90654

Αριθμός τεύχους

165

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1978

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Στό όνομα τοϋ Συντά γματος.Δέν άναγνωρίζομε τό «Νέο 509» γιά τούς ξένους
  Χαρας σ* αυτόν, ποΰ πρΐν μέ
  χωμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, -ρολάβη νά πεϊ έστω
  καΐ μιά συλλσβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΜΤΖΑΚΙΙΚ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΓίΐΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  Γ^Α^τίί^ * Διευ8-ν*Αβ: ΜΑΝΟΕ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  έ*
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνοί 3ος - Αριθ. φύλ. 165 Δρχ. β
  Άφοϋ ό Λαός δένμπορεϊ νά κάμει Ανασταση-"Ας προχωρήσει σέ Εΐρηνική Έπονάσταση
  ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ Τ' ΑΡΝΙ
  Χριοτέ, τ' είναι τό Πάθη Σου οτά Πάθη τή δικά μου; - Δέν εϊδα έι/ώ Άνάοιαοη, ποτέ βτόν ΓοΑι/ο8ά μου.
  Ι

  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΔΕΝ ΕΥΧΕΤΑΙΦΕΤΟΣ
  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
  ΑΑΑΑ ΑΓΡΝΙΣΤΙΚΟ
  Ή εφημερίδα μας, σέ ένδειξη δααραιρϊΓυρίας
  γιά την τρομακτωα) Άκρίβεια πού ηλήΐΓτει τόν
  φίτωχό Λαώ καί την ψτνφιοη τοΰ τρομοκρατικοΰ Νο
  μοχεδίου, πού τόν όδηγεϊ σέ διχαορό ή αΐιμιατσχυ-
  σία, ΔΕΝ ΕΥΧΕΤΑΙ ΦΕΤΟΣ «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» γι
  αιτί άπλούστατα πρόκειται γιά μιά συνειθκιρένη
  τυπικΓ| εύχή, πού είναι άντιίθεαη μέ την τραγιχή
  μας πραγματΐκότητα.
  Άνττϊ λοιιπόν της εύχης «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» πού
  αποτελεί όξύμωρο σχημα γιά φέχος, ή «ΑΛΗ¬
  ΘΕΙΑ» ε&χεται στούς ΣυνορομηΐΓές, τούς Άνα-
  γνώστες καί φίλουςτης, ΑΓΏΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ
  πού σηραίνει αποκτήση ψυχικάς δύναμης τοΰ τα-
  λαΐιπωρημένου, καΐ χιλισπροδομιέΐνου Λαοΰ μας, γιά
  νά άντιμετωτίίσει άγωνιοτιχά, άποφαοασπκύ, ψύ
  χιραιμα καΐ θαραιλέα, τα διεινά των έοωτερικών χαί
  εξωτερικών έχθρΰίν τού.
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ, Μεγάλη Δευτέρα, άρχΐζει ού-
  σιαστικά ή περίοδος των Πασχαλινών έορτών,
  πού ξεκινούν λυπητερά μέ τό θείο Δράμα, γιά νά
  καταλήξουν χαρούμενο, στήν 'Ανάοταση τού
  Χριστού καί στόν λυτρωτικό έορτασμό τού Πά
  σχα.
  ΠΕΡΑ άπό τό θρησκευτικό νόη.μα των ημερών
  αυτών, πού είναι σέ όλους γνωστό, ή μενάλη γι·
  ορτή τής Άνάστασης έχει καί ένα μεγαλύτερο έ-
  να εύρύτερο συμβολισμό: Πρόκειται γιά τή Νίκη
  τής Ζωής στό θάνατο, γιά τή Νίκη τού Καλού
  στό Κακό, γιά την Νίκη τού Φωτός στό Σκοτάδι.
  Κι άκόμη, πρόκειται γιά την Άρελευθέρωση των
  δίκαια καταξιωμένων, άλλά τόσο άδικα τιμωρη-
  μένων, άπό τούς δυνατούς κοί τούς σκληρού< κάθε έποχής. / Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ, τό Πάσχα τού Κυρίου, δέν εί¬ ναι μόνο ό λυτρωμ4ς ά,πό τόν Γολγοθά τού θε- ανθρώπου, άλλά κυρΐως β λυτρωμός τού ταλαι- πωρημένου συνήθως φτωχού καί άδικημένου Ανθρώπου, πού χιλιάδας χρόνια τώρα σηκώνον- τας βαρύτερο Σταυρό Μαρτυρίου, άνίβαίνει τον Γολγοθά τής μίζερης ^ής. Ό λυτρωμός τού όμως δέν πραγματοποίησίν. Αυναμίτης στήν Δγορά τοϋ Ηρακλείου ΤΟ ΜΕΓΑΠΥΤΕΡΟ (ΙίΆ) ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΑ ΤΗ "ΜΑΡΙΜΗ,. ΤΟΥ ΠΙΜΑΝΙΟΥ Νέα «περίιτττωσιη· Πιτσαρίας» είχαμε την πειραιαμέΜη 6δομά- 6α, μέ την πλειοδοσία τοΰ καφε ζαχαροπλοη—είου «Μαράνα», χειρότερη όμως αύτη τή φορά. Ή «Μαρΐνα» ττού άνήκεΐ' στό Λιμενικό ΤαιμεΤο, «χτυατήθηκε» άττό τούς ΰποψήφιους ένοικια- στές της καί έφτασε νά κατακυ 9Ψ ιρωθεΐ στόν τελίυτταίο πλειοδό- τη μιέ ένοίκιο 11 5 χιλιύδες δΐραχ μές τό μήναϋ! Χαραχτη,ριστικό μώλιστα είναι τό Θλιβερό γεγονός ότι στό άν£6ασμια τού ένοικίου στό ατταράδεχτο καί πρωτοφανές αϋτό ύψος, συνέτειναν έκτός των άλλων, καί οί ϊδιοι ττού συνέτει- ναΛ» στό ντ^ φτάσει ττρό καιρόν ή Πιτσαρ'ίια των Τριών Καμα1- ρ&ν στίς 100 χιλ. τόν μήνα. Πρόκ€ΐτοοΐι γιά τούς έ—ιχειρη μοττίες κ.κ. Ρουσάκη («Βαλκώ- νψα») «αί Έλ. Λυγερό (Μετσλ- επτιιπλα), οί όποΐοι χτύττη ι ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα β ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΣΚΛΗΡΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑΞΕΙΣ Τό μέσο των ΐσχυρών γιά νά ύποτάοουν τούςάδύυατους ΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ 0 ΛΑΟΣ ΠΑ ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΠΚΡΙΒΕΙΠ: 3ο (Τιλευταίο) ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ «ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ» Τελευταία ή Κυδφνηση άπο- φίϊσισε νά θέσει σέ άγοιρανο,μι- κ.ό έλεγχο 100 ειδή άνώμεσα τους, αύτά πού τόν τΒλευτοϊο εοαιρό οϋξιήΐθΐηκαν ύττειρ6ολικά. Άνακοϊνωσε έπτίσης κοίΐ την πρ>άθεσή της ώστε μέ σχετικό
  νιαμο ινα καθιερώνονται διοικηπι
  κιές ττοινές στούς ττο(ρα6άτες ά
  γορίαιναμΐικών αϋιικηιμάτων.
  'Αγορανομικά άδικήιμαΐτα
  σύμφωνο μέ τόν ΙύυβέρΐΜηση, εΤ-
  νοι οί διάφορες μικ,ροττοοραβά-
  σεις δττ&χ; ή είίσπιραιξιηι άπτο τόν
  έχττιάτορα μεγοολύτερηζ τιμιής
  άττό έκείικη, πού άναφέρεχαι στόν
  τΐιμοκαΐΓάιλογο, ή ή δλλειψη, τα-
  ,μπόλας μέ τι,μιή πωλήσεως χών
  ΐμ|ή|λων άττό τόν μικροπωίλητη
  τής λαϊκής άγοράς.
  Δη|λ!σβή — καί έδώ έχουιμιε
  μιά σννειδιηίΓή προσττάθεια ά-
  ποπροσαινιατολισμοθ χον κοήτσ
  ναλωχη κ,αί διοχέτευση τής άγΌΐ
  ινάχ(ττ(σης τού σέ λάθος καχεύ-
  θυινιση — δλο τό μένος στ'ρέφε
  ται εναντίον τοθ μικ)ροττι<>λητή/
  Ανόστατοι οί Καταστηματάρχες
  ΑΠΑΡΑΑΕΧΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
  Μετατράπηκε σέ... πάρκινγκ
  Άνάστατοι είναι οί καταστη-
  ματάρχες των τουιριστικών κα!
  άλλων μαγαζιών τής πλαττείας
  τού ΑΑουσε!(Χ> Ηρακλείου καί
  μέ τό δίΜηο τοι/ς.
  Ό χώρας αύτάς ττού μετά τή δια
  μορφώση τού σέ πλατεία έγκα-
  ταστήσανε έναντι ϋψηλών ένοικί
  «ν την έπαγγίλματική τους στέ
  γτ), εχει καταστεί τελείως άκα
  τάιλληΐλος, γιά κάθε έπαγγελμα
  τική διραστηριότητα.
  Αίτίηο κυ.ρ!ως είναι τό δτι ή
  πλατεία έχει μετατραττεΐ σέ ε-
  να άνεγξέΐλίγκτο ττάιρκινγκ, δ-
  που τίς ττρωινές και άπογευιμα
  τινές ώρες τταιρκάρουιν τόσα
  αϋτοκί.νητα, ώστε άχι μόνο γιά
  τα τουιριστικά ττοΰλμαν νά μην
  μόνει χώρος, άλλά οΰτε γιά
  ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
  ΤΗ ΔΙΧΤΑΤΟΡΙΑ
  Τοΰ κ. ΜΑΝΟΑΗ Κ0ΜΗ
  ΑΠΟ τα παιδικά μου χρόνια δέν
  μ,τΓΟρεσα νά άττοκιτιήσω καλούς
  τρόποι/ς καί καλές συνήθειες.
  Πολύ πιό εϋκολα άττοκτοΰσα
  τίς κακές άττό τίς καλές συνή-
  θειες.
  Δύσκολτν ή ζωή στήν παράμέ
  ρτ φτ«χογ£ΐτονιά τού φτωχού
  χωρίου ττού γε^ιήΊβηκ« κο'' »*εΥα
  λωσα, τττά χρόνια τοΰ μεσοτΓθλέ
  μοΐΛ 'Αξβιτέραστος κοβιηιμερινός
  σταχος καί μέριμνα γιά τούς
  φτωχούς τό ψωμί. Τό μαύρο ψω-
  μ.ί. Καί γιά τούς φτωχούς τής Βι
  άννοο τού χωρίου μου, τό κιριθα
  ρένιο ψωμί.
  Τό ττρόολη,μα Ύ<ά τα παπτού τσκχ τδχορμε λύσει ττρακτικά. Βάζ/αμ* μόνο τίς μεγάλες γιορ τίς. "Αττο ντύσιμο είμαστε φι- I^ο^λλιτέ5<νισες οί μ»1 τέρες μας. Στά χέρια τους ο άλαΓτζάς καί τό τσίτι γίνονταν μετάξι κιαί φουλάιρι. Κοίλοι άνθρωπτοι οί γειτόνοι. Φτωχοΐ, άγριάΙμμοΓΓοι, άττλοϊκοί καί εύγενικοί μά χωρίς πολιτι σμένους τροττους. Τούς βλλειττε τό τάχτ, τό Σαιδουάρ Βίβιρ δττως λενε οί κα θώς πρέπει. Τα παιδία ττηγαίνα με στό σκολειό, μά τί νά κάνουν καί οί δασκάλοι. Σάν φεύγαμε αττό τό σκολειό δέν ξανατπιάνατ με 6ι€λΐο ίσαμε την άλλη μερά ττού ξανα~ηιγαΙνο)με. Τό Μεση- μέιρι σττάνια γιράφαιμε γρήγορα γρίτγγαρα δ,τι ττροφτάναΐμε Υ'α τί βιαζόμαστε νά πά;με γιά τίς αΐγες τα πιρόβατα ή νά 6ρρύμ€ χόρτα γιά τα γουιρούνια, νά 6οη, ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 5 τούς π«ζούς τουρίστες νά κυκλο φορήσουν. Άποτόλεσμα τής άπαράδεχ- τη,ς γιά την έτταγγελματική τά- §ηι των τταιρατπάΜω καττασττίμα ταρχών αυτής κατάστασης, εΤ- ναι νά μην κάνουν ο! άνθρωποι «σεφτε» ττού λένε. Γιά τή διεκδίκιηση των δικαι ωμάτων τους καί την άρση τής όλης αυτής άδικίας ποΰ γίνε- ται σέ βάρος τους, εχουν κάνει έπανειλη,μμένα ύπομνηιματα, πά ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα β ■ »■»■■■■■■■■■! Σήμερα Σελίδες ■■■■■■■■■■■■■■■ι ένώ ό χονδρειμΓΠοΐρας καί ό βιομή χανος θά συνεχίσουν νά δροϋν άνεξέλεγχτοτ. Ή κυβέρνησ—■ άντί νά έλέγξει τα μονοττώλια πιροσπαθίΐΤ νά δια σκεδάοχι την έντύττωιση άπό τίς οτΛ«ΐχεΐς άνατιμιήσεις μέ μέ τρα πού θίγουν τούς λιαναττωλη τές τούς μικροπαραγωγούς καί τούς έττΌγγελΐματτοβιοτέχνες χω ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 5 ΕΡ52ΤΗίνΐΑΤΑ ΠΑ ΤΟΝ κ. ΔΡΕΤΤΑΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μηνιάτικη Εφημερίδα «Ένότητα», στό ύπ' άριθμ. 4 τού Μάρτη 1978 φύλλο της καί στή σελίδα 10 δημοσιεοει «άποκλειστικό αφιέρωμα» υπό τόν τίτλο «Μανώλης Δρεττάκης— βουλευ τής τού ΠΑΣΟΚ: Ποιές ήταν οί σχέσεις σου μέ τή Χούν- τα;», στό όποίο παραθέτει έξι «φωτοτυπικά ντοκουμέντα» αναφερόμενα στήν «χουντική σχέση» τού βουλευτή τού Ν. Ηρακλείου μέ άφορμή τόν διορισμό τού στήν Άνώ- τάτη 'Εμπορική Σχολή. ΕΠΕΙΔΗ τό παραπάνω έντυπο κυκλοφόρησε ήδη στό Ή- ράκλειο καί έπειδή ό κ. Μανόλης Δρεττάκης ύποστηρίχτη- κε τόσο πολύ άπό τό Ήρακλειώτικο Κοινό, νομίζομε ότι ό παραπάνω Βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ έχει άμεσο χρέος νά απαντήσει καί νά δώσει σχετικές έξηγήσεις. ΟΙ ΠΑΠΑΔΕΣΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΕΝΑΣ άναγνώοτης της εφημερίδα μας — ό Μανόλης Καδενιας — παίρνονιτας άφορμή άπό τό δηιμοσίευμα ε¬ νός Άνωγειανοΰ Παπά σέ Ρεθερνιώτικη έχριημερίδα, μέ τίχλο «Ξεσηκωθήικανε οί Πιιπάδες καί ζύπινησε ό Αα ός» ύτιοβάλλει τό ποιρακάΐτω έρώτηΜΐιι: —Ποιόί είναι οί άν;τκπασιακο1 Παιίτρδες των Ανωγείων καί ποιοΐ κρβονται, (έΐτίσης άνπτιοταοιακοί), πίοω άπό αύτούς; "Ας τό ποΰν — λέει ό κ. Καδενιας — φανερά, γιά νά τούς έχτιμά ό κόομος τιεριοοότειρο. Ή εφημερίδα μας είναι στή διάθεαηι των κυρίιων αύ των, γιά όποιαδήιποτε τελική θέση θά πάρουν, καθαρή καί ΐ)πεύθυνη φυοικά. ΑΥΤΟΝ τόν Άνθρωπο, τδν Φτωχό, τόν Άδικη- μένο, τον Χιλιοπροδομένο, συνεχίζουν τώρα πε- ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά, νά άδικούν, νά βλάφτουν, νά κοροίδεύουν, νά καταπέουν, νά καταδυναστεύουν, νά έκμεταλλεύονται οί ίσχυ ροί, οί δυνοτοί, οί μεγιστάνες τού πλούτου, οί χρυσοκάνθαροι, οί αίματορουφήχτρες, οί άσυ- νείδητοι, οί κάθε είδους έκμαυλιστές, καί έπιτήδι- οι, πού είναι δυστυχώς πάντοτε καί οί λίγοι κα τα των Γτολλών. Η ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ αυτή τού πλούτου, οί βιομήχα- νοι τώ/ πολεμικών μηχανών, τα οίκονομικά τράστ καί οί πολυεθνικίς έταιρείίς, ούτοι οί σύνχρονοι Έμποροι τού Ναού τού Λαού, οί Γραμματείς καί οί Φαρισαίοι, αυτή ή Διεθνής Σπείρα των 'Εγκληματιών, είναι έκείνο τό μικρά ποσοστό των εονθρώπων», πού μέ τόση σκλη- ρότητα, άδΐσταχτη διαθέση καί άπέραντη άσυ- νειδησία, φέρνουν στό μεγάλο ποσοστό των μι κρών καί άδύναμων οίκονομικά, τή δυστυχία, κρατώντας τους αίώνια καρφωμένους στόν Σταυ ρό τού Λαίκού Μαρτυρίου. ΟΙ ΕΒΡΑΪΟΙ σταύρωσον τό Χριοτό, καί οί Σιωνιστές μέ τούς Ίμπεριαλιστές, πού είναι οί άπόγονοι καΐ συνεχιστές τους, έχουν άναλάβει καί έπιτελούν μέ ξ«χωριστή έπιτυχία καί ένθερμο ζήλο, την προέχταση τής έγκληματικής προπα τορικής ενεργείας τους σέ βάρος των Χριοτών τού Λαού. ΜΕ ΤΟΥΣ πολέμους, την εκμεταλλευθή, την ά- δικία καί μέ τα ύπουλα γενικά μέσα πού χρησι- μοποιούν, καταφέρνουν οί σύγχρονοι αύτοι Σταυρωτήδες νά φέρνουν σέ πέρας την εγκλη- ματική τους αποστόλη, κατά τού Λαού, τού κάθε Λαού, πού παίζει τό ρόλο τού Χριστού στά διάφορα μήκη καί πλατή τού κόσμου, ό- που ύπάρχει ή έπιρροή των Έγκληματιών αυ¬ τών τής Ανθρωπότητος. ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ μέν είδε την δική τού Ανάστα ση καί λυτρώθηκε άπό τα Πάθη τού. Ό Λοος ό¬ μως;;; Όπως κι άν λέγεται: Βιετναμέζος, Νέγρος, Χιλιανός, Παλαιοτίνιος, Κιΐπριος, ώ Λαός αύ¬ τάς μένει πάντα άλϋτρωτος καί συνεχώς σταυ- ρωμένος. Συνεχώς άλυσσοδεμένσς, τιμωρημένος, ριγμένος, προδομένος, καταπιεσμένος, βασανι- σμένος, κυνηγημένος, ταλαιπωρημένος, στιγματι σμένος, πεταμένος καί πατημένος, άπό τή βαρεία ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδο β ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β ■■■■■ ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ III ΚΑΠΟΙΟΣ κύρισς, όνΐόμαίΡΐ Ευάγγελος Χα,τζηγούλαις, ύϋΐιηρετοΰσε την έπο- χή τής Διχτατορίας, σέ άνιϋτερη θέση τής Διοίκτιισης Χωροφυλακής Ηρα¬ κλείου. Ό κύριος λοιπόν αύτός, πού κατεΐχε την Ιδία καίρια θέση την μερά τής πτώσης τής Χούντας, δδειξε τίς διαθέσεας τού. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, μδς κ€Λαγγέλθη«ε ότι στήν τάτε συγκέΐνρωοη έοριτα- σμοΰ τής π,τώσης τοθ τυραννικοϋ καθεστάκος, ό α.νθρωίπιος €ώΐΐός μαζί μέ τούς συνεργάττες τού, Βαρελα καί Σία, προιέβει καί σέ συλλήψεις. "Οίαν δέ ό τότε Είσαγγελέας κ. Μεταξάς έπενέβει, ό παιραπάνω κύιρισς δήλωσε λέει δπ: «γιά ρένα ή δτχτατορία συνεχίζεται»! ΦΥΣΙΚΑ γιά ιήν περίπίΓωοη τοΰ κ. Χατζηγούλα δέν εϊνα; ή δήλοχ>ή τού αύ-
  *ή έκεϊνσ' πού κάνει έντύιτωση, δοο τό "νεγονός — 8ν είναι γεγονός γιατΐ
  δυσκολευόμαοτε νά τό πιστέψιωμε — δτι ό ϊδιος ανθρωτιος κατέχει οτρερο
  στό Άρχηιγεΐο Χωρθφυλαιαίς την καίριια θέση τοΰ διευθυ-νττή Προσωπικού-
  ΡΩΤΟΥΜΕ λοιτίόν άν είναι άλήθεια τουτο, διότι άν είναι δχι μόνο γιά έξορ
  γιστιική περατώση πρόκειται, άλλά καί δτσα θά δοθεΐ εξηγήση στό γιαιτΐ ώρι-
  σμένοι βαασνιοτές τής Χωροφυλακής (ηερίπττωση Βαρελά π.χ.) παιρά ιτήν
  τόση αντιδράση καί παρά τα τόσο. πού γιράαρίτηικαν, δέν εννοούσαν νά ...κου-
  νήσουν άπο τή θέοη τους.
  ΤΩΡΑ πού ό αλλος χουνίταΐος άριχηγός τής Χωροφυλακής Κουτσιανδς πηιρε
  τό &ρόμο τού, νομίζομΐε δτι πρΐέπει νάρθει καί ή σειρά τοΰ ΧαΐΓζηγούλα, άν δ-
  λα αύτά ΐσχύουν.
  ΡΩΤΟΥΜΕ καί περιρένομε άπάντηοη άπό κάθε άρμόδιο.
  ■■■■■
  ΕΠΕΙΔΗ
  ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ
  ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
  ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ
  ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
  ΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
  ΤΟΥ ΗΡΩΑ
  ΑΛΕΚΟΥ
  ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ
  ΠΟΥ ΠΡΙΝ ΕΝΑ
  ΑΚΡΙΒΩΣ ΧΡΟΝΟ
  ΤΟΥ ΣΤΕΡΗΣΑΝ
  ΤΗ ΖΏΗ ΤΟΥ
  ΟΙ «ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ
  ΤΟΥ ΜΑΗ»
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίξεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέτή
  δική της
  γροθιά
  ΤΙ ΚΑΝΕΙ Η ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ;
  ΤΗ ΝΥΧΤΑ τής 20 πρός 21 Απριλίου προχθές, πολλοϊ δρό
  μοί τού Ηρακλείου γέμισαν μέ πολυγραφημένα έντυπα
  των νοταλγών τής Διχτατορίας.
  ΜΕΧΡΙ προχθές οί Άρμόδιες 'Αρχές δέν έδωσαν καμμιά
  σχετική πληροφορία γιά συλλήψεις των δραοτών, έν αν¬
  τιθέσει μέ τή δραστηριότητα πού έχει μέχρι σήμερα πα-
  ρουσιάσει, κυνηγώντας καί συλλαμβάνοντας νέους κυρί-
  ως, των δημοκρατικών προοδευτικών όργανώσεων καί
  κομμάτων.
  ΚΑΤΟΠΙΝ αυτού είναι δικαιολογημένο τό έρώτημα: ΤΙ
  κάνει ή Χωροφυλακή, μονόπλευρη μόνο δράση;
  ΠΑΝΤΩΣ ό μόνος πού είναι δικαιολογημένος είναι ό κ.
  Μαραγκάκης, γιατί ό άνθρωπος καταταλαιπωρήθηκε τίς
  δυό μέρες νά πηγαινοέρχεται στά Χανιά, γιά μάρτυρας ύ-
  περασπίσεως τού κ. Γραμματικάκη.
  ΟΙ ΕΠΙΦΥΛΑΙΑΕΣ
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
  Ν ΠΠΝΠΝΘΡηΠΙΗΗ
  ΦΟΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  Τού Λογοτέχνπ-Δικηγόρου κ. Νίκου Τίερμιαδιανού
  Η ΤΕΧΝΗ δέν έχει σθνορα. ΑΛοιάζει μέ τα ττουλιά ττού πετοΰν ά—ό
  χώρα σέ χώρα χωρίς διαβατήριο. Μοιάζει μέ τα λουλουδια πού φυ
  τρώνοΐΛν καΐ σκορττίζοοιν τ άρωμά τους, έξω άπό Δΐ£0ν€Τς Κανονι-
  σμούς, ύπακούωντας μόνο στήν πιροστατγή τής Όιμιαρφιάχ; καί τής
  Φύσηις. Ή φωνή τής Τέχνηις, ττετά μαζί ιμέ τόν άγέιρα κσί τό φώς κι
  έχει την ϊδκχ σκοπιμότη·τβ μ" έκεΐνα νά άναζωογον!σ»ι «οί να φ«τί-
  σιη. Ό ΚαΛλιτέκνηις δέ μιλά μόνο 'Εθνικά, μιλά τηρός δλοος τούς
  άνβρώποος, πανανθρώπινα.
  Ή όμορφιά, ή Φύση καϊ ή Τέχνη, είναι τρείς δίδυμες άδελφές.
  "Οπως ή Όμορφιά κι ή Φύση, μέ τόν άγέρα καί τό φώς, άθόρυ&χ με
  στώνουν τό στάχυ, κ,ιτρινίζουν τό καιλαμ(ποκι, γλυκαίνουν τό στα-
  φΰλι καΐ στ,ρογγυιλίύουιν τό ,τρορτοκώλι, έτσι κ,ι ή Τέχνηι μέ τό μιχπι-
  κό της αΤστημα, βλασταίνει την κ,αιινούιργισ σκέψι, μεστώνει κι ώρι-
  μάζει την ΐδεα, κι άβάιρυβα σιγά — σ,ιγά τροφοδοτεΐ καί διαφορο
  ποιεί τή ζωή, "Οττως ή Φΰσι αί σόφια, κρύβει μέσαι στό νόστψο χυ-
  μό τού φρούτου, τή θρεπτική ούσία γιά τό σώμα, τό Τδιο καΐ ή Τέ
  χνη, μέσα στό νόστιμο χυιμό των έΐργων τιηις, κρύβα τή θρεφτική ού¬
  σία γιά τό νού.
  Ή Όμο,ρφιά καΐ ή Φύση, δόν έ'χοαν Γεωγιραφικά σύναρα. Τό Τδιο
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 4
  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Ε1ΙΜ011ΥΦΕΣΗ:
  Γραφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ΥΣΤΕΡΑ όπό τίς τελευταίες έξελίξεις καί την πρόσφατη συνάν-
  τηση των δυό πρωθυπουργόν Ελλάδος καί Τουρκίας στό Μον-
  τρέ, ή 'Ελληνοτουρκική κρίση δέν φαίνεται νά άτονίζει. Τό άν-
  τίθετο. Γεγονός πάντως είναι ότι ή κρΐση αυτή τοποθετείται σ'
  ένα γενικότερο πλαίσιο κρίσης τού Ίμπεριαλισμού, άπό την ό-
  ποία σ' ένα μεγάλο βαθμό έξαρτάται καί ή πορεία τής κατάστα-
  σης στό χώρο τής Μεσογείου. Έκείνο όμως πού μπορούυε νά
  πούμε, έχοντος υπ' όψιν την παραπάνω σύντομη καί γενική το·
  ποθέτηση είναι ότι μέ πρόσχημα την άνάγκη όμυνας τής Έλλά-
  δας καί τής Τουρκίας (χώρες μέλη τού ΝΑΤΟ), οί Άμερικάνοι Ί¬
  μπεριαλιστές, ύλοποιούν τό σχέδιό τους πού βασικό τού στοι-
  χείο είναι τό άσταμάτητο κυνηγητό των έξοπλισμών άνόμίσα
  στίς δυό χώρες μέ σκοπό νά έπεκτείνουν καί έδραιώσουν την έ-
  πικυριαρχία τους στήν σπουδαία άπό στρατηγική καί οίκονομι-
  κή άποψη περιοχή τής Άν. Μεσόγειου, βάζοντας μέ τόν τρόπο
  αύτό σέ σοβαρότατο κίνδυνο την Ειρήνη στόν εύπαθή αύτό
  χώρο.
  Ή κυβέρνηση βεβαία, δέν άρνείται νά εκπληρώση τα έγ·
  έγκληματικά αύτά σχέδια των Ίμπεριαλιστών. Δέσμια στήν ά-
  τλαντική της πολιτική, έχει άποδυθεί σέ έναν «άγώνα δρόμου»
  με την Αγκύρα, στόν τομέα των έξοπλισμών, μέ άποτέλεσμα νά
  μετατραπούν καί δυό χώρες σέ άμερικάνικσ στρατιωτικά προγε
  φυρώματα μέ άφάνταστες συνέπειες γιά τό λαό, χωρίς όμως τό
  πρόβλημα να λύνεται. Ή κυβέρνηση συστηματικαί έξαπατά τό
  λαό καί μέ πρόσχημα την άμυνα τής χώρας, έκμεταλλευόμενη
  τα πατριωτικά τού αίσθήματα διθέτει άπό τόν κρατικό πρού*
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα β
  ■ εξ! οί ξενιξΓ ,?ασε7σ™απο" ΓημΠκΪητη
  ι
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΑΗΘΕΙΑ
  ια
  .,.,—_,_.-.. ^ι'αλ^λοι^^^^^Η"
  προλαΓΊη νρ πει εαοω κπι ι »α
  συλλαβη ΛικΓ|'οου
  ΜΙ/4ΝΪ/ΑΚΗ!
  17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. μ. ΚΕΦΑΛΟΠΑΝΝΗ
  ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΔΥΟ
  ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΖΑΡΟΥ
  ΠΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΒΟ ΠΟΥ 8Β ΧΤΙΣΤΕΙΤΟ ΓΥΜΝΙΣΙΟ
  ΤΟ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΔΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ
  Ή Γεραπετρίτικη Κοινωνΐα ά
  σχολήθηκε πρόσφατα έντατικά
  με τό θέμα πού δημιουργήθηκε
  άπό την καταγελθείσα τρομο-
  κράτηση μιάς μαθητρίας άπό τή
  διεύθυνση τού ΛυκεΙου θηλέων
  Ιεραπέτρας, μέ την κατηγορία
  τής προσέλευσης τής μαθητρίας
  σέ γραφεία πολιτικής νεολαίαν
  αντικυβερνητικού κόμματος.
  Έτσι την Παρασκευή 7 Άπρι
  λίου, 11 μελής άντιπροσωπεϊα ό
  πό άτομα δημοκρατικόν κομμά
  των, τού Δημοτικού ΣυμβουλΙ-
  ου, πολιτιστικών — άθλητικών
  σωματείων καί γονέων, έπισκέ-
  φθηκε τή δίεΰθυνση τού Λυκεί
  ου καί διαμαρτυρηθή** σχετι
  κά μέ την άπαράδεχτη ένέργει
  α της.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1
  κίνδυνο τή ζωή όλων των Κρητικών κατοίκων
  τής Μεγαλονήσου.
  ΜΗΠΩΣ μέ αύτό, διαχωρΐζοντας τούς Έλληνες.
  έπιδιώκουν μια νέα αίματοχυσϊο, σάν αυτή, πού
  οί ίδιοι μας προκάλεσαν πρίν μερικές δ«κάδ£< ΧΡθνια; ΜΗΠΩΣ μέ αύτό έξυπηρετείται ή σχεδιαζόμενη καί εξ «ανειλημμένων υποχρεώσεων» πρθετοι- μαζόμενη, άποφυλόκιση των Άπριλιανών; ΜΗΠΩΣ μέ αύτό έξασφαλίζεται ή φοβουμένη άπό τούς έμπνίυστές καί έκτελεστές τού Τρομο¬ κρατικόν Νομοσχέδιου, περιφρούρησπ των κα- τακτητών Αμερικανόν, πού βρϊσκονται ήδη πάνω στή χώρα μος; ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ όμως όπό τα έρωτηματικά αύ¬ τό «Μήπως» τυχόν ίσχύσει, άντιλαμβθν€ται κα θενας, τι μεγάλη ζημιά θά προκύψει στόν Έθνι κό Έλλην ι κό χώρο. Π ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ καί γίνεται τόσο έντονθί ό γώνας νά μην περάσει τό έθνικά έπικίνδυνο νο- μοσχέδιο, πού θά θέσει σέ μέγα κίνδυνο την έθ· νίκη μας ένότήτα σά Λαού καί την όμαλότητο καί ή ήσυχία τού τόπου. ΕΛΠΙΖΟΜΕ ότι τελικά καί ή ύπόλοιπη άντιπολί- τευση πού μάχεται άδικα γίά την κυβέρνηση Κα ραμανλή νά όποουρθεί τό νομοσχέδιο θό άπο χυρήσει άπό τή Βουλή. ώστε την Ιστορ.κή εύ- θυνη νά αναλάβει μόνη της ή Δεξια. ΛΙΓΕΣ ΟΜΩΣ έλπίδες μένουν γιά τή μή Ιίήφιση καί την εξαφανίση τού περιλάλητου νομοσχεδί ου άφού τα σχετικό κεντρα των όποφόσεων, βρϊσκονται άλλου, έκεί όπου ή έπιμονή είναι χά ραχτηριστικό τής έθνικής γαίδουριός. σέ Βάρος των ελεύθερον Λαών. ΑΝ ΟΜΩΣ τελικά τό τρομοκρατή σχέδιο γίνει «Νόμος τού Κράτους», ένα θά πρέπει νά γνω- ρίζει ή Κυβέρνηση, πού έπψένει στήν ψήφισή τού: ότι θά καταβληθεί καθ* δυνατή συνταγμα τικα προστατευομένη υπό την ευρύτερη έννοια προσπαθεία, ό «νόμος» ούτος νά μεΜι «πλατω νιχός» νά μην έφαρμοστεί δηλαδή ποτέΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΑΥΤΟ άγωνιοτκιό προπύργιο πού λέγεται «Αλήθεια», ύπόσχεται άπό τώρα, νά άγωνιστεί κατά τής μή έφαρμογής τού έθνικά έγκληματικού νομοσχέδιου, άν πάρει τό τυπικό νομιμοφανές χρήσμα γιατί είναι όνοιχτά καί άπι ρίφρατα ταγμένο τό έλίύθίρο αύτό βήμα κατά των πάσης φύσεως όμερικανοκινήτων σχεδίων καί.... νομοσχεδίων. Μ. Χ. 2ο (ΤελευταΙο) Ή είκόνα πού σήμερα παρου σιάζει ό Ζαρός είναι άνησυχητι· κή καί πρέπει άμεσα νά δοθεί ένα τέλος στό δράμα των κατοι κων. Αύτό πού όλοι περψένουν είναι νά δοθεί μιά δίκαιη λύση στΰ θέμα πού έχει δημιουργή· θεί καί έχει πάρει διαοτάσεις. Συνίπεαε κατά την μερά τής έ- πίσκεψης μας νά βρίσκεται έκεί νη ακριβώς την ώρα καί ή επι- τροπή έμπειρογνωμόνων τού ύ- πουργείου συνοδευομένη άπό ύ πάλληλο τής Νομαρχίας Ηρα¬ κλείου, στήν Κοινότητα. Άποψη των κατοίκων εί¬ ναι ότι ή έπιτροπή ήρθε στΰ χωριό μαζί μέ τόν πρόεδρο κ. Άσηθιονάκη καί μάλιστα αύτό μας καταγγέλθηκε άπό τόν κά· τοικο κ. Ζαχαριουδάκη Γιάννη τού Γεωργ. Τό παραπάνω βε¬ βαία σέ ερωτήση μας τό άρνή- θηκε ό πρόεδρος ό οποίος μός είηε ότι δέν εγνώριζε άν θά έρ χόταν ή γνωμοδοτική έπιτροπή. Στή συζητήση πού είχαμε μέ τόν πρόεδρο κ. Άσηθιανάκη άρ νήθηκε την «κατηγορίαν των κατοίκων ότι μεροληπτεί καί τό- νισε ότι τό κοινοτικό Συμβου¬ λασ είχε πάρει άπόφαση νά γίνει τό γυμνάσιο στή θέση «Τρυπη· τή» άφού δέν ύπάρχει άλλο προ σφερόμενο οίκόπεδο. Άπό την οτιγμή όμως πού παρουσιάστη· καν δωρητές άλλου οΐκοπέδου έγώ δέν μπορώ νά άρνηθώ την προσφορά τους. Τέλος είπε ότι δέν έχει άναμιχ&εί καθόλου στή διαμάχη αυτή». Νύ τί λένε όμως οί Κοινοτικο'ι Σύμβουλοι: ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧ. (Άντιπρόεδρος) Ό πρόεδρος τάχθηκε μέ τή θέση «Μαυρομάτη». Έγώ μαζί μέ την πλειοψηφία των Συμβού λων καί των κατοίκων τού χω¬ ρίου ύποστηρίζω ότι πρέπίΐ νά γίνει στή θέση «Τρυπητή» τό Γυμνάσιο γιατί έκεί είναι ή πιό κατάλληλη θέση. Άκόμη ζητού με νά ρθεί γνωμοδοτική έπιτρο¬ πή άνεπηρέαστη όμως νά έξετά σει άντικειμενικά τό θέμο. Ά¬ κόμη πιστεύω ότι πρέπει ό πρό εδρος νά καλέσει τούς χωρια- νούς νά τούς ένημερώσει. ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝ. (Κοινοτ. Σϋμβουλος) Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ Στήν τελευταία άπόφαση τού . Κσινοτικού Συμβουλίου (πρίν ά πό 50 μέρες περϊπου) οί σύμβου λοι μέ 5 ψήφους υπέρ τής θέ- σης «Τρυπητής» 2 υπέρ τής θέ- σης «Μαυρομάτη» καί 2 λευκούς άποφασίσαμε ποίος κατά την γνώμη μας είναι ο πιό κατάλλη λος χώρας. Τάσσομαι καί γώ μέ την άποψη τής πλειοψηφίας των μελών τού ΚΣ. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ! Κ. (Κοινοτ. Σύμβουλον) .Υποστηρίζω τή θέση «Τρυπη τή» γιατί αυτή είναι ή πιό κα¬ τάλληλη. Ή θέση αυτή έξυπη- ρετεί την πλειοψηφία των κατοί κων τού χωρίου. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ! ΑΝΤΩΝΗΣ Τό Γυμνάσιο πρέπει νά γίνει στή θέση «Τρυπητή». Υπέρ τής θέσης «Τρυπητή» τάχθηκαν καί όλοι σχεδόν οί συνομιλητές μοιι καί ύποστηρίζουν ότι αύ τό είναι τό δίκαιο γιατί αυτή ή τοποθεσία έχει περισσότερα προ σόντα άπό την άλλη στή θέση «Μαυρομάτη». Χαραχτηριστικό είναι αύτό πού μάς είπε ή κ. Πετράκη Χα¬ ρίκλεια: «Σά μητέρα μέ τέσσερα παιδία πού πηγαίνουν στό σχο λείο νομίζω ότι πρέπει νά γίνει στή θέση «Τρυπητή» τΰ Γυμνά σιο γιατί άλλοιώς τα παιδία θά κάνουν δρόμο 3—4 χιλιόμετρα γιά νά πηγαίνουν στή θέση Μαυ ρομάτη. Μάς άνησυχεί όμως αύ τό πού μάς είπε μιά κοπέλλα πού όλοι ξέρουμε ότι είναι τού κ. Κεφαλογιάννη ότι ύποστηρίζουν την θέση «Μαυρομάτη». Αύτό όμως πού εμείς πιστεύ- ομε ότι πρέπει νά παρθεΐ ύπ' ό- ψη είναι τό γεγονός ότι τό οΐκό πεδο στή θέση «Τρυπητή» είναι άρκετά μεγαλύτερο πράγμα πού έπιτρέπει νά συμπεδιληφθούν { μαζί καί οί χώροι των άθλητι¬ κών έγκαταστάσεων. Τέλος πρέπει νά σταματήσουν την άνάμιξή τους στήν ύπόθε- ση αυτή άτομα ξένα μέ τα πρα γματικά συμφέροντα των κα¬ τοίκων τού Ζαρού. Γ. Α. «0X1 ΣΤΟ ΝΕΟ 509» ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΙΕ ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η «ΑΚΡΙΔΑ» ΣΥΝΕΧΕΙΑ όπό τή Σελίδα 1 λο κα χάνουν την άξία τους. Έ γώ δέν πληρώνω νοίκι, φανχά- σου νά πίλήριωνα! Τό γεγονός είναι δχι δέν τα βγάζουρε ττέ- ρα. Καί τό δράμα θά όλοκλη,ρω βεΤ άν θά μττοώμιε στήν ΕΌΚ». •«,Παίΐρν» 20 χιλιάδες κα] έχω 25 χρόνια ύττηιρεσία, λεει ό δά- σκαλος Ν.Κ. Στπουδάζω την κό ρη, μου στό ΠαΛετπσχήιμιο, έ¬ νώ έγώ μέ την γυναίκα μου έδώ μεχράμε όχάμιη κα! τή δραχιμή ττού ξοδεύουμε. Άπό την Ιη χοΰ μιήνα ποΰ θά τπληιριωθώ καί μέχρι τίς 16 (τό ττρώχο δεκα- τηενθήΐμερο) λογαριάζω χά λε- φτά καί σκέπτομαι ττώς νά τα φέρω βολχα. Μέχρι ·χώρα καί χω ρ,ϊς κια]μ(μιά άσκοπη σπαχάλιη ττιάνχα τίς τελευχαϊες μέρες εί ιμιαι. χωρίς λεφτά! ΦανταστεΓτε δ χ ι κάθε τιρία χιρόνια κάνω ένα κθΜσχούμϊ! Εΐμαι άτπελτΓΐσιμέ- νος. ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Χαριαοα'ηΐΡΐιστι^ς τιής καχά- σταισης των μισθοσυντήιρητων εί ναι οί πα|ρα—άάνω μαιρυιρίες άν θρώττων ττού καθηιμιειρινά ζοΰν μέ χό αγχος τής ακριβείας. Τό κύ- μΐαι των άνατιμήσεων πού ξέ- σττασε σχήν άγορά εΤχε σάν ά- ττοχέλβσμα νά έτΓΐδυνωθεΐ άκό μη παραιτηόρα ή κατάσταση των εργαζομένων. ΟΙ χα|μιη|λές άμοιβές σέ συνΰυασ μό μέ την άσχα|μιά~πη άνοδο χών χιιμών στά εΙδη τηλατειάς κα ταΜΟΙλωσης εχουν σάν άττοτέλε- σμα νά χεΐιροχερεύει καθη|μΕιρι- νύ τό βιοχικό έττίττεδο τοΰ λα¬ οΰ μας. Ή ψκχαγωγία σέ ίνα μεγάλο μιέΐρος είναι αγνωστΐη, καί ή δι- ατιροφή έλλειατής. Βεβαία σέ τηειρΐτττωση άρρώσχιειαις τότε χά πιράγριατα όχάμιη χβιιροτερεύ ουν. Πώς θά μαζευΓΓθΰν τα λί;- ττχά γιά τίς έξεχάσεις, τό για- ,τ,ρΐό καί χά φάρμοκα; Καλά νά μήν ζητ'ήσουν φακϊΛλάκι. Κι' δν ♦♦♦♦♦♦ φ ♦♦♦♦♦»«] ζητήσον, τότε; .. Ο ΜΙΣΟΣ ΜΙΣ.ΘΟΣ ΣΤΟ ΝΟΙΚΙ Πολλές οικογενείας στό Ή- ΐράκλειο σήμιειρα, κύρια έργαχι- κ,ές, φυτοζωο&ν κυριολεκτικά, στριμωγ'μένβς μέσα σέ άνθυγιει νά σπ'ιτια χωρις τοϋς στοιιχειώ- δεις χώ,ροιος τής σωστής διαβΐ . Τό «μΐεροκόμαχο χοΰ τρό δεί/ φχάνει γιά «ττε,ρίσσιβ πράγματα». Ό ιμισάς καί πάνω τηληθυσ- μός τού Ηρακλείου ζεΐ μέ νοί¬ κι καί τπλιηιρώκει γι' αύχό μέ τίς τιελεΜταΤες τεράσχιες σύξήτ σεις ττάνω άττό χό 1 )4 καί σέ τταλλιές τπερΐΓΠΓτώσεις φτάνει καί τό ήμισυ τού μισθοϋ τού. Κι' δχαν χά βαχτικά οίκογενιεΐιακά έξοδα, βαραίνουν —ρός την μίε,ριά ενός τέτοιου το μέα, πιρωχαρχικοΰ γιά χή διαβί «σηι, σά φυσική συνέττεια εχου'- ιμί χήν άν»σιγκ.ασχι,κή παραΐμέ'λΐη ση όίλλων βασ «κων άναγκών δ- ττως εΤναι ή καλή ττοιότητα τρο- φής, ή μορφώση των παίδων, ή σαχνή ψοχαγ&χγία κ.λ.π. Οί χιιμιές σχίς όποΤες έχουν φθάσει τα νοΐκια προκαλοΰν κα χάτπννηξη καί δημιουργοθν σκάν δαλο χεράστιο, ένώ άναρένεται καί στούς έττόμενους μήνες νά πάρουιν 'κέα αυξήση. Έν&ηκτικά άναφέροΐΑμε δχι: Τριάρι στό Μασταιμ—ά νοικιά στη»<ε 12.000 δρχ.! Δυάρι στήν τ—ρισχή τή^ς ©ε- ρίσσου, 9.000 δ|ρχ.! Δυάρι στήν περιοχή χής Χα- νιώπορΠΌΐς, μιέ 8.000! ΤεσσάΊρι στήν ττεριοχιή χής ΆνάΛηψης, μέ 20.000 δρχ.! "Οσο γιά χά ένοίκια στά μα γ-αζιά, έδώ οί χιμΐές είναι άστρο ναμικεις! ΧαραιχττΓνριστική στήν πβρίΐΓτχωση αύτη είναι ή στάση χον Κράττους, πού άδιαφορέΐ ΐμιέ άττοχέιλεσμα 6νας νά χ,τίσει ίνα διιθίμέρισμα καί άττό τό έ- νοίκιο, νά ζεΤ ττλοο'σιοτιΐάροχα! ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1 Τδιος, κροί έστρβμε τίς όρδές τριικόν χομέα ττού κ«ρί«ς εώρ! σκετο ή 5η ΜΐΕιροορχία Κψιήτης. (Τρϊ|μ(τΓεισίνια, Στενά ΚΛεισ-ούρα, Τ,ρία Αύγά «Λ.πτ.) πού ό ήρωϊ- σμός των στ,ραχιωτών μας τσά κισε την ψασισχικιή Ιχσλία. Καί έρχόμαοτε στό 1944 πούή Χιτλερική Γβρμανία όπι- σθοχωρίΐ, άττό την 'Ελλάδα μέ την ττίεσΐιν των άγώνων τή<ς Έ- θνκβης μιας Άυχίσχασηις κοοί χοθ "ΕλληινικοΟ ΛαοΟ. Άρχές Δεκέιμιπρη 44 οί σήμιμαιχοί μας Άγγλοι ((«τάνοι/ν στήν 'Ελλά- δα καί θέλουν τάχα νά άτΓϊλο/- θερώσουν την Άθήνα (ύττοδου- Λώσουν) την οποίαν ό ΕΛΑΣ εΤχ£ προηιγούμενα έλευθερώ- σει. Ό Π,ρωθοτττουιργός χής Αγ γΛίας Τσώρχσιλ, ό άνομο»θΐειίς «Παχέρας της Νίκηις» άπτό τούς διαφόρους διανοούμενους και 1 στορικούς, μέ μήινΜμά τού την 3 ΔεκιέμΐΗρη, 1944 πρός τόν αΐμοσχαγτι Άγγλο σχιρατηγό Σκάμται, τονίζει: Ή Άθήνα ττά σει θι/σία μέ φωχιά κα! σίδερο νά έλβφχερωθεΐ (διάδαζε κατα Ληιφθεΐ) καί σκόρπισε τόν θάνα το σέ έκατονιτάδες ΆθΓΐνΌιίους ιμέ μεγάλες καταστροφές. (■■■■■■■■■■■■■■II ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο κ. ΑΛ. ΜΕΛΙΣΕΙΔΗΣ Έπανεκλέχτηκε πάλι στή θέση τού Προέδρου τού Έμποροβιο μηχανικού Έπιμελητηρίου Η¬ ρακλείου, ό γνωστάς έξαγωγέας κ. Άλέκος Μελισείδης. Ό έπανεκλεγείς Πρόεδρος τού ΕΒΕΗ θά καταβάλει προσπα¬ θεία νά συνεχίσει τό δύσκολο έργο τού, πού άρχισε άπό την προηγούμενη περίοδο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<»♦♦<»♦♦♦ : ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΣ ίϊΛίΙΑΣ , Ι ΤΟΪ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙθν ΙΕΛΜΑΝ ] ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ Θ2 ΜΑΡΤΎΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 καί 289.302 ♦♦♦♦♦#♦♦♦♦#♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦0 Η ΑΠΟΦΡΑΔΑ Ι ΣΥΝΕΧΕΙΑ όπό τή Σελίδα 1 κός Λαός. Τα δττλα αύτά εστρε ψαν εναντίον τού καί βασάνισαν τοράνισαν φυλάχισαν καί έξόρι σαν κάθε άνβ|ρ«ητο πού άγα- ττοΰσε τσν τόττο καί τή Δημοκρα τία. Άν στήν άρχή τής ά—ελευθέ ιρωσης άτηό τούς Γερ,μανούς εί χον πιάσει άτπό τούς συνεργά- τες τού Μεταξά τόν ττεριλάληίτο Μαινιαδάκη, τόν αΐμοσταγή Δή ιμττράτο κΛ|ττ. καί τοΰς κιρεμοΰ- σαν στήν Όμόνοια, ϊσως οί Ά πριλιανοί νά μή τολμοΰσαν μέ τό διάβηιμά τους νά ξεζουμίίσουν τόν Ααό γιά έφτά όλόκληιρα χρόνια καϊ νά τόν καταρρακώ- σουν παγκοσμίως. Άλλά, δυστυχώς, καΐ αύτοι τή βγάλαν στόν άφρό κ<χί 6λέ- ττΌ,με σήμερα να κινούνται βασ ι λικοΐ βρυκόλακες καί διάφοροι χουντικοί, νά γυρεύουν άμινητ στεία γι αύτούς τούς τυρράν- νοι/ς τού 'ΕΐΛληνικοΟ ΛαοΟ. "Αν δόν λάδει ή κυβέιρνηση δρακόντια μέτ,ρα εναντίον· αυ¬ τών ττού κινοθνται πέριξ τής χούντας, Τσως νά έχωμε κανένχχ άλλο ύποψήφΐο «λαοσωτήρα». Μ. Ε. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ Τό 1947 οί σκοτεικέ,ς δυνά- ' ιμεις οί ϊδιοι τηροστσΛτς <αί συμ μΐαχοι, Ίντέλιντζες Σέρδις (Αγ γΐλι«ή καΓτασκοττία), Σία, Σιωνι σμ<ός κ.λ.ττ. δηιμιουιργοΰν τόν έρφύλιο άΛΡ*ιιλοστΓαραγ μό 1947—11949, ττού σχοίχι- σε χήν ζωή χιλιάδων 'ΕΛλιήινϊον καί έφβρε Γτεράστιες καιχαστρο- <ρές σ:ήιν ττοττιρίδα μας. Την 3ιη, "Απριλίου 1949 Ίδιρύ εται· ό ττεριβόητος έτΓΐθε,τικός Συκοιστησμιός ΝΑΤΟ γιά χήν ττ,ροστασία σώνει καί κοολά, χών Λαόν τής Δύσης άττό τόν· κομμουνισμόν Την 9η Ίοοΐλίου 1952 ή 'ΕΞλ- ληινική Κυι6έρ*ηση ϋπογράφει την Οποδουλοοχική σνμφωνία με χά τοθ ΝΑΤΟ καί τοΰχο γιά νά τηροστατευθεϊ ή Πατρίδοι μας άτττό χούς έχθρούς κομιμουνισχές τσθ ΆναχολικοΟ Στρατοπέδου. Τή,ν τηροσχαισίαν τής ττα|Γρίδας μοος την έδωσαν χη> 21 Ά—ριλ!
  οί/ 1967 μέ χά δεσμιά τής έφτά
  χρονης χυραννίας τού 'ΕΙλληνι
  κου Λαοΰ.
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: τό τέλος
  ΣΟΦΙΑ
  ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗ
  Μιά νέα οίκοδέσποινα τού Ή
  ρακλείου, ή ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΟ¬
  ΓΙΩΡΓΑΚΗ, έφυγε την περασμέ-
  νη βδομάδα, εντελώς ξαφνικά
  απο τή ζωή, στά 49 της, μόλις
  χρόνια.
  Ό χαμός της, ξαφνικός, άνα-
  πάντεχος καί όδικος, δημιουργή
  σε μεγάλη λύπη στό κοινό τού
  Ηρακλείου καΐ ιδιαιτέρα σέ ό-
  σους γνώριζαν άπό κοντά την
  προικισμένη μέ πολλά ψυχικά
  χαρίσματα οίκοδέσποινα, τής
  οποίας ιδιαιτέρα ό ρόλος σάν
  μάνας είχε έκτιμηθεί άπό έκεί-
  νους πού γνώριζαν την προ¬
  σφορά της στόν τομέα αύχόν.
  Στό σύζυγό της έξαγωγέα κ.
  Βαγγέλη Παπαδογιωργάκη, στά
  παιδία της καί γενικά σ' όλους
  τούς συγγενείς της, εύχόμαστε
  καλή παρηγοριό.
  Χ.
  Ο ΜΑΧΛΙΡΟΒΓΑΛΤΗΙ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1
  ρυξε ένοχο τό &ράοτη τού
  μαχαιρώματος, Σά66α Σα-
  λιάγκο 17,5 ότών, γιά έατι-
  κίνδυνες σωρατικίές 6λά-
  6ες, άπιλοφοιρία καί όπλοκα
  τοχή καί τού έιπέβαλε ποινή
  40 ημερών γιά κάθε πράξη.
  Τό Δικαστήριο δδωοε δυό
  έλαφρυντικά στόν κατηγο
  ρούιμενο «φόρελτυ νιέο» ό
  οποίος μαιχαίρωσε συνομί-
  λΐκο καί όμοϊδεάτη τού
  σχήν παραπάνω «νχΛθκοτέκ
  τής Νέας Δημοκιρα/τίας» ή
  όποία καί έχλεισε μ«τά τό
  έπεισόδιο αύτό.
  Τα έλαφρυνπκά ήσαν
  τοΰ προτέρου £ντΐμου 61ου
  καΐ τής μ£τεφη6ικής ήλικί
  άς, μιέ άπιοίχέλεσμα ή ποινή
  των 85 ήιμερων πσύ τοΰ
  έπιβλήθηκε τελικά, κατά
  συγχώνευση, νά άναοτα-
  λεϊ επί τ,ριβτία.
  Την άγωνιστική τοι*ς αττάντη
  ση στό τρομο«ρατΊ«)ό νομοσχέ
  διο τής Κυδέ,ρνησης Καραιμανννη
  έδωσαν την περασιμέινη, Πέίμτττη
  οί έργχχζόμενοι καί οί σττουδα-
  στίς τής ττόλης μας, μέ τή συμ
  μετοχή τους στή μεγάλη καί μα
  χητική συιγκένπρωση διαμαιρτυ-
  ρίας, ένάντια στό νομοσχέδιο
  στήν αίθουσα τής Βασιλικής τού
  Άγίου Μάρκου.
  Την ττωτοδουλία τής συγκέ-
  τρ(ωσης εΤχαν μιά σειρά άττό
  έργατικά σωματεΐα, ονλλογικοί
  φορεΐς καί σπουδαστικοί σύλλο-
  γοι τού Ηρακλείου, πού άντα-
  ποκιρ,ίθηκαν θετικά στό κάλεσμα
  τής συντονιστικής έΥπΊαροττης
  των Οίκοδομικών Σωιματείων
  καΐ τής "Ενούσης 'Εργατών Με-
  τάλλοα.
  Άπό νωρίς άρχισε νά μαζεύ-
  ετοοι ό κόσμος εξω άτττό τό χώρο
  τής συιγικέντρωσηις, ένώ τα μέγα
  φωνα άντιηιχοϋσαν: «"Οχι στά
  νέα δεσ,μά πού χαλκεύουν σέ 6ά
  ρος μας ή κυβέρνησις κα! τα μο-
  νοπώλια»—«Όχι στό νεο 509»
  —«Τό νομοσχέδιο δέν θά ττερά-
  σει».
  'Ιϊ^αταντάιδες στόματα έττε-
  ιρναν τα συνβήματα άττό τα με-
  γάφωνα καί τα μετέφερναν μα¬
  κ ρυά.
  Πρώτο» καί καλύτβροι στιό,
  χώρο τής συγκέντρωσης ήρχι¬
  σαν νά καταψθάνουν οί έργάτες
  καί οί οίκοδάμοι τής πόλης μας,
  οί όττοϊοι καί γιά τόν ϊδιο σκοτηό
  συιμμετεΤχαν στήν ΠαΜελλαδική
  άττεργία. Πιρόσωττα ά&ρά, μά-
  τια ντώματρα καί άποφασισμέ-
  να, χέρια γαλβανισμένα στή
  σκληιρή δουλειά: Αύτοί πού κα-
  θηιμφΐνά 6ρίσκοντοΜ στίς σκα-
  λωσιές τού ©ανάτοι> καί τρώνε
  τό ττιικρό ψωμί: «Κάττο ή νέα
  τρομοκιρατία!»
  Ή αίθουσα στό μιεταξύ καί
  ό έξ» χώρος ίχοον άσφυκτικά
  γεμίσει. Τα συνβήματα δονοΰν
  τή γυρω ττεριοχή. Άπό τή, γω-
  νία τού δρμόου <ραίνεται νά 'ρ- χεται καταϊδιρωμέΜθς Ενας γε- ροντάκος. Κιρατά σφιχτά στά χέρια τού ενα πιτσιρίκο. —Ποηττποΰ καί σύ έδώ; —Καί γώ μαζί σας παιδία. "Ολοι μαζ'ι νέοι καί γέροι. Δέν ττιρέπει νά με'ινει κανείς. Πρέπει νά άτγωνιστοϋμε νά μην περάσει τό καταραμένο αύτό νομοσχέ¬ διο. "Εχουν δεΤ πολλά τα μάτια μου τταιδιά! Χρόνια φυλακές, έ- ξθιρίες καί μή.θαρεΤς μόνον εμείς οί δηιμοκράτες την πληιρώσαμε. Κάθε φορά παιδί μου, πού έμεΤς οί έργαζόμενοι ζηιτάμε τό δίκιο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΦΗ; ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπο τή Σελίδα 1 μέ τή,ν πΐροσωπικότηΐΓά τού κατάφερε νά οιαικραθΐεϊ στόν μεγαλύτερο ποδοσ<ραιριΐκό σύλλογο της χώρας, τόν Παναθηνα'ώίό. Πρέπει νά σηιμειωθεΐ ότ) πολλοί ύποοτηιρίζουν ότι ό κ. Μαυροκουκουλάκης εί ναι άπό τούς λίγους πού όρβωσε τό άνάοτημά τού στό ποδοσφαιρακό καττεστη μένο, άινεξάρΐηηιτα άπό την άποτυχΐα τού οτίς τελευταϊ ες έκλογές τοΰ ΠΑΟ πού , πηιρε μόνο 50 ψήφους, άρ- κετούς δμως γιά ίνα νέο Π&ρΐ/ττόνά οημειωθεί ό¬ τι δν ή άπάνπτ)ρη τοΰ παιρα' πάΎΧ») ουρπαιτριάκη, έφοπλι- στή είναι καταφχκτική στήν Γφόταστι γιά την ήγεσία τοΰ ΟΦΗ, θά είναι μιά πρώ της τάξεως εύκαΐιρία γιά τό Ήρακλειώτικο σωραΐτείο τό όποΐο θά άποχίτήσει 2- ναν πρόεδρο γνωστό γιά τίς μέχρι σήιμερα μάχες τού κοπά των διαφόρων τύ- πων πού μαστίζουν δλους σχιεδόν τούς ποδοσφαφΐ- κούς συλλόγους τί}ς χώ¬ ρας. μας, δλο καί κάττοιο νο,μοσχέ- διο βά 6ρεθεΤ. "Ε«))ερα μαζί μου καί τό έγγονάκι μου. Άπό τώ- ,ρα πρέπει νά μαθαίνει τί θά ττεΤ αγώνας γιά τή Δημοκρατίαν. Ξεχασμένοι στή συζή—ιση ή ώρα πέιρασε. Πλησιάζει στίς 8 Ή συγκεντρώση άρχίζει μέ χαιρετισμό τοΰ Δηιμάρχου Η¬ ρακλείου κ. Καρέλλη. «Καταγγιέ λουμε σάν άντιδηιμοκιρατικό τό νομοσχέδιο, τονΐζει, καϊ καλού- με μαζ! μ' όλοκληρη τή δημο- κρατική άντιτΓολίτευση την Κυ- βέιρνηση νά τό άποσύρει». Τα συινθή'ματα έξω άκούγον ται τώρα πιό δυνατά, ένώ ή συ γκέντρωση δλο καί δυναμώνει, δλο καί γίνεται ττιό μαζική. Τό Ιλόγο πσίρνει τώρα μέσα σέ θύελλα χειιροκροτηιμάτων ό κύ- ριος όμιλη(τής τής συγκέντρω¬ σης Γιώργης ΛΛεσσαριτάκης, οί κοδόμος, κα! ιμέλος τής Διοίκη σης τοΰ 'ΕΞργατικοΰ Κέντρου Ή ρακλείου, πού φέρνει τόν άγωνι στικό χαιρετισμό τής έργατικής τάξης. Ό όμιλητης άνιαφέρθηκε άνα λυτικά πάνω στούς άληθιυούς σκοττούς τοΰ νομοσχεδίου πού δέν εΤναι άλλοι άττό την παρε¬ μποδίση των δίκαιων διεκδική- σεων των εργαζομένων τής χώ ρας μας: «'ΕμϊΤς οί έργαζόμε- νοι, τάνισε ό όμΊλητής, ττού νοι ωθαυμε στό ττετσί μας την έχη ιμετάλλευση, άτταιτοΰμε μαζί μέ δλο τόν δηιμοκρατικό κόσμο τής χώιρας νά άττοσυιρθεΐ στό σύνο λό τού τό άντιδηιμοκρατικό αύτό νομοσχέδιο. Καλοΰμε τέλος τούς έργαζόμενους δηιμοκράτες νά έντείνουν την ττάληι τους γιά νά μττεΐ φραγιμός στά άντιλαϊκά σχέδια τής Κυ6έρνηρης». Χαιρετισμό άττευθύνουν: —Ή Έττιτροτιή κατά των Ξένων Βάσεων. —Ό Πρόεδρος τής "Ενωσης 'Εργατών μετάλλου κ. Καραντε ιμί,ρης. —Ό Γραμματέας της Όμοσττον δίας Άγροτικών Συλλόγων Γ. ΔΙρίιμης. — 'Αττό μέ,ρους τής ΕΣΑΚ -Σ ό κ. Κ. Σαιμαρείτης. — Χαιριετισμόάττό μέιρους τής 'Επιτροττής Είρήνης άττεύθιιινε ό Δικηγόρος κ. Γιώργης Στρατά- κης. Άκολουθοΰν χαιρετισμοί στή συγκεντρώση τοΰ Δημάρχου Μοιρών κ. Κουρμούλη, καί τής Δημάρχου Αρχανών κ. Πλουμί- δου, ένώ κατά δεκάδες καταφθά νούν τα τηΛεγραφήιματα καΐ μη- νύματα συμπαράστασης ά—ό δ λο τό Νομώ. "Αλλη συγκλονιστική στιγμή τής συγκέντρωσης εΤναι έκείνη δταν στά μεγάφωνα άκούστη- κε: «Καί τώ,ρα τή σι/γκιέντρωστ) θά χαιρετίσει ή θρυλική έκφωνή τρια τοΰ Πολυτεχνείου κα! 6ου λευτής τοΰ ΚΚΕ κ. Μαρία Δαμα νάκη» "Ολοι τρέχουιν νά δοΰν την Ή ρωΐδα τού Πολυτεχνείου, αυτή πού συγκλόνισε όλόκλη^η την 'Ελλάδα, δταν ή στυγνή μπότα τής διχτατορίας πατοΰσε την χώρα μας. Ό "Ελληνικάς Λαός έχει πι- χιρή έμπτίΐρία άττό έκτακτους νό μους καί «ίδιώνυιμα», τόνισε ή δουιλεντίνα τοΰ ΚΚιΕ, καί άφού ά ναφέρθηκε σττ|ν έφαρμογή καί τίς συνέττειες τοΰ νόμου 509 καί τού 375 κατάληξε: *Γι αύτό ά κρ,ιβώς όΛαός άττοκ.ρούει αύτό τό άντιδηιμοκρατικό νομοσχέδιο κ.α' δηλώνουιμε δτι θ' άγωνιστοΰ με μέ δλα τώ μέσα καί τρόττους γιά νά μή γίνει νόμος ένα τέ- τοιο νομοσχέδιον. "Υστερα άττό τίς όμιλίες καί τα χαιρετιστήρια ή συγκεντρώ¬ ση έκΐλεισε -μέ ψήφιαμΐα στό ό- ττοΐο μεταξύ άλλων άιναφβρεται: «Καλοΰμε την κυβέρντνση νά ά ΤΓθσύρει τό νομοσχέβιο «-ερί καταστολής τής τρομοφατίας» γιατί μέ την άοριστΐα των δια τάξεών τού ττα,ρσιοιιάζονη-αι 6α- σικές άρχές τού Συντώγματος καί τού Ποινικοΰ Δικαιίου καί καβιειρώνβται ή αύθαιρεσία των αστυνομικόν καί δικαστικών άρ χών». Κα! καταλήγει: *'Αττοφα σίζσμε νά συνεχίσωμε τόν ά- γώνα μέ διλκ τα νάμιμα μέσα γιά την κατάρίγιηιση δλων των ά νελεύθειρων νάμων, γιά νά άττο- τραττεΤ ή έτπστιροφή σέ νομιΐκό καθεστώς έμφυλίου πολέμου. Ό νέος νόμος ποτέ δέν θα γίνει δέ χτός στή συνείδηση, τού Λαοΰ». Μέ την εύκαιιΐρία τής προχθε- σΐινής συγκέντρτίσης κατά τού υομοσχεδίου, ζητήσαιμε άττό με ρικούς σνμτΓολίτες μας νά ποΰν τιήν γνώμιη, τους: Άντώνης Γιαλαμάς (Οίκοδό- μος): «Σκοττός τοΰ νομοσχεδίου εΤ- ναι τό χτύτπιι.α των άγωνιστι- κών διεκδικήσεων των έργαζομέ ινων. Ή έττιτυχία πού σημείωσε ή ττρόσφατη Πανελλαδική ά—ερ γιακή κινητσττοίηση των οίκοδό ιμων όλτ^ς τής χώρας καθώς καί οί άγωνιστικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σ' δλη την 'Ελλά δα δείχνουν δτι. ή Κυ6έρνηστ| πά ρά τή θελήση τοΰ Λαού ττροσπα θεί νά ψηφίσει αύτό τό τρομοκιρα τι«ό νομοσχέδιο. Εμείς οί έργα ζόμενοι θά άγωνιστοΰμε νά μην ψηιφιστεΤ γιατ! στρέφεται ένάν¬ τια στίς έλευθερίες καΙ τα δικαι ώματα τοΰ Λαοΰ πού μέ άγώ- νες καταχτήσαμε. Μανοΰσος Άε,ράκης (Καψε- πώλη,ς) : «Ποτέ δέν ύττήιρξα τρομοκιρα της. "Ομως ό νόμος «509» μέ τΐ'μιώρησε σκληρά στό τταιρελ- θόν.- Ή πείρα αύτη μέ διδάσκεΗ πώς άν τό νομοσχέδιο τελικά δέν άττοτρσττε" θά ένθαρρύνει τούς πραγματικοΰς τρομοκρά- τες καί θά στραφεΐ εναντίον των εργαζομένων. Μαζί μέ δλο τό Δηιμοκρατικό κόσμο τής χώρας μας ζητώ νά αττοστ>ρθεΤ στό σύ
  νολό τού τό άντιδημοΛρατικό αύ
  τό νομοσχέδιο».
  Μαρίνος Βακιρτζής ("Βμττο-
  ρος):
  «Μέ τό νομοσχέδιο αύτό ξα-
  ναζεΐ ό 509. 'Ολοι οί ·Ελλτ(*ς
  Λνεξάρτητα άττ'ό ττολιτικίς ττε-
  ττοιθήσεις γνςφίζοαν ττόσο στο!
  χισε ό νόμος αύτάς σέ έξορίες
  φυλακίσεις, κα! θανατώσεις.
  Νομίζω δτι μέ τούς Ισχύον-
  τες νόμους ή ττολιτεία είναι σέ
  θέση άν ττραγματικά θέλει νά
  πατάξει τίς 'ΑμερικανοκίντνΓες
  «'Ερυθρές Ταξ·αρχ!ες> κ.ά. ττα
  ρόμοιες όργανώσεις. Πιστεύω
  άττόλυτα πώς οί τρομοκράτες
  εΤναι δργανα των Άμερικάνων
  Ίιμττεριαλιστώ,ν κα! τής Ο Α
  καί στόχος τους είναι τό Δη-
  μοκιρατικό Κ!ντ>μα ττού συνεχώς
  άνεβαίνει».
  Ένώ οί έργαζάμενοι τής πό
  λί>ς μας μέ τή σνμμετοχή τους
  στήν ττροχθεσινή συγκεντρώση
  διετράνωσαν τή θελήση τους νά
  μή δεχθούν τό τρομοκρατικό άν
  τιδημοκρατικό νομοσχέδιο, δι-
  κ/αιολογηιμένα έρωτηιματικά γβν
  νιοΰνται μέ τή στάση τής ήγε-
  τικής όμάδας τοϋ Έργ.ατικού
  Κέντρον Ήρακιλείου. Ή τταρα-
  πάνω όμάδα κατώρθωσε κα! ά
  πέοττασε μιέ ττλειοψηψία την υ¬
  ποστηρίξη τής Διοίκησης τοΰ
  ιΕΚδΗ στό νομοσχέδιο. Πιστεύ-
  οομε δτι Οστερα απτ' αύτό, αύ¬
  τοι ττού συιμτταρατάχθηκαν μέ
  τίς διαοκΜρήξεις τής Κυβέρνησης
  δέν έχουν κοβμμιά ύττοστήριξη
  άττό τούς έργαζομένους τής πό
  λης μας. Γ. ΛΑΓ.
  '♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  Γνωρίζομε στό ένδιαφερόμενο κοινό δτι γιά
  την εκτελέση απαραιτήτου τεχνικόν εργασιών θά
  πραγματοποιηθεΐ διακοπή τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος
  ώς ακολούθως:
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17. 4. 78
  1 Άττά ώρες 07.30 μέχρι 08.00 στίς περιοχές
  ΛΙΝΤΟ__ ΤΕΞ — ΕΊ3ΓΗ καί Βυρσοδίψεία.
  2 Άπό ώρες 07.30 μέχρι 14.00 στίς περιοχές Αγ
  Βαρβάρου καί ΣυνόικισμοΟ ΚΑΡΑΟΛΗ μετα-
  ξό των όδών: Ίσαύρων, Συδρϊτου, Θεοκρίτου,
  Άπτέρων, Κανδάνου, Έκτορος, Κυβέλλης,
  Σμυρλίου, Παρνασσοΰ, Άμαζόνων, 'Εργανης,
  Βουντεριδη, στίς όδούς Γορτύνης καί Πετλε-
  μπούρη άττό όδό Ίσαύρων μέχρι όδό Ήφαϊ-
  στου.
  3 Άπό ώρες 08.00 μέχρι 11.00 στΐς όδούς Άρτε-
  μισίας, Ήροδότου, Δημοκρατίας, Καρίας καί
  Σταδίου άπό Λεωφ. Ίκάρου μέχρι όδό Ζεφειρί
  άς. Έπισης στίς όδούς. Άρκονήσου, Μούγλων
  καί τμήμα περιοχής Γεωργικών.
  4 Άπό ώρες 12.30 μέχρι 13.30 στά προάστεια
  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΠΑΛΑΙΑ καΐ ΝΕΑ Φορτέ-
  τσα, ΚΝΩΣΣΟΣ, ΜΑΚΡΥ ΤΕΙΧΟΣ, ΑΓ.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗ, στήν περιοχή
  Βρεψοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, στό ΝοσοκομεΤο Βενι
  ζέλειο, στό Οίνοποιεΐο Ά)ψοί Τσαλιμη καΐ
  οτά πτηνοτροφεΐα Τσακίρη — Καμπουρακη.
  ΤΕΤΑΡΤΗ 19. 4. 78
  1 Άπό ώρες 08.00 μέχρι 11.00 στίς όδούς Δωδε-
  κανήσου, Μαυσώλου, Άρτεμισίας, Ήροδότου,
  Δημοκρατίας, Καρίας, Σταδίου άπό όδό
  Μούγλων μέχρι παραλία, στΐς όδούς Ζεφειρΐας
  Κεράμου, Διονυσίου, Ήρακλείτου καΐ "Ανθους,
  στίς έγκαταστάσεις ΒΡ, ΚΙΤΡΕΝΩΣΗ καί Έ
  λαιοδεξαμενες.
  2 Άπό ώρες 12.00 μέχρι 14.00 στήν περιοχή
  Τσιρίκ Μεϊντάνι πρός την έκκλησία "Αγ. Γεώρ
  1 Υ«ος·
  Ή έπανατροφοδότηση θά γίνει χωρις προει
  δοποίηοη πιθανόν καΐ πρϊν άπό την άναγρσφόμενη
  ώρα καί ώς έκ τούτου οί έγκαταστάσεις καΐ τα δι
  κτυα πρέπει νά θεωροθνται δτι ευρίσκονται συνεχώς
  υπό τάση.
  Γιά λόγους ασφαλείας Οτπαγορεύεται ή ττρο-
  σέγγιση στούς άγωγούς ί) τα αλλα στοιχεΐα τοθ δι
  κτυου Ιστω καί 6ν βρίσκονται επί τού έδάφους.
  ΑΚΗ . ΠΕΡΙΟΧΗ ΗΡΑΚΑΒΙΘΥ
  ►♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«>♦< ►♦♦♦♦
  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978^ ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑλΗΘΕΐΛ» ΚΡΗΤΗΣ ^ ΣΕΛΙΔΑ 3α
  ·λίί? «**
  Τό κατάοτημα δερματίνων είδών
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ
  ΕΥΧΕΤΑΙ
  ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ
  ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ: Ποιότης - Γοϋστο
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ: Δημιουργοϋμε Μόδα *'
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ: Πουλάμε Ύπευδυνα
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ: Πρωτοπορία άπό τό 1956
  Συνκρίνετέ μας καί τώρα...
  Κ. ΒΕΝΕΡΗΣ
  Δικαιοσύνης 53 -Ηράκλειο - Τηλ. 220900
  ΣΕΛΙΔΑ 2ή
  ηρακλειο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  Μουοική
  «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ
  ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ»
  ΑΣΚΗΜΑ ξεκίνησε ή διαΐΐυμπανισθείσα «Μουοτκή Έ6οδ
  μάδα», πού διοργάνωσε ή Μουοική Άκαδημία Κρήτης,
  μετά άπό τόσου καιροΰ τελεία άιπουσία άπό τόν καλλκτε
  χνιικό χώρο, δπου τόσα πολλά εΐχε ύποσχεθεΐ.
  Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ίίνα,ρξη μέ άμιλΐγτή τόν κ- Μάνο Χατ
  ζηδάκη, άναβλήθηικε, μέ δνα πολύ (ρτηινό πρόσχημα «δι
  πλωμα/τακής άθενείας».
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι είναι πιό άνδριχό, αν δχι γϊά τόν κ.
  Χαιτζηδάκη, τουλάχιστο γιά τούς Ιθύνοντες τής Άκαδη-
  μίας, νά λένε οτό Κοινό τή<ν άλήθεια. ΤΕΤΟΙΕΣ δικαιολογίες ο&τε τιμη,τικές είναι, άλλά οϋ- τε καϊ πιστευτές. Ή έιποχή τοθ κουτόχοριτου πέρασε... • ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΠΑ ΠΟΡΝΟΤΑΙΝΙΑ 'Από τό ΈψετεΤο Χανίων καταδι κά—™κε ττρόσφοίτα ό «ίθουσάρ χης τοΰ κΐΜΐματογράφου «Όλύμ πια» Χανίων, γιά τπροδοΐλή ται- νίας «σκληροθ ττορνό». Ή ποΐινή ττσύ τού έττιβιλήβηκε ήταν φυλακίση 4 μηνών, έξαγο ρασθεΐσα, πρός 300 8ρχ. ήμβρη. σίως καί 10 χιλιώβες πρόστΐιμο. Πρωτόδικκχ εΐχε καταδικαστεί σέ 1 1'μη.νη φυλακίση. Έκδόοεις Κυκλοφάρηισε π,ρόο-φαϊτα τό νέο τεθχος τοΰ περιοδικόν «ΚΡΗ ΤΗ» μέ ποικίιληι κοτ! ενδιαφέρον σα ΰληι. Άνάμεσα στά θέιματα ττού ξεχωρίζουν είναι μιΐά έττί- ικαιρη έρεΐΛκχ γιά τό Ποονεπιστή μΐο Κρήτης καί μιά ενδιαφέρον σα ερευνα μέ τίτλο «Ή 'Αγρο- τιά τής Κρήτης». Αφ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓΑΛΗΓ ΟΡ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωμάτιον, ώς καί ίσογείων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικΐας πολυτελοΰς κατασκευής καί επί των δδών 1878 άρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνυμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τού Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 »♦♦♦»♦♦« ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: "Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) Ζωγραφική Τέσσερις άταμικές έκθέαεις ζωγ,ραφικής ττορουσιάζει συγ¬ χρόνως ή γκαλερί Σταορακάκη τής όδοΰ Ζωγράφου 7. ΣΐΑμιμ£τέχοι>ν μέ τα πιό άντι-
  προσωπευτικά ΐργ<χ τους οί Νΐκος Άκριβός, Μίνως Άργυ- ράκιης, Εύστράτιος Σ—αθάρης, Γιώργος Σταθόπουλος. Ή έίκθε ση θά μείνει άνοικτή μέχιρι τίς 2 Μσΐου. ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΠΑ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ Ή ΠαΜελιλήνιια "Ενωση, Κρητ τών εδγαλε ψήψισμα γιά την ά ττό<(>αση τοΰ Πρόεδρον των Η
  ΠΑ τή σχετική μέ την άρση τοθ
  Έμττάργκο, την όποία χαραχτη
  ΐρίζει σάν φιλοτουρκική άττ-ροκά
  λοτττη καί πιρακιλφΊΚιή ενερ¬
  γεια των ΰττοτιθεμένων «συιμμιά-
  χων» μας.
  Ή τκχράλογη, αύτη έτΓεκταιτι
  κή ττολιτικιή ένισχύει την ϊδκχ
  των Τούρκων, δσο ποτέ άλλοτε
  κκχί έπιβοίλλίςτσι. σττ|ν 'Ελληνι-
  κή Κυβερνήτη νά διοοχτήρίσει
  τούς φίιλους άπό τούς έχθρούς
  καί νά ιοαιταργήσει τίς "Αμερι¬
  κήν ι κβς Βάσει ς στή χώρσ μας.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
  ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν
  νραφείων έπίχειρήεων1 έταΊρει-
  ών όργανισμύν κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
  222.755.
  ΑΝ ΜΚΙΝΚΤΕ
  ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΙΆ...
  Τό ττερίι—τρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τού "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡθίΙ
  Στίί Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Λ βέ πολιτιομένο καί
  ιιι ι & Π κο8αρό περιβάΑλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ριά τό βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.189
  ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
  Ο ΖΡ.ΤΡΛΦΟΣ ΒΔΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ
  ΕΚθΕΤΕΙ ΤΙΣ ΔΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ
  Μιά συνομιλία τού μέ τόν Γιώργη Λαγουβάρδο
  2ο (Τειλιευταΐο) νών στιόν τορέα αύπΐίς τής
  Μέ τή ζωγραφική μπο- Τ άλλαγής πού καί ού περι-
  ρεΐς νά προτείνεις λύσεις. (ΐιένεις;
  Καμραά ωορά γιράφω καί
  στίχου·ς στούς πάνακιές μου
  ή καί συνθήρατα Αύτά ε)
  ναι μιά προταση. Σ.τή Γερ"
  μανία δταΐν δούλευα επί δι-
  χττατορίας δέν εϊπρεπε νΑ
  γιράφω πάνω στούς τπ'να-
  κές μου τή λέξη Ελευθε¬
  ρία, τή λέξη Δηιμοκρατία,
  Κάιτω ό Φασισμός. "Εκανο
  «'Άστρο» των Άθηΐνί&ν κα)
  Γοαρά τήιν τιρομοκρα,τία τιης
  εκθέση τό "74 στή Γκαλερ)
  διχ,τατορίας πότυχε. ΣτήΜ
  Εκθέση αυτή μαζευόταν 8
  λοι οί καΓΓαπιεσΐμιέίνοι άπό
  τούς κομμουνιστάς μέχρι
  τούς δεζιούς καί μοΰ 'λε-
  γαν τόν πόνο τους. Ή
  πιρώτηι άψιέριωση! στό 6ι·
  6λίο Γ)ταν τής ποιήτριας
  Μελησάνβης πού έγιραψε
  «Πά την προδομέντ) μας~
  σηρα:ία σηγχαιρηιτήίρια». 'Α'
  κάμη καιί αύτό δείχνει δτΓ
  ό καλλκέχνης δίνει έρεθί
  σματα καί σέ άλλους άν-
  θρώπους τοΰ Πνεύμιατος
  νά κατταγγείλουν κάιΓΐ καί
  νά άντυιιροτείνουν. Ή &ί-
  θεση αυτή πού ή"ταν καθα-^.
  ρά πολιτική, εΐχε τόν τίτλθ'.
  «Ό πονος γιά την χαμένη
  ανοίξη ή γιά τό πορκιραίτο
  τής Άννότας», καί πολλά
  δργα είχον σάν θέμα τό
  Πολυτεχνεϊο.
  ΕΡΩΤ.: Τίέννοεϊς μέ έ-
  κεϊνο πού είναι γιραμιμένο
  στό σηρείωμα γιά τήΐν· δκθε
  σή σου αυτή καί πού λέει
  «.. στό μεταξύ &λοι ΐτερι
  μένουμε αλλιοΐ.'ρέ άγ«Τ-
  νία καί αλλοι καρτερικά τό
  πέταιγμα των περιστεραών
  στίς πλατεϊες τΓ|ς λεφτερι-
  δς»;
  ΑΠΑΝΤ.: Νομίζω δτι δέν
  ύπάρχει ήνβρωιπος πού ν4
  μην περιμένει μιά, άλλαγή.
  Έγώ σάν καλλιτέχνης την
  περίρενα καϊ την περιμέ-
  νω πάντα. Καί έννοω την
  άλλαγή την Κοινωνικοπολι
  τική. Τό σύοττηρια που μάς
  κυβερινα, ό καπκταλισμός,
  έχει ξοφλήσει έ*χει _ ξεορτύ-
  σει. ' — ' ► *· '
  ΕΡΩΤ.: Πιστεόω δτι ό κά
  Θε έλπισκέιπιτης τής ε*κθεσης
  αυτής φεύγονΐτας θά προ-
  βληματιοΐτεΐ πολύ. Οί πίνα
  κές σου άποτελοΰν σοβαρά
  έρεθίσματα. Τί σ' έκανε δ-
  μως νά της δώσεις αιΰαόν
  τόν τίτλο;
  ΑΠΑΝΤ.: Οί όνθρωποί
  μου σ' αυτήν έδώ την Εκ¬
  θέση τραγουδανε πότε θλι
  μενά καί πότε χαρούμενα·
  Τραγουδανε ήιρωϊκά γΐοτίί
  τραγουδανε ένάντια στήν'
  κατάσταση πού ζαίΰιμε κου
  πάρα πολλά πράγμάτα δέν
  έχουνε άλλάξει. Δέν έγι-
  νε ή άποχουνττοποίηοτι π.χ.
  ΕΡΩΤ.: Ποία είναι κατά
  την γνώμη σου ή προσφο-
  ρά σήρερα των καλλιτεχ
  ΑΠΑΝΤ.: Είναι σηιμαντι-
  κή. Πολλαί, παρα πολλοί
  καλλιτέχνες μέ τιήιν δουλει
  ά τους, μέ τα έΊριγια τους
  βοηΐθδνε σέ μεγαλο βαθΐμό.
  Ό Γιάννιης ό Παρμακέλης
  θυιμάμαι έκανε μιά εκθέ¬
  ση στήν πλατεία Δεξαρε-
  νης μέσα στή Χούντα καί
  μαζεύτηικαν πάνω άπό 5-
  000 ανθρωποι! Αύτό ήταν
  μιά προσφορά. Τα τραγού-
  δια τοΰ Θεοδωράκη, τοΰ Ρί
  τισου, τοΰ Σεφέιρη, τοΰ Έ-
  λύτη, ιιά άκόμα καί πιό πα-
  λιά ό κ. Καρυωτάκης προ
  σφέιρουν πολλά. Βοηβοϋν
  άκόμα καί σέ γενικώτερα
  θέματα Έθνικής Άνεξαρ-
  τησίας. Πρόσφαιτο είναι τό
  παράδειγμα πού καλλιτέ-
  χνες στήιν Κρήτη κυκλοφό
  ρηοαν, ύπογεγραιμμένη μι¬
  ά πιροκήρυξη καχά των
  Ξένων Βάσεϋη> πού μόνο
  θάναιτο μποροΰν νά φέ-
  ρουν.
  ΕΡΩΤ.: Ε3ασίλη έχτός ά—ό ζω
  γιράφος μάς έχεις δώσει άρκε-
  τά δβίγιμιατβ καί της ττοιηιτικής
  σου ίκανότηττας καΐ ιμ«4λ«στα
  πρόσφορτα κι/κλοφορηρε κοοί μ,ιά
  ποιητική σου συλλογή. Τα έρε-
  κ θίσμοττά σου είναι διαφορετικά
  στόν τομέα τής ττοίησης;
  ΑΠΑΝΤ.: Ποιήιματα άρχ<σαι νά γράφω άττό 1 4 χρόνον. Τα έρε- θισματά μου στόν τομέα τής ποΐηρτγς είναι τα Τδισ μέ έκεϊνα τής ζωγραφικής. Θά μποροΰσα νά πώ δτι ή πο!ιηρ·ή μου εΤνσι κοινωνικοπολιτική, χωρίς νά λεί πει καΐ τό λυιρικό ή «αί τό έρ« τι,κό στοιχεΤο. «Οί προσδοκίες» καί «Ή άλλ,η ϋπόσταση» εΤναι δυό ττοΐιητικες συλλογές πού έ- χω κι/κλοφορήσει μέχρι τώρα. «Οί ττροσδοκίες» εχουν γρσφτεϊ στή Γεριμανία τόν καιρό ποθ σττούδοιζα. «Ή άλλη υττόστοι- ση» π&ριέχεΐι ττοιήιματα, παλαιά τερα άλλά καί τελευταία. Αύτό ττού σκοπεύω τώ,ρα νά βγάλω εί ναι ένα χρονικό ττου άρχισα νά τό γράφω τό '66 άλλά έπειδή τότε ήμουν ττιό νέος, τό Οφος μου τότε δέν μέ άντιπροσωττεύει τώροι. Τώρα σιγό - σιγά ττροσ-' τταθώ ν ά τό ττειράσω στό »■ ψος ττού τώρα γιράφω ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ο ΜΙΝΟΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ε)Γ - Ο)Γ ΜΙΝΩΣ · ΑΡΙΑΔΗΗ Κάθε μερά Κρήτη - Πειραια - Κρήτη Τηλ. Πρακτορεϊου 224.304 καί 224.305 "Εχει τίτλο «ΧΡΟΝιΙΚΟ ΖΩ- ΗΣ». Ξεκινά ά—ό τούς θρύλους καί τίς τταραδόσεις τής Κρήτης | όπως ακριβώς τίς άκουα στό χω ριό μου καί φθάνει μέχρι τόν έ- μφύλιο ττάλεΐμο κσί προεκτείνε- μιέχρι κσι τα μιαύρα χιρόνια τής Δικτατορΐας. ΠοΐιΤ)μιο(τα συνεχΐ- ζω άκόμσ καί τώρα νά γράφ» καί έχω τπάρα πολλά άνέκδοτα. ΕΡΩΤ.: Ποία είναι τα μέλλοντι κά σου σχέδια στήν ζωγραφι¬ κή; ΑΠΑΝΤ.: Θά τταρουσιάσω έρ- γ<χ μου σέ έκθέσεις στά Χανιά κοβί στό Ρέθυμνο. Τό '79 στόν «ΚΟΧΛΙΑ» τής Θεσσαλονίκης, θά τΓαρουσιάσω άκόμη έργα μου. ΕΡΩΤ.: Βασίλη, τελευταία ξέ- σττοισε ένα ττλατύ κΰμα διαίμαρ τυιρίας, Οστερα άπτό την γνίοστή προσπαθεία τής κυβίιρν—της γιά την απαγορεύση; των πολιτικών τραγουδιών. Ποία εΐνοοι ή γνώμη σου γι' αύτό; ΑΠΑΝΤ.: Νομίζω δτι δλα αύτά τα τραγοΰδια εΤνχαι βγαλιμένα μέσα άπό την πολύχρονηι ττώλΐ) τού λαοϋ μας γιά τή Δημοκρα τία καί την 'Εθνική Άνεξαρίτη- σία κα! κάθε τπροσττάθεια άττα- γόρευσηις τους είναι σκοταδιστι Κιή. ΑΟτό οϋτε ή Χούντα κατόρ- θωσε νά τό πετύχει. ©υιμάμαι στήν έφτα£τία, ΰττήρχαν στέκια στήν Άθήνα κυρίως, ττοθ τα Άν τάρτικα τραγούδια τραγουδιό- ταν πολύ. Μέ κανένα τρόπο δέν» τηρέττει νά δεχθοΰμε την άντιλαι κή αύτη ττροσπάθεια άπαγόρευ- σής τους, γιατί αύτά ακριβώς τα τραγούδια εΤνοπ πού κιρατοΰν μέσα μας ασδεστο τό μεγαιλεΤο τής 'Εθνικής μας Άντίστασης. 'Εγώ μέ άγανάκτησιη. καααγγέ- λω κάθε σκοταδιστικιή ττροσπά¬ θεια * * * Τοποθετή μένος, στό χώρο τό Δημοκ,ρατικό ό Βασίλιης Ζαχα ράκης κα'ι έττηρρεασμένος άπό τα πιό οϋμανιστικά καί παναν- |βρ|ΐό—ιναι ίδαΗΊκά τής είρήνης, τής Δηιμοκρατίας, τής ίσότητας, στόχος τού εΤναι νά 'ρθεΐ ή Τέ χνη κοντά στό Λαό. Ό Β. Ζα^χαράκης είναι ενας στρατευμένος καλιλιτέχνης τόσο ό ίδ,ιος δσρ καί ή Τέ,χνη διοκρΓνε Ται"^^ τ?ίν τΓιροοιήλωσή " τοθς στά ούμανιστικά καί τηαναινθρώ ττινα ϊδανικά τής είρήνης, τής φι λίσς, καί τής Δημοκρατίας. Μέ σα άττό τούς έκφραστικούς ττίνα κές τού δΐνει αύτό ακριβώς τό τπστεύω τού. Τό χαιμόιγελο τής κοττέλας τοΰ πίνακα τό θλιμέ- νο άνησυχιτικό της Οφος προδί- δουιν την άγωνίο: άττό τόν κίνδυ νο τόν «κίνδυνο άπό τήΊν άττειλή ενός πολέμου», δττως ό Τδιος ό ,ριστικά άναφέρει. Στό κάθε πρό έκιλεχτός καλλΐίτέχνιηις χαραχτη σ«πο, στόν κάθε τπινακα, τού καλλιτέχνηι βρίσκεται ό καθένας μας καί δλοι μαζί. Ή Τέχνη τοΰ Ζαχαιράικιη, οί τπνακές τού εΤναι δττλο ένάντια στή βία! Γ. Λ. ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ▼ ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ταγιματάρχου Τζουλάκη ("Εναντι Τροχαίαΐ;) — Τηλ. 284.246 Μητσοτάκη ("Εναντι ξενοδοχείου «Ξενία») —Τηλ. 283.514 ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΩΝ Β^ΑυΡυΝΚΤ-ΒΕ^ΚΕΡ- (Γερμανίας) ΡΗ^ΙΡβ (Ολλανδίας) 3ΑΝΥΟ-Η|τΑΟΗΙ(Ίαπωνίας) κλπ — Πωλήση καϊ •■«οποθέτιιση, σέ άπίστευτα χαμιηλές τιμές, πού δύσκολα θά 6ρήτε όπουδιή<ποτε άλλοΰ. — 'Υπεύθυνη έγγυιη,μένη έγκατάαταση καί είδική τοποθετηθή γιά κάθε μάρ- κα ραδιομαγνη,τοο,κιόνου και αύ-τοκινήτου. Διαθέτομε έπίοης ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ Ήλεκτρικές καί (Ήλεκτρονικές — Ήλεκτρικές) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΛΥΛΟΙ ·ε_ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τού κόσμου. ΙΛέ την άεροπορική έταιρεία της άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λυσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ, 3238727, 3238728 Αθήναι. • ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ · • Στούς διαδρόμους τοΰ 'Φ^ χε να μαζευτοΰν την ΐτεραομένη χ/Ι^ρ φανείς Ήρακλειώτες, Χουνπακοί, Μασόνο:, Ροτα- ριανοί, καίθλλες μεγάλες σκοτει^ές καί μισοσκό "" Κά^λσ,πον πού εΐδε δλο α^τό τό ,αφάν γκαιπέ», μέ πληοίασε καΐ μοΰ εΐττε. —Έδώ ταιραάζει ό γνακπός στίχος: €...δμορφος κόσμος... ήθικός.... άγγελικά πλασμένος»._ Κι άπό πλευ,ράς κοι^ωνικοοικονομικης χίας, κάθε αλλο πορά... Σαββατογεννη^νος. ΤΗταν δλοι τους λεφατάδες, άλλά ηθιχοκοινω- νικά... (ρουκαιράδες. • Άνάμεσα στούς παραί-νω, ίταν καΐ δνας άπύ αλλης απόψεως.... φουκαράς ρέ... πολΜακά. Κάποιος αλλος λοαπόν πού τον εΐδε, μου εΐπε: —Τί γυρεύει ή άλευτοΰ στό παζάρι; Όποία είροχνία άλλά καί τί οξύιμωρον σχίίμα συγχιρόνως, νά άποκαλείται έτοα £νας καλοκάγα- θος ανθρωπος, πού κάθε αλλο παρσ. μέ την πονη- ριά ή την έξυπνάδα της·., άλεττοΰς σχετίζεται, δ¬ σο κι όν... άλεττουδίζεΐ. Έλπίζω να μην ίίχω καιμμώ συνεπεία μέ τό πά ραπάνω άΐθώο κούς — κούς. Κι' δχι μόνο τό έλπίζω, άλλά καί τα εθχομαι... Άμίν! στον Λ Τό σύνηθες είναι ό ττελάτης νά πηγαίνει Δικηγόρο, όπως ό άρρωστος στόν Γιατρό. Κ ι δμως σέ ττρόσφατη ττερίτττωση, συνεθει το άντίθετο: Ό Δικηγόρος ττήγε καί 6ρήκε τόν πελά τη( όχι — τουλάχιστον — γιά νά τόν ύποστηρί- ξει σάν κατηγορούμενο, άλλά γιά νά τού ·π-ροσΦέ- ρει τίς ΰπηρεσίες τού σάν μηνυτη κατά τής « Α¬ ληθείας». Κ αί κάττοιος παροττήρησε: —Τί δέν κάνει αύτη ή Άλήθεια, έστω και δταν ,λέγεται σέ ήχο... πλαγιώτατον... * —Μαιχιαλά·.·. Σοσιαλιστής!.. Αύιτή τή χαραχίτηριστική φράση εϊπε £νας άσ- πονδος φίλος, γιά 6να μέλος γνωστοΰ «τρίο». Καί ό λόγος τοΰ χαιραχτηρισμοΰ είναι δτι ό... φέρελπις δέν άσχολεϊτιαι μόνο μέ τα... δηιμοσιογρα φικά, άλλά και μέ κάίτι αλλα.. χθ/ρπιά πού — λέγε- ται — δτι τοΰ άποδίδουνΓπερίθΌΟτερα κέρδη. 'Όσο γιά τίς χαοοΰρες, έ αντές καλύχΐπωνται —λέει — μέ κάτι... χαιμένα' μτχλοκάκια άποδείξεων Κι έγώ πού ακουσα τώ παραπάντω, παιραπΊΓνρη- σα στόν αοπονδο φίλο τοδ φερέλπιδος: .—Δέιν κάνεις καλά, έπειδή δέν μΐτορεΐς νά χτιιπησεις τό (σοσιαλδηίμοκραΐτικό)... γαϊδούρΐ, νά χτυπάς τό.. . σαμάρι καί μάλιστα τα. . . σκαρίβέλια τού!. . . ^ * "Οπως είναι γνωοτό, τή μάχιη γιά την Προεδρία τού ΈΓϋαγγελματοβιοτεχνικοΰ Έπιμεληίτηρίου "Η¬ ρακλείου, την κέρδισε τελικά ό κ· Όρφανός. Άκοϋστε λοιπόν τό σχετικό καλαμιπούρι πού κυκλοφόρησε, σέ συσχεπσμό μέ τούς πολλούς έκ- προσώπους πού τόν ψηφίοκινε: —'Ο Άραστατιέλης κάθε άόλλο παρά... Όρφα¬ νός, άίχά&είχττηχε, χωρις φυοτκά, αύτό νά σηραίνεΐ δτι βχεχίΐίαί πολλούς... κηδεμάνες! * Ό παραικάτω διάλογος έγινε προχβές σέ κεντρι- κό ζα'χαιροπλαστεΐο τοϋ Ηρακλείου: —Γιαΐτΐ βιάιζεται τόσο πολύ ό κ. Δήιμαριχθς νά τελειώσει την... "Οασηι; —Γιά νά καλύψει κάπως τή... Σαχάρα των δη- ]ΐοτικών .·. έΐργων. Φαρρακογλωσσιά νά σοΰ πβτύχει... * Κι δνα σχετικό λογοπαίγνιο: —Έλπίζω νά μην £χει σέ καθυστέρηση ή «νΟ αση», την τύχη τής γειτονικής... καιμάρας, μιά καί έργολάβος είναι ό... Καμαρείτΐης. Κι έγώ τό εΰχομαα, γιαίτΐ ετσά μόνο π,ραγμαΐπ- κά, ό κ. Καμαρείτης, θά άποδεαχττεϊ γιά τόν Δήμαρ χο καΐ κουμπάρο τού ό... Καλάς... Σαμαρείιτης! * Ή νέα άοφαλτάστρωση τίίς καταταιλαωτχορημέ· νης όδοΰ θερίσου, έλπΐίζεται δχι θά είναι ταό σταθε ρή άπό την προηγούμενην πού κράτησε δσο ή ζωή τοΰ περίεργου έκείνου λουλουδιοΰ πού άνθίζει τή νύχιτα γιά νά μαιραθεϊ τό πιρωί. Κι ·?τοι, φυοικά, πρέπει νά γίνει αυτή τή ορο- ρά. Διαφορετικά θά άποδειχτεΐ δτι τα δημαπκά .. δβολα, παίζονται στίς πλάτες τκΰν δηιμοτών σάν... πενΐτόβολα, όπάτε κάποιοι θά είναι... ζωντόβολα. Κι δτοως είναι γνοχκό, τα.·, δέντ,ραι μστορεϊ νά.. ψηκρίζουν μερικές φορΐές, άλλά τα... ζώα μόνον... καταφηφίζουιν. Αύτά, γιά νά άκουοτεϊ σωστά τό προηγούμενο ολόγκαν: «Ή πόλη θέλει... Δήιμαρχο Καριέλλη» καί νά μη μετατραττεϊ ώς εξής: «Ό... ζωολογικός κήπος θέλει... θηριοδαμαστή Καρέλλη». Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ♦♦♦♦♦♦ Φ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 2ί.(ΑΙ.ίί5εΓΧί1?ίΧΗΜΑ ΤΗΝ «ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΑΙ ΚΩΝ Ε- _ξΐ2?3ΡΝ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥΤΥΠΟΥ, ΕΙ¬ ΝΑΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ. — ΑΑΑ — ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΛΑΊ ΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ, ΧΡΕΙΑΖΕ- ΤΑΙΓΕΝΙΚΗ ΚΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ- ??'?ί?πΐ2ΥΓ-_Α0Υ' ΩΣΤΕ ΝΑ Μ"Ν ΤΕΘΕΙ ΣΧΕΔ1Ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ- «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Ν ΑΛΝΘΙΙΛ» ΕΒΔΟΑΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΝΑΑΡΟΓΙΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗ!) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 — Τ.θ. 1Θ4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τεχν,κή ίπ.^λεκχ: ΔΗΜ^ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ικτΐνου 20 — Ηρακλειο Κρήτης
  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 5η
  ■■■■■■■■■■■■■-Β-------ΙΚλ
  Ι ΓΡΑΜΜΑΤΑ ί ΠΡΟ! ΤΙΊιΊ Ι ΑΛΗΘΕΙΑ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΗΙΙΙΙΙΐϊ
  ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΟΙ ΜΙΣθΟΙ ΤΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
  Άττό τόν κ. Δή;μιαρχο Η¬
  ρακλείου ττήραμε την παρα-
  κάτω απαντήση,:
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Άριθΐμ. Πρωτ. 5185)3502
  Πρός
  Την 'Εφημ—,ί&χ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυιντά,
  Σέ ΛτΓΟΛπτμ—, σχαλίου της ε¬
  φημερίδας σας στό φύλλο τής
  17)4)78 γιά τούς «Σκουττιδία
  ρηδες» δττως τούς λέτε έσεϊς, συ
  νερτνάτες μας στόν τομέα τής
  καθαριότητος δττως τούς λέμε
  καί τούς έννοούμβ εμείς, σάς γνω
  ρίζοιμε τώ τταρακάτω:
  Συμιμεριζόμαστε την ατποψή
  σας καί μάλιστα ύττειρθεμστίζο
  με γιά τό ρόλο ττοθ τταίζουν οί
  συνεργάτες τού Δήμου στό θέ-
  μα τής καθαριότητος στόν νευ-
  ραλιγικό αύτό ταμέα των» δημο-
  τικών δραστηιριοτήτων καί άντι
  μετωτηζομί μέ ττολύ τηύ μεγά-
  λη σοβαιρότη,τα άπό δ,τι ΰποθέ-
  τετε τα οίκονα,μικά τους ττροβλή
  μαται.
  Ατυχώς δμως ή άμοιβή των
  συινεργατών μας τής καθαριό-
  τηΐτας δέν μτταρεϊ νά είναι μέγα
  λύτερη άπτό έκείνιη ττού όρίζουν
  οί σιιλλογικές συιμβάσεις, δ-
  πως άττοφάνθηικε σέ σχετΐκό μας
  έρώτημα τό 'ΥπουργείΌ 'Εσωτε
  ρπκων
  Με την εύκαιρία σάς πληρο-
  φοροΰμε ότι τό 6ασικό ήμερομ!
  σθιο τοΰ άτηασχολούμενου στον
  τομιόαι τής κιοβαριότηιτας είναι,
  σήιμιερια 339 δραχμές καθαρές
  •«αί τΓροσαυξάνεται κατά 10ο) ο
  γιά κάθε τριετία μέχρι τίς έττ-
  τά (7) τριετίες
  Μέ τόν τρόπο αύτό τα ήμερο
  μίσθια πού τηληιρώνει σήΐμερα ό
  Δήμος κλιμακωνονται άττό τό
  βασικό 339 δρχ. μέχ,ρι κοίί 514
  δρχ καθαιρά
  "Όπως πληιροφορηθήκαμε δέ
  1 έ τή νέα σνλλογική σύμβαση
  τού 1978 τό 6ασικό ήμερθιμί
  σθιο τταίρνει αύξιησιη, κατά
  22ο) ο
  Ό Δήμαρχος 'Ηιρακιλείου
  ΜΛΝΟΛΗΣ ΚΛΡΕΛΛΗΣ
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΛΔΙΛΝΟΣ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
  Πρός την
  "Εφημερίδα
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Στό τελευταΐο τεΰχος (δηιλα
  δή τό 4ο) τοΰ περιοδικόν «ΚΡΗ
  ΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», δηιμοσιεύε-
  ται ίνα πολυσέλιδο άφαέρωμα
  γιά τόν Καζαντζάκη Μεταξύ
  των δημοσιευμάτων τοΰ άψ>ιε-
  ΐρώμοίτος, ιττβριΙλαΙμβάΜεταΊ στίς
  Α. Ζαχαριουδάκης-Μ. Πετράκης
  Ο ΕΠΙθΕΩΡΗΤΗΣκ Ν. ΠΕΠΑΣ
  Πρός
  Την Έφη/μβρίδα «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Κύριε Διευθυντάς
  ΕΤνσι γνωοτό τριώπώς ττρίν ά
  ττό άρκετό καιρό έγινε προσπα¬
  θεία άπό τό Κοινοτικό Συμβού-
  λιο τού χωρίου μας δτγλαβή τού
  Ζαρού κ,αι ειίσφορά των κατοί-
  κων, προκειμένον νά άποχτήσω-
  με ίνα Γυιμνάσιο. Πραγιματικά
  άγοράσ~με τό οΰο&πεδο καί πε
  ριμέναμε την αρμοδία Έττιτρο-
  ττή γιά ελεγχο τής καταλληΐλότη
  τας τοΰ οίκοττέδου. Έν τώ μετα
  ξύ εμεσολάβησαν διάφοραι ττα-
  ιράγοντεΐς, πολιτικαί καί μή, καί
  ττροστΓάθησαν νά γίνει είς αλλο
  σημεΐο τό Γυμνάσιο, σέ μικρό-
  τειρο οίκόττεδο, ττρακειμένου νά
  έξυΓΓΓηιρετούν διάφορα μικροσυιμ
  ψέροντα. "Ετσι δίρχισαν οί δια-
  μάχες, χωρίς νά δίδεται λύσις
  καίτοι ή πλειοψηφία των κατοί-
  κων άλλά κα τό γενικό συμφέρον
  οπτβιτεΐ την άνέγερση τού οΐκή-
  ματος είς τό διά των εισφορών
  άγορασθέν κοινοτικόν οΐκόπε-
  δον.
  Ένώ δέ ετσι είχον τα ττράγ-
  ματα ήρθεν ή αρμοδία 'Ειτπτρο
  ΐπή «αί —αρά ·ηάααΆ> λογ4κήν/ έ
  νέικιρινεν ώς κατάλληλον τό πρό
  γματι όχαττάλληλον ίδιωτικόν
  οικόπεδον γιά την άνέγερστν τού
  Γυμνασίου. "Υστερα άττ' αύτό
  κάναμΕ ε'νσταστ) κατά τής άνω
  αποφάσεως στιήν Νομαιρχία Η¬
  ρακλείου καί ττήγοΐμιε άντίγραφο
  τη,ς είς τόν 'Ετπθεωρητήν Μέ-
  σης 'Εκπταίδευσης κ Νικόλαον
  Πέτταν
  Κατά γενομένη δέ συζητήση
  είς τό Γραφείον τού μάς εΐτηε δ
  τι «εχει ειδοποιηθη δτι θά έλ-
  βει ΰττάΐλληλος τού υπουργείον
  νά κρίνει την καταλλιηλότητα
  καί δταν θά γΐνω έγώ ΜΊησροπο
  λΐτηις, θά έΤλθει καί 6 ύπτάλλη-
  λος τού ύττοΐλργβίοι/. "Οταν θά
  γίνω Άρχιβττίοτκοατος θά γίνει
  καί στή Τραπητή Γυιμνάσιο».
  Δι&ρωτούμιοχττε λοιττόν κ. Δι-
  ευθυντά, κατ' αρχήν αν αύτός
  είναι τρόπος συιμ~εριφοράς τού
  κ 'Εττιθεωρΐντοΰ καί δεύτερον
  πού καί γιατί στιηρΐζει την ότπο
  ψη, δτι δταν θά γΐνει «Μητροπο-
  λίτης» κα! «'Λρχιεττίσκοπος»
  θά έλθε,ι ύττάλληλος τού ύττουρ
  γείου γιά έΐλεγχο τού γηττέδου
  καί θά γίνει τό Γι/μνάσιο στην
  Τρυτηγτή, δηλαδη στό Κοινοτικό
  οίκόττεδο.
  Μπορεΐ νά δώσει μιά άπτάντη
  ση στό έρώτηιμα1 αύτό των κατ
  τοίκοϊν τού Ζαροΰ, άττό τόν ϊ-
  δρώτα των ό/ποίων μισθοδοτεΤ-
  ται;
  Ζαιρός 20)4)78
  Μετά τι/μής
  ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤ
  ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧ.
  σελίδες 37, 38 κβ! 39, ένα κεί-
  μενχ> μέ τόν τίτλο «Η ΚΡΗΤΗ
  ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑ¬
  ΚΗ». Τό κείμενο αύτό αποτελεί
  κυριολεκτικά ΑΝΤΙ ΓΡΑΦΗ ά-
  ττό μιά έργασία μου μέ τίτλο
  «Ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΑΙ Η
  ΚΡΗΤΗ», ττού δόθηκε διάλεξη
  στό κινηματοβέο-ρο «Ντορέ»
  Ήρακλε'ίου στίς 10 τού Γενάρη
  19*60, στό πιρώτο Φιλολογικό
  μετά τό θάνατο τού Καζαντζάκη
  Μκηιμόσυνό τού καί δηιμοσιεύτητ
  κε άμέσως τότε στό «'Αναιμνηι-
  στικό Λεύκωμα», ~ού έκδόθηκε
  άπό τό Δήιμο Ηρακλείου κι ά-
  ναδημοσιεύτηικε τώρα τελευταία
  στήν 'Εψηιμερίδοΐ «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  (Όκτώβρη,ς 1977) μέ την εύ-
  καιρία των έκδηιλώσεων ΚΑΖΑΝ
  ΤΖΑΜΗ
  Οίίτε λίγο ούτε ττολύ λοιπόν,
  τό ττεριοδικό «1ΚΡΗΤΙΚΑ ΘΕ-
  ΜΑΤΑ», άτΓΟ τίς 1 34 άράδες
  πού δημοσίευσαν κάτω άττό τόν
  τίτλο «Η ΚΡΗΓΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ
  ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ», άντίγρα
  ψαν τις 94 άράδες ό—ό τό προ
  αναφερρμενο δικό μοί/ κειίμενο.
  Άδιάντροπα μάλιστα άντιγρά-
  φουν κατά λέξη μέ τό νί καί μέ
  τό σίγμα, χωρΐς προσθήκη καί '
  χωρίς παράλειψη τό κομμάτι
  ττού περιλαμβάνετα,ι άττό τή
  48 — 61 άράδα καί τό κομμά
  τι άπό την 91 — 1 34 άράδα.
  Στίς ύτΓΟλοιττες άράδες, τό κεί-
  μενό μου παίρνει μιά άτΓαράδιε-
  κτη καχοποίησηι, πού κοβει δσα
  θέλει, άφήινει δσα θέλει, συντέ-
  μνει καί τταρο—οιεί, άνάλογα μέ
  ττ) &λακώδη άντίληιψη, τού άντι-
  γιραφέα καί τή χωρητικοτη,τα
  των σελίδων πού τοΰ έχουν δια
  θέσει.
  Κι' δλα αώτά γίνονται δχι μό
  νόν χωρίς νά άναφέ,ρουν τό δνο
  μά μου ώς συντάκτο·» (γιά νά
  μην ττώ Συγγιραφέως) τοθ κειμέ
  νόν/ πού άντΊγράφουν ή άττό τό
  όποΐο χωρίς τή σΐΛ/θίνεσή μοί;
  δανείζονται, άλλά επί τηροσθέ-
  τως πιροτάσοΐΛν κι Ενα σύντομο
  ιτΓιρσλογο μέ άδρά χοντρά οτοι-
  χεΤα στόν όττοΐο γράφουν: «Γιά
  τό άιριέρωιμα των «Κ.©.» στό
  Νίκο Καζαντζάκη, έργάστηκε έ-
  ττιτεΐλεΐο Συι»ειργατών μας, υττό
  τόν Μανώλη Δουλγε,ράκηι καί Χά
  ράλαΐμπο Νιάκα. 'Έγραψαν οί,
  Ντΐνα Καρακώστα — Τσίραι,
  Μ Ίδαΐος, Μπώμίπιης Νιάκας,
  Εύγενία Δουλγιεράκη^ Χα.ράλαμ
  ττος Βεργόπουλος κ.ά
  Καταγγέλουμε, λοιπόν, τούς
  τραραπηάνω κι/ρίους στό άναγνω-
  στικό τοι>ς κοινό κίχί τούς λέμε
  κατάμουτρα δτι δέν γράφουν δ-
  ττως ίσχΜρίζονταΊ, άλλά . ΑΝΤΙ
  ΓΡΑΦΟΥΝ κι δτι κάνοι/ν ΜΝΗ¬
  ΜΟΣΥΝΑ ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΥΒΑ.
  Τούς συμβουλεύομε άχόμη νά
  τταρατήσουνε αυτή τή συγγρα-
  φιική μςθοδο καί τούς ΖΗΤΟΥΜΕ
  νά έπανοιρθώσουν μέ ΔΗΜΟΣ Ι-
  ιΕΥΜΑ ΤΟΥΣ τό λάθος τους, άλ
  λοιώς θά τούς έξαναγκάσουν
  στήν έτηανόρθωση άλλοι άρμο
  διότεροι άπό μενά.
  ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ
  ινΐΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤ£2»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καΐ δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993. ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  ΗΑΙΑΚΟΙ ΟΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ
  'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ϋΠίΟκΙΠ Π.Β.Ε.Ε
  Ή πείρα καί ή έπιοτηιμονική τεχνολογική καπτάραηρις τής έταιρείας μιας
  οδς έγγυάται μέ τούς ήλαακούς θερμοσίφωνές της («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕ^ Α-
  VIV
  ) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στά σπίτια σας, ξενοδο-
  χεΐα, πανσιόν, θιοτεχνίες κλπ.
  Χαρή στίιν όπ!ΐλ©κτική έ,ττιφάνεια τοΰ ΒΙΛ0Κ ΝI^ΚΕ^ έχουμε 40ο)ο
  μεγαλύτερη άποδοση χειρώνα — καλοκαί,ρι καί 25οΟ πιό ζεστό νερό όπό τα
  ]ΐαί>ρα άπορροφη(οκά χιρώμαιτα.
  Ό θερμοοία>ωνας χωρηιπκοτητος άπό 120—500 λίίτρων, μονωμένος μέ
  πολυουρ«θάνη ύαλουακισρα καί πολυεστέραι συντη,ρεΐ 4—5 ήμάρες τό νερό
  ζεοτό υπό συνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Αεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 ■ Ήράκλειο - Τηλ. 222210
  >♦♦♦<»♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ»»»»»»»»»»»»»»»»» ΡΑΑΙ» ΑΩΛΝΑΙΙΟν 11.10 )β ΜΙΆΚΛΙ ιΟΝ "Ο,τ/ Θέλει τό σύγχρονο σπϊτι ΠρΙν άγοράσετε τό στεροφωνικό σας συγκρότη μα, επισκεφθήτε τό κατάστημά μας Προσφέρομε τής καλύτερες μάρκες στερεοφωνικών μηχανημάτων τού ΗΧΟΥ ΑΚΑΙ - ΝΐνΐΟΟ - 5ΑΝΥΟ - ΓΙϋΕίΙΤΥ - ΟΚΟΜΝ ΝΑΤΙ ΟΝΑί - 5ϋΡΕΚ50ΟΡΕ - ΤΕΟΗΝ105 - 311-νΕΚ - ΗΙΤΑΟΗΙ - ΤΕίΕΓυΝΚΕΝ Ύπεύθυνη καθοδήγηση γιά σωστή έκλογη Ρ Α ΔΙ Ο ΜΑΚΡΑΚΗ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ Δναμνήσεις άττό τή Διχτατορία ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 1 θέλω φαντάστηΜα την 'Ελλάδα εσαι, άπό την ύπιηρεσ!<χ γιά νά νρμιβς πού έγΐ'ναν στόν ΕΛΤΑ θοΰμε στό πιότισμα στό σκά- λισμα. Τό 6ράδυ ττοΰ νά βρεβεΐ φώς κάτ« άπό Ενα λι^χνάρι. Σπά νια ΟΛβιβαν δεύτειρο. Τρίτο ττατέ Υΐατί ήταν λέει κακό παραηήρη^ μα·. Μέ τό κακό -αρατήιρτιμια δι καιολογοθσαν τή φτώχεια καί στό λάδι. Μέ τέτοια φτώχέια καί τΓεριβαλΛον ττώς νά μάθοομε κα λούς τρσττους, ττώς νά άποκτή- σοΜμε καΛές συνηθειες; Οϊ με- γάλοι μάς όρμήνευαν ναμαστε λέει δουλέυτάδες, τίμιοι, ύττερή" ψανοι νά μή γλείφουιμε καΐ νά μην πουλούμαστε. Στϊς κακές σΐΛΛίθειες ττού ο—οκτηιμια δυό ή- Τθν 6αθιά μέσα μου ριζωιμένες ΜΗλονσα ττολύ καί γελοΰσα. Την πιρώτη κακή σι>νήθεια δέν
  ιμ—όρεσα ττοτέ νά την δικαιολο¬
  γήση. Γιά τη δεύτερη εβρισκα
  κ&ποια δικαιολογία. Τή μάνα
  μου την έΐλεγαν Εύθυιμία καί
  ο-άν παιδΐ τής Εύθυιμίας ήμουν
  ττάντα γελαστός, ελεγα καΐ με
  γάλωσα κ ι τ3όρχισαν νά άσττρϊ-
  ζουν τα μιαλλιά κ ι έγώ γελοΰ¬
  σα. ΟΙ κακές σννήθειες δέν μέ
  6οη0οΰσαι> νά ξεκαθαρίσω πώς
  Υέλιο καΐ σοδοορότητα δέν συμ
  6ι6άζονται καί —ώς σοβαρός θά
  ττεϊ άγέλαστος, βλοσυιρος, σκυ
  Θ|5{<>το6ς σάν ούρανός συννεφια
  σμένος. Μέ τέτοΐιες κακές συνη¬
  θειες μέ διρήκε ή δικτατορία καί
  ημουν σίγομρος πώς δέν θά τα
  ττηιγτχίναμε καλά. ΠροσττΓόθησα
  νά διορθώσω τίς κακές μου· συ<- νήθειες νά μην μιλώ νά μή γελώ μά δέ τα κατάφερα. Μιά μερά ένα κΐλιμάκιο άττό στελέχη( τής δικτατορίας ήρθε άττό την Εδρα τοΰ νομοΰ στό χω ριό ττού έχανα τόν τηροίστάιμενο σέ μιά ύ—ρεσία, νά φέρει τό μεγάλο μήνυιμα τού «θεόπειμ- πτον» άρχηιγοΰ τής «έθνοσωτήρΐ άς» 2(1 ής τ" 'Ατφίλη. Κάνιαιμε σάν άρχές τοΰ τόττου δ,τι μητορούσαιμε νά φανοΰιμε καλά τταιδιά καί στήσαιμε καί ά ψίδα σ' ενα σταυροδρόμι πού )6αλ^υε. Την δραξα τταράΐμιερα άπό φό6ο μή μέ τπάρουν τα γέ λια καΐ σούφρωνα δσο μπορού- σα. * Ό διάβολος δ,μιως εχει πολ λά ττόδια κ ι έρχεται άττό κεΤ πού δέν τόν ττβριμιένει κανεΐς. Μι ά εΐκόνα πού την εΤχα ζήσει πολ λές φορές σ' αύτό τό σταυροδρό μ ι σφη;ι«ώθτ)κε στό μοαλό μου. Στό σταυραδρό,μι &ρ!σκ£ταιι Ενα χασάτπκο καί έξω άττό τό χασά πικο μιά μουριά. "Εσφαζαν κά θε Ποορασκευή κα! μερικά σφα- χτάριά τα κιρεμούσε ό χασάττης στή μουριά κα! τότε λές καί σφύριζε κανε,ίς καΐ μιαζευοντου- σαν δλα τα ντειμπελόσκιυλα τής ΤΓβριοχός. Πιό φιρόνιιμια σκυλιά δέν 5χω ματαδεΤ Οϋτε γαχτγίσμα τα, ούτε σκυλοκαυγάδες. * Ε¬ να κύκλο καθισμένα, εμοιαζαν νά εΤχαν άττοψοιτήσει άπό σχο- ή ρυβμικής "Ολα μέ καλούς τρόπου·ς παρακολουθοΰσαν τόν Χιθ)σά~ηί πού μέ τό μαχαίρι στό χέρι· έμοιαζε μέ μαέστρο. Σήκω νέ ό χασάπης τό μαχαίρι, πάνω τό κεφάλ» τα σκυίλιά. Κατέβαζε ό χασά~Γΐς_τό μαχαίρι κάτ» τό κεφάλι τα σκϋλιά. Κοονούσαν την ούρά τοι/ς μυρίζονταν τή γή κΒθί μέ τή γλώσσα έγλειφαν τ6μ άέίρα κβι τα χείλη τους. Σάν ττετοϋσε κ«νεν« αχρηστο κομμά τι ό χασάτηηκ; τό αρπαζε δττοιο σκυλί τοΰ ταίριαζε κα! πάλι δ¬ λα στή θέση τους πειθαρχηιμένα οννεχίζουν τίς ρυθμικές κινήσεις περΐμεναν ϋπομονετικά κου- νώντας την ούρά τους. Πολλές φορές τή ν εΤχα δεί τούτη, την πά ιράσταση καί γελοΰσα μόνος μοί* σάν έρχόταν ή είκόνα στό μοκχλό μου. Ήρθε καί πάλι στό μυαλό μομ μά χωρίς νά τό Τό γνωοτό ΚοπτνοτΓΐολεϊο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ (ΚΙΛ-1Μ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διαθέτει δλα τα είοη τοθ καηνιστή, περιοδικά, έφημερίδες ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΕΛΗΑ θα βρήτε μπρ<ζόλες τής ώρας καί διαφόρους άλλοιις μεζέδες. Δεχόμεθα παραγγελίες διά Γά μους καί Βαπτίσεις. Τιμές λογικές. »>♦♦♦< ►«•Μ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία 6 δωματί- ων μετά Βοηθητικών χώρων είς θέσιν 'Αγιος Ιωάννης. Πληροφο ρίες τηλ. 232Β31 σάν σφσχτάοι κρεμασμένη στή ιμουριά, σφάχτες τούς ττρωταί- τιους καί τούς συνεργάτες τής θικτατορίας καΐ ντειμ/πελόσκυ- λα τΓολλά άπό τα ονναγμένα δί ττοδα, καί γεμάτη τή χώρα τέ- τοια χασάττίκα. Καί εκοβαν οί σφάχτες καί εριχναν τίς σάρκες της 'Ελιλάδας στά σκυλιά, στσύς Ιδεολόγους τού λουφέ. Ό λα εύη/χισμένα χαΐιρόντουσαν τίς ΐδεολογικές τους κατοχτή σεις "Αλλο έγλειφε τό κόκκαλο τής παράναμης αδείας γιά ταξί άλλο τοΰ φορτηγοΰ, άλΐλο τό πά ράνομο δάνειο τής "Αγροτικής, άλλο την παράνομιη αδεία οίκο- δομής, άλλο την τταράνοιμη 6αθ μολογική ύποσκέλιση τοΰ συ- νηδέλφου τού. Σέ άλλα χασάπι κ α· ττού τα συναγμένα ντεματελό σκυλα ήσαν άττό ράτσα, την ί- δεολογική μετάπλαση, οί σφάχ τες την άγόραζαν ττιό άκριβά. Μέ μιά μεγάλη θέσηι κλειδί, στόν ^ρατικό μηιχανισιμό. Μέ μιά αδεία κα! δάνειο γιά τουρι- στική ή βιομηιχανική έττιχείρη- ση. Μέ μιά αδεία καί δάνειο γιά μερικά 6αη·>ράκια. Καί οί κακο
  κακοσυνηθισίμΐένοι στρίιμωγιμα νά
  ξεχάσουν τίς κακές σννήθειες
  Μοΰ είπαν μιά, μοΰ είπαν δυό
  νά μή μιιλώ, καί σάν δέν επιαΜα
  άττό λόγια μοΰ εδωσαν γραφτή
  συνταγή καί έγΐραφε: 'Απολύ
  τό βουΐλώσεις Συνετ!σττ|κα λί¬
  γο μά οί κακές συνηθειες δέν
  βγαίνουν εύκολα καί εξακολου¬
  θούσα νά γελώ Μιά μερά ττού
  γελοΰσα ξεκαρδιστά μιά έτπ-
  στηιμόνισα μοΰ εΐτοε στό αύτί.
  Μή γελάς κακομοίρη; γιατ! θά
  σέ σκοτώσουν Μή μέ ρωτήσετε
  ττώς την λέγανε ΕΤτπαιμε στιγ,μι
  αΤο τό άδίκημα καί ληθή στό πά
  ρελθόν Διορθώθηκα, ούτε μι-
  λούσα οϋτε γεΐλούσα, μά χωρΐς
  καικές συνηθειες δέν ζώ Άρχι
  σα νά διαοάζω μά εχω άκούσει
  πώς τό πολύ διάβααιμα βλάπτει
  καί πώς τοΰ γέρου ό νούις μοιά
  ζει μέ ξεττάτωτο πη/γάδι ττού νέ
  ρό δέν στέκει, καί 6ρήκα ττιό 6ο-
  λικό νά γιράφω. "ιΕγραφα καί δ,
  τι έγραφα τό έκαιγα. Γράψε -
  κάψε μέ 6ρήκε ή δηιμοκρατία μέ
  άλλη, κοκιή σονήθεια. 'Ενθουσιά
  στηκο: άττό τα πρώται ττανηγύ-
  ρια γιά τή δηιμοκρατία τα μέγα
  λα λόγια γιά ελευθερία τού λό-
  γου, καί άντ! νά καΐω δ,τι έγρα
  φα τα δηιμοσίευα σέ μιά δυό έ-
  φηιμερίδες. "Απειιρος άττό δη,μο-
  σιογραφικά τερτίητια την πάτηι
  σα, μέ την καινούργιο: κακή
  σανήθεια ττού άπόκιτησα την
  ττερίοδο τής έπταετίας πού τό
  πιό σίγουρο ήταν στόν καθένα
  νά μιλά καί νά μαλώνει μρνο μέ
  τόν έαυτό τού "Ετσι σάν έγρα
  ψα μιά δυό φορές γιά τίς ταρα
  την περίοδο τής θικτατορικής
  τού ζωής μέ κάλεσαν σέ άνάκρι
  ση κα! σέ άττολογία. Σκέφτηκα
  νά κάνω τό σταωρό μου νά ξανα
  γυρίσει ή δικτατορία νά ξεμ—λέ-
  ξω άπό τίς πβριττοιήσεις τής δή
  μοκρατίιας μά δέν τό εκαμα.
  Μιά τσιγγάνα μοΰ άνοιξε μιά
  φορά τή μοΐιρα μόν κοοί μοθ εΤ-
  ττε Τα τηρώτα έξήντα χρόνια
  είναι τα δύσκαλα κ ι ϋστερα Θά
  σννηθίσεις καί δέν Θά σέ γνοίζει,
  κ ι άκόμη πώς τηρώτα βγαΪΜει ή
  ψοχή τού άνθρώπου κι Οστερα
  τό χούι τού, οί κακές τού συνή¬
  θεις Καΐ οί δικές μου συνηθει¬
  ες είναι άττό τίς ττιό κακές.
  ©ά ρωτήσετε άγατΓη,το! άνα
  γνώστες τί μ' εττιασε καί γιράφω
  τα παρά πάνω. ©αχετε 610—11-
  στώσει καί σεΤς πώς ή Δηιμοκρα
  τία στή χώρα μας καί ή ττρο-
  χου>ντική κα! ή μεταιχουντική. εί¬
  ναι φορτωμένη μέ καλές συνήτ
  θειες, καί δύσκολα τηροσαρμό
  ζουνται οί ττολίτιε,ς μέ κακές συ
  συνηθίσεις καΐ δέν θά σέ νοιάζει
  ττει, είναι ττάντα καθώς πρέπτει.
  Ίδεολόγοι τού λουφέ στήν πε-
  ιρίοδο της δικταταρίας, ταρτα
  λατζήδες τής άντίστασηις, καί
  ύτπερδ.ηιμοκράτες στήν ττερίοδο
  τής δηιμοκρατίας.
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΟΜΙΗΣ
  "♦♦♦Ο »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 1 ρ|ς άτπό χή,ν άλλη μεριά νά ώ- φβλοΰν τόν κατανολωτή Γΐκεται φανερό σ' δλους αύτό πού οί εργαζόμεναι καί οί συν- δικαλιστικές τους όργανώσεις έπΐμονα διακηΐρύσσουν δτι χωρίς έλεγχο καί ττε,ριορισιμό των κερ- δών των μοναττωλίων ή συγκρά τηση τού τιιμάριθ(μου εΤναι άδύνα τη· ΟΊ εργαζόμεναι την τελευ- ταιϊα τριε,τία, εΐδαν την αύξησηι των τι,μών νά είναι μεγαλύτερη άττό την αΰξιηισΐη των ήιμβροιμιισθί ών καί των μηνιαίον αποδοχών τους. Αύτό προκύπτει καί άπτό τα στοΐ'χεΐα τής 'Εθνικής Στατιστι- κής Υπηρεσίας τής Έλλάδας. (ΕΣ.Υ.Ε) Χειρότειρη είναι βεβαία ή κα ,τάστασηι στούς άμοιβορενους μέ τα κατώτατα ιΊμερομίσθια ΟΊ αύξήσεις στά κατώτατα δρια την τελευταία τριετΐαι δίνουν ί¬ να σύνολο 4 7ο) ο σέ σχέση μέ τό 55,6ο)ο τής αϋξησης τού τι ιμάριθμου. Άκόμη δμως καί μ' αύτές τις Ικ,ατορ-κεοαιοΐμέινες στατιστικές τής αΰξησης τού τιμάριθψιου δέν ττροκύτττει αύτό πού ίσχυρίζον- ται κυ€έ(ρ;νηισιη κοί μονοττώλια, δηλαοη δτι αύξάνει ό ττροιγιματι κός μισθός τού έργαζόμενου. 'Αντΐθετα ή αυξήση των είδών ■π'ρώτης άνάγκιηις, ττού τπρομη- θεύεται κώρια μιά έργατική οίκο γένει α είναι πολύ πάνω άττό τόν έπίσηιμο τΐιμάριθμο, μειώνον τας άκόμη περισσότερο τόν ττραγ'ματικό μισθό τού έργαζό¬ μενου Ή κυριαρχία των μονοττωλί- ων στή χώρα μας άντικειιμενικά συσττειρώνει την συιντρηττική ττλειοψηφία τού λαοΰ μας στόν άγώνα γιά ψΜμί, δουλειά "Ολοι χωρΐς έξαίιρεση, έργάτες, άγρό τες, ύττάλιλιηλοι, έτπστήΊμονες, έ- |ττ4^/7ιελ,μιο!το6ιιοτέ]χ)νβς^ συνττα- ξιούχοι, άντιιμετωτρΐζουν μέ άγω νία τό μέλλον. Ή έργατική τά- ξη, άντΐ(μ£τωπτίιζ€ΐ τον έψιτταιγ- μό των τΓρόσφατων «αύξησεων», ττού είναι δέβαιο πώς δέν θά κα λύψουν ούτε τίς στοιχειώδεις άνάγκες. Ο! μισθωτοί έπ-ιστήμο νες άντΐιμιετωτΓίζουν ττερισσότε ρο άττό ποτέ άλλοτε τό πρόβλτι μα τής ακριβείας κα! τής υπο αττασχιόλησης, βλέτΓθντας δτι οί πενιχρο! μισθο! τους βάζουν μπροστά στά ιδία λίγο - πολύ προβλήματα πού άπασχολοΰν κοιΐ τούς άλλους έργαζόμενους. Ή λιτότητα μττηκε στή ζωή μας πού ετσι ή άλλοιώς, λίγο ή πολύ, πάντα λιτή ήταν. Πάσχα . Ά—ρίλιη,ς Μέρες γιορτής Στά μικιρά μας χιρόνια συνδυάζα|με τό Πάσχα μέ την καινούργια φορεσιά, μέ τα παιγ νίδια, μέ τό μεγάλο σοκολατένιο αύγό. Κα! μιεγαλώνοντας Τό Πάσχα σάν κάτι ϊδιαίτερο άττο ,μυθοττοιεΐται "Αγώνας γιά την έτπβΐωσηι, γιά τό δικαίωμΛ στή ξεκούραση Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧίΤΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Ό δεκαεξάχ.ρονος Κ Μ θά ζή σει καί θά «γιορτάσει» τό Πά σχα ψάχνοντας γιά δουλειά. ΠΙρέπει νά ζήσει την αρρωστη, μητέρα τού. —Τί θά κάνεις Κώστα τό Πά σχα, (Μένει λίγο σκεφτικός κυτ- τάζοντάς με μέ τα γαλαζι« τού μάτια) —Θά φροντίσω νά βρώ δου¬ λειά, τώρα αύτές τίς μέρες ττού φεύγουν οί άλλοι. Πρέπει νά ττά ρω φάρμακα στήν άρρωστη μη τέροΐ μου Τώρα κ»! δυό μήνες εΤμβοι άνεργος. —Τ! αλλο θά κάνεις τις μέρες τού Πάσχα, "Εκανα πολλές αίκονομίες γιά νά ττάω στήν 'Αβήνα. "Ηθε λα πολύ νά δω ?να Θέατρο καΐ την 'Ακρόπολη, τώρα δμως... Τα μάτια τού δουρκώνουν καί οννε,χίζει · βλέττεις, έγώ δέν ε- τυχε νά εχω £να τηατέρα πλού- σιο "Ετσι εΤμαι άναίγκασμένος καΐ τίς μέρες οούτές νά δουλέψω σιοληρά' * * * —ιΠώς θά ΤΓεράσεις τό Πάσχα; ρωτώ έναν ϋττάλλτιιλο σέ έται- ρια —Μέ λιτότηιτα! —ΔηΛαδή; τί έννοεΐς; — Νά δχι πολλά ττ;ράγματα. Φέτος ή κιατάστασηι είναι ττερισ σότερο δύσκολιηι άττό ττέρυσι. Ά ναγκάζομιαΗ νά ττάω στό χωριό ιμέ τούς γονεΤς μου. Θαθελα πό λύ νά πάω μιά έκβραμή κάπτοα άλλά τα λεφτά είναι λΐγα... Τό δώρο δέν φτάνει Θά ξεκουρα- στώ καΐ θά διοοβάσω καιί λίγο. * * # Περισσότερο άττό κάθε αλ- λη εΐκόνα μέ διαλεγιμένες λέξεις είναι χαρακτηριστική έκείνη, πού δίδουν οί δυό τταρο—άν» συνο- μιΐλη,τές μου τταΙρα|μονές της «Ά νάστασης». Μιάς «Άνάστασης» μέσα στήν ότμόσφαιΐρα της Λι- τότηταις ττού δλοι ζοάμε. Γ.Λ. >♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΡΥΓΟΝΙΩΝ 'Αιπό 23 Άιπριλίου μέχρι 14 Μαιϊου οί κυνηγοί τοθ Νομοΰ Ηρακλείου (4.500 περίιπου, έκ των οποίων 2. 500 είναι ρέλη τοΰ Κυνηγε τικοΰ Συλλόγου Ήρακλεί ου), θά έκστρατεύσουν κα¬ τά. των τρυγονιών, των ο¬ ποίων τό κυνήιγΊ θά κιρατή σει δλο αύτό τό διάστημα. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ» Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά στο Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καΐ 6—8 μ.μ. ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8 Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι Ο ξερουμε νά διαλέγουμε την Γιάντα φρέσκια πρωτη υλη μας τό κρεας Ο η έρευνά μας ωδήγησε στό νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν τικα μέ τους πιό συγχρονους τροπους μέοα οέ άπόλυτη άποστει ρωση Ο ξερουμε τον τρόπο άποκτήσαμε και τα μηχανήματα γιά νά τα συσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενό και νά διατηρουμε ίτσι τή φρε- σκάδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη καί πήτε μας τή γνώμη σας ►♦♦«!»«►♦♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ΝΙΚ. ΜΠΥΡΟΜαΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ ΆναΑαμΒανομε πάβπς φύβεως τοποθετήβεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦«ε>«ε><»«»>< >♦♦♦♦♦♦«
  •Β*
  ΣΕΛ1ΔΑ 4η
  ΗΡΑΚΛΕΐο «η ΑΛΗΘΕΙΑ» κρήτης
  24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978
  ΝΑΤΟ - ΒΑΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΣΙΑ - ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ
  Η ΔΚΡΙΔΔ., ΠΟΥ ΜΔΣΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Μαχητικό άρθρο τού κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Ε. ΑΛΕΞΗ
  2ο (Τελευταίο)
  Την 1 2ην Όχττώβ,ρτι 1953 ή
  'Ελιλιηινιχή Κυβέρνηρ-ηι, άντίγρα
  <ίκ> τής σηΐμΐερινης, ύτταγράφει
  μ)έ την 'ΑιμερικιάνικιΤ) Κυβέρνητ
  ση συϋϋρο>νΊα γιά εΥγικατάο-ταση
  ατ.ομ.ικών Βάσεων Θβνάτου
  —ην χώρσ μας, (Χανιά, Γοϋρ-
  Λς "Ηρακλείου, Ζήρος, Σιηΐπεία,
  —(τ—ριοχης Κρήτης— (Νέσ
  Μάκίρηι — Ά—ικής — «αί άλ-
  λες πε,ριοχές τής "Ελλάδος), μέ
  σκοττό ά—ό τίς Βάσεις αύτές νά
  έξορμούν οί ΊμτπειριοΛιστές κου
  τό ΝΑΤΟ ένάντια σέ αλλουί
  λαούς, καί προ πάντων σοσιάλ ι
  στικών χωρίων, μέ έποκ,όΐλουθο
  σέ μιά τυχόν άνάφλεξιη πολέμου
  ή 'Ελλάδα, μά προ πανχός ή
  Κΐρήιτην νά γίνει όλοκαύτωμα,
  κοΙ! ν«ά άφανιστεϊ.
  Σήιμβρα στ!ς κρίσιμος ώρες
  ττο6 ττβρνά ή 'ΕΛλάδα μας, ή ό-
  μορφώτε,ρη ττίτυρίδα ά—' δλες
  ,τίς πιαττρίδες τής "Υδρογβίου,
  ττού χήν ζηιλίώουν δλοι έχθροΐ
  καί φίιλοι, μά τιρό παντός ο) φε
  φόμενοι σύμμαχοι, δλοι οί "ΕΞιλ
  Λη,νες, ασχΐετα άττό πολιτική
  τοιτοθέτηΐση, ΤΓρέττει νά είναι έ-
  νυιμένοι καί νά άγωνισθοϋν γιά
  ιό ξιήλωμα των Βάσεων Θανα¬
  τον, μέ δλα τα μέσα καΗ' τό δι-
  ώξιιμο τής ξένης αυτής άκράδας
  γιά νά γίνωμε νοικοκύρηδες, έ
  λούτεροι, άνεξάρτφΌΐ καί άφέν
  χες χοθ τούτου μαις.
  Ή κυβέρινηση τής Ν.Δ. ή
  ττλειοψηφία τής Βουλής κοοί οί
  ντόπιοι συνεργάτες των ξέ-
  νων άψεντικών θά φέρουν τερα¬
  στία εύθύνη άττέναντι στό *Ε-
  θνος καί τόν Λαό αν άδιαφορή-
  σου,ν καί δέν πάρουν σωστή θε
  σηι ττάνω στό μεγάλο αύτό Έ-
  θνικό θέμα. Νομίζω δμως δχι ύ
  ττάρχουν Πατριώτας "ΒλληινΕς,
  οί άττόγονοι των άγωνκττών
  τού '21, οί άνό—ηροι καί αγ ών ι
  στέις τού 'Αλοανικοΰ "Επους, ο!
  ~ατιρι«ΓΓες άγωνιστές της '—■
  θνικής μας Άνχίστασης, 1941
  —44, ττού χσάκισαν τόν Ίτα-
  λογερμανικό φασισμό. 'Υπάρ-
  χουν άκόμίτι οί δουλευτάδες τής
  γής, οί έργατος, οί διανοούμε-
  νοι, οί 'Ετπστιήιμονες, οί άνβρω-
  ττοι των γιραρμάτων καί χής Τέ
  χνης, όλόκληρος ό Ελληνικάς
  Λαός, ττού ττρέπτει νά άγωνισθεί
  κα! νά δροντοφωνάξε*, νά άκου-
  στεΤ ή φωυή χον σ' δλη χήν άν-
  θριωττότη,τα. Ε=Ω ΟΙ ΑΜΕΡΙ-
  ΚΑΝΙΚιΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΞΩ Α¬
  ΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Η ΞΕ3ΝΗ
  ΑΚΡΙΔΑ (ΆψιΙε'ρικανο!, Σιωνι-
  στές, ΝΑιΤΟ, ΣΙΑ, κ.λ.π.)
  Είδικώχερα γιά τούς Κρή¬
  τες πού άγωνίστηκαν κα! παχ ί¬
  σον μέ αΤμα χά χώμαίτα τής
  Κΐρήτης έττί 400 χρόνι« Τοαρκο
  κρατΐοτς, πού όντΐιμετώτησαν
  τούς ούρανοκατέβατοος εΐσβο-
  Ιλεΐς τού Χίχλερ τό 1941 καί κα
  τώρ|θωσαν νά καααστρέψουν τ°ν
  έττίλεχτο τού Χίτλΐερ στρατό,
  μέ άττοτέλεσμα καχά ένα μΐεγά
  λο ποσοστό νά κριθεΐ ή ν*!κιη χοϋ
  Β' Παγκοσμίου Πολέμου, άττό
  ,τη, Μάχη χής Κρήτης τό 1941,
  έίχουιν ίνα ττρόσθετο χρέος χούχη
  τή σχιγμήι την κρίσιρη στόν ά-
  γώνα αύτό. Γιά νά κ,ραχήρωιμε
  (την Κρήχη 'ΕλεΟθερπ καί χήν ύ-
  ττόλοητη 'ΕλΙλάδα. Τήιν Κ,ρήτη
  μας, πού είναι τό κλ«ι9! τηις Με
  σογείου, καί χό σταυ,ροθρομι
  χών 5 Ήΐ—ίίρων τής ύδρογείου
  χό μήλον χής έριδος τής άκρι-
  δας (ΔιιεΘνους Ίιμιτεριαλισμοΰ,
  Σιωνισμοΰ, ΝΑΤΟ, ΣΙΑ καί των
  ύτΐΌταχτικών τους).
  'Λττό χήν Κρήχη, ξεκινοθσαν
  τα άεροπλάνα τού ΝΑΤΟ, χό
  1 967 είς τόν ττόλεμο των 6 ήμΕ-
  ιρών Αιγυπτου —- Ίσραήΐλ *λο! έ
  νιίσχυαν τό Σιωνιστικό στρΐατό-
  ■ηηεδον είς δάρος χών 'Λράβον.
  Άπτό τα άεροδιρόμια χής Κρή¬
  τας εφευγαν χά άεροτπλάνα τού
  ΝΑΤΟ χον Ιούλιον 1974 καί έ-
  νίσχυαν χούς Τοθρκους σωβινι-
  στές γιά την κατάχχηΐση, χών ά-
  δελφών μας Κι/π-ρίων. Μερικοί
  δέ ττοττιριώτες "ΕλιληΜεις άεροττό-
  ροι, ττού θέλησαν νά βοφήρουν
  Ι ούς Κυττρίοας, έμιττοδίστηκαν
  άττό χό Π<χχριωχικό ΝΑΤΟ!!! 'Ειμίττρός λοιττόν δλοι οί "Ελ ληνες γιά άγώνα έπτΐιβιωσηις, Φυ- λής καί "■Εθνους. Τό "Εθνος μας κΐΜδυνεύει αυτή τή φορά όσον ττοτέ, άλλοτε. "Όλοι στόν άγώ¬ να πριυ είναι άργά. Νά διώξωμε τούς ξένους δυινάσχες άττό χήν Παχρΐδα μας, χϊς Βάσεις ©ανά τού, άγκυιροδσλια τού 6ου Στό λου, τόν δΐίθνή Ί μττειριαΛισμό, τόν Σιωνισμό, χήν ΣΙΑ, χήν ά- κρίδα πού έχει ύττοδουλώσει την τταχρΐδα μας άττό ττολύ παλιά, σχρσττιωτικά και οίκοναμικά. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΗΣ Η ΠΑΝΑΝΘΡΠΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδο 1 και ή άδελ<|)ή τους ή Τέχνη "Εχει Παγκόσμιο, Πανανθίρώ— νο χα- ρακτηρα Ό ΚαλλιτέχνηΊς μέ τό έίργο τού, ά—ευθύνεται ττρώτα στό αΐσβη μα τού άνθρωπον κι άττό τό αισθηιμα έ'μμβσα ζητά νά καταχτήση1 τή σκέψι τού Τόαϊσβηιμα κι ή αΐσθηση, δέν εχουν ώρισμένη 'ΕβνικιότηΓ τα. Όλοι οί άνθρωποι τού κόσμου, συγκιινοϋνται, κλοοΤνε, Υελοΰνε, λυττοΰνται, χαίιρονται, στενοχωριο&νται, δυσαΐρεστοθνται, άπτό τα Ιδία πράγματα, άττό τίς ίδιες ήφορμές, άττό τίς ΐδιες αΐτΐες. Σ' αώ τή την παναθρώπινη λειτουργΐα, την αΐσθηση και τό αΤσβηΙμα, άπευ θύνεται ό Καλλιτέχνης. Μ' έ«α μΰβο, μ' έΐνα σχίδιο, μ' ένχχ ήχο, μ' ένα λόγο, μ' ένα ήιρωα <μ' ίνα χιρώμα, ίπ)ροσπαθεΐ νάι δώσει τίς άπτό- ψεις τοα γιά τή ζωή καί τόν άνθρωπο, στόν ϊδιο τόν άνθρωπο. Αύ- τός ό μόθος, αύτό τό σχέδιο, ούτος ό ήχος, ούτος ό λόγος, αύτός ό ήρωας, αύτό τό χρώμα, είναι τό έξωτερικό ττερίγΐραμιμα τοϋ έρ- γου τού Τό έξωτειρικό τούτο περίγραμμα, μπορεΐ νά ψαίνεται μέ 'Εθνική καταγωγή. Μτταρεϊ νά δείχνει πώς έχει Πατρίδα. Όμΐως δ- λα έτοϋτα, μΰθος, ήχος, σχέδιο, λόγος, χρώμα, ήρωας, δέν είναι γιά τό Καλλιτέχνη, τίποτ' άλλο, παρά ένας σκελετός, μιά σκαλω- σιά, πού τή σκαιρώνει γιά νά ττλέξη επάνω τηις, τό όραιμα καΐ τό Παοχαλινιί άτμόοφαιρα άπό οήμερα οτό Ζαχαοοπϋαστεϊο Ή μεγάλη πολυτελής μας αϊδουσα, γέμισε καί οτολίστπκε μέ Πασχαλινά! ΕΑΑΤΕ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΚΟΡΟΝΑΝΤΟ» ΠΑ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΤΕ ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΣΑΣ ΕΙΔΗ -Αύγό Σοκολατένια καί Πλαστικα - Τσουρέκια -Λαμπροκουλοϋρες - Μεγάλη συλλογή ποτών -Παιχνιδια - Κοϋκλες - Πολυποίκιλα Δώρα Καί ή γνοστή ττοιότητα καί ττοικιλία οί ήΰι εΐδοας γλυκο Ανδπ Ναρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο π,στεύω τού γιά τή ζωή καΐ τόν άνθρ«τ«>. ___
  /ννττορεΤ τα πρόσαχττα, τα όνόματα κ. οί τόττοι, ναχουνε μέο
  στή δί,μηστ» τού φγου, μιά κώττο.α Γ«»γ,ρσφ.κή τοποθετηθή που
  Γτού δίΖά 'Εθΐκή καταγ^ή. μ Α * την έα^κ𠙣™»
  γία, -ρόσ^ττα, -ράγματα, κα! τόττο, μέχτ' στό έργο, ώρχ.ζουν νΑ
  κ.νούντα. άνεπ£,ρέα-τα ά-ό τόν «ντ.«.μεν.κό τους τ-ρ,γνρο κσΙ
  άτΓοχτούν μιά ΰττερεβνική, μιά τταναθρώτΓΐνπ οτηΐμσχτ.α.
  -Ετσ. ό Καλλ.τέχνης μέ τό έργο τού, γίνετα, £νβς ττνεΜματίκός
  ποιμίνας γ.ά τό άπ..ΐΡάρ.ήμο κ. άνώννμο «*<>^«>£*"< γ^ νετα, ένας ευάγγελος, δχ·. μόνο γώ τό 6ηΛ τοα Λβό, άλΛώ καί γ.ά την άν&ρωτρότητα όλοκλη,ρη. Ό Όμτρος δέν εΤνα. μόνον ΈλληΛβς. Είναι 6β μελ«6.κό ττου λί πού τραγουδά τή χαρσνγΑ τάς ζ«ης. Είναι ένοος 'Εξάγγελος, που έξαγγέλει τή δύση τής 'Αναταλης καΐ την αύγή της Ευρ«—ς. Ό Αίσχύλος, δέν τραγουδά μ.ά χαραυγή. Στόν Προμηβέα τού γίνετα. ό ΐδιος χαραυγή, ή χαιρουγΐη τούδ.καίου, Καί τότες ό ΑΙσχύ λος ττούει νάνα. μόνο 'Αθηιναισς. Γίνετα. ένας ηλ.ος Παναν%«-.νος, άλλά 8νας ήλιος γιά την έττοχή του> καινούργιος. '&*χς ήλιος σννο
  φρυσμιένος, τραχύς, σχεδόν άγριος, σάν τόν ήλ.ο τού δικαίου.
  Ό Δάνττκ μάς μιλά μέσ' ά-' την Άβοσσο. Μάς δε.χνει την
  τηροέχταση τού κόσμον, στό σΛπεΐιρο που λέγετα. Ψυχή. Μιλά στό
  τταναφώτπινο σύνολο, δχι άττό τα χζί>« τού γκρεμοΰ, άλλά άττό τα
  βάθτν τού γφβμοϋ, άττο την κόλασι.
  Ό Θερβάντες είναι ή Φρίκτ»
  V*
  τό Υέλ'θ στήν έκφρα—■ Ο Δόν
  —Κιχώτης τού είναι ό άνβρωπος ττοϋ κυνηγό: τί| χίιμχρα, σ*λα τα
  μ,ήΊκη καΐ τα πλατή τής γής. ΕΤνχχι ή ματα.οδοξία τού άνθρώπου «ι
  6άλα ττάνω σ' αλογο καί ττίσω της άκολουθεΐ ή ΕΙρωνία της λογι-
  κήϊς,ό Σάντζο — Πάντσο, ττάνω σέ γαιδοΰρι. Τό βριγο «Δόν — Κι
  χώτης» τού ©ερβάντες, είναι ή τρέΛλα μέ τή λογική ιμαζί, σ' ένα ττα
  ράξενο εΰθυμο σύμττλεγμα πού άλληλοκοροιδεύονται. Ποίος δμως
  σάν διαβάζει τό Θεροάντες, δέν άντιλαμβάνεται, πώς ττίσω ά—ό τό
  γέιλιο τού κρύβεται ίνα δάκ,ρυ, πιιορό καΐ χοντρό γιά τόν ανβ(ρ»πο;
  • ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ τό τέλος
  'ΙΙνΠΡΩΙΙΠΙΙΤΩ ^ Ζαχαροπλαστεϊο πού έχει σή
  ΙΐυΓυϋΗΙΙ ΙΙΙ9 μα τού την Ποιότητα
  Αεωφ, Δικαιοσύνης 65 - Τηλέφ. 285791
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  *■ Ν Υ Φ Ι Κ Α
  Σέ άπίδανπ συλλογή
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΩΝ
  Ή είδικότητά μας
  __ ΠΑ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ
  ΤΗΣ ΕΝΑΡ7.ΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗΣ ΖΟΗΣ
  ΕΑΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΠΤΟΓΡΑΦΕίΟ ΜΑΣ ι
  ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Λεωφ. Δικαιοσύνης 57 - Τηλ. 283-428
  νυφικα και οαα τα ειδή γαμου
  «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  »♦♦♦♦ ♦ φ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦«εχεχ»
  ♦♦♦
  ■■■■-■-■■-■■■■■■■■■ι ■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ ΗΟΤΕί
  -■■■■■■■■■■■■■■ϋΙΕΙΗΗΗΙΒΗΙΙΒΙΗ
  Ν Ι Ο Η Τ
  ΑΠΟ ΙΗΜΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΒΡΑ4Υ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΝηΡΙΜΙΑΣ
  ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΛΑΣ
  ΤΟ ΓΑΑΛΙΚΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΟΥ
  ΤΟ ΜΠΑΛΕΤΟ ΤΟΥ
  ΓΙΠΡΓΟΥ ΔΑΡΖΕΝΤΑ
  ΗΛΙΑ ΠΙΛΑΛΗ
  Η ΟΡΧΗΣΤΡΑ
  ^I^I3 ΒΑΝϋ
  ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ
  Ε ΤΗΝ ΠαΠ ΤΡΑΓΟΥΔΙΠΡΙΑ
  ΓΙΟΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ
  ΕΛΕΟΥΔΑ
  ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ
  ΚΑΙ Ο
  ΤΡΙΟ 3ΑΝΤΑΝΑ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΙΜΙΖΑΚΗΣ
  ΠΑ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΝΕΑ 0Δ0 ΠΟΥ ΠΕΡΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ «ΚΡΕΤΑ
  ΜΠΙΤΣ» ΚΕ5ΕΚΥΕ 228761
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΜΙ
  !■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■,
  >■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■--------,