90679

Αριθμός τεύχους

170

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

5/6/1978

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■Τ-1 - ΤΤ
  ι
  Ή «κουτσουρεμενη» αυτή εκδοση, είναι μιά άκόμη άπόδειξπ τού πολύπλευρου διωγμοϋ μας
  Χαρβς σ* εχύτον, ποί» πρΐν μ*
  χώμα, τοθ Φράξουν οί Λλλοι το
  στόμα, προλά*η νά πβϊ Ιστω
  κοΛ μιΛ συλλοΛή δική τού.
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  Ε3ΙΙ ΟΙ ΖΕΝΕΖ ΒΛΖΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΛΙΑ
  ΠΑΓΚΡΚΓΙΑ
  Δι-νθνν**·: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕ1Ο - ΚΡΗΤΗΣ
  Μοφογιώργ») 9 — Τηλ. 2811291
  Χΐ>ο*ο<9ο(-·Α!>*«*_ 170 Ι**·
  Ένώ συμπληρώνομε 3 χρόνΐα
  ανταμοιβή
  μικρ ο υ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ^ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
  ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ φθλλο της, ίπι'άριθμδν 170, ή εφημερίδα υας κλεί-
  νει τόν τρίτο χρόνο τής δκδοσής της καί άπό τό επόμενο, " μέ τή
  βοηθεία τοθ θεοθ", (καί τοθ ΛαοΟ) , είσέρχεται στόν τέταρτο.
  ΣΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ αύτό χρονικό σημεΐο, είναι γνωστό δτι £παθε ένα
  δντονο κληδωνισμό, γιά "γνωστούς" καί "αγνωστους" λόγους, μέ άπο-
  τέλεσμα κι αυτή άκόμη τή στιγμή νά βγαίνει "κουτσουρεμένη" . (γιά
  δεύτερη φορά) η £κδοση.
  ΜΟΛΙΣ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΑΝΕ τα γεγονότα είναι γνωστό ότι άναφερθήκαμε
  στόν Ααό, στήν υπηρεσία τοθ δποίου δχει τεθεϊ ή εφημερίδα αυτή καί
  γιά την. έπίλυση των προβλημάτων καί διεκδίκηση των δικαιωμάτων τοθ
  δποίου, άγωνίζεται.
  ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ, μιά κίνηση πού δημιουργήθηκε άπό καλούς
  Φίλους τής "Αληθείας", ήρθε τρανός συμπαραστάτης στίς κρίσιμες ώ-
  ρες: "Ετσι, άπό μέρες ήδη, άρχισε μιά προσπαθεία, συγκινητική άκρα
  γιά μας, δκτακτης ένίσχυσης τής "Αληθείας", γιά νά άποχτήσει δι-
  κά της τεχνικά μέσα καί μηχανήματα καί νά λύσει δριστικά τό θέμα
  τής δκδοσής της. Πρόκειται γιά μιά μεγάλη άνταμοιβή μιας μικρής
  προσπάθειας: Τής προσπάθειας μας νά πληροφορεΐται ό Λαός την 'Α-
  λήθεια καί νά μαθαίνει τί τεκτένεται άπό τούς έπιτείδιους σέ βά-
  ρος τού, μέ άπώτερο στόχο την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τού, την
  έπίλυση των προβλημάτων τού καί την έλπίδα γιά καλύτερες μέρες αύ-
  τοθ καί των παιδιών τού.
  ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ στά δποια έκδίδεται άνελλειπώς ή "'Αλήθεια",
  βγάζοντας 50 φύλλα κάθε χρόνο (3x50 = 150) καύ 20 φύλλα τής καθη-
  μερινής "Προεκλογικής Αληθείας" (150 + 20 = 170), πραγματοπούησε
  ενα πραγματικά δύσκολο άγώνα, γιά τόν άπλούστατο λόγο; δ,τι έκανε,
  τό δκανε χωρίς καμμιά οίκονομική ή άλλη βοηθεία, χωρύς τή συνδρο-
  μή κανενός Κόμματος, χωρίς την ένίσχυση καμμιας όργάνωσης. Μόνος
  βοηθός καί συμπαραστάτης, μοναδικός χρηματοδότηςδΛαός, ή μεγάλη
  αυτή δύναμη, πού την όργή τού τή φοβ&ται κι δ Θεός.
  Σ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΑΟ, πού μας συμπαραστάθηκε τόσο πολύ ήθικά κα6 μας
  ένί.σχυσε μέ τό "τίμιο τάλληρό τού" οίκονομικά, βοηθώντας μας νά
  σημειώσουμε μιά τόσο τιμητική νίκη στήν *Ιστορύα τοθ 'Επαρχιακοϋ
  Τύπου, άποκτώντας την ΠΡΩΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ άνάμεσα σέ δλες τίς έφη-
  μερίδες τής Κρήτης, άπευθύνομε καί πάλι ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ νά παραθέταμε χι,λια λόγια, περισσότερες ύποσχέ-
  σεις κα6 ενα σωρό ώραιοποιημένες φράσεις. 'Αντί δμως δλων αθτών,
  προτιμοθμε έτοθτο καί μόνο:
  ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ, δύνοντας δρκο στόν μέχρι σήμερα μικρό άγώνα μας,
  »
  νά τόν συνεχίσουμε! Κι όπως συμπλεύσαμε μέχρι σήμερα, τρία δλό-
  κληρα χρόνια, μέ τό Λαό, νά έΓςακολουθήσουμε περισσότερο έμφυχωμέ-
  νοι, άπό τίς πρόσφατες συγκινητικές έκδηλώσεις άναγνώρισης καί άν-
  ταμοιβής τής μικρής μας προσπάθειας, γιά την τελική λαϊκή νίκη.
  Μ.Χ.
  την
  ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ
  ΗΔΙΚΗ των
  κ α ι την ΜΑΣΟΝΩΝ
  ΝΑ
  για την
  καταδικη μας
  επι δικτατοριας
  Ή είς Άβήνας εφημερίς «ΚΩΝ-
  ΣΤΛΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ» — 15 Μα-
  ϊου 1978 — δημοσιεύει τόν ανω¬
  τέρω τουίκ κό χάρτη, πού μέσσ
  στό πεντάγωνο σχήμα τοι/ πςρι-
  λσμ6άι·ϊΐ τόν έναέριο χ.ορο τοθ ΑΙ-
  Υ3ΐ'ο^, μέσα στόν οποίον ή "Αγ«ι>-
  ΐα Ισχ.'ρίζϊται πώς £χει «5*αιώ-
  ■ ματα άϊ.; 3πορικής πτήσης», έπίσης Ι
  δΐίχνει πώς ΘετορΐΤ τόν αίγ3!οττε-
  λαγίτικο χιόρο εαλσσσιο κσί ι/ττο-
  Οαλάασιο, σάν πατρογονικό χωΐά-
  φι τρς»! ! . . . Στό .πεντάγ^νο σχή
  μα τού χάρτε^ αυτού, τταύ τγϊ:ι·
  κλείεται ό^ό<ληρη ή Ελλάς, μόν3 ή Κρήτη έχει μείνει άπ' . · .έξω, μιά καί έ<.ϊ ύττάρχει ή Άμερ.κα^- ηή τταρΐ'.σία ή . . ,προστασ-ια! . . . Η ΦΛΝΗ ΤΛΜ ΑΠΟΔΗΜΛΜ ΜΑ Ι ΟΣ 1978 — ΑΙ'. ΦΥΛΛΟΥ 24.5 ΤΗΝ έρχόμενη Πέμπτη 8 Ίουνίου', δχει προσδιορι- στεΐ νά έκδικαστεΐ στό Τριμελές ΠλημμελειοδικεΟΌ Η¬ ρακλείου, ή δίκη γιά την υπεξαγωγή των μασονικων εγ¬ γράφων, άπό τή Στοα "'Αριάδνη" τοθ *Ηρακλείου. Στή δίκη αυτή, πού είναι άποτέλεσμα αύτεπάγγελ- της Είσαγγελικής δίωΕης, κατηγορούμενοι είναι οί: Ά- ριστοτέλης Γιαννακουδάκης, Νίκος Ψιλάκης, Γιώργος Κιαγιαδάκης καί Έμμ. Χαριτάκης (Μάνος Χαρής), οί δ- ποΐοι κατηγοροθνται γιά ύπε&χγωγή καί άπόκρυφη των τχαραπάνω εγγράφων. "Οπως θά θυμοϋνται οί άναγνώστες τής "Αληθείας", πρόκειται γιά την περίπτωση των μασονικων άποκαλύφεων, η δποία άναστάτωσε τό Πανελλήνιο, δεδομένου δτι (ό¬ πως δγραψε δ 'Ελληνικός καί Ξένος Τύπος), παρόμοια περίπτωση σέ βάρος των Μασόνων, δέν εϋχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα. Περιττό νά τονιστεΐ δτι ή δίκη παρουσιάζει ίδιαί- τερο ενδιαφέρον, τόσο έκ τής ίδιομορφίας της δσο καί έκ των μαρτύρων, πολλοί άπό τούς δποίους εϋναι άπο- καλυφθέντες Μασόνοι, μέ έπικεφαλής τόν.... άρχιερέα τους στό Ήράκλειο γιατρό κ. Βασίλη Πουλιανάκη. ΟΙ κατηγορούμενοι δχουν καλέσει μάρτυρες 6περα- σπίσεως άνώτατους κληρικούς, ττνευματικούς άνθρώπσυς. δημοσιογράφους κ.λ.π. Πληροφορούμαστε δτι την Είσαγγελική δδρα θά έχει δ Εδιος δ προϊστάμενος τής Είσαγγελίας Ηρακλείου κ. Γ. Ζορμ- πας. _____ Περασμένα Μεγαλεΐα Όποιοι έμποδί- ζουν την κυκλο- φορια τού Τύπο υ έ ξυπηρετουν τόν σκοταδισμό! ΧΑΑΚΙΔΑ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΑ θά ξαναπάει, γιά δεύτερη φορά , δ διευθυντής τής "Αληθείας" την έρχόμενη Δευτέρα 12 Ίουνίου , γιά τή γνωστή υπόθεση τής καταδίκης τού άπό τό ι,διο δικαστήριο (Τριμελές ΠλημμελειοδικεΕο Χ3λ- κίδας), κατά τή διάρκεια τής διχτατορίας, γιά άδί- κημα πού εΐχα διαπρά^ει κατά άξιωματικοϋ Λ.Σ.τό 1972. "Οπως είναι γνωστό, γιά την υπόθεση αυτή, εϋχε καταδικαστεΐ σέ 45 μέρες φυλακή, άλλά έπειδή δικαζό- ταν γιά πρώτη φορά τότε, άνεστάλει ή ποινή επί 5ετία. Λίγο πρίν λήξει δ χρόνος άναστολής (12 μέρες ήθελε άκόμη) δικάστηκε γιά άλλη Οπόθεση, δέν διατηρήθηκε ή άναστολή καί κλήθηκε νά έχτίση την παραπάνω ποινή. Ή σχετική δίκη πού έγινε στίς 27 Φεβρουαρίου 1978 στό Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Χαλκίδας, είχε σάν ά- ,ποτέλεσμα νά άναβληθεΐ ή υπόθεση, λόγω τοθ δτι δ κα- τηγορούμενος εϋχε έν.τψ μετα^ύ υποβάλλει αϋτηση στό Συμβούλιο Χαρίτων, νά τοθ χαριστεΐ ή ποινή, μέ τό αΐτιολογικό δτι λόγω τής διχτατορίας καί τής ίδιότη- τας τοθ άντιδίκου τού καί των μαρτύρων κατηγορύας (α¬ ξιωματικών, λιμενοφυλάκων, χωροφυλάκων κ.λ.π.), δέν μπορουσε. νά ΟπερασπιστεΓ τόν έαυτό τού. Ώστόσο τό Συμβούλιο Χαρίτων δέν έξέδωσε άκόμη την άπόφασή τού καί &τσι καί πάλι δ κατηγορούμενος, θά ζητήσει άναβολή, άν δέν 6χει άπορριφθεΐ ή αΕτησή τού μέχρι την ήμέρα τής δίκης. Περασμένα μεγαλίΐα καί διηγώντοτς τα νά κλαΐς Γ)... πώς γίναιμε, νά λές. Άλλοτινοί λοιπόν καιροί, αλλοτινές αγάπες τώρα πού ξεμπερδεύτηικαν τα πρόσω πά άπ' τίς. . μάπες. (Τώ,ρα πού άλλοι «τρών καλά» καί ά λλο τρών τίς φάπες). *Η προσφορά τοϋ κ. Μύρου Μαθιουδάκη στήν άνοδο τοϋ Ο.Φ.Η. είναι εθρύτερα γνωστή. Τό Εδιο δμως γνω¬ στό είναι έπίσης δτι τώρα πολλά συζητοϋνται καί λέ- γονται, σχετικά μέ τόν ϋδιο καί την ύπ'αύτόν Διοίκη- ση τοθ πρώτου ΚρητικοΟ. ποδοσφαιρικοθ Σωματείου. 'Η εφημερίδα μας, διαιστανόμενη την άνάγκη μιας άλλαγής καί άνανέωσης τής Διοίκησης τοθ ΟΦΗ, άρχίζει σύντομα μιά ερευνα-τομή, γύρω άπό τα "έντός" καί "εκ- τός" περί τόν "Ομιλο Φιλάνθλων Ηρακλείου συμβαίνοντα.
  ΣΕΛ1ΔΑ 2η |
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  !■■■■■■■■■■■■

  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  που πριν με^χώμα οο'υ
  φραξουν οιαλ^λοι εο οτ;ομα
  προλαρη νρ πέι εοτ,ω κ αι μια
  αυλλαβη δ|ΚΓ|'τ:ου
  29 Μ Α ΤΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  ΙΓ^ΜΙνΪΑΪΆ ΙΠΡΟΙΤΗΙΙΙ ΑΛΗθΕΙΑ]
  !■■■
  .-.=
  !■■■£
  Ι.
  'απόψεις
  Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
  ΘΕΤΙΚΑ σχόλια προκάλεσε στή δημοκρατι-
  κή Κοινή Γνώμη τοθ Ηρακλείου ή έπιστολή των
  τριών μελών της Έπιτροπής κατά των Ξένον
  Βάσεων πού δημοσιεύτηκε στίς καθημερινές έ-
  Φημερίδες, ή όποία καί ύπογράφεται άπό τα
  μέλη της Σοφία Μαμουλάκη (γραμματέα), Γι-
  ώργο Ματθαιάκη καί Στέλιο Όρφανό (μέλη).
  Τα μέλη αύτά τής Έπιτροπής σωστά καί έπι-
  κοδομητικά κατά τή γνώμη μας, μέσα στό πνεΰ-
  μα τής σωστης συνεργασίας, τοποθετουν τό
  άρκετά σο&αρό θέμα της άδρανοποίησης τής
  Έπιτροπής.
  Πολλές φορές άναγκαστήκαμε νά θίξουμε
  καί μεΐς αύτό τό θέμα, χωρΐς όμως νά πάρουμε
  καμμιά απαντήση. Πιστεύουμε δτι είναι άπα-
  ράδεχτο, έκλεγμένα μέλη της Έπιτροπής αυτής
  νά μην παρεβρίσκονται άκόμη καί στίς συνε-
  δριάσεις της.
  ΥΙοθετοΟμε την πρόταση γιά έπαναδραστηρι-
  οποίηση τή|ς Έπιτροπής πού προτείνουν τα τρία
  ύπογράφοντα μέλη καί άπό τή θέση αύτη κα-
  λοΰμε καί τα «Χλλα μέλη της νά έντείνουν τίς
  προσπάθειές τους, γιά τό σκοπό αύτό.
  Ό αγώνας κατά των Ξένων Άμερικανονατοϊ-
  κών Βάσεων είναι Ίερός καί ή άποχώρηση ή
  καί ή ούδετερότητα άπ' αυτόν σημαίνει πρΌδο-
  σία.
  Ό Άντιβασικός Αγώνας στή χώρα μας, καί
  εΐδικώτερα στήν Κρήτη, πού όλόκληρη εχει με-
  τατραπεΐ σέ Βάση θανάτου, πρέπει καί μπορεΐ
  νά έκϊταθεΐ άκόμη περισσότερο.
  Αύτό είναι, κατά τή γνώμη μας, καί τό 6αθύ-
  τερο νόημα της έπιστολής.
  ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ - ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ
  Στήν προέχταση τής άδοΰ 25ης Αύγούστου καΐ στούς
  άρχαιολογικούς χώρους πσύ βρίσκονται κάτω άπό τό Τε
  λΐϋνεϊο έχουν γιραφτεϊ: «ΊΊό καλλίτερο σαπούνι γίνεται
  άπό τα κουμμούνια», «Θάνατος στό ΚΚΕ» κ ά. μέ γαλά-
  ζιο χρωμα.
  Οί οΊχατμεροϊ καί έγκληιματίες έρπινευοχές τους δέν
  ταλμησαν νά τα ύπογ,ράφουν. Γαλουχτιμένοι στά κυρή
  γματα τοϋ φασισμοΰ καί γνήσιοι μαθητές τού φασίστα
  Γεοίργαλα καί τοΰ Χίτλειρ, πιροβοκάΐτορες γνωσταί στό
  λαό, προσπαθοΰν νά ρεταφέρουν καί στό χωρο μας τα
  γκαγκστερικά τουςσχέδια.
  Βεβαία δέν ξέρομε αν είναι γνακττοί καί οτό Τμημα
  Ασφαλείας ή οτή Δΐοίκηση Χωροφυλαικτίς, πού δείχ-
  νουν ίδιαίτερο ενδιαφέρον στό νά συλλαμβανουν νεο-
  λαίους πού γράφουν αλλα Δημοκρατικά συνθήματα
  στούς τοίχους ή αν £χει άσκηθεϊ εναντίον τους δίωξη ά¬
  πό την αρμοδία Εΐσαγγελική Άρχή. Δέν είναι δέ δμοι-
  ρο τό γεγονός δτι λίγο πιό πέρα μέ τό ϊδιο χρωμα είναι
  γιραμμενο «Θάναπτος στό ΚΚΕ» μέ την υπογραφή ΟΝ
  ΝΕΔ.... "Οχι λοιπόν δυό μέτρα καί δυό σταθμά.
  Η ΠΛΑΖ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
  ΣΤΟ προηγούμενο φύλλο μας άσχοληθήκαμε
  μέ τα χάλια των άκτών μας καί μέ τό κλείσιμο
  άπό την Άεροπορία της λαϊκής πλάζ Καρτερου.
  Διευκρινίζομε δτι μέσα στά παραπάνω δημο-
  σιεύματα δέν περιλαμδάνεται εύτυχώς ή πλάζ
  τού ΕΟΤ πού δρίσκεται κι αυτή στήν περιοχή
  Καρτερου.
  Μέ την εύκαιρία μάλιστα σημειώνομε ότι ή
  πλάζ αύτη καθαρίστηκε τελεία άπό τή ΜΟΜΑ
  κι δτι ή τιμή τοό είσιτηρίου παράμεινε ή ιδία ή
  περυσινή των 12 δραχμών, χάρις δέ καί στίς
  ένέργειες τοΰ διευθυντή κ. Σμυρνιωτάκη, πού
  φρόντισε γιά δλα αύτά, αποφευχθή κε καί τό
  κλείσιμο της πλάζ αυτής μαζί μέ την ύπόλοιπη
  λαϊκή πλάζ άπό την Άεροπορία.
  "Ετσι, εύτυχώς, έμεινε μιά άξιόλογη γωνιά
  τής Κρητικής θαλάσσας γιά ντόπιους καί ξέ-
  νους πού θέλουν νά κάνουν τό μπάνιο τους.
  η Κρητική
  ■ΔΑΝΑΟΣ
  ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
  ΚΟΥ* ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΖ ΚΟΥΧ · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ .
  Κούς—Κούς δέν £χει σήμερα,
  ό γράφων τάδε έφη :
  —Τό... κόψιμο της έκδοσης
  μοθ... έκοψε τό κέφι.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  Άγαπητή «Αλήθεια».
  Νομίζω πώς εμείς οί Κρήτες
  είναι καιρός νά έξετάσουμε τό
  θέμα «Κρητική Παραδοσιακή
  Ένδυμασϊα».
  Ή «Κρητική» βράκαέχει βέ_
  βαια δεθεί στήν συνείδηση των
  Κρητικών σάν Κρητική στολή
  όμως δυοτυχώς ή άλήθεια είναι
  ότι έχει Τούρκικη καταγωγή.
  Έπίσης έκείνες οί άσπρες φού
  φούλες μέχρι τούς άστραγάλους
  πού φορούν οί κοπέλλες των
  χορευτικήν συγκροτημάτων,
  ένθυμίζουν Περσίδες.
  Δέν ταιριάζει πρόςτόν ύπερή
  φανο χαρακτήρα των Κρητών
  καί τό λυγερόκορμο άνάστημα
  Ή οίκοδόμησπ τοϋ Σοσιαλισμοϋ σέ μιά μικρή χώρα
  των κοριτσιών τής Κρήτης νά
  φορούν τέτοιες άνατολίτικες
  στολές.
  Ξέρω πώς ίσως προκαλέσω
  την όργή πολλών συμπατριω-
  τών μου Κρητών, άλλά δυοτυ
  χώς ή άλήθεια πρέπει νά λέγετσι
  Ή βράκα είναι Τούρκικής κατα-
  γωγής. Νομίζω πώς ή άνδρική
  Κρητική κυλότα πρέπει νά πάρει
  την θέση τής βράκας, σάν έθνι
  κή ένδυμασϊα τής Κρήτης.
  Μιά κυλότα σέ σκούρο μπλέ
  χρώμα, μέ άσπρες μπότες ή σέ
  όνοικτό χακί χρώμα μέ μσύρες
  μπότες μέ γυλέκο, πουκάμισο
  καί κρουσάτο μαντήλι τής κεφα
  λής είναι μιά στολή λεβέντικη
  πού ταιριάζει στούς Κρητικούς
  καλυτέρα, άπό την Τούρκικη
  βράκα. Έξ άλλου σήμερα ή
  κυλότα φοριέται στά χωρία τής
  Κρήτης. Οί φουφούλες των γυ
  ναικείων στολών πρέπει νά κα_
  ταργηθούν, καί νά γίνουν λαί-
  κές στολές μέ μακρύ φόρεμα μέ
  βάση τίς γνήσιες Κρητικές λαϊ
  κές στολές όρισμένων χωρίων
  (π.χ. ή Άξός, πού έχει ώραίες
  γυναικείες στολές) Μπορεί έπί-
  σης οί σχεδιαστές νά σχεδιά-
  σουν γυναικεία Κρητική ενδυμα-
  σία, μέ βάση την ένδυμασία
  των Μινωίκών γυναικών. Κάτι
  πού νά ένθυμίζει άρχαία Κρήτη
  καί όχι Μέση Ανατολή.
  Μιά πολιτιστική αναγεννηθή
  είναι άναγκαία όχι μόνο στήν
  Κρήτη, μά καί σ' άλλες 'Ελληνι
  κές περιοχές, όπου είναι εκδηλή
  ή Τούρκικη έπίδραση,στίς στο¬
  λές στούς χορούς καί στά τρα-
  γούδια.
  Στήν Κρήτη εύτυχώς οί χοροί
  είναι άλώβητοι άπό Τουρκικές
  έπιδράσεις, είναι Μινωίκής καί
  Δωρικής καταγωγής. (ό Συρτός
  καί ό Καστρινές έχουν Μινωΐκή
  προέλευση _ ίδέ είδώλιον Πα-
  λαικάοτρου). Ό δέ Πεντοζάλης
  καί π Σούοτα ίχουν Δωρική προ
  έλευση. Ή Σούοτα άρχικά ήταν
  πολεμικός χθρός, καί χορευότον
  άπό ζεύγη «άντιπάλων» πολεμι
  στών, πού σιγά σιγά πήρι έρυ
  τική μορφή· Έπίσης Δωρικός
  πολεμικός χορός ήταν καί ό Πυ
  ρίχηί. πού τώΡα θαΡω 1"ονο στ"
  Άνώγεια χοριύεται.
  Ή μουσική ύστερα άπό το
  ξεκαθάρισμά της άπό τίς άνατο
  λικές έπιδράσεις, άπό τόν άεί-
  μνηοτον λαίκό καλλιτέχνη, Ρε_
  θύμνιον λυράρη Ανδρέα Ροδι-
  νόν, είναι κρυστάλλινη Κρητική.
  Χρειάζεται λοιπόν ένα και-
  νούργιο τόλμημα, τό ξεκαθάρι¬
  σμά τής Κρητικής ενδυμασίαςΙ
  ΟΙ πνευματικοί άνθρωποι τής
  Κρήτης, οί Κρήτες καλλιτέχνες
  καί τα Κρητικά χορευτικά συγ-
  κροτήματα έχουν τόν λόγο.
  12)5)1978
  Μετά τιμής
  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΠΑΣΗΣ-ΔΑΝΑΟΣ
  Έντυπώσεις άπό μιά έπίσκεψπ τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  ελεγχος

  π
  Ο ΔΡΟΜΟΣ ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ
  ΜΕ έπιστολή τους πού δημοσιεύτηκε ήδη στόν
  ήμερήσιο. Τυπο, ό Άντιπρόεδρος καί οί Δημοτι-
  κοί Σύμδουλοι της Κοινότητος Κεραμούτσι κ.κ.
  Καλλέργης, Μαγούλιος, Βίστης καί Μανιός, δια-
  μαρτύρονγται γιά τόν παραμελισμό τοθ χωρίου
  τους άπό τό Κράτος καί εΐδικώτερα γιά τό δρό-
  μο Κεραμουτσίου — Καβροχωρίου, μήκους 5 χι¬
  λιόμετρον, πού διανοίγεται άπό τό 1975 και δέν
  λέει νά τελειώσει.
  Ή διάδαση τοΰ δρόμου αύτοΰ ιδίως σέ περί-
  πτωση δροχών, είναι τελείως άδύνατη γιαυτό
  κσίΐ τό ΚΤΕΛ είδοποίησε ήδη την παραπάνω Κοι-
  νότητα Κεραμουτσίου, δτι θά διακόψει τή συγ-
  κοινωνια.
  Νομίζομε δτι είναι χρέος τοΰ κ. Νομάρχη νά
  άντιμετωπίσει τό θέμα αύτό καί νά ένεργήσει
  γενικώτερα, ώστε καί τό Κεραμούτσι νά μπεΐ
  σέ κάποιο πρόγραμμα έπενδυσεων, μιά πού κι
  αύτό συμπίπτει νά είναι Μνα χωριό πού κατοι-
  ,κείται άπό "Ελληνες εύνομουμενους καί φορο-
  λογούμενους πολίτες.
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΗΘΒΙΛ»
  ΕΒΔΟλΑΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΑλΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΗΛ. 280291
  2ον
  ΕΛΛΗΝΕΣ καί Βούλγαροι εί¬
  ναι Βαλκάνιοι κι οί δυό τους.
  Οί ίδιοι πόνοι καί πόθοι, οί
  ίδιοι κούμοί κι άγώνες γιά τή
  λευτεριά τούς συνέδεσαν καί
  τύς συνδέουν. Χιλιάδες χρόνια
  κοινής ή παράλληλης Ιστορΐας
  των δύο λαώνΙ 'Ο' Βουλγάρι_
  κος λαός στήν πολυκύμαντη ί-
  στορία τού έχει πολλούς καί
  σκληρούς άγώνες γιά τή λευ_
  τεριά καί την κοινωνική δι-
  καιοσύνη ένάντια στό καθε-
  στώζ τής μοναρχοφασιστικής
  κλίκας των Βόρηδων. Δυνάμω-
  σε τόν άγώνα τού στήν περίοδο
  τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πο¬
  λέμου. Στά 1942, μέ πρωτοβου
  λία τού Δημητρώφ, δημιουργη¬
  θή κε παράνομο πατριωτικό μέ-
  τωπο πού μ' έπικεφαλής τούς
  κομμουνιστές μέλη κα! στελέχη
  τού παράνομου κομμουνιοτικού
  κόμματος, ένωσε όλες τίς άν-
  τιφασιοτικές δυνάμεις τής χώ_
  ρας καί άρχισε έναν πλατύ παρ-
  τιζόνικο άντιφασιστικό άγώνα.
  Στίς 5 τού Σεπτέμβρη 1944 ή
  Σοβιετική Ένωση κηρύσσει καί
  τυπικά τόν πόλεμο κατά τής
  μοναρχοφασιστικής ΒουλγαρΙ_
  άς πού στήν πραγματικότητα
  πολεμσύσε άπό καιρό ένάντια
  στή Σοβιετική Ένωση. Κατα-
  διώκοντας τούς χιτλερικούς ό
  κόκκινος στρατός μπήκε στίς
  8 τού Σεπτέμβρη στό Βουλγά_
  ρικο έδαφος. Τό γεγονός αύτό
  ήλέκτρισε όλόκληρο τό Βουλ-
  γάρικο λαό, ό οποίος μέ ένθου
  ' σιασμό άπάντησε στό προσ-
  κλητήριο τού πατριωτικού με-
  τώπου μέ γενική κινητοποιήση.
  Τό σύνθημα δόθηκε άπό τούς
  άνθρακωρύχους τού Πέρνικ μέ
  την άπεργία τους στίς 6 τού
  Σεπτέμβρη. Άμέσως ένώθηκαν
  μ' αύτούς οί έργάτες τής Σό¬
  φιας, τού Πλοβντίβ, τού Γκάμ
  προβ, τής Πλεβίας, τού Σλίβεν
  καί άλλων πόλεων. Τα τμή-
  ματα και οί Ταξιαρχίες των
  Παρτιζάνων κατέλαβον στίς 8
  τού Σεπτέμβρη πολλές πόλεις
  καί έπαρχιακά κέντρα κοντά
  στή Σόφια. Τή νύχτα στίς 9
  τού Σεπτέμβρη μπήκαν στή Σό
  φια κι άνέτρεψαν την μοναρχο-
  φασιστική κυβέρνηση μέ τή βο
  ήθεια ενός μέρους τής φρου-
  ράς πού προσχώρησε στούς
  Παρτιζάνους. Ή Βουλγαρία πιά
  ήταν έλεϋθερη. Ό λαός της
  μέ την άδελφική καί άνιδιοτελή
  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ—ΕΚόΔΟΤΉΣ—ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  ΙΜΑΝΟΙ ΧΑΙ»ΝΧ)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΓΙΩΡΓΉ 5 — Τ.θ. 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Τεχνική έττιμέλεια: ΔΗΜ. ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ
  Ίκτίνου 20 — Ήράκλειο Κρήτης
  βοηθεία τού Σοβιετικού λαού
  πραγματοποίησε τό μεγάλο τού
  όνειρο. Γινόταν πιά άφέντης
  στόν τόπο τού.
  Την έμπραχτη αυτή άποδει.
  ξη τής φιλίας τού λαού τής χώ
  ρας τού Λένιν δέν την ξέχασαν
  οί Βούλγαροι. Μνημεία ύψώθη-
  καν στούς τόπους των μαχών
  πρός τιμή των Σοβιετικών καί
  Βούλγαρων Παρτιζάνων. Μνη_
  μεία δόξας καί εύγνωμοσύνης.
  Μνημεία πού οτούς παλιούς θυ
  μίζουν τούς νεκρούς συντρό-
  φους τους καί παραδείγματι,
  ζουν, διαπαιδαγωγούν τούς νέ
  ώτερους. Τέτοια πολλά θά συ-
  ναντήσει ό έπισκέπτης στό
  Βουλγαρικό έδαφος.
  33 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ έχει μόλις τρι
  αντατρία χρόνια πού πραγμα-
  τοποίησε τό έπαναστατικό πέ
  ρασμα άπό τόν καπιταλισμό
  στό σοσιαλισμόν Ξεκίνησε άπό
  έπίπεδο μεγάλης καθυοτέρησης
  σέ σχέση μέ άλλους Βαλκανι-
  κούς λαούς άκόμη καί την Έλ-
  λάδα. Βάλθηκε νά χτίσει τό
  σοσιαλισμό, ένώ τα έρείπια άπό
  την καταστροφή τού πολέμου
  άπλωνόταν παντού.
  ΜΕ ΤΗ νίκη τής Σοσιαλιστι_
  κης Έπανάοτασης στή Βουλγα
  ρία (9.9.1944) τέθηκε ή άρχή
  γιά τή βαθιά άνασυγκρότηση
  τής Λαΐκής οίκονομίας. Μέ την
  έθνικοποίηση των βιομηχανικών
  έπιχειρήσεων, των τραπεζών
  καί των όρυχείων τό 1947, μέ
  την μονοπώληση άπό τό κρά¬
  τος τού έξωτερικού έμπορίου,
  μέ τό πέρασμα τού χοντρικού
  έμπορίου καί τού βασικού μέ¬
  ρους τού λιανικού στό κράτος
  καί τόν συνεταιριστικό τομέα,
  μέ την άγροτική μεταρρύθμιση
  καί την συνεταιριστικοποίηση
  τής άγροτικής οίκονομίας μπή¬
  κε σέ έφαρμογή καί ή άρχή τής
  σχεδιοποίησης στήν αναπτύξη
  τής σοσιαλιστικής οί«ονομίας.
  Αύτό αποτελεί τή Βάση γιά γρή
  γορη άνοδο σ' όλους τούς το_
  μείς τής ύλικής παραγωγής.
  ΤΟ πρώτο καθήκον τής λαϊ¬
  κής κυβέρνησης μετά τό 1944
  ήταν ή αποκατασταθή των κσ_
  ταστροφών άπό τόν πόλεμο καί
  ή έπίτευξη τού προπολεμικού έ-
  πιπέδου. Αύτό ήταν καί τό κα_
  θήκον τού πρώτου δίχρονου
  σχεδίου (1947-48) τό όποίο καί
  έκπληρώθηκε.
  ΣΤΟ τέλος τού 1948 ή βιο-
  μηχανική παραγωγή αύξήθηκε
  κατά 2 φορές καί ή άγροτική
  κατά 2,5 φορές σέ σχέση μέ
  τό 1939. Στήν περίοδο τού
  πρώτου πεντάχρονου σχεδίου
  (1949-1953) έπρεπε νά λήξει ή
  καθυστέρηση τής Βουλγάρικης
  οίκονομίας μέ την έκβιομηχάνι
  ση καί τόν έξηλεκτρισμό τής
  χώρας, μέ την έκμηχάνιση τής
  όγροτκιής οίκονομίας. Τό πεν_
  τάχρονο ύστερα άπό την άκού
  ραοτη προσφορά τού λαού
  τής Βουλγαρίας, έκπληρώθηκι
  σέ 4 χρόνια καΐ 4 μήνες. Στό
  διάστημα αύτό έγιναν άπό τό
  Κράτος έπενδύσεις κεφαλαίων
  κατά 4 φορές μεγαλύτερες ά¬
  πό τίς έπενδύσεις πού είχαν
  γίνει ώς τότε, στά 66 χρόνια ύ-
  παρξης τής καπιταλιστικής
  Βουλγαρίας. Την περίοδο αυ¬
  τή ό συσχετισμός μεταξύ βιο_
  μηχανιι^ής καί άγροτικής πα-
  ρργωγής ήταν 43,2:56,8 πρός
  όφελος τής άγροτικής.
  ΚΑΤΑ τό Β' πεντάχρονο
  (1953.1957) συνεχΐσθηκε ή έκβι
  ομηχάνιση τής χώρας καί ή
  αναπτύξη τής άγροτικής οίκο-
  νομίας. Ιδιαιτέρα χαρακτηρίση
  κά ήταν τα άποτελέσματα τού
  Γύ πεντάχρονου σχεδίου (1958-
  1962). Τό κέντρο βάρους στό
  πεντάχρονο αύτό κατευθύνθη-
  κε στήν αναπτύξη τής βαριάς
  βιομηχανίας σέ σύγχρονη τεχνι
  κή βάση, καθώς έπίσης καί στή
  δεύρυνση των πηγών πρώτων
  ύλών. Μέ όρκετά ύψηλούς ρυθ-
  μούς όναπτύχθηκε ή βιομηχα-
  νική παραγωγή. Τό 1958 κατά
  15ο) ο, τό 1959 κατά 20,8ο) ο.
  Αύτό επέτρεψε νά πραγματοποι
  ηθεί τό πεντάχρονο σέ 4 μόνο
  χρόνια. Τα 98,4ο) ο των καλ-
  λιεργήσιμων έκτάσεων όνήκαν
  πλέον στά κρατικά καί συνεται
  ριστικά άγροκτήματα, πράγμα
  πού συνετέλεσε στό νά αύξη_
  θούν καί οί άποδόσεις στήν
  άγροτική οίκονομία. Ό συσχετι
  σμός μεταξύ βιομηχανικής καί
  άγροτικής παραγωγής άλλαξε
  σέ 73:27 πρός όφελος τής βιο
  μηχανικής.
  ΣΤΟ Δ' πεντάχρονο (1961
  1965) ή λαίκή οίκονομία συνέ
  χισε ν' άναπτύσσεται μέ γορ-
  γούς ρυθμούς. Ίδιαίτερη προ-
  σοχή στό διάστημα αύτό δοθή
  κε στήν αναπτύξη βασικών κλά
  δών τής βαριάς βιομηχανίας ό_
  πως ή ήλεκτρενέργεια, ή μαύρη
  καί έγχρωμη μεταλλουργία, οί
  Ό Γεν. Διευθυντάς τής
  δισκογραφικής έταιρίας Ε-
  ΜΙΑΛ, εστειλε στόν γνιο-
  στό καλλιτέχνη τής Κρητι¬
  κής Μουσικής ΓΙΩΡΓΗ Α-
  ΒΤΣΣΙΝΟ, τό παρακάτω
  γράμμα, μέ την εύκαιρία τής
  εκδόσεως ενός νέου δίσκου
  τοΐ) πού κυκλοφορεϊ σύντο-
  μα μέ τίτλο «ΚΟΝΤΤΛΙΕΣ
  ΚΑΙ ΠΕΝΤΟΖΑΛΙΑ».
  Κύριον
  Γιώργο Άβυσσηνό
  Σκαλάνι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  μηχανοκατασκευές, ή χημική βι
  ομηχανία κ.ά. Ή παραγωγή ή-
  λεκτρικού ρεύματος αύξήθηκε
  άπό 4.65 σέ 10.25 δισεκατομμύ
  ρια ώριαία κιλοβάατ. Τό σύνο
  λο τής κοινωνικής παραγωγής
  αύξήθηκε κατά 51ο)ο καί τό
  έθνικό είσόδημα κατά 38ο) ο.
  ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ οί μεγάλες αύ
  τές έπιτυχίες όφείλονται στή
  συμμετοχή τής Λ.Δ. Βουλγαρί¬
  ας στόν διεθνή καταμερισμό
  τής εργασίας στήν συνεταιριστι
  κοποίηση καί έξειδίκευση στά
  πλέσια τού Συμβούλιου οίκο_
  νομικής άλληλοβοήθειας. Οί έ_
  πιτυχίες αύτές τής Βουλγαρίας
  συνεχίστηκαν καί στό 5ο καί 6ο
  πεντάχρονο (1965-70, 1971-75)
  οί μηχανοκατασκευές αύξήθη-
  καν κατά 2,2 φορές καί ή ή-
  λεκτρονικουπολογιοτική τε,
  χνική κατά 11 φορές. Οί πραγ-
  ματικές άποδοχές τού πληθυ-
  σμού μεγάλωσαν κατά 32,4ο) ο
  ένώ γιά κάθε πολίτη είχον έξα_
  σφαλιστεί 13,8 τ.μ. κατοικίας.
  Η ΑΝΟΔΟΣ τής Βουλγαρίας
  μέ γρηγορώτερους ρυθμούς συ
  νεχίζεται καί στό 7ο πεντάχρο¬
  νο (1976_80) μεγαλώνει συνε-
  χώς ή εύημερία των έργαζομέ_
  νων. Νά καί ή νομοτέλεια στήν
  αναπτύξη τής σοσιαλιστικής
  κοινωνίας.
  — ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ: Τό βιο-
  τικό έπίπεδο των Βουλγάρων
  — Όλα γιά τόν άνθρωπο —
  Λόγω ελλείψεως χώρου - Τούς ζητοΰμε συγνώμη
  ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
  ΠΟΥ βΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΝ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
  ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ είλικρινά πού δέν μποροΰ-
  με νά καταχωρήσουμε στό φύλλο αύτό (ή ήμΐ-
  φυλλο στήν κυριολεξία), τίς διαφημίσεις έκ-
  λεκτών πελατών μσς. Προτιμήσαμε, λόγω τής
  ελλείψεως χώρου νά ζημιωθοΰμ,ε εμείς οΐκονο
  μικά, νά χάσουν οί διαφημιζόμενοι την προ-
  6ολή τους, άλλά νά ώφεληθεΐ δσο γίνεται πε¬
  ρισσότερο ό άναγνώστης, μέ την προσθήκη πε-
  ρισσότερης ΰλης στή θέση των διαφημίσεων.
  ΖΗΤΟΥΜΕ συγνώμη άπό τούς διαφημιζό-
  μενους πελάτες μας τους δποίους άναφέρομε
  παρακάτω:
  - Ξυλαποθήκη ΑΝΤΛΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ.
  (Παρκέτα Τροπικής Ξυλείας ΣΕΛΜΑΝ), Λ.
  62 Μαρτύρων - Τηλ. 2850014 καί 289302.
  - Νέα Ξυλαποθήκη Ν. καί Ε. ΧΑΡΛΝΙΤΑΚΗ.
  Λ. Κνωσού — Τηλ. 230198.
  — Τζάμια, Κρύοτταλλα, Καθρέπτας ΝΙΚ. ΜΑΥ-
  ΡΟΜΜΑΤΗ Ε.Ε.Ε., Λ. Έθν. Άντιστάσεως 61
  - Τηλ. 231265.
  — ΟΙκονομικοΙ Ναυλοι Ταξιδιωτικοΰ Γραφείου
  «ΣΟΦΙΟΣ ΤΟΥΡΣ», Άγίου Τίτου 2 - Τηλ.
  283737 - 287637.
  — Γραφεΐο Γεν. Τουρισμοϋ «ΣΟΦΙΟΣ ΤΟΥΡΣ»,
  Φιλελλήνων 4 Άθήνα — Τηλ. 01 -3238727
  καί 3238728 καί Ηράκλειον Άγίου Τίτου
  2 — Τηλ. 287737.
  - Άλλαντικά Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ. '
  — Γραφεΐο ΟΙκονομικών Τεχνικών Μελετών καί
  Έπιχειρήσεων ΜΙΧ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ,
  Μυμφαίου 4 καί Μιχαλακοπούλου 68 — Τηλ.
  7776229, 779578.
  - "Ανθη ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ.
  - Πιτσαρία ΠΙΖΕΡΙΑ ΝΤΕ ΝΑΠΟΛΙ, Τρείς Κα-
  μάρες, Τηλ. 223023.
  — ΟΙκοδομικές Έπιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑ¬
  ΝΟΥ — Α. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ο.Ε., Τηλ. 282239 καί
  286113.
  — Ήλιακοί θερμοσίφωνες ΜΙΡΟΜΙΤ, Άντιπρό-
  σωπος Ηρακλείου Γ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Λε-
  6ήνου 4, Πάροδος 62 Μαρτύρων 103, Τηλ.
  222210.
  - Νυκτερινό Κέντρο «ΑΚΤΗ ΖΕΥΣ».
  Την ιδία συγνώμη ζητοΰμε καί άπό δσους ε¬
  δημοσίευον στήν εφημερίδα μας ανακοινώ-
  σεις, αγγελίες κλπ.
  Άγαπητέ μου Γιιόργο,
  θέλω νά σέ συγχαρώ γιά
  τό θαυμάσιο παίξιμό σου στό
  νέο σου δίσκο «ΚΟΝΔΤ-
  ΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΟΖΑ-
  ΛΙΑ».
  ΕΙμαι βέβαιος ότι οί θαυ-
  μαστές τής τέχνης σου δέν
  περιορίζονται στά δρια τής
  Κρήτης, άλλά ρ'χουν άπλω-
  θεϊ σ' όλη την 'Ελλάδα.
  Θεωρώ τιμή μου ότι πε-
  ριλαμβάνομαι μέσα σ' αύ¬
  τούς.
  Άθήνα 11)5)78
  Φιλικά
  Β. Τουμπακάρης
  Μέ την εύκαιρία τής έφε-
  τεινής έπετείου τής Μάχης
  τής Κρήτης, ή Σχολή Θεα¬
  τρον Ηρακλείου έτουμάζει
  "Εκθέση Νεοκρητικής Ποί
  ησις, πού θά στεγαστεϊ στούς
  έκπαΐιδευτικούς χώρους τής
  Σχολής (Θερίσσου 1).
  Ή εκθέση αύτη θά έγ-
  καινιαστεΐ άναδρομικά στίς
  5 Ίουνίου.
  • Μέ πλούσια ϋλη, έκυ-
  κλοφόρησε τό νέο τεΰχος τοϋ
  γνωστοΰ μηνιάτικου Π αγ-
  κρήτιου περιοδικοΰ «ΚΡΗ¬
  ΤΗ», τό όποΐο συνεχίζει την
  τακτική τού έ'κδοση.
  Ο Πολλά κα^ ένδιαφέ-
  ροντα άρθρα καί σχόλια γύ
  ρω άπό άγροτικά προδλή-
  ματα δηριοσιεύονται στό Ν νέο
  ψύλλο «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ
  ΑΓΡΟΤΙΑΣ» μηνιάτικου όρ
  γάνου τοϋ Άγροτικοϋ Κόμ¬
  ματος 'Ελλάδας.
  • Κυκλοφόρησ« καί στό
  Ήράκλειο τό λογοτεχνικό
  περιοδικό πνευματικοΰ προ
  βληματΐισμοϋ «Ήνίοχος»,
  πού διευθύνει ό Γρ. Α. Μι
  χαλόπουλος.
  Ο Έπανακυκλοφόρησε τό
  γνωστό περιοδικό «Μεσο-
  γειακή Αλληλεγγύην πού
  έκδίδει στήν Άθήνα ή Ευα
  Σκμοΰλη καί διευθννει ό Πέ-
  τρος Βάβαλης.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρομε σέ γνώση τοΰ Κα-
  ταναλωτικοΰ Κοινοΰ δτι κα¬
  τόπιν τροποποιήσεως της
  ύπ' άριθμ. ΕΡ 1200)13)5)
  1978 αποφάσεως τοΰ κ. Νο¬
  μάρχη Ηρακλείου τα Άρτο-
  ποιεΐα τής πόλεως Ηρακλεί¬
  ου θά παραμένουν κλειστά
  κάθε άπόγευμα Σάββατον ά¬
  πό ό5ρας 14,30 μ.μ. καί με¬
  τά. Κατόπιν τούτου παρακα-
  λεΐται τό Καταναλωτικό κοι
  νό όπως προμηθεΰεται έγκαί
  ρως τόν άρτον Σαββάτου καί
  Κυριακής.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΜΙΧ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ
  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
  Γ· ΔΑΝΕΛΑΚΗΣ
  'Εξωραϊστικός καί 'Εκ-
  πολιτιστικός Σύλλογος ί-
  δρύθηκε στόν Πλάτανο Ά-
  μαρίου Ρεθυμνον, δπως μάς
  γνώρισεμέ σχετική έπιστολή
  τού τό νεοεκλεγέν προεδρείο.
  Συγχαίρομε την πρωτοβου-
  λία καί εύχόιαστε εύόδωση
  στίς προσπάθβιές τού.
  Είναι σημαντικό καί πο-
  λύ ενδιαφέρον σέ μιέρές κοι
  νωνίες νά συμβαίνουν τέ¬
  τοια γεγονότα.
  Τό βράδυ τοΰ Σαββάτου
  27 Μαΐου ή Χορωδία Ηρα¬
  κλείου εδοοσε μιά έπιτυχημέ-
  νη συναυλία στή Βασιλική
  τοΰ Άγιον Μάρκου, στά
  πλαίσια τοΰ έορτασμοΰ τής
  37ης έπετείου τής Μάχης
  τής Κρήτης.
  Την εκδηλώση όργάνω-
  σε ό Δήμος Ήρκαλείου.
  ΗΡΒΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
  ΣΤΟΝ Κ ΑΝΑΚΡΙΤΗ
  ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΕΝΟΡΚΩΣ
  Ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
  ΠΑ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ
  Την περασμένη Πϊμπτη πα_
  ρουσιάστηκε στόν Άνακριτή
  Ηρακλείου κ. Παντελάκη, ό
  Άριστ. Γιαννακουδόκης καί κα¬
  τέθεσε ένόρκως τα όσα ύπο-
  στήριζε μέ την πρόσφατη τη-
  λεγραφική τού καταγγελία, γιά
  την φυχολογικιϊ δηλαδή πίε-
  ση των αξιωματικών Χωροφυλο
  κης στίς φυλακές Νεαπόλεως κα
  θώς καί άλλες περιπτώσεις πού
  έγιναν κατ' αυτόν σέ βάρος
  τού.
  Σύμφωνα μέ πληροφορ(ε< μας κατήγγειλϊ τούς άξιωματι· κούς κ.κ. Μαραγκάκης Μανια. τάκην, Φουκαράκην καί ΙτρΙ. κον. Άπό τίς καταγγελίες αύτίς Θ6 διευρυνθεί τώρα ό κύκλος τύν σχετικών άνακρίσεων γύρω άπό τίς ύποθίσεκ των μασονικών ίγ γράφων καί τής βόμβας τού άσφαλιοτή μασόνου Βίκτ. Μαρ κάκη, δέν άποκλείεται δέ νά προκύιιιουν καινούργιες δίκες μί νέους κατηγορουμένους. ΓΑΜΟΙ Έγιναν χθές Κυριακή στό χωριό Αγία Βαρβάρα οί γάμοι τού Γεωργίου Εύαγγ. Αποστο¬ λάκη καί τή< δίδος Άριστεας Δημ. Γαρεφαλάκη. Γτούς νεό- νυμφους εύχομασπ; βίο άνβό- σπαρτο. Γ. Η ΥΛΗ πού περιέχεται σέ τουτο τό φύλλο, καλύπτει την έπικαιρότητα μέχρι τό μεοημέρι της περασμένης Παρασκευής, μέρας που _οι. χειοθετήθηκε ή εφημερίδα