90676

Αριθμός τεύχους

169

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

29/5/1978

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ή «κουτσουρεμενη» αύτη εκδοση, είναι μιά άκόμη άπόδειξη τού πολύπλευρου διωγμοϋ μας
  Χαρδς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ Ι
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τό |
  στόμα, -ρολάβη νά τιεϊ €στω ■
  ΚαΙ μιά συλλαβή δική τού. Ζ
  £Ξ8 ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ν. ΚΑΖΑΗΤΖΑΚΜΧ
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ Μ Μ ««-«-Α—-»«>«%·-■ ■ΜΙ>_11Ι_ε7ΐ~
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΛΊ'ΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώργη 5 — Τηλ. 280291
  Χρόνον *χ - Αριθ. φύλ. 169 Δρχ. ·
  ΣΤΗΝ 37»ϊ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Η ηϊΙΟΠΕΙΡΠ ΑΠΒΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 6" ΣΤΟΑΟ Υ ΣΤΟ ΤΥΜΠΑΚΙ
  Ή άντίδρασπ τού Λαοϋ έδειξε
  στούς Άμερικανοΰς πώς οί Κρητι-
  κοι δέν δα ύποκύψουν στίς κατα-
  κτητικές τους διαθέσεις
  Νέα προκλητική έμφάνιση ή όποία καί συνοδεύ-
  τηκε μέ άποβατική ασκήση Ικανε τίς πρώτες,μέρες τής
  περασμένης έ&οαμάδας 6 6ος Άμ£ρικανικός Στόλος
  στόν Κόλπο τής Μεσσαράς. Στήν κοινή αυτή αιμερικα-
  νοελληνική άποβατική ασκήση πού ή ϊδια έξελΐσσεται
  καί στά Βάτικα τής Λακωνίας συμμετείχον 17 άμερι·
  κάνυκα καί 5 Έλληνυκά σκάφη άνάμεσα στά δποΐα
  βρισκόταν καί τό γνωστό γιά τή συμιμετοχή τού στόν
  πόλεμο τοθ Βιετνάμ έλυκοαττεροφόρο «ΊβοζΙμα». Ή
  ασκήση εΐχε την όνομασία <Ντόουν Πατρόλ 78» μέ κα- θαρά έπιβετική αΐχμή κατά της Σοβιετικής "Ενωσης. Ή έμφάνιση των άμε,ρικάνικων σκαφών στή θαλάσσια περισχή τής Μεσσαράς προκάλεσε την άγανάκτιση καί την όργή των κατοΐκων οί όποΐοι άπό την πρώτη κιό- λας στιγμή ήρχισαν τίς άντιδιράσεις ένάντια στή νέα αυτή πρόκληση των Άμε,ρι/κάνων Μμπεριαλιστών καί μάλιστα τή στιγμή πού όλόκληρος ό Κρητικός λαόο γιορτάζει τή μεγάλη ά,τιφασιστική έξέγερση τής Μά- χης της Κρήτης. ' Τό πρώτο δραδυ σΐό Δημαρχεΐο Μοιρών £γινε πλατιά σύσκεψη εκπροσωπών σύλλογον καί της ύιτοε- πιτροπής Μεσσαράς κατά των Ξένων Βάσεων μέ σκο- πό τόν προγραμματισμό έκδηλώσεων διαιμαιρτυιρίας. Ό λαός τής περιοχής άνταττοκρΐθηκε μέ ένθουσιααμό στό κάλεσμα ένώ ϋστερα άπό τίς- κινητοποιήσεις μα- ταιώθηκε ή προσπαθεία άποβιβασμοΰ των άμερυκανο- νατοικών στρατευμάτων. Παλλαική έξ άλλου ήταν καί ή προχθεσινή συγ¬ κεντρώση στή πόλη μας ένάντια στίς Ξένες Βάσεις και τα γυμνάσια τοΰ ΝΑΤΟ στά Έλληνικά έδάφη. Τή συγ¬ κεντρώση διογάνωσε ό Δή,μος Ηρακλείου οί δημοι των γύρω περιαχών καί δεκάδες μαζικοί φορεΐς καί όργα- 1 ώσης των εργαζομένων καί τής νεολαίας. Στή συγκεντρώση ό δημοκρατικάς λαός τού Η¬ ρακλείου βροντοφώναξε την άπόφασή τού νά φύγουν άμέσως τό ΝΑΤΟ καί οί Άμερικάνοι άπό την Κρήτη. Τό πνεϋμα των άγωνιστικών αυτών έκδηλώσεων τού Κρητικού ΛαοΟ ένάντια στούς Άμερικανονοποϊκούς Ίμπε,ριαλιστές είναι άπόλυτα έναρμονίσμένο μέ τό πραγματικό νόημα τοΰ έπετβιαικου γιορτασμοΰ τής Μάχης τής Κρήτης. "Οπως τότε 37 χρόνια πρίν έτσι καί τώρα σύσσωμος δ Κρητυκός Λαός θά αγωνιστεΐ μαζί μέ όλόκληρο τόν Έλληνικό Λαό, μέ τόν ϊδιο πατριωτισμό, μέ την Ιδία τόλμη καί μέ τό ΐδιο θάρρος, γιά την κα¬ ταργήση των ξένων στρατιωτικών Βάσεων, γιά την ό- ριστΐική ματαιώση των νατοΐκών γυμνασΐων στό Εδαφός μας καί την άπαγγΐστρωση τής χώρας μας άπό τό ώρ¬ μα των ΗΠΑ καί τοϋ ΝΑΤΟ. Γ. Λ. Α © Ω. Ο Σ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡθΡΟΥ "Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ.. Προχθές έκδι,κάστηικε στό Τρυμελές Πληιμμελειο- δικεΐο Ηρακλείου, ή γνωστή ύπόθεση πού ζεκίνησε ϋ¬ στερα άπό αύτεπάγγελτη δΐωξη γιά την περικοπή πού άναφερότανε στό «μυστιικό» πού έιομυστηρεύτηικε ό τό¬ τε ύφι—ουργός Τύπου κ. ΛαμπρΙας στό διευθυντή μας σχετικά μέ τή βλέψη των άμερικανών πρός την Κρή¬ τη. Κο—γιγορούμενος ήταν ό διευθυντάς μας καί μάρ- τυρες κατηγορΐας ήσαν ό Παναγιώτης ΛαμπιρΙας, ό άξιωματικός ασφαλείας κ. ΣτρΕγγος ό Πρόεδρος τοΰ Ε.Κ.Η. Νεοκοσμίδης καί ό κ. Παρασχάκης. Άπό τούς τταραπάνω μάρτυιρες ό κ. Λαμπρίας δέν ένεφανίσθει στό Δικακ—ήρκ> ένώ 6 κ. ΣτρΙγγος ί^αν ό μόνος πού κατέ¬
  θεσε κατά τού κατηγορουμένου. Τή θέση τοϋ Προέ-
  °ρου κατεϊχε ό κ. Ταραντίνος ένώ Πάρεδροι ήσαν ή
  Πρωτοδίκης δ)δα Περάκη καί ό ΕΙρηνοδίκης κ. Καρα-
  τσόλης. Στήν ΕΙσαγγελική Εδρα ήταν ό κ. Κονταξής ό
  ©ποίος καί ζήτησε την ένοχή τοϋ κατηγαροομένου μέ
  μονοβδικό έλαφρυντικό, τα πατριωτΐικά κΐνητρα τοΰ έκ-
  δύ καί διευθυντή τής «ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Τό Δοκαοτήριο
  ζ 6μόφωνα άθώο τόν κατηγορούμενο.
  ΜΕΧΡΙ ΤΕΠΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ
  ΕΝΗΜΕΡΩΖΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΑΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΖ "ΑΛΗΦΕΙΑΖ.
  Ο ΑΓΟΝΑΣ ΒΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕ: Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ ζητά πρίν άπ' δλα συγγνώ- μη άπό τούς Συνδρομητές καί γενικά τούς Άνοτννώ- στες της, γιά τή σημερινή της έμφάνιση καί τόν ηε- ριορισμό της έκδοσή της σέ δυό μόνον σελίδες. ΟΠΩΣ είχαμε προαναγγείλλει καί στό προηγού- Δ€Η ΜΠΑΙΝΟΥΗ Χ€ΙΡΟΡ€ΑΕ* Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνίζεται νά σπάση τα δεσμά μέτή οική της γροθιά μενο φύλλο μας, τό πρόδλημα της έκδοσής μας άπό καθαρά τεχνικής πλευράς, ήταν καί είναι πολύ με- γάλο. Ή συχνότης δέ των πρόσφατον δικών μας, ή αρρώστεια τοϋ διευθυντή της «Αληθείας» καί ή έξ αυτής άπουσία τού τίς πρώτες μέρες της β&ομάδας Στήν ύπόθεση τοϋ τ. Βουλευτή Γ. Ψαράκη "ΠΙΚΒΣΤΙΚΗ ΠΠΟΝΗ,, ΧΑΡΑΧΤΗΡΙΣΤΗΚΕ Η ΚΑΤΑΒΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΕΥΟΥΝΤΗΤηΣ "ΑΛΗΘΕΙΑΣ,, Καί μιά έπιστολή πού «θάφτηκε» άπό τόν τοπικό Τύπο ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥΣΥΓΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ Μ. ΣΤΡΑΤΑΚΗ Την περασμένη Δευτέ¬ ρα 22 Μαΐου έκδικάστηκε στό Τριμελές Πληιμμελει- οδΐικεΐο Ηρακλείου ή γνω¬ στή ύπόθεση τής συκοφαν τικής δισφάμισης καί έξό δρισης τοΰ πρώην Βου¬ λευτή κ. Γ. Ψαρώκη. Κατη- γορούμενοι δρισκόταν οί δημοσιογράφοι Μιχ. Στρα- τάκης, άρχισυντάκτης τό¬ τε τής «ΠΡΟΕΚΛΟΠΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» καί ό διευθυν τής μας, ό οποίος καί γιά λόγους ασθενείας άττουσί αζε άπό τή δΐκη. Τό Δι- καστήριο άπάλλαξε τόν πρώτο κατηγοιρούμενο καί έπέβαλλε τή δαρύτατη κα τα την γνώμη μας ποινή των 18 μηνών φυλακή καί 4 μηνών στέ,ρηση τής ά- τέλειας τοΰ χάρτου στό δεύ τερο άπόντα κατηγορούμε¬ νο. Ή δύκη αυτή προκάλε¬ σε ζωηρές συζητήσεις ά- νάμεσα στά άτομα έκεΐ- να πού γνώριζαν την υπό Θέση καί έ'φτασε μάλιστα στό σηιμεΐο νά χαρακτηρι- στεΐ σάν «Δικαστυκή Πλά¬ νη». Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός ότι κανεΐς άιπό τούς μάρτυρες κατηγορίας πού έξετάστηκαν δέν κα¬ τέθεσε στό Δυκαστήριο δ- τι τα έπίμαχα σχόλια γύ¬ ρω άπό τό πρόσωιτο τοΰ μυνητή γράφτηικαν άπό τόν καταδικασθέντα κατηγο- ρούμενο, πράγμα πού ίμ- μεσα δεχτήκε καί ό Είσαγ γελέας κ. Κονταξής. Ό δέ μάρτυρας αληθείας κ. Κα ρέλλης στή προανακριττιική καταθέση τού δήλωσε σα φώς δτι συντάχτης των πα- ραπάνω δημοσιευμάτων ή¬ ταν ό Μιχ. Στρατάκης. Εΰλογα δμως γεννήθη- κε τό έρωτηιματικό γιατί δέν διαβάστηκε στό Δι- καστήριο ή καταθέση τοΰ κ. Καρέλλη πράγμα πού μέ τηλεγράφημα ζήτησε ό ϊδιος μιά κα,Ι γιά ύττοθέσεις τοΰ Δή,μου ό μάρτυρας <&ρι σκόταν στήν Άθήνα; "Υστερα άπό την κατα δικαστική άπόφαση τοΰ Τριμελοΰς μέ Πρόεδρο τόν κ. Κατσούλη, ό συντά- χτης μας Γ. Λαγουβάρδος καί ό Τυιτογράφος Δημ. Μαραγκουδάικης σανεργά- τες καί οί δύο τής «ΠΡΟΕ¬ ΚΛΟΠΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ», γνώστες καλλίτερα άπό όποιονδήποτε αλλο δτι ό καταδικασθείς διευθυντής τα έπίιμαχα δηιμοσιεύμα- μας δεν εΐχε ίδέα γιά τα συνέταξαν έπιστολή (την δημοσιεύουμε πα;ρα- κάτω) πρός τίς έφηιμερΐ- δες ΠΑΤΡΙΣ - ΑΛΛΑΓΗ — ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ. Δυστυχώς ή έπιστολή αύ τή δέν εΐδε τό φώς τής δή μοσιότητας ένώ άπό κάθε εφημερίδα προδάλλονται διαφορετικοί λόγοι σάν αίτία. Γιά την απαράδεχτη αύ¬ τη κατά τή γνώμη μας προ σπάθεια πού θυμΐζει άλ- λες σκοτεινές έποχές κα- θώς καί γιά τό περιεχόμε- νο τής έπιστολής ϊνηιμερώ θηκε ό Εισαγγελεύς κ. Ζορμπάς, τόν όποΐο· καί έ- πισκέφτηκαν διαδοχικά ό συντάκτης μας Γ. Λαγου- βάρδος καί ό διευθυντής μας. Έλπίζουμε δτι ϋστερα άπό τα στοιχεΐα σχετυκά μέ την ύπόθεση πού τέθει- καν ύπ' δψη τοΰ κ. Είσαγ- γελέα, θά άσκήσει ό ΐδιος ^φεση κατά της αποφάσεως τοΰ Τρυμελοΰς Πληιμμελειο δικείου. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ Οί ϋπογεγραιμμένοι Γιώρ- γης Λαγουβάρ&ος καί Δηιμ. Μαραγκουδάκης πού άπο- τελούσαμε τό Συντακτυκώ καί Τεχνικό προσωπικό τής καθημερινής «ΠΡΟΕ¬ ΚΛΟΠΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ», νοιώθουμε την άνάγκη νά έκφράσουμε καί διά τοΰ Τύπου την £κπληξη καί ά- γανάκτηση πού νοιώσαμε δταν πληροφορηθήκαμε την τελευταία καταοί,κη τοΰ έκ- δότη τής έδδομαδιαΐας έ- φηιμε,ρίδας «ΑΛΗΘΕΙΑ». Ή άγανάκτησή μας δέν στρέφεται ένάντια στήν ά¬ πόφαση τοΰ Δικαστηρίου την όποία σεβόμαστε άπό¬ λυτα άλλά ένάντια στόν συγκατηγοροάμένο τοϋ πά ραπάνω έκδότη, δημοσιο- γράφο καί Άρχισυντάκτη τότε τής «ΠΡΟΕΚΛΟΠ¬ ΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Μιχ. Στρατάκη. Στοιχειώδες αϊσθημα εύ θύνης, άνδρισμοΰ, άξιοπρέ πειας καί Δικαιοσύνης έ- πέβαλαν στόν τταραητάνω δημοσιογράφο νά κατο- νομάσει στό Δικαστήριο τόν συντάχτη των «ΠΕΤΑ- ΛΩΜΑΤΩΝ» πού στρεφό- ταν ένάντια στήν τιμή καί την ύπόληψη τοΰ πρώην δουλευτή καί γνωστοϋ δή μοκράτη άγωνιστή Γ. Ψα¬ ράκη καί πού δεν ήταν αλ- λος άπό τόν ΐδιο, δπως καί τό δτι γιά τό δηιμοσίευ- μα αύτό ό έκδότης καί δι¬ ευθυντής της «ΠΡΟΕ¬ ΚΛΟΠΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ», εΐχε πλήρη άγνοια. Δημοσιογραφική ήθική αημαίνει πρίν άπ' δλα συ¬ νεπεία καί αναγνωρίση της ευθυνής τοΰ δημοσιογρά- φου γιά δτι γράφει άνε- ξάρτητα αν τό ύπογράφει ή δχι. Πιστεύομε πώς ό παραπάνω δηιμοσιογράφος θά έξαρθεΐ έστω καί έκ των ύστέρων στό ΰψος των πε- ριστάσεων καί θά θελήσει νά ανάλαβε ι τίς εύθΰνες τής πράξης τού καί νά ά- παλλάξει τόν παντελώς ανεύθυνο γ ι" αύτην συνά- δελφο δημοσιογράφο Μά- νο Χαρή, άπό την βαρύτα- τη ποινή πού τοΰ άπαγγέλ θηκε γιατί διαφορετικά έ- μεΐς εϊμαστε ύποχρεωμέ- νοι νά άποκαλύψουμε σάν μάρτυρες στό Δικαστήριο τό ρόλο τοΰ παραπάνω δή ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ μοσιογράφου στήν σύνταξη των σχετικών δημοσιευμά¬ των. Γιά την άπόδοξη της αληθείας των παραπάνω, έπικαλούμαστε την μαρτυ ρία τοΰ δημοσιογράφου κ. Μίν. Παπουτσάκη, συντά- χτου τότε τής «ΠΡΟΕ¬ ΚΛΟΠΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ». Γιώργης Λαγουδάρδος Δηιμ. Μαραγκουδάκης >♦♦ ♦♦♦«>♦«> ♦♦♦♦♦♦
  πού πέρασε στήν Άθήνα, καταστήσανε τό πρόβλημα
  ύξύτερο.
  ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ είναι δτι δέν καταφέραμε νά
  άντιμετωπίσωμε τίς τεχνικές δυσκολίες, άφοΰ δέν
  έγινε δυνατή ή συνεργασία μας μέ κανονικό έκδοτι-
  κό τυπογραφεΐο εφημερίδας. ΟΟτε καί τό ήμίφυλλο
  αύτό τελικά θά καταφέρναμε νά κυκλοφορήσουμε,
  όϊν δυό έμπορικά τυπογραφεΐα τοθ Ηρακλείου σέ
  συνδυασμό μάλιστα, δέν είχον την καλωσύνη νά
  μάς διαθέσουν τίς έγκαταστάσεις τους.
  Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ, δσο κι αν ύποτεθεϊ δτι τοΰ
  λείπουν οί τεχνικές γνώσεις, θά κατάλαβε, πιστεύο¬
  με, ήδη, πώς τα πράγματα γύρω άπό την έκδοοη της
  εφημερίδας αυτής, δυσκόλεψαν άρκετά, γιά καθαρά
  τεχνικούς λόγους, άφοΰ μάλιστα ή έκτύπωση κάθε
  ίκδοσής μας σέ 4.500 — 5.000 φύλλα, δημιουργεϊ ί¬
  να πρόσθετο τεχνικό πρόβλημα, πού μόνο έ'να συγ-
  κροτημένο έκδοτικό τυπογραφεΐο εφημερίδας μπο-
  ρεΐ νά άντιμετωπίσει.
  ΕΠΕΙΔΗ δμως εΐπαμε καί ξαναλέμε ότι ή εφη¬
  μερίδα αυτή πρέπει νά συνεχίσει την εκδοθή της,
  δηλώνωμε ξανά δτι θά καταδάλωμε κάθε προσπα¬
  θεία νά ξαναβρεΐ σύντομα την κανονική της μορφή.
  Μέχρι τότε, μπορεΐ νά βγαίνει δπως σήμερα, μπορεΐ
  νά κυκλοφορήσει σέ χειρότερη ϊσως έμφάνιση, μπο¬
  ρεΐ νά κυκλοφορήσει άκόμη καί σέ πολύγραφο —
  σάν τόν παράνομο Τύπο — άλλά δμως θά δγαίνη.
  ΛΙΓΗ ύπομονή καί περισσότερη κατανοήση, ζη-
  τοΰμε άπό τίς χιλιάδες των Αναγνωστών μας, Άγο-
  ραστών καί Συνδρομητών της «Αληθείας». Πιστεύο¬
  με πώς δλα τελικά καί σύντομα έλπίζομε, θά ταχτο-
  ποιηθοΰν, γιατί στά τόσα δυσάρεστα έμπόδια καί
  δυσκολίες, άντιπαρατίθεται κάτι σημαντικό: ή δική
  μας έπιμονή καί διαθέση καί κυρίως ή συμπάθεια
  καί ή εκδηλώση σημαντικής συμπαράστασης τίς κρί-
  σιμες τούτες ωρες, άπό τό πλατύ άναγνωστικό κοι-
  νό, άπό τό Λαό δηλαδή, στήν υπηρεσία των συμφε-
  ρόντων καί προδλημάτων τοΰ όποίου, έ'χει τεθεΐ άπό
  την άρχή της ίκδοσής της καί θά προσπαθήσει νά
  παραμείνει μέχρι τό τέλος της, ή εφημερίδα αυτή.
  ΣΥΓΝΩΜΗ λοιπόν καί πάλι, ίνα μεγάλο «Εύχα-
  ριστώ» γι άτήν κατανοήση, λίγη ύπομονή καί μιά δια
  δεδαίωση άπό μάς: Ό Αγώνας θά συνεχιστεΐ — δ-
  ποίς λένε καί στήν άθλητική όρολογία «μέχρι τε-
  λικής πτώσεως»! ..
  Μ. Χ.
  Γιά νά καταλάβει ό Λαός καί τα ύπόλοιπα
  ΣΚΑΝΑΑΑΟΑΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΘΑ ΜΕΙΝΗ
  "ΜΑΥΡΗ
  ΚΗΛΙΔΑ,,
  ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
  ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Υ
  ΤΥΠΟΥ
  Μέ τό ύιΥ_άριδ. 3435/9^5-78 6νταλμα δίδονται
  στό7«Κρητ1κό Μέλλον» |ένω στΙοΓαλλες έφημερϊδες 3.000 !
  ΣΚΑΝΔΑΛΟ, θά πρέπει νά χαρακ τηριστεΐ μικρό βεβαία μπροστά
  στά τόσα άλλα, αύτό πού άποκαλύφθηκε μόλις προχθές, στό Α' Τα-
  μεΐο Ηρακλείου, άπό ίνα μικρό λά θος ενός ύπαλλήλου.
  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ό διευθυντής τής συναδέλφου «Ή Κρήτη τοϋ Βενιζέ¬
  λου» κ. Γ. Πετράκης, πηγε στό Τα μεΐο γιά νά είσπράξει δραχμές
  τρείς χιλιάδες (3.000), σάν έκτακτη οίκονομική ένίσχυση πού, κατόπιν
  ένεργειών τής "Ενωσης 'Ιδιοκτητών Έπαρχιακοΰ Τύπου, ίδωσε σέ δλες
  τίς έβδομαδιαΐες έφημερίδες τό 'Υπουργείου Τύπου καί Πληροφοριών.
  ΤΟ ΙΔΙΟ κον,δύλι των 3.000 δραχ μών εΐδοποιήθησαν άπό την "Ενωσή
  μας νά πάρουν] δλες οί τοπικές έ βδομαδιαΐες έφημερίδες.
  ΟΤΑΝ λοιπόν πηγε ό κ. Πετράκης, εΐδε μέ έκπληξή τού φυσικά, δτι άν-
  τί 3.000 τοΰ Μδιναν Ινταλμα μέ 10.000. Σέ λίγο δμως τό, λάθος άποκα
  λύφτηκε καί μαζί μ' αύτό καί τό σκ άνδαλο - τό μικρό δπως εΐπαμε
  στήν άρχή.
  ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ: οί δέκα χιλιάδες προορίζοντο^ γιά την νεοκδοθεΐσα
  τοπική συνάδελφο «Κρητικό Μέλλ όν», ή όποία έχει ζωή εκδόσεως της
  μόλις δύο περίπου μηνών καί ή όποία ΔΕΝ άνήκει στήν "Ενωοη Ίδιοκτη
  των Έπαρχιακοΰ Τύπου.
  ΤΙ ΣΗΜΑΣΙΑ δμως £χουν δλα αυτά, δταν ό έκδότης της εφημερίδας
  αυτής, τού «Κρητικοϋ Μέλλοντος» δή λαδή, είναι ό Βουλευτάς της «Νέας
  Δημοκρατίας» κ. Μιχάλης Γαλενιανός;
  ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΗ μικρής διαμαρτυρίας γιά την σκανδαλώδη καί ανιοη
  αυτή μεταχείριση υπέρ κυδερνητικο ΰ βουλευτή πού μέ την έκδοση της
  εφημερίδας τού χτυπά συγχρόνως άνταγωνιζόμενος φτωχους καί τι¬
  μίους βιοπαλαιστές τοθ Έπαρχιακοΰ Τύπου, ή εφημερίδα μας, ή όποία
  δέν πηρε άκόμη τίς 3.000 δραχμές (ούτε καμμιά άλλη οίκονομική ένί¬
  σχυση άπό τό 'Υπουργεΐο κατά τό παρελθόν), δηλώνει δτι άρνεΐται νά
  πάρει τα χρήματα αύτά, τα όποία έπιστρέφει στόν κ. Ύπουργό Τυπου,
  μέ την παράκληοη νά τα δωσει καί αύτά στόν έκδότη τοϋ «Κρητικού
  Μέλλοντος» κυβερνητικό βουλευτή κ. Μιχ. Γαλενιανό, γιά νά τσοντά·
  ρει ό καϋμένος τή βουλευτική τού αποζημιωθή.
  ■ ΣΕΛΙΔΑ 4η
  1 ΕΞΠ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ίιι κπεοκπι ι

  Κ «»/ί»Ι/»«Ν,
  Κ» ΙΚ3 ΒΒΒ
  ■_: αα
  ποι ι πρν μεγχώι. ιπ πγ>ι ,"· >.
  ΦΡθξπυνθιαΛ'λοι'ποοηοΐΛ) |
  Ι
  ι
  ι
  ι
  22 ΜΑΊΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Από ΐό Ε»π«ο Κρήτης γιό τίς βάκις «αί τό» Ι"»»"·.
  ϋθ«ΩθΗΚΕ Ο ηΐΕΥβΥΜΤΗΣ Μ«
  ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΕ ΔΠΕΣΥΡΕ Ο κ. ΣΤΡΑΤΔΚΗΣ
  Γιά τούς «Ύττογραφοσυλλ-κτες» τής Χοι)ι/τας
  Η ΜΗΝΥΤΗΡΙΠ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥ ΧΑΡΗ
  ΠΟΥ ΚΙΝΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΑΙΚΕΣ ΒΝΑΚΡΙΣΕΙΣ
  ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟ
  ΡΑ
  Εμμανουήλ Ήρακλέ
  ούς Χαριτακη (Μ4νου'
  Χαρή) ,δημοσιογράφου
  'εκοότη τής "εφημερίδας
  «Η ΑΛΗθΕΙΑ» , κατοί
  κου Ηρακλείου
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ
  Κύριον Εϊσαγγελέα
  ίΠληιμμελειοδικών Ήρα
  κλείου Κρήτης
  Μέ την παροϋσα μου
  μηνυτήρια άναφορά, Σδς
  καταγγέλω Κύριε Είοαγ-
  γελέα, μιά Έθνικά και Συ
  ταγματικο άπαράδεχτη έ
  νέργεια, ή όποία, συγχρό
  νως, έξέρχεται των ν°μι
  κων πΆαισίων καί έμπί
  πΤει στίς δϊατάξεις τού Ποι
  νΐικοϋ Νόμου, ζητώντας οας
  νά έπιληφθήτε, ώς έχετε
  δικαίωρα, άλλά καί υπο
  χρέωση.
  Πρόκειται γιά την πά
  ράνομη, ϋποπτη καί έ1·!
  κίνδυνη ενεργεια όρισυέ
  νων, ν« συλλέξουν ύπογρα
  φές γ»ά την άποφυλάκιση
  των πραζικοπηματιών, οί
  όποΤοι βρίοκονται ήδη εγ
  κλειστοι στίς φυλακές, βά
  σει νομϊμων άποφάσεων
  τών Έλληνικών Δικαστηρ'
  ών, συνδέοντας μσλιστα
  την πράξη τους μέ τήν Ή
  ρωϊκή Μάχη τής Κρήτης.
  Οί παραπύνω, μέ τήν
  ενεργεια τους, ή όποία μά
  λιστα εΐδε καί τό φωις εύ
  ρύτερης δημοσιότητας άπό
  τον τθπΐκό Τύπο, έτιδιώ-
  χουν νά διεγειρουν καί να
  άναμοχλεύσουν πολιτικά
  ττάθη, νά προσβάλουν την
  Έλληνική Δικαιοσύνη, νά
  θίζουν τό νόμΐμο πολίτευ
  )ΐα τής χώρας μας καί νά
  έπαναφέρον στήν έλίύθε-
  ρη ζωή έίτομα, τα ό~οΤα 6α
  ρύνονται μ« έθνι,κάέγκλήμ
  τα καί προδοσιες σάν τής
  κλπ. τα όηοϊα ν-
  χουν καΓαδικοοστεΤ καί ά- λη τού καιαγγέλλει την
  πό τόν Λαό.
  Έλπίζω νά κάμετε ά
  -ποδεχτή -ήν τταροΰσα μου
  γι αύιό καί οάς κατσγγέλ
  λ(ο το δνουα τού πρακεργά
  τη τής κατάπτυστης αυτής
  ενεργείας, λέγεται: Αττό
  στολος Καββαλάκης, έμπο
  Σάς γνωρίζω έτίσης
  ότι ήδη πολίτης πού φέρε
  ται ΰττογράψας, ό Σταύρος
  Τερζάχης, έ'μπορος, Λ Κα
  λοκαιρινοΰ 235, μέ έΐτιστο
  γ
  ποκλοπή τής υπογραφής
  τού.
  Μάρτυρες προτείνω
  νά καλέσετε τούς: 1) Μα
  νολην Καρέλλην, Δήμαρ
  χον "Ηρακλείου 2) Ιωαν
  νην Χρονάκην, Πρόεδρον
  ΔημοτίκοΟ Συμβουλίου 3)
  Φ. Ανδρουλακάκην Πρόε¬
  δρον ΔικηγορικοΟ Συλλό
  γου 4) Άρ. Όρφανόν, Προ
  ρος, Λ. Καλοκαιρινοΰ 229.
  εδρον Έπαγγελματοβιοτε
  χνικοΰ Έπιμελητηρίου ο)
  Άθ. Σκουλ«ν Βουλευτήν,
  6) Κ. Μπαντουβά»· βουλευ
  την, 6) Γ. Ματθαιάκην
  Δικηγόρον 7) Δέσποινα
  Σκαλοχωρίτου, Δημ. Συμ
  6ουλον, 8) Ν. Νεοκοσμΐ-
  δην .Πρόεδρον ΕΚΗ
  Ήράκλειο 20 Μαίου
  Τ 978
  Ό "Αναφέρων;
  ΕΜΜ ΗΡ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ)
  Μιά πρωιοφανης άδικία βέ Βάρος μας
  Τα Ίδρύματα Καλοκαιρινοΰ
  άνακάλεσαν ένοικιασή μας
  Καραγκουνίδης-Καρέλλης-Καλοκαιρινός
  συντελοϋν στήν αυξήση τών ένοικίων
  ΜΙΑ άδικη μεταχεΐρηση σέ
  βάρος τής «Αληθείας» καί έμ_
  μεσα σέ βάρος τής προετοιμα-
  ζόμενης ξενόγλωσσης τουριστι_
  κης έκδοσης μέ τόν τίτλο «Ή
  Κρήτη Μερά καί Νύχτα», έγινε
  πρόσφατα άπό τή διοϊκηση
  τών Ίδρυμάτων Καλοκαιρινοΰ,
  πού την άποτελούν ό Νομάρχης
  κ. Καραγκουνίδης, ό Δήμαρχος
  κ. Καρέλης καί ό Δημ. Σύμβου.
  λσς κ. Καλοκαιρινός.
  Συγκεκριμίνα. προκειμένου να
  συστεγαστούν οί δημοσιογραφι-
  κές αύτές έκδόσεις πού διευθύ-
  νει ό Μάνος Χαρής, ό τελευταί
  ος πήρε μέρος στόν προκηρυ.
  χθέντα διανωνισμό γιά τή μί-
  σθωση ενός διαμερίσματος τού
  4ου όρόφου τής γνωστής πολυ
  Ιύπνα Λαέ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή 1η ΣΕΛΙΔΑ
  ρισυλλογής των υπο γράφων.
  ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ, πού κάνομε αυτή τή στι-
  γμή, τό καί σπουδαιότερο, είναι ή περισυλ-
  λογή δλων τών δυνάμεων πού μάς Μχουν ά-
  φήσει, τό μάζεμα τών ύστατον ψυχικοσω-
  ματικ/ον μας έκρήξεων κ«ί τό τέντωμα στή
  νιοστη δύναμη τών φωνητικών μας άδένων
  γιά νά βροντοφωνάξωμε, νά ούρλιάξωμε,
  νά κάνομε δλο τό είναι μας κραυγή λεγον-
  τας τούτες μόνο τίς λέξεις:
  — ΞΥΠΝΑ κακόμοιρε Λαέ, πρωτοθ σέ
  ξαναδέσουνΙ!!
  — ΞΥΠΝΑ κακόμοιρε Λαέ καί δές τί γί-
  νεται γύρω σου. Δές τίς νέες άποστασίες.
  Δές τα νέα ξεπουλήματα. Δές τα καινούρ-
  για συνειδησιακά κατρακυλίσματα. Δές δτι
  οί χουντικοί άπευθύνονται καί «έπαφίονται
  στόν άναγνωρισμένον ανδρισμόν τού έξο-
  χώτατου καί περισσότερον κακίομεταχειρ!-
  σθέντος κ. Κων. Μητσοτάκη». Δές τ) μάλλον
  ότκου την άπόλυτη σιωπή τών ταγών πού
  σοθ ρυθμίζουν τίς τθχες σου. Δές τήν *νο-
  χή αυτών πού έχαυν άναλάβει (καί πού
  τούς πληρώνεις γι' αύτό) τήν άσφάλειά
  σου. Δές επί τέλους, δές τα νέα δεινά πού
  έτοιμάζουν οίάχρεΐοι, οί τιποτένιοι, οί βδε-
  λυροί, οί χαμερπεΐς, οί προδότες, οί πουλη-
  μένοι, σέ βάρος έσένα καί τών παιδιών σου.
  Δές, σέ παρακαλώ δές. Βγάλε τα μάτια έ-
  ξω άπό τίς κόγχες τους, έν άνάγκη. Τέντω-
  σε τα άφτιά σου ν' άκούσεις τό ϋπουλο σι-
  γανό ποδοβολητό τού ήθικοθ θανάτου. "Υ-
  ψωσε τίς κεραϊες της δποιας πνευματικάς
  σου δύναμης, γιά τοθτο:
  ΠΑ ΝΑ καταλάβεις, επί τέλους, δτι σοθ
  έτοιμάζουν έπανάλεψη τού παθήματος.
  Προσπάθησε νά δεϊς, ν' άκούσεις, νά διαι-
  στανθεΐς κ,αί νά νοιώσεις πώς θέλουν νά σέ
  ξαναδέσουν, νά σέ έξευτελίσουν, νά σέ
  προπηλακίσουν.
  ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ τήν Κύπρο (έστω μό¬
  νον αύτην) μέ τα τόσα θύματα, μέ τούς τό-
  σους σκ,οτωμένους, μέ τούς τόσους πρόσφυ-
  γες, πού ζουν άκ/3μη τώρα σέ τσαντήρια.
  Μην ξεχνάς τα άθώα παιδία, γιατί αθριο
  θαχουν την ϊδια μοϊρα τα δικά σου.
  ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ τί έγινε στή Γερμανκή
  Κατοχη μέ τούς Δοσίλογους. Μην ξεχνάς
  τιποτε. Ξέχασε μόνο τή «φόλα τής λήθης»
  που σου δώσανε νά πιπιλίζεις.
  ΣΕ ΛΙΓΟ εμείς, αύτη ή έλεύθερη μικρή
  φωνή, μπορεΐ νά μην ύπάρχει. Γι αύτό Προ-1'
  δομένε, χιλιοπροδομένε Λαέ, κράτησε τόν ι''
  άπόηχό της, τόν άπόηχο αύτοθ τοθ έθνικου ι
  δθδ, αυτής της ϋστατης κραυγής πού σου ί !
  τήν ξαναλέμε σάν άκροτελεύτιο στίχο ενός!'
  μακρόσυρτου αίώνιου τραγουδιου πού λάμ- ί''
  νει στούς αίθέρες: ·
  — ΞΥΠΝΑ κακόμοιρε Λαέ, πρωτοθ σέ ξα¬
  ναδέσουν Ι ! !
  η. χ.
  κατοικίας τών Ίδρυμάτων στήν
  Πλατεία Ελευθερίας (πάνω' άπό
  τήν ΠιτσΙαρία).
  Ένώ λοιπόν περιμέναμε, με-
  τά την καταβολή τών ζητηθέν¬
  των χρημάτων καί τή διεκπε-
  ραίωση τών τυπικών διατυπώ-
  σεων νά κληθούμε γιά ύπογρα_
  φή τού όριστικού συμβολαίου,
  είδοποιη'θήκαμε γιά ...«νά πε-
  ράσωμε νά πάρωμε τό χρήματά
  μας γιατί δέν μάς δίνουν τελι_
  κά τό διαμέρισμα»!!!
  Στή σχετική διαμαρτυρία μας
  ή απαντήση ήταν ότι βρέθηκε
  ένας νόμος πού προβλέπει πώς
  μπορεί νά πραγματοποιηθίί τέ_
  τοια «έξωση» άν έκείνος πού θό
  δοθεί τελικά τό μΐσθιον είναι
  νομικό πρόσωπο δημοσίου δι-
  καΐου. Καί, όπως μάς άπαν τα
  Ίδρύματα, είναι ό ΕΛΤΑ.
  Άξίζει όμως νά ύπογραμμι-
  στεί ότι ό κ. Δ) τής τού ΕΛΤΑ
  μάς δήλωσε ότι δέν γνώριζαν
  ότι εμείς είχαμε ένοικιάσει τό
  διαμέρισμα.
  Όταν έπανήλθαιμε στόν κ.
  Καλοκαιρινό πλέον, μάς είπε
  ότι ό ΕΛΤΑ δίνει παραπάνω
  χρήματα καί είναι συμφερότε^
  ρη ή προσφορά τού ι
  Ύπογραμμίζομε τήν παραπά¬
  νω περίπτωση, πού ίσως συμ-
  βαίνει γιά πρώτη φορά καί το-
  νίζομε ότι τώρα "πλέον έχομε
  καί ιδία πείρα γιά τό ότι ή Δί_ |
  οίκηση τών Ίδρυμάτων (Κα- Ι
  ραγκουνίδης, Καρέλλης, Καλο_ !
  καιρινός), παίζουν ένα 'σημαν-'
  τικ όρόλο στήν αυξήση τών έ_ :
  νοικίων στό Ήράκλειο.
  Καί γιά μέν τούς ετέρους δύο |
  δέν έκπληττόμεθα, άλλά γιά
  τόν Δήμαρχο κ. Καρέλλη μένο_
  με άναυδοι.
  Ή (δια 'Επιτροπή μέ τό νό
  ξεκινήση άπό 50 χιλιάδες τήν
  Πιτσαρία βοήθησε νά όνεβεί
  στίς 1001
  Ή ιδία 'Επιτροπή βοήθησε μέ
  τόν ίδιο τρόπο γιά τό άνέβασμα
  τών ένοικίων στά διπλανό τής
  Πιτσαρίας γαμαζιά.
  Ή ιδία 'Επιτροπή μάς παίρ-
  νει τώρα έμάς τό διαμέρισμα
  γιατί βρήκε άκριβώτερα.
  Φυσικά τήν ύπόθεση θά τήν
  παραδώσωμε στήν Δικοιοούνη
  γιατί ήδη ύπάρχουν ήθικές καί
  υλικές ζημιές. Προηγούμενα ό¬
  μως τήν παραδίδομε στήν Κοι
  νή Γνώμη, άφού ύπογραμμίσω_
  με ότι έξ όρχής μάς παρουσία-
  σε προσκόμματα ή διεώθυνση
  τών Ίδρυμότων διά τού κ.
  Γερμακόπουλου καί χρειάστηκε
  τότε νά καταφύγωμε καΐ στόν
  κ. Νομάρχη καί στόν κ. Δικη-
  γόρο των Ίδρυμάτων.
  Τελειώνομε μέ κάτι πού μάς
  είπε ένας σχετιζόμενος μέ τίς
  άρμόδιες ύπηρίσίες ύπάλληλος:
  — «Μά είσαι κ. Χαρή άφε-
  λής νά πίστευες ότι ήταν δυνα¬
  τόν νά σέ άφήσουν στήν κεν-
  τρικώτερη πλατεία τού Ήρα_
  κλείου νά άναρτήσεις καμμιά
  ταμπέλα μέ τήν έπιγραφή «ΕΞΩ
  ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ».
  Αύτό όμολογουμένως δέν τό
  χαμε σκεφτεί...
  ♦♦♦♦»♦ ♦<π><εχ»<ε><ι><ε><» »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΘΙΑΣΟΥ ΛΗΝΑΙΟΥ-ΦΩΤΙΟΥ Λόγω τής μεγάλης κοσμοσυρροής καί κατόπιν άπαιτήσεως τοθ ΚοινοΟ πού δέν ΐϊράλαβε νά δεί την θρυλική ΜϋΡΓΟΡΙΤα „ θά δώσει ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στό Κινηματοθέατρο « Α Σ Τ Ο ΡΙ Α » ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦ Τό Έφετείο Κρήτης, άθώωσε στίς 17 Μαίου στό Χανιά, τόν διευθυντή τής εφημερίδας μας καί στίς δυό ύποθέσεις, γιά τίς οποίες έπίσης είχε άθωωθεί καί στό έδύ Τριμελές Πλημμελειο- δικει'ο, άλλά ό κ. Είσαγγελέας είχε άσκήσει έφεση. Πρόκειται γιά τήν ύπόθεση τού άρθρου μας «Ήρθε ή ώρα τό ΕΞΩ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ νά γραφτεί μέ αίμα», μέ τό όποίσ θεωρήθηκε ότι προτρέπαμε τόν Λαό σέ διάπραξη κακουργήμα- τος κατά τών Άμερικανών πού κατοικούν στήν Κρήτη. Η δεύ. τερη ήταν γιά τήν δήθεν περιύ- βριση τού τ. Ύπουργού Δικαιο_ σύνης κ. Στεφανάκη μέ τή γνω_ στή φράση «Είναι μ.... ό ύ-' 'πουργός Δικαιοσύνης». Σημειωτέον ότι ό κ. Είσαγ- γελέας Έφετών πρότεινε τήν ά. θώωσή μας στήν πρώτη καί τήν ένοχή μας στή δεύτερη. Άπό τούς δυό μάρτυρες κα- τηγορίας καταδικαστικός ήταν ό ύπομοίραρχος Ασφαλείας κ. Στρίγκος καί άπαλλακτικός ό Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου "Ηρακλείου κ. Παρα¬ σχάκης. Ό κατηγορούμενος άντιμετώ πισε καί τίς δυό αύτές ύποθέ¬ σεις στό Έφετείο χωρίς συνή- γορο καί χωρίς μάρτυρες ύπερα- σπΐσεως. Η ΔΙΚΗ ΟΤΕ Καί ή τρΐτη «δΐκη τού ΟΤΕ» όπως είναι γνωστή τήν έπαύ- ριο τών δυό προηγουμένων, ,στίς 18 Μαίου πού έκδικάστη- κε στό Τριμελές Πλημμελειοδι_ κείο Ηρακλείου, είχε καλή έκ_ βαση, διότι τελικά ό μηνυτής κ. Χαρ. Στρατάκης άπέσυρε τήν έγκληση, μετά τήν αύθόρμητη παρουσιάση στό Δικαστήριο τού συναδελφου τού κ. Κ. Πα- πουτσάκη, ό οποίος ανέλαβε τήν εύθύνη τών πληροφοριών πού είχε δώσει στόν κατηγορού μενο. ΚαΙ πρίν τό γεγονός αύτό ό κατηγορούμενος είχε έξηγήσει καί είπε στό Δικαστήριο ότι όσα έγραψε δέν ήταν δικές τού γνώ μες άλλά άπόψεις συνοδέλφων τού μηνυτή πού κυκλοφορού- σαν τήν έποχή τής όπεργίας. "Επιπροσθέτως ό συνήγορος τού μηνυτή κ. Ι. Πλαγιωτάκης ζήτησε τήν υπογραφή τής πα_ ρακάτω δηλώσεως, τήν όποία ευχαρίστως δημοόιεύομε διότι μέ τόν μηνυτή πού είχε συμ- περιληφθεί τό όνομά τού μέσα σέ μιά γενικώτερη λίστα 13 όπεργοσπαστών, όχι μόνον τί- ποτε δέν έχομε σέ βάρος τού, άλλά συμπίπτει νό είμαστε καί παιδικοί φίλοι καί συγχωριανοί. Ή δήλωση έχει ώς εξής: Είς τήν εφημερίδα μου «ΑΛΗ ΘΕΙΑ» καί είς τό ύπ' άριθμ. 121 φύλλον τής 24ης Όκτωβρίου Ί977, εδημοσιεύθη σχόλιον υ¬ πό τόν τίτλον: «ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΟΥ ΟΤΕ» όπου περιέχονται λέξεις καί φρόσεις μειωτικοί καί προσβλητικοί διά τόν κ. Χαρί. λαόν Έμμ. Στρατάκη. Είδικώ_ τερον διά τής παρούσης μου δηλώ ότι τα είς τό έν λόγω σχό λισν περιλαμβανόμενα ανεγράφη σαν έξ όναληθών πληροφοριών ώς βασίμως έξακρίβωσα. θεω_ ρούσα καί θεωρώ τόν κ. Στρα τάκην άξιον καί ικανώτατον ύ- πάλληλον καί ή βαθμολογική τού εξέλιξις καί έν γένει ή θέ¬ σις τήν όποιαν κατέχει είς τόν ΟΤΕ όφείλεται είς τό άριστον ήθος τού καί είς τάς ίκανότη- τάς τού καί μόνον. ΕΜΜ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Από τόν βουλευτή κ.Μπαντουβα ΣΤΗΒΟΥΛΗΤΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΔΙΩΙΕΟΝ ΜΑΣ δχόξεων τής ^5 τόν Τύπο καί Οργανω- Ι :: ■ ■>■
  :::.
  αποψεις
  ■·■■■■■■■■·■·■■■■■■■■·■■·■
  ■ ■•■•■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■εί
  Ό Αντεισαγγελέας κ. Μαρκής
  ^^ μ ψ — ■ «ν β πετ ν « ~ «ε* · ■
  ΠΑΝΕ τώρα κάμποσες μέρες '
  πού στήν Είσαγγελία Ηρακλεί¬
  ου., δέν ύπηρετεί ό Άντεισαγ-
  ; κ. Βασ. Μαρκής, ό όποί_
  παρκετα ΤΡΟΠΙΚΗΣ ΙΜ\1
  ΤΟΙ' ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ σελμαν
  ΞΥΛΑΠΟΟΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καί 289.302
  ΜΙΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ
  «ΥΠΟΓΡΑΨΑΝΤΟΣ»
  ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΟΥΝΤΙΚΟΥΣ
  ΠΡΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «ΑΛΛΑΓΗΝ
  Ενταύθα
  Κύριε Διευθυντά,
  Στήν εφημερίδα σας διάβσ.
  σα τό όνομά μου μεταξύ έκεί-
  νων πού έπιδίωκαν τήν άποφυ-
  λάκισιν τών χουντικών.
  Πράγματι ό κ. Καβαλάκης
  Άπ. ήλθε πρό ημερών στό κα_
  τάστημά μου καί έπιδεικνύον-
  τάς μου μίαν κατάστασιν ύπο-
  γραφών χωρίς προσηρτημένον
  κείμενον μού ζήτησε νά βόλω
  υπογραφή. 'Επειδή λόγω καί
  τού φόρτου εργασιών άλλά καί
  τών διαφόρων πολυπικοίλων
  πραγμάτων πού μού ελεγε ό κ.
  Καβαλάκης, έβαλα μιά «τζίφρα»
  διά νά συνεχίσω καί τήν δου-
  λειά μου.
  Τώρα όμως, πού διαπιστώ-
  νω τόν σκοπόν τής ύπογραφής
  μου, σάς παρακαλώ νά μού δώ-
  σετε τήν εύκαιρία, δημοσιεύ_
  οντας τήν παρούσαν μου έπι_
  στολήν γιό νά δηλώσω ότι
  στήν ούσία ή υπογραφή μου ή¬
  το τυχαία καί έν πάσει περιπτώ '
  σει δέν έγκρίνω τήν συλλογή ύ- ]
  πογραφών καί τόν σκοπόν τόν
  οποίον έπιδιώκει.
  Εύχαριστώ
  ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
  Λ. Καλοκαιρινού 235
  Ηράκλειον
  ος πήρε ευμενή μετάθεση στήν
  Είσαγγελία θεσσαλονίκης.
  Ο κ. ΜΑΡΚΗΣ σέ όλο τό
  διάστημα τής έδώ παραμονής
  τού, κράτησε μιφ στάση άψογη
  κι άφησε φεύγοντας τίς καλύ-
  τερες άναμνήσεις. "Απλός, μειλί-
  χιος, πρόσχαρος, υπηρεσιακάς,
  άκούραστος, έξυπηρετικός, προι
  κισμένος άκόμη μέ όξύνεια καί
  εύθυκρισία, άλλά κυρίως μέ άν-
  τικειμενικότητα καί δημοκρατι-
  κή ύποδομή, έπιτέλεσε τό δύ.
  σκολο έργο τού, όρισταΙ ·
  Ο ΑΝΤΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ κ. Μαρ.
  κης, κατάφερε άκόμη μιλώντας
  άπό τήν Είσαγγελική έδρα, νά
  θίξει κοινωνικά προβλήματα, νά
  άνοπτύξει ήθικοκοινωνικές θεω-
  ρίες, νά στηλιτεύσει κακώς κεί_
  μενά καί νά έπιβραβεύσει καλές
  πράξεις.
  Ο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ κόσμος τού
  "Ηρακλείου, οί Δικαστικοί Ύ_
  πάλληλοι, άλλά καί'ό άπλός κό¬
  σμος τής πόλης μας, πού έτυ-
  χενά γνωρίσουν τόν κ. Μαρκή,
  συμφώνησαν σέ ένα σημείο:
  ότι ή μετάθεση τού άπό έδώ,
  δημιούργησε ένα δυσαναπλήρω
  το κενό.
  ΕΜΕΙΣ, πού έπανειλημμένα
  δικαστήκομε μέ είσαγγελικές
  προτάσεις τού κ. Μαρκή ύπο_
  γραμμίζομε άντικειμενικά κι άνε-
  πηρέαστα την- Άλήθεια καί
  στήν περίπτωση τού, πού δέν
  είναι άλλη άπό έτούτη: ό "Αν-
  τεισαγελέας Μαρκής ήταν ένας
  άριστος λειτουργός τής Δικαιο¬
  σύνης κι ένας άνθρωπος μέ
  πολλά προσόντα, πού 'Βά μάς
  μείνει στήν άνάμνηση τών δι-
  καστηριακών μας έμπειριών,
  σάν ένα φωτεινό ύπόδειγμα έκ-
  προσώπου τής Είσαγγελικής
  Άρχής.
  Η ΜΑΧΗ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή Σελίδα 1 )
  νού επους τού '41 δλέπουν σήμερα κατασπαρ-
  μένες στά αίματοποτισμένα κρητικά χώματα
  τίς άμερικανονατο'κές Βάσεις τοθ θανάτου πού
  άποτελούν μόνιμη έστία πολέμου καί καταστρο-
  Φής, δλέπουν τα λιμάνια τοθ νησιου νά γίνον-
  ται όρμητήρια άψανισμου τοΰ 6ου Στόλου, 6λέ-
  πουν νά άτιμάζονται τα τιμημένα σύμδολά τού,
  δλέπουν τους συχαμερους νοσταλγούς τής φα-
  σιστικής χοθντας καΐ τοτινούς συνεργάτες τοθ
  φασίστα καταχτητή νά μολύνουν καί νά 6ε6η-
  λώνουν την ήρωική έπέτειο τής Μάχης τής
  Κρήτης.
  Αύτός δμως ό Λαός πού ή Δημοκρατία καί ή Ε¬
  λευθερία είναι ταυτόσημες μέ τή ζωή τού καί
  £δωσε ποταμούς αϊματος γι αύτές, δέν θά έπι-
  τρέψει σέ κανένα νά τόν ξαναεξαπατήσει. Δυ-
  ναμώνοντας τήν άντιιμπεριαλιστική Δημοκρατι-
  κή τού συσπείρωση καί πάλη θά βάλει ψραγ|·
  στά σχέδια τού ίμπεριαλισμοθ, καί στή συνε¬
  χίση τής πολ.τικής τής ύποτέλειας πού άκολου-
  θεΐ ή Κυβέρνηση.
  Αύτό είναι ιςαί τό βαθύτερο νόημα τοΰ έπε-
  τειακοθ γιορτασμου τής Ίστορικής Μάχης τής
  Κρήτης.
  ΛΜΓ.- Γ. Λ.
  κόσμο,
  ^Κύριον Έμμαν. Χαριτάκην
  (Μάνον Χαρή ν)
  Έκδότην Εφημερίδας
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ήράκλειο - Κρήτης
  Αγαπητέ κ. Χαριτακη,
  Πήραμε τό τηλεγράφημά σας καί τό κα-
  ταθέσαμε άμέσως στίι Βουλη. Κατανοοθμε
  τήνεθλογη καί δι^αιολογημένη άγανάχτη-
  σή σας, γιά τήν άπαράδεχτη μεθόδευση της
  προσπάθε«ας τού επισήμου Κράτους, νά φι-
  μώσει μιά πατριωτική ^ωνή καί ενα έλεύ-
  θερο δημοσιογραφικό «ημα· „
  'Όπως γνωρίζετε, ή ΕΔΗΚ δι εμού, έχει
  φέρει έπανειλημμένα τό θέμα τών διώξεών
  σας στή Βουλή. Φαίνεται δμως δτι ένοχλεΐ
  την Κυδέρνηση τό γεγονός δτι δέν ύποστέλ-
  λετε την σημαία τού άγώνα καί έξακολου-
  θεΐ τήν πολιτική της πιέσεως.
  Καθήκον δικό σας καί δικό μας, εΐνα. νά
  συνεχίσωμε τόν άγώνα έντος καί έκτός
  τής Βουλης, γιά τή διατηρήση τής έθνικής
  φυσιογνωμίας τής μαρτυρικής Κρήτης.
  Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
  ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ
  Βουλευτής Ηρακλείου
  Γραμματεύς τής Κοινοβουλευτικήν
  'Ομάδας τής ΕΔΗΚ
  ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή 1η ΣΕΛΙΔΑ
  προσδιορισμόν) των 5 δικών σέ 9 μέρες καί
  τη μερά πού δικαζόμαστε στήν τρίτη κατά
  σειρά δίκη, μας έπιδόθηκε κλίση στό σκα-
  μνί τού κατηγορουμένου (! 1 !) γιά £κτη δί¬
  κη στίς 8 τοθ μηνός.
  *** Πρό λίγου καιρου μάς δημιουργήθη-
  κε θέμα άπό τό Ύπουργειο Προεδρίας, μέ¬
  σω ΟΤΕ, καί μας έ*κοψαν τό τηλέ<ρωνο. *** Τό ϊδιο Υπουργεϊο στίς έπαναθεωρή- σεις τών δημοσιογραφικήν ταυτοτήτων τών έκδοτών τοθ Έπαρχιακοΰ Τύπου, τή μο- ναδική (!) πού κράτησε άθεώρητη, ήταν τοΰ έκδότη τής «Αληθείας». *** "Οπως γράφομε σέ άλλη θέση, καί στήν ένοικίαση ενός γραφείου, μάς έ'φεραν 4μπόδια καί προσκόματα, γιά νά μή μάς τό δώσουν τελικά, τα Ίδρύματα Καλοκαιρι¬ νοΰ. *** "Οπως γράψαμε στό προηγούμενο Φύλλο καί στή διανομή άκόμη τής Εφημε¬ ρίδας έχομε, άθέλητα ϊσως, (άλλά πάντως έχομε) προβλήματα. *** Σέ δλα αύτά, τώρα τελευταία, προ- στέθηκε καί τό άνυπέρβλητο έμπόδιο τών τεχνικών έγκαταστάσεων, γιατί δπως είναι γνωστό ή ^Άλήθεια» δέν διαθέτει δικά της μηχανήματα καί βγαίνει άπό τήν άρχή μέ- χρι τώρα σέ ξένες προσφερομένας καί ένοι- κιαζόμενες έγκαταστάσεις, μέχρι τοΰ ση- μείου νά £χει 6γεΐ ή εφημερίδα αύτη άρκε- τές φορές μέ συνδυασμό δυό καί τριών τυ¬ πογραφείον, περιφερομένη πραγμοπικά «άπό χωρίου είς χωρίον». Τώρα δμως, έπαναλαμβάνομε, ήρθαν €- τσι οί συμπτώσεις, πού τό τεχνικό έμπόδιο μπορεΐ νά θεωρηθεΐ άνυπέρβλητο. "Ετσι, δυστυχώς, είμαστε ύποχρεωμένοι να σαςπροειδοποιήσωμε δτι δέν είμαστε βε¬ βαιοί αν καί ποΰ θά στοιχειοθετηθεΐ, ποΰ θά έκτυπωθεΐ, τό έπόμενο φύλλο της εφη¬ μερίδας μας καί πώς θά κυκλοφορήσει Πάντως θά καταβάλωμε καθε δυνατή προσπαθεία, νά ξεπεράσωμε τα έμπόδ.α κ! αν τελικά δεν τα καταφέρομε γιά τό έπόμε¬ νο, τη μεθεπόμενη βδομάδα θά ξαναβγου- ίτ χαΤω/ ^ίτω ύπ«ΡΧ°υν καί πολυ- οι όπως έκδιδόντουσαν σέ «λλες έπο- ΤΡευμένε Εφίδ άλλαγη έμφάνισης, τΤ"ς 5 καθυστέρηση η της χέχνκή θά ^«ναβγεϊ, όπωσδή- ?> *£λ°ύατα, οί ϊδ,οι Έσεϊς τή'ν
  , δλΟι Εσεις πού άγαπάτε τήν 'Αλή-
  ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ, είδικώτερα, δσους μέγρι σή¬
  μερα βοηθησαν νά βγαίνει μέ τόσοΓέίπόδια
  ή εφημερίδα αυτή καί ξεχωρ,στά τούς Ερ-
  γατες Τυπου τοΰ Ηρακλείου καί τό τελεϊ-
  φΐΐο ΙτΤλ«81ν, ^ναοτρό μας, τό τυπογρα-
  φειο δηλαδη τού κ. Στρατή Παπαγεωργίου.
  «,',τΙ, κ*τό «ποκ°Ρύφωμα τής περιπέτειας
  αυτής δέν άποκλείετα. νά μας βνεϊ καί π
  καλό γ1ατί αν τελΙΚά οί ^«τουΐχες δέν
  μας δα,σουν συνεχίζοντες άρνούμενοι, τα
  μεσα που νόμ1μα δικαιοθμαστε γιά ν
  καί