90695

Αριθμός τεύχους

174

Χρονική Περίοδος

ΧΡΟΝΟΣ 4

Ημερομηνία Έκδοσης

17/7/1978

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χαρβς σ' αυτόν, πού πρΐν μέ
  χώμα, τοθ φράξουν οί άλλοι τδ
  στόμα, προλάΐη νά ηβϊ ίστω
  καΐ μια συλλαβή δική τού.
  Μ. εΤΑΖΑΗΤΖΑΚΗΖ
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
  ΠΛΓΚΡΗΤΙΑ
  Διβ-8-νΙηβ: ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
  . ΕΠΙθΕΟΡΗΣΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΚΤΗΣ
  Μαρογιώρνη 5 — Τηλ. 281X291
  Χρόνοα 4ος — Αρ. Φύλ. 174 — Δρχ. 5
  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ πΗΡΑΐνΙΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΛΛΗΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ'
  ΝΑ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
  ΜΑΣ ΚΑΤΑΔΙΩΚΟΥΝ
  ΕΠΕΙΔΗ ΓΡΑΨΑΜΕ
  ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Λ1ΑΣΟΝΟ!
  ΟΠΩΣ θά θνμονν-
  ται οί αναγνώστες μας,
  στίς 14)11)1977, ή
  εφημερίδα αυτή εχανε
  μιά σννταραχτιχή άπο-
  καλύψη, χάτω άπό τόν
  γενιχο τίτλο: «Ο Κ Α-
  ΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙ¬
  ΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ».
  ΠΑ ΤΟ δημοσίενμά
  μας αντ6 η ΕΊσαγγελιχή
  Άρχή ' Ηραχλείον μας
  εχανε αυτεπάγγελτη δι-
  ωξη γιά διασπορά ψεν-
  δών εΐδήσεων, δυνάμε-
  ων νά προχαλέσουν α¬
  νησυχίαν είς τό κοινόν
  ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ στήν
  ηερίητωση αυτή τής δι-
  ωξης είναι ότι δέν μη-
  ννθήχαμε γιά τόν ην-
  χηαίο τίτλο μας «Ο Κ Α
  ΡΑΜΑΝΑΗΣ ΕΙ¬
  ΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΣ» άλ-
  λά γιά μιά ηαράγραφο
  τον αρθρον αντον ηον
  άναφερόταν σέ στιχομν-
  θία τον διενθνντή τής
  «Αληθείας» μέ τόν τό¬
  τε νφνπονργό Τύπον χ
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σ 6
  ΚΑΙ 'ΚΑΤΓ ΠΑ ΤΗ 'ΰΙΚΗ ΛΑΜΠΡΙΑ" ΠΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΘΠΩΘΗΚΑΜΕ
  Χαρβς σ αυτόν πού «ρ^ |_ Ι
  χΔμα, τθθ ·ρα<ουν οί Ολλο. τ6 " στΛμα *ρολα«η να «ε. *—ω καΐ μια βυλλαΑή βιχή τού. ΚΧΟ ΟΙ ΧΚΝΕΣ ΒΛΕΚΙΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΒΤΗ !Η ΑΛΗΘΕΙΑ . Αι·νβνν<*·ΐ ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ * '^ηΚί&Η*" ΛΜΤΚΡΑ 14 ΝΟΒΜΒ1ΊΟ» |<Γ ■ ΗΡΑΚΛΒΙΟ - ΚΡΗΤΗΙ Μορογιώργη } _ Τηλ. ΜΟ-**Ι Χαρής σ αυτόν «ου «ρΐν μΐ χθμα. τοθ ·ρά(ουν οί Αλλαι τώ στθΜ,α ηρολα*η νά ηιι (—ω καΐ μιβ ουλλβ**| δική τού ΕΧΟ ΟΙ ΧΕΝΕΣ ΒΛΧΕΙΣ ΑΠΟ ΤΒΝ ΚΡΒΤΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ * α...β~·«.: μανοζ χαρ» « ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΑΕίΤΕΡΛ 21 «ΕΒΡΟΪΛΡΙΟΥ 1»77 ΗΡΛΚΛΙΙΟ - ΚΡΗΤΗΙ η 3 _ Τη)^ 2».2Μ Χρο*·* 3ος Αρ ·κΛλι» 81 ~Λη 5 ;; ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ;; ΛΙΟΙΚΗΤΗΧ - ΙΙΪΛΙΊΕΛΚΛΪ Ο ΜΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ: Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΙΝΑΙ Μ ΑΣ ΟΝΟΣ! Μιά φοβερή καταγγελ'ια κατά των όργόνων τοΰ Σιωνισμού καί τού Ίμπεριαλισμού &ΙΑΤΟΝ ΕΒΡΑΙΟ- ΑΜΕΡ1ΚΑΝ0Ν ΗΜΑΣΟΝΙΑ ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΕ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΖΕ ΑΑΛΗ Ο*—, δΐνομι μιά ουντομη Ελλάδος μί την ΑηοΙα λαο—ολθ· υή τη ί Στα πλαιοια μιας μίταλης Δημοσιογραφικής αποκλίΐστικοτητας αυτής της μικρης Εφημερίδας και κατυ απο το τινικο τιτλο: 1! 1 ίΙΙΙΙ 111 ΠΙ11ΥΙΑ1 ΚΑΡΙΙ'ΝΙ. ΓΝτοκουμέντο) α *οο Μ*υ —λΐμήαη υ μμ««ί ττι ί«ι ιΑαα —λκ ουνηΜοο »>
  . 4 «ΙμΓΒρ,Ι Ο1
  στήν άννιιογρσ·η ανακοινώση της Μΐγαλης Μασονικής Ιτοώς τήτ
  Λγιι ανιυβυνα οί ίαρος της ανήμης οιακΐκριμίνων νίκρων ΟΙ Μβσόνοι και α
  :ρί—ωση καταφιυγουν στ ό οκοτάοι ·τό {κοτά6ι τού θννάτου· γιατί γ(νι*Λ οΐν τους άρΐαιι τό Φως
  17 αϊιτο'υς τους .6ιακΕκρ>μ(νοος μασκαροΒϊς. - οκως άτΐοκληβήκονί ή6η - οί οποίαι Ιχουν κΑρΐι στό λαιμό
  τους κρβγμβτικβ Βΐοκικριμΐνους άνθρωποι,ς τού Ηρακλΐίου «οί ΛΧλων πιοιθϊών καί τους Ιχουν «άνΐι άσυναισβη
  τα νυματα τού Διιβνους ΣιωνισμοΟ αιηυβυνομασιΐ στιμϊρα καί τους υηΐνβυμΐζουμ* μια «αρειά κβταγγϊλίο ηου
  Ιχ»ι γίνιι Λ6η ά^το αλους ( ΕκΜστις * Αγιο Ορος· έιλλιο Δρ Αριστ Ι λνορονικου ·Ιιωνισμός Κίνουνος <ν «μ» καί ή ήΐμτ— «Μλαγς άνώ τΐ)ν ΥψήΧιο*. - Πΐριοβικό .Λίβογΐιακή Αλληλ*νν'Λ|· Σ·"τ - Ο«τω»ρ»ος 1«5 ρ Η ΚΑΤΑΓΤΕΛΙ ΑΤΑΓΤΕΛΙΑ είναι ότι Όϊ μεγάλαι Μασονοι της* Ελλάοσς υποκινουμινοι *ηό τους Ε·ρβιο-Λμ «χκταγωνι—ικΰ ρ6λο στό πραζικόπημα τής 21ης Απρίλιον 1967 στη 6ημιουργία τού και την ΙνΐκρατησΑ τουΊ Ι Ι Πΐρΐτρανη άττόβιι^η τό παρακάιυ κιΐμίνο κ αί Λ όνομαΐ—ική κ—άσταση των Κορυ*α(ων Μβοονων τΛς Χουνπ ροθν νά αρνηθοϋν οί μΐγάλοι τής Μεγάλας Στοάς 6τ< οί ανβρωποι αυταί βίν ηοβν ΜαβΑνοι Ι) ο*ν βυν>
  καν μ*^τήν Μαοανία Υ^^ν ιφτβχρονη έοωτιρική κ—οχή Αησντή— ( ίηωνομο βνανβρο* οκοταδιοτίς στίς
  ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΓΤΜΙΙ «ΝΤΠΟΤΜΦΗ
  ΛΙΠΠ ΜΝΜΤΜΚ
  ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΠΑΝΟ άιτό Ο—4 χιλιαδις ίροχνΛ; Μ·~< ή Με,άλη Μο—...ή Στοα τής ΕλλόΛος τ,ά Λ -ληρ——ήοιι* τ* Κο·»6 μΙ τή μακροοκιλέστατη ακκοΐΐιυσή τ— «ου Ον μαα ιιπτμΐ οτΐς ημ«ρηα ις έ«ημ*«ΙΒ(ς τού Ηρακλείου τ* —«χθισ «6 Ιο**~ο οχπ^ά μ! τόν 8<α— —α ΔΙΚΛΙΠΜΛ ΤΟΥΣ 6*βαβ ΐ -αί μάλκηα κληρωτιιι*; Πολλά λι^τα Ι»οι*
  Ας β_—* «αί —Ις βΜκηνώ—^ τβύ Τί-α.
  ΜΑΣΟΝΟΙ ΤΗΣ ΧΟΤΜΤΑΪ ^
  Μετό τίς όποκαλΰψειςμας γιά τόν Πρωτοσύγγελλο
  Ο
  ΠΡΟΘ1*ΙΙΟ1ιΡΓΟ1ί ΤΟ1* ΚΡΛΤΟνχ
  ΚΑΙ Ο
  Τό ύπ' αριθ. 139 τής 14 Νοεμβριού 1977 φύλλο τής εφημερίδας μας, στό
  όποϊο άποκαλύφθηκε ή μασονική ίδιότητα τού νόμιμου Πρωθυπουργοϋ Κων¬
  σταντίνου Καραμανλή, (φωτογραφία τού μέ τα μασονικά σύμθολα). Στή σχε-
  τική δίκη μας μέ πρώτο μάρτυρα κατηγορίας τόν τότε ύφυπουργό Τύπου κ.
  Π Λαμπρία, άθωωθήκαμε.
  ΠΡαβΓΠΟΙΤΡΓΟΧ» ΤΟΓ
  παρακρατοι·χ
  Τό ύπ' άρ. 88 τής 21 Φεβρουαρίου 1977 φύλλο τής εφημερίδας μας ποΰ δη-
  μοσίευσε γιά πρώτη φορά πανελληνίαν τή φωτογραφία τού Αρχιμασόνου,
  τού «Πρωθυπουργοϋ» τού Μασονικοϋ Παρακράτους Γεωργίου Σεργόπουλου,
  μέ την «έπίσημη» στολή καί τα μασονικά διαδήματα, παράσημα καί... μπι-
  χλιμπίδια
  Λαλά δ ι ν άς, μηορεΐ νά ηήρε χαί διαταγή άπό τόν
  Μπάλχο. Αλλά ό άλλος, πον δέν διατάσσεται;;;
  Και χάτι άχόμη: Στήν Άθήνα πήγε στή σχετιχή
  δεξίωση τής Πρεσβείας χανένας ΕΙσαγγελέας; Δέν
  τό εϊδαμε γραμμένο πονθενά.
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  ική της
  γροθιά
  ΕΝΑΧ «ΙΙΧΡΟΐνθΧ ΑΓΙΟΣ»... ΜΙΛΑ ΙΜΈ ΤΟ ΑΠΟ ΙΙΜΕ1Τ1ΙΑ!!!
  Θρησκοληπτοι και αγυρτες
  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΧ ΛΙΚΣΟΥΛίΤΟΣ ΤΌΚ* 1»7§Π!
  —■(χτυρικοΐ βτίχοι — Για. την κακή μας
  ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΑΣ ΑΙΑΒΑΣΕΙ
  ΤΟ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΒΑΣΗ
  "Εμοιαζε, πού λές ή Βάση
  σάν.... κοινωνικό παζάρι
  Ήταν δλοι έκεΐ πέρα
  ώς κι .... έκπρόσωπος τοΰ.... Χαρή.
  Ήταν 6 ... «σκληρός» ό Γιώργης
  (πρώτη τού θαρρώ φορά)
  ήταν ό «καλάς» Άντώνης
  μ' άλλον έ"να... Φουκαρά.
  ΤΗτοτν ή κυρία Μάνια...
  μαζί μέ τόν κύριο..... Τάκη
  ήτανε κ ι ό τραπεζΐτης
  ό γνωστάς τοΰ Μητσοτάκη.
  Ήτοτν καί ά κύριος.... Μέλις
  μετά τής κυρίας.... "Ηδη
  ήταν κι ό «ψηλός» 6 Γιώργης
  μέχρι χθές σκληρό καρύδι.
  Ήταν καί ό κύριος Γιάννης
  ■ηού εΐσήλθε άπ' τα ....Πλάγια
  κι εΐτΐε κάττοιος πού τόν εΐδε
  — Κάναν καί στή θέμι μάγια.
  Ήταν κι άλλοι μέ άστέρια
  ήταν μερικοΐ μέ φράκα
  άλλά ήταν κι ώρισμένοι
  ρέποντες πρός την άμάκα.
  Ήταν κι ϊνο—-δυά τσογλάνια
  τού μικρόφωνου έμπρηστές
  κι άλλοι μ'... έθνική περφάν^^οΐ
  μόνιμοι μεταφραοτές.
  ' Ήταν κι άλλόι πατριώτες
  δλοι τους καλοί κυρΐοι,
  ' κάτι άλλοι σάν κοκότες
  πού τίς πέρασαν μυρίοι.
  Ήταν κ ι ί-νας τοΰ ΕΛΑΣ
  —τΐμια—μην τό γελάς
  Ήτοτν κ ι άλλος τού ΕΑΜ
  ποϋκανε άπό μέτρα μπάμ
  πώς: διά λόγους... τιμής
  έκανε άλλαγή γραμμής.
  Ήταν κι άλλα κελεπούρια
  —νά, στό φράγκο δυό τ* άγγούρια—
  ποθφτεχσαν μέχρις έκεΐ
  χάρις στήν Άμερική.
  Ήταν, τέλος ή άρχές μας,
  κάτι άνόματα μεγάλα
  ποϋταν μέσ' στό πανηγύρι
  σάν τή μύγα μέσ' στό γάλα.
  Καί αυτών ή παρουσία
  γιά την Άνεξαρτησία
  ποΰ ώργάνωσαν στίς Γοΰρνες
  οί... έξάδελφοι τής ΣΙΑ
  μας έξένησε λιγάκι
  —ναί κυρία Π ιτσουλάκη—.
  Άλλά ξέρομε συγχρόνως
  —μας τό δίδαξε ό χρόνος—
  πώς συνήθως ή θυσία
  γίνεται έν ύπηρεσΐα.
  Κι άν οί σεβαστοί έτοθτοι
  βρΐσκονται — γιά μας— παθόντες
  ξέρομε βτι ύπάρχουν
  κάποιοι λόγοι «άποχρώντες».
  Τουτο άς μή τό ξεχάσουν
  τα γκαγκστερικά τομάρια
  πού μέ βάμβες νετρονΐου
  κάνουνε τα παλληκάρια.
  Κι άς χωνέψουν έτιί τέλους
  δτι καί Λαάς κι Άρχές
  μ' ένωμένες Ιαχές
  (—Μήτσο, νά τό μεταφράσεις—)
  πολύ σύντομα θά ποΰνε;
  — Άη στό διάολο οί Βάσεις.
  Μ.Χ.
  ΕΝΑ ΓΊΑΙΔΙ μόλις 11 έτών, «μιλα μέ τό Άγιο Πνεΰμα», έκατό ά-
  φελεϊς... άκοϋνε, καί μερικοί «έπιτήδειοι» άγιογδϋτες καρποϋνται τής
  . θείας αυτής δυνάμεώς τού Ι
  ΑΥΤΑ κυρίες καί κύριοι ή μάλλον «έν Χριστώ άδελφοί», συμθαΙ-
  νουν έν μέσω 1978, στό Ήράκλειο Κρήτης.
  ΕΜΕΙΣ, ώς γνωστόν, έχομε κατηγορηθεϊ γιά «άθεοι» καί «άντίχρι-
  στοι» κι έτσι, ό,τι ποϋμε θά θεωρηθεϊ παλι άπό τοϋς θλιθεροϋς θρη-
  σκόληπτους σάν «νέα προσπαθεία νά χτυπήσουμε τα θεϊα».
  ΠΑΡΑ ταύτα δμως, άναφέρομε στό Λαό καί στούς άρμόδιους (άν
  τυχόν τούς ένδιαφέρει), την τραγική γιά τό πνευματικό, πολιτιστικό,
  ήθικό, άλλά καί θρησκευτικό άκόμη έπίπεδο αυτήν περίπτωση.. έτσι
  γιά την... ίστορία πού λένε.
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «έπίδειΕη έπικοινωνίας μέ τό "Αγιο Πνεθμα», τού
  «μικροϋ "Αγιου», έγινε σ' ένα σπίτι στό προάστειο Θέρισσος τού "Η¬
  ρακλείου, κοντά στό φοϋρνο τού Βολονάκη, στήν όποία μετεϊχαν πε·
  ρί τα 100 άτομαΙ...
  ΜΙΑ ΦΙΛΗ τής «Αληθείας», πού έλαβε μέρος στήν... επιδείξη, μδς
  περίγραψε τα δσα θλιβερά — γιά μας φυσικα — συνέβησαν.
  ΠΑΡΑ τίς σέ βάρος μας χαλκέυμένες κατηγορίες — καί άπό με·
  ρικούς κληρικοΰς μάλιστα—ότι δήθεν είμαστε «έχθροϊ τής Θρησκείας
  καί τής 'Εκκλησίας», άποτολμοϋμε κα'ι πάλι νά θίέουμε την περίπτωση
  καί νά χρωματίσουμε μέ τα μελανώτερα των χρωμάτων τή θλιβερή
  αυτή περίπτωση, ύπογραμμίΖοντας ότι άλλο νά εϊσαι χριστιανός, άλ-
  λο θρήσκος κι' άλλο — τελείως άλλο — θρησκόληπτος.
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ δυνατόν νά δεχτοϋμε σήμερα, έν ονόματι όποιασδήπο-
  τε θρησκευτικής έπιταγής ή εύλαθείας, δτι ένα 11χρονο παιδί π. ό-
  ποιασδήποτε άλλης ήλικίας άτομο, «μιλα» καί «έπικοινωνεϊ» μέ τό
  Άγιο Πνεϋμα π;τούς Άγίους καί δέν συμμαϋεύεται...
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ νοητό γιά τόν ϊδιο τόν πολιτισμό μας καί τίς άνάγκες
  τής σημερινής 2ωής, νά θά^ουμε στή μέση μιά είκόνα τοΰ 'Αγίου τής
  μόδας — τού 'Αγίου Νεκταρίου — (γιά την άγιότητα μάλιστα τού ό-
  ποίου είναι πολλα τα άμφιλεγόμενα), νά άνάβουμε μισό κιλό λιβάνι,
  νά «μαστουριάΖομε θρησκευτικά» έκατό άνθρωποι καί νά άκοϋμε άπό
  τό στόμα ενός μισοΖαλισμένου (καλά δασκαλεμένου) 11χρονου υπο-
  ψήφιου άγύρτη, δσα θέλομε ή δέν θέλομε άπό τό .."Αγιο Πνεϋμα.
  ΙΣΩΣ καί νά κάνουμε λάθος, άλλά αυτή είναι ή δική μας ή θέση.
  ΕΙΜΑΣΤΕ περίεργοι νά μόθουμε τή θέση των ύπευθύνων Άρχών
  "Εκκλησιαστικήν, Είσαγγελικών καί Άστυνομικών „ „
  ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙΗπΕΡΙΙ-ΑΜΟΙ
  ΚΑΙ «ΠΡΟΧΤΑΤΕΧ»
  Εχθροι και φιλοι τηο Ελλαδαο
  Γράφει Α ΒΑΓΓΕΑΗΧ _Τ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
  Ήτιΐν μιά ώριζία άνοιξιά-
  τικη ήμέρα ή 12 Μαρτίου
  1947, δταν στά έλληνικά ρα-
  διόφωνα — τότρ Λέν ΰπήρχρ
  στή χώρα Τηλεόραση — ά-
  κοΰστηκε ή φωνή «πό την
  ά'λλη ακρη τοιό Ατλαντικόν,
  ποΰ ανήγγειλε διά στόματος
  τοΰ πρόεδρον Τροΰμαν την
  ίστορική «άλλαγή φρουράς».
  Ή Αγγλία έγκατέλειπε την
  Έλλάδα στήν Άμερική. «Τύ
  Δόγμα Τροΰμαν» διατυπωνό-
  ταν καί μ* αΰτό οί Ήνωμέ-
  νρς Πολιτεΐες άναλάμβαναν
  μέ 400 έκατομμύρια οολλάρια
  της έποχής, σάν πρώτη δόση,
  νά οέσουν μέ χρυσές άλυσίδε^
  Έλλάδα κα'ι Τουρκία.
  Άπό τό 6ήμα τοΰ Κογκρέσ
  σου ό 'Αμερικανός Πρόρ-
  δς»ος έξήγγειλε δτι:
  «Οί Ήνωμένες ΠολιτεΤες;
  έλαβαν έκ μέρους της έλληνι-
  κής κυβερνήσεως έπείγουσα
  εκκληση γιά οίκονομική βοή-
  Οίΐα... Ή βοηθεία είναι έπι-
  τακτική αν ή 'Κλλάς πρόκει-
  Γιΐι νά έπιζήσει. Ή έλληνική
  κΐ'βέρνηση δέν είναι σέ θέ¬
  ση νά άντιμετωπίσει την κα-
  πιοτιΐση».
  Καί πρόσθετε:
  «Ή άκεραιότητα τής Τουρ
  κίας είναι άπαραίτητη γιά
  την περιφρουρήση τής τάξε¬
  ως στή Μέση Ανατολή...».
  Ή έςαγγελία τοΰ «Λόγμα
  τος Τροΰμαν» γέμισε ένθου-
  σιασμό τοΰς έθνικόφρονες
  Έλληνες.
  Στό ύπουργεΐο Εξωτερι¬
  κών ό τότε πρωθυπουργός Δ.
  Μάξιμος δήλωνε στοΰς πολι-
  τικοΰς συντάκτες των έφημε
  ρίδων:
  «"Ολα άλλάζουν στήν Έλ¬
  λάδα πλέον. Κΰριοι, έσώθη-
  μεν»...
  Καί λίγο άργότερα, 6 άντι-
  πρόεδρος τής κυβερνήσεως
  Ντΐνος Τσαλδάρης, ποΰ άπό
  καιρό άγωνιζόταν νά έπιτα-
  χι'ννει την «άλλαγή φρουράς»,
  Ιλεγε, ένώ ή στρογγυλή πλα-
  δαρή καί άγαθή φυσιογνω-
  μία τού άκτινοβολοΰσε:
  «Τί σάς ελεγα βρέ παιδία;
  Λέν θά άφήσουν οί Άμερικά-
  νοι νά πέσει ή Ελλάς».
  Ισμέτ Ίνονοϋ.
  «Τώρα θά γίνουμε
  τα άφεντικα ..».
  Την ιδία ώρα στήν Τσιχ-
  γκαγια — μικρό προάστιο
  τής "Αγκυρας — στή οίλλιχ
  τού ό πρόεδρο; τής Τουρκι-
  κής Δημοκρατίας Ισμέτ Ί·
  νονοΰ σταμάτησε γιά λίγο τό
  βιολί τού — ήταν μανιώδης
  βιολιστής αύτός δ άλλοτε τρα
  χΰς στρατιωτικός — γιά ν' ά
  κουσέ ι τόν λόγο τοΰ Τροΰ¬
  μαν. Ήσαν γύρω τού ή γυ-
  ναίκα τού Μενχίμπ μέ τοΰς
  δΰο γιοΰς της, Όμέρ καί Έρ
  ντέλ, ποΰ μόλις είχαν έπιστρέ
  ■ψει άπό την καθημερινή οί-
  κογενειακή ίππασία, δ Τοΰρ-
  κος ύπουργός Εξωτερικών
  Χασάν Σακά καί 6 άπεσταλ-
  μένος τής άγγλικής εφημερί¬
  δας «Μαντζεστερ Γκράντι-
  §αν» Τζών ΛίβαιΙ), ποΰ περιέ-
  γραψε τή σκηνή. Ό Ίνονοΰ
  ά'κουγε ίκανοποιημένος:
  «Εύλογημένος αΰτός 6 Τροΰ
  μαν, είπε. Τϊόρα θά γίνουμε
  τα άφεντικα τήΰ Άνατολική;
  Τό βημερινο
  «ανηγύρι
  Σήμερα, Δευτέρα 17 Ι¬
  ουλίου. έορτάΖεται στή
  Βόννη ή Αγία Μαρίνα, δ-
  που — ώς γνωστόν — γί-
  νεται τό μεγαλύτερο πά-
  νηγύριτής Κρήτης
  Μεσογείου».
  — «Καί οί "Ελληνες; πα-
  ρατήρησε ή Μενχίμπ Χανουμ,
  πού φοροΰσε άκόμα τή στο¬
  λή της άμαζόνας. Αύτοι δέν
  παίρνουν τή μερίδα τοΰ λέ-
  οντος;». Πραγματικά άπό
  τα 400 έκατομμύρια δολλά-
  ρια πό ύθά διέθετε ό Τροΰ¬
  μαν, τα 300 έκατομμύρια
  προορίζονταν γιά την Έλλά¬
  δα. Άλλά δ Τοΰρκος πρόε-
  δρος μέ τί μειλίχιο ΰφος τού
  καί μέ Ιντονη την προσπα¬
  θεία στή μορφή τού νά άντι¬
  μετωπίσει την προϊοΰσα κώ-
  ψωσή τού, άπάντησε:
  — «Οί "Ελληνες δρίσκον-
  ται σέ τέτοια κατάσταση, πού
  θά είναι εύτυχεΐς άν έπιζή-
  σουν. Ή Άμερική δέν μπο-
  ρεΐ νά στηριχτεΐ στήν Έλλά¬
  δα. Σέ μάς θά στραφεΐ πρώ-
  τα άπ' δλους, στήν Τουρκίαν.
  Τό «Δόγμα Τροΰμαν» Γ»-
  μως δέν έγκαινίαζε την άμε-
  ρικανική έξόρμηση σέ δλο
  τόν κόσμο. Απλώς την έπι-
  σημοποιοΰσε, δσον άφορα
  την Άνατολική Μεσόγειο. Ή
  Άμερική εΐχε γιγαντωθεΐ στή
  διάρκεια τοΰ πολέμου καί με¬
  τά την κατάπαυση των μα-
  χών βρέθηκε πανίσχυρος γί¬
  γας σ' Ινα κόσμο έρειπωμέ-
  νο. Δΰναμη καπιταλιστική έξ
  άλλου, δπου κυριαρχοΰσαν τα
  μονοπώλια, δέν μποροΰσε τώ¬
  ρα παρά νά μετατρέψει την
  ΰπεροχή τής σέ ίμπεριαλιστι-
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σ 5
  ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ»
  (όπως καί στό προηγούμενο φύλλο)
  ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΠΑΛΙ
  ΜΕ Ε11 (6) ΣΕΛΙΔΕΣ
  Ό Λαός έχει^ιιά,καταλάβει πώς ένας νέος τρόπβς
  νά άγωνιΖεσαι γιά τα αίτήματά τού, είναι νά τόν έ-
  νημερώνεις οωστά
  ΖΕΛΙΔΑ 6η |
  ΕΞΟ ΟΙ ΞΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  χρρας
  πουπρνμε/
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  φραξουν οί αλ'ο εο οτιομα
  προλαρη νφ, πέ. εοΌω κ ο, μια
  Ι ^£Γ1ϋ{ίΐΐϋ
  10 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ — ΚΡΗΤΗΣ
  Ι·:ΐ.Χ%Ι Ο ΧΤΛΦΙΛΟΙϋΡΙΓΜΙΊϋΟ- ΚΟΧΜΟΧ ΤΙΙΧ ΚΙΜΙΤΙΙΧ
  Αναστατωμενος για τη σιυαπη
  της Κυβερνησης
  —^ μετα τή μήνυοη τού «_ίχολι»βτή>·
  ο βουλευτής Κ. Μπαντουβά^ έπιμένει:
  Ο οημοσιογραφοα κ. Γ_*~Ρ· —ροοος
  είναι πράκτορας τηο ΚΥΠ
  Όπως είναι γνωστό ό δουλευ-
  τής τΟς ΕΞΔΗΚ Ηρακλείου κ. Κώ-
  στας Μπαντουδάς, κατήγγειλε τε¬
  λευταία μέ ερωτήση τού στή Βου-
  λή, ότι ό έπίσημος σχολιαστής
  τής Τηλεόρασης τής ΕΡΤ κα! πο-
  λιτευτής τής Νέις Δημοκρατίας
  κ Γεώργιος Δρόσος εΤι-αι- -έκτος
  των άλλων πού τόν ετατηγόρησε—
  πράκτορας τής ΚΥΠ, μισθοδοτού-
  μενος άντί ποσοΰ 15 000 δρχ
  μηνιαίως
  Ό κ Δρόσος υπέβαλε μήνυοη
  στόν κ. Μπαντουβά, ό τελευταϊες
  δέ, μετά την ύποβολή τής μήνν
  σης μάς δήλ^σε ότι έπψέι/ει
  γιά τό ότι ό κ. Δρόσος μισ3οδο-
  τεΐται άττό την ΚΥΠ καΐ δτι 6ά
  τταραιτηεεϊ τής βουλευτικής άσυ-
  λίας, πρόσθεσε δέ δτι £ά φέρει
  στή Βουλή δλα τα στοιχεΐα γιά
  την πρακτορική ίδιότητα τοΰ Δρό-
  σου καί γενικά δ^ων άλλων τομέ-
  0.1/ τον κατηγόρησε με ά^ρμή το3
  κατάτττυστου «σχολίου» τού γιά
  τή «διπλή ενωση» τής
  ΤΙ €->. ΓΙΙΙ
  ΤΗΛ ΤΙΛΙΙΙ ΊΊΙΣ ΧΟΛΤΛ.Ι.Λ ΛΧ;
  Άναστατωμένος βρίοΙ.εται ό
  σταφιδοπαραγωγικός κόσμος εί,
  αΐτίας τής σιωττής τής κυδίρΐνη-
  σης σχετικά μέ την τύχη φ:τος
  τής σταφίδος Τα αίτήμιτα ττου
  φαίνωνται άποφασισμένοι νά ύπο-
  στηρ'ξευν είναι
  1 Καθορισμός τιμής ασφαλεί¬
  ας τής σταφίδος στίς 40—41
  δρχ κατά κιλό τό Νο 4
  2. Έξαγγελία των μέτρων ττοο-
  στασίας μέχρι τό άργότερο στ γ
  20 Ίούλη.
  3. Άπεριόριττη συγ·<έι'·ρ<~^τ] καΐ διοτχείρηση τού προιόντος ύτό τής ΚΣΟΣ μέ αύ^τηρό έλεγχς 3πό τίς σι>ν)κές οργάνωσις
  4 Λήξη δλων των άποτραπτη-
  των τεχνικών κλπ μέτρων ώτε ή
  συγκεντρώση νσ άρχίσει άττό τ ς
  20 Αύγούστου.
  5 "ΕγΚυρη κα! πλήρη χορηγή¬
  ση πιστώσεων γιά καλύψη των έ-
  ξέδων σταφιδοττοίησης.
  6 Ό αγροτικάς μας κότμτς
  ζητά άττό την κυβερνήτη νά ττγ"·-
  χωρήσει χωρι'ς διτταγμό στή νΠ.
  ξη των τταραπάνω μ:τρα.
  ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΡΗΤΗΣ
  Β Ρ Α Β Κ Ι Ο
  «Ν. Καζαντζάκη))
  Ό Δήμος Ηρακλείου σέ εκτε¬
  λέση τής 163)78 άιτόφασης τοΰ
  Δη-μοτ. Συμβουλιον τού, γιά την
  άπονομή ιχρηματικοϋ 6ρα6ειου
  «Ν. Καζαντζάκη» ττοσοθ δρχ 1 50
  000 στό πρόσωπο έκεΐνο πού δια-
  κρίθηκε γιά την έν γένει προσφο-
  ρά τού στίς καλές τέχνες,
  ΚΑΛΕΙ
  Τούς ενδιαφερομένους νά ύπο-
  βάλουν στό Δήμο (Γραμματε.α
  τηλ. 282536) κάθε χρήσιμο στοι-
  χείο ποϋ στή συνέχεια 8ά άξιολο-
  γηθεΤ άπό είδική Έπιτρσπή μέ
  τούς παρακάτω δρους:
  1. Λήξη ΰττο6ολής των στοιχο
  ών στό Δήμο ή 20ή Αυγούστςσ
  2 ΟΙ ένδιαφερ6μενοι πρέπει ι·ά
  είναι Κρήτες την καταγωγή καί
  ήλικίας δχι μεγαλύτερης των πε-
  νήντα (50) έτών—
  Ήράκλειο 4)7)1978
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ
  Σε λΐγο:
  Ό Λιευθυντής τής «Α» στίς Σκανδιναυικές χώ
  ΤΟ ΒΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
  ΕΘΕΣΕ ΣΤΗ ΔΙΕΒΝΗ ΑΜΜΗΣΤΙΑ
  Κ. τ Ι μιά αΐτηαη άκρόααης άπό τόν ΙΙρ.ύεΏμο τής Α,ημο ♦.ο·».·:
  η
  ΙΙΟΑΙ Ι ΙΙίΙΙ ΧΗιΙΜΊΙΧ
  Το παρακρατος
  «λάθος» άεροψηκαυμό
  1,8 ΙΙίΛΓΟΜΜΙ
  ΥΙΙΙίΣΊΊΙ—ΑΝ
  ΙΙΛΡΛΓ»»01
  ΒΙΛΊΑΚΟ1·
  Γράφει ό Γιώργης
  ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ άπό γεγονότα χιλιάδες άποδεΐξεις τής έγ-
  πού έκδηλώθηκαν τό τελευ- κληματικής δράσης τοΰ πα-
  ταϊο διάστημα μαρτυροΰν δ- ρακράτους πού κοαά δισστή-
  τι τό πσρακράτος στή χώρσ μστα δροΰσε καΐ μέσα στην
  μας ξανά «σηκώνει κεφάλι». Άστυνομία, στά Σώματα Ά-
  Τραμπουκισμοί καί ξυλο- σφάλειας, άλλά καί γενικά
  δαρμοί σέ βάρος δημοκρα- μέσσ στόν κρατικά μηχοτνι-
  Άπό «λάθος» άεροψεκα-
  σμό, οί ΜελισσοπαραγωγοΙ
  τοϋ χωρίου Ξενιάκος Έμττά-
  ρου Πεδιάδος, ύποστήκανε
  πρόσφατα ζή μιά γύρω στό έ-
  νάμισυ έκατομμύριο δρα-
  χμές, σύμφωνα μέ τήν έκτί-
  μηση τού άρμοδίου Γεωπό-
  νου.
  Ή -ηαραηάνω περιοχή με
  τήν ύπ' άριθμ. 173)16-5-78
  άπόφαση τής Διευθύνσεως
  Γεωργίας Ηρακλείου έχει
  καθωριστεΐ σάν περιοχή α¬
  ι
  σφαλείας γιά τήν
  ση μελισσών.
  Ό πιλότος τού
  φους παραδέχτηκε την
  λμένη ενεργεια τού καΐ
  στήριζε δτι τήν ϊκανε
  λάθος.
  Τό λάθος δμως αύτο
  μοιραίο καί τώρα
  πρέττει νά αποζημιωθή
  μελισσοπαραγωγοϋς, 0| ?
  ποΐοι ήδη Ικανόν τίς τ3~αραι
  τητες ένέργειές τους πρ,
  τούς άρμοδίους.
  ϊτά Χανιά
  ΟΙ»Ι_ΤΉΚ._:
  II
  ΑΜΚΜ1 »·«
  των, τρομοκρατικές, έγκλη-
  ματικές καί βομβιστικές έ-
  σμό. "Ετσι, άμέσως μετά την
  άπελευθέρωση δημιουργοϋν-
  Τό τελενταΤο δεκσημερο τού
  Ιούνιον, ό διευθυντής τής εφημε¬
  ρίδας μας ταξίδεψε στίς Σΐχανδι-
  ναυικές χώρες. 'Επισκέφθηκε συγ-
  κεκριμένα τή Σουηδία, τή Δσνία
  καί την Όλλανδία καί έκτός άττό
  τίς τρείς πρωτεύουσές τοκς Στοκ-
  χόλμη, Κοττεγχάγη, "Αμστερνταμ,
  περιόδευσε καί άλλες μικρότερες
  άλλά ένδιαφέρουσες πόλειες των
  χωρών αυτών.
  Στή Στσκχόλμη ό διευθυντήί
  τής «Αληθείας» έπισνέφθηκε τα
  Γρθφεία τής Διεθνοϋς 'Αμνηστίας
  «αί έθεσε τό γνωστό θέμα τής δί-
  ΚΠΛ τής Χαλκίδας, ποιρακαλώντας
  γιά την πσροχή συνδρομής αττό
  τόν διεθνή αυτόν όργανισμό, στήν
  αίτηση χάριτος πού εχει ύττοβάλ-
  λει άττό κσιρό γιά νά τού χαρι-
  στεΤ ή επιβληθείσα έτπ διχτατορί-
  ας ποινή γιά έξύβριση άξιωματι-
  κού, ή όποία τού ζητεΐται τώρα
  νά την έκτίση.
  Ό άντικαταστάτης τού ττροέ-
  δρου τής Άμνηστίας κ ΖΑΝ
  ΓΚΟΥΣΤΑΦΣΟΝ ύποο-χέθηκε στόν
  διευθυντή μας νά θέσει τό θέμα
  τού Οπ' όψιν τού άττουσιάζοντος
  Προέδρου κ. ΤΟΜΑΣ ΧΑΛΛΑΡΜ-
  ΠΕΡΓΚ, τοΰ συνέστησε δέ νά έ-
  τπ,κοινωνήσει ιχαί μέ τό έλληνικό
  τταράρτημα τής Διεθνούς Άμνη¬
  στίας στήν· Αθηνά
  ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
  ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
  Προηγουμένως ό διευθυντάς τής
  «Αληθείας» καί γιά τό Γδιο θέμα,
  ζήτησε μέ την ύπ' αριθ. πρωτο¬
  κόλλου 2586)15—6—78, αίτησή
  τού, άκρόσση άττό τόν Πρόεδρο
  τής Δημοκρατίσς κ. Τσάτσο, ττρο-
  κεψένου νά τού εκθέση κα! τό δ-
  λο θέμα των έν γένει διώξεών τού
  οπτό τούς άντιττροσώττους των Άρ-
  χών.
  ΤΟ ΙΠΊΙΣΙΟ
  ΤΟΥ 1ΙΡΛΚΛΗ
  ΧΛΙΜΤΛΙίΙΙ
  ΠΕ ΡΙΜΕ Ν ΕΤΕ-~Σε λίγον χαιρό:
  Στή Σκιά τού Καζαντζάκη
  Πολεμαμε Τραγονδώντας
  Τραγονδάμε Πολεμώντας
  Η ΑΛΗΘΕΙΑ
  άγωνίζεται
  νά σπάση
  τα δεσμά
  μέτή
  οικη της
  γροθιά
  Μιά κολοοοιαία καλλιτεχνική εκδηλώση γιά τόν 4ο Χρόνο τής Ήρακλής καΐ μαζΐ μέ πάρα
  πολλους κατοίκους των γύ·
  κΛΛΙΙ0|ι]ΙΛ_)ΐ ρω χωρίων τής Άμπάρου,
  ένώσανε τή δέησή τους γιά
  _———————ι——_—___——^_ι.^———————-—- την άνάπαυση τής ψυχής
  τοΰ Ήρακλή Χαριτακη,
  στήν έκκλησία τής Παναγί¬
  ας τοΰ χωρίου τού, Ξενιάκο.
  υνατα!..
  ♦♦♦φ»»»»»»
  ♦♦♦
  ♦ ♦«>♦♦«
  ΠΑΡΚΕΤΑ ΤΡΟΠΙΚΗΙΞΥΛΕΙΑΣ
  Ι ΤΟΪ ΕΡΓΟΙΤΑΣΙΟΪ σελμαη
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΜΑΛΑΚΗ
  ΛΕίΙΦΟΡΟΣ β2 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 49
  ΤΗΛ. 285.014 καΐ 289.302
  ♦♦♦»»»»
  πιθέσεις σέ βιβλιοπωλεϊα, σέ ται οί έγκληματικές συμμο
  γραφεΐα εφημερίδων καί δή- ρίες τών Σοΰρληδων, τής Χ,
  μοκρατικών κομμάτων, σέ κι- τοΰ Παπαδόγκονα, τοθ Κου-
  νηματογράφους καί σέ μαζι· ρκουλάτου, τού Τσαούς ντών.
  κοΰς χώρους, έπιβεβαιώνουν Λίγο άργότερα Ιδρύεται ό
  ττερίτρανα τήν υπάρξη καΐ στρατοκρατικός άντιδραστι-
  τήν άνενόχλητη δράση τοΰ κός σΰνδεσμος ΙΔΕΑ, πού ά-
  παρακράτους καΐ τών παρα- ρχισε άμέσως τίς άνοιχτές έ-
  κρατικών, πού μόνον ό κ. πεμβάσεις στήν πολιτική ζωή
  Μπάλκος καί ή κυβέρνηση ά- τής χώρας,
  ρνοΰνται ή καί πολλές φορές Σέ συνέχεια έρχεται ή σι-
  «άγνοοΰν». χαμερή καί άνανδρη δολοφο-
  "Αν έπιχειρήσουμε μιά νΐα τοθ άγωνιστή της εΐρή-
  σύντομη, Ίστορική άναδρο- νης βόυλευτή τής άριστεράς
  μή, θά διαπιστώσουμε δτι ή καί έθνικοΰ ήρωα τής Έλλά-
  προίστορία τοΰ παρακρά- δας Γρηγόρη Λαμπράκη άπό
  τους καί τών παρακρατικών τή συμμορία τών έγκλημα-
  όργανώσεων στή χώρα μας τιών καί δολοφόνων «Καρφί-
  άρχίζει άπό τήν Βαρβαρο- τσα». Ή στυγερή αυτή δολο-
  κρατία καί συνδέεται στενά φονΐα πού συγκλόνισε 6λό-
  μέ τόν όξύτατο πολιτικό άν- κληρο τόν δημοκρατικό κό-
  ταγωνισμό πού στά χρόνια σμο, συνοδεύτηκε, άπό τήν
  τοθ Αου Παγκοσμίου Πολέ- ώμή καί άπροκάλυπτη έπέμ-
  μου άρχισε νά έκδηλώνεται βαση τοΰ άρχιεισαγγελέα
  άνάμεσα στά δυά βασικά πό- Κόλλια στό £ργο τών άμε-
  λιτικά κόμματα τής Έλληνι- ρόληπτων Δικαστών καί Ά-
  κής άστικής τάξης, τό Φιλε- νακριτών, γιά νά σώσει τούς
  λεϋθερο—Βενιζελικό καί τό έγκληματίες, καθώς καί άπό
  Λαικό - άντιβενιζελικό. Τότε έκείνη τή χαρακτηρισθή ά-
  άρχισαν νά κάνουν τήν έμφά- ποστροφή -- όμολογία τοΰ
  νισή τους στήν πολιτική ζωή τότε καί σήμερα πρωθυπουρ-
  τής χώρας οί παρακρατικές γοϋ: «Ποίος έπιτέλους κυ-
  όργανώσεις, δπως ώ Σύλλο- βερνάει αυτόν τόν τόπο;».
  γος τών Έπίστρατων καί οί Τέλος, άς φέρουμε στή
  ΆμυνΙτες, πού έφάρμοζαν μνήμη μας, πώς προετοιμά-
  σκληρά καί άπάνθρωπα μέ- στηκε, όργανώθηκε καί έγ-
  τρα βίας καί τρομοκρατίας, καθιδρύθηκε ή μαύρη διχτα-
  μέ την άνοχή τών κρατικών τορία τής 21ης τού ΆπρΙλη,
  άρχών, σέ βάρος τών πολι- δταν πιά τό παρακράτος μέ
  τικών τους άντιπάλων μέ ά- τό κράτος καΐ τίς φασιστικές
  ποτέλεσμα νά ϋπάρξουν καί όργανώσεις (ΕΟΝ) συγχω-
  πολλές πολιτικές δολοφονΐες. νεύτηκαν καί άσκοΰν κρατι-
  Χαρακτηριστική περΐπτω- λειτουργίες.
  ση συνεργασΐας κράτους καΐ Ένώ αυτή, σέ λΐγες γραμ-
  παρακράτους στήν όργάνω- μές, είναι ή «ταυτότητα» τοΰ
  ση πολιτικών δολοφονιών, εί- παρακράτους ή «'Εστία», τό
  ναι ή δεύτερη άπότιειρα δο- Φερέφωνο αύτό τής μαύρης
  λοφονΐας τοΰ Έλ. Βενιζέλου άντίδρασης καί τοθ φασισμοΰ
  τό 1935 άπό τόν τότε διευ- σέ άρθρο της δημοσιευμένο
  θυντή τής ΆστυνομΙας τής στίς 21.7.76 μέ τίτλο «τό πα-
  Άθήνας Πολυχρονόπουλο ραμΰθι τού παρακράτους κ<~ καί τάν Καραθανάση. ή δολία ερυθρά εύρηματικό- Ή πραγματική δμως δρά- της», γράφει πώς ή «£ννοια ση τοϋ παρακρατικοϋ αύτοΰ τοΰ πρακράτους αποτελεί τέ- μηχανισμοΰ στήν Έλλάδα ά- χνασμα της Άριστεράς, άνυ- ρχίζει μέ .την επικρατήση πολογίστου Ιταμότητος καί καί εγκαθιδρύθη τοϋ φασι- δολιότητος πρός πολλάς κα¬ θ Χ.ρ. ΛΙπ-αντουβάκης σμοΰ στή χώρα-μας, καθώς τευθύνσεις». Την ττερασμένη βδομάδα (4)7) καί μέ την άπροκάλυπτη έ- Πιό προβοκατόρικος καΐ πέμώαση τών ξένων Ιμπερια- καθόλου πρωτότυπος ό χουν- λιοτών στίς έσωτερικές υπο- τομοναρχικός «Έλεύθερος θέσεις τής Έλλάδας καί σέ Σκασμός» προχωράει στό ση- περιόδους μάλιστα πού τό μεΐο νά άποδΐνει, ακολούθων- κίνημα βρισκόταν τας τή χιτλερική μέθοδο, τήν έτοια, πού δέν έ- εύθύνη γιά τίς έπιθέσεις στά Τρύς έκλεκτούς έπ.στήμονες γυ- παΡκο0σαν πισ τά κρατικά θύματα τής παρακρατικής ■'--■' · - μέσα γιά νά τό άντιμετωπί- τρομοκρατίας!: «κομμουνι- σουν. σταΐ οί δράσται τών έπιθέ- Καί πραγματικά τά τελευ- σεων εναντίον ενός βιβλιο- ταΐα τριάντα χρόνια Ιχουμε πωλεΐου» Ιγραφε δταν έξερ- Στίς 16 Αύγουστον 6ρίστη«« νο έκδικαστεΤ στό 'ΕψττίΤο Κρή¬ της ή «*Μ τού Ψαράκη» (τ. Βουλευτη τού ΠΑΣΟΚ) πού εΤχε ώς γνωστόν χαρακτηριστεϊ κατά την ττρωτυδικη δΐεξαγωγή της, σάν «δικαστική ττλανη». Κατηγορούμενοι είναι ό διενθυν τιίς τής €'Αλήθειας> κα! ό τ. συν-
  εργάτης της κ. Μιχ. Στρατάκης,
  συγγραφέας τών έπιμάχων κειμέ-
  ν»ων γιά τήν άθωότητα τοθ όττοίον
  στήν πρωτόδικη δίκη, άσκησε έ-
  φεση ό ■<. ΕΙσαγγελέας Ηρακλεί¬ ου, κηρύσσων ττεπλανημένη τήν άπόφαση τού Πρωτοδικείου. Ό καταδικασθείς έρήμην κατά τήν πρωτόδικη δίκη διευθυντής τής «Αληθείας» θά ττροσχομίσει στή νία δίκη στοιχεΤα καί αύτό- τττες μάρτυρες γιά νά άττοδίίξει τήν άθωόττττά τού, ^^ΠΓοδεχσμενος φυσικά τήν έκ τού νόμον, σάν 6<- δότης εύθύνη τού γιά τήν έξ άμε- λείας τού δημοσίευση, άφοθ κατά τήν «Προεκλογική 'Αλήθεια» δέν τού ήταν δυνατόν νά έλέγξει τά δημοσιευθέντα έπίμαχα χιου>ιορι-|
  στικά κείμενα τοΰ συγκατηγορού-Ι
  μενού τού.
  ΣΥΝΕΧΕΐΑάπότήΤ;
  Άμερικάνοι Ιμττεριαλιστές να νο
  ώ6ουν τήν ανάγκη νά τιμήσουν ,
  στορικές ίηετείους πού ΙχΟυν '
  φεΐ μέ χρυσά γράμματα („?
  παγκόσμια Ιστορία σάν μίρε. ^
  τάχτησης τής έθνκης ΆνεΕηο,.'
  σίας; Οί Λαοί δμως τίς
  ζοςιν! Γιορτάζουν τήν 14η '
  ου (άλωση τής Βαστίλλης) ""Τ
  7η Νοεμβρίοι» (όχτωβριανή ^
  νάσταση) την 25η Μάρτιον (^
  ληνική έπανάσταση 1821) τήν 4'
  Ιουλίου μερά έ&νκής άνεξαΡτη.
  σίας άττά τό Βρεταννικό στ^'
  τής Άμερικής ΟΙ ΤζέφΦερσον ,0|
  Ουάσιγκ,τον τή μνήμη των όιτοί
  ών προσττάθησαν νά «τιμήση,,
  οί σημεριναί κατασκευαστίς τ^
  6όμ6ας Νετρονίου διεκύρηξαν ίτ,
  δλοι οί άνθρωττοι γεννιοΟΛα, ^
  λεύθεροι καί δτι κανείς 6έν μ^
  ρεΤ νά στερηθε? τό δικαίωμα τής
  εύτυχίας, λέξεις χωρις «ανένα νΐ
  ημα γιά τούς σημερινούς «τΐμη
  τές» Τό διεκήρυξαν άλλωστι .,ά;
  ο! ίδιοι. Ό Άμερικάνος γερουο,',,
  στής ΦΡΑΝΚ ΚΕΝΤ εΤπε: «'Η^
  λιτική δέν είναι άνήθικη απλώς δ^
  έχει ήθική».
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  Ετό χωριό Ξενιάκο, Έμ·
  πάρσυ Πεδιάδας, τελέστηκε
  την περασμένη Κυριακή 2
  "Ιουλίου 1978, τό έτήσο
  μνημόσυνο τού Ήρακλή Χα¬
  ριτακη (πατέρα τοϋ διευ¬
  θυντή τής εφημερίδας μας)
  έττίτιμου δικηγόρου.
  ΆρκετοΙ συγγενεΐς καΐ φί
  λοι άπό τό Ήράκλειο μετα¬
  βή κανε στό γραφικό χωριό
  δπου τάφηκε ό άείμνηστος
  Διακεκριμένος Κρητικός
  σκοτώθηκε στήν Άθήνα, ό διεκε-
  κριμένος συμττατριώτης κ Χρι-
  στόφορος ΜπαντουβόΓ,ης, έ'μττο-
  ρος.
  Τον πάτησε Ι.Χ αύτοκίνητο
  ϊΓ'ΓότίοΤό, όδ,ηγούμει/0 λαίκο
  ράγει βόμβα καί κατέστρεψε
  τό Βουλγάρικο Βιβλιοπωλεΐο
  στήν Άθήνα.
  Τά ϊδια δμως τά άντικει-
  μενικά γεγονότα στό τελευ-
  ταΐο διάστημα άποδείχνουν
  δτι:
  1. Ύπάρχει σέ πλήρη δρά¬
  ση κοινό μαΰρο μέτωπο χουν-
  τικών (Γεωργαλάς καΐ άλλα
  στελέχη τής δικτατορίας)
  νεοφασιστών τραμπουκ ω ν
  (Πλεύρης — Σταθόπουλος κ.
  &.) καί όπαδών τής μοναρ-
  χίας.
  2. Τό μαΰρο αύτό μέτωπο
  δρά άπό κοινοΰ καΐ συντονι-
  σμένα διευθυνόμενο άπό κοι¬
  νό κέντρο.
  3. Δρά άνενόχλητα, έχον-
  τας τήν άνοχή καί πολλές
  φορές τήν καλύψη άπό τήν
  ιδία τήν κυβέρνηση, πράγμα
  βεβαία καθοριστικό πού δεί-
  χνει δτι πάντα τό παρακρά¬
  τος διαθέτει τήν υποστηρίξη
  τοΰ κρατικοΰ μηχανισμοΰ.
  Αύτό έξ άλλου έπιβεβαιώνε-
  ται καθημερινά μέ τό δτι κα-
  νείς άπό τοΰς γνωστούς στό
  Λαό Τραμποΰκους δέν συλ
  λαμβάνεται άπό Άστυνομία.
  Φτάνουν μάλιστα καί στό ση·
  μεϊο τά χουντοφασιστόμου-
  τρα νά ύπερηφανεύονται 6τι
  είναι συνεργάτες της 'Αστυ.
  νομίακ;'
  Τό δλο κλϊμα πάντως, πού
  έντεχνα καί μεθοδικά δή
  μιουργεΐται δείχνει δτι 6ρι·
  σκόμαστε μπροστά σέ μιά
  γενικότερη έξόρμηση τοθτΐσ-
  ρακράτους μέ στόχο τίς κου·
  τσουρεμένες καταχτήσεις τοΰ
  δημοκρατικοΰ κινήματος στά
  χρόνια μετά τήν μετοπολί-
  τευση.
  Ό Λαός καί ή ΝεολαΙσ
  μας δέν περιμένουν άττό την
  Κυβέρνηση τής «Ν. Δ.» κά·
  ποία άλλαγή τΐολιτικής, άνε-
  ξάρτητα άπό την προσπα¬
  θεία «διευρύνσης». Καί τουτο
  γιατί ή γνωστή αυτή πολιτι·
  κή είναι έκείνη πού ένώ ϊχει
  στόχο τίς λαϊκές έλευθερίες
  ύποβοηθό: τήν άσύδοτη κσ'ι
  έγκληματική δραστηριότητσ
  τοϋ παρακράτους.
  Σύσσωμος 6 Έλληνικός
  Λαός άκόμη καΐ σήμερα, ά·
  παιτεΐ νά ριχτεΐ φώς στή δρά·
  σηκαΐ στίς ένέργειες τοθ πα¬
  ρακράτους καί νά συλλη·
  φθοΰν οί Ινοχοι των τρομο-
  κρατικών — βομβιστικών 1·
  πιθέσεων.
  Γ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ
  ς ς έπι
  ιούς τού (γιατρό καί μηχανικό)
  ^ Τά λ0'πά μέλη τής °'-
  θερμά. ο-υλλυττού,μαστε
  Μιά πετυχημένη άντιμετώπιοη κινδύνου οΐό «Κνωοός»
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ο 1
  ΦΑΣΗ 5η: Οί θάρκες άνασύρονται πάλι πάνω γιά νά
  πάνε —μετά τήν τελεία έπιτυχία τού γυμνασίου γιά έν-
  δεχόμενο κίνδυνο — στήν άρχική θέση τους. ΦΑΣΗ
  6η: Οί άνδρες τού πληρώματος τοϋ «Κνωσσός», πού
  δέν είναι μόνο οί άνθρωποι ηού έζυηηρετοϋν πρόθυμα
  κι εύγενικά τό έπιθατηγό κοινό, άλλά κι αύτοι πού μέ
  αύτοθυσία κι έτοιμότητα θά τό διασώσουν σέ περίπτω-
  ση κινδύνου, δένουν τίς βάρκες, μιά καί ή «δοκιμή κιν¬
  δύνου» τέλειωσε ΦΑΣΗ 7η: Ό έκπρόσωπος τοϋ ύ-
  πουργείου Ναυτιλίας σημαιοφόρος Λ.Σ. κ Ζαμπίκος,
  μα2ί μέ τόν ϋπαρχο τοϋ «Κνωσσός» έπιθεωρεί άτομικά
  τό πλήρωμα, ύποβάλλοντας καΐ άνάλογες ερωτηθείς
  ΦΑΣΗ 8η: Ό ϋπαρχος κ Γιάννης Παπαγιαννάκης, ό λι-
  μενικός κ. Ζαμπίκος, ό καπετάνιος τού «Κνωσσός» Κα-
  πετάν Βαγγέλης Παπαγιαννάκης καί ό πρώτος μηχανι¬
  κάς κ. Μιχάλης Καραμανλάκης, παρακολουθοϋν τήν τε¬
  λευταία φάση τής άσκησης Όλοι τους, συμφώνησαν
  οέ ένα πρό γμα: ότι σέ περίπτωση ένδεχόμενου κινδϋνου,
  πυρκαγιάς κλπ όσοι ταξιδεύουν μέ τό «Κνωσσός», θά-
  χουν τή θεβαιότητα ότι τό πλήρωμα τοϋ πλοίου έχει
  πλήρη έτοιμότητα καί έμπειρία γιά νά άποφύγει δυσά-
  ρεστες συνέπειες
  ΚΑΠΟΥ έκεϊ, τήν ώρα τής άσκησης, πού έγινε τήν
  περασμένη βδομάδα, θρισκόταν κι ό φακός τής «Αλη¬
  θείας» πού τράβηΕε τίς παραπάνω φάσεις τοϋ γυμνασί-
  ου. Κάπου έκεϊ, στίς σκάλες, τούς διαδρόμους, τά κατα-
  στρώμστα καί τά άλλα σημεϊα τοϋ «Κνωσσός» παρακο-
  λουθωντας τό α,φνίδιο γυμνάσ.ο δ.απ,στώσαμε υέ εύ
  χαρ,στηση κα, μέ ίκανοποίηση 6χι μόν0 ^ Μ* ~
  σιογραφου, άλλά καί τοϋ άπλοϋ έπ.βάτη, 6τ, τό πλήοω
  μα τού «Κνωοσός», είνα, πανέτο,μο ν-ά'κάθε ένδεχόμε-
  ϊ?έ. ^ί' "Γ Πθλυτέλεια' άνε°Π καί περ,ποίηση στό τα-
  ε.δ. τού «Κνωσσον, άλλά καί βεβα.ότητα γιά κάτ, τό
  απροοπτο Συγχαρητηρ,α θερμά στόν καπετάν,ο κα σ
  ολο το πληρωμα τού, άλλά καί στήν δ.οίκηση των .Γνί-
  νωικων Γραμμων», πού ζαίρει νά δ.αλέγει ^
  ρα,α πλοία. άλλά καί άζ,ο πλήρωμα νά τά
  0 ! ^ δ
  νων ΌΠοπ^ " δ0μά2εΐ °έ -Ρ-ώσεΓκ,νδΐ
  νων Ο Ποσειδωνας με τόν Μίνωα, φαίνετσ. πώς συν-
  εργαίονται τώρα πολύ καλά! ,,„
  Μ.Λ.
  Μ1ΝΩΊΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Μ.Ε.
  ΑΝΛΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  Λ Λ Λ Κ <» Ι II χ |ΐ 1.- Κατά την Γενική Συνέλευση της 21)6)78 άποΦα σΐστηκε τ, αυξήση τοθ μετοχικοϋ Κεφαλαίου τής έται· 000°^ Κα? Ι00000 νέες μετ°Χέ<: ώνομαστικίΐς άξΐας >.
  000 δρχ. εκάστη, οί οποίες θά διατεθοθν στούς σημε-
  ρινους μετόχους σέ άναλογία μίσ (1) νέα στίς τίσ·
  τ^ ι( ' /ΤΕΛ«ΐές στήν τιμί< τών δύο Χιλιάδων πεν· τακοσίων (2.500) δρχ. κάθε μία. "Η έγγραφή γιά τήν βΛ| ξηη * θά άΡΧΗ την1ην |1 θά τελειώσει τήν 31ην Ιουλίου 1978 Μετά τή χρονολογία αυτή οί άδιάθετες μετοχές θά διατε· εΓήν ^^ ώ ά (4.000) δρχ. θσ σέ 5η 40θ)ο θσ καταβάλλεται μέ τήν ίγ- η μέχρι 31.7.78. Ή 6' δόση 30ο) ο μέχρι 31.10.1978 Η γ' δόση 15ο) ο μέχρι 15.12.1978 " β δόση 15ο) ο μέχρι 15. 2.1979. Πληροφορίες καΐ έΥνΡο:φές στά Κεντρικά Γραφεϊσ τής Εταιρείας στό Ήράκλειο καΐ στό ΚεντρικοΐΠρα· νίωί^° μσς.στόν ΠειΡ««* ώς καΐ στό Πρακτορεϊο Χα· νίων^διά τους μετόχους Χανίων. ΛΛΚ<Πσβθλή το° ^εΡ'σματος της χρήσεως 1977 Τί ,ή (150) κ"* μ«οχή Μ αρ¬ 16 Ιουλίου 1978. Γιά τούς μετόχους «ου Λ Κή έό το° νοΜ5 Χανίων, τό άπό τά Γραφεϊα μετόΧ°υ<: το° "ομοθ Χανίων τό μέρισμσ ^ά;ν1^ Γεωρν·ί1ά 1 κό 4117952— Άθηνών-Πειραιώς μ ηΡώνεται από τό Κεντρ.· Πεΐραΐώς <>ΑκτίΙ Ποσειδώνος 28) τηλ.
  ρ
  Υράφονΐα'ί
  Ρ τούς Όριστικούς
  ουν τό μέρισμα μέ την ύπ' αριθ.
  ^· δσο1 « δενμ τάχουν άκό'μη
  προσκομίζοον τούς Προσωρινάς ΤΙ-
  ε>
  βάνη
  4
  ύ δ^αισθται νά λαμ-
  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ- ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ3η
  ■■■■■■■■-■-■■■■-■■■■ ■*■■■■»■■■»■■■■■■■■■■« ΕΥΘΥΜΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΛΙΙ ΟΤΓΠΑ ΤΗΧ ΚΡΗΤΗ
  ΙΓΡΑΜΜΑΤΑΙ ΠΡΟΣ 11ΑΛΗΘΕΙΑ! Το Μανολιο στη Χωρα...
  ι»!
  ΤΙΜΟΟΚΟΣ
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
  Κύριε Χαρή
  Είναι αξια άληθινοϋ έπαί-
  νου, ή Επιτραπή τής Όμο-
  σπονδΐας Άγροτικών Συλλό-
  γων Νομοϋ Ηρακλείου, γιά
  τή συνεστΐαση πού Ικανόν
  στό κέντρο «Άρετοθσα» Άη
  —Γιάννη. Σ' αυτή τή συνεστί-
  αση μέ άντικειμενικό σκοπό
  την όργάνωση τοθ άγρότη,
  δόθηκε ή εθκαιρία σέ πολ-
  λούς νά γνωρΐσουν άτομα
  καί νά άνταλλάξουν γνώμες
  συνδικαλισμοθ καί νά πάρουν
  θάρρος στή ζωή.
  Παρατηρήσεις: "Ολα σχε-
  οόν τα συμβούλια των Συλ-
  λόγων συμπαροτστάθηκαν μέ
  έττιμέλεια καί έ,πίβλεψη πού
  χρειαζόταν, στίς διαδικασίες
  των κληρώσεων καί στίς τα-
  ξινομήσεις των κληρωτέων
  τΐραγμάτων. Ένας μονάχα
  Σύλλογος δεν άκούστηκε, οθ-
  τε ά—ό τό μικρόφωνο, οθτε
  άπό τό Συμβοΰλιο συμμετο-
  χής τού πρός την συνεστΐαση.
  Άς τρέζει καί τώρα. Ποτέ
  δέν είναι άργά νά έκπληρώ-
  σει ώρισμένες κοτθυστερήσεις
  τού. Άς σκεφθεΐ μέ ήρεμία
  καί νά ίνεργεΐ στό μέλλον
  σωστά.
  Καί τώρα μιά άττορΐα πού
  έγγίζει τό παρό—ονο. ΟΙ 6ου-
  λευτές ερχόμενοι στούς ά-
  γρότες κάθε προεκλογική
  κΙνηση είναι στολισμένοι μέ
  συμπόνοια καί ύποχρέωση.
  Μπαίνοντας στή Βουλή, σλ-
  λάσουν τή φυση τους. Ξε-
  χνοθν αύτούς πού τούς στό-
  λισοτν δόξα, άξία. Γιατί; Δέν
  άκούσαμε άπό τό μικρόφωνο
  οΰτε εΐδαμε κανένα βουλευτή
  τής κυβερνήσεως, οθτε τής
  ΕΔΗΚ. £?ϋτε κανένα Ιερωμέ-
  νο πρόσωπο, γιατί; Μήπως
  Βέν Εχουν γνώση της άδικίας
  πού γΐνεται στήν κοινωνική
  καί ήθικοοικονομική ζωή τοϋ
  άγροτη;
  Πιστεύω δτι πολλοί δέν εί¬
  ναι σύμφωνοι σ' αύτά. Άλλά
  είναι καί κρυμμένοι γιά τό
  φόβο των Ίουδαίων. Άς ά-
  νιστοϋν δμως καί νά τολμή-
  σουν νά ζητήσουν τή δικαίω-
  ση καί άνύψωση τής ζωής τού
  άγρότη. Καί ή γή στενάζει
  γι' αύτό. Μδς πιάνει Τλιγγος
  Ταρασάμεθα ψυχικά καί συ-
  ναισθηματικά, φρίτομε δταν
  σκεφτόμαστε την πραγματι-
  κή φυση τής έκκλησΐας ποΰ
  πιστεύομε πού ήν νά κατανα¬
  λίσκεται Οπερ τοΰ δικαίου
  νά έλέγχει άρχές καί έξου-
  σΐες γιά την περιφρόνηση ποΰ
  γΐνεται σέ ώρισμένες τάξεις
  άνθρώπων καί νά Ιχει ύλικά
  άγαθά πού τής προσφέρθη-
  Β.Ζ.
  καν άπό άγάπη καί νά μην
  άνταποκρΐνεται στά Τδια. Να(
  άγαττητοί σεβασμιώτατοι, θε-
  οφιλέστατοι, αΐδεσιμώτατοι.
  Ό άγρότης βλέπετε πώς
  I-
  χει πέσει σέ ληστάς καί μην
  παίζετε τό ρόλο τοϋ λευίτη
  νά παρέρχεσθε. Σας Ικετεύ-
  ομεν γιά τό ρόλο τοθ καλοϋ
  ΣαμαρεΙτη, γιά νά είναι πε-
  πληρωμένες στό έπάξιο οί
  θέσεις σας. ΕΙθε νά σας δώ-
  σει ό Κΰριος σύνεση καί νά
  εχετε παρησία στά κοινωνι-
  κά καί δίκαια θέματα.
  Εύχαριστώ γιά τή φιλοξενία
  ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
  "1 νι — Μονοφατσίου
  ΕΝΑΣ 11ΧΡ0Ν0Σ ΠΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
  Άγσπητέ κ. Χαριτακη,
  ΕΙμαι καί έγώ άπό τούς
  άναγνώστες πού θεωροϋν την
  «Άλήθεια» γιά την Κρήτη κα-
  τι τό ξεχωριστό. Γι' αύτό καί
  ΓΕΟΡ. -ι. ϋ€Α€»ΙΟ1·/-ΑΚΙΙ_
  «ΕΙΜΑΙ 81 ΧΡΟΝΟΝ»
  Κύριε Χαρή, γειά σου.
  Παρακολουθώ την εφημε¬
  ρίδα σου την «Άλήθεια» κι δ-
  που τή βρώ την διαβάζω.
  Την λένε «Άλήθεια» μά βλέ-
  πω τί παθαίνεις γιά νά βρί-
  χνεις πολλά καί νά τα δημο-
  σιεοεις.
  ΕΙμαι 81 Ιτους. Ή γυναΐ-
  κα μου είναι 79 χρονώ καί
  παίρνωμΐ την σύνταξη τής
  πείνας καί «Ιδα δτι τα δη-
  μοσκυεις τοΰ ύπτουργοϋ γιά
  την ύγεΐα, τούς μιστούς των
  ύπαλλήλων κλπ.
  "Εάν τό κράτος δέν εχει
  νά μδς την κόψει τή σύνταξη.
  Νά μή μας δΐνει 1.000 δρχ.
  τό μήνα. Ή κατηγορία μου
  παίρνωμε εμείς 1500 δρχ. τό
  μήνα οί δυό μας τή διμηνία
  3000 δρχ.
  Εμείς οί γέροι δέν μπο-
  ροθμε νά κάνωμε άπεργία,
  μόνο κάνωμε άπεργία πείνας.
  Γράψε δ,τι καταλαβαίνεις.
  Δέν 6χω νά σέ πληρώσω. Ξά-
  σου δ,τι θές κάμε. Σοΰ ζητώ
  συγνώμη γιά την έπιστολή
  μου.
  Σέ θαυμάζω διότι εΐσαι
  ντρέτος άνθρωπος καί άς μή
  σέ γνωρίζω.
  Μέ άγάπη
  Γ. Σ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
  Υ.Γ. Λέει μιά παροιμία; Ή
  άλήθεια είναι μαλώτρα καί
  νά βλέπεσαι.
  πάντα την διαβάζω μέ πολύ
  προσοχή μιά καί αύτά πού
  γραφείς είναι πολύ δύσκολο
  νά γραφτοθν άπό αλλες έ-
  φηιμερΐδες γιά πολλούς καί
  διαφόρους λόγους.
  ΈπΙσης θέλω νά σέ συγ-
  χαρώ γιά τίς ένέργειές σου
  γιά την προφυλάξη της Κρή¬
  της τοθ Μοροζίνη καί νά έκ-
  φράσω τή λύπη γιά την ά-
  διαφορΐα των ύπευθύνων καί
  Ιδιαίτερα τοθ κ. Δημάρχου
  πού μέ κατάπληξη διάβασα
  στό φύλο της 10ης Ιουλίου
  1978.
  Συγκεκριμένα την δημοτι-
  κή απαντήση την διάβασα
  στόν άνεψιό μου πού είναι 11
  χρονών γιά νά δώ τί βά μοϋ
  πή. «Μά τί λέβι καλέ θεϊε
  οτύτός» μοϋ εΐπε. «Αοτοί οί
  ξένοι δέν πανε γιά νά δοΰνε
  τα «λιοντάρια» γιατί αύτοΐ
  πού τα θαυμάζουνε δέν κά-
  θονται επάνω οθτε γεμΐζουνε
  Φαγητά καί φροϋτα τό μνη-
  μεΐο πού είναι γεμδτο λεκέ-
  δες άπό τίς λαδιές. Καί φορά
  νέ θεϊε καί κάτι τακουνάρες
  καί έτσι πού κάθονται σ—ν
  ρουνΐζουνε σάν καμπόηδες
  τα μέρη έκείνα πού είναι οί
  άναπαραστάσεις» καί πρόσθε
  σε γελώντας «εΐμαι σΐγουρος
  θεϊε δτι κανένα πρόσωπο πού
  είναι σκαλισμένο γύρω άπό
  τό μνημεΐο δέν θά έχη μύτη
  ή κάτι πού νά έξέχη». Αυτή
  είναι ή κρίση ενός παιδιοθ 11
  περΐπου χρόνων. Τό μόνο
  πού τοϋ εΐπα ήταν δτι; Όσα
  δέν καταστρέφει ό χρόνος τα
  ρημάζει ό άνθρωπος μέ την
  άδιαφορία τού...
  Μετά τιμής
  Ε.Ζ.
  Τό Μανωλιό —ίνας λούμα-
  κας ΐσαμε κεΐ πάνω— έγροΐ-
  κα τόν Γιάννη τόν μπακάλη
  τοΰ χωρίου ντου κι" ήλεγε
  γιά τό Ιντα κι" Ιντα εΐχε ή
  Χώρα.
  Καί Ιντα δέν εΐχεΐ ΡΙζια,
  μπακαλιάρους, σαρδέλες, σα
  λάμια, στιβάνια, βράκες, σαλ
  βάρια άκόμη καί «παστρι-
  κές» γυναϊκες.
  Έλόγιαζέ ντο συντονοϋ
  ντου καί κάθε φορά πού ή-
  παιρνε την άπόφαση νά πά-
  ει κ ι" αύτό στή χώρα έθυμούν
  τονε τάν ξορκισμό πού τοϋ
  'χε μάθει ή μάννα ντου τόν
  ήλεγε κι' έκάθιζε στ' αύγά
  ντου.
  Έλα δμως ποδρθε ό παν-
  τέρμος ό Μάης καί μουδέ
  ξόρκια, πιάνανε, μουδέ πραμ
  μα άλλο τονε κάλμερνε. Ό-
  λη τή νύχτα τό λόγιαζε καί
  γυρνοΰσε στό στρώμα ντου
  καί δέν εκλεινε μάτι. Πρίν
  άποδιαφωτίσει λοιπόν τό Μα¬
  νωλιό τι,τανε στά πανιά. Κα-
  βάλα στό χελιό γάΐδαρο έ-
  κατηφόριζε κατά τα Μεγάλο
  Κάστρο. Τ* άπομεσήμερο Εμ-
  παινε στή Χώρα άπό την Χα-
  νιώπορτα.Πάντα καβάλα στό
  γάΐδαρο έσεργιάνιζε στήν ά-
  γορά καί έχάζευε τσ( βιτρί-
  νες. Έιτόμεινε ό νοΰς τού
  στσί βιτρΐνες, άποξεχάστηκε
  καί μίαν κοπανιά έντάκαρε
  νά βραδυάζει. Άλαφιάστηκε
  έμετάνοιωσε πρός στιγμή ποδ
  ρθε στή Χώρα κ ι έκαμε τα
  μπρός τα πΐσω. Έλα δμως
  πού έλιγουρεύτηκε ίίνα ρολόΐ
  Τ* άγόρασε κι' έφύγανέ ντου
  δλα τα λεφτά, εβαλε δμως
  τό ρολόΐ στήν χέρα ντου καί
  τό καμάρωνε καί ποκαμαρω-
  μό δέν εΐχε. Μιά κοπελιά πού
  τόν έττρόσεξε γιά νά τόν πβι-
  ράξει τοδπε;
  — Έ, κουμπάρε, Ιχεις ώ-
  ρα;
  Καί τό Μανωλιό, πού άλ-
  λοϋ τό πήγαινε, εΐπε;
  — Έχω γώ ώρα μά δέν Ι-
  χω πού ναφΐσω τό γάΐδαρο...
  *·»
  Πού λέτε, σάν εϊδε τό Μα¬
  νωλιό πώς τοϋ ήτανε έμπό-
  διο στσί δουλειές τού ό γά-
  ΐδαρος, Ικατσε καί τό ντου»
  χιουντισε καί βρήκε την ά¬
  κρα ντου. Πήρε την άπόφα-
  οη νά τονε πουλήσει, μά ποί¬
  ος θά τόν Επαιρνε; Π ου έ-
  θώργιε καί δλοι έκαβαλικεύ-
  γανε αύτοκΐνητα κι' άγλα-
  κουσανε σάν τσΐ διαολισμέ-
  νους.
  Μίαν κοπανιά έθυμήθηκε
  την παραμιά πού λένε στό
  χωρία ντου «Ρωτώντας πας
  μακρυά». Ρώτα άπό έπαέ,
  ρώτα άπό έκέ, έμαθε πώς εί¬
  ναι ενας τζαμπάζης καί αγ. -
  ράζει τσΐ καί τσί πάει στό
  τσίρκο καί τσί τρώνε τα
  θεριά τσ( κακομοΐρηδες. Δέν
  έδυσκολεύτηκε νά τονε βρεϊ-
  γιατΐ ήτανε πρέπει εκειά κον-
  τά καί τονε ττηγε κι' ό γάΐ-
  δαρος, πού ήκουσε τσι γκα-
  νιές καί τή μυρωδιά των άλ-
  λωνών γαϊδάρων πού εΐχε ό
  τζαμπάζης.
  Πονηρός ό τζαμπάζης έξά-
  νοιγε νά τοϋ φάει τό γάΐδα¬
  ρο γιά κομμάτι ψωμί. Ξυπνιο
  τό Μανωλιό έπαρίστανε τόν
  μπουνταλά, δπως δλοι οί έξυ-
  πνοι, κι' έξάνοιγε νά τοϋ
  φορτώσει τό γάΐδαρο γιά
  γιοργαλίδικο μπεγίρι. Έπαί-
  να τό Μανωλιό τό γάΐδαρο,
  ό τζαμπάζης τόν έκατηγόρα .
  κι' ήλεγε Ιντα κι Ιντα που-
  σουνίζει κανεΐς μέ £να πεντα
  κοσάρικο.
  Τό Μανωλιό ήτανε σκληρό
  στό παζάρι ντου καί τό κα-
  τάλαβε ό τζαμπάζης κι' άρ-
  χισε ν' άνεβάζει την τιμή τοϋ
  γαΐδάρου. Κοντολοίς έσυμφω
  νήσανε στό χιλιάρικο.
  "Εξέχασα μωρέ κοπέλια
  νά σδς σέ πώ πώς επειδής ό
  γάΐδαρος έπουλιότανε γιά
  κρέας, τό παζάρι άφοροϋσε
  τό γάΐδαρο χωρίς τό σωμά-
  ρι. Τό Μανωλιό δμως ήθελε
  νά πουλήσει καί τό σωμάρι
  κι' ό αλλος δέν ήθελε νά τό
  πάρει. Τότε σώς τό Μανωλιό
  ■ κάνει, πώς τηνέ σπδ καί λέ¬
  ει ντου;
  —Γή παίρνεις καί τό σωμά¬
  ρι γή γάΐδαρο δέν τρώς.
  "ΕξοργΙστηκε ό τζαμπάζης
  γιατί εΐχε ύποχρέωση νά
  προμηθεύει τό τσίρκο καί Λ-
  ρχισε παζάρι καί γιά τό σω¬
  μάρι.
  Επήρε ντου τό Μανωλιό
  •πέντε χιλιάρικα γιά τό σω-
  μάρι κι' ίβγαλε την κάψα
  τοΰ γαΐδάρου. Ό τζαμπάζης
  τό Φυσδ καί δέν κρυώνει νά
  πάρει ϊνα χιλιάρικο τό γά¬
  ΐδαρο καί πέντε τό σωμάρι
  καί λέει ντου:
  — Δέν η,πρεπε κουμπάρε νά
  μέ βάλεις νά πάρω τό σω¬
  μάρι, άφοϋ κατέχεις πώς δέν
  ίχω Ιντα νά τό κάμω.
  Καί τό Μανωλιό τοθδωκε
  καλοπληρωμένη απαντήση:
  — Άν δέν έχεις Ιντα νά τό
  κάμεις, βάλε το καί δέν κα-
  τέχεις, μπορεΐ νά σοϋ πηγαί-
  νει κιόλας.
  ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΟΣ
  • ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  ;*>♦♦< ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΝ Ε.Β.Ι.Π. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ο.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΗΚΕΤΙΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ — ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΟΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ ΜΙΧΑΛΗΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ- ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ: ΝΥΜΦΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΗΛ. 77.76.229, 77.95.780, 77.81.741 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΕΛΕΞ 21-8177 5ί3Μ — <3Π. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΑΒΕΡΩΦ 5 — ΚΑΒΑΛΑ ΤΗΛ. 29.217, 27.922 ΟΙΚΙΑ: ΛΙΒΥΗΣ 5—7 ΙΛΙΣΙΑ — ΑΘΗΝΑΙ 621 ΤΗΛ. 77.79.160 ί ΪΤΡΑΤΗΙ ΛΙΙΧΑΑΑΚΙΙΧ Γ. ΕΛίΑϊ ΦΙΛΟΧ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Κύριε Διευθυντά, ΕΤδσ νά γραφείς δτι σδς καταδιώκουν πολύ καί σας δικάζουν τακτικά. Τό πώς ξυπνδς τόν λαό κ αί ξεγιβεν- τΐζεις τούς Μασόνους, γιαυτό σδς στέλνω την συνδρομή μου καί άπό την ύστέρησή μου άλλις πεντακόσιες δρα- χμές νά τΐαλαΐψεις γιά τόν λαό καί τΐροπαντός γιά την Κρήτη, νά φύγουν οί Άμερι- κάνοι. Μή φοβασαι. Έχεις συμ- τταρα—τάτες ττάρα πολλούς. Δίδω την εφημερίδα σου στούς γεΐτονες καί την δια- βάζουν καί σέ συγχαΐρονται. Σδς χαιρετώ Ό φίλος σας Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Ιεραπέτρα — Κρήτης Τό Γραψδϊθ τής «'Αλήϋεις» βτήν Άθήν* Τό γραψεϊο της εφημερίδας μας βρίοκεται στήν όδό ΑΙγίνης 18— Κυψέλη—Τ.Τ. 812. Τό τηλέφωνο τού άθηναΐκοΰ μας γραφείον/ είναι 8229540 ΔΩΣΑΜΕ ΦΩΣ - ΜΑΣ ΡΙΞΑΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Άγαπημένη μου «Άλήθεια» Σάν συνδρομητάς διαβάζω την εφημερίδα σου μέ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, πού εί¬ ναι γεμάτη άλήθεια, γεμάτη εΐλικρίνεια, καί πατριωτισμό. Κύριε Χαρή, σδς παρακα- λώ δπως μεταβιβάσετε τα συγχαρτγτήριά μου στόν Βαγ- γέλη Χατζάκη, μέ τα ώραία τού λόγια στό άρθρο «60 χρόνια μδς φακελλώνουν». Τα 60 χρόνια καλά—κακά πέρασαν. 'Εδώ μετρδ τό μέλ¬ λον πού έτοιμάζουν οί φίλοι μας καινούργια κόσκινα καί θά πάρουμε κοσκίνισμα ποΰ θά λέμε καλυτέρα νά εΐμαστε άγέννητοι. Γιά νά βουλώσουν τα κό¬ σκινα τής δεζιοαμερικανικής ιτολιτικής ύπάρχουν τρείς δρόμοι: Νά πάψωμε νά λέ¬ με «Άνήκομεν στή Δύση». 2) Ένωμένοι καί άδελφωμένοι σάν Έλληνες. Καί 3) Νά γί- νωμε δλοι ρουφιάνοι ποΰ ί- τσι δέν θά βρΐσκεται κανείς νά προδΐδει τόν άλλο. Ό τρί- τος καί τελευταϊος δρόμος εΐνα ι πολύ δύσκολος νά τόν βαδΐσουν έντιμοι Έλληνες καί γιαυτό τα κόσκινά τους θά βρίσκουν περάση. Εάν δμως ό κάθε Έλλη¬ νας μπορεΐ νά συνειδητοποι- ήσει δτι τό κακό'πού κάνει τό κάνει στόν Έλληνα. Για¬ τί λέει μιά παροιμία. «Ό ξέ- νος κι αν σέ χαίρεται κακά σέ καμαρώνει». Πρέπει νά εΐμαστε ύ-ερήφανοι γιά την μεγάλη καί λαμπρή Ιστορία μας. Ξέρομε δλοι εμείς οί Έλληνες δτι δώσοομε τα φώ- τα τοΰ πολιτισμοΰ καί της τέχνης. Δώσαμε τό φώς στούς ξένους καί μδς ρίξαν στό σκοτάδι. Τώρα γιά νά βροΰ- με τα φως, χρειάζεται νά εϊμαστε ένωμένοι, άδελφωμέ- νοι καί νά μην ρουφιανέβομε ό ενας τόν άλλον, γιατί μέ αύτό χάνεται τό φώς μας. Άς δψονται οί άτιμοι πού μδς άφησαν τυφλούς. Μετά τιμής ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Βόνη — Πεδιάδος ΗΗΙΙΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ Π.Β.Ε.Ε 'ΜΙΚΟΜΙΤ, ΤΗΣ Ή πείρα καί ή έπιστηιμονική τεχνολογική κατάρτησις τής έταιρείας μας σας έγγυδται μέ τούς ήλιακούς θερμοσίφωνές τηι; («ΜΙΚΟΜΙΤ» ΤΕ^ Α- VIV ) ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στά σπίτια οας, ξενοδο- χεΐα, πανσιόν, βιοτεχνίες κλπ. Χαρή στιιν έπαλ&κ,ιΐκίι έπιφάνεια τοϋ ΒίΑΟΚ ΝΙΟΚΕί εχουμε 40ο)ο μεγαλύτερη άπόδοοη χεκμώνα — καλοκαίρι καί 25οΟ πιό ίεσχό νερό άπό τά )ΐαΰρα άπορροφ-ηιτικά Χιρώματο. Ό θερρχχιί<ρωνας χωριητικάτητος άπό 120—500 λύτρων, μονωμένος μέ πολυουρεθάνη ύαλοΰφασμα καί πολυεστέρα' συντηρεϊ 4—5 ήμέρες τό νερό ζεστό υπό συνεφιά. ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΠΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ-ΠΑΡΑΚΑΤΑΟΗΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Λεβήνου 4 - Πάροδος 62 Μαρτύρων 103 - Ήράκλειο - Τηλ. 222210 β. α. ΠΑ ΤΙΣ «ΜΙΝΙΊΤΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ΣΤΟΠ χτ·> μι* «ρ*γμ*τική *ύ-
  αγοραίς πωλήσεως η ένοικιάαενως;
  ' ΚπιβκεφΟήτε μ«ς. &* ίχετ* βύντομ» την
  πιό βυμφέρούσα «ερίπτωση.
  Χτόχθς μας ι "Οχι ή 4«λή μββιτική εξυπη¬
  ρετήση, 4λΧ4 τ6 βυμφίρον
  ΙΜεβιτικό Γραιφεΐο
  ΓΕΛΡΙΊΟΥ ΪΤΕΙΑΚΑΚΗ
  Αεωφόρος Καλοκαιρινου 1
  Τηλίφωνο «ΛΟ.341
  Άγατιητή «ΑΛΗΘΕΙΑ»
  Μέ χαρά μεγάλη δλο τό
  Ήρακλειώτικο κοινό εϊδε τό
  νέο άπόκτηιμα των «ΜΙΝΩ-
  •Ι ΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ» τό νέο
  Ε) Γ, Ο) Γ «ΚΝΩΣΣΟΣ».
  'Εδώ θά πρέπει νά δώσου-
  με τά συγχαρητήρια σέ δ-
  σους πραγματικά συνετέλε¬
  σαν γιά την άγορά τοϋ νέου
  βαποριοΰ.
  Ή έταιρεία αυτή, ώς γνω¬
  στόν συστάθηκε γιά τό καλό
  αύτοΰ έδώ τοΰ τόιτου.
  'Η έπίσκεψη δέ τόσου κό·
  σμου στό νέο Ρ)Β άπόδειξε
  μέ πόσο καλό μάτι βλέπει
  τουλάχιστο τό Ήράκλειο,
  την έταιρεία.
  θά ήθελα άπ' τή μεριά μου
  τι τό ξεχωριστό. Γι' αύτό καί
  νά -ρότεινα τό εξής, στό Δ.Σ
  των «ΜΙΝΩΙ ΚΩΝ ΓΡΑΜ¬
  ΜΩΝ»
  'Επειβή κάθε χρόνο πολλοΓ
  νέοι φεύγουν άττ' τό νησί γιά
  νά σπουδάσουν στήν πρωτεύ-
  ουσα κυρίως, θά εκρινε σκό-
  πιμο ή έταιρεία νά Ιδινε σέ
  νέους ΚΡΗΤΕΣ, ΑΠΟΡΟΥΣ
  ίνα άριβμό εΐσιτηρίων. Πιό
  συγκεκριμενα. Γιά Μνα διά-
  στημα 9 μηνών νά έδιδε γύ¬
  ρω σέ 200 άτομα άπό 5 εΐ-
  σιτήρια δωρεάν δηλ. 200X5-
  10.000.
  Δέν νομίζω πώς θά έπιβα-
  ρυνθοΰν γιά διάστημα 9 μη·.
  νών νά δωσουν 1000 εΐσιτή-
  ρια Γ' θέσεως.
  Έ-πειτα κι' άν αύτό είναι
  αδύνατον γιατί τότε σέ αύτά
  τά άτομα δέν κάνουν μιά έκ-
  πτωοη μεγαλύτερη τοϋ 50%;
  'Εβώ πρέπει νά πάρουν σάν
  παράδκιγμα τό οΐκοτροφεϊο
  τής «ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ» τό
  όιτοΐο καταφέρνει νά δίνει
  περίπου —σέ 200 Κρήτες από¬
  ρους φοιτητές —σπουδαστές
  — εντελώς δωρεάν διαμονή
  καί τροφή.
  ΤΙ λέει έττ' αύτοΰ τό Δ.Σ.
  των «ΜΙΝΩΙ ΚΩΝ ΓΡΑΜ¬
  ΜΩΝ»;
  Εύχαριστω γιά τή φιλοξενία
  Β.Π.
  Κρητικός Σπουδαστής
  ΪΜίΙΧ. Κ. Ι_-ΙΤ_»ΤΓΑΙ«1Η_
  ΜΗΧΑΝΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ · ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΑΙ
  • ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ · ΤΑΜΕΙΑ
  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 16 - ΤΗΛ. 284-088
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΙΑΘΕΤΟΜΕ
  ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΠΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ
  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΛΙΟΚΟΙ'ΚΟΧΊΟΧ
  Θενών 40 — Χανιόπορτα — Τηλ. 230.842
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΩΤΕΣ ΤΗΛΕθΕΑΤΕΣ
  ΥΙΟΙ Γ. ΙΟΥ2ΟΥΡΑΚΗ
  ΛΕ4ΪΦ. ΚΝΩΣΟΥ 18 ΚΑΙ Α. ΠΕΤΡΑΚΗ ΓΩΝΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ—ΤΗΛ. 387-Τβθ
  Τό κατάστημα ΥΙ ΩΝ Γ. ΧΟΥΖΟΥΡΑΚΗ (τό πιό έ-
  νημερωμένο κα) τό πιό εΐδικευμένο μέ 6άση τίς τε·
  λευταϊες έΕελΙΕεις στό χώρο τήο τηλεοράσεως,
  κάνει γνωστό οτούς φΐλουο τοϋ σωστοϋ τηλεθεά-
  ματος ότι παρέλαβε έκ Δ υ τ. ΓερμανΙας
  τηλεοράσεις ΝΟΡΜΕΝϋΕ δικης τού εΐσαγωγής 12,
  14,17 καί 24 Ιντσών τίς οποίες καί διαθέτει σέ πο¬
  λύ λογικές τιμές. Θά κρατηθοθν προτεραιότητες.
  Άκόμα κάτι γιά τούς έπαγγελματΐες κα) τούς πο¬
  λύ φανατικούς φΐλους τοϋ τηλεθεάματος: Τό ΕΡΤ
  άρχισε τή μετάδοση έγχρώμων προγραμμάτων 25
  —28 ώρών έβδομαδιαΐως (κάτι πού εμείς πρώτοι
  πρΐν 2 μήνες είχαμε άνακοινώσει στό Ζαχαροπλα-
  στεΐο ΟΟΠΟΝΑΟΟ δταν πρωτοδεΙΕαμε έκεϊ την
  έγχρωμη τηλεόραση) καΐ δπως πάντα στό κατάοτη-
  μά μας θά βρεϊτε τίς έγχρωμες τηλεοράσεις, ΝΟΒ-
  ΜΕΝϋΕ ΡΑί - 5Ε0ΑΜ ΑυΤΟΜΑΤΙΟ. Τιμές λογι-
  κές καί άριοτο 3 Ε Β.
  VI
  3 άπό μας τούς ϊδιους.
  Σημ. Στή βιτρίνα τοϋ καταστήματός μας μπορεΐ-
  τε νά άπολαύσετε κάθε 6ράδυ έγχρωμο τηλεκινη-
  ματογράφο άπόόθόνη 27 ιντσών. Τεχνικές πληρο-
  φορίες δωρεάν.
  ΣΕΛΙΔΑ 2η
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ "Η ΑΑΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ
  Ή οίκοδόμηση τού Σοσιαλισμοϋ σέ μιά μικρή χώρα
  Η ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΕΑΐηΐΑ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ
  Μέ έπιτυχία έγιναν προ-
  χθές Σάββοττο τα έγκαΐνια
  τής ίκθϊσης ζωγραφικής τής
  έκλεκτής ζωγράφου Μελίνας
  Νταγιάντα στήν αίθουσα «θε
  οτοκόπουλος». Ή Εκθέση θά
  παρσμείνει άνοιχτή μέχρι την
  30η Ίούλη.
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
  Ή Μελίνα Νταγιάντα γεν-
  νήθηκε στήν Ζάκυνθο, στό
  ρωμαντικό αύτό νησί πού ή
  φύοη τού την έπηρέασε κ αί
  α—ό τα μικρά ποτιδικά της
  χρόνια ϊδειξε τό ταλέντο της
  στήν μουσική καί την ζωγρα
  φική. ΟΙ σπουδές της δμω^
  γύρω άπ' την μουσική δέν
  τής ίδωσσν την εύκαιρΐα ν5
  δημιουργήση στήν ζωγραφι
  κή τέχνη μέχρι τό 1961 ποΰ
  βρίσκεται στήν Βενετία μέ
  ύποτροφΐα τής Ίταλικής Κυ¬
  βερνήσεως ώς σολΐστ τοΰ πι-
  άνθυ (τιμήθηκε μέ χρυσουν
  μετάλλιον τής Άκαδημίας
  Γρσμμάτων, Τεχνών καί Ε¬
  πιστήμων τοΰ ΤΚΕνΊ5Ο ώς
  καί τοθ Ίνστ. Άξ. Πλουτ.
  Πηγών τής Ελλάδος).
  Ή Τέχνη τιού στήν Βενε¬
  τία άπλώνεται παντοΰ, ξύ
  πνησε στήν καλλιτέχνιδα την
  άγάπη της γιά την ζωγραφι
  κή καί άπό τότε φάνηκαν £ν-
  τονα οί δημιουργικές της Ι
  κανότητες γι' αυτήν. Άπό
  τότε, παράλληλα μέ την έ-
  παγγελματική της άπασχό-
  Τό γνωστό
  Κσπνοττωλεΐο
  ΜΑΚΡΥΜΙΧΑΛΟΥ
  (ΚΙΜΛΠ ΑΛΕΞΑΚΗΣ)
  διαθέτει δλα
  ληση στήν μουσική, (είναι
  Καθηγήταρια τού ΈθνικοΟ
  Ώδείου), ζωγραφίζει αύτο-
  δΐδακτη, δλο καί μέ περισ-
  σότερη άπόδοση.
  Ή Τεχνική της στό κάρ-
  βουνο είναι πολύ δύσκολη μά
  καί πολύ προσεγμένη, μέ εύ-
  αισθησία, άρμονία καί τάξη.
  Ζωγραφίζει άκόμη μέ λάδι,
  τέμπερα, παστέλ, άκουαρέλ-
  λα καί σινική μέ την Ιδία 6-
  μορφιά. Άλλά σ' αυτήν της
  την ϊκθεση θέλησε μέ τα πιό
  χαρακτηριοτικά Εργα αυτών
  των έτών νά παρουσιάση την
  έξέλιξη της εντελώς δικής
  της τεχνοτροπίας στό κάρ-
  δουνο.
  Καί πράγματι βλέπουμε
  στή σειρά των έργων της μιά
  μεγάλη πρόοδο τόσο σέ θέμα
  τα δσο καί ιτοιότητα τεχνι-
  κης.
  Μερικά £ργα ίχουν μεγά¬
  λη ιτιστότητα τής πραγματι-
  κότητας άλλά δέν τοός λεί-
  —-ι ή ΦαντασΙα καί τό αΐσθη-
  μα καί μοιάζουν σάν γκρα-
  βοΰρες — κάρδουνο. "Αλλα
  πάλι είναι πολύ ζωγραφικά
  μέ τέτοιες φωτοσκιάσεις πού
  σοθ δΐνουν την αΐσθηση τοΰ
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ
  180 τετρ. μέτρων
  ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
  ΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ
  ΤΗΛ. 282056 άπό 8—4 μ.μ.
  τα 'εϊόη τοΰ
  «αττνιστή,
  περιοδικά,
  έφημερίδες
  ΓΡΛΜΜΕΧ
  Ε)Γ — Ο)Γ
  ΜΙΝΩΣ - ΑΡΙΑΔΜΉ
  -ΚΝΩΣΣΟΣ
  Κάβε μερά
  Κρήτη - Πειραια - Κρητη
  Τηλ Πρακτορείον
  224 304 καί 224 305
  χρωματος. Καί £χει ποικιλία
  θεμάτων χωρίς νά τής λείπη
  καί ή ερευνα πρός την άφαί-
  ρεση.
  Ή Μελίνα Νταγιάντα £χει
  κάνει κι' αλλες έκθέσεις καί
  συγκεντρώνει τιάντα ένθου-
  σιώδεις κριτικές γιά τό μονα-
  δικό προσωπικό της στυλ.
  Η ΥΓΕΙΑ
  'Απλά ΤραγουοΊα
  Ι ήν ζωή σου γιά νά ζήσης
  μέ χαρά καί ευτυχία
  νά Φροντίζης νάχης πάντα
  σιδερένια την ύγεία.
  Καί ζεστά νάχης τα πόδια
  καί την κεφαλή σου κρΰα
  μέτρια νάν' ή κοιλιά σου
  καί γιατροϋ δέν θάχης χρεία
  Τα ζενύχτια ν* άποφεύγης
  νά πεζοπορής λιγάκι
  κι άν τό φέρνει καί ή τύχη
  ρίχνετο καί στό γλεντάκι.
  Τό κολύμπι καλό κάνει
  πάντα τό καλοκαιράκι
  καί βαθειά νά άναπνέης
  τό θαλασσινό άεράκι
  Ν" άποφεύγης φίλτατέ μου
  τα νευράκια, τούς θυμούς
  τίς συγχίσεις καί καυγάδες
  βλαστημιές καί τσακωμούς.
  θαυμαστής τ' ώραίου νασαι
  κι' ήρεμος είς την καρδιά
  καί πρό πάντων μέ γυναίκα
  μέ τσαχπίνικη όμορφιά.
  Μέ τό γέλιο τό τραγοθδι
  ό καιρός σου νά περνάη
  μέ χαρά καί έργασία
  ή ζωή σου νά κυλάη.
  Αύτές είναι φίλε οί δάσεις
  τα χρονάκια σου νά ζήσης
  μέ χαρά καί ευτυχία
  γιά νά τα έκατοστήσης
  ΓΕΩΡΓ. Κ. ΚΑΡΠΑΛΙΔΗΣ
  ΝΕΑ ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗ
  Ν. καί Ε. ΧΑΡΩΝΊΤΑΚΗ
  Λεωφόρος Κνωσσού - 50 μέτρα
  πρίν άπό τόν Άγισ Κωνσταντϊνο
  (Νεκροταφεϊο)
  ΤΗΛ. 23Ο.Ί89
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ
  Πρίν ταξιδεύσετε είς τό έξωτερικό ρωτηστε μας νά σας δώσου-
  με τίς είδικές τιμές είσιτηρΐων (ΟΚΟϋΡ) άπό την Άθήνα γιά δλα τα
  μέρη τοθ κόσμου. Μέ την άεροπορική έταιρεία τής άρεσκεΐας σας.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
  Φροντίζομεν πάντοτε νά σας προσφέρωμεν τίς οίκονομικώτερες
  λύσεις καί την καλύτερη έξυπηρέτησι.
  Πληροφορίας ΗΕΚΑΚίΙΟΝ ΤΚΑνΕί δΕΚνΐΟΕ, Άν- Τίτου 2
  τηλ. 283.737, 287.637, 287.737, Ηράκλειον Κρήτης
  8ΟΡΗΙΟ8 ΤΟίΙΚδ, Φιλελλήνων 4 τηλ. 3238727, 3238728 Αθήναι.
  ΝΙΚ. ΜΠΥΡΟΜΒΤΗΣ Ε.Ε.Ε.
  Αεωφ. ΈΘνικής Αντιστάσεως 61- (Παραπλεύρως Νέου
  Πυροσβεστεΐου) Τηλέφ. 231-265
  ΤΖΆΜΙΑ - ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ - ΚΑθΡΕΦΤΕΣ
  ΆναΑομβάνομβ πάβπς φύσεως τοποθετιίβεις
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  *»♦♦♦♦♦
  Έντυπώαεις άπό μιά έπίσκεψπ τού Γ.ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΥ
  Τό βιοτικό έπίπεδο τοΰ
  Βούλγαρον, άν τό μετρή-
  σουμε σέ φαΐ, σέ ντνσιμο καί
  σέ διασκέοαση, δέν διαφέρει
  βασικά άπό τοΰ δικον μας
  έργαζόμενον άνθρωπον. "0-
  μως ή ζωή τοΰ Βούλγαρον
  διαφέρει ούσιαστικά άπό τή
  ζωή τοΰ Έλληνα, γιατί λεΐ-
  πονν στή Βονλγαρία τα δσα
  δασανίζουν τόν "Ελληνα πολί¬
  τη. Λείπει τό αγχος τής ά-
  6ε6αιότητας, ή ντροπή τής
  έξάρτησης άπό τόν άρπαχτι-
  κό Καπιταλιστή, ή κατάθλι-
  ψτι τής πειθαρχίας πού έ-
  πιοάλλεται μέ τή δία, δ φό-
  6ος μπροστά στό μέλλον, ή
  πίεση για σνμμόρφωση μέ
  τίς έπιταγές ενός κόσμον πού
  δ έργαζόμενος δέν έκτιμά" καί
  δέν μπορεΐ ν' άγαπήσει ή
  I-
  στω νά έμπιστεντεϊ.
  Στή γειτονική μας Σοσια-
  λιστική χώρα άνεβαίνει στα-
  θερά τό βιοτικό έπίπεδο,
  χρόνο μέ τό χρόνο. Τό έπί¬
  πεδο τιμών δέν αλλαξε άνάμε-
  σα στό 1965 -1975. Τό 1965
  στό άγροτικό νοικοκυριό ξό-
  δεναν μέσα σ' ίνα χρόνο
  557, λέβα κατ' ατομο, γιά
  κατανάλωση, στό έργατικό
  577 λέβα, στό σπίτι τοΰ ύ-
  πάλληλον 664 λέβα.
  Τό 1975 ήΐδια δαπάνη εί-
  χε φτάσει σέ 1234 λέβα τό
  ατομο, γιά την οίκογένεια
  τοΰ έργάτη, σέ 1234 λέβα
  γιά την οίκογένεια τοΰ ν-
  πάλληλον, 1116 λέβα γιά
  την οίκογένεια τοΰ άγρότη.
  Χαρακτηριστικό είναι τό
  γεγονός δτι ή θέση τοΰ ά¬
  γρότη βελτιώνεται, άκόμη
  σχετικά μέ τ' αλλα στρώμα-
  τα τοΰ πληθνσμοΰ. Γενικα δ.
  μέσος Βούλγαρος ξέρει πώς
  κάιθε χρόνο τό είσόδημά τού
  θ' άνεβαίνει σταθερά μέχρι
  πού νά φτάσει στά πιό νψη-
  λά παγκόσμια έπίπεδα για
  τούς έργαζόμενονς, κι' αύτό
  Ισχύει γιά τόν κάθε ανθρω-
  πο, δτι δηλαοή τοΰ καθένα ή
  κατανάλακτη θά στρέφεται δ¬
  λο πιό πολύ γνρω άπό τόν
  μέσο δρο.
  Ό Βούλγαρος ?χει δλα
  τα χρειώδη γιά την οίκογε-
  νειακή καί άτομική τού ά'-
  νεση. Καί τοΰ περισσεύουν
  καί χρήματα. Ή ψνχαγω-
  γία είναι προσιτή σέ δλους,
  γιατί κάθε τι τό καλό καί
  χρήσιμο στήν ψυχαγωγία,
  είναι πάμφθηνο. Τα έπαγ-
  γελματικά θέατρα εΐχαν τό
  1975 πάνω άπό 6,5 έκατομ-
  μΰρια έπισκέπτες. Έκδόθη-
  καν σχεδόν 4.000 βιβλία σέ
  πάνω άπό 47 έκατομμύρια
  άντίτυπα. 10.500 βιβλιοθή-
  κες μέ ίνα σΰνολο πάνω άπό
  58,5 έκατομμύρια βιβλία, ν-
  πάρχουν σήμερα στήν άλλο¬
  τε καθνστερημένη Βονλγα-
  ρία.
  Τα πράγματα δμως δέν ή¬
  σαν Ιτσι καί στίς πρώτες με-
  ταπολεμικές δεκαετίες. Ή
  Βονλγαρία πέρασε δΰσκολα
  χρόνια. Ό πληθυσμός της
  γνώρισε στερήσεις. Σήμερα
  δλα αύτά ξεπεράστηκαν. Δέν
  νπάρχουν βασικές άνάγκες ά-
  κάλνπτες. Δέν ύπάρχουν με-
  γάλα προβλήματα νά άπασχο-
  λοΰν τό Βονλγαρο πολίτη,
  Ξέρει πώς δέν ύπάρχει κα-
  νένα μεγάλο πρόσχημα γιά
  τα παιδία τού, πώς δέν Ιχει
  νά κάνει οίκονομίες γιά την
  δδειά τού, γιά την άρρώστια
  ποϋ θά τοΰ τνχει στα γερά-
  ματά τού, γιά προΐκες καί
  γιά τό τί θά άπογίνει ή γυ-
  Στή Σκιχ τού Καζαντζάκη
  Πολεμαμε Τραγονδώντας
  Τραγονδαμε Πολεμώντας
  Μιά κολοσσιαία καλλιτεχνική
  εκδηλώση γιά τόν 4ο Χρόνο τής
  ναίκα τού. Ή ζωή γι' αυτόν
  δέν είναι κάτι τό ■ψεύτικο, τό
  άντιφατικό καί βασικά κ(«-
  κό, πού πρέπη νά έκμετα?-
  λευτρΐς βιαατικά την κάθρ σπ
  γμή, άοιαφορώντας γιά το
  αΰριο καί τόν συνάνθρω.το
  σου.
  Ή έπιτυχία οέν έξαρτΐί -
  ται άπό τό νά χυμήξρις ('ίγρΐιι
  κι' έκνευρισμρνα στήν κάθε
  «εύκαιρία» ποϋ σοΰ παρουσι-
  άζρται.
  Βεβαία γιά έκεΐνο ποϋ έπι-
  μένει νά βλέπει τή ζωή σάν
  άιοιάκοπο κυνηγητό γιά τό
  μργάλο λαχεΐο πού κρρδίζον-
  τάς το θά μετατραπρϊ άπό τή
  μιά στιγμή στήν αλλη άπό
  καταπιεζόμενο έργάτη σρ προ
  νομιοΰχο έκμρταλλευτή, δέν
  παρουσιάζουν ασφαλώς ενδι¬
  αφέρον τα δσα μπορεΐ κανρϊ;
  νά οεΐ, έστω καί μέσα σέ λί-
  ιγες μέρες, στή γειτονική
  Βουλγαρία. Αύτά οέν ίκανο-
  ποιοΰν τίς δικές τού άπαιτή-
  σεις άπό τή ζωή.
  Γιά δποιον δμως άντίθετα
  καταλαβαίνει την άνάγκη γιά
  κοινωνική δικαιοσύνη καί ξρ-
  ρει τί θά πεΐ ό πόνος τοΰ ά-
  δικημένον, γιά δποιον ?χει ί'-
  πόιρη τον πώς ή ζωή στόν κα
  πιταλισμό σκοτώνει την κοΐ'λ
  τούρα, έκπορνεύει την μόρφοί
  ση, καλλιρργεΐ τα πιό ταπει-
  νά πάθη, τίς χειρότερες, πιο
  άντικοινωνικές σννήθειες μέ¬
  σα στόν ανρωπο, γι' αυτόν τι
  γνώση τού τί εΤναι σήμερα ά¬
  πό την ά'ποψη των συνθηκών
  διαβίωσης ή Βουλγαρία ίσο-
  ονναμεΐ μέ μιά μεγάλη νίκη
  τής άνθρωπιάς, τού άνθρώ-
  που, σέ βάρος τοΰ σνστήμα-
  τος τής έκμετάλλευσης. Εί¬
  ναι έξέλιξη πού ί)ίνει στόν
  ανθρωπο τή δννατότητα ν' ά-
  νοίξει τα πνενματικά φτερά-
  τον. Τοΰ άφαιρεΐ την κάθε
  άνάγκη γιά έπιθετικότητα
  καί φθόνο άπέναντι στόν σνν
  άνθρωπό τού.
  Δέν κάνω καμιά προσπα¬
  θεία νά Ισχνριστώ δτι δλα
  στή Βουλγαρία είναι Ιοανι-
  κά. Δέν ύπάρχει κανείς λό-
  γος ν' άρνηθεΐ κανείς δτι εί¬
  ναι πολλές άκόμη οί ελλείψει:
  στή σημερινή Βονλγαρία.
  Αύτό δμως πού κατά τή
  γνώμη μου έχει σημασία εί¬
  ναι τό γεγονός δτι ή Βονλ¬
  γαρία βγαίνει σήμερα άπό
  την καθνστέρηση, άκολου-
  θώντας τό ορόμο τής άναπτυ-
  γμένης σοσιαλιστικής οίκοδό-
  μησης, σέ δλονς τούς τομρΐς
  της κοινωνικής ζωής.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
  τό δεξϊ σας
  χέρι
  «ν**
  ***
  Ι
  ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΜΝΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Νά γιατί εΐμαστε τό δεξί σας χέρι:
  Κάνομε:
  ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Ι.Β.Μ. σέ όποιαδήποΐε γλώσσα τοθ κόσμου
  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΕΣ Ι.Β.Μ. γιά σύγγράάμάτα, διατριβές, φροντι-
  στηριακό βιδλίο γ) όποιοδήποτε άλλο £ντυ~ο.
  ' Είδικότης μας τα βιβλία Μαθηματικών — Φυσικής — Χημεί-
  άς καί γενικά βι&λία1 μέ σύμβολα
  Άναλαμβάνομε τή στοιχειοθεσία καί έκτύπωση' περιοδικόν
  (μηνιαίον κ.λ.π.).
  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΡδΕΤ γιά όποιαδήποτε πολυ μικρή ή πολύ με-Ι
  γάλη δουλειά Ν
  ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ γιά έπιμορφωτικές προβολές
  Έπίσης:
  ΦΛΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ διπλής δψεως (ξηρά) μέ 3,50 δρχ. τή σελίδα
  ΦΛΤΟΑΜΤΙΓΡΑΦΑ σέ δικά σας έπιοτολόχαρτα μέ την έ*γχρωμη
  ,ή μαυρόασπρη φίρμα σας '
  ΦΛΤΟΤΥΠΙΕΣ - ΚΑΝΤΕΧ... έλατε νά συζητήσουμε
  ΞΕΝΟΣ ΤΎΠΟΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ μέ μόδα κάΐ ίδέες γιά τή γυναί-
  κα, τό σπίτι κ.λ.π.
  ΒΙΒΛΙΑ γιά δλες τίς ήλικίες καί προτιμήσεις
  Ακόμη:
  ΔΙ ΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τμήμα γιά την προβολή σας άπό τό Ραδιόφωνο
  τόν ήμερήσιο καί περιοδικό Τύπο ή την Τηλεόραση.
  ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ μέ τό «μικ,ρό» συνεργάτη μας, πού θά
  παραλάβει (άπό τό γραφεΐο σας) ή θά παοαδώσει χωρίς
  νά κάνετε... ΕΝΑ ΒΗΜΑ ^
  289.877
  ... καί αλλοι δουλευουν γιά σάς
  ΚΟΥ! ΚΟΥ»
  * Τα σκυλιά της Βάσης Γουρνών...λυσάζαν£ κυριολίχΤ(κί|
  μέ τό ποοηγούμενο δημοσίευμά μας γυρω ά-ό τόν συν,Ορ.
  τσσμό των γκάγκστερς μέ τούς "Ελληνες έκπροσωτ,ους Τών
  τοπικών άρχών.
  Ή οτήλη πληροφορήθττκβ την Ιδία μερά. ή μάλλον τό |.
  διο βράϋυ. τό περιεχώμενο της σύσκεψης που Ιγινι στη ^
  σ.| Γουρνών (ή ...Γοοροονιών). την "^•^η Δευτέρα (μί.
  ρα κυκλοφορΐας της εφημερίδα* μας) 6πό την προέδρω Το0
  αρχιγκάγκτηερ ή άρχιμαντρόσκυλου, συγνωμη, Δ,οικητή των
  Ι ουρ(ου)ν(ι)ών.
  Ψυσικά στόχος ήταν 6 διευθυντής τής « Αληθείας» Κα| 6
  συνεργάτης μας Γ. Λαγουβάρδος, ττού χαραχτηριστήΚανι
  σάν «ίμμισθοι πράκτορες τής Ρωσίας> καί γιά τούς όι,οί
  ούς έκφράοτηκε ή άπορΐα ...«ι»ώς βέν τούς (*Λλαμ**νουν
  οί Έλληνικές Άρχές». _
  ΚοροϊδΙστικη άτιορία των Γιανγκηδων, άφου τωρα ή Κυ.
  δέρνηση, (παρά την φαινομενική αντΐθετη θέση των τοπικών
  'Αρχών ποϋ συνεώρτασαν μέ τούς διεθνεις άλΓττες) Ιχίι ,ά.
  ρει ήδη ...στροφιΊ πρός .... Ανατολάς.
  Λέτε σέ λΐγον καιρό νά άκοϋμε στήν ίοια πάντα ...βλάχικη
  ίκΛοση: «...Άνήκομεν είς τήν...Άνατόλην»;
  * Σέ μιά συζητήση προχθεσινή, τό θέμα πάλι ήσαν οί Ά-
  μερικάνοι.
  Κάττοιος λοιπόν προτεινε;
  - Έπειδή Ισως εμείς δέν μιτοροϋμε νά κάνοκα κάτι βιτι·
  κό, καλό θά είναι νά προετοιμάσωμε τα παιδία μας. "Ενός
  τρόπος λοι-πόν είναι νά τούς προσαρμόσουμε τό γνωστό παι-
  χνίδι «Κλέφτες - Χωροφυλάκους» μετατρέποντάς το ο*... «Ά.
  μερικανους - Κρητικούς» Ι..
  Τό παιχνίδι θά πρέτχει νάχει κι Ενα ... έπιφώνημα, κάτι σάν
  «πολενμική κραυγή», ότΐότε προτεΐνω έτοθτο;
  — «Γιάγκης —ντόγκς— γκόου χόμ», ή σέ έλεύθΕρη μ£ΐα.
  φραση....:
  — «"Οξω άπό τόν τόιτο μας σκυλόψαρα...»
  ^ Ή συζητήση σέ γνωστό ξενυχτάδικο, τιάλι γύρω άττό τό
  Ιδιο θέμα.
  Ή παρέα σχολίαζε ευμενώς τό έγχεΐρημα τοθ νέου δημο-
  σιογράφου νά καταφέρει νά μπεΐ άπρόσκλητος γιά λογαρια·
  σμό της «Αληθείας» στήν Άμερικάνικη Βάση.
  Καί κάττοιος πέταξε καί τόν πόντο τού:
  - Ό Λαγουβάρδος άποδείχτηκε δτι είναι τό βεξί ή μάλ¬
  λον τό... άριστερό χέρι τοΰ Μάνου Χαρή!....
  Καλό 4;
  ■£ Στήν περιώνυμη Άμερικανο— Έλληνική έορταστική αυ¬
  τή βραδυά, δέν ήσαν μόνον κύριοι άλλά καί κυρίες. ΚυρΙες
  καί Κύριοι, πού λένε. ΟΙ πρώτες μάλιστα ήσαν μέ «γκράν
  τουαλέτ». Φορέθηικαν λέει μέχρι λαμέ καί έμπριμέ!
  Άμέ;...
  * Δέν ίμαθα, άλλά πιστεύω δτι θά ήταν καί ή περιλάλη-
  τη κυρΐα Μάρω.
  θά καταλάβατε πιστεύω.... Καλέ έκεΐνη ή κυρΐα ποθ δ-
  ποίος τής τραγουδήση τό «Μάρω—Μάρω μιά φορά είν' τα
  νειάτα», γυρίζει καί τοθ άπαντα: «Δές, είναι άκόμη ...άφρά-
  τα».
  Τώρα θά μοΰ ττητε, τιοϋ στηρίζω την ύπόνοιά μου βτι βά
  ήταν έκεί ή κυρΐα Μάρω. Απλώς έπειδή ξέρω δτι τής άρέ·
  σουν γενικά τα πάρτυ, Ιδίως δέ τα .....ιτάρτυ μέ....οδζαΙ...
  + Διαβαστε τώρα ενα ώραΐο ποΰ μοθ μετάδωσε φΐλος δια-
  κοσμητής ...είς ατ—αιστον καθαρεύουσαν:
  Είς κάλαθον άχρήστων Δήμου τινός, άνευρέθει ή κάτωθι
  ήμικατεστραιμμένη έτιιστολή, ήτις άνέγραφεν έν άρχή:
  «Κύριε, έπειδή συμβαΐνει νά συμπΐτττουν αί έπιχειρηματι·
  καί μας δραστηριότητος, σάς προτείνομεν ανανέωσιν τιαλαιο·
  τέρας συνεργασίας μας....»
  Καί ηκολούθουν αί δυσεζήγητοι κατηγορίαι δραστηριοτή·
  των, ατινας δέν ήδυνήθημεν νά...άποκρυτ(τογραφήσωμεν1 δι1
  δ, καί παραθέτομεν ταύτας αύτουσΐας:
  # Δολοπλοκίαι (
  Ι Τράκαι
  # Μηχανορραφίαι (
  Ι Άμάκαι
  • Διενέξεις (
  ί Ζοΰλαι
  # Άποστασίαι 4
  Ι Ξάφραι
  # Κομπίναι ^
  Ι Άπάται
  • Μανοΰβραι |
  Ι Λέσχαι
  # Ρεμοΰλαι (
  » Μίζαι
  • Ρέφαι 4
  ί Κάρφαι
  Ίήν ανωτέρω άποσταλεϊσαν άνώνυμον επιστολήν, ύπογρά-
  φεΐ ό άποστολεύς ταύτης υπό τό ψευδώνυμον €Τό Τηλεγρά-
  φηιμα».
  "Αλλο τι δέν ίχω νά προσθέσω, παρά τό δτι ό παραλή-
  πτης είναι ενας άπό τούς ....ασωτους.....σωτήρες.
  ^· Τό Γραφεΐο Τοπου τοθ ΎπουργεΙου Έμπορικής Μαυτι·
  λΐας, είναι όμολογουμένως μιά δραστήρια ύπηρεσΐα, ττού κά¬
  θε άλλο παρά παράδειγμα λιτότητας δίνει δσον άφορά την
  κατανάλωση φωτοαντιγραφικών καί χαρτιων τχυλυγράΦου.
  Τό τί χαρτί πεταμένο πού λέμε, κυκλοφορεί αυτή ή υπη¬
  ρεσίαι δέν λέγεται.
  Λόγω μάλιστα τής έντοποιότητας τοθ προϊσταμένου ύ-
  πουργοϋ, τό Γραφεϊο Τύπου (πού πολλές Φορές εκτελεί καί
  χρέη Ιδιαιτέρου γραφεΐου τοθ κ. Κεφαλογιάννη), δείχνει Ι-
  6ια(τερη δραστηριότητα στήν Κρήτη. Δέν εχει άφήσει εφημε¬
  ρίδα τ) ότΐοιοδήποτε εντυπο πού νά μή τό 6ομ6αρδϊζει μέ τόν
  πολυδά-ανΌ χαρτοπόλεμο. Μέχρι καί στήν Ιστορικολαογρα·
  Φική ίκδοση τοϋ Άγίου Νικολάου «Άμάλθεια» στέλνει ϊντυπα
  προβολής τοϋ ύιτουργικοϋ ϊργου.
  Τό ώραΐο μάλιστσ είναι ότι την συμπαθή «Άμάλθεια» ό άρ-
  μόδιος τοϋ ΓραφεΙου αύτοϋ την έχει κάνει... «Άμάθεια» κι
  έτσι την γράφει στά φάκελλα.
  Δέ νομίζω πώς συγχωρεϊται τέτοια .....άμάθεια, γιατί ή
  «Άμάλθεια» ήταν ...κατσΐκα κι ό κ. Κεφαλογιάννης ξέρει κα·
  λά άπό... γίδες καί πρόβατα, καθώς καί μερικά άλλα συμ¬
  παθή εύτραψή τετράποδα.
  Ο ΕΧΕΜΥΘΟΣ
  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  «Η ΑΛΗΘΕΙΑ.)
  ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
  ΕΔΡΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΟΛΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5
  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τ.Θ. 164
  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 280.291
  νηΙΗΤΗΣ ~ ΕΚΔ0ΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
  ΕΜΜ ΗΡ. ΧΑΡΙΤΑΚΗ!
  (ΛΙάνος Χαρής)
  ΟΔΟΣ ΜΑΡΟΠΩΡΓΗ 5 —ΤΘ 164
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ «Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΕΛΙΔΑ 5η
  11ϋΙ11ϋ!ϋϋ!ΗΗΙΗ!11!ΗΗ!Ιίί!ϋίϋΗ!!!Η!;;!:;.......Η::Κ;;
  αποψεις
  ΠΑ ΤΟΝκ.ΛΗΜΑΡΧΟ
  ΣΑΣ ΡΩΤΟΥΜΕ Κύριε Δημαρχε. γιά πολλοστή φορά,
  μιά καΐ όσα μέχρι σημερα μας είπατε. δέν Ικανοποίησαν
  οϋτε τα μικρά παιδία:
  — Τί θά γίνει, τέλος πάντων, μέ την καταστροφή πού
  υφίσταται καθημερινά, τό μοναδικό μνημεϊο τής Κρήτης
  τού ΜοροΖΙνη;
  • ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή ο. 1
  κή έπέκταση, έκτοπίζοντας
  κάθε άντίζηλο, μέ πρώτη την
  Αγγλία.
  Τόν πόλρμο τόν εκανε γιά
  νά έξαφανίσρι άπό την παγ-
  κόσμια άγορά την Γερμανία
  καί την Ίαπωνία, δχι γιά νά
  τής παραδώσρι στήν Αγ¬
  γλία. Την Μεσόγριο λοιπόν,
  πού ήταν ίνα άπο τα καίρι,ί
  .τρδία τής βρρταννική: δυνά¬
  μεως, ρ'τσι ή άλλιώς Οά την
  άποκτοΰσρ. Αύτό δρν αργη-
  σε νά καταφανεί. Ένώ οί
  Άγγλοι μρ άγωνία προσπιι
  θοΰααν νά σταθρροποιήσουν
  Ινα καθρστώς τής; Λρξιάς;
  στήν Έλλάοα, την 1 Φεβρου¬
  άριον 1940 οί «Ναυτικές Δυ-
  νάμρις των Ήνωμένων Πολι-
  τειών Βορριοουτικών Άφρικα
  Εχθροι και φιλοι τηο Ελλαδαο
  μη ργεΐ
  δσο κανείς αλλος».
  Κί
  έκδότη
  "Το προοωπο της Κρήτης,
  Βιογραφικά. βημειώματχ Κρητών
  Τό δυναμικό της ΚΡΗ¬
  ΤΗΣ, σέ επιστήμονες, έπι-
  χειρηματίες, διανοουμένους
  καλλιτέχνες, στρατιωτικοΰς
  κ.λ.π., πού ζοΰν καί έργάζον-
  ται στήν Κρήτη, στήν ά'λλη
  'Ελλάδα καί σέ δλες τίς χώ-
  ρες τοΰ κόσμου, Θά παρου-
  σιασθεΐ σέ Ινα 6ι6λίο.
  Ό έκδότης τού, γνωστάς
  δημοσιογράφος καί έκδότης
  -διευθυντής τής Ιδθήμερης
  εφημερίδας «ΠΑΓΚΡΗΤΙ-
  Κπ» τοΰ εδωσε τό δνομα:
  «ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ
  ΚΡΗΤΗΣ».
  Μέ την συμπαράσταση Έ-
  πιστημονικών, Λογοτεχνικών,
  Καλλιτεχνικών, συλλόγων και
  συνδέσμων, Τεχνικών, Βιο-
  μηχανικών καί Καλλιτεχνι
  κων 'Επιμελητηρίων, στάλ-
  θηκαν στούς ενδιαφερομένους
  ένημερωτικά σημειώματα καί
  νπόδειγμα βιογραφικοΰ.
  Έκ τοΰ λόγου δτι πολλοί έ-
  πιστήμονες καί καλλιτέχνες
  δέν είναι μέλη συλλόγων η ε¬
  χουν άλλάξει διεύθυνση ερ¬
  γασίας ή κατοικίας, δέν ε-
  γινε δυνατή ή έπικοινωνία
  μαζί τους.
  Παρακαλοΰνται δσοι άπό
  τοΰς άναφερόμενους δέν ε¬
  χουν λάβει τό ένημερωτικό
  σημείωμα καί τό σχέδιο τοΰ
  βιογραφικοΰ νά τηλεφωνήσου
  στό τηλ: 52.38.965 στήν Ά-
  6ήνα η νά γράψουν στήν Δι-
  εύθυνση τής «Παγκρητικής»:
  ι'Άλ. Ντιγριντάκην, Ταχ.
  Θυρ. 2276 Κεντρικό Ταχν-
  δρομεΐο Αθηνών. 'Ακόμα εϊ-
  δοποιοΰνται δσοι έλαβον ση-
  ΜΙΝΛΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ Α.Ν.Ε.
  ΑΝΛΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕ1Α
  Α Ν ΛΚΟΙΝΜΧΗ
  1.— Κατά την Γενική Συνέλευση τής 21)6)78 άποφα-
  σίστηκε ή αυξήση τοΰ μετοχικοΰ Κεφαλαίου τής έται-
  ρείας κατά 100.000 νέες μετοχές όνομαστικής άξΐας 1.
  000 δρχ. εκάστη, οί οποίες θά διατεθοΰν στούς σημε-
  ρινοϋς μετόχους σέ άναλογία μία (1) νέα στις τέσ-
  σερις (4) παλαιές στήν τιμή των δύο χιλιάδων πεν-
  τακοσίων (2.500) δρχ. κ&θε μία. Ή έγγραφή γιά την
  συμμετοχή στήν αυξήση αυτή θά αρχίση την Ιην Ιου¬
  λίου καΐ θά τελειώσει την 31 ην Ιουλίου 1978. Μετά
  τη χρονολογία αυτή οί άδιάθετες μετοχές θά διατε-
  θοθνε στήν τιμή των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) δρχ.
  κάθε μία.
  Ή καταβολή τής άξίας των νέων μετοχών θά γίνη
  σέ 4 δόσεις.
  Ή πρωτη δόση 40ο) ο θά καταβάλλεται μέ την έγ¬
  γραφή καί μέχρι 31.7.78.
  Ή 6' δόση 30ο) ο μέχρι 31.10.1978
  Ή γ' δόση 15ο) ο μέχρι 15.12.1978
  Ή δ' δόση 15ο) ο μέχρι 15. 2.1979.
  Πληροφορίας καί έγγραφές στά Κεντρικά Γραφεΐα
  της Έταιρείας στό Ήράκλειο καί στό Κεντρικό Πρα-
  κτορεΐο μας στόν Πειραια ώς καί στό Πρακτορεΐο Χα¬
  νίων διά τούς μετόχους Χανίων.
  2.— Ή καταβολή τοΰ μερίσματος τής χρήσεως 1977
  έκ δρχ. εκατόν πενήντα (150) κατά μετοχή θά αρ¬
  χίση άπό 16 Ιουλίου 1978. Γιά τούς μετόχους που
  κατοικοΰν στήν Κρήτη, έκτός τοϋ νομοΰ Χανίων, τό
  μέρισμα θά πληρώνεται άπό τα Γραφεΐα τής Έται¬
  ρείας στό Ήράκλειο (Ρούσου Χουρδου 4 — Μέγαρον
  Κτηματικής Τραπέζης 2ος δροφος).
  Γιά τούς μετόχους τοϋ Μομοΰ Χανίων τό μέρισμα
  θά πληρώνεται άπό τό πρακτορεΐο Γεωργ. Ναναδάκη
  Χάληδων 8 τηλ. 24.352.
  Γιά τούς μετόχους τής περιοχής Άθηνω-ν—Πειραιώς
  κλπ διαμερισμάτων τής Ήπειρωτικής καί νησιωτικής
  Ελλάδος τό μέρισμα θά πληρώνεται άπό τό Κεντρι¬
  κό Πρακτορεΐο Πειραιώς (Άκτή Ποσειδώνος 28) τηλ.
  4117952-53.
  ΟΙ μέτοχοι πού εχουν παραλάβει τούς Όριστικούς
  Τίτλους θά εΐσπράξουν τό μέρισμα μέ την ύπ' αριθ.
  2 μερισματαπόδειξη, δσοι δέ δέν τούς έχουν άκόμη
  παραλάβει, θά ιτροσκομίζουν τούς Προσωρινούς Τί¬
  τλους.
  3.— ΟΙ κ.κ. μέτοχοι εχουν τό δικαίωμα έφ" 6σον έγ-
  γράφονται γιά συμμετοχή στήν αυξήση τοϋ Κεφα¬
  λαίου, νά συμψηφίζουν το μέρισμα ποΰ δικαιοΰνται
  νά λάβουν μέ την καταβολή τής α' δόσεως. 'Έτσι,
  κάθε μέτοχος θά καταβάλη σάν α' δόση 400 δρχ. γιά
  ■την άξία κάθε νέας μετοχής ττού δικαιοθται νά λαμ¬
  βάνη.
  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΦΩΤΑΚΗΣ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΎΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργότης Μοιευτηρίου «ΛΗΤΩ»
  Ένκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'ο τού Γερωνυμάκη 11, 9—ί2 π.μ. καΐ 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟ 234.993 ΐΜΗΤΕΡΑ» 234.707,8
  Τό ότι φτιάχνουμε
  56 χρόνια άλλαντικά
  σημαίνει ότι
  • ξερουμΐ. να διαλίγουμε την πάντα φρέοκια πρωτη υλη μας το
  κρεας
  • η ίρευνά μας ωδήγησε στο νά κατασκευάζουμε γευστικά άλλαν
  τικα με τους πιό συνχρονους τρόπους μέοα οί άπόλυτη άποστει
  Ρωση
  • ξερουμε τόν τράπο αποκτήσαμε καί τα μηχανήματα για νά τα
  ουσκευά<ουμε σε άπόλυτο κενώ καί νά διατηρουμε έτσι τή ψρε οκαδα τους δοκιμάστε τα μ' έμπιστοσυνη και πήτε μας τή γνωμη σας μείωμα νά σπεύσουν νά τα- χυδρομίσουν τό βιογραφικό τους μέ την φωτογραφία γιά νά προχωρήσει ή προεργασί- α της εκδόσεως τοΰ βιβλίου. "Οσοι Κρήτες εχουν παι¬ δία, αδέρφια, συγγενεΐς ή καί φίλους, μέ τίς παραπάν(ι) ϊδιδτητες, πού έργάζονται σέ ξένα ή Έλληνικά Άνώτατα έκπαιδευτικά ίδρΰματα νά τηλεφωνήσουν στήν «Π» καί νά δώσουν τίς οιευθΰνσεις τους γιά νά τοΰς σταλοΰν τα ένημερωτικά σημειώματα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ό πρώτος καί ο δευτερος όραφος 250 τ.μ. έ¬ καστος είς γωνιαία κεντρική πό λυτελή οικοδομήν (Στυλ. Γιαμα λάκη) κατάλληλον διά πάσαν χρήσιν ιδιαιτέρως διά στέγασιν γραφείων έπιχειρήεων έταιρει- ών όργανισμών κλπ. Δυνατότης ελευθέρας άρ χιτεκτονικής διαρρυθμίσεως. ΠΛΗΡ. Τεχνικό Γραφείον Ι. καί Γ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Ο.Ε. τηλ. 222.758. νικών 'Τδάτων», μετονομά- σθηκαν σέ «Ναυτικές Δννά- μρις Μεσόγειον» καί λίγο άρ γότερα πήραν την όνομασία «"Κκτος Στόλος». Τό τερά- στιο θωρηκτό «Μιπσοΰρι» των 45.000 τόνν<ι)ν, στό κα- τάστ ροιμα τοΰ οποίον ή Ία- π(υνία ύπόγραψε την παρα- οοσή της; χωρίς ορου;, μέσα στόν ορμο τού Τόκιο, εγινε ή ναυαρχίδα αύτοΰ τοΰ στό- λου. Ινα! στίς 13 Απριλίου έφούνταρε τρομακτικό μέ τα κανόνια τού των 405 χιλιο- στών στό Φαληρικό ορμο, ο που μεγάλα πλήθη κατέκλυ σαν την Καστέλλα καί τό Φά ληρο γιά νά τό άποθανμά σουν. Ή Βρεταννία παραδίδει την σκυτάλη Σαράντα μέρες δμως πρω τΰτερα, είχε γίνει μιά ίστο- ρική πράξη. Ή Αγγλία πα- νηγυρικά παράΛινε την σκυ¬ τάλη τοΰ ίμπεριαλισμοΰ καί άντικομμουνισμοΰ στήν Άμρ ρική. Είχε συνειδητοποιήσει δτι δέν ά'ντεχαν πιά οί ϊσχνοί ώμοι της τό βάρος των ίμπε- ριαλιστικών πρωτοβονλιών. Καί δέχονταν νά γίνει άπλός μικρός συνεταΐρος τής Άμρ- ρικής σέ μιά λεόντια ίμπε- ριαλιστική έταιρία. Αύτη ή μεταβίβαση έξουσιών καί ά- ποστολής εγινε στή μικρή πά νεπιστημιακή πόλη Φοΰλτον των Η.Π.Α. στό Κολέγιο Ον- εστμίνστερ τοΰ Μισοΰρι. Έ- κεί, στίς 5 Μαρτίου 1946 έμ φανίστηκε ό Ούίνστον Τσώρ¬ τσιλ. Καί μπροστά στόν προ- εδρο Τροΰμαν εξεφώνησε τόν περίφημο δραματικό λόγο, μέ τόν δποΐο κήρυττε τόν ψν- χρό πόλεμο καί καλοΰσε την Άμερική νά τεθή επί κεφα¬ λής «τοΰ ελεύθερον κόσμου», δηλαδή επί κεφαλής τοΰ παν κοσμίου ίμπεριαλιστικοΰ κόμ- ματος. Τότε είπε την περίφη- μη φράση: «Άπό τό Στέττιν στή Βαλτική ϊως την Τεργέ-. στη στήν Άοριατική, Ινα Σι- οηροΰν Παραπέτασμα Ιχει πέ αει διά μέσον τής Ενρωπαι- κής ηπείρου». Άπό κεϊ καί πέρα ήταν πιά προκαθορισμένη ή άντικατά- σταση τής Αγγλίας άπό την Άμερική καί στόν έλληνικό καί στόν τούρκικα χώρο. Άλ λά τα όνο κράτη παρονσίαίαν τελείως διαφορετική ρίκόνα. Ή Έλλάοα ήταν τυλιγμί- νη στίς φλόγες τοΰ εμφύλιον πολέμου ποΰ μαίνονταν επί ?- να χρόνο τώρα. Άπό τίς 31 Μαρτίου 1946. Ή δράση των άνταρτών τοΰ «Δημοκρατικόν Στρατοΰ», άναπτυσσόταν κ(ΐί τό σκληρό κράτος τής Δεξι- άς γλυστροΰσε πρός την «- βνσσο, χωρίς νά μπορεϊ νά τό σώσρι ή λνμφαοενική αγ¬ γλικη βοηθεία. Σάν ένδεικτ κό γργονός άναφέρουμε δτι Ινα μόλις μήνα πρίν άπό τό «Δόγμα Τροΰμαν» καί δύο μόλις μέρες μετά τόν σχημα- τισμό τής κνβρρνήσρως σννα σπισμοΰ έπτά κομμάτων, πυΰ συγκροτήθηκε σπασμωοικά έν δψει τής «άλλαγής φρουράς» τα μεσάννχτα στίς 14 Φρβρον αρίον, οί άντάρτρς μπήκαν στή Σπάρτη, τή μητρόπολη των δεξιών παρακρατικών έν όπλων δννάμρων. Έκπόρθη- σαν τίς φνλακες, έξοντώνον- τας την φρονρά καί άπελεν- θέρωσαν 233 κρατονμένους άριστερούς — ύπόοικονς καί κατάδικους — ποΰ τούς πή¬ ραν μαζί τονς στόν Πάρνω- να. Λίγες μέρες προηγονμέ- νως, ό διοικητής τοΰ Γ' Σώ- ματος Στρατοΰ άντιστράτη- γος Κ. Βεντήρης, μέ άναφο- ρά τον πρός τό ΓΕΣ κραν- καζε: «Πρέπει νά σνναγερ- θεΐ τό Έθνος καί παρά πα¬ σάν αντίδρασιν πρέπει νά ευ¬ ρεθούν τα μέσα. Εάν δέν μάς τα δίδονν οί σνμμαχοι, πρί- πει νά άπενθννθώμεν άλλον. Άς πωλήσωμεν δτι ρ'χομε_ν καί δέν εχομεν... Τίποτα δέν είναι τόσο έπεΐγον. Κάθε με¬ ρά παρερχομένη φέρει καί πλησιέστερον τόν κίνοννον τής έθνικής καταστροφής...». Βασικά τοϋς ένδιαφέρει ή ΤουρκΙα Καί στίς 23 Φεβροναρίου ?γινε συμβούλιο των έπτά άρ- χηγών τοΰ κνβερνητικοΰ σνν- ασπισμοΰ μέ τονς ήγέτες τοΰ στρατοΰ. Γιά πρώτη φορά οί πολιτικοί ακονσαν τόν άρχη γό τοΰ Γενικοΰ Επιτελείον στρατηγό Σπηλιωτόπουλο νά δηλώνει: «Ό . ^ χρόνια...» Καί τότρ, αέσα στήν'παγρ- ρή σιωπή, άκονστηκε ή φοι- νή τοΰ Γεώργιον Παπανδρέ¬ ου, ποϋ χριρονομώντας νευ- ρικά, κραΰγασε: «"Ωστε ή Ελλάς έχάθη. Χρειάζετηι πανστς)ατιά!...». Στήν Τουρκία, άντιΌετα, έπικρατοΰσε σιδερένια τάξη. Ή άριστερά, πον διεκδικοΰ- σε στήν Έλλάδα την έξουσία, έκεΐ είχε καταΛιωχθεΐ άνελέ- ητα. Οί Τοΰρκοι παρακολου- θοΰσαν άπό μακριά τό έλλη¬ νικό δράμα. Τότε ήταν πον όιιεγάλος ποιητής ΝαΓαι Χικ μετ — γόνος μεγαλοαστών, άλλά έπαναστάτης — ποϋ γεν νήθηκε στή θρσσαλονίκη, 'ί- γραψρ τό περίφημο ποίημά τον «Ή Στηθάγχη». κρατήσει τι σέ οιάστημα μικρότερο τής δεκαετίας θά νποστηρίζαμ? δτι τα Δαρδανέλλια θά εϊχαν τόση σημασία γιά την άσφά- λειά μας δση καί ή διώρυγΊ τοΰ Παναμά». «Κάθε πρωΐ (κάθε προ»ΐ μέ τα χαράματα, πάντα (ή καρδιά μόν στήν Έλλάδα τονφεκί- (ζεται...*. Αυτή δμως ή Τονρκία ή σταθεροποιημένη, ήταν έπι- στρατενμένη επί όκτώ χρό¬ νια. "Ενα έκατομμύριο ά'νδρες ήταν υπό τίς σημαΐες τότρ συγκροτώντας τόν δυσκίνητο κακοοπλισμένο άλλά μεγαλύ- τερο άριθμητικά στρατό τής Εύρασίας, μρτά τόν Σοίίιετι κό. Καί ή χώρα αυτή, μέ την τόσο καίρια στρατηγική θέ¬ ση καί τίς τόσο πλατιές στρα- τιωτικές δυνατότητες, ήταν πολντιμη γιά τονς Άμερικα- νονς, οί όποΐοι θέλανε νά κν- κλώσονν την Ρωσία άπό τα Νότια. Καί μόνο τα Δαρδα¬ νέλλια ήταν άρκετό κίνητρο γιά νά οείχνει ή Άμρρική εΐ- δικό ενδιαφέρον γιά την Τουρ κια. Στίς 28 Φεβρουαρίου 1947 ό Άμερικανός δημοσιο¬ γράφος Ντήμαρν Μπές εγρα- φε στούς «Τάϊμς τής Νέας 'Τόρκης»: «Τό 1936 καί άρκετά χρό¬ νια άργότερα, πολλοί Άμερι- κανοί εΐχαν την έντνπωση ό¬ τι τό άπομακρυσμένο αύτό μέ ρος τοΰ κόσμον δέν παρουσί- αζε κανένα είδικό ενδιαφέρον γιά μάς. Λίγοι άπό μάς θά μποροΰσαν νά φανταστοΰν δ- Καί τό φορτηγό Φολκσβάγκεν, μοντέλο 1957, των ΑΛρών Κάνταρου (« Αρκαδικπ Βιομηχανία Γάλακτος», Ιωσηφ Ανδρούση 23 Τρίπολη) πού επί 21 χρόνκι μεταφέρει τυροκομικά ηροϊόντα, άποδεικνύει Οτι: Κάθε φορτηγό ΦολκσΒάγκεν είναι σίγουρο κεφάλαιο 'Υπάρχουν πολλά άκόμα φορτηγά Φολκσβάγκεν στήν Έλλάδα πού άν καί ή ήλικία τους ξεπερνδ τα 25 χρόνια έξακολουθοΰν νά κυκλοφορούν άκού- ραστα, άγέραστα. "Αλλωστε, 5000000 φορτηγά Φολκσβάγκεν πού έχουν κυκλο- φορήσει μέσα σέ 28 χρόνια σέ όλο τόν κόσμο, έχουν αποδείξει την άξία τους Τα φορτηγά Φολκσβάγκεν άνοιχτά καί κλειστά, προ- σφέρονται σέ πολλούς τύ- πους καί λύνουν όλα τα προβλήματα μεταφοράς. Θέλουν άπλή δενζίνη καί ελαχίστη συντήρηση. Ή έκπληκτική άντοχή τους τα διατηρεϊ πάντα σέ α¬ ρίστη κατάσταση Καί άπόδειξη είναι ότι οί τιμές με- ταπωλήσεώς τους είναι παντα ψηλές. Έτσι τα φορτηγά Φολκσβάγκεν εΤναι σίγουρο κεφάλαιο γιά μιά όλόκληρη ζωή. ΠΡΟΣΕΞΤΕ Έγγυημένα άπό τό έργο- στάσιο αύτοκΐνητα, γνή- σια άνταλλακτικά καί ϋ- πεύδυνο σέρβις θά βρεϊ- τε μόνο στούς έζουσιο- δοτημένους άντιπροσώ- πους τής ΚΟ5ΜΟΟΑΡ Α.Ε.σβδλητήνΈλλάδα. Φολκσβάγκεν. Τό φορτηγό πού ξεχνάτε ότι κάποτε τό πληρώσατε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΟ5ΜΟΟΑΡ Α.Ε. ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΡΕΝΤΑ Α. Ε Α'ΕΚΘΕΣΗ Λ Δημοκρατίας 13. Ήράκλειο. τηλ 221515 Β'ΕΚΘΕΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 62 Μαρτύρων 415 (Γιοφυρο), τηλ 28 6549 Στόχος: Τα πετρέλαια τής Μ Ανατολής Μόνο τα Δαρδανέλλια χέν- τριίαν το ενδιαφέρον τής Ά- μερικής; Άλλος ήταν ό κΰ- ριος στόχος της, στήν περιο- χή αύτη τοΰ κόσμον, ποΰ πε- ρίλαβε την Τουρκία καί την Έλλάδα: Τα πετρέλαια τής Μέσης Ανατολής, πον είχε άρχίσει ήδη νά διαγράφεται ή κολοσιαία σημασία τους! ί! Τό 1945 ή σννολική παρα- γωγή τους Εφθασε σέ 65 έ- κατομμνρια τόννους καί τό 1947 σέ 85 έκατομμύρια τόν¬ νους. Φαινόταν πως στά κατά- βαθα τής άραβικής αμμου κρυδόταν ή μαγική λάμπα τοΰ Άλλαντίν. Καί τό ντουετο Έλ λόδα — Τουρκία επαιζε 6α- σικό ρόλο γιά την καλύψη τοΰ θησαυροΰ, άλλά μέ άναμφι- σβήτητο προθάδισμα τής Τού ρκίας σέ είδική στρατηγική σημασία. Ούσιαστικά λοι¬ πόν τό «Δόγμα Τροΰμαν» έ ξέφραζε περισσότερο ένδια- φέρονγιά την Αγκύρα, πα¬ ρά γιά την Άθήνα. ^ Την έπομένη τής έξαγγε- λίας τον, ό γερουσιαστής Άρ θουρ Βάλντεμπεργκ, πρόε- δρος της Έπιτροπής Έξωτε ρικών Σχέσεων τής Γερουσί- ας, είπε άπερίφραστα: «Ή Τρυρκία είναι μονάκριδη. Σ' αύτην άποβλέπονν πρόκα άπ' δλα. Είναι ίσχυρή, είναι στρα —_ιι πραγματικά, ή τονρκι- κή ϊθννουσα τάξη ήταν δκΐ- τεθειμένη νά προσφέρει τα πάντα στήν Άμερική. Γιά ποιό λόγο; Την άπειλοΰσε ή Σοβιετικη "Ενωση; Πολύ άμ φίβολο σήμερα αν πραγματι¬ κά ό Στάλιν είχε πρόθεση νά άνοίξει μέ την άπειλή τής 6ί· άς τα Δαρδανέλλια. Άλλος ή ταν, εσωτερικάς - κοινωνικάς δλόγος πού έκανε τό τουρκι- κό καθεστώς νά άποζητά τή λεόντια συνεργασία μέ τούς Άμερικανοΰς: Οί διάδοχοι τοΰ Κεμάλ (πού πέθανε τό 1938) δέν είχον καμιά διαθέση νά συ- νεχίσουν τό άναπλαστικό ά- στικοδημοκρατικό Ιργο τού. Συνεταιρίστηκαν μέ τούς τσι φλικάδες, τους αγάδες, τούς χοτζάδες. Ξανάφεραν την Τουρκία πίσω στό τέλμα. Άλ λα τό τέλμα εφερε διαιώνιση τής έξαθλιώσεως καί έπανο- στατικές διαβρώσεις. Χρειά- ζονταν λοιπόν άφθονα δολλά ρια για νά καλΰψουν τα κενά καί ένεργό ενισχύση κάθε μορ Σέ άντάλλαγμα προσεφέ¬ ρον τα πάντα. Βάσεις καί σέ λίγο στήσαν οί Άμερικάνοι στα Άδανα τούς βαλλιστι- κούς πυραΰλους τους «Άτ- λας», πού άπειλοΰν τή Ρωσία καί ταυτόχρονα άναλαμβά- νουν νά γίνουν κατασκοπευτι- κό καί έπιθετικό προπύργιο τής Άμερικής. Γιάγκης στήν Αθηνά. • ΣΤΝΕΧΙΖΕΤΑΤ ΚΛΧΛΠΛΚΙΙΧ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ έγκατασταθείς μονίμως είς Ηράκλειον, δέχεται καθημερινώς: Πλατεία Κορνάρου (ΒαλιδέΤΖαμΙ) Στοα Γιαλεράκη — 3ος όροφος ■■■■■■■■■■ΗΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΒΒΙ Νέος τομεύς τύν δραστηριοτήτων τής ίταιρείας μας ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ. ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. θυγατρικη εταιρια τής Άνωνυμου Έταιρίας «Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ» Προσφερουμε σε ανεγειρομενη πολυκατοικια, πολυτελους κοτασκευής, επί τής όδού Ζησψοπουλου, στό Παλ. Φάληρο, διαμερισματα 1, 2, 3, 4,-«αί 5 δωματίων Ξέρετε την περιοχή; Άν όχι, γνωρΐστι την. Δέν ύπάρχει πιό ονιοτή τοηοθέτησκ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗΝ: ΤΗΛ. 0897-22042 ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ΒΙΙΗΜΗΗΗεΐϋΒΗΗΗΒ "Ανδη Νάρκισσος ΗΡΑΚΛΕΙΟΡΟΔΟΣ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦»♦♦♦♦»< ΓΡΑΦΕΪΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΟΥ · ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Γραφ. Ηρακλείου: Αγ. Τίτου 2 τηλ. 283737) ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΙΐ;ΐ Α ΑΙΙ —ΥΐνΑ-'ΛΙΑ. _;ύγχρο»ης λαϊκής μουβικής ΈκδήΧωοη γι* την Ειρήνη Τραγουδοϋν ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΑΤΖΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΑΡΡΗ - ΚΩΣΤΑΣ ΘΩΜΑ Ι ΔΗΣ ΚαΙ τό 7μελές Συγκρότημά τους Σέ τραγούδια των: Γιάννη Μαρκοπούλου - — Μίκη Θεοδωράκη — Θάνου Μικρούτσικου — Μάνου Λο- ΐΖου — Χρήστου Λεοντή — Διονύση Σαβόπουλου — ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΗ Απόγευμα ώρα 7 30 — 9 30 Βράδυ 10-12 ΧΤΗΝ <<Ο Α _ II» ΠΡΟΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ •^· Ή εκδηλώση όργανώνεται άπό την "Επιτροπή Είρήνης τοϋ Νομοΰ Ηρακλείου μέ τή συμμετο¬ χή τοϋ Συλλόγου Δημοκρατικόν Γυναικών
  ΣΕΛΙΔΑ4η
  ΗΡΑΚΑΕΙΟ Η ΑΛΗΘΕΙΑ» ΚΡΗΤΗΣ
  ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 1978
  Έληξε με επιτ»χί%
  ΤΟ ΣΥ1ΑΡΙΟ ΒΙΟΛΟΠΑΣ
  1ΚΟ Έπιστήμονβς στό Ήράκλειο
  Άπό 9 -16 Ιουλίου, εγινε
  στό Ήράκλειο διεθνές συνέ-
  δρειο Βιολογίας, μέ θέματα
  Μοριακή Βιολογία - Γευστική
  - Αναπτύξη έντομον.
  Την πρωτοβουλία γιά την
  προσελκύση καί διεξαγωγή
  αυτού τοΰ συνεδρίου στήν
  Έλλάδα είχε ή Έλληνική Έ-
  ταιρεία Βιολογικών Επιστή¬
  μων, πού ίδρύθηκε πρίν 2
  χρόνια. Τό συνέδριο φιλοδό-
  ξησε στό νά βοηθήσει την ά-
  νάπτυξη τής Βιολογικής Έ-
  πιστήμης στήν Έλλάδα, άλ-
  λά καί Ιδιαιτέρα στό νεότευκ-
  το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
  Προσέλκυσε δέ τούς καλύ-
  τερους έπιστήμονες τοΰ κό-
  σμου. Πάνω άπό 150 συνέ-
  δρους συνολικά άπό αλλες
  χώρες καί περίπου 50 "Ελλη-
  νες άπό την Έλλάδα ή τό Έ-
  ξωτερικό. Άντιπροσωπεύτη-
  καν 18 χώρες: Δυτική Εύ-
  ρώπη, Σοσιαλιστικές χώρες,
  Άμερική, Άσία, Αύστραλία.
  Τό Συνέδριο αρχισε μέ
  μιά κλειστή «διάσκεψη εργα¬
  σίας» των είδικοτέρων έπιστη-
  μόνων στήν Όρθόδοξη Άκα-
  δημία Κρήτης, στό Κολυμπά-
  ρι (9-12 Ιουλίου). Ό σκο-
  πός αυτής της διάσκεψης ή-
  ταν νά προάγει την Έπιστή-
  συζήτηση πρόσφατων άποτρ-
  μη μέ έκτατική καί κριτική
  λεσμάτων.
  Άκολούθησε τό πλήρες ά-
  νοικτό συνέδριο στό Ήρά¬
  κλειο, πού αρχισε στίς 12 Ι¬
  ουλίου στή Βασιλική τοΰ 'Α-
  γίου Μάρκου καί συνεχίστη-
  κε στό ΤΕνετικό φρούριο
  Κοΰλες 13-16 Ιουλίου. Ή
  έναρκτήρια συνεδρίαση πε¬
  ριέλαβε καί διαλέξεις γενι-
  κοΰ ένδιαφέροντος πού σχε-
  τίζονται μέ τίς έφαρμογες
  τοΰ Κλάδου.
  ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛ. ΚΙΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ
  ΜΑΙΕΥΤΗΡ — ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ
  Τέως Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΐΛΗΤΩ»
  Εγκατεστάθη στό Ήράκλειο καί δέχεται, κάθε μερά
  στό Ίατρε'οτου Γερωνυμάκη 11, 9—12π.μ. κοί 6—8 μ.μ.
  ΤΗΛ.: ΙΑΤΡΕΙΟΥ 234.993, ΟΙΚΙΑ 287.262 «ΜΗΤΕΡΑ» 234.
  707,8
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
  ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΕΙΧΩΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛ. 28.28.41 ή 22.24.14
  .....♦.....................
  «ΘΕ1ΊΚΟ»
  ΦΡΟΝΤΙΧΤΗΡΙΟ
  ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
  • Διδάσκουν
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΑ:
  Γ. ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ — Ζ. ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:
  Μ ΚΑΤΣΟΠΡΙΝΑΚΗΣ-Μ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ
  ΦΥΣΙΚΗ:
  Ζ ΚΙΑΓΙΑΣ - Γ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ
  ΧΗΜΕΙΑ:
  Σ. ΑΛΕΞΑΚΗΣ - Γ. ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΠΑ:
  Β. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
  • Τα. μαθήματα γιά όλα τα τμήματα άρχαρίων καΐ
  προχωρημενων, όλων των τάΕεων άρχίϋουν.
  σουν στϊς 26 Ίουνίου
  • ΤΜΗΜΑΤΑ 15ΜΕΛΗ
  • Πληροφορίας — έγγραφές στό φροντιστήριο
  Πλατεία 'Αγίας Αικατερίνης καϊ Αρχοντο¬
  πούλου γωνία. Τηλ.: 222.214 — 233.537
  ΚΑΦΕ - ΜΠΑΡ «Ο ΜΙΧΑΛΙΟΣ-
  ΜΙΧΛΛΗΧ ΖΑΥΙΙΙΟΥΛΑΚΙΙΣ
  ΚΥΔΩΝΙΑΣ 12 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ
  Καλαμάρια φρέσΐκα
  Γαρίδίς
  Ψάρια φρέσκα
  Πατάτα όμελέτα
  Όμελέτα (αύγό, τομάτα)
  ΣΠΕΞΣΙΑΛΙΤΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-
  ΤΟΣ
  Κοκκιά κοτϊ Χοχλιούς
  μέ Χόντρο
  ΠΟΤΑ
  Τσικουδιά καραφάκι
  ΟΟζο
  Κρασί (χύμα καί έμφυαλωμέ-
  νο)
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Π. ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε.
  ΠΑΠΟΥΊΓΣΙΑ ΠΕΤΡΙ1Η
  # Καλοκαιρινοϋ 16 - Τηλ 234 724.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  «Π Ι Ν Ο Κ Ι Ο»
  ΓίΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
  Όδός 1866 - Αριθ. 108 - Τηλ. 282.367
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ
  -ΪΪ*Λ. ΜΙΙΕΡΛΙΑΚΗΧ
  ΚΑΤΕΧΑΚΗ 8 — ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΑΜΦΘΗΝΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ — ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  Λ1ΓΥΙΙΊΌΣ
  ΙΕΡΟΣΟΛΥΙΜΕΑ
  ΊΉΛίΟΣ
  Προγράμματα — Πληροφορίες — 'Εγγραφές
  Πρακτορειον ϋΕΒΙΙδΑίΕΜ
  Άμιοοϋ 4 τηλ. 283.652. 285.453
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Ϊ¥Α ΒΟΗΘ ΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟ11-
  ιιΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 1978·»
  ΧΕΙΡΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΐνΕΥΜίΑΤΙΚβΜ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ*
  ΣΤΟ ΐνθΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΠΟ 11 ΙΙΟΛΙΊΊΣΤΙΚΑ _«ΜΑΤΕΙΑ
  Οί έκπρόσωποι των 11 ΣυνεργαΖομένων Πολιτιστικών
  Σωματείων τού Ηρακλείου, πού Εεκίνηοαν πέρισυ τις
  καλλιτεχνικοπνευματικές έκδηλώσεις μέ τό γενικό τίτλο
  «Καλοκαίρι 77», έδωσαν τό τέλος τής βδομάδας πού πέ-
  ρασε συνέντευΕη Τύπου, στήν όποία μίλησαν ή κ Χρυ-
  σούλα Μπουρλώτου, ή κ Ρένα Μεσσαριτάκη, ό κ Κ Πε-
  τρόπουλος (έκπρόσωποι σωματείων) καϊ ό καλλιτεχνι-
  κός σύμβουλος των έκδηλώσεων κ Παναγιώτης Βουσ-
  βούνης.
  Σύμφωνα μέ δσα είπαν ο) παραπάνω, οί έκδηλώσεις
  θά έπάναληφθοϋν κι εφέτος μέ τόν ϊδιο τίτλο «Καλοκαί¬
  ρι 78».
  Μεταξύ των άλλων, οί ύπεϋθυνοι τής ωραίας αυτής
  προσπάθειας, είπαν τα εξής*
  ... Ή πεποίθηση δλων ήταν καί είναι πώς πρέπει Ιτσι σιγά
  - σιγά νά δημιουργηθεΐ Ινας μόνιμος φορέας — Όργανισμός
  ποΰ θά έκπροσωπεΐται άπ' δλα τα Σωματεϊα μέ Πολιτιστικοΰς
  στόχους, πού θ' άναλάβει στή συνέχεια την όργάνωση κάθε
  χρόνο έκδηλώσεων καί μάλιστα έκδηλώσεων άξιώσεων.
  Πιστεΰομε πώς μ' Ινα σωστό πρόγραμμα, μ' Ινα πρόγραμ¬
  μα πού θά ίκανοποιεΐ τίς πνευματικες άνάγκεΐς,ΐών άνθροόπων
  τοΰ τόπου μας άλλά καί των ξένων έπισκεπτών μας, μ' Ιν«
  πρόγραμμα πού θά προβάλλει τίς άξίες τίς πνευματικες τοΰ
  νησιοΰ μας, πού θά ύπενθυμίζει την ίστορία τού, πού θά πα-
  ρουσιάζει τό λαογραφικό τού πλοΰτο σέ συνδυασμό μέ τίς φν-
  σικές τού όμορφιές, θά τύχομε τής κατάλληλης άξιολογήσεως
  άπό τούς άρμοδίους παράγοντες καί αύτό θά χρηματοδοτειται
  στή συνέχεια Ικανοποιητικόν γιά την έφαρμογή τού.
  ... Τα σωματεΤα πού άποφασίσαμε νά έπαναλάβουμε φέτος
  τίς έκδηλώσεις είναι τα εξής:
  «'Εργάνη», «Κινήση Δημοκρατικήν Γυναικών», «θέατρο.
  Νέων», «Λόγος καί Τέχνη», «Λύκειον Έλληνίδων», «Περιηγη-
  τική Λέσχη», «Σύλλογος Πολιτιστικής Άναπτύξεως», «Σώμα
  Έλληνίδων Όδηγών», «Σχολικαί Έπικουρικαί Ύποτροφίαι*,
  «Σύλλογος Φίλων Κρητικής Μουσικής» καί «Φωτογραφική Έ-
  ταιρία».
  ... Ζητοΰμε τή συνδρομή δλων των συμπολιτών μας γιά νά
  μπορέσουμε νά προχωρήσουμε. Φυσικά εχουμε άνάγκη ύποβοη-
  θήσεως άπό την Δημοτική Άρχή. Στόν κ. Δήμαρχο ύποβάλ-
  λαμε σέ γενικές γραμμές τό πρόγραμμα καί ζητήσαμε τή βοη¬
  θεία τοΰ Δήμου. Τα αίτήματά μας έγιναν άποδεκτά καί φυσι¬
  κά βρίσκουμε την εύκαιρία σήμερα νά τόν εύχαριστήσουμε. Ά¬
  πό πλευράς οίκονομικής άνταποκρίσεως άποταθήκαμε στό ύ-
  πουργεϊο Πολιτισμοΰ καί στόν ΕΟΤ.
  ... 'Επί τού παρόντος εχουμε μιά υποβοηθήση άπό τό ύπουρ-
  γεΐο Πολιτισμοΰ κυμαινομένη στίς 500.000 δρχ. "Οπως είναι
  φυσικό Ινα πλήρες πρόγραμμα έκδηλώσεων άπαιτεΐ πολύ με-
  γαλύτερες δαπάνες.
  Σκεφθήκαμε δμως νά μή άναστείλουμε τίς προσπάθειες
  καί νά φροντίσουμε χάρις καί στήν έθελοντική έργασία των
  συνεργαζομένων Σωματείων νά προχωρήσουμε.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
  Τό πρόγραμμα των έκδηλσώεων, μέχρι στιγμής, εχει ώς έ-
  Ό γνωστάς άνωγειανός λαϊχός καλλιτέχνης «Γρν·
  λιός» (Άλχιβιάδης Σκουλάς), εργα χον οποίον μαξΐ
  μέ άλλων λαϊκήν δημιουργίαν, θά εκτεθούν στήν κεν-
  τρική πλατείαι Ελευθερίας τ όν * Ηρακλειον.
  1) ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ:
  Συνδυασμός 'Εκθέσεων:
  α) Κρητικού Βιβλίου
  6) Κρητικών χειροτεχνημάτων παλιών
  ^ γ) Κρητικών χειροτεχνημάτων συγχρόνων πού άκολουθοΰν
  την παράδοση
  δ) Κρητικών έπίπλων
  ε) Κρητικών γραμματοσήμων
  στ) Φωτογραφίας άπό την Κρητική ζωή, κ.λ.π.
  2) ΕΚΘΕΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
  (Λαϊκοί ζωγράφοι - γλύπτες κλπ.). Στήν Πλατεία 'Ελευθε-
  Πέντε ακόμη λόγοι
  γιά νά πάτε
  τό καλοκαίρι
  στή Βουλγαρία
  1 Μέχρι πρόσφατα
  κάποιο ταξίδι τό καλοκαίρι
  στό έξωτερικό σήμαινε
  άπώλεια των διακοπών
  στήν Έλλάδα."Αν όμως τώρα
  πάτε στή Βουλγαρία, θά κάνετε καί
  «έλληνικές» καλοκαιρινές διακοπές
  στή Βουλγαρία!
  2Γιατί ή Βουλγαρία
  δέν άπέχει περισσότερο
  άπό ένα άπομακρυσμένο
  έλληνικό θέρετρο καί
  οί παραλίες στή Μαύρη
  Θάλασσα προσφέρουν τίς πιό
  ώραΐες, τίς πιό άνετες καί πιό φτηνές
  διακοπές στή βαλκανική χερσόνησο.
  3Φέτος ή Βουλγαρία
  είναι ιδιαιτέρα φτηνή.
  Ό έπισκέπτης πού άλλάζει
  τα χρήματά τού στά
  τουριστικά γραφεΐα τοθ
  Βουλγαρικοϋ Όργανισμοβ ΤουρισμοΟ
  μέσα στή χώρα, παίρνει 50% σχεδόν
  παραπάνω Λέ6α καί έτσι μεγαλώνει
  ή άξία τοϋ συναλλάγματός τού.
  Οί προσπάθειες
  τοΰ ΒουλγαρικοΟ ΤουρισμοΟ
  φαίνονται στήν τουριστική
  όργάνωση, στίς σύγχρονες
  έγκαταστάσεις καί στή
  σωστή άξιοποίηση τοθ φυσικοθ καί
  πολιτιστικοθ περιθάλλοντος τής χώρας.
  Οί διακοπές
  στίς άμόλυντες παραλίες
  τής Βουλγαρίας είναι
  συνδυασμός ξεκούρασης
  καί έπίσκεψης σέ μιά χώρα
  γεμάτη μέ φυσικές όμορφιές, πλούσια
  πνευματική παράδοση καί άξιοθέατα.
  Γιά πληροφορίες άπευθυνθεΐτε
  στόν ταξιδιωτικό σας πράκτορα
  ή Β&ΙΚίΐπΙουπΜ,Άκαδημίάς 12,
  τηλ. 3634675.
  Ι Πρός: ΒαΙΙχαηιουπδΙ,.Άκαδημίας 12,'Αθήνα 134.
  | Στεϊλτε μου, παρακαλώ, ένημερωτικά έντυπα
  ■ γιά διακοπές στή Βουλγαρία.
  Ι ΟΝΟΜΑ ...............................
  Ι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ............
  ι ...........................:::::::::::::,
  ΑΝ Κ.ΕΙΝΕΤΕ
  ΑΠΟ ΤΖΙΓΑΡΑ...
  Τό περίττετρο
  ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ
  στή Βασιλική τοθ "Αγ. Μάρ¬
  κου
  ΔΙΑΝΥΧΤΕΡΕΥΕΙ
  Διοτθέτει κσί την
  «ΑΑΗΘΕΙΑ>
  Ρ1ΖΖΕΚΙΑ ΟΕ ΝΑΡΟίΙ
  Στκ: Τρείς Καμάρες
  Δ οέ ποΑιτιομένο κοί
  « καβαρο περιΡάΑΛον
  ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΑΥΣΗ
  ... Καΐ ι/ιά τό βπίτι: ΤΗΛ. 223023
  Παληά καλλπεχν^ ^δήη,
  διευθυντάς της «Αληθείας* ώργάνωνε τότε στό Η-
  ρ,κλε,ο Είκονίζοντα, αη6 αριστ, Κ. ^^'
  Κ. Δάκας, Ν. Τσιχλάκης, στό εργο τοΰ Ο ΝηΙ
  «Μέρεςδίχοςτέλος*. (Θέατρο: «Ντο^ --χηνο-
  θεσία:Σ Μαρκατάτη-Μονσική: Ν. Φρονδαρακη)
  οίας, ύπαίθρια. Μέ έπιμέλεια τής Γκαλερί Σταυρακάκη.
  3) ΘΕΑΜΑΤΑ:
  ί'Από τό Θέατρο των Νέων). , ,
  α) ΠΑΙΔΙ ΘΕΑΤΡΟ/Παιδικές παραστασεις για τα παΛια
  τής πόλεως/«Μύθοι Μαώηον — Περγιάλη — Βηλαρα — Δρο
  "^ΣΤΓΧΡΟΝΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ:
  (Παρουσιάση - άπαγγελίες μέ μουσικη καλύψη)
  4)ΜΟΤΣΙΚΗ: _ »/„»»'
  Συναυλία Έλληνικών Μουσικών Συγκροτηματων (Μέ πολυ
  γνωστά όνόματα). Όργανωτής Δημήτριος Σταυρολίμης —
  Τπεύθυνος Προγραμμάτων Μίκης θεοδωρακης.
  5)ΟΜΙΛΙΕΣ: , ,Τ .
  θά μιλήσει ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καί
  Κρήτης κ. 'Ερατοσθένης Καψωμένος μέ θέμα: €Το συγχρονο
  Κοητικό Τραγούδι» σέ ύπαίθρια διάλεξη.
  6)ΧΟΡΟΙ-ΠΑΝΗΓΤΡΙΑ: ,
  α) Μουσικά καί χορευτικά Συγκροτηματα απ δλη την Κρη-
  τη στήν πλατεία Ελευθερίας. „
  6) Κλήδονας, άπό τούς Φίλους τής Κρητικής Μουσικής και
  γ) Ή γιορτή τοΰ Ξενητεμένου (σειρά έκδηλοκΐεων) στο Κα
  στέλλι Πεδιάδος.
  ΟΙ ΠΕΡΙΣΙΝΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
  Οί έκδηλώσεις πού γίνανε πέρυσι γιά πρωτη φορα, ήσαν οί
  # "Εκθέση Κρητικού Βιβλίου · Εκθέση Κρητων Καλ-
  λιτεϊνών · "Εκθέση Νέων Κρητίόν Ζωγράφων · "Εκθέση
  Φωτογραφίας άπό την Κρητική Ζωή · "Εκθέση Συγχρόνων
  Έλλήνων Ζωγράφων · θεατρική παράσταση^ χον «'Ερωτό-
  κριτου» καί τοΰ «Κοΰρου> (Ν. Καζαντζάκη) άπο την Έται-
  ρία θεατρον Κρήτης καί «'Ερωτόκριτος» άπό τό Άμφιθέατρο
  τοΰ Σπύρου Εύαγγελάτου · Συναυλία τοϋ Μίκη θ^οδωράκη
  • Όμιλία τοΰ καθηγητή κ. Ν. Παναγιωτάκη · Χοροί άπό
  τό Λύκειο Έλληνίδων · Κλείδωνας · Μουσικά κρητική
  συγκροτηματα καί · Πανηγύρια στό Καστέλλι καί στόν Μοχό.
  Άξίζει κάθε βοηθεία ή παραπάνω προσπαθεία, μιά πού
  τό Κράτος γιά γνωστοΰς λόγους δέν την χρηματοδοτεΐ, δπως
  κάνει μέ αλλες περιοχές καί κατώτερης σημασίας περιπτώ-
  σεις. ( ι .
  Είναι έξ αλλου ή μόνη συντονισμένη σοβαρή προ<τ.η:άθεια στόν τόπο μας καί Ιχουμε δλοι χρέος νά τής συμπαρασταθοΰμε. Συγχαίρουμε τούς ΰπεύθυνους καί τους εύχόμαστε κοιλή έ- πιτνχΐα. μ- ^■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ΙΙΙΒ ΤΧΙΚΟΥΔΑΔΙΚΟ - ΟΥΖΕΡΙ « Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ » Πλ. Δασκαλογιάννη 8 — Τηλ. 288.390 Τσικουδιά καΐ ΟΟζο μέ μενάλη ποικιλία έκλεκτών μεζέδων ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■----ΒΒ-.|1 ΑΦ01 ΓΑΛΡΝΙ4Ν0Υ . Α [ΕΟΡΓΑΛΗΓ 0 Ρ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟ ΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Πωλήσεις διαμερισαάτων 1, 2, 3, 4 καΐ 5 δωματίων, ώς καΐ Ισογβίων καταστήμά- των, είς τάς υπό ανέγερσιν πολυκατοικίας πολυτελοθς κατασκευάς καΐ επί των 66ων 1878 άρ. 39 καΐ Πασιφάης καΐ 'Λνωνυμου γωνία (έναντι Παραρτήματος ΓενικοΟ Χη- μείου τοθ Κράτους). Πληροφορίαι τηλ. 282239 καΐ 286113 ■■■■■■■■■-■■-■■■■■■■■■■■■---->-
  Προβολή τής Κρήτης στούς ξένους
  "
  ΝΙΟΗΤ,,
  («Η ΚΡΗΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ>)
  υοοι ένδιαφέρεστε νά συμπεριληίρβτιτ
  ς έκδόσε.ς τής όν
  πληροφοραακής, δκδοοης, γιά
  μό καΐ ν6 προβάλλετε την
  μάπα των ^νων, μ—ορίϊτε νά
  1
  τίς
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■