90666

Αριθμός τεύχους

167

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

15/5/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Στό όνομα τού Συντάγματος:Δέν άναγνωρίζομε τό «Νέο 509» γιά τούς ξένο. ;
  ■ Χαράς σ' αυτόν, πού πρίν μέ
  Ι χώμα, τού φράξουν οί άλλοι τό
  ■ στόμα, προλάβη νά πεΐ €στω
  — καί μιά συλλαβή δική τού.
  — Μ. ΚΑΖΑΗΤΧΑΜΝΧ
  £511 ΟΙ ΞΕΝΕΓ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοσβσνΐήβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΜΑΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ο< - Αριθ. τρύλ. 167 Δρχ. β 4 ο 4 Ι ι ι Στό Νέο Σοϋπερ-Μάρκετ «Η ΕΛΛΑΣ», λόγω διαλύσεως: ΟΛΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ! ΠΕΡΑΣΤΕ κύριοι! "Οποίος προλάδει νά πάρει. Περάστε στό μεγάλο παζάρι εύκαι- ρίας. Είναι άπό γενική διαλύση. "Ολα στό σφυρί! ΜΑΛΙΣΤΑ κύριοι! "Ολα στό σφυρί! στό νέο Σουπερ Μάρκετ «Ή Ελλάς» Έλλήνον Χριστιανών καί Άντι- χρίστον, Εθνικοφρόνων καί Άχρήστων. ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΙ ίδεολογίες, συνειδήσέ.ς, πιστεύω, φρονήματα, πολιτικάς φυσιογνω- μίες, άρχηγοί κομμάτων, άγονιστές, δημο- κράτες, χουντιιφί, δήμαρχοι σοσιαλιστές- άρθρογράφοι, «άκροατές», λαϊκοί έμπρη- στές, φρακοφορεμένοι ληστές καί τυποποι- ημένοι τού ' Εθνους καταποντιστές. ΣΤΟ νέο Σουπερ - Μάρκετ «'Η Ελλάς», πουλιουνται τα πάντα, λόγω κατεδαφίσε- Μέ αδεία όχι τού Προέδρου Πρωτοδικών άλλά τού Προέδρου Ήνωμ. Πολιτειών ως, μέ αδεία δχι πλέον τού Προέδρου των Πρωτοδικών, άλλά τοθ Προέδρου των Ή νωμένων Πολιτειών. ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε! Σάς περιμένομε νά σάς υποδεχτοθμε μέ μεγάλες τιμές. Περά¬ στε νά άγοράσετε ό,τιδήποτε πράγμα πρώην άξίας, σέ έξευτελισμένες τιμές. ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε! Τό κέρδος μας έν τί) καταναλώσει καί τό δικό σας έν τή ψυχική μας άλώσει. ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε. Ή φτήνεια τώρα τρώει τόν παρά καί οί πουλημένοι ταγοί μας με- τατρέπονται σέ διεθνών όρνέων βορρά! ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε. Έλάτε νά διαλέξετε τα πάντα, ψαλιδόκολους μέ παπιγιόν καί μαϊμούνια μέ γραβάντα. ΕΙΝΑΙ μιά καταπληκτική προσφορά των 'Εμπόρων των Εθνών, των Ίμπεριαλιστών Σιωνιστών καί Έβραιο - Αμερικανόν λη- στών, γιά τό φτοχο λαό τού μικρου κρά- ,ιυ»; τής Μπανα<'ίας σάν ηροδααφήιμιση τής έπερχόμενης Κοινής Αγορασ-τομανίας. ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε. "Ελα κ,ι έσύ κι ό δεί- νας κι ό τάδες, χορίς νά σκεφτεΐτε καθό- λου παράδες, νά πάρετε τζάμπα ήθ·κές συνειδήσεις, ίδέες, χυμα τ] σέ συσκευασίες ώραϊες, κι άκόμη, ύψηλά πρόσωπα όρκι- σμένα κι έξορκισμένα άπό μεγάλους πα- πάδες, ψιμυθιωμένους όμοφυλόφιλους κα'ι έθελοντες κερατάδες, έναν - έναν χωριστά ή καί, σάν τα μανταλάκια, μέ δωδεκάδςς. ΠΕΡΑΣΤΕ κόσμε. Μιά έπίσκεψη θά σάς πείσει στό νέο Σουπερ - Μάρκετ «Ή Ελ¬ λάς», πού σοθ δίνει άκόμη — έ'κτακτη προ¬ σφορά — τή διττή εύκαιρία: νά κλαΐς τ) νά γελάς! Μ. Χ. «Αφόρητη ψυχοΑογικιί βία μοϋ όοκησον νιίχτο στΐς φυΛακές οί άζιαρτικοί Φουκαράκπς κο! Στρίγκος» ΝΕΑ σοβαρή διάσταση παίρνει τό θέμα Γιαν- νακουδάκη, μετά άπό πρόσφατη τηλεγραφική τού καταγγελία άπό την Άθήνα δπου βρίσκεται πρός τόν Άνακριτή Ηρακλείου κ. Π. Παντελά¬ κη. Συγκεκριμένα ό Τέλης Γιαννακουδάκης, κα· ταγγέλλει δτι τα γεγονότα πού άνέφερε στά ύ- πομνήματα πού έγραψε δταν ήταν κρατούμενος στίς Φυλακές Νεαπόλεως «είναι δλα ψευδη, πλήν τού σημείου τού άναφερομένου είς τόν Ν. Κουντάκη». Προσθέτει έπίσης ότι «έμπνευστής τής δολίας αυτής πράξεως υπήρξε 6 διοικητής τού Τμήμα- τος Ασφαλείας Μανιατάκης καί έκτελεστές ό ταγματάρχης Φουκαράκης (Διοικητής Α' Τμή- ματος Ηρακλείου) καί ό άνθυπομοίραρχος Στρίγκος» (τής Ασφαλείας). Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΟΟΜΜΕΝΤδ Κοτανγέλλει άκόμη ότι τίς ηαραπάνω καταθέσεις «έντέ- χνους» όπως τίς χαραχτηρίζει, τού πήραν οί ανωτέρω άξιωμα- τικοί «κατά τή διάρκεια νυχτε_ ρινής τους επισκέψεως είς τάς φυλακάς Νεαπόλεως, χρησιμο- ποιήσαντες άφόρητον ψυχολο- γικήν βίαν». Ό Γιαννακουδάκης άποκα- λύπτει άκόμη ότι στόχος των ανωτέρω αξιωματικών ήταν άφ' ενός ή εξουδετερώση τού ίδίου καί «άφ" ετέρου οί Γε¬ ώργιος Στρατάκης δικηγόρος ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΟΛΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ ΗΤΑΝ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙ ΤΗ .ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο ΤΕΑΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ¬ ΔΑΚΗΣ ΑΜΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΝΤΑ ΣΑΝ «ΥΠΟΜΝΗ¬ ΜΑΤΙ» ΤΟΥ ΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΠΗΓΑΝ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΑΛΑ ΜΕ ΠΡΟΣ ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ: Ο ΔΙΚΗΓΟ ΡΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» καί Έμμ. Χαριτάκης δημοσιο- γράφος» (ό δικηγόρος δηλα_ δή καί ό διευθυντής τής «Αλη¬ θείας»). Άντίγραφο τού παραπάνω τηλεγραφήματος απέστειλε στήν εφημερίδα μος ό Γιαννα¬ κουδάκης, δέν τό δημοσιεύομε όμως αύτούσιο, σεβόμενοι την ανάκρισιν επί των σχετικών ύ_ ποθέσεων, (έκρηξη βόμβας στό γραφείο τού Μασόνου Βίκτω- ρα Μαρκάκη καί ύπεξαγωγή εγ¬ γράφων άπό τή Μασονική Στοα «Άριάδνη»). Βάσει των «ύπομνημάτων» αυτών τού Γιαγνακουδάκη τα όποία άναιρεί τώρα, παραπέμ- πονται κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής γιά τα μασονικά έγ_ γραφα οί Μάνος Χαρής, Νίκος Ψιλάκης καί Γ. Κιαγιαδάκης. Κατόπιν τής παραπάνω σο- βαρής καταγγελίας, την όποία άδυνατούμί νά πιστέψωμε, έ- πικοινωνήσαμε άμέσως μέ τόν Δ) τή Ασφαλείας κ. Μανιατά- κη καί τόν Δ) τή Α' Τμήματος κ. Φουκαράκην οί όποίοι παρα- δέχθησαν μέν ότι όντως έγινε ή νυχτερινή έπίσκεψη στίς φυ¬ λακές, άλλά «πήγαν έκεί κατό_ πιν τηλεφωνικής προσκλήσεως τού Γιαννακουδάκη». Χθές τό πρωί έπικοινωνή_ σαμε άμέσως μέ τούς κ.κ. Ά_ νακριτήν κ. Παντελάκην καί Ει'- σαγγελέα κ. Ζορμπάν, οί όποίοι ενημερώθηκαν σχετικά. Ήδη, τόσον ό δικηγόρος κ. Στρατάκης, όσον καί ό διευθυν τής τή^ «Αληθείας», έκδηλώσο νέ την πρόθεσή τους νά ύπο- βάλουν μηνύσεις κατά" .των α¬ ξιωματικών τής Χωροφυλακής πού καταγγέλλει ό Γιαννακου_ δα κης καί κατά παντός άλλαυ υπευθύνου, δεδομένου ότι ό Γιαννακουδάκης μέ μαγνητοφω- νημένες ταινίες καταγγέλλει καί άλλες προσπάθειες αξιωματικών Χωροφυλακής, οί όποίοι κατά διάφορα διαστήματα τόν έπίε- ζαν νά έμπλέξει τούς Μάνο Χα¬ ρή σάν άρχηγό βομβιστικής ομάδος καί τόν Γ. Στρατάκη σάν έμπνευοτή. Δέν άσχολούμαστε πρός τό παρόν μέ κρίσεις γιά τα παρο- πανω, ένα έρώτημα μόνο, πρός κάθε άρμόδιο άπευ<θύνομε: — Μέ ποία είσαγγελική ή άλ- λη διαταγή ή αδεία, άξιωματι_ κοί χωροφυλακής άλλης περιο. χής, έστω καί κατόπιν προσ¬ κλήσεως έπισκέπτονται νύχτα κρατούμενο σέ φυλακές καί βγάζοντάς τον έξω συνομιλούν μαζί τού σέ χωριστό δωμάτιο; Δλλη μιά τκριτκπια ή κακοτι/χια μας; Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ "Α., ΚΑΙ Ο ΕΛΤΔ ΟΠΩΣ γνωρίζουν οί άναγνώστες μας, ή έ φημερίδα αυτή, διανέμε τα» μέσω τού ΕΛΤΑ, οη λαδή των Έλληνικών Ταχυδρομειον. ΟΙ ί'διο», ή, άκριβέ- στερα, άρκ€τοί άπό αύ τούς γνωρίζουν έπίσης δτι τόν τελευταίον και- ρό παρουσιάζονται άρ κετές άνωμαλίες στό θε μα τής διανομής, μέ ά- ποτέλεσμα νά χάνων- ται έΦημερίδες ή νά πά ραδίδονται καθυστερη μενά. Γνωρίζομε τίς δυ- σκολΐες κάτω άπό τίς ό ποϊες γίνεται στήν πε- ριοχή Ηρακλείου ή δια νομή των έντύπων καί τής άλληλογραφίας γε νικώτερα. Ξέρομε δτι 23 διανομεύς κάτω άπό δυσμενέστατες συνθή- κες μοιράζουν πλήν της όγκώδους άλληλογρα¬ φίας έπιταγές τού ΙΚ,Α, ΟΓΑ, ΤΣΑ, ΤΕΒΕ, ΔΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΠΑ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΗ ΖΤΡΑΤΑΚΗ ΜΟΣ Ι ΟΥ κλπ, τους λο- γαριασμούς ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΗΜΟΥ, κι' άκόμη τίς Φορολογικές Δηλώσεις τα Τέλη Κυκλοφορίας καί πολλά ότλλα. Είδικ(ά κάθε Δευτέ ρα πρωΐ, πλήν δλων των άλλων οί 23 αύτοί άν- θρωποι έπιβαρυνονται μέ τή διανομή τής «Ά- λήθειας», πού είναι δν- τως ή πιό κουραστική, καθώς καί μέ τή διανο¬ μή 4 άλλον έδδομαδι αίων συνάδελφον καί των φύλλον τής Κυρια κης τον τοπικών καθη¬ μερινόν εφημερίδων. Γι' αύτό ακριβώς ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ο κ ΔΗΜ. ΔΡΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ Μετά άπό αρκετόν καιρό ήρ_ θε στό Ήράκλειο ό κ. Δημ. Δρουγγελίδης, Άν. Γενικάς Δι¬ ευθυντής τού Ύπουργείου "Ερ¬ γασίας, ό οποίος ύπηρετεί τώ¬ ρα στήν Ελληνική Πρεσβεία τής Γερμανίας (Βόννη), σάν Εργατικάς Σύμβουλος. Ό κ. Δρουγεγλίδης έχει στε- νοθς δεσμούς μέ τό Ήράκλειο, άπ' όπου ξεκίνησε ούσιαστικα τή λαμπρή καριέρα τού, σάν Έπιθεωρητής Έρνοσίος. καί μέρχι σήμερα έκτός τής κατανοήσεως καί τής εκτιμήσεως πού ά- ποδίδομε στούς άνθρώ- πους αύτούς, άντιλαμ- βανόμαστε καί ώρισμέ νες άδυναμίες Υ σχετι- κές παραλείψεις τους. Έπειδή όμως τελευ ταΐα άρκετές άταξίες ε χούν καταγγελθεϊ άπό άναγνώστες μας στή διανομή των εφημερί¬ δων πού άπευθύνομε στούς - συνδρομητάς μας, εϊμαστε δυστυχος υποχρεωμένοι νά ψέξω- με καί να καταγγείλω- με τόν ΕΛΤΑ ό οποίος ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4 Η ΣΤΥΓΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΑΓΑΝΑΧΤΗΣΗ καί άποτροπιασμό προκά- λεσε σ' όλόκληρο τό δημοΝ,ρατικό κόσμο, ή στυγερή καί όίνανδρη δολοφονία τού Ι¬ ταλού πολιτικοθ Άλντο Μόρο άπό τους έγκληματίΐς τρομοκράτες των «Έρυθρών Ταξιαρχιών». Ίσως είναι νωρίς άκόμα νά προσδιορίσουμε τίς έπιπτωσεις τής ενερ¬ γείας αυτής στήν πολιτική ζοή τής Ιτα¬ λίας, άλλά καί τον άλλον χώρον τής Δυ- τικής Εύρώπης. ΟΙ μέχρι τώρα ενδείξεις δείχνουν δτι ό ίμπεριαλισμός καί οί πολιτι- κοί τού έκπρόσωποι θά προσπαθήσουν νά έκμεταλλευτουν την δολοφονία τού Μόρο γιά νά χτυπήσουν τό συνεχώς άνερχόμενο έργατικό κίνημα στίς χώρες αύτές. Ή ϊδια δμως ή δράση τής έγκληματικής αυτής συμμορίας Καί τό έβραϊκό σύμδο- λό της (σιωνιστική πεντάλφα) δείχνουν τα βαθύτερα ϊχνη καί τίς ρίζες των «Έρυ¬ θρών Ταξιαρ«χιών». "Οργανα τού Διεθνοΰς Ί μπεριαλισμοθ καί Σιονισμου, αΐμοσταγεΐς δολοφόνοι, ε- χουν καταδικαστεΐ στή συνείδηση κάθε δη- μοκράτη. ΖΤΟ 8ΕΝ0Δ0ΧΕΗ0 «ΑΤΛΑΝΤΙΖ» σήμ£ρα τό σεμιι/άριο των Ξει/οδόχωι; ως Έπιχειρήσεων σέ συ νεργασία μέ τούς Συλ- λόγους Ξενοδόχων Ή ρακλείου καί Λασηθίου. Την έναρξη θά κηρύ ξει ό Γεν Γραμματέας τοθ ΕΟΤ κ. Π. ΛαμπρΙ- ας, ένώ είσηγητές τού Σεμιναρίου θά είναι οί: Βύρ. Άργύρης, Άπ. Δο- ξιάδης, θ. Ζέρδας, Ά Άρχίζει σήμερα στό ξενοδοχεΐο «Άτλαντίς» καί θά συνεχιστεϊ καί αθριο τό Είδικό Σεμινά ριο γιά διοίκηση ξενο- δοχειακών έπιχειρήσε ών, μέ συμμετοχή των ϊ διοχτητών καί διευθυν των ξενοδοχειακών όρ- γανώσεων Άνατολικης Κρήτης. Τό σεμινάριο όργα- νώνεται άπό την Έλλη νίκη Έταιρία Διοικήσε φεριάδης, Π." Χατζηπαύ σεων. λου, Άναστ Μπατεινά κη. Γιά την διοργανώση τού σεμιναρίου ήρθε ά¬ πό προχθές στό Ήρά¬ κλειο ό Γεν. Διευθυντής τής ΕΕΔΕ κ. Πάν. Χα- στάς. Αυριο βράδυ θά δοθει δεϊπνο μέ συμμετοχή των τοπικών άρχών καί Διϊστάμενες άπόψεις ΠροκάΑεοε δόρυβο τό ιπΑενράφημα τού κ. Καρέλλπ οτόνΜητοοτάκπ Τό συγχαρητήριο τηλεγρά- φημα τού Δημάρχου Ηρακλείου κ. Καρέλλη πρός τόν κ. Μητσο_ τάκη καί τόν κ. Κανελλόπου., λο, δημιούργησε διάφορες εντυ- πώσεις στό κοινό ένώ παράλλη. λα άπασχόλησε ιδιαιτέρα καί τα μέλη τού ΠΑΣΟΚ, μέ τή ση- μοία τού όποίου, ώς γνωστόν, έκλέχτηκε ό κ. Δήμαρχος. Μερίδα τού ήμερήσιου Τύπου εξ άλλου, σχολίασε δυσμενώς την ενεργεια τού κ. Δημάρχου, την όποία οί «Μητσοτακικοί» έκμ&ταλλευτήκανε έξυπνα διαδί- δοντας ότι «καί ό Καρέλλης άνέκρινε τή στάση Μητσοτά¬ κη». Ύπενθυμίζομε ότι πρόσφατα ό κ. Καρέλλης χαραχτήρισε δή μόσιρ άπό την εφημερίδα τού τόν κ. Μητσοτάκη σάν «τόν πιό έπικίνδυνο άνθρωπο τού τόπου». Πολλοί πάντως άποδώσανε την ενεργεια αυτή τού κ. Καρέλ λη σέ σκοπιμότητα οίκονομικής ένίσχυσης τού Δήμου "Ηρα¬ κλείου, ένώ άλλοι άντιδράσανε λέγοντας «πώς είναι δυνατόν έ- νας Δήμαρχος σοσιαλιστικού κόμματος νά πιστεύει ότι μέ τέ τοιες μέθοδες παλαιοκομματι- κές, ένα κολακευτικό τηλεγρά- φημα, θά πάρει άπό τό κράτος λεφτά πού τού άνήκουν»;. Τέλος πολλοί έπεσήμαναν τό γεγονός ότι ό κ. Καρέλλης γιά πρώτη φορά έκανε παρόμοια ε¬ νεργεια καί δέν «τηλεγράφη_ σε» σέ άλλες σχετικές περιπτώ_ σεις ύπουργών μέχρι σήμερα. Μέχρι προχθές ό κ. Καρέλλης δέν είχε δώσει έξηγήσεις τής έ- νέργειάς τού αυτής. λέξ Μπενάκης, Στυλ Σε άντιπροσώπων όργανώ- ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ι»»· ΑΠΛΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Η ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Τού κ. ΜΑΝΟΑΗ ΚΟΜΗ ΠΗΡΕ ή φαντασία τή σκέψη καί καβάλα στό άλόγο τής αναζητήσης δγήκαν νά ψάξουν στούς χώρους τής ανθρωπίνης συνείδησης τούς ρημαγμένους άπό τούς συμβιβασμούς τής ζωής νά δροΰν τήν'χαμένη άλήθεια. "Ετσι άρχίζει τό παραμύθι καί συνεχίζει. Πολύ καιρό έψαχναν άπό χοριό σέ χωριό, ά¬ πό πόλίη σέ πόλη. Μιά μερά στό £μπα μιάς πό- λης συνάντησαν μιά γυναίκα κουρασμένη καί πρόορα γερασμένη. Σάν τίιν χαιρέτησαν ρώτη- σαν τ' δνομά της. Άπογοητευση μέ φωνάζουν τούς άπάντησε. Καί την πόλη πού άπλώνεται μπροστά μας πώς την όνομάζουν; Τούτη ή πόλη είναι ό καινούργιος κόσμος ό πολιτισμένος πού καμαρώνουν οί άνθρωποι πού τόν έφτιαξαν. Μά σεΐς κουρασμένοι μου φαίνεστε; Άπό ποΰ έ'ρχεστε κάί ποθ πάτε; Ρώτησε ή άπογοητευση. Την άλήθεια ψάχνουμε νά δροΰμε. Χαμένος ό κοπος σας εΐπε πικραμένη ή άπογοητευση, γιατί ή άλήθεια πουλήθηκΕ κ ι δχι μόνο σέ τούτη την πόλη, τούτη τή χώρα. Άπίστευτα τούς φάνηκαν τοθτα τα λόγια καί ζήτησαν νά μάθουν περισ- σότερα καί ή άπογοητευση συνέχισε τό παρα¬ μύθι. Μιά μερά ή άλήθεια εΐχε βγεΐ στό τσαρσί τής πόλης κι ήταν άπλή, σεμνή, πανέμορφη, ντροπαλή, άδύναμη, συνεσταλμένη, άφτιασίδω- τη. Πεινοθσε μά λίγα τα λεπτά της δέν έκανε σκέψη νά μπεΐ καί στό πιόνφτωχό ξενοδοχεΐο. Μά δέν την πίκρανε τόσο ή άνέχεια δσο ή άπο- στροφή καί ή αδιαφορία τοθ πολύ κόσμου γιά την άλήθεια. Κάποια στιγμή ή άλήθεια συνάν- τησε τό ψέμα: καί γνωρίστηκαν. Καλοζωισμέ- νο καλοθρεμένο, παραστολισμένο, άεράτο καί θράσος γεμάτο. "Εφεραν κάμποσες βόλτες στήν άγορά καί γιά μιά στιγμή τό ψέμα είπε στήν άλήθεια. Πάμε σέ κεϊνο τό μεγάλο ξενο- ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 4
  Ί
  ■ !Γξο*7ιΓ ξεικΓ
  ι
  ι
  Ν
  ι
  τηιϊ κρητη
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  8 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  .— —α α- ε—
  ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
  Κάλυϋε τό τα(ίδι βέ 13 μόνο ωρες
  ΙΚΑΦΟΙ ΜΕ ΕΞΩΛΕΜΒΙΛ ΜΗΧΑΝΗ
  ΠΛΜΛΧΛ ΗΡθΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
  Στό λιμάνι τοϋ Ήρα- νή τής «Γιαμάχα», τοΰ ό- οε ιδιαιτέρα στήν παρα-
  κλείου κατάπλευσε Γψοχ- ποίου κυβερνϊρης ήταν ό πάνω ΐτερίητωση ηταν ή
  Γάλλος κ. Κλάου. ------------Λ ΚΛ------ """
  θές ΠαιραΌκευή 6 Μαϊου,
  στίς 5 τό άπόγευμα, 2να ί-
  διόιτυ-πο σκάφος τής «Ζόν-
  τιακ» μέ έξωλέμβια μηχα-
  Ή Βουλγαρία
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1
  νάδες.
  Γιά τό ταξίδι σύτό θά γρά-
  ψουν οί συνεργάτες τής έφημε,ρ!
  δας μοος κ.κ. Γιώργηις Στρατά-
  κης, δικιη,γάρος, Γιώργηις Λαγου
  βάρδος καί ό Μάνος Χάρηβ,
  ττού συμμετείχον στήν ώραίσ
  Τό παραττάνω σκάφος
  ξεκίνηοε άπό τόν Πειραια
  τα ξημερώματα τής ϊδι&ς
  μέρας καί συγκεκριμένα
  οτίς 4 τό πρΐιΜ, καλύϋττον-
  τας τή διαδρομή Πειραια—
  Ηρακλείου σέ 13 ώρες.
  Τό σκάφος πού «ίχε μή-
  κος 4,20 μ- διάθετε £να κι-
  νητήρα «Γιαμάχα» 40 ίπ¬
  πων καί κατανάλωσε βεν
  ζίνη 100 λίχρων.
  Ό γάλίλ-ος κυβερνήτης
  κ. Κλάου συνοδευόταν μό¬
  νον άπό τή γαλλίδα. συνο-
  δό τού.
  Σγγο λιμάνι τοΰ Ήρακλεί
  αύτη ττεριήγηση.
  "Οστόσο εύχαριστοΰ,με θερμά
  τόν διευθκντή τού «Μτταλκάν ι ου περά,μεναν τόν κυβερνή
  Τουρίστ» στήν "Ελλάδα κ. Κων
  σταντ'ίνωφ τόν άκόλουθο Τύπου
  τής Βουλγαρική^ Πρεσ6ιεί<χς κ. Σα6ώφ καί τόν Ύφυιττιουιργό Τού ρισμοθ τής Βουλγαρίας κ. Γκρό τζεψ, γιά τό ενδιαφέρον τοι>ς.
  τη τοΰ ίδιάτυπου. αΰτοθ οκά
  φους συνεργεϊαι τηλεορά-
  σεως καΐ δημοσιογράφοι ά
  πό την Άθήνα πού τοΰ πη-
  ρ,αν συνΐέντευξη.
  'ΕκεΙνο πού εντυπωσισ
  τιρο<μαχτική δύναμη τού κινη,τήρα, τής έξωλέμοιας δηλαδή μιηχανής «Γιαμά- χα» πού μέ τόση άντοχή κά λυψε την άιπόσταση Πει¬ ραια Ηρακλείου μόνον σέ 13 ώρες, ασες δηλαδή χρει άζονται περΐπου καί τα πλοΐα τής γραμμάς· Αποκλειστικόν άντιπρό- των μηχανών καί γε νικά των προϊόντων «Για- μάχα» στό Ήράκλειο, είνα ή φίρρα ΑΝΔΡ. ΦΑΝΟΥ¬ ΡΑΚΗΣ — ΙΩΑΝ. ΣΠΥ¬ ΡΙΔΑΚΗΣ, Λ. Ίκάρου 16 Ήράκλειο, τηλ. 220.7& Γιά τόν κ. Τϊβρμιαδιανό Ο κ. Μ. ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΝΕΙ Πρός την «Άλήθεια» στολής τοΰ κ. Τζ., ή περίερ Κύριε Δ)ντά, ι Υη έπιμονή τού νά έξα- σέ άττάντηρη έπιστολής ' σφαλίσει διττΛή καί τραΐτλή τοΰ «λογοτέχνη — δικηγό- την συγγνώμιη μας — ■"* — Την τηερασιμενιη Παρασκευή 5 Μα'ίου γιορτάστηκε άττό την Χωροφυλακή, ή ττροστάτιδά της Άγία Ειρήνη,. Τό πρόγραμ- μα περιλάιμβανε δέηση κα! δε- ξίωση. Τή γιορτή τίμησαν 3- λες οί Άρχές τής πόλης και φίλοι τής Χωροφυλακής. Άμφι- τρύων ήταν ό Δ)τής κ. Μαρα¬ γκάκης. — Προχθές ΣάβδοπΌ 6 Μαΐου όργανώθηικε τό Μουσικό Μνη- ιμιόοννο τοθ Στροίτή Καλογερί- δη, άττό τόν Σύλλογο των Φίλων Κρη,τικής Μουσικής Ηρακλεί¬ ου. Βιογραψΐ'κά στοιχεΤα έ'δωσε ό Κ«στή(ς Φραΐγκούλης καί κομ μάτια τοΰ άείιμνηρϊτου Καίλογε ρίδηι έτταιξε στό 6ιολί ό άσύγ- κριτος Άβυσσινός. —Σήιμερα τό &ράδυ στίς 9 θά δοθεί διάλεξη, τοθ Άκαδηιμαι- κοΰ καί διευθυντή τοΰ Ώδείου "Αθηνών κ. Μέν. Παλλάντιου μέ θέιμα «"Ελευθερία κα! Τέχνη». Τή διάλεξη ττού θά γίνει στή Βασιλική τοΰ Άιγ
  στογράφησιηι τής ιδιότητος των
  εκπροσωπών των φοιτητών
  άφ' ετέροι» δέν τεκιμΐηριώνουν
  διά άττοδεικτικών στοιχείον
  τα λε,γόιμενα του,ς. Θέλουμε
  στόσο νά τονίσουιμί; στό
  (.ΈΤο αύτό, δτι ή τοχτική αυτή
  των «γνιωστών - άγνώστων»
  τακτική (φθοράς δηιμο<οροπ·ικών ^.οΛΐηΓνηιτών, άντι/ο^Γήοίτεύετιαι ά —έναντι σιτό φ.κ. καί έχει όλέ- θ,ρια άττοτελέσματα γι' αύτό. Τέλει ώνοντας θέλουιμε νά έκ Φράϋουμε την άττεριόριστη έμ—ι στοσύνη, μας καί τή,ν έκτίιμιηοτί ιμας στό δτ(μοκ.ράτιηι κιαθηιγη,τή ΔΡΕΤΤΑΚΗ τού όττοίου θεω- ρομμε σηιμια!ντικ.ή τόσο την ττα- ρουσία δσο καί την συιμ6ολή το·» στήιν ·π;ροώθΐη£η των ιττρο- θληιμςίτων καί στόν έκδιηΐμοκρα τισ·μό τής σχολής μΐας. Πιστεύ ο'νΐμε δτι κα! ή παρουσία τού στόν Παν)κό δμιλο άττοτελεΤ σηιμαντικό συστατικό στοιχεΤο γιά την έττεξβργασίΐκ θειμάτων ττού άφοροΰν την Άνώτατη Παιδεία. 'εττίσηις θέλομμε νά δη^λώσουμε δτι κάθε ενεργεια στρεφομένη ένάντια σέ δΊηιμο- κ,ράτες καθτκγηττές θά διρεΐ άντι μέτωτΓθυς τό φ.κ. τής σχολής μας. Υ)Γ: Γιά μάς δέν ύιτάιρχει καν θήμρο Δρεττάκηι. 'Ωστάσο σέ ότποιαδήιποτε ένέργβια τταρό μοι!α μέ αυτήν θέλουμε νά εϊμα στε οί τηρώτοι ττού θά την μα»· θαίναιμε. Διότι πιστεύουιμε δτι τέτοιες τΓροβοκιατόρικες ένέρ- γειες δέν ά<ροροΰν μόνο τούς θιγόμιενους καθηγηίτές άλλά κα! όλόκληιρο τό φ.κ. ©ε#ιροΰιμ€ λάθος σας δτι· δέν μάς κοινοττοιήσατε άμέσως τό τηεριεχφενο τής προβοκβίτόρι- κης αυτής έίττιστολής. Τό Δ.Σ. ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΣΟΕΕ Ό Π,ρόεδρος Τ. ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ Ό Γ«ν. Γ,ραιμιματέας Ν. Α0ΑΝΑΣΑΚΗΣ "Αν καί ραττάνω εΤκα ιάιρκετά έν τού¬ τοις γιάένιηιμέρωση τού 'Ηρα- κλειώτικου κοινοΰ καί μόνο θά ήθελα νά σάς γνωρίσω τα εξής γ^[ρω άττό τα δύο θέματα πού θΐγει τό δηΐμοσί&ίμα τού έντυ¬ πον πού άνκκρ&ρετε σττή στη- λησας. Α. Η ΕΚΛΟΓΉ ΜΟΥ ΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΤΗΣ ΑΣΟΕΕ Τό θέιμα αύτό όμφανίστηκε καί ττροεκλογικά σέ μιά τοττι- κή έφιηιμερΐδα. Ή Νομσρχιοκή Έπΐιτιροττή τοΰ ΠΑΣΟΚ, ά- ττάντΓ}ςτε τότε στό δημοσίευιμα έκεΐνο καί τό κείμενο έκεΤνο ά- ττοτελεΤ άποστοιμωτική τΓΐράγνΡ τι άττάντηση, κα! στά δσα ά- ναφέρονται στό δηιμοσϊευμα σχετικά μέ την έκλογή μου ώς κοθηγηιτή τής ΑΣΟΕΕ. Γιά τό λόγο αύτό κα! σβς τό παιραθέ- τω πιό κάτω: Κύριε Διεμθυντά, Παροικαλούμιε νά δηιμοσιεύ- σετε την εξής άττάντηση τής νοιμιαίρχιακής έπιτροτπής τοΰ ΠΑΣΟΚ ττάνω στό σχόλιο τής έφ,ηιμερίδας σας στίς 1 3 1 0 77 σχετικά μιέ την έκλογή κιθϊί τό διρρισιμό τοΰ τή Μανόλτ> Γ. Δρεττάκη, ύ-
  ποψήψιου δουλευτή τοϋ ΠΑ
  ΣΟΚ στόν Νομώ Ηρακλείου, *
  στήν Άνωτάτη, Σχολή Οίκο-
  νομικών κια! 'Εμτττορικών 'Εττι '
  στη^μών (Άνιωτάτη 'Ειμ,ττορι- '
  κή).
  1) Ό κ. Δρεττάκης ήταν ό
  μόνος ΰττοψήφιος στήν Α' έχ
  τακτη αύτοτελή £§ρα τής Οί
  κονομετρίας καί έκλέχτηκε
  (μόνιμος καθηιγηπής στήν έ"-
  διρα αύτη σύμκρωνα μέ τίς
  διατάξεις τοΰ Νόμαυ άττό τή
  Γενική Σ^Μέλευση τής Σχολής
  τόν Ίούλιο τού 1973.
  2) Ανέλαβε ίπτιηρεσία στή
  Σχολή, όπου ύτηηιρετεΤ τόν
  Ίούνιο 1974 καί στήν πρώ
  τη ΓενΐΜήΣυνέλευσηι της, με-
  τά την τττώση, τής χούντας
  ττ,ρότεινε την έπανάκριση δ- !
  λων των καθϊΐγιητών πού έκ- '
  λίγπραν στήν ττερίοδο τής '
  δικτατορίας, δηΛαοη καί τού !
  έαυτοΰ τού. [
  3) Ή τπρόταση αυτή συζητή
  θη,κΈ, έ'γινε δεκ,τή άττό τή
  Γενική Συνέλειχτη τής Σχο
  λής καί διαβΐ/βάστηκε στό ύ-
  ττου'ργεΤο Παιδείαν. Τό ύ-
  ττουργεΐο δμως δέν εκανε καιμ
  μιά ενεργεια ττάνω στό θέ¬
  μα αύτό.
  4) Θά ττρέπει νά ση)μΕΊ<οθεΤ δτι ή ττλειονότητα των καθη γιγτών των ΑΕΙ πού ύττη,ρε- τούσαν τό 1974 είχον έκ- λεγεΤ καί διοριστεΐ στή διάρ- κεΐια τής έττταετίας. 5) Τέλος, τόσο ή νσμαρχια- Η ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ι στω καί λίγη θαλασσ ινή δρο- σια. Τό θέυα υόλιστα είναι ότι ήδη ό Γεν. Γραμματέας τού Ε. ' Ο.Τ. έχει άνανγείλει ότι οί άπο- κλεισμένες παραλίες ανήκουν στό παρελθόν κι ότι οί θάλασ- σες είναι πλέον στή διαθέση τού Λαού. Πώς λοιπόν, ένώ γίνονται πύ- τες οί υπευθυνες εξαγγελίες, ερ- χονται την ιδία στιγμή οί δια- ψεύσεις μέ τα έργα τής περίφρα ξης τού Καρτερού έστω καί «γιά λόγους ασφαλείας;» Νομίξομε ότι ό Δήμαρχος τής πόλης, οί έκπροσωποι των Συλ¬ λογήν καί Όργανώσεων καί γενικά όλοι οί Ήρακλειώτες πρέ- πει νά άντιδράθΌυν έντονα, γιό νά μην όποστερηθούν τή μονα δική λαίκή τους πλάζ Καρτερού πού άπό φέτος, άν δέν ένεργο- ποιηθούν, θά είναι κάτι σόν α- νάμνηση οαληάς καλής έποχής. ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΦΕ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΜΕΡΙΚΑ κεντρικά καφε—<αχαροττλαστε?σ τού Ηρακλείου άρ- νούντα. νά προσ<ρέρουν στοΰς τΓΕλάτες τους έλληνικό καψέ κοί δια- θέτουν ά»η αυτού μόνο νές—καφέ «σκέτο τί καί μέ γάλο». ΥΠΑΡΧΕΙ ή ττλη,ροφορίο: δτι στήν άττόφασή τους αυτή ττροέρχον- ται άττό τό δτι τό καθιερωμένο καφεδάκι δέν τούς οφήνΕΐ — 6ττ«ς τό νές__περιθώρια μεγά-λου κέρδους. ΔΕΝ δεδαιώνομε ύττεύθΐυΐνα ότι αύτάς είναι 6 λόνος, εκεΤνο όμως ττού παραμένει σάν γιεγονός, είναι ή άρνιη—ι τής -ροσφοράς τού καφέ. ΩΡΙΣΜΕΝΑ μάλιστα άττό αύτά τα καταστήματα δέν τφοσφέρουν άναψυκτικά έμφιαλωιμένα, άλλά μόνο πορτακαλάδα χυμό. ΝΟΜΙΖΟΜΕ δτι ή άρμόδΑχ 'Αρχή θά ττρέπει νβ έλέγξει την παρα- ττάνυ περιγραφόμενη κατάστοκτη καί να ύποχρεώσει σέ όσα κα- ταστήιματα που γιά νόμιμολόγο δέν τηροσφέρουν καφέ, νά άναρτή- σουν τουλάχιστον μιά σχετική τβμττελίτσα. ©Α ττρέττει έξ άλιλου νά ίχζυ-' ύ—* δψιν τους ο! κ.κ. Καταστημ—άρ- χες δτι δεν ύπάρχουν μόνον ξέι«>ι τουρίστες σττνν ττόλη αυτήν, άλ¬
  λά κα! ντότΐΊθΐ ττοΰ θέλουν νά τπούν τόν γίλι,κύ βραστό ή τόν μέτριο
  τους, έστω καί κ,ατά τουριστικό τρόττο σερβιρισμένο
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ '
  ΓΕΝΙΚΩΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΜ)
  ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Δ·>νάιμει τής ύττ' άριθμ. 2)5-
  4-78 άττοφάσ-εως τής 'Εξελεγ-
  κτικιής 'Ε(ΐΓΐτροττ,ήις καλούνται
  άτταντα τα μέλη τοΰ Προιμ)κοΰ
  Συ>ν)σμού Ίδιοκτητών ΤΑΞΙ
  Νομού Ηρακλείου είς έκτακτον Ι
  Γενικήν Συνέλευσιν είς την αί¬
  θουσαν συνεδριάσεων τοΰ 'Ε-
  —αγγελμΐοτπκοΰ καί Βιοτεχνι-
  κοΰ 'Εττΐιμεληιτηιρϊου Ηρακλείου ι
  την 1 4 Μαΐου 1 978 ήιμέραν Κυ
  ρι,αικήν κα)ί ώραν 1 Οην ττρωϊνήν
  ττρός συζήτησιν καί λήψιν άττο-
  φάσεων έττϊ των κάτωθι θεμά-
  των τής ημερησίας διατάξεως.
  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ
  ΘΕΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: 'Εκλογή δύο
  άναιττληιρίοιματικών μελών
  τού Δ.Σ.
  ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 'Εκλογή 2
  τακτικών καϊ 2 άναττληρω-
  ματΐ'κών ιμελών τής 'Εξε-
  λεκίτικής 'Επιτροττής
  ©ΕΜΑ ΤΡΙΤΟΝ Συζή,τησις ε¬
  πί αίτήσεως μερίδος συνε-
  ταίρων τηροκειμένου νά
  ιτλ,ηροφορηθοΰν τούς λό¬
  γους διά τούς όποίους έγι-
  νε άνακάτανομή άξ,ωιμά-
  των στό Δ.Σ. καί άντικατά
  στάσις τοΰ τέως ττροέ-
  δρου
  Παρακαλούμεν δέ δττως λό¬
  γω τής σπουδαιότητος των θε
  |μά/Γων καί ττ,ρός ΙένηΙμερωσιν
  των μελών, διά την καθολικήν
  ττροο-έλευσιν
  Έν Ήρακ,λεΐω τή 6)5)1978
  Διά τόν Πρ)κόν Συν)σμόν Ίδι
  «τ ΤΑΞΙ Νο,μού Ηρακλείου
  Ό ΠΙρόεδρος
  ΚΩΝ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  Ό Γεν. Γραιμματτέας
  ΙΩΑΝ. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ
  Είδικώτερα ο Λαός, ό φτυ-
  χος Λαός, οί άνθρωποι πού στε
  ρούνται ίδιωτικών μέσων κυ-
  κλοωορίας, μέ την παραπανω
  ενεργεια θίγεται καί θά πρε-
  πει να αντιδράσει όσο γίνεται
  περισσότερο έντονα, όν θέλει
  να κάνει κανένα μπανάκι τό φε
  τεινό καλοκαίρι.
  κή έττιτροτπη, δσο καί ό πρό
  εδρος τού ΠΑΣΟΚ γνώριζαν
  δλα τα παρα~άνω πρ!ν ποΐρ
  θεϊ ή άπΐόφαση γιά νώ προτα
  θή στόν καθηιγ»ντή κ. Μανό
  ληι Γ. Δρεττάκη νά έιοτεθεΐ
  ώς όποψήφιος βουλευιτής τού
  ΠΑΣΟΚ στό Νομό ΊΗρακλεί
  ου.
  Ν. Ε. ΠΑΣΟΚ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Β. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΟΥ
  ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-
  ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
  (ΚΕΠΕ)
  'Εττειοή στήν Άνωτάτη 'Ε-
  μιπορικιή δέν υπήρχαν (κα! δέν
  ύπάρχουν άκάμα) οί κατάλλη,-
  λες συνθήκες (ένημερωμένη; 6
  βλιοθήικτν ήλειβτρονικοί ύπολο-
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΜ ΚΑΙ
  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Α' ΛΥΚ,ΕΙΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Σύλλογος Γονέων καί Κη
  δεμόνω,ν τού Α' Λυκείου Αρ¬
  ρενων "Ηρακλείου συμτταΐρίστα
  ται όλόθερμα στό δίκαιο α'τη-
  μα των Καθηγ,τττών Μ. 'Εκπαι
  δεύσεως γιά τό διορισμό Γραιμ
  μστέων στά Γυμνάσια καί Λΰ-
  κεια όπως έπιβάλλεται ιοαί ύ
  πάρχει σ' δλες τίς Δηιμόσιες Υ
  ττηιρεσίες.
  Ή άνάπςχνσηι των Καθηγητών,
  στά δισιλείμματα, θϊωρεΤται ά
  τταραίτητη, γιά την καλύτερη
  άττόδωσή τού την έττόμενη ώρα
  διδςχσκαλΐας.
  Είναι άπαιράδεκτη καί άττο-
  βαίνει τελικά σέ δάρος τής έκ
  παιδεύσεως των τταΐθιών μας ή
  χρησιμοττοίηση των έλευθέ^ων
  ώρών των Καθηγητών σέ γρα-
  φι«ή δουλειά, ένώ Θά πρέττει νά
  διατίθεται στή τηροετοιμασία
  αυτών γιά τα μαθήματα ττού
  θά διδάξαον την έττομένη
  Ό Πρόεδρος
  Δρ. ΙΟΡΔ. ΔΑΤΣΕΡΗΣ
  Ή Γβνική Γραμματέας
  ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ
  γιστές κ.λ.ττ.) γ,ά τή διεξκγω
  γιή έρει/ναις κΐαί έττειδή τρία
  χρόνια πρϊν νά ερθω στήν "Ελ¬
  λάδι άσχολούμουνα μέ έρευ-
  να γύρω άττό τα θεαματα τής
  ίμε.τανάστευσιηις, Οστερα άπό
  ύπόδε,ξη τοΰ σηιμε,ρ,νοθ Πρυτα
  νη τής Σχολής, άττευθύνθηκα
  ττρός τό Κ,ΕΠιΕ ζητώντας νά
  μού γίνει αναθέση μέ σύμ6α-
  ση εργου γιά τή διεξαγιοιγτ) μ,ι-
  άς οίκονοιμετρικής έρευνσις των
  τηροσδιαριστ-,κών ττοιραγόντων
  καί συνεττειών τής Έλλην,κής
  μετανάστΕυσης μετά τό 2ο
  Παγκόσμ,ιο Πόλεμο κα! ιδιαι¬
  τέρα μετά τό ιΐ 960».
  Αύτός Κιθϊ μόνο ήταν ό λό-
  γος τής άλληΛογιραφιίας μου μέ
  τό ΚΕΠΕ. Δυστνχώς, σμιως τό
  ΚΕΠΕ δέν δέχτη»<ε νά μοΰ ά- νιαθέσει την τόσο σημαντικήν ά τόν τόττο έρευνοο γιά τή ιμετα νάστευση. Αύτά <μέ πολλή συντομία ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΕ ί .ΕΛΛ|ΗιΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑ/ΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΘΗΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΆριθΙμ. Πιρωτ. 228 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος Τής Διοικητικώς Έπιτροττής τού Κέντρου Παιδικής Μερίμνης Θηλέων "Ηρακλείου Προκτ)ιρύσσει δη,μόσιο μειο- δοτικό διαγωνισμώ μέ σφραγι- σμένες ττροσφορές ό ό—οΐος θά γίνει στίς 3ι1 Μαΐου 1978, ή- ,μίρα Τετάρτη καί ώρα 11 έως 12 τό μεσημέρι στά γραψεϊα τού Ίδρύματος γ,ά την άνάδει- ξη τηραμ/ηθευτών των κατωτέρω είδών. Δώδεκα (12) στρογγιΑών τροπτεζών εστιατόριον. Έδδομήντα ζευγιαριών θερι- νώ»» τΐίο—οωτσιών. "Ενός ήλεκτριικοΰ άττορροφη- τήΐρα γιά τό μαγειρεϊο τού Ί¬ δρύματος. Περιοτσότειρες ττληροφορίες μττοροΰν νά ττάρουν οί ένδιαφε- ρόμενοι άτπό τό Κΐιντρο Παι&ι- κής ΜερΙμΜΓΚ Θηλέων 'ΗΙρα- κιλε,ίου (τηλ. 282 - 685) κατά τίς εργάσιιμες ήμέρες κβί ώρες Ήράκιλειο 24 Απριλίου 1978 Ό Πιρόεδρος τής Δ. Έτπτρο-ής + 0 ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1 τω». Οί σωστές συμμαχίες άπό τα €πάνω» δέν άβροί- ζουν απλώς τίς ξεχωριιοτές καϊ διοχτπαο)α«ένες δυνά¬ μεις μά τίς έκατονταπλασιάζουν. "Ολες οί ουμμαχίες ά νάμεσα στίς δημοκιρατικές πολιτικάς δυνάμεις πρέ- ίτει νύ βλέπονται κάΐω άηό τό φόϊς τής κυρίαρχης άν- τίθεσης (μονοπώλια—έριγαζομενοι) άλλά ταυτόχρονα είναι άνάγκη νά ύπολογίζονται όριομένες ίδιομορφίες σέ σχέοη )ΐέ την πολΐιπκή κατάσιαση τής δοσμένης χώ ρας. Σήμερα στή χώρα μας οί πλατιες προοδίυτικές μά- ζες, ή οάσηι δηλαδή των κομματικυ>ν όργανισμ<υν, ο' δ¬ λες τους τίς έκδηλώσεις, πραγματοΐτοιοΰν αυτή τή συ- σπείρωση. Σιΐά έριγοστάσια, στούς μαζικούς φορεΐς καί παντοΰ δπου ύπάρκει συνδικαλκηιική όρνάνωση συχ- νά ό Κομμουναστής πιασμένος χέρι — χέρι. μέ τόν ΠΑ- ΣΟκατζή ήν καί μέ τόν κεντρωο άντιμεττωπίζουν άπό κοινοΰ τα διάφοραι προβλήματα. Δίνουν έτοι τό παρά- δειγμα· Καί άιπαιτοΰν νά τό άκολουθήσουν καί οί πο- λιτικοί τους έ>κπρόσωΐτοι. Ή ήγεσία τους.
  Γνωσιο βεβαία είναι δτι τα άστικά γ) καί τα οοσιαλδη
  μοκραιπκά κόμμα,τα τής άνιτιιπολίτευσης — όσο καί άν
  προοπαθοΰν νά περιβληθοΰν μέ σοσιαλιστική τήβενο
  —'πάνΐα πρυτανεύει τό στενό κομμ<»ηκό συμφέρον καί η φιλοδοξία νά καταλάβει τό καθένα γιά λογαιριασμιό τού την ήγετική θέση κοί αύ¬ τό νά ^ «καθοδηγεΐ» τόν άγώνα. Σκοπος τους άκόμη είναι νά άπομωνώσουν ί) καί γιατί 6χι νά στρο- φοϋν ένάντια σιό π,ιό πιροοδευτικό κομιμάτι τής δημο¬ κρατικής άντιπολίχευσης τό Κομιμουνιστικό Κομμα. Μήΐτκυς δμως οκεπΐτάμενοι έτσι δταιν μΐλάμε γιά ένιόιτηΐΓα καί μώλιστα άντιϊμιπεριαλιστική, άντιμονοπω- λιακή κυνηιγαμε ούτσπίες; Γιαιτί τί συσπείρωοη θά μπορεί νά ύπάρξει καί Γ»ρο- πάνΐτων άνπϊμιπεριαλιοΐτική δημοκρατική χωρίς τούς τούς κομμουνιστές ή καί πολύ περισσότερο ένάντια τους; Τότε στήν περίπΐτωση αυτή έζαπατοΰν καΐ τούς όπαδούς τους, άλλά καί άναιπόφευχτα συμπαροτάσ- σον,ται μέ τίς άσπκές δυνάμεις ένάντια στίς οποίες ύ- ποτίθεααι 6τι στρέφονται. Καί ή ίστορία καπτά κααροός ίίχει διείξιει πλήθος περΐιτυτώοεων τέιτοιου εϊδους «συ- σπείρωσης». Συοπείρωση μέ ποίον ένάντια σέ ποίον; Νά πο*ό ι καΐά τή γνωμαι μου τό βασικό έρώτηιια τό όποίο προοεκτιικά ηριέπει νά μπαίνει κάθε φορά. Πολλές είναι βεβαία οί ά,πόψεις γύρω άίΐό τό θέ¬ μα τής συσπείρωσης καί τής ένότηαΐις πού καιτά και- ρούς έ'χουν γραφεί άπό άοτούς ή κα! σοσιαλδιημοκρά- τες θεωρηχι,κους, καί δέν είναι εϋκολο νά τίς δοΰμε μιά — μιά. ΈξείτάζοΜτάς τις δμως γενικά βέβαιο είναι ότι δέν βοηθοϋν τόν άγώνα τοθ λαοθ ένάνχια στά μο¬ νοπώλια. Τό άντίθειτο. Οί Μαρξιοτές ξεκινανε άπό τή θέση δτι διέξοδο θά δώσει μόνο μιά συστϊείρωση πού θά έξαισφαλίζει την οίκονομική καί κοινωνική ηρόοδο της χώρας. Άλλά είναι φανερό δτι οίκονομακή καί κοινω¬ νική πρόοδος δέν είναι δυνατόν νά ύπάρξει χωρΐς δη- μοκρατία. Ό Λαός μας αύτό τό άντιλαμβάνεται άπθ- λυια καί ουνειδηιτά παλεύει. Ταυτάχρονα όμως άνιτιλαμβάνεται δτι πραγματι- κή πορεία, έκδη,μοκρατιομό δέν μπορεϊ νά άκολουθήοει ή χωρα αν δέν άπαλλαγεϊ άπό την κυριαρχΐα. των μο- νοπωλιων, την ίμπεριαλιστική έξάρτηση, τίς άρερικανο νατοι«ές βάσεις, χωρίς Τήν όλοκληρωτική άπαγγί- στρωση μας άπο τό έτυθεπκό ούμφωνο τοΰ ΝΑΤΟ Διακηρύσσονττας την θέσηι γιά την άντιϊμΐΐεριαλι- σπκή οημοκ,ραιτική συσπείρωση πού κα.τά την γνώμϋ μου είναι ή μοναδική διέξοδος γιά νά ξτ,μ,ερώσει ενα ί^υΓΓ^£° αΤ10 γιά μιά "Ραγμοτικά δημοκραιπκή Έλ- λάδα δέν τρέφω αύταπάτες ότι τό έργο αύτό είναι εδ- κολο. Οΐ3,τε καί είναι δυνατόν νά πραγμαιτσποιηθεϊ αύ- είναι τόμαΓται καί μηχανικά. θά είναι άποτέλεσμα έπίμονων καΐ έπαπονων ηροοπαθειών πού πρέτκϊ νά καταβΛΐι. έπίπονων ηροοπαθειών πού πρέτκϊ νά καταβΛΐΐ' θουν άπ δλες τίς πλευρές καί πάν<υ όπ' δλα θά είναι αποτέλεσμα τής πάλης τής εργατικάς τάξης καί 8λων των εργαζομένων τής χώρας μας πού ή σφυρηλάτηρη της ενότη;τάς τους θά άΐτοτελέοε, τό θεμέΑειο νιά την πιό πλαιτια άντιϊμιπεριαλισηκή δημοκιρατική συσπεί- ρ<οση. Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  15 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ εΗ ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ποιηση
  Ο ΑΙΚΗΓΟΡΟΙ
  Στό φίλο μου ΜΑΝΩΛΗ ΚΛΙΝΗ,
  Σέ βλέ.ττω ν' άγωνίζ<εσαι, νά σκάς γιά ξένβς βννοιες, μέ την άλιήθεια άπό τή μιά, τόψέμαάιπιοτιήν ΰλλ% μέ νόμους, μέ διατάγματα, δίκες καΐ παραστάσεις- Τό νοϋ νά οτί6εις, σχΐέδαα στίρατΓηγικά νά κάνεις, βιβλία παραμάοχαλα, στό χ«έρα οηρειώσεις. Λόγους γλυκούς, λόγους τπκρούς, λόγους μέ διακυ- μάνσεις. "Αμβλυοτ) σά χ,ρειάζετατ, δξυνση δταν πρέπει, σέ πράξη ίί παράλειψη τού δράστη ή* τοΰ φτταίχιτη, νά ακίζεις και τα ιροΰχα οου άν χρειαοτεϊ γιά ντόρο. Τυφλή νά όδΐνγεΐς θεά τό χέ,ρι της κρακωνΐΓας, σ' 2να σκαπό μοναδικό: ΤΟ ΔΙΚΗΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡίΜΙΟΥ ΣΤΟΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ άφορμιί μιά άπό τίς δυό μεθαυριανές ύποθέοεις μας οτό Έφετεϊο Ό αγώνας κατά των Βάοεων χώμα τής Κρήτης εχει ποτιοτεϊ μέ αφθονο αϊμα ι/ιά τή Λεφτεριά "Υατερα άττό την "Εψε<~ πού άχτκτβη^ε άιττό τή μεριά τοΰ ΕΙσιαγγελέο£ Πληρμελειοδι- κών Ηρακλείου κ Ζθιρμ~α, επί τής άβωωτικής ά—οφάσεως τού Τρκμΐλοθς Πληιμμίίλειοδικειίου Ηρακλείου, παρατΓέμττεται νά ξαναιεκδικαστεϊ ή ύττιόθεση τού ξεχνησε ϋστερα α—ό δίωιξη τής ΘΕΙΑΣ» καί ή καττννορΐα πού είσαγγελικής 'Αρχης Ηρακλεί¬ ου μέ 6άοττ τό ύ-' αριθ. 7822) 77 Κιλιηττήιριο Θέστπσ'μαι, στό 'ΕίφετεΤο Κρήτης, μεθαύριο Τε- τάρτη 17 τοΰ Μάιη. Κατηιγορούμενος βρίσκεται πά λι ό Διευθυντής τής «ΑΛΗ- ΗΑΙΙΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ 'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ΕΛίΟΡΙΠ Π.Β.Ε.Ε. Ή πείρα καΐ ή έπιοττηρονική τεχνολογΐκή κατάρτησις τής έταιρδίας μας οάς έγγυαται μέ τούς ήλιακούς θερμοσίφωνές της («ΜΙΚΟΜΙΤ^» ΤΕ_ Α- νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ «πά σπίτια σας, ξενοδο- χεϊα, πανσιόν, βΐοτεχνίες κλπ. Ι Χάρη στήν έπϊλεικτική έιτπφάνεΐα τοΰ ΒΙΛΟΚ ΝΙΟΚΕΧ. έχουμβ 40ο)ο μεγαλύτερη άποδοοη χεκμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιό ζεσώ νερό άπό τά μαΰρα άποριροφ·ηΐτιικά χρώμα/τα. Ό θερροοίφωνας χωρητικότητος άπό 120—500 λίτρων, μονωμένος μέ πολυουρεθάνη ύαλοΰφαομα καί πολυεστέραι συντηιρεϊ 4—5 ήμέρες τό νερό ζεστό υπό συνεφιά. ' ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΖΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑβΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο - Τ(ΐλ. 222210 τοΰ άττοδΐδεται είναι δτι μέ δύο άρθ,ρα τού («ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΟ ΕΞΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΑΙΜΑ» καί «ΝΑΙ ΤΟ ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ©Α ΓΡΑΦΤΕΙ ΜΕ ΑΙΜΑ») διέγειρε τσν Κρητική Ααό σέ διά—ραξη κακοωργή/μα- τος «κατά των Αμερικανικόν έν Κρήτη στρατιωτικών Βάσεων «αί των ύ~ηιρετούντ&3ν είς ταύ- τας στρατιωτικών». Δέν μας έπιιτρέττετοοι νά κςά- νουμε τίς δικαστικές ά—οφάσεις όχι δμως καί τόν τραττο ή την δΐιαδικασΐα των δαώξεων. Δέν θά όττκχειιρήισουρε πάντως νά κά- νου,μί σύγκριση άνάμιεσα στά ττροσχήματα ττού τώιρα έπιστρα τεύονται μί άνάλογα αλλων ί- ττοχιών, ττού εχοον στπγ'ματΐ'τέιϊ Ιμέ τά ττιό μελανά χρώματα στή τηολιτική Ισταρία τής χώρας ΐμας. Δέν μποοούμε δμως κοοί νά μιηιν άνατρέξθΜμε στήν -ρόσφα- τη έιμπτεΐιρία άττό τό παρελθόν, στά μέτρα τουλάχιστο πού μάς Δέν χωρεΐ καμμιά άμΐφιβολία, ότι τά κίνητρα τής Δικαστικής αυτής ττερητέτειας εΤναι ττολιτΐ- κά.. Ίστορικά έχει περιτραΐκχ ά- ποδειχθεΐ πώς στΐς άνταγωνιστι κές κοινωνιες ττάντα ή αΐρχουσα τάξιηι συμ(6ι6άζεται εύκολα μέ τόν ξένο κστταχτηίτή μ* δποια μορφή κι αν ούτος τταρουσιάζε- ται, μέ σκοττό νά διατηιρήσει τ* άγοβά κοοί τά ττρανάμιά της. Μά λισττα ή πιροθΜμίαι συνεργοκτΐας, είναι τόσο εντοκη, δσο ιπιό ξε- ττεσιμέντ; είναι ή ιδία κα! δσο με¬ γαλύτερη είναι ή άντϊθεσή άνάμΐχτα στό Λαό. της "Υστερα άττό τίς άλεττάλλη- λες ώμές έττ&μιδάσεις στήν πολι- τική ζωή τής χώρας μας οί 'Α- ιμιερικανονατοΐΐκο! ίμπτεριαλι στές πά'τηισαν γιά καλά τό ττόδι τους στόν τόπο μοος. Τά χώμα* τα τής Κρήτης, εχουν ττοτιστεΤ μέ άφβσνο αΐμα ήρώων πού εδω- σαν τή ζωή τους γιά την 'Ελευ- θε,ρΐα. Κάθε θήμνος, κάθε 6ρά- χος, κάβε δουνοκορφή τής τρα- χ£ΐάς έττπφάνειας τής κρητικής γης, είναι μάρτι/ρος καί μιάς θυ σΐας στό 6ωμό τοΰ ττιό ώραίου κια! ούιμανιστικοΰ ίδανικοΰ: τής Ελευθερίας καί τής Δημοκρατί¬ ας. Λιγοστές είναι ο! φρρές πού «σγ<χσαΛ> τά δττλα τού Κρητι¬
  κού» καί μετρηιμένες στό; δάκτυ-
  λα τού ενός χεριοΰ οί τηερίοδοι
  τής ήρεμίηις πολιτικάς τον ζωής.
  Διαιμορφωμένος κάτω άττό τέ-
  τοιες συινθηικες εΤναι ιδιαιτέρα
  εύαίσθηγτος δταν ή ξένιη, άκριδα
  μολύνει τό «ττάτριο έδαφος».
  «ΆνασκοΜμΓΐτώνετα» κα! ξανά
  ττρός τόν άγώνα τροοβά». Δουλι-
  κότητα καί ύττοταγή είναι έν-
  νοιβς ξένες μέ τήιν ψυχολογία
  τού κα! μέ τά ίδανικά τού.
  Άπό τή μιά ώς την άλλη α-
  κ,ρη τής Κρήτης καί τής 'Ελλά-
  δας τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ £χει
  γίνει συνείδηρτ)ι στό Ααό. Αύτό
  μαρτυροΰν οί μεγαλειώδεις κινη-
  τοττοιήρεις στά χρόνια μετά τή/
  ΐμεταιπαλΐτενση,. Στή μεγάλη τού
  ττλειοψηψία ένωμένος άττορρί-
  ~τει τή/ν ττολιτική τής ύποτέλειας
  κα! τής έθνικης έξάρτησής ά—ό
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΒΙΟΝ - ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ 31)12)1977 5η ΧΡΗΣΙΣ
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
  Ι. ΠΑΠΟΝ
  1. Πλωτά μίσα
  Ε) Γ—Ο) Γ ΜΙΝβΣ * "'
  Μείον άποσβίσεις
  Ε)Γ— Ο)Γ ΑΡΙΑΔΝΗ
  Μείον απόσβεσις
  2. 'Εξοπλισμός πλοίων
  Μεϊον άποσβέσεις
  3. 'Επιπλα καί Σκεϋη (Γραφ.)
  Μείον άποσβέσεις
  4. 'Εξοδα ίδρ. καί οργανώσεως
  Μείον άποσβέσεις
  5. 'Εξοδα αγοράς νέου πλοΐου (ΑΡΙΑΔΝΗ)
  Μειον άποσβέσεις
  6. Συμμετοχή είς συμπλοιοκτησίαν
  ΑΝΕΚ—ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Ο)Γ ΖΑΚΡΟΣ
  II
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
  1. Άποθίματα
  2. Πρακτορεία — Έκδοτήρια
  3. Προσωπικοί Λ)σμοΙ — Χρεώστοι
  4 Πιστώσεις έξωτερικού
  5. Μέτοχοι Ε' Σειράς
  6. Γραμμάτια είοτφακτέα
  7. 'Επιταγαΐ Είσπρακτέαΐ
  III
  ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
  Τ
  1. Ταμείον
  2. Τράπεζαι
  α. Καταθέσεις όψεως
  β. Καταθέσεις επί προθεσμία
  Σύνολο Ένεργητικού
  Λ)σμοί Τάξεως Ένεργητικού
  Γενικό Σύνολο
  ** Π
  1 9
  77
  1 9
  76
  ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟθΕΜΑΤΙΚΑ
  1. Μετοχικήν κεφάλαιον
  144.101.500,50
  140.197.140,50
  Μετοχές 400.000X1000
  29.158.581,50
  114.942.919.—
  19.991.915,50
  120.205.225.—
  2. Τακτικόν άποθεματικόν
  3. "Εκτακτον Άττοθεματικόν
  415.180.348,40
  422.029.001,50
  4. 'Αποθ. έξ εκδόσεως μετοχών υπέρ τό άρτιον
  20.308.107,40
  394.872.241.—
  4.308.107.—
  417.720.894.50
  5. Ύπόλοιπήν κερδών είς νέον
  6.417.451,50
  5.301.231,50
  2.114.659,50
  4.302.792.—
  966.923.—
  4.334.308,50
  II
  ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΠΣΕΙΣ
  1. Ένυπόθηκον δάνειον ΕΤΕ Λονδΐνου
  875.059,50
  777.824.40
  III
  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  396.167,50
  543.605,40
  1. ΠροσωπικοΙ Λ)σμοΙ— Πιστωταί
  2.057.755,70
  2.057.755,70
  2. ΠρομηθευτοΙ
  904.219,70
  1.153.536.—
  698.443,60
  1.359.312Λ0
  3. Κρατήσεις υπέρ τρΐτων
  4. Μερίσματα πληρωτεα
  10.236.915,90
  10.236.915,90
  α) Παρελθούσαν χρήσεων 614.710
  5.066.403,90
  5.180.512.—
  1.985.329.—
  8.251.586,90
  β) Παρούσης χρήσεως 60.000.000
  57.808.365.—
  ι
  578.739.257.—
  552.414.932,40
  19.207.710.—
  13.455.195.—
  5.191.681.—
  6.457.093,70
  4.674.555,50
  5.466.358 —
  53.894.—
  850.661.— ·
  4.113.150.—

  ■οτ-ς —
  23.000.—
  133.250.—
  39^.552 —

  24.885.—
  30.956,20
  29.475.309,40
  2.877.447,—
  93.449.525.—
  122.924.834,40
  42.274.303 —
  45.151.750 —
  19 7 7
  735.352.518,90
  410.000.—
  , 735.762.518,90
  623.960.196,30
  623.960.196,30
  19 78
  400.000.ΦΟ— 320.000.000.—
  5.404.377.— 2.085.739.—
  5.229.026,90 5.229.026.80
  89.092.500.— 46.179.500.—
  3.054.117 —
  502.780.020,90 373.494.265,80
  152.093.814.— 210.644.323.—
  7.004.881.—
  3.659.381.—
  9.199.712.—
  13.901.837,50
  60.614.710.— 25.919.770 —
  Σύνολον Παθητικού
  Λογ)σμοί Τάξεως Παθητικού
  Γενικό Σύνολο
  735.352.518,90 623.960.196,30
  410.000.— —
  735.762.518,90 623.960.196,30
  ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
  ΧΡΕΩΣΙΣ
  1. 'Εξοδα έκμ)σεως πλοίων
  2. Γενικά έξοδα Διαχειρίσεως
  3. 'Αμοιβα! προσωπικού ξηράς
  4. ΆμοιβαΙ τρίτων
  5. ΤΛοι — Προμήθειαι χρεωοτικοΙ
  6. Συν)καί Διαφοραί
  7. Άποσβέσεις
  8. Κέρδη χρήσεως ''
  19 77
  19 7 6
  ΠΙΣΤΩΣΙΣ
  166,791.033,40
  143.025.639,—
  1. "Εσοδα πλοίων
  4.338.021,60
  3.084.825,25
  2. Διάφορα ίαοδα
  6.738.095.—
  4.786.222, -
  3. Τόκοι Προμήθειαι — Πιστωτικοί
  582.132.—
  402.737,—
  4. Συν) καί Διαφοραί
  24.538.791,40
  27.338.545,55

  60.131,-
  29.753.202,30
  15.544.555,20
  66.372.755.—
  25.011.850,—
  299.114.030,70
  219.254.505,—
  19 7 7 19 7 6
  291.539.481,30 211.348.504,50
  2.805.226,90 2.734.853,50
  4.759.800.— 5.171.147.—
  9.522,50
  299.114.030,70 219.254.505.—
  ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1977
  1. Μέρισμα δρχ. 150X400.000
  2. Τακτικόν 'Αποθεματικόν
  3. Υπόλοιπον κερδών είς νέον
  —:-
  Ι
  Ρ Ψ
  60.000.000
  3.318.638
  3.054.117
  66.372.755
  ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ
  α) Τά πλοΐα της Εταιρείαι Ε)Γ—Ο)Γ ΜΙΝΩΣ και ΑΡΙΑΔΝΗ είναι ύποβηκιυμένα είς την Έβνικήν Τράπεζαν
  Ρ) Ή πληρωμή τού Μερίσματχχ βά άρχίσιι οί χρόνο που θά ορισθεί άπό τή Γινική ΣυνΜευση τώ ν Μετόχων καί διά τής προσκομΐσιω< τής Νο 2 μερισΜαταποδείξεως ή τύν προσωρινύν τίτλων. Ηράκλειο 31)12)1977 τίς μεγάλες χώρες τού κεφαλ -ά- ου, ττού άρχισε νά γΐνε,ται ή α- -ττοκλευττική κα! μόνΐιμη 6άση τής έθνικής μας πολιτικάς Οί Άμ-ερικανονατοικές βάσεις πού είναι κατασπαρμένες πάνω στόν έλλαδικό κορμό, ξέρει κα¬ λά ό Λαός δτι άποτελοΰν έστίες κ,αιταστροφής καί θανάτοΐΛ Κάθε δέσΐιμο κα κάθε παραχωρήση στούς ξένους ϊμ—ειριαλιστές έ- πιβάλλεται σάν μιά ΐστορική ά- ναγκαιότητα καί παιρουσιάζεται σάν μιά έθίνΊκή πράξη Ή Διηιμοκραΐτΐα &μ«ς κα'ί ή έ- ξάρτηρη είναι άντίβετες Ή Δή- μοκρατΐα δέν μ—ορεΐ νά λειτουρ- γήσει άκήμη καί στά λίγα δι- κιαιώματα πού ώς τήρα έμειναν στά χέιρια τοΰ Λαοΰ Ή ύτταγωγή τοΰ Λαοΰ μας στά ξένα συιμφέροντα τοΰ άφαι- ρεΐ τό δι«α!ωμα νά άττοφασίζει ό Ίδιος γιά τό δράμο πού θά ά- κολουθήσιει Οί τΰχες τού έχουν έναττοτεθεΤ στΐς διαθέσεις των Άΐμερικανονατοικών ένώ ό "διός σέρνεται σάν 6να κοπτάδι δούλων δπου ύτταιγορεύει τό σΜμφέρον τοΰ κυρίον Π ιστεύω ττώς β,ρΐσκεται κα! έδώ άκριόώς ή ούσιαστική αϊ- τία τής ψίμωσης πού έπιχειρεΤ- ται σττόν Τύττο. Ξεχνούν δμως ό¬ τι μέτρο τής Δημοκρατίας σέ ΐμιά χώρα είναι καί ή 'ΕλευθερΊα τού Τύττοα Τά δύο «έπίμαίχα άρθρα» τού Διευθι/ντή της «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» δέν εΐχαν άλλο σκοττό, παρά νά τανίσουν στό Λαό τής Κ,ρήιτης καί τής 'ελΐΛάδας τό ΕΘΝιΙΚΟ καί ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΧΡΕ- ΟΣ καί νά τού ύ—ΒνθΜμίσουν δτι ή "Ελευθερία, ή Δηιμοκρατΐα καί ή 'Εθνκκή Άνεξορρτηρία δέν δωρΐζονται άτπό κανένα. Κβπ-α- 'χτώυται μέ άγώνες, μέ θυσΐες καί μέ κινδύνους Δέν γνωρίζθΜμε άν αύτό άττο- τελε? άξιόττιιστΓΐ; ττράξη καί άν έ- μπίπτει σιίς διάτάξεις κάττοιου νόιμου. "Αν ί» ως τταρελπίδα αύ- το σαμδαίνει άς φραντίσουμε μι ά ίστορική άναδραμή στή μα- κρόχρονη Ίστορια αυτού τοΰ τό- που γιά νά δικάσουμε δσους '«ίτόλμησαν» νά τπαρακιινηρουΐ' τό λαό νά άντισταθεΐ στοός κά¬ θε φαρά καταχτιητές τού μέ δ- τγοιοι μορφή κι αν αύτοι τταρου- σιάζονται Άιλλοίμονο στά Κράτη καί στούς Λαούς έκείνους ττού στέλ- νυν στ!ς φιΑακες άληθΐνούς πα- τριώτες κα! άφήινουν άσύδοτους ή δΐνοον «αφβση» σέ πατενταρι- |σ{έ.ΤΛυις π,ροδάτες έγκλημθΓτί- ες Φαίνεται δμως τηώς αύτό δέν συιμφέρει όρισμένους . Χρέος των ΔιηΙμοκιρατικών Κοιμιμάτων καί κάθε ~ραγΐμαπΊ>-
  κοθ Δηιμοκράτη, εΤναΊ νά μάς
  συιμτταρασταιθεΤ καί νά ένώσει Κ ι
  ούτος τή δικιή τού φωνή μαζί μέ
  έκείνη τής τπλειοψηΐφας τοΰ Έλ-
  ληνικού Λαοΰ
  Ή ττάλιηι κα! ό αγώνας καττά
  των ΞΕΝΟΝ ΒΑΣΕΩΝ -ρέίττει
  και θά ττάρει καθολΐΜό, ττανεθνι-
  κό χαραχτή,ρα
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■■■■■■■Ι
  «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ»
  ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ
  Ο ΓΝ1ΪΧΤΟΪ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΝ
  ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΠΟΤΑΊΤΗΣ
  ^■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε.
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥΔΧ
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΕΝΤΗΣ
  Ο ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  ΜΙΧΑΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  Κατόπιν της ύπ' αριθ. 252
  αποφάσεως τού Δ.Σ. καί συμ¬
  φώνως πρός τόν Νόμον καί τό
  άρθρον 39 τοΰ Καταστατικοΰ '
  καλοϋνται οί μέτοχοα ιί]ς έν Ή
  ρακλείω έδρευούοης Άνωνύ-1
  μου Έταχρείας υπό την έπω-
  νυ,μίαν «ΜΙΝΩΙΚΑΙ ΓΡΑΜ-}
  ΜΑΙ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙ !
  ΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είς Τακτικήν
  Γενικήν Συνέλευσιν την 4η
  Ίουνίου 1978 ίιμίραν Κυ¬
  ριακήν, ώραν 9π.μ. είς τόν Κι
  νηιματογράφον «ΟΡΦΕΥΣ» ό-
  δός β2 Μαρτύρων άραθμ. 78
  "Ηράκλειον, πρός συζήτησιν
  καί λήψιν αποφάοεων επί των
  κάτωθι θβμάτων ήμρεσησίας δι
  ατάξεαις:
  1. 'Υποβολή εκθέσεως Διοι
  κητικοΰ Συμβουλίου καί Έ-
  λεγκτίδν επί τής χρήσεως
  1977
  2. "Εγκρισις καταβληθέντων
  όδοιπορικων έξόδων «^^ Μέ-
  λη τοθ ΔκΜκητικοϋ Συρβουλί
  ου, άιμοιβών βΐς τόν Γεν. Δ)
  ντήν κατά τό ίτος 1977 συμ·
  φώνως πρός τά αρθρα 29 κοΐ
  34 τοϋ Καταστατικοΰ.
  3. 'Υποβολή καί έγκρισις τού
  Ισολογισμόν τής 31.12.77 καί
  διανομής μερίιοματος.
  4.Απαλλαγή μβλων τού Δ)
  οικητιχοΰ Συμβουλίου καί
  των "Ελεγκτων χρήσεως 1977
  άπό πάσης ευθυνής καί άπο
  ζημιώσεως.
  5. ΑΟζησις Μετοχικοΰ Κε
  ωαλαίου διά τροποποιήοεως
  των ίρθρων 5 χά! 6 τοϋ Κατα-
  β. Τροποποίησις των ίρβρων
  5, β, 11. 14. 15, 42 τοϋ Κατα¬
  στατικόν*.
  7. 'Εκλογή 2 'Ελεγκτών καί
  2 άναπληρωτών αυτών διά
  την χρήσιν 1978 καί καθορι-
  ομός τής άιμοιβής αυτών.
  8. "Εξοδος τριών (3) ·ιε·
  λών τοΰ Διοικητιχοΰ Συμβου¬
  λίου καί έκλογή πέντβ (5)
  νέων τακτικών καί δύο (20
  άναπληρωματικών μελών τοΰ
  Διοικηιτιχοΰ Συμβουλίου συμ
  φώνως τω αρβρω 21 τοΰ Κα-
  τασταπκοΰ.
  9. Άνακοινώσεις.
  ΟΙ έπιθυμοθντες νά μετά¬
  σχουν ή νά άν-ππροσωπευ-
  θοΰν είς την Γενικήν Συνέ¬
  λευσιν μέτοχοι, δέον, συμφώ¬
  νως πρός τό καταστατικόν, νά
  καταθέσουν τούς προσωρινούς
  Τίτλους μετοχων των πέντβ
  (5) τουλάχιστον ημέρας πρό
  οριζομένης ώς ανωτέρω ήμε-
  ρομηνίας είς τό Ταμείον τής
  Εταιρείας ή είς τό Ταμείον
  Παρακαταθηκών καί Δανείων
  ή είς ο*Λνδΐν(οτε έν "Ελλά¬
  δι Άνώνυμον Τραπεζικήν Ε¬
  ταιρείαν.
  ΑΙ άιποδείξεις κατα&έοεων
  των Τίτλων καί τά πληρεξού-
  σια βγγραφα των άντιπροσώ-
  πων πρέΐτει νά προσαχθοΰν
  είς τά γρας>εία τής 'Εταιρείας
  τό βραδύτερον μέχρι τής 30ί|ς
  Μαίου 1978 συμτιεριλαιμβανομέ
  νης, έναντι δέ τούτων θά πα-
  ραδοθίί είς τούς μετόχους ή
  άντπτροσώπους άπόβειζη χρη-
  σαμεύουσα καί ώς εισιτήριον
  διά την Συνέλευσιν.
  Έν "Ηρακλείω τή 9η Μσίου
  1978
  Ό Προεδρος τοΰ Δ_
  ΚΩΣΤΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  15 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΊΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Η ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Ή γνωσ'τή γκοολερί «Κ. Σταυ-
  ρακάκη» τής όδού Ζωγράφου 7
  σύινβχίζθντσς την έντονη τταρου-
  σίσ της καΐ !την θετική ττροσφο-
  ρά της στήν αναπτύξη! τού πολι
  τιστικοΰ κινήιμιατος στήν ττόλη
  ιμοης, τηαιρουσώζει τίς μέρες οώ-
  τές μιά άξιόλογη καί ένδιαφέ-
  θουσα άναδρομική έ'κθεσιη. ζω¬
  μΐέ 45 έιργα τού μέγα
  λου "Ελληνα ζωγ,ράφου 'Αλέκου
  ΚοντόττοιΑου πύύ θά μείνει ά-
  νοικ,τή ώς τίς 20 Μάιη
  Ό Κοντότττο'ίλος γενινήβηικε στή
  Λαμιΐα στά 1905. Μετά άττό
  μονοετή φοίτηση στό Πανεπι-
  στήμιο,ι μετο7—ίδηρε οτή· Σχολή
  Καλών Τεχνών, δπου εΐχε
  ■ ■^■■■■■■■^■■■■■■■■■■■■■'ε'ΒΒΗ'Μ
  Νέος τομεύς των δραστηριοτήτων τής εταιρείαι μας
  ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  < Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. θυγατρικη έταιρία τής Άνωνύμου Έταιρίας «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ! ΚΑΙ ΣΙΑ» Προσφέρουμε σέ άνεγειρομένη πολυκατοικία, πολυτελούς κατασκευήν, επί τής όδού Ζησιμοπούλου, στο Παλ. Φάληρο, διαμερίσματα 1, 2, 3, 4, καί 5 δωματΐων Ξέρετε την περιοχή; Άν άχι, γνωρίστε την. Δεν ύπάρχει πιό σωοτή τοποθέτησις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 08Θ7-22042 ■■■■■■■■■■■■■(■■■■■Ι !■■■■ ΑΦΟ> ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α [ΕΟΡΓΑΛΗΤ Ο ι
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ·>♦-
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  γηΐτές τούς Δ. Γερανιώτη καί
  Σπ. Βικάτο. Μέ ύττοτροφϊα τής
  Άκαδηιμίιαις λίγο άργόαειρα φευ-
  γει γιά τό Παρίσι, δττου διευιρύ
  νε.{ τίς σπουθές τού στΐς Άκα
  δηΐμίες ΟΜ-ΑΡ055Ι καϊ ΟΚΑΝ
  ΟΕΟΗΆΙΙΜΙΕΚΕ.
  Στά 1951 παρουσιάζει γιά
  πρώτη φορά στήν Έλιλάβα 6ρ-
  γα άφηρηιμένηις ζωγροοψικής,
  έινώ στά 50 περιττον χρόνια τής
  κιαλλιτεχνικης τού σταθιοδΐρομί-
  ας παρουσιάση πολλές έκβέσεις
  τταΐρνοντας άξια τιμηιτιικές διο-
  κρίσεις.
  Ό Κοντόττουιλος φύσις κσλ-
  λιτεχνικιή καί πο^ιητική μΐΓτόρεσε
  μέ θαυιμαστό τρόητο νά συλλαιμΓ
  βάνει τα διάφσρα μαΜήιμΙοπ·α των
  καιρών τού έτσι πού στό πέρθί-
  σμά τού ταράσει τα «λιμνάζον
  τα νερά» τάς ΤέχΜης.
  Μέ την ζωγραφική τού ό Κον
  τόττουιλος εχει ττάρει στόν καλλι
  τεχνικό μας χώρο μώ θέση, ττοΰ
  αντανακλά την άξία της σέ παγ
  κέκτμια ττροβολή.
  Ή διραιτ—τ>ριότη/τα 5μως τοθ
  Κοντάττουλου δέν έξαντλεϊται
  μόνο μέ την άνάττ>τι>ξη καί άνάλυ
  ση τοθ ζωγραφικοΰ τού εργου
  «αί τούτο γκχτΐ άσχαλήφηκε κσΐ
  θεωρητικά μέ τήιν Τέχνη διοπθττώ
  νοντας τίς άπόψεις τού σέ ττεριο
  δικά, έφηΐμερΐθϊς- άκόμί> «αί μέ
  έκδόσεις βι&λίων αίσθη,τικοΰ ττΐ
  ΠΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  Η ΜΑΝΑ
  Τού Παπά - Γιώργη Χιωτάκη
  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 ■ 601 ΟΡΟΦΟΣ- ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΗΛ- 021 - 32 38.727 32 38.728
  ΤΕΛΕΞ: 319 517-ΑΘΗΝΑ Τ Τ 118
  ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737)
  Μέ τόν τιτλο «Ένθήμιο ποι-
  οθμσι την Τέχνη, αίσθηιτικά δο-
  κίμια» Άθήινια 197,1, συγκέντρω
  σε και δ,ηΐμοσϊευσε 30 περΐπου
  έργασΐες γύρω άττό θεΐματα σχε
  τικά μέ την Τέχνη. ΆΛ,άμεσα
  στούς στενούς τοι/ φΐλους κυκλο
  φόρησε τό «Έγκιώμιο τής σιω-
  πή,ς», ένώ μέ διαλέξεις κσΐ μέ
  σιιζητήσεις δΐϋοττοοιδαγώγησε
  τίς μεταπολεμικάς καλλιτεχνι-
  κές γενιές.
  Δίκαια ό Κοννάττουλος θεω-
  ρεΤται σαν ό κυριώτερος έμ-
  ττνεΐΛττής τής νέος ζωγραφικής
  στήιν Έλλάιδσ.
  Πέθοονε τό 1975 αφήνοντας
  ττολλά έργα τού σέ μάς τούς νέ
  ώτερους δε,ίγΐματα τής τπροσωτη
  κότηττοος τους
  ΑΡΡΑΒΠΝΕΣ
  ΜΗΝΑΖ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ* '
  ΡΙΤΑ ΧΑΡΙΤΑΚΗ |
  Άρραδωνιάστηκαν. |
  Νά ζήσουν εύτυχισμέ-
  νοι. Α. Π.
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  ΣτΪ€ Τρείς Καμάρες
  Π Ι Τ Τ Λ οέ πολιτιομένο καί
  ιιι ι & η κα9ηρό περιβάΑιΐο
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί νιά ΐά βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ον "♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦·. ΝΙΚ. ΜΑΥΡΘΜΒΤΗΣ Ε.Ε.Ε. Αεωφ. Έθνικής Αντιστάεως 61 - (Παραπλεύρως Νέου Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΆναΑομΒανομε πάβης φύβεως τοποθετπβεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ■♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦·«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦.
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ, 230.^189
  ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ
  φωνάζει δττοιος ττονεΐ,
  Μάνα ιρανάζα όττοιος όρφανευ-
  τεΐ, Μάνα φωνάζει δττοιος σκλα-
  6«ΙθεΤ.
  Μάνα φωνάζει δποιος νοιώθει
  άδύναττος κοοΐ ττικιριαιμένος, άλλά
  κ' έκεΐνος ποθ χβΐρετοοι, οΰλοι
  Μάνα φονιάζουν.
  Είναι τό γλυκό όνοιμα πού ό
  Θεός έθέωσε καί έσαρκώθη (έν
  Μήτρα γυνσικιός). "Ινα πληρω-
  θοΰν πολλά — ΡΗΘΕΞΝΤΑ! Και
  ό ©εός λοιΐΓτόν εχει Μάνα, καιί
  τόν Θεό έκλιθίψε ή Μάνα τού (ό-
  ρώντοις την Στσώρωση)).
  Ή Σάρα θά τρέξη^ γιά τόν Ί-
  σοοάκ τό παιδι της καί ή Χανοι-
  ναια τό ΐδιο θά ιοάιμιη. — 'ΟΊα
  ικώβ όδήρετο τού Ίοχ>ΐήφ τήνστέ-
  ρηκηηι____» νά !!! κλο! ό ττατέρας
  ττοθ νά φθάσει την ΜΑΝΑ. Περ-
  ινοάν οί καιροί καί τα χιρόνια ή
  Μάνα π,ρέττει νά μίΐνει ΜΑΝΑ
  — ττιρέ/ττει τρεχόττα νά άνεβαΐνει
  στό ΥΨΟΣ ττού άνεσύρθιη άττό
  τό Δημιουργό. Δέν θ&ναι πιά
  τό έργοστάσιο πού θά δγάνει
  ζωές, άλλά!! «ή Θ. Στάμνος —
  της χαιράς τό Δοχεΐο..—».
  Έλέ,χθησαν ττοολιΐότερα σέ έ-:
  ιτί τούτου (Γιά την Μάνα) όρ-
  γανωμένο σμμπιοσιο πάρα πολ-
  λά, γιιά τόν ρόλο της· στήν κοι-
  νωνιίο: — ήθέληκταν νά κάμουν
  — ΚΟΙΝΩΝΙΑ _ ή τής συζήτη-
  σης μετέχαντες.
  Μεταξύ των αλλων ελέχθη
  τηώς ο! Μανάθες είναι δυνατό νά
  σταματήσουν τούς πολέμους.'Ε,ρ
  μιηνεθαντας την αττοψη ό όμΐλη-
  τής (γυναίκα ήτο) έφαιντάσθη δ-
  λες τίς ΜΑΝΑΔΕΞΣ νά άκολου-
  θοϋν πίσω αττό τα παιδία τοος
  είς τόν ΠΟΛΕΜΟ.
  Μά ό ττόλεμος, οί ττόλεμοι ίί-
  ναι/ φαινόιμενο οννεχές είς την Ί-
  στορία των Λαόν έτκχρατηιρήθη,
  τι νά γίνει;
  Ειρήνη) δηΛαδή ττοτέ,' Τότε ό
  Θεός ψεώσεται. Ό ΧΡΙΣΤΟΣ
  γιά Εί,ρήινη, ήμϊλησε.
  "Ενός σωστός παρατηιρητής
  οΊμρς έσυιμ,ττλήιρωσε: —«...Πύρ
  ήλθον βαλεΤν είς την Γήν. Τδπε
  κι' αύτό ό Χριστός. "Ω, πόσο
  ε§υΙ)ττ(ΐ'α άνα)<ο~όνουντοιν|ε τα πράγματα, χρειοβζήμεθα ώς έκ τούτου καί ΕΞΥΠΝΟΥΣ γιά νά τα έρμιηνεύουν. Μά ώς γνωστό, ΐΒ^τννας κατά ©εό είναι ό ττι- στός άνθρωπος κοΐί όχι ό γροιμ- 'ματιζόιμενος — γ ι* αύτό καί έ- γώ τπέρνω θάρρος, μά άχι μόνο αύτό, άλλά τό θάρ-ρος αύτό θέ->
  λω νά τό ζυγιάσω κα! νά τό
  έκτιμ,ήσω.
  Δέχαμαι άνετηφύλοκτα πώς
  ττράγμοττι Α Μάνα καταλλήλως
  διαφωτιζόμενη, θά τταίξη σττου>-
  δαΐο ρόλο στήν ΕίρήΜη.
  Έφανταστήκαιμε ποτέ (σάρι-
  θιμες Μανάδιες πίσω ά—ό τα τται-
  διά τους είς τόν τπόλειμο; Αύτό
  δέν εΤναι ύττειρβολη άλλά λογική
  έπιδολή 'Εγέννησε ή Μάνα, έ-
  ττόνεσε, έβύζαξε, έταλαιττωιρήθιη
  Μέσα άττό τούς κοΘε λογής αύ-
  τούς τΓΟνους Ενα κυπταρίσσι, ε¬
  νός έμορφος Νέος πρόβαλε.
  "Αν ήταν κι—οιρίσι, δέν θά
  έδΐυαιμε αδεία στόν Ύλοτόμο νά
  τό κόψη ττιρόωρα. Τό Τβιο θά λέ-
  γαμε δττοιο τρόττο καιί αν έχρη-
  σιμοττοιούσαιμε γιά τταιρο.μοίω-
  ση.
  Νά δ,μως πού ό ΠΟΛΕΜΟΣ
  επιβάλλει νά κοττεΤ τό κυαταιρίσ-
  σι — ό νέος πρόωρα τηρέττει νά
  θυσιασθή ϋτπέρ «βωμών καί έ-
  στιών'!» Τραγική Μάννα! τώρα
  ,μπορεΐς νά κάιμιηις πιράξιη τόν ρό¬
  λο ττού άναφέ'ραιμε πού γιά υιά
  στιγμή φαΊνεται άστείος.
  Χρειάζεται, τραιγικήι Μάννα,
  νά διαφωτιστής, νά νιώσης ττοιοί
  ττοιός κάνει τόν ττόλεμο σέ μιά
  έποχή ττού τα μιέοχχ Συγκοινωνί-
  ας καί έπικοινωνιας έκοψαν τίς
  άττοστάσεις μεταξύ των ά·/δρώ
  τηων.
  Αύτά τα κοτταρθώμοίτα δέν
  έγιναν γιά τούς βαλιστικούς καί
  δ'ηπτεκρωτικούς ττυιρηινοκεφά-
  λους ττυιροώλους — ττού άττει-
  λού τόν άφανισιμό τής Τής κα!
  (όσα έν αύτη κοΐ! ύττό κάτω αυ¬
  τής...)
  Ή π,ρόοδος αύτη ττρέττει νά-
  χει ώς συνεπεία την εύχερέστε-
  ,ρη κίνησΐ> σέ ενα άλλο εΤδος ΠΥ
  ΡΑΥΛΟΥ — τού ττνεύματος,
  τής άρετής τής ΑΓΑΠίΗΣ. Καί
  ιμπτορεΐς έσύ ΜΑΝΑ νά γινης, εΤ-
  σαι ό καλύτερος Άγωγός μά
  χρειάζβσαι ΑΓΩΓΗ.
  Νά βρής "Ελλιτ>ν!δκχ Μάνα τή.ν
  ΡοΜμάνα, την Ρώσσα, την Τονρ-
  κάλα, την 'Αφρικάνα, την Κινέζα
  γενικά την 'Ασιάτα κ αα. κα! νά
  •πήτε. Ποιοί κάνουν τούς πολε- .
  μους; Οί λίγοι ή οί πολλοί; "Υ-
  ττέρ Πίστεως καΐ Ποττρΐδος γΐ-
  νονται ή ύττέρ ΧΡΗΜΑΤΩΝ καί
  ΑΝΟΜΗΜΑΤΩΝ!
  "Ο,λες μαζΐ τότε θά ττήτε —
  Μο£ί μά τό τταιβ! μου καί έγώ
  στήν ιμά,χιη. —ν ΐάντέιχοιμιε παά
  τή,ν κοροϊδία νά τρώτε τα παι¬
  δία μας κάϊ νά ιμή μάς λέτε ποι-
  οί μόνο νά μάς κοροιδεύετε ττώς
  εττεσαν (Υπέρ Πίστεως καΐ
  Πατρίδος». 'Εσεΐς ττού καΐ τα
  δυό αύτά σάς λείπουν.
  Όργανωιμένα Τράστ τού Χρή
  ματος (ό κλεμΐμένος Ιδρώταςτοΰ
  έργάτη). Άδίστοχτοι έμττοροι
  κάθε ίδανικοΰ γιιά να πετύχετε
  στίς προσωρινές σας άττολαύ-
  σεις
  'ΕΞο-εΐς'ττού συνεχός σάς ΣΥ-
  ΝΕΧΕΙ η άμαρτΐα ττού είκονίζε
  ότε στΊς μεθόδους πού χρησιμο-
  ποιήτε νά έξανδροπτοδΐζετε τούς
  Νέσυς, νά άΐμφισ&ητήτε τό ρόλο
  τής Γυναίκας, νά τταρατΓθΐήσετε,
  καί διαλύσετε την οίκογένεια.Αύ
  τα δλα γιά νά μή μιττεΐ ττοτέ
  φρ,αγμός στίς έττιδιώξεις σας.
  ΈσεΤς, ίδανικά καί τταρσ^ό-
  σεις τηαιραπτοιήτε καιί ΚΑΠΗ-
  ΛΕΥΕΣΤΕ. 'Εσεΐς ναρκωτικά
  κιαλλιεργήτε καί έμίπθιρεύεστε, έ-
  σεΤς μέ πορνογραφιήιματα τροψο-
  δοτεΐτε τίς κοινωνίιες, έσεΐς τα
  ττάντα εκάμετε ΕΜΠΟΡΙΟ.
  Στή ττηγή αυτή τού ποταμού των
  έγκλ^μάτων σαις μτταρεϊ καΐ
  ττρέττει σάν τό Μυθικό Θεργιό
  νά μττή φραγιμός ή ΜΑΝΑ. Νά
  φράξη την ττηγή τού Νεροΰ καί
  μττπλιό νά μΐην τρέχβι ΒΡΩΜΑ.
  Σ' αυτή την καιτεύθϋνση ττιρέ-
  τηει νά στραφούιμε δλοι νά μάς
  νοιώση ή ΜΑΝΑ — νά νοιωση
  δηλαοή. 6τι. ένοιωσε, μά τόχηι (ύ-
  ττό λανθάνοι/σα άκόμα μέσα της.
  Φανταιοιίες θά πούνε πολλσί.
  "Ομως! δέν θ&ναι λίγοι έκεΐνοι
  ,ττού θά σΜμφωνήσουν, άλλοι πά-
  λι άττό αύτη τή στιγμή θά βω-
  ρούν — ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ νά
  τούς κυκλώνουν.
  ©έληστο μΜρέ νά προσκρού-
  σουν στό πληγωμένο στήθος τής
  ΜΑΝΑΣ οί δαλιστικοΐ ττύραυ-
  λοί μας; Καιϊ έτσι θααχρηιστευ-
  τοθμε. Ταύτα ττάντα άς τα ά-
  κούσομε πρώται. Εμείς οί Ποι-
  μένοντες τόν Λαό νά πάρωιμε
  την θέση τής Μονάς καί δχι των
  ίσχυιρών τής Γής κα)ί πολεμοκα-
  τπήλων πού έως τώρα ττολλά έ-
  ττι 6 οτρυνόμΌΐσ τε
  Αύτό τό ΠΥΡ — ..ήλθε νά
  βάλη ό ΧΙΡΙΣΤΟΣ: Την ΦΛΟ-
  ΓΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΙΣ ΕΙΡΗ-
  ΝΗΣ.
  ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ
  ΑΓ ΡΟΥΜΕΛΗ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΚΟΥ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ. ΚΟΥ. "Υ* ΚΟΥ* · ΚΟΥ* ΚΟΥ*
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καΐ δέχεται, κάθε μερά
  στο Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 ΐΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργότης Μαιευτηρΐου «ΛΗΤΩ»
  Έγκατεστόθη στό Ήράκλειο καΐ δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8

  V
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-< ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝβ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.76.229,77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΞ 21-8177 5ί5Μ — ΟΗ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΒΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ5—7 ΙΛΙΣΙΑ—ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 Τό ότι φτιάχνουμε. 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι: • Ε,ερουμε νά διαλεγουμε την παντα φρ,,σκια πρωτη υλη μας το κρεας • η έρευνά μας ωδήγησε στο ν6 κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν¬ τικά μέ τους πιο ουγχρονους τροπους μέσα σέ απόλυτη αποστει- ρωση • ζέρουμε τόν τρόπο. αποκτήσαμε και τΰ μηχανήματα γιά νά τα συσκευύζουμε σέ άπόλυτο κενό καΐ νά διατηροϋμε έτσι τή φρε- σκάδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιοτοσύνη καί πήτε μας τή γνώμη σας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΛΥΛΟΙ Πρίν ταξιδεύσετε είς τό εξωτερικώ ρωτήστε μας νά σάς δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (θΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείσς σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λύσεις καί την καλύτερη εξυπηρετήση Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΜ ΤΚΑνΕί δΕΗνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι. χ ς φαθήκανε, άλ «| τα., άφτιά'-ίοθ Παπαληγούρα. ς Ή τδ συγ κ. υ- Μενάλη συζητήση έγ·νε σέ ρακλ^ώϊικους1 κυκλους, γύρω χαρητήριο τηλεγράφημα τοθ Καρέλλη, πρός τούς «σωτηρες» νέους υ πουργούς καΐ είδ.κΛ στόν κ. Μητσοτάκη Σέ μιά παρέα λοιπόν, πρός την Π λ. Κορνάρου, άνοίχτηκ.* ή Φ™*™^™ καΐ τα έρωτηματικά έπεφταν βροχή. 1-Αραγε τό κοινοποίησε ό Δημαρχος τό τηλεγράφημα τού καΐ πρός τόν Ανδρέα Παπανδρέου^ ^^ ^ σάγ ^ δρος τής Τοπική^; Ένωσης Δημων καΐ Κοι νοτήτων πάει νά πεΐ δτ. συμφώνησε καΐ ή άλλη Δή μάριος των Αρχανών; Τελικά, τό έρωτηματικό που άπασχολη λησε ηό πολυ άπ 6λα την παρέα τ,τανγυ ρω άπό τό πότε πρόλαβε νά τό στείλει (σέ χρόνο μηδέν που λένε) ό Δήμαρχος τό τη λεγράφημά τού. Ρωτοθσε λοιπόν καθένας- προβαλλον- τας την προσωπική τού άποψη καί τελικα ί?να μέλος τής παρέας, ό φΐλος μου ό Κω- στας πέταξε την έξυπνη δικη τού σχετικ,ή ερωτήση, πού είναι μάλλον και ή έπικρατέ στερη: -Μήπως ρέ παιδία τό εϊχε έτοιμο άπό προηγουμένως; , "Ετσι είναι: των φρονιμων τα παιδία πρίν πεινάσουν... τηλεγραφοθνε ! Κατά τα άλλα, δλα πάνε ώραια. "Ετσι κύριε... Αντρέα; Τό Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου 6ά- φεται, άσπρίζεται καί λαδομπογιαντίζε- ται έξ, ολοκλήρου. Κάποιος λοιπόν, δικαστηριακός παρά¬ γοντος εΐπε προχθές στόν Διευθυντή τής «Αληθείας». —Δέν έχεις παράπονο ε; Βλέπεις ότι φρεσκάρουμε τα πάντα γιά νά... νοιώθεις ώραΐα στό.. περιδάλλον σου. Καί έκεΐνος τού άπάντησε: —Εύχαριστώ, άλλά μήπως μπορεΐτε νά κάνετε Ηάηως πιό άνετο καΐ τό... σκα- μνί τού κατηγορουμένου. Δυστυχώς όμως τό σεχτικό κοντύλι εί ναι γιά δαφές κι όχι γιά... ταπετσαρίες κα- θισμάτων. Και κάποιος τρίτος πρόστεσε: —Καλά ντέ, τό πρόβλημα γίνεται καί μέ ενα πρόσθετο... μαξιλαράκι. Είπώθηκε πρό ημερών στήν αϊθουσα τόυ ' Έφετείου Κρήτης, στά Χανιά, άπό τόν προ ,, εδρεύοντα τού Δικαστηρίου: — Έσεΐς οί δημοσιογράφοι, πιάνετε ' πολλές φορές την πέννα καί δέν ύπολογί- | ζετε τίποτε... , Καί ό καταθέτων έκεΐνη τή στιγμή δι- < >
  ευθυντης τής εφημερίδας μας, τού άντα-
  πόδωσε την... φιλοφρόνηση.
  —"Εχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε, άλλά
  κγχί ή δική σας ή πέννα όσον άφορά τίς ε¬
  π· βαλλόμενες ποινές.. συναγωνίζεται πολ |
  λές φορές τή δική μας.
  Παλιότερα είχαμε γράψει στήν « Αλή
  θεια», δτι ό κ. Καρέλλης είναι «κουμπά-
  ρος» τού Μητσοτάκη. Καί δ κ. Δήμαρχος
  μέ έπιστολή τού, έσπευσε νά τό διαψεύσει.
  Νά δμως τώρα πού έπαληθεύεται, μέ
  τό συγχαρητήριο τηλεγράφημα, ή «κου¬
  μπαριά».
  Οϋτε οί., μυρωτικοί σύντεκνοι τοΰ Μη
  τσοτάκη δέν έσπευσαν νά συγχαροθν τόσο
  γρήγορα τό νέο συντονιστή.
  "Ετσι, κατά τή γνωστή φράση «ό τα
  δέ είναι τό πιό γρήγορο π'ιστόλι», μποροΰ
  με νά λέμε δτι: «Ό Καρέλλης είναι τό πιό !
  γρήγορο... τηλεγράφημα» !
  Σέ μιά πρόσφατη κουμπαριά πού έκανε
  ό κ. Μητσοτάκης τίς μέρες «τού Πάσχα
  σέ ενα χωριό τής Κρήτης, παίχτηκαν πολ¬
  λές μπαλοτιές καί «ξεσκουριάσανε» άρκε-
  τά κουμπούρια.
  Ήταν μάλιστα τόσες πολλές οί μπα¬
  λοτιές πού πεχτήκανε ώστε κάποιος Αθη-
  ναΐος παρευρισκόμενος παρατήρησε:
  —Αύτη δέν ήταν κουμπαριά, άλλά κυ-
  ριολεχτικά... κουμπουριά!
  Πάντως δέν πήγαν τελείως τα
  «μπάμ» πού άκούστηκαν στόν άέρα, για
  τί άποτελέσανε τόν.. τΐρόλσγο τοθ «μεγά-
  λου μπάμ» Υ καλυτέρα... «μπούμ» πού άκο
  λούθησε μέ την ύπουργοποίηση τού., κου-
  μπάρου.
  Μεγάλο πράγματικά αύτό τό μπούμ
  καί τόσο έκκωφαντικό, πού σκεφτήτε δτι
  όχι απλώς κουφαθήκανε, άλλά. πέσανε
  ΜοΟ τό τηλεφώνησε κάποιος φίλος άπό
  την Άθήνα:"
  Ό κ. Βαρδινογιάννης, ό πράγματικά
  ορφανος ή πεντάρφανος άπό τό ντουέτο
  των «δύο όρφανών», τηλεφώνησε τού κ.
  Μητσοτάκη μετά τό.. χαρμόσυνον άγγελ-
  μα καί, άντί μάντινάδας, τού σιγοψυθίρι
  σε τό γνωστό ρεφραίν:
  «Μαζί τό δρόμο πήραμε
  μά περπατάμε χώρ"ια
  έσύ τό κέφι κράτησες
  κι έγώ τή στεναχώρια
  λές κι έξωκοίλανε μαζί
  δλα μου τα... δαπόρια».
  :
  "■■""■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■.■.Ι
  ΤΧΙΚΟΥΔΑΔΙΚΟ ■ ΟΥΖΕΙ>Ι
  ■■■■
  « Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ »
  Πλ. Δασκαλογιάννη 8 - Τηλ. 288.390
  Τσικουδιά καί Ο6ζο
  μέ μεγάλη ποικ-λία έκλεκτών μεζέδωΛ
  ■■■■■■■.........——..........: