9068

Αριθμός τεύχους

13

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1944

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΔΡΑ
  Ό 11ος δρος τής' Βουλγαρική άνακωχί)ς λέγει:
  Έπιστροφή δλων των υλικών, των ανηκόντων είτε είς τα Κράτη Ελλάδος
  Γιουγκοσλαυΐας^εΐτε είς ιδιώτας των χωρών τούτων, τα όποΐα διηρπάγη·
  σαν ή έδεσμεύθησαν υπό των Βουλγαρικών Άρχών.
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  άδος.
  ΙΔΡΥΤΗΣ
  ΜΙΧ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Α· ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β-' ΑΡΙΘ. 13
  ΤΡΙΤΗ 31 Όκτωβρίου 1944
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ. 6.000.000
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΚΣ
  ΙΩΑΝΝΗΣ Μ Π 12 Α Κ Η Σ
  δΐζων έδαψος '
  ΥΓΚΟΣΛΑΥ.|
  Νβ
  ΐμότης
  τΗντεν
  έξ Αθηνών 4,
  ΡΥός των Έξ8
  τανΐας κ. "Αντ,
  ^τηγος των δυ>
  >υ Σέρ Χένρυ (ι
  ό Στόλαρχος,
  <ος Κάνιγκαμ ,· αοι δημόται Ά| πειρογνώμ Αθήνας Ες τοθ Βρεπο <ίου άναμένονβ .τα τοθ έκεΐ εί; εν τακτοποιήοο τημα τής 'ΕλΙ Ι συγκοινϋ Λονδίνον διακοπείσα τί)) ορμάτου έπικοι» ιίνου—Αθηνών :)οχθές. ϊυμβούλιοι ') συνέρχετσι κόν Συμβούλκ ιμααχικός Τύτ / τής 28ης Όκ< τατριωτικά λόνι Σκόμπυ έξέδα Ελληνικόν λα έτειον τής 2>
  ) Κρήτη εύρ«>»
  νοί, οί έν Ρόδΐ
  ^αι χιλιάδες !
  γοΟ Αίγαίου #
  τί ή θέσις των1
  Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ
  Ύπάρχουν νίκες καί νίκες
  στήν ζωή των άτόμων καί στή
  ζωή των Λαών. Στήναίώνια πά
  λη τής ζωής πρός τόν θάνατο
  καί τής αληθείας πρός τό ψεύ¬
  δος, στήν αίώνια πάλη πού πάν
  τοτε κάποιος βγαίνει νικητής,
  ή νίκη δένεχει δλες τίς φορές ου
  τε την ιδία άξία οΰτε την ιδία δι-
  άρκεια.
  Έφήμερη καί προσωρινή εί¬
  ναι συνήθως ή νίκη τής κτη-
  νωδου^ βίας, τοϋ ψεύδους, καί
  τής άπάτης. Ή χαρά τής νίκης
  στίς περιπτώσεις αύτές είναι
  τό ϊδιο μέτήν άγρια ίκανοποί-
  ηση πού εδοκίμασεν ό λύκος
  χθές δταν έσπάραζε καί ν.ατε-
  βρόχθιζε τό άκακο άρνί, άλλά
  βρέθηκε σήμερο, στήνϊδιαάνι-
  κανοποίητη άνάγκη τής πείνας
  πού τόν σπρώχνει νά αντικρύ¬
  ση τώρα τό φονικό τουφέκι
  καί τα σκυλιά των είδοποιημέ-
  νων βοσκών, πουάργάήγρή-
  γορα θά τόν έξοντώσουν άσ-
  φαλτα. ♦
  Παρόμοιος ήταν ό θρίαμβος
  καί των σταυρωτών τοΰ Χρι-
  στοϋ. Μέ την ύποκρισία έσκέ-
  παζαν την άσέβεια κσ την κα-
  κία των καί καχεδίωκαν τόν ϊ¬
  διο τόν Θεό έν ονόματι τοΰ Θε-
  θϋ. Μέ την προδοσία Τόν συνέ-
  λαβαν, μέ την συκοφαντία τόν
  κατεδίκασαν καί μέ τό μαΰρο
  μϊσος πού μόνο τό άνθρώπινο
  κτήνος είναι ίκανό νά δείχνη
  κάποτε κάποτετό εξετέλεσαν...
  καί περνοϋν τώρα μπροστά ά-
  πό τόν σταυρό οί δήμισι καί
  σαρκάζουν καί περιπέζουν καί
  άσχημονοΰν...,
  Άλλά γιά πόσον καιρό, γιά
  πόσες ώρες ;
  Ό Χριστός άνέστη !! ι Ό νι
  κημένος τής χθές θριαμβεύει
  σήμερον. Καίθά θριαμβεύη έφ'
  όσον ΰπάρχουν άνθρωποι κα-
  νονικοί καίίσορροπημένοιστόν
  κόσμο. Μέ τόν νόμο τής καλω¬
  σύνης καί τής συναδελφότητος
  πού έκήρυξε, άναγνωρίξεται
  τώρα, έστω καί θεωρητικά μό¬
  νον άπό τούς περισσοτέρους
  ώς ό μοναδικός ρυθμιστής τής
  ανθρωπίνης ζωής, Άλλά θά γί¬
  νη κάποτε καί πραγματικά τέ-
  τοιος. Ό Χριστός είναι καί θά
  ναι ό αίώνιος νικητής.
  Καί οί δήμιοίτου; Οί χθεσι-
  νοί νικημές; Τί άπέγειναν;
  Τούς εθαψεν ή νίκη των. Τούς
  έκατέστρεψεν άνεπανόρθωτα ό
  θρίαμβος των ό προσωρινάς.
  Διότι τούς έξεσκέπασεν καί
  τούς άπεγύμνωσεν καί τούς ε-
  δειξε στόν κόσμο όπως ήταν
  πραγματικά καί όχι όπως ήθε-
  λαν νά φαίνωνται.
  Καί εσκαψαντόν λάκκον των
  μέ τα δικά των χέρια. Οί ϊδιοι
  έπροδώθησαν. Έτυφλώθησαν
  άπό τό μΐσος των σέτέτοιο βαθ
  μό, ώστε εβαλαν στή θέσι τοΰ
  Θεοϋ τόν εαυτόν των. Στή θέ¬
  σι τής δικαιοσύνης την αύθαι-
  ρεσία των, στήν θέσι τού Νό-
  μου την παρανομίαν των.
  Κανείς, μά απολύτως κανείς
  εχθράς των δέν θά μποροΰσε
  νά τούς κάμη μεγαλύτερο κα-
  κό. Καί κανείς δικαστής δέν θά
  μποροΰσε νά τούς καταδικάση
  σέχειρότερη, άλλά καί δικαιό-
  τερη τιμωρία.
  Μέ τούς Γερμα·νούς, τούς νι-
  κητές τής χθές καί νικημένους
  τής σήμερον μήπως δέν συνέβη
  τό ϊδιο; Δέν όμοιάζουν τούς
  σταυρωτές τοΰ Χριστοΰ μόνον
  κατά τό δτι ή νίκη των ήταν ό-
  λωσδιόλου έφήμερη καί είκονι-
  κή. Τούς όμοιάζουν πρό παν¬
  τός κατά τό δτι μόνοι των κα-
  τέστρεψαν τούς εαυτούς των.
  "Ο,τ^χν ξεκινοΰσαν γιά την
  κατάκτηση τοΰ κόσμου, μέ τίς
  άτελείωτες τυμπανοκρουσίες δ¬
  τι ΰάέπιβάλλουνκαινούργια τα
  ξη δικαιότερη καί άνθρωπινώ-
  τερη, ήταν 'ϊσως άρκετή καί έ-
  δώ στήν Κρήτη μας πού τούς
  ένόμιζαν πραγματικά ίκανούς
  γι' αύτό. Πάντως κανείς ούτε
  ό φανατικώτερος έχθρός των,
  δέν ' τούς έφαντάζετο τόσον
  σκληρούς, τόσον κτηνώδεις,τό¬
  σον άδίκους καί τόσον άνειλικρι
  νείς όπως άπεκαλύφθησαν μό-
  νοι των. Ό έωσφορικός έγω-
  ϊσμός των, καί ή φαρισαϊκή ά-
  λαζονε'ια των, τούς έτύφλωσε
  μέχρι τοΰ σημείου νά μην άφή-
  σουν ιερόν καί όσιον πού νά μην
  τό ποδοπατήσουν καί έδώ στόν
  τόπο μας δπως καί παντοΰ δ-
  που έπάτησαν. Καί ένω μέ την
  στοιχειωδέστερη ανθρωπίνη
  συμπερΐφορά άπέναντι ενός ήτ-
  τημένου καί κατεστραμένου λα-
  οΰ, δπως εμείς, θά μποροΰσαν
  νά εχουν κάμη φίλους ενα σοβα-
  ρό, σοβαρώτατο μέρος τοΰ πλη-
  θυσμοΰ, κατάφεραν μέ την πρω-
  τοφανή βαρβαρότητά των νά κά¬
  μουν έχθρούς καί τούς ολίγους
  φίλους των.
  "Οταν μποροΰσαν νά κάμουν
  φίλους έφώναζαν πώς δέν ε¬
  χουν άνάγκη άπό φίλους. Περι-
  φρονοΰσαν καί ΰβριζαν καί σκό-
  τωναν οποίον τύχη. Καί τώρα
  πού καίεται τό σπίτι των χαί
  τριζοκοπά συθέμελα, δέν βλέ-
  πουν γΰρω τους παρά βλέματα
  καί δόντια πού τρίζουν γιά έκ-
  δίκηση
  Μόνοι των άνοιξαν τόν λάκ¬
  κον των. Καί σ' αυτόν μέσα θά
  σκεπασθοΰν αύριον μέ τόν λί-
  θον τοΰ άναθέματος ολοκλήρου
  τοΰ κόσμου.
  Αύτη είναι ή νίκη των: Νά
  τή χαροΰν.
  ΠΡΩΪΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
  Η ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΗ
  Ή κοινωνική συμπεριφβρά τής νεα-
  ράς άποφοίτου τοΰ Γυμνασίου κα
  τοΰ νεοπλούτου μαυραγορΐτου, ό
  σκανδαλώδης τρόπος, τό αύστηρό ϋ-
  ψος τοΰ άστυνομικοΰ, τό βλοσυρό
  βλέμμα τοθ τέως άνθυπασπιστοΰ
  την ώρα ποθ βγαίνει γιά ...άγραν
  τοθ νεαροΟ &ανδή καί Τραπεζιτικοθ
  ύπαλλήλου πού κεραυνοβολεΐ τίς ώ-
  μορφες κοπέλλες καί δημοσία άσχη-
  μονεΐ μέ συναδέλφους, τό επί πλέον
  εκατοστόμετρον τοθ ντεκολτέ πού
  ο επισιτισμρσ; της κρήτης
  >ικνείται Επιτελείον τού Στρατιωτι-
  κοΰ Συνδέσμου των Συμμάχων διά τ-ήν πα-
  ' ράδοσιν τροφίμων είς Κρήτην.
  Είδήσεις περί άφίξεως προμηθειών είς όρισμένα μέρη τής Ελλάδος προ
  εκάλεσαν ώς ήτο φυσικόν έρωτήματα ώς πρός τάς διαθέσεις των Συμμά¬
  χων σχετικώς μέ την ανακούφισιν τής δυστυχίας στήν Κρήτη.
  Τώρα είναι δυνατόν νά γίνη μΐα γενική ανακοίνωσις των διαθέσεων
  τούτων άν καί ή κατάστασις δέν έπιτρέπει άκόμη πρόγνωσιν τής όρισχικής
  ημέρας πού τό σχέδιον θά τεθή είς εφαρμογήν. 4
  Έλπίζβται πώς συντόμως ε'να έπιτελεΐο τοθ ΣυμμαχικοΟ Στρατιωτικοϋ
  Συνδέσμου (Μ. 1,.) θά έλθη διά νά προετοιμάση την άφιξιν, έκφόρτωσιν ά»
  ποθήκευσιν καί παράδοσιν των προμηθειών των προοριζομένων διά την
  Κρήτην, συμφώνως πρός σχετικήν συμφωνίαν μεταξύ Συμμάχων καί Έθνι-
  κης 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.
  Εάν παραστή άνάγκη θά παρασχεθή σχετική βοηθεία είς τάς τοπικάς
  αρχάς διά την διανομήν των προμηθειών τούτων. Πρόκειται νά είσάγονται
  τρόφιμα καί άλλες προμήθειες μηνιαίως γιά μιά περίδοδον μή ύπερβαίνου
  ταν τούς 6 μήνας μέ τό τέλος τής οποίας ή έργασία περιθάλψεως θά άνα-
  ληφθή υπό τής
  II
  Ν. Κ. Κ. Α.
  Πρέπει νά σημειωθή βεβαίως δτι μερικά άπό τάς πρωτίστης άνάγκης
  γιά την Κρήτην ειδή ευρίσκονται είς μικράν παρακαταθήκην είς δλον τόν
  Κόσμον καί δτι τα Ήνωμένα Έθνη έχουν μεγάλας ϋποχρεώσεις είς την
  περίθαψιν πολλών χωρών πού τώρα έλευθερώνονται άπό την Γερμανικήν
  τυραννίαν. /
  Θά είναι δύσκολο άν δχι άδύνατο νά αντιμετωπισθούν πλήρως δλες
  αί άνάγκαι, πάντως εχουν καταστρωθή σχέδια διά την κστά τό δυνατόν
  καλύτερον χρήσιν των προμηθειών πού δυνάμεθα νά διαθέσωμεν.
  ΜΜ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕφΗΜΕΡ'ΔΟΤ
  ΟΜΙΛΕΙ Ο ΚΑιΉΑΝ ΠΕΤΡΑΚΟΓΙΟΡΓΗΣ
  ΓΝΩΡΙΖίΙ ΠΟΙΟ1 ΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
  Ό Καπετάν Π^οακογιώργης ώς
  άρχηγός άνταρτικής ομάδος ή όποία
  έπτά ημέρας άπό τής ϋποδουλώσεως
  τής Κρήτης ήρχισε την πατριωτικήν
  δρασιν της, εΐχε την καλοσύνην νά
  δώση είς συντάκτην μας την κάτωθι
  συνέντευξιν.
  Ό * συντάκτης μας ηρώτησε τόν
  ήρωϊκό Καπετάνιο πώς έθεώρησε
  τα υπό τοθ κ. Σκορδύλη λεχθέντα
  είς τόν Μητροπολιτικόν ναόν.
  Μετά λύπης μου μας λέγει ό κ.
  Πετρακογιώργης σδς έκφράζω την
  απορίαν μου καί μοϋ προξενεΐ κατά¬
  πληξιν ό τρόπος μέ τόν οποίον έκδη-
  λώνωνται διάφορα ττρόσωπα ούδε
  μίαν σχέσιν εχοντα μέ τόν άγώνα
  κατά τό διάστημα τής γερμανικής τυ-
  ραννίας. Εΐμαι είς θέσιν νά γνωρίζω
  διότι ύπηρέτησα 7 ημέραι μετά την
  γερμανικήν υποδούλωσιν, κσί συγκε¬
  κριμένως άπό τής 7ης Ίουνίου 1941
  είς άνταρτικήν όμάδα ώς όπλαρχη-
  γός αυτής άπ' άκρου είς άκρον τής
  νήσου, ποΐοι καΐ πόσοι εδρασαν άλ¬
  λά καί κατά ποίον τρόπον έ'καστος
  Αρχικώς ήσχολήθην μέ τριπλής ση·
  μασίας πατριωτικήν υπόθεσιν "Ητοι
  είς τό δίκτυον πληροφοριών περί τού
  έχθροΰ, χρησίμων· είςτήν έν τή νήσω
  συμμαχικήν υπηρεσίαν, είς την περι-
  συλογήν "Αγγλων αξιωματικών καί
  στρατιωτών καί είς την έπωφελή
  χρησιμοποίησιν των παληκαριών τήο
  ομάδος μου,
  —Είς τό σημείον αύτό έπιτρέψατέ
  μου Καπετάνιο νά σάς διακόψω γιά
  νά δώσω στόν άναγνώστη δυό λό·
  για συναφή μέ την υπηρεσίαν ποϋέκ
  τελέσατε άσχολούμενος είς την πε¬
  ρισυλλογήν των "Αγγλων.
  Είς την "Ιταλίαν κατά τό διάστη¬
  μα τής κατοχής των Γερμανών £δρα
  μιά οργάνωσις έλληνική ποθ έ'φερε
  τό δνομα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η, ΘΑΝΑ-
  ΤΟΣ καί εΐχε ώς αποκλειστικόν καί
  μόνον σκοπόν της την εξεύρεσιν καΐ
  περισυλλογήν "Αγγλων αίχμαλώ-
  των. Κοντά στούς 150 καί πλέον
  "Αγγλους ποθ άπηλευθέρωσε καί ώ
  δήγησε πρός την πατρίδα των συμ-
  μπεριλαμβάνεται καί £νας Άγγλος
  στρατηγάς ποθ μίλησε μάλιστα άπό
  Ραδιοφώνου γιά την Έλληνική αυτή
  όργάνωση Καί τόν τρόπο τής δράσε¬
  ώς της. Ό Στρατηγός εκανε τότε
  λόγον δτι κάποια παρομοία οργά¬
  νωσις ύπάρχει στήν Κρήτη άλλά δέν
  ήξερε νά μας δώση περισσότερες
  λεπτομερείς ή πιθανόν νά άπέφευ-
  γε τουτο γιατί άκόμη όλόκληρο τό
  νησΐ μας κατείχετο άπό τόν κατα-
  κτητή.
  Καί ή οργάνωσις αυτή άπο&ει-
  κνύεται σήμερα πώς είναι ή οργά¬
  νωσις ή δική σας Καπετάνιο γιαυτό
  παρεχώρησεν ή σύζυγος τοθ πρό ό
  λίγου νυμφευθέντος πλουσίου νέου
  είς τα δμματα τού κοινοΟ καί τέλος
  οί έρωτες μιδς κόρης ενός γνωστοθ
  μας. Όλα αύτά τίθενται επί τάπη
  πος καί διερευνώνται άπό δλες τής
  πλευρές καί τίς δψεις, διονυχίζονται
  'έξαντλητικώς άπό τούς κοινωνιολό-
  γους, τούς αύστηρούς αύτούς κερβέ-
  ρους,τούς αύτοχειροτονήτους κριτάς,
  μετά πυρετώδους ζήλου καί μετά ά-
  ξιοθαυμάστου δεξιοτεχνίας, μετά α¬
  κριβείας καί έπιμελείας.
  Άπό τούς αύτοχειροτονήτους ήθι-
  κοπλάστας καί άναμορφωτάς ποθ έ¬
  χουν ξεφυτρώσει στό μέσον νά κρ(·
  νούν καί νά έπικρίνουν. Όμως, ή
  κυρία, ή σύζυγος ενός έξ αυτών μέ
  πολιάν την κεφαλήν, εΐχε την τύχην
  νά μην έννοεΐ τόν σύζυγον της,—
  καΐ γενικώς δλες βεβαίως άπατοΰν
  τούς άνδρας τόν αυστηρόν κέρβερον
  σύζυγον τής ήθικής τόν φρουρόν τοϋ
  οίκογενειακοϋ τού περιβάλλοντος,
  σημειώνουν στά δικαιολογητικά τους
  μιά πρόχειρη καί συνηθισμένη τέτοια
  άφετηρία, μοδίτστας περιπάτθυ. |
  Ήμποροθν νά πηγαίνουν νά ευρί¬
  σκουν εκείνον τόν νεαρόν πού επί
  τέλους κατορθώνει νά την έννοή παν
  τοθ δλα της τα γοΰστα καί νά εκτε¬
  λή δλες της τίς ίδιοτροπίες μέ κάποια
  δόσιν άνωτερότητος πού ,θά λάβη
  χώραν κόθε ίκανοποίησίς της σέ μέ¬
  ρη άσφαλή
  Έδώ τό λαυράκι έ'χει πέσει στοΰς
  ένόχους έ'ρωτας τής κυρίας μέ τόν έ-
  ραστήν της σέ κοινωνικόν σκάνδα¬
  λον Τό βλέπουν δλοι καί τελευταίας
  ό άνδρας της θά τό μάθη, είναι τό-
  σοι ολίγοι πού θά τό άντιληφθοΰν
  πρώτοι άπό τούς άλλους.
  Άλλά κανείς δέν τολμά νά τό πή
  στόν ήπατημένον σύζυγον της. Ό
  δρόμος τής παραστρατημένης κυρίας
  την φέρει ΐσα στό διαζύγιον, στό
  χωρισμό.
  Κι' δμως ό αυστηράς κέρβερος τής
  ήθικής κάνει κριτική γιά τούς άλ
  λους, ένφ δέν βλέπει τό άτομον τού.
  Ι. ΡΙΑΝΟΣ
  Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  Κατόπιν κοινής συνεννοήσεως των
  έν τή πόλει εκδιδομένων εφημερίδων
  καθωρίσθη ή τιμή εκάστου φύλλου
  δραχμαί 6 000.000 πρός κάλυψιν έν
  μέρει των ύπερόγκων δαπανών εκ¬
  δόσεως. ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ
  —οο—
  ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  Τό ζήτημα της επαναλήψεως τής τη-
  τεγραφικής ή τής σαλασσΐας έπικοινω-
  νΐας μας μέ την πρωτεύουσαν αποτε¬
  λεί ζωτικόν ζήτημα' διά τόν τόπον μας.
  Αύτό τό γνωρΐζουν βεβαία ο! ιθύνον¬
  τες καί 'διά τουτο εΐμε,δα βέίαοι δτι
  σά καταβάλουν—άν δέν κατέβαλον
  ήδη—πάσαν δυνατήν προσπάθειαν ό¬
  πως ή έπικοινωνία αυτή επαναληφθή
  όσον τό δυνατόν τό ταχύτερον.
  —00—
  • ΙΙΑΡΑΦΩΝΙΑ1
  "Αποτελεί παραφωνίαν είς την ψυχο¬
  λογίαν τοΰ κόσμου, ό όποΤος δέν Θέ¬
  λει νά αίσδάνεται οΰτε νά βλέπη έ¬
  στω καΐ συμβολικά άντικείμενα, ή Θέα
  τόσων μαστιγίων τα όποϊα μολονότι
  είναι πράγματα καλλιτεχνικώτατα, ούχ'
  ήττον δμως μεταφέρουν κανένα νο-
  ερώς είς ύπόγεια σκοτεινά καΐ είς
  εποχήν την οποίαν ήλπΐσαμεν δλοι
  νά μή την έπανΐδωμεν Πρόκειται, δπως
  λέγουν αί διαταγαί, περί άντικειμένου
  τό οποίον άπαγορεύεται νά χρησιμο-
  ποιεΤται, έν τοιαύτη περιπτώσει λοι-
  πόν έφ' δσον είναι άχρηστον, είναι
  δέ κα! άντ,αισσΓ|Τΐκόν, καλόν δα, εί
  ναι νά φυλαχδή ώς άναμνηστικόν
  μιας έποχής παρελδούσης.
  σδς παρακαλώ νά μοθ έπιτρέψετε
  νά έκφράσω καϊ διά τοθ τύπου Θερ-
  μά συγχαρητήρια στά παληκάρια
  καί τόν άρχηγό τους γιά ϊναν ίερό
  σκοπό ποθ ήσχολεΐτο κοντά στούς
  άλλους δυό.
  Περιερχόμην την Κρήτην άπ' άκρου
  είς άκρον καί έργαζόμςνος έβλεπα
  συγχρόνως τάς υπηρεσίας των συ·
  ναδέλφων όμάδων.
  Γνωρίζω δτι δέν είναι τής παρού¬
  σης στιγμής νά εκθέσωμεν την αξίαν
  εκάστου καΐ την θέσιν πθϋ πρέπει ν ά
  καταλάβη είς τόν Εθνικόν άγώνα.
  Έν τούτοις δμως έφόσον μας ά-
  ναγκάζει ήμεθα ύποχρεωμένοι νά δώ¬
  σωμεν έν όλίγοις είς την δημοσιοτη-
  τα «αί τόν Λαόν μιά είκόνα, προσθέ-
  τοντες δτι πρέπει νά εχωμεν υπομο¬
  νήν καί δτι ή εξέλιξις τής καταστά¬
  σεως θά μας επιτρέψη νά εκθέσωμεν
  τόν τρόπον μέ τόν οποίον ό καθείς
  διεκδικεΐ θέσιν είς τόν Εθνικόν άγώ¬
  να μας.
  Ύπάρχουν μερικοί οί όποΐοι θά δώ
  σουν είς την ιστορίαν μεγάλης άξίας
  κατορθώματα διά τα όποΐα ή κοινω-
  νία δέν είνε κατατοπισμένη. "Ητοι:
  ύπάρχουν άνθρωποι ποθ συνηργά-
  σθησαν μέ τούς Γερμανούς καί φέ-
  ρονται σήμερον ώς μετασχόντες είς
  τόν άγώνα.
  'Άλλοι μαυραγορίται οί όποΐοι δι-
  εκδικοΰν θέσεις είς τόν Εθνικόν ά¬
  γώνα. Καί δλοι αύτοι ποθ παρουσι
  άζονται σήμερον ηρνήθησαν νά προ-
  σφέρουν τό παραμικρόν, άρέσκονται
  δμως νά φαίνωνται ώς έ'στω καί δ-
  ψιμοι πατριώται έν πλήρει έπιγνώσει
  των τοθ τί κάνουν.
  Πρέπει νά γνωρίζετε δτι θά έλθη ή
  ωρα δι' δλους, καί δι* αύτοΰς ποΰ
  ήργάσθησαν καί ώς έχέφρονες καΐ
  μετρημένοι σιωποθν έξακολουθοΰν-
  τες έργαζόμενοι, άλλά καί έκεΐνοι
  ποθ παρουσιάζονται σήμερον πολιτι¬
  κολογούντες θά άποκαλυφθοθν έν
  καιρώ.
  Διότι θά τούς θέσωμεν εύλόγως
  την ερώτησιν, ποΰ καί πότϊ έδρσσαν,
  Καί διά ποίου πιστοποιητικοΟ τής
  Συμμαχικήςύπηρεσίας ένΚρήτη ή τοΰ
  έν Κρήτη άντιπροσώπου τής Κυβερ¬
  νήσεως καί τής Κοινωνίας έμφαίνε-
  ται ή δράσις τού είς τόν Εθνικόν ά¬
  γώνα;
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 6.000-000
  ΤΡΙΤΗ 31 Όκτωβρίου 1944
  ΚΤΗυΚ Μ. 30ΗΕΕ3ΙΝΟΕΡ
  Π ί
  Ποίος είναι ό Άμερικανος
  Ή γρήγορη έπιτυχία τοϋ Άμερι-
  κανοϋ γεωργοΰ στήν αντιμετωπίση
  των διαφόρων ίργων τοθ έδωσε μίαν
  ϋπεφηφάνεια πού τόν έ'κανε νά περι¬
  φρονή τοΰςείδικοΰς.Δέν ήθελε νάφΐιά
  χνη πολλά πράγματα,παρά λΐγα καί
  καλά. Ή ίδιότητά τού αυτή έρχόταν
  σέ άντίθεσι μέ τή συνήθεια πού έπι-
  κρατοΰσε στήν Εύρώπη, νά άφοσιώ-
  νωνται σ' έ"να έπάγγελμα άπό πα-
  τέρα σέ γυιό. "Ετσι, ή τάσις πρός την
  πολυμάθεΐα έ'γινε ξέχωρο Άμερικα-
  νικό γνώρισμα.
  Άποστάσεις ποΰ θά πτοοθσαν τάν
  πιό τολμηρό Εύρωπαϊο άφηνσν τόν
  Άμερικανό άσυγκΐνητο. Πολλές οί-
  κογένειες πού ζοϋσαν στίς άνατολι-
  κές άΚτές τής Άμερικής μετανά-
  στευαν άπό τό έ"να μέρος σταλλο,
  μέχρις δτοο, στή δεύτερη ή τρίτη γε¬
  νεά, έφθασαν ώς την άκρη τοϋ Είρη-
  νικοϋ ΏκεανοΟ, καπου 4.800 χιλιό-
  μετρα άπό έκεΐ ποΰ εΐχαν ξεκινήσει
  "Υστερα, ή έπόμενη γενεά άρχισε νά
  μεταναστεύη, πίσω πρός τόν Ατλαν¬
  τικόν
  Ή εύκολία αύτ 1^ υεΐΛ3τμαήςασττι-
  κής κινήσεως συνεβάδιζε μέ μιά ά-
  κόμη βασικώτερη, άποψι τής Άμερι-
  κσνικής ζωής: Μέ την κοινωνική ρευ·
  στότητα. Άντί νά ΰπάρχουν κοινω-
  νικές διαβαθμίσεις, βάσιι των οποί¬
  ων κάθε τάξις νά μπορή νά εκτελή
  ωρισμένης φύσεως έργα, οί Άμερικα·
  νοΐ κατάλαβαν δτι ό κσθένας μπο
  ροθσε μιά μερά νά γίνη κάποιος, δτι
  ό καθένας ίΐχε τό δικαίωμα νά χρη¬
  σιμοποίησις τα ιδία μέσα άναδείξεως.
  Ή κυβέρνησις ύφίστατο ώς άπλός
  διαιτητής. Ή ανάδειξις τού άτό
  μου είναι μιά Ιννοια δημοκρατική
  πού έρμηνίύεται άπό τόν άτομικισμό.
  ' ' (ΣυνεχΙζεται)
  ΠΡΩΪΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Υπεγράφη ή Βουλγαρική άνακωχή
  Ή Βουλγαρία 8α αποζημιωθή το ΕΑλην.δημόσιον
  Αίβιομηχανίαιπεριέρχονται είςτούς συμμάχους
  ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΙΣ
  Ή Άγορβνομική ύπηρεσία Ηρα¬
  κλείου ανακοινοί δτι: Πάντες οί έμ-
  ποροι είδων τροφίμων καί βιωτικθν
  άνσγκών ώς έπίσης καί οί Διευθυν¬
  ταί Οίνοπωλείων, ΓαλακτοπωλεΙων,
  Ζαχαροπλαστείων, ΈστιατορΙων,
  Ξενοδοχείον, ΚαφενεΙων καί γενι¬
  κώς Δημοσίων κέντρων υποχρεούν¬
  ται δπως έντός διημέρου άπό τής δή-
  μοσιεύσεως τής παρούσης οί μέν
  πρώτοι τοποθετήσωσι πινακίδες επί
  εκάστου πωλουμένου εϊδους ^έμφαι-
  νούσας τό ποθούμενον εΐδος κατά
  ποιότητα καί προέλευσιν ώς καί την
  τιμήν πωλήσεως κατά συνήθη μονά-
  δα (βάρθς, μέτρον, τεμάχιον) οί δέ
  δεΰτεροι άναρτήσωσι σταθερώς καί
  είς καταφανές μέρος τού καταστή-
  μστός των πινακίδος έμφαινούσας
  τό ονοματεπώνυμον Διευθυντού έπι-
  χειρήσεως, την έπωνυμίαν ταύτης,
  ώς καί την τιμήν πωλήσεως εκάστου
  εϊδους κατά συνήθη μονάδα (βάρος,
  μέτρον τεμάχιον).
  Κατά την παρέλευσιν τής ταχθεί-
  σης ώς άνω προθεσμΐας οί παραβά-
  ται θάσυλλαμβάνωνται καί θάπαρα-
  πέμπωνται είς τό αρμόδιον δικα¬
  στήριον.
  Έν Ηρακλείω τή 30 8)βρ(ου 1944
  Ό Προϊστάμενος Άγορανομικής
  Υπηρεσίας
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Ύπομοίραρχος
  Δ Ι ΑΤ ΑΓ Η
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΆνακοινοΟται είς τό κοινόν δτι ό
  Πολιτικάς Κυβερνητικάς άντιπρόσω-
  πος έν Κρήτη, θά δέχεται καθ" εκά¬
  στην τοϋς πολίτας καί τάς έπιτροπάς
  άπό 11 — 12 π. μ.
  Εκάστη παρουσιαζομένη Έπιτρο·
  πή δύναται νά σύγκειται έξ 3—7
  μελών.
  'Επιτροπή περιλαμβάνουσα πλείο¬
  να των ?πτά μελών δέν γίνεται δε·
  κτή.
  Έν Ρεθύμνη τή 19-10-44
  Ό Πολιτ. Κυβ. Άντ. έν Κρήτη
  ΝΙΚ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  Ύπ]γος
  Την Ιην καί 2αν μηνός Νοεμβριού
  θέλει ενεργηθή Επιθεώρησις δλων
  των αύτ)των καί μοτοσυκλετων,
  παντός τΰπου είτε είς Όργανώσεις
  ΰπάγονται, είτε άνήκουν είς ιδιώ¬
  τας.
  Την Ιην τοθ Ν)βρίου θά έπιθεωρη-
  θώσι τα λεωφορεΐα καί έπιβατικα
  καί μοτοσυκλέται ,,τήν 2αν Ν)βρ(ου
  θά έπιθεωρηθωσι τα φορτηγά.
  Ή επιθεώρησις θά γίνη, είς την
  πλατείαν Δασκαλογιάννη. Πάν αυ¬
  τοκίνητον ή μοτοσυκλέτα μή έπιθεω-
  ρηθέν, συλλαμβανόμενον θά τώ ά-
  φαιρήται ή αδεία. Τα έπιθεωρούμενα
  θά ίφοδιάζωνται δι'εΙδικτ]ς ταυτότη-
  τος.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)χης ΠεζικοΟ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ,
  Την προσέχη Τετάρτην Ιην Νοεμ·
  βρίου έ. Ι. καί περί ώραν 3η μ. μ.
  καλοθνται τα μέλη τοθ Συνδέσμου
  Καφ)λών Ηρακλείου είς γενικήν συ¬
  νέλευσιν είς τό καφενειον τοθ κ.
  Μιχ. Μαρή όδός Χάνδακος. Λόγω
  της σπουδαιότητος παρακαλοθνται
  άπαντα τα μέλη νά παραυρεθοϋν
  είς αυτήν.
  Έν Ηρακλείου 2 8)βρ(ου 1944
  Ό Πρόεδρος
  ΜΙΧ. ΜΑΡΗΣ
  Γενικάς Γραμματεύς
  ΕΜΜ. ΠΑΛΟΥΡΗΣ
  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
  Κρητικήν ΈταιρΙαν Γεν. Έπιχειρή
  σεων* Ρέθυμνον. Λυπούμεβα μή δυ¬
  νόμενοι έλθωμεν είς συνεννόησιν. 'Υ-
  πάρχει προτεραιότης.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκαλοθνται άπαντες οί άνάπη-
  ροι οπλίται ώς καί τα θύματα απάν¬
  των των πολέμων ΝομοΟ Ηρακλεί¬
  ου, δπως προσέλθωσιν είς τα Γρα-
  φεϊα τοθ Συλλόγου (πσρά τό Εργα¬
  τικόν Κέντρον Ίταλική Άρχαιολογι-
  κή Σχολή Βαλιδέ Τζαμί) έντός 10 η¬
  μερών άπό τής 3Οή"ς 8)βρίου καί έγ-
  γραφοθν είς τόν άνω Σύλλογον, κα-
  ταβάλοντες τό ποσόν των 1Ο.ΟΟΟ.ΟΟΟ
  ώς έγγραφήν φέροντες μεθ' έαυτών
  τα βιβλιάρια συντάξεως ή' τα διπλώ-
  ματα αυτών.
  Οί των έπαρχιών δύνανται νά έγ·
  γραφοΰν δι" αίτήσεως τοϋ ύπ' αυτών
  εγγράφως έξουσιοδοτημένου άντιπρο
  σώπου των, δπως έπίσης δύνανται
  νά εγγράψουν άπαντες οί άνάπηροι
  οί μή άποκατεσ^ημένοι συνταξιοδο-
  τικώς. έχοντες δμως μεθ' έαυτών έ-
  πίσημα ίγγραφαφτι παραπέμπονται
  είς έπιτροπάς πρός κανονισμόν τής
  άναπηρίας των.
  "Ωραι εγγράφων 9—12 π. μ. καί
  3-5 μ. μ.
  Ηράκλειον 29 8)βρίυο 1944
  Ό Πρόεδρος
  Ν. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό Γραμματεύς
  ΣΤ. ΜΠΡΑΓΑΚΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ώς ήδη ανηγγέλθη υπεγράφη την
  28—10—1944 ή Βουλγαρική άνακω¬
  χή υπό τού στρατηγοθ Σέρ Τζοίημς-
  Γκάμελ ώς άντιπροσώπου Αγγλίας-
  Αμερικήν, τοθ ΣτρατηγοΟ Τολμπού
  κΐν ώς άντιπροσώπου τής Ρωσσίας
  καί των Βουλγάρων έπιτετραμμένων.
  Οί δροι τής άνακωχής έ'χουν ώς
  ακολούθως:
  1.— Ή Βουλγαρική Κυβέρνησις ά-
  ναλαμβάνει την υποχρέωσιν νά ά-
  φωπλίστ) τόν είς την χώραν ευρισκό¬
  μενον Γερμανικόν στρατόν καί νά
  τόν παραδώση ώς αίχμάλωτον είς
  τούς Συμμάχους. Νά θέβη. υπό περι.
  ορισμόν δλους τβύς Γερμανούς ύπη
  κόους καί τοΰς μετ' αυτών συνεργα-
  ζομένους. Καί νά θέση, τάς δυνάμεις
  της είς την διάθεσιν τοθ Συμμαχικοϋ
  ΣοβιετικοΟ Στρατηγείου.
  2.— Μετά την λήξιν των μετά τή~ς
  Γερμανίας έχθροπραξιών θά τεθοθν
  αί Βουλγβρικαί Δυνάμεις υπό Συμ¬
  μαχικόν έλεγχον.
  3.— Οί Βούλγαροι στρατιώται, πο-
  λιτικοί ύπάλληλοι καί λοιπά πρόσω-
  πα τελοΰντα υπό την προστασίαν
  των όφείλουν άμέσως νά έγκαταλεί·
  ψουν τα Έλληνικά καί Γιουγκοσ-
  λαυϊκά έδάφη. Νά άκυρώσουν δλατά
  διοικητικά καί Νομοθετικά μέτρα 'τά
  ότΐοϊα εΤχον εφαρμόση επί Έλληνι-
  κών καί. Γιουγκοσλαυϊκών εδαφών.
  Ή καθορισθεΐσα διά τα ώς άνω συμ-
  φωνία ήτο Ιίήμερος καί έληξε την
  26—10—1944.
  4.— Ή Βουλγαρική Κυβέρνησις ύ-
  ποχρεοϋται νά δώση. είς τάς Συμμα-
  χικάς Δυνάμεις δλα τα μίσα (τρο-
  χαϊον υλικόν—σιδηροδρόμους κλπ.)
  πρός εξυπηρέτησιν των κινήσεων
  των Συμμαχικον Δυνάμεων ύποχρε-
  ουμένη νά πληρώνη καί δλα τα Ι-
  ξοδα.
  5.— Ύποχρεοΰται νά παραχωρήση
  άμεσως είς τούς Συμμάχους δλην
  την είς Βουλγαρίαν Βιομηχανίαν, ή
  όποία θά έργάζεται διά τάς ανάγ¬
  κας των Συμμαχικον Δυνάμεων.
  6.— "Αμεσος κατάργησις τΟν μέ-
  χρι τούδε νόμων περί άπαγορεύσεως.
  7. Συνεργασία μετά των Συμμαχι-
  κών Δυνάμεων διά την ανακάλυψιν
  καί σύλληψιν τΟν ύπόΓττων πρθσώ-
  πων καί τΟν έγκληματιθν πολέμου.
  8. Άμεσος διάλυσις τΟν όργανώ-
  σεων καί άλλων παρομοίας φύσεως
  σωματείων τα όποΐα εξετέλουν προ¬
  παγάνδαν υπέρ τής Γερμανίας. Επι-
  βολή λογοκρισίας.
  9. Συμμαχικός ελεγχος έφ' ολο¬
  κλήρου τής χώρας.
  10. Αποκατάστασις τής περιουσί¬
  ας τΟν 'Ελλήνων καί Γιουγκο-
  σλαύων.
  11. 'Επιστροφή δλων τΟν υλικών,
  τθν ανηκόντων είτε είς τα Κράτη
  Ελλάδος Γιουγκοσλαυΐας εΛε είς
  Ιδιώτας τθν χωρΟν τούτων, τα όποΐα
  διηρπάγησαν ή έδεσμεύβησαν υπό
  τθν Βουλγαρικών Άρχϋν.
  12. Άμεσος παράδοσις τοθ πολ&·
  μικοϋ ύλικοϋ τού εύρισκομένου είς
  τό Βουλγαρικόν Ιδαφος είς τούς
  Συμμάχους ώς πολεμική λεία.
  13. Νά έκτελβ πάσας τάς άπαπήν.
  σεις τοθ ΣοβιετικοΟ ΣυμμαχικοΟ Άρ^
  χηγείου.
  14. Τα βουλγαρικά πλοϊα τίθενται
  υπό τόν έλεγχον των συμμάχων πρός
  χρήσιν αυτόν.
  15. "Ολαι αί έν Βουλγαρία βιομη^
  χανίαι θά χρησιμοποιοθνται υπό των
  Συμμάχων Δυνάμεων.
  16. Διά την τήρησιν των δρων τής
  άνακωχής 'Επιτροπή έλέγχου απο¬
  τελούμενη άπό "Αγγλους, Ρώσσους
  καί Άμερικανούς θά ρυθμίζη καί θά
  παρακολουθή την εκτέλεσιν τθν δ¬
  ρων.
  17. Οί παρόντες δροι τίθενται έν
  ισχύϊ άπό τής ημέρας τής υπογρα¬
  φάς τής άνακωχής 28 Όκτωβρίου
  1944.
  1,8. Τό πρωτόκολλον άναφέρει δτι
  ή Βουλγαρία θά προμηθεύη τρόφιμα
  κοί άλλα ειδή πρώτης άνάγκης είς
  τούς πληθυσμούς Ελλάδος καί Γιου¬
  γκοσλαυΐας διά τάς καταστροφάς
  ποθ ύπέφεραν οί Βούλγαροι είς τάς
  χώρας αύτάς κατά την διάρκειαν
  τής κατοχής. . ■
  Δηλώσεις τού Στερατηγοϋ Ούΐλσων.
  )ά βοηθήσωμεν την Έλλάδα πάσει δυνάμει.
  Χθές ό Άρχιστράτηγος τής Μεσο- ραιδ 46 χιλ. τόνοι τροφίμων. Άναμέ-
  γείου_ Στρατηγός ΟύΤλσων έκαμε νονται συντόμως καί άλλα ήδη πρώ
  Ή κάτωθι Οπογεγραμμένη 'Επιτροπή εύ-
  χβχριστεΐ θερμότατα τόν κ. Άριστοτέλην
  Γραμματικάκην 5ιά την διάθεσιν 100 οκά¬
  δων σάπωνος υπέρ τοθ ΓΊοσοκομεΙου
  τοθ Άντάρτου.
  Ή πατριωτική καί Ιερά αυτή πράξις
  τού περιποιεΐ χφ δντι μεγάλην τιμήν δι"
  αυτόν καί ί-παινον καθ* δτι άνακουφίζίι
  τούς στυλοβάτας τής ελευθερίας τής
  Πατρίδος μας.
  "Ηράκλειον 28—10—1944.
  Ή Έιτιτροπή
  ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΖΩΗ ΧΡ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΓΕΩΡΠΑ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
  Α Ν Α ΚΟΙΝΩΣΙΣ
  "Ανακοιοθμεν είς τό σεβαστόν κοινόν
  τού ΝομοΟΗρακλείου δτι είς ουδένα α¬
  πολύτως Κχει δοθή έντολή δημιουργίαν
  έράνου υπέρ τοθ Νοσοκομείον τού Άν-
  τάρτου. ΟΙ βουλόμενοι όπως συνεισοέ-
  ρουν διά τόν πατριωτικόν καί Ιερόν τοθ-
  τον σκοπόν, δέον νά αποτείνωνται είς
  την σχετικήν "Επιτροπήν (οικίαν Εύαγ-
  πρός τοΰς άντιπροσώπους τοϋ τύ-
  που στάς Αθήνας τάς άκολούθους
  δηλώσεις: *
  Ή άπελευθέρωσις τοΰ ΰπολοίπου
  κατεχομένου τμήματος τής Ελλά¬
  δος είναι ζήτημα συντομωτάτου χρό-
  νού.
  Θά βοηθήσωμίν την Έλλάδα εί¬
  πεν δ Άρχιστράτηγος είς όλας τάς
  σφαίρας καί μέ δλας μσς τάς δυνά¬
  μεις.
  Τό έργον τής ανασυγκροτήσεως
  είναι βαρύ. Ήδη έ'φθασαν είς Πει·
  της άνάγκης διά τόνΈλληνικόν λαόν.
  Ή Ελλάς είπεν ό Άρχιστράτη¬
  γος θά έ'χει την καλύτερον μερίδαώ"
  στε νά -άνανείψτ] δσον τό δυνατόν
  σύντομα άπό τα δεινά ποϋ τής έπε-
  συσώρευσεν ό βάρβαρος κατακτητής.
  Ερωτηθείς υπό των άντιπροσώ-
  "ων το° τυπου εάν τα Βρεττανικά
  —τρατευματα θάπαραμείνουν είς την
  Έλλάδα μετά την απελευθέρωσιν
  της, ό Άρχηστράτηγος απήντησεν :
  Μάλιστα θά πρέπει νά παραμείνουν.
  Κατελήφθη ή Μπρέντα
  Ή 2α Βρεττανική στρατειά κατέ¬
  λαβεν είς την "Ολλανδίαν τόν σπου¬
  δαίον κόμβον Πρέντα.
  'Αποστέλλονται τρόφιμα είς την Κρήτην
  Άργά την νύκτα ελάβομεν παρά των
  γραφείων τού Πολιτ. Κυβερνητ. Άντιπρο
  σώπου καί τής Στρατιωτικάς Διοικήσεως
  "Ηρακλείου την κάτωθι ανακοίνωσιν πρός
  δημοσίευσιν:
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Άναπληρωτής τοθ Κυβερτητι·
  κοθ Άντιπροσώπου έν Κρήττ) κ. Πα·
  παδογιάννης καί ό ΣτρατιωτικόςΔιοι
  κητής κ. Νάθενας έδέχθησαν σήμερον
  πολλούς έμπόρους είς τούς όποίους
  συνέστησαν την διάθεσιν των είς χεΐ
  ρας των τροφίμων καί άλλων είδών
  ύπθδύσεως καί ρουχισμοΟ.
  Οί έμποροι ύπεσχέθησαν νά προ-
  σφέραυν επί πιστώσει οσα τρόφιμα
  διαβέτουν διά τάς ανάγκας τόν ένό-
  πλων όμάδων παρέσχον δμως την
  διαβεβαίωσιν δτι δέν ύπάρχουν είς
  χείρας των αί θρυλούμεναι ποσότη-
  τες.
  'Η Στρατιωτική
  τούτου έν συνεννοήσει μέ τόν Πολιτι
  κόν Κυβερνητικόν Αντιπρόσωπον
  εξέδωκε πρόσκλησιν δηλώσεως τρο¬
  φίμων κλπ. καί έπιφυλάσσεται νά
  διατάξη, έρεύναο καί αυστηράς ,κυ-
  ρώσεις εναντίον εκείνον οί όποΐοι ά-
  ποκρύπτουν τα τρό(|ιμα.
  Ό Πολιτικάς Κυβερνητικάς άντι-
  τόν έπισιτισμόν τής Κρήτης καί δτι
  μολονότι δέν δύναται νά καθορισθή
  ίπακριβώς ό χρόνος τής άφΐξεως τής
  βοηθείας έλπίζουν δτι δέν θά είναι
  Κα, πάλιν ή Κολωνία
  "Ως άναφέρει τό ανακοινωθέν τού
  Υπ. Άεροπορίας ή Κολωνία υπέ¬
  στη καί πάλιν τα συγκεντρωτικά
  πλήγματα τί)ς Βρεττανικής Άεροπο¬
  ρίας.
  ΤΤεισματώδεις μαχαι
  Έξ Ανατολικώς Πρωσσίας αγ¬
  γέλεται ότι λαμβάνουσιν χώραν λυσ
  σώδεις μαχαι. Λεπτομέρειαι έλλεί-
  πουν.
  Επήλθε συνεννόησις μέ
  όλα τα κόμματα
  Κατόπιν συνεργασίας, τού μέ τούς
  , άντιπροσώπους τοθ ΚομμουνιστικοΟ
  πολυ μακράν, ένώ εΤναι βέβαιον δτι Κόμματος της Ελλάδος κ. κ. Ζεύγσυ
  ή βοηθεία θά είνε τοιαύτης εκτάσεως καί Σιάντου, ό κ. Πρωθυπθυργός
  φθάση όλόκληρος ό ' προέβη είς δηλώσεις δτι ίπΠλθΐ ττλή-
  Νησου θά άνακου ρης συμφωνία, διά τό νομοσχέδιον
  θά
  ώστε δταν
  πληθυσμός
  φισθή.
  Ή κοινή δμως
  ίχη ύπ' βψιν τάς
  περί τής έπιστρατεύσεως, μέ δλα τα
  γνώμη όφείλει νά κόμματα.
  δυσχερείας της εκ ' —________———-—--_________
  φορτώσεως,άποθηκεύσΐως, διανομής,
  καί μεταφοράς των άποσταλησομέ
  νων είδΟν είς τα κέντρα καταναλώ
  σεως ή όποία θά γίνη βάσει σχεδίου
  τό οποίον καταρτΐζεται.
  (Έκ των Γραφείων τοθ Πολιτ. Κυ·
  Άντιπροσώπου καί της Στρα
  Διοικήσεως Ηρακλείου).
  Δημ. Μεϊμεράκη παρά την πλατείαν Δα-1 πρόσωπος καί ή Στρστιωτικη Διοίκη
  σκαλογιάννη) ιείς ήν θά δηλώνεται τό
  ■προϊόν τής είσφορθς διά νά έτπμελεϊται
  τής μεταφοράς καί διαθέσεών των.
  "Ηράκλειον 28-10—1944.
  Ή 'Επιτροπή
  ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜ. ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΖΩΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ
  ΓΕΩΡΠΑ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
  σις ευρίσκονται είς την ευχάριστον
  θέσιν νά άνακοινώσουν επισήμως δ
  τι ήλθον είς επαφήν μέ τόν άρμόδι
  όν ανώτερον Βρεττανόν Άξιωματι
  κόν τοθ Συμμαχικοϋ Στρατηγείου
  τής Μέσης Άνατολής διά την βοήθει
  αν ήν οΓ Σύμμαχοι θά παράσχουν διά
  κατόπιν;' Εκκενούται ή Θεσ)νίκη
  Αγγέλλεται επισήμως δτι ήρχισε
  ή έκκένωσις της Θεσσαλονίκης άπό
  τα Γερμανικόν στρατεύματα.
  • » ■> ι ■
  46.000 τόν. τροφίμων
  Μέχρι τής στιγμής αφίχθησαν είς
  άμε-
  τόν Πειραια δι' αγγλικών καί
  ρικανικών άτμοπλοίων 46.ΟΟΟ
  τόν-
  νοι τροφίμων. Αναμένονται καί νέα
  φορτία.
  , ■ !1 * · * · —■—■
  Συμμαχικαί Δυνάμεις κατέλαβον
  είς την Ιταλίαν την γενέτειραν τοθ
  Μουσολίνι Πρεντάμπιο.
  ΥΣΤΑΤΗΙΤΙΓΜΗ
  —Βρετττανικά στρατεύματα άπη·
  λευθέρωσαν την Κοζάνην.
  —Είς τάς Αθήνας έφθασαν 2000
  τόννοι γαιανθράκων διά τάς ίδιωτι
  ωτικάς ανάγκας.
  —Ή πρώτη διανομή τροφίμων είς
  τάς "Αθήνας θ' άρχίστι έντός των
  προυεχών ημερών.
  —200 ίστιοφόρα θά χρησιμοποιή·
  θοθν διά την μεταφοράν τροφίμων
  είς τάς ελληνικάς νησους.
  —2ΟΟΟ άεροπλάνα έβομβάρδισαν
  τό Χάμ, ΜοΟνστερ, ΆμβοΟργον.Άλ
  λαι άίροίΐορικαί δυνάμεις περιλαμ·
  βάνουσαι καί 800 βαρέα βομβαρδιστι
  κά δπληξαν τό Βέσελιγκ, τό Βερολί¬
  νον. Άπό τάς έπιχειρήσεις αύτάς ά-
  πωλέσβη 2ν άεροπλάνον.
  —Τό Γερμανικόν αέτωπον μεταξύ
  Μπρέντα—Ρόσενταλ άποσυντίθεται.