90682

Αριθμός τεύχους

171

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

12/6/1978

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ή «κουτσουρεμένη» αυτή εκδοση, είναι μιά άκόμη όπόδειξη τού πολύπλευρου διωγμοϋ μας
  ■ Χαρας ο' αυτόν, ποϋ «ρΐν μέ Ι
  | χΰμα, τοθ φραξουν οί αλλοι τ6
  στόμα, «ρολάβη ν* ιτβϊ 6στω
  —, καα μιά συλλοτθή δική «ου.
  ε— "· εχΜΕΑΜΤΖΑΚΗΚ
  εχα οί
  βαχειχ απο ιη κβμτμ
  ■Η ΑΛΗΘΕΙΑΙ
  ΑΕΥΤΕΡΑ12 ΙΟΥΝΟΥ 1978
  ΗΜΚΑΒΙΟ-
  5 - Τφ.
  ««. 171 «ρΒ.
  ΕΒΛΟΜΛΛΙΑΙΛ
  ΠΛΓΚΡΗΤΙΑ
  Οΐβ-β— ν*Λ·: ΜΛΝΟΖ ΧΑΡ:
  ΑΗΝΟΚΙΟΓΡΛΦΙΝΗ

  ι
  νά μή γΓνη πό νηαί* μιά νέα
  ΡΟΣ
  Α \
  ' ' ι ι ·
  δλοι μαζί
  ΚΑ>Η σταΧανια
  ΑΝ Α ΤΟΥ!
  ΠΡΙΝ άπό* άρκετό καϋρό" καί συγκεκριμένον στ<5 158 φ. ττίς μοκρτΊς αυτής εφημερίδας, πού" στί- υ,ερα παρουσυάζεταυ δυστυχως άκόμη μι,κρό'τερη, σέ* ερευνά μας σχετϋκτΐ μέ* τος άιιερυΜανονατο'ύ- κές 8ά*σεις σττΐν Κρήτη καί εύδυκώτερα γυά ττίν προσπαθεία έγκατάστασης τής 6ης Βάσης θανα*του σττΐν περυοχη τής Δραπανοκεφάλας Χα¬ νίων, καταγγείλαμε τα έγκληματυκά σχέδυα των Νατο'ύκων "συμμάχων" μας >ά υ.ετατρέψουν τΐΐν
  Κρητη όλοκληρη σέ μυά τεραστία ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΝΑ-
  ΤΟΙΚΗ ΒΑΣΗ! Ού πληροφορίες μας τότε εφερνοιν
  την περυοχτί τής Δραπανοκεφάλας σάν τόν νέ*ο
  τόπο έγΜατάστασης μυδς άπό* τίς μεγαλύτερες
  πολεμΐ/Μείς εγκαταστάσεως σττγν περι,οχή τής με-
  σογείου.'
  Τό* σχέδυο τ<5 όποΧο καταστρώθηκε άπό" μυ- κτή άμερυκοίνυκη έποτροπτι μέ τή συμμετοχτί έ- πυτελυκων καί τεχνυκων αξιωματικών προρ3λέ- πει, μεγάλα έλικοδρόμια, τεράστυο μηχανολο- γικό κέντρο, ύπόγειους χώρους πού πιθανότα- τα θ(ί χρησυμοποιηθοϋν γΐ(ί την έγκατάσταση καί άποθήκευση πυρηνικων δπλων, δεξαμενές, μετεωρολογικό* σταθμό καύ ύπόγευους σταθμού'ς άνεφοδυασμοθ ύποβρυχιίων. Οί, έγκαταστοίσευς αύτές, πού* ττ^ν στυγμιΐ αυτή" έχουν μπεΐ. στό" στοίδ^ο τής ύλοπούησης, γόνονταυ ιέ εύθύ"νη τοΌ κέντρου άποθήκευσης στρατηγι,κου υλυκοΰ, βασυκός κλόιδος τοθ άμε- ρυκάνι,κου πεντάγωνου. "Οπως εΐναυ γνωστό*, τη βδρμοίδα ποτί ΐίέ- ρασε, τό* θέυ,α αύτ(5 τής έπέχταστίς των έγκατα- στάσεων των άμερυκανονατουκων $άσεων σττιν Κρή*τη, άπασχόλησε ττι Βουλτί, ΰστερα άπό σχε- τιχές άναφορές των κατοίκων τής περυοχ?)ς τίς οποίες άνέπτυξαν οί Βουλευτάς τοθ ΚΚΕ Καλ- ης «αύ Δαμανάκη. Ή Κυβέρνηση δυά τοθ ύπουργοϋ της κ.Α¬ βέρωφ παραδέχτηκε δτυ πράγματυ γύνονταυ έ- πεκτάσευς, χαρακτηρύζοντάς τος "εργα ύποδο- μ?ις τοΌ ΝΑΤΟ" καό τό λυπηρό, τιίς θεώρησε έ- πυβαλλόμενεςί Ή προσπάθευα δμως υ,ετατροπής τής χώρας μας καύ εύδυκώτερα τής Κρήτης σέ στρατοωτυκό προγεφυρωμά" ένΐίντυα στοθς λαού"ς της Μέσης Άνατολής καί στιίς σοσυαλυστυκές χωρες, δχϋ μόνο τορπυλλύζευ ττίν εΰρτίνη στό"ν εύπ<1θ?) αύτό χώρο, άλλά τό χευροτερο, σέ μυά ένδεχόιιενη συγκρουση τό νησύ μας θά κατα- στραφεΐ 'δλοκληρωτυκά. Ό αγώνας καύ τό κύνημα κατά των Ξένων Βάσεων πρέπει, καύ μπορεΰ νά γύνει. πυύ εντο- νος, πί,ό" συστηματυκός, εΐναυ άνάγκη νά άγ- καλυάσευ άκόμη περυσσότερους "Ελληνες. Τα σχέδι,α των γνωστων κύκλων πού ξεδυάντροπα παζαρεθουν τή"ν έθνυκη άνεξαρτησύα μας πύσω άπό* τύς πλδτες τοΰ Έλληνυκοϋ λαου, θά πέ- σουν στό* κενό*. Τα πραγματυκά συμφέροντα τοΰ ΈλληνυκοΌ λαοΰ ερχονταο αέ ρυζυκή άντύθεση μέ έκεϊ,να των Δυτυκοευρωπαιίων Ίμπερι-αλυ- ' Γ. ΛΑΓ. Σέ παλαι,ότερη έρευνά ϋας, ^Λ^ 6όθηκε ή εθκαιρία νά. άποκαΑύ- Φουμε τό σχοτεινό χαί Οποπτο ρόλο τ*|ς άμερικ—νίκης έταιρίας "ΡΑ- σΐΡΙΟ ΑΗαΗΙΤΕΟΤε ΑΝΟ ΕΝσΐΝ_ΕΚ8 ΓΝΟΟΚΡΟΚΑΤΕϋ·· ίΠΑΧΙΦΙΚ) , κθΒώς καΐ την Ματάφορη παραβίαση ά,πό μέρους τΐΐς έργούοσΐα ττΐε 'ελληνίκΤ^ς 'Ερ¬ γατικάς νομοθεσίας σέ βάρος των ' Κλλήνων έργαζοιχένων πό6 έργά£σν- ται σέ &ιάφορε£ ε16ι,ΗΟτ-τες σ'αυτήν. Ετήν 6ρευνα μας αυτή θέσαιιε καθ σχετίκά έρωτήματϊχ πρός κάθε αρμοδία Οπηρεσία τοθ ΈλΑηνικοΟ Δημοσίου χαί ίδιαίτερα πρός τόν Έτχότιτη Εργασίας, οί 6ποΙθί δμως ττροτίμησαν νά σιωηοθν μέχρι. τώ- ρα....... Τό θέμα μαλι,στα πρόσφατα άτιασχόλησε παί τή Βουλή, Οστερα άπό σχε- τική έπερώτηση τοθ Βουλευτή β. Σκουλα. Δέν γνωρίζουμεοώτήτή στιγ- μή την απαντήση πού €6ωσε ό άρμόδίθς ύπουργός κ.Αβέρωφ στόν έ- τθΕρωτόντα Βουλευτή άλλά άν κρίνουμε άπό άνάλογες περι,πτώσεις πού κατά τό παρελθόν εχει, κληθεΐ άπό βουλευτές τής άντιπολύτευσης νά απαντήσει σέ θέματα τής αρμοδιοτητάς τού προτιμα νά τούς άττθΜθλεΐ "δημαγωγούς". Σήμερα ιέ νέα στοιχεΐα έπανερχώμαστε γύρω άπό τό Γδιο θέμα. 'Η ΠΑΣΙΦΙΚ βρίσκεται έγκατεστημένη στόν τότχο μας άπό τό 1969 κατόπιν τής Οπογραίρής τοθ όπ'άριθ. Γ61173-74-Ο-0039 συμι3οί_Χσϋ μέ την άμερικάνΐΜη άεροπορία. Άνίΐμεσα στ'άλλα στό συμβόλαιο άναΐρέ- ρεται. "Τό συμβόλαιο τοθτο £χει γραΐρή διά την υπερασπίση τής Κυ¬ βερνήσεως των Ήνωμένων Πολιτειων καΐ^ εϋναι έντός τής προβλέψεως τοθ Συμφώνου κατανοήσεως μετα£ύ τής Έλλην ι κης Κυβερνήσεως χαΐ χθν ΗΠΑ..." Φανερό εΐναι άπό την αναγνώση αυτή τοθ επισήμου συμ3ολαίουτα πνεθμα καΐ οί δροι μέ βάση τούς όπούους £χει ύτιογραφεΕ άπό θέση πιά Ισχύος καΐ καταχτητή (Βλέπε ωωτοτυπία τοθ συμβολαίου)Έντάσ- σεται βεβαία μέσα στό γεν-ικότερο πνεθμα των σχέσεων Έλλαδας-ΗΠΑ σχέσεις πού έρχονται σέ διαμμετρικήν άντ £ θέση μέ τάπραγματΐΗά συμ¬ φέρον τα τοθ τόπου μας. Γνωστό δέ είναι δτι άν ενας "Ελληνας έγκα- τασταθεΐ σέ μι.ά χώρα τής Εύρώπης είναι ύποχρεωμένος νά άναλαμβά- νει όρισμένες Οποχρεώσεις κα£ ψυσικά θά άτολαιφάνει καί τα διιοι^μοπα πού θά τοθ παρέχει τό Κράτος στό δποϊο θά ζεΕ κα£ θά έργά^εται. Φαίνεται δμως δτι στή χώρα μας την όπσ£α μετέτρεφαν σέ "Εέφραγο άμπέλι" γιά τούς 'ΑμΕρι>«αυονατοΪΜσάς, δλα αύτά ε^ναι,.. "δημαγωγϋες".
  Διευθυντής τής έταιρί,ας αυτής στό 'Ηράκλειο είναι ο ΡΗΑΝ0Ι5
  νου»Ε, άμερικανός άΕιωματικός, πού ή παραμικρή τού ενεργεια έλέγ-
  χεται άπό τό κεντρικό τής "Αθήνας.
  2τώ θέματα προσωπικοθ Ίσχυρί£εται δτι έφαρμόζει την 'Ελληνι-
  κή νομοθεσία. Αύτό δμως πού ξέρουν καλά οί έργαζόμενοι είναι τό
  γεγονός δτι κανείς νόμος Ελληνικάς δέν έφαρμόζεται.
  Νά μερικά δείγματα άπό την... έφαρμογή των Έλληνικων νομών:
  * Κανείς έργαΕόμενος 6έν βλέπει ποτέ αΟΕηση οθτε προαγωγή έκτός
  άπό έλάχιστες περιπτωσει,ς. Έτσι ύπάρχουν ανθρωποι πού ώφελή-
  θηκαν μονο κα£ μόνο έπειδή εΐχαν σχέσεις μέ τούς άμερικάνους.
  * Μέχρι πρότινος δέν γ ινόταν καμμιά άναγγελία προσλήψεως άλλοόα-
  ποθ στόν όργανισμό άπασχολήσεως έργατικοθ ΔυναμικοΟ. "Ετσι ηροσ-
  λαμβάνουν τόν άλλοδαττό καί. μετά άρχι,ζουν την 6ια6ικασ£α γιά 4-
  δεια ααραμονής κα£ εργασίας. 'ΑνεΕάρτητα τής τύχης τής αιίτησης
  γιά αδεία α<ιτός 6ΕακολουθεΙ νά έργάζεται. * Κάνουν μ^ταθίσεις ά/.λοδαπων άνευ άλλαγής τής αδείας έργασίαςέ- νώ δ τα ν έγκρ£νετα*ι, ή αδεία εργασίας άναχρέρει σέ πιά θέση έπι- τρέπετα* νά έργάζεται.ά άλλοδαπός. * Άν ό άλλοδαπός εΓναι Έλληνο... τότε προσλαμβάνεται σάν "Ελ¬ ληνας κα*ί ν'ΕΧά'ΑΗθλουθοΟν την διαοικασία τής αδείας εργασύας την ό ποία άν πάρει 6·μ^θωτός τότε γίνεται ϋπήκοος τής δευτέρας ιβώ- ρας π.χ. *σ Έλληνοαμερικάνος γίνεται, άμερικάνος τό δποΐο σημαί- νέ ι δικαίωμα 161οχτησί.ας ΒΑ αύτ/ου άνευ Τελωνείου καί έ<ρορ£ας, δικαίωμα άγορά'ς δΊαφορών εί6ων χωρίς φόρους κ.ά. . ο αν ν.αται/ οί μασονοι τόν φακό τής α φανος ΠΑ ΤΗΝ ΚΡΗΝΗ Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ τ?ϊς έφημεροδας μας κ. Γεώργϋος Μαρονάκης, Πλον5τωνος 19, Ήράκλεϋθ, κατάθεσε στά Γρα- φεϋα τής "Άλτίθευας" πεντακο'σες (500) δραχμάς, σάν εναρξη έράνου γυά τ»5ν τοποθίτηση ένό*ς καλαο'- σθητου κυγκλιδώματος, προκευμέ*- νου νά προστατευθεΧ ή Κρτινη Μο- ροζιίνη, άπό' τΐ^ν άνεπανό'ρθωτη φθο ρα* πού* υφίσταται κάθε με*ρα, με* τό νοί τΐίν κλωτσοθν ντόπι,ου καί ζέ- νου άσυνευδητου καυ άνεύθυνοο κυ ρίως δμως τουρυστες. Ό κ. Μαρι,νάκης μδς τό*νοσε ό¬ τι δέν θέλει νέ την πρωτοβουλια τού νά θίζει, τό*ν κ. Δτίμαρχο, 'πι- στει5ει δμως ότι δέν είναι μόνον δικό* τού δικαιωμα Π ύποχρέωση, ή ΐροστασιία τοθ μοναδικοθ μνημειου αύτοθ, άλλά καί των ίδίων των Δημοτών, δταν διαπιστώνουν τη*ν ά- δράνεια των Άρχόντων τους. "Αν μ π ο ρε_ϊτε Στείχ ε τ ε Ι τή συνόρομή ΠΟΖΑ Τη: Άζκομοτικοί τί^ς Ασφαλείας παρακολουθοθν ττ) δι,κη.ΠλάΤ τους ο μασδνος Ανδρ. Άνδρεαδαχ/ς.ΠΟΖΑ 2η:Όέπί τούτου α¬ φιχθείς έζ Αθηνών ίδρυττις ττίς μασονίας στήν Κρητη καί χουντιχδς δήμαρχος Άρχανδν Καλοχριστιανάκης,ποΰ έπισκίφτηκε χρίν τή δίκη τόν Είσαγγελία κ.ΖορμπΛ στδ Γραφεΐο τον,γελσ. εύχαριστημένος άπδ την άναβολή.ΠΟΖΑ 3ηι Ό δικηγδρος κ.Δττμ.Μαλλιαρά- κτ)ς(μη μασδνος),ποΟ διαμαρτυρήθηκε στδν Πρδεδρο τοθ Δικαστηρίου γιά τή λήφη των φωτογραφΐΌν καί μΛς άπείλησε μέ ύκοβολή μηνύσεων.ΠΟΖΑ 4η:Ό άρχιμασόνος Χανίων,επί .τούτου κι'αύτ4ς αφιχθείς Κ.ΠολιτΛφ,δ όποΓος σήκωσε χέρι εναντίον τοθ διευθνν- . τή τής ΠΆλή*θειας"γιά τίς φωτογραφίες.ΠΟΖΑ 5η: Ό ί,δι,ος,σπρώχνοντας τδν "άδελφό" Καλοχριστιανάκη,ττ) στιγμτ) πού κατευθύνε- ταν νά μ4ς έπιτεθεΓ.ΠΟΖΑ 6η:Σττ)ν εζοδο τδν Δικαστηρίων μιά μασονικτ) 6μίγυρις·Διακρίνονται & γιατρδς Γαροφαλάκης(πού δια- γρ&φηκε άπδ τδ ΠΑΣΟΚ λδγο» τής μασονιχής τού ίδιδτητας),ο Καλοχριστιανάκης καί ο άρχιερίας τής Στοβς Ηρακλείου γιατρός Πουλιανάκης. ΠΟ^,Α 7η: Ό Τέ'λης Γιαννακουδάκης ποδ κήρε τα μασονικΑ ιΤγγραφά καί κατήγγειλε τδσοσοβαρίς σέ Βαρος τού ένέρ— γειες άπδ παρ&γοντες τής Χωροφυλακής καί τής Εΐσαγγελίας Ήρακλείου,καταθέτοντικ ο*·ε|Γΐκ& καί στδν Άνακριτή κ.Παντελάκη. ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ τελι,χά* έκ 'άό'ρι.στου "π βιίχη των μα- Παρόντες ίσαν μο"νον οί δυό" έ* των τεσσοί- παρακολο5θηση κο5 τού κάνουν τα" άστυνομ'.κά' όρ- σο*νων", όπως εί,ναυ γνωσττί ή ύϊό'θεση τΜς ντε- Ρων χατηγορουμε'νων κ.χ, Άρι-στ. Γυαννακουδοί- γανα Άσφαλειίας Ήραχλειίου". ζαγωγτΐς των μασθ*νων εγγράφων άΐό* τή* Στοα" "Ά- *ης χαύ Μά*νος Χαρής. Ό ΓΊ,ανναχουδοίχης άνοίφερε άχό"μη στό Δι,- ρι,άδνη" τοΰ Ήραχλεύου, ή όχοι-'α δρχι-σε νοί συ- Ό κρϋτος, ποτί έχει, άναλοίβευ ττίν εύθι5νη χαστή.ρι.ο ότι, τι-'ς δ?1θεν χαταθέσει,ς νέ τίζ ό- ςητεΕται, το" μεσημε*ρυ τής ιιροχθεσι,νίΐς ΓΕε'μιιτης. *αιΓ έ*χευ όμολογήΌει, ΤΓίν πράξι. της ύπεζαγωγηε κοΐες ιιαραιιεμφθΜκανε οί, ύνόΆουνοι, κατηγοροιί- Λό*γος της άναβολής ίταν ή μή* κλΜτευσητων κ · Γυαννακουδάκπί ςΓίτησε έχι,'μονα χαι.' έντονα μενοι. σ'αύτή" τή διίκπ τοι$£ τύς έΐέβαλαν ντίχτα, δι5ο έχ των κατηγορουμένων χ.χ. Ν. τ'ι.λά'χη χαι,' ν ά" γιίνει, ή δι,'χη ίστω χαύ νοί δι,αχωρι,στεΕ άπό" όταν τό"ν έ — ι,σχεφθΓίχανε χαύ το*ν έχβυάσανε οί Γ. Κι,αγι,αδά'χη. Ή άναβολή* έ"γυνε νέ χρόταση τού τοιίς 5λλους δυ<5 χατηγοροϋ"μενους, γυατυ' δΐως άζι.ωματυχοι; Φουχαροίχης χαό Γτρύγχος, βγοίζον- Είσαγγελία χ. Γ. Ζυρμκβ. είτε "δέν άντέχει, ΐλέον τό* χυνηγπτό χαιί τή*ν τοίς τον άπό' τό* χώρο της ψυλαχί)ς, δχου έχρα- Ο ΣΥΝΕΧΕΙΑ σττ» Γ*λ 2
  ι
  ι
  ι
  II
  ι
  ι
  ο ΟΙ Ξ
  ΤΗϋκΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  χορος ο&υτ^Ε*/
  που πρν με^χίρρα εου
  φροξουν οί αλ'λοι εο οτ,ομα
  προλαρη νρ πει εοοω κ αι ι_»ια
  ουλλαΡπ φκη/τ;ου χ
  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  'απόψει
  'ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ,
  ΕΙΝΑΙ γνωστό ότι ή άδιαωορία είναι, έ-
  να, άπό τα πιό χαραχτηριστικά και! έ-
  πικίνδυνα γνωρίσματα των ά>8ρώπων της
  έποχης μας.
  ΟΛΟΙ σχεδόν οί σύγχρονοι άνθρωττ,οι ά-
  διαφορουν γιά τα παντα και! τό μόνο πού
  τούς ένδιαφέρει εϋναι ό στενδς προ¬
  σωπικάς τους κύκλος 'καί τό άτομικό Βό-
  λεμα.
  ΙΣΩΣ νά ύτταρχει καί δικαιολογητικός λό-
  γος αυτής της σκληρης και! άπαράδεχτης
  πραγματικότητος, άν σκεφτει κανείς τα
  τόσα δέ ινα πού έχει περάσει ό σημερι-
  νδς άνθρωπος, τίς τόσες προδοσίες και!
  γενικά τίς ταλαιπωρίες που τού δχουν
  άφαιρέσει τα εύγενικά αι,σθήματα.
  ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΑ, γιά τό θέμα τοϋ άγώνα κα-
  τά των 'Αμερικανικών Βάσεων και! τοϋ
  θανατηφόρου κινδύνου μέ τόν οποίον ά-
  ττειλουν τό Λαό μας, δγινε πρόοχρατα πο-
  λύ συζητήση, γιά την "άδιαφορία" πού
  έδειξε ό κόσμος στή σχετική συγκεντρώ¬
  ση πού πραγματοποιηθή κ ε στό 'Βρακλειο.
  ΕΚΕΙΝΟΙ μάλιστα πού δνουν συμφέρον-
  τα νά παρουσιάζουν άποδυναμωμένο τόν
  άγωνα, έπέμειναν και! προεξέτειναν την
  Ι|!αδιαφορία", θέλοντας νά ύπογραμμίβίουν
  ότι, ό Λαός δηθεν δέν ένδιαφέρεται.
  ΚΙ ΟΜΩΣ, ένώ κατ'αρχην δτσι φαίνονται
  τα πράγματα, δέν εϊ,ναι στό βάθοςέτσι,
  όσον άφορδ τουλάχιστον τό συγκεκρι-
  μένο θέμα. Τώρα τό άν ό Λαός δέν εί¬
  ναι αύτός πού ττ,ρέπει νά εϋναιάπόπλευ-
  ρας άριθμου, αύτό έχει αλλο,σπουδαΐο
  μάλιστα, δικαιολογητικό λόγο.
  Ο ΛΟΓΟΣ είναι ότι ό πολύς άπλός Λαός,
  είναι άπληροφόρητος όσον άφορα τόν μέ¬
  γα κίνδυνο τόν όποΓο περικλείουν οί
  Βάσεις. Και! σ'αύτό ακριβώς τή μεγάλη
  εύθύνη την φέρουν οί ταγοί, οί άρμό-
  διοι και! ει,δικά οί αποτελούντες τίς
  'Επιτροπές, πού δέν δχουν κάνει στό
  σημεΐο αύτό καμμιά πρόοδο. "Ας φρον-
  τίσουν λοιπόν νά ένημερώσουν τό Λαό.
  Αύτό είναι τό πρωτο τους καθήκον.
  Η ΣΚΑΚΙΕΡΑ
  ΚΟΣΜΟΤΣΤΟΡΙΚΟ έ'ργο, παρά λι'γο νά χαρακτηρι-
  στεΐ ή.. ."ΣχαΗΐέρα" πού" δηυ.ιοϋ*ργησε έ Δημος
  Ηρακλείου χαί έγχαινςασε προχθές ό χ. Δη-
  μαρχος, σττίν Πλατεία Κορνάρου, παιζοντας μά-
  λιστα χαί ό ΐδιος, μαζί μέ καμμιά είχοσαριά*
  αλλα ιΧτομα, τη βραδυά των έγχαινίων.
  ΚΑΘΕ έ'ργο χαί μάλιστα Δημοτιχό* είναι χαλό
  χαί αξιο. "θταν δμως έχομε τοσες ελλείψει^,
  "θταν δέν ύπα'ρχουν δρόιιοι της άνθρωπιας."θ-
  ταν λείπουν τόσα αλλα έπείγοντα γιά την πό*-
  λη τοθ Ηρακλείου, ή δημιουργία τής Σχαχιέ-
  ρας, πού* προβλη'θηχε μάλιστα πομπωδως, θυμί-
  ζει ττ5 γνωστη παροιμία: ""θλα τοίχε η Μαριο-
  ρτί..."-
  ΕΡΓΑ λοιπόν χυριε Δημαρχε περισσότερο σο3α-
  ρά χαί άναγχαία, αν δέν θέλετε νά σας προ-
  σάψουν χαμμιά νέα χατηγορία, ότι δηλ. παί-
  ζετε.,.σχάχι στίς πλάτες των Δημοτων σας.
  ΟΙ ΑΟΛΟΦΟΝΟΙ
  ΜΟΝΟ δολοφόνους πρέπει νά χαραχτηρίσει χα-
  νείς τού*$ "άστυνομιχού*ς" πού" άπασχόλησαν
  πρόσφατα τό Πανελλ^νιο, μέ τι'ς έγχληματιχε'ς
  ενεργείας τους χατά δυό άνθρώπων, άνεξάρτη- ·
  τα τοΰ ήθιχου ποιοϋ των τελευταιων.
  ΣΩΣΤΑ ηδη ή Εισαγγελιχτι άρχτί τοιίς παρε*πειιψε
  νά διχαστοΌν σε* 3αθμό* καχουργτιματος, γιατι
  άλοίμονο αν οί άστυνομιχοι πού* χρατοΰν πι-
  στόλια, άρχιζουν νά πυροβολοΌν αοπλους, ό-
  ποιδτίποτε χι (5ν είναι αύτοι.
  ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ δολοφόνοι πρέπει νά διχαστουν
  παραδειγματιχα, γιατί" αν μείνουν άτιμώρητοι
  ισως τό προίγμα νά πάρη εχταση, άφο3' είναι
  γνωστό ότι μεριχοί αλλοι άπό τα Σώματα Α¬
  σφαλείας, μπορεΐ νά ζεθαρε'ψουν χαί νά μετα-
  τραποΰν οέ επικινδύνους "πιστολε'ρος".
  1™βϊ Μ'όποιον δάσκαλο καθισεΐ£··
  >υ 1 ■ ->-■* Μ
  νφήενιανακι
  1978 Ι § Κ |ε^ ^^ |
  ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΙ
  Ο κ. ΣΤΑΜΑΤηΧ
  ΚΙ ΕΜΕΙΣ
  *
  Αν μπορεΐτε
  ετ ε
  τή συνδρομή
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ της συνδρομης σας θά μας
  βοηθήσει πολύ αυτόν τόν καιρό.
  * "Οσοι χρωστατε ένα χρόνο, στεί-
  λετε Δρχ. 250.
  * "Οσοι χρωστατε δυό χρόνια,στεί-
  λετε Δρχ. 500.
  * "Οσοι δέν πληρώσατε καθόλου καί
  χρωστατε έπομένως τρία χρόνια,στεί-
  λετε Δρχ. 750.
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ τής συνδρομης σας, άπό
  δποιο μέρος κι άν Βρίσκεστε, μπο-
  ρεϊ. νά γίνει μέ ταχυδρομική έπι-
  ταγή πρός την: Εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ηρακλειον Κρήτης.
  ■ΟΥΖ ΚΟΥΧ ■ ΚΟΥ! ΚΟΥ! · ΚΟΥΧ ΚΟΥΧ · ΚΟΥ! ΚΟΥΧ
  * *Η πρόσφατη καινούργια περιπέτεια
  τής εφημερίδας μας, σχετικά μέ τό
  πρόΒλημα τής δκδοσής της καί ή γνω-
  στή άπό παληά συνεχής μεταστέγα-
  σή μας άπό τό έ"να τυπογραφεΐο στό
  άλλο, μέ άποτέλεσμα άπό τό προη-
  γούμενο ωθλλο νά βγαίνει "κουτσου-
  ρεμένη", σέ δυό σελίδες,δγινε ά-
  φορμή πολλών συζητήσεων, άπό τίς
  οποίες δέν 6λλειπαν καί ·τά εύτρά-
  πελλα.
  Δΐαβαστε παρακάτω τό πρώτο σέ
  μορφή διαλόγου:
  — Τί σχέση εχει η "'Αλήθεια" μέ
  τόν τέως βασιληα Κωνσταντίνο;
  — Καμμιά. ,
  — Καί δμως £χει.
  — Ποία;
  — Ό Κωνσταντίνος περιφερότανε
  "άπό χωρίου είς χωρίον" καί ή "'Α¬
  λήθεια" περιφέρεται ... "άπό τυ-
  πογραφεί,ου είς τυπογραφείον".
  'Ελπίζω τουλάχιστον νά μην...
  έ^οριστοϋμε κι εμείς σάν τόν "τέως".
  'Αλλά κι άν κάτι τέτοιο συμβεΐ,ή
  "'Αλήθεια" θά έ κτύπων ε τα ι δχι μό¬
  νο στό έξωτερικό, άλλά καί στό πθρ
  τό ... εξώτερον, δπου έπιδιώκουν
  "ώρισμένοι" νά την άποστείλουν..
  * Κι £νας δεύτερος διάλογος:
  — Είδες, τοθ κόψανε τοϋ Χαρή τίς
  δυό σελίδες.
  — Αύτό δέν είναι τίποτε. 'Εγώ φο-
  ■ βάμαι πώς σέ λίγο θά τοϋ κόψουνε
  τόν .. .
  *Η τελευταία λέ.ζ,τ δέν άκούστη-
  κε καλά, ϋποθέτω δμως ότι θάθελε
  νά πεϊ αύτός πού την είπε ... τόν
  ... λαιμό !..
  * Κι £να ποιηματάκι τώρα:
  Γιά... "τεχνικούς λόγους"
  κι άλλους... "εύλόγους"
  άλλά χωρι,ς φόγους
  καθώς συμβαίνει
  σέ περιπτώσεις άναλόγους
  γιά δσους είναι γραμμένοι
  σέ.1.1. "μαύρους καταλόγους" '
  έπειδή άγαποϋν ϋσως
  τούς ελευθέρους διαλόγους
  καί δέν τρέφουν μίσος
  άλλά ούτε φροϋδες έλπίδες
  άγαπητέ άναγνώστη, ώς είδες
  (άν δέν φοράς παροπίδες)
  κυκλοφοροϋμε άπό προχθές
  σέ δυό μόνο σελίδες.
  Κι δμως νοιώθομε γ ι αύτό
  χαρά μέσ'στά στήθια
  γιατί κρίνομε σωστό
  πώς δέν πρέπει πολύ
  νά... κυκλοωορεϊ ή "'Αλήθεια",
  Ύπάρχουν έξ'άλλου, πολλές
  άλλες έφημερίδες
  (άσχετο άν τρών
  τοϋ λέοντος τίς μερίδες)
  πού γράφουν παραμύθια
  γιά τίς άποσπερίδες
  καί δέν τούς κυνηγοϋν
  οί μεγάλες... φαλλίδες.
  "Ετσι, άκολουθώντας στράτες
  στρωτές καί στρωτά... στρατάκια
  βλέποντας τίς διώξεις μας
  στρίβουν τα... μουστάκια
  καί άκρως γαλήνιοι
  ή καί... Γαλενιανίνειοι
  τρών τα... χιλιαρικάκια.
  Καρυκομώων καί μυστακιοφόρος *Η-
  ρακλειώτης, γνωστός περισσότερο
  σάν... "σπιτονοικοκύρης τοϋ Γεωρ-
  γαλά", έπιτέθηκε κατά τής "Αλη¬
  θείας" άπό την εφημερίδα τοϋ συ-
  ναδέλφου τού... "*Ιπποκράτη", προσ-
  παθώντας νά είρωνευτεΐ την έκδο-
  τική περιπέτεια μας.
  Τόν πληροφορώ ότι δεχόμαστε
  την πρόκληση, δσο σαχλή κι αν ή-
  ταν καί γιά την πιστοποιήση τοϋ
  δτι κυκλοφορεί ή εφημερίδα μας σέ
  4.500 μέ 5.0 00 φύλλα κάθε βδομά-
  δα, τόν παραπέμπω νά τοϋ τό βε-
  βαιώσει δ Ι,διός συνάδελφός τού στά
  μηχανήματα τοϋ δποίου έκδιδότανε
  μέχρι προχθές άκόμη ή "'Αλήθεια".
  "Οσο γιά τή στέγασή μας καί
  'τα λοιπά περί Ιδρυμάτων, τοϋ ά-
  παντώ ότι: δέν λεγόμαστε "Γεωρ-
  γαλάδες" γιά νά μας στεγάσει στήν
  πολυκατοικία τού καί, έξ* άλλου,
  καθώς άκουσα άπό τέως..,συγγενι-
  κό τού πρόσωπο, δέν φημίζεται γιά
  τή... χουβαρντοσύνη τού, άκόμη καί
  στίς περιπτώσεις πού £χει έκ τοϋ
  ... νόμου ύποχρέωση.
  Κατά τα άλλα μιά τελευταία έ-
  ρώτηση:
  - Γιατρέ, μήπως πρέπει νά σέ δεί
  κανένας... γιατρός;
  Υ.Γ. Γιά τή μεγάλη μαρμάρινη ταμ-
  πέλλα, μέ τα "χρυσά γράμματα" θά
  τα ποϋμε μιά άλλη φορά, "σαιτονοι-
  κοκύρη τοϋ Γεωργαλα".
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΣτΓΐν παράπλευρη φωτογραφύα ό Βουλευτάς
  "Ν.Δ." χ. Μ. Γαλενιανός, πλάϊ στόν ΰπουργό
  χ, Μαν. Κεφαλογιοίννη, που είναι ό πρωτος δι-
  δάξας αί πολλά. Τό "Γαλενιανάχι"(όπως λέγε-
  ται χαΐδευτιχά) φαίνεται μέ σχυιιμένο τό χε-
  φάλι, σά νο: αίστάνεται ντροπη, άπό τό πρό-
  σφατο "σχανδαλάχι" πού άποχαλυφθηχε, πρός δ-
  φελος της εφημερίδας τού "Κρητιχό Μέλλον"
  χαί σέ βάρος των αλλων έπαρχιαχων έφηιι,ερί-
  δων. ΓΊ,ά τό θέμα θά διαμαρτυρηθεϊ χαί η -"Ε-
  νωση Ίδι^οχτητων Έπαρχιαχοΰ Τύ"που...
  Ό 6ηουρνο<. Δικσιοσύνης κ. Στσμάτης, ποθ κλήβη- κε άπό τόν Βουλευτή κ. Κ. Μπαντουβά νά απαν¬ τήσει στή Βουλή, γιβ Τ1ς δικαστικές διώξεις εναντίον τοθ έκδότη της «Αληθείας» Ό γνωστός Κρητικός δη- μοσιογράφος κ. Γιάννης Φουράκης, συγγραφέας τοθ διδλίου «Σιωνιστι- κές ΣυνωμοσΙες», ό ο¬ ποίος μέ τή γνωστή έ- πιστολή τού στόν κ. Γ. Μαθρο (πού δημοσιεύτη- κε πρΐν ένάμισυ περίπου χρόνο κατ' άιτοκλειστικό- τητα στήν «Άλήθεισ») προέβλεπε καί προειδο- ποιούσε γιά τή διαλύση της ΕΔΗΚ Μετά άπό τή μην υ σή μας ΑΡΧ1ΣΑΝ ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΣΕΙ1 για τις υπογραφες ΤΩΝ ΧΟΥΝΤΙΚΩΝ άναχρίσεις άπό την Πταισματ οδ ιχη δ. Κατσα- άπό τό θέμα των "ΰπογραφων" για τή"ν ^αποφυ- χουντιχών, πού" μαζεΰτηχαν άπό>τό Ηραχλει,ο.
  έντολτΐ γιά τη'ν προχαταρ χτ ιχ4 εξετάση εδω-
  Ζορμπδς, μετά τΐΐν υπο8ολη ττ,ε μη-
  νυττίριας άναφορδς τοΌ διευθυνττί τής εφημερίδας μας, δ
  οποίος ζήτησε την τιμωρία των "σχόντων την πρωτοβου-
  λία" γιά άναμόχλευση των πολιτικών παθών και τιροσβο-
  λη της έπαιτείου της θρυλλικτϊς Μάχης τής Κρήτης.
  κλτΐθηκε νά καταθέσει και ο μηνυτής-
  ί
  ΑΡΧΙΣΑΝ οί
  ράχ η, γΰρω
  λάχιση των
  ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ
  σε δ Είσαγγελέας
  γιά
  τής έ-παιτείου
  ΜΕΤΑΞΥ των αλλων
  διευθυντάς
  τρέχοντος
  ΤΡΑΠΕΖΕΣ
  Κ α Ι
  ΑΛΗΘΕΙΑ
  Ό διευθυντής της Έμ-
  πορικής ,Τραπέζης "Ηρα¬
  κλείου κ. Γαλιάκης, τοΰ ό-
  ποΐου — μεταξύ άλλων —
  τή μασονική Ιδιότητα άπο-
  καλυψε ή εφημερίδα μας,
  μαζί μέ την σύζυγό τού
  (έπίσης ύπάλληλο ττ|ς ϊ-
  διας Τράπεζας), σέ μιά
  δεξίωστρ όχετικά πρόσφα¬
  τη, πρός τιμήν τοΰ κ. Κων¬
  σταντίνου Μητσοτάκη,
  πρΐν άκόμη ό τελευταίας
  όριστεΐ ύπουργός Συντο-
  νισμοΰ. Γιά την άποκάλυ-
  ψή μας ό κ. διευθυντής δέν
  μας κρατα όπωσδήποτε
  κακία, όπως τό ΐδιο συμ-
  βαίνει καί μέ τόν κ. υ¬
  πουρ γό, γιά δσσ τοθ Εχο¬
  με γράψει.
  Αύτό έξ άλλου θό: άπο-
  δειχτεΐ καί άπό τή στάση
  πού θά κρατήσουν σέ λίγο
  οί δυό φίλοι καί ύπηρεσια
  κά συνδεόμενοι τώρα, σέ
  σχέση ύφισταμένου καί
  προϊσταμένου, πού θά ύ-
  ποβάλωμε — σύμφωνα μέ
  τό νόμο — αϊτηση διομη-
  χανικοΰ δανείου, πού χο-
  ρηγεΐται μέσω Έπιμελη-
  τηρίου, αιτό τίς Έμπορι-
  κές Τραπεζες. Πάντως άν
  δέν μας χορηγηθεΐ, παρ'
  έλπΐδα, θά καταφύγομε σέ
  άλλες Τράπεζες, δπου —
  φυσικά — ύπάρχουν — κα¬
  τά σύμτττωση — κι έκεϊ δι-
  ευθυντές φίλοι Μασό-
  νοι. Κι' άν κι άπό έκεΐ δέν
  γίνει τίποτε, θά άττοτα-
  θοΰμε στήν Κτηματική
  Τραπέζα, δπου έχομε έ-
  κλεχτό φίλο, τόν Γενι-
  κό Διοικητή κ. Κώστα Στε
  φανάκη, πρωτοξάδελφο
  τοθ άλλου υψηλού φί-
  λου μας κ. Κώστα Μητσο¬
  τάκη.
  Πολύ φοβούμαστε δτι
  θά πήξωμε στά λε-
  φτά, άπό τα δάνεια πού
  θά συνορίζονται οί
  Τραπεζες, ποία νά μάς
  πρωτοδώσει!
  γ ι α την εν ισχύση
  μιάς προσπάθειας
  οί φιλοι
  ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  ΟΣΟΙ ένδιαφέρεστε νά έπικοινωνήσε-
  τε μέ τούς ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,
  μπορεΐτε νά τηλεφωνήσετε στά νού-
  μερα: 280-647, 234-146 καί 280-291.
  "Αν θέλετε νά γράφετε, στείλε-
  τε τό γράμμα σας στή διεύθυνση:
  Τ.Θ. 164- ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ.
  ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ
  Οσοι προσπα-
  θ ο υ ν νά φιμώ-
  σ ο υν τόν Τύ π ο
  είναι έχθροί
  τής Δημοκρατίας
  ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ -επί τέλους- κύριε Δή-
  μαρχε * Ηρακλείου, μέ τό θέμα τής
  καταστροφάς της Κρήνης Μοροζίνη;;;
  , ΠΑ 2η ΦΟΡΑ
  'ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΜΕΝΗ,
  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  Ή ΑΛΗ
  ΕΙΑ
  ΔΥΣΤΥΧΩΣ κι αυτή τή βδθμάδα, γιά
  δεύτερη φορα, ή εφημερίδα μας βγαί¬
  νει "κουτσουρεμένη", μέ δύο μόνον
  σελίδες.-
  ΠΑ ΝΑ κυκλοφορήσει έστω καί έ"τσι,
  χρειάστηκε νά γίνει συνδυασμός γρα-
  φομηχανής ΙΒΜ, φίλμς καί "Οφσετ.
  ΖΗΤΟΥΜΕ καί πάλι συγνώμη άπό τό ά-
  ναγνωστικό Κοινό καί έπικαλούμεθα
  την κατανοήση τού.
  ΕΠΕΙΔΗ πιστεύομε στήν άναγκαιότη-
  τα της δκδοσης, έτχιμένομε, έλπί-
  ζοντας δτι πολύ σύντομα ή"Άλήθει.α"
  χάρις καί στή βοηθεία τΟν καλών φί-
  λων της, θά λύσει τό έκδοτικό πρό-
  βλημα καί θά έπανέλθει στήν πρώ-
  τη μορφή της, ισως δέ καί καλύτε-
  ΡΠ.
  οσ ΤΟΤΕ σας ζητοθμε νά μ&ς κατα-
  νοήσετε σάν άναγνώστες καί διαφη-
  μιζόμενοι.
  Ή ΑΛΗΘΕΙΑ"
  Λόγω ελλείψεως χώρου - Τούς ζπτοϋμε συγνώμη
  ΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΟΙ
  ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΝ
  ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ
  ΛΥΠΟΥΜΛΣΤΕ εΐλικρινά κου δέν μιΐοροθ-
  με νά καταχωρήσουμε στ6 φύλλο αύτό (ή ήμ(.
  •υλλο στήν κυριολεξΐα), τίς διαφημίσεις 4κ-
  λεκτών —λ—ών μος. Προτιμήσαμε, λόγω τής
  ίλλείψιως χώρου νά ξημιωθοθμε εμείς οΐκονο
  μικά, νά χάσουν οί θιαφημιζόμενοι την προ-
  βολή τους, άλλά νά ώφεληθεΐ δσο γΐνεται —-
  ρισσότερο 6 άνογνώστης, μέ την προσθήκη ΙΜ-
  ρισσότερης Ολης στή θέση των 6ιαφημ(—ών.
  ΖΗΤΟΥΜΕ συγνώμη άπδ τούς διαψημιζό-
  μενοϋς ~λά~ς μας τούς 6πο(ους άναφέρομΐ
  παρακάτω ·
  - Ξυλσποθήκη ΛΝΤΟΝΙΟΥ ΜΛΜΑΛΛΚΗ.
  (Πορκέτσ Τροιτικης ΞυλεΙας ΣΕΛΜΑΜ), Λ.
  62 Μαρτύρων - Τηλ. 2850014 καί 289302.
  - Νέα Ξυλο-οβήκη Ν. καί Ε. ΧΛΡΟΝΙΤΛΚΗ.
  Λ. ΚνωσοΟ - Τηλ. 230168.
  - Τζάμια, Κροσταλλα, Καθρέ—βς ΝΙΚ. ΜΑΥ-
  ΡΟΜΜΛΤΗ Ε.Ε.Ε., Λ. Έθν. 'Λντιστά—ως 61
  - Τηλ. 231263.
  - Οικονομικαί Ναθλοι ΤαξιδιωτικοΟ Γραο*1ου
  «ΣΟΦΙΟΣ ΤΟΥΡΣ», ΆγΙου Τίτου 2 - Τηλ.
  , 283737 - 287637.
  - Γραφεϊο Γεν. ΤουρισμοΟ «ΣΟΦΙΟΣ ΤΟΥΡΣ»
  Φιλελλήνων 4 Άθήνα — Τηλ. 01 —3238727
  καί 3238728 καί Ηράκλειον ΑνΙου ΤΙτβο
  2 - Τηλ. 287737.
  - Άλλαν-τικά Κ. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ.
  - Γραφιϊο ΟΙκονομικών Τΐχνικών Μϊλβτών καί
  'Επιχειρήσεων ΜΙΧ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!
  Νυμφαίου 4 καί Μιχαλακοπούλου 68 — Τηλ!
  - -Λνθη ΝΛΡΚΙΣΣΟΣ.
  - ΠιτσαρΙα ΠΙΖΕΡΙΛ ΝΤΕ ΝΑΠΟΛΙ Το«ϊγ Κα-
  μάρβς, Τηλ. 223023. Κ«ς λο
  - ΟΙκοδομικές Έπιχειρήσεις ΑΦΟΙ ΓΑΛΕΝΙΑ-
  Ά Α· Γ-ΡΓΑΛΗΣ ΟΕ· Τΐλ !Γ
  - -ΗλιβκοΙ θκρμοσΐφωνες ΜΙΡΟΜΙΤ, 'Αντιποό.
  σωπος ΉρβκλίΙου Γ. Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λϊ-
  βήν«υ 4. Πάροβος 62 Μαρτύρων 103, 'τηλ.
  - Νυκτιρινο Κέντρο «ΑΚΤΗ ΖΕΥΧ».
  Την Τβια συγνώμη ζή—Ομβ καί άττο
  ♦♦»
  Η ΑΛΗΘΕΙΛ
  ΛγωνΙζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  ική της
  γροθιά