90685

Αριθμός τεύχους

172

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 3

Ημερομηνία Έκδοσης

19/6/1978

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ή «κουτσουρεμενη» αύτη εκδοοη, εΤναι μια άκόμη άπόδβιξη τοθ πολύπλευρου διωγμοϋ μας
  Χαρθς σ' ούτον, ποθ πρΐν μ* Ι
  χώμα, τοθ φρονούν οί Λλλοι τό |
  οτόμα, προλάίη νά «ϊ Ιστω ■
  καΐ μι& συλλοΛή βική τού. "
  ΕΖΟ ΟΙ ΣΕΝΕΧ ΒΛΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβνβονίΑβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΛΦΙΚΗ
  . ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ι
  ΔΕΥΤΕΡΑ19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978
  ΗΡΛΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 200291
  ————————————————
  ο,άμερικανοι πρόσβαλαντόν άρχιεπίσκοποκρήτης
  ινα ν
  ΤΙΜΟΘΕΟνάπ
  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΎ α Ι
  VI
  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ: «Έμένα ήΠατρίδα μου
  ϋποφέρει άπό σάς,πώς είναι δυνατόν...»
  ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ένό*ς δημοσιεύματος, στ?1 γνωστή στήλη τοθ Δημάρχου χ. Καρέλλη, στήν ε¬
  φημερίδα τού *·"Άλλαγή", συζητήθηκε ευρύτατα ττί βδομάδα πού πέρασε, μιά πρό*ταση-
  πρόκληση των Αμερικανόν τής Βάσης Γουρνων, σύμφωνα με τή*ν όποία πρότειναν νά δώ¬
  σουν στό*ν 'Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ινα έχατομμύριο δραχμάς γιά τό* Πιτσουλάχειο, άλλά
  έπειδή 6 Άρχιεπίσκοπος χ. Τιμό*θεος τούς άντιπρό*τεινε νά τα δώσουν στή*ν Καλυβιανή
  (τό διχό* τού δηλ. ΐδρυμα), ού" προσφέροντες Ιφυγαν χωρίς νά δώσουν τελιχα" τα χρή-
  ματα, κου" δπως δή*λωσαν ?ίταν άποτέλεσμα έράνου στή μνήμη τοθ άποθανύντος Άρχιεπι-
  σχό'που Εύγενίου.
  Τό* θέμαπήρε Ιχταση χαί έχ τοθ έπίσης ίλλου σχετιχοθ δημοσιεύματος σύμφωνα μέ
  τό όποίο δ Άρχιεπίσκοπος χ. Τιμό*θεος, έπιδιώχει νά κλείση τό* ΪΙιτσουλάχειο,πράγμα
  γιά τό όποϋο ένδιαφέρθηκε ή χ. Ευτυχία Πιτσουλάχη ('Ελληνοαμεριχανίδα) χαί ή δ-
  ποίαΐχανε σχετιχά διαβήματα στό*ν Δήμαρχο χ. Καρέλλη χαί στό*ν Άρχιεπίσκοπο.
  Ή εφημερίδα μας διερεύνησε τό* δλο θέμα, καί τό* άποτέλεσμα τής ερεύνας μας αυ¬
  τής είναι τό* ιιαραχάτω:
  "Οντως, άζιωματικοί Άμερικανοί τής Βάσης Γουρνων, συνοδευό*μενοι άπό* τό*ν γνω-
  στό* "ά'νθρωπό" τους, Μασονο σημειωτέον, χ. Νιχολαϋδη, έπισκεφθήκανε τό*ν 'Αρχιεπί-
  σχοπο χαί τοθ πρότειναν νά τοθ δώσουν μιά δωρεά έχατό* χιλιάδων δραχμων (χαί δχι
  ένό*ς έχατομμυρίου!), γιάτό Πιτσουλα*κειο, την Άρχιεπισκοπή κ.λ.π., υπό τή*ν προΰ-
  πόθεση δμως (άχούσατε, άχούσατε) δτι θά τραβήξουν σέ ταινία τηλεοράσεως τή* σχη-
  νή τής παραδόσεως των χρημάτων, γιά" νά τής χοίνουν διαφημιστιχή χρήση!!!
  Στήν παραπάνω άχαραχτήριστη, σχόπυμη χαι: ξεδυάντροπη πρό*ταση-πρό·χληση, χατά
  τοθ έπυχεφαλής τής 'ΕχχλησιΓας τής Κρήτης, ό Άρχοεπόσχοπος χ. Τυμό*θεος απήντησε,
  νέ μυά φράση, πού γι,ά* πρώτη φορά άχούστηχε μέχρυ τώρα άπό* στό*μα άνώτερου χληρυχοθ
  τίΐς ύδιαύτερης πατριΐδας μας;
  " Έγώ τέτοι,α πράγματα 6έν θέλω. Έμένα ή πατρίδα μου ύποφέ-
  ρει άπό τούς 'Αμερικανούς.....πώς εΓναι δυνατόν νά δεχτώ
  Ιτέτοιες έμφανίσεις τιού άποσκοποθν νά μέ ρεζιλέψουν έδώ καί
  στήν Άμερική";
  Τό* μό*νο πο3 δ*έχτηκε ό Άρχι,επυσχοπος χαιί τοι5ς άντυπρύτευνε, ίταν νά τούς κα*-
  νει, Ινα εύχαρυστήρυο δι,ά τοθ τύπου, πλή*ν δμως ού Άμερυχανοί δέν συμφώνησαν καί
  έΊρυγαν, χωρός νά χλεύσουν τό* πρωτό*τυπο αύτό*... δυαφημυστυχό* συμβύλαυοϊ...
  Εΐναυ νομίζομε περυττό* να σχολι,άσωμε τό παραπάνω θλι,βερό* γυά την άξι»οπρέ*πει,οί
  μας γεγονός, ποιί Ιδυδε τό* δυχαόωμα στόν 'Αρχι,επύσχοπο τής Κρήτης -<5ν δέν ?ΐταν τό¬ σο πρδος- νά χρησομοπουήσευ ... καταλλήλως, εναντίον των άδίσταχτων έμπίρων χάθε ΰεροθ χαό όσύου χαύ την πουμαντορϋκή τού ράβδο άκό'μη! Γυατό, πως άλλοιως νά χατα- λάβουν ού άπολίτι,στου, οί, άδιίσταχτου, οί, γκάγχστερς, ού δολλαριοπροσκυ*νητοι, συν- δοαλλαγευς καιί μεταπράτες των συνευδήσεων, ότι, δέν ίχουν δυκαύωμα, έν όνό*ματο τρΐ/Ών χιλιάδων δολλαρύων, νά θέλουν νά μετατρέψουν τό*ν έπυχεφαλ?ς τής Κρητυχτίς 'Εχχλησιίας, σέ ... διαφημι,στυχό* τους δργανο, Βάζοντάς μάλυστα νά... ποζάρη σάν... σοθπερ-στάρ στήν Τηλεό*ραση! Καό χάτυ άχό*μη: άπώτερος στό*χος αυτής τ?ίς ενεργείας ?Ίταν - δπως χαό πολύ* πα- λιό*τερα σέ παρόμοι,ες περοπτώσεος, Ιχομε ζαναγράψει να δειίξουν στό χουνό των τηλεο- ράσεων ποθ θά πρό*0αλαν την ταονία, δτι στήν Κρήτη ύπάρχουν "άγαθές σχέσεις" μετα- ζύ* των Άμεριχανών χαιί ττίς 'Εχχλησίας χο δτι., παρά τα δΜχτυμπανυζό*μενα εναντίον τους άπό" "όροσμεΛ>ους", ού Αμερικανόν κάνουν... δωρεές στά όρφανά τής Κρήτης.
  βέτομε τό* θέμα, χωρίς περισσότερες άναλοχτεις, γιατί πιστεύΌμε δτι ό Λαό*ς χα-
  ταλαβαίνει πολλά. Καί ζητοθμε άπό τούς ύΐεύθυνους ταγούς τής Πολιτείας, τοθ. Δήμου
  χαί τοθ ΛαοΏ γενιχώτερα, νά χαταδιχάσουν την πρόταση-πρό'χληση, γιά νά χαταλάβουν,
  επί τέλους, οί "έμποροι των εθνών", δτι ύπάρχει μιά χώρα πού λέγεται 'Ελλάδα, χι
  Ινα νησί της πού λέγεται Κρήτη, δπου 6 Άμεριχάνιχος "Πράσινος θεό*ς",τό* άμαρτωλό*
  δολλάριο, δέν είναι ίχανό* νά έζαγοράζει συνειδήσεις, ίδανιχά χαί πιστεύω.
  ι Μ.Χ.
  Υ.Γ. Γιά δυ<5 3δομάδες -δπως άναγγέλλομε ηαί άτό άλλη θέση- ή μιχρή αυτή φωνή τής 11 Αληθείας", δέν θά άχουστεϊ, προκει^ι^νου σ'αύτό τό διάστημα νά λύσωμε τό* γνωστό έχδοτιχό μας πρόβλημα. Μέχρι τίς 10 Ιουλίου, πού θά ξαναχυχλοφορήσει στήν χανο- νιχή της Ιχδοση ή εφημερίδα μας, μιά ύιόμνηση χάνομε στούς άναγνωστες μας: Στίς δυό αύτές 3δομάδες πού δέν θά μδς διαβάζουν, νά θυμοθνται νοερά, Ιστω τίς δυό" Δευτέρες τής άιιουσίας μας, 26 Ίουνίου καί 3 Ιουλίου, έτοθτο μονάχα: "Οτι οί Ά- μεριχανοί καί μόνον οί Άμεριχανοί, είναι οί μεγάλοι έχθροί τής 'Ελλάδας χαί οί έπιχίνδυνοι χαί μοιραϊοι, είδιχά γιά την Κρήτη μας, ύ'πουλοι χαταχτητές χαί άχό'ρ- ταγοι έπιβουλείς τής ηρωιχής μας πατρίδος. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΛΟΓΟΥ,) ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ τού γιώργη στρατάκη ΒΔΟΜΑΔΕΣ τώρα - τέσσερις μέ τή σημερινή- παραχολουθοθμε δλοι μας, συνταχτιχό* χαί ά- ναγνωστιχό χοινό*, τή μονόωυλλη Ιχδοση τής "'Αλήθειας". Καί διερωτούμαστε: Μά πδς εί¬ ναι δυνατό" στά 1978 μιά εφημερίδα μέ 5.000 φύλλα χυχλοφορίας, σέ μιά πολη των 100.000 χατοίχων, νά 3γαίνει μέ γραφομηχανές Γ) χαί μέ πολύγραφο άχό*μα. Καί δμως αυτή είναι Α πραγματιχό*τητα. Τώρα ποιοί είναι οί συντελεστές τής δυσάρε- στης αυτής άναγχαιό*τητας;Δέν χρειάζεται χαί μεγάλη προσπαθεία γιά νά άποχαλυφθοθνε. 'Αρ- χεζ νά παραχολουθοθσε χανείς την Ιχδοση τής εφημερίδας αυτής άπό* τα πρθτα της βήματα, μέχρι σήμερα. Διαπίστωση πρώτη: Ή "Άλήθεια" μ'Ινα ί- διύρρυθμο θίλεγα τρό*πο, τά"3αλλε μέ τό* χοιγ νωνιχό χατεστημένο. 'Αποχαλύψεις άπό 60, σχιίνδαλα άπό χεΐ;. Σχέσεις μέ τή χούντα "προ- σωπιχοτήτων" τής σημερινής δημοκρατικής πε- ριόδου χ.λ.π., χ,λ.π. Βεβαία στον τομέα τίδν άποχαλύψεων υπήρ¬ ξαν χαί ύπερ3άσεις. ΤΗσαν οί λεγό*μενες προ- σωπικές έπιθέσεις. "Ημουνα άπό* άνέκαθεν καί συνεχίζω νά είμαι έχθρό*ς των προσωπικών έ- ΐΐθέσεων, δταν αύτές βεβαία άλληλοσυνδέονταΐ «αί συγχρωτίζονται μέ τό προσωπικό* πάθος τής έκδίκησης γι<| προσωπιχές διαφορές. Άνεξάρτητα δμως άπό* τή παβατήρηση αυτή, *ρέπει νά δμολογήσουμε παράλληλα, πώς δ I- ΑεΥχος τοθ δημοσίου βίου ωρισμένων "προσω- «ικοτήτων" άπό την "Άλήθεια", τίς περισσό*- τερες φορές ίταν άλληλένδετος μέ ώρισμένες *ρίσεις χαί γνώμες, πού άναπόφευχτα είχον τό* χρωμα τής αίχμής, δρα έζηγοθντο άπό* τούς θΐγομενους σάν προσωπιχές έπιθέσεις χαί έ- «βχολουθοθσε ό δρό*μος τής ποινιχής δίωξης. Διαπίστωση δεύτερη: Ή "Άλήθεια", στήν «ροσπάθειά της νά άποκαλύψει τή φαυλό*τητα Τ°0 κοινωνιχοϋ χατεστημένου, έφθασε την I- Ρευνά της, τίς πιό* πολλές φορές βεβαία, χω- ρι-5 σύστημα χαί σοβαρά* προγραμματισμό, μέ- ΧΡΐ τα βάθρα τοθ χατεστημ£νου αύτοθ. Χαρτο- « ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή Σελ. 2 Γιά διιο έΒδομάδες ΑΝΑΣΤΕΑΛΕΤΑΙ ΗΕΚΑΟΙΗ ΤΗΙ«ΑΛΗΘΕΙΑΣ» Οά ζανακυκλοφορήση βελτι»- μένη...στίς ιο Ιουλίου 1978 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΙΩΝΙΣΉΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΑ Ή ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ; ΓΝΩΡΙΖΩ, φυσικά, πώς τόσο ό διορισμός δσο καί ή παραμονή τού κ. Άποστολάτου στ όν Θώκο τού 'Ύφυ- πουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών ώφείλεται στήν εθ- νοια τοϋ Άντιπροέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Παπακων- σταντίνου. Όπως έπίσης γνωρίζω δτι ό τελευταΐος επί χούντας ήταν νομικός Σύμβουλος τοϋ 'Εβραίου μεγαλο- βιομηχάνου Σόλονως Σασσών. Έγώ άκόμα γνωρίζω τούς.. . δεσμούς τοΰ κ. Άποστολάτου μέ τούς Έβραίους. "Οπως άκόμα γνωρίζω τίς «ΔΟΥΛΙΕΣ ΜΕ ΦΟΥΝΤΕΣ» πού Εκανε επί χούντας σέ βάρος τοθ Έλληνα φορολογούμενου καί υπέρ τής Δικτατορίας. Άκόμα γνωρίζω, δπως γνωρίζουν καί πολοί άλλοι, δχι μόνο τίς στενές καί πολλές σχέσεις τοΰ κ. Ύφυπουργοΰ μέ την χούντα καί πώς υπήρξε ίδρυτής καί έκδότης τοΰ Ίσραηλινοϋ περιοδικόν « ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΝΕΑ >» άλλά καί γιά την δροστηριότητά τού, επί χούντας
  πάντα, την σχετική μέ την πωλήση των Ναυπηγίων
  Αύλίδος τοΰ κ. Καραβία καί την στενή συνεργασία τθυ μέ
  τόν χουντικό Γενικό Γραμματέα ' Υπουργείου Ρουχωτά. Τό
  μόνο πού δέν γνωρίζω είναι ή ύπόθεση μιάς άκάλυητης
  έπιταγής καί τό ποσό των προμηθειών.
  Η ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ Κ. ΖΙΓΔΗ
  'Επειδή ή ΰλη τής εφημερίδας μας Ιχλει-
  σε ούσιαστιχά τό* προχθεσινό Σάββατο, δέν μας
  τίτον τεχνικά δυνατό*ν νά άσχοληθοϋμε- μέ την
  άφιξη τοθ 'ΑρχηγοΟ τής ΕΔΗΚ κ.Ζίγδη στό Ή-
  'ράχλει'ο.
  Τό* πρό*γρομμα πάντως προέβλεπε σειρά έχ-
  δηλώσεων, πού Ιγιναν ήδη γνωστές άπό* τίς ά-
  ναχοινώσεις τοθ καθημερινοθ Τύπου χαί οί ο¬
  ποίες επρόκειτο νά κλείσουν μέ συνεστίαση
  τής Π.Ε. τής ΕΔΗΚ Ηρακλείου την Κυριοκή τό
  βράδυ 18/6 στό* Λιμενικό* Περίπτερο.
  Ή δφιξη πάντως τοθ κ. Ζίγδη την έποχή
  μάλιστα αυτή θεωρεΕται σπουδαιο πολιτικό* γε-
  γονός καί λυπούμαστε είλικρινά, πού γιά τε-
  χνικούς λύγους άδυνατοθμε νά τό καλύψωμε δη-
  μοσιογραφικά.
  ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ, δμως, τό όποΐο δέν γνωρίζω, καί ^ά
  ήθελα πολύ νά μάθω, είναι τί γνωρίζει ό Πρωθυπουργός γιά
  την επί χούντας πολιτικοοικονομική δραστηριότητα τοϋ
  ' Υφυπουργοΰ τού. "Οπως άκόμα δέν γνωρίζω, καί Εχω πολύ ·
  περιέργια νά μάθω, εάν ό κ. Άποστολατος έτοιμάζει καί
  μεθοδεύει την υπογραφή κάποιου νόμου ή κάποιας
  ύπουργικής αποφάσεως υπέρ τοϋ έβραϊκοΰ οίκονομικου
  όργανισμοΰ Ο.Π.Α.Ι.Ε. καί σέ βάρος τοϋ έλληνικοΰ
  Δημοσίου.
  Πολιτικέο σκέψειο
  ΕΝ Α ΦΩΣΣΤΟΣΚΟΤΑΔΙ
  Γράψει ό Γ. Λαγουβάρ5οα
  ΕΥΛΟΓΕΣ άνησυχίες χαί πολλά έρωτηματιχά ά-
  ποσχολοθν τον 'Ελληνιχό Λοό γιά την πορεία
  των βασιχων ζητημοίτων τής έξωτεριχής πολι-
  τιχής τής χώρας μος, ύστερα μάλιστα άπό τό
  πρόσφατο ταξίδι στό* "λάχο των λεό*ντων" δ¬
  πως χαραχτηρίστηχε ή "έπίσχεψη" τοθ "Ελλη¬
  να ΠρωθυπουργοΟ στήν Ούάσιγχτων. Ό άπλός
  έργάτης, δ άγρό*της, ό ύπάλληλος, δ έπαγ-
  γελματίας, ό διανοούμενος, δλόχληρος δ'Ελ-
  ληνικό*ς Λαος Ιχει κάθε διχαίωμα άπό* τό
  Σύνταγμα νά άπαιτε£ άπό την κυβέρνηση έ-
  νημέρωση γιά την πορεία χαί τίς χατευθύν-
  σεις πού ένδεχομενα χαράζονται χάθε φορά
  πάνω στά θέματα των σχέσεων τής χώρας μας
  μέ τούς Νατοικούς, τό Αίγαίο καί τό* Κυπρια-
  κό*.
  Ώστό*σο δ κ. Καραμανλής, πού ά"ς ση-
  μειωθεΐ βιάστηκε νά έπισπεύσει τίς πρό*σφα-
  τες έχλογές μέ τό* πρόΌχημα πώς δήθεν τα
  έθνικά θέματα θά είσερχό*ταν*σέ νέα κρίση-
  μη φάση άπέφυγε ούσιαστικά την άμεση καί
  είληκρινή ένημέρωση τοθ ΛαοΟ γιά τα π ι ό
  πάνω ζωτικά ζητήματα τής έξωτερικής πολι-
  τικής. Δέν ξέρουμε αν αυτή ή ταχτιχή έφαρ-
  μόζεται καί στί 5λλα κράτη τοθ "'Ελεύθερου
  ΔημοκρατικοΟ Κό*σμου"; Αύτό* δμως πού είναι
  σίγουρς είναι το γεγονό*ς δτι ί) συστηματική
  άπόχρυψη τής αληθείας άπό* το*ν Λαό* πάνω σέ
  θέματα πού δμεσα τόν άφοροθν, Ιρχεται σέ άν-
  τίθεση χαί μέ τίς στοιχειώδεις άρχές τής
  Δημοκρατίας, άλλά καί μειώνει τό* κΏρος <αύ- τό* πρΰ μέσα στά" άστιχά" πλοίσια μπορεΕ νά Ιχει) τοθ Κοινοβουλίου. Καίσ'αύτό* άκό'μη τό* θέμα τής ένημέρωσης δ χ. Καραμανλής έφάρ- μοσε πιστά την ταχτική των διακρίσεων 6τυμ- βαίνουν κι'αύτά στήν...δημοκρατία μας) σέ βάρος ένό*ς σημαντικοθ τμήματος τοθ'Ελληνι- κοθ ΛαοΟ, άποκλείοντας τό* Κ.Κ.Ε. άπό* την "ένημέρωση των κομμάτων". Ό ι**διος 'δ πρωθυπουργός σέ δηλώσεις τού, πιεζύμενος κάτω άπό* την ιδία την π ματικό*τητα. άνογχάστηκε νά χάνει, γι-' τη φορά ισως, μερικές διαπιστώσει? κατά την γνώμη μου. Καί πρωτα άνί νά δμολογήσει ό ίδιος δ κ. Καραμα· τό" άντικεΐμενο τής συνόδου τοθ ΝΑ ταν οί ΐλληνοαμερικάνικες καί οί τουρκικές σχέσεις ή οί διαφορές • ΣΥΝΕΧΓ'
  ΖΕΛΙΔΛ 2η |
  ΕΙ Κ _____ ΒΑΣΕΙΣ ΙΙΤΟ Τϋ ΚΡΗΤΗ
  Λ11Θ1: ί Λ
  "Ορος α__
  παυπρτνμΒ
  φραξρ-ν οι'ολ'
  προλαρτ)
  «_--
  εοοοομα
  ω κ αι Μ>α
  12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978
  Η^ΑΙΟΝΒΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  .ΟΙ ΠΑΛΗΟ Ι Κ ΑΙ Ο
  Καινούργιος
  ΕΦΥΤΕ τί'μάλλον έχδυώχτηχε - δ«ως εΐναυ γνω-
  στό - & Νομάρχης 'Ηραχλεύου χ. Καραγχουνύ-
  Ή περύϊτωστ* τού είναι, ή δεύτερη χά τα
  σευρά τα τελευταία χρόνυα. Ή «ρώτη η"ταν ή
  περύπτωση τού προκάτοχού τού χ. Μπύσυα,ό δ-
  ποΕος έκδυώχτηκε - αύτός άπολύθηχε μάλυστα-
  πρύν λή"ξευ ή θητεύα τού.
  Καθ & χ. Καραγχουνύδης, δ «ως κ ι, 6 χ.Μ«ύ-
  συας, ΰπή'ρξανε θύματα τής γνοστΤ,ς χυβερνη-
  τυκϊΐς «ολυτιχτ>ς, «ού θέλευ τούς Νομάρχες ύ-
  «ηρέτες τθν τόπυ*_ν κυβερνητικόν ΒουλευτΒν
  χαύ ικ$ραγό'ντ_ν. Τό. ά«οτέλεσμα είναι, δτυ στό
  τέλος οί _υ»ρ__ου φεύγονν χάτω &4ό τή γενυ-
  χη* χ_τα_ραυγτ* χαύ ά «ό* τίς "ύντρι-γχες" καύ
  τύς "πεπονθ'φλουδες" πού τούς βάζουν οί. άν-
  τυμαχόμενες βουλευτυχές τοπυχές παρατάξεως,
  οί οποίες συναγωνύζονταυ πουά θά χάνευ τα
  «ερυσσότερα "ρο"υσφέτυα".
  Λυπούμαστε ευλυχρυνά γυά τη*ν μετάθεση
  τοΧ) χ. Καραγχουνύδη, γυά την όχούα, έξ δλ-
  λου, έπενευλημμένα χυ άιι'ττϊν άρχή* τό"ν εΖχα-
  με προευδοπουή*σευ. Καύ λυπούμαστε δυότυ δέν
  είναι, εύχάρυστο - δσχετο _ν εΐσαυ άντύθετός
  τού σέ πάρα πολλά - νά βλέπευς ένα δνθρωπο
  μορφωμένο κατά τεκμήρυο χαύ δσχετο πρός τα
  τοπυκά κυΒερνητυκά - βουλευτυχά συμφέροντα,
  νά έκδυώχνεταυ άπό" έκεύνους τούς υδυους πού
  ΰπηρέτησε, έπευδή* δέν μπόρεσε νά τα" χαταφέ-
  ρευ στόν... ύσοσκελυσμό τοΌ χομματυχου -
  προσωπικού συμφέροντος.
  Εΰχόμαστε καύ προευδοπουοθμε τόν τρύτο
  χατ<£ σευρά Νομάρχη χ. Τσύρκα, νά μή*ν εχευ τη*ν ύδυα χακή" τύχη μέ τούς κ.κ. Μπύσυα χαύ Καραγκουνύδη. Κυ αύτό* έξαρτδταυ άπό" τόν ί- δυο χατ_ χύρυο λόγο. Δυότυ δν άποφασύσευ νά είναι, Νομάρχης δχυ μόνο τού Κεφαλογυάννη καύ τ ου Γαλενυανοΰ, άλλά δλων των κατούκων τοΟ Νομοϋ Ηρακλείου, τότε μόνο θά/παραμεύ- νευ έδω η καύ αν φύγευ, θά φύγευ στό κάτω - κάτω άξυοπρεπως. Δυαφορετυκά, θά άπομονωθεΕ κου στή* συνέχευα θά πεταχτεΐ χυ ούτό*ς , σάν "στυιιένη λεμονόχουπα", όπως ού χατοί τα δλλα συμπαθέστατου προκόίτοχοί τού. Νονιάρχης σημαύνει, προσωπυκό"τητα καυ μι^ί τέτουα χρευάζεταυ τό Ήράκλευο καύ δ Νοιιός τού. "Αν ό κ. Τσύρχας δυαθίτευ τέτουα προ- σωποκύτητα, δπως πι,στεύομε, κυ δν δέν εχευ σκοπό νά μετατραπεΐ σέ έντολέας των κ.κ. Κε¬ φαλογι,άννη, Γαλενι,ανοϋ χαύ Μητσοτάκη (τώρα "τρύτωσε" τφ χαχό), τό*τε νά#παραμεύνευ στό Ήρίίκλει,ο χαύ νδναι, 3έβαοος δτι, δλου θ(ί τού συμπαρασταθοον χαύ θά τόν συνδράμουν, "Αν δμως συμβαύνει. - παρ'έλπύδα - τό* άν- τύθετο καύ Ιχευ τή"ν ίδι,α "γραμνιτΐ πλεύσεως" ιιέ τοΰς προκατόχους τού, τότε τοΌ συνι,στοΌ- με έτουτο καύ μύνο: ν<ί μην άνούξει- καθόλου τύς βαλύτσες τού. Η ΣΧΟΛΗ ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ λή*ξη ττίς έφετευνής σχολι,χτίς περι>ό"δου
  τί δυευθθντρι,α των όμων5μων Εκπαιδευτήριον
  κ. Χρυσουλα Μπουρλώτου, κάλεσε τό μεσημέρι
  τοΰ περασμένου Σαββάτου γονεΕς τδν μαθητων
  καύ φύλους σέ μυά φυλίχή* συγκεντρώση.
  Κατύί τη* δυάρχει,α τής ποραπάνω συνάντη-
  σης, οί, καλεσιιένοι, εΐχαν ττίν εΰ*αι,ρύα νά
  θαυμάσουν μυά πρωτότυπη καύ άξυόΆογη "Εκθέ¬
  ση Τεχνυκίον, τΒν μ ι-κ ρ ών μαθητων τΤις Σχολής
  Μπουρλώτου.
  Βλέποντας χανεύς τα έργα τδν ιιι,χρων αυ¬
  τών άνθρώπων, άντιλαιιβάνεται άμέσως δυό βα¬
  σ ο «ά πράνγματα: την άγάιιη τής χ. Χρυσούλας
  Μπουρλώτου χαύ των έκλεχτων συνεργάτην της
  γυά τό* μι,χρο παι,δύ καύ τ ό" άποδοτι,χύ σΰστημα
  έχπαύδευσης πού έφαρμόζευ ή Σχολτί της.
  Είναι, βέβαΐτα γνωστί δτυ ή Σχολτΐ Μιιουρ-
  λώτου, εχευ παρΐίδοση χαύ δυχαι,ολογημένη φή-
  μη, εί.διβα' σττΐν έπ-,τυχηυένη χαύ άποτελεσνα-
  τυ»τί δυαιαίδανώγτιση τ&ν νιι-χρων ΐαι,δυ&ν, «ου
  καίρνουν τό «ρ&το "β«ί—τυσυ,α γνώσης" στά'Εχ-
  της. 'Ε»εΤ,ν« δμως «ού έχει, ί,-
  σηΐΜΚτύα είναι, τ< γεγονο^ Οτι, ή «·- ρ€»6οση αύτΤ) συνεχύζεται, «ού ή φττμη έζαχο- λουθεΐ ν«ί άνταεοχρύνεται, στ ήν ιρβγνατι,χότη- τα. ΓΐΛτύ είναι, μοά εύχαροστη «,χιγματι,χότη- τα δτι. μέσα στή Σχολή* ηκουρλώτον έζαχολουθεί νά" γύνεται, μιά άξυοπρόσεχτη χαύ έπαο- νετι.χή' δουλεκί, «οι5 έχει, σάν άποτέλεσυα ττίν σωσττί έ«αφή* τού μοιροΦ άνθρώνου μέ τόν τόσο σημαντυίΐο τομέα τϊίς μιίθησης, ττΐε μορφώσης , χαύ τγι£ γν<4στ>5.
  Ή Χρυσουλα Μνουρλώτου άγατΛ τ ό μίχρό
  £ Ιόν,αύτερα, χ«ύ μέ τύς γννσεις τίίς ί-
  χβύ ττίς έκλειιτΤ)ς ομάδος των ϋυνεργατίδν
  της, τί ίοηθα σημαντυχά στά πρωτα τού βή*μα-
  τα, Μτοντάς τού γεββ* θεμέλυα στό" πνευματυ-
  χό τοο οίηοβάντηία χαύ στή* μέλλοντι^ τού έ-
  ξέλυζη στόν τομέα της γνώσης.
  _ ΤΟΙΧΕ ΙΟθΕ ΤΌΥ1ΪΤΑΙ
  ΚΕΙΜΕΝΛ ΤΉΣ
  ΤΑ κβΐντνα τΤ)ς έψτηιερΙδαζας, στοι-
  χειαθΕτοΟνται σχίζ π ι, ό σόγχρονες
  ΛλεΛ·—ουίνη-ες γραφομηχανές Ι.Β.Μ-
  τβν Έϋδόσεων "ΠΡΟΒΟΛΗ'1, πού λει,-
  τουργοθν (»πό ττι ονεύΟΐΑκτι Λ. ΤΣΑΏβ
  Λ«£ τ^ς Πλ. «Νασκαλογιάννη 8, τηλ.
  289-877.
  Εύχ(ΐρι.στοθμε τή δι,εύθυνση τοΟ
  τιαρατιάΛΐω Γραψείου ηαί την συγχα6-
  ρομε γιά ττΥν ποιότητα ττ>ε δουλε
  «ού τιαρουσιάΓ.ει.
  1
  ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  Μοϋ δυττγτΐθηχαν ίνα στυγμυότυπο άπό
  α£θουσα Δυχαστηρύου χαύ τό μεταφέρω
  δπως μοΌ τό είπαν:
  "Ενας πλούσυος Ήραχλευώτης γυα-
  τρός, εΐναυ χατηγορούμενος ά«ό την
  «ρ_ην σύζυγό τού, γυά δρνηση καταβο¬
  λάς δυατροφτϊς τοθ «αυδυοθ τού. Τόν
  ρωτα λουπόν δ Πρόεδρος.
  — Γυατύ χύρυε, άφοθ εχετε τόσα χρή1-
  ματα, άρνεΐστε νά δώσετε γυά τή* δυα-
  τροφιί τού «αυδυοθ οας;
  — Δέν _χ« χρτΊματα χ. Πρόεδρε, γι,ατύ
  δέν εΐμαυ «λούσυο_. 'Εξ $λλου χαύ τα
  λίγα «ού εΐχα μσ_ τα «τ)ρε η 'Εσορύβ.
  ΣχεφτεΤ,τε κ. Πρόεδρε δτυ μθνο γυά «_-
  ρο ούχοδομων, «λήρωοα «έτος τραχόσες
  χιλυάδες δραχμές!.
  Φυουχά δ γυατρός χαταδυχάστηκε
  γυατύ 4«λούστατα, μέ τό νά «_ΐ - χω-
  ρ£ς νά τό θέλει. - «ι5σα τοθ «τϊρε ή 'Ε-
  φορύα,... δτΐλωοε στόν χ. Προ"εδρο κ_ύ
  τό ύψος ττίς άχύνητης «ερυουσύας τού.
  Δέν άνοχλευ'εταυ δμως δ χ. Πρόε¬
  δρος νά εΐχε χαύ υδύαν άντύληφη, ά¬
  φοθ ή πολυχατουχέα τοθ γυατροθ μέ τύς
  "μεγάλες ταμπέλες" είναυ χοντά στά
  Δυκαστή*ρυα.
  Αύτό εΐνηυ πού λένε, δτυ τό εξυ-
  πνο πουλύ πυάνεταυ άπό ττ* μύτη , <Ί, στη"ν προχευμένη περύπτωση, άπό τό... μουστάχυ. Πολλές συζητήΌει.5 γύνονταυ, πρόσφα- τα, γύρω άπό τύς έπι,κεύμενες έχλογές τοΟ Ο.Φ.Η. Κάπου λουπόν άχούστηκε δ παραχιίτω δυάλογος: — Ιΐως βλέπει,ς τα πράγματα γύρω άπό τύς νέες ύποψηφυότητες; Λές νδχωμε χαυνούργι,α "ναγει.ρέματα"; — Δέν ξέρω δν θδχωμε "μαγει,ρέματα", άλλο: θδχωμε δπωσδή*ποτε... Πασπατέμα- τα. "Οποι,ος τυχόν δέν κατέλαβε, δς ρω- τόν Άλέκο.... Φύλος τΤις σττΐλης, ρέπων καύ πρός τα* λογοπαύγνυα, μοΌ εϊπε προχθές: — Νομύζω ότι. ΰποίρχει. τρόπος νά λές μερικσ. πράγματα πι,ό συγκεκαλυμμένα , γυά τόν ... φόβο των Ίουδαύων. — Δηλαδή*; τ,όν ρώτησα. — Νοί άλλάζευς τα γράμματα χαύ νά γράφει,ς παραδεύ,γματος χάρι,ν γυά τόν ... Κανόλη Μαρέλλη η γυ<ί τόν ... Βα- ρύνο Μαχυρτζτΐ. "Ισως είναι, μυα" "χάπουα λύση" ά- γαπητέ μου ... Πύχο Νεράχη!... "Οπως είναι γνωστό, πρύν λύγες μέρες ίνρθε στό Ήράκλευο 6 ύποδ/κητής ττίς ΕΤΒΑ κ. Μωθσης γτ,α* τή"ν έπύλυση θεμά- των τής ΒυομηχανυκΙΊς Περυοχής. Στή" σχετυχή" λουπόν σύσχεψη, δταν δυαπυστώθηκε δτυ δ κ. ΰποδ/κητή*ς εΖ- χε δυαμορφωμένες άπόψευς έπύ βασυκων σχετυκων θεμά,των, κάπουος εϊπε (φυ- συχά χαμηλόφωνα): — Μ δέν τό βλέπευς δτυ τοΟ έχουν δώσευ άπό την 'Αθη*να τύς... δέκα έν- τολές;! Τύ νά γύνευ; ΜωΟσΥΊς είναι, κυ ού¬ τος. .. Μόνο πού δέν τύς πτΐρε ά«ό τόν ... "Θεό", άλλά άπό τόν .. ."Ήμύθεο" της Κρήτης. ... Δυέξοδος στά άδυέζοδα μέ τού λαοΰ τα ... Ιξοδα!.. Άποκλευστυχτι μου εΕδηση: Ετ<5 νέο «αρχά'χι, «ού έτουμάζευ ό χ. Δτγμαρχος 'Ηροχλεύου, Μ τονοθετ^σευ στό χέν- τρο τού, δχυ... σχαχυέρα αυτή* τή* φο- ρϋ, άλλά... Μπυλκίρδο. Πότε θά μδς «εΐρουν άπό «ύο«μέτύς ... στέκες τί μάλλον μέ τύς... χαρχα- λόβεργεςί.. Γτή" θέση τού... ά«ελλοθέντος Νομάρχη Ήραχλεύου χ. Μβραγχουνύδη, τοποθε- τττθηχε κατ'άρχίιν δ χ. Καλογεύτονας. Δέν πρόφτασε δμως οδτε εΰσυτή"ρυο νά χόψευ χι. Ιτσυ τό 'Ηράχλευο,χάρη στή"ν έ«έμβαση ενός... ψηλοϋ σωτίίρα , δέν Εχονε τόν χ. Καλογεύτονα οδτε απλώς ... γείτονα. "Ετσ*. τελυχ»! σττΐ θέση τού το«οθε- τήΌίχνε τόν χ. Τσύρχα. / Δέν εΐναυ κερύεργο. Αύτά συμβαύ- νουν συνήθως στά...«ολυτυχά...τσύρχα. Δέν εχετε δεί «ού τό γράφουν χαύ στά «ρογραμμοτα;"Ή δυεύθυνση τοΟ... τσύρχου έχευ δυχβέεε]·· νά άλλάζευ χα- Τ«Ι ΤΓτν χρέσυν τικ τή σευρά των..νού- Γυά μφ! δοθμε λουνΰν τό χουνούργυο "νούιιερο1*, θίναι, ««'τά "ζυγά" η τά_. "μονά"; (Βάρδα νε| ϋΐΐν εΐναυ άπό τα... μόνα, γςατύ τ ότε 6έν θά βγάλευ τόν χευμωνα). Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ψηερο στ ά ^α ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΦΥΛΑΟ ή _<ρηι_ερ£6α αυτή, «ού τοκυκλοφόρησε στύς 9 Ίουνίο. 1975, μπαίνει. στόν ΤΕΤΑΡΤΟ ΧΡΟΝΟ ττίς *Η_οσής της. ΚΑΤΟ ΑΠΟ ΣΥ*9βΗΚΕΣ δύσκολβς ηο£ περ·.ηέτβιες λες, κατάφερ_ νά _επερε__«ι τα εμτχόόια τΐού στττν«3ν- ται. €Τϋντ^θως μπροστά σέ δσους προοπαθοθν νά πο©ν την Άλττθεια. ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ κοί ττ στεντι σννηορά» ι*μ& των καλών της Φύλων, Εεπ.ρασε τα έμϋόβ*ά» τίς "β" ρυπέτειες κα£ είδιπά τίς είαογγελι.κές *α«. Λλ뻣 δυώξει,ς καί σήμερα μπαίνει στόν 4ο χρόνο μέ τΤτν Ράσι,μη έλπίδα δτυ θά συνεχίσει έντονώτερα τό μ».- κρό της άγώνα καί την πίστη _τλ θά φτάστι σχΑ λυκτΊ λαϊκή δικαύωση. «Η Λντιβολΐτευοη ···! ΐΜ υ οτους τ*» Μ *-τ«εν ζΑτηο€ ου» Λ *«ηιΛ·*1τ«ο·η πατά την ε>η—_·»Λν Κο.νο-
  τΜΝΑ τεν «—υρ-
  ΙΜν 1Μ ν·ΜΝ.|
  ^>Φ»υ Ότά 'ίθ Ο
  _____. γ _Κ3__ΤΙΛ
  ~—^~β οτ* ·4—»εο.
  ΕΙΜΙ Ι— «»τ«νητ^ Τ* Λ
  ε> ε»πε>
  Η ΛΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  ική της
  γροθιά
  νά »Λς ένΜτχύσονν
  «αύ
  ΑΠΙΤ-ΛΕΣ1ΙΑ Π* χε,ρ«ηκ»Κ
  σννιιεντρώνεται. 1»η ίνα ηοαά χ
  δΓϊα ΙΐΖΐ ί.»αν? γ- νά άποτεΛ#".
  γυά ττ^ν άγορά μηχαντ,μάτων, «4 **
  της Ι*δοστ1ς μας.
  »♦♦♦♦♦< ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΛΙ Η ΔΙ ΚΗ ΤΟΥ ΚΗ! ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ αύτές, «ού γύνονταυ ά«ό «ρ*κα«α β^αφ<ρ·.ν τάξε,αν χού χομμοτυχων ά«οχρώσεων, εΐναυ »**^**δ"ζΙτ£'*°£ νό, δπου χυ δν άνηΉευ ένδυαφέρεταυ νά μαθαύνευ τϋν ΑλΓτθευα χαυ δέν θέλευ νά σταματτΐσευ ή δυχή* μας μυχρή* φωνή. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ χαύ πάλυ. δλους χαύ τούς δυαΡεβαυώνομε δτυ σέ λύγο χάρυς σ'αύτούς χαύ τούς λουπούς ΦΙΛΟΥΣ της, η έφημερυδο αυττΐ θά μπορεΐ νά έξυπηρετιΐσευ καλυτέρα χαύ ά«οδοτυχωτερα τό σχοΐό της, λέγοντας τη*ν πλήρη 'Αλτίθευα στόν Λαό. ' ΑΠΟ την άρχιί θά έπαναληφθεΓ. ή δύχη πού εγυνε πρόσφατα στό Τρυμε- λές Πλημμελευοδυχεϋο Ήραχλεύου, μέ μυνητη* τόν τέως Βουλευττΐ τού ΠΑΣΟΚ χ. Γ. Ψαράχη χαύ χατηγορούμενους τόν έχδότη τΤίς " Αλήθευας" Μάνο Χαρή καύ τόν τ. συνεργάτη τη"ς έφημερύδας μας χ . Μυχ. Στρα- τάχη. "Οπως εΐναυ γνωστό, στή* δύχη αύτη*, «ού Ιγυνε α«όντος τοΰ Μά- νου Χαρή, λόγω άσθενεύας, ό δυευθυντή*ς μας χαταδυχάστηχε, ένδ δ συγκατηγορούμενός τού Μυχ. Στρατάχης, συγγραφέας των έπυμάχων χευ· μέ*νων, άθωώθηκε! Κατά τής άθωωτυκτΐς αύτ?ίς άπόφασης δσχησε Ιφεση δ κ. Εύσαγγε- λέας, στιί συνέχευα δέ ασκησε έφεση καύ ό καταΰυχασθεύς δδυκα δυευ- θυντής τ^ς * 'Αλήθευας", ό οποίος λόγω τής άπουσύας τού, δέν μπό- ρεσε, δπως ίίταν φυσυκό, νά άποδεύξευ τη*ν πραγματυκότητα, μέ άχο- τέλεσμα νά καταλήξευ ή ύπόθεση σέ μυά δύκη πού χοραχτηρύστηχε σάν "δυκαστυκή πλάνη". Τα έρωτήματα πού έθεσε δ χαταδυχασθεύς έρήμην δυευθυντής μας, μόλυς πληροφορήθηκε τή*ν άπόφαση, ?ίταν: — Γυατύ ή Εΰσαγγελυκη* Άρχή* δέν πρότευνς άναβολή*, άφοθ ή σύζυ- γός τοΌ κατηγορουμένου τηλεγράφησε γυά τη*ν άσθένευά τού; — Γυατύ ό συγκατηγορούμενός τού καύ ή ύπεράσπυσή" τού, πού γνώ- ρυζαν την πραγματυκότητα, δέχτηκαν νά χαταδυχαστεΐ. ένας δσχετος μέ τα έπύμαχα "πεταλώματα" ανθρωπος, «ού ά*ουσύαζε μάλυατα λόγω α¬ νωτέρας βύας, χωρύς, ώς έκ τούτου, νά μπορεΐ νά ύπερασπύσευ τόν έ- αυτό τού καύ τελυκά νά τοΟ έπυβληθεϊ μυά τόσο $αρευά πουνή" (18 μίτ- νες), άνυπεράσπυστος καύ άναπολόγητος; — Γυατύδ μυνητή*ς κ. Ταράκης καύ δ συνη*γορός τού, Βουλευτή*ς τοΐι ΠΑΣΟΚ κ. 'ΑλεξανδρϊΊς, δέχτηκαν νά γύνευ η δύχη, έν ά«ουσύα τοΟ κατηγορουμένου Μάνου Χαρή η μή*πως αύτό εΐναυ σοσυαλυστυχιΐ θέση 4- ξυα έπαύνου; "Οσο γυά τα ύπόλουπα θά τα ποθμε στή*ν έπανάλτ,ψη τϊίς δύχης, δ- π°υ θά χληθεΐ; Χ3ΐθέναδ νά άναλάβευ τύς εύθθνες τού, τ>θι.χές Νού «ου-
  ηδικητων/ΜΑΣΟΝΩΝ
  • ΣΥΜΕΧΕΙΑ ό-ό Σελ. 1
  τεΤ,το ιροφυλαχυσμέ*νο: στ τ" ΝεάΊολη γ ι, ά* τή" σχε-
  τι,χι' ύχόθεση ττίς βόμβας κατά" τοθ Μασόνου Βι*-
  χτωρα ΗαρΝάΉη.
  "Ερρι,ξί άχόνη ΝαιΓ αλλες αύχμές *ρ«ίς τα" χε'ν-
  τρα έντολβν τ(ν< Μβτα6ι,·ίζε»ί «αι-' τ·ν έκΒΜανον τού και-' είνε ότι. θε*λε«, νά" τ'άκούνουν 6λ· βύ- τά τό Δι,καβτή'β.ι,© και* τ ό" «Νροαττίοι,ο, ός^τι, ηρό- χει,ται. «ερι' ά«·ρα£υει,«ν»ο»ιε ίτι, σ-τ<ν ·£θουσα τοΒ Δο·στ*>-
  0ίου είχαν συγχεντρε,θεε «ερι,' τούς 50 μασόνοι,
  τβυ Ήρακλει,Όυ και-' «τι. είχον έρθευ "άδελφβί"
  μεγάλον &βε»μο3 στ τί μασονι,ΗΓί Ίεραρχύα, α«< τ4ν 'Λθη'να »»ί χά[ Χανι,ά. Ό Ζνας έξ αύτίβν, ό κ. Καλοχρυστυανάχης, ----^x-οθτιx^ «αί τόν Εύβαγγελέα κ. Ζορμιβ στό Γραφεΐο τού, λυ'γες μέρες ΐρυ'ν άτό τιίν «ροχθε- -----*δι;*η, ο«ου ΐαρε*μευνιε έκ'άρκετΟ*ν. Ό ββ5τερος έκ Χανίων ν. Βολι,τώο, έχυτε*- .....^ στό βυ_δρομο τού Δυχαστηρίου χατ_ τοθ βυευθυνττί τίίς "'Αλί{θευας", δταν ό τελευταίας ο_τογράφυςε τοτίς άΐερχό*μενου5 πλέον μασόνους «λιΐν όμιας ό χ. Πολυτώφ... μ«ηκε στιΐ θίση τού. Σημευβννομε άκόμη ότυ ό δικηγόρον κ. Μαλ- λυαράχης βυαμαρτυρτΐθηχε στό* _υχαστΓ*ρυο γυά τίίν ·_τογραφυ'ες ιο3 τοθ τράβηξε βίΐθεν μαζίμε* τοτΐς Μοσό·νους ό δυευθυντής της " * Αλιίθευας", χ_ρίς ο5μ_ς χανίνα άκοτέλεσμα. ( Ό δυευθυνττίς τΚς εφημερίδας μας σέ δλες αυτε*ς τίς σΐασμωδυκές δι,αμαρτυρίες τϋν Μαοό¬ νων τούς άιαντοθσε, οτυ "φοβοθνταυ τβ* φβς γι_- τί είναυ συνη«υσμε5νου σάν τοιΐς τυφλοκόντυκες 0τό σχοτάδυ"»____________________ __ 'ΕχεΓνο »οι5 ίχανε μεγάλη αίσθησπ στο* _- κροαττίρυο είναι, οσα ζΐτε 6 Γυανναχουδάκηε ντί- ._ αΐό* τόν έκβυασμό τού στίς ·υλακέ5 Νεαιόλεως _»ό βργανα χ-ροφυλαχΠς. της «ερυοχίΐς Ηρακλείου «ού τού υϋέδευχναν νά έμκλε-ξευ τόν δυκηγόρο μας κ. Γ. Στρατοίχη χαί τό'ν δυευθυνττ* τής "*Α- ------" σττίν ύ«ό*θεση χαί τθν βομβυστυκΒν έ- Γυά* όλα αύτά ό Γυαννακουδα'χηε Ιχβυ χατα- θ.σευ^στόν χ. 'Αναχρ.ττ* Ήραχλει,'ου ένκ5ρχω£ έ- ΐί «♦ ωρες χρό ή)ΐερ_ν, ύ«_ρχευ Αέ «υθανότητα, άΐό αύττί τού την καταθέση, νά «ροκ5ψουν εύθύ- υες γυά ωρυσμένονς άξυ_Μ_τυχο«ίί χβρο?υλαχτι£, «οτΐ »ατηγορε& ε.»__ς Μα«_{ χαυ' γυά1 ό έχ«ροσ_ΐους τ%< ϋβαγγελι,ιιΐΐς 'ββχτ,ς. ΕΛΔΗΝΙΚΗ ΔΗΝΟΚΡΑΤΧΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΑΙΪΟΥ ΚΟΙΚΟΤΒΕ ΣΚΑΛΑΝΙΟΤ ΔΙΑΚΗΡΥ8Η Ό Πρόεδρος ττ>ς Κοινότητος Σχαλανίβυ,
  «ροχηρύσσευ ταΜτυχό μευο6οτ.»ό δυαγωνι,σμό,
  δυά ένσ·ραγύστ«ν «ροσφορβν, τνά τίτν χατα-
  υ^ τού εργου η*ξυο«ούη— τε*ε-ρτ1σε_ς"(έιι-
  φΐ τάφρων, το«οθέτηση σ_λη*ν«ν υιΛ«) «ροθ-
  ΐολογι,σμου δα«άνης 391.835 δραχμές.
  Ο δΐΛγωνυσμίς θά γύνευ τττν 23 τοθ μη¬
  νός Ιουνύου ,τους 1970, ημέ~ Ιΐαρεκηβΐ* «α·:
  -ά ΓραφεΓΛ της ΤΥΔΚ Μομβφχί.ς Ήύ
  ■·(: ένω«υον τ·,ς 'Ε«υτρο«ης.
  Ορα έν_ε>(εε«ς τοθ
  ή 11η χαύ λτ,ξε_ς η ι2?1 μεοημβρ,ντΐ.
  Ο δυαγ_ν.β|».ς κβύ ή έχτέλεση τοθ Ιρ-
  γου δι.έ«ονταυ ά·ο τύς δυατάξεςς τοθ Β_ «+68/
  Τ8ν συ>>α*βν δ^Ίίε'Λ' τοθ Κ_ 28»/
  Ή
  συμμετοχης
  έ
  δυα-_νυσνό *·
  γ
  Γυά" τόν κρδτο μάλι,στα άναρωττίθηΜε *0ς β^ν εί-
  ναυ χατηγοροτίμενος μυά" χαι,' .τσυ τύ*ν Λθελε Λ
  Ασφ.λει,α Ηρακλείου.
  ο
  γγύηοη συμμετοχης στόν δυα-_νυσνό *·
  Ρύζεταυ σέ δραχμές 19.600, ιιέ ττΐν ιροσχβμν-
  ση υσβποσου γραΐιμάτυου τοθ Τβμεύου Παραχε»-
  ταθτρΛν *_<: Δαν^ων « ^γγ^—,^ ΗιστολΙΐί άναγνβρυομένης Τρο«έζης. Η έγγύηση χαλΤ)ς έχτ.λέσει,ς δρύζεταΐ βέ «οσοσ-τό 5% τοΰ «ροθπολογυσμοθ τού έογου. ■>_«Λ·5 ""Ρ0^,^ της μελέττκ μ«βρο0ν «Ι
  λάβουν γνώστ, οί _νδ._·ερ.νιενου ^ ^ Γρ#-
  έρνολβκο.δ^Ύων^^ί νκορο,ν νά γίνουν βεχτοί
  ______ __δην°σ?ων ^«^ Α! τ_ξε_5
  Ό Πρθεδρος »ΐε>_νβτητας
  Ε. Νρμι0-_ι黣