90661

Αριθμός τεύχους

166

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

8/5/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΉΙΤ/7Σ.
  Στό όνομα τού Συντάγματος:Δέν άναγνωρίζομε τό «Νέο 509» γιά τους ξένους
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΕΞΩ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χαρσς σ' αυτόν, ποϋ πρΐν μέ
  χώμα, τοΰ φράξουν οί άλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεϊ £στω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Μ. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ*
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Λιοσβυνίή-: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΤΕΥΡΑ 8 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Αριθ. φύλ. 166 Δρχ. 5
  ΙΝ/Ιέσα σέ 9 μέρες(17-25 Μαΐου)5 δίκες κατά τής «Αληθείας»
  ΣΕΙΡΑ ΔΙΩΞΕΩΝ
  Τελευταία διαμαρτυρία μας πρός τούς κ.κ. Εισαγγελεύς καί καταγγελία στόν Λαό
  ΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ή άκριβεστερα τό έννεοήμερο πού άκολουθεί ■
  καϊ συγκεκριμένον άπό 17 εως 25 Μαίου 1978, ή «Άλήθεια», έ-"
  χει νά άντιμετωπίσει πεντε (άριθμός 5) σοβαρώτατες δίκες.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, στίς 17 Μαίου στό Έφετείο Χανίων θά έκδι-
  κασθουν την ιδία μιρα οί δυο γνωστές έφέσεις πού έκανε ό προ- ,>
  ίσταμενος τής Είσαγγελίας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμπάς, κατά τών^'
  αθωωτικών άποφασεων τού Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Η¬
  ρακλείου, τό όποίο άθώωσε τόν διευθυντή τής εφημερίδας μας
  γιά την ύπόθεση των Άμερικάνικων Βάσεων καί την ύπόθεση
  τού τ. Ύποαργού Δικαιοσύνης κ. Στεφανάκη.
  ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟ 18 Μαίου είναι ή δίκη μας στό Τριμελές Πλημ-
  μελειοδικείο Ηρακλείου γιά την ύπόθεση των άπεργοσπαστών
  τού ΟΤΕ μέ μηνυτή τόν κ. Χαρίλαο Στρατάκη.
  ΑΜΕΣΩΣ μετά άκολουθεί στίς 22 Μαίου ή τέταρτη κατά σειράν
  δίκη. μέ μηνυτή τόν τ. βουλευτή τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γ. Ψαράκη,
  όπου ό διευθυντής τής «Αληθείας», είναι συγκατηγορούμενος
  με τόν δημοσιογράφο κ. Μιχ. Στρατάκη, γιά δημοσίευμα τού
  τελευταίου στήν εφημερίδα «Προεκλογική Άλήθεια».
  ΤΕΛΟΣ στίς 25 Μαίου, την έννατη δηλαδή μερά, άκολουθεί ή
  πέμπτη δίκη, έξ ίσου σπουδαία μέ τίς δυό πρώτες, γιά τό γνω-
  στό μας άρθρο «Ό Καραμανλής είναι μασόνος», στήν όποϊα
  πρώτος μάρτυρας εναντίον μας είναι ό τ. ύφυπουργός ΤΟπου
  καί ήδη Γεν. Γραμματέας τού ΕΟΤ κ. Παν. Λαμπρίας.
  ΟΠΩΣ άντιλήφθηκε ήδη ό άναγνώστης, όπό τίς πέντε αύτές ύ-
  ποθέσεις οί δύο είναι κατόπιν μηνύσεων ίδιωτών (έκ των οποί¬
  ων ό ένας είναι τ. βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ) καί οί ύπόλοιπες τρείς
  κατόπιν αύτεπάγγελτης είσαγγελικής δίωξης.
  Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ αυτή καί άλλοτε έχει περάσει άπό πορόμοιες πε-
  ριπτώσεις, πού δεν έχουν τό προηγούμενό τους στά δικαοτηρι-
  ακά χρονικα τού τόπου.Καί άλλες φορές, έπανειλημμένα... «έτυχε»
  νά έχει πολλές δίκες μέσα σέ μικρό χρονικό διάστημα κι άκόμη
  νά έχει την ιδία μερά συγχρόνως 2 καί 3 δίκες.
  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ όμως μιάς δΐκης, άνίξάρτητα άν πιστεύεις
  ότι θά άθωωθείς ή καί άν άθωώνεσοι άκόμη, είναι όπωσδή-
  ποτε μιά περιπέτεια. είναι ένα χάοιμο χρόνου, είναι ένας κόπο<, ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή ΣΕΛΙΔΑ 4 ■*■ ΜΙΑ ΑΠΑΡΑΔΕΧΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Καταργεϊται άπό εφέτος ή λα'Γκή πλάζ Καρτερού Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ παραλία τού Η¬ ρακλείου πού είχε μετατραπεί ού σιαστικά σέ λαίκή πλάζ, ή παρα λϊα τού Καρτερού άποκλεί- στηκε κι αυτή κι έτσι άπό φέ τος, μετά τ όθλιβερό αύτό γε- γονός, οί λαίκές μάζες τής πό- λης μας άποστερούνται τού δι- καιώματος νά δροσιστούν γο στή θάλασσα. Ήδη, ή 126 Σ.Μ. τής Άερο- πορίας, έφαρμόζοντας παλιό- τερες είσηγήσεις τής υπηρεσί¬ ας, απέκλεισε την περιοχή άπο τό παλιό άεροδρομιο μέχρι την τβό €ΟΤ, ό οποίος λέγε- Ί λί-' ται ότι δέν άφησε νά προχυ^ή σει ή περιφράξη, άσκώντας προ σωρινά μέτρα. Σ6ν αίτιολογία τής άπόφα- σης αυτής, βάσει τής οποίας ή¬ δη στήν παλίά μοναδική γνω- στή είσοδο τής πλάζ Καρτε¬ ρού τοποθετηθή^ «πύλη» με κανονικους φρουρούς πού άπα- γορεύουν την είσοδο, προβάλ- λονται λόγοι ασφαλείας, βάσει διαταγών τού ΓΕΑ. Δέν είμαστε σέ θέση νά δια- κριβώσωμε, ούτε νά καταννοή- σωμε τούς λόγους αύτούς α¬ σφαλείας, άλλσ Λναρωτιόμασχε άν κάτι τέτοιο συμβαίνει, για- τί να υπάρχουν οί έγκαταστά- σεις λουτρώντού Στρατού παρα πέρα,πού ώς γνωστόνδημιουργή θηκαν παληότερα προσωρινά, γιά να παραμείνουν μόνιμα. Δέν ξέρομε μάλιστα άν καί στον χώρο αυτο που έκλεισε ήδη η Άεροπορία, δημιουργη- θούν άλλες έγκαταστάσεις. ό¬ που θάχουν τό προνόμιο νά τίς απολαμβανουν οί υπηρετούντες στήν Άεροπορία. Πάντως τό θέμα είναι ιδιαιτέ¬ ρα σοβαρά, γιατί για φέτος τό ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4 Τό Πασχα καί την Πρωτομαγιά Η "ΛΛΗΘΕΙΛ,, ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Και μιά έκδρομή μσς στή Ρουμανία ιΜιά δ€χαττει/τα'μ£λής όμρδα συνεργατών καί φί·λ»ν τής «Α¬ ληθείας, ταξίδεψε τίς διακο- ττές τοΰ Πάσχα κλοι τής Πρωτο- ιμίχγιάς, στίς Σοσιαλιστικές Χώ ρες κια! έπισκέφτηκε κορίως τή Βουλγαρία κα] τή Ρουμανία. Τό ενδιαφέρον αθτό ταξίδ* γνωριμϊοος των Άνατολικών χω ρών καί κυρίοις της Βουλγαρί¬ ας, κράτησε ακριβώς 8 μέρες κα! πραγιμο-οατοιήθηικε μέσω τού «ΜπιαΛκ,άν Τουρίστ» καί τού άθηιι»αϊκού ταξιδιωτικοΰ γραφε! οι> «Σάνγουαιίης».
  'Όσοι ττηραν μέρος στό τα-
  ξίδι αύτό, είχον την εύκαιρΐβ
  νά κάμουν ενα κουραστικό !σ<*<" (4 χιλιάιδες χιλιόμετρα), άλλά τόσον ένδιαφέραντα γθρο τής Βουλγαρίας, καΐ νά ττραγματο ποιήσουν μιά ήιμερήσια έπίσκε ψη. στό ττρώτο λΐιμάνι τής Ρουιμα νίας, την Κωκστάντζα. Οί πόλεις - σταθμοί πού έτπ- σκεφτήκανε κατά σειράν ήσαν τό Πάζαρτζικ1, ή Φκλι,ττττούπο- λη ή Βά,ρνια, ή Σόφια καί ττολ- λές ένδιάμεσες ττιρωιπεύουσες^ , ναμιών, καθώς καί οί άσύγκριτες άκτές τής Μαωρης Θαλάσσας) >
  στίς περιοχές «Ήλιόλουστη' '
  Άκ,τή, «Χρυσή Άμιμουδιά» καί
  «ΆλμττΓενα», δπου σέ κάθε μιά
  ύ—άΊρχουν κοττά μέσο δρο 1001 >
  ξενοδοχΐΐα, έστιατόιρια «α! γε
  νικά σύγχρονες τουριστικές μο-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  τίς εναντίον τού δημοσιεύσεις τής εφημερίδας «Ένότητα*
  Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΔΡΕΤΑΚΗΣ ΑΠΑΝΤΑ
  ΠΑΤΝΣ'ΣΧΕΣΕΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΥΝΤΑ,
  Κύριε Διευθυντά,
  Τό δη,μοσίευιμα στό έντνττο
  πού άναφέρετε στή στήλη «Έ-
  ρωτήψιατα» τοΰ φύλλου τής έφη
  μερίδας σαις τής 24 Απριλίου
  1 978 τό εΐχα ι/πόψη μου.
  Τα δσα άναφέιροινται στό δηΓ
  μοσίει/μα σύτό σχιετικά μέ την
  έκλογή μου ώς καθτγγηρτ) τής
  ΑΣΟΕΕ άφοροΰν άπτοφάσεις
  των τότε τακτικών καθΐηγητών
  τής Σχσλής καί έττσμένως αύτοι
  καί όχι έγώ θά επρεττε νά άπαν
  τήσοον.
  Τό ίδιο τό δΓνμοσίεομα στό
  παραττάυω έίντυτττο ά—οδείχνει
  ποιοΐ ήτοον έκείνοι πού εΤχαν
  σχέσεις μέ τή χούντα. Άναφέ-
  ρονται στό δημοσΐευιμα τα όνό
  μιατα πέντε κ,αθηγητών ττού ά-
  ττολύθη^αν άριστικά άττό τό
  Είδικό Πειθαρχικό Συΐμβούλιο.
  'ΕΞίττιτηλέον τρείς καβηγιηιτές ά-
  πολόθηικ/αν τοροσωρΐινά άιτό τό
  Ί'διο Συιμιβούλιο. Αύτοι ήτου έ-
  κεΤνοι πού εΤχΙαν χουντικές σχέ
  σεις κια) δχι έγώ.
  ©ά πράττει νά σηιμειωθεϊ έδώ
  ότι Ινα κείιμενο παρόμοιο μέ έ-
  «ιείνο τού τταρο—άνω δηιμοσιευ-
  ματος εΤχε άητευθυνθεΐ ττρίν ά-
  ττό ενα περιττον χρόνο στόν Πά
  νεπισττ)μιακό Όμιλο τού ό-
  ττοίου, όπως εΤνκχι γνωστό, εΐ-
  μα* ένα άττό τα ίδρυτικά ,μέλιγ.
  Επί ιδή τό κ£ΐ'ιμ£νο έκεΤνο ύπο-
  γραφόταν ιμέ τίς λέξεις «έκττρό
  σωποι των φοιτητών καί φοιτη
  ΠΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ
  ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ οί άνακρίσεις γύρω άττό τίς βόμβες που
  εκρανήκανε πρόσφατα στή χαρτοπαιχτική λέσχη «Κάν-
  τια» τού Ηρακλείου, χωρίς μέχρι στιγμής (πρωί Κυρια-
  κής 7)5) νά έχει άνακοινωθεί τίποτε σχετικό άπό τίς άρμο
  διες Άρχές.
  ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ οί φήμες πού κυκλοφορούν άποδίδουν
  τίς καινούργιες βομβιστικές ένέργειες σέ άναρχικούς, σε
  φασίστες, σέ άντίπαλους τής χαρτοπαιχτικής λέσχης καί
  δεν συμμαζεύεται.
  ΕΠΕΙΔΗ στο Ήράκλειο έχουν πέσει και στό παρελθόν κι
  αλλες βόμβες (γραφεία μασόνου Μαρκόκη, Γερμανικό
  Προξενείο, άποθήκη Διαλυνά) χωρίς μέχρι σήμερα, δυστυ
  χως, νά έχουν αποκαλυφθεί οί δράστες καί έπειδή ήδη
  αυτή τή στιγμη συνεχίζονται άνακρίσεις γιά τίς παραπά
  νω περιπτώσεις, νομιζομε ότι ανακυπτει ένα τεράστιο
  θέμα γιά τίς καταδιωχτικές Άρχές.
  ΚΙ ΑΥΤΟ διότι, όπως είναι γνωστό, ό έπικεφαλής τους
  Διοικητής Χωροφυλακής κ. Μαραγκάκης, έχο καταθέσει
  ενόρκως σέ σχετική δίκη ότι είπε στόν έκδότη τής «Με-
  σογείου» κ. Γραμματικακη, ότι οί Άστυνομικές Άρχές
  γνωριζουν τούς δράστες, άλλά δέν έχουν θετικά στοιχεία
  για να τοθς συλλάβουν.
  περιλαλήτη και πολυθρύλητη έκείνη καταθέση τού κ. Μα-
  ραγκακη, άπογοητευτήκανε κυριολεχτικά γιά τή διαπι¬
  στωθη σε τί χερια βρίσκεται ή άσφάλεια τού κοινού μας
  μια καί ό κ. Μαραγκάκης τυγχάνει διοικητής τής Διοίκη-
  σης Χωροφυλακής Ηρακλείου.
  ΝΟΜΙΖΟΜΕ λοιπόν ότι υπάρχει μέγα θεμα για τό όποίο
  θα πρεπει να λαβει θέση ο νεος Άρχηγός τής Χωροφυλα¬
  κής, υπό την προυπόθεση ότι δέν εχει όπως πιστεύομε,
  σαν τον προκάτοχο τού άταρΝστικές σχεσεις με τή χουν-
  τική περΐοδο, μέ την όποία — ατυχώς — διασυνθέθη-
  καν καί μερικοί άπό τους ήδη υπηρετούντες ανώτερους
  αξιωματικους Χωροφυλακής, στήν περιοχή μας.
  >♦♦♦♦♦
  τες τής ΑΣΟΕΕΞ» τό έθεσα υπό
  ψη τοΰ Δ. Σ. τοΰ Συλλόγου
  των φοιτητών τής Σχολής.
  Τό Διοικ. Συιμβρύλιο τοΰ Συιλ
  λό/γου των φοιτιη,τών τής ΑΣΟ
  ΕΕ συνήλΒε σέ είδική συινέδρί
  αση κοί άσχολήθηκε μέ τό θέ-
  ιμα καί εσ.τειλε την παρακάτω
  έττιστολή πρός τόν Πανετπστη
  μιακό Όμιλο:
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
  ΑΣΟΕΕ
  «ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ»
  ΠΡΟΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙ-
  ΤΡΟ,.π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ-
  ΚΟΥΟΜΙΛΟΥ
  Μέ άφορμή την έπιστολή
  πού στάλθηκε στόν Ποονεπιστη-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  Η ιΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ...
  ΑΝ ή καθαραότ,ητα είνοι μΐοή άρχοντιά, είχαμε πή-
  ψει άπό καιρό νά είμαατε ...όλοκληιρωιμένοι έίρχον
  τες.
  ΚΑΐ σ' αύτά είναι κυ,ρίως ύπεύθυνοι, οί Δηροτικοι
  μας ίίρ,χονΐΓες, οί όιπκ>κ>ι βεβαιοί δέν παστεύομε νά
  όπείριηφανεύονααι δτι έκίπροοωΐποΰν καί διοικοΰν
  μαά καθαρί) πόλη.
  ΠΕΡΑ άπό τό δτι ό Τουρισμός είναι πιά άτιόλυτα
  συινδεμένος μιέ τό Ήράκλειο (καΐ βαοικό γνώρι-
  σμα μιας τουιριστικής πόλης είναι ή καθαριότη-
  τα) ή καθαριότιητα ένδιαψέΐρει άκάμιη καί τούς ϊδι
  ούς τούς νίτόπιους κατοίκους τοΰ Ηρακλείου,
  ΚΑΤΙ λοιπόν πρέιπει νά κάνουν οί ύττεύβυνοι της
  Δημοτικάς Άριχής καί οί άρμόδιοι π&ρί τόν Τουρι
  ορό, άλλά καί οί ϊδιοι οί κάτΐοικοι, γιά νά καθαρι-
  στεί κάπως τό Ήράκλειο, έν όψει μάλιοτται καί τοϋ
  καλοκαιριοΰ, τό όποίο είναι μιά έποχή πού έχει
  περίοοότερο άιπό κάθε άλλη, άνάγκη τηιν καθαριό
  τηιτα.
  ΟΠΩΣ εϊμαοτε πάνιτως τώραι, δχι μόνο τουριοτι-
  κά εϊμαοτε έκ,τεθειμέινιοι, άλλά καί σάν πολίΐΓΐες
  γοΟ Ηρακλείου, δλοι μας, θύ πρέιπει νά νοκίιβωμε
  κάποια νίτροπή, γιά τό δτι ή πόλη μας δέν έχει... ά
  γαθές σχέσεις μέ την καθαριότηίτα.
  ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
  Μεταβατικό
  Εφετεϊο στό
  Ήράκλειο
  ΕΧΟΜΕ ξαναγράψει καί αόλλες φορές γιά την
  τρομαχττυίή ταλαιπωράη στιήιν όποία μπαΐνουν οί κά
  τοικοι τοΰ Ηρακλείου καί τοΰ Άνατολικοΰ γενι-
  κάδιαιμερ<ίοματος υης Κρήτης, μέ τό νά πηγαίνουν στίς δίκες τοΰ Έφεΐτείου Κρήίπης, πού έδρεύει στά Χανιά. ΕΠΑΝΕΡΧΟΙνίΑΣΤΕ όμως καί πάλι, γιά νά θίξο με τό σο6αρ6ταιτο αύτό θέμα καΐ νά ύπογραμμίσω- με γιά μιά πιρόσθετιη φορά δτι ή ταλαωτωιρία αυτή μποριεί νά έκκλείψει, δν διη,μΐιουιριγαιβεϊ 2να Μετα 6αιτιικό Έφείτεΐο τό άποϊο νά έκδιικάζει τίς ύτιοθέ- σεις τοΰ Ηρακλείου* (πού είναι καί οί περιοσότε ρες τοΰ Έφεΐτείου Κρήιτης) καΐ τίς ύποθέσεις τής Άνατολΐκης Κρήίπης. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού έπικρατεΐ σήρερα είναι ά- παιράδεχιτη καί λίαν κουραισπκή γιά 2να μεγάλο ά ριθμό άνβρώτιων, πού είτε οάν διάδικοι, είτε σάν μάιριτυιριες, εϊτε σάν Δικηγόροι, ύφίοτανται την με γάλη ταλαιπωρία τοΰ Έφΐετείου Χανίων, (ΰχι πλέ όν Κρήιτης), μέ τό νά διατρέχουν τόσα χιλιόμετρα (δνάλογα άν ξεκινοΰν άΐιό τό Ήράκλειο, τόν "Α- γιο ΝΊκόλαο ί| τή Σ,ιηιζεία) καί νά παραμένουν καμ ]ΐιά φορά καί δεύχερη ιέρ<α στήν τόσο άπομακρυ- ομέινη έδρα τοΰ Έφ&τείου μας. ΝΟΜΙΖΟΜΕ λουτόν δτι κααρός είναι οί Δήμαρ- χοι τοΰ διαμερίσματος της Άνατολικής Κρήτης καί οί έκΓφόαωποι των παιραγωγυχΰίν τάξεων, νά τε- θοϋν έπικεφαλίίς υιάς έκστιρατείας πού θά έχει οάν άποκλειοιτικό αϊτημα την καθιέρωση τοΰ Με¬ τ αβατικοΰ 'Εφετείου, πού κατά τακτά διαοτήμα™ θά έκδιικάζει έδώ τίς ύποθέσεις τοΰ διαμιερίσματος. ΤΟ ΑΙΤΗ,ΜΑ είναι καί λογικό καί δίκαιο, άλλά χρειάζεται αγώνας, ένιτονος αγώνας, γιά νά πει- οθεΐ ή Κυβέρντρη. Κι αυτόν τόν ά,γώνα έχουν χρεος νά άναλάβου,ν άμεοα οί ταγοί των Νομών Ηρακλείου — Λασηθίου. ^♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ΐν ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦« II ΕΠΙΦΥΛΛΙΛΕΖ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Η ΠΠΝΠΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΠΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Τού Λογοτέχνη-Δικηγόρου κ. Νίκου Τζερμιαδιανού 2ο (Τελ'ευταίο) Στό Σαίξπηρ ό άνθρωπος γίνεται φάνιτασμα στοι- χειό. Σιτά έργα τού, μέσα άπό τόν ΰνθρωπο πηδά, τοΰ άνιΒρώπου ιό πραιγματικό Έγώ καΐ προσωποποΐείταα σε ίΐρωα τού ΐίργου. "Οπως ό "Ομηρος άναγγέλει χή δύοη τής 'Ανατολης καΐ την αύγή τής Εύρώπίης, τό ϊδιο καί ό Σαίξπηρ, άναγγ/έλει τή δύση τοΰ Μεσαίωνα και την αύγή τής Νέας Έποχίϊς. Κι οί δυό τους κλεί- νουνε την πόριτα σ' 2να χτές κι άνοίγουνε την πόρτα ο' 2να αυριο. Στή γλυΐιπκή, ό Πραξιτέλης κΐ ό Φειδίας είναι μιά άπαγκίστρωοη άπο τόν προϊστοριΐκό σκοταδισμό γιά μιώ καινούργια άνάιταση γιά μιά ένατένιοη στό φώς πού άναΐέλει· Είναι ή πρώτη έπιδίωξη τοΰ άνθρώπου νά προο«γγίση τό τέλειο. Είναι μιά Γένεση, άριχή ενός άγώνα άπό τόν δνθρωπο γιά τόν ανθρϊοτιο, πού ουνεχί- ζειαι άκόμα καί σήμερα. Μιά θεϊκή εκδηλώση τοΰ άιν- θρώπου. Οί Άναίΐολίιες μέ τό μΰθο τής Βα6έλ, έπιχει- ροΰν αύτοί ν' άνέβουν στό θεό. Ό Πραξιιτέλης κι ό Φειδίας μέ τή σμίλα τους, τόν κατεβάζουν στόν κόθ}αο. Τα έργα τοΰ Πραξπέλη καί τοΰ Φειδάα, είναι ή πρώ¬ τη ανθρωπίνη ένσάρκωοη τοΰ θείου. Ό Μιχαήλ "Αγγιελος είναι μιά φύοπ τιτανική, ?- Γθΐμη πάνττα γιά άγώνα καί εξεγέρθη. Στό μισατελειω- νους μειώνες, ίτραχειά κι άτρόμηίτη μορφή βλέπιει κανείς τόν Ήραΐκλή μ' έξογκωμέ- μένο κργο τού «ό Σκλάβος πού βραιύει τα δεσμά τού», τον Ήρακλή μι' έξογκωιμΐένΌυς μειώνες, τρϋιχειά κι ά- κι άκούει <τό τρίξιμο των άλυσσίδων ιοΰ σκλάβου πού σπάζουν. Γράφοντας 2νας ποιητής ό Σκότοι, γιά τή ΝΥΧΤΑ, &να γλυπΐτό τοΰ Μιχαήλ Άγ- γέλου ποΰναι λαξεμένο σέ μιά σαρκοφάγο, λέει: «Ή νι')χτα αύτη πού τή θωρρείς χαριτωιμίένα νά κοι- μάται, οτό μάρμαρο άπό "Αγγελο λαξεύ«τηικε. Ζεΐ κι άναιτνέρι. "Αν δέν τόπαοτεύεις, ξύπνα την.. μά θά σοΰ μιλήση δίχως αόλλο.» Σ/τή ζωγραφική, τό έ'ργο τοΰ Λεονάρδο Ντά ΒίντσΊ, κυβειριναταΐι άτώ τρία 6αθειά μυοτήρια: Τό μυστήριί) τοΰ κακοΰ ατή Φύοη καΐ στήν άνθρωποτηιτοι. Τό μυ- στήριο τής Γυναίκας καΐ τό μυστήραο τοΰ θεοΰ. Μοιρα- ομένο τό δργο τού άνάμεσα στήν όδύνη καί στ' δνιειρο, σαέκεται ό θεαιτής μέ δέος σάν τό βλέπιει, οάν νά βρίσκεται μηροστά σ' έ'να χάος, δπως άκριΐβώς στέκει μέ δέος ό αινθρωπος, σ' όποιοδήιποτε σημεΐο τής γής, μσιιροστά οτό κακό, μπροστά στή γυναίκα καί μπροστώ στό θεό. Ό Ραψαήλ Σάνιτι, είναι ή όμορκριά μέ τή μορφή τοθ θεοΰ. Διαφεντευτής τοΰ ώραίου ό Καλλαΐτέχνης, άγκα λιάζει τόν κόσμο μέ δυό χέρια μ' 2να χέιρι άνβρώπα- νο καί μ' 2να χέρϊ θεϊο. Οί μουσικές συμφωνίες τοΰ Μπετόβεν, είναι δή- |ΐιόοια κηρύγματα πιρός τό παναινθρώπινο άκροατήριο- Μέσα τους βρίσκεις τή γαλήνη, άλλιά καί την άκράδαν τη πίστη, τού στή ζωή καΐ στόν άΊνθρωπο, νά έκφράζε- ται μέ μιά στκιραχ'πκή κραΐυγή. Στό δραματϊκό καΐ δε- ηιπκό κομμάιι τού «Μεγάλη Λειττουργία», άκούει κα- νεΐς μιά έπίκληοη, μιά κ,ραυ-γή γιά την Είρήνη, νά ξε- πιετάγεται μέσ' άπό άγΐρηους πολεμικούς ήχους καί ογο α'ίστημα καί στή σκέψη τοΰ άκροατή δέ μένεΐ πιά καμμιά άμ<ρι6ολία γιά τίς βαθύτερες προθέοεις ιοΰ Καλλπέχνη καί γιά τύ μήνυμα πού φέρνπ μέ τό ϊ^ρ- γο τού. Τό τελευταϊο μέιρος τής 'Ενάιτης Συ,μφωνίας, εϊν' ίίνας "Υμνος γιά την ανθρωπίνη συναδάλφωση. Άλλά ποΰ νά συνεχίση κανεΐς την άναφορά στούς Καλΐλιτέχνες καί στά έργα1 τους. Δέν θά τιελεΐωνε πο- τέ. Ή Στραιτιά ιών Καλλιτεχνών μέ την παναθρώπινη εκφράση είναι άπειραι, καί δοο πάει τώ τελευταία χιρό- νια πυκνώνει· Πώς θά μπορούσαμε ν' άναίρειρθοΰμε ο' δλους; Άναφερβήικαμε άπιλΐϋς σάν σέ παράοειγμα, στά πιό γνίοσιά πανανθρ"ώπινα πνεύιματα, ποΰναι καί παό γνωστά στό εύρύτερο κοινό, γιά ν' άποσα<ριηνίσου- Συνέχεια στή σελίδα 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ Γρόφει ό ΓΙΩΡΓΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΚΟΙΝΗ είναι ή άν/τίλιηιψη άνάμεσα στόν Λαό δτι ΰ- στερα άπό τίς τελευταίες βουλ>ευτικές έκλογές στή
  χώρα μας, τα καίραα έθνικά μας προβλήματα όξύνθη-
  καν άκόμη περιΐσσότβρο.
  ΚΟμματα καί πολιτικοΐ παράγοντες, πού μέχρι
  χθές φαίνονταν νά συμ,πλέουν σ' δνα βαθμό μέ την κυ-
  βερνηιτική πολιτική, τώρα όμολογοΰν τύ «σφάλμα»
  τους καΐ άνοικτά τάοοΌνται έτσι ϊ) άλλοιιώς ένάνιτια
  στήν τακτική τής κυβέρνησης.
  Τόν τελευταίο καιρό σέ δηιλώσεις πολιτικών άρ-
  χιηγών ήν σέ άνακοινώσεις πολιτικών κομμάτων γίνε-
  ται πολύς λόγος γαά την άνάγκη τής άπό κοινοΰ άντι-
  μετώπισης των καφτών προβλημάτων τής χώρας- "Υ-,
  στερα άπό την άπόφαση τής 3ης όλομέλειας τοΰ ΚΕ
  τοΰ ΚΚΕ, στήν όποία μέ έμφαση τονίζεται ή άνάγκη
  τής άντιϊμπιεριαλιστικής δημοκραιτικής συοτηείριωιοιης,
  παραίτάζεις καί κόμιματα μιλοΰν γιά δημοκρατική ένό-
  τη.τα, γιά συνεργασία, γιά ένιαία δράσηι γιά συοπείρω-
  ση σάν τή διέξοδο άπό την κατάαταση πού βρίσκεται ή
  χώρα και την πορεία την όποία άκολουθεί. θετικό εί¬
  ναι τό γεγονός στήν περίιπτωοη αυτή, δτι άνάμεσα στά
  δυό βασικά κόμματα τής άντπττολίΐΓευσης τό ΚΚΕ καί
  τό ΠΑΣΟΚ ύιπάρχει άς ποΰμε μιά «χρυσή τομή» σχετι
  κά μέ τα βασικά προβλήματα κύρια δημοκρα/τικοΰ χα-
  ραχτήιρα. Εΰλογα δμως πολλοΐ άναιρωτιοΰνται: γιαττΐ
  άφοϋ ύπάρχει μιά έστω ϊδαα βέοηι πάνω σέ ένα ι) περι-
  σσότε.ρα θέματα έν τούτοις δέν γίνεται κατορθωθή ή
  συνειργαοία καί ή άπό κοινοΰ δράοη πάνω στό συγκεκρι
  μένο αύτό θέμα;
  Τί είναι λοιπόν έκείνο πού έμποδίζει τή συσΐ—ί-
  Γ>ωση;
  Τό πρόβλημα βεβαία τής συνεργασίας ι) τής συ-
  σηείρωοης δέν είναι οΰτε εΰκολο οΰτε άΐιλό. Πάντα οί
  συνεπεΐς όπαδοί τοΰ Έπιστημονικοΰ Σοσιαλισροΰ τό
  άντιμε-τώπιζαν μέ ίδιαάτειρη πιροσοχή καΐ άποδίδουν τε¬
  ραστία σημαοία στή συμμαχία μέ αλλες πολΐιτικές δυ¬
  νάμεις συνδυάζοντάς την μέ την ένότηιτα άπύ τα «κά-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  ΚΛΟΠΕΣ «ΕΥΤΕΛΟΥΣ ΑΞΙΑΣ»
  ΣΥΧΝΑ παραπέιμπονται στά Δικαστήρια ύποθέ¬
  σεις κλοπής διαφόρων καταστ,ηιμάτων καί έΐπίοης
  συχνά τα άνπκείμενα θεωροϋντται «εύτελοΰς ά-
  ξίας», μέ άποτέλεσμα νά μένει άτηιώρητη ή πρά-
  ίίη.
  ΕΠΕΙΔΗ ή ποινή έχει χαραχαήρα παραδειγματι-
  αμοΰ, νομίζομε δτι πρέιπιει νά δΐκάζεται ή πράξη
  τής κλοπής καί δχι ή άξία τίΰν κλοπιμαίων.
  ΕΤΣΙ, νομίζομε, θά σϋκρρονιοτοΰν οί νέοι κυρίως
  άνθρωποι, πού άν μένουν άτιμώρητοι, γιά κλοπές
  δυό χιλιάδων π.χ. δραχμών, δέν άποκλείεταΐι νά
  πάρουν τόν έθιομό τής κλοπής κι άργόχερα νά με
  ταΐτραιποϋν άπό μικροκλόφίτες, σέ διάσΐ^ιους διαρ-
  ρηκιτες.
  Ο ΚΛΕΦΤΗΣ είναι κλέφτης έστω αν κλέψει χΐ
  λιες ή ?να έκα,τοιΐ^ιύρΐο δραχ]»ές·
  ; ε
  ι
  ι
  ι
  ι
  χαρας
  γ, σΙαυτ±>ν |_____ |
  .~ΙΙ/ Ι |Γ*~ ι~μΓ.ΛΙ ιΠ Τ-<— ίΙ /~··^^~"~"~ 10 ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ · - ίρροί,οι ιν οιαλ'Λοι ποοοοι.ιπ προλη[Λη νυ πε!;ι εοτ: ω ι-.ηι ■ μΓ1 ΟυλλοΡο Λ κτι'π,θιι Η"ΑΛΗΘΕΙΑ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1978 ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ ΝΒΙ ΓΟ ΒΗ πΤΠ Ο3 Β1 Κατά την προχθεσινή τού κατάθεοη οΐή δίκη μας Ο κ. Αριστ. Γραμματικάκης καταδίκασε τή Διχτατορία "Άπό τό 1970 - εϊπε - εϊμαι εναντίον της Χούντΐΰ, Στό ΜονσμβΛές Πληιμιμελειο- δίκεΤο Ηρακλείου μέ Πρόεδρο τόν κ. Κουτουλάκη, καί Είσαγ- γελέα τόν κ. Μαρκη, έκδικάστη κε π,ροχθές Σάδοατο ή μιήνυση ' τού κ. Άριστοτέλη. Γροβμιματικά κη, έκδότη τής «Μεσογεΐου», κατά τοΰ έκδότη τής «Αληθεί¬ ας», γιά τό δτι ό τβλευταΐος εί- χε άττοκαλέσει τόν τηρώτο «Γέ- ρο —Χούντα» στήν αΤθουσα τοΰ ίδιου δικαστήριον κατά τή δι¬ άρκεια προηγουμένης δίκης μί τοιξύ τους, καθώς κα! ότι στήν ίδαα περίτττωση τόν εΤχε, δή- ά θεν, άττειλήσει μέ φράση «θά τα 6ροΰμιε κι άλλοιώς». ιΚατά την διάρκεια τής κατά- θεσής τού ό μηνυτής κ. Γροομιμα τικάκηις, δήλωσε στό Δικαστή- ιριο δτιι κακώς τόν άττοκαλοθν χουντικό, διότι άττό τό 1 970 ό ττοκήρυξε τή Χούντα, καί δτι έν πάσει τηειριΐτττώσβι κα! τώρα την καταδικάζει. Σέ άντίκρουση έρωτήσεων τού καΐτηγοροομένοι; κσ! τοθ συ νιηγόρου τού κ. Γ. Στρατάκη, γι την τταραδοχιη τής χουντικής ι διότητας άττό τάν ΐδιο τόν μηνυ τή σέ άλλη, γνωστή δίκη, κοΐί σέ παρέμιδαση τοΰ ϋιτιερασττιστή τής Πολιτικάς άγωγής κ. Μαρ¬ κοπούλου, δημιιουργήθηκε μι- κιροεττεισόδιο, με άττοτέλεσιμο νά διακοπεΐ γιά λίγο ή διοιδικα σία. Λίγο άργότερα δόθηκε ή ευ- καιρίο: νά μή συνεχιστεΐ ή δίκη, μέ άντιδικΐες (πού άν συνέδαι- νε θά συνεχιζόταν μάλλον καί την Μ. Δευτέρα), άπό τόν λόγο ·♦ ·»♦♦♦< ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦. ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ Γ ΑΡΝΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 1 „ μπότα τού κατοχτητή, σιωνιοτή, ίμπεριαλιστή καί κάθε είδους έκμεταλλευτή. ΚΙ ΟΜ12Σ κάθε χρόνο άπό αυτόν τό Λαό οί ίδιοι αύτοι, άπαιτούν νά γιορτάζει την Ανάσταση καί τό Πάσχα, νά μετέχει δηλαδή κοινωνικά στήν συμβατικότητα τής ζωής, μέ τίς εύλονϊες καί τά τερερίσματα των Παπαδων, πού οτίς περισσότε ρες περιπτώσει, είναι κι αύτοι όργανα τού πα- ραπάνω δυναμικού ένκληματικού κατεοτημέ- νου. Μιά κοροίδία δηλαδή, μιά όργανωμένη άπά- τη, μέ όλα τά τυπικά πού είναι άπαραίτητα γιά τή συνκάλυφη καί τό κοίμκτμα. ΠΑ ΝΑ πετύχουν μάλιστα τό σκοπό τους, έ¬ χουν βρεί καί τά ύπόλοιπα έθιμικά μέσα πού τούς χρειάζονται, γιά νά χρυσώνεται τό δηλητη ριώδες χάπι: Είναι «τού φτωχού τ' άρνί». Τά ψί- χουλα άπό τό τραπέζι τής όλιναρχίας. Τό έ- θιμο πού τούς έπιτρέπει νά διατηρούν τόν Λαό στά μέτρα πού τούς χρειάζεται γιά νά τόν έ¬ χουν δούλο. ♦ΕΤΟΣ όμως κι αύτό άκόμη τό σκυλίσιο ξερο- κοματο, τό κόκκαλο τού ξεγελάσματος, «τού φτωχού τ' άρνί», δηλαδή, είναι πρόβλημα γιά τόν δι*ό μας Λαό, τουλάχιστον, πώς νά τό πά¬ ρει γ·ά νά... γιορτάσει τό Πάσχα καί νά συνεχι- στεί ή παράδοση. Γιατί μέ την τόση καταπίεση —σκληρή πιά αντιμετωπίση των Λαών πού δεί- χνουν κάποια άγωνιστικότητα — καί τό άρνί αύτό άκόμη θά δυσκολευτεί νά πάρει ό φτωχός. ΣΤΟΧΟΣ βεβαία των καταπιεστών είναι1 ό τέλει ος έξευτελισμός καί ή δι" αυτού υποταγή τοϋ κά πως άντιστεκόμενου Λαού. Μά καί χρέος των καταπιεζομένων είναι νά άντιδράσουν στό έ- πικίνδυνο αύτό μεταίχμιο. Κι άφού δέν μπορεί καλά - καλά φέτος νό πάρει ούτε «τού φτωχού τ' άρνί» ό Λαός άς κάμει κάτι σημαντικωτερο κι ώραίο, πού ίσως άποβεί καί σημαδιακό γιά τίς τύχες αυτού καί των άπογόνων τού: Άς ώρ- νηθεί γιά φέτος μέ περηφόνεια νά φάει «τού φτω χού τ' άρνί» κι άς κάμει μιά πασχαλινή άπερ- γϊα πείνας. ΚΑΠΟΤΕ, κι ίσως είναι αυτή ή κρίσιμη ώρα, ό σταυρωμένος — ταλαιπωρημένος Λαός θά πρέ- πει νά άρνηθεί νό» κάμει τυπική Ανάσταση καί νά προχωρήσει ήρωίκά σέ μιά Λαίκή 'Επανάσταση. Μ.Χ. ότι ό κατηγαροΟμεν>ος, εΐττε στό
  Δικαστήριο δτι θεωρεΐ σηιμαντι-
  κή τή δήλοκτοι τού μηνντή τού
  Γραμ,ματικάκη, την κσταδίκη δ>|
  λαδή τής Χούντας καττά την συ
  πτωματική έττέτειό της κ®! ο1
  τι άν αώτό κατατνραφεΐ στά
  ττρακτικά, δέν εχει λόγονς νά συ
  νεχίσει νά άττοκαλΐΤ «Γβρο —
  Χούντα» τόν μηΜκτή, τή σηιμερι
  νή δήλωσηι τού άττοίοο έχτιμά
  καΐ δτι δέν εΤχε ττιρο&ση νά τ6»
  θίξει.
  Μετά ά—ό αύτό 6'·κ. Γραμιμα
  τικάκηις άττέσυρε την έκκλησή
  τού κα! έτταψε όριστιχά ή πο-ι-
  νική δίωξη γιά την έξύβιριση.
  Γιά τή δεύτειρη κατηιγορΐο
  τής άττειΐλής, ό κ. Μάνί>ς Χαρής
  Μέ τΛν εύκαιρία τοΰ Πάσχα
  ΟΡΓΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΣΑΚ - ΠΑΣΚΕ - ΑΕΜ
  ΠΑ ΤΗΝ
  ΠΡΩΤΟΜΑΠΑ
  Μέ ανακοινώση ττού συΐνντΓθ-
  γράφουν οί -τταρχ—τ&Ε,εις ΕΣΑΚ,
  ΠΑΣΚΕ καί ΑΕΜ, κοολοϋν την έ
  ργοιτική τάξη τοϋ Ηρακλείου νά
  ■πιάρει μέρος μέ έβουσιασμό
  στήν 24«ρη απεργία τής Προ-
  τομαγιάς, πού θά γιορταστεΤ
  στίς 4 Μαΐου.
  Συγχρόνως καλούν καί τή Δι
  οίκηση τού Ε3ΚΗ νά αναλογ»-
  στεΐ τίς εύθύνες ΤΓ»ς καί νά σε-
  δαστεί τή θελήση έιργατών κα!
  ΰττο^λλήιλων γιά ένιαϊο κοινό ά-
  γωνιστικό έορ(ταισμιό, άφού ή
  Πρωτομαγιά εΤναι μερά πάλης
  γιά τα δικαιώμοττσι καί τίς έλευ
  θερίες των εργαζομένων.
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Ή ΥΦΕΣΗ:
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελΐδα 1
  πολογισμό τεράσια ποσά σέ βάρος άλλων τομέων.
  Καί ένώ αυτή είναι ή στάση τής κυβέρνησης έρχεται τό
  ΠΑΣΟΚ μέ την πρόσφατη δήλωση τού προέδρου τού κ. Αν.
  Παπανδρέου στούς «Τάϊμς τής Νέας Ύόρκπς». «...Σέ περίπτω-
  ση πού θα έκτεθούμε σέ πραγματικά μεγάλο κϊνδυνο, λέει ό κ.
  Α.Π., θά μπορέσουμε — καί νομίζω ότι πρέπει νά τό έιτιδιώξου-
  με — νό όπΑισθούμε μέ πυρηνικά όπλα. (ΕΛΕΥΘ. 14)4)78)
  ΚΑΤΑ την γνώμη μου ό κ. Παπανδρέου ύποστηρίζει σχετι-
  κα με τό θέμα τού Αίγσίου καί τής «'Εθνικής άμυνας» άπόψεις
  πού έρχονται σέ όντίθεση μέ τα πραγματικά συμφέροντα τού
  λαού, τόν άντιιμπεριαλιστικό άγώνα, τό συμφέρον τής Είρήνης
  στήν περιοχή καί τό πρόβλημα τής ύφεσης γενικότερα.
  Καί ώς όναφορά τή λύση πού προτείνει γιά τό Αίγαίο, αυ¬
  τή άντικειμενικά όδηγεί, όπως πολλοί όπαδοί τού τό όμολογούν
  σε μετατροπή τής Μεσογείου σέ θάλασσα κλειστή, πού τόν έλεγ
  χο της θά άσκουν οί Άμερικάνοι καί τό ΝΑΤΟ.
  ΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ δέ στό δευτερο σοβαρά θέμα τής «εθνικής
  άμυνας» έδώ ή λύση πού προτείνει ό Α.Π. σέ ένα μεγάλο βαθμό
  ταυτίζεται μέ έκείνη τής «ΝΔ» πού καί οί δυό κατατείνουν στήν
  μετατροπή τής χώρας μας σέ οτρατιωτικό πολεμικό προγεφύ-
  ρωμα ένάντια στίς φιλειρηνικές δυνάμεις, τίς σοσιαλιστικάς χώ-
  ΡΚ καί τα προοδευτικά κινήματα στή Μ. Ανατολή.
  ΚΑΙ ΔΕΝ φτάνει μόνο ή ύπερψήφιση άπό τή μεριά τού ΠΑ
  ΣΟΚ τού στρατιωτικού προυπολογισμόν άλλά έρχεται σάν κε-
  ραυνός καί ή άποψη τού κ. Α.Π. σύμφωνα μέ την όποία, ή 'Ελ-
  λάδα πρέπίΐ νά άποκτήσει βόμβες καί πυρηνικά όπλαΙΙ
  ΑΛΗΘΕΙΑ ποίος όμως μπορεί στά σοβαρά νά ύποστηρίξει
  ότι τα μεγάλα κονδύλια των έξοπλισμών δέν μπάνε στούς άμερι
  κάνους ή στούς άλλους Δυτικοευρωπαίους Ίμπεριαλιστές μέ
  τούς όποίους ή χώρα μας είναι δεμένη στρατιωτικά οίκο-
  νομΗίά καί πολιτικά; Μά αύτό είναι καί τό νόημα τής έξάρτη-
  ης
  ΠΟΙΟΣ κερδίζει ούσιαστικά άπό τό κυνηγητό αύτό των έξο-
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14
  ♦ ♦♦♦♦♦«.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Μ
  ♦♦♦♦♦♦♦♦< ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ! ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΞ 21-8177 δίδΜ — ΟΒ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 ♦♦♦' Μεγάλη κινήση τταρουσιάζει τίς μέρες αθτές τό Τμήιμα Διατ βατΓΤρίων τής Νομάρχας Ηρα¬ κλείου στό όποΤο έργάζονται έν τατικά οί ύττάλληλοι κ. Γ. Γοκ- βιακάκης κα! ή κυρίαι Μ!κα Χρυ σάκη. Άφορμιή ό δγκος των δια βατηιρΐων πού έκδΐδουν οί διάφο ροι έκδρομεΤς, μέ την εύκαιρία τού Πάσχα. Άξΐζει νά σηψιειωθεί ότι μέ- χρι προχθές τό τμή,μα αύτό έ- ξέδωσε 279 διαδαττήρια (άιτό άρχές Άτπριλίον) γιά τίς Δυτι κές χώρες τής Ευρώπας κσΐ 71 γιά τίς Άνατσλικές. Τό Ϊδιο τμήιμα άπό την άρχή τοΰ χρόνου (1978) έχει έκδόσει άκόμη : τόν Γενΰβρη 157 διαδαπή ρια γιά Δυτικές χώρες κοοί 29 γιά Άνατολικές. Τόν Φεβρουάριο 174 γιά Δυτικές και 3ι1 γιά Άνατολικές καί τόν Μάρτιο 286 γιά Δυτι¬ κές καί 32 γιά Άνατολικές. 'Ειτίσης γιά τίς μέρες αύτές έκδοθήκανε τα εξής όμαδικά διαβατήιρια: 6 Γιά τούς Άγίοος Τόττους (Ίσροΐήλ) των 20 άτόμων, δη¬ λαδή 120 άτομα. 3 των Σχολών «Ζήτα» γιά Δ. Εύρώττη μέ 69 στόμιο. 3 τής Παιδαγωγικής "Ακαδη μάας Ηρακλείου των 20 άτό¬ μων, δηλαδή 60 άτομα συνολι- κσ, γιά Κύτηρο. πλισμών καί ποιοί θά τό καθορίζουν άν όχι οί Ίμπεριαλιστές; - Η ΤΑΧΤΙΚΗ αυτή, μάς δημιουργεί φίλους ή έχθρούς άνά- μεσα στίς φιλειρηνικές χώρες τού σοσιαλισμού πού είναι καί οί, φυσικοί σύμμαχοι τού λαού μας στόν άγώνα ένάντια στόν Ί- μπεριαλισμό; ΒΟΗΘΑ αύτο στήν εδραιώθη τής είρήνης ή την τορπιλλί- ζει καί φέρνει πιό κοντά στό λαό, γιατί ό λαός θά είναι αύτάς που θά δώσει τα θύματα, την άπειλή τής καταστροφάς άπό μιά ενδεχόμενη σύρραξη μεταξύ 'Ελλάδας καί Τουρκίας; -λ.»χ% *ιίπ | | ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝ ΙΚΟ ΛΑΟ δέν μπαίνει τό τεχνητό δίλη+φθ* συνθη κολόγηση ή πόλεμος. Όπως σ' όλους τούς λαούς συμφέρει ή εί- ρηνική λύση των διαροφών μέ πλήρη υπερασπίση τής 'Εθνικής Ανεξαρτησίας, κυριαρχίας καί έδαφικής άκεραιότητας τής 'Ελλά δας. Το ξέσπασμα μιάς πολεμικής σύγκρουσης συμφέρει μόνο τα Άμερικάνικα μονοπώλια τής πολεμικής Βιομηχανίας, τούς έμπο- ρους τής ζωής καί τής ελευθερίας των λαών. Σ' ΟΛΟΥΣ είναι γνωστό πώς σήμερα ή οίκονομική βάση τής επιθετικής πολιτικής τού Ίμπεριαλισμού είναι τα συμφέροντρ των μεγάλων μονοπωλίων τής Δύσης στους πολεμικούς έξοπλι- σμους. Τεραστία είναι τα κερδη πού ή συστηματική παραγω- γή όπλων εξασφαλίζει σ' αύτά. Οί κυβερνητικάς παραγγελίες έ- ξοπλισμων, είναι μιά μορφή κρατικής παρέμβασης στήν οΐκονο- μία πού όχι μονάχα δέν στεναχωρεί τα μονοπώλια, άλλά στήν πραγματικότητα εύνοεί τα συμφέροντα τους καί πολώ περισσό- τερο βοηθά στή διατηρήση τού καπιταλιστικού συστήματας στή συγκεντρώση κεφαλαίου στά χέρια των μεγαλύτερον έτθι ριών μέ άποτέλεσμα τό δυνάμωμα τής οίκονομικής τους ίσχύο< Η ΕΥΡΩΠΑ'ΓΚΗ γή ποτίστηκε μέ άφθονο αίμα στά χρόνιο των δυό παγκοσμίων πολέμων. Τ όδικαίωμα γιά ειρήνη είναι άνο φαίρετο καί δέν έχει κανείς τή δύνομη νά τό τορπιλίζει. Οί πραγματικοί μαρξιστές πού μάχονται γιά τό σοσιαλισμό δέν έχουν σχέση μέ τέτοιου είδους σωβινιστικά μιλιταριστκό κυρήγματα γιό πυρινικά όπλα. Ξέρουν καλά πώς ή μόνη τάξη πού ένδιαφέρεται γιά Κέρδη άπό έξοπλισμούς είναι ή άστική. Ό αγώνας πού διεξάγουν γιά την ειρήνη, την ύφεση καί τό άφοπλισμό ,μέ τόν όποίο είναι άντϊ- θετος ό κ. Α.Π. είναι χαρακτηριστικό όργανικό γνώρισμα τού σοσιαλισμού καί άπορρέει άπό τόν ταξικό τού χαρακτήρα. Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ είναι έκείνος πού βάζει πάνω όπ' όλα τα συμφέροντα τού κέρδους καί χαρακτηρίζεται άπό την επιδιώξη τού κυνηγητού των έξοπλισμών. ΣΕ ΛΟΓΟ τού κάπου στήν Άπω Ανατολή πρόσφατα ό Λ. Μπρί ζνιεφ τόνισε: «Ή έπίτευξη τού πραγματικού άφοπλισμού τό στσ μάτημα τού άνταγωνισμού των έξοπλισμών καί ή εξάλειψη τής άπειλής μιάς θερμοπυρηνιχής καταστροφής είναι τό θασικό πρό¬ βλημα πού βρίσκεται στήν ήμερήσια διατάξη τού σημίρινού κό σμου μας». Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΛΣΙΟΥ σελμαν ΞΥΛΑΠΟΟΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΑΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 265.014 καΐ 289.302 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦#♦♦#♦#♦♦♦♦♦♦♦#♦♦♦♦♦4» Σ' δλα αύτά τφέπει ν»ά προ- στεθοΰν ττερήτου τουλίάχιστον ά κάμη 50 διαβατήιρια, πού θά έκδοθοΰν άττ6 σήΊμ6ρα μιέχρι τή Μ. Πέμ,τΓτη. 'Εκεϊνο ττού είναι εύχάιριστο είναι τό γεγσνος δτι σήΐιερα τα Διαδοπ-ήιρια ένδίδονται μέ τπραγ ματικά μίγάλη ταχύτητα, μέ- χρι πού ένώ ό ναμος λέει έντός τριών ή,μερών τό τμή,μα τήις Νο μαρχίας "Μρακλείου νά τα εκδί δεί αύθη,μερόν. Δικαιολογητικά γιά την εκδο στ) εΤνχχι μιά αϊτηση, μέ δεκάι&ρα χιμο χαρτόση,μο, 2 φοίτογραφί- ες, έκλογικό διβλιάριο καί ψορο λογική ένηιμερότητοι. Άπό οίκονομικής ττλευιράς τό «λιαβατήιριο δετούς Ιίρ^,ύος κο- στίΐζει 125ιΟ δρα!χ!μές. Μέ την εύκαιρία των πληρο¬ φοριών αυτών, σημειώνομε καΐ κάτι χαραχτη,ριστικο: Τό ττρώτο μεταττολεμικό δι αδατήιριο γιά ξένη χώρα, την Αγγλία, εκδοθή κε μέ άριθμό 1 τό 1 947, στό όνομα τοθ κ. Γζ ωργίου Παώλου Τερζάκη, γνω- στοθ ώς «Σκάμττυ», γιά έμττο- ρικούς λόγους. Στήν πρώτη δεκάδα έπίσης των τότε εκδιδομένων διαβατη- ιρίων είναι καί τοθ δικηΓ/άρον, τέ ώς Δηιμάρχου κ. Γ. Άλ, Γεωργι· άδη. Τέλος σιημειώνομε δτι τότε έλεγχος " ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣ Η ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΣ Νέα περΓιτπτωσηι διαρρήιξεως, άπό τίς πολλές πού γίνονται στθ Ηράκλειο, τταιρουσιάστηκε την ττερασμένη θδΌμάδα. Συγκε κριιμιμένα άγνωστοι διαρρήξανε την έ^αιοπτοθήκη τού κ. Γ. Πά τταδογιωργάκη στόν 'Άη — Γιάννη καί σηκώσανε όλοκληρο τό χρη,μ—οκιδώτιο, ττού εΤχε μέ σα ττερίττου 1 20 χιλιάδες δραχ μές. Την όττοώριο οί δράστες τοΰ ττέταξαν σέ νάϋλον σακούλα τα γραιμΐμάτιο: καί τίς μετοχέις πού δρήκαιν στό χρηιματοκιδώ- Τιο. Χηιμειώνο,με ότι τόν τελευ- ταΤο καιρό στό Ήράικλειο έχουν ση,μειωθεΤ πολλές διαρρηξεις, ιμέ στόχο τα χ.ρτκματοκιβώτια, άλλά οί περισσότερες μένουν ά- νεξιχνίαστες, ττράγμα ττού ση- μαίνει δτι ή Χωροφυλακή Ήρα κλείου δέν έχ<ε κάνει κ~μ,μιό ττρόοδο στόν τομέα των μεγά- λων διαρρηκτών χρηιματτοκιβιοτί ών, ττού καί άττό παλιότερα ίχο με καταγγείλλει. Πάλι θά σιωττιήσετε κ. Μαρα- γκάκ.ηι; Π,ροσέξετε διότι ή,.,σιω ~ή εΐ«αι χρυσός καί ό...χιρυσός εΤναι άντικβίμενο...·<λοιπ·ής. 'ΕκεΤ πού φτάσαμ€, χρειάζον ται ττερισσότερο τα κσλαιμπού- γιά την εκδοση διοοδατηρίων, έ" νέκρινε μόνο ογτγ' εύθείας τό "Υ πσυργεΐο, κα! ό χρόνος εκδόσε¬ ως ήταν τουλάιχιστον .' ΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ άπό διαμαρτυιρίες των κατοίκων τής περιοχής έτπσκέφτηκε ττρό σφατα τό σηιμεϊο αύτό συνερ- γεΓο χωρίς δμως ή έττέμβασή τού νά είναι άττοτελεσματική, καί τό έμττόδιο παραμένει. Δι καιολογημενες είναι λοιττόν οί διαμαρτυρίας άφού τό κακό δέν διορθώθτικε. Πρίν θρηΜίσουι ε ξανά θύματα στόν τάττο αύτό είναι άνάγικη τό θέμα νά άντιμε- τωττιστεϊ μέ σοδαρότητα κα! ό¬ χι μέ ήμ'ίιμετρα καί σήιμερα γιά νά ξανατονΐσωμε δτι ένώ θίγωμε ένα θέμα σοδαιρό κα! τό όττοϊο έ'γινε άψαρμή γιά δυό θα νατηφόρα δυστ«χιήμα!τα ό κ. Δή μαρχος ή ή άριμόδια τεχνική ϋ- ττηΐρεσία τού Δήμου άδιαφορεΐ! Έττί τής Λεωφ. Ίκάρου καί στή στάση Καλογερίδη ύττάρχει ί¬ να έττικίνδυνο έμιτόδιο στό δρό μο (στροφή) κα! τό όποΐο έμ γο δίζει την όρατότητα. "Υστερα ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ΤΟΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΝΟΙΚΙΟ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 1 σαν ττάλι. Θέιλησί νά μετάσχει καί ό ένοικιαστής τής Πιτσαρίας κ. Μαν. Σολιδάκης, άλλά γιά τνττι κούς λόγους άττοκλείστηκε. Θυμίζαμε δτι ό τελευταίας στήν πειρίτΓτωση τής Πιασαιρίας κοιτήγγειλε τούς δυό τπρώτους Ρουσάκη καί Λυγερό δτι γιά νά άττοχωρήσουν τού ττήραν όρισιμέ να χρηιματικά ποσά. ΤεΛικός ένοικιαστής φαίνεται «άπτοιος κ. Μιντόττουλος, ένώ ένας άλλος άδιόριστος κα- 6ηγητής ό κ. Πάν. Κουιρίνος, δή λωνε τπροχθές δτι είναι ό τελευ- ταΐος πλειοδότης. Στήν τταιρέα των παραττάνω άΜαφέρθηκε κα! ένα τιρίτο πιρό- σωττο, δγνωστο μέχρι στιγμής. Ή εϊδηση αυτή άναστάτωσε την Κοινή Γνώμτ} τού Ήροκλεί- ου, καί κυιρ!«ς τόν έμττορικό καϊ έττοΓγγεΛμοτικό κόσ,μο, διότι ττι- στεύεται δτι — δπως μέ την Π ι τσαιρία — έτσι κα·! τώρα, χειρό τερα αυτή τή φορά, τα ένοίκια θά άνεδούν άκόμη πε.ρισσότε- ρο. Δέν ξέρομε τί π,ρέπει νά γί- νει, άλλά ή ττίροχθεσινήι ένοικίαση ήταν κάτι τό άττα,ράδεχτο, τό πρωτάκουστο, καί τό έξαΐιρετι- κά έπικίνδΐΑΌ γιά την Άγορά τού Ηρακλείου. Καλοΰμιε τούς «ρμοδιους κα! τό κοΐινό νά ττάρουν θέση, στήν τρομαχτική αυτή ττερίτττωση, μέ την όποία καί θά ξαναασχολη- θούμε. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΜ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΩΝ «ΖΗΤΑ» Κ—αδικάσττΐκ* την ·—ροχτμί: νη δδομάδο ό διιευθυντης των Σχολών «Ζητο» κ. Θεοδωράττου- λος, για άττάτη κβτά μιαθήτριαις των σχολών τού, σέ 5 μήνες φυ λακή, ή όττοία σχετιζόταν μέ ά- νώμαλιη έγγροε|ή ττνς στίς Σχο- λες. ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 1 ιραστάσεις καί διαμαρτυρίες στίς Άρχές άττό τόν κ. Νομάρχη μέχρι τόν κ. Δ)τή τής Τροχοοίας Καί δμως ή κατάσταση συνε χίζεται, μέχρι ττού τήιν τπερασμέ νη δδομάδα άττελττισμένοι ττιά ά—ο τίς μέχρι τώρα άκαρττες έ- νέργειές τους, τη|λίϊρώνΤΐισανστήιι εφημερίδα μας, ζητώντας συ- μτΓαράσταστη. 'Ε,πισκεψτήκαμε τόν χώρο τής ττλα/τείας τού ΑΛουσείου Ή ρακλείου καί Βιοπτιστώσαμε πρα γματικά τα δσα ΰττοστηρίζουν οί καταστηιματάρχες τής περιο χης· Νομίζομε λοιπόν δτι ο! Άρ χές έχουν χρέος νά λάβουν σχετ τικά μέτρα, τα όττοΐα όχι μό¬ νο τούς έττταγγενΝματίες αύτούς θά δοηθήσουιν, άλλά καΐ την γε νικώτερη έ,μφάνιση τής ττλατεί άς θά ώψΐλιήσουν. Μιάς ττλατεί βς, τής τομριστικώτερης ίσως τού "Ηρακλείου — λόγω τοΰ ΆρχοΊθλογικού Μουσείου —ή όττοία κάθε αλλο τταρά τουιρι στική έμφάνιση εχει. Καί τό μόνο ττού τής δΐνει τού ριστικό τόνο είναι τα τταρα—ά- νω μαγβζιά, τα όττοΐα) δμως κ,ρύ δονται κι αΰτά άκόμη άπό τα ά νεξέλεγκτα τταρακαρισμένα ίίΊ ωτικά καΐ ψορτηγά αύτοκίνητα. "Ενα άλλο σχετικο πιρόδλημα γιά τό όττοΤο κ ι άλλεις φθιρές στό παιρελθόν έχομε γράψει, είναι τό περιλάλητο τεΤχος τοϋ ΕΟΤ («τό τεΤχος τού αϊσχους» δττ»ς τό ά- ποκαλοΰν) τό όττοΤο χορϊς νά έξυ τ—ρετεΐ κανένα αίσθητικο ή άλ¬ λο σκοπό, ύπάρχει έκεί στό μέ σον τής ττΐλατείας, γιά νώ συμβο λίζει καΐ νά θυμίζει καβηιμερι- νά τό μέγεθος τής άρχιτεκτονι κης δλακείας στή νιοστή δύνα- μ»ΐ· Άλήβεια ττουός ήταν δ άκατα μάχιη,τος έμτηνευσηής τοθ δόλου σχεσίου των Γραφείων τού ΕΟ Τ τα όττοΐα οί ττερισσότεροι ξέ νοι τα έκλαμδάυουν σάν... ούρη τήρια; Ή πλατεία άμως τού Μουσεί ου Ηρακλείου £χει κι αλλες έλ λείψεις πού ό χώρας μας δέν έ- τταρκεϊ νά τίς άναφέρομε. Κλείνομε λοιτηόν ιμέ τό δί- καιο αΐτημα των καταστηιματαρ- χών τής πε,ριοχής, νά άδειάσει ή ττιλατίία άττό τα τταρικαρισμένα αύτοκίνητα ποΰ έμττοδίζουν τήκ διακίνησΓΐ των ττούλιμαν καΐ των ττεζών τουριστών καΐ ντόττιων. 'απόψεις Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΟΠΩΣ είναι γνωστό, ό νέος Άρχιεπίοκοπος Κρήτης Σεβ κ Τιμόθεος, δδωοε, την περασμένίΐ βδομάδα ου- νΐέντευξη Τύίτου, στούς έκπροοώπους των τοτοκών εφημερίδων. , ,. .. τΗταν ριά άξιόλογη καΐ ένδιαφέρουσα έκδήλωοτ, καί μιά πράξη- καλης θελήσεως άττό μέρους της Εκχλη οίας γιά μιά συνεργασίαν μέ τούς άνθρωπους που ένη- περώνουν τό κοινό, άπό ιτούς όποίους καΐ ζτ>τησε τη
  βοηθεία τους στό βργο τού ό νέος Προκαθήμενος .
  Οί καθη,μερινές έφ·ημεί>ίδες δωοανε φΐ σέ μέγα
  λη έχταοη τό κύραο περιεχομενο τής συνέντΕυ^ς.
  Ή δική μας εφημερίδα, σάν έ^δομαδιαία «κδοση,
  δέν ύπάρχει τώρα λόγος νά έπαναλάβει τά εϊδη λεχ-
  ^Έπιφυλλάσσεται δμως σύντομα νά δώσει μεγάλη
  άηοκλειαίκή συνέν,ευξη, τού Σεβ. κ. Τψόθεου, γ,ά
  8λα τά καυτά θέματα πού άποσχολοΰν την οηνερανη έ
  ποχή την Έκκλησία της Κρήτης.
  Μέχρι τότε μόνο 2να τονίζομε: Περΐοχ^ερη άποφαοι
  σπκότητα άπό πλευράς τοΰ νέου 'Αρχιεπισκάπου διό¬
  τι στά έκκλησκκκ,κά μας Μν<ηα πρέχιει νά γίνουν 6α θειές τομές. Ίη τοϋ Μόη Τά τφηρενα λάβαρα τής έργ<ΐτικί)ς τάξης δ- λου τοϋ κόσμου, ύψώνόν^αι πιό ψηλά, άνεμίζουν περήφανύ, άναδιπλώνονται καΐ καλοΰνε τους λα- ούς στόν άγώνα» για νέες κατοχπήσεις νέες έ~τυ- χίβς γώ την νέα κοινωνία της δουλειάς που σύμ- 6ολό της θάχει την αίματοποτισμένη κόκκινη οη- μαία τής ΈργατιαςΙ 1η τοΰ Μάη! Γιορτάζει ή Έ,ργατική τάξη που ν! κηοεκαΐ οίκοδομεϊ την έλεύθερη κοινωνία το 1)3 τής Υ^ς. Γιορτάζει ή έργατική τάξη των υπολοίπων χαιρων, άνα.μετρά τίς έπααυχίες της, ύπολογίζει τά έπόμενα βήΊματα στόν άγώνα, τιμά τούς νεκρούς της, τούς άγωνκπές. Είναι ή κόκκινη μερά, ήίμ^ρο. τής παΑτνς καί τής αλληλεγγύης των έργατών δλου τοΰ κόβεμου. Οί έργαζόιιενοι θά προβάλλουν άγωνιστικά τά γενικά κλαδικά καΐ έργοοταοιακά τους αΐτήματα συνδέονιτάς τα μέ τά γενικότερα ζη,τήιματα τής Δη- μοκιρατίας καΐ τής Έθνιχης Άνεξαρίτηοίας. θα κα ταδικάσουν άποφαοιοτικά τίτν κυ6ερίνητν»χί| πολι τική τής μονόΐιλευιρης λιτότηιας καΐ τοΰ αύίΐαιρχι- σμοΰ. Θα καταδικάοουν τίς πιρθσπάβειες τής Κυβέρ νησης νά χτυιπήει τό συνεχώς άινεριχόμενο λαϊκό κίνημα. θά διατρανώσουν γιά αλλη μιά φορά την όλοκληοιιπική τους άντίθεση μέ τ6 άντιδημοκρατι- κό νομοσχέδιο καΐ θά θρωνττοφωνάξουν την άπόφα οή τους δτι ό «νέος 509» δέν πρόικειται ποτέ νά γί- νει νόμος στήν συνείδηοη των εργαζομένων, θά δώσουν άντιιμπεριαλιιστικο άντιμονοπωλιακό χα- ραχτήρα στό γιορτασμό στίς 4 τοΰ Μάη μέ την 24ω- ρη Πανελλαδική πανεργατική άπεργία. Γιά αλλη, μιά φορά δλοι οί έργαζόμενοι τής χώ ρας μας θά οιωπήσουν καί πάλι στή μνίνμη των ήρω ικών άγωνιστίάν πού δπιεσαν πρΐν άπό 35 χρόνπα γιά τή λευτεριά καί την προκοπή στό Σκοπευτήρι τής Καισαΐριανής. Διακόσιοι άγωνιστές δμη.ροι τί&ν κατακτηιτών έχτελέστηικαν άπό τούς φαοίστες δήμιους. Άνάμεσά τους οί ήΊρωες Ναστολέων Σουκατζί- δης, ό Μήτος Ρεμιπούτσικας καΐ πολλοί άΑλοι διαλ λεκτοΐ άγωνιοττές τοΰ Λαοΰ. Τό φωτεινό παράδειγμά σας, ή άσύγκριττι λε- θενττιά σας, τό θάριρος σας, ή πιίστη καΐ θυσίας σας μας συγκινοΰν μας παραδειγματιζουν καΐ μάς κα- θοδηγοΰν. Λ. ΕΝΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΧΑΝΤΑΚΙ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ των όδών Ποιτελλάρου καΐ Σκουλα, κάτω άπό την Άγία Σοαχία, ί?χει άνοιχτεΐ πρΐν άπό 6 μηνες 2- να χανΐτάκι, άπομεινάρι ενός ^ργου γιά την άποχέτευ- ση. Δυοτυχως δμως τό £ργο, σάν μερικά άόλλα χρονίζει μέ άποτέλεοιια οί περιοίκοι νά τλαωτωροΰνται άπερί- γραπιτα. "Εχομε άχοληθεΐ ξανά μέ τή θλιβερή αυτή περί- πτίοοη, την όποία καΐ πάλι θέτσμε ύπ' όψιν των Δημοτι¬ κήν καΐ αλλων αρμοδίων. ΤΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΜΗΤΕΡΑ,, ΤΕΣΣΕΡΙΣ έ,-ιστήμονες τής Ίατρικής οί κ.κ. Μιχ. Κιουρτζόγλου, ©όδ. Πο~αδάκηις, Γ«άν. Σττϋνθουιρόχης καί Γιώργ. Φυτάκης, δημιούρ γησαν πρόσφατα στό Ή,ράκλειο τό Ίδιωτικό Μαιευτήριο «Μτ|τέρα>,
  τό άποΐο έγκακνιάστη^ε την Τετάρτη. ιί 2 Απριλίου.
  Ή πρωτοοουλία αυτή των παρο—άνω γ ιατρών, νά δώσουν στό
  Ηράκλειο ενα τόσο άξιόλογο καϊ άρτια έξοττλισμένο έττ(στημονικό
  —νοσηλευτικό Τδρυιμα, είναι πέιρα γιά τηέρα έτταινετή.
  Τό Μαιευτήριο «Μητέ,ρα», ττού ήρχισε ήδη νά λειτουιργεΐ στήν
  όδό Γερωνυμάκη 1 1, αποτελεί γιά τό Ηράκλειο ίνα ττραγμ—ικό ά~6
  χτημα καί γιά την κοιινωνία μας μιά τπροσφορά ή όττοία πιστεύομε!
  νά έχτιμηθεΐ δπ«ς τής άξΐζει.
  Με τή δη,μιουργία καί λειτου,ργία τέτοιων έττιστηιμονικών__νο-
  σηλευτικών ίδρυμάτων έπιτυγχάνεται ή τόσο ττοθουμένη ά~6 δλους
  άτΓοκέντρωση στόν τομέα τής ύγείας, δττου είναι σέ δλους γνχχττό
  ττόσο ττάσχει ή Έτταρχία γενικά.
  "Ετσι, τώρα, καί γιά άρκετά δύσκολες ττερι-τώσεις οί γυ-
  ναΐκες τού 'Η,ρακλείου καί τού Νομοΰ τού, θά άτταλλαγοθν'ο-ό τόν
  οπταράδεχτον τπτνγα,νοειρχομό στήν Άθή.να καΐ χωρ,ς -ρόσθετα Ιξοδσ
  και ταλαιττωρίες, θά έχουν τά αύτά αποτελέσμΌττα
  ί
  ♦♦♦♦♦
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Λόγω των άργιών τοΰ Πάσχα δέν θά κυκλο-
  φορησει την έρχόμενη Δ©υτέρα, 1 Μαί- ου
  Η εφημερίδα μας θά έττΛνακυκλοφορήαει κσ-
  νο™ τή μεθεττό,^νη ΔΕΥΤΕΡΑ 8ΜΑΊΌΥ
  1σ7ο.
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
  8 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛ Ι ΔΑ 3
  Ι ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ;
  ■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■§
  Ι ΑΛΗΘΕΙΑ Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■ι
  !■■■■«■ =
  !■■■■■!=
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Ο ΔΗΜΔΡΧΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙΤΛ "ΚΟΥΣ - ΚΟΥΣ
  ΕΛΛΗιΝΙΚέ-Ι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ
  'Αριθ|μ. Προτ. 5470)2)4)4)78
  Πιρός: Την Εφημερίδα
  «Α/.ΗΘΕΙΑ»
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  'Ατταντώνταις — ,μέ πολύ κο
  Λή θέληριηι τηρέπτει ινα ομολογή¬
  ση» — στή στήιλη τού κουτσο-
  ν/πολιοθ σιαις (ετσι δέν θά ττρέ
  ττει νά μεταφΐραιστεΐ τό «κους
  κούς» στά Έλλη,νικά;) έχω
  νά σάς γνωρίσω τα παρα-
  κάτω:
  1. '0 Δήμαρχος πιραγματι-
  κά βιάζεται νά τελειώσοαν ο!
  έργοοσίες πού γίνονται γιά τή
  διαμορφώση τού ΘεάΤηρου τής
  ΟΑΣΗΣ κ,αθώς καί τοθ ττ,ρό τού
  θεάτρου χώρου γιατί θά ττρέ-
  πει τό καλοκαίρι νά μάς 6ρεΐ έ
  τοιμους γιά τίς διάφορες δηιμο
  τικές εκδηλώσει^.
  "Εάν έσεΐς δέν 6Ίρ!σκετε αύ-
  τό τό λόγο ώρκετό μάς άφήνετε
  τό δικαίωμα νά σκεφτούμε πώς
  δέν θέλετε νά τεΛειώσουν οί έρ
  γασίες γιά νά έχετε ΰλη, ιά γε
  ιμίζετε τή στήλιη, σας κ«ί θά
  μάς έττιτρέψετε νά διαφωνήσου-
  ιμε μαζύ σας
  2. 'ΕΞάν εΤχατε φροντίσει νά
  ττίλτνροφορηθείτε γιά ττοιό λόγο
  •εγινε ή έπάλειψη, μέ ένα φτηνό
  άσφαλτικό τάτπηιτα, τής όδοΰ
  ©ερίσσοιι κατά την χειμωνιάτι-
  «ογ> ττειρίοδο, δέν θά γράφατε
  ττράγματα τα όττοϊα έκθέτουν
  την ένηιμέρωσή σας σάν ύτπεύθυ
  νού, δττως τουλάχιστον π [στεν¬
  ώ ττώς θέλβτε νά εΤσθε, διορμόρ-
  φωσης, ένηιμέρωσής καί έπιηιρεα
  σμοΰ τής κοινης γνώμης.
  Γιά τούς άναγνώστες σας
  ττιά σάς πλη,ροφορώ ότι προκει
  ιμένου νά διοχρυλαχθεί κατά τή
  χειμωνιάτικη ττερίοδο ή ύποδο
  <μή ττού εΤχε γίνει στήν όδό Θε ρίσχτου, εγΐινε μιά ττιρόχειρη έ- ττάλειψη την όττοία δυό θεομηνϊ ες κατέστρεφον καί προκάλε σαν μιά ζηιμιά τής τάξη/ς των λ ι γων δεκάδων χιλιάδων δραχ- μών Ό Δήμος, παρ' δλα αϋτά, ή- ταν διοττεθειιμέινος νά ττληρώσει ττολύ ττοιροπτάνω, τηροκειμένου νά έξαο-φαλισθεΐ ή σχετική άνε ση των κατοίκων μιά καί δέν ήταν δυνατή ή άσφαλτόστρωστ) τοΰ δρόιμου σιτή χειμωνιάΠΊΚΓ| ττερίοδο Κα! μέ την εύκαΐιρία: 'Ανα- ιρωτιέμαι. Δέν θά ήταν σκότπ- μο νά ένδιαφερθεΤτε νά μάθετε καΐ νά πληιροφορήσετε στή συ- *«ιχεια τούς άναγνώστες σαις γιά τήιν ΰποδειγμκχτικ,ή έργατ σία πού εγινε οττή Θέρισσο καί ή όατοία τηεριλαιμβάνει τό σύνο λο των εργασιών πού άπται- τοΰνται γιά την άνάπτλασηι μι- άς ττεριοχής, Δηΐλοοδή σύστηιμα άποχέτευσης, άνπκατάστασηις δικ,τύου υδρει/σης, χωματουργι κές έργασιιες, ρυιμοτοιμικές δι- αρυθμίσεις, διανοίξεις, καττασ- κει>ή φρεατίων γιά τα νερά τής
  β,ροχής, κρασπεδόρειθρα καί ά
  σφαλτόστρωση. μέ όριστικό ά-
  σφαλτικό τάττητα.
  Ναμίζω πώς θαττιρεττε νά τα
  ξερετε.
  Φιΐλικά
  ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΞΛΛΗΣ
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μαθητάς Λυκείων
  ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΓνΙΕΣ
  Άγαπητή «Άλήθεια»,
  Εϊμαστε δνα σύνολο μα
  θηίτών καί άναγνώστες τής
  τόσο αγαπημένης μας εφη¬
  μερίδα ς.
  Καααφεύγουμε στίς σε-
  λίδες σας, άναζηΐτώντας
  μοναδική διέζοδο καί συμ
  παράσταση, ώς τελευταία
  τάξη τοΰ Λυκκίου, γιά την
  σχολική μας έκδρορή, την
  ώραιότερη ϊσως άνάμνηση
  τής σχολικης μας ζωίίς,
  γνωρίζονίτας πλήΊρως τό τε
  ράσιιο μορφωτικό, έκτται-
  δευτικό καί ψυχαγιωγικό
  της περιεχόρενο.
  Τα παράπονά μας άφο-
  ροΰν την άιπόφαοη τοΰ Ύ-
  πουργείου Παιδείας γιά
  τίς πολυήρερες πραγματο
  ποιήσιμες έκδρομές, κατό:
  πιν σχετικης έγκυκλείου.
  Συγκεκρΐμμένα έπιτρέ-
  ηονται οί έκοραμιές των τε
  λ«υταίων τάξεων των Λυ
  κείων, μέ τήιν συγκατάθεση
  βεβαία των κυρίων Καθηιγη
  των, σέ χρονικό διάστημα
  πιένπε τό πολύ ημερών, μέ
  τέσσερις διανυκτερεύσεις.
  Αύτη ομως ή άπόφαοτ]
  φέιρνει σέ μειονεκτικώιτερη
  θέση τα σχολεία τίΐς Κρή
  της Τα οποίαι γιά νά έπι-
  σκεφαοΰν διάφορα μέρτ)
  τής Έλλάδας άρχιιτοΰνιται
  οί δύο άπό τίς τέσσερις δια
  νυκτεριεύσεις νά γίνουν
  μ'έσα στό καράβι, μειώνον-
  τας δτσι στό μισό τόν άρι-
  θμό των ήρερών. Διότι τα
  βράδυα τής αναχωρήσεως,
  καθώς καί τής έπασφοφης,
  λογαριάζονται κανονικές ή
  μέρες, έν άνιτιθέσει μέ τα
  λοιπά σχολεία τής Ελλά¬
  δος, πού δέν άντιμετωτιί-
  ζουν αύίτό τό μιειονέκτηρα.
  Ή άγανάκτησή μας λοι-
  πόν συνοψίζεται οχίς δύο
  ήμέρες πού χάνονται μέσα
  στό καοάβι. Διότι ή μετάβα-
  ση άεροπορικώς άποκλείε
  ται, λόγω έπιηυζημένιων έ-
  ξόδων, καθώς καί ένεκα
  τής μεγάλης ζηιτήισεως εί-
  σιτηρίων την έποχή αυτή
  Καί έρωιτοΰμε: γιατί νά
  μή ληφθεϊ κάποια φρονΐτί
  δα πάνω σέ αύτό τό ζήιτηρα,
  οέ σχέση μέ τό παρελθόν,
  πού προβλεπόταιν αύτό;
  Εάν ύπάρχεΐ ή εσφαλμέ¬
  νη άντίληψη ότι την ήμέρα
  τής αναχωρήσεως παρεμ-
  ποδίζεται ή λιειτουρ/γία τόϊν
  Σχολείων, άπαντοΰρε δτι
  ή αναχωρήση γίνεταχ μετά
  τό πέρας των μαθημάτων.
  Παρακαλοΰμε δπως λη
  φβεί κάποια πιρόνσια άπό
  τό άριμόδιο Ύπουργιεϊο, στό
  πρόβλημα πού άντιμετωιπί
  ζουν οί μαθηίτές τής Κρή¬
  της.
  'Ηράκλειο 22)4)78
  Εύχαριοτοΰμε θεριμά
  Μαθηιτές Σχολείων Μέ-
  οης Έκιπαιδεύσεως Λιυκεί-
  ων Κρήτης.
  Υ.Γ Παρακαλοΰμε δτιως
  γίνει σύνττομα ή δημοσίευ
  ση, λόγω τοΰ περιορισμέ
  νού χρονικοΰ διαστΐηματος
  πραγματοποιήσεως των έκ-
  δρομών.
  Ο ΠΑΛΜΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Χοι/τριγιαι/οι ήρωες τής κατοχής
  ΓΡΑΦΕΙ Ο Γ. ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΙ
  Δυσίωινο ήταν τό ττοδιαιφώτι-
  σμα τσί μέρας Οϊ Γερμιανοι ά-
  ξιεθύ,ματΓθΐ άπ' την ττρόσφαττη
  σύιλΐληψη. τού ΣτρατηιγοΟ Κράι-
  πε, όλοκύκλοχταν τό χωριό κ ι
  Οστερα χρμήξαν απάνω τού, ε-
  τοιμοι νά σκορττίσουν θανατι-
  κό
  'ΕΞΙνώ άπαΛόγερναν τα γυ
  ναικάτηαιδα καί λατνοκοκμιοθν-
  ταν τ" άντρο,μάνι, ξαφνικά γέ-
  ιμισαν δλα τα σττίτιαι φοβο κοοί
  Γβρμοονούς άστακοαρματωιμέ
  νους
  'Ανέλωσοιν τ' άναπ·αιμοΰ την
  ϋ>ρα, τό ποδοβολη,τό της μττό-
  ταις τού κιαταχ-τητή καιί οί λέ-
  ξεις «παρτύ σι«άλα».
  Σηικιώσαν άττ' τό στρώ|μα τσί ψυ
  χές τού χεριοΰ κι ώς τσί πνκινοσ
  μιφιάζαν τσί λοολούσοιν συνάιμα·
  σην αύλή τοΰ σχολειοΰ κα!
  τσι' έκικλησι«ς.
  'ΕΞΗτερτΓαιτοΰΐσιαν σι&αιρνιστά
  ιμέ ταραχιη, ιμέ τή θωιριά σκυμ-
  μέν% χολε,μιένιη.
  'Ακετοιρΐοίχισμέναι μά πιότε-
  ρο ήσαν φοβισιμένα δλα τα γυ
  ιναιιοό—αιδα —ού έλαιχε νά πέ-
  σουνε στοΰ χάρου τό ττλοκάΊμι
  Σττάροζε ή «αρδιά σου νά
  βωρεΤ τό χάσικο άλεύρι τού χ«
  ριοΰ μαις ναν' έτοιμοι στή λά-
  ση~ νά τό ρίξουν, ράγιζε ι«ά
  θωρεί τό χορροδρέτπταινο νά θέ¬
  λει νά θθρϊιονει μ|£ λύσα δλους
  τσ' άθούς τσί λειμονιόίς τσ!
  μαντζουράνοις φύλλα·. 'Αντικρυ
  στά στέχοιινταν τα θεριζόψυχα
  ττολυθόλο: σΐτήιν αΰλή τοΰ σκο-
  λειοΰ Ο! ΓέρμσΛίοί εΤχαιν τό χέ
  ιρΊ στήι σκιθΛΓτάλη κι σώτά ήσαν
  ϋτοιμια νά ξβράσουιν αΤιμα καί
  σίδερο φωτία καί θάνατο.
  Ώς τ' άντικρύσαν οί Χονττριγι-
  αιννο! τή γΛώσσα τους κατάΐπι-
  αν Εύτυχώς δμως πού άλλα-
  ξαν γνώμη κ ι άφήσανε ελευθέ¬
  ρα τα γυναικότταιδαι.
  ΑΛέ 22 άντρες ξετελεμένοΜς
  ττού όπτόιμειναιν στό ξεδιάλεγ
  μα τσ! τύχιηις, θά κάνουν τώρα:
  ο) Γερμανοί ΘΙισίαι «έκατόμβη»
  γιά τό δικό τοας στρατηιγό τόυ
  Κιράιττε
  Άναφέιρω άπ' αύτούς τούς 22
  μεριικούς πού φύγαν στοΰ κα-
  κού τή> ώρα κα! ζοΰνε μέχρι
  τώ,ρα.
  Ό Νίκος τ" Άντρέα, ό Γερο
  τταΓπα- Νικολής, ό Τσουρογιώρ
  γηις ό ττίρόεδ,ρος τοΰ χωρίου, οί
  δυό ντραγάτες (Μανταιντώνιης
  κ«ί Γιαννακός), 6 πο—ουτσής
  ό Μανώληις Τζανάκη,ς, ό Κρασα
  νοβάσίληις ό μεΛισσάτορας καί
  αΐλΐλοι Τούς καττο)μ£(Γροΰσαν μέ
  τό κοντάκι τοΰ δττλοι> κ ι ή συχα
  ιμ,ερή ματιά τους τούς ττατθθσε
  στό μέτωπο τή τύπωση τσ! 6ού
  λοις τοθ θανάτου κια! τόν αίίξον
  τα άριθμό
  Άμέσως πήροΐν διαταγή νά
  ξεκ,ινήσουιν φάλαγγα κατ' άν-
  τρα τπρός τα Διτπκά, Προορισ-
  μός τους τό φυλάκιο στά ΧΑ-
  ΛΑΒΡΑ. ΆντιτΓαλεύγΐαν κι άν-
  τιστρατεύθΜταν οί μιατιές τους
  κ ι δσο προχωροϋσαν καταστρώ
  ναν 6ου6ά σχέδιο) νά δρατττετεύ
  σουν γιά νά σωθοϋν
  Κι ώς φτάσαν στή ΚΑΛΕΚΑ-
  ΠΙΝΑ χον δρέθηρβε τούτη ή ό,ρ
  δή θανάτου άττά στό μισοκύ-
  κλι ττοΰκανε τοΰ ρυγιαικιοΰ τό
  τπόρασιμα, ό ψύχραιμος κο! πα-
  νέξυττνος Νίκος τ' Άντρέα χυ-
  μά όθε τό ρυγιάκι κ ι έξαφανι-
  στη^ε Τώρα τοΰ χάροντα τό
  ψύκι άττόιμεινε ενας λιγότερο,Ό
  ταν τόν άναζήτησον λίγο τπό
  τπέρα ήταν ιμάτταιο.
  Στοώρωμα τσ! μιεσηΐμεράς
  φτάσαν στό φυλάκΊο στά *ΧΑ-
  ΛΑΥΡΑ».Βρεβήκαιν σέ λίγο σάν
  Η ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΓ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Ένκατεστάθη στό 'Ηράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  Το ότι φτιαχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαινει ότι
  • ξερουμε νύ διαλεγουμε την πάντα φρέακια πρωτη υλη μας το
  κρεας
  β η ερευνα μας ωδήγησε στό να κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
  τικα με τους πιο συγχρονους τροπους μέσα σέ άπόλυτη άποστει-
  ρωοη
  Ο ί,ερουμε τόν τρόπο άποκτήοαμε καί τα μηχανήματα γιά νά τα
  συακευαζουμε σε άπόλυτο κενο και νά διατηρουμε ετσι τή φρε
  σκαδα τους
  δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη
  και πήτε μας τη ννωμη σας
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τή Σελίδα 1
  με την άποφπ γιά την Παγκοσμιότηιτα στήν Τέχνιη.
  βοο
  Ό καλλιτέχνης ζεϊ καί δημιουργεί σέ μαά άτέο-
  μονη συμφιλίωση τοΰ άνθρώπου μέ τόν άνθρωιπο, τοΰ
  Κόισμου μέ τόν Κόομο. Άιποκαλύιππ:ει στή σκέψη καϊ
  στά μάτπα μας, τό νόηιμα καί τή γεύση των μεγάλων, αλ
  λά καί των άπειροελα'χίστων πραγράιτων, σέ μιά βαθυ-
  τερη και πλατύτερη θεώρηρη τοΰ Κόσμου καί της ζια-
  ής. Σ' έ'να ρυθμό πού νομίζεις πώς έρχεται κατ' ευθεί¬
  αν άπό τό ϊδιο τό καρδιοχτύπι τοΰ Σύρπανΐτος.
  Πολλές φορές μπαρεΐς νά συναντήρης τόν Καλλι-
  τέχνη νά κρατά στά χέρια τού γιά σύιμβολα, τα μικρά
  φυλλαράκια τής χλόης, τα ανθη, τα ζώα, τούς στιενα-
  γμούς και τίς χαρές των τατϊεινών, τα ήλιοβασιλέματα,
  τα άπειροιελάχιστα, τής ζωης καί τοΰ Κόσμου κι δ-
  μως θωριρείς τα άπειιροελάχιστα αύτά, μέ τις μικ,ρές
  διαοτάοεις τους, στήν καλλϊτεχνική μετάπλαοη πού
  παίρνουν, νά γίνωνται παναινθρώπΐνα σύμιβολα καί ν'
  άνιιπιροσωτιεύουν σιτίς τειράστιιες διαστάσιεις τού, τό
  μυσΓήριο καί τή μοίρα τοΰ Κόσμου.
  «Φωνή τοΰ τζίτζικα,
  μέ τό γινάτι σου
  πρυπας τούς βράχους».
  λέει συμβολικά σ' ίνα χάι — κάι τού ό Γιαπωνέζος
  ποιη/τής Μπάσχο — Ματσοΰνο. Κι άλήιόεια. Ποία φωνή
  άνένδατη κι έπίμονη δέν τρυιπα βράχους, δσο κι άν εί¬
  ναι ταπεινό τό στόμα πού φωνάζεΐ: "Οπως βλέπουμιε,
  ή άπειροελάχιστη μέσα στό Σύρπαν (ρωνή τοΰ τζίτζι¬
  κα, στά χέρια τοΰ Καλλιτέχνη, γίνεται σύμβολο κο-
  σμογονικιής Δημιουργίας.
  Στά καλλιπΐεχνΐικά δημιουργήμαιτα, τό άνάστημα
  ι ών βουνών, ό καπνός των Ήφαιστείων, μιά άνθισμένη
  ,κερασιά, μι&ς έκκλησιας ή μΕτώτπη, τό γάλα τοΰ φεγ-
  γαραοΰ, ό ούρανός, ή 6ροχή, τα αοτρα, τό βλέμιμα των
  ψαριών μέσ' στά ποτάμια, γίνονται παιναβρώπινα Σύμ-
  βολα.
  Είκόνες, ΐδέες καί συμβάντα, παραλληλιομοί και
  άνιΐιθέσεις, σέ άπίθανους Καλλπεχνικούς χιαισμούς,
  παίρνουν καθολικότητα παναθρώπινη κι έκφράζουν
  πάντα μιά καινούργια άντίληψη, γιά τή ζωή καί τό
  πρόβλημά της, γιά τή μοναςΊά τοΰ άνβρώπου μέσα στό
  άττε.ιρο, γιά π^ν Όδύσσεια τοΰ άνθρώπου μέσα στήν
  πολυδύναμη κυριαρχία τοΰ κακοΰ καί την άνεξιλέω-
  ι ΐι πολλές φορές μοίρα τού
  Ή Τροία τοΰ Όμιήρου είναι ή δίψα γιά φύγη καί
  ή Ίθάκη είναι ή νοσταλγία γιά έπάνοδο. Άνάμεσα σ'
  ΗΑΙΒΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
  'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ΰΠίΟΡΙΒ β.Β.Ε.Ε.
  Ή πείρα καί ή έπιστημονική τεχνολογίκή κατάρτησις τής έταιρείας μας
  σάς έγγυάται με τούς ήλιακούς θερμοσίφωνές της («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕ^ Α-
  νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ριά σπίτια σας, ξενοδο-
  χεΐα, πανσιόν, 6ιοτεχνίες κλπ.
  Χαρή στήν έπαλεκτική έπιφάνεια τοΰ Βί,ΑθΚ ΝΙΟΚΕΓ έ'χουμε 40ο)ο
  μεγαλύτερη άπόδοοη χεκμώνα — καλοκαίρι καί 25°Ο πιό ζεστό νερό άπό τά
  μαΰρα όπορροφηίτικά χιρώμοτα.
  Ό θερμοοίφωνας χωρητικότητος άπό 120—500 λίτρων, μονωμένος μέ
  πολυουρβίΐάνη ύαλαΰφαομα καί πολυεστέρα' συντηρεί 4—5 ήμέρες τό νερό
  ζεστό υπό συνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Αεβήνου 4 - Παροδος 62 Μαρτύρων 103 - 'Ηράκλειο - Τηλ. 222210
  αύτά τά δυό όρόσηιμα, φύγη καί παλινόστηση, διαγρά-
  φεται τό πάθος τοΰ Όδυσσέα, μέ συγχωρεϊτε, τοΰ άν¬
  θρώπου ηθελα νώ πω.
  Ή Ώραία Ελένη τοΰ Μενέλαου καΐ ή Πηνελόπη
  τοΰ 'Οδυσσέα, είναι οί δυό αντιθέτως πλευρές τοΰ γά-
  μου. Ή Βεατρίκη τοΰ Δάνΐτη καϊ ή Δουλτσινέα τοΰ
  θερβάντες, είναι δυό διαφορεαικές άπόψεις γιά τόν
  "Ερωτα. Ή Βεατρίκη, όδηιγεί στήν έξΐδανίκευση, ή
  Δουλτσινέα στή γελοιοποίηοη.
  Άνάμεσα οτόν ούρανό καΐ στή γη, στέκεται ή κορ-
  φή ενός δρους Σινά πού λέγεται Τέχνη. Σέ τούτη την
  κοιρφή καιτε6αίνει ό θεός κι άνεβαίνει ό Καλλιιτέχνης.
  Παίρνει καινούργιες έντολές σάν Μωυσής καί κατε-
  6αιίνει νά τίς δόση στούς άνθρώπους. Ό Καλλκτέχνης
  μέ τό έργο τού δίδει μιά νέα έρμηνεία στό πιρόβλημα
  τοΰ πόνου και συνδιαλέγεται «ένώπιος — ένωπίω» μέ
  τόν ϊδιο τό θεό, στήν προαιώνια π,ροσταγή γιά δημιουρ
  γία καί άναινέωοη, «Γεννηθήτω φως».
  Είναι μοναδικό φαινόμενο στήν ανθρωπίνη πάλη,
  δπ ή Τέχνη, πνιγμένιη άνάμεσα σέ πολέμους καί φό-
  6ους, σφαγές καί αϊματα, υχ»τόσο μοναδικό δπλο πού
  πάνιτα ύψώνει είναι, ό λόγος, ό ή"χος, τό χρώμα, ό ρυ-
  Θμός, ή πειθώ. Σιτήν Τ<έχνη οποίος τιραγουδα καλλίτε¬ ρα καί μιλά πιό γνωοτικά, αύ<τός νικά τόν άντίπαλο. Στήν τέχνη τό μαχαίρι κι ή οχραγή είναι αγνωστα. Ώ- σπτόοο άατό την πιρώτη της έρφάνιση μέχιρι οιηρερα, ή Τέχνη δέν παύει νά μάχεται μ' αύπταπάριντ)ΐση, νά νι- κήση τή σκληρή μοίρα τοΰ άνθρώπσυ κσϊ νά χτίση έ'να καλλίτερο σήμερα, £να καλλίτερο αΰριο, έ'ναν καλλί¬ τερο Κόομο. ΝΙΚΟΣ ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ττουλιά στό κλου6ϊ Όΐλόγυιρα όρθοστέκοΐΛΓταιν τό άγκαθερό σϋ,ρ,ματότπλίεγμα καί μετά άττ' αντό, ναρκοθετηιμένο δλο τό το ττίο Άγνάντιο: κοίτουινταν τό χωιριό. Δακ)ρυσμένη ή ματπά τους, άγκιάλιαζε τό χωριό, γιά στερ- νή φορά ιοαί έ'να ρΤγος κατηφό ριζε άττ' τή ραχοκοκκαλιά τους ι*χί πάγωνε τά μελη τους Ά νατριχιαζε τό τπετσι τους καί ό μττέτης άνεώοκατΓέβαΐΜε σάν <ρυσςρό "Ενα ά—ό τά σττάνια τταιγνίδια πού τταίζει ή τύχη τούς επαιξε κ ι αύτονών Γε,ρμα νικό άττόσπασμα πού έφτασε σέ λίγο άττ" τή Κεφάλα εφερ- νε μαζί τού έτττά συγχωριανοΰς αίχΐμάλωτους. Τό Μανώλττ τού Γιοίμαλομιχάλη τάν ΆττοστόλΐΓ) τοΰ Κασαΐττάικη), τό Διομήδ>ι τό
  Χερσονΐωτάκη, τό Μανώλη τοΰ
  Πολυχρόκη, τοΰ Βασιλάκη, τό
  Γιώργη Μι^υρογιαννάκιη, τό
  Γιώργη τοΰ Τζανή κα! τόν 15
  χ,ρονο κ,αΐ μονΌΐχογιό τό Βασί-
  Λη τού Γιάννη, τού Βασιλάκη
  α—' τή Πειρβόλα Τούς εΤχαν
  8εΤ άττ' τά Χάλαδρα μέ κυάλια
  νά αψηΙλοιπ·ειταιρίζοι;ν στΐς κορ-
  φές Κάστελλο και Κεφάλα. ΕΤ¬
  χαν περάσει τή ζώνττι ττού δρι
  ζαν αύτοι κα! ττροστταβοθσο»/
  ινα κρυφτοΰν. Βοσκάκια καθώς
  ήταν μήνο στά δρη κιοατέχανε νά
  βιροΰν κρυψώνα σωτηρίας.
  Οί Περ,μανοί όμως είπαν «κα
  τσα—λιάδες» δτι ήταν. Τώρα
  πιά εΤχαν ένόχους οί Γερμοκνο!
  νά έκδικιηιθούν κα! ά~όλυσαν έ
  Ιλεύθβρους τούς 21 πού τπάσαν
  στά στρώματα κα! κοιμοΰινταν.
  ΜάΜτρισαν κ,αί τούς έτττά σέ
  άλίλο μέρος συρματο—λεγμένο
  κ.ι αύτό μά μοκ/ρμά άττό κεϊ ττού
  ήταν οί άλλοι καί δέν φαίνουν-
  ταν τό χωριό.
  Ά—άμειναιν όρβιοι ώς την έ-
  ττήμενη μέιρα καί ξεροστάλια-
  ζαν Μά δοΰν τό χωριό τοιλ; μά
  τίττατε.
  Τό λαρύγγι τοι>ς άχνιζε άπτ'
  τόν ττυρετό τού φόβου. ΉοΌν
  ώχιροί άττ' τά δάκ,ρυα καί κιρυ-
  γοί στήν διμη Τρέ,μαιν ώσάν τό
  καλαιμόφυΐλΐλο ττού τό κουνά τ'
  άγέρι κοι! ,μέ χολιασμένηι κου
  ■παραττονςμέΜη σά σκΛάβας χά-
  δι ιταΐρακαλούσαν τίς κορφές νά
  χαμηιλώτουιν καΐ νά δούν γιά
  στεριή φορά τό χωιριό τους "Η
  ■*θειλαν νά1 τ' άττοχαιιρε,τίσουιν νά
  ττούν γιά στερνή φορά στή μάν
  να τό «εχε - γειά» νά κουνήισουν
  τό μαντήλι τους νά φανεΤ νά
  τό δεί ή μάνα τους ττού σίγουρα
  θά στηθοδερνουνταν στό δώμα
  καί θά φώνιαζε άπτελ/ΓΓΐσμένα,
  μά δέν τούς άφησαν οί αττονοι
  Τούς φόρτωσαν την έττομένη σ'
  ενα φοιρτη,γό κια! τούς ττήιροαν μα
  ζΐ τους
  Ώ, Θεέ μου ψρΐκη... Πώς άν
  τέξαν ν' άνεδοΰν στήν καρό-
  τσα χωρίς νάχουν δεί γιά στερ
  νή ψορά τό χ«ριό τους, τό σ—ι
  τάκι τους, τά σοκάκια τ' άγα>
  τπηΐμένα, τά σάχωρα ττού τταίζα
  νέ δταν ήσαν τκχιδιά.
  Φαντάζομαι πώς στύλωναν
  τό δλέμμα νά τό ρΊχνοον πρός
  τά δώ κ ι οί Γε,ρμΙανοί νά τούς
  κλωτσοΰν κ«ί νά τούς σπρώχ-
  νουν άλύτττντα. Δέν είχον αύτοι
  ψΜΧή, δέν έθώροι/ν τπώς ττετάιρι-
  ζε ή καρδιά τους στό στήθος
  »α! δέν ήΌελε νά φύγει πέρα
  αττ' τόν τΓΟρο τοΰ Μ—αττσίκι.
  "Έφτά ττεθαιμένοι αίχμάιλωτοι
  ήσαν πιά σάν πΐέιρασαν τή Χο>
  ρακόβρυση καί κατηιφό,ριζαν γι
  ά τή Μάρθα
  Δέν ξέρω άν κάηικιαν στούς
  φούρνους ή άν λυώσαν στά κά-
  τεργα ττάντως τό πιό θετικό εΤ
  ναι πώς μαζί μέ άλλους Κρητι
  κούς καί 'Ε6ραίοι/ς τούς φυ-
  γάδεψαν μέ 'Ελληνιιοό καράδι
  άνοικιτά άττ' τό νησί «ΜΤΙΑ»,
  τό βούλιαξαν κ,αϊ ττνίγηικιαν δ-
  λοι. "Ολονών οί μάνες ξεψύχηΓ
  σαν μέ τή φωτογραφ» τους
  καί την έλτπίδα ττώς Γσως κάπο
  τε γυιρϊσουν.
  '^ί θεϊα Γιαιμαλαμιχάλαιινα
  εψαξε καί μέ τόν Έρυ&ρό Σταυ
  ,ρό μά δέν τής εΤτηαν αν θά γυρ·ί
  σει ό γυιός τί>ς. Τριάντα τρία
  χ,ρόνια εχουν περάσει καί δέν
  γύρισε κανείς κια! δέν θά γιιρ]
  σουν καιμμιά φορά
  Τριάντα Τιρία χρόνια τώρα
  κοιορνιάζουν στόν ττάτο τού
  γιαλοΰ τρομαγιμένοι άττ' τή
  φρικαιλεότητα τής άτ>6σου και
  ττουντιαθιμέινοι αττ' την κ,ρυγιά
  δα τοΰ αγριου γιαλοΰ μέ τό τα;
  κινό τού σκοτάδι. Δέν βρίσκουν
  τόττο νά «Γταθοΰν, μέριγ νά ξια-
  καδοΰνε. Τό χωιριό καϊ ο! δικοΐ
  τους τοϋς ξέχασαν κ ι άς τούς
  θΜμήΐθΙηικαν οί Γερμανοί μέ τά
  λεφτά ττού στεϊλαν
  Ή γενιά τους εΐχε δγεϊ σπτ'
  τά χαλάσιματα τού πολέμου
  καί τής φωτιάς. Κοιτοΰσε νά
  κιραπτηθεΐ κ ι άφησε τό χρέος
  τους νά τό κάιμει ή νέα γενιά,
  μ ά καί αύτήι τό ξέχασε
  Ή συιμιφορά τού χωρίου μας
  είναι χαραγιμένη σ' δνα αΐλιλο
  μνη,μείο μακιρυά άπτ' τό χωριό
  μας στόν Άγιο Νικόλαο. Τό
  χωριό μας τό χρέος τού δέν
  τοκαιμε
  Καιρός λοΐΓττόν &Λοι μαζί νά
  φτιάξοιιμε ίνα μνημεΐο νά ρθοΰν
  νά φτεροξαπηλώσοον οί ψμχές
  τοας νά δρούν άΜχπαψη στή
  γαλήνη, νά οθούν κοντά μας
  νά τΗλαγιάσουν, νά μ—αίνει ό
  φίλος καί ό έχτ,ρός, ό άδερφός
  κι ό ξένος, νά πιαΐινει καί μ*ά
  κοπελια ίνα κερί νά άνάβει, δυό
  λοΐΛλούδια ν' άφήνει, νά τούς θυ
  μάται κ ι ό Θεός νά συγχωρνά...
  ΓΙΩΡΓΗΧ ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΎΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Ενκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίοτρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. κα» 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.903 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ■♦♦«
  ►♦♦♦< ΜΗΝΠΣ ΧΟΥΣΤΟΥΑΒΚΗΣ Ν Υ Φ Ι Κ Α Σέ άπίθανπ συλλογή ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΑΜΩΝ Ή είδικότπτά μας ΠΑ ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΕΜΕΝΗ ΦΠΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΓ,ΗΣ ΜΙΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗΣ ΖίίΗΣ ΕΛΑΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟ ΦΟΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΗΝΑΣ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Λεωφ. Δικαιοσύνης 57 - Τηλ. 283-428 ΝΥΦΙΚΑ ΚΑΙ ΟΠΑ ΤΠΙΕΙΟΗ ΓΒΜΟΥ
  8 ΜΑΤΟΥ 197·
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Φέιτος, δπως είναι γνω-
  στό, λειτούργηοε στή Σχο-
  λή θεάτρου Ηρακλείου όρ
  γανωμένο τμήμα όρθοφωνί
  άς— έ'κφραοης, γιά παιδά-
  κια ήλικίας άηό 5 6ως 12
  έπ:ών δπου διαμο,ρφώνεται
  τό αϊσθημα τοΰ ρυθμοΰ, ή
  τονικότητα της φωνης, ή
  άκουσπκή εύαισθησία καί
  ή φαντασία τοϋ παιδιοϋ. Τό
  παιΐδικό τμημα τής Σχολής
  έτοΐμάζεται νά παρουσιάση ι
  τόν μίϊνα αυτόν τό παιδικό
  χορόδραμα «Η ΧΙΟΝΑΤΗ
  ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ» μέ έλεύθε-
  ρη εϊσοδο γιά τις μηιτιέρες
  τοΰ Ηρακλείου.
  Έν τώ μεταξύ ή Παιδική
  Σκηνή τοΰ ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕ
  ΩΝ ΚΡΗΤΗΣ μέ τό Νίκο
  Τυριτίδη, τή Μαίρη Βο-
  σταντζή καί τούς σπουδα-
  στές τίίς Σχολής, συνεχί-
  ζει σταθερά τίς παραστά-
  σεις της γιά πααδιά στήν
  υΓοααθρο μέ τό έργο «ΟΙ
  ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ»
  Ή προσπαθεία αυτή τού
  ΘΕΑΤΡΟΥ ΝΕΩΝ ΚΡΗ¬
  ΤΗΣ £χει σάν στόχο, έκτός
  των αλλ'ων, νά φέιρη τόν
  άνθρωπο κοντά στό θέατρο
  ξεκινώναιας άπό τύ Παιοί.
  Άφιερωμένο στόν Καζαντζά
  κη έκοκλοφόρησε τό τεύχος τού
  περιοδικόν «Καΐινούργια Έπο-
  νή», ("Ανοίξη 1978). Στό ά-
  φΊέιρωμ|θ) συ|μΐπερι]|Κα|μ{6β|ι>ονται
  κια! άγνωστα μέχρι στιγμής
  στοιχεΐα γιά τή ζωή καί τό 'έρ-
  γο τού μεγάλον συΐμ—χτριώτηι
  μας ονγγιρα<|>έα. Άττό τα περιε
  χό,μεΜα.Γιαιν. Γουδέλη «ΣτοιχεΤ
  α στη σύνθεση Καζαντζάκη».
  Ι. Μανωλικάκη «Βίος καί Πολι-
  τεία τοΰ δη|μιου<ργοΰ τοΰ Ζορ- μττά κα τού ΚΌπτετάν Μιχάλης, βρ Ανδρουλιδάκη «Ό Καζαν- τζάκιης τό 1941 στήιν Αϊγινα». Ν Πουλιόττουλου «'Αναιμινήΐσεις όπτό τόν Καζαντζάκη», Φ. Δέλ- <ρη «Σικίλιανός και Καζαντζά¬ κης», Γ Μανουσάκη «Τό κωμι- κο στοιχεΤο στόν Καττετάν Μι- ΚΟΙλη», © Πο(τπο(θ!αΜασ'ΟΓΓΓουλου «Δώδεκα ποιή,ματα γιά τόν Κα- ζαντζάκιηι» Άκώμη. δημοσιεύον- ται ώρθρα των: Ε Ι. Μττιτσά- κη «Χρόνος καί Φυσικές 'Εττι- στήμες», τοϋ Β Δ Πατριαρχέα «Το Δωδεχάμηνο» αγροτιά Γράφει 6 ΚΟΣΤΑΣ ΛΑΤΑΗΣ ΑΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ''ΠΑΣΕΓΕΣ,, «Στρατσττεδα Λάρισας Τρι κάλ»ν 1 94ι1 — 1 944» Αύτός είναι ό τιτλος τοΰ άρκετά ένδιοο- φέροντος βιδλίου τοΰ γιατροΰ Άντώνη Φλουντζ ή πού έκυκλο- Φόρησε τπρόσφατα άττό τίς έκδό σε.ις«Πιαπταζήστη» Τό διβλίο φέρ ρνει στό φώς την γέννηρη τού Άντάρτικου σιτή Θεσσαλία κα! άφιερώνεται στά παλληκάρια της ιμεραΐρχίας Κρητών ττοθ ό- διιγήθηκαν σέ δασανιστικό άττό την ττ£Ϊνα θάνατο Στόν 'Αγωνι στή λαώ τής Θεσσαλίας Στούς ιΤτΜτριώτες πού εττεσαν γιά την λευτεριά, άνεξαρτηισία «αί προ- «Λττή τής Έλλάδας γιά έ»α κό σμο ειρηνικό καιί αδελφωμένο ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι Νέος τομευς των δραστηριότητος τής έταιρΐίας μας ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ν Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. θυγατρικη εταιρια τής Άνωνυμου Έταιριας «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» Προσφερουμε σε ανεγειρομενη πολυκατοικια, πολυτελους κατασκευης, επι της οδού Ζησιμοπουλου, στό Παλ Φαληρο, διαμερίσματα 1, 2, 3, 4, και 5 δωματιων Ξέρετε την περιοχή; Άν άχι, γνωρϊστε την. Δέν ύπάρχει πιό σωοτή τοποθέτησις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■»■■■■■ Αφ01 ΓΑΑΡΝΙΑΝΟΥ - Α [Ε0ΡΓΑΑΗ7 ΟΡ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις δισμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καί 5 δωματίων, ώς κσΐ ίσογείων καταστή μά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκοττοικίας πολυτελους κατασκευης κσί επί των όδών 1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνυμου γωνίσ (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοΟ Κράτους) . Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113 ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬ καστος είς γωνιαΐα κεντρική πό λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα λάκη) κατάλληλον διά πάσαν χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν γραφείων έπιχειρήεων έταιρει- ών όργανισμών κλπ. Δυνατότης ελευθέρας άρ χιτεκτονικής διαρρυθμΐσεως. ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ. 222.755. ΑΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΙΓΑΡΑ... Τό περίττετρο ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ στή Βασιλική τοΰ "Αγ. Μάρ¬ κου ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ Διαθέτει καί την «ΑΛΗΘΕΙΑ» Τό γνωστό Κ οπτνοττΐύλειο ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΑΟΥ (ΚΙΜΛΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) διστθέτει δλα τα εΤδη τού κοπτνιστή, ττεριοδικά, έφημερίδες ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οίκία 6 δωματί- ων μετά βοηθητικών χώρων είς θέσιν Άγιος Ιωάννης. Πληροφο ρίες τηλ. 232531 ΡΙΖΖΕΡΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΙΙ Στϊο Τρείς Καμάρες έ ποΑιτιομένο καί καΒαρό περιβάλλον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Π Ι Τ Τ Π Ι Ι έν Π Καί νιά ΐό βπίτι: ΤΗΛ. 223023 ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ταγιματάρχου Τζουλάκη ("Εναντι Τροχαίας) —Τηλ. 284.246 Μητσοτάκη ("Εναντι ξενοδοχείου «Ξενασ») —■ Τηλ. 283.514 ΡΑΔΙΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Β^ΑυΡυΝΚΤ-ΒΕ^ΚΕΡ- (Γερμανίας) ΡΗ.Ι—.ΙΡ3 (Όλλανδίας) βΑΝΥΟ-ΗΙΤΑΟΗΚ'Ιαπωνίας) κλπ — Πώληοη καΐ τοποθετηθή, σέ άπίστευτα χαμιηλές τιρές, πού δύακολα θά βρήτε όπουδήιποτε άλλοΰ. — 'Υπεύθυνη έγγυιηρένη έγκατάοτταση καί είδική τοποθετηθή γιά κάθε μάρ- κα ραδιομαγνηίτοοοώνου και αύτοκινήτου. Διαθέτομε έπίσης ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ Ήλεκτρικές καί (Ήλεκτρονικές — Ήλεκιτρικές) «Σ' άγαπώ, ο άγαπΰί, ο' άίγαιπώ.·.», είπε κάπου, κά ποίος, κάποτε, φυσικά έρω- τευμένος. Καί έρωτευμέ- νος μέ κάποια άγαπημένη μορφή, μ' 2ναι πλάσμα τοϋ θεοΰ θήλυ γ) αρρεν (τί σχέση ίίχιει). Κι ώς έδώ φί λοι μου τίποτε τό περίεργο. Ό ανθρωιπος ήταν τυφλω- μένος μ' δνα αϊσθη,μα. 'Άλ- λωστε μιορέ κοπέλια φυσι¬ κά πράματα Τί γίνεται δμακ;, τί, μ' έ- σας άγαπηπένοι μας Α ΓΡΟΤΟΠΑΤΕΡΕΣΙ Σείς, ποία, ποίον έρωτευθήκατε, δταν στό Συνιέδιριο τής ΠΑ ΣΕΓΕΣ περί ΕΟΚ τό άινά- γνίυισμά της, εϊπ·αι:ε τόσα, τόσα κι άλλα τόσα; Ποία νά ήταν ή έρωτιάρο ή δι- κή σας δραγΐε; Τί νά έκ- φράζατε λ'έγοντας πώς έ'- τσι πρέπεΐ κι άλλοιώς ΘΑ γίνει; Γιά ποιό ΘΑ μιλου- σατε; Μήπιως γιά την μελ- λοντική κατάληψη τοΰ ηΑ¬ ρη; Τί έννοούσατε λέγον τας, πώς ό άγιρότης θά μπεϊ στόν Παράδεισο; Κι αν δνΐτ'ως μπεϊ, μδς λέ τε σάς πσρακαλώ κύριε Καΐραρανλή, κύριε Χρονό- πουλε, μέ τα πολλά σου λόγια, καί την έγίϋθελική σχέση, κύοιε Κολυβα μέ την άγΐροτική Κα'λύβα πού μδς χτίζετε, πώς είναι, τί εί ναι, καί σάν τί μδς μαγει- ρεύεΐ; 'Ή καί σκεφιτήκατε άκόμη, ηώς ό Γιάννος τοΰ Μήιτρου άπ' τοΰ πάνου χω- ριό είναι αραγε ίκανός νά προασπασθεί μέ την κατσού να τού (μπαστούνι), τόν Εύ ρωπαΐο άγροτη; Ποΰ στη- ρίζεσθε κύρΐοΐ; Στήν Άντ ι παιράταξη τοΰ Γκρά μπρός στόν άτομικό έξαπλκχμό των Εύρωπαίων; Τί εΐν' αύτά κύριε ΚαραιμανΛή, κύ ριε Χρονόπουλε, κύριε Κο λυβα; Μά τρώγονιται παν τζάρια μέ ζουμονέρι καί μδς τα πλασσέρνεται έιμας; 'Έτσι σας δίδαί,αν τα άφεν τικά σας οί πλουτοκράτες νά λέτε, ή ετσι οας έ'φερε τό άνεύθυνο-ύπεύθυνο τής κυμαντοκρατικής έποχης μας; Έπΐτέλους σέ ποιούς μιλατε; 'Ή ιιήπως παίζετε τίς κοθκλες μέ τα φουκα- ριάιρικα έιιάς τα λαόπαιδα ι ής χρυσοχ'έρας γής; Κι αν παίζετε, γιατί παίζετε αραγε; Γιά νά μάθετε παι χνίδι; Δόξα τό Θεό άπό παιχνί- δια μπόλικα. Ή πλουτοκρα τική ιαηχανή εχει ντουζί- νες στά νιτουλάπια τής ΰ- πουλης τακτικίίς της. Τί ψάχνετε στά σκοτεινά καί γελειοποιιεϊσθε α.δικα. Δέν λυπαστε τούς εαυτούς σας νά λέτε ολο καί κάτι πού νά σας παίρνσυν στό μεζέ κι οί τελευταϊοι, άφοΰ ίπισι κι άλλοιώς δέν τό κάνετε δ τι λέτε; 'Ή πιστεύετε πώς ύπάρχουν όκόιιη άφελεΐς καί χαύττουνε δσα λέΐτε; 'Άν καί σας τό λέω: Δέν ύπάρχουν. Καί ξέιρετε για- τί; Άπλούοταΐτα, έιπειδή δέν ύπάρχουν καί ψάρια στά 6ουνά καί λαγοί στίς θάλασσες Γιαυτό δέν ύπάρ χούν. Άκά]ΐη καί γιατί τα κρεμάμιενα σταφύλια πού δέν μπόρεσε νά φάει ή άλε πού τα είηε ώγγουοα. Καί γιαυτό δέν ύπάρχουν. Άκό μη καί γιατί ή δωρά λέον- ιος δέν Γ^ταν τοϋ προσποι- ούμενου, τόν λέοντα. Άκό¬ μη καί γιαΐτί ό ΰπνος &χει ω ρες στή χρονική σφοίρα Άκόμη καί γιατί μδς μπού χιτησαν τα σχέδια καί οί προγραμματησμοί Άκόιμιη, γιατί χορτάσαμε άπό λόγια Πήξαρε άπό σχεδια,γράμ- ματα καί μένουμ ε ]ΐέ την ιοθ Ηλίου μοΐρα πάντα. Ποίος σας ξαναπιστεύει κύριοι; 'Όχι, δέν σας ξαναπι- στεύουιμε. Κι αν δέν λέτε ψέμματα, τα φγα σας δέν γίνονται κι εμείς φεύγου- με. "Εχομε 6λέπετε κύριοι κυιοιοι άιστοί κ ι εμείς τιήν θεία μας κατταγωγή τίίς '—" παναστάσεως. Αύιτής πού ΰστερα άπό αίώννων ττείρα καί κόπιων, τώρα άποπερα- τώνομε: Φεύγουμε. Αδεία ζουμε τό χωοιό- "Ετσι έ- παναστατοΰμε εμείς. Μ έ θεϊο προοταγιια καί ποτέ μέ υαχαίρΐ καί σίδτΐιθο, μέ δπλο καί βοιιθα. ΛΕτσι σδς τιμωροΰμε κι 2τσι Θά σας πεθάνουιιε άπό την πείνα, κάποτε. Τα λοιπά καί τα λοιπά καί τα λοιπά σας κύριοι, κρατεϊστε τα αύτοΰ, γιά τόν Σαρωνικό. Πιστεύω νά τα χιαρέσουν τα νερά τού. ΚΩΣΤΑΣ ΛΑ-ΡΔΗΣ ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ— ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΞ 21-8177 5Ι.3Μ — ΟΒ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29 217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ5—7 ΙΛΙΣΙΑ —ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΛΗΘΚΙΑ» ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 ΤΗΛ. 280291 ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚΔΟΤΗΣ—ΔΙΕ ΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΜΜ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ! (ΜΑΝΟΧ ΧΑΡΗΕ) ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 — Τ.θ 164 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ • Τεχνική έπψέλεια· ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν τσξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σάς δώσοο- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟΟΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοΰ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ5 ΤΟϋΚ5, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟθΗΚΗ Ν. καί Ε ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.18Θ ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ * Ή στήλη είναι άφίερωμένη σημερα σέ στιγμι- ότυπα καί «κούς — κούς», άπό τό πρόσφατο πα- σχαλινό ταξίδι μου στίς Άνατολικές Χώρες, Βουλγαρία — Ρουμανία, δπου χτάρασαι £να γε4ΐδ- το όχταήμερο, μέ συινειργάττς καί φίλους τής «Αληθείας». Έξ... Άιναιτολών λοιπόν τό <ρως σήμερα, ή* 6- κριθέοττΕρα, τό χιοΰμορ... * 'Όπως είναι γνωστό, στίς ποιραπάνω χίοριες ύ¬ πάρχει κομμουνιοτική διακυβέρνηοη, μέ άποτέ- λεσμο τό κόκκινο χρώμα, τό κόκκινο άστέρι, τό κόκκινο σφυροδρ·έπανο καί γενικά τό γενικό νΐτε- κόρ, νά τονίζει βνιτονα την κομμουνιοτική τοπο- θέιτηοη των καατοίκων των χωρων αυτών. Γιά ιωά σπγμή λουΐόν, κά'ποιος άπό την πα- ρέα μας εΐχε την ίδέα νά στείλιιαμε κάριτες στόν Διοικηιτή Χωροφυλακής καί στόν Διοΐκηιτή Α¬ σφαλείας (κατά παλιότερο προηγούμενο τοΰ 1964 άπό τή Μόσχα), άλλά σκόνταψε στό περα- εχομενο καί ρώτησε τούς αλλους: —Καλά νά τούς στείλωμε, άλλά τί θά τούς γράφωμε; Καί κάποιος αλλος πρόιτιεινιε: —Έδώ νά ρθίεϊτε κύριοι διοΐΐκηιτές γιά νά.. εύ- χαριστηθείτε κομμουνιστικό κυνηιγητό. Τελικά έπεκράίτησε ό φόβος τοϋ... Μπάλκου καί συνεχίσιηκε κανονικά τό πρόγραμμο τί|ς.. Μπαλκάν.... * Ένας ουνταζιδιώτης άιπό τό πούλμαν τής παρέας μας, εγινε στιόχος πεϊραγμάτων, άπό τό λόγο δτι κρατοΰσε μαζί τού πέντε καλτσόν κι άγό ρασε άρκετά πΐράγιματα, γιατί σττ| Βουλγαρία τό εϊδος αύτό είναι σττάνιο. Σχεαικό Γ)ταιν κι δνα άπιό τα άνέκδοτα πού σκαιρώθηκε στή σπγμή, τό παρακάτω: λΐιλδνε δυό καλτσόν καί λέει τό ίίνα στό δλλο· —Λοιπόν, λοιπόν, τί λέγαμ£; Τό ά"λλο άπαΛΊτά: —Πδψε 6ρέ, μιλδνε τα καλτσόν; Καί τό πρώτο καλτσόν άνταπανιτά: —^Μωρέ μιλάνε αύτά, άλλά γιά την περί—ωσή μας καΑύίτερα είναι τα ... άρίληίτα, παρά τα... μι- λημιένα! * 'Ένας 6ψιμος... Βουλγαρομαθείς την «πάτησε»» κυριολεκτικά. Σ' ^να άπό τα ξενοδοχεία πού μείναμε, άντί ρολό χαρίτιοΰ ύγείας εΐχε ττα<ραλληλόγραμμα τε- ΐιάχια, άπό τα όποϊα θελιηισε νά άγοράσει την έ- παύριο. 'Ήξερε λοιπόν τή λέξη χαρτί πού προφέρε- ται στά Βουλγάρικα σάν καί τα Έλληνιχά περί- που, λλά ντί νά πεΐ μαζί μ* αΐχτή τό έπίθετο <φι- λό» χαρ,τί, δηλαδή «τίνγκα», τα μιπέρδεψε κι εί- ηε στόν ύπάλληλο τοΰ καταστήιματος τό &ντίθε- το ακριβώς έπίθετο, δηλαδή «χοντρό» χαρττί· Τό έπανάλαβε μάλισται πάιρα πολλές φορες γιά νά μην κάνει... λάθος. Άποτέλεσμα: 'Όταν πήγε στό ξενοδοχεΐο κι ανοιξε τό πακέτο, 6ρηκε μέσα.. γυαλόχαρτο νούμερο έξι!.... Δέν ξέρω, φυσικά, αν τό . χρηοιμοποίησε, πάντακ; στήν έπόμενη βόλτα μας στά μαγαζιά, ζητοΰσε έπιμόνως... ταλκ!.. * Στή,ν παΐρέα )ΐας συμΐτεριλαρβανόταν καί ό δι- κηγόρος τής «Αληθείας» κ. Γιώργης Στρατάκης καί μάλιστα οικογενειακώς· Κάτιοια λοιπόν στιγμή πού ϊίπιασε τό μικρό- φωνο καί μίλησε, ένας άπό τούς υπολοίπους συν ταξιδιώιτες, πού δέν τόν γνώριζε, τοΰ εΐπε, μό- λις τέλειακ>ε:
  —Πώς τα είπες έτσΐ ρέ παιδάκι μου, οΰτε δικηγό-
  ρος νασουνα...
  Κι 2νας άπό έμάς είΐτε στόν παραπάνω ξένο
  πρός την πα,ρέα μας συνταξιδιώτη,:
  —'Κι έσύ άγαπηιτέ τό 6ρήκες τόσο ακριβώς, πού
  οϋτε..· μάγος νασουνα...
  Μετά την άποκάλυψη, ό στερεολαδίτης ζή-
  τησε την κάρτα τοΰ δικηγόρου, άχρείαστη νά
  ναι...
  * Ή «Άλήθεια» στά Βουλγάρικα λέγεται «'ΧΙ-
  στινα» καί στά Ροχπκά «Πράβδα».
  Κάποιος λοιπόν άπό την παρέα, πού άκουσε
  δπ σχεδιάζεται άπό την έφη,με·ρίδα μας παρόμοιο
  ταξίδι στη Σοβιετική *Ένωση, άποφάνθηκε πει-
  ραχτικά, άλλά καΛοίτροαίρεΐτα:
  —Προβλέπω σύνΐτομα νά μπαίνουν κάτω άπΟ
  τόν Έλληνικό τίτλο καί οί λέξεις «'χΙστινα» καί
  «Πράβδα».
  Πάντως ή Άλήθεια, 8πως κι αν μεταφράζε-
  ται δταν λέγειται δτοι πσύ πρέπει, είναι πάντα
  μιά, σ' δλες τίς γλώσσες τοΰ κόθΐμου.
  * Τό ϊδιο μέλος τής παρέας μας, £κανε άκόμη 2-
  να πειραχτιικό ύπαινιγμό πρός τόν διευθυντή τής
  «Αληθείας».
  —'Μετά τό ταξίδι αώτό, στή σειρά των ξένων
  νομισμάτων μέ τα όποϊα σ' ΐ,χουν.. συν6εσει μέ-
  χιρι τώρα οί... καλοθελιη<τές σου, δηλαδή τα δολ- λάρια τής Ά,μερικής, τα ρούβλια τής Ρωσίας, τίς λίρες τής Λιβύης, θά πιροστεθοΰιν καί τα λέβα τής Βουλγαρίας Διευκρινίζυ) 8π «λέβα» είναι τό Βουλγάρικο νόμιομα. Αύ/τό θά πεΐ νά £χεις.. διεθνή άχτιν - οβολία, έστω καί μέ δίχως.. όβολούς!... * Ένας φίλος τής συνττροφιας μας, άιτκευθυνό- μενος πρός τόν διευθυντή τής «"Αληθείας», πού ήλταν καί «άρχηιγός» τής έκδρομής, τοΰ είπε: —'Έμαθα 5τι τό βράδυ πού θά μας κάνουν τό πασχαλινό γλέντι οί Βούλγαροι στή Βάρνα, ην δέν βροΰν άρνιά, θά.. σφάξουν τούς άρχηγους. Καί ή άπάνιτιηση τοΰ εύστρα'φοΰς διευθυντή τής «Αληθείας» ήταν: — 'Άν κάτι τέτοιο συμβεΐ, γιά πρώτη φορά άν¬ τί γιά παοχαλινό άρνί, θά φατε.. γουρουνοπου- λο. * Καί τό τελευιταϊο: Άποχααιρετώντας στήν Άθήινα τούς έκδρο- μιείς ό «άρχηιγός», εϊατε σέ μιά περικοηή. —'Ελτΐιίζω νά μέ συγ%ωρήαετε ΟΛ' δέν τα καιά- φερα καλά. Έξ αλλου, 5πως ξ*έρειτε ίίμουν διορι- σμένος καί οί·... δΐσρισμένοι άρχηγοϊ ποτέ δέν τα καταφέιρνουν καλά!. "Ετσι είσηράξαιιε καί χειροκροτήρατα. νΑμ πώς; Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ Ανδη Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ ♦♦♦♦♦♦Φ»Φ