9065

Αριθμός τεύχους

12

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ι.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΑΝΑΚΩΧΗ
  Μεταξύ 26—28 Όκτωβρίου 1944 διεκπεραιώθησαν αί διαπραγματεύσεις
  μεταξύ Αγγλίας—Άμερικής—Ρωσσίας άφ" ενός καΐ τής Βουλγαρίας άφ'
  ετέρου, καί υπεγράφη ή άνακωχή μετά τής Βουλγαρίας. Ώς άντιπρόσωπος
  τής Ρωσίας υπέγραψε ό στρατηγός Τιλμπούκιν, των Συμμάχων ό στρατηγός
  Γκάμελ, τής Βουλγαρίας οί Στέϊνωφ, Τεπέσαρ καί Στογιάνωφ.
  ΝΙΚΗ
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ. 5.000.000 /
  ΕΤΟΣ Α·' ΤΤΕΡΙΟΔΟΣ Β·' ΑΡΙΘ 12
  ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Όκτωβρίου 1944
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΤΤΙΖΑΚ Η Σ
  ςοΐ
  ς.αν
  τηι
  ιτρο·
  ετοι
  06
  άτΐί
  Εύρωπαϊκόν πόλεμον;
  Διατί επανελήφθη τό
  ϊδιο
  καί τώρα; Δέν
  μάς άπατήσουν
  προκειται νο
  Ή ψυχολογία τού Βούλγαρι-
  κου λαοΰ ήτο πάντοτε υπέρ*
  τής Γερμανίας; ν
  Διατί όλόκληρος ό Βουλγα-
  ρικός λαός έχειροκρότει καί έ-
  ζητωκραΰγαζε δταν οί ύποοΰ-
  νοι τής (Βαλκανικής κατελάμ-
  βανον άνεξόδως ξένα έδάφη ε¬
  πί των οποίων ώς είναι γνω¬
  στόν άπό μακρών δεκαετηρί-
  δων είχον έστραμμένα τα βλέμ-
  ματα των;
  Διατί καί εάν υποθέσωμεν ό¬
  τι ύπεχρεώθησαν νά ςνδώσουν
  είς την Γερμανικήν πίεσιν, δέν
  είδομεν την Κυβέρνησιν των,
  τόν βασιλέα των καί τούς
  στρατιωτικούςτων νά έκπατρί-
  ζωνται διά νά δείξουν- ότι δέν
  ήσαν σύμφωνοι μέ την Γερμα¬
  νικήν συνεργασίαν;
  Διότι καί εάν υποθέσωμεν
  ότι άπαξ καί εγένετο τουτο, η¬
  ναγκάσθησαν διά τής βίας νά
  καταλάβουν ξένα έδάφη, διατί
  δέν συμπεριεφέρθησαν ώς λα¬
  ός πολιτισμένος καί δέν έδει-
  ξαν διά τής συμπεριφοράς των
  ότι υποχρεωτικός μετέβησαν
  έκεΐ ώς φύλακες καί άναπλη-
  ρωταί των Γερμανών άλλά ε¬
  πεδόθησαν μ' όλην των την
  ψυχήν είς την έκρίζωσιν παν¬
  τός Έλληνικοΰ καί την σφα¬
  γήν χιλιάδων Έλλήνων καί
  την καταστροφήν καί λεηλα¬
  σίαν των Έλληνικών περιου-
  σιών ως και την εγκατάστασιν
  άποίκων Βουλγάρων μέ σκοπόν
  νά μεταβάλουν έθνολογικώς τό
  χρώμα της χώρας;
  Διατί έφ' όσον ή ψυχή τους
  δέν ήτο σύμφωνος εδημοσίευ¬
  ον Γεωγραφικούς χάρτας διά
  των οποίων ή Μεγάλη Βουλ¬
  γαρία κατά τό πρότυπον τοΰ
  Μεγάλου Ράϊχ εφθανε άπό τής
  Άδριατικής μέχριτοΰ Εύξείνου
  καί άπό τοΰ Αίγαίου μέχρι τοΰ
  Δουνάβεως;
  Διατί εάν ή πατροπαράδοτος
  Γερμανοφιλία των δέν ήτο
  πραγματική δέν εσπευδον έστω
  καί μερικώς νά έλθουν είς συ¬
  νεννόησιν μέ τούς συμμάχους
  καί δταν άκόμη εδόθη είς αύ-
  τούς ή άνάγκαστική εύκαιρία
  νά δείξουν την καλήν των θέ¬
  λησιν, δέν έσπευσαν νά έκκε-
  νώσουν τα έδάφη τής Ελλάδος
  καί τής Γιουγκοσλαυΐας ευθύς
  άμεσος χωρίς νά δημιουργη-
  θοϋν τ00α ζητήματα προηγου¬
  μένως καί χωρίς νά πιεσθοΰν
  τόσο σοβαρώς έκ μέρους των
  Συμμάχων;
  "Ας βεβαιωθή ή γείτωνΒουΛ,-
  γο·ρί« ότι έν τώ "Αδη οΰκ εστι
  μετάνοια.
  Καί ότι σήμερον πλέον, είτε
  δικασθοΰν, είτε δέν δικασθοΰν
  οί δήθεν ύπεύθυνοι δι" ημάς
  τούς "Ελληνας τό πράγμα είναι
  καί θά είναι τό αύτό.
  Άπαξ διά παντός οί δνυχες
  τοΰ κόρακος, Βουλγαρικοϋ
  Κόρακος πρέπει νά άποσπα-
  σθοϋνΌΐά νά μή δύναται κάθε
  ΤΟ ΔΙΑΓΓΕΑΜΑ
  ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  "Αφιχθείς ανέλαβον άπό δεκαημέ-
  ρου τα καθήκοντα τοΰ ^—τρατιωτικοθ
  ΔιοικητοΟ Κρήτης, ή δέ Πανεβνική
  Κυβέρνησις μοί άνέθηκε ήδη καί τα
  καθήκοντα τοΰ ΠολιτικοΟ Άντιπρο-
  σώπου αυτής έν τή Νήσω.
  Έχω πλήρη έπίγνωσιν τής ίστορι-
  κότητος των περιστάσεων. Άπό τής
  πρώτης στιγμής πρώτιστον μέλημά
  μου υπήρξε νά παρακολθυθήσω τόν
  γενναΐον καί ύπερήφανον Κρητικόν
  Λαόν δπως απαλλαγή τό ταχύτερον
  καί άνευ άσκόπων θυσιφν άπό την
  δουλείαν τοΰ ΚατακτητοΟ, έν πλήρει
  συνεργασιαι μετά των τοπικών Έθνι-
  κών Όργανώσεων καί μετά των άν·
  τιπροσώπων τοΰ Συμμαχικοΰ Στρα-
  τηγείου τής Μέσης Άνατολής.
  Θεωρώ εμαυτόν ευτυχή διότι επε¬
  τεύχθη ήδη ή άπελευθέρωσις των
  τριών Νομών τής Κρήτης κατά τόν
  δσον ήτο δυνατόν, όμαλότερον τρό
  πον. Είς τό εφεξής θά μεριμνήσωμεν
  διά την απελευθέρωσιν τού ύπολοι
  πομένου υπό δουλείαν τμήματος τοΰ
  4ομοΰ Χανίων. Εΐμαι βέβαιος ότι άν
  παραστή άνάγκη ό λαός ολοκλήρου
  τής Κρήτης καλούμενος θά πράξη τό
  Ιστορικόν τού καθήκον διά την κα-
  θυπόταξιν τού είσβολέως κατακτη-
  οθ καίδιά την συνέχισιν τοΰ συμμα-
  ;ικοΟ αγώνος. Άσφολή εγγύησιν
  ιΐά τουτο παρέχη ή ύπέροχος άντΐ-
  στασις την όποιαν επί τέσσαρα περΐ-
  που ετη τόσον ύηερήφανα καί μέ τό
  σον ηρωϊσμόν καί αυταπάρνησιν δλη
  ή Κρήτη άντιτάσσει κατά τού Κατα
  κτητοθ καί ή όποία προκαλεΐ τόν πά
  γκόσμιον θαυμασμόν. Διά τής ήρωί
  κης πράξεως τής συγχρόνου γενεάς
  τής Κρήτης ώς Κρής αίσθάνομαι συ
  γκινητικήν ύπερηφάνειαν καί άπει
  ρον θαυμασμόν. Εύτυχεΐς δσοι μετέ
  σχον τοΰ ήρωϊκοΰ τούτου άγώνο
  φορά πού ευρίσκει ήμιθανές τό
  θΰμα τού νά έπιπίπτη έπ' αύ-
  τοΰ.
  Άπαξ διά παντός πρέπει τό
  είδεχθές ράμφος τού νά άποκο-
  πή διά νά αποφευχθή είς τό
  μέλλον πάσα οιαδήποτε επι
  ί
  ή επί των εδαφών μας.
  Γνωρίζομεν καλώς τόν κόρα¬
  κα καί δέν είναι δυνατόν νά
  μάς πείση ότι μετέβαλε χρώμα
  καί δτι επί τού ράμφους τού
  φέρει έλαίαν.
  Ό Κόραξ, άποθνήσκει πάν¬
  τοτε ώς κόραξ; καί ώς τοιούτος
  καί ό Βουλγαρικός ήλ-θε ή ώρα
  δχι μόνον νά πληρώση άλλά
  καί νά καταστή άκίνδυνος διά
  τό μέλλον.
  Ή θυσία των ολίγων προ
  σώπων τα όποΐα θά έκδικα
  σθοΰν δέν είναι ειμή ενα έλει-
  νόν θεατρικόν τέχνασμα τό ό
  ποίον δέν προκειται νά ξεγε-
  λάση κανένα.
  ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  <αί διά τούς Θανόντας δόξα καί τιμή. Έξ^έτέρου καλώ ήδη τόν Κρητικόν αόν δπως επανέλθη είς τα είρηνικά ου εργ<* εξαιρέσει των άνδρών τούς όποίους οί Κατά τόπους Στρατιωτικαί Διοικήται θά χρησιμοποιήσουν διά ήν τήρησιν τής τάξεως. Ή Έθνική ημών Κυβέρνησις καί οί μεγάλοι Σύμμαχοι τής "Ελλάδος υπό την -α¬ ναγκαίαν καί απαραίτητον προϋπό¬ θεσιν δτι θά εμπεδώθη έν τή Νήσω ήσυχΐα'καί τάξις, θά μεριμνήσουν ώς ανεκοινώθη ήδη, διά την έπούλωσιν των έκ τοΰ πολέμου πάσης φύσεως πληγών διά τής παροχής τροφίμων είδών ύποδύσεως καΐ ρουχισμοΰ. Άλλ' είναι άνάγκη έξ ετέρου νά κα- τανοηθή άπό τής πρώτης στιγμής δτι ή εύημερία καί ή καλλιτερεύση των δρων τής διαβιώσεως τοϋ Κρητικού λαοΰ πρωτίστως θά εξαρτηθή άπό την εξασφάλισιν ήσυχίας καί τάξεως ώστε νά δυνηθή ό λαός άπερίσπα στος νά επιδοθή είς τα είρηνικά τού εργα καί πρό παντός είς την καλλιέρ γειαντής γής καί είς την έν γένει ανάπτυξιν δλων των πλουτολογικοί πηγών τοΰ τόπου. Την προσπάθειαν αυτήν τοΰ Κρητικού λαοθ θά ένισχύ- σωμεν έν πνεύματι απολύτου ίσο- πολιτεΐας καί δικαιοσύνης πάση δυ¬ νάμει Καί δι' δλων των μεσων άτινα θά έπιτρέψουν αί σημεριναί περιστά- σεις. Πέποιθα δτι ό κρητικός λαός δια- κρινόμενος διά τάς πολεμικάς τού άρετάς θά επιδείξη1 ανάλογον συμ- περιφοράν καί είς την" ειρηνικήν πε¬ ρίοδον άποδεικνύων ούτω δτι είναι άξιος τής πραγματικής ελευθερίας. Ό Στρατιωτικάς Διοικητής καί Κυ¬ βερνητικάς Άντιπρόσωπος Κρήτης Ν.ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ύποστράτηγος Νομίζομεν δτι δέν δικαιολογεΤτοι περαιτέρω καθυστέρησις τοϋ άνοίγ- ματος καΐ λειτουργεΐας^ών σχολείων μας Πρέπει να δοθή τό σύνδημα τϋς εργασίας είς μικρούς καί μεγά- λους, διότι μόνον διά τής εργασίας οά τεθή τέρμα είς την κρατούσαν σήμερον καταστασιν Ή καθυστέρησις τού άνοίγματος των σχολείων, δημι- συργεΤ κατ' ανάγκην τό σημερινόν δέ- αμα τής συσσωρεΰσεως μικρών παιδί- ών είς όλας τάς όδούς καΐ πλατείας, τα όποΤα ανευ άπασχολήοεως, ανευ εργασίας, έπιδίδονται είς πράξεις μή συμβιβαζομένας μέ την ηλικίαν των, πολύ περισσότερον μέ την μασητι- κήν ίδιότητα αυτών. Ασφαλώς σά χρειασσή ιδιαιτέρα μέριμνα, καΐ περισ- , σοτέρα προσπαθεία έκ μέρους των δι· δασκάλων, διά την κατάπνιξιν έν τή γεννέσει των διαφόρων κακών τάσε- ων αί οποίαι έδημιουργήδησαν είς αύτά λόγω τοϋ πολέμου, καΐ άλλων συναφών συνδηκών. λόγον αυτού κατά τό τελ'-.σθέν τή 15η φθίνοντος, ημέραν Κυριακήν έν τώ Ίερώ Ναώ τοϋ Άγίου Κωνσταν¬ τίνου (Νεκροταφείου) μνημόσυνον, υ¬ πέρ πεσόντων -άνταρτΰν είπεν: «δτι οί πεσόντες οΰτοι είναι άνώτεροι καί άπ' αύτούς έδώ — δεικνύων άσεβώς τάς είκόνας των Άγίων — διότι ίδε- ολογικώς ΰπερέχουν». Διαμαρτυρόμεθα έκ μέρους τής Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΐαΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Υπό τής Ίερδς Μητροπόλεως Κρήτης απεστάλη ημίν τό κάτωθι πρός την Στρατ. Διοίκησιν άπευ- θυνόμενον έγγραφον πρός δημο¬ σίευσιν. Πρός την Στρατιωτικήν Διοίκησιν ΝομοΟ Ηρακλείου ενταύθα Κύριε Διοικητά, Ή σημερινή βεβήλωσις τής ίεράς τελετής τής δοξολογίας υπό τού έα- μίτου όμιλητοθ κ. Σκορδύλη, ίμφανι- σθέντος ώς έκπροσώπου τής Νομαρ- χιακής Έπιτροπής τοϋ Ε. Α. Μ., ή¬ τις μετέτρεψεν τόν ιερόν Ναόν είς τό¬ πον κομματικής εκμεταλλεύσεως τής οργανώσεως ταύτης έ"χει έξεγείρει την αγανάκτησιν καί τ-όν αποτρο¬ πιασμόν δλων των ευ φρονούντων πολιτών καί γνησίων τέκνωντής Όρ- θοδόξου Έκκλησίας καΐ τής Έλληνι- κής Πατρίδος. Ή άσεβής όμιλία εγένετο παρά τούς ίερούς κανόνας καί τούς νόμους τής Έκκλησίας, τούς όποίους δέν εί¬ μεθα διατεθειμένοι νά επιτρέψωμεν νά προσβάλωνται κατά τοιούτον ά- πρεπή καί άνάρμοστον τρόπον. Ό ΐ- διος όμιλητής είς έπιμνημόσυνον ΣΚΕΨΕΙΣ ™Σ - ΟΑΛΗΕΣ ΑΛΛΑ ΑΛΗΒΗΝΕΣΙΣΤΟΡΙΕΣ < Μιά φορά κι' £να καιρό £νας πατέ· )1 ρας ποθ ήταν καλά γέρος εκατάλα¬ βε πώς ήλθε πιά τό τέλος τού. Ξα- ^ν πλωμένος στό κρεββάτι τού, εκάλεσε δλα τα παιδία τού καί εΐχε έ'ξ άγό- ρια καί τρία κορίτσια, δλα μεγάλα ) # πιά καί τα περισσότερα πανδρεμένα ■όβ'1 καί τούς έπαρήγγειλε νά πδνε νά κό- ψουν άπό τα έλαιόδεδρα ό καθένας τους άπό μιά βέργα σάν τό μεγάλο δάκτυλο χονδρή καί νά τοΰ την φέρη. "Ολοι πήναν πρόθυμα κ" έξετέλε- σαν την παραγγελίαν τοθ πατέρα κι' Ιτσι έμαζεύθηκαν έννέα βέργες, ποΰ ό πατέρας έπιασε καί τάς έδεσε κα¬ λά δλες μαζΐ. —Ποίος άπό σάς μπορεΐ νά τσί σπάση; "Ηρώτησε τα παιδία τού. Όλα τα παιδία πού ήταν μεγάλοι άνδρες έδοκίματαν, εβαλαν δλα τα δυνατά των, άλλά τΐποτε. Κανείς δέν μπόρεβε δχι^μόνον νά τής σπά¬ ση, άλλ ουτε καλά καλά νά τής λυ- γΐβτη.—Τότε ό πατέρας Ιπιασε καί £■ λυσε τής βέργες καί τής έκαμε μιά μιά δπως ήταν καί πρΐν καί έ"δωσε άπό μιά βέργα σέ κάθε παιδί καί τούς εΤπε πάλι νά δοκιμάσουν νά τής σπάσουν "Ολα τα παιδία καί| τα κορίτσια άκόμη έσπασαν καθέ- 'νας τή βέργα τού. ι —Έκαταλάβετε μπρέ κοπέλια ίν¬ τα θέλω νά σας σέ πώ; φωνάζει μέ βραχνή φωνή ό πατέρας. "Ετσι ένω- μένοι καί δεμένοι σφικτά μεταξύ σας άν ήσαστε σ' δλη σας την ζωή, νά μή φοβάστε κανένα. Θάσαστε μιά δύναμι ποΰ κανείς δέ θά μπορέση νά σπάση. Δυνατοί >>αί όμονοιασμένοι,
  θά σας άκοΰνε οί άλλοι δτι καί άν
  πήτε καί θά κάνετε καλά τή δου-
  λεΐά σας, εύτυχισμένοι, χωρίς νά
  σάς πειράζει κανείς.
  Μά άν μαλώσετε μεταξύ σας καί
  χωρισθήτε ό καθένας κι' ή κεφαλή
  τού, έ τότε μπρέ παιδία μου μή περι-
  μένετε προκβπή. Ό καθένας άπό σας
  χωριστά θά είναι άδύνατος, καί α¬
  μοναχός τού δπως θδναι, θά τόν
  κάμουν οί άλλοι δτι θέλουν, καί θά
  δυστυχά σ' δλη τού τή ζωή. Έμένα
  κοπέλια ήλθε ή ώρα μου γιά τό με¬
  γάλο ταξεΐδι, σας άφήνω καί ξάσας.
  Αυτή την άληθινή ίστορία πρέπει
  νά καταλάβωμε καλά εμείς οί Έλ·
  ληνες, δτι πρέπει νά είμεθα ήνωμέ-
  μοι, σφικτά δεμένοι μεταξύ μας καί
  μέ μιά φωνή, μέ μιά καρδιά, μέ μιά
  πνοή νά διεκδικήσωμε τα δίκαια μας
  δταν θά έλθη ή ώρα των λογαρια-
  σμών τοΰ πολέμου,
  Έτσι καί προσεκτικ,ά θά μδς άκού-
  σουν καί μέ συμπάθεια θά έξετά-
  σουν τα δίκαια μας. Ένφ άν παρου-
  σιασθοθμε χωρισμένοι,μαλωμένοι καί
  ^τοιμοι νά βγάλη ό έ"νας τού άλλου
  τα μάτια, θά άρκέση μιά τέτοια οίκ-
  κτρά εμφάνισις νά ψδς οίκτήρουν δ-
  λοι φίλοι καί έχθροΐ καί νά χάσουν
  κάθε έμπιστοσΰνη γιά μάς καί,γιά
  τό Έθνος μας.
  Θέλουν καί λογαριάζουν νά μδς
  κάμουν μεγάλους δυνατούς καί εύ·
  τυχισμένους. Μάς τό είπαν χΐλιες
  φθρές οί πρωθυκουργοί των, οί στρα-
  τηγοί των, αί έφημερίδες των. Πρός
  ΘεοΟ λοιπόν, σφικτά δεμένοι μεταξύ
  μας, άγκαλιασμένοι μιά ψυχή.
  Ή τύχη τής Ελλάδος είναι στά
  χέρια μας, στά δικά μας χέρια. Εύ-
  θύνη μεγάλη άπέναντι τοθ Έθνους
  καί στήν ίστορία μας θά έχη δποιος
  θά γίνηαίτία νά χάσωμε άπό τα χέ¬
  ρια μας μέσα, δσα περιμένομεν καί
  8σα μας άξίζει νά πάρωμε.
  ΘΗΤΑ
  Έκκλησίας διά την πρωτοφανή άν
  τή Έκκλησιαστική κσί έθνική ημών
  Ιστορία διαγωγήν τοΰ άσεβοϋς όμι¬
  λητοθ καί παρακαλούμεν, δπως
  ληφθώσιν κατ' αύτοθ κατάλληλα
  μέτρα. Αυτή, ού μόνον την Εκκλη¬
  σίαν προσβαλλει άλλά καί την ι-
  δεολσγίαν τής κατά ποσό καί ποί¬
  ον ανωτέρας μερίδος τοΰ χριστια-
  νικοΰ λαοΰ τής Κρήτης καί συντελεί
  είς την διαίρεσιν καί τόν διχασμόν,
  έγκυμονεϊ δέ κινδύνους, διότι δέν θά
  επιτρέψωμεν ποτέ νά άσεβώσι κατά
  τοιούτον τρόπον πρός τούς χώρους
  των Ιερών Ναών καί πρός την άμώ-
  μητον ημών πίστιν οί τοιούτοι.
  ΟΙ ίεροί Ναοί μόνον τόποι προ
  σευχής καί λατρείας τοΰ ΘεοΟ είναι
  καί δχι κέντρα κομματικής εκμεταλ¬
  λεύσεως, δπως τούς ενόμισεν 6 κ.
  Σκορδύλης.
  Την πολιτικήν εκμετάλλευσιν έν
  τώ χώρω των ίερών Ναών δέν επε¬
  τρέψαμεν ουτε κατά την διάρκειαν
  τής έπαράτου γερμανικής δουλείας,
  παρά τάς πιέσεις καί τάς προσωπι¬
  κάς απειλάς των τότε κρατούντων,
  ουτε θά την επιτρέψωμεν ποτέ.
  Είς τό εξής άπαγορεύομεν συμφώ¬
  νως πρός τούς ίερούς Κανόνας καί
  τούς Νόμους τής Έκκλησίας την έκ-
  (φώνησιν λόγων έντός τοθ χώρου
  Ίών ίερών Ναών (πανηγυρικών, επι·
  κηδείων καί έπιμνημοσύνων) είς τούς
  λαϊκοθς, είμή Ιμόνον κατόπιν ήμετέ-
  ρας έγκρίσεως.
  Διά νά έγκριθώσιν οί λόγοι ούτοι
  δέον τό περιεχόμενον αυτών νά
  άποπνέη τό άρωμα τής Χριστιανι-
  κής πίστεως καί τής καθαράς έθνικής
  ίδεολογίας, δπως παρέδωσαν είς ή·
  μδς οί άθάνστοι πρόγονοι ημών καί
  την οποίον ώς καλήν παρακαταθή¬
  κην διέσωσε καΐ διβφύλαξεν ή Μή¬
  τηρ Έκκλυσία.
  Μετά τιμής
  Ό Πρωτοσύγκελλος τής
  Μητροπόλεως Κρήτης
  Ιερδς
  ■Γ Άρχιμ. ΕΥΓΕΝ. ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  Καταδίωξις ύποχωρούν-
  των Γερμανών
  Έλληνοβρεττανικαί δυνάμεις πα-
  ρενοχλοθν τάς έχθρικάς όπισθοφυ-
  λακάς βορείως τής Λαρίσσης. Συμ-
  μαχιλά άεροπλάνα βομβαρδίζουν
  τόν ϋποχωροΰντα εχθρόν μεταξύ Λα-
  ρίσσης—Κοζάνης.
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 5.000.000
  ΝΙΚ.Ϊ-Ι
  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 Όκτωβρίου 1944
  ε
  ι ι
  Είδήσεις τού 24ώρου
  Θά βοηθήσωμεν τόν ΊΠτο.
  Δηλώσεις τού στρατηγού Σαράφη.
  Ό Στρατηγός Σαράφης είς συνέν¬
  τευξιν τού μέ ανταποκριτήν τοϋ Ρα-
  διοσταθμοθ τού Λονδίνου εδήλωσεν
  δτι ή παροϋσα Κυβέρνησις τής Ελ¬
  λάδος τυγχάνει τής πλήρους έμπι-
  στοσύνης τοϋ Έθνους, δτι είς τάς
  άπελευθερωθείσας επαρχίας έπικρα-
  τεΐ άπόλυτος τάξις. Αναμένομεν,
  εδήλωσεν, την βοήθειαν των Συμμά-
  χων πρός έπούλωσιν των έκ τής κα-
  τοχ^ς πληγών μας. Πλήν τούτου ελ¬
  πίζομεν δτι" τα δίκαια μας θά τύ-
  χουν άναγνωρίσεως. 'Η έπιθυμΐα
  τοθ λαοΰ μας είναι νά μή παρέμ
  βουν δπωσδήποτε ξένοι κατά την
  ημέραν καθ" ήν θά κληθή οδτος νά
  εκφράση, την θέλησίν τού.
  Περαιτέρω εδήλωσεν ό Στρατηγός
  Σαράφης δτι επαρκώς έξοπλιζόμε-
  νος δ Ελληνικάς στρατός θά συ¬
  νεχίση τόν άγώνα καΐ δταν οί Γερ-
  μονοί φύγουν έξ Ελλάδος θά προσ-
  φερθοθν νά βοηθήσουν τόν -Στρα¬
  τάρχην Τϊτο πρός εκδίωξιν των
  Γερμανών.
  Νομοπαρασκευαστική
  Έπιτροπή
  Ό πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου
  εδήλωσεν δτι μέχρις δτου τό Κράτος
  είσέλθτ] είς την νομιμότητα, ή Κυβέρ¬
  νησις θά ασκή νομοθετικήν εξουσίαν.
  Έπίσης εδήλωσεν δτι θά καταρτίση.
  νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν
  πρός επεξεργασίαν των νόμων, καί
  θά ληφθή πρόνοισ ώστε οί νόμοι οδ·
  τοι κατά τό δυνατόν νά είναι τέλειυι.
  Έπιτροπή έκ των ϋπουργών Άβραάμ
  Τσιριμώκου καί Κανελοπούλου θά
  έπικυρώνη αότθύς.
  Τό πρώτον Δίάταγμα
  τής Κυβερνήσεως
  Τό πρώτον Δίάταγμα τής Κυβερ¬
  νήσεως Έθνικής Ενώσεως είναι τό
  τής κλήσεως υπό τα οπλα τεσσά-
  ρων ήλικιών: 1936, 1937, 1938 καί
  1939. Τόζ δίάταγμα τουτο εδημοσι¬
  εύθη είς την εφημερίδα τής Κυβερ-
  νήσεως καί ψέρει αΰξοντα αριθμόν 1.
  Πάντα τα υπό τής Κυβερνήσεως
  εκδιδόμενα διατάγματα θά φέρουν
  την υπογραφήν τού Βασιλέως, τής
  Κυβερνήσεως έχουσης ειδικήν εντο¬
  λήν πρός τουτο.
  Άποφάσεις Υπουργικον
  ΣυμβουλιΌυ
  Ό κ.- Κάρταλης Ύπουργός άνευ
  χαρτοφυλακίου πρόκειται νά μετα¬
  βή είς Αμερικήν μέ ειδικήν αποστο¬
  λήν.
  Τό Ύπ. Συμβούλιον δι' αποφάσεως
  τού απηγόρευσε τάς δημοσίας συγ-
  κεντρώσεις άνευ αδείας. Έπίσης α¬
  πεφάσισεν την κήρυξιν τού Στρ. Νό-
  μου καθ" δλην την Έπικράτειαν έφ'
  δσον αί συνθήκαι έπιβάλλουν τουτο.
  Άποβίβασις έξ 'Απίνης
  ΑΙ έκ τού ΔυτικοΟ μετώπου πληρο¬
  φορίαι άναφέρουν ότι νέαι Συμ. δυνά¬
  μεις απεβιβάσθησαν είς Νήσον Πέβε-
  λαντ, έξ άπίνης, προελάσαοαι 1 1)2
  χιλιόμετρον πρός τό εσωτερικόν ά¬
  νευ άντιστάσεως. "Ηδη τα άποβιβα-
  σθέντα στρατεύματα ήλδον είς επα¬
  φήν μετά τοϋ έχσροΰ μετά τού όποΐου
  συνάπτονται σκληραί μαχαι.
  ΠΡΩΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Τό χθεσινόν Συμμαχικόν ανακοινωθέν,
  Η άνωτάτη Γερμανικήν Διοίκησις
  απεφάσισε την εκκένωσιν τής Ελλάδος.
  ΕΐΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Οί Γερμανοϊ
  φεύγουν προτροπάδην πρός βορράν.
  Ή Βρεττανική άεροπορία έπιτίθετσι
  εναντίον έχθρικοθ μεταγωγικοΰ Οί
  Βρεττανοί καταδιώκουν τοΰς υπο-
  χωροθντας Γερμανοΰς των οποίων
  ή ταχύτης τής ύποχωρήσεως εχει λά·
  βει μορφήν άτάκτου φυγής.
  Τό Γερμανικόν πρακτορείον ανε¬
  κοίνωσεν δτι ή Άνωτάτη Γερμανική
  Διοίκησις ώμολόγησε δτι απεφάσι¬
  σε την εκκένωσιν τής Ελλάδος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ: Αί Συμμαχι-
  καί Δυνάμεις ευρίσκονται 4 χιλιό-
  μετρα άπό τού Φόρλι.Άλλαι Συμμα-
  χικαί φάλαγγες "έφθασαν είς Ρόκκο
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ: Βρεττα-
  νικαί καί Καναδικαί Δυνάμεις άπη-
  λευθέρωσαν τό Τίλμπουρ. Τό Χερτόγ
  κεν—Μπός άπηλευθερώθη τελείως.
  Τό είς Φοϋχτ ευρισκόμενον Γερμα¬
  νικόν ^στρατόπεδόν εκυριεύθη
  τάς Συμμαχικάς Δυνάμεις.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΠΡΩ3
  ΣΙΑΝ: Ό Ρωσσικός στρατβς είσχο
  ρεΐ βαθύτερον κερδίζων έδαφος.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΓ
  Κατελήφθη τό Οίζώλοσ πρωτεύς
  σα τής Ρουθηνίας.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥ-Ι ΑΓ
  Άπηλευθερώθη τό Νοβιφάζ.
  Τα Σοβιέτείς την Βόρει¬
  ον Νορβηγίαν
  Τά Ρωσ. Στρατεύματσ προελαύ-
  νουν πέραν τοϋ Κίρκενες είς την Βορ.
  Νορβηγίαν. Είς τάς έπιχειρήσεις ταύ¬
  τας μεγάλως έβοήθησαν οί άλιεϊς
  Νορβηγοί τής περιοχάς ταύτης οίτι¬
  νες καίτοι πυροβολούμενοι σφοδρώς
  υπό των Γερμανών, μετέφερον τούς
  Ρώσσους είς διάφορα σημεΐα των
  Φιόρδ.
  Αί μαχαι είς την 'Ανατο
  λικήν Πρωσσίαν
  Είς Άν. Πρωσσίαν δΐεξάγονται α
  σψοδρότεραι μαχαι τοθ παρόντος
  πολέμου)!
  Θά καταστρέψουν.
  την Χάγην
  Πληροφορίαι άναφέρουν δτι οί
  Γερμανοί σκοπεύουν ^νά καταστρ,έ-
  ψουντήν πόλιν τής Χάγης.
  Ή άεροπορική δράσις
  Έντός των δύο τελευταίων ημερών
  5.000 άεροπλάνα επετεθησαν εναν¬
  τίον στόχων έντός τής Γερμανίας.
  Δέκα τρία έξ αυτών άγνοοϋνται.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΔΟΞΟΛΟΠΑ
  Χθές επέτειον τής κηρύξεως τοϋ
  εΕλληνοϊταλικοϋ πολέμου έτελέσθη
  δοζολθγία είς τόν Μητροπολιτικόν
  Ναόν τοθ Αγ. Μηνθ εις ήν παρέ¬
  στησαν άπασαι αί Στρατιωτικαί καΐ
  Πολιτικαί αρχαί τής^ πόλεως.
  Τάς τιμάς άπέδωσε τμί)μα τριά-
  κοντα άνδρών]τοΟ Φρουραρχείου Η¬
  ρακλείου υπό αξιωματικόν μετά τής
  Μουσικής.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
  ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Είς την Διοίκησιν Χωρ)κής Ήρα"
  κλε(ου κατηγγέλθη δτι πολλοΐ έκ των
  παραγωγόν είσάγοντες έκ τής ύπαί-
  θρου διάφορα ήδη τροφίμων πρός
  πώλησιν έντός τής πόλεως δέν συμ-
  μορφούνται πρός τάς υφισταμένας
  διαταγάς καίδέν ύπακουουν είς τούς
  ρ, χ Ιντεταλμένους την φορολογίαν των
  εισαγομένων προϊόντων δημοτικούς
  ΖΗΗίίαλλήλους.
  Κατόπιν τούτου ή Διοίκησις Χωρο
  , φυλακής ειδοποιεί )|τόσον αύτούς δ-
  νϊ/βΐβ|0)όΛνΤθύς"6θηγούς των αύκοκινή-
  των οΐτινες ένεργοθν τάς μεταφοράς
  δπωΐ£^£)[λριποΟ παύσουν παρέχον¬
  τες δυσκθλίας είς τό έργον των επί
  των φόρων Δημ. ύπαλλήλων διότι έν
  α$Φ&κίννοΛύ>αΐλ. Θά παραπέμπον-
  υ<ροΟηχνόε.Ιφ&οόΊ®ν&δψορον Πταισματοδι- υυ2 κεΡσροέ—ίΛΐβραρΝίΜ^ιΐι των σχετικών υο^ Ιδΐρρφί^ν, χ>νο/ποη3 ο
  ρΛ ύ3οτ34 νοςθχ1»
  -«-
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Έπειδή παρετηρήθη άθρφα έξα-
  γωγήδημητριακών καί λοιπών τροφί
  μων πρώτης άνάγκης είς ξένους Νο
  μούς, ή Στρ. Διοίκησις Ηρακλείου
  διά διαταγής της άπαγορεύει την έ
  ξαγωγήν καΐ γενικώς την μεταφοράν
  των είδών τούτων έκ τοϋ ΝομοΟ Η¬
  ρακλείου είς ξένους τοιούτους άνευ
  προηγουμένης αδείας τής Στρατιωτι¬
  κάς Διοικήσεως.
  Πασά αίτησις διά την χορήγησιν
  αδείας έξαγωγής πρέπει νά συνθδεύ-
  εται μέ πρότασιν τής Διοικ. Χωροφυ¬
  λακήν Ηρακλείου, ή όποία θά υπο
  βάλλεται είς την Στρ. Διοίκησιν κα¬
  τόπιν έξακριβώσεωςέάν τό πρός εξα¬
  γωγήν εΤδος πλεονάζει ενταύθα καί
  δέν είναι απαραίτητον διά την δια¬
  τροφήν των κατοΐκων τοθ ΝομοΟ Η¬
  ρακλείου.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
  Ό Πολιτικάς Κυβερνητικάς Άντι-
  πρόσωπος έν Κρήτη. κ. Ν. Παπαδά¬
  κης ύποστράτηγβς δι' αποφάσεως τού
  γνωρίζει είς τόν τόν κ. Έμμ. Παπά-
  δογιάννην δτι τόν προσέλαβεν ώς
  πολιτικόν σύμβουλον τού καΐ έν πε¬
  ριπτώσει άπουσίας τού έκ τής έ'δρας
  ώς άναπληρωτήν τού έν τή ενασκή¬
  σει των καθηκόντων τοΰ ΠολιτικοΟ
  Κυβερνητ. Άντιπροσώπου έν Κρήτη,.
  Νέα δικαστήρια είς τήν'
  Γαλλίαν
  Έν Γαλλία πρόκειται νά
  ίδρυδούν 25 νέα δικα-
  στήρια μέ 60 δικαστάς καΐ 100
  άνακριτάς ποός έηιτόχυνσιν
  των έκκοεμουσΐϋί- ύπο3έσεων
  επί έυχάη προδουία.
  Άπέκοψαν ολόκληρον
  την φρουράν
  Καναδικαί καί Βρεττανικαί δυνά¬
  μεις απεβιβάσθησαν είς την νήσον
  Μπέβελαντ, καί άπέκοψαν την έκ
  1Ο.ΟΟΟ Γερμανών αποτελούμενον
  φρουράν τής νήσου.
  Οί Σύμμαχοι ήδραίωσαν προγεφύ-
  ρωμα 7 μιλλίων καί εϊσέδυσα,ν είς
  βάθοςΐΐ χιλιομέτρων.
  Τά ύπολείμματα τού Ία
  πωνικοϋ στόλου
  Άμερικ. άεροπλάνα καταδιώκουν
  τά ΰπολείμματα τοθ Ίαπωνικοΰ στό¬
  λου. Αί μέχρι τοθδε γνωσθεϊσαι α¬
  πώλειαι των Ίαπώνων είναι 1 θω-
  ρηκτόν μάχης, 2 άεροπλανοφόρα, 5
  καταδρομικά καί πολλά άντιτορπιλ-
  λικά. Έν συνόλω οί Ίάπωνες άπώ-
  λεσαν 31 σκάφη.
  Αί Συμμαχ. απώλειαι άνέρχονται
  είς 1 άεροπλανοφόρον, 1 καταδρο-
  δικόν, 1 άντιτθρπιλλικόν καί είς μι¬
  κρόν αριθμόν μικροτέρων μονάδων.
  ΤΗλθε έποχή των έργων
  Δηλώσεις κ. Παπανδρέου
  Ό κ. Παπανδρέου είς έπισκεφθέν-
  τας αυτόν δημοσιογράφους εδήλω¬
  σεν δτι έληξεν ό καιρός των πρόσω¬
  πον καί ήλθε ή έποχή των έργων.
  Συνεχίζων τάς δηλώσεις τού ό
  κ. Πρωθυπουργός είπεν δτι δλαι αί
  όργανώσεις θα ά,ποστρατευθοΰν καί
  θά αρχίση μετά ταυτα ή προσέλευ¬
  σις των κληθέντων υπό τά δπλα έ-
  φέδρων.
  Ό κ. Μάκ-Βή
  είς Αθήνας
  Είς Αθήνας άναμένεται έντός των
  ημερών ό Πρεσβευτής των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών κ. Μάκ-Βή*.
  ΗΠΑΙΔΑΓΩΓ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Ό Στρ. Διοικητής Ήρακκέίου κ.
  Νάθενας/λαβών ύπ' δψιν διαφόρους
  αίτήσεις μαθητών καί κηδεμόνων τής
  Παιδαγωγικής Άκαδημίας καί τάς
  είδικάς συνθήκας αίτινες επεκράτη¬
  σαν έν Κρήτη, ενέκρινεν όπως ορισθή
  καί δευτέρα σειρά έγγραφής καί έξε-
  τάσεως είς την Παιδαγωγικήν Ακα¬
  δημίαν, συμπληρωματικών καί δι' 4-
  κείνους τούς μαθητάς οΐτινες λόγω
  ανωτέρας βίας δέν ηδυνήθησαν νά
  λάβωσι μέρος είς την πρώτην σειράν.
  Ή δευτέρα σειρά των έζετάσεων
  καίέγγραφών θά ένεργηθώσι μέχρι
  10Ν)βρίου έ. Ι.
  Ή σχετική διαταγή εκοινοποιήθη
  ήδη πρός τόν Διευθυντήν τής Άκαδη
  μίας κ. Μπουρλώτον.
  Επισημον γεϋμα
  "Υπό τής Κυβερνήσεως τής 'Εθνι-
  κης Ένότητος παρετάθη χθές γεθμα
  πρός τιμήν των έν Αθήναις εύρισκο
  μένων προσωπικοτήτων κ. κ. Άντο-
  νο ΈΙντεν, Σέρ Μέίτλαν Γουΐλσων
  καί τοθ ναυάρχου Κάνιγκαμ.,
  Κατα ΐή.' διάρκειαν τού γεύματος
  αντηλλάγησαν πατριωτικαί προσφω-
  νήσεις είς ατμόσφαιραν φιλικωτάτου
  περιβάλλοντος.
  Ό κ. Πρωθυπουργός ύψώνων τό
  κύπελον εΐπε: «Προπίνω υπέρ τής
  Συμμάχου Μεγάλης Βρεττανίας τοθ
  "Ηγέτου της καί τοϋ κ.Ήντεν καί εύ
  χαριστώ έκ μέρους "τοϋ έλληνικοϋ
  λαοϋ την Κυβέρνησιν της φίλης Συμ¬
  μάχου χώρας διά τό στοργικόν ενδια¬
  φέρον της διά την ταχείαν επίλυσιν
  των έλληνικών ζητηματων.
  Κατελήφθη
  τό Λουκατσέβο
  Χθεσιναί πληροφορίαι άγγέλλουν
  την υπό των Συμμάχων κατάληψιν
  τής Τσεχοσλοβακίας πόλεως Λου¬
  κατσέβο.
  Έβομβαρδίσθη
  τό Ίνσμπρουκ
  Άμερικανικά άεροηλάνα προερχό¬
  μενα έξ Ιταλίας έβομβάρδιααν τό
  Ίνσμπουρκ. Έθεάθησαν πυρκαϊαί-
  Οί Σύμμαχοι είς Ιταλίαν
  Είς τό Ιταλικόν τάΒρετ. στρατεύ
  ματα έφθασαν την νοτίαν δχθην τοϋ
  τίοταμοϋ Ρίγκο. Οί Γερμανοί προ-
  σπαθοϋν νά προκαλύψουν τό Φόρλι
  άπό τοΰ όποίουοί Σύμμαχοι άπέχουν
  5 χιλιόμετρα.
  Οί Ρώσσοι πέραν τού Βε
  λιγραδίου
  Ρωσσικά καΐ Γιουγκοσλαυϊκά στρα
  τεύματα προελάσαντα 55 χιλιομ. Β.
  Δ, τοϋ Βελιγραδίου κατέλαβον την
  ΡοΟμαν.
  ιΗ έπαυλις τοΰ Γκαΐριγκ
  κατελήφθη
  Οί Ρώσσοι προελαύνοντες είς Άν.
  Πρωσσίαν κατέλαβον την παρά την
  Ρόνιντεν έ"παυλιν ^τοϋ Γκαΐριγκ ήν
  έχρησιμοποίει διά τάς κυνηγετικάς
  τού έκδρομάς. Έν αυτή κατελήφθη
  σαν άποσκευαί τού έ'τοιμοι ^πρός με¬
  ταφοράν.
  Πληροφορίαι έξ Αθηνών
  φέρουν ότι ό ύπουργός των Εί
  ρικων τής Μ Βρεττανίας κ. "Αντον
  ΤΗντεν, ό άρχιστράτηγος των δ
  μεων ττϊή* Μεσογείου Σέρ Χένρυ Μ|
  τλσν Ούΐλσων καί ό Στόλαρχος τ
  Μεσογείου ναύαρχος Κάνιγκαμ ά
  κηρύχθησαν ίπίτιμοι δημόται Ά
  νών.
  Αγγλοι έμπειρογνώμ(
  νες είς Αθήνας
  Έμπειρογνώμσνες τοϋ Βρετταν
  κου θησαυροφυλακίου άναμένοντο
  είς Αθήνας "ίνα μετά τοϋ έκεΐ εύρ *
  σκομένου κ. ΤΗντεν τακτοποιήσο
  τό νομισματικόν ζήτημα τής Έλλί
  δος.
  Επίτιμος δημότης Αί
  νών ό κ. ΤΗντεν
  '0ΐΆ"·>·
  Τηλεγραφική
  νίαμέ τό Λονδινον
  Ή άπά τοϋ 1941 διακοπείσα τηλι
  γραψική καί δι" άσυρμάτου έπικοιι
  νία, μεταξύ Λονδίνου—Αθηνών
  πανελήφθη άπό προχθές.
  Τό ύπ)κόν συμβούλιον
  Αυριον (σήμερον) συνέρχεται
  νέου τό "Υπουργικόν
  ών οχα
  Ιβιητ
  ΐόκθεοέι
  ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΙ
  ονν.. ,
  ϊγιά π
  ρΧριστος ι
  Η ΟΔΟΠΤΟΪ,ηΤΡΙΚΗ ΚΛΙίΝΙΚΗ_
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΑΗ
  Έπαναλαμβάνει τάς εργασίας της
  άπό την προσέχη Δευτέραν 30 τρέ¬
  χοντος μηνός.
  (όδός Καγιαμπή άρ. 17 δπου καί
  πρότερον)
  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
  Παραδίδει ή κ. Μαργαρίττα Νίβα,
  όδός Ζωγράφου, Πλατεΐα Δασκαλο¬
  γιάννη έναντι Φρουραρχείου.
  Όλόκληρος ό Συμυαχικός ___
  εξαίρει την επέτειον τής 28ης Όκτ
  βρίου μέτά πλέον πατριωτικά λόγι
  —Ό στρατηγός Σκόμπυ έξέδωΑ,.
  μήνυμα πρός τόν Ελληνικόν λαι
  χαιρετίζων την επέτειον τής 28
  Όκτωβρίου.,
  —Ό Βασιλεύς τής "Ελλάδος έ'ο
  λε ευχάς τονίσας δτι οί ελληνες
  τήρησαν άμόλυντον την έποποιεί
  της 28ης Όκτωβρίου.
  —Βορειοδυτικώς τής Ρόδου κα
  λήφθησαν αί νήσοι Τήλος καί
  σκοπή.
  —Οί έν τή Δυτική Κρήτη εύρισκ
  μενοι 1*4 χιλ. Γερμανοί, οί έν Ρόδω
  χιλιάδες καί 5 άλλαι χιλιάδες
  τάς άλλας νήσους-τοϋ Αίγαίου ά
  κόπησαν τελείως καί ή θέσις των
  (ΐ δεινή.
  Ό Κος Ρόζεβελτ ανεκοίνωσε
  άπό τής άρχής τοϋ πολέμου κ
  σκευάσθησαν 250 χιλιάδες άεροπ.
  να, δτι ή Άμερική εχει υπό τά οπ
  8 έκατομμύρια άνδρών έξ ών τά
  είς τό εξωτερικόν καί δτι ό άμερι
  νικός Στόλος διαθέτει 1500 πο'
  κά μάχης καί 5.ΟΟΟ άλλα πολεμ
  βοηθητικά σκάφη.
  —Είς νήσον Λέϋτε οί Ίάπωνες
  πώλεσαν 14 χιλιάδες άνδρώνένώ
  απώλειαι των Άμ£ρικα·νών άνέρχο
  ται είς πεντακοσίους άνδρας.
  —Ή στρατιωτική οργάνωσις πά
  χής βοηθείας είς την Έλλάδα (Στρ
  τιωτικός Σύνδεσμος) ήρχισε τό ίργ
  της.
  «ο
  τοΐ«:
  ς
  'ν ι