οί ξένοι νά ττεράσουν εύχάρίσχ-ο: και νά κά¬ νουν γ ι αύχοϋς την ττσιραιμονή τους εύχάριιστη καί ώφέλιιμη δ- σο βρίσκονται πάνω σχήν Κρή τη· Οί ττΛηροφορίες κα! τα στοι- χεΤα θά είναι γιά δλο τό νησι κίαί είδικώτειρα· γιά τα Χανιά, Ρέθίαμνο, 'ΗΙράικλιειο, Μάπαλλα, Άνώγεια, Χερσόνησο, Μαλλια, Ίεράιττετρο:, Σητεία κ.ά. μέρη χής Κρήτης- Τή διιεώθυ,νση συντάξεως τής τταραπτάνω έφηΐμερίδας καιϊ την έ—ιιμέλεια έκδόσιεων ό έκδόΐηης κ. Άσσαίριωτάκιης απέθεσε σχόν κ. Μάνο Χάΐρη·, ό όττοΤος μέ ένα έτπτελεΐο συΐΜεργατών, 'Ελλήνων καΐ Ξένων θά προσπαθήση νά φέιρει σέ πβρας τή δύσκολη, άλ λά τόσο σηιμαντικίι γιά τόν Τουρισμιό τιήις Κρήτης ττροστηά- θειο. "Οσοιι ένδιαφέρονται νά συιμττε ριληψθοθν στήν Ολη χής παραττά Μω έφιηιμειρίδας (ξενοδόχοι, τού ριιστικοί τΓράκτορες, διευθυντές ικιέ«χρων διασκεδάσεως, τουρι- σχικοΐ έ^ιχειιρηΐμιοΐηίες, κιθίταιση:η ,μΐαχάρχες, δμττσροι καί 6ιομή- χανοι πιροϊόντων, γιατροί, κλινι κάιρχες, Δήιμοι ή Κοιινόχιγτες ττοϋ άργα(Μώνουν έκδηλώσε'ις, άργανι σμοί ή σωιματεΐα! κλπ.) μ-π-οροθν νά όΐττιευθυνθούν σχό χηίλβΐρωνο τού έκ&ο—τ, 220257 καϊ τού δι- ει/θοκχη 280291, έως δτου άνα- «οινωθεί κα! είδικό τηλεφωνο τής ·έ<|)ΐΓ)|μ|ερί6ας τ ό όποίο θά γνω- στοποιηθεΐ. Σιη|μ£,ιωτέον άκόμη ότι ή έφη- ιμορίδ'α με άρβρα, σχόλια, είδή- οτεις καί ιρβπ-ορτάζ, θά τταίρνει καΐ θέση στιά σύγχρονκ τουριστι κά μας προβλήιματα. Ό έκδότης τής πΐαροι~άνω προ ο-ττάθειας καΐ οί συνεργάτες τού έλττιίζουν γενικά σχήν συνδρομή όλω ν χών ενδιαφερομένων ιω ττροβληθοθν άτΓΟ χήιν τΓαραπά- νω έκδοση καί συγχρόνως νά 6ο ιηθήσουν την γενικώτερίη τουρι- σχική ττροοτττάθειια ττού τείνει στό άνέδασμα τοθ Κρητικού Τουιρισιμοΰ. ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή 'Αχτιδική 'Ε—ιτροπή των έτΓ)αγγεΑ|ματο6ιοτεχ>ών Ήιρα-
  ικλείου μέ χήν εύκαιρία τής Ά
  χχιβιΐκιής Συνδιάσκεψης ττού
  πιραγιματοποιήθηκε στά πλαίσιο
  της -ροσννεδριακής δουλειάς
  τοΰ ΚόμΙματος, έξ όνόμιατος των
  Κομιμουνιστών έτταγγελ|ματο6ι
  οτεχνών άπΕ,οθύνει σ' δλους
  τούς συνάδελφους θερμό άγωνι [
  στικό χαΐιρετισμό.
  Τούς δίνει τήιν ύττόσχεση δχι
  οί έττιαγγελματοβιοτέχνες Κομ
  μουνισχές θά άγωνκστοΰν καΐ
  στό ιμιέλλον στήν ιτρώτη. γιρσιμμή
  γιά χά πολλά καί δύσκολα -ττρο
  6λήματα ττοΰ μάς άΓΓτασχολοΰν
  γιά τό διώξιμο χών Ξένων Βάσ^-
  ων άττό την Κρή,χη κα! δλη χήν
  ΊΕλλάδα καθώς καί τα γενικώτε
  ρα π,ροβλή,ματα τής Δηιμοκ'ραχί
  άς καί τής 'Εθνΐικής 'Ανεξαρτη-
  σίας πού άτταισχολοϋν τό Λαό
  μας.
  Τούς καλεϊ τέλος νά άγωνι-
  στούν ένωιμένοι άνεξάιρττντα ά¬
  τηό τΓολιτικές κα! ίδεολογικές το
  ττοθετήσεις γιά χήν ά~όκρου
  ση τής έιρίθεσης τών ξένων καΐ
  ντόττΓΐων ιμονοτπωλβίον ττού θά έν
  χαθεϊ μέ την έ'νχαξη τής χώρας
  ιμας σχήν Κοινή Άγορά.
  Ι'Η Άχττιδική 'ΕπιΗ-ροττή τού
  ΚΚΕ.
  Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ
  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΗΣ
  25 ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
  ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ
  Τό παοαπάνω προκύαττει
  έξετασθεΤ τό θέμα άπό Τεχνική,
  Οίκονομική κα! Νομοθετική ά-
  ττοψη.
  Αέν ύπάρχει λογος νά άναφερ-
  θοΰμε στά οίκοδομήΐματα ποΰ
  έχουν θεωρηθεΤ μνηιμεΤα καί προ
  στατεύονται άπό τόν άρχαιολο-
  γικό Νιήμο, γιατί ή συνχήρησή
  τ ούς είναι δεδαμένη μιά καί άπο
  χελεΐ ύτττοχρέωση καί φρονχίδα
  διαφόρων κρατικών φορέων, τής
  άρχαιολογικής Υπηρεσίας, τού
  Δήιμου· κ.λ.π.
  Θά ττρέπει νά μεριμΜίσωμε
  γιά χίς ΰτϊόλοιπες ίδιοκτησ!ες
  ττού χωριζονται σέ τρείς κατη-
  γορΐες καί θ' άνχΐ| εχωπισθοθν
  διαφορετικα.
  1. Στά Νεοκλασσικά Κτίρια.
  2. Στά Καινούργια κτίρια χω
  ρίς κανένα ρυθ,μό.
  3. Στίς μελλοντικές οΐκοδο-
  ΐμές, πού όπωσοήΊτοτε θά κτι-
  σθοΰν σΤά κενά σηΐμερινά οίκό-
  ττεδα.
  ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
  ΠΡΟ·Υ·ΠΟ©ΕΣΕΙΣ
  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ:
  ΤιΕΧΝΙΚΕΣ
  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Τα Νεοκλασσικά κχίρια τής
  25ης Αΰγούσχου είναι σχεχικά
  νέα οίκοδαμήιματσ.. Κτισμένα
  γύρω στά 1910 σέ μιά έποχή
  άκμής καί οίκονομικής άνόδου
  διακρίνονται γιά την ττοιότη-
  τα της κατασκευάς τους.
  Τα ύλικά πού χρησιμοττοιήθη»
  χαν άνχέχουν σχή φθορά τοΰ
  χρόνου καΐ είναι:
  Πελεκηχή ττέτρα, σάν ΰλικο
  δόιμιησης καί διακόσιμησης, μάρ
  μαρο σάν «σκελετός φέρων»
  σχά μπαλκόνια καί ύλικό έπέν-
  δυσης, κεραμικά γιά τ'ί διακό-
  σ,μΐηση στ!ς δψεις, μΓττετόν στά
  παχοάμαχα, σίδερο σάν φέρων
  σκελετός πατωιμάτων καί υπέρ
  θυρών καΐ σχά κιΐγκλιδώματα
  χών έξωστών κα! έττίχρισμα άρι
  στής ττοιόχηίχας.
  'Αιτό τεχνική άττοψη ΰττάρ-
  . χούν οί δυνατόχηΓες γιά την έν!
  σχοση χοϋ Φέρονχος όργανισ-
  μοΰ ώσχε νά έξασφαλιστεΐ ή άν
  τισεισμικότητα ποϋ αποτελεί ά
  παραίτηχή ττρουττόθεση γιά χή
  διατηρήση Τών κτισμάτων αυ¬
  τών.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
  ΠΡΟ-Υ-ΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Ή καλή κατασκευή των Νεο-
  κλασσικών κτιρίων έξασφάλισε
  κα! την άντοχή τους στό χρόνο,
  ετσι πού σήιμερα νά μίττοροθιμε
  νά ποθμε ττώς γιά τή· διατήρη1-
  σή τους άτταιτοθνται λίγες έτπ-
  σκα/ές πράγιμια πού έξασφαλί-
  ζει μικρή δοπτάνη γιά την άξιο-
  ττοίησή τους.
  Εΰτελή ΰλικά χρησιμοττοιήθηκαν
  σέ έλάχιστσ μόνο κτίρια πράγ
  ιμα ποΰ μάς δίνει την δυνατότη-
  τα νά προτεΐνουμε στϊς περιτττώ
  σεις αύτές την κατεδάφιση τών
  άρόφων μέ κακή κατασκευή καΐ
  την άνοικοδάμησή τους, ώστε
  νά προσαρμρζονται κα! μέ τώ
  γϋρω κτΐρια άλλά καΐ μέ τα ίσό
  γειά τους.
  "Οσον άφορά τούς Ιδιοκτήτες
  τα περισσότερα άττό αύτά τα οί
  κοδομήματα, άνήκουν σέ Τράττε
  ζες κα! σέ άλλους όργανισμούς
  καί 'Επιχειρήσεις ετσι πού εί-
  ντι δυναχή γ ι αύτούς ή δαττάντι
  έττισκευής καί άξιοττοίησης ε¬
  νός τέτοιου κτιρίου.
  "Ετσι τό μέ άριθ,μό 6 καΐ 10
  είναι ξενοδοχεΤο τό μέ άρ. 17
  άνήκει σχήν Έθνική Τραπέζα,
  τό μέ άριθ,μΐό 19 άνήικει ττιά
  στήν Άρχαιολογική Ύτπτρεσΐ'α,
  χό μέ άριθμΐό 44 στήν Ίονική
  καΐ Λαϊκή Τράττειζα, τό μέ άρ.
  64 στήν Έμπτορική.
  Στό σηιμείο αΰτό θά πρέττει
  νά τονίσουιμε πώς ό 'Υττουρ-
  γός Δημ. "Εργων κ. Χρ. Στρά-
  χος συνιστά μέ 'Εγκύκλιο πρός
  Όργανισμούς, Τρά—εζες κ.λ.
  ττ. (έφημ. ΕΧΡΚΕ5 25-3-77)
  νά άγοράζουν Νεοκλασσικά
  κτίρια γιά νά τα χρησιμοττοιοΰν
  σάν καταστήιματα. 'Ηδώ λοι-
  ττόν ή ΰλοατοίηση της εύχής αυ¬
  τής είναι έφικτή μιά ττού δέν ύ
  ττάρχει άνάγκη άγοράς άκινή
  των, άντίθετα μάλιστα πολλά
  είναι κιόλας ίδιοκτησΐα των όρ-
  γτνισμών αυτών.
  /. ΤΑ ΚΑΙιΝΟΥΡΠΑ ΚΤΙΡΙΑ
  ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝ Α ΡΥΘΜΟ
  Τα καινούργια πολυοροφα
  κτΐρια είναι λ!γα κα! κτισθή-
  καν τα ττερισσότερα μετά την
  έφαρμογή τοΰ Α.Ν. 395)68
  πού αϋξησε τόν έττιτρεπόμενο
  όριθμό όρόφων ττού ήταν τό ση
  ιμανχικώτερο κίνητρο γιά νά κσ
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ
  ΣΥΝΑΥΛΙΑ
  Χθές Κοριακή 2 Άττριλΐου
  σχίς 5 τό ά~όγευρα, τα Μουσι-
  κά Νιάτα Ελλάδος τταρουσίαΓ
  σαιν στό Ή,ράκλειιο (σχήν Ε' συ
  νοωλίΐα τους) την Όρχήστρα
  τού 'Ωδείου Αθηνών. Ή συναυ-
  λία δόθηικε στήΐν αϊθουσσ τού
  Ξενοδοχείου «Άστόρια», μέ Δι-
  ΐ,υ&υντή τόν καθηγητή τοΰ Ώ-
  δείου κ. Σταυιριανό. Όττως εί¬
  ναι γινωστό άπό την Όρχήστιρσ.
  τού 'Ωδείου Άβτϊνών, πιροέρχε-
  ται ή ση,μειρινή Κ,ρατική Όρχή-
  στρα Άθηινών.
  Τό ττιρογΐραμ'μα ττεριλάΐμΐδανε
  ί,ργσ "Ελλήνων κοη' ξένων συν-
  θετών.
  ΕΓΚΑΙΝΙΑ
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
  Έγχαινιάστιηκε σχίς 7 μ.ιμ
  τοΰ τηροχθεσινοΰ Σαββάτου, ένα
  άκάμη νέο φαρμακεΤο στό Ήρά-
  κιλειο.
  Πρκειταιι γιώ τό Φβρμα-
  κείο τού κ. Γιώργη Παρασύρηι
  έτπί τής Λεωφ. Καλοκαιρινοΰ
  269, σηή Χανιώττορτα. Καλές
  δουλειές'.
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι.
  • ξέρουμε ν6 διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρώτη υλη μας το
  κρέας
  Ο η έρευνά μας ωδήγησε οτό νά καταοκευάζουμε γευστικά άλλαν-
  τικά μέ τους πιό συγχρονους τρόπους μέσα οέ ύπόλυτη αποστει-
  ροαση
  Ο ξέρουμε τόν τρόπο, άποκτήσαμε και τα μηχανήματα, γώ νά τα
  συσκευάζουμε σε άπάλυτο κενό καΐ νά διατηρούμε 6τσι τή φρε-
  σκάδα τους
  δοκιμόοτε τα μ' έμπιοτοσύνη
  καί πήτε μας τή γνώμη σας
  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Συνεπεία αττό τή σελίδα 1
  ση στό πολαπληθές άκροατήν
  ριο πού ήρθε σέ συιμπαράσταση
  των διχαζομίένων.
  Ή άττόφασιη τού Δικαστηρίου
  δέν έοωσε χό δικαίωμα στούς
  γπωστοΰς ττολιτικούς κύκλους
  τών Αρχανών νά ώπΊΐδράΐσουν κα
  τα των δηιμοκραΓΠκών ·ποφα!ΐά-
  ξεων, δττου άνήκουν ή Δήμαρχος
  καΐ ό Πρόεδρος τοΰ Δηιμοχ. Συιμ
  βουλίου.
  Ό κ. Ε'σσγγελέας άσκησε έφεση
  κατά τής ώθωωτικής άπόφασης.
  ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ
  ΠΑ ΚΛΟΠΗ
  Στίς 28 Μαρτίου τό Τρΐιμελές
  Πλημιρελειοβΐ'κεΐο Ήρακλε,ίου
  ικατιαιδίκασε την Ροδάνθηι σύζυ»·
  γο Έ5μ(μ. Τρουλινοϋ χό γένος
  Μιχ. Ψιιμικοΰ, άπό Φουρφουρά
  Ρεθύμνου, κάτοικο Ηρακλείου
  (Πέλλης 36), σέ 5 μήνες φυλάτ
  κιση γιά κλοττή 51 χιλιάδων
  δραιχμών άττό τό σττίτι τ<Ό Μιχ. Χουδετσαινάκιη!, πού βρίσκετα'ΐ ττλάι στό διικό της (Πέλλης 40) Ή κ,αταδικασθεΤσα άσκησε έ'φεσιη καί άφέθηκε έλεύθερη. ΕΚΘΕΣΗ ΣΟΥΗΔΩΝ Άπό την 1 μέχρι τίς 5 Άπρι λίου γίνεται στόν Αγ. Μάρκο Εκθέση έργων μιάς ομάδος ά¬ πό Σουηδούς Καλλιτέχνες. Ή Εκθέση περιλομβάνει έργα ύφαντικής, ζωγραφικής καί φωτογραφικά μέ θέματα παρμέ να άπό την Κρήτη καί όργανώ νεται άπό τόν Δήμο Ηρακλείου ♦ ♦♦♦♦«*♦♦♦«*♦♦♦«>
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε.
  ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝβ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ— ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68
  ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780, 77.81.741
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621
  ΤΕΛΕΙ 21-8177 8Ι.8Μ — ΟΒ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ:
  ΑΒΕΡΩΦ δ — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922
  ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160
  τεδαφιστοΰν μερικά άπτό τα σω
  ζόμενα κτίριβ ώστε νά γίνει
  ,μεγαλύτερη έκιμετάλλίυση τ»ν
  οίκοττέδων τους.
  Τα κτίρια αύτά χωρίς κσνέ-
  να Ιδιβίτε,ρο ενδιαφέρον άρχιτε-
  κτονικό ύψώνοντσι άνάμεσα
  στά μινημΐεΐα καί τα Νεοκλασσι
  κά κχίρια διασττώντας τή συνί
  σννέχεια κα! τΓροχαλώντας τόν
  θεατή· Πιθανόν αύτά ττού θυ-
  σιάο-τηκσν γιά νά τΓαραχωρήτ
  σουν τή θέση τους στά νέα τηο-
  λυόροφα οίκοδομήμστα νά μην
  ήταν σηιμαντικά άττό Άρχιτε-
  κτονικ,ή άττοψιη έκτός άπό τό
  κτίριο τής ΤρατΓέήης "Ελλάδος
  ττού δμως τό καινούργιο ττού
  κτίστηκε στή θέση τού ύττολεί-
  ττεται αίσθητικσ-
  3. ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
  ΟΙΚΟιΔΟΜΕΣ
  "Οττως φαίνεται καί σττό
  τούς ττίνακες πού συνοδεύουν
  αυτήν την εκθέση κενο οίκόπε-
  δο στό δ,ρόμο ύπάρχει μονο ένα
  'Υττάρχει διμως μβγάλος άρι-
  θμΐός τταλιών κτιρίων ττού κα-
  ταστρόφηκαν η στόν Β' Παγκό
  σμιο πόλβμο ή καί τταλιόττερα
  καί ά—ό τότε έττισκευάστηκαν
  ττρόχειρα, γιά νά χρησιιμοττοι-
  ηθοΰν σάν καταστήιματα, τό ττε
  ρισσότερα τουριστικά.
  Ή λήψη μέτρων γιά την δι¬
  ατηρήση τής φυσιογνωμίας,
  της 25ης Αύγούστου είναι έττεί
  γουσα.
  Ή Μαρτύρων 25ης Αύγού
  στου βεωρεΐται καί σήιμερσ 'Ε-
  ιμττορικός δρομος κα! άττό τούς
  σηιμαντικότερους τής πόλης
  καί ετΓθμένως κινδυνεύει καθηιμε
  ρινά νά θυσιαστεΤ ή φυσισγνω-
  της, στό δωμό τής «'Ανανέω-
  σης». Είναι άνάγκη λοΐίτόν νά
  παρθεΐ μιά άπόφαση γιά τήιν
  ■π-ροστασϊα αυτής τής φυσι°-
  γνχομίβς, γιά νά ττερισιοθη κά-
  τι άττ' δτι άττομεινε σ' αυτή
  την ττόλη, ττού ή «ττρόοδος» κα
  ταβροχθίζει καθηιμερινά τό ά-
  ληθινό της ττροσωττο. Πάντως
  ότΓοιαδηττοτε λύση κ ι άν δοθή,
  ένα είναι 6έδαιο ττώς ττρέττει νά
  δοθή γρ ή γ ο ρ α πρέτπει νά
  γίνει «άιμεστι έ π έ μ 6 α-
  σ ΐ> ».
  ΘΕΣΜΙΚΑ
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  1. Γιά την διατηρήση των Νέ
  οκλασσικών κχιρίων σάν μόνη
  λύση θεωρούμε την κηρύξη τους
  σάν διαχηρητέα, άφού βεβαία έ
  πισηιμσνθοΰν τα ωραιοτέρα ό-'
  αύτά.
  2. Μεχά την κήρνξη των Νεο
  κλαοχΓΐκών κτιρίων σάν δια—-
  ρηχέων ή ττολιτεία θά ττρέττει νά
  έκδοση διάταγιμα μέ εΙ&κούς
  δρονς δο,μήοχως γιά τα οΐκόττε
  δα τής 25ης Αύγούο-του ττού νά
  ττεριέχει Ύ€ηκίς, μορψολογικές
  άρχές καί μεθοδους
  πού θά διέπουν τίς
  κατασκευες, ώστε τα
  —ού θά άνεγερθούν στό μέλλον
  νά μην προσβάλουν...
  Τα ύπάρχονχβ μνημεία καί
  τα Νεοκλασσικά κτίρια, ττού
  στό μεταξΰ θά είναι καί αύχά ,
  κηρυγιμέν— διατηρηχέα άλλά
  νά έντάσσονχαι μέσα στήν ένό
  τΐγτα ττοΰ άττοτελοΰν αύτά.
  Γιά χά ύποιρχοντα πολυορο¬
  φα νέα κτίρια ότΓοιαδιγποτε μελ
  λοντική έττισκευή ή άλληι έργα-
  σία θά ϋττοθάλλεται ττρός έγ¬
  κρισιν στην επιτραπή ένασκήΌε
  ως 'ΑρχιτεκτονικοΟ έλέγχου,
  ττού σύμφωνα μέ τό άρθρο 1 1
  τού Ν.Δ. 8)75 έξετάζει τα σχέ
  δια άττό την ττλευρά την αίσθη
  τι*ής ενταξής τονς στό περι-
  βάλλον.
  4. Μετά την κηρύξη σάν δια-
  ιηρητέων τών κτιρίων αυτών θά
  ττρέττει νά ένταχθή στό πρό-
  ■γρσμμκχ Δη,μοσίων Έπειίύσεων
  ή άτταλλοτρΐωσή τους καί ή
  παραχωρήση σέ διάφορες Δή
  μόσιες 'Υπηρεσίες γιά νά στε-
  γασθοΰν μετό άττό την κατάλ-
  ληλη διαρύθμισή τους, ώστε νώ
  έξυπη ρετοΰντα ι.
  ' "Ηδη ή Κττ>ματική Τράττε-
  ζα έξήγγειλε τή χορηγήση δα-
  νείων γιά την έττισκευή παραδο
  σιακών κτιρίων μέ μεγαλύτε-
  ρες μάλιστα διευκολύνσεις γι
  ά τα κτίρια πού είχαν κυρηχθή
  διαχηρητέσ.
  Θά μιτοροΰσε βεβαία νά δη-
  μιοΐΛργηθεί κι £νας όργανισμός
  ή μΐα 'Ανώνι/μη έτσιρεία μέ με-
  τάχους τούς ΐδιοκτήτες καί τό
  Κράτος ή τούς ΐδιοκτήτες καί
  τ ό Δήιμο ττού νά χειρίζεται την
  τύ^η των ίδιοκτηριών αυτών.
  Κα! άλλες λύσεις μ<ποροΰν νά βρεθοΰν ώστε νά λυθή τό ττρο- βληιμα τής άξιοττοίηο-ης καί κα- λΰτερης έχμετάλλευσης ΐοΰ δ¬ λου εργου. 'απόψεις ::::: ·*■■■ :::::::::: »♦♦♦♦»♦ ΠΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ τα Δικαστήιρια τοΰ "Ηρακλείου έκδί- κασαν μεγάλο άραθμό άγοραναμικών παραβάσεων, πού σημειώθηικαν στήν άγορά τής πόλης μας. Αύτό σημαίντει δτι δραοτηιριοποιεϊται τό Τ·μή.μα της Άγο- ρανομίας γιά νά προψυλάξει τό καταναλωτικο κοινό άπο τό γνωστό «Καπέλο»· Πιστεύομε δμως 8τι ό άνάλογος έΆεγχος πρέηει νά οτραφεΐ καί στίς μεγάλες άγορές, στούς μεγαλέ- μπορους ποάέκεϊ πρόκειται γιά μεγάλα ποσά οέ 8ά- ρος τών αγοραστήν. 'Όχι δυό μέτρα — δυό σταθμά. ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ διαμαρτυρίας γιά την άντιαγροτική πολιτική τής Κυβέρινησης, παραιιιτήΐΐςϊηικε πρόσφατα τό Δημοτικό Συιμβούλιο Χουδετσίου. Ή παραιτηθή τοΰ Δ.Σ., δείχνει δτι ό πληθυσμός τής ύίΐαίθρου δρίσκεται σέ άπόγνΐυοηι, Οστερα άπό την άαταράδεχΐτη κατάστα- ση έριήροχϊης καί παραρείλισμοΰ, στήν όποία βρίσκε- ταα ή Οπακθρος· Κάτοικοί τοΰ χωρίου πού μάς έ.παοκέ- φτηκαν μας έξέβεοαν την δραιματική κατάσταση στήν όποία βρίσκονται έξ αίτίας τής πλήρους κιρατωαΐς άδι αφορίας, ένώ άκόμη άντηιχεί ό άπόηίχος τών ύττοσχέ- σεων άπό τούς διαφόρους πολιτικάιντΓηδες, κατά τίς π,ρόσφαίτες έκλογές. Εϊμαστε βεβαιοί δτι τό πρόβλη- μα αύτό είναι γενακώτερο καί πρέπει νά άπασχολή- σει ίδιαίτερα τούς άγροτικούς ουλλόγους καΐ την 'Ένακΐη άλλά καΐ τα κόμματα τής Δημοκρατικής άν- τιπολίιτευσης. Η ΤΙΜΗΤΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΑΛΛΗ φωνή διαμαρτυρίας άπό την ϋπααιθρο, φτάν€ΐ άπό τίς ΠοταιμαΙές Πεδιάδας, γιά την άκρίθεια τών λαπασμάιτωιν. Οί έμποροι καταγγέλλουν οί κάτοι- τοϋ χωρίου, μάς δίνουν τα λιπάαματα σέ πολύ μεγαλΟ τερΐες τιμές άπό έκεΐνες τής "Ενοκτης. Βεβαία τό θέμα αύτό συνδέεται μέ την αΐσχροκέρ διο πού γίνεται πολλές φορΐές άπό μέρους των μεγαλε μπόρων καί πού τό θέμα πκκεύΐομε πρέηει νά άπασχο λήσει τόν κ. Είσαγγελέα Ηρακλείου· ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΠΟΔΙΟ ΕΠΙ της λεωψορου Ίκάρου κσιί άκ,ρμδως στή Στάσηι Καλογερί- δη, ΰττσρχει ά—ο σρκεπιόν κ~ρό ίνα όμττοδιο — ύτΓόλειΐιμιμα τής τταληάς οΙκοδομί>ς ΚαλογερίΒη
  —ττρΰ έμττοδ,ίιζει την ό,ρατότητα
  τών οαηγών. ΑΑάλι—τα> άξίζει νά
  σηΐμειωθεϊ, δτι στό ση|μεΐο άκρι
  δώς αύτό έχουν έ-ιισυιμβεϊ δυό
  θανατηφόρα άτυχήιμ&Γτα.
  Οί κάτοικοι τής ■—ριοχής έ¬
  χουν έπανειλιηΐμμΐένα ένδιθφερ-
  θεΐ γιά νά φύγεΐ' τό έιμητόδιο αύ¬
  τό — Ενός δγκος χωμάττων σχήν
  ούσία — κ» εχουν καπαφύγει
  Χωε^φυλοκή καί στό»> Δή
  μο.
  Ένώ δμως έχουν
  σχε,ΤΜκή ύττόσχεση. ά—ό τόν Δή
  μο Ηρακλείου, δλο καΐ άναοάλ-
  λεταιι, ή εξαφανίση τού παρα—ά
  νω έμπτοδ,ίου.
  Νομίζομε δι ι, μιά κα» δέν
  χρειάζεται μάλιστα ίδιαίτερ»ι δ«
  οοδικασία, κάττοια στιγμή θά
  ■π-,ρέπει έτηχέλους δκα σννεργεϊο
  τού Δήμ<κ> νά ε~«ληφθεΤ, ώστε
  τό ήμ-όδιο νά φύγει κα! νά ττρολιν
  «ίθοΰν τυχόν νέα ά^υχιήμαιτα άλ
  λά καί ό χώρος στό —ιμιεϊο αύ-
  τό νά καλλ~ερέψει κά—ος άττό
  σίσθητικής ο—όψεως.
  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ 1 ΔΑ
  ΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΙΓΡΑΜΜ ΑΤΑ!
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙμ
  ■■Ι
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ■ΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΐΖ
  Ε. Γ.
  Η.
  ΤΑ ΤΣΟΥΒΔΛΙΑ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
  ΑΠΟ χήν "Ενωση Γεωργικών
  Σωιβταιρισμών Ηρακλείου,
  πήραρε την τΓαρακάτω άπαν
  τηση·, —ού ούσιοσχικά δίκαι¬
  ον* ι ο—άλυτα χ ό σχόλιό ιμας,
  γιά τα χσουβάλια ττού δέν έ-
  πιστρέφονται στούς σταφι-
  δοττιαραΓγω<γους: Πρός Την "Εφημερίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κύριε Διευβυνπήι, ΣΙχό φύ^λο τής 'ΕφηιμερίΒας σας άριθμ 162)3.4.1978 γρά- ψεχε σχόλιο μέσα σέ ττλθοίσιο γιά τα κενα σταφιδόσακοο πού δικοοιοθνται οί τΓαραγωγοί μ αίς. Γιά χά; δσα γράφετε σάς ά- ττανχούΐμΐε γιά ένημέρωση δική σας καί των παρργωγών ττού κα! αλλες φορές έχομε ξαναδη- νοσιεύσει. ΕΤκαι σ' δλους γυωστό ότι ή συγκεντρώση τής σταφίδος γίνεται κάθε χρόνο άττό τίς κ α χά τόττους Συ)κιές 'Οργανώσεις (Ένώσέις Σι/Με<ταιρισμιων) οί ό ποίας ένεργοΰν ώς έντολοδοχοι τής «ΚΣΟΣ» πού είναι τό Κεν- χρικό "Οργανο Παρειμβάσεως μέ έντολή καί γιά λογ)σμό τού Έλλην ικοθ Δημοσίου. Καχά χά παρατΓάνω οί 'Ενώ σεις Συνεταΐιρισ'μών είναι μόνο διακιειρίστριιες Όργανώσεις έ¬ ναντι τού έντολέα τους χωρίς κά έ'χοοΛ/ ώς είναι εύνοηπο καΐμ- μιιά συιμΐμετοχή ή εύθύνη σχή διαθέση χοΰ ττροϊόνττος. Σ' δχι δμως άφορσ. χήν έτπ- στροφή των κενοσάκων σχούς δικαιούχους τταραγωγούς καί τταρ' σλες τίς κατά καιρούς εί- ση,γήσεις καί προτάσεις μας γΐιά μόνΐιμιη ά)Μλά καί δίκαιη λΰ ση, χοθ μβγάλου αυτού προβλή- μοΐτος κοί! πού δέν βρήκαιμε άν ΤθΓτόκιρκ—ν άττό τούς άρ,μόδιοος οί τταραγοϊγοί δέν τταίρνουυ τα σακικιά τους στήν κατάσταση ττού χά παραδίδουν άλλά σχι- σμέκοο κοβί πολλές φορβς σέ χέ τοια κατάσταση■ ττού τα κάνουν σχεδιον άχρηισιμοττοίιητα, έκ- τός έξαιρέσεων τότε οΊτ^σβτι -ού χό προ'ιόν διαθέχεται γρή- γορα καί τα σακκιά άδειάζουν εΰκολα ιμιώ ττού ή σταψίδα δέν εχει άκάμα σβολιάσει. Πιέρα άττ' αύτά γιά χίς εσο¬ δείας άττό τό 1973 ττού ή στα φίοοο κατά ίνα μέρος παρέΐμε.ινε καί παραιμένει άκαμη άδιάθετηι ιμ<έ συνεπεία νά άλΛοιώνεχοιΐι καΐ ι«ά δίδεται βιομιτκχανική γιά ά—όσχαξη τα σακκιά έχουν τε¬ λείως καιταιστραφεΐ άττό την έ-1 ττ<ίβραση τής ζμμύκτεχύς χωρίς καμμιά δονατάχηιχα έττισχρο- φής τους γιο—ί καΐί δταν άδειά- σουν εΐκαι ράκ,η. Γιά τούς λόγους αύτούς οί, Όργανώσεΐις μ άς εΤχαν ζητήν σει ό—ό χρόνια άττοζημίωση των κενσσάκκων κου μεχά άττό ένχονες τηροσττάθειες έγκρίθηκε άττό τό αρμόδιο Ύττουργεΐο ν" ά γορασθούν καινούργια γιά νά μοιρασθούν στούς δικαιούχους τπαριαγογούς. Πληιροφοροϋιμε άκόμιη γιά ,μιά φο,ρά κάθε ένδιαφερόμενο δ τι ή ΚΣΟΣ μέσω τής όττοίας γί νηκΐε ή προμήθεια έφε,ρε. στίς ά- ττοθήκες της Ήρΐσκίλε'ίου' τα σακ κιΐά ττροελεύσεως Έξωχερικού άττό χτ>ν όποία δχαν τελειώσουν
  οί σχετικίς καί άτΓαρ»ίΐτιηιτ£ς δι
  α|τυ~ώσεις θά πα,ρθεΤ άπόφα-
  ΜΙΚΡΗ ΑΓΝΩΣΤΗ
  ση, χορηιγήσεως στΐς Ένώσεις
  ττού αύτές μεχά βά άρχίζοον
  νά τα μοιράζουν σχούς τταρα-
  γωγούς σύμφωΜα μέ χίς ένχολές
  καί όδιηιγίες πού θά τούς δο¬
  θούν.
  Τέλος τό θέμα ττού θίγετε
  στό σχόλιό σας δχι δηίλοιδή ύ-
  ττάιρχει κίνδονος τα καιινούργια
  αιύχά σοκκιά νά σατΗσουν στις
  άττοθί>κ£ς χής «ΚΣΟΣ» πού 6ρί
  σκονται, σέ κοιμμιά ττερίττηοση,
  δέν νομίζομε πώς μ(πβ.ρεί νά γϊ
  νέ ι αύτό, μιά κοβ! ή ΚΣΟΣ έχει
  τήιν εύθύνη τής κοολής διοοφιιλλά-
  ξεως άττέΜαντι στό Δηιμόσιο.
  Ήιράκλειο 5)4)1978
  Μέ χιμή
  Ό Διευθυνχής
  ΔΗΛΚΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΕΙΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
  Κύριε Διευθυντά
  'Εκτιιμώνΐτας τόσο τήιν ε¬
  φημερίδα σας, ξανϊινράφω
  σ' αύτή,ν £να μήνυρα γιά
  νετε δημοσίαύσιιμο, δημοσι
  εύοτε το.
  «Άδελφέ μου, δέν ξέρω
  τό δνομά σου, ποίος εΐσαι,
  ποΰ μιενεις, ποθ κατοικεΐς.
  Δέν ξέρω ίίν εϊσαι λευκός,
  μαΰρος ί| κίΐΓ,ρανος. Οί5τε καί
  μέ ένδιαφέρει·
  'Βγώ, ένα ξέρω: ΐτώς εϊ-
  οαι καί ού νέσς. Πώς καί έ-
  σύ σάν καί ρένα, £χεις τίς
  ϊδιες ίδέες, τίς ϊδιες έλπίδες
  τα ϊδια δνειρα.
  θέλεις καί ού, γνωστέ ή
  δΐγνωστε, κοντινέ ίί μακρυ-
  νέ άδελσρέ μου, εΙρήνη καί
  άγάτιη. θέλεις καί ού άδελ
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι:
  • ξέρουμε νά διαλέγουμε την πάντα φρέσκια πρωτη υλη μας τό
  κρέας
  • η έρευνά μας ωδήγησε στό νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν¬
  τικά μέ τους πιώ αυγχρονους τρόπους, μέσα σέ άπόλυτη άποστει-
  ρωση
  ξέρουμε τόν τρόπο, άποκτήοαμε καί τα μηχανήματα. γιά νά τό
  συσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενό καί νά διατηροΰμε έτσι τή φρε-
  σκάδα τους
  δοκψάστε τα μ' έμπιστοσύνη
  κα) πήτε μας τή γνώμη σας
  <>■♦<>><*> «ε><ε>
  φέ μου, νά λείψει ή 6ία, ή
  πείνα, οί κάθε εϊδους δια^
  κρίσεις, ή εκμεταλλευθή,
  τό φέμμα.
  Σέ κάθε σου 6ήμα καί £-
  να λάθος, σέ κάθε σου βλέμ
  μα έΎα έίλλο απελπισμένο
  βλέμμα, αοΰ λέει κυττών-
  τας σε, μέ άπόγνιακϊη: δωσε
  μας.
  Καί σύ τότε, άδελφέ μου,
  μην πεΐς: φταίει τό συιοτη-
  μα. Αύτοι πού τώρα κρα-
  τσΰν τό σύστημα περνοϋν,
  καϊ δρχονται κάποιοι άόλλοι
  κάποαοι άπό μας τούς νέ-
  ους. Όφεΐλεις λοιπόν κα)
  σύ όπως καί γώ άδελφέ μου
  νά φτιάξουμε πιρωτα τούς
  εαυτούς μας.
  Μή γυρίσεις άλλοϋ τό κε
  φάλι. Μή φοβηθείς. Ή δεί
  λΐα καί ό φόβος είναι ό χει-
  ρότερος έχθρός.
  Μετά άπό την καταιγίδα
  ή θαλαοσα ήσυχάζει, ό ηχλι-
  ος βγαίνει ξανά πίσω άπό
  τα σύννεψα καί ζεσταίνει,
  μαζί μέ τή γη καί τίς καρδι
  ές ]ΐας δίνοντάς μας έλπί-
  δα καί δύναμη, γιά μιά κα-
  λύτερη ζωή, 2να πιό εύτυχα
  σμένο αΰριο. Γιαυτό μην ύ-
  ποχωρείς άδελφέ μου.
  Προχώρα, θά νικήισεις, εΐ-
  σαι δυνατάς; Μην άψήσεις
  νά σέ νακήρουν Νά μας νι-
  κήσουν. Νικώντας έσένα, έ
  μενά, έχουν πετύχει μιά νί
  κη κατά ολων έμάς. Κατά
  των νέων. Καί οί νέαι είναι
  ή ϊδια ή ζωή. Χωρίς τούς νέ
  ούς δέν μπορεϊ νά προοοεύ
  σει μιά κοιινωνία· Δέν μπο-
  ρεΐ νά ύπάρχει κοινωνία.
  Άδελφέ μου, κλεΐίσε τα
  μάτια σέ κάθε εϊδους συμβι
  6ασμό, σέ κάθε δόλιο κοινω
  νικό σύοπημα. Μαζί οου 8-
  λοι εμείς. Προχώρα γρήγο
  ρα μέ σταθερά 6ήματα καί
  μέ τό κεφάλι σου ψηλά νά
  άτενίζει περήφανα τό μέλ¬
  λο ν.
  Είσαι νέος, γνωστέ γ| ά-
  γνωστε άδελφέ μου.
  Κάνε καί σύ τό χρέος
  σου: ΑΓΠΝΙΣΟΥ.
  ΜΙΚΡΗ ΑΓΝίΙΣΊΉ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνερνατης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καΐ 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ♦♦ ♦♦♦♦♦< ρδδιιι α!1 ιιι:ΐΜΐι:η Ι1"" " '"* "■-' *^__________ΑΟΛΝΑΙ,ον ΛΙΑΚΟΤ ,-, ■ τη» „. ,0. ,β. ,,,Α.Λ1,ΟΝ "0, τι Θέλει τό σύγχρονο σπιτι ΠρΙν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότη μα, επισκεφθήτε τό καταστή μά μας Προσφέρομε της καλύτερες μάρκες στερεοφωνι κων μηχανημάτων τοθ ΗΧΟΥ ΑΚΑΙ - Ν.νΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΠΟΕ-ΙΤΎ - σΚΟίΛ/Ν ΝΑΤΙΟΝΑΙ- - 5ϋΡΕΚ_ σθΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 - 51 ίνΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕίΕΓϋΝΚΕΝ . Ύπευθυνη καθοδήγηση γιά σωστή έκλογιΗ Ρ Α ΔΙ 0 ΜΑΚΡΑΚΗ Οί Ελληνας χορισμ^οι ττάντα αί ττολιτες Δ' καί Β' κατηγοριας 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝΟΥΝ Μιά άνάλυση τής ίστορΐας των Φακέλων τής Ασφαλείας άπό τόν Δημοσιογράφο κ. Β ΑΓ ΤΕΛΗ ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗ 3ον (τελευταίον) Η ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΙ ΑΣ ΥΠΟΒΑΟΡΟ ΤΗΣ ΕΦΤΑΕΤΙΑΣ Όλόκληρη ή μρτατττθιλβμιΐκή ττε,ρίοδος χαρακτηρίζετται άττό την τηοηΊ'ίοστ) καί την κΐΛριαρχΙα τού «Κράτους τής δεξιάς», ένώ τα διΐοολλεί'μιμιοοτσ χών λεγομέ¬ νων «Δη.μοκιρο—ικών ΚυδερνήθΊε- μμ», δέν μστόρεσαν, δχι μόνχ> ινα
  τηραγιματοποιήσοον θεσιμικές
  άλλαγές, όλλά συχνά ήταν κον-
  τά στό κλίιμΰ πού εΐχε ετηιβλη-
  θεί1 τί<; δεκαετηιρίδες αύτές. ΟΙ κάπτοες καιλές ττροθέσεκς, ότταχ; γιιά τηαράδεΐίνιμα στήν Παι δεία, γινόντουσιαν χωιρίις όλο- κληρωμένκ» ΰίττό6αθρο, όπως ά- ■ποκαλύ—τει μιά έγκύκλιος τοΰ Γεωργ. ΠαΐττΜνιδρέοι/, πού δη,μο Τό χαρτ! κοινονπκών φρονη- μάτων θά άτπιοτελέσειι μόνιμο τΓθίράγοντο! χής ζωης κάθε Έλ¬ λην» καί έ'τσι όκτώ έκαταμιμύ- ρια "Ελληινιεις θά σπτοκτττίισουν καί τόν φάκελλό τους. Κι αύτό δλοι στή ζωή τους θάοορει κά—οτε νά ταξιΐδέψουν, νά διορισθοθν, νά βγάλουν δί- τηλωμα όδηγοΰ, η κυνηγετική α¬ δεία, μρρικοί νά μιετσΛβοτεύ- σουν. ΟΙ 4 Ύττιηιρεσίες Άισφοολείας, ττού άν&ρύθηκ.αν όλόκληρη τή ΐμεταττολεμ'ΐκ.ή πειρίοδο, ή ΓΔΕΑ (σηιμερΐΜή) ΥΠΕΑ, ή ΚΥΠ, ή Γενική Άσφάλεια και τά Δβ>τε
  ρα Γρσαρένα τού Στρατοί, τού
  ΝαυτικοΟ καί τής Άεραπορίας,
  έγιιναιν τυραννικά καττά τή διάρ
  κε,ια τής έφτάχρονηις Δικχαττο-
  ρίας.
  Τό άστυνομιχό κ,ράτος, πού
  δηιμιοΜργείχαι καί πού έλέγχειΐ
  όλόκλη,ρη τή χώρα, δηιμιΐουιργεί
  κ,λίιμια φο6ία,ς. Ίδιαί^βρια στήν
  'Επαιρχ!« όδηγεΤ στον πολιτι
  κό συνπτηρητισιμό καί στήν έ-
  ψαομογή έκλογών βιιαος κοοί νο-
  θεΐας, όπως χό 1961 μέ τό σχέ
  διο «Περικλης».
  Ό Ανδρέας Πατπ-αινδρέου στό
  6ι6λ!ο τού «Ή Δηΐμοκρ,ατία
  στό ά—όστταοσιμα», γιράφει χαρσ
  χτηιριστικά; γιά τή" έιποχή έκεί-
  νη, τά εξής:
  «Ή 'Εθκική Ριζοστκκ—ική
  Εκωση (ΕΡΕ), μετά άττό μιώ
  δϊκαετίθκ, στήν ά,ρχή εΤχε τσυτι
  σδεϊ δχι μόνο μέ την Κυβέρνησις
  ιμά μέ τό ίδιο χό Κιράχος. Αύτό
  τό Κόμρα, άττό ττοοράδοσΓΐ ή έ-
  πέκταστη. χού ΠαλαττιοΟ στήν πό
  λιτιικ,ή ζωή χής χώροος, άναγνώρι
  ζε χον βασιιλιά σαν χήν Οπατη
  ττητγή έξουσίας σέ δλα τά δημο¬
  σία ζηιτήιμαχα τής χώρας — ά
  κρΐιβέστερα τόν ΒαΕπλιά κια!
  τούς Άμιεριΐκάνους, τόν «ξένο
  τπσιράγοντα», δτηως όνομάζουν
  οί "Ελληινΐς χήν ττροστάτιδα δθ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
  ο δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν
  γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
  ύν όργανισμών κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής διαρρυθμίσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο. Ε. τηλ.
  222.755.
  ♦♦< ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Εκτάσεως 1600 τ.μ. ττού άττέ χει 400 μ. άπό τή Οάλζχσσα, σχήν περιοχή ΚαρτεροΟ "Ηρα¬ κλείου. Πληροφορίαι: Δημ. Μανολά κην, Δικηγόρον, Τηλ. 280-063 Ήράκλειο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία 6 δωματί- ων μετά βοηθητικών χώρων είς θέοιν Άγιος Ιωάννης. Πληροφο ρίες τηλ. 232531 νοομτ) ττού έττιβλέττει την ττολιχι- κή τους ζωή. Χέ,ρι· — χέρι μέ τήιν συντηιρηιΤΐκή οίικονοιμΊκή ττο λιτική χής Ελλάδος βάδηζε καί τό άστυινοιμιικιό κ,ράχος, ττού ή- ταιν συνέττεια χού έιμφύλιοο ττολέ ιμου. Μετά την έκκαθάριιση τού <—πρΐαχοΰ, τής άστυνομίας καί χών δηιμοσίων 0τηΓ|ρεσιών, ά¬ ττό ότΓοιοδήτΓθτε σχοΐιχείο Οπο- τΓτο, άριοτειρών τάσεων, έλ«χς μυστικός ποορακραΓτικος μηχα- νιιισμός, άποτελούνιενος κυρίως άττό σχιραχιωτικές κλίκες, εΐ¬ χε καττορθώσει νά άσκιεΤ στσΒζ- ρό ελεγχο πάν» στήν κρίσΐχική έ ξουσία. Είδική νομοθ£σ!α εΤχε κυιριολεκτικά έξουδετερωσει. τίς 6οοσικές άρχες χού Συνχάγμα- τος, ττού έγγυούντιαν χΐς τηροσω ττικές έλευθερίες κα! τά άνθρώ ττιινα δ'κιαιιώματα». "Ολες αύτές οί ψυχώσεις «γι ά άνχεθνικώς δρώνχες» καί «κοιμιμοανιστικοΰς κινδύνους», γιά στεγονοποίη'σηι τού «Έ&νιι- κοΰ Στρατοϋ» καί χών «Σωμά- των Άσψαλείας>) ή διατηρήση,
  των έκτάκτων μΐέχρων χης έττο-
  χής ΐηοΰ 6μφυλ'ου, ή μανιακή έ-
  τηδΐίωξιηι τής ΈΞΘνικοφ,ροσύνης, ή
  πα/τοδυ^"3ΐμία των Φακέλλων
  καί των τΓΐστθΉοιηΓπκών κοπνω-
  νικών ψρονηιμάτων, σέ συνδυαι-
  σμό μέ τά συιμιμιαχιικά σνιμφέ-
  ιροντα καί τούς «Προσχάτες»
  ιμαος χού ελεύθερον δυχικοθ κό-
  σ,μου, θά δοηθήο-ουν, σέ μεγά-
  λο &αθμό, στό ξί,ρίζωμα των
  «κΐοβκοφορμισιμιων» καί την έπι-
  τι/χ!« τής Άττριλιανής Δικτατο
  ρίας τού 1967.
  Γιά τό άτΓοκαλυ—τικό ττορ-
  τραΤτο τ°ύ κοθεστωτος των συν
  ταριματταρχών, σέ σχίση μέ τίς
  ύτπηιρεσίες ττού ήλεγχαν τό φρό-
  νηιμα των πολιτών, γπά χό «χθε
  σχώς των Φακέλλων, γιά τις δι
  αδικασίες ττού άκολοοθούνται,
  γιά τό σνμ—λήιρυιμα χους, θά
  γράψθΜμε μ!α άλλη φορά...
  ΒΑΓΓΕΛΗΣ
  ΣΤ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  οτ
  Γρόφει ό ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΊΔΗΣ
  ΑΧΡΗΣΤΑ ΛΟΠΑ
  Άσχός. Φρούτο ώραϊο. Κλά
  οΐμα μιάς ^μανάδας ττονηρής. "Ο
  σο ή άλεπου ξέρει πολλά, μηχα
  ■Μεύεται πολΛά» σχιεδιάζει πολ¬
  λά καί προ παντός ΛΕΕΙ ποίλ-
  λά. Μάλιστα γιά νά κάιμει την
  κοαδέντα χου δμορψη» ωραιόλο
  γιη καιί ττειοτική λέει δσο μττο-
  ρεΐ ττιό τΓολλά κα! κάνετ· ττάλι δ
  σο μϊΐΓΟιρεΐ πιό λίγα, γιά νάχει
  δυ,ό κέρδηι. "Εκα γιά νά έξυ
  ψώνεται ττώς χά λέει ώραΐα κ ι
  ένα γιά νά τρώει ωραιοτέρα
  φτηινά ■προϊόνττα, μιά ττού τβ λό
  για ττιάνουν στόν άκακο, άδο-
  λο, άγαθό και μικροθλη, άγρό-
  τη.
  Ναί φίλε, καί. "Ετσι κάνει ό
  άοτισμΐός καί τό άστικίά καττε-
  σχηΐμένο. Μοΐιράζει λόγια, λέει
  Λάγια, φουσκώνει τα λόγια καί
  βργα τίττοτε. Γέιμισε ό κόσμος
  άιτό άερολογίες, στή Βοαλή
  καί Τίηιλεό,ραιση. Έργα χίττοτε,
  ένέργειες χ'ητστε, έμΐττορία ά-
  γιροχικων πιροϊόντων τ'ι,ττοτε.
  Οί έίμίττοροι σφάζουν ξανά,
  τά μονοττώλεκχ ρηιμΐάζουν χον
  έργαζόιμενο, οί 6ιομ»>χανίες
  ξεντερ,ίζοιτται νά τιρώνε χό Λαό,
  τόν έργάτη, καί τόν άγρόχηι. Ώ
  στόσο ή ΒοιΑή φτιάχνΕΐ. σχέδια
  γιά εϊσδοχιή μας στήν ΕΟΚ.
  Τί σουναι αΰτός ό κόσμος φί
  λε άγρόχη( (Ι>«λε έργαιζαμ«νΕ,
  φίΐλε Δη|μοκράτη4 φΐλε δίκαιε,
  φίλε ψίΛταχε.
  Λναγκ.ας καΐ πονηιρός κρύδει
  τόν έιαυχό χου δμορφα κι ώραΐα
  ττίσω άττό τό δάχτυΛό τοι/, κι δ-
  μως τΓΐάνει. Καί πιάνειι τόσο κα
  Λά, δσο ή κόλλα Οϋχου. Γιαχί,
  ττώς, δέν ξέιρω κ ι έγώ. Πρέπει
  ινα λέει τά λόγια σέ άγαθούς.
  Άμ' ττώς, άΜοιώς; Λες νά μι-
  λά σέ ξύττνιους καί νά τηιάνουν
  ετσι; ΆδύΜαχο. "Αν τό μαγκο-
  τπσιδο ό άστισμός μιλούσε σέ
  ξύττνιους τό καητβλάκι τού θαχβ
  γβμίσει χρύττες, σάν χ!ς κουιμπτο
  τρατπες άττό τίς σφαΐριες χής έ-
  ξυπτνης άπτάντηισής μας μέ έρ-
  γα. Κα! είναι γνιωστό, φίλε ά-
  γΐράτηι, τα σωσχά έίργοτ στήν ά-
  ~άνΓτη|ο— δέν ά<—εΐίύουν. Τό έρ γο μιάς άππεργΐας στενίύει·· σχο μάχια, κ.ρυώνει σάρ^Εις, άδυνα τίζει χαμιαιράκΐια, κθτταιργεΐ χά ιμάγελα κυρίων στά σαΛόνιαι τής δεξί«Λ—ς δττου πίκεχαι «αί τταΐ- ζεχαι χό αΐμα μας. "Ετσι, γιά γοθσχο πιό πολύ π<αρά γιά άνά γκη ή γιά άηΌχρωνχα λόγο. Κι δμως τό κάνΐι ό μάγκας ό άστι σμος γιαττΐ τά λόγια τού τπά- νουν, τά έίργα χου ύττηρετοΰν χύ χες (άκου τύχες) καί τά χαμό γβλά τού παίζοι/ν τό τΛΐιιχνίδι τής τΓονηριάς καϊ τής κομττϊνας. Ό Θεός Πλάστης, ττάντα τηρόδΐλιεψε γιά τόν λόγο ττού σ' έστειιλιε στπ ΥΠ κι ό νομος τής Πατρίδος σοο< τό ξέιρει. Αϋτός ττού δέν τό ξερει εΤσαι έσν, μ£>
  νο έσύ. 'Εσύ ττού σηύβ&ις γιά νά
  'ττάρεις άττάνω σοι/ τό 6άρος
  τοΰ "Ατλαντος καί νά θρέψεις
  έναν κάσμο φουσκχοψιένο μέ λό¬
  για πολλά καί έίργα μιηδέν.
  ΞύτΓνιαν λοιττόν, ψίιλε άγρότίτ,
  ξύττνα. Πέταξε τά ΑΧΡΗΣΤΑ
  ΛΟΓΙΑ τής άστικής κοντοτΓονηΓ
  ιριάς καί γίνου δίικαιος ως ό Θε
  ος σου, Ρίξε κάχω χά χαρτιά
  των δικαιω,μάτ/ων σου καιί φωναί
  ξε ήρωικά, τπατ.ριοτικά καί φρό
  νψζχ σάν τόν δίκαιο Άρισχείδη
  καί τηές μέσα σου: Χόρτασα
  Ιλάγκχ κθριοι μΐπούχτισα ά—ο
  σχιέδιαι, τπλτκμιμύρισα άτπό νομο
  σχέδια κούφια.. κι έργα τίττοτα.
  Ή ζωή εχει άΐΜάγκη, ά—ό σέ-
  να, είναι χα γιά σένα, τρέχει
  καί γιά σένα· άγα—α κι έσένα.
  Σττασε την ττόΐρίτα τπί δειλΐας,
  άοοαηΐστεψε τό φοδο, θάψε τά Ατ
  ΧΡΗΣΤΑ ΛΟΓΙΑ καϊ κουρέλια-
  σε την άδικία είς βάρος σου,
  σάν αντρας. Τί φοβάσαι; ΟΙ νό
  μοί φωνάζΌυΐν1 γιά τό δίκιο σομ,
  τα έργα σοιτ «ΐν«ι είιρηινικά, καί
  τταιριαγωγικά κι ό ΐδιος εΤσαι, μέ
  νεις καί θά μεϊνεΐις άττό χαρα-
  κτήρσ σου καί άγάτπιη ττρός τή
  Ποτηρίδα δίϊκαιος καιί είρηνικός,
  ώς ό Θεός.
  Τί τά θέλεις λοι~όν τά ΑΧΡΗ
  ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ καί χ" άκοΰς αί
  καθσλου, άφοΰ εΐσαΐ' σίγουρος
  ττώς κι ή γή τά ξερνά, δττως τόν
  Ίούδα;
  ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-Ι-ΔΗΣ
  ΆΡΙΑΔΝΗ,
  ΚαΘε βρόδυ
  έκτός Τετάρτης
  ♦♦♦♦♦♦-
  ►♦·
  . ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Λεωφ. Έθνικής Άντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΑΛΙΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
  ΆναΑαμβάϊομε πάοπς ψύοεως τοποθετήβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■---- — ■■■--,
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι
  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  Άνακοίνωσ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27)3 ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΔΟΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ 11, ΤΗΛ. 234.707,-8. ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΠΑ ΜΑΙΕΥΤΙ-
  ΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΝΕΣΗ - ΑΓΑΠΗ ΚΑΙΣΤΟΡΓΗ ΠΑ ΤΗ ΜΗ·
  ΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΥΣ
  ΜΙΧΑΑΗ ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ - ΘΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ - ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗ - ΓΙΩΡΓΟ ΦΩΤΑΚΗ
  ■ ■ι
  !■■■■■■!
  ΖΕΛΙΔΛ 2η
  ηρλκλειο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 197·
  ποιηση
  Μεγάλπ έπιιτΐκχία σηιμε,ίωσε
  στά Χανιά ή έναρξη τού κύκλον
  όοδηλώσεΜν γιά τή σύγίορονη
  Κρητπική Ποίιηση, ττού όργανώ-
  νει τό «Θέαχρο Νέων» κα! ή
  Σχσλή Θοάτρου Ηρακλείου Κρή
  της·
  Ή πρώτη τηαιρουσίαση - μέ
  άποκλειστικά Χανιώτες ττοιηΐτέις
  - έγινιε στόν κμνηιματογ,ράφο «Α-
  ΣΤΕΡΙ» τών Χανίων, μέ τή συ¬
  νεργασιαι τοΰ Βενι^εΛείου Ωδεί
  ου κοοί χον Σύνδεσιμο γιά τή διά
  δοση. των Καλών Τεχνών στήν
  ΣτΐΓουθοβστές τής Σχολής ά-
  ττιήΐνγειλαν ποιήιμοττα μέ όττό-
  ικρουση κλασσικής μβυσικής, εί
  δικά ήχογιραφηιμένης γιά την πε
  ιρίσταση, μέσα σέ ύττοβλίγπκ©
  φωχισιμΐό θίατρικών ττρο6ολέων
  «αί κοποκιει,ροκροτήθηικαν άττό
  τό ττολυάριθΐμο κοινό
  Με,ταξύ τών ποιητών ττού πά
  ραιβρέθηικαν ήχαν καί ττολλοί
  ττού τοξίδεψαν ά—ό χήν Άθήνα
  Υ ι ά νά ττ—ροκττοθν στ. ήν έκ&η>
  λωσ^ δπως ή γνωστή ποιή·-
  τ,ρια Βικτωρία θ&οδώρου. Άτηό
  τηλβΜράς Χανιιω)τών παραιδρέθΐΐΊΓ
  κ αν έΜοης οί Γιώργηις Μανου
  σάκηις, Γιάννης Γυτττάκης, Βασί
  λης Χαρωνίτης, ό ιμουσουργός
  Δημήτρης Καψω,μένος καί ό ζω¬
  γράφος — ττοΐη,τής Βασίλης Ζα
  χαράκιης.
  έδωσε
  " άττό σκηνής ό Πρόεδρος τού Συν
  δόσμου, ποιηίτής «Ιαί μυθϊστορι
  ογράφος Κώστοος Χιωχάκης,
  στούς καθηγηίτές χιγς Σχολής ή-
  θοττοιούς Μαίρη Βοσχοαντζή καί
  Νικο ΤυιρΐΓτίδη, καΐ σχούς σπου
  δαστές χοί> α' κα>ί 6' ετους τής
  Σχολής γιά την άξιόλογη αύτη
  τηρωτοδουλΐα τους
  ΈκδηΑώοεις
  Ό ττολιχισχικός σύλλογος
  Μεσαριιτιών Ηρακλείου «Ή Γάρ
  τι/ς» διοργανώνει διάλεξιη μεθαύ
  ριο Τετάρτη 12 Απριλίου στήν
  οίϊθουσα τού Άγιίου Μάρκου
  στΐς 8 μ.μ.
  Όΐμιλτϊχής θά είναι ό γιαχρός
  κ. Σταύρος Μακρυδάκης, ποθ
  θά άνατ—ύξει τό θέιμα «Ή ρύ-
  τταινση τού τπεριβάλλοντος άττει
  λεΐ την Ογβία κα! τή ζωη
  >►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΤΟΥ
  ΚΩΣΤΑ
  ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΛΗΑ
  θά βρήτε μπριζόλεζ τής ώρας.
  καί διαφόρους άλλους μεζέδες.
  Δεχόμεθα παραγνελίες διά Γά
  μους καί Βαπτίσεις.
  Τιμές λογικές.
  >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< »♦♦♦♦♦♦♦♦< ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Συνιστοΰ,με χήν παραπτάνω εκδηλώση. Ο ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΙΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣΙ( Ό Χορευτικάς Σύλλογος Κ,ρη τών Μεσσαριτών «Μινώχαυρος» εξέλεξε νέο Δ.Σ. άττοτελούμενο ώττό τούς κ.κ. Ν Δασκοολάκη (Πρόεδρο), Μ. Άβραμάκη (Άν τι~ιρΐόβδ)ρο), Ανδρ. Φραντζεσκά κιη (Πρα|μμιοττέα]), καί Ελευθε¬ ρία1 Γουιλιερ'μάκη, Έμιμαν. Λοαμ- ττακάκιηι, Κ. Καχσιρνχάκιη καί 'Ορφέα Κουτησάκη (ΜέΊΛί)ι). Ό σύλλογος άνο~χύσσει εν- τονιη δΙρασχηιριότηΓτα, καλλιτεχνι κή καί λαογροιφική, στήν Άθή¬ να δττσν έδ'ρεύει. ■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Πρός την ΙΝΤΕΚΑΜΕΚΙΟΑΝ Α.Ε. ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) Άσφοολιστική Εταιρείαι Ζωής ΕΤιμαι άσφαλισμιένος μΐέ ά- σφάλεια ζωής είς την Έταιρε,ία σο?ς. Θεωρώ ΰττοχιρέωσή μου καί διά χοθ Τύττου νά εύχαιρισχήσω, τόν Δ)ντήι τοΰ ΎποκαΓτσρτήΐμα- τος Κρήτης, κ. Μηινά Ανδιριοο- δάκιηι, τόν άσφαλισχή μου κ Γε- ώργιο Παντατοσάκη καί τό προ σωητικό τής ΈχαιρΜας/ διά την άμήριστον συιμ(πο)ράσχασ!ί' των είς τή> τηειρ,ΐτττωσι^ άττοζη|μιιώ-
  σεώς μοο διά τοΰ ττοσοΰ χών
  500.000 δρχ (Πε/τακοσί6>ν χι¬
  λιάδων).
  Ή ταχεία καί συνε,πής άνευ
  χρονοχριδής καί γιροιφειοκροΓτί-
  ας ρύθμιησις τοΰ θήματός μου,
  μέ σακοκίνηρε 6αθύταη;α.
  Τβτοιος ένέργειες τιμοΰν την
  'Ε^ταιρβίοι, τούς συνερί/άχες και
  τόν χότττον μιας, τό δέ Ύποκατά
  σ.τιημα έξυππηρετεΐ ττλήρως κοοί
  ιμιέ μβγάλη πιροθυιμισ τούς άσφα
  λισμένους χης.
  ΕΟχαρισχώ
  Μετά τιμιης
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ Ι ΟΥ
  ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ
  ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  Ταγίματάρχου Τζουλάκη ("Εναντι Τροχαίας) — Τηλ. 284.246
  Μητσοτάκη ("Εναντι ζενοδοχείου «Ξενία») — Τηλ. 283.514
  ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Β^ΑυρυΝΚΤ-ΒΕ^ΚΕΡ-ΡΗι^ιΡ3
  3ΑΝΥΟ-ΗΙΤΑΟΗΙ
  — Πωλήση καί τοτιοθέτηιση, οέ άπίστευτα χα,μηλές τιμιές, που δύοκολα θό
  βριητε ότιουδήιπιο'τε άλλοΰ.
  — 'Υπεόθυνη έγγυηρένη έγκατάστταση, καί είδική τοποθέττΓΐση γιά κάθε
  κα ραδιομαιγνηιτοφώνου καϊ αύτοκινήτου.
  Διαβέτομε έπίσης
  ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΜΑΝΙΚΕΣ
  Ήιλεκτρΐκές καί (Ήλεκτρονικές — Ήλεικτρΐίκές)
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΜ
  Στίς Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Α οέ πολιτιομένο καΐ
  1 ■ — ·* καθαρό περιβάλΑου
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί |ίΐά τό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΔΥΛΟΙ
  Πρίν τσξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μσς νά σας δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άηό την Άθήνα γιά ΰλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έτσιρεία της άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λΰσεις καί την καλυτερη έξυττηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, 'Λγ. Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  3ΟΡΗΙΟ5 ΤΟυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  Άπό την εκδηλωθή τής ΓκαΑβρί Σταυρακάκη
  Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΧΤΗ ΤΑΣΟΥ
  3ον (τελευταίον)
  Ή χαρακτική δττως τή 6λέ-
  ττετε διατυΐττωιμένη άττό μενά σ'
  αυτή την μορφή είναι μιά λει-
  τουργία λαικής Τέχνης κα! δι
  α<Ι>έρει άπό τίς άλλες είκαοτι-
  κές Τέχνες (ζωγραφική - γλυ
  πτική) στό ότι ;χει χήν δύναμη
  τοΰ πολλαττλοΰ, εχει την δύνα
  μη χοΰ άντιτύττου δηλαδή ίνα
  έργο μ£ ποιόχηχα, 6να έργο μέ
  κάττοιο ιμήνι/μα, ένα εργο έντσγ
  μένο στήν ίδέα τί>ς ελευθερίας,
  στήν ίδέα τών πολλών αίιημά-
  χων χοθ άνθρώττου σχίς συγκι-
  νήσεις τού κ.λ.π. δέν είναι μονο
  ττώλιο ττλέον ενός άνθρώΐτου.
  Δέν είναι δυνατόν νά άγορα-
  στεΤ άπό ίνα κσί νά έγκλωβι-
  στεΤ κάττου σέ κσΛτοιον χώρο δ
  σο ώραϊος κι' άν εΤναι αντός ό
  χώρος ΜττορεΤ ταυτόχρονα νά
  λειτουργεΤ σέ δεκάδες χώραυ<;, καί νά άτΓευθύνεχοτι συγχρόνως σέ δεκάδες σέ έκατοντάδες άν- θρώττους. Γιατί δέν είναι μονα δικό. Είναι πολλαπλό, δηλσδή είναι ή δύνοομη ποθ εχει ό Τύ- πος δττ&κ; δηλαδή μιά εΰτβλή σέ ύλικά έ<ρη,μερ!λα. Είναι μιά τε ράσχια φωνή ττού την ιδία σχιγ- μή άττίΐοθύνεται σέ χιλιάδες άν θρώπους. Αύτη ή Τέχνη τής χσ ρακτικής μέ πολύ ποιότητα στή «ατασκευή, μέ πολύ ττοιότητα στήν παρουσιάση, εχ€ΐ κι' αύ¬ τη χήν δύναμίν τού πολλαττλοθ καί νά άπευθύνεται σέ χιλιά&ς ώνβρώττους την ϊδια σχιγμή δηλ. αυτή τήιν εκθέση ττού εχετε μίττροσχά σας μπτορούσε νά λει τονργήσει ταυχόχ,ρονα στό Τό κιο, στήν Άμερική, στήν Κίνα στήν Αγγλία καί άλλοΰ ακρι¬ βώς ή Ιδία. Καΐ αθχή ακριβώς είναι η δύνομη πού εχει ή χά ροχτική Μέσα στήν ίστορΐα της, ττρέπει νά ττώ, πώς άττό την άρχή διαμοοφώθηκε σάν μι ά Τέχνη πού άττευθύνεται στό λαό. Όταν έξεκίνησε τό 14 αί ώνα, ΰτΓηρέτησε τή Θεοσέβεια, καλλιεργήθηκε μίσα στά μονα στήρια και ό σκσττός της ή- ταν ή έδραίωση κα! ή πίστη στή Χριστιανική Ιδέα. Χαρακχη ριστικό δχι ή Φεουδαρχϊα τού 15ου αίώνα άντελήφθει άμέ- σ«ς τήιν τεραστία δύναμη ττού έχει ή χαρακτική καί εσττευσε άμέσως νά την έγκολττω&εΐ, σάν μιά Τέχνη πού μπτοροϋσε νά άττευθύνεχαι στό Λαό. Καί ένα χαραχτηριστικό χης δημο- τικόχηχας, τής λαικότηΓτας, χης χαρακτικής είναι τό γεγονός δ χι τυττώθηκε ^να καταττληκτι- κό βιβλίο τό άποΤο ιρέρει τό τΐ- τλο «Τό 6ι6λ!ο των ναμων». Οί νάμοι χής Φεουδαρχϊας δέν ή- χαν δυνατόν νά εκλαϊκεφτοϋν σχό Λαό μέ κεΐμενα γιατί ΰττήρ χ« τεραστία άμορφωσιά. "Ε- (-σι έκλαικεύτηκαν μέ εϊκόνες. Καί ι/ττάρχει τό 6ι6λ!ο πού χό Φεουδαρχικό δίκαιο εγινε κα- τανοηχό σέ δλους τούς άνθρώ- πους τής έποχής μέ είκόνες. Θά άναψέρ» χαρακτηρισχικά δυό είκάνες Μΐα σελίδα σχήν ό ττοία τ ό έττάνω ιμέρος είναι ά φΐερωιμένο στό θέμα. Σχό δτι £- νας κλέφτιις άνεβαίνει σέ μ·ιά μάντρα ενός ξένου κτήιμαχος καί κοδει άπό £να δένορο ένα μηλο. Ή δεύτερη εΐκόνα άττό κάτω είναι ό Τδιος κλέφχης μ£ τό χέρι άκουιμπτΊσιμένο σέ £να ξύλο καί ίνας δήμιος τού κό- 6ει τό χέρι ένώ δίττλα ύιττάρχουν άνθρωττοι πού παρακολουθοθν την τιμιωρία. Αύτό δεΐχνει δτι ό κλέφτηις ενός μΐήλου τιμωρεΐται μέ τό κόψιιμο χοθ χεριοΰ, Ύττάιρχουν οί τιιμιωρίες γιά τπληθος άδικήιμοαα χά όποΐα ή Φεουδοιρχία διέδωσε μέ την εΙ- κάνα τής χαρακτικής καιί καχέ- σχησε γνωσχό σέ δλη την κεν- τρΐική Εώρώττη ποιές είναι οί ττι θανές τιμωρίβς. Αύτό είναι ένα χαιροκτΐιριιοτιχκ1 τΓ°υ Τσχυε καί ίσχύβι μέχρι σήιμιειρα στήν μορ¬ φή τής χαρακτικης. Γι αύτό άχ ιριβώς τπλήθος έτηαΐναιστάσεωιν 6 πως ή Μεζικάνικη, Κινέζικΐτ) καιί Ρ&χτιική^ ή Γαλλικής κατέφυγον στή χαρακτιική γιά νά διαδώ¬ σουν τπροτπαιγοΐνδιιοτικά τα αίτή ιμιαπ;ά τουις, τ. ί,ς ίδέες τους, άκό μα καί τίς διακηιρύξεις τους ΛειχθΜργεΤ σάν ένα λαικό μέσο έτταιιρής. Αυτή άκιριβώς είναι ή φυσιογνωιμίαι χής χαιρακτικ.ής καί ή δύναιμή της. Στή σημερι- νή έποχή ίσχύουν χά Ιδία μέ τή διοβφορά ότι ή χαρακτική άττο- τελιεΤ μιά άττό τίς πλασχικές ιμορφές των χεχνών, καί λειτουρ γεΐ κα! αυτή σάν τή ζωγραφι- κή, την γλυττχικιή, κιο! παιραμε- νει νά εχει τό δττλο τοΰ πολλα- ττλού άντιτύπου. Αιττά ή&ελα νά ττώ ώς ττρός ιή^ χαιροκτιική". Άμιέσως μεχά ό καλλιτέχνης ζήτησε όΐν τυχόν ϋττάρχουν έρω χή,σεις νά εΐπωθοΰ»; ώστε νά δή μ θΜργηθεΤ ?να έπικοδοψμητικός δ.άλογος (Άττό χίς πολλές έ- ρωΐήσ&ης πού έ'γιναν δημοσιεύ- οοιμε δυο άττό τις πιό χαραιχτη- ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ . Α [ΕΟΡΓλΑΗΓ Ο Ρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς καΐ Ισογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοΰς κατασκευής καΐ επί των όδών 1878 άρ. 39 καΐ ΠασΐΦάης καΐ Άνωνυμου γωνία (Ιναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ν ΑΑΗβΙΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΕ ΧΑΡΗ» ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.θ· 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήρακλειο Κρήτης ιριστικές) ΕΡΩΤ Κώριε Τάσσο γιά νά άττο κτήσουμε μιά όλοκλη(ρ<ο|μένη άν τίληψη γιά την χαρακτική ττέ- στϊ μ άς άττό ττοιά χώρα ΑΠΑΝΤ Ή χαρσιχτι««ή ξε- άτπό χήν Κίνα κοοί ττέρα- σε σέ σννέχεια στήιν ΕύρώπΐΠ άλλά ιμέ διαψορετική κάπτως μορ <ρή άττ' δ π ήταν σ-χιγν Κίνα. Στήν Εύρώττη δχαν τ2όρχισε γιά ~ρώτη φορά νά έμφανίζεται ή χαρακτική τηρουτττηρξε τό χαρχί. ΔηΛαδή ή άνακάλυψη τού χαρ- τιοΰ κοάί ό έρχοιμός τού στήν Εύρώτττ> (ήρθε καιί αύχό άττό χήν
  ^άναίτολή!) άττοτέ^ίίσε τό κίινητ-
  ρο καί τό σχοΐιχεΤο τής μόρφω-
  σης σχην Εύρώττη. 'Εκαχό χρό-
  νια μετά τόν έρχο,μό τού χαιρ-
  τιού στήν Εύρώττη, άνακαλύφθηΓ
  κε ή χαιρακτΐική καιί λίγο άργότε
  ρα ή τυττογραφία.
  Δηλαδή τό χαιρτί, ή χοίροκτ^
  κή καί ή τυττογραφίοο έδωσαν
  ~ρογ|ΐιθΓΓΐκά καινούργια ώθηση
  σχή μορφώση όλόκιληρης τής
  άιφρω—όχητας, έν συνεχείισ. Ξε-
  κιΐνήσαμΕ μέ την είκόνα τυιπωμέ-
  νη καί σντ/χρόινως ανακαλυφθή
  κε ή
  ΕΡΩΤ ©ά παρακαλοΰσο:
  τόν κ Τάσσο νά μας έξηγήσει
  χον χρότΓο δουιλειάς τάς χαρακτι
  ΑΠΑΝΤ.: Κ«χ" αρχήν σχε-
  διάζεται σ' ένϊα χαρτΐ ή δασική
  ίδέα, ή έίμττνευσΐΓΐ, δηλαδή Τ°
  τ! θέλει νά κάυει ό καλλιτέχν?ις.
  Στό χαρτΐ αύχό θά λυθοΰν 6α-
  σικά προβλήιμαχα, θέιμα, σύν-
  θεση, άξονες τοΰ έργου, δ,τι ά-
  ττοτελεΐ δνα σιχτχατικό γιά νά
  κτιστεΤ £να έργο ττλαστικό, ίνα
  έργο εΐκαστικό 'Αητό κεΐ δ-
  ιμως καί πέρα άρχίζει ή καθβ-
  ρώς χεχνική πιροίόθηση τού ίρ~
  γου //«ταφβρεται χό σχέδιο αύ-
  ιό μεχά ττανω σ' ίνα διαψανές
  χαρτί; σ' ενΐα χσιγαρόχαρχο.
  Κάνουιμε αύτη τή μεχαφορά μέ
  ιμελάνι καί άττοτυττώνουμε πά
  νω σ' αύχό χό διαφανές χαρτι
  χό σχέδιο τό ττορίγραμΐμα Αύτό
  τα διαφαινές τό κολλάιμε ττάνω
  στή,ν πλάκια χής ξυλσγραφίας
  καΐ κάνουιμε μιά άττοχύττωση μέ
  ένα κΐαι,οιμΗτόν. Άμέσως μετά ε
  λαΐνώκχ/μ£ μέ μοώρη σιινική μ£-
  λάνη ττάνω στήν ξύλινη πλάκα
  ■ττού είναι λεΐα σάν καθρ£πιτης.
  Τα βασικά οτ)μεΤα τής σύνθε-
  σηις πού έχουιμε άττιό την άρχή
  φτιάξει σχό χοιρτί. Καί άφοΰ τε-
  λειώσει καί αύτό άναλύουιμε την
  σΐΜΐκή μιελάνη μέ νε·ρό καί κά~
  νονιμί ίνα γκρίζο σκοΰρο 6αθύ
  τόνο, καί περνάμιε δλη χήν επι
  φάΜει'α τού ξύλου ττού θέλομε ά
  χαράξουιμε μέ αύχό τό γκιρίζο
  σκοΰρο χρώμΐα. Όταν αύχό σχε
  γνώσει εντελώς, ό καλλιιτέχνης
  δι.ακριίΐΜει μέσα άττό τό γκρίζο
  χό άρχικό χό πρώχο δαθύ σχέ
  διο ττού εκιοονε μέ την γνήσια σι
  νίκη μίλάνη. Καί άτπ·ό τή σχιγ-
  μή αύτη καιί ττέρα θά άρχίσει ή
  έργασϊα τής χάραξης. Άλλά
  θά άρχίσβι καί ή μεγάλη περιπέ
  τεια τού καλλιτέχ'Μη γιατΐ ώς
  αύτό τό σηιμιείο μίτορεί καί νά
  διορθώσχι μττοιρεί καί νά άλλά
  ξει μπτορεΐ κ.αί νά προσθέσει
  τπράγμαχσ ττού κα! σχό ττρώτο
  άλλά καί σχό δεύτερο σχέδιο
  δέν τα είχε
  'Αττό τή στιγμή αμως πού θά
  άρχισει ή χάραξη άρχίζει μιά
  λειιτουργϊα εντελώς χελεσί|&ι«οη
  Γιιαςχί καί στό σχέδιο κα* στή ζω
  γραφική δάζουμε ?να χρώμα
  στόν ττίνιακα, δέν μας άρέσει
  μπορούμε νά τό άλλάξου'μΕ. 'Ε-
  κεί δμως άττό χή σχιγμή πού
  τό χέρι θά σηκωθεΐ γιά νά κατε-
  6άσει κάχω τό αίχμηρό άνχικε!
  μενο πάνω σχήν τΓα.ρθένα έπιφά
  νέ»» δέν μττορεί τίττοτα νά τό
  άλλάξει. Κάθε γραμιμή -ού θά
  τραδηχτεΐ είναι τελεσίδικη.
  Ή διάλεξη — συζητήση ή¬
  ταν μαά άτΓΟ χις σημαντικώχε-
  ρες έκδηλώσειις στήν ττόλη μας
  κα! την όποία ττλήθος κόσμου,
  παρακολούθησε μέ ενδιαφέρον.
  Άξ,ίζουν γιά άλλιι μιά φορά θερ
  μώ συγχαρηχήρια σ' δλους δ-
  σους δοήθησαν γιά νά γϊνει.
  Γ. Λ
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί8Θ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΟΥΧ · ΚΟΥ- · *ΟΥ«
  Μεγάλο θέρα γεννήθηικε
  Τ τηοε:
  4 μη;
  φ ΚΟΥΚ · ΚΟΤΚ
  τό δτι δέν πηγε
  υταία
  Ήρο
  όδ-υθυντής τής εφημερίδας 1** στήν τελευταία
  δίκη τού οτό Τριμελές Πλημμελειοδικειο Ηρα¬
  κλείου. Πολλαί ρωτοΰοαν γιατί καΐ γιατ^
  Καΐ κάποιος £δωσε την παρακάτω^ντηση:
  —·Αηλοθ-ατο 6ρέ άδελφέ, βαρέθηκε πιά ό
  „ > ._. τ{ς δικαστηριακές
  άνθρωπος ν* άνεβοκατεβαίνει . ·>«
  σκάλες ... Κι βχει «οί τα.·., κιλά τού. (πρόσθεσε
  σιγανώιερα).
  Είναι κα αυτή υαά άόποψη...
  • Ένας κυνη,γός, σχόλίασε την πρωτοβουλία τού
  Κυνηγετικοΰ Συλλόγου Ηρακλείου νά άποχτή-
  σε! έκτροφείο πουλιών καΐ αλλων θηραμάτων,
  μέ την παρακάτω.... πρωτόγονηι φιΛοοοφική οκέ-
  -'Ερείς οί κυνηιγοΐ εϊμαστε... είδεχθεΐς έγκλη
  τίες. άκρου έκτ,ρέφομε ζωές, γ_ νά τίς σκοτω-
  χάλω.
  περισοό-
  τήν τσι-
  ματίες, άφοΰ έκτρέφομ
  σωμε οέ λίγο εμείς οί ϊδιοι·...
  • Μέ την £ναρξη τής νέας τουρκτπκίίς σαιζόν,
  ήρχισαν νά κάνουν την έμφάνκτή τους καΐ τα
  γνωστά «καμάκΐα» ή «τουριστοκυνηίγοί».
  Προβλέιπεται, άν κρίνει κανεΐς άΐπό την έρφά-
  νισή τού, νά κρατήοει καΐ εφέτος τα σκί)—ρα ό
  Καμαράτος, πού ιπαρά τό όνομά τού δέν £χε» τό-
  ση σχιέση μέ ... κάιμαιρες, ή κρεββατοκάΐμαρες, δ-
  οτ μέ... κρεββΰίτοεξοχές.
  • Σχολιάζοντας προχβές κάποιοί; τα δημοοιογρα-
  φικά μας πιράγμαίτα, άποφάνθηκε μέ τό παρακά-
  ιω δίσηχο:
  "Αιλλοι κάνουνε τούς άγώνες
  Κι άλλοι μασάνε μέ διπλές σιαγόνες.
  • Ή συζητήση ή"ταν γύρω άπό τα τσουβάλια των
  σταφιδοπαραγωγών ποό έσιί χρόνια τάιρα δέν
  τούς έτπστρέφονται.
  Κάποιος λοιπόν εΐπε:
  Δέν φιτάνει ττού τούς... τοουβαλιάζει ή ΚΣΟΣ
  άλλά τούς τρώει καΐ τα..· τσουβάλια.
  'Ένα άκόμη άπό τα άγροτικά μας...
  • Γνωοιτός «Δημοτικάς άδριχιων», είναι
  τερο γνωστός γιά την άιγάίΐτη τού πρός
  κουδιά.
  Κάποιος, λοιπόν, εΐΐπε γι' αυτόν:
  Αύτάς ..«τή βρίσκει»
  μέ χό ...κριηιτικύ ούίσκυ.
  • 'Όοοα ένδιαφέρεοΐΓε γιά άγορά διαμεριομά-
  των στό έζωτεριικό, μή βιαιστίντε. Σΐέ λίγο θά γίνει
  γνιοστή ή διεύθυνοηι τοΰ έιργολάβου καΐ ύατοφή-
  φιου τής «Έβνικης ΠάίΓαξης» Πρεκαιτισουνάκη, ό
  οποίος, καπά τίς φήμες, κατώρθωσε νά δραπετεύ-
  σει στό έξωτερικό, παρά την κινηιτσποίηση των
  Άρχών Ασφαλείας.
  'Άν τυχόν δμως βιάζεστε, άπευθυνθίίτε,
  πρός τό παρόν, στήν.·. Ίντερατόλ.
  • "Ενας άπο τούς γνωστούς κομματάρχες τοΰ
  Κεφαλογιάννη, κυκλοφορώντας μέ τό έχνευρι-
  σπκά Θορυ6<ΰδες άγωνκκικό αύτοκίνητό τού, κά- νει συχνά τροχαϊες παραβάσεις καΐ πολλές φο- ρές μάλιστα κατά πιροκληΓΓΐκώταΐΓο τρόηο. Σέ )πά, λοιπόν, άη' αύτές τίς περιπτώσεις, πού έΎινε ακριβώς έξω άπό τα Δικαστήρια, κά¬ ποιος άποφάνθηκε: —Αύτές είναι πού Λένε οί... -«καραμπινάτες» παραβάσεις... Κι' δμως, κάποιος τροχονόμος έν τέλει έλπίζω νά πιάσεΐι τόν« κολλΐγτό τοΰ Βαγγέ- λη» • Μιά παιρέα ταξίδευε νύχτα μέ ούτοκίνη,το άπό τό Ήρακλειο πρός ί!να χωραό τοΰ νοιιοΰ. 'Ένας άπό τα μέλη τής παρέας κοιμήθηικε κι δταν ξύπ νησε σέ κάΐχοιο σηρείο ενός έαταρχιακοϋ δρομου μέ πολλές λακκοΰβες, άπό χά τραντάγματα, ρώ- •Καλά ρέ παιδία, στό Ήρακλειο εϊμαστε άκό- ^ Δέν μποροΰσε ό άνθρωπος νά φανταστεί δ¬ τι καί έκτός Ηρακλείου ύπάρχουν δρομοι ιιέ λακκοΰβες.·.. • Γιά την κεντρ,ική πλαιτεΐα τοθ Ηρακλείου, τό Συντριβάνι, πού αυτόν τόν καιρό άρχίζει νά πα- ρουσιάζει ίίντονη κίνηση, θυιιή^ίηκα τούς παρα- κάτω οτίχους, άπό μιά παληά τοπικί'} θεατρική έπιθεώρηση: Σ' αυτήν την πλατεία — την χόσοάοτεία πλακώνει πολλή πελατεία καί δνθρωποι μάίτσαι— πού τρώνε μπου<γάτσα ή κάνουν σουλάτσα σ' αυτήν την πλατεία. ' _ 'Έχει όλόγυρα ντουβάρια στή μέση λιοντάρια διφοΰν γιά νερό ό Δήμος τόξέρει — μά δέν ύποφέρει γιατί αύτός τραβάει δικό ντου ντορό. • Διαβ&σΐε τώρα 2να τραγουδάκι τής οτήλης, ά¬ πό τή ουλλογή «Δικαστηριακά Παρατράγουδα», πού πρόκεϊται νά κυκλοφορήρουν σέ βιβλίο: Σοΰ σχέλνουν κλήση νά δικαστείς στίς 20 Μαρτίου καΐ τελικά σέ δικάζουνε την... πράηη Απρι¬ λίου· Κι δταν ρωτδς γιά την περίπτωοΓ> αυτή την
  μιπαγιάτικη
  σέ βεβαιώνουν δτι δέν ήταν... φάρσα Πρω-
  ταϊτριλιάτικη
  Ρωιτ&ς νά σοΰ ποΰν ποία τό γράφει Δικσνομία
  κα/ί οοΰ απαντΓοΰλ' δτι τεκμέρεται κοο' οίκονο-
  μία.
  Ζηκάς νά κάνεις άκυρώσεως αϊτησηι
  καί λένε δτι δέν γίνεται τής έφέσειος ΐταραί-
  τηση.
  Μπορεί νδχεις διίκηο στήν ούσία, πλήν δμως.
  δτσι λέει δυστυχώς, ό ίσχύονχας νθ]ΐος.
  Αύΐτά λένε δσοι είσηγοΰνιται έρήιτην νά μάς
  δικάζουνε
  καί τούς μήνες σά .. στραγάλια νά μας βά-
  ζουνε.
  Κι έγώ τούς άπανττώ μέ τοΰ Λαοΰ τή Δικονο-
  μία
  δτι αύτό άν δέν λέγεται «νομιμη παρανομία»
  είναι τουλάχιοτο «νϊάμιμιη παρατυπία»·
  πού δέν έξυπηρετεϊ Άλήθεια καί Έλευθερο-
  τυπία.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ♦♦♦♦♦
  .____^ ^—————^^ο»»Φ »♦♦♦«
  ΠΑΜΦΗΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΑΠΟ 10.700 δρχ.
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ.... 6.200 δρχ.
  ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 3.600 δρχ.
  Σπεύσατε, θέσεις περιορισμένες
  Πρακτ. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΆμισοΟ 4
  Πληροφορίες — Έγγραφές
  Τηλ. 283.652 καί 285^53
  '♦♦♦< *·♦♦♦♦♦-