90688

Αριθμός τεύχους

173

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

10/7/1978

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς ο" αυτόν, ποθ ηρίν μ*
  χώμα, τοθ φράξουν οί βλλοι τό
  στόμα, ηρολάβη νά πβϊ Ιστω
  καΐ μιά συλλαβή δική τού.
  Ι
  |
  ΟΙ .ΐΕΝΕΖ ΒΛΖΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΛΔΙΛΙΛ
  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔιβυβονίΛβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΓΗΖ
  Μαρογιώργη 5 - Τηλ. 280291 -
  Χρόνος 4ος —Άρ Φύλ. 173 —Δρχ. 5
  Ι
  Ι
  ι
  ι
  ι
  ~~ Τό Ηράκλειο διατρέχει μέγα κίνδυνο άπό σεισμό —
  ΟΛΑ ΤΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΝΑ
  ΠΕΣΟΥΝ ΠΑ ΝΑ ΙΝ/ΙΗ ΓΙΝΩΜΕ
  Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ τής θεσσαλονίκης, μέ τούς πρόσφα-
  τους καταστροφικούς σεισμούς, πρέπει νά συναιτή-
  σει τούς τσγούς τοΰ "Ηρακλείου, πού είναι—ώς γνω¬
  στόν— μιά σεισμοπαθής περιοχή, καΐ νά τούς όδηγή-
  σει σέ μιά ήρωϊκή έπιβεβλημένη άπόφαση: Νά κατε-
  δαφίσουν τα έτοιμόρροπα καί έπικίνδυνα κτίσματα
  τοϋ Ηρακλείου, πού είναι πάρα πολλά δυστυχώς.
  ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ τή δυσκολίσ πού περιέχπ
  ή ττρότασή μας αύτη, άλλά πιστεύομε δτι πρέπει νά ύ-
  λοποιηθεϊ, γιά νά μή θρηνήσωμε σέ μιά πιθανότατη πε·
  ρίπτωση σεισμοϋ στό Ηράκλειο, πολύ περισσότερσ θυ-
  ματα καί μεγαλύτερες καταστροφές άπό έκεϊνες τής
  θεσσαλονίκης.
  ΕΝΑ ΑΜΕΣΟ «άντισεισμικό τσέκ—άπ», είναι έκεϊ-
  νο πού έπι&άλλεται νά γίνει αυτόν τόν κσιρό στό Ή-
  ράκλειο, άν θέλουμε νά προλά&ωμε ένδεχόμενο με-
  γάλο κακό. Αύτό πού γίνεται ακριβώς τώρα στή θεσ-
  σαλονίκη άπό έκατοντάδες εΐδικοΰς καί έπιστήμονες.
  2" Οεσσαλονίκη
  ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΠΑ ΕΝΑ
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΤΣΕΚ-ΑΠ»
  άν εΐχε γίνει στήν ϊδια πόλη, δτσν ετιρεπε, πρίν τόν
  μοιραϊο σεισμό, δέν θά θρηνούσαμε τα θιόματα καί
  δέν θά πληρώναμε σάν κράτος τόσο 6αρύ φόρο στόν
  άδυσώπητο Έγκέλαδο.
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ στήν Δημοτική Άρχή τοΰ "Ηρα¬
  κλείου, στή Νομαρχία, στοός Βουλευτές, στούς έκ-
  προσώπους των λοιττών Άρχών καΐ Τάξεων καί γε-
  νικά σέ κάθε άρμόδιο νά συναισθανθεΐ τό δάρος των
  εύθυνών τού καί νά συμμετάσχει ένεργά σέ μιά γε-
  νικότερη κινητοποιήση, πού θά Μχει κύριο στόχο στή
  λήψη προ·*υλλακτικύν μέτρον γιά ένδεχόμενο σεισμό.
  ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, δυστυχώς έχει πάρα πολλά έτοι¬
  μόρροπα κτίσματα, πού καί ό άπλός άνθρωπος χω-
  ρίς την βοηθεία καί τή γνωμοδότηση καμμιάς έπιτρο-
  πής είδικών, μπορεΐ νά τα δεϊ καί νά τα χαρακτηρϊ-
  σει σάν άκρως έπικίνδυνα καί κατεδαφιστέα. Αύτά
  λοιπόν, τουλάχιστον, ποΰ άπροκάλυπτα καί άμεσα ά-
  πειλοΰν μέ τόν θάνατο άνθρώπινες ζωές, πρέπει νά
  πέσουν πρίν είναι άργά. "Ας άναλάδουν οί ύπεύθυ·
  νοι την ύλοποίηση τής ττρότασής μας, γιατί αύτό -
  επί τέλους— είναι έκεΐνο ποϋ αποτελεί την αποστόλη
  ενός ύπευθύνου: νά προλαβαίνει τό κακό, νά ένεργεί
  προληπτικά καί νά μην περιορίζεται στήν κατασταλτι-
  κή κινητοποιήση, τότε δηλαδή ποΰ ήδη «έχει γίνει τό
  κακό».
  ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΩΜΕ όλοι μαζί μιά γενικότερη έκ-
  στρατεία ποΰ Οάχει σάν σΰνθημα: Νά ρίξουμε δλσ
  τα έτοιμόρροπα, πρίν μάς ρίξουν στό θάνατο τ| καί σέ
  περιπέτειες έκεΐνο:.
  Μ.Χ.
  ΧΤΟΛ ΕΟΡΤΑΧΜΟ «ΤΗϊ ΜΤΡΟΠΗΧ» ΣΤΗ ΒΛ _Η ΓΟΓΡΛ«Ι% ΧΤΙΧ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Έκπρόσωποι έλλπνικών άρχών
  συνεώρτασαν μέ τοίκ: γκάγκστερο
  /ΙΠΡΟΧΚΛΗΤΗ Η «ΑΑΗΟΈΙΑ» ΜΠΗΚ.Κ «Λ.<·>1· ΑΙΑ» _ΓΓΟΛί ΧΛΡΟ ΤΟΥ ΚΟΡΤΛΧΜΟΙ'
  ΤΟ «ΛΙΙΝ«_; ΜΙ11ΓΓ-.»
  ΦΙ^ΤΟΧ
  ΤΙΧ ΑΙ ΑΚΟΙ1ΚΣ ΤΟΥ
  Ο «Κρπτικαρος Λιουυοης» υπευθυνος
  της αγγλικης καταοκοπειας οτη κατοχη
  Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ώμή χαι θρασεϊα δήλωση χον αμερικανόν
  γχάγκσχερ Μπράουν, υπουργόν τής Έθνικής "Αμννας τοϋ χω-
  ρις Ιστορία και έθνικό είρμό κράτους των ΗΠΑ, γιά «όποιαδήπο-
  τε λύση» ηον θά έπιβάλλουν οί χαταστάσεις στήν Έλλάδα, ήταν
  μιά τρανη άπόδειξη εκείνον ηον γράψαμε ηρίν άηό λίγες έκδόσεις
  μας, ό'τι δηλαδή οί Άμερικανοι είναι άνά πάσαν στιγμή ετοιμοι νά
  μας ατήσουν μιά νέα διχτατορία στήν Έλλάδα.
  Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ αύτη δήλωση, ηον άχολονθήθηκε άηό
  δεύτερη ηαρόμοια άλλον νπενθύνου πρόσωπον των ΗΠΑ καί πον
  όδήγησε τόν άρχηγό τής Ε ΔΗ Κ χ. Ζ'ιγδη νά προτείνει την δρ-
  γάνωση σνλλαλητηρίον στήν Κρήτη, εδειξε δλοψάνερα ότι χά
  αχέδια ηον €γάζουν μέ τους ήλεχτρονιχονς έγχεφάλονς οί διε-
  θνεϊς ηράχτορες χαι έγχληματίες τής ΣΙΑ, €ρίσκονται ετοιμοι
  στά σνρτάρια τονς, μέ τίτλονς παρόμοιονς μέ τόν «Προμηθέα» ηον
  εφήρμοσε ό Παηαδόηονλος χαι τα αλλα τσανάκια των Άμερικα-
  νών στήν Έλλάδα.
  ΕΝ Ω λοιπόν ή προειδοποιηθή τον αρθρον μας «Ξύηνα χακό-
  μοιρε Λαέ προτον σέ ξαναδέσονν» άποδείχτηχε περίτρανα ηόσο
  δρθή ήταν άηό τονς ϊδιονς τον Άμερικανούς, πράγμα ηον άνάγχα-
  σε χαι τόν ιδιο τόν Κ αραμανλή άχόμη νά ξεχάσει λίγο την άναμα-
  σημένη τσ'ικλα τον «άνήχομεν είς την Δύσιν» χαι νά διαμαρτνρη-
  θεϊ εντονα πρός τούς δννάστες Άμερικανονς, βρέθηκαν —δνστν-
  χώς— μεριχοί "Ελληνες έκπρόσωποι άρχών «νά τιμήσονν και νά
  τιμηθονν» τούς Άμερικανονς και άηό τούς Άμερικανούς!
  ΤΟ ΘΑΙΒΕΡΟ γεγονός σννέ€ει ηρόσφατα στή Β άση Γονρ-
  νών, κατά τή μερά τον εορτασ μόν τής Άνεξαρτησίας (4 Ίονλ'ι-
  όν), ό'πον άνθρωποι χαΐ φορεΐς, ηον όμολογονμένως δέν τό περι-
  μέναμε, πέρασαν «την ηύλη των λεόντων» χαι σννεόρτασαν μκ
  ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ «ττάλληλα
  την θέλη—ι ενός 'Αμερικανόν άξι-
  «ματικοθ τής Βάσης, πού ήθελε
  χωρίς ττολλές διατιπτώσεις νά έ-
  ττιτρέψτΐ την είσοδο σ' αύτην 3-
  σων περίμίναν εξω άττό την πύλη
  «α! μή ξεροντας φυσ11<ά την 161 ό τητά μου, κατόρθωσα καί μττήκα στό έσωτερικό τής Βάσης μέ μια διερμηνέας έξηγοϋσε στά έλληνι- κά. Ό Διοικητής (μέ τή στολή) άφςΰ εύχαρίστησε τούς προσκε- κλημένους γιά την άποδοχή τής προσκλήσεως στή συκεχεια επλε- ξε έγκώμιο στό Νομάρχη Ηρα¬ κλείου χαρακτηρίζοντάς τον «ά- ληθινό κα'ι πιστό φίλο τής Άμε- ρικής πράγμα πού ό ϊδιος άπ-- τούς έχθρούς τής Έλλάδας, τονς έθνιχούς μειοδότες μας, αντονς που όργάνωσαν τό δέσιμο τοΰ Έλληνικοϋ Λαόν γιά 7 χρόνια, αν τονς πον δημιονργησαν την προδοσία τής Κνηρον, αντονς πον άπροκάλυπτα μάς ετοιμάζονν καινονργια δεινά, τούς Άμερικα¬ νονς γκάγκστερς, ηαληανθρώηονς, έγκληματίες και διεθνεΐς ά- λήτες. ΕΝ Ω λοιπόν περιμέναμε άπό τούς έπίσημονς έχπροοώπους τοΰ κράτονς μας νά έκμεταλλεντοΰν την ενκαιρία των δηλώσεων Μπράονν καί νά άρνηθονν έστω διακριτικά νά πάρονν μέρος στόν προχθεσινό συνεορτασμό μέ τούς Άμερικανονς, σννέ€ει τό άν τίθετο: "Ελληνες δημοκράτες και πατριώτες —όπως οί ϊδιοι νπο· στηρίζονν ότι είναι και δέν τούς εχει άμφισ€ητηθεϊ άπό κανένα μέχρι στιγμής—μέ περίοπτις θέαεις στόν κρατικό μηχανισμό παρα- βρεθήκανε καί συνεορτάσανε στή Β άση Γουρνών μέ τοϋς έχθρον- τής Έλλάδας και είδικώτερα τής Κρήτης. Ο ΝΟΜΟΣ «περί Τύπου» δέν μάς έπιτρέπει δυστυχώς νά γράψωμε οαα θά επρεπε, άλλά ό άναγνώστης καλής θέλησης θά καταλά€ει οαα παραλείπομε. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας που ύποψιαζόταν ότι κάποιοι θά προ¬ βούν στό όλίσθημααΰτό, κατάφερε νά μετάαχει άπρόσκλητη φυσι- κά, στήν παραπάνω εκδηλώση. Άνάθεσα στόν άγνωστο πρός τό παρόν στονς Άμερικανονς σννεργάτη της Γιώργη Λαγουβάρδο νά προσπαθήσει νά μπεΐ στή Β άση Γουρνών γιά νά δεί ποιοί θα σννεορτάσονν μέ τονς έχθρούς μας και νά ένημερώσει τό άναγνω- ατικό μας κοινό. Ο ΝΕΟΣ δημοσιογράφος τα κατάφερε στήν κάπως έπικινδν- νη αντή αποστόλη τον και ϊτσι μπορεϊτε νά διαδάσετε ευθύς άμέ- σως τό σχετικό ρεπορτάζ άπό τόν έορτασμό τής ντροπής». πού ή Κρήτη όλΛ;ληρη δονεϊται ρω. «Ίστορί.α έχει περίτρανα ά- ατΓ£ τα συ,ν6ήματα ΕΞΩ ΟΙ ΒΑ- ~""* Λ" ! τότε-πώςστίς ΖΕΣ, ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ττρςν.μια της γην ^^ που ^ μαρτυρικος Λα- ός τής Κύττρου ζεΐ άκόμη στό δρα- μα καί στήν έξαθλίωση. Την ωρα πού έκατομμύρια ύπογραφές άττ δλο τόν κόσμο καταδικάζουν την Άμερικάνικη 6όμ6α τού θανάτου. Ό «κρητΐκαρος» τής φω- τογραφίας μας, κυκλοφοροΰ- σε επί δεκαπέντε περίπου με- ρες, πρόσφοττα, στό κοσμο- πολίτικο περιδάλλον τοϋ «ΜΙ- νως Μιτήτς», στόν Άγιο Νι- κόλαο, μέ τόν άέρα καί τούς τρόπους εύγενεΐας ενός Άγ- γλου σέρ. Ψηλ6ς, γεροδεμένος, ττλη- θωρικός, εύγενής καί πρό- σχαρος κέρδισε όλοκληρω- τικά δσους τόν γνώρισαν στίς πρόσφατες αϋτές δια- κοπές τού. Κανείς, μά κανείς, δέν ύ- ποψιάστηκε καν, δτι ό «κρη- τίκαρος» πού ακουγε στό δ- νομα «Διονύσης» καί ^ιλοϋ- σε άπταιστα τα Έλληνικά καί τελεία την κρητική διά- λεκτο, ήταν 6 "Αγγλος, διε- θνως γνωστάς, επιχειρημα¬ τίας σταφίδων καί ξηρών καρπών σήμερα στό Λονδΐνο, κ. Ντένις Τσικλητήρα, πού δέν είναι άλλος άπό τόν ύ- πεύθυνο .τής Άγγλικής^ Κεχ- τασκοπείας την έποχή τής ή- ρωικής Μάχης τής Κρήτης καί την περίοδο των άγώνων τοϋ Κρητικού Λαοϋ κστά των Γερμανών. Ή διεύθυνση τής «Αλη¬ θείας», πού βΐχε την εύκαι- ρΐα νά γνωρίσει, τυχαΐα εν¬ τελώς, τό προπερασμένο κα- λοκαίρι στό Λονδΐνο τόν «Διο νύση», £χει δημοσιεύσει καί άλλοτε φωτογραφίες τού, συντομα δέ θά τής δοθεΐ ή εΰκαιρΐα νά δώσει στό άνα- γνωστικό της κοινό έντυπω- σιακά ντοκουμέντσ άπό τίς έμπειρίες τοϋ παραπάνω φί- λου της. II Ι%Ινημόβυνο των 4*»*-
  μενος άπό χειροκροτήματα εΐπε
  ότι «έπιευμοόμε οί σχέσεις μετα-
  ξύ ΗΠΑ καί Έλλάδας νά είναι
  πάντα φιλικές».
  Μέχρι σ' αύτό τό σημεΐο κα-
  τάφερα νά (ί'.ί-ύσω τί λεγόταν. μέ-
  σα στήν αϊ&ουσα παίρνοντας χί-
  λιες—δοό προ^υλλάζ'εις γιατί ςυ-
  νεχώς άστυνομικςί περίπολοι ττη-
  γαινοερχόταν γύρω άπό τό κτί-
  ριο. Βλοσυροί καί όπλισμένοι α-
  μερικάνοι έριχναν έρευνητικές μα-
  τιές παντοΰ σά νά επρόκειτο γιά
  μιά άκρως άττόρρητη σύναξη. "Ε-
  τσι προτού γίνω άντιληπτός άπό
  τούς φύλαΐ.ες, πράγμα μέ δυσά-
  ρεστα έπακόλουδα άποφάσισα νά
  τραδηχτώ διακριτικά πιό ττέρα
  καί άπό κεί νά άκούω τα γίλισ
  τίς προττόσεις καί τόν ήχο τής
  μουσικής
  Μέσα σέ μιά τέτοια άτμόσφαι-
  ρα ττού σοθ προξενοθσε άηδία καί
  άποτρσπιασμό θυμήθηκα μιά πε-
  ρκοττή ενός παλιότερου σημειώ-
  ματός μ^^ την όττοία καί μεταφε-
  είναι τόσο έντονη, όσο πιο ξεπε-
  σμένη είναι ή ίδια καί δσο μεγα-
  λύτερη εΤναι ή άντίθεσή της άνά-
  μεσα στό Λαό».
  Την ώρα λοιπόν πού £νας όλό·
  κλήρος λαός άγωνίζεται καί πα-
  λεύει γιά νά άττοχτήσει έπιτέλους
  αύτάς ό τόπος την 'Εθνική τού
  Άνεξαρτησία καΐ νά πάψει νά εί¬
  ναι «ξίφραγο άμττέλι». Τήΐ/ ώρα
  σωποι τής ττολιτείας μας συνεορ-
  τάζουν μέ τούς ξένους δυνάστες
  τού Λαοΰ μας μιά έπέτειο την ί-
  στορική σημασία τής οποίας ξέ-
  χασαν οί σημερινοί έκττρόσωποι
  Καί διευθύνοντες τίς τύχες τού Α¬
  μερικανικόν λαοϋ, προδίνοντας
  τούς σκοττούς καΐ τίς ϋττοθηκες
  της. Πώς είναι όμως δυνατόν οί
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑστήσ 6
  Σέ λίγοστήν «ΑΛΗΘΕΤΑ»
  «Ο ΣΟΣΪΑΑΙΣΛΙΟΣ
  ]%ΙΕ ΤΙΧ _Κ·ΤΙΙ«ΙΚ_
  ΙίΙΙΙΙΑ ΛΧΕΙΧ»
  Εντυπώσεις άπό ένα σύντομο ταΕίδι τοϋ Μάνου
  Χαρή στΐα Σκανδιναυϊκές Χώρες
  ΣΟΥΗΔΙΑ - ΔΑΝΙΑ — ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ αίσθή-
  ματα όργής καί άγανάχτη-
  σης προκάλεσε στό δημοκρα-
  τικό Λαό τής πόλης μας, μά
  καί τής Κρήτης όλόκληρης,
  ή άπαράδεχτη ήθικά καί πο-
  λιτικά στάση των κυβερνητι-
  κών εκπροσωπών κατά τή
  διάρκεια τοΰ μνημοσύνου των
  62 Μαρτύρων, πού διωργάνω-
  σε ό Δήμος Ηρακλείου.
  Ή προκλητική καί όμαδι-
  κή άποχώρησή τους, πρίν ά-
  κόμα τελειώσει τό μνημόσυ-
  νο καί τή στιγμή πού έκπρό-
  σωπος τοΰ παραρτήμστος
  Ηρακλείου τής Πανελλήνισς
  "Ενωσης Άγωνιστών Έθνι¬
  κής Άντίστασης κατέθετε
  στεφάνι στό Ήρώο, φέρνει
  γιά άλλη μιά φορά, άκόμη
  πιό έπιταχτικά, τό θέμα τής
  άναγνώρισης άπό τό έπίση-
  μο κράτος τής Έθνικής μας
  Άντίστασης.
  Ή απαιτήση τοϋ δημοκρα-
  τικοΰ ΛαοΟ τοΰ "Ηρακλείου
  γιά αναγνωρίση τής Έθνικής
  Άντίστασης στό σΰνολό της,
  έκφράστηκε καί στήν μαζική
  συγκεντρώση πού διωργάνω-
  σε ό Δήμος, ϋστερα άπό την
  άνεττίτρεπτη, δπως χαρακτη-
  ρίστηκε, συμπεριφορά των ε¬
  κπροσωπών τοΰ κράτους, την
  Παρασκευή 30—6—78. Στή
  συγκεντρώση παραβρέθηκαν
  καί χαιρετησθή: δουλευτές,
  τα κόμματα ΚΚΕ καί ΠΑ
  ΣΟΚ, καθώς καί πλήθος μα-
  ζικών όργανώσεων καί συλ-
  λόγων. Έκδόθηκε καί σχετι¬
  κό ψήφΐσμα.
  Τέλος, πρέπει νά σημειω-
  θεΐ, δτι οί ΙσχυρισμοΙ τής Νο·
  μαρχίας δτι ή άποχώριση ό-
  φείλεται στό δτι τό πρόγραμ-
  μα εϊχε τελειώσει, κα'ι δτι δή-
  θεν στήν καταθέση στεφάνων
  εΐχε περιληφθεΐ καί όργάνω-
  ση «μή άνεγνωρισμένη άπό
  τό νόμο», είναι εντελώς ά-
  βάσιμοι, γιατί καί τό πρό-
  γραμμα δέν εΐχε τελειώσει
  μιά καΐ δέν εΐχε άκουστεΐ ό
  Έθνικός "Υμνος, δπως προέ-
  βλεπε τό πρόγραμμα, άκόμη
  δέ πρέπει νά ξέρει ή Νομρ-
  χία δτι ή Πανελλήνια Ένω-
  ση Άγωνιστών Έθνικής Άν¬
  τίστασης είναι νόμιμο σωμα^
  τεΐο, άνεγνωρισμένο άττό τό
  κράτος.
  ΊΙ
  αυτού τού ν
  Ή δημοσιογραφική ΰλη
  πού ττεριέχεται στό <(>ύλλο
  αύτό, καλύπτει την έπικαιρό-
  τητα τού ττρωινοθ τοΰ Σα6-
  δάτου 8 Ιουλίου, ήμέρα ττού
  ί<τυπώθηχε ή εφημερίδα μας 'Αλήϋεις» «την Άθήνα Τό γρσφεΤο τής εφημερίδας μας βρίσκεται στήν όδό Αίγίνης 18— Κυψέλη—Τ.Τ. 812. Τό τηλέψωνο τοθ άθηναίκοθ μας γραφείον είναι 8229540 ΜΟΜΟ ΛίΑ ΤΛΕΙ-ΕνΕΙΧ ΚΑΑΑ-ΠΡΕΠΕΙ ΜΑ ΚΟΙ11ΘΕΙΧ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ Μιά πεΐυχημένη άνΐιμετώπιβη κινδΰνου ατέ'«Κνωβάς» ΦΑΣΗ 1η: Ό καπετάνιος τοϋ «Κνωσσός» κ Βαγγέ- πού τρέχει γιά όλα, τρέχει τώρα —ένα παραπάνω —στό μ,άς έχει πάρει τή θέοη τού. ΦΑΣΗ 4η: Οί βάρκες λης Παπαγιαννάκηο κινητοποιεϊται πρώτοο στό σύνθη- άκουσμα τοϋ κινδύνου καΐ δραστηριοποιεϊται «άπό πλώρη τής σωτηρίας είναι ήδη στή θάλασσα καί θαδϊΖσυν στ' μα τοϋ συναγερμσϋ πού έδωσε ό ίδιος. ΦΑΣΗ 2η: Ό μέχρι πρίμα». ΦΑΣΗ 3η Οϊ σωσσίθιες λέμβοι έχουν άνσιχτά μακρυά άπό τό έπικίνδυνο σκάφος, έΕοπλισμέ- υπαρχος κ. Γιάννης Παπαγιαννάκης (άπλή συνωνυμϊα) κρεμαστεϊ «σέ κλάσματα λεπτών» καί τό πλήρωμα κάθε νες μέ τροφή, νερό καί άσύρματσ γιά 60 μέ 100 μίλια • ΣΥΝΕΧΕΙΑστήσ. 6
  ΖΕΛΙΔΑ 2η
  •■■■■-^ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
  [ ΕΞΒ ΟΙ ΞΕΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ι
  ι
  ι
  Ι
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ι *
  χαρας οϋυτΑ/ |_____
  που πρν με^χωμα οου ' ^
  Φραξουν οί σλ'λοι πό σεομα
  προλαρη να πέι εστ;ω κ αι κ·σ
  αυλλαΡπ δικ^'τίου
  Ι
  ι
  ι
  ι
  19 ΙΟΥΝΙΟΥ 1978 Ι
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ |
  ΜΠΡΑΒΟ Τ ΟΥΣ !
  ΤΡΕΙΣ Βουλευτάς τοθ Ηρακλείου, ό Κώστας
  Μπαντουβά, ό θανάσης Σκουλάς *ι ό Κώστος
  'Ασλάνης, άσχολη*θηκαν σοβαρά *ι άνάκτυξαν
  πρόσφατα στή* Βουλτί, τό* θέμα των Άμεριχανι-
  κων Βάσεων σττίν Κρη*τη χαί των διαφόρων πα-
  ρακλαδιών τού.
  ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕ τούς τρείς Βουλευτάς χαί συνι-
  στοθμε χαί στούς υπολοίπους το3 νησιοθ μας
  νά άσχοληθουν, μιά καί τό θέμα είναι τό*σο
  άμεσα συνδεδεμένο μέ τίς τύχες τοΰ Κρητικοΰ
  Λαοΰ, τόν όποΐο έκπροσωποθν. οί. Βουλευτάς
  μας.
  τα δοχεια τού δημου
  Ο ΔΗΜΟΣ Ηρακλείου τοποθέτησε πρόσφατα στίς
  κολωνες ήλεχτριχτμου των κεντρικων δρόμων,
  νέα δοχεια άπορριμμόίτων, άντικαθιστώντας ε-
  τσι, μετ<£ άπό" πολύν χαιρό, τα γνωστά* άντι- αισθητικά "καλαθά"κια" πού συγχρόνως μέ τίς βάσεις τους, έμπόδιζαν καί τή*ν κυκλοφορία ε¬ πί των πε£οδρομίων. Ίά καινούργια δοχεϋα είναι. μισ* άξιέπαι- νη πρωτοβουλία τής Δημοτικής 'Αρχής, η ό- ποία δείχνει τώρα έμπραχτα δτι άρχισε νά δραστηριοποιεΐται στόν τορέα τής καθαριότη¬ τος τού Ηρακλείου, θέμα γι<ί τό* όποΐο έχομε ασχοληθείς έπανειλημιίένα. Συγχαίρομε τή" Δημοτικη* 'Αρχή* Ηρακλείου γυ<4 τή*ν ενεργεια της αυτή" καί εύχόμαστε νά έπεχτεύνει τίς δραστηριότητές της στό θέμα της καθαριότητος, άφοΌ - έχτός των δλλων λό¬ γων - τό Ήρακλειο είναι μιά* άπό τίς κρωτες τουριστοκές πόλεις τής χώρας. ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ »Π.Δ.Δ. Περίληψις Διαχηρύξεως Ή Έργατικη* Έστία προχηρύσσει μειοδο¬ τικόν διαγωνισμόν δι'ένσφραγίστων προσφορων δια" την μίσθωσιν ενός ακινήτου είς Ηρακλειω καί είς κεντρικόν σημείον τής πόλεως, επι¬ φανείας 150-250 μ2 περίιτου, κρο*ς στέγοσιν τοΌ Κέντρου Έργαζομένου ΚοριτσιοΟ Ηρα¬ κλείου. Ό διαγωνισμός ενεργηθήσεται ττίν 26τιν Ιουλίου 1978 ημέραν Τετάρτην χαύ άπό ώρας 10 - 12 υ. έν τοίς Γραφείοις τοΌ χ. Άνακρι- τοθ Ηρακλείου ενώπιον αρμοδίας Έπιτροπής. Πληροφορίαι καί όροι της διαχηρύξεως τού διαγωνισμόν παρέχονται χαθ'έκάστην καί ά«ό ώρας 08.00-13.00 6110* τοθ Γραμ-ιατέως τήςΈ- πιτροπής έν τοίς Γραφείοις τοθ κ. ΆναχριτοΟ Ηρακλείου. Ή Έργατιχή" 'Εστία ουδέν ποσό*ν θά κα¬ ταβάλη διά μεσιτιχά δικαιώματα. Ή παροθσα δημοσιευθήτω διά των εχουσών έγγραφον έντολή*ν εφημερίδων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΝΑΠ. ΜΠΑΡΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΡΟΧΩΡΙΟΥ - ΔΑΜΑ- ΝΙΟΝ - ΧΑΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ Ό Πρόεδρος τού Συνδέσμου Μεταξοχωρίου, διαχηρΰττει δτι έκτίθεται είς τακτιχό μειο- δοτικό*ν διαγωνισμόν χατ<ί τάς διατ<5ξεις τού 468/68 Διατα"γματος δι'ένσφραγίστων προσφο¬ ρων καί δι'έκπτώσεως άχεραίας μονάδας, επί τοίς εκατόν επί των τιμων τόυ τιμολογίου καί τοθ προθπολογισμοθ ή κατασκευή* τοθ εργου Ε- ΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ, προυπολογισμόν) 500.000. Ό διαγωνισμόν θα* διενεργηθΤί είς τα Γρα- φεϊα τ?ις ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ηρακλείου, τή*ν 29 τοθ μηνός Ίουνίου τοο ετους 1978, ημέραν Πέμπτην. "Ωρα λή*ξεως ύποβολτΊς προσφορων ή 12 μεσημβρι-νΓΐ. Δεκτοί είς τόν διαγωνισνόν έργολάβοι ΔΕ δι'Ιργα ύδραυλικοι. Εγγύησις συμμετοχτΐς 25.000. Πληροφορίαι είς τα* γραφεΐα τού Συνδέσμου Μεταξοχωρίου χαί ττ1ς ΤΥΔΚ Νομαρχίας ' Ηρα- χλείου χατά τάς εργασίμους ημέρας καί ώρας. Έν Ήρακλείψ τζΐ 5-6-1978 Ό Πρό'εδρος τοθ Συνδέσμου Κ. ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ « ΟΕΤΙΚΟ» ΦΡΟΝΤ Ι Σ ΤΗ ΡΙ Ο ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ • Διδάοτκουν ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ - Ζ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Μ.ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ - Μ.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΓ ΦΥΣΙΚΗ : Ζ.ΚΙΑΓΙΑΣ - Γ.ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑ : Σ.ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Γ.ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΑΟΓΙΑ: Β.ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Τα ιΐαθήματα γιά δλα τα τμήματα άρ- τίων καί τιροχωρημένων, δλων των £ων, θά άρχίσουν στίς 26 Ίουνίου ΜΑΤΑ 15 ΜΕΛΗ τοφορίες - έγγραφές στο* φροντιστη- Πλατεία Άγίας Αόκατερίνης χαί Άρ- πούλου γωνία. Τηλ.: 222·21Ι+- 233*537 ■ΟΥ* Κ9*Χ Κια βερυκοχιά είναι αίτία χαί ίσως ή ύϋόθεση νά φτάσει χαί στά Διχαστη'ρια. Φυσικά τιί πράγμα δέν θά ίταν περί- εργο, δν ο ενας άπο* τούς δυο* ποϋ" συ- νορίζονται τοί βερύκοκα τής ... κοινό- ^(ρηστης βίρυκοκιδς, δέν η"ταν βουλευ- Της' Κάποιος λοιπό*ν πο^ εμαθε ττίν ύπό'- θεση, εϊπε σχετικοί: — "Αντε νά δοθμε σ'αύτή'ν τή* διεχδί- κηση ποιό*ς θά ... έπιχρατη*σει τελιχά. Κι'έγώ προσθέτω: — "Ολαι χρειοίζονται, άλλά επ* ούίενί θά πρέπει να* έζηγηθείΐ ό ενας τοΏ αλ- λου ... βερΰκοκο.'.. *£ "Οπως είναι γνωστό', ό διευθυντάς τΤ(ς εφημερίδας μας» 2χει ϋάει ηδη δυό* φο- ρές στή* Χαλχίδα (.στό Τριμελές Πλημμε- λειοδιχεΐο) γιά τη* γνωστή ύπό*θεση τοΐ3 1972. Κάποιος λοιπό*ν πού* πληροφορη*θηχεό¬ τι θά πάει άχόιη τουλάχιστον μιοί φορά άποφείνθηκε: — Μετιί τό" Ήράκλειο καί τοί Χανιά, ό Χαρής δνοιξε χαινοι5ρια ... διχαστηρια- χη* ... πιοίτσα. Νίνα υ τουλάχιστον γουρλίδικη.,.κομ- μοίτια νά γίνει. Έξ αλλου, τώρα τό* χα- λοχαιράκι κάνουν καλό' τα ταξίδιο, άρ- χεϊ νά νιΊν καταλήΎουν σέ κανένα ... φρέσκο. "Φρέσκο" - για* δσους τυχό"ν δέν χα- τάλαβαν - λένε τΐγν "κλειστη'". Καί "κλει στΐι" - γαί δσους τυχόν δέν ξέρουν - λέ¬ νε τή* "στενή*". Καί "στενή*" - γιά δσους βέν εχουν ίδέα - λένε τη* φυλακη*. ΦυλαχΓΐ τώρα τί ^Ιναι, άστα, βράστα χαί ξαμολαστα... ΙΙτμΙ τίτν άναγγελία της έπανοΐληψης τΤ)ς Ν6ίΐτ«κ τοθ Ψαράκη", κοίποιος - λένε - ό¬ τι χυΜλοφορεΤ; μέ ... πεσμένα μσυστά- ΝΙΟ. Έγώ «όντως δέν κατέω πράμα... Σάν *υνηγημένα ... ψαρό*νια Ιτρεχαν οί Μοκτόνοι στούς διαδρό*μους των Δικαστη- ρίων Ηρακλείου, τή* μερά τη"ς γνωστάς δίκης, όταν άναβό*σβυναν τα φλάς τής φωτογραφικάς μηχαν'ής τίης "Άλη'θειας". Καί κάποιος άχούστηκε νά λέει: — Καλά τί θά πάθουν ο3ν τού*ς βγοίλουν χαί μυοί φωτογραφία μέ... .πολιτική* πε- ριβολή*; Φυσιχά ό ιχνθρωπος έννοοθσε ότι μέ τή* μασονιχη* άμφίεση τού*ς έχομε ίδη... δημοσιεύσει καί κατ'αλλους... διαπομ- πε5σει. "Ημαρτον ..."άδελφοί" άπύ ενα "βέ- βηλο"... ποΰ τό*λμησε νά! ρίξει λίγο φώς στά ρ.πουντρού*υια των σκοτεινων στοων σας, δπου κυκλοφορεϋται σάν τυφλοπύν- τικες, ύπύ τό* άμυδρό*ν φώς των "έννέα κηρίων". ΙΤήρα καί δημοσιεύω ττ^ν παρακοίτω, πρω- τότυπη όντως "άνακοίνωση - παράκληση": ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥ κ.κ. ΒΟΜΒΙΣΤΑΣ Έπειδή* τελείως "συμπτωνατικά" έ- ξακολουθώ νά εύρίσκομαι είς την πόλιν μου... Έπειδτ* γνωρίζω ότι κάθε βομβιστι- κή* ενεργεια σας, θά φορτωθεΐ-πιθανώς- στίς πλοίτες μου... Έπειδή* "προσωπικοί" τυχαίνει νά μή*ν εχω μαζί σας, στό* βάθος δέ τής καρδιδς μου ύπάρχει χώρος νοί χωρέσετε καί έ- σεϋς... ^ η Σδς παρακαλώ, όσο βρίσκομαι στό*Ή- ράκλειο να μή*ν ένεργοποιηθήτε. Θοί πρέπει νά ψάχνω γιά αλλοθι (ό¬ περ σημαίνει ότι τίς νύχτες δέν πρέ¬ πει νά κοιμδμαι) καί γενιχά νά ζω μέ φό*βους συγχεκριμμένους.... ' Σδς παρακαλώ, ένεργτίσετε, (εάν βε¬ βαίως τό" εχετε κατά νοθν), χατά τη*ν διοίρχειαν τίΐς άπουσίας μου άπό* τΐΐν Κρι*τη. Τοθτο νά εϊστε σίγουροι δέν θά άργτιση. Ύπομοντί λοιπό'ν, χαί έγκαρ- δίους ... μή* συναδελφικούς χαιρετι- σμ,οΰς. Άρ. Γιαννακουδάκης Ζωγράφος Υ. Γ. Μέ νεώτερον σημείωνια* μου θά σδς ένημερώσω γιά! ττ*ν ήμέρα τής αναχωρή¬ σεως μου. Α.Γ. Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ ' Χθές Κυρΐακή, στό*ς Ίερό Ναό* τ?ίς Παναγίας, η Κα Μαίρη Σπαγουλα'χη έβάφτισε τό* άγοράκι τοϋ ζεύγους Μιχαή*λ Νιργιανοϋ χαί τοθ εδωσε τό ο- νομα 'Αλέξοινδρος. Νά τους ζτίσει. ίΑ Ε Ν Ε Ρ Σε λϊγο: .....ε)·»» ττπστ —ΡΙΟΒ ΤΣΑΑΔΑΡΗ» ΖλΛΟΙΟ—Α 3 Η ΑΛΗΘΕΙΑ άγωνΐζετται νά χά ΠΑΤΜΤΒΑΙΙΝ ΖΑΧ ΠΙΓΤΓΪΟ ΑΟΒβΙΛί Κ_Ι ΙΑΡΠ«— *Η ΜΛΒΟΪ ΧΑΙ"— ΒΦΗΜίΡΙΔΑΙ ·Η ΑΛΙ«ΙΛ· χητ— θό χτυπά πιά δυνατά!.. ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τηλ» περασμένη Δευτέρα 12 Ίουνιίου, ά"ρχι- σε στό* Τριμελές Πλημμελειοδικεΐο Χαλχίδας ή συςή*τηση ττίε γνωστής ΰπόθεσηί; κοττιί τοθ διευ- θυντιΐ της εφημερίδας μας, γιά ττίν άναβίωση της καταδίκης τού άπό* τό* ιδυο δικαστιΐριο» κα¬ τά τό* 1973, έξ αφορμάς έξυβρίσεοιί άξιωματι- κοθ Λ.Σ. κατά τό* 1972. Τό* Δικαστή"ριο άνέβαλε έπ' άόριστον-γιά δεύτερη φορά - τή"ν ύπό*θεση, λόγω τοθ ότι δέν έχει άπαντή*σει τό* Συμβούλιο Χαρ ί των, επί τϊΊς σχετικης αίτήΌεως τοθ χατηγορουνένου, ό ο¬ ποίος ζητδ νά τοθ χαριστεϋ ή ποιντ^, γιά τό*ν λύγο ότι τή*ν έποχή* έκείνη - λόγω τοθ καθεστω- τος - δέν μποροθσε νά ύπερασπιστεϋ τόν εαυ¬ τόν τού. *ΥΝΤΟΜ€2 "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ" ··■■' ΚΑΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΙΛ ΤΗΣ. -12ΚΔΟΣΗΣ Τοϋ Γιώργη Στρατάκη, Λικηγόροη • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό Σελ. 1 παιξώχ καί παρασιτισμό*ς, πορνεία, διαστρο- φές καί άνωυαλίες, ναρκωτικοί καί παράνομος πλουτισμός, ?Ίταν τα βοΐθρα πού στή*ριζαν αύτό τό* κατεστημένο καί ή "'Αλή'θεια" ^ταν άναΐό- φευχτο νά φθάσει καί ^έχρι σ'αύτά. Διαπίστακτη τρίτη:'*Η "ΆλτΙθεί,Λ" Ιθιζε μυ- στική οργανωθή τ^ς αστικάς κοινωνικάς καί τοθ έποιχοδομή'υ.ατό'ς της. Καί - δυστυχίας γς' αύτή*ν - τή*ν έθιξε χατά τρό*πο πρωτό*τυ«ο καί πολυ θορυβώδη. Δημοσίευσε Ιγγραφα, φωτογρα- φίες, ντοκουμέντα καί, κυρια, άποκοίλυψε τ ό* ν τρόπο των εργασιών χαί τό* σύ*στημα προώθησης των άνθρώπων τής όργάνωσης αυτής. "Ανθρωποι τής κορυφίΐς τής πολιτικάς πυραμίδας ν των ά- στικων κομμάτων. "Ανθρωποι νευραλγικών θέ- σεων τής χρατιχής μηχανής. "Ανθρωποι τ^ς έ- μπορικής, τής ξενοδοχειακής (δανειοληπτι- χής) καί βιομηχανικώς όλιγαρχίας τοϋ τόπου. Έπιστή*μονες μέ ίσχυρές δικτυώσεις στό" άστι- κό σθστημα καί τή*ν χοινωνία. Στρατοκροίτες καί Τεχνοκράτες πού" κατά τό* παρελθόν στίς δύσκολες στιγμές τοθ "δημοκρατικοθ κοινο- βουλευτικοϊ) συστή*ματος" δέν δίστασαν νά κι- νή*σουν τού*ς μηχανισμού"ς τοθ "πολιτικοθ γ5- ψου" γιά νά "σώσουν" τή*ν χαπιταλιστική* κοι- νωνία. "Ολοι αύτοί βρέθηκαν νά είναυ "όργα- νωμένοι" σ'αύτή" ττ^ν διεθνιστικιΐ άστική1 ορ- γάνωση, πού τό έπίσημο δνομά της είναι "Τε- κτονισμός". Διαπίστωση τέταρτη:Ή *'Άλή*θεια" μέ τή*ν έκδοσή* της εβαλε στή*ν προμετωπίδα της τό σύνθημα ""Εξω οί ξένες Βάσεις άπό* τ^ν Κρή*- τη". Στή* συνέχεια δέ μέ διάφορα δημοσιεΰμα- τα καί ένέργειές της, κλιμάχωσε τό"ν παραπ^- νω άγωνα της καί, όπως τ*τανε φυσικό*, έπακο- λουθή*σανε οί διώξεις. Κατηγορούμενος ό διευ¬ θυντάς της γιά "άποκάλυψη στό*ν έχθρό* των 6- χυρωματικων έγκαταστάσεων τοθ Κάβο-Σίδερο". "Ασχετα αν ό χατηγορούμενος άπαλλάχτηχε, για- τί στό* Δικαστή*ριο άποδείχτηκε ότι τό" Ιργο δέν ίταν γιά τή*ν "Αμυνα τής χώρας, άλλά γΑ νατοικές έγκαταστάσεις. Κατηγοροθμςνος δ διευθυντάς της γιά τό* ρεποατάζ "Άμερικανοί... σέ τρίτη ύποτροπή*. Τό* £ξω οί ξένες Βάσεις θά γραφεϊ μέ αεμα". Καί έδω άπαλλάχτηχε ό κατηγορούμβνος, όχι μό*- νο άπό* τό* Τριμελές ΠλημμελειοδικεΕο Ηρα¬ κλείου, άλλά καί άπό τό* Έφετεΐο Κρήτης» με- τά άπό* Ιφεση πού ασκησε κατά τής άπαλλακΐι- κής άπόφασης δ Εύσαγγελέας Ηρακλείου. Κατηγορούμενος, τέλος, δ διευθυντάς τής "Άλή*θειας" γιά διασπορά ψέυδων είδή'σεων έ- πειδή* δημοσίευσε στή*ν εφημερίδα τού τή* στι- χονιυθία ιιέ τόν πρώτιν 'Υφυπουργό* Π. Λαμχρία. "Κατεβαίνω στή*ν Κρή*τη νά βγάλω εφημερίδα καί νά πώ όσα ξέρω στόν Κρητικό* Λαό*, γιατί, δν έσείς τυχόν θέλετε νά δώσετε τ^ν Κρή*τη στούς Άμερικανούς, έγώ δέν τό θέλω". Συνοψίζοντας τώρα τό παραπάνω βγαίνει τό συμπέρασμα πώς νέ τό να' τα βοίλει ή "'Αλη'θεια" μέ τό άστικό χοινωνικό κατεστημένο, μέ τα στη.- ι ρίγματά τού, μέ τή* διεθνή οργανωθή* τού, πού σέ πολλά σημεΐα έλέγχει καί τό ΐδιο τό άστΐ' κό κράτος καί μέ τόν ξένο ίυ,περιαλιστικό πα- ράγοντα, πού έλέγχει δχι μόνο τίς ξένες Βά- σεις άλλά καί κατ'έπέκταση όλόκληρο τό "Έλ- ληνικό" Ιδαφος, πάνω στό όποΐο είναι αΰτές τοποθετημένες, ίταν σάν νά έπαιζε τό άρνί μέ , τό λύκο. Καί ίΊρθαν οί συνέπειες. "Εξωση άπό τα τυ- πογραφεϊα πού έκδιδότανε επί ένοικίω. Μέ ά- ποτέλεσιια νά χαταλή*ξει στίς γραφομηχανές καί τόν πολύγραφο... "Υστερα σοθ λέει δ δλλος. Χαϋρε ελευθε¬ ρία τοΌ λόγου πού προστατεύεσαι άπό τό δη- μοχρατικό κοινοβουλευτικό άστικό κοινωνικό σύστημα τοθ "έλευθέρου κόσμου",καί τό αρθρο 1Μ- τοΌ ίσχύοντος Συντάγματος. Χαΐρε έκστρατεία τοθ Κάρτερ γιο* τα "άν- θρώπινα δικαιώματα"Ι!! Γ.Σ. — Χθές Κυριαχή* στίς 'Αρχάνες Ιγινε άνοιχτή· συζή-τηση νέ θέμα: "Ποιές διαδικασιες ΐρέΐε», νά άκολουθηθοθν, ώστε οί συνεταιρισμοι νάάν ταποκριθοθν στίς προοπτικές τής οικονομιας μας". Ή εκδηλώση δργανώθηχε αιό τό ΜΚέντρο Βιβλίου Παιδείας καί Πολιτισμου" τοθ όΐοίου ίδρυττίς είναι δ Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη. Συντονισττΐς ίταν ο καθηγητής Αδαμ. Πεπελασης. Ή έκδή*λωση Εκλεισε μέ γευν«. Συγχαρηττ,ρια στό Κέντρο και στή Δήυαρχο Αρ¬ χανών . — Άπό αΰριο Τρίτη μέχρι καί τη"ν έπόμενη Κυριακή* 25/6 θά διεξαχθοθν στό Στάδιο Ήρα- χλείου άγωνες πρωταθλιΐματος καλαθοσφαίρας 1978 των Ένόπλων Δυνάμεων, νέ Ινα ενδιαφέ¬ ρον πρόγραμμα συναντιΐσεων δμάδων στρατοθ, ναυτικοθ, άεροπορίας, λιμενικοθ καί άστυνο- μίας πόλεων. — Προχθές Σάββατο βράδυ 17/6 έγιναν τα έγ- καίνια τοΌ νέου κατασττίμοίτος "Διαχοσμητική'·*, στή*ν δδό Μαρογιώργη 2. — Κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοθ συμΐατριώτη ». Νίχου Σκουλδ "Ή ανθρωπίνη δψη τής ήγεσίας". Γιά τό βιβλίο αύτό θά άσχοληθοΌμε άργότερα καί έχτενέστερα. Έκδόσεις: Α. Λι0άνης-"'Νέα Σύνορα". — Αΰριο Τρίτη 20/6 στίς 9μ.μ. θοί πραγματο- ποιηθεϊ στό Τεχνικό Έπιμελητ^ίριο Ηρακλείου σύσπεψη τής Πανηραχλειώτικης Έπιτροπής γκί τή* Διεθνή "Υφεση χαί Είρτίνη, νέ τη*ν εύχαι- ρία τής σύγκλισηε στη*ν "Αθτίνα στίς 2"+,25,26 Ίουνίου τής Πανελλαδικής Συνδιάσβεψης τθν Φιλειρηνικων δυνάμεων. ιΙΟΛΕΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΚ ό ΓΤΩΡΠΙΣ ΛΛΓΟΥ!Η/ΡΛΟν • ΣΥΜΕΧΕΙΑ ά-ό Σελ. 1 καί Τουρκίας. "Οπως κάθε διεθνές φόρουμ των Ίμπεριαλιστών, ετσι κι'αύτό πήρε ση- μαντικές πολιτικές άποφάσεις, πάνω σέ γε¬ ν ι κά θέματα ταχτικής καί ιδιαιτέρα πάν» στό σοβαρώτατο θέμα των έξοχλισμων των χω- ρων-μελών τής συμμαχίας. Χρή*σιμη χαί θετιχή* σ'ένα βαθμό ίίταν π διαβεβαιώση τοθ Πρωθυπουργόν} ότι ή Έλλάδα δέν ένδιαφέρεται γιά τό νέβ κυνηγητό των έξοπλισμών τοθ ΝΑΤΟ μιά χαί δέν μετέχει ή χώρα μας σ'αύτό. Ή διαπίστωση βεβαία αυτή* '-άπχΓί υ,όνη της χωρίς νά συνοδευτετ; καί άπό αναλογα πραχτιχά" μέτρα δέν ώφελεϋ. Πρέΐει καί είναι άνάγχη ή Έλληνιχή* πλευρά νά κα- ταγγείλει στούς Διεθνεΐς όργανισμούς (ΟΗΕ, καζ Παγκόσμιο Συυ,βούλιο Είριίνης κι5) τα έγ- κληματιχά σχέδια των ήγετιχών κύκλων τοθ ΝΑΤΟ γιά τή*ν έ-ΐαναφορά τοθ άσταμάτητου κυ- νηγητοθ των έξ"οπλισμων, γιά τή*ν ένταση χαί ύποδαύλιση τοθ ϋολέμου. Ή Έλληνική* κυβέρ- νηση πρέκει νά ύποστηρί-ξει άνεπιφύλαχτα τίς προσπάθειες των Φιλειρηνικων δυνάμεων καί πρωτα άπ'όλα των Σοσιαλιστικόν χωρων γιί τόν πλήρη άφοιιλισμό καί τή" στερεώση τής Είρή*νης. Κάθε προσπαθεία γιά σίσφυξη των σχέσεων μέ τίς χωρες ούτές θά είναι πρός ώ- φελος τής χώρας μας καί τοθ λαοθ μας. 'Η Κυβέρνηση πρέπει νά έγκαταλείψει τή* άπαράδεχτη μέχρι σήυ,ερα πολιτική* τοθ "άντη- χομεν είς ττίν Δύσιν". Είναι όλοφάνερο πιά, ότι στά πλαίσια μιδς τέτοιας πολιτικής τα" έθνΐϊκί μας θέματα δέν πρόκειται ΐοτέ ν<ί βροθν λύση πρός ώφελος τής χώρας μας. 'Η τύχη τους θά έξαρτδται άπό τίς άποφάσεις πού θά παίρνονται στά διαβούλι,α τής Δύσης. Μιά σύντομη διαπίστωση πού χατά τή*ν γνώμημου μπορε*: νά γίνει είναι δτιάνεξαρ- τητα άπό τίς Πρωθυπουργικές διαβεβαιίΐίεις, τόσο στό θέμα τής Κύπρου δσο χαί στό θέμα τού Αίγαίου δέν σημειώθηχε καμμιά απολύτως πρόοδος καί τέτοια βελτιώση δέν πρόκειται ποτέ νά ύπάρζει έφ'δσον δέν έπιδιωχθεΐ: π λύση τίόν θεμάτων αυτών μακρυά άπό τα συμ- φέροντα τούς σχοπούς καί τίς έπιδιώξειςτώ Αμερικανονατοιχών. Ό τρόπος χειρισμοθ των ζωτικων αυτών έθνικων ζητημάτων πρέπει νά αλλάξει. ^ Πρέπει *«? είναι άνάγχη νά άκολουθηθεΐ μια δλλη έξωτερική* πολιτική*. Πρέπει νά άναζητηθοθν στηρίγματα στίς αδέσυευτες καί Σοσιαλιστικές χΰρες πού ά- ποτελοθν καί τούς φυσικούς συμμάχους τοθ λαοΌ μας στόν άγώνα τού γιά Δημοκρατία. Πρός αυτή* την κατευθυνθή νιπορεϊ χ αί πρέπει ολόπλευρα νά άξιοποιηθε' ή «ρόταοπ για συνεργασία σέ διαφόρους τι,^εΐς ;ΐι' τι*« Σοβιετική* Ένωση. Τώρα στό πυχτό μδς ανοίγεται ενα φώς. Νά Μη-ν τ,ν Γ Λ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΩ <Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ3η **Ι***β»ΜΜ**βΛ,ΜΛΜΛΜΜΜ**ΜΜ*ΜΒΜ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΪΓΡΑΜΜΑΤΑΙΠΡΟΙΜ [ΑΛΗΘΕΙΑ ■ ·ίΡ ■ ϊ :■■■■■■■! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β άπό δυό άγνο)στους άναγνώστες Επ α ι νοςΨόγο <; ΔΥΟ άντίθετες έπιστολές δημοσιεύομε σήμερα στή στήλη αυτή, πού αποτελεί τό 'Ελεύθερο Βτΐμα τής έωημερύδας μας. Την πρώτη, την έπαινετική ττού προη- γήθηκε στή λήψη της, δέν θά τή δημοσιεύαμε Ι,σως, αν δέν λαβέναμε ώστόσο την δεύτερη, την έπικριτική, πού μας κατακρίνει. Κι αύτό τό κάνομε, δχι γιά τιΐποτε αλλο, άλλά γιά νά έμψυχώσουμε ωρισμένους άναγνώστες πού ΐσως - δικαιολογημένα δπως άναπτύσσε ι δ πρώτος έπιστολογράφος μας - (ροβουνται άκόμα, καθώς έπίσης καύ γιά νά δείξουμε στόν δεύτερο έπιστολογράφο μας, πού μας έπικρι,νει, ότι ύπάρχουν καί άντ ι θε τε ς άπόψεις. ΕΚΕΙΝΟ πάντως πού έχει γιά μας σημασύα είναι δτι δυδ ανθρωποι, έκτός Κρή¬ της μάλιστα κατά σύμπτωση παί οί δυό, πήραν τό μήνυμα τής "Αληθείας" καί άντιδράσανε, θετικά ή άρνητικά δέν έχει σημασΐα. Έ£ άλλου εΐ,παμε κα£, ξα- νατονΐζομε δτι μιά άπό τίς άρχές αυτής τής έωημερύδας, είναι νά δημοσιεύει τίς κρίσεις των πάντων, έστω κι άν αύτές στρέωονται άκόμη καύ εναντίον της. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ λοιπόν καύ τούς δυδ έκλεκτούς έπιστολογράφους μας τό Εδιο, γιατί καθένας άπό τή δική τού σκοπιά "έρεθύστηκε" άπό την "'Αλήθεια" καί μέ μιά εντελώς τυχαύα σύμπτωση ανοιξαν £να διάλογο πάνω στό Γ,διο θέμα, την "'Αλήθεια". Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ δμως είναι, ώς γνωστόν, χαρακτηριστικό γνώρισμα τής Δημοκρα¬ τίας καί ή δημοσιευθή των άπόψεων καθενός, άκόμη καί τού έπικριτοϋ σου, έπίσης τό Ιδιο. Διαβ&στε τώρα τίς δυό επιστολάς, άψοϋ σημειώσετε δτι τα πλήρη δνοματεπώνυμα των έπιστολογράφων μας είναι γνωστά καί στή διαθέση καθενός πού τυχόν θά τα χρειαστεΐ, λόγω δμως κυρίως τοϋ φόβου πού έκφρά- ζει δ πρώτος, δέν τα βάλαμε πλήρη καί μιά καί δέν βάλαμε τοϋ ενός, κάνα- με τό Τ3διο καί γιά τόν άλλον. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΑΙΝΕΙ Άγαπητέ φίλε "μου" Έπίτρεψέ μου χατ "αρχάς νάσέλέω φίλο μου χαί νά σοϋ γράφω στόν ενικό. Δέν σέ γνωρίζω οΰτε «αν ξέρω ττίν ηλικία σου. "Ομως έδω χι'ενα χρόνο σέ νιώθω "διχο' μου" καί τόν καλλίτερο μου φίλο. Τυχαϊα επεσε χάποια μερά η εφημερίδα σου στά χέρια μου. 'Αμέσως βρήχα μέσα στίς λίγες σελίδες της χάτι άπό* τόν έαυτό μου. "Ενιωσα νά ζω τό διχό σας παλμό, ττί διχτί σας άγωνιστΐΜΟτητα. Τό διχό σου θάρρος χαί των συνεργάτην σου. Άπόχτησα χωρίς νά τό καταλοίβω τούς χαλ- λίτερους φίλους. "Ιδιαιτέρα έσένα πού μ' έ- χανες νά νιώσω πώς μπορεΐ ν'άλλα'ξη ένα "άν- θρωπάχι" σάν χι'έμένα έζ'αίτίας μερικών άρ¬ θρων. "Εγινα άμέσως συνδρομητάς. Άγαπω αΰτά ποι3 γραφείς, ζω χρυφά του*ς άγώνες σου , σοΰ συμπαραστέχομαι ψυχιχά στίς άλλεπάλληλεε δοώ- ξεις σου. "Ομως... δυστυχως δέν έχω τό θάρ¬ ρος νά σοΰ συμπαρασταθώ άνοϋχτά, φανερά πού λένε γυατύ ... γυατύ φοβδμαι. Γυατύ ( πάλυ δυστυχως) άγαπω τό "τομαράχυ" μου. "Ισως έ- ιιειδτΐ εΐμαι χυ'έγώ ένα άνθρωπάχυ. "Ισως τα δυχά σου αρθρα μέ κάνουν κάποτε "αντρα". "Ισως χάποτε μπορέσω νά σκοτώσω τό* "άνθρωποίχϋ" πού εχω μέσα μου. Κι'αν τό πετύχω χάποτε αύτό, τότε λεύτε- ρος πυά θά ζεγυμνώσω κι'έγώ τα σττίθυα μου δ¬ πως ΕΣΥ. Τότε θά έχης την ΰπερηφάνευα ότι ή πέννα σου δημιούργησε ενα ανθρωπο πού δέν θά ξέρη 8έ$αια γιατό γενν^θηχε, δμως θά ξέρη πολύ χαλο. γυατύ ζεΐ, γυατί πολεμδ, ΠΟΙΟΝ πο- λεμδ. θά ηθελα νά σοϋ εΰχηθω νά μει'νης πάν- τα ό ΐδιος, νά μτιν αλλάξης ποτέ. Βεβαία νιώ- θω τόσο μοχρός άπέναντι σου άχόμα χαι' νά έχ- ω μιά εύχτΐ. Δέν εχεις άνάγκη έσύ φίλε συμβουλές η εΰχές. Τόν δρόμο σου τόν ζέ- ρεις. ι Ξέρει>ς δτι τελικά θά 3γεΐς χαμένος άπ'τόν
  άγώνο πού αρχι,σες.
  "Ομως έγώ ό "μιχρός" πιστεύω πώς θά έχης
  μεγοίλο χέρδος. θά έχης δημιουργΐΐσει κάρα πολ-
  λούς φύλους, πού μπορεϊ νά φοβουνταχ, δμως
  θί σέ συντροφεύουν, έστω καί χρυφά στούς τι¬
  μίους άγωνες σου.
  ^ά έχης δημιουργτΐσει πολλούς φύλους πού
  θα" πονοϋν μέ τό διχό σου πόνο χαίθάχαίρον-
  Ται δταν έσύ χαίρεσαι.
  Ή χαρδυά τους θά χτυπδ στόν παλμό τίΐς
  σου. Τό στόμα τους θά λέη τα δυχά σου
  α. Όλοι αύτοι οί φίλοι, θά είναι μιά
  στρατιά πού θά ξέρουν χαλά τί σημαύνει <5ν- θρωπος, "Ελληνας, αγώνας. Αΰτά ενιωσα την άνάγκη νά σοϋ γράψω. Εγώ τό μυχρό δημιούργημά σου. 27/5/78 Υ.Γ. Σέ σένα δέ φοβδμαι νά πώ πως μέ λένε. Π.Κ. θερμοπυλίον 68 Μοσχδτο - Πειραιεύς Ομως τούς άλλους άχόμα τούς φοβδμαι. Βλέπε·/ς δέν εϊμαι άχόμα ετοιμος νά ιολεμτίσω. Ισως έπειδτί εϊμαυ άχόμα ενα "άνθρωπάχι". Μάνο!___ Σέ χαιρετω Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΚΡΙΝΕΙ Κύριε Έμμανουτΐλ Χαριτακη, Πρό ετους εϊχα γύνει συνδρομηττΐς τής εφη¬ μερίδος σας, επί τ?ί εύκαιρύα των άποχαλύψεών σας σχετικά μέ τΑ Μασσωνία. Ό τύτλος της μαχητικης εφημερίδος σας "Η ΑΛΗΘΕΙΑ" μ'έκανε πρός στιγμήν νά πιστέψω ό¬ τι την άληθεια την συλλαμβάνετε μέ τό "μυα- λό". Δυστυχως, μετά άπό λίγο εϊδα, δτι καί "ή δικη σας άληθεια" δέν είναι τίποτε άλλο παρά εργο τής "καρδίας" σας. Ναί, Κύριε Εμμανουήλ Χαριτακη, Βλέπει χανείς εΰκολα πώς ή άλήθεια γιά σδς είναι πάντα έκεϊ πού είναι καύ ή καρδιά σας δηλαδτί. .. . αριστεράν Πρύν διαβάσω τιίν "άλή- θεια" σας ηδη ξέρω τ ύς θέσεις γιά κάθε θέ¬ μα. ... Κι'οιύτό τό λέτε έσεΐς άλτΐθειαΐ!! "Ε δχι.' Νά λέμε "καύ τοΰ στραβοΌ τό δύκιο".'Υ- πάρχει καύ κάποιος "νόμος των πιθανοτητων", κατά τόν οποίον ένας μπορεΐ κάπου - κάποτε, ναχει ττίν άλή"θεια μέ τό μέρος τού. "Αν δέν τό βλέπετε, τότε είστε μέ την καρδιά δοσμέ- νος νος μονόπλευρα, αρα την πλήρη άληθεια δέν σδς άφηνει ή καρδιά σας νά την δεΐτε καί νά την πητε κι'ετσι δέν μοϋ κάνει ή έφημε- ρύδα σας. "Αν πάλι ό νοϋς σας δέν δεσμεύεται άπό την πολιτικη' σας τοποθέτηση καί βλέπει την άληθεια "άληθινά", άλλά δέν την γράφει, τό¬ τε πάλι δέν μοΰ κάνει η εφημερίδα σας. "Αν πάλι ό νοΰς σας καύ η καρδιά σας εί¬ ναι ελευθέρα χοιύ κάλι τη'ν άληθεια τη'ν βλέ¬ πετε μονόπλευρα , τότε είναι πάλι αύτάς ό "νόμος των πιθανοτητων" πού δέν μ'άφη'νει νά πιστέψω σ'δλες τίς μονόπλευρες άληθειες σας. Γι'αύτό πάλι δέν μοϋ κάνει η εφημερίδα σας. Τελευταία έλπύδα μου, Κύριε Μδνο, ίταν, γιά νά μεύνω συνδρομητΓΐς σας, ή σκέψη μή*πως καύ τό θάρρος σας, ή αΰτοθυσύα σας, η έργα- τικότητά σας, ή μοχχητικότητά σας πού είναι άξιοθαύμαστα καύ αξια παραδειγματισμοϋ εί¬ ναι άπόρροια τής αληθείας πού βιώνετε. Άλ¬ λά σκέφτηκα πώς καύ άριστερού καύ δεξιού καύ (πρόσφατα) φασύστες είχαν αύτά τα προτερη- ματα. Άλλά ή άληθεια δέν μποροϋσε νδταν σ' δλες τύς μεριές όλάκερη, δπως πιστευαν δ- λοι τους... Γι'αύτό δέν μένει τύποτε αλλο, παρά ή πρώτη καύ ή τελευταύα κρύση πού όφείλει κα- νεύς στόν έαυτό τού, δτι κι αν πιστεύη δπου κι αν άνηκει καύ αύτός είναι δ ΝΟΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, είναι ή άληθινη ζυγαριά πού με- τράει, τό βάρος τού συνόλου (μόνο), των γνω- μών καθενός. Άν δηλαδή* τα βλέπει (ητάλέει μόνον) κανεύς δλα μονόπλευρα, τότε κάτι δέν πάει καλά. Ή γνώμη μου λοιπόν, Κύριε Εμμανουήλ Χα¬ ριτακη πρύν άγοράσετε μελανι γιά την "ΑΛΗ- ΘΠΙΑ" σας επρεπε νά άγοράσετε πρώτα τη φτη- ντί αύτη συμβουλευτικη ζυγαριά. Γι'αύτό, πα- ρακαλω διαγράψετέ με άπό συνδρομητη σας. Π.Α. Πανεπιστημίου 57 Άθη'να (131) 29/5 /78 ΜΙΧ.. ■;. ΚΡΙΤ1ί»ΤΛΚΗ_ ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΗΧΑΝΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ • ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ · ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ · ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΕΧΑΚΗ 16 — ΤΗΛ 284-088 ΛΙΟΚΟΓΚΟΙΊΟΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ -------.---------,---------- Θενών 40 — Χανιόπορτα — Τηλ. 230.842 Γράμμ-α ά«ό την ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΛΝ 1ΠΟΥΔΑΣΓΩΝ ΚΟΖΑΜΗΣ Άριθμός Πρωτ. 44 Κοζάνη 12-6-1978 Ι Ιρος την εφημερίδα « Αληθεια» Ηρακλείου Κρήτης Ό Σύλλογος Κρητών Σπουδαστών ΚΑΤΕΕ Κοζά¬ νης «ή Μεγαλύνη σος» σας χαιρετά καΐ οάς εύχαριστεϊ γιά την καλή σας διαθέση νά μας στέλνετε όλη την περίοδο τού Σπουδαστικοΰ έτους την εφημερίδα σας δωρεάν. θά πρέπει νά σάς άναφέ- ρουμε δτι όλα τα μέλη τοΰ Συλλόγου διαδάζοντας την εφημερίδα σσς ήταν άρκε- τά Ικανοποιημένα μαθαίνο- ντας τα γεγονότα τιοΰ συνέ¬ βαινον τόσο στό Ήράκλειο 6σο καί γύρω άπό τα άλλα μέρη τής Κρήτης. Σας εύ- χαριστοΰμε καί πάλι, για- τι η εφημερίδα σας «Άλη¬ θεια» αποτελεί ίνα βασικό στοιχεϊο τού άρχείου τοΰ Σ υλλόγου μας. Τώρα έπειδή τελείωσε ή περίοδος τού Σπουδαστικοΰ ίτους, νά μάς διακόψετε την αποστόλη τής εφημερί¬ δας σας. Καί άφοΰ θά είναι δυνατόν σέ σάς καί θέλετε φυσικά νά μάς στέλνετε, πάλι την εφημερίδα σας τόν ερχόμενο Νοέμβρη δταν ε¬ μείς σάς εΐδοποιήσουμε. Μέ την βεδαιότητα δτι θά ύπάρχει καΐ στό μέλλον ή καλή σας διαθέση σάς χαιρετοθμε. ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΜΑΣΟΝΟΣ καιο«τεως ΟΤΑΝ ττρι.ν άπό κάρα πολύν καιρό γράψαμε γιά τή μα- σονική £.διότητα τοθ τέως Βασιληδί τΡ|ς 'Ελλάδας Κωνχτταν- τί,νου Γλύξμπουργκ, άρκετοί είπαν δτι "τό τοοιρακάναμε μέ τούς μασόνους". ΤΩΡΑ πού μέ τό πρόσφατο ταΕίδι τού στήν 'Αμερική και, τα "τραπεζώματα" πού τοϋ έκαναν οί στοές των ΗΠΑ, τι άθηναϊκή εφημερίδα "Τα Νέα", άσχολήθηκε μέ τή μασο- νική ίδιότητα τοθ Κωνσταντύνου, εμείς απλώς ύπενθυμύ- ζομε δσα είχαμε, πρ£ν άπό χρόνια, γράφει. ΡΙΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟΚ Τρείς Καμάρες Π Ι Τ Τ Λ οέ πολιτιομένο καί III Ι έΖ. π καβαρό περιβάΛΛον ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ Καί κ>ά ΐό βπίΐι: ΤΗΛ. 223023
  ΗΑΙΟΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΟΝΕΣ
  'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ ΟΠίΟΠΐη Β.Β.Ε.Ε
  Ή πΰίρο καί ή έπιοτη^ονική τεχνολογική κατάρτησις τής εταιρείαι; μας
  σας έγγυάται μέ τούς ήλιακούς θερμοσίφωνές χηο («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕ^ Α-
  νΐν) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στά οπίτια οας, Γ,ενοδο-
  χεΐα, πανσιόν, βίοτεχνίες κλπ.
  Χαρή στήν έπιλεκτική έπιφάνεια τοΰ ΒίΑΟΚ ΝΙΟΚΕί εχουμε 40ο)ο
  μεγαλύτερη άπόδοση χειμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιύ ζεοτό νερό άπό τά
  (ΐαΰρα όποριροφ·ηιτικά χρώμαιτα.
  Ό θεριμοσίοχονας χωριητικότητος άπό 120—500 λίτρων, μονωμένος μέ
  πολυουρίθάνη ΰαλοΰφοσιια καΐ πολυεστέρα· συντη.ρεΐ 4—5 ήμέρεο τό νερό
  ζεστό,ύπό ουνεφιά.
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ
  ΓΕΠΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
  Λεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο - Τηλ. 222210
  Πέντε ακόμη λόγοι
  γιά νά πάτε
  τό καλοκαίρι
  στή Βουλγαρία
  _
  ΙΜέχρι πρόσφατα
  κάποιο ταξίδι τό καλοκαίρι
  στό έξωτερικό σήμαινε
  άπώλεια των διακοπών
  στή ν Έλλάδα.'Άν ομως τώρα
  πάτε στή Βουλγαρία, θά κάνετε καί
  «έλληνικές» καλοκαίρινές διακοπές
  στή Βουλγαρία!
  2Γιατί ή Βουλγαρία
  δέν άπέχει περισσότερο
  άπό ένα άπομακρυσμένο
  έλληνικό θέρετρο καί
  οί παραλίες στή Μαύρη
  Θάλασσα προσφέρουν τίς πιό
  ώραΐες, τίς πιό άνετες καί πιό φτηνές
  διακοπές στή βαλκανική χερσόνησο.
  3Φέτος ή Βουλγαρία
  είναι ιδιαιτέρα φτηνή.
  Ό έπισκέπτης πού άλλάζει
  τά χρήματά τού στά
  τουριστικά γραφεϊα τοθ
  Βουλγαρικοϋ Όργανισμοϋ ΤουρισμοΟ
  μέσα στή χώρα, παίρνει 50% σχεδόν
  παραπάνω Λέθα καί έτσι μεγαλώνει
  ή άξία τοϋ συναλλάγματός τού.
  Οί προσπάθειες
  τοθ Βουλγαρικοϋ ΤουρισμοΟ
  φαίνονται στήν τουριστική
  όργάνωση, στίς σύγχρονες
  έγκαταστάσεις καί στή
  σωστή άξιοποίηση τοθ φυσικοθ καί
  πολιτιστικοθ περιθάλλοντος τής χώρας.
  Οί διακοπές
  στίς άμόλυντες παραλίες
  τής Βουλγαρίας είναι
  συνδυασμός ξεκούρασης
  καί έπίσκεψης σέ μιά χώρα
  γεμάτη μέ φυσικές όμορφιές, πλούσια
  πνευματική παράδοση καί άξιοθέατα.
  Γιά πληροφορίες άπευθυνθεΐτε
  στόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα
  ή ΒϋΙΚίΐηΐοιιιίΜ.Άκαδημίας 12.
  τηλ. 3634675.
  Ι Πρός: ΒΒΐΚ&ηΙουπία,.'Ακαδημίας 12,Ά0ήνα 134.
  Ι Στεΐλτε μου, παρακαλώ, ένημερωτικά έντυπα
  ■ γιά διακοπές στή Βουλγαρία.
  ' ΟΝΟΜΑ ...............................
  Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ......................
  Ι ........................................ »
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ- ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 197·
  • ΊδιαΙτερη έτιιτυχΐα ση-
  μειώνει ή ίκθεση σπανίων
  καΐ πολυτίμων βιβλίον τής
  Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιο-
  θήκης Ηρακλείου πού ανοι-
  ξε στήν αίθουσα τής Βασιλι-
  κής τοΰ Άγίου Μάρκου κσί
  θά παραμείνει άνοιχτή μέχρι
  τίς 15 Ίούλη. Σκοπάς τής ε¬
  κθέσεως ή οποίαι περιλαμβά-
  νει 190 βιβλΐα, 2 χειρόγρα-
  <ρσ, 2 περιοδικά κσί 12 έφη- μερίδες είναι νά άντιληφθοϋν πρώτον οί Ήρακλειώτες δτι ή Δημοτική Βιβλιοθήκη μσς, ή ΒικελαΙα, είναι Ιδιαιτέρα σημαντική καί δτι έμφανίζει μιά δραστηριότητα έξαιρετι- κά σπουδαία γιά την μορφώ¬ ση καί έπιμόρφωση των Η¬ ρακλειωτών. Νά ένδιαφερ- θοϋν δεύτερον, οί Ήρακλειώ¬ τες γιά τα προβλήματά της πού είναι κυρΐως προβλήμα- τα πού έχουν σχέση μέ την στέγασή της, προβλήματά χώρου. Χοίραχτηριστικό είναι τό γεγονός δτι άνάμεσα στά έ- κτειθεμένα βιβλΐα καί £ντυ- πα περιλαμβάνονται καί πολ λά παλιά πού σήμερα είναι δύσκολο άν δχι άδύνατο νά σώζονται άλλοό. • "Εξορμήσεις στήν έπαρχΐα της Κρήτης στά πλαΐσια τής θερινής περιόδου θά πρα- γματοποιήσει ή Ε.Θ.Ε.Κ στό διάστημα άττό 5—18 Αύγοΰ- στου. • 'ΕττιτυχΙα σημεΐωσε ή εκ¬ δηλώση γιά τα ναρκωτικά καί τίς αΐτΐες πού δδηγοθν σ' αύτά κυρίως τούς νέους πού διοργάνωσε πρόσφατα δ Σύνδεσμος Δημοκρατικών Γυ- ναικών μέ τή συμμετοχή τού Δήμου στόν "Αγιο Μάρκο. Στήν εκδηλώση πού την πα- ρακολοόθησε πολύς κόσμος μΐλησαν οί κ.κ. Ι. Δ. Ιωαν¬ νίδης, Μύρ. Βερυκοκάκης κι* ή κ. Περρωτή. • Σειρά έκδηλώσεων γιά-τή Κύπρο θά διοργανωθοΰν τό μήνα αύτό στήν τιόλη μας. Σέ συγκεντρώση στόν "Αγιο Μάρκο στίς 12 τοΰ * Ιούλη θά μιλήσει έκπρόσωπος τού προέδρου τής Κυπριακής Δή μοκρσττΐας. Ο Στίς 26 "Ιουλίου στίς 9 τό' βράδυ θά γίνει στόν "Αγιο Μάρκο όμιλία τοΰ καθηγητή τού Πανεπιστημίου Κρήτης κ. "Ανδρέα Παναγόπουλου μέ θέμα «Ή στρατευμένη λο- γοτεχνία άλλοτε καί σήμε¬ ρα» (ΤΗΕ ίΙΤΕΚΑΤυΚΕ ΟΡ ΟΟΜΜΙΤΜΕΝΤ ΙΝ ΑΝαΕΝ ΑΝϋ ΜΟϋΕΚΝ ΤΙΜΕ5»). Ή όμιλία, πού άνήκει στή σειρά των διαλέξεων γιά τούς ξένους έπισκέπτες τοϋ "Ηρακλείου πού όργανώνει ό Δήμος Ηρακλείου, θά γίνει στά Άγγλικά, μέ μεταφράση στά Γαλλικά. Ή εΐσοδος θά είναι ελευ¬ θέρα. • Ή Δημοτική Φιλαρμονική Ηρακλείου άρχισε άπό την Τετάρτη 28 Ίουνίου τό δεύ- τερο κΰκλο έμφανίσεών της στά προάστεια τοϋ Ηρα¬ κλείου μέ τό παρακάτω πρό- γραμμαί: 28)6 Πλατεϊα Άγίας Βαρ- βάρας Καραολή, 5)7 Συνοι- κισμός Φορτέτσας, 12)7 Πό ρος, 19)7 Πλατεϊα Όμονοίας Ν. Κλαζομενών καί 26)7 Κα- τσαμπάς. !»■■»■»■■■■■■■■■» ΤΧΙΚΟΥΑΑΔΙΚΟ - ΟΥΖΕΡΙ «ΜΑΡΙΝΟΣ» Πλ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390 Τσικουδιά κάΐ Οδζο μέ μεγάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΗΗΒ1β»>ε1 —!
  Αφ0> ΓΑΑΡΝΙΑΝΟΥ - Α ΓΕΟΡΓΑΛΗ7 Ο Ρ
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
  Πωλήσεις διαμερισμάτων 1, 2, 3, 4 καί
  5 δωματίων, ώς καί Ισογείων καταστή μά-
  των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας
  πολυτελοθς κατασκευάς καί επί των όδών
  1878 αρ. 39 καί Πασΐφάης καί Άνωνύμου
  γωνίσ (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη-
  μείου τοθ Κράτους).
  Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγιο Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.489
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτήστε μας νά σ&ς δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (θΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκείας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σάς προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίες ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί 5ΕΚνΐΟΕ, Άν· Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  3ΟΡΗΙΟ3 ΤΟϋΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  >♦♦♦♦♦♦♦
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε.
  ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 6ΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε.
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΠΜΑΤΏΝ Ο.Ε.
  ΔΙΕθΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝΟ
  ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε.
  ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ
  ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ!
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ:
  ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68
  ΤΗΛ. 77.76.229, 77.95.780, 77.81.741
  ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621
  ΤΕΛΕΞ 21-8177 51.5Μ — ΟΗ.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ:
  ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922
  ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7
  ΙΛΙΠΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160
  -♦♦♦♦♦♦«•χ
  αν κ.κιιιη-κ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό πιρίπιτρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  σττ) Βασιλική τοθ "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  χ Διαθέτει καί την
  «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ή οΐκοδόμηση τοϋ Σοσιαλισμοΰ σέ μιά μικρή χώρα
  Εντυπώσεις άπό μιά έπίσκεψη τοϋ Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  3 όν
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ σήμερα είναι μιά χώρα σοσιαλιστική.
  Ή οί,κοδόμηση τής νέας κοινωνίας πού 6έν βασύζεται στήν
  στιγνή καί. άττ,άνθρωπη έκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρω-
  πο, δέν είναι πιά δνειρο ή μιά διαπιστωθη έπιστημσνική
  γιά τό λαό τής Λ.Δ.Βουλγαρίας, άλλά μιά πραγματικότη-
  τα. 'Η άνοικοδόμηση τοθ σοσιαλισμοΰ συνεπάγεται τόν
  ρ.ιζικό μετασχηματισμό τής δομής τής κοινωνικάς. Μαζί.
  μέ την άτομική Ιδιοκτησύα καί την έκμετάλλευση άνθρώ-
  που άπό άνθρωπο, πράγμα καθοριστικό στύς κοΐλχυνίες τής
  Δύσης, γιά πάντα χάνονται στό παρελθόν οί έκμεταλλευ-
  τικές τάξεις, άλλάζουν μέ ριζικό τρόπο οί έργαζόμενες
  ταφείς καί τα στρώματα τοϋ πληθυσμοϋ, παίρνει καινούρ-
  για μορφή δλο τό σύστημα των κοινωνικών σχέσεων. Σή¬
  μερα στίς χώρες τής Δύσης, ή άνεργίά φτάνει σέ υψηλό-
  τατα έπίπεδα, ένώ δ φόΒος γιά τό αθριο, τό κυνηγητό
  τής επιτυχίας, τό άγχος καί 6 έκνευρισμός, είναι τα
  κύρια χαρακτηριστικά τής ζωής. Αύτά δλα είναι άγνωστα
  γιά τό Βούλγαρο έργαξόμενο. Τό πρώτο πράγμα πού έν-
  θουσιάζει τόν έπισκέπτη στή Βουλγαρύα είναι τό θέμα
  τής άπασχόλησης. Ό άνθρωπος έκεϊ δέν ζεΐ γιά τή δου-
  λιά. Άλλά ζεΐ άπό τή δουλιά. *Η δουλιά είναι έκείνη
  πού τόν τρέφει καί τόν κάνει νά νιώθει δλόκληρος έλεύ-
  θερος.
  ΣΗΜΕΡΑ στή Βουλγαρία δ οί,κονομικά ένεργός πληθυ-
  σμός σύμφωνα μέ τα στοιχεια πού κατόρθωσα νά βρώ εί¬
  ναι γύρω στά 4,6 εκατομμύρια άτομα - κάπου 55% είναι
  γυναΐκες. "Αν λάβουμε ΰπόφη μας τό συνολικό πληθυσμό
  τής χώρας (8,7 εκατομμύρια άτομα) συμπεραύνουμε δτι
  δ οί,κονομικά ένεργός πληθυσμός ωτάνει στή Βουλγαρία
  τα 49,4 στά έκατό τοθ συνολικοϋ πληθυσμοθ. Χαραχτηρι-
  στικό είναι τό γεγονός δτι τα 4,6 εκατομμύρια έργαζό-
  μενα άτομα δέν έπαρκοϋν γιά τίς άνάγκες τής χώρας καί
  ϋπάρχει ενα έλλειμα κάπου 4 00.000 έργατικά χέρια.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ δηλαδή είναι μιά χώρα μέ ππραπάνω άπό
  πλήρη άπασχόληση, δπου ή άνάγκη δέν είναι γιά τό πώς
  θά δοθεΐ δουλιά σ'άνθρώπους πού δέν εχουν, άλλά πώς
  θά αύξηθεΧ ή παραγωγικότητα τής εργασίας ώστε έτσι νά
  μπορέσει νά αύξηθεΐ δ δγκος τής παραγωγής καί νά ά-
  νέβει ή εύημερία τοθ λαοϋ. Τό πρόβλημα είναι, δχι νά
  δοθεΐ έργασί,α, άλλά νά Βρεθοΰν έργάτες ή νά άντικα-
  τασταθοϋν μέ μηχανές οί έργάτες πού δέν υπάρχουν. Αυ¬
  τή ή πραγματικότητα έκδηλώνεται στήν ϋπαιθρο μέ τό νά
  καθυστερεΐ δρισμένες φορές σέ κάμποσα σημεϊα - καμιά
  φορά παρεμβαίνει έδώ καί δ παράγοντας των καιρικων συν
  θηκών - ή συγκομιδή, καί τό πρόβλημα τότε άντιμετωπί-
  ζεται μ'έθελοντική έργασία πού την προσφέρουν μαζικά
  οί έργατοϋπάλληλοι των πόλεων στίς μέρες άργείας, οί
  μάθητες ή οί φοιτητές στίς μέρες των διακοπών τους.
  Τέτοιες μαζικές εξορμήσεις των σπουδαστών καί των μα-
  θητών θά συναντήσει δ έπιο>ίέπτης στή Βουλγαρία ί,διαί-
  τερα στούς μήνες των θερινών διακοπών. Στίς πόλεις,
  ίδιαίτερα μας έκανε έντύπωση τό γεγονός ότι δέν υπάρ¬
  χουν σουλατσαδόροι σέ ώρες εργασίας, πράγμα πού δεί-
  χνει την πλήρη άπασχόληση των εργαζομένων καί τό δτι
  κανένας άνθρωπος δέν έξαρτα,ται πιά γιά την έπιβίωσή
  τού άπό δουλιές τοθ ποδαριοϋ καί άλλες άνάλογες εθ-
  καιριακές άπασχολήσεις.
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  τό δεξί σας
  χέρι

  Ι
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΜΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  ·>♦♦♦♦♦♦♦♦
  ♦♦♦♦
  Νά γιατΐ εϊμαστε τό δεξί σας
  Κάνομε:
  - ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήπο*ε νλώσσα τοθ κόσμου
  — ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά σθγγράμμάτσ, διατριβές, φροντι-
  στηριακό βιβλίο ή όποιοδήποτε αλλ,φ έντυττο.
  *** ΕΙδικότης μας τα βιίλία Μαθηματικών — Φυσικής — Χημεί-
  άς καί γενικα βιβλίο. μέ σύμδολα
  *** Άναλαμβάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτυπ,ωση περιοδικόν
  (μηνιαίων κ.λ.π.).
  - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΡ3ΕΤ γιά όποιαδήιτοτε πολϋ μικρή ¥| πολύ με-Ι
  νάλη δουλειά
  — ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπΐμορφωτικές προβολές
  Έπίσης:
  - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3,50 δρχ. τί» σελίδα
  — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιστολόχαρτα μέ την εγχρωμη
  |ή μαυρόασπρη φ[ρμα σας *
  - ΦΛΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΚΑΝΤΕΧ... έλάτε νά συζητήσουμε
  - 3ΕΝΟΣΤΥΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μέ μόδα κάΐ Ιδέες γιά τή νυναί-
  κσ/, τό σπίτι κ.λ.π.
  — ΒΙΒΛΙΑ γιά δλες τίς ήλικίες καί προτιμήσ«·ις
  Ακόμη:
  — ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προβολή σας άπό τό Ραδιόφωνο
  τόν ήμερήσιο καΐ περιοδικό Τύπο ή την Τηλεόραση.
  ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ μέ τό «μικ,ρό» συνεργάτη μας, που θά
  παραλάβει (άπό τό γραφεϊο σας) ή θά παραδώσει νωρΐς
  νά κάνετε... ΕΝΑ ΒΗΜΑ λ ρ ^
  289.877
  καί άλλοι δουλευουν γιά σάς
  *♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
  6 Χα^ης εϊώ
  •ΤΟΥ* «ΟΥ. - «ΘΥ«
  Ή άνσγκσστική Λναστολή της ϊκδοοης τής «·Α.
  ^άδυό εβδομάδες, σέ σονδυασμό καί μέ τό
  τίξίδΓτο διευθυντή της στίς Σκανδινσυικές ΧωρΕς,
  έγιναν άφορμή ν* ^Γ^6^ """^ Ιν0
  Υ* **
  ^&ωΧ?Γ™™ «τι 6σα έμπ6δι« κο1 *
  — Δέν ξέρω, Λλλά πιστεύω δτι δσα εμπόδια κσί ν*
  τού βάζουν, δέν γλυτώνουν, γιατΓστ6 τέλος μι,ορΓι να
  την τυπώνει καί στόν... έξω άηό δώΙ...
  ^ Ή άναστολή της εκδοσής μας... χαροποίησε -
  κσλά νάναι - πολλούς, μεταξΰ των οποίων κσί ίνα Ή-
  ρακλειώτη δικηγόρο τής όδοθ Χάνδακος 6 όιιοϊος -
  άκούστηκε - «τι εταξε σέ Άγιο καί... άρτοκλασΐα.
  Δέν ξέρω σέ ηοιόν Άγιο κατέφυγε 6 συμπσβής βι.
  κηγοράκος, άλλά φαίνεται πώς ττηγαν χαμένοι οί άρ.
  τοι, πρός χάριν τού... άρτου ημών τοθ έτιιούσιου.
  Πάντως, &ν έπιμένει, τοθ συστήνω νά έπσνέλθει, ά-
  ποτεινόμενος αυτή τή φορά στόν "Αγιο... Σ ιδερέα ή, *.
  στω, - παληά μας τέχνη κόσκινο - στόν "Αγιο... Γε.
  ώργιο... Ζορμπά, μήπως καταφέρει τό ποθοθμενο, αλ·
  λά... μπαΙ..
  * Κάττοιοι άνθρωπόμορψοι... σκύλοι, φαρμακώσανε
  τόν σκύλο - φίλο τής «Αληθείας», πού «κουγε στό δνο
  μα Λέων.
  "Οπως Ισως θυμοθνται πολλοί, 6 σκολος αοτός ήτα-
  νέ ράτσαςλύκου. Τώρα άντικαταστάθηκε μέ ίνα μ£.
  γαλοτερο καί πιό <5γριο, πού είναι ράτσας τίγρη. Γιά νά βοθμε, θά τολμήσουν τώρα νά πετάξουν ά>..
  λη φόλα; *Άν καί άπό κάτι... «τέτοιους» νά τα ιαρι.
  μένεις... δλα Ι..
  + Τό άκουσα στήν Σ κανδιναυία, δπου, ώς γνωστόν,
  ύπάρχει πολλή ελευθερία εκφρασης, σέ δλους τους
  τομεϊς.
  Είναι £να άνεκδοτάκι, πού έξηγεΐ πώς οί Μασόνοι,
  πήραν τό δνομά τους.
  Σύμφωνα λοιπόν μέ τό παραπάνω άνέκδοτο, οί ηρώ·
  τοι ύποψήφιοι τής Στοάς, εχουν εισέλθει στό «σκότει·
  νό θάλαμο» καί τελείως γυμνοΐ δπως είναι, εχουν...
  σκύψει μπροστά στόν Μέγα Άρχιερέα. "Ολα είναι Ι.
  τοιμα καί ό τελετάρχης μετά την «κρούσιν των χει·
  ρών τρίς», άνοίγει την πόρτα καί εΐσέρχονται Ισάρι-
  θμοι... άράπηδες, πού έπιτίθενται μέ άγριες σεξουαλι·
  κές διαθέσεις πρός τοϋς ύποψηφίους τέκτονες, έκ των
  ... Οπισθεν.
  ΚλαυθμοΙ καί όδυρμοί, συνοδευόμενοι άπό γοερές
  κραυγές βγαίνουν άπό τα στόματα των... δεινοτταθούν·
  των ΰποψηφίων τεκτόνων, οί όιτοΐοι... περνοΰν τό τε-
  λευταΐο στάδιο τής δοκιμασίας.
  Μετά άπό λίγη ώρα, ό Άρχιερέας γιά νά δια-ιστώ-
  σει αν τούς φτάνει ή... δοκιμασία, άηευθυνόμενος πρός
  αΰτούς τούς ρωτα;
  — Σαςσώνει; Σάςσώνει;
  Καί οί ύποψήφιοι τέκτονες άπαντοθν, δλοι μαζί;
  — Μας σώνει!.. Μάς σώνει Ι ...
  "Ετσι — λέει — ττήρανε τό δνομά τους οί τέκτονες
  καί λέγονται... Μασώνοι.
  Νά γιατί, φαίνεται, τό ο γράφεται άπό πολλούς, με
  ...ώμέγα Ι
  * Κάποιος, (;) πού δπως υποστήρίζει, άσχολήθηκα
  ' πολύ μέ την ίδιωτική τού ζωή, δέν εχασε την εύκαιρία
  νά μοθ... ανταποδώσει τα ϊσα, εκμεταλλευόμενος μιβ...
  γνωριμία μου, θήλυ κια: φυσικά, στή Σοοηδία.
  Άκούγοντας λοιΐΐόν, μάλλον άπό ναυτικούς, δτι πέ-
  ρασα μερικές ώρες μέ την... Πατρίτσια, άρχισε νά μέ
  ... διασόρει.
  Δυστυχώς δμως καί γιά τόν (ή την) καλοθελητή
  μου, άλλά καί γιά μενά (γιατί νά τό κρύψω;) ή....
  «ΠοαρΙτσια», ήταν τό δεύτερο όχηματαγωγό πού ήδη
  άγόρασαν οί «Μινωϊκές Γραμμές», τό άδελφό πλοϊο
  τοθ «Κνωσσός», δπως λένε.
  Μέ την... «ΠατρΙτσια» λοιπόν, την άδελφή τής....
  «Κνωσσού», ήμουνα καλή... άδελψούλαΐ..
  Ά- Κ ι ίνα παληό «κούς · κούς», πού μένει πάντα...
  έπίκαιρο, άπό τότε πού τα κείμενα της εφημερίδας
  μας στοιχειοθετόντουσαν μέ γραφομηχαναί:
  "Ας άλλάξουμε δμως μοτΰβο καί άς
  παμε τώρα άπό τα άκρα δεξιά πρός
  τό... κέντρο ή... άπόκεντρο, δπως
  τδχουνε καταντήσει.
  'Αντιγράφω άπό τόν "Μικροπολι-
  τικό" των "Νέων", τό παρακάτω, δ¬
  πως ακριβώς δημοσιεύτηκε στό (πθλ-
  λο τής Τετάρτης 31 Μαϊου 1978:
  Η ΣΚΗΝΗ στό δι,ά'δρονιο της Βουλης. Οί,
  άνεξαρτητοπουηθέντες χ.χ. ΣεργαΜης χαί
  Παπαχρηστου εχουν βάλει τη μέση τον μή"
  άνεξαρτητοΐουηθέντα άχόμη χ. Ξυλούρη
  χα£ τοϋ μι,λανε.
  Περαστυχός δημοσυογράφος ρωτδ συ-
  νάδελφό τού:
  - Τιί νοί τοϋ λένε;
  Καύ ή απαντήση:
  — Μά τί αλλο; Πως νά συντάξει> τΐΐν...
  δήλωση!
  "Οπως θά καταλάβατε, τό στιγ-
  μιότυπο άναψέρεται στόν γωστό Μ£-
  νέλαο πού, κάτι τέτοια σάν τό πα-
  ραπάνω, τόν φέρουνε ετοιμο νά άν-
  ταποδώσει στήν ΕΔΗΚ, σάν άλλη "Ε¬
  λένη", αύτό πού δκανε στόν συνο-
  νόματόςτου ή άλλη τής Τροίας.
  'Ωραιο'θέμα γιά.... έπερώτηση
  μέ τίτλο: "Οί τιμές των κρητικών
  προϊόντων, έν οΐς καύ των... ξυ-
  λοκεράτων".
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΛΛΗΘΕΙΛ»
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.291
  'Δ'°ΚΤΗΤΗΣ ~ ΕΚΔΟΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ. ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
  (Λϊάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5-ΤΘ 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑδη

  !!Η!Η2!ϋη!1!ΐΗϋ!1ΗΙ!ΐ!ΙΙΙΐηΐΙ»!Η!!1Κ!£2!!§!»>ϋΗΗ>»!3
  'απόψεις
  ϋ!!ϋ!ϋ!»»ΗΙ!!ΗΙ!Ι!ΙΙΙ!!1ΙϋΙ!1!!1!!!!!Η!!!Ι!!ΙΗ»ϋ!!ϋΗϋ
  α πάρα δεχυο
  ΕΠΕΣΕ τυχαΐ,α σία" χέρυα μας μιΛί ανακοινώση
  τού Συλλόγου Γονέων των Προτύπων Σχολείων
  τής Παυδαγωγοιτις Άχαδημύας Ηρακλείου, μέ
  την όπούα τό* Δ.Σ. ζητδ άπό" τα μέλη - γονεΰε
  των μαθητων δραχμές χύλυεε (1.000), γΐΛί ν<ί έγκατασταθεΤ; στό" σχολειό κεντροχΓ) θέρμανση, πού" θά χοστίσει, περι*. τίς πενταΜΟΌες χυλυα"- δες (500.000). ΣττΥν άπό*φαστί τού κατέληξε τό* ΔΣ τοΌ Συλ¬ λόγου, γνωρίζοντας δπως χαί δλου οί, γονεΐς, χαθώς γράφευ ή ανακοινώση, "τό" πό*σο ύπε*φεραν άπό* τό" κρθο τό*ν περασμένο χευμώνα τα παι,δυα* ιιας καύ ου δασκάλοι, στιίς τάξεως χωριίς καμ¬ μιά θέρμανση καιί πουές ίταν ού έπι,πτώσεις σττίν έκπαυδευστί τους υ.'αύτέ*ς τιίς συνθήκες..." Ή παραπάνω περιίπτωση είναι, άκρα ένδευ- κτυχτΐ τ?ις γενι,κώτερης κατάστασης πονί επεκρά¬ τει -καί φανερώνεο γυά μι,ά" προσθετη φορά τα χάλυα στά όποΰα βρίσκονταυ τα σχολεϊα υας, καιί τίς άπαράδεχτες συνθΤ^κες κοίτω άπό* τίς 6- ποϋες ζοΰν οί, μαθητάς μας. Δέν είναι, νοητό" νά καλείται, ό κάθε γο- νέας νά πληρώνευ γυο. τίς άπαραίτητες έγκα- ταστοΐσει,ς ενός Δημόσυου σχολείου καί νά άν- τ υ καθ ο στ Β τό" Κράτος στίς υποχρεώσεως τού. "Οπως εΐναυ τελείως άπαράδεχτο να" "έκβοάζε- τοα", άπό τα γεγονότα ό γονέας γυά νά πλη- ρώνει, κοντά στά τό*σα πολλά αλλα καί κονδύ"- λυα θέρυ,ανσης, πι,εζόΊιενος συναυσθηματυκα' ά- πό" τα δσα ύποφέρει, τό παυδί τού. Αότό είναι, αϊσχος γι,ά1 τό Κρητός μας. αυο μποδοαακειο ΕΣΤΙΑ μολθνσεως εχευ δημυουργηθεΧ στή*ν πε- ρυοχΓ) τοΰ Μποδοσακείου, δπου κάθε εΕδους ά- χαθαρσία καί βρωμυά" πετυέται, άπό* άσυνείδη- τους άνθρώπους. Ή -κατάσταση αύτη*, δημυουργεϋ προβλή'μα- τα εύδϋκίί γι,ά τού'ς κατοίκους της γύ"ρω περοο- χτίς, οί, δποΤοι, ένοχλοΰνται, άφόρητα άπό τή δυσοσμία, ένώ τα παυδυά τους πού παίζουν στή*ν μΐΉρή* πλατεία, κυνδυνεύΌυν άπό* μόλυνση, μυί καί είναι, τόσο κοντά τους ή έποκίνδυνη καί άντυαι,σθητυκή' αΰττί έστία. Νου,ίζομε δτυ τόσον ή Δημοτυκτι 'Αρχιί, δ- σον καί ή 'Υγεοονομι,κΓί 'Υπηρεσία, θά πρέπεο νά ένδυαφερθουν αιιεσα γυά την παραπάνω πε- ρίπτωση. περιεργη απανυηαη Ο ΑΡΧΙΜΑΣΟΝΟΣ ...ΚΡΗΤΙΚΑΡΧΗΣ ! ΕΑΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΗΜΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡ*·«ΙΟ 4ΜΜΑΡΧΟΥ ■Ηρ««λ«ο 3 ΊθννίΜΙ _ 197·. ΑΛΗΘΕΙΙ" »» « · ΐβριε ΙΜλλς λ*τ·ς τ(ν«—ι τελεν—ϊα γιβ την κρήνη Μοροζίνη νπΙ τίς ΐ«ρι«ετει( —ς· Πρ·«·1»·—αι ε»1~ς *·λλ<ς λββαις γιί σία —ς ε—ς 4 τ—··*—— κ»—λι··ν«τ·«. ί τλ«~ρΙν. Ό ««#·« ·Ιν «*!»·—«< »· _>■»· »»* τίς βνβ α6τίς λ«·«κ. «Ι
  —λ~(ζει τ! ——ιμτ.μπ εν«ΜνΙ>·ν αοτβ μνημεΐο, Ιν· ·|
  ««Χλον «Ι *<»τ(ζ··ν. "η*ι χ·ν«ι ·»«ς »*»· Ηελ*ν·ρ· » ·<|μ·ς. 'ΐχ<ι πρ«χ«ρ<··ι «τή μελε— τε« ιεζ·«ρ«|ΐ·ι«ικ —Ι ** ·*"*« »ι«ιτ*ρ«»»βικ τ»|ς ιτλατπΐβ* «·· Μ >—«»<ρει «λΜ·ι·«ν(—, τ<(ν —λ»ε *—(*·» μορ»< τοβ ιβφο*. *■*■ ι) Ρ«λε— (ρΑΜΐν·. «4 εΙβπχΦεΤ —4 Αημοτνχί ενμΙνΙλΜ ΤΜ α Ιε»ε«>ετ»^ΐ| ν·· Ιρν···
  «^ ρελπ— ~·Ιλε«*~ι ηβΙ · τρ««ος «ροαειαοΐας το»
  *» 1 «εν—,
  °τ*Τ. *»■
  «·· π»Η·ι ν* —·*>»Η«Τ. Ί «αρονσΐα τ·ν νέ·», 'ΐλλ
  —· »νΐ|π«Τ·, ·Ιν κλς ·ν·χλ«Τ. ΆντΙβε— μΐς ε*—·ι
  είναι πρββριομΐν· νλ |Η<π4·ι κοομο. Ά« τί ·ι*χν·ι Οτι ΒραχλεΙ·· ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΑΟΓΟΣ Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου «ΛΗΤΩ» Ενκατιστάθη στό Ήράκλιιο καί δέχεται, κάθε μερά οτό Ίατρε'ο τού Γερωνυμόκη 11, 9—12 π.μ. κοί 6—8 μ.μ. ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 εΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8 Τό ότι φτιάχνουμε 56 χρόνια άλλαντικά σημαίνει ότι • ξερουμε νο διαλίγουμε την πάντα φρέσκια πρωτη υλη μας τό κρεας Ο ή ερευνά μας ωδήγησε στύ να κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν ΐικύ μί τους πιό συγχρονους τρόπους μίσα οί άπόλυτη άποστει Ρωοη • ί,ίρουμε τόν τρώπο άποκτήοαμε καί τώ μηχανήματα γιά νά τα συσκευάζουμΐ οί άπόλυτο κενύ καΙ νά βιατηροϋμε ΐτσι τή φρε- οκάδα τους δοκψόστε τα μ' έμπιστοσύνη κα) πήτε μας τή γνώμη σας Κ. Παπάζογλου ΟΙ ΛΡΧΚΧ ΛΙ.Σ ΛΙΙΛ.νΤΟΙ'Λ Ο ΕΛΤΑ ΚΑΙ ειΗ ΑΛΗΘΕΙΑ II Ό Άρχιμασόνος Κρητιχάρχης της Άμεριχής Μαλλιώτης, ηον αννό· δεψε πρόσφατα —■άντιχαθιστώντας τόν Τόμ Πάπας— τόν Άνθέλληνα 'Αρχιεπισχοηο Άμεριχής Ίάχω€ο ή Κ ουχονζη στό ταξίδι τον στήν χΕλλάδα. Ό ιδιος, μαζί μέ τόν εχθρό τής *Ελλάδας χαι τής Όρθοδοξία* Ίάχα>€ο, εΐχαν ανάλαβε ι την ηρα>το€ουλία των δεξίώσεων τον Κ αρα-
  μανλή στό τελευταϊο ταξίδι τον στις Η.Π.Α. Τα σχόλια περιττενονν...
  Κ αι τώρα—όπως «αί τότε—*άτ* μας μαγειρενονν...
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΐ-ι ΕΧΜϋ ΓΑΛΛΕΥΣΕ-
  ΩΣ
  ΥΠΟΔ)ΝΣΗ ΔΙΑΒΙΒ. ΚΑΙ ΔΙΑ-
  ΝΟΜΗΣ
  Άρι& Πρωτ 62999)090 50
  Άν,ήνα 7 Ίοονίου 1978
  ΠΡΟΣ Τή Διευρυνθή τής 'ΐζψημε-
  ριδας «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Ηρακλειο Κρήτης
  βτζΜΑ «Δημοσιευματα — Άνα
  κο.νώσεις Τιπτου»
  Κυρ ε Διευθυντα,
  ΜΙΜΩΙΚΕ-
  ΓΡΑΛΙΛΙΕΣ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΝΗ
  -ΚΝΩΣΣΟΣ
  Κάθε μερά
  Κρήτη - Πειραια - Κρήτη
  Τηλ Π ρακτορείου
  224 304 κσΐ 224 305
  Τό γνωστό
  Κ α—νοπωλείο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  Άπαντώντσς στο σχολιο πού
  δημοσιεύτηκε στό φύλλο τής έ-
  φημςρ'δας σας τής 15—5—1973
  μέ τιτλο «Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ «Α»
  ΚΑΙ Ο ΕΛΤΑ» σάς πληροφοροϋ-
  με τα άκόλουδα
  α) Τόν Άπρίλιο τού 1976 αύ-
  ξή8η<αν οί τομεΐς άστικής διανο- μης τού ΚεντρικοΟ Ταχ. Ηρα¬ κλείου άττό 20 σέ 23, δπως εΐχε προτα&εϊ σέ έκί,εση έπιθεωρητών τού ΌργανισμοΟ μας Στή διετία πού μεσολαβήση δέν είχε τε6εΐ θεμα αυξήσεως των το- μέ»^ άστικής διανομής τού Γρα¬ φείον τούτου, ένώ αίτημά τού γιά την προσδήκη ενός άκάμα άγρο- τικοϋ δρομολογίου Ίκανοποιηθηκε πρόσφατα 6) ' Οπως κάδε χρόνο ετσι καί φέτος τό Διοικ Σι/μδούλιο τοϋ Όργανισμοΰ μας άποδέχτηκε πρό τασή μας γιά την* ενισχύση τοΰ προσωπικού τού έν λόγω Γραφεί- ου άττό τό Μάιο μέχρι >.αι τον
  Όκτώδριο 19/8 (2ξι μηνες) και
  δοθηχε έντολή άπο τίς άρχες "Α¬
  πριλίου γιά την πρόσληψη δώδε-
  κα (12) ΰπαλληλικών μονάδων
  μέ σκοπό την ευχερή αντιμετωπί¬
  ση τής αώξημένης κινήσεως τής
  τουριστικής περιοδου Οί ΰπαλλη-
  λικες αύτές μονάδες εχουν ήδη
  προσληφθεΐ κα! έργάζονται
  γ) Άνεξάρτητα άπό τα παρα-
  πανω, έχει δοθεΐ στο Περιφ)κό
  Κρήηης <α συγρν»^ ρ καΐ να μάς σταλούν τα άτταραίτητα στοιχεΐα γιά τή με- λέτη τού 6'έματος τής νέας αυξή¬ σεως των τομέων άστικής διανο¬ μής στό παραπάνω Γρας>εΤο καϊ
  έφοσθΛ» διαττιστωδεΤ ή άνάγκη αύ¬
  τη θά Ικανοποιηθεϊ καΐ πάλι —
  Μετά τιμής
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτην Μαιευτηρίου ·ΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—12 π.μ. καΐ β—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  (ΚΙΜίΙΝ ΑΛΕΞΑΚΗΣ) ♦♦♦♦♦♦.
  ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστείου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖ^ΑΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ
  ΆναΑαμΡάνομε πάβπς φύοεως τοποθετήοβις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  διαθέτει δλα
  τα εΐδη τοΟ
  καττνιστη,
  ττεριοδικά,
  έψημερίδες
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14
  »♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦'
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καΐ
  ό δεύτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬
  καστος είς γωνιαία κεντρική πό
  λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα
  λάκη) κατάλληλον διά πάσαν
  χρήσιν ιδιαιτέρως διά οτέγασιν
  γραφείων έπιχειρήεων έταιρίΐ-
  ών οργανισμόν κλπ.
  Δυνατότης ελευθέρας άρ
  χιτεκτονικής δισρρυθμίσεως.
  ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί
  Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ.
  222.755.
  ΓΙΑΝΛΊΙΧ ΚΑ— Π ΚΙΙ_
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  έγκατασταθε^^ μονίμως είς Ηράκλειον,
  δέχεται καθημερινώς:
  Πλατεία Κορνάρου (Βαλιδέ ΤΖαμΙ)
  Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος
  ■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■Η
  Νίο< τομεύς των δραοτηριοτήτων τής εταιρείαι μας ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. θυγατρική εταιρϊα τής 'Ανωνύμου Έταιρίας «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» Προσφέρουμε σέ ανεγειρομενη πολυκατοικια, πολυτελούς κατασκευής, επί τής όδού Ζησιμοπούλου, στό Παλ. Φάληρο, διαμερίσματα 1, 2, 3, 4,-καί 5 δωματίων -. Ξίρετε την περιοχή; Άν όχι, γνωρίοτε την. Δίν ύπάρχει πιό σνιστή τοποθέτησις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^■■■■ΒΙΜΙΒΜΙ ►♦♦ο. Ανδπ Νάρκισσος ΗΡΑΚΑΕΙΟ ΡΟΔΟΣ •♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Φ+Ο»»»* ΚαΙ τό φορτπγό Φολκσβάγκεν, μοντέλο 1957, των Α/φών Κάνταρου («Αρκαδική Β*ομηχανία Γάλακτος», 'Ιωσπφ Ανδρούσπ 23 Τρίπολη) πού επί 21 χρόνια μεταφερει τυροκομικά προϊόντα, άποδεικνύει ότι: Κάθε φορτπγό ΦολκσΒάγκεν είναι σίγοιιρο κεφάλαιο ΓΡλΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4 6Ο» ΟΡΟΦΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΛ 021 - 32 38 727 32 38 728 ΤΕΛΕΞ: 219 517 ΑΘΗΝΑ Τ Τ 118 'ιτου^5 Ύπάρχουν πολλά άκόμα . φορτπγά Φολκσβάγκεν στήν 'Ελλάδα πού άν καί ή ήλικία τους ξεπερνά τα 25 χρόνια έξακολουθοΰν νά κυκλοφορούν άκού- ραοτα, άγέραοτα. Λλλωστε, 5.000000 φορτηγά Φολκσβάγκεν πού έχουν κυ κλο- ωορήσει μέσα σέ 28 χρόνια σέ όλο τόν κόσμο, έχουν αποδείξει την άξία τους. Τα φορτηγά Φολκσβάγκεν άνοιχτά καί κλειστά, προ- σφέρονται σέ πολλούς τύ- πους καί λύνουν όλα τα προβλήματα μεταφοράς. Θελουν άπλή βενθνη καί ελαχίστη συντήρηση. Ή έκπληκτική άντοχή τους τα διατηρεϊ πάντα σέ α¬ ρίστη κατάοταση. Καί άπόδει|η είναι ότι οί τιμές με· ταπωλήσεώς τους είναι παντα ψηλές. Έτσι τα φορτηγά Φολκσβάγκεν εΤναι σίγουρο κεφάλαιο γιά μιά όλόκληρη ζωή. ΠΡΟΣΕΞΤΕ Έγγυημένα άπό τό έργο- στάσιο αύτοκίνητα, γνή- σια άνταλλακτικά καί ύ- πεύθυνο σέρβις θά βρεϊ- τε μόνο στούς έζουσιο- δοτημένους άντιπροσώ- πους της ΚΟ3ΜΟ0ΑΡ Α.Ε.σέδλητήνΈλλάδα. Φολκσβάγκεν. Τό φορτηγό πού ξεχνάτε ότι κάποτε τό πληρώσατε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟ5ΜΟΟΑΡ Α Ε ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΡΕΝΤΑΑ.Ε Α'ΕΚΘΕΣΗ· Λ Δημοκρατίας 13. Ηρακλειο, τηλ 221515 Β'ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 62 Μαρτύρων 415 (Γιόφυρο), τηλ 28 6549 ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΗϊνΜΑΙΆΙΑ Σύγχρθίης λα,ϊκί,ς μουβικής Έκδήλ,ωση γι* την Ειρήνη Τραγουδοϋν ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡ ΙΑΔΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΑΤΖΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΡΡΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑ Ι ΔΗΣ ΚαΙ τό 7μελές Συγκρότημά τους Σέ τραγούδια των: Γιάννη Μαρκοπούλου - — Μίκη Θεοδωράκη — Θάνου Μικρούτσικου — Μάνου Λο- ΐΖου — Χρήοτου Λεοντή — Διονύση Σαβόπουλου — ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΗ Απόγευμα ώρα 7 30 — 9 30 Βράδυ 10 — 12 ΧΤΗΝ Ο Α Σ II ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ■^ Ή εκδηλώση όργανώνεται άπό την Έπιτροπή Εΐρήνης τοϋ Νομοϋ Ηρακλείου μέ τή συμμετο- χή τοϋ Συλλόγου Δημοκρατικόν Γυναικών

  ΣΕΛΙΔΑ4η
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  Β._.— ΦΟΠΊΙΤΙΙ_.
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
  Άγατιητή «ΑΛΗΘΕΙΑ» κσί
  φίλοι άναγνώστες,
  Τούτες τίς μέρες είδαμε νά
  τραυματίζεται ξοτνά τό αί-
  σθημα καΐ τό αΐτημα τής ά-
  νεξαρτησΐας, νά σπιλώνεται
  τό πρόσωπο τής έθνικής ταυ-
  τότητας. Τυφλή άνσζήτηση
  τής «προστασίας» της ύπο-
  τέλειας, τής κηδεμόνευσης, ά
  νανέωση θριαμβευτική τοΰ
  συμβόλαιου ποΰ λέγεται ύ-
  ποδούλωση καί εκμεταλλευ¬
  θή των έθνικών συμφερόντων.
  Άσκήσεις διπλωματικές (ΝΑ
  ΤΟΊΚΕΣ) καΐ (Καρτερικές
  στήν Ισοπεδωμένη πιά πλατή
  τοΰ λαοϋ.
  Τοθτες τίς μέρες είδαμε νά
  τραυματίζεται θανάσιμα ή
  λαική έτι>μηγορ(α, νά παρα-
  βιάζεται καί νά καταλύετσι
  ή έμπιστοσύνη τοθ λαοθ. Ά-
  γορα—ωλησίες συνει&ήσεων
  καί Ιδεολογιών. Καπατάζεις
  καΐ μετατάξεις των πρώϊμων
  καί δψιμων πολιτικών «ττροΐ-
  όντων» (αυτών πού λέγοντσι
  βουλευτές) στό άτταρχαιωμέ-
  νο Ισως τώρα πιά ψυγεΐο
  (κομμοττικό) πού λέγεται
  συντηρητικός (καΐ προδοτι-
  κός) χώρος της Έλληνίκης
  πολιτικής σκηνης (Μεταξϋ
  μας πάντως — πρέπει νά τό
  παραδεχθοϋμε — τό κυκλωμα
  αϋτοΰ τοΰ χώρου έ*χει 6ρα-
  χυκυκλώσει άθεράπευτα τό
  σύστημά τού, δέν αποδίδει
  πιά, έντονος διαγράφεται δ
  κίνδυνος σήψης των προιόν-
  των τού, άν καί αυτή ακριβώς
  αποτελεί άνέκαθεν την έν-
  σάρκωσή τους...).
  Δυό έκφάνσεις καί έκφρά-
  σεις, άλληλένδετα δεμένες
  ΑΣ
  μέ την κομματική λειτουργΐα
  τής Δεξιάς. Έργα καΐ ήμέ-
  ρες. Γιά δλα αύτά ασφαλώς
  6 λαός ?χει τό δικαίωμα νά
  ζητήσει τή δοσιλογία. Καί
  πρέπει νάναι σΐγουρο δτι δέν
  μπορεΐ πιά νά χωνέψει άλλο
  χώμα, νά γλείψει άλλη κα-
  ραμέλλα, νά τυφλωθεϊ άττό
  άλλη στάχτη. Κι άκόμη δτι
  θαχει νοιώσει καί διακρΐνει
  ποιές παρατάξεις έξυπηρε-
  τοΰν τα συμφέροντά τού,
  ποία κόμματα είναι ταγμένα
  μαζί μ' αυτόν στόν άγώνα,
  καί ποιοΐ άντΐθετα «κατεστη-
  μενοποιοΰν» κα'ι άποτελμα-
  τώνουν τή ζωή τού.
  Ή άλλαγή όιτωσδήποτε
  δέν θά άργήσει νά γίνει χει-
  ροπιαστή ένόραοη κα'ι προο-
  πτική. Ό κοινωνικάς μετα-
  σχηματισμός ένεργεϊ άνα-
  στροφικά στά προγράμματά
  τους. Ή νεολαία ύπόσχεται
  κι ϋστερα σέ πλατύτερα στρώ
  ματα καί πλαΐσια εχουν ξε·
  Ίΐεραστεϊ σημαντικά τα Φαι-
  νόμενα τής έλληνοχριστιανο-
  ποΐησης τής τιαιδείας, της κα-
  ταπίεσης τής συνεΐδησης,
  τής άλλοτρίωσης τής σκέψης
  κα'ι βούλησης, τής στεγανο·
  ποΐησης τής προσωπικάς αύ-
  θεντΐας, τής άττοβλάκωσης
  μέ τό σύνθημα «Ελλάς "Ελ·
  λήνων Χριστιανών» καΐ «άνή-
  κομεν είς την Δύσιν» τής ά-
  πειλής τοΰ κομμουνιστικοΰ
  κινδύνου! ! !
  Μέ έκτΐμηση καΐ
  άγωνιστικούς χαιρετισμούς
  Β. Δ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ
  γ.Γ. Ή άνωνυμία γιά λόγους
  καί κάποιες ττροοτττικές έ-
  παγγελματικής (πού λέ-
  νέ!..) άττοκατάστασης (;)
  «ΘΕΤΙΚΟ»
  ΦΡΟΛΤΙΙΤΗΡΙΟ
  ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  • Διδάσκουν
  ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
  Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ - Ζ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
  Μ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ-Μ. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
  ΦΥΣΙΚΗ:
  Ζ ΚΙΑΠΑΣ - Γ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  ΧΗΜΕΙΑ:
  Σ ΑΛΕΞΑΚΗΣ — Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΠΑ:
  Β ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
  • Τα μαθήματα γιά όλα τα τμήματα άρχαρίων καΐ
  προχωρημένων, όλων των τάΕεων άρχίζουν.
  σουν στίς 26 Ίουνίου
  • ΤΜΗΜΑΤΑ 15ΜΕΛΗ
  • Πληροφορίας — έγγραφές στό φροντιστήριο
  Πλατεία Άγίας Αικατερίνης καί Αρχοντο¬
  πούλου γωνΐα Τηλ.: 222.214 — 233.537
  ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ»
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΛΙΠΟνΛΑΚΗΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Καλαμάρια ψρέσΐια
  Γαρίδες
  Ψάρια φρέσκα
  Πατάτα όμελέτα
  Όμελέτα (σύγό, ντομάτα)
  ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
  ΤΟΣ
  Κουκιά καί Χοχλιούς
  μέ Χόντρο
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καρσφσκι
  Οδζο
  Κρασί (χύμα καί έμψυαλωμέ-
  νο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Π. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
  ΠΛΙΙΟΥΤΣΙΛ ΠΕΤΡΙ1Η
  Καλοκαιρινοϋ 16 — Τηλ 234 724
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΠΙΜΟΚΙ Ο»
  ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός 1866 — Αριθ 108 — Τηλ. 282 367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
  ΧΤ1Ά. ΜΠΕΡΛΙΛΚΙΙΧ
  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 8 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΛΙΙΎΙΙΊΌΣ
  ΙΙίΡΟΣΟΛΥϋΛΛ
  ΤΉΝΟΣ
  Προγράμματά — Πληροφορίες — "Εγγραφές
  Πρακτορειον ύΕΠυδΑίΕΜ
  Αμισοϋ 4 τηλ 283.652,285.453
  Ο Χορομανία προστατηπ των Μοοονων
  Σκανδαλώδη εΰνοια £δειξε οτούς Μασόνους ό Κων.
  Καραμανλης σάν Ύπουργός Κοινωνικής Προνοίας. Μέ
  νόμο £δωσε τή δυνατότητα νά ένισχύωνται οίκονομικά
  οί Τεκτονικές Στοές άκόμα καΐ άπ' τους δίσκους τί|ς
  Έκκλησίας.
  Δημοσιεύουμε τό σχετικό κείμενο:
  Περΐ αντικαταστάσεώς ΚαταστατικοΟ «ΤεκτονικοΟ Ίδρύματος»
  ΠΑΥΛΟΣ
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψει: 1) τα ίίρθρα 110 καΐ 119 τοθ Αστι¬
  κόν Κώδικος καΐ 2) τάς διατάξεις τοΰ ύπ' αριθ. 2538)40 Α.
  Ν. «περΐ μετονομασίας τοθ Ύπουργείου Κρατικάς 'Υγιεινής
  καΐ Αντιλήψεως καΐ οργανώσεως των 'Υπηρεοιών αύτοΰ»,
  προτάσει τού Ήμετέρου επί τής Κοινωνικίίς Προνοίας Υπουρ¬
  γόν*, άπεφασίσαμεν καΐ διατάσσομεν:
  • · · · · · · · ·· ο» ·■ « · ·· ·■ , . , » ( · ·· · ■ ·· · · · · » * «
  "Αρθρον 1.
  Συνΐστδται έν Αθήναις "Ιδρυμα υπό την έπωνυμίαν «Τε-
  κτονικόν "Ιδρυμα της Ελλάδος» ούτινος σκοπός είναι ή α¬
  νέγερσις καΐ διατήρησις Τεκτονικών Μεγάρων έν Αθήναις
  καΐ καθ' δλας τάς πόλεις τής Χώρας, ή ίδρυσις έν αύταϊς έκ-
  παιδευτικών μεγάρων, Νοσοκομείων, Γηροκομείων, Βρεφοκο-
  μείων καΐ έν γένει Ίδρυμάτων εύποιϊας διά την περίθαλψιν
  ένδεών, την μόρφωσιν άπόρων νέων καΐ την ΰσκηστν φιλαλ-
  ληλίας.
  Άρθρον 2.
  Τό Τεκτονικόν "Ιδρυμα διοικεϊται υπό ένδεκαμελοθς Ά-
  δελφάτου, αποτελουμένου έκ των εκάστοτε μελών της έν Α¬
  θήναις έδρευούοης Μεγάλης Άνατολης, Μεγάλης Στοας της
  Ελλάδος, έκλεγομένου άνά τριετίαν υπό άντιπροσώπων των
  Έλληνικών Τεκτονικιων Στοών.
  Ά ρ θ ρ ο ν 3.
  Τό "Ιδρυμα δύναται νά Ιδρύη παραρτήματα αυτού, ή με-
  ρικώτερα Ίδρύματα καΐ φιλανθρωτηκα καταστήματα άνά τάς
  πόλεις τής Ελλάδος, τα όποΐα θά διοικοΰνται υπό ένδεκαμε-
  λών Άδελφάτων, ύπ' αυτού όριζομένων άνά τριετίαν, ώς
  ό Γενικός Κανονισμός τοθ Ίδρύματος λεπτομερέστερον θέ¬
  λει όρίσει. Τα άνά τάς πόλεις μερικώτερα Ίδρύματα θά άπο-
  τελοΰν Νομικά Πρόσωπα έξηρτημένα πλήρως άπό τό «Τεκτο¬
  νικόν "Ιδρυμα τής Ελλάδος» καΐ θά έχωσι σφραγίδα φέρου-
  σαν τό αύτό έμβλημα «Τανυσίπτερον φοίνικα» καΐ πέριξ τάς
  λέξεις «Τεκτονικόν "Ιδρυμα» καΐ έν συνεχεία τό δνομα της
  πόλεως έν ή 2χει Ιδρύθη τό παράρτημα τουτο. Τό Κεντρικόν
  Άδελφδτον δύναται νά παύη, ή νά άντικαθιστα καΐ πρό τής
  λήξεως τής τριετίςις τα μερικώτερα άδελφδτα, έν δλω ή έν
  μέρει.
  "Αρθρον 4.
  Ό Πρόεδρος τού ΚεντρικοΟ καΐ των άνά τάς πόλεις Τε¬
  κτονικών Ίδρυμάτων έκπροσωπεΐ αύτά ενώπιον τής δικαστι-
  κής καΐ πάσης δλλης άρχής, συγκαλεί τό Άδελφδτον ου προ-
  ίοταται είς συνεδρίαν αύτοβούλως, γ) τή αίτήσει δύο έκ των
  μελών αύτοθ, εκτελεί τάς άποφάσεις τού Άδελφάτου καΐ τοθ
  ΚεντρικοΟ τοιούτου καΐ ύπογράφει τα έντάλματα πληρωμων
  καΐ πάντα τα λοιπά δγγραφα τοΰ Ίδρύματος.
  ·· ε> · ·· ·· · · ·· ·· · · ·· · · 00 ·· ·· ·· · · ·· ·· ·· · · ·
  Άρθρον 5.
  ΟΙ πόροι τοθ Ίδρύματος καΐ των άνά τάς διαφόρους πό·-
  λεις Ίδρυμάτων άποτελοΰνται έκ των είσοδημάτων τής πε¬
  ριουσίας αυτών έκ δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοοιών ή
  είσφορών τοΰ Κράτους, Δήμων καΐ Κοινοτήτων, Ναών ή Μο-
  νών, έκ προαιρετικών Τεκτονικών είσφορών υπέρ αυτού, ή
  υπέρ των ύπ' αυτών ίδρυομένων φιλανθρωπικών καταστημά-
  των.
  Άρθρον β.
  Τό οικονομικόν έτος τού Ίδρύματος άρχεται την Ιην '0·
  κτωβρίου εκάστου έτους καΐ
  έΓαόντος. Είς τό τέλος εκάστου
  τοϋ ^νός Όκτωβρίου ό Ταμίας
  μάτων ύποβάλλει είς τό
  ρελθόντος δτους ^,^
  τίνες έγκρινόμενοι ν"
  Άδελφδτον τοΰ έν Άθήνακ:
  στικήν έγκρισιν καί διά την
  προϋπολογισμου αύτοΰ.
  Σεπτεμβρίου τοθ
  νομικου «τους καΐ έντός
  ίκονο£νά τάς π6λεις Ίδρ^
  των α όν χο-
  τοΰ άρχομένου, όϊ.
  ^τ άμέσως πρός τό
  Ίδρύματος πρός όρι-
  "Αρθρον 7.
  δέν διαλαμβάνεται τό
  Ά 255
  ; Μ τίΡ Κο.Γν.* Π^νοΐας Υπουργόν
  ΠΑΥΛΟΣ
  ΐΉϊδβ
  (ΦΕΚ Ιβΐ, τ. Α', 23 Ιουλίου
  Είναι χαρακτηρισπκό ότι μόλις ^φυγε ό Κων. Κα¬
  ραμανλης άπ' τό Ύπουργεϊο Κοινωνικής Προνοίας άνα-
  κλήθηκε άμέσως τό Διάταγμα μετά την κατακραυγή τού
  πιστοϋ λαου. Άλλά οί Μασόνοι, μένεα πνέοντες γιά τη
  ματαίωση των σχεδίων τους, περίμεναν την κατάΛληλη
  οτιγμή γιά νά επιτύχουν τού σκοπου τους. Καΐ ηκαταλ-
  ληλη στιγμή ήλθε. Ό Καραμανλης έγινε Πρωθυπουρ-
  γός καΐ άμέσως έπανέφερε σέ ίσχύ τό άνακληθέν Βαοι-
  λικό Διάταγμα περϊ Μασονίας, άφου άφαιρέθηκαν οί
  λέξεις: «Ναών ή Μονα3ν».
  Στή συνέχεια δημοσιεύουμε τό δεύτερο Βασιλικό
  Διάταγμα γιά τούς ζενοκίνητους Μασόνους, πού έπα¬
  νέφερε ό Κων. Καραμανλης μόλις έγινε Πρωθυπουργός
  τό 1955. Καΐ βστερα άπ' δλα αύτά, ό καθένας άς βγάλη
  συμπεράσματα καί άς πάρη άποφάσεις.
  «Περϊ άνακλήσεως τού άπό 23.12.1949 Διατάγματος «περϊ κα¬
  ταργήσεως τοϋ άπό 19.7.1949 Β.Δ. «περϊ άντικαταστάσβ-
  ως Καταστατικοΰ ΤεκτονικοΟ Ίδρύματος».
  ΠΑΥΛΟ Σ
  ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  "Εχοντες ύπ' δψει τα βρθρα 110 καΐ 119 τοθ Άσπκοΰ
  Κώδικος, προτάσει τού Ήμετέρου επί τής Κοινωνικής Προ¬
  νοίας 'ΥπουργοΟ, άπεφασίσαμεν καΐ διατάσσομεν.
  "Αρθρον μόνον.
  Άνακαλεϊται τό άπό 23 Δεκεμβρίου 1949 Β.Δ. «περϊ κα¬
  ταργήσεως τού άπό 19.7.1949 «περϊ αντικαταστάσεώς Κατα¬
  στατικοΟ ΤεκτονικοΟ Ίδρύματος» έπαναφερομένου έν Ισχύϊ
  τοΰ άπό 19.7.1949 Β.Δ. «περϊ «αντικαταστάσεώς Καταστατικοΰ
  ΤεκτονικοΟ Ίδρύματος» διαγραφομένων μόνον των έν 6ρ-
  θρω 5 λέξεων: «Ναών ή Μονών».
  Είς τόν αυτόν επί τής Κοινωνικής Προνοίας Υπουργόν,
  άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καΐ εκτέλεσιν τοθ παρόντος.
  Έν Αθήναις τή 23 Δεκεμβρίου 1955
  ΠΑΥΛΟΣ
  Β.
  Ό επί τής Κοινωνικής Προνοίας Ύπουργός
  Π. ΛΕΒΑΝΤΗΣ
  (ΦΕΚ 22) 16.11.56, τ. Α')
  V
  ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  "Εχομε ξαναγράψευ χαύ έπαναλαμβάνομε: ή προσφορά δλων δσων δη-
  μυουργοϋν χαί δυατηροϋν στό*ν τοπο μας Κέντρα Κρητυχης Μουσυ-
  κτΊς, εϊναυ μεγάλη, σημαντυχη χαύ πολυδοάστατη.
  Ίδυοχτητες χαί Μαλλυτέχνες των Κέντρων αυτών, προσφέρουν
  πραγματυκά στη δυαττιρηση των ήθών μας χαύ έθυμων ιαας, εί,δυ-
  κώτερα δέ σττίν προε'χταση μέσα στο' χρονο της μουσυχης, των χο-
  ρών «άύ των τραγουδυών τοθ τόπου μας.
  Παράλληλα μέ τη σωστή δυασκέδαση ποΰ δύνουν στό κουνό,
  δημυουργοϋν, άσυναύσθητα υσως ηαί έστύες άντύστασης στό χατρα-
  κύλυσμα ποΰ όδηγεϋταυ ή Νεολαύα μας, μέσω τής άμερι,κανό'φερ-
  της δυασκέδασης, ποΰ γόνεταυ μέσα στά ΰποπτα ήμύφωτα των δια¬
  φόρων "Νάϊτ - Κλάμπς".
  Καιί μυά θλυβερή' σΰγχρυση: ένώ τα Κέντρα Κρητυχής Μουσυ
  κης δέν ξεπερνοΌν στην περυοχη Ήραχλεύου τα δέκα, τα "Νάϋτ-
  Κλάμπς" χ.λ.π. φτάνουν τα έβδομηντα!..
  Προσοχή λουπόν χαό δσο γύνεταί, περυσσότερη υποστηρίξη στά
  Κέντρα που προβάλλουν την Κρητη ηαί άποτελοϋν ένα σοβαρά άν-
  τύβαρο ττ^ς ηθυχτις δυαφθορδς τοϋ νησι,ου μας.
  Η -ΤΙΙΛ1Ι ΓΓΙ1_ Ι ΥΛΑΙ·*.ΑΣ
  Κοκετταρια
  της ψνχης
  ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΜΑΣ
  II
  Ρ Α Κ Λ Κ Ι Ο:
  ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ -*
  Τί έγινε — Τί πρέπει νά γίνει.
  ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ

  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Προβολή τής Κρήτης στούς ξένους
  ΑΝϋ ΝΙΟΗΤ,,
  ΚΡΗΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ»)
  "Οσοι ένδιαφιέρεστε νά συμπερΐΐΛηφθήτε στίς
  προοεχεϊς έκδόσεις τής ανωτέρω 15νθήμερης
  πληροφοριακής έκδοσης, γιά τόν κρηιτικό τουρι-
  ομό καΐ νά προβάλλετε την έτπχείρηισή σας στά
  μάτια των ζένχον, μ-ορίϊτε νά τηλεφωνήσετε
  οτά νοόμί-ρα: 220-257 καί 280-291 τίς όργάσιμες
  ■ ώρες.
  (■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■«■■■■■■■■III
  Κ.
  Μεθαυριο 12 Ιουλίου φεύ-
  γει γιά τό έξωτερικό ό βου-
  λευτής Ηρακλείου κ. Κ Μπα
  ντουβάς.
  Ή πρώτη πρόσκληση πού
  £χει είναι άπό τή Ρουμανία,
  στά πλαΐσια των κοινοβου¬
  λευτικόν άνταλλαγών.
  Ή δεύτερη εΤναι άπ' εύ·
  θείας άπό την Αγγλικη Κυ-
  δέρνηση κσί έγινε γιά 5 μό¬
  νον "Ελληνες βουλευτές.
  Ό κ Μπαντου&άς θά έπι-
  ιτρπ|'Ρΐ μετά ενα δεκαήμερθ''
  Βλέπουμε συχνά ζευγάρια
  πού ήσαν έρωτευμένα ώς
  χθές, σήμερα νά χωρίζουν
  Αύτό σέ μας τούς άπ' έΈ,ω
  ψαΐνεται περίεργο κα'ι μέ την
  εύκολία πού χαρακτηρίζει
  κάθε έπιπόλαιο παρατηρητή,
  βγάζομε άμέσως συμπέρα-
  σμα υπέρ ή κατά τοΰ ενός ή
  τοϋ όλλου, άνάλογα μέ την
  προσωπική μας συμπάθεια,
  τή φυσική μας κουτσομτΐολί-
  ατικ,Γ, δ 'ΐθίθι. Σπανια ίν-
  διαφερόμεθα γιά την πρα
  Ί1 γιυμτή τοί
  τίς Δάφνχς
  Γράφει ύ Λ1
  γματική άφορμή καί αττανιώ
  τερα άκόμη μποροΰμε νά την
  νοιώσουμε καί δταν πιθανώί-
  Τό
  Τον λαμπρο έπιστήμονα για-
  τρο μαιευτήρα ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΧΑ-
  ΚΗ καλοσωρίζομαι στο Ηρά-
  κλειο πιστεύοντας ότι ή έδώ έγ-
  κατάΐοηασή τού, θά κοσμήση
  τόν έπιστημονικό χώρο τής ττόλης
  μας.
  Σ.ΚΣ.
  Ή Γιορτή τοϋ Κρασιοΰ
  στίς Δαφνές, πού αρχισε στίς
  8 τοΰ τρέχοντος συνεχίζεται
  μέ έπιτυχία καί θά τελειώσει
  πανηγυρικά τό δράδυ τής ερ¬
  χομένης Κυριακής 16 τοϋ
  ' Ι ουλίου.
  "Οσοι έπισκέπτονται την
  παραπάνω άξιέπαινη εκδη¬
  λώση εχουν την εύκαιρία νά
  άπολαΰσουν δωρεάν δλες τίς
  ποικιλίες τοΰ περιφήμου Δα-
  φνιανοΰ κρασιοΰ, νά άκού-
  σουν ξακουστούς λυράρηδες
  τής Κρήτης καί νά δοϋν μιά
  ένδιαφερουσα εκθέση γεωρ¬
  γ ικών έργαλείων, άπό τα πα-
  > ιά μέχρι σήμερα, καθώς καί
  επιδείξη κρητικού άργαλειοθ
  με ώραΐα ύφαντά. ί
  Τό Συμβούλιο πόλης Η¬
  ρακλείου τής ΚΝΕ άνακοινω-
  νει στόν Ήρακλειώτικο λαό
  δτι οί Τφοφεστιβαλικές έκδη-
  λώσεις στά πλαίσια τοΰ 4ου
  Φεστιβάλ ΚΓΗΕ — ΟΔΗΓΗΤΗ
  θά γίνουν στην ττόλη μας τό
  τριήμερο 4—5—6 Αύγοΰστου
  στό Πάρκο Γεωργιάδη.
  Όπωσδήποτε οί περσαες
  έκδηλώσεις γιά τό 3ο Φεστι-
  6άλ στή πόλη μας άττοτέλε-
  σαν ίνα μεγάλο πολιτικό καί
  πολιτιστικό γεγονός.
  Τα μέλη τής ΚΝΕ, οί άτια-
  δοί καί οί Νφίλοι πιστεύουν
  πώς καί φέτος ή προσπαθεία
  αυτή θά άποτελέσει £να στα-
  θερό βήμα στήν προσπαθεία
  γιά σωστή πολιτιστική δου-
  λειά ένάν-Ρια στόν Άμερικα-
  νικό τρόπο ζωής, γιά τόν ά¬
  γώνα τοΰ λαοΰ μας γιά Έ-
  θνική Άνεξαρτησία, γιά νά
  φύγουν οί Βάσεις τοΰ θανά-
  του καΐ οί Άμερικάνοι άπά
  τόν τόπο μας, γιά την ΕΙρή-
  νη, την ΔημοκρατΙα καί την
  Κοινωνική προκοπή τού λαοΰ
  μας.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΗΣ
  . ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΝΕ
  ιριι .Λ ι κ ο λ ι ο % χ η
  την μάθουμε. Μερικές φορες
  ή α, ΐπη γιά ένα τιρόσω-'τ
  έκδηλώνεται έγωιστικά, τυ
  ραννικα και άφο^ητα γη
  την άλλον. "Αλλοτε παλι
  γκρινιάζουμε συνεχώς μέ, το
  πρόσοιπο ττού άγαττάμε για
  τις πιό άττίθαι.ς καϊ άσήμ^'
  τες άφορμές. Δέν γελάμε ι»
  τέ μαζί τού καί πνίγουμε κσ
  θε εύγένια καί χαρούμενη
  διαθέση τής ψυχής, στήν κσ
  θε της εκδηλώση.
  Αύτό μοιραΐα κουράζει
  καί ή κούρασι φθεΐρει τής 4
  γάπης τίς μεταξένιες κλϋ
  στές.
  Σπάζουν σιγά - σιγά ή (ΐώ
  μετά την άλλη καί ίτσι ξ«·
  ττνάμε έ'να ττρωΐ καί δρισκό
  μαστε εντελώς χωρισμένοι ά
  πό τό... άγαπημένο πρόσω
  πό. "Οποίος μάθη τότε πως
  ή άγάπη φτερούγισε μακρυα
  άπό τό έρωτευμένο ζευγάρι,
  παραξενεΰεται φυσικά κσί
  ζητά νά βρή την άφορμή Φ'
  σα στά πλαίσια τής δ^ί1"
  τού λογικής. ΠαραμερίζΕ' τη
  συναισθηματική πλευρά κσι
  ζητά την αΐτία μονάχα σέ χ£'
  ροπιαστές, έπίσημες άποδεί-
  ξεις!.. Έδώ ακριβώς είναι τό
  λάθος. Λάθος νά ξεχνάμε ^
  ή άγάπη είναι τέχνη καί τί·
  χνη δύσκολη. Δέν φτάνει δη·
  λαδή νά άγαττοΰμρ καί νά γι_
  νώμαστε παρανάλωμα ^ου
  αΐσθήματός μας, άλλά νσ
  δείχνουμε κατανόηαη, ^
  Κρίνεια καί καλωσύνη
  ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ