90671

Αριθμός τεύχους

168

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

22/5/1978

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΕΞΟ ΟΙ ΖΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Χσρδς σ* αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τού φράξουν οί Λλλοι τό
  στόμα, προλάβη νά πεΐ δστω
  καί μιά συλλαβή δική τού.
  Β. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ!
  ■Μι ΗΙ>εΜ|
  Η Α Λ Η
  ΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  Διοοθσν*ή«: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑ ΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280.291
  Χρόνος 3ος - Αριθ. φύλ. 168 Δρχ. β
  Μέ άφορμή την σημαδιακή περιπτωση συλλογής ύπογραφών γισ τούς Χουντικούς
  Ξ ΥΠΝ Α
  ____ΛΑΕ
  ΠΡΟΪΟΥ ΣΕΞΒΗΒΙ1ΕΣΟΥΗ!..
  Μηνυτήρια άναφορά τοϋ διευθυν/τή μας στόν ΕίοαγγίΛΣα Ηρακλείου προκαλέση τήν διεξαγωγη προανάκρισης ποΰ αρχίζει σήμερα
  ΟΙ ΦΙΛΟΧΟΥΝΤΙΚΟΙ ΠΟΝΤΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ: ΣΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ !..
  ΑΡ,ΚΕΤΟΙ — δυστυχώς — κατάπτυστοι νο-
  σταλγοΐ τής Διχτατορίας, βγήκαν θρασύ-
  τατα άπό τ6 καβούκι τής ντροπής χαρή
  στήν άνοχή] τής έπιλεγόμενης σημερινάς
  Δημοκρατίας καί τής γνωστής -ολιτικής
  τής «λήθης» καί ζητουν — χωρΐς αίδώ —
  την άποφυλάκιση των πραξικοπηματιών,
  περισυλλέγοντας ύπογραφές! ! !
  ΤΓΟΛΜΗΣΑΝ μάλιστα νά συνδέσουν την
  άπαράδεχτη, 'Εθνικά καί Συνταγματικά,
  παράνομη, ΰποπτη καί έπικίνδυνη γιά τό
  Λαό καί τό Εθνος πράξη τους, μέ την έπέ-
  τειο τής Ήρωικίης κι άνεπανάληπτης Μάχης
  τής Κρήτης.
  ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ τελείως καί ώμά, έκφρά-
  ζουν την «άγανάχτησή» τους, γιατΐ κρα-
  τοθνταιστΐς φυλακές, (μάλιστα κύριοι), οί
  «άνθρωποι έκεΐνοι πού έκαμαν τό σφ,άλμα
  νά πιστέψουν δτι εΐχαν δικαίωμα νά έπέμ-
  6ουν είς την διακυβέρνησιν τού τόπου, μέ
  μοναδικόν στόχον την βελτίωσιν (μάλιστα
  κύριοι), της μοίρας τού Έλληνικοΰ Λαου».
  ΕΤΣΙ, ναί ϊχσι, (μάλιστα κύριοι), χαρα-
  χτηρίζουν τούς Προδότες τοθ "Εθνους,
  τους Έγκληματίες της Κύπρου, τούς Φονι-
  άδες των Ήρώων τή|ς Έφταετίας, ·τούς κα-
  ταδικασθέντες σέ θάνατο άπό την Έλληνι-
  κή Δικαιοσύνη Πραξικοπηματίες, τούς Ά-
  μερικανόδουλους Πράκτορες της 'Ακροδε-
  ξιάς, πού τούς £δωσε χαρή, χωρις μάλιστα
  αϊτηση, ό Καραμανλής.
  Π ΕΡΙ ΦΡΟΝΩΝΤΑΣ τα πάντα, (μάλιστα
  κύριοι), φτάνουν στά άκρότατα σημεΐα
  θράσους καί άσυδοσίας, νά παραλληλιζουν
  τούς 'Αμερικανοκίνητους Πρωτεργάτες τής
  Χούντας μέ «τόν Κολοκοτρωνη, τόν Μακρυ-
  γιάννη, καί τόν Βενιζέλο! ! !».
  ΚΑΙ ΕΝΩ οί νοσταλγοΐ αύτοΐ τής Έφτα¬
  ετίας, (μερικοι βεβαία θύματα καί άβου-
  λες εύκολοαγόραστες συνειδήσεις), ένερ-
  γοθν έτσι, γράφουν τα παραπανω καί πολ-
  λά άλλα καί μαζευουν ύπογραφές γιά νά
  βγάλουν άπό τίς φυλακάς τούς «δικους
  τους», ό Πρωθυπουργός μας, οί Βουλευτές
  μας (πλήν έλαχιστοτάτων), οί Είσαγγε-
  λεΐς μας έφησυχάζουν, αφήνοντας μέ τή
  στάση τους αύτη τα ξενόδουλα σκουλίκια
  καΐ τούς έχθρούς τής Δημοκρατίας, νά
  δουλεύουν ύπονομευτικά σέ βάρος της.
  ΜΕΧΡΙ σημερα καί άπό τήν άρχή τής έκ-
  δοσής της, η εφημερίδα αύτη έ'χει έκπέμ-
  ψει κραυγές όδύνης καί σήματα κινδύνου
  γιά νά προειδοποιήσει,τούς ταγούς νά μην
  άφήσουν νά πραγματοποιηθεϊ αύτό πού ε-
  γινε καί μετά τή Γ^ερμανική Κατοχή, δπου
  οί Δοσίλογοι καί οί Προδότες «βγηκαν λά-
  δι». Νά μην άφήσουν νά έφαρμοστεΐ τό
  «σχέδιο των αμερικανικόν Μομπιουτερς».
  ΜΑΤΑΙΑ δμως φαίνεται, άφου φτάσαμε
  στό πρόσφατο σημαδιακό σημεΐο των προ-
  χθεσινών «ύπογραφών».
  ΤΩΡΑ, τήν υοτατη τούτη στιγμή, πού ό
  βρόχος έ'χει σφίξει άρκετά έπικίνδυνα γύρω
  άπό τό λαιμό μας καί πού άγωνιζόμαστε ά-
  πεγνωσμένα φτύνοντας γιά νά βγάλωμε
  «τα χώματα πού άρχισαν ήδη νά μας ρί-
  χνουν γιά νά φράξουν τό στόμα μας» (δήτε
  τό καζαντζακικόι μας μότο), προβήκαμε σέ
  δυό ένέργειες:
  Μ Ε ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ άναφορά μας πού κατα-
  θέσαμε προχθές Σάββατο στόν άρμόδιο
  Είσαγγελέα Ηρακλείου, προσπαθήσαμε νά
  ένεργοποιήσωμε τή Δικαιοσύνη, πού πρώτη
  θίγεται άπό την κατάπτυστη πράξη της πε-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 4η ΣΕΛΙΔΑ
  Η ΜΑΧΗ
  ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ αύτές συμπληρώθηκαν 37 χρόνια
  άπό τήν μεγάλη πατριωτική άντιφασιστική έξ-
  έγερση τοΰ Κρητικού ΛαοΟ ένάντια στό Φασιστι-
  κό "Αξονα.
  "Οταν ή άλλη Έλλάδα υστερα άπό έξάμηνη
  άντοχή ύποχώρησε, δταν ό φόβοςτής χιτλερικής
  μπότας άρχισε νά πλανάται άπό χώρα σέ χώρα,
  δταν στήν Εύρώπη άρχισε νά διαγράφεται τό
  μαυρο σκοτάδι, άπ* τή γωνιά τούτη της Έλλά-
  οας πού άκούει στ' δνομα ΚΡΗΤΗ ύψώθηκε γιά
  άλλη μιά φορά, ή σημαΐα τής πάλης γιά τή Λε-
  φτεριά.
  Κάθε χωριό, κ/άθε περιοχή τής Κρήτης έγινε
  άπόρθητο μετερίζι τού άντιφασιστικου άγωνα
  πού πηρε μεγάλες διαστάσεις άνάμεσα στό
  Λαό. Ό αγώνας καί Ιδιαιτέρα κάτω άπό τίς ρυν-
  θήκες πού γινόταν προκάλεσε τό θαυμασμό 6-
  λου τού κόσμου, καί άποτέλεσε παράδειγμα.
  Σήμερα υστερα άπό 37 όλόκληρα χρόνια άπό
  τήν μεγάλη αυτή άνάταση τού Κρητικού ΛαοΟ
  τα Ιστορικά διδάγματα άποχτουν μεγαλύτερη
  σημασία.
  ΟΙ ϊδιοι ήρωικοί μαχητές τού άθάνατου έκεί-
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 4η ΣΕΛΙΔΑ
  Πολιτικάς Σκέψεις
  ΗΝΕΔΔΠΟΣΤΔΣΙΔ
  Γράφ£ΐ ό Γιώργης Λαγουβάρδος
  Ό δήθεν «ύπερταξικός» καϊ
  «πανεθνικός» μανδύας πού άπό
  τήν ιδρύση τού περιβλήθηκε τό
  Κυβερνητικό Κόμμα καϊ οί γνω
  στές «μεσσιανικές» θεωρίες πού
  έντεχνα άναπτύχθηκαν γύρω ά¬
  πό τό πρόσωπο τού κ .Καρα_
  μανλή, δέν στάθηκαν δυνατές
  νά καλύψουν τόν πραγματικό
  ταξικό χαραχτήρα τού Κόμμα¬
  τος τής «Νέας Δημοκρατίας».
  Ή ζωή καί ή ιδία ή πραχτική
  στά χρόνια μετά τήν πολιτική
  «άλλαγή» τού Ίούλη τού 74, ό_
  δήγησαν σέ καταρρεύση όλο ού
  τό τό προπαγανδιστικό οίκοδό-
  μημα, παρα, τίς έπίμονες προ
  σπάθειες των έμπνευστών τού.
  Στή μεγάλη τού πλειοψηφία
  ό Ελληνικάς λαός, οί έργαζόμε-
  νοι τής χώρας παρά τίς έπίμο¬
  νες προσπάθειες ωρισμένων νά
  σπέρνουν συγχίσεις καί αύταπά-
  τες, κατάλαβαν τό πραγματικό
  πρόσωπο καί τίς βασικές κα-
  τευθύνσεις τής πολιτικής τού
  «νέου» κόμματος τής Δεξιάς.
  Ή πρόσφατη έπίσκεψη τού
  Άμερικανου ύπουργού "Εξωτε¬
  ρικών στήν Αγκύρα καί τήν
  Αθηνά καί τα άποτελέσματά
  της, τό πολυήμερο τελευταίο
  τοξίδι τού κ. Καραμανλή στή
  Δυτική Εύρώπη καθώς καί οί
  μετέπειτα συνομιλιες τού μέ τόν
  Τουρκο Πρωθυπουργό είναι γε-
  γονότα πού συμαδευουν τό πέ_
  ρασμα των Έθνικών θευάτων
  οέ μιά νέα φάση σοβαρών καί
  έπικινδύνων έξελίξεων τέτοιων
  πού θά έπηρεάσουν σοβαρά ά_
  μεσα καί μακροπρόθεσμα τήν
  πορεία Τής χώρας. Σήμερα πε-
  ρισσότερο άπό κάθε άλλη φορά
  οί Άμερικανονατοίκοί κινούνται
  δραστήρια γιά τό «κλείσιμο»
  των προβλημάτων τής περιοχής
  (Αίγαίου _ Βάσεων - Κύπρου)
  στή βόση τής έξυπηρήτησης
  των συμφερόντων στήν εύπαθή
  περιοχή τής Μεσογείου.
  Ή Κυβέρνηση άπό τή μεριά
  της δέσμια τής γνωστής πολιτι
  κης τού «άνήκομεν στή Δύση»
  όλο καί πιό άναιχτά έναποθέτει
  κάθε προσπαθεία «έπίλυσης»
  των προβλημάτων αυτών στίς
  διαθέσεις έκείνων πού τα εδημι¬
  ούργησαν, ταυτίζοντας τό συμ
  φέρον τού Έλληνικού λαού μέ
  έκείνο των Άμερικάνων καί Δυτι
  κοευρωπαίων Ίμπεριαλιστών,
  Δέχεται άδιαμαρτύρητα πιέσεις
  καί έκβιασμούς στόν τρόπο χά-
  ραξης έσωτερικής καί έξωτερι-
  κής πολιτικής.
  Ή 'Ελλάδα έπιστρέφει σύντο
  μα καί όριστικά στό στρατιωτι
  κό σκέλος τού ΝΑΤΟ, άπό τό
  όποίο στήν ούαϊα ποτέ δέν άπο
  χώρησε. Οί Ζένες Βάσεις έπεκτεί
  νονται κοί έξοπλίζονται μέ πιό
  σύγχρονους μπχανισμούς. Τό
  Κυπριακό μπλέκεται παρά τήν
  Ο Συν*έχεια στή αελ 2
  ΒΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Μεγάλο τό έκδοτικό μας πρόβλημα
  ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
  Άυοιχτή έπιοΐοΑή 6τούς αυαμυώοτες μας
  Άγαπητοι Άναγνώστες, Συνδρομητές
  καί Άγοραστές,
  Άγαπητοι Φίλοι καί ΈχθροΙ τής «Αλη¬
  θείας»,
  Ή εφημερίδα αύτη πού δταν πρωτοεκδό-
  θηκε οί κρλοθελητές της έδιναν ζωή 5 έως
  6 φύλλων, εφτασε ήδη στό ΰπ' αριθμόν 168!
  ΧωρΙς καμμιά κομματική ή άλλη όργα-
  νωμένη υποστηρίξη.
  ΧωρΙς κανενός εϊδους πατρονάρισμα, κα-
  τάφερε, πολεμώντας «μέ δόντια καί νύχια»
  νά καλύψει 3 χρόνια ζωής καί δράσης καΐ
  νά πλησιάζει σέ λίγες μέρες νά μπεΐ στόν
  τέταρτο χρόνο της έκδοσής της.
  Άντίθετα, μέ κυνηγητά, είσαγγελικές
  κΐαΐ άλλες διώξεις, δικαστηριακές περιπέ-
  τειες πολλές, καταδίκες λιγώτερες, πρόστι-
  μα, στερήσεις ατελείας χαρτιου, έ'ξοδα καί
  κατατρεγμούς, κατάφερε κάτι μικρά, ϊσως,
  άλλά χαρακτηριστικό και παραδειγματικό
  γιά τήν Ίστορία τοΰ Έλληνικοΰ Τύπου.
  Κι αύτό τό πέτυχε μέ μοναδικό συμπαρα-
  στάτη τό Κοινό, τόν Λαό, τούς Συνδρομητές
  καί Φίλους, πού μέ τήν άγάπη τους, τήν έμ-
  ψύχωσή τους, τό «τάλληρο» τής βδομάδας,
  τή φιλική συνδρομή, βοήθησαν ούσιαστικα
  σ αυτή τή Νίκη.
  Αύτοι οί άγνοΐ καί άπλοΐ άνθρωποι μας
  «μπράτσαραν» στίς δύσκολες ώρες, αύτοι
  πλήρωσαν καί βγήκαμε άπό τή φυλακή, αύ¬
  τοι δώσανε τα κάθε εϊδους εξοδα πού χρει-
  άστηκε ό "Αγώνας, έ'ξοδα δυσβάσταχτα γιά
  τίς δικές μας πλάτες, άν σκεφτεΐ κανείς δτι
  περάσαμε μόνο 50 καί πάνω δίκες καί δτι
  μιά (δχι αύτη πού φυλακιστήκαμε) μας
  κόστισε 72 χιλιάδες δραχμές!
  Σέ δλους αύτούς λοιπόν, τ) μάλλον σέ δ-
  λους Έσάς, άφου πουμε ξανά £να ΜΕΓΑ¬
  ΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ, άπευθυνόμαστε σήμερα
  γιά νά πουμε κάτι όπωσδήποτε δχι εύχάρι-
  στο:
  Ή «ΑΛΗΘΕΙΑ», ή εφημερίδα μας, ή εφη¬
  μερίδα Σας, περνά κρίσιμες ώρες. Καί γιά
  νά τα πουμε πιό άνοιχτά: "Εχει τεθεΐ υπό
  διωγμόν. Άπό πολλές κατευθύνσεις έρχον-
  ται τα διάφορα βέλη πού συγκλίνουν, δλα
  στόν ϊδιο στόχο: τήν εφημερίδα αύτην.
  ' Γιά νά πάρετε μ·ά συνοπτική Ιδέα σημει-
  ώσετε μερικά πράγματα:
  *** Τίς αελευταΐες μέρες σέ δεύτερη φά¬
  ση, μας έ*γινε ό γνωστός καταιγισμός τού
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή 4η ΣΕΛΙΔΑ
  Μιά δήλωση τού κ. Κ. Μπαντουβά
  ΆΗΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ.
  Ό Βουλευτής τής ΕΔΗΚ κ. Κώστας
  Μπαντουβάς, σέ τηλεφωνική έπικοινωνία
  μας, σχετική μέ τίς τελευταϊες μετατοπί
  σι-ις βουλευτών πρός τΜ^ κυ·>βρνητ«<* χώ· ρο, δήλωσε τα εξής. «—Μέ διακατέχει άηδία γιά τό κατάν τημα μερίδος τού πολιτικοθ κόσμου τής χώρας καί έντονη άνησϋχία γιά τό μέλ- λον της Δημοκρατίας καί τόν χειρ'.σμό των έθνικών μας θεμάτων». ΕΡ52ΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ πολύς καιρός κύριε Δή- μαρχε τού Ηρακλείου, πού σάς θέσαμε τό σοβαρά θέμα τής προστοσίας τού μνημείου τής Κρήνης Μοροζίνη καί πού σάς προτείναμε τήν άπλή λύση τής τοποέτησης ενός κυγκλιδώμα. τος. ΚΑΙ ΟΜΩΣ κωφεύετε δια- πράττοντας έτσι, άθέλητα φυ_ σικά, ένα έγκλημα, γιατί άπλού- στατα τό μνημείο καταστρέφε_ ται καθημερινά καί άνεπανόρ, θωτα. ΣΑΣ ΡΩΤΟΥΜΕ λοιπόν πάλι: ΓιατΙ δέν άντιμετωπίζετε άμεσα τό σοβαρά, άλλά καί τόσο άπλό άπό πλευράς λύσεως, θέμα. Γιατί;;; ελεγχος ΒΒΒ ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ Ή οίκοδόμηση τοϋ Σοσιαλισμοϋ σέ μιά μικρή χώρα Εντυπώοεις άπό μιά έπίσκεψη τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ ΦΕΤΟΣ γιά πρώτη φορά, μας δοθηκε ή δυνατότητα γιά μιά σύντομη έπίσκεψη στή γει- τονική Λαίκή Δημοκρατία τής Βουλγαρίας. Ήταν ένα ταξίδι, πού άπό καιρό τό προγραμμά_ τιζα χωρίς όμως καί νά βρι- σκόταν ή κατάλλήλή στιγμή. ΕΝΑ ταξίδι πού δέν έμοιαζε, μ' έκείνα στή χώρα τού φω_ τος, στήν Αγγλία ή τήν Ι¬ ταλία. Όλοι πηγαίναμε μέ έν_ τονο τό ενδιαφέρον νά γνωρί- σουμε άπό κοντά τί γίνεται στή χώρα τού Δημητρώφ τήν ό- ποία, όμολογουμένως, ή ντό- πια άντιδραστική προπαγάνδα τόσων χρόνων, τήν παρουσία- ζε, μάταια, βεβαία, σάν τόπο τής δυστυχίας καί τής παρα^ κμής, νά πλησιάσουμε καί νά γνωρίσουμε τούς κατοίκους της μέ άδελφικά φιλικά αίσθήματα. ΠΩΣ είναι λοιπόν ή Βουλγα¬ ρική κοινωνία; Οί άνθρωποι πει- νάνε έκεί καί ύποφέρουν ή ζουν σέ παράδεισο; Πήρε τήν κάτω βόλτα, έκφυλίζεται ό σο- σιαλισμός καί παλινορθώνεται ό καπιταλισμός; Ή ή σοσιαλι. στική κοινωνία είναι μιά ίδανι- κή κοινωνι'α; ΒΕΒΑΙΑ δέν πρόκειται νά ύποστηρίξω ότι πρόκειται γιά μιά ίδανική κοινωνία. Τέτοια κοινωνία δέν ύπάρχει καί δέν θά ύπάρξει. Άνήκει κυριολεκτι κά στή σφαίρα τού Ρωμαντι_ ομού. Ή τελειότητα είναι έξω άπό τήν διαλεκτική τής φύσης καί τής ανθρωπίνης κοινωνικής ζωής. Ή ζωή θά καλυτερεύει άσταμάτητα ένώ τελειότητα θά σήμανε στασιμότητα. Φανερό είναι λοιπόν ότι δέν θά περι- γράψω κανένα παράδεισο μιά, καί οί ίδιοι οί Βούλγαροι δέν τρέφουν τέτοιες αύταπάτες. Ζέ ρουν καλλίτερα άπό κάθε άλλο ότι ή ζωή τους άπό χρόνο σέ χρόνο καλυτερεύει μέ γοργούς ρυβμούς καί ότι έχουν άκόμη έλλείψεις καί δυσκολίες νά άν_ τιμετωπίσουν. Ο ΣΚΟΠΟΣ μέ τόν όποίο ξε- κίνησα κι έγραψα όσα θά ά- κολουθήσουν είναι νά δούμε πώς στή γειτονική μας χώρα όλοκληρώθηκε τό έπαναστατι- κό πέρασμα άπό τόν καπιταλι- σμό στό σοσιαλισμό, πώς μπή καν οί βάσεις γιά τήν οίκοδό. μηση μιάς νέας άνώτερης ποιο- τικά κοινωνίας, άλλά καί ποία προβλήματα γεννήθηκαν στήν πορεία αυτού τού προτσές. ΜΙΑ ίσχυρή έντύπωση πού προκαλεί στόν έπισκέπτη τής Βουλγαρίας είναι τό γεγονός ότι ύπάρχει έξαιρετική όμοιότη- τα άνάμεσα στούς Έλλήνες καί στούς Βουλγάρους. Οί δυό γει τονικοί λαοί μοιάζουν πολύ στήν έμφάνιση, τα έθιμα καί τίς παραδόσεις, τα αίσθήματα, άκόμη καί στό χιούμορ. Τό πα- ραδοσιακό στοιχείο στά χτίσμα τα τής Βουλγαρίας σού θυμί_ ζει τή δική μας χώρα καί ίδιαί τερα παραδοσιακά χτίσματα τής Κρήτης. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Γιά τίς 8 Ίουνίου όρίοτηκε ή δίκή χής ύπεξαγωγής των μασονικών εγγράφων άπό τή Στοα «Άριάδνη». Ή δίωξη έγινε αύτεπάγγελτα άπό τόν κ. Είσαγγελέα Ηρα¬ κλείου. Κατηγορούμενοι είναι οί: Άριστοτέλης Γιαννακουδάκης, Έμμ. Χαριτάκης, Νίκος ,Ψιλλά_ κης καί Γ. Κιαγιαδάκης. Ό δεύτερος έκ των κατηγο¬ ρουμένων διευθυντής τής «Άλή θείας», άσκησε προχθές προ¬ σφύγη κατά τού κλητηρίου θε- σπίσματος στόν κ. Είσαγγελέα 'Εφετών, ύποστηρίζοντας ότι κακώς πσραπέμπτεται διότι οί καταγελίες των «ύπομνημάτων Γιαννακουδάκη» άναιρέθηκαν άπό τόν ίδιο καί γιά άλλους ού σιαστικούς καί τυπικούς λό- γους. Μεταξύ των μαρτύρων κα_ τηγορίας συμπεριλαμβάνονται ο! μασόνοι: Βασ. Πουλιανάκης, Κων. Γαροφαλάκης, Μάρκος Κλαψινάκης, Αλεξ. Μυρ. Παπά δσκης. ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΛΟΙ κάτοικοι άπό πολλά σημεΐα τής πό- λης τοθ Ηρακλείου καί των προαστείών τού, διαμαρτύρονται γιά τα χάλια των δρόμων, πού είναι εΰρυτερα γνωστά. Ξεχωρίζομε δυό περιπτώσεις, τή λεωφόρο Ιωνίας, πρός τό Άτσαλένιο, καί τήν όδό Θεο¬ τοκοπούλου των οποίων οί κάτοικοι μάς παρα- κάλεσαν έπίμονα νά φέρωμε στή δημοσιότητα, διότι άν καί επανειλημμένας έ"χουν ένοχλήσει τόν κ. Δήμαρχο, δέν εχει κάνει τίποτε θετικό. Έλπίζομε δτι οί πολλές άσχολίες τού δέν τού τό έπέτρεψαν κι δτι θά άσχοληθεΐ τελικά ό κ. Δήμαρχος. Έληξε προχθές μέ έπιτυχία ΤΟ 10» ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ Έληξαν προχθές Σάββατο οί έργοσίες τού 10ου Συνεδρίου τού ΚΚΕ. Τό Συνέδριο άποτε-. λεί σταθμό στήν ίστορία τού κόμματος καί τού έργατικού κι νήματος. Οί ιέργασίες τού άπο. τέλεσαν κορύφωση καί τό έπι_ στέγασμα μιάς τετράμηνης πλα τιάς καί δημιουργικής προσυνε- δριακής δουλειάς πού άπόδειξε έμπραχτα καί συγκεκριμένα τό βαθύ δημοκρατικό χαραχτήρα τού ΚΚΕ, τούς στενούς δε- σμούς τού μέ τίς πλοτιές μάζες τού λαού. Ή πλατιά συμμετοχή — κάτι πρωτοφανές γιά τήν Έλλαδα — άντιπροσώπειών άπό 46 κομ_ μουνιοτικά καί έργατικά κόμ- ματα άπ' όλες τίς ήπείρους ύ- πογραμμίζει τήν άκατάλυτη δύ- ναμη τού προλεταριακού διε- θνισμού πού — όπως δήλωσε ο Α' Γραμματέας τού ΚΚΕ — αποτελεί σοβαρά παράγοντα στήν πάλη γιά τήν ευτυχία των άνθρώπων. Άνάμεσα στούς προσκαλε- σμένους στό Συνέδριο διακρίνα με γνωστόύς παράγοντες των γραμμάτων τής τέχνης μαζί Γ. Ρίτσο, Μ. Κατρόκη, Γιάννη Μορκόπουλο, Κώστα Καζάκο, Χρ. Λεοντή, Μ. Λοίζο κ.ά.
  ; εξο οί ξεν"ε-"βασε"σ"απο την κρητη
  ι
  ι
  Ν
  ι
  ο
  Λ——
  Η ΑΛΗΘΕΙΧ
  χαρας
  ηοι) ηριν μΕ^χωιια γ ου
  ΦΡοΡ,πυν ο· αλ'Λοι γ ο οποι ια
  ι ιροΛορΐΓ·) νο ηρι Γου^·. > ηι, „,-,
  15 ΜΑΊΌΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ψ
  Γιά τίς 5 δικες μας μ.σα οί 9
  Διαμαρτυρία πρός τού ποΑιτικό κόομο
  τις έφημερίδες καί όργαυώαεις Τύπο
  Δσχολήθηκαν ήδη ττολλές 'ΑθηναϊκΣς εφημεριδες
  Μέ τ6ν άριθμό 1645)12—6—
  78 ΟΤΕ Ηρακλείου στάλθηκε
  άπό τό διευθυντή τής «Άλή_
  θείας» τό παρακάτω τηλεγρά_
  φημα στούς άναφερόμενους
  παραλήπτες. Ήδη, οί Άθηναί-
  κές έφημερίδες άσχολήθηκαν
  μέ την περίπτωση αυτή πού
  θίγει ό άποστολέας τού τηλε_
  γραφήματος.
  Έφημερίδες: 1) «Άκρόπολις»,
  2) «Άπογευματινή», 3) ««Βή-
  μα», 4) «Νέα», 5) «Ριζοσπά-
  στης», β) «Αύγή», 7) «Πρωίνή
  Έλευθεροτυπία», 8) «'Ελευθε-
  ροτυπία», 9) «Νέα Εφημερίδα»,
  10) «Βραδύνη», 11) «Έξορμη-
  ση», 12) «Καθημερινήν 13)
  Ένωση Ιδιόκτητον Έπαρχια,
  κου Τύπου Μενάνδρου 23,
  14) 'Ενωση Συντακτών Ήμερη
  σίων Εφημερίδων Αθηνών,
  15) Ένωση Ανταποκριτήν Ξέ
  νού Τύπου, Άκαδημίας, 16)
  Κοινοβουλευτικούς Έκπροσώ-
  πους Κομμάτων (πλήν τής Νέ-
  ας Δημοκρατίας καί τής Έθνι-
  κής Παράταξης), 16) ΠΑΙΟΚ
  Ιωάννην Άλευράν, 17) ΕΔΗΚ
  Ιωάννην Ζίγδην, 18) ΚΚΕ Μί-
  να Γιάννου, 19) ΕΔΑ Ήλίαν Ή_
  λιου, 20) ΚΚΕ Εσωτερικόν Λε_
  ωνίδα Κύρκον
  "Αθήνας
  Μέύπ' αριθμόν 1059 τής 'Εν-
  νάτης Μαίου 1978 τηλεγράφη_
  μά μου ΟΤΕ Ηρακλείου Κρή¬
  της πρός υπουργόν Δικαιοσύ¬
  νην διομαρτυρήθηκα έντονώτα
  τα γιά πρωτοφανές είς δικα-
  στηριακά χρονικά φαινόμενον
  προσδιορισμού πέντε είς βά_
  ρος μου σοβορών δικών σέ διά
  στημα έννέα ημερών είς Τρι-
  /ιελές Πλημμελειοδικείο Ηρα¬
  κλείου καί Τριμελές Έφετείο
  Κρήτης Χανιά. ΟΙ δίκες ούτές
  πρόκειται διεξαχθούν άπό 17
  έως 25 Μαίου δύο έξ αυτών
  δέ ίδιαν ημέραν. Έπειδή καί
  είς παρελθόν μού εγένετο κα-
  ταιγισμός προσδιορισμού δι¬
  κών είς συντομώτατα χρονικά
  διαστήματα μέχρι σημείου νά
  μου όρίζονται δύο καί τρείς δί_
  κες αυτήν ημέραν διεμαρτυρή^
  θην καί είς Εισαγγελεύς Πλημ-
  μελειοδικών Ηρακλείου Έφε_
  των Κρήτης καί Άντεισαγγε-
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέτή
  δική της
  γροθιά
  ►♦♦♦♦♦♦■«
  λέα Άρείου Πάγου πλήν όμως
  περίεργη σύμπτωσις συνεχίζε-
  ται. Τούτο ώς άναφέρω υπουρ¬
  γόν Δικαιοσύνης μού δημιουρ.
  γεί εντύπωσιν έκ συστήματος
  διωκόμενου δημοσιογράφου κα
  θότι έξ άλλου ώς έκδότης εφη¬
  μερίδας «Άλήθεια» Ηρακλείου
  έχω καθΐσει επί δημοκρατίας
  στό σκαμνί κατηγορούμενου
  περί τίς πενήντα φορές μέσα
  σέ τρΐα περίπου χρόνια. Ζητώ
  παρέμβασιν ύπουργού γιά πρω
  τοφανή αυτήν περίπτωσιν συρ-
  ροής πέντί. δικών έντός έννέα
  ημερών πρ'άγμα πού μέ' συμ-
  πιέζει ψυχικά σωματικά ήθικά
  καί οίκονομικά ένώ παράλληλα
  είναι γνωστό στούς Είσαγγε-
  λείς ότι πάσχω έκ σοβαράς ά_
  σθένειας. Πιστεύοντας ότι έστω
  καί επί σημερινής δημοκρατίας
  δεξιάς δέν έχει κανείς δικαίω.,
  μα νό καταπιέζει έτσι οποίον-!
  δήποτε Έλληνα καί κυρίως δή '
  μοσιογράφον έστω καί σφοδρά
  άντιπολιτευόμενον ώς έγώ κυ_
  βέρνησιν Καραμανλή διαμαρτυ
  ρήθηκα καί ζήτησα παρέμβαση
  ύπουργού ζητώ δέ καί άπό υ¬
  μάς συμπαράστασιν γιά είς βά
  ρος μου έπιχειρούμενην έκ νέου
  συρροήν προσδιορισμού δικών
  καί διώξεων. Σημειώνω ότι
  τρείς άπό δίκες αύτές προέρ-
  χονται άπό ίσάριθμες αύτε-
  πάγγελτες Είσαγγελικές διώ_
  ξεις πρώτη γιά άγώνα μου κα-
  τά Άμερικανονατοίκών Βάσέ-
  ων καί άρθρου μου μέ τίτλο
  «Ήρθε ή ώρα τό έξω οί Βάσεις
  νά γραφτή μέ αίμα» δεύτερη
  γιάδήθεν έξύβριση τ. ύπουργού
  Δικαιοσύνης Στεφανάκη όταν
  έκρατούμην πέρυσι είς φυλα¬
  κάς Χανίων καί τρίτη γιά άρ-
  θρο μου «Ό Καραμανλής είναι
  Μασόνος». Είς τελευταία αυτή
  δίκην πρώτος μάρτυρας κατη_
  γορίας είναι τέως ύφυπουργός
  Τύπου Λαμπρίας. Παρακαλώ
  βοηθήστε ένα δημοσιογράφο
  όχι νά μή δικάζεται άλλά νά
  μή διώκεται πλαγίως παραπεμ_
  πόμενος σέ πρωτοφανή τόσο
  μικρά διαστήματα κατηγορού-
  μενος τόσες πολλές φορές. θέ_
  μα παραγραφής άδικημάτων
  δέν ύπάρχει. Έξ άλλου έγώ δέν
  λέγομαι Κωνσταντόπουλος.
  Εύχαριστώ θερμά
  Εμμανουήλ Ήρακλή Χαριτάκης
  'η' Μάνος Χίρης
  Έκδότης εφημερίδας
  «Ή Άλήθεια»
  Ηρακλείου Κρήτης
  Στήν ττροχθίσινή δίκη τής «Μίσογίίου» στά Χανιά
  Απαράθεχτες «Οέαεις» τοϋμύρτυρα
  Μαραγκάκπ - Διοικπτίι Χωρ)κϋ(;
  κ.
  Την περασμένη Τετάρτη 10
  Μαίου έκδικάστηκε στό Έφε_
  τείο Κρήτης, ή ύπόθεση των
  Άρ. καί Κων. Γραμματικάκη
  γιά περιύβριση άρχής.καί έξύ¬
  βριση τού διευθυντή τής «Αλη¬
  θείας», γιά τίς οποίες είχον κα-
  ταδικαστεί πρωτόδικα άπό 17
  μήνες φυλακίση. Τό Δικαστήριο
  άπάλλαξε τούς κατηγορουμέ.
  νους, λόγω ελλείψεως δόλου.
  Πρώτος μάρτυρας κατέθεσε
  ο διευθυντής τής εφημερίδας
  μας ό οποίος είπε στό Δικα¬
  στήριο ότι άποσύρει την έγ-
  κλησή τού διότι σέ προηγού-
  Γ:·:::
  ::: 1
  ::: *
  :::
  :::
  ■■·
  ■■■
  :::
  αποψεις
  Η «ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΑΙ Ο ΕΛΤΑ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1
  ένώ δέν £χει Ικανό προ-
  σωπικό άπό πλευράς ά-
  ριθμοΰ νά διανέμει σω-
  στά καΐ γενικά νά άντα
  ποκρίνεται στΐς ύποχρε-
  ώσεις τού, άναλαμδάνει
  τόσες πολλές.
  Είναι όμως γνω¬
  στόν ότι ύπάρχει είδι-
  κός νόμος πού έπιτάσσει
  την διανομή των έντύ-
  πων κατά προτεραιότη
  τα καί αυτόν έπικαλού-
  μαστε, ένώ συγχρόνως
  παρακαλοθμε τόν ΕΛ
  ΤΑ νά λάδει γενικώτε-
  ρα μέτρα, γιά νά μή
  δρεθοΰμε στή δυσάρε-
  στη θέση νά άσκήσωμε
  τα νόμιμα δικαιώματά
  μας εναντίον τού.
  Τό Ήράκλ'ειο μέ τό
  __ ι__________ __
  τό δεξί σας
  χέρι
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Νά γιατί εϊμαστε τό δεξί σας χέρι:
  Κάνομε:
  — ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποτε γλώσσα τοΰ κόσμου
  — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά συγγράμματα, διατριδές, φροντι-
  στηριακό διδλίο ή όποιοδήποτε άλλο Μντυπο.
  *** Είδικότης μας τα διδλία Μαθηματικών — Φυσικής — Χημεί-
  ας καί γενικά διδλία μέ σύμδολα
  *** Άναλαμδάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτυπωση περιοδικων
  (μηνιαίων κ.λ.π.).
  — ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΡδΕΤ γιά όποιαδήποτε πολύ μ·κρή ή πολύ με-
  γάλη δουλειά
  — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτικές προδολές
  Έπίσης:
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3,50 δρχ. τή σελίδα
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιστολόχαρτα μέ την έ"γχρωμη
  ,τ) μαυρόασπρη φίρμα σας
  — ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΚΑΝΤΕΧ... έλατε νά ^υζητήσουμε
  — ΞΕΜΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μέ μόδα καί ίδέες ι
  κα, τό σπίτι κ.λ,π.
  — ΒΙΒΛΙΑ γιά δλες τις ήλικίες καί προτιμήσεις
  Ακόμη:
  — ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προδολή σας άπό τό Ραδιόφωνο,
  τόν ήμερήσιο καί περιοδικό Τ υπο τ| την Τηλεόρσση.
  Ιδέες γιά τή γυναί-
  — ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ μέ τό «μικ,ρό» συνεργάτη μας, πού θά
  παραλάδει (άπό τό γραψεΐο σας) ή θά παραδώσει γωρίς
  νά κάνετε... ΕΝΑ ΒΗΜΑ Α ^
  289.877
  καί άλ,λοι δουλεύουν γιά σάς
  σο φόρτο άλληλογραφί-
  ας, δέν είναι δυνατόν
  νά καλύτττεται άπό 23
  διανομεΐς, οί όποΐοι μά
  λιστα πληρώνονται γιά
  την βαρεία αυτή καί
  σπουδαιότατη δουλειά
  πού κάνουν άπό 5.000 £-
  ως 16.000 δρχ.
  "Ας άντιμετωπΐσει
  λοιπόν ό ΕΛΤΑ τό σοδα:
  ρό αύτό θέμα γενικώτε
  ρα καί είδικώτερα άς
  προσέξει τό θέμα τής
  διανομής των έντύπων,
  κυρίως κάθε Δευτέρα.
  Στά τόσά έμπόδια
  καί δυσκολίες πού άντι-
  μετωπίζει είδικά ή έ<τ μερίδα αύτη, δέν πρέπει έπ' ούδενί λόγω νά προ- στεθεΐ καί ή άνωμαλία στήν κυκλοφορία της. πράγμα πού αν συνεχι- στεΐ μπορεϊ νά προκα- λέσει καί ύποψίες, πού έμεΐς φυσικά δέν τχιστεύ ομε. ΙΒΒΒΒΒΙ ΖΗΤΕΙΤΑΙ: Παρά Έ- ταιρείας ένοικιαζομέ- νων αυτοκίνητον ύπάλ- ληλος ομιλών την Αγ¬ γλικήν καί έχων δίπλω- μα όδηγήσεως. Μισθός ικανοποιητικάς. Πληρο- φορίες: 281.446 καί 222. 710. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ Ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗ ΦΩΤΙΟΥ Παρουσιάζουν στό θέατρο ' «ΑΣΤΟΡΙΑ» Την Παρασκευή, τό Σάδδατο, την Κυριακή την μεγάλη έπιτυχία τους «ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ ΜΑΡΓΑΡΗΤΑ» Τρίτος χρόνος 9ΟΟ παραστάσεις — 400.000 θεατές ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΣΤΟΡΙΑ» ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ Ι ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ιελμαν ΞΥΛΑΠΟΟΗΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49 ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302 Π ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΓΕΝΝΝΗΣΕ ΔΙΕΘΝΩΣ Μχει καθιερωθεΐ ή δεύτερη Κυρια¬ κή τού Μάη νά είναι ή γιορτή τής «ΜΑΝΑΣ». Μιά γιορτή πού δέν έχει τα γνώριμα χαραχτη- τών. Τή μερά αύτη δέν θά άκουστουν πομπώ- ριστικά στοιχεΐα θρησκευτικών ή άλλων γιορ- δεις έκφράσεις άπό τούς όίμβωνες των έκκλη- σιών ή τίς αϊθουσες επισήμων διαλέξεων. Ή με¬ ρά αύτη έχει τό δικό της ξεχωριστό τόνο, τό δικό της μοτίδο. Χωρίς περιττές έπισημότητες, έτσι άπλά μά γεμάτη ζεστασιά καί τρυφερότη- τα. Τί άλλο όΕραγε θά μποροΰσε κανείς νά πεϊ γιά τή Μ ΑΝ Α τό Ιερό αύτό πρόσωπο. Γιά την αναγνωρίση βεβαία τής σημαντικό- τατης συμβολής της Μητέρας στήν οίκογενεια- κή καί κοινωνική ζωή δέν άρκουν μονάχα τα λίγα λουλούδια, δπως στήν περίπτωση αυτή συνηθίζεται. Χρειάζεται ή πλήρης καί ούσιαστική αναγνω¬ ρίση άπό τό έπίσημο κράτος της μητρότητας σάν λειτούργημα. Χρειάζεται νά δημιουργη- θοθν πραγματικά οί συνθήκες έκεΐνες πού θά βελτιώσουν τή θέση τής μητέρας στήν κοινωνι¬ κή ζωή, καί θά τίς έξασφαλίσουν τίς άπαραί- τητες προϋποθέσεις γιά την χωρίς προβλήματα ένάσκηση τής αποστόλης της. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ Κ Κ Ε ΥΣΤΕΡΑ άπό τριάντα καί πάνω χρόνια σκληρής παράνομης δράσης, τό Κ.Κ.Ε. βαδίζει πρός τό 10ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ. Τό πρώτο νόμιμο Συνέδριο στήν μακρο- χρονη καί ήρωική πορεία τοΰ Κομμουνιστι- κοΰ Κινήματος στήν χώρα μας. Αναμφίδολα τό Συνέδριο τού Κ.Κ.Ε. άνε- ξάρτητα άπό τίς συγκεκριμένες πολιτικές άποφάσεις πού θά πάρει καί θά άφοροΰν τό ϊδιο τό Κόμμα, θά μελετήσει κκί θά δώ- σει κατευθύνσεις πάνω στά γενικώτερα προδλήματα που άντιμετωπίζει ή χώρα μας. Οί άποφάσεις τοθ Συνεδρίου πού οί έρ- γασίες τού άρχίζουν σήμερα Δευτέρα, θά άποτελέσουν σοδαρό πολιτικό ντοκουμέντο καί όδηγό γιά τό Δημοκρατικό άντιιμπε- ριαλιστικό κίνημα. Γενικά ή Σύγκλιση τού 10ου Συνεδρίου αποτελεί σοβαρό πολιτικό γεγονός γιά τό Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κίνημα. Οί δέ άποφάσεις τού θά συμβάλλουν στήν παρα- πέρα αναπτύξη τής ένότητας τοθ Κομμου- νιστικοΰ Κινήματος στή βάση των άρχών τοθ Μαρξισμου — Λενινισμου καί τοθ Προ- λεταριακου Διεθνισμου. Δέν είναι τής στιγμής ή έργο δικό μας νά κρίνουμε την συμβολή τού Κόμματος αυτού στήν πολιτική ζωή τής χώρας κατά τή διάρκεια τής μακράχρονης ϋπαρξης καί δράσης τού. Σήμερα κάθε πραγματικάς δημοκράτης καί συνεπής άγωνιστής βλέπει στό πρό- γραμμα καί στίς έπιδιώξεις τοΰ Κ.Κ.Ε. τούς δικοϋς τού πόθους γιά μιά Έλλάδα Άνεξάρτητη, πραγματικά Δημοκρατική. Γιά μιά Έλλάδα Σοσιαλιστική. Εύχόμαστε όλόψυχα κάθε έπιτυχία στίς έργασίες τοΰ 10ου Συνεδρίου. ΣΤΟ Ε ΠΟ ΜΕΝ 0 Η έπιστολή γιά την έπιτροπή των Βό- σεων. Ήπλόζ ΕΟΤ Καρτε· ρού Τα χάλια των δρό- μων μας Ό δρόμος Κερα- μουτσίου. ΕΥΧΑΡΙΣΤ^ΙΡΙΟ Εύχαριστοθμε θερμά δλους δσους συμπαρα- στάθηκαν μέ όποιοδή¬ ποτε τρόπο στό δαρύ πένθος μας γιά τόν χα- μό τού αλησμονήτου πατέρα μας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ Ιδιαιτέρα εύχαρι- στουμε αύτούς πού ευ¬ χαρίστως προσφέρθη- καν νά δώσουν αΐμα κατά τό διάστημα τής άρρώστειας τού, κα- θώς καί τούς γιατρούς καί ιδιαιτέρα τόν κ. Στέφανο Κορτσιδάκη Καί τό προσωπικό τής κλινικής «Άσκληπιεΐο Ηρακλείου». Έπίσης εύχαριστοθ¬ με πάρα πολύ τούς κ.κ. Πολυχρόνη Κονταξά- κη καί Μανόλη Κόμη γιά τα καλά τους λό- γΐα στή νεκρώσιμη άκο λουθία. Οίκογένεια: Α. ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗ μένη σχετική δίκη στό Τριμε¬ λές Ηρακλείου ό κατηγορού- μενος Άρ. Γραμματικάκης κατα δίκασε τή διχτατορία καί πρό. σθεσε γιά τό δεύτερο σκέλος τής ύπόθβστ,ς, την περιύβριση άρχής, ότι δέν εύθύνετοι ούσισ, στικο ό Γραμματικάκης πού έ- γραψε ότι «ένώ οί άρχές γνωρι ζουν τόν βομβιστή δέν τόν συλλαμβάνουν», άλλά ό Διοι. κητής Χωρ) κης Ηρακλείου κ. Μαραγκάκης πού τού τό είπε όπως ό ίδιος τό όμολόγησε κα- τσθέτωντας στήν πρωτόδικη δίκη. Την ιδία θέση ύποστήριξαν καί οί ύπόλοιποι μάρτυρες. Κατά την προχθεσινή κατα¬ θέση τού ό κ. Μαραγκάκης πε- ριέπεσε σέ δυό βασικά λάβη, ά- συγχώρητα γιά τό βαθμό καί τή θέση πού κοτέχει. Είπε δηλαδή, θέλοντας νά ύ_ ποστηρίξει τόν κατηγόρούμενο Γραμματικάκη ότι είναι ό πρώ τος μεταξύ των Κρητών δημο- σιογράφων (καλώς μέχρις έδώ) συμπλήρωσε ότι «είναι έ- και άς», διαμαρτυρήθηκε πρός τό Δικαστήριο γιά τόν άνήκουστο αύτό διαχωρισμό, τονίσας ότι όλοι οί δπμοσιογράφοι είναι Έλ ληνες καί ότι είναι άπαράδε- Χτος ό διαχωρισμός τους σέ έθνικόφρονες ή μή· Τό Δικαοτή ριο έπεσήμανε οτόν μάρτυρα ότι όντως έτσι είναι. Τό δεύτερο σημείο ήταν ό¬ ταν ό κ. Μαραγκάκης άναφε. ρόμενος οτίς έκρήξεις βομβών, συνέδεσε κάπως την περΐπτω. ση μέ τόν διευθυντή μας, όπό- τε καί πάλι ό ΐδιος διαμαρτυρή θηκε χαραχτηρίζοντας σάν α- ποράδεχτη αΐχμή τή φρόση τού μάρτυρα, έφ' όσον διεξά- γονται άκόμη άνακρίσεις. Χαραχτηριστικό είναι τό γε¬ γονός ότι οτόν κ. Μοραγκάκη συνεστήθει άπό έδρας ότι οί δημόσιοι λειτουργοί πρέπει νά προσέχουν τί κάνουν καί τί λέ. νέ, ιδίως όταν μιλούν σέ δη- μοσιογρόφους, διότι ό λοός έ- Χει ηύξημένες άπαιτήσεις άπό αύτούς πού τόν διοικούν. Έν τώ μεταξύ κυκλοφόρη- σε προχθές ή είδηση ότι ό κ. Μαραγκάκης, κρίθηκε άπό τό άρ μόδιο συμβούλιο άποοτρατευ- τοίος. Επί τέλους... θνικόφρων καί Έλληνας». Στό σημεϊο αύτό 6 παριοτά μενος διευθυντής τής «Άλήθει- Η ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελ. 1 δοχείο νά φάμε; Όχι άπάντησε ή άλήθεια. Δέ σηίώνε. τό πορτοφόλι μου. Μα έγω θά κάνω τα έξοδα. Επέμενε τό ψεμα πειστηκε ή άλήθεια στρώθηκαν στό φαγοπότι. Φέρε και ξαναφέρε Φώναζε τό ψέμα. Δυσφορουσε ή άλήθεια καί στό λαιμό της κόμπιαζε τό φαγητό καί την €- πνιγε. Έφαγαν, ήπιαν, χόρτσσαν, μέθυσαν μα πιό πολύ ή άλήθεια ζαλίστηκε άπό τα λόγια τα παχειά πού έλεγε τό ψέμα. Ό ύπάλληλος πού τούς περιποιήθηκε έφερε τό λογαριασμό κι ήταν δυό σελλίνια. Τα ρέστα πα- ρακαλω λέγει τό ψέμα στόν ύπάλληλο. Ποία ρέστα κύριε; ρώτησε έκπληκτος ό ύπάλληλος. Από τή λΐρα τή χρυσή. Δέν πρόλαβε νά συνέλ- θει άπό την έκπληξή τού 6 ύπάλληλος καί τό ψέμα Μδαλε τίς φωνές. Φώναζε δσο μποροΰσε δυνατά γιά νά τόν άκοΰν πιό πολλοί. Δέν είναι αύτη κατάσταση. Ξενοδοχεΐο είναι τουτο ή λη- σταρχεΐο; Φώναζε μ' δσο θράσος δρίσκουν οί κάθε λογής καί έποχής ψεύτες καί άπατεώνες Ό διευθυντής τής έπιχείρησης πού ό,κουσε τίς φωνές καί τίς διαμαρτυρίας τοΰ — έντιμότατου — πελάτη, έλουσε μέ βρισιές τόν φτωχοϋπάλ- ληλο γιατί μέ την διαγωγή τού δυσφήμισε την έπιχείρησε στά μάτια τοΰ καλοΰ κόσμου. Άπο- σβολωμένος ό κακομοίρης ό ύπάλληλος θυμή- θηκε μόνο πώς τό ψέμα εϊχε παρέα την άλήθεια καί σε τούτη τή σκέψη στήριξε τίς έλπίδες τού γιά νά αποδείξει πώς ό έντιμότατος πελάτης ήταν απατεώνος. Ζήτησε τή μαρτυρία τής ά- λήθειας μά ή άλήθεια εΐπε πώς εΐδε τό ψέμα πού έδωοε την χρυσή] λίρα στόν ύπάλληλο. Ό ξενοδόχος έδιωξε μέ τίς κλωτσιές τόν ύπάλλη¬ λο γιά νά Ικανοποιήσει τόν έντιμο πελάτη καί νά άποκαταστήσει την άψογη λειτουργία τής έπιχείρησης καί την κ(οινων·κή ίσορροπία! Διωγμένος, περιφρονημένος, πεινασμένος, πι- κραμένος, γυρνοΰσε άπελπισμένος καί μιά με¬ ρά συνάντησε την άλήθεια. Βρέ άλήθεια μόνο τόνομα έχεις ή εΐσαι καί ή άλήθεια; Κι άν εΐ- σαι ή άλήθεια γιατί εΤπες ψέματα καί μ' έφα- γες; Εΐμαι ή άλήθεια μά εϊχα τρείς μέρες νά φάω. Πεινοΰσα καί πουλήθηκα. Πεινοΰσε καί πουλήθηκε ή άλήθεια. Καί κείνοι πού τή θέλουν πουλημένη, οί κάθε λογής καί κάθε έποχής ψεΰτες καί καταφερτζήδες κ|αί σήμερα τα μο- νοπώλια καί οί πολυεθνικές έταιρίες, τα κάθε λογής κατεστημένα καί όργανωμένα συμφέ- ροντα έφτιαξαν στά μέτρα τους την σημερινή κοινωνία. Τήν κοινωνία τής άφθονίας την κατα- ναλωτική κοινωνία. "Εφτιαξαν τόσα μπινλιμπί- δια άχρηστα καί μέ τα μέσα τής διαφήμισις που διαθέτουν καί μέ τήν πλύση έγκεφάλου πού κάνουν με τα μέσα μαζΙΚής ένημέρωσης έχουν κανει τόν άνθρωπο νά πιστέψει πώς τοΰ είναι άπαραίτητα. "Εκαμαν τόν άνθρωπο νά μην γνω- ριζε. ποίος ό δρόμος ό σωστός τής ανθρωπότη¬ τος. Παντοδυναμο τό κεφάλαιο έφτιαξε τούς μηχανισμούς πού τοΰ χρειάζονται νά μάς έξα- γοραζει, να μάς κάνε. νά δλέπουμε τό «σπρο μαυρο και το μαΰρο άσπρο. Καί συνήθισε ό άν- θρωπος στο κατρακύλισμα τό άσταμάτητο. Καί οί έξαγοραστές της αληθείας καί οί πουλητές. Καί πασαλείβουν οί πρώτοι μέ κάθε λογής μπο- γιά τό ψέμα γιά νά διαφθείρουν πιό πολλούς καί οί δεύτεροι γιά νά βρίσκουν κάποια δικαι- ολογία στά ύπολείμματα τής συνείδησής τους ισαμε νά συμβιβαστοΰν άπόλυτα. Καί μέσα στόν καινούργιο μας τόν έλεύθερο δυτικό κόσμο καί οί πιό μεγάλες άλήθειες πού εδιναν κΒποια ήθική συγκροτήση στήν προσω- πικότητα τού άνθρώπου στίς πολιτικές καί άτο- μικές έλευθερίες τού ξεπουλήθηκαν καί ξεγά- νωσαν στά χέρια των επισήμων έμπόρων τής διαφθορας των συνειδήσεων. Ό αναγνώστας θά πρέπει νά €χε. καταλάβει πώς άπό τό χώρο τού παραμυθ.ου εχουμε περάσει κι δλας ίτό χώρο της πραγματικότητας. Μιας πραγματικότητας ί^.^^ ^θρώπινΓΐδανικά'αύτό^ύ^- χτικά τόν άνθρωπο, οί πιό δ*ν -«««α λ*- Λ-·:-^ δλων τών αίώνων γιατί οεν παοαβΐίϊΓηικ, μόνον τα ^ . Ρ« ^νάνθρ2πΧν Κοινωνία τής άφθονίας καί κατα- πεΡιττα ΕΜΜ. ΚΟΜΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 3η
  ■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*
  Ι ΓΡ ΑΜΜΑΤ ΑΙΜ
  II
  ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ! ■ ■ ■
  !
  ■■■■■■■■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ-
  ΐ!
  Χ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  ΕΝΒΙ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΟΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ!
  Κύριε Διευθυντά,
  τής εφημερίδας
  «Ή ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Είμαι καί έγώ ένα παιδί άπό
  αύτά πού ή άντιεκπεδευτική πό
  λιτική τής κυβέρνησης μού έ-
  κλεισε τόν δρόμο γιά σπου-
  δές οτήν Έλλάδα καί άναγ-
  κάοτηκα νά ξενιτευθώ έδώ
  οτήν Ιταλία.
  Άπό τότε πού βρισκόμουν
  άκόμα στό όμορφο καί άγαπη-
  μένο νησΐ μας παρακολουθού_
  σα μέσα άπό τίς σελίδες τής
  «Αληθείας» τόν ϊερό σας άγώνα
  ένάντια στίς ξένες βάσεις τού
  θανάτου, τόν άγώνα σας γιά
  έθνική άνεξαρτησία καί γιά λαί
  κή κυριαρχία. Άλλά καί μετά
  την έγκατάστασή μου έδώ Ίρρόν
  τισα νά μού έρχετε ή ο'Αλή-
  θεια» μέχρις έδώ.
  Χάρηκα έπίσης πολύ πού μέ
  σα άπό την εφημερίδα σας δια
  βάζω τίς συνεργασίες τού άγα
  πημένου μου φίλου καί παλιού
  συμμαθητή μου Γ. Λαγουβάρ-
  δου, στόν όποίο 6έλω νά με_
  ταβιβάσετε τούς πιό θερμούς
  χαιρετισμούς μου.
  Πέρνοντας ύπ' όψη μου ότι
  ό αγώνας σας είναι καί δικός
  μας αγώνας σας έστειλα αύτό
  μου τό όρθρο καί θά σάς πα_
  ρακαλούσα νά τό δημοσιεύσε-
  τε στήν εφημερίδα σας. Άν νο-
  μίζετε ότι μπορώ μέ αυτόν τό
  τρόπο νά συμβάλλω στόν άγώ_
  να σάς πληροφορώ ότι έγώ
  καί όλη ή νεολαία τής Κρήτης
  μας θά είμεθα στό πλευρό σας
  μέχρι νά δούμε μιά 'Ελλάδα
  χωρίς ξένες βάσεις, πραγματικά
  έλεύθερη καί δημσκρατική.
  Μέ θερμούς χαιρετισμούς
  Χ. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
  ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ
  ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ
  Ή άρχουσα τάξη στή χώρα
  μας βλέποντας την άντίθεση
  τής νεολαίας μας πρός την πο-
  Λιτικγ) της, προσπαθεί μέ κάθε
  τρόπο νά την άποπροσανατο-
  λίση. Μέσα στό πρόγραμμα ά-
  ποπροσανατολισμού ή δεξιά
  σάν καλλίτερο «δώρ'ο» πρός
  την νεολαία προσφέρει τίς «ά-
  πολαύσεις τού δυτικού πολιτι_
  ομού». Σέ όλους μας είναι πλέ
  όν γνωστή αυτή ή προσφορά
  τής άρχουσας τάξης. Όλα πού
  κάνει γιά τα νιάτα περιχαρα-
  κώνονται στά πλαίσια τής έμ-
  πορικής έκμετάλλευσης. Καί ή
  πάιδεία καί ή ψυγαγωγία των
  νέων δέν ξεφεύγουν άπό τόν
  κανόνα' είναι καί αύτά έμπο
  ρεύσιμα.
  Μέ αύτό της τό όπλο έπιτί
  θεται κάθε λεπτό, κάθε στιγμή
  οτήν 'Ελληνική νεολαία, τής δεί
  χνη καί την σπρϋχνει σέ ένα
  τρόπο ζωής ξενόφερτο άντί'8ε_
  το άπό τα ίδανικά της, ξεκομμέ
  νο άπό τα ήθη καί έθιμα καί
  τίς άνωνιστικές παραδόσεις τού
  λαού μας. Προβάλλει ψεύτικα
  ίνδάλματα στά νιάτα μας καί
  τοΰς προσφέρει εύκολη καί άνω
  δυνη διασκέδαση. Άφήνει ά-
  νοικτά καί μάλιστα αύξάνει σέ
  άριθμό τα ύποπτα κέντρα πού
  μέσα σ' αύτά άνθούν εύκολα
  τα ναρκωτικά ή πορνεία καί
  ή βία μετατρέποντάς τα σέ
  «πανεπιστήμια διαφθοράς». Μή
  πως στόν κινηματογράφο δέν
  έχει άπλώσει τό χέρι της; Παν-
  τού πορνό, καράτε καί βία. Σέ
  κάθε περίπτερο περιοδικά πορ_
  νό, τα περισσότερα άμερικάνι
  κα. Σέ κάθε γωνιά τής 'Ελλάδας
  κακόφημα μπάρ, άντρα ναρκω-
  τικών καί σφαιριστήρια. Καί
  στό πιό μακρινό χωριό ζάρια
  καί χαρτοπαιξία. Σέ όλη την
  'Ελλάδα ό «θαυμαστάς κόσμος»
  τής "Αμερικήν "~
  Όλοι τό ξέρουν σήμερα. Τό
  φαινόμενο δέν είναι «φϋση» τής
  σημερινάς νεολαίας. Ή διαφθο.
  ρά καλλιεργήτε σέ.«ύνοίκό «κοι
  νωνικό έδαφος» καί έχει τή ρίζα
  της σέ κοινωνικά συστήματα
  πού σαπίζουν .....
  ......«Άπό την τρυφερή ήλι_
  κια άρχίζει ή έπίθεση τής άρχου¬
  σας τάξης. Προβάλλουν τό έτοι
  μο, τό χωρίς προσπαθεία, το
  χωρίς κόπο καί σκέψη. Τα διά_
  φορα περιοδικά γιά παιδία πού
  κυκλοφορούν, τό κυνήγι ενός
  κρυμμένου θησαυρού, οί λη-
  στείες τραπεζών, οί έφευρέσεκ
  καταστρεπτικών οπλων άπό
  «τρελλούς» έπιστ.ήμονες κ.λ.π
  αποτελματώνουν τώ εύπλαστο
  παιδικό μυαλό...» λέει ό γιατρος
  κ. Βέρας, μέλος τής παναθηναί-
  κής έπιτροπής κατά των ναρκω
  τικών καί τού ξενόωερτου τρό-
  που ζωής. Ό νευροψυχίατρος
  κ. Γ. Παπαδημητρίου στό Σινε-
  άκ Πειραιώς μέ θέμα «Τοξικομα
  νία καί ταξικομανείς» ύπογραμμί
  ζει. «...Τα ναρκωτικά χρησιμο-
  ποιούνται άπό την καπιταλιστι
  κή κοινωνία στά πλαίσια ενός
  εύρύτερου σχεδίου γιά τόν άπο
  προσανατολισμό τής νεολαίας
  καί των ένδιαφερόντων της.
  Τα ναρκωτικά είναι σήμερα ένα
  μέσο άναχαίτισης τού προβλη
  ματισμού τής νεολαίας...» ,
  Καί τέλος ό Κάρτερ, ίνδαλμα
  τού «'Ελεύθερου Κόσμου», σέ
  περισυνή τού εκθέση στό Κονγ_
  κρέσσο γράφει: «..Τα ναρκωτι
  κά τέταρτη αίτία θανάτου
  στούς νέους των ΗΠΑ. 45 έκ
  άμερικάνοι έχουν πάρει μαρι_
  χουάνα καί 11 έκ. συνεχίζουν
  τακτικάΝά πέρνουν (ό ίδιος καί
  οί γιοί τού ίσχυρίζεται ότι δο-
  κίμασαν). Τό κόστος κατανάλω
  σης στή χώρα μας π·ρνά τα
  15 έκ. δολλάρια τό χρόνο.....»
  καί σάν «λύση» προτεΐνει στό
  Κογκρέσσο «...ή χρήση τής μα
  ριχουάνας νά-εφεθή έλεύθερη. Ι
  Δέν χρειάζεται λοιπόν νά γρα-
  φούν περισσότερα γιά τούς ύ_
  περασπιστές των «άνθρωπίνων
  δικαιωμάτων» καί τούς έγχώ-
  ριους ύποστηρικτές.
  — Τώρα πώς άντιδρά ή Έλλη
  νίκη νεολαία οτήν έπίθεση τής
  άοτικής τάξης; Στό σάπιο «ΜΑ
  ΟΕ ΙΝ υ8Α» άντιπαραθέτει τόν
  δικό της τρόπο ζωής, ριζωυένο
  στά ήθη καί έθιμα τού λαού
  μας. Δέν έχουν οί νέοι μας καί
  ούτε πρόκειται νά παρρσυρθ'ούν
  άπό τίς «σειρήνες» τής άοτικής
  τάξης. Περνούν μέ θελήση καί
  όρμή στόν άγώνα γιά νά συντρί
  ψουν τούς «εύγενείς πόθους»
  των μονοπωλίων. Στόν άγώνα
  τους έχουν την συμπαράσταση
  των γονιών τους των δασκάλων
  τους των μαζικών καί προοδευ
  τικών φορέων,
  . Στήθέση των ψευτοαπολαύσε
  ών ζητούν την δημιουργία βιβλι
  οθηκών άθλητικών κέντρων
  καί κέντρων νεότητας συζητούν
  καί διαμορφώνουν την δημιου-
  ργική άξιοποίηση τού έλεύθε-
  ρου χρόνου γιά τό δικαίωμα
  στόν πολιτισμό κοί στή μορφώ¬
  ση δημιουργούν πολιτιστικές
  έκδηλώσεις, παίζουν σκάκι άντί
  γιά ζάρια, διαβάζουν βιβλία
  πού άνεβάζουν την μορφώση
  διαφυλλάσουν τα ήθη καί έθιυα
  τούς χβρούς την τέχνη τα τρα
  γούδια καί τίς παραδόσεις τού
  'Ελλληνικού Λαού' Καί μην ξε-
  χνάμε: Σέ λίγους μήνες ξαναστή
  νονται πάλι τα Φεστιβάλ των
  Έλληνικών Νεολαιών, σέ κάθε
  γωνιά τής "Ελλάδος" άλλη μιό
  δυνατή γροθιά στά μούτρα
  τής άρχουσας τάξης.
  Μοντένα "Ιταλίας 4)5)78
  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ
  Φοιτητής Ίατρικής
  τού Πανεπιστημίου Μπολώνια
  "Ιταλίας
  Ανδπ Νάρκισσος
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου εΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 ΐΜΗΤΕΡΑ» 244.
  707,8
  ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΈ ΝΑΡΟίΙ
  Στίς Τρείς Καμάρες
  οέ πολιτιβμένο καί
  καβαρό περιβάλλον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καί ριά ΐό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ΠΙΤΣΑ
  ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΙ
  Χ
  Άπο τίς έκδόσεις — διαφη-
  μίσεις «ΠΡΟΒΟΛΗ», Πλ. Δα-
  σκωαλογιάννη 8, (τηλ. 289-
  877), ζητούνται δυό πεπειρα-
  μένες δαχτυλογράφοι, γιά μό_
  νιμη συνεργασία.
  ΑΝ ΜΚΙΝΚΤΚ
  ΑΠΟ ΤΧΙΓΑΡΑ...
  Τό —ερΐττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοΰ "Αγ.
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μάρ-
  ΑΦ0' ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ · Α [ΕΟΡΓΑΑΗΓ 0 Ρ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μό>
  των, είς τάς 0π6 άνένερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1870 άρ. 39 καί Πασιφάης καί Άνωνύμου
  γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους) .
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καί 286113
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 εΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ·"
  Νέος τομεύς των δραοτηριοτήτων τής εταιρείας μας
  ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
  Τ. ΠΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  θυγατρική εταιρία τής Άνωνύμου "Εταιρίας
  «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ»
  Προσφέρουμε σε ανεγειρομένη πολυκατοικία, πολυτελούς
  κατασκευής, επί τής όδού Ζησιμοπούλου, στό Παλ. Φάληρο,
  διαμερίσματα 1, 2, 3, 4, καί 5 δωματίων
  Ξέριτε την περιοχή; Άν όχι, γνωρϊστε την.
  Δέν ϋπάρχει πιό σωστή τοποθέτησκ-
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  Άμερικανικές Βάσεις καί βόμβα Νετρονιου
  ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Τού ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΑΤΖΑΚΗ
  ΕΝΑΣ νέος έφιάλτης κάθεται
  πάνω στή γή. Δέν είναι ούτε,
  ή ένεργιακή κρίση ούτε ό φόβος
  τής ρύπανσης, ούτε τό κύμα βί-
  ας πού έξαπλώνεται στόν πλάνη
  τη. Είναι ή βόμβα νετρονιου....
  Πρόκειται γιά πυρινικό όπλο,
  πού άπασχολεί σήμερα έντατι-
  κά κυβερνήσει, έπιτελεία, τόν
  Τύπο καί πιό πολύ την πλατΰτε
  ρη Κοινή Γνώμη. Αλλά άκόμα
  πιό ιδιαιτέρα ένδιαφέρει έμάς
  τούς Κρητικούς. Γιατί όπως ά_
  ποκαλύφθηκε πρόσφατα, μέ ά-
  φτό τό τρομερό όπλο, πρόκει_
  ται νά έπανδρωθούν οί Βάσεις
  των συμμάχων στό νησί.
  Άλλά τί είναι ή βόμβα νετρο
  νίου; Αύτό ©ά προσπαθήσωμε
  νά δούμε σ" αύτό μας τό σημεί-
  ωμα.
  Πατέρας της τ έφευρέτης ""
  ό Ε. Κοέν, ένας μελαχροινός μέ
  άδρά χαρακτηριστικά έπιστήμο
  νας. Τό 1960 γιά πρώτη φορά
  έκανε λόγο τό γνωστό περιοδι-
  κό «Τάιμ» γι αύτό τό όπλο, χα-
  ρακτηρίζοντας το σάν «τό μυ-
  οτικότερο τού άμερικανικού ό-
  πλοστασίου».
  Τό 1963 δοκιμάστηκε γιά
  πρώτη φορά στήν τραχιά έρη_
  μο τής Νεβάδας καί πήρε τόν
  κωδικό άριθμό νν - 63. Άπό τό
  τε συμπλήρωσε τίς δοκιμές της
  καί περίμενε τό πλήρωμα τού
  χρόνου — την άνωθεν διαταγή,
  γιά νά άρχίσει ή μαζική παραγω
  γή της. Καί φαίνεται ότι ή ώρα
  αυτή ήρβε, μέ την άνοδο τού
  Τζίμ Κάρτερ στήν προεδρική
  έξουσία τής Άμερικής.
  Πού βασίζεται «μωςΐή βόμβα
  νετρονιου; Γιά νά μην μπλέξου
  με τόν άναγνώοτη μέτήν πυρι
  νίκη φυσική, θά πούμε πολύ
  απλά, μέ λίγα λόγια, ότι: Κάθε
  άτομο περικλείει όρισμένα άπει-
  ροελάχιστα σωματίδια, ένα εί-
  δος άπό τα όποία είναι τα νε_
  τρόνια, πού είναι ήλεκτρικώςού
  δέτερα, γι' αύτό λέγονται καί
  ούδετερόνια. Μία συνήθής έκρη
  ξη συνοδεύεται άπό τεραστία
  εκλυση θερμότητας, έκρηκτικές
  δυνάμεις καί άκτινοβολίες ραδιε
  νεργείας, πού έπιφέρουν τίς γνω
  στές γιγαντιαίες καταστροφές.
  Τα νετρόνια πού μάς ένδιαφέ
  ρουν έξαπολύονται (άπελευθε-
  ρώνονται) καί προκαλούν βλα_
  Β^ξβές άκτινοβολίες, όλλά ή όλη
  δρφοη τους ύπερκαλύπτεται μέ
  σα στόν τρομερό τυφώνα τής
  καταστροφής, πού όφείλεται
  στήν τρομακτική θερμοκρασία
  καί την έκρηκτικότητα.
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΩΝ
  ΟΜΑΔΩΝ
  Άν όμως κατορθώσυμε νά πε
  ριορίσουμε τίς διαστάσεις τής
  πυρινικής έκρηξης — δηλαδή τή
  θερμότητα κσίτήν έκρηκτική δύ
  ναμη πού βγάζει — τότε τάνε-
  τρόνια κάνουν αίσθητή τή δι-
  κή τού ενεργεια, ή όποία σάν
  ψεκασμός διαπερνά χάλυβες άρ-
  μάτων, τουβλότοιχους, ένδύμα
  τα καί έπενεργεί σάν έξοντωτι-
  κή άκτινοβολία στόν άνθρωπο.
  'Ετσι, μέ τό βλήμα νετρονιου,
  έπιτυγχάνουμε «νά έξουδετερώ
  νουμε» δηλαδή νά θανατώ-
  νουβε τα άτομα, πού γίνο_
  νται στόχος μας, χωρίς γενικές
  καταστροφές σέ μεγάλη έκτα-
  ση, οί οποίες έπιφέρουν όχι μό
  νο την καθολική έρήμωση μιάς
  περιοχής, άλλά καί τόν μαζικό
  θάνατο των κατοίκων της.
  Ή βόμβα νετρονιου ή ούδετε
  ρονίου λοιπόν, είναι ένα μικρό
  πυρινικό βλήμα, πού στρέφεται
  εναντίον συγκεκριμένων άνθρώ
  πινων όμάδων, όπως είναι ένας
  στρατιωτικάς σχηματισμός. Καί
  έχει μιά άκόμη ίδιότητα. "Η έ-
  πενέργεια τής άκτινοβολίας των
  νετρονίων, δηλαδή ή ραδιενέρ-
  γεια. είναι μικρής διάρκειας.
  Πού κατατάσσεται αυτή ή
  βόμβα; Στά στρατηγικά ή τα
  τακτικά πυρινικά όπλα; Άποκλει
  στικώς στά τακτικά. Γιατί ή έ_
  κρηκτική της δύναμη είναι μόλις
  χιλίων τόννων δυναμίτιδας, ένώ
  τα στρατηγικά όπλα έχουν δύ_
  ναμη έκατοντάδες χιλιάδες έως
  πολά έκατομμύρια τόννων δυνα
  μίτιδα καί τα τακτικά όπλα δύ¬
  ναμη 10 έως 100 χιλιάδες δυνα
  μίτιδα. Τα πλεονεκτήματά της
  όμως είναι φανερά: Άν ύπο-
  στούμε μία έχθρική είσβολή,
  μπορούμε νά πλήξουμε τόν άντί
  παλο στρατό μέ τακτικά πυρινι
  κά όπλα (βόμβες, πυραύλους,
  όβίδες, μέ πυρινική γόμωση,
  νάρκες πυρηνικές) καί νά τόν έ-
  ξοντώσουμε. Άλλά ταυτόχρονα
  θά έξοντώσουμε καί τό στρατό
  μας καί τόν πληθυσμό μας καί
  θά έρειπώσουμε τα χωρία μας.
  Ένώ μέ τα βλήματα νετρονιου
  θά πλήξουμε τούς στρατώνες
  τού είσβολέα, χωρίς νά πλη-
  γούν ό γύρω πληθυσμός καί ή
  περιοχή.
  "Επί πλέον, μετά 24 ώρες τό
  πολύ, μπορούμε άνετα νά έγκα
  τοτσαθούμε στίς θέσεις πού κα
  τείχον οί όντίπαλοι πού βομβαρ
  δίσαμε καί χρησιμοποιήσαμε ά¬
  κόμα καί τα όπλα τους, χωρίς
  κίνδυνο νά μολυνθούμε άπό ρα
  διενέργεια. Τό ίδιο γιά τα άρμα
  τα τού έχθρού τα αύτοκίνητό
  τού, τούς έφοδιασμούς τού.
  Νά μιά συγκριτική παρά'θεση
  των άποτελεσμάτων: "Ενα τα-
  κτικό πυρινικό βλήμα των 50 κι
  λοτόννων (χίλιοι τόννοι δυναμί
  τιδα) θά έπιφέρει τα εξής άΠοτε
  λέσματα στήν περιοχή τού στό
  χου: 1)Σέ όκτίνα 600 μέτρων
  θά έξαφανίσει τό πάν. Καί έμψυ
  χά καί άψυχα. 2) Σέ άκτίνα με
  ταξύ 600 καί 1000 μέτρων θό
  προκαλέσει άφανισμό έμψύχων
  καί άψύχων κατά τα 2)3, ένώ
  τό άλλο 1)3 θά είναι βαρύτατα
  τραυματισμένο. 3) Σέ άκτίνα με
  ταξύ 1000 καί 3000 μέτρων θά
  έπιφέρει μαζικές ζημιές σέ έμψυ
  χά καΐ άψυχα. 4)"Επί διάστημα
  πού θά κυμαίνεται άπό 10-30
  ήμέρες, άνάλογα μέ την άπόστα
  ση άπό τό κέντρο στόχου, ή
  περιοχή θά είναι άπροσπέλαστη
  λόγω ραδιενεργείας.
  Καί νά τα άποτελέσματα μιάς
  βόμβας νετρονιου, ενός κιλοτόν
  νού: 1) Σέ άκτίνα 125 μέτρων
  ό θάνατος θά είναι άκαριαίος
  καί τα πάντα θά καταστρα_
  φούν. 2) Σέ άκτίνα 8ΟΟμ. ή ρα
  διενέργεια έξουθενώνει τόν όρ-
  γανισμό καί άκολουθεϊ θάνατος.
  Δέν καταστρέφονται όμως τα
  ύλικά άντικείμενα. 3) Σε άκτίνα
  1600 μ., μέ την πάροδο τού
  χρόνου, έχουμε θανάτους καί
  παθήσεις άπό ραδιενέργεια. 4)
  Σέ άκτίνα 2.000 μ. παρουσιάζε
  ται μικρόποσοστόραδιενεργείας.
  Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ
  ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΠΟ
  ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
  Τό νέο όπλο λριπόν, άπό μία
  μικρή άκτίνα συσσωρεύει πτώ-
  ματα μέσα σέ ούρανοξύστες, σέ
  έργοστάσια, σέ άρματα, χωρίς
  νά καταστρέφει τίποτα γύρω.
  Είναι μιά πραγματική άκτίνα θα
  νάτουΙ... Μόνο τούς άνθρώ_
  πους έξοντώνει, όχι τα κτίρια
  οχι τα άρματα κ.λ.π Εται, ο
  «χόμο σάπιενς» έφτασε στό ση
  μείο νά ύποβιβάζει την άξία τής
  ανθρωπίνης ζωής σέ τέτοιο βαθ
  μό ώστε νά είναι κατώτερη άπό
  την άξία των υλικών άντικειμέ_
  νων. Καί χαίρει γΓ αύτό. Τούλα
  χιστον τέτοια έντύπωση δίνουν
  οί κατασκευαστές καί θιασώτες
  τού νέου όπλου. ...
  Άς άφήσουμε όμως τούς ου
  ναισθηματισμούς, πού είναι τό¬
  σο «ντεμοντέ» καί άς έξετάσου
  με πάρα πέρα τα τεχνικά δεδο.
  μενά τού θέματος. Πώς παρενερ
  γεί πάνω στόν άνθρωπο ή βόμ
  βα τού νετρονιου;
  Τού προκαλεί διαδοχικά ζά-
  λες, ιλίγγους, έμμέτους αίμοραγί
  ες, άνορεξία, πυρετό, πτώση
  τϋν μαλλιών, πρίξιμο των άμυγ
  δαλών, ντελίριουμ, κώμακαί ό-
  πωσδήποτε, τόν θάνατο..
  Πώς γίνεται τεχνικά ή έκτό-
  ξευση τού νέου όπλου; Χρησιμο
  ποιείται κατ' αρχήν σάν κεφα-
  λή τού άμερικανικού πυραύλου
  «Λάνς» Είναι καινούργιος τύπος
  μικρής άκτίνος ενεργείας, πού
  φτάνει τα 112 χιλιόμετρα καί
  μοντέλο τού 1972. Ό «Λάνς» ά_
  νήκει στήν ιδία σειρά μέ τούς
  γνωστούς άλλά πολύ παλιότε_
  ρους πυραύλους έδάφους «Πέρ
  σινγκ» (1962) καί «Τίμιος Τσών»
  (1953). Οί Άμερικανοί τόν χρη
  σιμοποιούσαν στό δικό τους
  στρατό καί τόν έχουν παραχω
  ρήσειστή Δ. Γερμανία, την Ίτα
  λία, τό Ίσραήλ, ένύ πρόκειται
  νά τόν χορηγήσουν στήν Αγ¬
  γλία καί τό Βέλγιο.
  Οί «Λάνς» έχουν την εύχέρεια
  νά χρησιμοποιούν συμβατικές
  πυρινικές κεφαλές, γιατί είναι
  «διπλής» ίκανότητας όπως λέγο
  νται. Την ιδία ίδιότητα όμως
  τής διπλής ίκανότητας έχουν
  καί άλλα όργανα πυρός τού ΝΑ
  ΤΟ. Οί πύραυλοι «Τίμιος Τζών»
  καί τα πυροβόλα Μ - 203 καί
  Μ-125. Διαθέτουν τακτι-
  κές πυρινικές κεφαλές πού είναι
  άποθηκευμένες σέ διάφορα ση
  μεία τής Εύρώπης.
  Άλλά τό Διεθνές Ίνστιντού-
  το Στρατηγικών Μελετών τού
  Λονδίνου, βεβαιώνει ότι μεταξύ
  των στρατών τού ΝΑΤΟ, πού
  διαθέτουν τέτοια όπλα (πυραύ¬
  λους «Τίμιος Τζών» καί κανόνια
  Μ -203 καί Μ -115) είναι καί ή
  Έλλάδα, όπως καί ήΤουρκία. Έ
  χούν μάλιστα κατά τό ίδιο
  Ίνστιντούτο - άποθηκευμένες
  τακτικές πυρηνικές κεφαλές - υ¬
  πό Άμερικανική φυλάξη _ στό
  έδαφός τους, συνεπώς καί στίς
  Βάσεις τής Σούδας, πού θά άντι
  κατασταθούνε μέ βλήματα νε_
  τρονίου Ι... Βαίνομε λοιπόν
  πρός την καθιέρωση των πυρινι
  κων τακτικών όπλων νετρονιου;
  Έφ'όσον ή "Αμερική άποφασί-
  σει την τυποποιημένη παραγω
  γή τέτόιων κεφαλών, θά έπεκτα
  θεί πιθανότατα ό έξοπλισμός
  καί τού ΝΑΤΟ.
  ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΟΜΩΣ
  ΟΙ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΙ
  Άλά οί Σοβιετικοί νά τί κά_
  νούν: Έχουν τακτικά πυρινικά
  όπλα στό στρατό τους. Καί έ¬
  χουν τσκτικούς πυραύλους άντί
  στοιχους πρός τούς «Λάνς», «Τί
  μιος Τζών», «Πέρσιγκ». Είναι οί
  «Σκάντ» «Σκαλμπόαρτ» «Φράνκ
  (οί όνομασίες είναι τού ΝΑΤΟ).
  Έχουν έπίσης καί πυρινικά κανό
  νια.
  Δέν έχει γνωστεί ότι έχουν
  καί βλήματα νετρονιου. Δέν ύ-
  πάρχει όμως άντίδοτο γιά τή
  βόμβα νετρονιου; Έχουν άρχί¬
  σει δοκιμές άλλά γιά την ώρα
  δέν έφερον ίκανοποιητικό άπο-
  τέλεσμα. Πάντως πλάκες άπό
  παραφίνη άπορροφούν την άκτι
  νοβολία των νετρονίων. Καί τό
  «Σπήγκελ» πληροφορεί ότι μιά
  όμάδα έπιστημόνων τού Πανεπι
  στημίου τής Βιέννης πειραματί-
  ζεταιμέ ένα πλαστικό πού έχει
  τίς ίδιες ίδιότητες. Άλλά βρισκό
  μαστε πολύ μακριά άπό τό ση-
  μείο νά έχουμε άποκτήσει την
  «άντιβόμβα Ν.» ή «βόμβα - άντί
  .Ν.»
  Γιατί ή «βόμβα Ν.» δέν κάνει
  τόν πυρινικό πόλεμο άνθρωπι-
  στικότερο, άλλά πι>8ανώτερο.
  θάμπορούσαμε νά προστέσου_
  με: Δέν ξέρουμε άν τα νέα μικρά
  πυρινικά όπλα θά προφτάσουν
  νά σκοτώσουν πολλούς άνθρώ_
  πους. 'Υπάρχει όμως ό κίνδυνος
  νά σκοτώσουν την Παγκόσμια
  Ειρήνη!)
  ΗΛΐηΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ
  'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ϋβίΟκΙΙΙ Ο.Β.Ε.Ε.
  Ή τιείρα καί ή έπιοτημονική τεχνολογική καίτάρτησις τής έταιρείας μ>ας
  οδς έγγυάται μέ τούς ήλιακούς θερμοσίφωνές της («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕ^ Α-
  νΐν) ΖΕΣΤΟ· ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στά σπίτια σας, ξενοδο-
  χεΐα, πανσιόν, βιοτεχνίες κλπ.
  Χαρή στίτν έπαλεκτική έπιφάνεια τοΰ Β^Α^Κ ΝΙΰΚΕΙ- Μχουμε 40ο) ο
  μεγαλυτερη άΓΓΟδοση χειιμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιό ζεοτό νερό άπό τά
  μαϋρα άπορροφητικά ώ
  Ό θερροσίφωνας χωρητικότητος άπό 120—500 λίτρων, μονωμένος μέ
  πολυουρεθάνη ύαλοϋφασμα καί πολυεστέρα συντηρεϊ 4—5 ήμέρες τό νερό
  ζεστό υπό συνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣ1ΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑ3ΗΚΗ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Λεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήρόκλειο - Τηλ. 222210
  •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«ι»-*».
  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< "ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» κάδε βράδυ ΜΠΟΤΑΤΤΗΣ >♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΊΌΥ 1978
  [Μ ΠΟΙΗΤΗΙ ΑΠΟ ΤΙ! ΣΤΗΑΕΖ ΤΗΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  «Δ ΥΟ ΜΠΑΛΟΘΙΕΣ»
  ΚΑΙ ΙΗΜΕΡΔ ΛΗΝΑΙΟΣ - ΦΟΤΙΟΥ
  Ιέργο «(Καληιινχτια
  είναι τό μονοοδικό νεοελληνικό έρ
  γο ττού πραγματοπαίηστ τόσες
  παραστάσεις και ττού δλοι σχε-
  δόν οί "ΕΞλλη.νες, είτε άττό τόν Τύ
  πό είτε ά—ό τήιν Τηλεόραση ξέ-
  ιρουν στχ«)δόν τα ττάντα γύρω ά~ό
  την ϊστορΐα αυτού τού έργον. Κι
  ποιηση
  Τή βδομάδα πού πέρασε καί
  συγκεκριμένα άπό την Παρα-
  σκευή έως Κυριακή 19—20—21
  Μαίου στόν Κινηματογράφο Α_
  ΣΤΟΡΙΑ τής πόλης μας, ό Στέ_
  φανος Ληναΐος καί ή Έλλη Φω-
  τίου παρουσιάσανε τώ έργο
  πού βλέπει καί ξαναβλέπει όλη
  ή 'Ελλάδα, τδ ίργο — θρύλος
  τού Γεράσιμου Σταύρου «Καλη-
  νύχτα Μαργσρΐτα» έμπνευσμέ_
  νο άπό ένα διήγημα τού κορυ-
  φαΐου μος λογοτέχνη Δημήτρη
  Χατζή.
  Τό ίδιο έρνο παΐζετσι καί σή-
  μερα Δευτέρα κατα γενική απαι¬
  τήση σέ δυό παραστάσεις.
  Ή ΑΛαργαιρίταο, ώς γνωστόν,
  έόχει ττιαιχθεΐ σέ 900 τταροκττά-
  σ«ις κσί την έχουν' δεί 400
  χιλιόβες θεαπτές στήν Άθήνα,
  στό θέατρο ΑΛΦΑ κ«ί στίς τπε-
  ρισσότερες τ—ίλει·ς τής ^ΕΞιλλοδσς
  Λόγοι τεχνικοΐ άνάγκασαν ττέ-
  ιρυσι τό θίασο νά μην έππσκε-
  φθεΐ καί την ττόλη. ,μας ττού φέ-
  τος δμως, τπιστός στήν ύτπόσχε-
  σή τού, έρχεται νά τταρουσιάσει
  τή Μαργαρίτα δτηως ακιριβώςκα!
  στήν 'Αβηνβ μέ την "Ελλτι Φω-
  τίου στό ρόλο τής ΛΛαργαρίτας,
  τό Στέφανο Ληινβΐο στό ρόλο
  τού Όρέστη καΐ τούς Πέτρο Ζορρ
  κάδη,, ΝΜνα Κώνστα, Βοκτιλη Κε
  χανιά, 'Αλέκο Μαυρΐδην Μαρία
  Δη,μιηττριάδη, Χρ. Κΐελαντώνη,
  Ευα Μουστάκοο, Τάαο Κοχττή.
  Ή σκ,ηινοβεσιισ είναι τοΟΣτέφσνοι;
  Ληνοίίου, σκιηινικά Γκ&ννη Κοορύ-
  6η, ιμοκσικιή Στπήλιου Μέντη κ α!
  φωτισ,μοί Γ. Κσιλφαγιάννη.
  Πιρέττει νά σηιμιεκοθεΤ δτι τό
  ■ ■■■■■■■■εΙΒΒΙΙΜΜΙΙΙΜΙΙΙΒΙΕΙΙΒπΙΒΙΜΒ
  ΤΙΙΚΟΥΔΑΔΙΚΟ · ΟΥΖΕΡΙ
  « Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ »
  Πλ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390
  Τσικουδιά καί Ο6ζο
  μέ μεγάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων
  όπως έγροοψε ένας κριτικός
  «...ενα έργο ποθ πρέπβι νά ύπόρ
  χει μόνιμα στό ρε,περτόριο τού
  θιάσου γιά νά τό δλέπουν κσΐ
  υά τό ξοοναβλέπουν σι/νέχεια 6-
  λοι οί "Ελληινιες, σλλοι γιά νά μα
  θαΐνουν κι όίλλοι νά μην ξεχνά-
  Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ
  Κάτι σάν φόβο, σάν ντροπή νοιώθω μές
  την ψυχή
  τώρα πού ξαναγύρισα άπό την ξενιτειά
  κι άντίκρυσα την έρημιά καί την κατα
  στροφή
  στό σπίτι μας, πού κάποτε τδλουζε ή χά
  ρά
  Ξεράθηκε ή τριανταφυλιά, τ άγιόκλη
  μα έμαράθη
  ή μαντζουράνα ρήμαξε'κιαί στάχτη έχει
  γίνει
  τό κλήμα καί ή λεμονιά, κι ό πεθκος έξε
  ράθη
  κι δ,τι Γ|ταν γύρω πράσινο άνάμνηση Μχει
  μείνει.
  Τό στιίτι μοιάζει σάν στοιχειό, βουβό,
  μανταλωμένο
  οί πόρτες τα παράθυρα κλειστά, γύρω ψυ
  χή
  τα βλέπω μέ παράπονο, μέ βλέπουνε σάν
  ξένο
  ποθναι τό «καλοσώρισες», τής μάνας τό
  φιλί;
  ΤΑΚΗΣ ΧΙΩΤΗΣ
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί
  ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν Ιδιαιτέρως διά στέγασιν
  γραφείων έπιχειρήεων έταιρει-
  ών όργανισμύν κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής διαρρυθμίσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καΐ
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
  222.755.
  ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  «ΔΥΟ ΜΠΑΛΟΘΙΕΣ», έτσι
  τιτιλοφαρεΐταΐι ή κέα τταιη,τική
  συλλογή πού ττρόσφατα κ
  Γεγονός είναι πώτοχ; δτι τό
  έττόμενο δήιμα θά εΤναι ή άπτα-
  γόρεαση των πολιτικών ταινίαν,
  φόρησε στήν ττσλιη, μας, τού γντο
  στοΰ κα! άπό τίς στήλες τής
  «ΑΛΗΘΕΙΑΣ» ποιητή Στελιου
  Κωστή Στιυριδάκη.
  Τό μέχρι σήΐμερα γινωστό έρ¬
  γο τού ποΐιητή πού ττρόβαιλε
  τηρώτηι ή εφημερίδα μας άττοτε-
  ίλίΐ άναιμφισβήτηΓτα ·μΐιά πολύτι-
  μη τηροσφορά στό ταμέα τής
  ποίηισης. Τα θέιματά τού είναι
  Γτταΐρμέ|ν(αι άττό την κ,αθηιμβριΐΛί
  ζωή χωρίς περιττέις προσμΐξεις.
  Βαθιά έτπηιρρεασμένος άττό τα
  τπό οώμανιστικά ίδανικά τής Εί-
  ρήνης, τής ίσότηΐταις, τής άγά>-
  τπηις καί της} συνειργ^ϊ~1αις τίών
  'λαών, κοτταγγέλλει στά ποιήμα
  τα τού τή δία, τόν πόλεμο, την
  έκιμετάλλει/ση άνθρώττοο άττό άν
  θρωτΐΌ.
  Στή νέα τού αύτη ττοιητική
  συλλογιή ττού είναι ούσιαστικά ή
  ττρώττι, ξαναζωντσΛ«ύ€< Οστερα άττό 33 χ,ρόνια τή ττι·ό δροίμαΐτική στιγιμή τής άνθρ»ΤΓότητας: Την έκ.ρηιξιηι τής άμερικάνικιης άτομι- κής βόμδας στή Χιροσίιμα τής ΊαπτωΐΜίαις Μέ 6αιρναλΐικ.ή έτπδλίΐ τΐικότηιτα τα «δρώντα ττρόσωττα» τού ποιητικοθ διαλόγου πού ά- ναφέ,ρεται στό θέιμοί αύτό γίνων¬ ται άμείλικτοι κριτές τής φο- 6ε.ρής καταστροφής Π'ΐστεύοομε δτι γιρήγορσ ό διαλεχτός ποιι>τής κα! συνεργά-
  τ,η,ς τής «ΑΛίΗΘΕΙΑΣ» θά μάς
  δώσει νέΊα δείγιματα τής σηιμαν-
  τικής δουλειάς τού
  Πολιτικάς Σκέψεις
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή 1η ΣΕΛΙΔΑ
  νησης σέ ένιαία διαδικασία μέ
  τό Αίγαίο. " Η πορεία τής χώ¬
  ρας πρός την ΕΟΚ συνοδεύεται
  μέ νέες ύποχωρήσεις καί άνάλο
  γε< δεσμεύσεις τής Κυβέρνησης. Δυό ξένες χορεύτριες >♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦ ♦ ♦ ►♦♦ . ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε. ι ι ; Αεωφ. Έθνικής Αντιστόεως 61 - (Παραπλεύρως Νέομ ι Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265 ΤΖΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΆναλαμΒάνομε πάοπς φιίοεως τοπο8&τποεις ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΛΙΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ <»♦♦♦ »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>
  ►♦♦♦♦♦♦< ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο ' (Νεκροταφεϊο) ΤΗΛ. 23Ο.189 ΗΡΑΚΛΕΙΟηΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ Πρίν ταξιδευσετε είς τό έξωτερικό ρωτηστε μας νά σάς δώσου- με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες λυσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι. Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης 3ΟΡΗΙΟ5 ΤθυΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ, 3238727, 3238728 Αθήναι. Από προχθές τό ττρόγραμμα τοθ «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ» - «ΝΑΊ'Τ ΚΛΑΜΠ» συμπληρώ- νουν οί δυό Άγγλίδες χορευτριες «ΖΕΜΙ- ΝΙ». Ή παρουσιάση α,ύτη θεωρεΐται μιά έ- πιτυχία τής διευθύνσεως, ποϋ τίς έφερε κατ εύθεΐα άπό τό «ΡΙ.ΑΥ ΒΟΥ ΟίΟΒ» τού Λον- δίνου. Εκτός. άπό τό ΰτι πρόκειται γιά δυό καλλονές, εχουν τελεία χορευτική κατάρτ·- ση καί δίκαια άποσποΰν κάθε δράδυ τόν θαυμασμό των Ηρακλειωτών. ►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.76.229, 77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΞ 21-8177 δίδΐνΐ — ΟΒ. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι • ί,έρουμε να διαλεγουμε την πάντα φρεσκια πρωτη υλη μας το • η ερευνα μας ωδήγησε στο νά καταοκευάζουμε γευσΐικά άλλαν τικα με τους πιο συγχρονους τρόπους μέσα σέ άπόλυτη αποστπ- ρωση • ξερουμε ΐόν τράπο άποκτήσαμε και τα μηχανηματα γιά νά τα συσκευάζουμε σέ άπόλυτο κενο καί να διατηροϋμε ίτσι τή ψρε- σκάδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσύνη καί πήτε μας τή γνώμη σας Άπο την άλλη μεριά ή Κυβέρ νηση με νομους καί νομοσχέδια («άντιτρομοκρατικό» κ.ά.) πού καμμιά σχέση δέν έχουν με την έννοια τής Δημοκρατίας, προ- σπαθεί να έπαναφέρει τό άνώ_ μαλο προχουντικό καθεστώς μέ σκοπό νά χτυπήσει τό λαίκο κί_ νημα. 'Ενώ αυτή είναι σέ λίγες γραμ μες ή πολιτική ταχτική τή'ς Κυ βέρνησης όλο καί πιό έντονη γίνεται ή διάσταση πού ύπάρχει άνάμεσα στίς ζωτικές αναγκες τού λαού άπό τή μιά καί στήν ακολουθούμενη πολιτική άπό την άλλη. Διάσταση πού συνε- χώς διευρύνεται καί ανοικτα έκ- φράζει καί στήν πράξη την κύ_ ρια άντίθεση στή χώρα μας, την άντίθεση άνόμεσα στόν Ίμπε- ριαλισμό τα μσνσπώλια και την κρατική έξουσία πού τα συμφέ- ροντά τους έξυπηρετεί άπό τή μια, καί στό λαό άπό την άλ¬ λη, άντίθεση πού έκδηλώνεται σ'όλους τούς τομείς τής κοινω- νικής ζωής. Αυτή την πραγματικότητα την άντιλαμβόνεται πολύ καλά ή Κυβέρνηση. Γι' αύτό καί χρη σιμοποιεϊ παλιές δοκιμασμένες άλλά καί νέες μεθόδους γιά νά την άντιμετωπίσει. Ένα τέτοιο «πολιτικό κόλπο» είναι καί ή πρόσφατη διευρυνθή τού Κυ- βερνητικού σχήματος πού εφε- ρε σε θέσεις κλειδιά τού κρατι_ κου μηχανισμου παλιά στελέχη των Φιλελευθερων (Μητσοτάκη —Κανελλοπουλο). Ή πραγματο ποιηση τού άνασχηματισμού αυτού στούς κόλπους τής κυβερ νητικής παράταξης πού ταχα «υπαγορεύεται άπό τίς κρίσιμες έθνικές περιστάσεις» έχει άμεση σχέση μέ έπικείμενες νέες ύποχω ρήσεις τής κυβέρνησης τής Ν.Δ. στά μεγάλα έθνικά μας προβλή ματα, καθώς καί μέ την προοπτι κή τής παραπέρα σκλήρυνσης τής πολιτικής τής λιτόττητας τού αύταρχισμού καί τού άτλα ντισμού. Χαραχτηρισικό είναι ότι ο ά- νασχηματισμός πραγματοποιή θηκε παραμονες ακριβώς τού επικείμενου ταξιδιού τού πρω- θυπαυργού στήν Ούάσιγκτων καί τή συμμετοχή στήν έκεί Διά σκεψη κορυφήςτού ΝΑΤΟ«που θά παρθουν αποφασιστικής ση μασιας αποφασεις για την πο¬ ρεία των έθνικών μας θεμάτων. Ό πολιτικάς αύτός ελιγμός τής Δεξιάς δέν είναι μήτε πρω τότυπος, μήτε καινούργιος, μή τε άκόμο καί ελληνικάς. Πολλές φορές κατά τό παρελ θόν «όλλαζε τα ρούχα τού ό Μανωλιός» μά πάντα ίδιος ή- ταν...... Μάταια ή κυβέρνηση καί ό «φιλικά προσκείμενος πρός αύ τή Τύπος, προσπαθούν νά πα_ ρουσιάσουν τή νέα άποστασία σάν άλλαγή καί πολιτικής. Ούτε βεβαία γίνονται πιστευτά τα προσχήματα πού χρησιμοποιή, θηκαν γιά την «άνευ όρων» " προσχώρηση στή δεξιά των μέ ΧΡ' Χθές έπικριτών της πού σ" όλους τούς τόνους δικήρυταν ότι άποτελούν «τή μόνη διέξοδο στα άδιέξοδα»... · Φαίνεται όμως ότι όρισμένοι ξέχασαν την πολιτική ίστορία ή όποϊα καί καταδίκασε την ά_ ποστασία καί τούς πολιτικούς τσαρλατανισμούς γιατί γέννη- σαν τυρανικά κοθεστώτα καί ,κτάλυσαν κάθε έννοια δημοκρα τίος. Ό δρόμος πού άκολουθεί ή «ΝΔ» καί τό «θαύματα πού κά- νει.» ή σωτηρϊα τού καθεστώ- τος τής πλουτοκρατίας καί των μονοπωλίων πού έπιχειρεί δέν ξαφνιάζουν τούς συνεπείς δημ0 κράτες. Άς μή γελιέται κανείς θαυμα τοποιός καΐ κσνείς θαυμαστής μεσσιανικών πεπρωμένων. 'Εκεί πού άπέτυχε ό Ντέ Γκώλ δέ μπο ρεί νά πετύχει ό κ .Καραμανλης Ό λαός δέν θά άνεχθεί πιά άλ_· λη στάχτη στά μάτια. Γ. Λ. ΚΟΥΙ ΚΟΥ. - ΚΟΥ. ΚΟΥΪ · ΚΟΥ. ΚΟΥ« · «ΟΥΣ ΝΟΥ! πολυκατοικίας, πού ε ύπάρνει μ.ά πινακίδα που γράφ «Χρησιμοποιεϊτε τή σκάλα δια την κ* θοδο ΤπΙ ϊέλους, είναι θέμα ύγεΐας καί κυΐερντ,τική έντολή. Ή καταστροφή των πινακίδων διώκεται ποινικως» Δέν ξέρω πώς σάς φαίνεται ή... καλαί σθητη α&τή ταμττελίτσα, "*^λ«Τ πνεθμα της δ'ατηρεϊ κάτι άπό τήν παληά.. έποχί Γεωργαλά πού συνηθιζε να δίνει... κυβϊρνητικές έντολές μέ τίς οποίες εΐχε. τα σκυλιά δεμένα. . Έκ,εϊνο πού μέ ξενίζει όμως είναι πώς δέν δρέθηκε άκόμη κανένα... τολμη ρό χέρι- «ου να. βάλη στήν ταμπελίτσα.. έ Ένα κακόγουστο σχολιάκι γρψ τα «παιδία τής φωτιάς», στό έρασιτεχνι- κό τους έντυπό, γύρω άπό τό κους-κους πού Μγραψα γιά τα καλτσόν που κρατου σε κάποιος άπό τούς έκδρομεις μας στη Βουλγαρία. _ , ,_ Άπαντώ λοιπόν στό «Τριο Ερασιτε χνίκ», πώς 6 έκδρομέας αύτός συνδέεται, άτυγώς γι' αύτούς, μέ τούς ιβ.ους έμμέ- σως. Κι' αύτό, διότι τ|ταν παλιότερος συ· νεργάτης ύποψηφίου δημάρχου, τού ϊδ<- ου ακριβώς μέ τόν όποΐο συνεργάστηκε πρόσφατα στόν έπιχειρηματικό χωρο ή οίκογένεια τοθ ενός άπό τό «Τρίο». Καλό λοιπόν είναι πρίν γράφουν, έστω καΐ κακόγουστά, νά έρευνοΰν ώστε νά φέ ρονται καλά ή μάλλον.. Σέργ(ι)ο τού θε οθ. Κι άν δέν κατάλαβαν τί έννοω, ώ έ ό ό έειρηματικό Κι άν δέν κατάλαβαν τί έννοω, τού^ βοηθώ μέ τό σχετικό έπιχειρηματικό τους σύνθημα: Γούτς, 'γούτς, γούτς. Στήν πρόσφατη δίκη μας γιά τήν ύπόθε ση τού ΟΤΕ, μόλις ό δικηγόρος της πο¬ λιτικής άγωγής εΐπε στό Δικαστήριο ότι ή ϋπόθεση εΐχε καλό τέλος καί ό πελάτης τού άποσύρει τή μήνυση, ό κ. Πρόεδρος εΐπε: —Αύτό είναι εύχάριστο γιά όλους τούς παράγοντες τής δίκης. Καΐ κάτίοκίς πού εΐχε παρακολου θήσει τή μέχρι τότε.. καλή διαθέση τοΰ ΕΙσαγγελέά ττ^ς εδρας έναντι τοθ κατη γορουμένου διευθυντή τής «Αληθείας», ρώτησε, χαμηλδφωνα: —Καΐ γιά τόν κ. Είσαγγελέα άραγε; Γιατί όχι; ΟΙ... εύκαιρίες, έξ άλλου, εί¬ ναι πολλές... κάθε δυό μέρες μιά δίκη... δέν μπορεϊ νά μην φέρουν καί μιά... καταδίκη, πού θά Ισοδυνάμει μέ... είσαγγελική νίκη "Αν δέν τόν ξέρετε, σάς τόν γνωρίζω. Έννοώ τόν κΐχλύτερο φίλο τοθ Δημάρχου κ. Καρέλλη, πού δέν είναι όίλλος άπό ι·όν συμπαθέστατο Μαρίνο. Άπόδειξη: γιά νά άποφύγει τυχόν πα- ρεξήγηση ενός «Κώστα» πού άναφέρθηκε σέ προηγούμενο κούς - κούς στό γνωστό τηλεγράφημα Μητσοτάκη, μιά καΐ έχει, ό Μαρίνος συνώνυμο άδελφό, 6χι όμο>ς και
  πολύ φίλο τού Δημάρχου, μέ παρακάλεσε
  νά δημοσιεύσω την άκόλουθη δήλοχΐη.
  « Εγκρίνω τό τηλεγράφημα καί τήν δη-
  μοτική πολιτική τοθ Λαοπρόβλητου Δη¬
  μάρχου Μανόλη Καρέλλη. Ό δηλών. Μα¬
  ρίνος Βακιρτζής».
  Σημειώνω μάλιστα δτι τήν παραπάνω
  δήλωση έκανε ό Μαρίνος ενώπιον πολυπλη-
  θους άκροατηρίου κ ι άκούστηκε σ 6 λ ο τό
  «Κορο - νάντο». Δέν εϊχε δμως — δυστυ-
  χώς — ...κόρο κ ι έμεινε ...σόλο.
  Αύτό θά πεϊ φιλία μιά φορά, νόχι κ,ι έ¬
  ναν καιρό). /
  Ενα άκόμη σχετικό, γιά νά κλείσωμε
  τό περιβόητο Μητσοτακικό τηλεγράφημα.
  Ή Δήμαρχος Αρχανών κ. Μαρία Πλου-
  μίδου, μοθ δήλωσε επί λέξει:
  — Απορώ πώς τό διερωτήθηκες κάν. θά
  μποροθσα έγώ ποτέ νά συνυπογράψω ένα
  τέτοιο τηλεγράφημα;
  Κάποιος εΐχε πει μιά φορά: «Καί οί άν-
  δρες γεγόνασιν γυναΐκες».
  Έγώ προσθέτω: Καΐ οί γυναΐκες γεγό-
  νασ·ν άνδρες.
  Ώραία ή απαντήση τής Πλουμίδου. Σω-
  στό... πλουμίδι. Άλλά γιά ποίον;
  Προηγουνται οί... άποδέχτες καΐ έπονται
  οί... άποστολεΐς.
  Φίλος τοθ Μητσοτάκη πού 2νει αχέση μέ
  γιαουρτια (άπό αύτούς πού τα πουλάνε κ»
  οχι άπό έκ,είνους πού τού τα... πετάνε), δ·-
  καιολογώντας τα... άδικαιολόγητα, μοθ εΐ-
  πε προχθές: ' ^
  - Έγώ τόν δικαιολογώ γιατί ξέρω πώς
  τκχει νά κάνε.... κυκλανπκή κινήση. Κι εμείς
  οταν κυνηγουμε ενα... κριάρ, δέν'πάμε κα¬
  τα πανω τού, μόνο πάμε γύρου - γύρου γιά
  ΓΤ10^ Κ1 αύΤΟ Κα1 ά **
  τα πΓόΤμ^
  Είλικρινής όντως έξομολόγηση άλλά καί
  προειδοπο.ητΙΚή. "Ας προσέχουν 'καλά τα.
  ήμερα τωρα πού ήρθαν στήν έξουσία τα...
  άγρΐα γιατί τελικά θά τα διώξουν
  Οσο γιά τήν έπιμονή τής πίστης τοΰ ά-
  θν?π^Ορ ^
  V"
  διπλοα^«
  πω; Ετοθτο μόνο:
  2/άλα νεΡ6 δέν γίνεται.
  ή άποστασία κι άλλο ή... νοθεία.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 - 6°ΐ ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
  ΤΗΛ: 021 - 32 38 727 32 38 728
  ΤΡΛΕΞ. 219 517 ΑΘΗΝΑ Τ.Τ. 118
  ^ΐΑΔΡϋΜΕΣ ΕΐΠΤΕΡΙΚΟΥ ■ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
  (ΓΡ«Φ· Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2^Τ 283737,